Sunteți pe pagina 1din 4

- PROPUNERE TEHNICA –

Proceduri de lucru

COFRAREA STRUCTURILOR DE BETON


ARMAT
Procedura de lucru

1. OBIECT
(1) Procedura are ca scop prezentarea operatiilor si masurilor necesare a se realiza in vederea confectionarii si
montarii cofrajelor la structuri de beton si beton armat la cladiri de locuit, social culturale si industriale.

2. DOMENIU DE APLICARE

(1) Procedura se utilizeaza la realizarea structurilor de beton executate la cladiri civile, industriale.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

(1) La intocmirea procedurii se fac referiri la: NE-012-012-1999 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din
beton, beton armat si beton precomprimat.

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

Specifice nu sunt.

5. RESPONSABILITATI

(1) Executantul raspunde de:


Procurarea si receptia calitativa a materialelor necesare realizarii lucrarilor.
Executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile si specificatiile documentatiei de executie, ale prescriptiilor
tehnice in vigoare si ale prezentei proceduri.
Asigurarea conditiilor pentru verificarile pe care trebuie sa le efectueze impreuna cu dirigintele de santier.
Efectuarea remedierii tuturor defectelor constatate prin autocontrol, control intern, extern sau exterior.
(2) Investitorul, prin dirigintele de santier, raspunde de:
Respectarea tuturor restrictiilor din prezenta procedura.
Avizarea eventualelor derogari solicitate de executant.
Calitatea verificarilor efectuate.
Acordul final pentru executia conforma a lucrarii si trecerea la faza urmatoare.

Responsabilitatea efectuarii operatiei revine sefului de santier si sefului punctului de lucru. Acestia vor notifica
in scris alte responsabilitati, daca sunt necesare, functie de complexitatea si durata operatiei. Verificarile se
efectueaza de catre responsabilul CQ, conform prevederilor PCCVI.

5.1. Seful de santier

- asigura documentatia tehnica de executie, caiete de sarcini, normative tehnice in vigoare si agremente
tehnice ale materialelor;
- asigura buna desfasurare a lucrarilor, a conditiilor necesare desfasurarii lor, a avizarii, a verificarii si aprobarii
executiei lucrarilor;
- raspunde de calitatea lucrarilor si are obligatia de a introduce in lucrare numai materiale care corespund din
punct de vedere calitativ, insotite de documente care atesta calitatea lor;
- ia masuri organizatorice de prevenirie a folosirii materialelor/produselor ce nu sunt insotite de acte
doveditoare de asigurare a calitatii;
- instruieste periodic personalul tehnic din subordine;
- asigura personal calificat pentru executia lucrarilor .

5.2. Responsabil tehnic cu executia

- admite executia lucrarilor numai pe baza proiectelor avizate si a agrementelor tehnice pentru materialele
folosite;
- verifica si avizeaza procedurile tehnice de executie, fisele si proiectele tehnologice de executie;
- intocmeste si tine evidenta la zi intr-un registru de evidenta a executiei lucrarilor de finisaje interioare pe care
le urmareste tehnic si de care raspunde;
- pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii HGR
925/1995;
- opreste executia lucrarilor descriese in prezenta procedura in cazul in care s-au produs defecte grave de
calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie.

5.3. CQ santier
- verifica materialele inainte de a fi introduse in opera si documentele care atesta calitatea lor;
- verifica asigurarea conditiilor de lucru specificate in procedura, caiete de sarcini si agrementele tehnice pentru
materiale;
- participa la verificarea calitatii lucrarilor pe faze de executie si semneaza procesele verbale ce atesta executia
lucrarilor;
- verifica completarea si corectitudinea inregistrarilor de calitate emise pe faze de executie
- participa la inspectiile efectuate de organele ISCLPUAT si a organelor teritoriale;
- in cazul aparitiei de neconformitati opreste executia lucrarii, deschide raport de neconformitate, anuntand
seful de santier si sefii ierarhici;
- in baza dispozitiilor de santier emise de proiectant si avizate de beneficiar, urmareste remedierea
neconformitatilor.

6. MODUL DE LUCRU

6.1. Conditii prealabile

Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele :


- asigurarea documentelor de executie;
- verificarea calitatii privind trasarea si natura terenului de fundare;
- instruirea personalului ce executa lucrarile;
- dotarea materiala pentru lucrari de cofrare;
- dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarilor;
- racorduri de energie, apa si alte utilitati;
- trasarea lucrarilor;
- existenta inregistrarilor de calitate pentru montaj armature si piese metalice inglobate, conform planurior de
executie.

6.2. Descrierea procedurii.

Cofrajele se pot confectiona din lemn, metal, produse pe baza de polimeri, cu conditia ca ele sa corespunda
reglementarilor specifice. Este necesar ca aceste cofraje sa asigure suprafete de beton, corespunzatoare
tipului de finisaj adoptat.
Confectionarea cofrajelor se face pe baza unui proiect tehnologic de executie, care trebuie sa cuprinda detalii
privind cofrajul propriu-zis si elemente de sustinere.
Manipularea, transportul si depozitarea cofrajelor se va face astfel incat sa se evite deformarea lor,
murdarirea, ruginirea, putrezirea. Este interzisa depozitarea direct pep amant sau depozitarea altor materiale p
estive de cofraje.
Depozitarea cofrajelor se face pe grinzi de beton sau pe profile metalice.
Se vor folosi obligatoriu materiale pentru ungerea cofrajelor pentru reducerea aderentei intre beton si cofraje.
Cofrajele vor fi curatate in prealabil.
La receptia cofrajelor si sustinerilor se vor verifica urmatoarele :
- sa se asigura obtinerea formei, dimensiunilor si gradul de finisare prevazut in proiecte ;
- sa fie etanse astfel incat sa nu permita pierderea laptelui de ciment in timpul vibrarii betonului ;
- sa fie stabile si rezistente sub actiunea incercarilor care vor apare in timpul procesului de executie ;
- sa asigure ordinea de montare fara a se degradaelementele de beton cofrate sau componentele cofrajelor
si sustinerilor ;
- sa permita la decofrare o preluare treptata a incarcarii de catre elementele care se decofreaza.
Montarea cofrakelor va cuprinde urmatoarele :
- trasarea pozitiei cofrajelor ;
- asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor ;
- inchiderea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor.
Rigidizarea cofrajului la pozitie verticala se realizeaza cu distantieri si ancore e sarma.
Se va trata diferit cofrarea stalpilor, grinzilor, planseelor.
Se va face o verificare topo a pozitionarii in raport cu trasarea si modul de legare al elementelor cofrajului.
Se interzice legarea cofrajelor cu tiranti din OB si PC sudati si legarea cofrajului de barele armaturii.
Sprijinirile cofrajelor vor fi astfel montate astfel incat sa nu permita deplasari ale cofrajului in timpul turnarii
betonului.
Decofrarea se va face la termenele stabilite prin proiectul tehnologic sau normativ, in functie de temperatura
exterioara, sub coordonarea directa a sefului punctului de lucru.
Decofrarea se va face astfel incat sa se evite preluarea brusca a incarcarilor de catre elementele ce se
decofreaza, ruperea muchiilor sau degradarea cofrajelor si sustinerilor.
Prezenta procedura este completata de fisa tehnologica si planul de verificari si incercari.
7. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII, P.S.I. SI PROTECTIA MEDIULUI

(1) La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei proceduri se vor respecta masurile de securitate a muncii
si P.S.I. prevazute in:
- Legislatie specifica sanatatii si securitatii in munca si situatii de urgenta,
- Instructiuni proprii de SSM si SU pentru executarea lucrarilor de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in
constructii
- Regulament intern privind SSM si SU in constructii;
- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora – C 300/94
(2) La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei proceduri se vor respecta masurile de protectia mediului
prevazute in:
- Planurile de gestionare a deseurilor elaborate la nivel de organizatie ;
- Acordul de mediu obtinut de la IPM pentru fiecare proiect ;
- Prevederile legale si alte reglementari de protectia mediului specifice pentru lucrarile care fac obiectul
prezentei instructiuni.

8. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR

8.1. Controlul calitatii

(1) Toate materialele vor fi introduse in lucrare dupa ce in prealabil s-a verificat de catre conducatorul tehnic al
lucrarii ca au fost livrate cu certificate de calitate, care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor
respective.
(2) Pe parcursul executiei lucrarilor se va verifica:
- respectarea tehnologiei de executie;
- utilizarea tipului materialului, respectiv codul profilelor metalice indicate in proiect;
- dimensiunile – grosime, lungime, latime;

8.3. Receptia lucrarilor

(1) La receptia lucrarii se va verifica :


- sa se asigura obtinerea formei, dimensiunilor si gradul de finisare prevazut in proiecte ;
- sa fie etanse astfel incat sa nu permita pierderea laptelui de ciment in timpul vibrarii betonului ;
- sa fie stabile si rezistente sub actiunea incercarilor care vor apare in timpul procesului de executie ;
- sa asigure ordinea de montare fara a se degradaelementele de beton cofrate sau componentele cofrajelor
si sustinerilor ;
- sa permita la decofrare o preluare treptata a incarcarii de catre elementele care se decofreaza.

9. INREGISTRARI

(1) Inregistrarile cerute de legislatia in vigoare sunt conform normelor :


- Proces verbal de lucrari ascunse cofrare.

10. ANEXE

Specifice nu sunt.

S-ar putea să vă placă și