Sunteți pe pagina 1din 10

Ediţia 3

Revizia 0
PROGRAMUL CALITĂŢII

COD PC–MMI-03
Pagina 1
din 10

Vizat Aprobat

ROMINSERV Diriginte Şantier Director General

Cod PC – MMI - 03

Acest document este proprietatea intelectuală a S.C. R S.A.


Orice utilizare sau multiplicare parţială sau totală, fără acordul scris al proprietarului este interzisă.

Întocmit: Verificat: Data:


Exemplar nr. 2
16.03.2011
Ediţia 3
Revizia 0
PROGRAMUL CALITĂŢII

COD PC–MMI-03
Pagina 2
din 10

CUPRINS

1. SCOP

2. DOMENIU DE APLICARE

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

4. TERMINOLOGIE ŞI PRESCURTĂRI

5. RESPONSABILITĂŢI

6. ORGANIZARE. RESURSE

7. ELEMENTELE SISTEMULUI CALITĂŢII

8. LISTA PROCEDURILOR

1. SCOP
Întocmit: Verificat: Data:
Exemplar nr. 2
16.03.2011
Ediţia 3
Revizia 0
PROGRAMUL CALITĂŢII

COD PC–MMI-03
Pagina 3
din 10

Prezentul Program al Calităţii concretizează condiţiile referitoare la Sistemul de Management


Integrat (SMI) Calitate-Mediu-Sănătate aplicat în cadrul organizaţiei S.C. ARCONI STAR
S.A. la particularităţile specifice lucrărilor ce fac obiectul licitaţiei:

Execuţie fundaţii pentru estacadă conducte

2. DOMENIU DE APLICARE
Programul Calităţii cod PC-MMI-03 se aplică la executarea lucrării:
Execuţie fundaţii pentru estacadă conducte
de către tot personalul S.C. R S.A. Constanţa care au responsabilităţi în derularea activităţilor ce au
impact asupra calităţii lucrării de executat, în conformitate cu standardele adoptate de organizaţie: SR
EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 18001:2007.

Programul Calităţii cod PC-MMI-03 se aplică pe toată perioada derulării contractului aferent
lucrării Execuţie fundaţii pentru estacadă conducte, respectiv pe durata a 2 lună.

2.1. Obiectivele calităţii

2.1.1. Asigurarea şi garantarea obţinerii calităţii la lucrarea executată, în conformitate cu cerinţele şi


nivelurile de calitate specificate în reglementările tehnice aplicabile şi clauzele contractuale.
2.1.2. Dezvoltarea încrederii clientului că sunt întreprinse acţiuni şi luate măsuri pentru satisfacerea
exigenţelor de calitate şi a prevederilor Sistemului de Management Integrat.

2.2. Căi de acţionare

2.2.1. Instruirea personalului privind cerinţele SMI, a practicilor şi activităţilor care afectează
calitatea.
2.2.2. Aplicarea procedurilor SMI.
2.2.3. Utilizarea EIP (echipament individual de protecţie) şi EIL (echipament individual de lucru)
metrologate şi folosirea lor în conformitate cu instrucţiunile aplicabile.
2.2.4. Efectuarea, menţinerea şi controlul înregistrărilor calităţii.
2.2.5. Respectarea prevederilor PCCVI (plan de control al calităţii, verificări şi încercări).

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

3.1. MMI-03 – Manualul de Management Integrat al R S.A.

Întocmit: Verificat: Data:


Exemplar nr. 2
16.03.2011
Ediţia 3
Revizia 0
PROGRAMUL CALITĂŢII

COD PC–MMI-03
Pagina 4
din 10

3.2. H.G. 766/1997 – pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (Regulament
privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii; Regulamentul privind certificarea de
conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii; Regulamentul privind activitatea de
metrologie în construcţii; Autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în
construcţii.)
3.3. SR EN ISO 9001/2008 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe
3.4. SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare
3.5. SR OHSAS 18001:2007 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinţe
3.6. SR EN ISO 45014/2002 – Criterii generale pentru declaratia de conformitate dată de furnizori
3.7. Regulamentul de organizare si functionare al S.C. R S.A
3.8. PO-01-03 - „ Elaborarea procedurilor şi instrucţiunilor SMI ”
3.9. O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificări şi completări
prin Legea nr. 337/2006
3.10. H.G.R. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006
3.11. O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu
modificări şi completări ulterioare.
3.12. orice alte acte normative sau standarde conexe sau subsecvente, din legislaţia română sau
comunitară.

4. TERMINOLOGIE ŞI PRESCURTĂRI
Conform Manualului de Management Integrat cod MMI-03, revizia 0.
SMI - Sistem de Management Integrat
MMI - Manualul de Management Integrat
RM - Responsabilul Managementului (pentru SMI)
RC - Responsabil Calitate
PM - Protecţia Mediului
RPM - Responsabilul cu Protecţia Mediului
CTC - Control Tehnic de Conformitate
PS - Procedură de Sistem
PO - Procedură de Organizare
PTE - Procedură Tehnică de Execuţie
IL - Instrucţiune de Lucru
RN - Raport de Neconformitate
PCCVI - Plan de Control al Calităţii, Verificări şi Încercări
PCC - Plan de Control al Calităţii
EIP - Echipament individual de protecţie
EIL - Echipament individual de lucru
PPP - Plan de prevenire şi protecţie

5. RESPONSABILITĂŢI
5.1. Directorul General, dl.
Întocmit: Verificat: Data:
Exemplar nr. 2
16.03.2011
Ediţia 3
Revizia 0
PROGRAMUL CALITĂŢII

COD PC–MMI-03
Pagina 5
din 10

5.1.1. Va stabili, declara şi urmări implementarea politicii şi obiectivelor în domeniul calităţii,


mediului şi sănătăţii şi securităţii muncii.
5.1.2. Va monitoriza întreaga activitate desfăşurată în cadrul organizaţiei pentru realizarea
contractului pentru execuţia lucrărilor, contractelor încheiate cu clienţii, firme asociate, etc. şi asigură
îndeplinirea cerinţelor privind securitatea şi sănătatea ocupaţională, introducerii de noi tehnologii,
alegerii echipamentelor tehnice, îmbunătăţirii condiţiilor şi a mediului de lucru specifice lucrării:
Execuţie fundaţii pentru estacadă conducte
5.1.3. Directorul executiv va desemna prin decizie Şeful de Lucrare responsabil cu execuţia lucrării:
Execuţie fundaţii pentru estacadă conducte, în persoana d-lui.
5.1.4. Va aloca resurse adecvate pentru buna desfăşurare a lucrării.
5.1.5. Va asigura interfata cu clientul prin reprezentantul acestuia în vederea perfectării şi semnării
documentelor contractuale şi rezolvarea oricăror divergente referitoare la contract.
5.1.6. Va superviza întreaga activitate a şantierului din punct de vedere tehnic şi calitativ, urmărind
derularea contractului şi asigurînd asistenţă de specialitate.
5.1.7. Va decide cu privire la necesitatea documentării procedurilor de organizare, a procedurilor
tehnice de execuţie sau a instrucţiunilor de lucru pentru lucrare.

5.2. Directorul Economic, d-na

5.2.1. Va analiza şi aviza din punct de vedere economic contractul cu beneficiarul şi contractantul
general pentru lucrarea: Execuţie fundaţii pentru estacadă conducte.
5.2.2. Va urmări încasarea facturilor emise pentru lucrările aferente contractului încheiat şi calcularea
şi vărsarea la buget a impozitelor şi taxelor locale.
5.2.3. Va analiza costurile de realizare a lucrării în vederea rentabilizării întregii activităţi.
5.2.4. Va solicita şi analiza situaţii periodice privind raportul preţ/cost, preţ/calitate şi
productivitatea muncii la lucrare.

5.3. Şeful Serviciului Tehnic, d-na

5.3.1. Va coordona activitatea de elaborare şi actualizare a PTE-urilor şi PCCVI-urilor aferente


lucrării: Execuţie fundaţii pentru estacadă conducte
5.3.2. Va asigura elaborarea detaliilor de execuţie pe baza proiectului tehnic şi le supune aprobării
proiectantului lucrării şi avizării de către verificator de proiecte atestat.
5.3.3. Va realiza situaţiile de plată pentru lucrările de construcţii montaj real executate conform
condiţiilor speciale de contractare semnate de părţi.
5.3.4. Va notifica beneficiarului despre neconformităţi şi neconcordanţe constatate în proiecte, în
vederea soluţionării.
Întocmit: Verificat: Data:
Exemplar nr. 2
16.03.2011
Ediţia 3
Revizia 0
PROGRAMUL CALITĂŢII

COD PC–MMI-03
Pagina 6
din 10

5.3.5. Va stabili responsabilitatea şi mecanismele de control a tuturor activităţilor care pot avea un
impact semnificativ asupra mediului, respectiv asupra sănătăţii şi securităţii în muncă conform
procedurii de sistem integrat PS-13-03 – „Controlul operaţional” pentru activitatea desfăşurată la
lucrare.
5.3.6. După acceptarea Programului Calităţii cod PC-MMI-03, rev.0, de către, îi va transmite şefului
de şantier PCCVI-ul aferent lucrării şi înregistrările care trebuie efectuate conform procedurii de
sistem integrat PS-13-03 – „Controlul operaţional”.
5.3.7. Va preda documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei beneficiarului, în
conformitate cu prevederile Legii 10/1995 modificată şi reglementărilor în vigoare.

5.4. Şeful de lucrări dl.

5.4.1. Va asigura buna desfăşurare a lucrărilor în conformitate cu legislaţia în vigoare, conform


contractului cu respectarea Programului Calităţii cod PC-MMI-03.
5.4.2. Va asigura aplicarea efectivă a prevederilor Manualului de Management Integrat cod MMI-03
implementat în cadrul S.C. R S.A. de către tot personalul de execuţie.
5.4.3. Va răspunde de organizarea şi modul de execuţie a lucrărilor şi de respectarea cerinţelor PTE /
PCCVI, proiectului de execuţie, documentaţiei tehnice de execuţie şi cerinţele contractuale.
5.4.4. Va asigura condiţiile pentru efectuarea controlului tehnic de conformitate pentru lucrările
efectuate şi răspunde de respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă.
5.4.5. Va întocmi actele de atestare a calităţii corespunzătoare lucrărilor executate, în conformitate
cu caietele de sarcini şi PTE / PCCVI.
5.4.6. Va răspunde de iniţierea şi rezolvarea acţiunilor preventive şi corective stabilite pentru
înlăturarea neconformităţilor depistate în execuţia lucrărilor, conform procedurilor de sistem integrat:
- PS-04-03 “Neconformitate şi produs neconform – calitate şi mediu”
- PS-05-03 “Acţiuni corective – calitate şi mediu”
- PS-06-03 “Acţiuni preventive – calitate şi mediu”
- PS-17-03 “Neconformitate, acţiuni corective, acţiuni preventive pentru sănătatea şi securitatea în
muncă”.

5.5. Responsabilul CQ, d-na

5.5.1. Va analiza contractul din punct de vedere al condiţiilor de calitate conform procedurii de
organizare PO-07-03 “Analiza datelor şi îmbunătăţire continuă”.
5.5.2. Va stabili criteriile de acceptare a furnizorilor şi efectuează inspecţii şi încercări ale
produselor aprovizionate sau a celor furnizate de beneficiar conform procedurii de organizare PO-03-
03 “Evaluarea furnizorilor”.
5.5.3. Va efectua instruirea personalului de execuţie pe linie de asigurarea calităţii şi elaborează
Planul Calităţii pentru lucrare.
5.5.4. Va răspunde de elaborarea procedurilor de organizare şi instrucţiunilor de control specifice
lucrărilor care se execută.
5.5.5. Va urmări aplicarea cu stricteţe a standardelor, documentaţiilor tehnice şi tehnologice, precum
şi a normelor aplicabile la lucrare.
Întocmit: Verificat: Data:
Exemplar nr. 2
16.03.2011
Ediţia 3
Revizia 0
PROGRAMUL CALITĂŢII

COD PC–MMI-03
Pagina 7
din 10

5.5.6. Va participa ca auditor în Echipele de Audit Intern, pentru a verifica dacă lucrările executate
sunt conforme cu cerinţele SMI proiectat, implementat şi menţinut eficace, conform procedurii de
sistem integrat PS-03-03 „Audit Intern”.

5.6. Şeful Biroului Aprovizionare

5.6.1. Este responsabil de efectuarea procesului de aprovizionare în baza Necesarului de materiale


şi a Comenzilor de aprovizionare a punctului de lucru.
5.6.2. Verifică actele specifice (Certificat de calitate, Declaraţii de conformitate) şi elaborează Nota
de Recepţie şi Constatare Diferenţe care trebuie să însoţească materialele.
5.6.3. Răspunde de înregistrarea şi arhivarea certificatelor de calitate şi garanţie a produselor
aprovizionate.
5.6.4. Participă ca delegat în Comisia de Recepţie a produselor şi materialelor aprovizionate.

5.7. Şef Bază Producţie Secundară

5.7.1. Este responsabil de realizeaza produselor/subansamblurile necesare la lucrare, cerute în baza


comenzii şefului de şantier, care trebuie să fie conforme cu cerinţele din Caietele de sarcini şi
din proiectul de execuţie.
5.7.2. Răspunde de aplicarea prevederilor procedurilor de sistem integrat ale S.C. R S.A. pentru
activităţile subordonate:
- PS-13-03 „Controlul operaţional”
- PS-14-03 „Evaluarea conformităţii”

6. ORGANIZARE. RESURSE
6.1. Lucrările se execută cu personalul şantierului nr. 1 care are 2 formaţii de lucru.
6.2. Pentru a spori performanţele organizaţiei, S.C. R S.A. ia în considerare cu prioritate
următoarele aspecte:
- resursele umane şi calificările de specialitate pentru motivarea, dezvoltarea, abilităţile de
comunicare şi competenţa personalului;
- resursele reprezentate de echipamente şi spaţii, pentru desfăşurarea eficientă a procesului de
execuţie;
- resurse reprezentate de facilităţi, software, necesare evaluării calităţii lucrărilor executate;
- resurse reprezentate de evaluarea şi controlul riscurilor de rănire şi îmbolnăvire a personalului,
vizitatorilor şi contractanţilor.
Responsabilităţile ce decurg din aplicarea cerinţelor de mai sus sunt detaliate în procedura de
sistem cod PS-10-03 “Competenţă, instruire, conştientizare”.

Întocmit: Verificat: Data:


Exemplar nr. 2
16.03.2011
Ediţia 3
Revizia 0
PROGRAMUL CALITĂŢII

COD PC–MMI-03
Pagina 8
din 10

6.3. Utilajele şi dotările necesare realizării lucrărilor sunt conform Formularului “Declaraţie
privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru
îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări”, din documentaţia de calificare.

7. ELEMENTELE SISTEMULUI CALITĂŢII


7.1. Responsabilitatea managementului
Se face conform CAPITOLULUI 5 – RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI din
Manualul de Management Integrat, cod MMI-03 şi capitolului 5 din prezentul document.

7.2. Sistemul Calităţii


La execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului program al calităţii sunt respectate
prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2007,
aşa cum sunt ele descrise în Sistemul de Management Integrat cod MMI-03 implementat de S.C. R
S.A. şi procedurile de sistem şi de organizare asociate (Listele de proceduri sunt anexate la capitolul 8
din prezentul document.)

7.3. Analiza contractului


Activităţile referitoare la analiza ofertei/contractului sunt executate conform procedurii de
organizare “Analiza comandă-contract” cod PO-08-03 şi sunt înregistrate în “Fişa de analiză a
cerinţelor referitoare la lucrare/serviciu” formular cod F -02-PO-08.

7.4. Controlul proiectării


Activităţile referitoare la controlul proiectării se desfăşoară conform prevederilor procedurii
de organizare cod PO-10-03 „Controlul proiectării”.
Pentru lucrarea Execuţie fundaţii pentru estacadă conducte– proiectul este pus la dispoziţie
de către beneficiar, prin.

7.5. Controlul documentelor şi al datelor


Toate documentele şi informaţiile interne, precum şi cele de provenienţă externă, cum ar fi
specificaţiile tehnice, standardele, proiectele şi desenele beneficiarului, sunt menţinute sub control
conform procedurilor de sistem integrat “Controlul documentelor” cod PS-01-03 şi “Controlul
înregistrărilor” cod PS-02-03.

7.6. Aprovizionare
Procesul de aprovizionare din cadrul S.C. R S.A. în general, şi pentru lucrarea Execuţie
fundaţii pentru estacadă conducte în particular, se desfăşoară conform procedurii de organizare
„Procesul de aprovizionare” cod PO-05-03 şi parcurge următoarele etape:
- primirea şi analizarea necesarului de aprovizionare pentru lucrare;
- identificarea furnizorilor;
- încheiere de contracte (selecţie furnizori);
- recepţie;
- depozitare.

Întocmit: Verificat: Data:


Exemplar nr. 2
16.03.2011
Ediţia 3
Revizia 0
PROGRAMUL CALITĂŢII

COD PC–MMI-03
Pagina 9
din 10

Evaluarea furnizorilor se face de către Biroul Aprovizionare împreună cu Reprezentantul


Managementului, conform procedurii de organizare „Evaluarea furnizorilor” cod PO-03-03 şi are la
bază următoarele criterii:
- posibilitatea furnizorilor de a îndeplini cerinţele de calitate pentru produsele furnizate;
- capacitatea de a respecta termenele de livrare;
- eficacitatea sistemului lor de management;
- raportul preţ-calitate.

7.7. Realizarea produsului


Personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul S.C. R S.A. Constanţa este instruit şi
evaluat periodic conform procedurii de sistem „Competenţă, instruire, conştientizare” cod PS-10-03
şi procedurii de organizare „Procedura privind instruirea lucrătorilor din punct de vedere al securităţii
şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu Capitolul V din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
nr.319/2006” cod PO-09-03.
Dispoziţiile privind identificarea şi trasabilitatea execuţiei lucrării sunt următoarele:
- identificarea componentelor incorporate în lucrare;
- asigurarea trasabilităţii produselor incorporate in lucrare.
Identificarea se compune din:
- marcaje aplicate pe ambalaj de către producător;
- marcarea zonelor de depozitare;
- etichetarea utilajelor şi echipamentelor.

7.8. Controlul proceselor


Procesele necesare de monitorizare, măsurare, analiză şi îmbunătăţire a calităţii execuţiei
lucrării: Execuţie fundaţii pentru estacadă conducte sunt descrise detaliat în capitolul 8 –
Măsurare, analiză şi îmbunătăţire din Manualul de Management Integrat şi în procedura de sistem
„Controlul operaţional” cod PS-13-03.

7.9. Inspecţie şi încercare


Identificarea personalului de control, inspecţie, verificare şi încercare precum şi a etapelor
necesare şi a documentelor care se întocmesc ca urmare a aplicării prevederilor sistemului calităţii
pentru realizarea lucrării Execuţie fundaţii pentru estacadă conducte sunt prezentate în Planul de
Control Calitate, Verificări şi Încercări, cod PCCVI-01, cap. III – „Control în proces”
Execuţia activităţilor specifice de inspecţie şi încercare în cadrul S.C. R S.A. Constanţa este
atribuită tuturor compartimentelor (prezentate mai sus) fiind detaliată în procedura de sistem PS-09-
03 „Comunicare, participare şi consultare” şi procedura de sistem PS-03-03 „Audit intern”.

7.10. Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare


Responsabilităţile şi metodele utilizate pentru stabilirea şi menţinerea unui sistem de
supraveghere, confirmare şi utilizare a echipamentelor de inspecţie, măsurare şi încercare folosite
Întocmit: Verificat: Data:
Exemplar nr. 2
16.03.2011
Ediţia 3
Revizia 0
PROGRAMUL CALITĂŢII

COD PC–MMI-03
Pagina 10
din 10

pentru demonstrarea conformităţii lucrărilor folosite de S.C. R S.A. sunt conforme cu procedura de
organizare cod PO-06-03 „Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare”.

7.11. Stadiul inspecţiilor şi încercărilor


În inspecţiile şi încercările efectuate de personalul autorizat, atât în cursul procesului de
execuţie cât şi în cursul executării produselor, se vor utiliza pentru identificare: semnături, ştampile,
poansoane, etichete şi înregistrări ale calităţii prevăzute în cadrul Sistemului de Management Integrat.
Stadiul inspecţiilor şi încercărilor este evidenţiat în PCCVI-ul aferent lucrării: Execuţie
fundaţii pentru estacadă conducte.

Întocmit: Verificat: Data:


Exemplar nr. 2
16.03.2011