Sunteți pe pagina 1din 4

Procedur de lucru

pentru efectuarea lucrrilor de verificare, rencrcare #i reparare a stingtoarelor de


incendiu, cu excep&ia celor care con&in anumite gaze fluorurate cu efect de ser

1. Scopul procedurii
Prezenta procedur stabile#te msuri generale privind modul de efectuare a
lucrrilor de verificare, rencrcare #i reparare a stingtoarelor de incendiu, cu excep&ia
celor care con&in anumite gaze fluorurate cu efect de ser.

2. Domeniul de aplicare
Prevederile prezentei proceduri se aplic de ctre personalul din cadrul
SC.. SRL la efectuarea lucrrilor de verificare, rencrcare #i reparare a
stingtoarelor de incendiu, cu excep&ia celor care con&in anumite gaze fluorurate cu efect
de ser.

3. Defini&ii/Terminologie
3.1 Stingtor de incendiu utilaj ce con&ine un mediu de stingere care poate fi
expulzat prin ac&iunea presiunii interioare #i poate fi dirijat asupra unui focar; aceast
presiune poate fi permanent sau poate fi produs prin eliberarea unui gaz auxiliar dintr-un
cartu#;
3.2 Stingtor de incendiu portativ stingtor de incendiu care este proiectat s fie
crat #i operat cu mna #i care n stare de serviciu are o mas nu mai mare de 20 kg;
3.3 Stingtor de incendiu mobil stingtor de incendiu care este proiectat s fie
crat #i operat cu mna #i care n stare de serviciu are o mas mai mare de 20 kg;
3.4 Recipient corpul stingtorului neechipat cu accesoriile sale dar echipat cu
toate piesele sudate / lipite (almite);
3.5 Mediu de stingere substan&a con&inut de stingtor care provoac stingerea
unui focar;
3.6 ncrctura mas sau volum de mediu de stingere con&inut de stingtor,
exprimat() ca volum (n litri) pentru stingtoarele pe baz de ap sau ca mas (n
kilograme) pentru celelalte stingtoare;

4. Documente de referin&
4.1 Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor.
4.2 Ordinul ministrului administra&iei #i internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea
Normelor generale de aprare mpotriva incendiilor.
4.3 Ordinul ministrului administra&iei #i internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea
Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaz lucrri n domeniul aprrii
mpotriva incendiilor.
4.4 SR EN 3-7+A1:2007 Stingtoare de incendiu portabile.
4.5 SR EN 1866-1/2008 Stingtoare de incendiu mobile.
4.6 Specifica&ii tehnice ale productorilor de stingtoare

5. Con&inutul procedurii:

5.1 Precizri privind modul de efectuare a lucrrilor
Lucrrile de verificare, rencrcare #i reparare a stingtoarelor de incendiu, cu
excep&ia celor care con&in anumite gaze fluorurate cu efect de ser sunt efectuate numai de
C
.
N
.
S
.
I
.
P
.
C
.
ctre personal care de&ine certificat de competen& profesional n acest sens, respectiv
pentru ocupa&ia Operator n verificarea, rencrcarea #i repararea stingtoarelor de
incendiu Cod COR 723306.
La nivelul societ&ii exist personal care de&ine certificate de competen&
profesional, astfel nct cumulat, acoper, la nivelul suplimentului descriptiv, toate
unit&ile de competen& specifice.
La efectuarea lucrrilor de verificare, rencrcare #i reparare a stingtoarelor de
incendiu, cu excep&ia celor care con&in anumite gaze fluorurate cu efect de ser se vor
respecta prevederile legisla&iei, normativelor, reglementrilor tehnice #i standardelor n
vigoare precum #i specifica&iile tehnice ale echipamentelor utilizate.
Verificarea stingtoarelor de incendiu Un ansamblu de opera&iuni efectuate de
ctre personal competent, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, cu scopul de a
conferi ncrederea c produsul corespunde integral din punct de vedere al caracteristicilor
func&ionale demonstrate la modelul certificat #i c prezint siguran& n exploatare. n
urma opera&iunilor de verificare, stingtoarele de incendiu trebuie s corespund integral
cu modelul certificat. n cazul n care n urma opera&iunilor de verificare se constat
existen&a unor defec&iuni, se procedeaz, dup caz, la remedierea acestora conform
opera&inilor de reparare sau la casarea stingtorului.
Rencrcarea stingtoarelor de incendiu Un ansamblu de opera&iuni efectuate
de ctre personal competent, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, prin care un
stingtor este repus n stare de func&iune n urma descrcrii la utilizare, accidental sau la
termen. Rencrcarea este nso&it n mod obligatoriu #i de o verificare cu scopul de a
conferi ncrederea c produsul corespunde integral din punct de vedere al caracteristicilor
func&ionale demonstrate la modelul certificat #i c prezint siguran& n exploatare. n
urma opera&iunilor de rencrcare, stingtoarele de incendiu trebuie s corespund integral
cu modelul certificat. n cazul n care n urma opera&iunilor de rencrcare se constat
existen&a unor defec&iuni, se procedeaz, dup caz, la remedierea acestora conform
opera&inilor de reparare sau la casarea stingtorului.
Repararea stingtoarelor de incendiu Un ansamblu de opera&iuni efectuate de
ctre personal competent, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, aplicabile unui
stingtor la care au fost constate defec&iuni, pentru repunerea acestuia n stare de
func&iune. Repararea are rolul de a conferi ncrederea c produsul corespunde integral din
punct de vedere al caracteristicilor func&ionale demonstrate la modelul certificat #i c
prezint siguran& n exploatare. Repararea se realizeaz doar prin nlocuirea fitingurilor cu
altele noi. Nu face obiectul reparrii recipientul stingtorului. Singurele opera&iuni admise
la recipient sunt revopsirea #i refacerea acoperirii interioare de protec&ie. Repararea se
realizeaz utiliznd numai piese de schimb originale sau acceptate de productor ca fiind
conforme cu cele nlocuite. n urma opera&iunilor de reparare, stingtoarele de incendiu
trebuie s corespund integral cu modelul certificat.

5.2 Precizarea responsabilit&ilor persoanelor implicate
Manager:
- s respecte #i s asigure implementarea prevederilor legisla&iei n vigoare;
- s asigure alocarea tuturor resurselor necesare realizrii lucrrilor
contractate;
- s asigure utilizarea numai a produselor certificate, cu marcaj CE;
- asigur elaborarea procedurilor de lucru generale #i specifice necesare
pentru efectuarea lucrrilor;
C
.
N
.
S
.
I
.
P
.
C
.
- asigur efectuarea lucrrilor numai cu personal care de&ine certificat de
competen& profesional n acest sens, respectiv pentru ocupa&ia Operator
n verificarea, rencrcarea #i repararea stingtoarelor de incendiu -
Cod COR 723306.
- s asigure perfec&ionarea permanent a personalului implicat n efectuarea
lucrrilor.

Personalul:
- s de&in certificat de certificat de competen& profesional pentru una
dintre ocupa&ia Operator n verificarea, rencrcarea #i repararea
stingtoarelor de incendiu Cod COR 723306;
- s respecte prevederile legisla&iei n vigoare;
- s solicite alocarea resurselor necesare pentru efectuarea lucrrilor de
calitate #i la termenele stabilite;
- utilizeaz numai produse certificate;
- asigur respectarea procedurilor de lucru generale #i specifice stabilite
pentru efectuarea lucrrilor.

5.3 Precizri privind asigurarea resurselor
a) resurse umane/personal
de&inerea competen&ei necesare efecturii lucrrilor (personalul implicat n
efectuarea lucrrilor, inclusiv calificarea acestora).
asigurarea instruirii (exemplu: instruirea personalului se asigur prin participarea
la programe de formare profesional specifice, organizate de ctre centre de formare
profesional autorizate. Personalul va participa periodic la sesiuni de training organizate
de ctre productori #i/sau distribuitori de echipamente specifice, precum #i la
simpozioane, conferin&e #i expozi&ii).
men&inerea nregistrrilor adecvate referitoare la studii, instruire, abilit&i #i
experien& (nregistrrile privind instruirea personalului sunt &inute n registru / dosar /
format electronic de ctre compartimentul de resurse umane / asigurarea calit&ii /
conductorul locului de munc, etc.).

b) infrastructur
cldiri, spa&iu de lucru #i utilit&i asociate (cldiri, ateliere, magazii, etc, precum #i
utilit&ile existente n aceste spa&ii).
servicii suport - transport, comunicare, etc. (mijloace de transport auto, mijloace
de comunicare, dotare cu tehnic de calcul, asigurarea soft-urilor licen&iate, etc.).
c) mediul de lucru (condi&iile n care se efectueaz lucrrile).

5.4 Servicii ctre clien&i
a) analiza cererilor clien&ilor (traseul/circuitul pe care-l urmeaz cererea primit
din partea unui client/poten&ial client de la nregistrare pn la ntocmirea
rspunsului/efectuarea unei oferte, vor fi men&ionate persoanele implicate).
b) modalit&i de determinare a satisfac&iei clien&ilor (exemplu: la finalizarea
lucrrilor, clien&ilor le este pus la dispozi&ie un chestionar de evaluare a satisfac&iei, iar
dup completarea acesta este analizat de ctre personalul specializat n acest sens;
concluziile rezultate din chestionar se aduc la cuno#tin& managerului iar acesta va
C
.
N
.
S
.
I
.
P
.
C
.
dispune msurile necesare pentru remedierea eventualelor deficien&e constate de ctre
clien&i).
c) modul de tratare #i solu&ionare a reclama&iilor (traseul/circuitul pe care-l urmeaz
reclama&ia primit din partea unui client, de la nregistrare pn la solu&ionare, vor fi
men&ionate persoanele implicate).

5.5 Eviden&e
eviden&a lucrrilor efectuate;
eviden&a clien&ilor;
eviden&a furnizorilor de substan&e, echipamente, piese de schimb, repere utilizate (
eviden&ele se pstreaz n registru / dosar / format electronic, de ctre ).

5.6 Msuri de remediere a lucrrilor necorespunztoare #i de prevenire a
apari&iei acestora (activit&i care se efectueaz pentru nlturarea unor defec&iuni #i
prevenirea apari&iei acestora).Not: Prezenta procedur are caracter informativ, de recomandare.
Prezenta procedur nu este limitativ #i i se pot aduce modificri #i
completri.
Pentru a fi acceptat
n vederea autorizrii de ctre Centrul Na&ional pentru Securitate la Incendiu #i
Protec&ie Civil conform OMAI nr.87/2010, toate zonele cu scris nclinat (italic) vor fi
completate cu date #i informa&ii specifice persoanei juridice, persoanei fizice
autorizate, ntreprinderii individuale sau ntreprinderii familiale care solicit
autorizarea.C
.
N
.
S
.
I
.
P
.
C
.