Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa nr.

1 la
Dispoziţie nr.___ din __ __ 2018

Regulamentul

privind controlul în producţie referitor


la respectarea cerinţelor securităţii industriale
la centrale termice cu gaze a
Instituției preșcolare nr.1 ,,Albinuța,, s.Sărata Galbenă

Sărata Galbenă 2018


1. Consideraţii generale

Prezentul regulament este elaborate în conformitate cu următoarele acte legislative şi normative:

- Legea RM Nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrial a obiectelor industrial periculoase.

- Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.552 din 12.07.2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de
securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

Regulamentul stabileşte modul de organizare şi exercitare a controlului în producţie referitor la


respectarea cerinţelor securităţii industriale la obiectele induatriale priculoase a Instituției preșcolare
nr.1 ,,Albinuța,, s.Sărata Galbenă centrale termice cu gaze.

Scopul desfăşurării controlului în producţie reprezintă prevenirea avariilor şi asigurarea gradului de pregătire
a instituţiei pentru localizarea şi lichidarea efectelor avariilor la obiectele industriale periculoase ca urmare a
realizării complexului de acţiuni organizatorice şi tehnice.

La categoria obiecte industriale periculoase al instituţiei, conform legislaţiei sunt atribuite: utilaj-gaz,
centralele termice, arzătoarele şi microcentralele puse în funcţiune în termen de garanţie sau care sunt
deservite în bază de contract de către personalul S.R.L. “_______________________________”.

Obiectivele principale ale controlului în producţie la obiectul industrial periculos sunt:

- asigurarea respectării crinţelor securităţii industriale;


- analiza respectării cerinţelor securităţii industriale, inclusiv aplicarea metodei de efectuare a unor expertize
corespunzătoare;
- planificarea unui set de acţiuni pentru respectarea cerinţelor securităţii industriale şi prevenirea prejudiciului
care poate fi cauzat mediului înconjurător;
- organizarea şi coordonarea lucrărilor de prevenire a avariilor la obiectele industriale periculoase şi asigurarea
capacităţii de pregătire pentru localizarea avariilor şi lichidarea efectelor lor;
- aprecierea stării tehnice a utilajului, conductelor şi mijloacelor de măsură şi control, consecutivităţii
depistării şi lichidării defecţiunilor;
- efectuarea oportună a încercărilor şi verificărilor tehnice ale instalaţiilor tehnice utilizate la obiectele
industriale periculoase, repararea şi verificarea mijloacelor de măsură şi control;
- planificarea şi stabilirea periodicităţii, volumul verificărilor petrecute;
- verificarea activităţii serviciului privind asigurarea respectării la locurile de muncă a cerinţelor securităţii
industriale;
- analiza cauzelor încălcărilor depistate;
- asigurarea disciplinei tehnologice.

Responsabilitatea pentru organizarea şi exercitarea controlului în producţie este asumată administratorului


întreprinderii.
Responsabilitatea pentru exercitarea controlului în producţie la Centrale termice a Instituției preșcolare
nr.1 ,,Albinuța,, este atribuită prin dispoziţia, ordinul ______________________ persoanei responsabile
pentru controlul în producţie dlui Solomon Ion – viceprimar , atestat.

2. Organizarea şi exercitarea controlului în producţie


În componenţa serviciului controlului în producţie intră şeful departament-service, inginer reglor, de
asemenea după necesitatea vor fi implicaţi şi alţi specialişti a întreprinderii.
Controalele (operative, cu scop determinat şi complexe) urmeză să fie efectuate în baza dispoziţiilor
conducătorului întreprinderii, deasemenea conform graficului anual de verificări complexe a stării SSM şi
securităţii industriale. Graficul se elaboreză în baza analizei stării SSM, dar rezultatele controalelor în
complex, a accidentelor este aprobat prin ordinul directorului.

Controalele operative urmează să fie efectuate conform planurilor individuale, lunare aprobate de director.
Scopul lor este efectuarea controlului zilnic referitor la respectarea cerinţelor securităţii industriale, de
îndeplinire a dispoziţiilor, prescripţiilor, analiza stării pentru aprecierea riscurilor de avarii, incidentelor,
accidentelor de muncă.
Evidenţa lunară a încălcărilor şi abaterilor de la cerinţele securităţii industriale şi măsurilor de lichidare a lor
efectuat de specialişti, este baza pentru intensificarea măsurilor de respectare a securităţii industriale. Pentru
efectuarea analizei stării securităţii industriale persoanele responsabile prezintă dări de seamă despre control
în producţie (copiile actelor de control cu măsurile de înlăturare a încălcărilor şi abaterilor), propuneri de a
trage la răspundere persoanele ce au încălcat legislaţia, se prezintă lunar în caz de depistare. Membrii
serviciului control în producţie lunar efectuiază analiza securităţii industriale, informează despre starea ei
administratorul întreprinderii, aduce informaţia despre starea securităţii industriale la angajaţi, la adunările
specialiştilor.
În baza analizei sistematice a încălcărilor cerinţelor securităţii industriale şi legislaşiei în domeniul, cauzelor
avariilor, accidentelor de muncă, traumetismului la întreprindere se formeazăpropuneri de înlăturare a
încălcărilor cerinţelor securităţii industriale şi SSM. Propunerile de înlăturare a încălcărilor cerinţelor
securităţii industriale ţi SSM ce ţin de cheltuieli neesenţiale, sunt introduse în planurile de lucru a
subdiviziunilor şi se aprobă prin ordinele administratorului. Propunerile de înlăturare a încălcărilor cerinţelor
securităţii industriale şi SSM în baza cercetărilor accidentelor de muncă, avariilor, incidentelor se introduc în
planul de lucru a conducerii şi se aprobă prin ordin. Propunerile de înlăturare a încălcărilor cerinţelor
securităţii industriale şi SSM, ce ţin de cheltuieli mari, urmează de a fi incluse în programele de perspectivă
de ridicare a nivelului securităţii industriale şi SSM şi se prezintă spre coordonare administratorului
întreprinderii, după care este introdus în bugetul de investiţii. Lichidarea abaterilor de la cerinţele securităţii
industriale şi SSM urmează să fie verificate adăugător conform planului controalelor apărute în domeniul
securităţii industriale şi SSM.
Elaborarea planurilor de acţiuni pentru localizarea avariilor şi incidentelor şi lichidarea efectelor acestora se
efectuiază în baza PG RD 09-536:2004, adoptat prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standart” Nr.
1472 –RT din 18.03.2004 şi organizarea elaborării lui este în componenţa specialiştilor serviciului control în
producţie.
Evidenţa, organizarea cercetării, comunicarea despre producerea accidentelor de muncă şi efectuiază conform
Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, aprobat prin HG Nr. 1361 din 22.12.2005, M.O.
9-12 (1790-1793), pus în aplicare cu începerea de la 01.03.2006.

Cercetarea tehnică a cauzelor avariilor în subdiviziunile întreprinderii urmeazăsă fie efectuat conform RG 35-01-
36:2006, aprobat prin hotărîrea Serviciului standartizare şi metrologie al RM, Nr. 1951-RT din 27.06.2006.

Organizarea pregătirii şi atestării specialistilor în domeniul securităţii industrial se efectuiază conform RG 35-01-
61:2004 “Reguli de instruire, atestare şi perfecţionare a muncitorilor, care deservesc instalaţiile tehnice la obiectele
industriale periculoase” , aprobat prin hotărîrea Departamentului “Moldova-Standart” Nr. 1533-RT din 15.06.2004, cu
aplicarea din 01.08.2004.

Pentru informarea organului de Securitate industrială referitor la organizarea controlului în producţie, rezultatele
acestuia şi starea securităţii industriale la subdiviziunile întreprinderii, specialiştii secţiei SSM şi SI prezinte în
termenii stabiliţi la IPSSTOIP următoarele informaţii:

- darea de seamă în scris despre rezultatele controlului în producţie;


- propunerile S.R.L. “____________________________________” despre asigurarea securităţii industriale în
subdiviziuni;
- alte informaţii la solicitarea în termenii stabiliţi.

3. Obligaţiile persoanei responsabile de exercitarea controlului în producţie

Persoana responsabilă de exercitarea controlului în producţie este obligată:

a) să asigure efectuarea controlului respectării cerinţelor securităţii industriale de către lucrătorii angajaţi la obiectele
industriale periculoase;
b) să elaboreze planul de lucru privind exercitarea controlului în producţie în subdiviziunile întreprinderii;
c) să efectuieze verificări complexe şi cu destinaţie special ale securităţii industriale, să depisteze factorii periculoşi la
locurile de muncă;
d) annual, în temeiul rezultatelor controalelor corespunzătoare şi atestării locurilor de muncă,să elaboreze planul de
acţiuni privind asigurarea securităţii industrial;
e) să organizeze elaborarea planurilor de acţiuni privind localizarea avariilor şi incidentelor, şi lichidarea efectelor
acestora;
f) să organizeze lucrări de pregătire pentru efectuarea expertizei securităţii industriale la obiectele industriale
periculoase;
g) să perticipe la cercetarea tehnică a cauzelor avariilor, incidentelor şi accidentelor de muncă;
h) să efectuieze analiza cauzelor apariţiei incidentelor la obiectele industrial periculoase şi să păstreze documentaţia de
evidenţă ale acestora;
i) să organizeze pregătirea şi atestarea lucrărilor în domeniul securităţii industrial;
j) să participle la implementarea tehnologiilor şi utilajelor noi;
k) să aducă la cunoştinţă lucrărilor de la obiectele industrial periculoase informaţii privind modificarea cerinţelor
securităţii industrial, stabilite prin documente normative, să asigure lucrătorii cu documentele menţionate;
l) să înainteze conducătorului întreprinderii propunerii privind:
- întreprinderea acţiunilor de asigurare a securităţii industriale;
- lichidarea abaterilor de la cerinţele securităţii industrial;
- sistarea lucrărilor, efectuate la obiectul industrial periculos cu încălcarea cerinţielor securităţii industrial, care
reprezintă un pericol eminent vieţii şi sănătăţii muncitorilor, sau a celor lucrări care pot provoca avarii sau
adduce prejudicii mediului înconjurător;
- destituirea din funcţie a persoanelor, care nu posedă calificarea corespunzătoare, nu au fost pregătite şi
atestate în domeniul securităţii industrial;
- tragerea la răspundere a persoanelor, care au încălcat cerinţele securităţii industriale.
m) să întreprindă alte acţiuni întru respectarea cerinţelor securităţii industrial.
Persoana responsabilă de exercitarea controlului în producţie va asigura controlul:
a) respectării condiţiilor de licenţiere (autorizare) pentru genurile de activitate în domeniul securităţii
industrial;
b) construcţiei şi reconstrucţiei obiectelor industriale periculoase, precum şi reparării instalaţiilor tehnice,
utilizate la obiectele industriale periculoase, referitor la respectarea cerinţelor securităţii industriale;
c) înlăturării cauzelor apariţiei avariilor, incidentelor şi accidentelor de muncă;
d) efectuării oporţine de către serviciile respective a încercărilorşi verificărilor tehnice corespunzătoare ale
instalaţiilor tehnice, utilizate la obiectele industriale periculoase, reparării şi verificării mijloacelor de măsură
şi control;
e) prezenţei certificatelor de conformitate pentru instalaţiile tehnice utilizate, conformitatea acestora cu
cerinţele securităţiii industriale;
f) îndeplinirii prescripţiilor Organului de Securitate industrială referitor la problemele de Securitate
industrială.
4. Drepturile persoanei responsabile de exercitarea controlului în producţie; este în drept:
a) să aibă în orice timp acces liber la obiectele industriale periculoase;
b) să studieze documentele necesare pentru aprecierea stării securităţii industriale;
c) să participle la elaborarea şi revizuirea declaraţiilor securităţii industriale;
d) să participle în activitatea comisiei de cercetare a cauzelor avariilor, incidentelor şi accidentelor de muncă
la obiectele industriale periculoase;
e) să înainteze conducătorului întreprinderii propuneri privind stimularea lucrărilor, care participă la
realizarea acţiunilor de îmbunătăţire a securităţii industriale.
5. Asigurarea cu documentaţie tehnică, normative şi legislative
În baza cererii specialistului în domeniul securităţii industriale administraţia întreprinderii asigură dotarea şi
distribuirea spre structurile subdiviziunilor întreprinderii, cu documentaţie tehnică, normative şi legislative,
la fel şi cu publicaţiile periodice necesare pentru asigurarea activităţii inoffensive în domeniul securităţii
industriale.
Este necesară asigurarea şi dotarea cu documentaţia respective în format electronic, reamplasarea lor pe
servelele reţelelor înreprinderii, cu actualizarea informaţiei. Informarea personalului despre plasarea
documentaţiei în forma electronica este efectuată de specialistul în domeniul al înterprinderii.
6. Asigurarea colaborării infromaţionale a serviciilor control în producţie cu organul
abilitat în domeniul securităţii industriale
Întreprinderea trebuie să prezinte Organului de Securitate industrial informaţii privind organizarea
controlului în producţie asupra respectării cerinţelor securităţii industriale şi privind lucrătorii împuterniciţi
sa-l efectueze.
Informaţiile privind planurile pentru anul current sau anul următor, şi totalurile anului precedent se prezintă
în termenele stabilite de Organul de securitate industrială.
Informaţiile, care parvin la organul de securitate industrială, trebuie systematic analizate şi generalizate cu
scopul evaluării eficienţei organizării şi exercitării controlului în producţie.
Organul de securitate industrială efectuiază evidenţa şi înregistrarea regulamentelor aprobate pentru
înreprinderi privind controlul în producţie, rapoartelor (datelor) primate conform genurilor de activitate,
precum şi ppăstrarea copiilor acestor documente.
Controlul asupra implementării la intreprinderi a controlului în producţie se efectuiază de către Organul de
securitate industrial pe parcursul activităţii de supraveghere şi control.
Inspectorul Organului de securitate industrială, în activitatea de control şi supraveghere la analiza
rezultatelor controlului, trebuie să evalueze eficienţa funcţionării serviciilor control în producţie şi să
informeze conducătorii întreprinderii referitor la concluziile sale.
În scopul asigurării implementării la întreprinderi a conducătorului în producţie, Organul de securitate
elaborează şi aprobă planurile şi graficele corespunzătoare, stabileşte controlul executării lor.
7. Stimularea angajaţilor
Stimularea angajaţilor obiectelor industriale periculoase reprezintă combinarea formelor morale, desciplinare
şi materiale de favorizare şi tragere la răspundere în cazul unor contravenţii. Specialistul în domeniu
înaintează către administrator propunerea de favorizare sau tragere la răspundere a angajaţilor obiectelor
industriale periculoase în funcţie de atitudinea sa faţă de cerinţele securităţii industriale.
Specialistul în domeniu duce evidenţa încălcărilor şi contravenţiilor depistate şi angajaţilor, care au comis
aceste încălcări şi sancţionaţi în modul stabilit

S-ar putea să vă placă și