Sunteți pe pagina 1din 3

Procedură de lucru

pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor și instalațiilor de limitare


și stingere a incendiilor

1. Scopul procedurii
Prezenta procedură stabilește măsuri generale privind modul de efectuare a
lucrărilor de proiectare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor.

2. Domeniul de aplicare
Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul P.F.A
BOLOGA IONUȚ – ADRIAN, la efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor și
instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor.

3. Definiții/Terminologie
3.1 Instalații de limitare și stingere a incendiilor – instalații special destinate
pentru limitarea și stingerea incendiilor, acționate manual sau automat, utilizând
diverse substanțe de stingere.
3.2 Stingerea incendiilor – totalitatea acțiunilor de limitare și întrerupere a
procesului de ardere prin utilizarea de metode, procedee și mijloace specifice;
3.3 Incendiu – ardere auto întreținută, care se desfășoară fără control în timp și
spațiu, care produce pierderi de vieți omenești și/sau pagube materiale și care necesită o
intervenție organizată în scopul întreruperii procesului de ardere.

4. Documente de referință
4.1 Legea nr. 10/1995 – privind calitatea în construcții;
4.2 Legea nr. 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor;
4.3 Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007 – pentru
aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
4.4 Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 87/2010 – pentru
aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în
domeniul apărării împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
4.5 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II –a –
Instalații de stingere, Indicativ P 118/2 -2015;
4.6 Specificații tehnice ale echipamentelor utilizate.

5. Conținutul procedurii:
a) Precizări privind modul de efectuare a lucrărilor
Lucrările de proiectare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a
incendiilor sunt efectuate numai de către persoana care deține certificat de competentă
profesională în acest sens, respectiv pentru ocupația Proiectant sisteme de securitate
– Cod COR 215119, cu competente specifice domeniului de autorizare.
La nivelul P.F.A.-ului există o persoană, având calitatea de administrator, care
deține certificate de competentă profesională, astfel încât cumulat, acoperă, la nivelul
suplimentului descriptiv, toate unitățile de competentă specifice.
La efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor și instalațiilor de limitare și
stingere a incendiilor se vor respecta prevederile legislației, normativelor, reglementărilor
tehnice și standardelor în vigoare precum și specificațiile tehnice ale echipamentelor
utilizate.

b) Precizarea responsabilităților persoanelor implicate


Administrator:
 să respecte și să asigure implementarea prevederilor legislației în vigoare;
 să asigure alocarea tuturor resurselor necesare realizării lucrărilor contractate;
 să asigure utilizarea numai a produselor certificate;
 asigură elaborarea procedurilor de lucru generale și specifice necesare pentru
efectuarea lucrărilor;
 asigură efectuarea lucrărilor în baza certificatelor de competentă profesională deținute
în acest sens, respectiv pentru ocupația Proiectant sisteme de securitate -Cod COR
215119;

c) Precizări privind asigurarea resurselor


- resurse umane/personal
 deținerea competenței necesare efectuării lucrărilor: Bologa Ionuț Adrian – Proiectant
sisteme de securitate, în cadrul P.F.A BOLOGA IONUȚ-ADRIAN – Inginer Proiectant,
pregătirea profesională: Proiectant sisteme de securitate.
- infrastructură
 clădiri, spațiu de lucru și utilități asociate: punct de lucru – suprafață închiriată de
la BOLOGA CONSTANTIN în baza contractului de comodat nr. 1 din data de 24.04.2019,
dotată cu centrală proprie, apă caldă/rece, energie electrică și alte utilități necesare
desfășurării activității a P.F.A BOLOGA IONUȚ - ADRIAN.
 servicii suport– transport, comunicare, etc. : 1 autoturism, 1 laptop.
- mediul de lucru.
- activitățile de proiectare se vor desfășura în cadrul punctului de lucru, localizat în
județul Iași, localitatea Iași, Bulevardul Primăverii, nr. 25, camera 1, bl. T3, sc. A, et.9,
ap.2;
- condițiile în care se vor efectua lucrările de proiectare a sistemelor și instalațiilor de
limitare și stingere a incendiilor respectă normativele în vigoare de Protecția și
Securitatea muncii;

d) Servicii către clienți


- analiza cererilor clienților (traseul/circuitul pe care-l urmează cererea
primită din partea unui client/potential client de la înregistrare până la întocmirea
răspunsului/efectuarea unei oferte, vor fi menționate persoanele implicate).
Cererile de ofertă din partea clienților cu privire la serviciile prestate sunt recepționate și
gestionate de către Administrator. Pentru satisfacerea clienților, ofertele vor fi soluționate
într-un timp cât mai scurt.
- modalități de determinare a satisfacției clienților, prin procese verbale de
predare-primire și recepție calitativă a serviciilor prestate și recomandări.
- modul de tratare și soluționare a reclamațiilor (traseul/circuitul pe care-l
urmează reclamația primită din partea unui client, de la înregistrare până la
soluționare, vor fi menționate persoanele implicate).
Reclamațiile din partea clienților cu privire la serviciile prestate sunt recepționate și
gestionate de către Administrator. Pentru satisfacerea clienților, încerc să înțeleg care
sunt nevoile lor. Acest lucru se realizează prin efectuarea periodică a unor studii de
evaluare a satisfacției clienților. Aceste studii îmi vor indica punctele slabe și forte ale
serviciilor și proceselor și reprezintă primul pas în procesul de îmbunătățire a activității.

e ) Evidente
 evidenta lucrărilor efectuate se va ține într-un registru de evidență, întocmit în
conformitate cu Anexa nr.14 la Metodologia de autorizare, numerotat și
înregistrat;
 evidenta clienților – se va ține într-un centralizator Excel, în format electronic;
 evidenta furnizorilor de substanțe, echipamente, piese de schimb, repere utilizate – nu
este cazul.

f) Măsuri de remediere a lucrărilor necorespunzătoare și de prevenire a


apariției acestora (nu este cazul).

NOTĂ:
Evidențele se pot păstra pe suport electronic și/sau pe suport hârtie.

Data 26.07.19 Semnătura .......................


LS