Sunteți pe pagina 1din 55

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

CONFORM O.M.A.I. 129/2016

EXTINDEREA ȘI DOTAREA
FUNCȚIONALULUI DIN CADRUL LICEULUI
TEHNOLOGIC VLADIA

Amplasament: Jud. Vaslui, com. Dragomirești, sat Vladia

Beneficiar : Comuna Dragomirești

Faza – D.T.AC.

NOIEMBRIE 2018

1
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


DISPOZIȚII GENERALE

Prezentul scenariu de securitate la incendiu s-a elaborat pentru obţinerea avizului de


securitate la incendiu privind investiţia "EXTINDEREA ȘI DOTAREA FUNCȚIONALULUI
DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC VLADIA"

Documentaţia va fi supusă verificării pentru cerinţa de calitate "Securitate la incendiu" în


concordanţă cu reglementările Îndrumatorului privind aplicarea Regulamentului de verificare şi
expertiza tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor aprobate cu Ordinul
M.L.P.A.T. Nr. 77/N/1996.

Scenariul de securitate la incendiu s-a întocmit în baza prevederilor din:


 Normativ de siguranţă la foc – indicativ P118/99;
 Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice
aferente clădirilor, indicativ I 7/2011;
 Normative tehnice: P118-II/2013, I 7-11, I 13-2015, P118-III/2015;
 Norme generale de apărare împotriva incendiilor emisă prin Ordinul MAI nr.
163/28.02.2007;
 Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu
şi protecţie civilă, aprobată prin Ordinul MAI nr. 129/01.09.2016;`

În scenariul de siguranţă la incendiu sunt estimate, în principal, condiţiile tehnice


asigurate prin proiect, în raport cu cerinţele reglementărilor specifice siguranţei la incendiu.

 protecţia şi evacuarea utilizatorilor, ţinându-se seama de vârsta şi starea lor


fizică;
 limitarea pierderilor de bunuri;
 preîntâmpinarea propagării incendiilor, protecţia pompierilor şi a altor forţe care
intervin pentru evacuarea persoanelor, protejarea bunurilor periclitate, limitarea
şi stingerea incendiului şi înlăturarea unor efecte negative ale acestuia.

Siguranţa la foc a compartimentului de incendiu se realizează prin menţinera riscurilor de


incendiu în limitele admise, limitarea propagării incendiilor pe o perioadă de timp normată,
asigurarea posibilităţilor de evacuare a persoanelor şi bunurilor, echiparea cu sisteme de
semnalizare şi de stingere a incendiilor, etc.

2
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


1. Caracteristicile construcţiei sau amenajării

1.1. Datele de identificare

A.

Denumire: EXTINDEREA ȘI DOTAREA FUNCȚIONALULUI DIN CADRUL LICEULUI


TEHNOLOGIC VLADIA
Amplasament : Jud. Vaslui, com. Dragomirești, sat Vladia
Beneficiar : Comuna Dragomirești

Proiectant : S.C. PENCRAFT SRL, IAȘI


ȘEF PROIECT - ing. Miahil Liviu Roșu
ARHITECTURĂ - arh. Mihai Bura
INSTALAŢII ELECTRICE - ing. Adrian Bologa

B.
Activitatea principală a clădirii este de: spaţii de învăţământ - liceu. Clădirea este
amplasată pe un teren cu suprataţa de 5.327 mp ce aparţine domeniului public al comunei
Dragomirești. Programul de funcţionare va fi unul de 5-6 ore/zi.

1.2. Destinaţia
S.C. Pencraft S.R.L., Iași, în baza temei de proiectare, privind întocmirea documentaţiei
pentru obţinerea avizului de securitate la incendiu, elaborează proiect la faza D.T.A.C. + P.Th.
număr 16 / 2016.
Prin proiect se fundamentează demersul pentru obținerea avizului de securitate la incendiu
și ulterior a autorizației de securitate la incendiu pentru lucrările prevăzute în prezentul proiect,
pentru construcția cu regimul de înălţime: Parter + Etaj, cu spaţii în componenţa ce sunt
proiectate, executate şi exploatate pentru destinaţiile: spații de învățământ liceal - 4 săli de clasă,
sală multifuncțională, 2 laboratoare, anexe sociale și spații tehnice.
Clădirea/ corp nou C2 reprezintă un compartiment de incendiu separat de compartimentul
de incendiu existent (corp C1) din cadrul complexului de învățământ al Liceului Tehnologic
Vlădia.
Prin prezenta documentație se analizează compartimentul de incendiu 2 (corp C2),
compartiment de incendiu separat și care nu comunică funcțional cu compartimentul de incendiu
reprezentat de corpul C1.
Principalele funcţiuni ale construcției sunt cele de învățământ liceal (4 săli de clasă a câte
28 copii fiecare), 1 sală multifunțională de 52 de locuri, 2 laboratoare de câte 32 locuri fiecare.

1.3. Categoria şi clasa de importanţă

3
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


A. Conform Regulamentului aprobat prin HGR nr. 766/1997 şi în conformitate cu Metodologia
pentru stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor elaborată de MLPAT, categoria de
importanţă a construcţiei/spațiului este “C“.

B. Clasa de importanţă a construcţiilor conform Normativ P100/2013 este “II“.


1.4. Particularităţi specifice construcţiei/amenajării

A. Principalele caracteristici ale construcţiei/amenajării :

Sistemul constructiv și materialele de construcție utilizate vor fi materiale care să asigure


rezistența și stabilitatea construcției în timp. Finisajele sunt de calitate superioară, în
conformitate cu cerințele actuale.

Structura de rezistenţă este alcătuită astfel:


 3 tronsoane cu fundații continue din beton armat, sub stâlpi și pereți, din beton
armat;
 pardoseala peste sol din beton armat;
 cadre ortogonale (stâlpi și grinzi) din beton armat;
 planșeu din beton armat peste parter și etaj de 15 cm;
 acoperişul tip terasă necirculabilă;

Compartimentările exteriore și interioare sunt realizate din:


 pereți din zidărie din cărămidă de 30 cm, tencuiți cu mortar pe ambele fețe, pentru
pereții exteriori;
 pereți antifoc din zidărie din cărămidă de 30 cm, tencuit cu mortar pe ambele fețe,
cu rezisteța la foc mai mare de 3 ore;
 pereți din zidărie din cărămidă de 30 cm, tencuiți cu mortar pe ambele fețe, pentru
compartimentări interioare;
 pereți din blocuri de B.C.A. de 20cm, tencuiți cu mortar pe ambele fețe, pentru
pereții interiori de compartimentare;
 pereți de compartimentare la grupurile sanitare din gips carton cu miez de vată
minerală, cu grosime de 10 cm;

a) tipul clădirii:
Conform art. 1.2.12 din Normativul de siguranţă la foc P118/1999. Construcţie civilă
(publică) – învăţământ liceal (4 săli de câte 28 elevi, 1 sală multifuncțională de 52 locuri
și 2 laboratoare de 32 locuri fiecare) cu regimul de înălţime P+E. În spaţiile amenajate ale
clădirii se desfăşoară activităţi de învăţământ liceal cu spațiile aferente cadrelor didactice.

b) regimul de înălţime şi volumul construcţiei;


- Regimul de înălțime = Parter + Etaj cu Hmaxim = 7,60m.
- Volumul construcției = aprox. 4.500,00 mc.

c) aria construită şi desfăşurată, cu principalele destinaţii ale încăperilor şi ale


spaţiilor aferente construcţiei;
4
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


- Suprafaţă construită = 581,00 mp.
- Suprafaţă desfăşurată = 1.176,00 mp.
- Suprafaţă utilă = 979,90 mp.

Construcţia îndeplinește funcţiunile specifice programului de învățământ liceal. Activităţile


se desfășoară în spaţii care, în funcţie de locul unde sunt amplasate, au următoarele destinaţii şi
dimensiuni:

I. Parter:
Parter Suprafaţa
Nr.Crt Pardoseala
Denumire spaţiu (mp)
1 Hol 164.43 PVC
2 Depozitare 7.29 PVC
3 Sala clasa 55.2 PVC
4 Sala clasa 53.64 PVC
5 Casa scarii 29.04 PVC
6 Depozit mat. didactic 7.83 PVC
7 Depozitare sala 7.83 PVC
8 Sala Multifunctionala 69.84 PVC
9 Centrala termica 13.96 PVC
10 G.S. Profesori 2.59 PVC
11 G.S. Profesori 2.59 PVC
12 G.S. pers. dizab. 5.13 PVC
13 G.S. elevi 18.41 PVC
14 G.S. elevi 16.20 PVC
15 Depozitare 3.68 PVC
16 Casa scarii 26.70 PVC
Suprafata utila 484.36  
Pavele si
152,94
Curte interioară pamant

II. Etaj:
Etaj 1 Suprafaţa
Nr.Crt Pardoseala
Denumire spaţiu (mp)
1 Spatiu expozitional 14.36 PVC
2 Pasarela 33.85 PVC
3 Depozit mat. didactice 7.29 PVC
4 Sala clasa 55.45 PVC
5 Sala clasa 54.00 PVC
6 Hol circulatie 109.47 PVC
7 Casa scarii 35.66 PVC
8 Laborator tehnologic 52.20 PVC
9 Depozit mat. didactice 7.83 PVC
10 Depozit mat. didactice 7.83 PVC
11 Laborator informatica 52.20 PVC
12 G.S. elevi 18.57 PVC
13 G.S. elevi 18.57 PVC
5
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


14 Casa scarii 28.26 PVC
Suprafata utila 495.54  

Total suprafață utilă = 979,90 mp

d) numărul compartimentelor de incendiu şi ariile acestora;


Conform art. 2.2.4 + 2.2.10 şi art. / tab. 3.2.4 + tab. 3.2.4. din Normativul P118/99
clădirea/ corpul nou (C2) reprezintă un singur compartiment de incendiu cu aria construită de
581 mp, deci cu suprafața totală mai mică de 2500 mp, justificat de destinaţia încăperilor, de
gradul de rezistenţă la foc, densitatea sarcinii termice şi uniformitatea distribuirii acesteia, de
tipul utilităţilor, etc. (la gradul II RF aria construită maxim admisă pentru un compartiment de
incendiu în cazul construcţiilor cu mai multe niveluri este de 2500 mp, conform Tab 3.2.4 din
Normativul P118/1999)
e) precizări referitoare la numărul maxim de utilizatori :

Numarul de pesoane care se pot afla simultan la un moment dat in cladire este urmatorul:
Varianta 1
Parter
elevi - 2 sali clasa x 26 elevi = 52 persoane;
cadre didactice - 2 sali clasa x 1 cadru didactic = 2 persoane;
sală multifunțională – 52 elevi și 2 cadre didactice – 54 persoane;
personal administrativ = 3 persoane.
Numarul total de utilizatori la parter = 111 persoane.
Etaj 1
elevi - 2 sali clasa x 0 elevi = 0 persoane;
cadre didactice - 2 sali clasa x 0 cadru didactic = 0 persoane;
personal administrativ = 1 persoana.
Numarul total de utilizatori la etaj = 1 persoană.

Numarul total de utilizatori = 112 persoane.

S-a luat în calcul această distribuire deoarece în cadrul orarului scolar nu pot fi ocupate
permanent atat sălile de clasa și sala multifuncțională, cat și laboratoarele de la etajul 1.

Varianta 2
Parter
elevi - 2 sali clasa x 26 elevi = 52 persoane;
cadre didactice - 2 sali clasa x 1 cadru didactic = 2 persoane;
sală multifunțională – 0 elevi și 0 cadre didactice – 0 persoane;
personal administrativ = 3 persoane.
Numarul total de utilizatori la parter = 57 persoane.
Etaj 1
elevi - 2 sali clasa x 26 elevi = 52 persoane;
cadre didactice - 2 sali clasa x 1 cadru didactic = 2 persoane;
laboratoare – 0 elevi și 0 cadre didactice – 0 persoane;
personal administrativ = 1 persoană.
6
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


Numarul total de utilizatori la parter = 55 persoane.

Numarul total de utilizatori = 112 persoane.

S-a luat în considerare în această variantă ca laboratoarele și sala multifuncționala nu vor


fi ocupate în același moment cu ocuparea sălilor de clasă de la parter și etaj.

Varianta 3
Parter
elevi - 2 sali clasa x 0 elevi = 0 persoane;
cadre didactice - 2 sali clasa x 0 cadru didactic = 0 persoane;
sală multifunțională – 0 elevi și 0 cadre didactice – 0 persoane;
personal administrativ = 3 persoane.
Numarul total de utilizatori la parter = 3 persoane.
Etaj 1
elevi - 2 sali clasa x 26 elevi = 52 persoane;
cadre didactice - 2 sali clasa x 1 cadru didactic = 2 persoane;
elevi – 2 laboratoare x 26 elevi – 52 persoane;
cadre didactice - 2 laboratoare x 1 cadru didactic = 2 persoane;
personal administrativ = 1 persoană.
Numarul total de utilizatori la parter = 109 persoane.

Numarul total de utilizatori = 112 persoane.

S-a luat în considerare în această variantă ca laboratoarele vor fi ocupate în același


moment cu ocuparea sălilor de clasă de la etaj și sala multifuncțional și sălile de clasă de la
parter vor fi libere.

Numărul elevilor luat în considerare în cadrul unui laborator a fost de 26 dimensionat la cel al
salior de clasă.

In cele trei variante analizate numărul maxim total de utilizatori din clădire va fi 112 persoane.

f) prezenţa permanentă a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora;


Personalul didactic și elevii au capacitate de autoevacuare. Elevii vor fi supravegheați și
îndrumați de cadrele didactice în caz de incendiu către cea mai apropiată cale de evacuare.
Programul de funcţionare va fi de 5-6 ore pe zi lucrătoare.
Capacitatea de autoevacuare a persoanelor este asigurată prin patru căi de evacuare
prezente la nivelul parterului. Căile de evacuare sunt prevăzute cu uși duble, uşi ce se deschid
spre exterior direct la nivelul terenului şi au dimensiunile de 1,50m x 2,20m, 1,80m x 2,10m,
2,20m x 2,40m.

g)    capacităţi de depozitare sau adăpostire;


Clădirea dispune de spații pentru depozitare a materialelor combustibile (materiale
didactice), cu suprafața mai mică de 36 mp, așadar nu se încadrează la prevederile art. 3.5.2 din
normativul P118/99, conform căruia este necesară asigurarea desfumarea în caz de incendiu prin
dispozitive de evacuare a fumului cu aria de minim de 1% din aria pardoselii spațiului.
Spațiile de depozitare au următoarele suprafețe:
7
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


 parter: depozit material didactic P06 = 7,83mp;
 parter: depozitare sală P07 = 7,83 mp;
 parter: depozitare P15 = 3,68 mp;
 etaj: depozit material didactic E04 = 7,29mp;
 etaj: depozit material didactic E10 = 7,83mp;
 etaj: depozit material didactic E11 = 7,83mp;

Nu este cazul de spații pentru adăpostire.

h) caracteristici ale proceselor tehnologice şi cantităţi de substanţe periculoase,


potrivit clasificării   din   Legaea 59/2016   privind   controlul activităţilor  care prezintă
pericole de  accidente  majore în  care  sunt  implicate substanţe periculoase.
În clădirea studiată nu există procese tehnologice, fiind o clădire civilă, nu se utilizează
materiale sau substanţe clasificate conform Directivei Consiliului Uniunii Europene nr.
96/82/CE.
In interiorul cladirilor nu sunt procese tehnologice si nici nu sunt utilizate sau
depozitate substante periculoase incadrate astfel potrivit clasificării din Legea nr. 59/2016
privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante
periculoase.

  i) numărul căilor de evacuare şi, după caz, al refugiilor.


La nivelul parterului există patru căi de evacuare direct la nivelul terenului.
Evacuarea la nivelul parterului din sălile de clasă către exterior se poate face din holuri cu
lățimi cuprinse între 2,60m și 2,70m, în două direcții prin uşi duble cu dimensiunile de 1,50 m x
2,20 m, 1,80m x 2,10m, 2,20m x 2,40m (uşi ce asigură 2 fluxuri, 3 fluxuri respectiv 4 fluxuri
de evacuare).
Evacuarea de la nivelul sălii multifuncționale se poate face și direct spre exterior la
nivelul parterului prin o ușă dublă cu dimensiunile de 1,50 m x 2,20 m (uşă ce asigură minim 2
fluxuri de evacuare).
Evacuarea din camera centralei termice se face direct in exterior prin usa de 1.50/2.10 m.
Evacuare de la nivelul etajului din sălile de clasă, laboratoare se poate face din holuri cu
lățimi cuprinse între 2,60m și 2,70m, în două direcții prin casele de scări prevăzute cu uşi duble
cu dimensiunile de 1,80 m x 2,10 m (uşi ce asigură minim 3 fluxuri de evacuare fiecare).
Evacuarea se face prin case de scări închise.

Cladirea cu destinatia de scoala are prevăzute căi pentru evacuare din încăperi după cum
urmează:
 14 uși interioare de 1,00x2,10 m;
 6 uși interioare de 0,80x2,10 m;
 2 uși interioare de 1,80x2,10 m.

Ușile de evacuare în exterior la nivelul parterului au dimensiunile care asigura


trecerea numărului total de persoane de la etaj și parter, au deschiderea in exterior si
sunt usi prevazute a se executa cu bara antipanica.

Nu este cazul de refugii.

8
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


B. Precizări privind instalaţiile utilitare aferente clădirii sau amenajării: de încălzire,
ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare etc., precum şi a componentelor lor, din
care să rezulte îndeplinirea cerinţelor reglementărilor tehnice privind securitatea la
incendiu.
Nu există reţele edilitare care traverseaza clădirea studiată. De asemenea, nu exista
restricţii impuse de alte reţele situate pe zonele adiacente amplasamentului studiat.

INSTALATII TERMICE
Proiectul cuprinde următoarele categorii de instalații termice:
Instalațiile de încălzire cu corpuri statice;
Instalații de preparare apă caldă menajera;
Datele termice generale ale obiectivului sunt:
Puterea instalată pe cazanul cu gazeificare, cu funcționare pe combustibil solid este:
Q=140,0 kW
-Temperaturi interioare: ti = 15°C÷18°C;
-Temperatura exterioară de calcul: te = -18°C;

La alegerea soluțiilor tehnice s-a urmărit obținerea unui consum minim de materiale și a
unui consum propriu tehnologic minim.

Determinarea necesarului de căldură pentru încălzire


Sarcina termică interioara pentru încălzire s-a determinat conform SR 1907/97, obiectivul
fiind amplasat în comuna Dragomiresti, județul Vaslui, pentru temperatura exterioara de
calcul de - 18°C (zona climatica III).
In scopul asigurări condițiilor de confort termic s-a efectuat un calcul al necesarului pentru
satisfacerea temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97.
Asigurarea necesarului pentru încălzire va fi realizat local cu ajutorul radiatoarelor din oțel.

Sistemul de încălzire
Se va utiliza drept agent termic apă caldă cu temperatura maximă de 90°C.
Agentul termic își mărește potențialul termic, preluând o parte din energia termică cedată
de către agentul primar, iar printr-o rețea închisă de conducte transferă energia termică
acumulată, spațiului ce urmează a fi încălzit, utilizând suprafețe de încălzire.

A. Instalatii termice interioare


Dimensionarea conductelor s-a efectuat pe baza vitezelor recomandate conform tabelelor
in vigoare pentru teava din cupru si pentru incalzirea cu apa calda 80°-60°C.
In functie de temperatura exterioara aferenta zonei climatice III, de temperatura interioara
din fiecare incapere conform STAS 1907/2 si de rezistentele termice specifice a elementelor ce
alcatuiesc constructia, s-a determinat necesarul de caldura pe fiecare incapere astfel incat s-a
putut trece la alegerea tipurilor de radiatoare. S-a optat pentru radiatoare tip panou din otel de
dimensiuni corespunzatoare conform planurilor anexate.
Din punct de vedere al materialului distributia se va realiza cu teava de cupru de
diametre cuprinse intre Dn 15 - Dn 54.
Alimentarea cu agent termic a corpurilor de incalzire se va realiza printr-o distributie
inferioara si coloane verticale ce vor alimenta radiatoarele tip panou de otel.
Toate materialele folosite, fitinguri, teava, corpuri de incalzire vor in conformitate cu
normele romanesti sau vor avea inscriptia CE. Conductele de distributie vor avea panta de 3‰
spre centrala termica. Fiecare radiator va fi echipat cu robinet dublu reglaj (tur – retur) ½” si
aerisitor manual ½”.

9
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


Aerisirea instalatiei de incalzire se face atat prin vasele de aerisire montate la capatul
fiecarei coloane de incalzire, cat si prin aerisitoarele manuale montate pe fiecare radiator in
parte.

B. Instalatii termoenergetice
Agentul termic necesar incalzirii si prepararii apei calde menajere este furnizat prin
intermediul unui cazan cu functionare pe combustibil solid, cu gazeificare, amplasata intr-o
incapere amenajata cu destinatia centrala termica, cu respectarea Normativului I13 - 2015.
Amplasarea centralei termice s-a realizat in cnformitate cu prevederile cuprinse in Normativ
P118 – « Normativ de siguranta la foc a constructiilor ».
Centrala termica este separata de spatii cu alta destinatie prin pereti si plansee realizate
din materiale incombustibile cu limita de rezistenta la foc de minimum 1 ora si 30 de minute
pentru pereti si respectiv 1 ora pentru plansee (pereti minimum 3 ore si plansee minim 2 ore –
pentru cladiri civile).
Din calculele rezultate pe baza breviarului de calcul anexat s-a optat pentru montarea
unui cazan de apa calda 80 C/60 C, cu functionare pe combustibil solid, cu gazeificare avand o
sarcina termica de Q = 140 KW conform planselor I1 si I4 anexate.
Agentul termic primar pentru incalzire este vehiculat de la cazan la instalatia interioara
prin intermediul unei butelii de egalizare a presiunilor Dn 100, avand lungimea de 1,10 m.
Racordarea conductei colectoare de ducere 2 1/2", a cazanului, se va realiza la butelia de
egalizare a presiunilor, pe aceasta conducta fiind prevazut un robinet de trecere 2 1/2".
De la cazan agentul termic este transportat pana la butelia de egalizare a presiunilor prin
intermediul unei electropompe montata pe conducta de tur, P1, avand caracteristici Q = 6,5 mc/h,
H = 4,0 mCA. De la butelia de egalizare a presiunilor, agentul termic va fi distribuit prin trei
ramuri – doua ramuri pentru instalatia interioara de incalzire si o ramura pentru alimentarea cu
agent termic primar a boilerului. Pe fiecare ramura au fost prevazute pompe de circulatie astfel :
- circuit de incalzire cu radiatoare – pompa P3 si P4 – montata pe conducta tur cu
caracteristici : Q = 3,0 mc/h, H = 6,5 mcA ;
- circuit de vehiculare agent termic primar boiler – pompa P5 – montata pe conducta tur,
cu caracteristici : Q = 0,55 mc/h, H = 4,0 mcA ;
Pentru circulatia apei prin cazan s-a prevazut o pompa de recirculare a agentului termic
primar, montata intre turul si returul cazanului, P2 avand caracteristicile Q = 2,3 mc/h, H = 3,0
mcA, cu rolul de a incalzi apa pana la temperatura de regim.
Fiecare pompa se va asigura impotriva loviturii de berbec prin montarea clapetelor de
sens amplasate dupa fiecare pompa de circulatie.
Prepararea apei calde se va realiza prin intermediul unui boiler vertical tank in tank V =
500 litri. Boilerul se va monta pe pardoseala centralei termice.Pe conducta de apa rece ce
alimenteaza boilerul s-a prevazut vas de expansiune sanitar V = 25 litri.
Pentru recircularea apei calde menajere este propusa o electropompa montata pe conducta
de apa calda menajera, P6, de caracteristici Q = 3,6 mc/h, H = 12,0 mCA.
Asigurarea instalatiei de incalzire si a cazanului impotriva cresterii presiunii si
temperaturii peste limitele admise se va realiza cu ajutorul unui vas de expansiune inchis avand
V = 150 litri.
Masurile de siguranta au scopul de a asigura permanent, concomitent si sigur urmatoarele
functiuni:
- preluarea variatiilor volumului de apa din instalatie determinate de variatiile normale de
temperatura;

10
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


- evacuarea excedentului de apa sau a vaporilor produsi accidentali, ca urmare a
deteriorarii echipamentelor care asigura limitarea temperaturii agentului termic sau ca urmare a
unei erori sau neglijente in exploatare;
- asigurarea unei mici rezerve de apa care sa compenseze pierderile de apa inevitabile, ale
instalatiei;
- mentinerea nivelului apei, in instalatie, la o cota care sa asigure umplerea elementelor
acesteia atat in regim static cat si dinamic;
- asigurarea unei presiuni de regim astfel incat sa nu depaseasca presiunea admisa in
instalatia interioara.
Incarcarea instalatiei se va realiza cu apa rece racordul la returul cazanului fiind de 3/4”.
Pe returul instalatiei termoenergetice s-a prevazut un filtru de impuritati ce va colecta
eventualele inpuritati din instalatia de incalzire interioara.Se recomanda montarea de manometre
inainte si dupa filtrul de impuritati in vederea determinarii gradului de colmatare a acestuia.
Golirea instalatiei se poate face in centrala termica atat prin robinetul de golire prevazut
pe colectorul instalatiei termoenergetice, si anume in centrul bazei colectorului, cat si prin
robinetele de golire amplasate pe fiecare cazan.
S-au prevazut aparate de masura si control, si anume manometre si termometre pe:
- conducta de ducere de la cazan;
- ramurile de distributie a agentului termic la consumatori;
- filtru de impuritati;
- vase de expansiune si boiler.
Centrala termica se va supraveghea 24 din 24 de ore de catre personal autorizat.Cenusa
rezultata in urma arderii se va depozita in exteriorul cladirii, intr-un spatiu special amenajat, prin
grija beneficiarului. Evacuarea gazelor de ardere se realizeaza la un cos de fum din inox, cu
diamterul 300 si inaltimea 11,00 m, prevazut cu piesa de curatire si scurgere condens.Racordul
de la cazan la cosul de fum are un diametru de 240 mm.
Instalatiile de incalzire se vor supune urmatoarelor probe :
1. proba la rece;
2. proba la cald ;
Incercarea hidraulica la presiune la rece se efectueaza cu apa sau alt fluid neutru cu
temperatura maxima de 50ºC, la presiunea indicata de producator, iar in lipsa precizarii acesteia
la o presiune de 1,5x Pn (presiunea nominala este 3 barr).Incercarea se face cu supapele de
siguranta blocate sau blindate.Timpul minim de mentinere sub presiune va fi de 10
minute.Incercarea se considera admisa in cazul in care, dupa expirarea timpului de proba, nu se
constata pierderi de presiune, evidentiate prin verificarea manometrului de proba, deformatii
remanente ale elementelor sub presiune si scurgeri.Dupa terminarea incercarii de presiune se vor
debloca si verifica supapele de siguranta.Datele si elementele de reglare vor fi consemnate in
procesul verbal de verificare.
Pentru cazanele noi, livrate complet ansamblate de constructor, incercarea la locul de
functionare nu este obligatorie daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii :
- cazanul este fabricat cu maxim doi ani inainte de data la care se face autorizarea ;
- cazanul nu a suferit deformatii locale vizibile ca urmare a operatiilor de transport si
instalare ;
- in timpul montarii nu au fost executate lucrari de sudura la partile sub presiune ale
cazanului.
Incercarea la cald va consta in urmatoarele verificari principale :
- verificarea etanseitatii imbinarilor vizibile ale cazanului ;
- verificarea functionarii armaturilor de siguranta si control ;
11
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


- verificarea realizarii functiilor de protectie, de semnalizare, de monitorizare si de reglare
ale instalatiei de automatizare ;
- verificarea functionarii corecte a instalatiei de ardere ;
- verificarea functionarii principalelor instalatii auxiliare aferente cazanului ;
- verificarea realizarii principalilor indici de funtionare ai cazanului ;
- verificarea dilatarii libere la cazanele prevazute cu aceasta posibilitate ;
- verificarea existentei instructiunilor de exploatare a cazanului si examinarea, prin sondaj,
a modului de insusire a acestora de catre personalul de exploatare.
Cazanele vor fi supuse in exploatare (incepand de la prima punere in functiune)
verificarilor tehnice periodice, care constau in revizii interioare, incercari la presiune la rece,
revizii exterioare.Aceste verificari sunt menite sa constate starea de funtionare in conditii de
securitate a cazanului.
Echipamentele utilizate in centrala termica trebuie sa fie insotite de certificatele
de calitate intocmite de producatori, care sa confirme carcateristicile tehnice ale produsului.

INSTALATII SANITARE

Rețeaua de alimentare cu apă

Alimentarea cu apă a imobilului se va realiza de la căminul apometru propus în incintă , iar


evacuarea apelor uzate menajere se va realiza la fosa septică vidanjabilă existentă in incintă
, soluții prezentate detaliat in cadrul memoriului “Branșament apă și rețea alimentare cu
apă în incintă , rețea canalizare menajera în incintă” anexat prezentei documentații.
Alimentarea cu apa a hidrantilor interiori si exteriori, se va face de la caminul de apometru
amplasat in incinta.

Începerea executării oricăror lucrări de instalaţii sanitare este permisă numai după ce
executantul a primit:
- proiectul instalației, la faza Proiect tehnic, verificat de către verificator tehnic atestat
M.D.R.A.P. ;
- avizele si acordurile necesare;
- autorizația de construcție.

Este obligatoriu de înștiințat, înaintea de începerea lucrărilor, Inspecția de stat in


construcţii, conform reglementarilor legale.

Descrierea lucrării

Pentru investiția propusa avem:


- destinația : clădire de învățământ ;
- regimul de înălțime : parter + etaj;
- Aria construita Sc existent = 685 mp
Sc extindere = 549 mp
Sc total= 1234mp
- Numărul maxim de utilizatori = 219 persoane ;
- Categoria de importanta a construcției este ‘’C’’– normala (conform HG766/97) ;
- Volumul imobilului V existent = 5.480 mc
V extindere = 4.392 mc
V total= 9.872 mc

12
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


Instalații pentru stingerea incendiilor – hidranți interiori si exteriori

In conformitate cu ORDIN nr. 6026 din 25 octombrie 2018 pentru modificarea şi


completarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor,
Partea a II-a - Instalații de stingere", indicativ P 118/2-2013, aprobată prin Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administrației publice, nr. 2.463/2013,
Art.1 punctul 4.1(1) litera e) clădiri de învăţământ sau cultură, dacă este îndeplinită una
dintre următoarele condiţii;
(i)au capacitatea maximă simultană mai mare de 200 de persoane;
(ii)au aria construită mai mare de 600 m2 şi mai mult de 2 (două) niveluri supraterane,
obiectivul VA FI prevăzut cu instalații de stingere a incendiului cu hidranți interiori,
deoarece numărul de persoane este mai mare de 200 , clădirea are două niveluri
supraterane, iar volumul de 4.392 m².

In conformitate cu ORDIN nr. 6026 din 25 octombrie 2018 pentru modificarea şi


completarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor,
Partea a II-a - Instalații de stingere", indicativ P 118/2-2013, aprobată prin Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administrației publice, nr. 2.463/2013,
Art.1 punctul 6.1 (4), litera f) clădiri de învăţământ sau cultură, dacă este îndeplinită una
dintre următoarele condiţii;
(i)au capacitatea maximă simultană mai mare de 200 de persoane;
(ii)au aria construită mai mare de 600 m2 şi mai mult de 2 (două) niveluri supraterane,
obiectivul VA FI prevăzut cu instalații de stingere a incendiului cu hidranți exteriori,
deoarece numărul de persoane este mai mare de 200 , clădirea are două niveluri
supraterane, iar volumul de 4.392 m².

Distribuția apei necesare stingerii incendiilor se va realiza prin conducte din otel zincat,
pentru
hidranții interiori.
La pozarea conductelor exterioare se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Rețele de
distribuție.
Alimentarea cu apă se va face de la grupul de pompare pentru stins incendiu prin
rețeaua de conducte, dimensionate pentru debitul de calcul și presiunea necesară
intervenției
directe de la hidranți.
Hidranții interiori de incendiu in număr de 5, sunt amplasați pe perete in loc vizibil si
ușor accesibil CF. planselor IH, IH2. Hidranții de incendiu interiori vor fi montați in cutii de
0,65m x 0,54m, cu racordul la înălțimea de 1,5m fata de pardoseala si vor fi marcați
corespunzător.
Fiecare hidrant de interior este echipat cu furtun plat De 52mm cu lungimea L=20m
(standard de referința STAS SR EN 671-2/2002). Fiecare hidrant a fost prevăzut cu țeavă de
refulare care permite următoarele poziții de reglare: închidere si jet pulverizat si/sau jet
compact (standarde de referința STAS SR EN 671-1/2002 si STAS SR EN 671-2/2002).

Numarul de hidranti de incendiu interiori, se determina tinind seama de numarul de jeturi in


functiune simultana care trebuie sa atinga fiecare punct combustibil din interiorul cladirii
(fiecare produs care poate sa arda) si de raza de actiune a hidrantului.
Coloana de alimentare cu apa a hidrantilor de incendiu interiori va avea diametrul constant
de 2 toli. Conductele vor fi sustinute cu bride de elementele de constructie. Stingerea din
interior a unui eventual incendiu se va realiza cu instalatii de incendiu tip apa-apa. Hidrantii
de incendiu interiori se vor alimenta cu o conducta din OL Zn 2”.

Hidranții interiori vor avea următoarele caracteristici:


- debitul specific al unui jet: 2.1 l/s ;

13
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


- lungimea minima a jetului compact: 6 m ;
- numarul de jeturi in functionare simultana: 1
- debitul de calcul al instalatiei: 1 x 2. l/s =2.1 l/s ;
- diametrul hidrantilor: DN 50 mm ;
- presiunea minima necesara la oricare hidrant: 4 bari ;
- presiunea maxim admisa la oricare hidrant: 6,0 bari ;
- timpul minim de functionare: 10 minute;

Conform P118 2/2013, art.4.5 Hidrantii de incendiu interiori se amplaseaza în locuri vizibile
si usor accesibile în caz de incendiu, în functie de lungimea furtunurilor si de geometria
spatiilor protejate ale cladirii, în urmatoarea ordine: lânga intrari în cladiri, în case de scari,
în holuri sau în vestibuluri, pe coridoare, lânga intrarea în încaperi si în interiorul acestora.
Hidrantii de incendiu interiori se pot monta aparent sau ingropat marcandu-se
corespunzator. Standardele de referinta sunt STAS 297/2 si SR ISO 6309.

Conform P118-2/2013 capitolul 4. art. 4.12. hidranții de incendiu interiori se pot monta
aparent sau îngropat, marcându-se corespunzător. Standardele de referință sunt ISO
3864/1,2, 3, 4 şi ISO 7010.

Conform P118 2/2013, art.4.13 in lipsa iluminatului normal, identificarea hidrantilor trebuie
sa se faca prin iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori.

Conform P118 2/2013, art.4.14, robinetul hidrantului de incendiu, împreuna cu


echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu suportul sau si dispozitivele de
refulare a apei, se monteaza într-o cutie speciala, amplasata în nisa sau firida în zidarie, la
înaltimea de 0,80m...1,50m de la pardoseala.

Conform P118 2/2013, art.4.15, nisele hidrantilor de incendiu interiori nu trebuie sa


strapunga peretii rezistenti la foc, pe cei care despart încaperi cu risc de incendiu diferit sau
care delimiteaza cai de evacuare. În cazul în care se monteaza în nisa, rezistenta la foc a
peretelui, dupa montarea nisei, trebuie sa ramâna neschimbata.

Conform P118-2/2013 capitolul 4. art. 4.16. hidranții de incendiu interiori se echipează cu


furtunuri semirigide sau cu furtunuri plate și cu țevi de refulare universale montate la
extremitățile furtunurilor pentru a forma, dirija și controla jetul de apă (standarde de
referințe SR EN 671-1 sau SR EN 671-2).

Conform P118 2/2013, art.4.17, furtunurile semirigide trebuie sa aiba unul din urmatoarele
diametre interioare: 19 mm; 25 mm; 33 mm. Diametrul nominal al furtunului plat nu
trebuie sa depaseasca 52 mm. Fac exceptie aplicatiile specifice care permit alte valori.

Conform P118 2/2013, art.4.18, (1) Lungimea furtunului semirigid trebuie sa fie de maxim
30m.
(2) Lungimea furtunului plat trebuie sa fie de maxim 20 m.
(3) Fac exceptie aplicatiile specifice care permit alte lungimi ale furtunurilor.

Conform P118-2/2013 capitolul 4. art. 4.24. alimentarea cu apă a hidranților de incendiu


interiori, din construcțiile prevăzute cu instalaţii de apă potabilă sau industrială se poate
face prin rețele separate sau comune, inelare ori ramificate.

Conform P118-2/2013 capitolul 4. art. 4.26.


În rețelele instalațiilor interioare de apă pentru incendiu, separate sau comune, se folosesc
numai conducte metalice.

14
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


Nu sunt admise conducte din materiale plastice.
Conform P118-2/2013 capitolul 4. art. 4.41 Coloana de alimentare cu apă a hidranților de
incendiu interiori are diametrul minim constant de 2 inch (țoli) pe întreaga înălțime.

Conform P118-2/2013 capitolul 4. art. 4.48 verificarea şi mentenanța hidranților interiori se


efectuează conform SR EN 671-3 sau o reglementare echivalentă.

Hidrantii interiori se vor dota conf. prescriptiilor SR EN 671-2, cu:


-robinet de hidrant, manual, Ф 2 ‘’ (DN 50 mm), PN 10 bari ;
-tambur rabatabil ;
-furtun plat tip C, Ф 50 mm, de 20 m lungime prevazut la capete cu racorduri gemene tip
C DN 50 mm;
-teava de refulare universala avand robinet de inchidere si comutator jet compact sau
pulverizat.
In capatul coloanelor de hidranti si in punctele cele mai inalte ale instalatiei se vor
prevedea dezaerisitoare automate. La ultimul nivel din fiecare corp , se va amplasa cate un
manometru cu robinet de control al presiunii apoi din instalatie..

Conducta de distribuție apa rece pentru alimentarea cu apa a instalațiilor sanitare interioare
,va intra in imobil , la parter , conform planurilor si schemei de coloane anexate prezentei
documentații. Pentru alimentarea cu apa a hidranților interior de incendiu se propune
realizarea unui traseu separat realizat din conducta OL Φ 2” , cu 2 coloane ce fiecare vor
alimenta hidranții de palier propuși , conform planurilor si schemei de coloane anexate
prezentei documentai.

Conducta de distribuție apa rece a instalațiilor sanitare , va avea diametrul de 40 mm si va


asigura alimentarea obiectelor sanitare prevăzute , umplerea instalației termice prevăzută
( conform proiectului de instalaţii termice interioare) , precum si alimentarea cu apa a
boilerului , pentru preparare apa calda menajera V = 500 l propus in parter in încăperea cu
destinație Centrala Termica, conform planurilor si a schemei de coloane anexate prezentei
documentații.

Instalațiile interioare de alimentare cu apa rece si apa calda, au fost dimensionate pe baza
debitelor de calcul stabilite in funcție de numărul si felul armaturilor existente in camerele
de baie si in bucătărie. Necesarul de apa s-a determinat in funcție de presiunile normale de
utilizare la punctele de consum. Dimensionarea coloanelor si conductelor de distribuție se
face conform STAS 1478/90.

Pentru prezentul proiect s-a adoptat o instalație interioara de apa rece si calda cu distribuție
inferioara cu conducte montate aparent si îngropat in pardoseala conform planurilor
anexate prezentei documentații .

Aceasta soluție s-a adoptat ținând seama de destinația si caracteristicile construcției


.Alimentarea cu apa rece si calda , precum si instalatia interioara de canalizare menajera se
realizează in funcție de planurile de arhitectura anexate. Amplasarea si gruparea punctelor
de consum al apei se face astfel încât sa fie asigurate accesul si folosirea lor ușoara.

Traseele instalațiilor interioare de apa si canalizare au fost alese astfel încât sa se asigure
lungimi minime de conducte si posibilități de auto-compensare. Totodată s-a avut in vedere
coordonarea tuturor instalațiilor astfel încât sa se asigure accesul lor nestingherit al
persoanelor in caz de exploatare si de avarii si demontarea lor ușoara in vederea
reparațiilor.

15
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


Țevile de polipropilena PP lărgesc domeniul de utilizare al țevilor din materiale plastice la
temperatura de funcționare de pana la 95°C si presiuni de pana la 25 de bar, condiții ce pot
apărea in instalaţii de apa calda si rece; au o durata de viată de pana la 50 de ani in condiții
corecte de exploatare. Acestea dispun de Agrement tehnic aprobat de MLPAT si de Aviz
sanitar aprobat de Ministerul Sănătății. Îmbinarea țevilor de presiune din polipropilena se
face prin procedeul de poli fuziune, ce realizează îmbinări nedemontabile, perfect omogene.

Conductele instalației sanitare interioare se vor executa din țeava de polipropilena rezistente
la presiunea de regim de 6 bar si la temperaturi uzuale ale apei reci (10°C….15°C ) si ale
apei calde de consum (55°C….60°C ).

Conductele de alimentare cu apa sub presiune se vor îmbina numai cu piese uzinate prin
sudura tip poli fuziune, cu electro fitinguri din PP, sau unde este cazul cu fitinguri metalice
cu etanșare prin presare.

Necesarul de apa calda va fi asigurat de un boiler V = 500 l , amplasat in încăperea cu


destinație « Centrala Termica », amplasata la parterul imobilului. Agentul termic primar
pentru prepararea apei calde este furnizat de către un cazan apa calda 80°C/60°C Q=140
kW, Pn 5 bar, cu funcționare pe combustibil solid .

Pe conducta de apa rece ce alimentează boilerul s-a prevăzut clapeta de sens si supapa de
siguranța 3 bar.

Boilerul prevăzut a se monta in centrala termica are in componenta racord pentru conducta
de recirculare a apei calde de consum. Pe conducta de recirculare se va monta o pompa de
recirculare apa calda de consum având caracteristici Q = 3,6 mc/h, H = 12mcA.

Totodată pe aceasta conducta se va monta un traductor de temperatura ce va acționa


pompa de recirculare apa calda atunci când temperatura apei calde ce este vehiculata prin
conducta scade sub 50ºC. Legarea conductei de recirculare la coloana de apa calda
menajera , se va realiza, conform schemei de coloane anexate prezentei documentații.

Dimensionarea boilerului pentru preparare apa calda menajera s-a realizat conform
proiectului de instalaţii termice interioare , anexat prezentei documentații.

Coloanele de alimentare cu apa se vor izola termic cu cochilii din polistiren sau din
tubulatura de polipropilena expandata având diametrul interior corespunzător diametrului
exterior al conductei protejate.

Din punct de vedere al canalizării menajere aceasta va fi executata din țeava de canalizare
de diametre Pvc32, Pvc50, Pvc110 si Pvc125 . Conductele de canalizare din Pvc se vor
îmbina numai prin mufare, prin piese fasonate la care etanșarea este asigurata de o
garnitura de cauciuc. Pe coloanele de canalizare precum si la schimbări de direcție s-au
prevăzut piese de curățire Dn 110, astfel încât sa permită curățarea traseului de canalizare.
Piesele de curățire se vor monta la o înălțime cuprinsa intre 0,4 m – 0,8 m de la pardoseala.

Aerisirea coloanelor de canalizare menajera se va realiza prin căciula clasica de ventilație


prin prelungirea coloanei menajere in exterior, cu 50 cm peste cota nivelatorii conform
planurilor si schemei de coloane anexate.

Aerisirea coloanelor de canalizare scurte ( M4 , M5 si M6 ) se va realiza prin intermediul


unui dispozitiv montat in capătul coloanei , aerator cu membrana , dispozitiv ce înlocuiește
căciulile clasice de ventilație, conform planurilor si schemei de coloane anexate. Precizam ca

16
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


aceste dispozitive necesita o mentenanța permanenta , pentru o buna funcționare a
instalației si evitarea mirosurilor neplăcute in interior.

De asemenea in grupurile sanitare se vor monta cate un sifon de pardoseala care sa


permită scurgerea eventualelor pierderi de apa. Pentru menținerea gărzii hidraulice s-a
recomandat racordarea la acesta a conductelor de scurgere a unui obiect sanitar cu utilizare
frecventa.
In centrala termica se va monta de asemenea un sifon de pardoseala Dn 100 , sifon ce va
prelua apele provenite din golirea instalațiilor termice , precum si eventualele ape
accidentale si le vor deversa in colectorul menajer din incinta .

Trecerile prin pereți se va face cu ajutorul unor tuburi de protecţie, cu un diametru de doua
ori mai mare decât diametrul conductelor. Fixarea pe pereți a conductelor se realizează prin
intermediul brățărilor. Conductele de canalizare din PP se vor îmbina numai prin murare,
prin piese fasonate la care etanșarea este asigurata de o garnitura de cauciuc.

Fixarea pe pereți a conductelor se realizează prin intermediul brățărilor cu muchii rotunjite


care se vor strânge ușor peste garnitura de protecţie ce se va realiza din pâsla, cauciuc,
carton, etc cu o grosime de 2mm si vor depăși lățimea brățărilor cu 10mm.

La montarea obiectelor sanitare precum si a accesoriilor acestora se va avea in vedere STAS


1504 care normalizează distantele de montaj ale acestora.

Proiectarea si executarea lucrărilor de instalaţii sanitare interioare asigura criteriile de


performanta prevăzute in legea 10/1995 pentru principalele cerințe de calitate obligatorii :
rezistenta si stabilitate ;
siguranța in exploatare ;
siguranța la foc ;
igiena , sănătatea oamenilor , refacerea si protecția mediului ;
protecția împotriva zgomotului ;
izolație termica , hidrofuga si economia de energie.

Obiectele sanitare
Pentru utilizarea apei in condiții practice si igienice se vor folosi urmatoarele obiecte
sanitare:

-lavoare din porțelan sanitar 600 mm, cu baterii amestecătoare de apa rece si calda;
-closet cu rezervor montat pe vas;
-pisoar in grupurile sanitare de la parter si etajul 1
-sifon de pardoseala SP 50 in grupurile sanitare;
-sifon de pardoseala SP100 centrala termica

Băile vor fi utilate cu accesorii precum: port prosop, etajera, porthărții, săpuniera si oglinda
sanitara.

Măsuri de securitate la incendiu


Prezentul proiect s-a elaborat cu respectarea prevederilor din legislația P.S.I., normele și
normativele republicane și departamentale, standardele și Prescripțiile tehnice în vigoare.

Au fost respectate Prescripțiile P.S.I. prevăzute în “Normele generale de protecție împotriva


incendiilor la proiectarea și realizarea construcțiilor și instalațiilor”.

Instalațiile sanitare vor fi executate și exploatate cu respectarea prevederilor normelor în


vigoare.
17
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


Instalațiile sanitare de orice natură, vor fi executate numai de către unități autorizate și care
vor utiliza numai personal calificat.
Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de prevenire și combatere a
incendiilor, în condițiile concrete ale locului de muncă.
Stingerea incendiilor în faza incipientă la Instalațiile sanitare, se va face cu stingătoare
portative cu CO2, cu stingătoare portative cu praf și CO2.

INSTALAȚII ELECTRICE

Distribuția energiei electrice se va face prin intermediul a cinci tablouri electrice:


 Tabloul electric general TEG;
 Tabloul electric centrală termică TCT;
 Tabloul electric etaj TEE;
 Tabloul electric laborator de informatică TELi.

Caracteristicile electroenergetice ale Tabloul electric general TEG ce alimentează receptorii


normali sunt următoarele:
 Putere instalată: Pi = 80,00 kW;
 Putere maximă cerută: Pc = 64,00 kW;
 Tensiunea de utilizare Un = 1 x 230 V.c.a./3 x 400 V.c.a.;
 Frecvența rețelei de alimentare Fu = 50 ± 0,2 Hz;
 Factor de putere cos φ = 0,92 (neutral);
 Tipuri de instalaţii funcţionale: iluminat normal și artificial, prize, tablouri electrice.

Caracteristicile electroenergetice ale Tabloul electric centrală termică TCT ce alimentează


receptori din centrala termică sunt următoarele:
 Putere instalată: Pi = 12,00 kW;
 Putere maximă cerută: Pc = 9,60 kW;
 Tensiunea de utilizare Un = 1 x 230 V.c.a./3 x 400 V.c.a.;
 Frecventa rețelei de alimentare Fu = 50 ± 0,2 Hz;
 Factor de putere cos φ = 0,92 (neutral);
 Tipuri de instalaţii funcţionale: iluminat normal și artificial, prize, echipamentele
aferentei centralei termice.

Caracteristicile electroenergetice ale Tabloul electric etaj TEE ce alimentează receptori de la


nivelul etaj sunt următoarele:
 Putere instalată: Pi = 12,00 kW;
 Putere maximă cerută: Pc = 9,60 kW;
 Tensiunea de utilizare Un = 1 x 230 V.c.a./3 x 400 V.c.a.;
 Frecventa rețelei de alimentare Fu = 50 ± 0,2 Hz;
 Factor de putere cos φ = 0,92 (neutral);
 Tipuri de instalaţii funcţionale: iluminat normal și artificial, prize.

Caracteristicile electroenergetice ale Tabloul electric laborator de informatică TELi ce


alimentează receptori laboratorul de informatică sunt următoarele:
 Putere instalată: Pi = 29,00 kW;
 Putere maximă cerută: Pc = 23,20 kW;
 Tensiunea de utilizare Un = 1 x 230 V.c.a./3 x 400 V.c.a.;
 Frecventa rețelei de alimentare Fu = 50 ± 0,2 Hz;
 Factor de putere cos φ = 0,92 (neutral);
 Tipuri de instalaţii funcţionale: iluminat normal și artificial, prize.

Corpurile de iluminat de securitate sunt alimentate de pe circuitul de iluminat


normal dar sunt independente de acționarea întrerupătorului sau comutătorului.

18
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


Pentru realizarea instalației electrice pentru alimentarea receptorilor electrici se va utiliza o
schemă de distribuție combinată trifazată/monofazată cu 5 respectiv cu 2 sau 3
conductoare.

Corespunzator acestei scheme de distribuție se utilizează o schemă de legare la pământ de


tip TN-S exclusiv, cu conductoare de protecție distincte distribuite pe circuite. Distribuția va
fi de tip radial și se va face cu circuite separate pentru fiecare categorie de receptoare,
conform destinației.

Tablourile electrice vor fi realizate în schemă TN-S, vor avea cel puțin același grad de
protecție cu celelalte echipamente din spațiile deservite și vor fi prevăzute la intrarea lor cu
întrerupătoare automate, cu protecție la scurtcircuit și la suprasarcina, iar pentru circuitele
cu echipamente electrice în zone cu pericol de electrocutare se vor prevedea și protecție
diferențială la curenți de defect (prize, etc).

Totodata, în tablourile electrice se vor prevedea protecție împotriva supratensiunilor


electrice indirecte (induse) în instalațiile interioare, determinate de supratensiuni
atmosferice și de deconectări interioare, prin utilizarea unui SPD tip 1+2 - amplasat în TEG,
SPD tip 2 – amplasat în TCT, TEE, TELi, aval de dispozitivele de tip 1 instalate în tablourile
electrice descendente din TEG conform I7/2011, fig.4.7. în vederea protejării
echipamentelor electrice.
Reanclanșarea întrerupătoarelor automate se va face manual numai după remedierea
defecțiunii. Puterile necesare la tablourile obiectivului sunt menționate in schemele
monofilare. Execuția tablourilor electrice se va face respectând prevederile Standard SR EN
- 60.439.1.

Receptorii normali vor fi alimentați din tablourile electrice TEG, TEE, TELi și TCT amplasate
astfel:
 Tabloul electric general TEG va fi amplasat în exterior, la nivelul parter;
 Tabloul electric centrală termică TCT va fi amplasat în interior, la nivelul parter;
 Tabloul electric etaj TEE va fi amplasat în interior, la nivelul etaj;
 Tabloul electric laborator de informatică TELi va fi amplasat în interior, la nivelul etaj.

Receptorii electrici din camera centralei termice vor fi alimentați din tabloul electric TCT
amplasat în camera centralei termice, receptorii electrici din laboratorul de informatică sunt
alimentați din TELi, receptorii electrici de la etaj sunt alimentați din TEE, tabloul electric ce
alimentează tablourile de mai sus este TEG.

Coloanele electrice de alimentare a tablurilor electrice vor fi următoarele:


 Coloana electrică de alimentare a Tabloul electric general TEG se va realiza cu cablu
din cupru tip CYABY-F 4x70+35 mm2, îngropat în pământ pe pat de nisip cu înaltime
de 15 cm și protejat de profil tip m;
 Coloana electrică de alimentare a Tabloul electric centrală termică TCT se va realiza cu
conductor din cupru tip CYABY-F 5x6 mm2, montată în tub de protecție din PVC cu Dn
32 mm, îngropat în tencuilă;
 Coloana electrică de alimentare a Tabloul electric etaj TEE se va realiza cu conductor
din cupru tip CYY-F 5x6 mm2, montată în tub de protecție din PVC cu Dn 32 mm,
îngropat în tencuilă;
 Coloana electrică de alimentare a Tabloul electric laborator de informatică TELi se va
realiza cu conductor din cupru tip CYY-F 5x10 mm2, montată în tub de protecție din
PVC cu Dn 32 mm, îngropat în tencuilă;
 Coloana electrică de alimentare a centralei de desfumare se va realiza cu conductor
din cupru tip NHXH E90 FE180 3x2,5 mm2, montată în tub de protecție din PVC cu Dn
32 mm, îngropat în tencuilă.
19
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


Iluminatul artificial normal

La dimensionarea instalației de iluminat interior s-a avut în vedere respectarea condițiilor


generale și speciale cerute de prescripțiile tehnice în vigoare și a recomandărilor din
literatura de specialitate (SR 6646-1,2,3-1996; NP 061-2002) respectiv:
 domeniul de iluminări și factorii de uniformitate recomandați;
 caracteristica mediului;
 categoria de depreciere a corpurilor de iluminat;
 factorii de utilizare ai corpurilor de iluminat;
 clasa de calitate din punct de vedere al limitării orbirii directe.

În aceste condiții, instalațiile de iluminat au fost dimensionate și concepute în funcție de


specificul activității iluminatul artificial se va realiza astfel:
 în camera unde se afla centrala de desfumare, depozitare, iluminatul artificial va fi
asigurat cu corpuri (aparate) de iluminat cu lămpi cu led, montate aparent pe tavan,
cu putere de 37,5 W și 3697 lm;
 corpurile de iluminat din hol, vestiar, grupuri sanitare și casa scării vor fi comandate
cu senzor de mișcare inclus pentru economia energiei electrice;
 în săli de clasă, hol, casa scării, depozitare, grupuri sanitare, depozit materiale
didactice, laborator de informatică, laborator tehnologic, spatiul expozitional,
iluminatul artificial va fi asigurat cu corpuri (aparate) de iluminat cu lămpi cu led,
montate aparent pe tavan, cu putere de 37,5 W și 3697 lm;
 în camera centralei termice iluminatul artificial va fi asigurat cu corpuri de iluminat
etașe, cu lămpi cu tip led, montate aparent pe tavan, cu o putere de 37,5 W și 3697
lm.

Pentru a reduce consumul de energie sau adoptat urmatoarele măsuri:


 toate corpurile de iluminat vor fi echipate cu lămpi tip led, astfel crescând durata de
viață a lămpilor cu până la 6 ori și estimăm o economie de energie de până la 50%;
 comanda iluminatului se va realiza sectorizat pentru a folosi un numar cât mai limitat
de corpuri de iluminat;
 în grupurile sanitare și pe casa scrării se vor monta senzor de prezență pentru
corpurile de iluminat, astfel reducând consum de energie pentru corpurile de iluminat.

Comandă iluminatului se va realiza sectorizat cu întrerupătoare, comutatoare și senzori de


prezență în execuție normală/etanșă, montate îngropat.

Instalații electrice de prize

Se vor prevede instalații de prize cu contact de protecție alimentate din tablourile


electrice. Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecările din tablourile electrice cu
întrerupatoare
automate prevazute cu protecție automată la curenți de defect (PACD) de tip diferențial (cu
declanșare la un curent de defect de 0,03 A).

Conform I7/2011, art.5.4 sub. cap. 5.4.25, se recomandă ca prizele să fie montate pe pereți
la urmatoarele înălțimi măsurate de la axul aparatului până la nivelul pardoselii finite:
 peste 2,0 m, la școli, în clase;
 peste 1,5 m în camerele de copii din creșe, grădinițe, cămine, spitale de copii și alte
clădiri similare;
 peste 0,1 m în alte încăperi decât grupuri sanitare, dușuri, băi, spălătorii și bucătarii,

20
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


indiferent de natura pardoselii.

Montarea prizelor se va face la înaltimea de 1,5 m măsurate de la axul aparatului până la nivelul
pardoselii finite.

Sistem de iluminat de siguranță de securitate, care cuprinde următoarele categorii:

Pentru realizarea iluminatului de securitate (siguranță) s-au respectat prevederile


normativului I7-2011, paragraful 7.23 precum și recomandările din SR EN 1838 și SR 12294.
Se vor prevedea următoarele tipuri de iluminat de siguranță:
 iluminatul pentru evacuare permanent – conform I7/2011, paragraf 7.23.7.1,
deoarece:
 clădirea – cu funcțiune de școală, are sălile de clasă, laboratorul de
informatică și laboratorul tehnologic mai mari de 50mp, va avea un
număr mai mare de 50 de persoane, astfel:
– 4 săli de grupă x 26 elevi + 1 laborator tehnologic x 30
elevi + 1 laborator de informatică x 34 elevi = 168 elevi;
 grupurile sanitare de la parter și etaj au suprafețe mai mari de 8 mp;
 grupurile sanitare de la parter sunt dotate și pentru persoane cu
dizabilități.
- conform I7/2011, paragraf 7.23.7.2
(literele: a, b, c, e, f și h) corpurile de iluminat pentru evacuare vor asigura o
durata minimă de funcționare de 3 h, sunt permanente și vor fi amplasate
lângă fiecare ușă de ieșire și în locurile unde este necesar să fie semnalizat
un pericol potențial sau amplasamentul unui echipament de siguranță, la
fiecare schimbare de direcție, în exteriorul și lângă fiecare ieșire din clădire,
la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență, orice altă
schimbare de nivel, lângă scări:
- montat în zonele aferentei clădirii, conform planselor IE-01 și IE-02
 iluminatul pentru intervenție - conform I7/2011, paragraf 7.23.6. (literele: a și
b) iluminatul pentru intervenții se va amplasa în camera centralei termice și
va asigura o durată minimă de funcționare de 1h și asigură nivelul de
iluminat din normativ nivelul de iluminare este 265 lx la o suprafata de 13,96
mp respectându-se nivelul minim de iluminare de 50 lx (Anexa 3 la I7/2011).
- conform I7/2011, paragraf 7.22.22. iluminatul pentru intervenții se va
amplasa pe hol si casa scării și va asigura o durată minimă de funcționare de
1h și asigură nivelul de iluminat din normativ:
- montat în zonele aferentei clădirii, conform plansei IE-01
 iluminatul pentru continuarea lucrului - conform I7/2011, paragraf 7.23.5.
(litera: a) iluminatul pentru continuarea lucrului se va amplasa în camera
centralei de desfumare și va asigura o durată minimă de funcționare de 1h,
lămpile vor fi prevăzute cu kit de emergentă (invertor și acumulator pentru
autonomie de 3h) și asigură nivelul de iluminat care sa permită citirea cu
usurință a indicatiilor vizuale cel puțin 507 lx, normativ P118/3/2015:
- montat în zonele aferentei clădirii, conform plansei IE-01
 iluminatul pentru panică - conform I7/2011, paragraf 7.23.9, iluminatul pentru
panică se va amplasa in spațiile ce vor depăși 60 de mp și va asigura o
durată minimă de funcționare de 1 h. Ilumninatul de securitate împotriva
panicii va fi prevăzut cu comandă automată de punere în funcțiune după
căderea iluminatului normal, lămpile vor fi prevăzute cu kit de emergentă
(invertor și acumulator pentru autonomie de 3h). De asemenea, acesta va fi
prevăzut și cu comenzi manuale (butoane pentru panică) din mai multe
locuri accesibile personalului instruit în aceste scop:
- montat în zonele aferentei clădirii confrom planșelor IE-01 și IE-02
21
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


Alimentarea acestora se asigura, conform schemei din planșelor IE-01 și IE-02.

Comanda iluminatului de securitate de panică se face prin intermediul butoanelor


BO, BP montaj aparent actionate cu cheie de o persoană instruită în acest sens.
Iluminatul de panică asigură o lumină uniformă în camerele unde este amplasat și
să asigure un nivel de iluminare de minim 20%.

Iluminatul de securitate pentru intervenții se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi tip


led 37,5 W, echipate cu invertor și acumulator Ni-Cd ce asigură o autonomie de funcționare
în regim de siguranță de 3 ore, în construcție normală/etanșă, se va amplasa în camera
centralei termice și va asigura o durată minimă de funcționare de 3h și asigură nivelul de
iluminat din normativ, nivelul de iluminare este 265 lx la o suprafata de 13,96 mp
respectându-se nivelul minim de iluminare de 50 lx (Anexa 3 la I7/2011 ).

Iluminatul de securitate pentru evacuare, marcarea ieșirilor din încăperi, a traseului și a


ieșirilor căilor de evacuare se va face folosind corpuri (aparate) de iluminat tip „indicator
luminos” conform STAS 297/3. Ele se amplasează astfel încât să indice traseul de urmat în
caz de pericol, conform I7/2011, paragraf 7.23.7.2 (literele: a, b, c, e, f și h) corpurile de
iluminat pentru evacuare vor asigura o durata minimă de funcționare de 2 h și vor fi
amplasate lângă fiecare ușă de ieșire și în locurile unde este necesar să fie semnalizat un
pericol potențial sau amplasamentul unui echipament de siguranță, la fiecare schimbare de
direcție, în exteriorul și lângă fiecare ieșire din clădire, la fiecare ușă de ieșire destinată a fi
folosită în caz de urgență, orice altă schimbare de nivel, lângă scări.

Iluminatul de securitate pentru evacuare se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi tip led
2 W, echipate cu invertor și acumulator Ni-Cd ce asigura o autonomie de funcționare în
regim de siguranță de 3 ore, în construcție normală/etanșă conform încăperilor unde se vor
monta, inscripționate vizibil IEȘIRE (EXIT).

Iluminatul pentru marcarea hidrantiilor interiori de incediu este prezent pe fiecare etaj
semnalizat cu un corp de iluminat de 2W, echipate cu invertor și acumulator Ni-Cd, montaj
PT.

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului se va realiza cu corpuri de iluminat cu


lămpi tip led de 37,5 W, echipate cu invertor și acumulator Ni-Cd ce asigură o autonomie de
funcționare în regim de siguranță de 3 ore, în construcție normală/etanșă conform
încăperilor unde se vor monta, conform I7/2011, paragraf 7.23.5. (litera: a) iluminatul
pentru continuarea lucrului se va amplasa la fiecare iesire din cladire și va asigura o durată
minimă de funcționare de 1h, lămpile vor fi prevăzute cu kit de emergentă (invertor și
acumulator pentru autonomie de 3h) și asigură nivelul de iluminat care sa permită citirea cu
usurință a indicatiilor vizuale pentru intrările în clădire.

Iluminatul de securitate pentru panica se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi tip led
37.5 W, echipate cu invertor și acumulator Ni-Cd ce asigură o autonomie de funcționare în
regim de siguranță de 3 ore, în construcție normală/etanșă conform încăperilor unde se vor
monta. Ilumninatul de securitate împotriva panicii va fi prevăzut cu comandă automată de
punere în funcțiune după căderea iluminatului normal, lămpile vor fi prevăzute cu kit de
emergentă (invertor și acumulator pentru autonomie de 3h). De asemenea, acesta va fi
prevăzut și cu comenzi manuale (butoane pentru panică) din mai multe locuri accesibile
personalului instruit în aceste scop, nivelul de iluminare este de 140 lx la o suprafața de
157,68 mp, respectându-se nivelul minim de iluminare de 20 lx.

Instalație de paratrăsnet pentru protecția la lovituri directe de trăsnet

22
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


În conformitate cu prevederile I7/2011, cap. 6, a rezultat necesitatea realizării instalației de
paratrăsnet exterioară IPTE şi interioară IPTI.
IPTE, realizată cu PDA corespunzător nivelului de protecție II. Dispozitivul de captare se
leagă la priza de pământ prin 2 conductoare de coborâre, prevăzute cu piese de separare
conform planșei IE-03.

Sistemul de protecție (cu amorsare anticipată a descărcărilor atmosferice) se montează pe


un catarg (h = 3,75m) conform planșei din proiect.

Conductoarele de pe acoperiș vor fi confecționate din platbanda OL-Zn 25x4 mm. PDA-ul va
avea 2 coborâri. Conductoarele de coborâre se vor executa din platbanda OL-Zn 25x4 mm și
se vor fixa cu suporți de susținere dispuși la distanță de 0,5 m pe traseul instalației de
protecție.

Traiectoria conductoarelor de coborâre trebuie să fie cât mai dreaptă posibil, având cel mai
scurt traseu de coborare, oferind o cale de scurgere de impedanță mică de la punctul de
captare la pământ.

Raza de curbură a conductorului nu trebuie sa fie mai mica de 2 cm. Conductoarele de


coborâre vor fi instalate pe exteriorul imobilului evitând traseele de gaze sau electrice,
încadrându-se pe cât mai armonios posibil in arhitectura clădirii.

Contoarele de lovituri de trăsnet sunt amplasate pe conductoarele de coborâre și deasupra


piesei de separație la o înălțime de 2,5 m. Este utilizat pentru contorizarea şi afişarea
numărului de lovituri de trăsnet preluate de o instalaţie de paratrăsnet. Se instalează pe
conductorul de coborâre al paratrăsnetului, fixarea se face cu ajutorul a două bride. Nivel de
protecţie:IP 54. Fiecare coborâre va fi prevazută cu o piesă de separație ce permite
deconectarea sistemului de împământare în scopul efectuării măsurătorilor. Piesele de
separație se montează la o înălțime de 2 m față de sol și se prevăd cutii pentru protejarea
acestora.
Traseul conductoarelor de coborâre se va găsi la cel puțin 0,5 m de cadrul ferestrelor și
ușilor.
Conductoarele de coborâre vor fi protejate în tub pe o lungime de 1,8 m deasupra solului și
0,3 m sub pamant. Profilul de protecție va fi de asemenea fixat de perete în cel puțin 3
puncte.
Conductoarele de coborare vor fi legate la priza de pământ artificială, ce va fi utilizată atât
pentru protecția împotriva trăsnetului cât și pentru protecția contra atingerilor accidentale.
Deoarece în spațiile din interiorul obiectivului există carcase metalice ale tablourilor electrice
(mase ale echipamentelor electrice) şi elemente metalice în contact cu pământul, pentru
care nu se poate asigura distanta de separare, se va realiza IPT Interioară, respectiv se vor
executa legături de echipotenţializare, inclusiv suplimentare cf. schema IE-05, IE-06, IE-07
și IE-08.
Aceste legături sunt parte a Sistemului de legare la pământ, conform I7/2011, sub cap. 5.5.
si GEx 012-fig.7.3.

Paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare (PDA) este alcatuit din:


- dispozitiv de captare Rp=max39m, ∆t=40µs, nivel de protecție normal II,
cota de montaj catarg +7,06m, lungime catarg 3,75m, cota PDA
+11,35m
- număr conductoare de coborâre, 2 buc, conductor rotund de AL Ø 8mm,
L=35ml
- montarea piesei de separatie la 2m deasupra solului
- catarg telescopic 3 tronsoane, L=6,5m oțel galvanizat
- set de trei picioare pentru catarg d=300mm
- con de cauciuc
23
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


- brida jgheab, 2 buc
- racord rotund – rotund din oțel galvanizat Ø 8mm - Ø 10mm
- racord verifcare inox, 2buc
- colier de strangere cu surub 32-50, 2 buc
- colier de strangere cu surub 40-60, 2 buc
- ataș PVC pentru conductor rotund Ø 8mm, h=40mm, 14 buc
- garnitura pentru clips inox, 1 buc
Notă:
În cazul în care nu se obține rezistența de dispersie dorită, priza se îmbunătățește prin:
- adăugarea pământului vegetal împrejurul conductoarelor
- adăugarea ţăruşilor la ţăruşii deja existenţi
- aplicarea unui tratament pentru diminuarea impedanţei solului

Legăturile echipotenţiale se realizează pentru obiectele metalice exterioare dacă ele se află
mai aproape de conductorul de coborâre decât distanţa de securitate S.
Legăturile se realizează între conductorul de coborâre şi:
 Jgheabul orizontal metalic a apelor pluviale;
 Alte elemente metalice de pe lângă traseul coborârii (geamuri
metalice, balustrade, etc.)
Aceste legături se realizează cu ajutorul pieselor de racordare plat-plat, bucăţi de platbandă
(lungimea lor trebuie să fie cât mai redusă), fără a găuri conductoarele de coborâre.

Încadrarea construcției în volumul protejat şi elementele componente ale IPT exterioară şi


interioară se prezintă în planșa H-00.

Sistem de protecție la efectele trăsnetului, LMPS, respectiv supratensiuni atmosferice


transmise prin rețea şi de comutație este realizat cu aparate de protecţie la
supratensiuni, prevăzute în schemele electrice din schema IE-05, IE-06, IE-07 și IE-08,
astfel:
 SPD tip 1+2 - amplasat în TEG, SPD tip 2 – amplasat în TCT, TEE, și SPD tip 3
– amplasat in TELI aval de dispozitivele de tip 1 instalate în tablourile electrice
descendente din TEG conform I7/2011, fig.4.7.

Alte măsuri pentru protecție la incendiu sau explozie

Adaptarea instalației electrice la gradul de rezistență la foc al elementelor de construcție. Prin


documentatia de avizare a lucrarilor de interventii s-au stabilit tipul de zonă şi dimensiunile
acestora, cu arii periculoase cu atmosferă gazoasă, conform planurilor IE-01, IE-02.
În aceste zone s-a evitat montarea de componente ale instalaţiilor electrice.

În zonele în care acest deziderat nu s-a putut aplica, se va folosi numai aparatură electrică cu tip
de protecţie antiexplozivă, corespunzătoare zonelor stabilite.

Pentru ca, componentele instalațiilor electrice să nu determine risc de incendiu, acestea nu se vor
monta pe suporturi combustibile.

Pentru cazurile în care acest deziderat nu se poate asigura s-au luat următoarele măsuri:
 cabluri cu rezistență mărită la propagarea focului.

24
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


Pentru limitarea incendiilor de origine internă a instalațiilor electrice s-a asigurat protecția
automată la scurtcircuit pentru fiecare circuit şi coloană, cu aparate de protecţie cu capacitate de
rupere adecvată.

Capacitate de rupere a întrerupătoarelor automate, este superioară valorii curenților de


scurtcircuit maximi pe care va trebui să-i deconecteze, rezultată din notele de calcul.

Sistem de protecţie la șoc electric, bazat pe întreruperea alimentării, corespunzător rețelei TN.

Pentru creșterea siguranței, protecția suplimentară folosind legătura de echipotențializare de


protecție suplimentară, IE-09, Sistemului de protecţie la șoc electric se vor aplica şi
următoarele măsuri suplimentare, conform I7/2011:
 legarea suplimentară la priza de pământ a conductorului neutru de protecţie PEN/PE .
Aceste legături se efectuează în fiecare tablou electric, în care această operație este
posibilă;
 din punctul în care nu se mai poate realiza legarea suplimentară la pământ, conductorul PE
se execută din cupru;
 conform I7/2011, cap. 4, art. 4.1.2.1. A., ca măsură tehnică suplimentară se utilizează
protecția cu dispozitive de curent diferențial rezidual (DDR) de cel mult 30mA.
pentru care se asigura actionare selectiva pe verticală.

Sistem de protecţie la suprasolicitări termice determinate de curenți de suprasarcină şi


scurtcircuit, pentru limitarea zonei afectate de un eventual defect

Acesta s-a realizat cu întrerupătoare automate, dimensionate conform I7/2011 şi pentru care se
asigură şi acționare selectivă.

Caracteristicile acestora sunt menționate în schemele electrice.

Conductoarele circuitelor și coloanelor schemei electrice, fie se vor poza în tuburi, adecvate
categoriilor de medii normale, cu risc de incendiu sau zonelor cu pericol de explozie. Aceste
caracteristici sunt prezentate pe planuri și pe schemele electrice.

Priza de pământ

Pentru Sistemul de legare la pământ, specific Rețelei TN-S, se va realiza priză de pământ.

Pentru realizarea prizei de pământ artificiale de 1 ohm s-au folosit 20 electrozi verticali
amplasați la o distanta minimă de 5 m intre ei. Lungimea unui electrod vertical este de 2,5 m si
are un diametru de 2 1/2`. Electrozii orizontali sunt din platbanda zincata cu o secțiune de 40x4
mm si sunt pozați în contur închis și la o adâncime de 0,9 m.
La nivelul TEG se va măsura priza de împământare. Daca rezistenta de dispersie a prizei de
pământ depășește valoarea de 1 Ohm se va adaugă platbanda OL Zn 40x4mm sau electrozi de
otel cu d=2 1/2`, l = 2,5 m; îngropați in pământ pana se va atinge valoarea rezistentei de dispersie
de maxim 1 Ohm.

25
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


La priză de pământ se va lega, conform schemei din planșa IE-03, bara principală de protecţie şi
echipotenţializare BPPE și coborârile instalatiei de paratrăsnet.

Instalația de curenți slabi voce date

Încăperea de la etaj ce necesită instalații de curenți slabi este:


 Laborator informatică.

Rack-ul în care se vor monta echipamentele de rețea vor avea următoarele caracteristici:
 lățime: 19 inch, 30U;
 închise (cu ușa si încuietoare);
 destinate instalării pe podea sau pe perete;
 rack-urile vor fi livrate functionale cu toată cablarea realizată și accesoriile necesare:
prize multiple pentru alimentare, kit ventilație (minim 4 ventilatoare), accesorii
pentru montaj.

Patch Panel-uri RJ 45 cat.6, ecranate


Caracteristici:
 destinate montării în rack de 19 inch;
 24 porturi RJ 45;
 înăltime: 1 U (44,5 mm) ;
 conform standard EIA/TIA 568-A;
 conectori: - termoplastic;
 timp de funcționare: 750 cicluri;
 caracteristici de transmisie, la 100 MHz:
 atenuarea: 0,18 dB;
 atenuare de reflexie: 25,69;
 caracteristici electrice:
 rezistenta d.c. 20 miliOhm
 rezistenta de izolare: >100 Mohm

Panouri management cabluri (organizatoare)


Caracteristici:
 destinate montării în rack de 19 inch;
 înaltime: 1 U (44,5 mm);
 prevăzute cu capac pentru mascarea patchcordurilor.
Modul de prize 6 module
Caracteristici:
 destinate montării în pardoseală ST;
 2 x 230Vac/PEN/16A,50 Hz;
 1 x priză de internet cat6.

D4.1. Instalația de curenți slabi voce date. Funcțiuni și componență

Funcții:
 Realizarea transmisiilor de voce si de date;
 Posibilitatea conectarii echipamentelor la retea (computer, telefon, fax, imprimanta,
 echipamente de fotocopiat);
 Flexibilitate ridicata, orice post de lucru putand sa fie mutat rapid (plug&play);

Componență:
 1 Router cu 6 porturi LAN 15 x RJ-45;
 1 Switch cu 25 porturi;
 1 Modem;
26
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


 Organizatoare de cabluri;
 Patch corduri cat.6 UTP.

Cablurile folosite vor fi UTP cat.6, care să asigure un nivel sigur de transmisie a semnalelor
electrice conform specificațiilor tehnice ale echipamentelor. Se vor evita traseele care ar
putea fi expuse la mediu coroziv sau cu umezeală excesivă. Protejarea cablurilor se
realizează în tuburi PVC pozate îngropat în tencuiala pereților și a tavanelor.
Golurile pentru trecerea traseelor de cabluri prin pereți și plafoane vor fi protejate după
montarea cablurilor, cu materiale care nu vor modifica rezistenta la foc a elementului de
compartimentare.

INSTALAȚIA DE CURENȚI SLABI VOCE DATE. DESCRIERE

Asignarea tipului de comunicatie, voce sau date se va realiza cu patch-corduri. Pentru


atingerea acestui deziderat se va asigura din start trasee de conectare identice ca
performante pentru cele doua tipuri de terminale, deci se vor utiliza aceleasi tipuri de priza,
cablu, patch panel, respectiv patch-cord, toate certificate cat.6, UTP, atat pentru o
conexiune de computer, cat si pentru o conexiune de telefon.

Lungimea unui traseu orizontal (de la rack până la priza de perete) nu va depăși 90 de
metri, astfel încât lungimea totală a întregului tronson (inclusiv patch-cordul din rack și
patch-cordul de conectare de la priza la calculator) să nu depășească 100 m.
Cablarea rețelei de voce-date, se va realiza cu cablu UTP, 4 perechi, cat.6.

INSTALAȚIA DE DESFUMARE. FUNCȚIUNI ȘI COMPONENȚĂ

Funcțiuni:
 deschiderea automată a ochiurilor mobile pentru evacuare fumului și a gazelor de
ardere;
 deschiderea automată a ușilor pentru introducerea aportul de aer proaspăt;
 deschiderea manuală a ochiurilor mobile și a ușilor cu ajutorul butoanelor de
alarmare;
 continuarea funcționarii instalației (pe sursa de rezervă) în condițiile întreruperii
sursei principale de alimentare cu energie electrică.

Componență:
 echipament de control (centrală de desfumare) x 1 buc, Ulucru=100-240Vac, 50-
60Hz, Unominală=26Vdc, centralele de desfumare includ și aculumatorii care
asigură alimentarea de urgență, timp functionare pe baterie backup: 72 h în care se
asigură cel putin 3 acționari, posibilitate conectare senzor de vânt și senzor de ploaie,
buton de ventilatie pentru comanda manuală.
 ochiuri mobile pentru evacuarea fumului și a gazelor de ardere la parter/etaj 9 buc;
 ochiuri mobile pentru introducerea aerului proaspăt 4 buc;
 motor de 24Vcc pentru deschiderea/închiderea a ochiurilor mobile și a ușilor,
Ulucru=24V;
 butoane manuale de semnalizarea a incendiului montaj PT x 7 buc, compatibil cu
centralele de desfumare, alimentare 24V, led status, IP42, temperatura de operare -10
+ 50 grade, carcasa plastic culoare roșu, 125x125x36mm, resetabil manual;
 detectori de fum montaj PT x 7buc, Ulucru 12V-28Vdc, interval temperatură -25 +55
grade, umiditate relativă de la 95% la 40 grade, masa 0,15kg;

27
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


 cabluri cu rezistență mărită la foc tip NHXH E90 FE180 / JE-H (st)H 4X2X0,8mm
E90 în tub de proteție;
 sistem de alimentare cu energie electrică cu cablu NHXH E90 FE180 3x2,5 mmp.

Conform standardului EN54-4 centrala de desfumare va dispune de două surse independente de


alimentare cu energie electrică:
 una de bază (principală) – la tensiunea de 230 Vca din Sistemul Electroenergetic
Național, realizată sub forma unei coloane proprii, independentă de orice dispozitiv
de separare generală a clădirii, racordată la tabloul electric.
 una de rezervă, la tensiunea de 24 Vcc, constituită din acumulatori amplasați într-un
compartiment dedicat din carcasa echipamentului de control.

Conductorii folosiți vor fi din cupru, care să asigure un nivel sigur de transmisie a semnalelor
electrice conform specificațiilor tehnice ale echipamentelor. Se vor evita traseele care ar putea fi
expuse la mediu coroziv sau cu umezeală excesivă. Protejarea conductorilor se realizează în
tuburi PVC pozate îngropat în tencuiala pereți și a tavanelor.

Golurile pentru trecerea traseelor de cabluri prin pereți și plafoane vor fi protejate după montarea
cablurilor, cu materiale care nu vor modifica rezistenta la foc a elementului de compartimentare.

INSTALAȚIA DE DESFUMARE. DESCRIERE

Instalația de desfumare are rolul de a extrage fumul și gazele de ardere din spațiile incendiate
pentru a asigura condițiile de evacuarea a utilizatorilor, folosirii mijloacelor de intervenție la
stingere și pentru a facilita intervenția pompierilor în timp util, astfel încât daunele materiale sa
fie cât mai mici, evitându-se întreruperea activității și pierderilor materiale ce ar rezulta în urma
unui posibil incendiu.
Desfumarea se va realiza prin tiraj natural organizat, aceasta se realizează prin introducere de aer
proaspat și evacuare de fum.

Dispozitivele de introducere a aerului proaspat au fost dimensionate ținând cont de


reglementările in vigoare, și anume că aria minimă utilă de introducere aer proaspăt a fi de 60%
din aria necesară desfumării a respectivului spațiu.

Încăperile ce necesită instalații de desfumare conform P118/99 vor fi împărțite în patru zone
de desfumare astfel:
 zona 1 este formată din zona hol intrare parter și casa scării de la etaj, situată între
axele 1”-1;
 zona 2 este formată din zona hol intrare parter și casa scării de la etaj, situată între
axele 10-11;
 zona 3 hol parter, situată între axele H-G și 1-9, axele B-C și 4-5;
 zona 4 hol etaj, situată între axele H-G și 1-9, axele B-H și 8-9.

Fiecare ochi mobil poate fi actionat, manual, din butonul manual alocat.
Centrala de desfumare va fi interconectată conform planșei D3. Schema de conexiuni
pentru ochiurile mobile se regaseste in plansa D4.

ZONA 1

28
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


Aria hol intrare parter și casa scării de la etaj este de 28,26 m2 astfel suprafațele utile
minime de desfumare este de 1,41 m2.
Desfumarea se va realiza prin intermediul a două ochiuri mobile amplasate pe hol la etaj.
Ochiul mobil are latimea de 1500 mm și o înălțime de 1000 mm, astfel având o arie utilă de
desfumare pe un ochi de 1,5 m2, aria totala de desfumare este 3 m2.

Aportul de aerului proaspat se va asigura prin intermediul unei uși aflate la parter.
Dimensiunile uși sunt de 1500 mm x 2200 mm rezultând o aria utilă totală de introducera
aer proaspat de 3,3 m2.

ZONA 2

Aria hol intrare parter și casa scării de la etaj este de 35,66 m2 astfel suprafațele utile
minime de desfumare este de 1,78 m2.

Desfumarea se va realiza prin intermediul a două ochiuri mobile amplasate la etaj.


Ochiurile mobile au următoarele dimensiuni 800mm x 1800mm, 800mm x 900mm, astfel
având o arie utilă de desfumare de 1,84 m2.

Aportul de aerului proaspat se va asigura prin intermediul unei uși aflate la parter.
Dimensiunile uși sunt de 1800 mm x 2100 mm rezultând o aria utilă totală de introducera
aer proaspat de 3,78 m2.

ZONA HOL PARTER

Aria hol etaj este de 164,43 m2 astfel suprafațele utile minime de desfumare este de 1,64
m 2.
Desfumarea se va realiza prin intermediul a trei ochiuri mobile amplasate pe hol la parter.
Ochiurile mobile au următoarele dimensiuni 800mm x 800mm, 800mm x 800mm, 800mm x
800mm astfel având o arie utilă de desfumare de 1,92 m2.

Aportul de aerului proaspat se va asigura prin intermediul uși de la parter. Dimensiunile usi
sunt de 2400 mm x 2200 mm, rezultând o aria utilă totală de introducera aer proaspat de
5,28 m2 .

ZONA HOL ETAJ

Aria hol etaj este de 109,47 m2 astfel suprafațele utile minime de desfumare este de 1,09
m 2.
Desfumarea se va realiza prin intermediul a doua ochiuri mobile amplasate pe hol la etaj.
Ochiurile mobile au următoarele dimensiuni 800mm x 800mm, 800mm x 800mm, astfel
având o arie utilă de desfumare de 1,28 m2.

Aportul de aerului proaspat se va asigura prin intermediul unui ochi mobil amplasat pe hol la
etaj. Dimensiunile usi sunt de 800 mm x 800 mm, rezultând o aria utilă totală de
introducera aer proaspat de 0,64 m2 .

COMANDA INSTALATIILOR DE DESFUMARE

Dispozitile de evacuare a fumului cât și cele de introducere a aerului proaspat din


toate cele cinci zone de desfumare vor fi comandate automat de la centralele de desfumare
amplasate in camera depozitare și manual de la butoane de comandă, pe care le are fiecare
zonă de desfumare astfel:
29
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


 zona 1 – 2 butoane de acționare a instalației de desfumare;
 zona 2 – 2 butoane de acționare a instalației de desfumare;
 zona hol parter – 1 buton de acționare a instalației de desfumare;
 zona hol etaj – 1 buton de acționare a instalației de desfumare;
 zona hol expozitional – 1 buton de acționare a instalației de desfumare.

Comanda automată a centralei de desfumare se va realiza cu ajutorul detectorilor de fum,


conectați la centralele de desfumare astfel:
 zona 1 – 2 detectoare de fum;
 zona 2 – 2 detectoare de fum;
 zona hol parter – 3 detector de fum;
 zona hol expozitional – 1 detector de fum.

COMANDA INSTALATIILOR DE DESFUMARE

Dispozitile de evacuare a fumului cât și cele de introducere a aerului proaspăt din


toate cele cinci zone de desfumare vor fi comandate automat de la centrala de desfumare
amplasată în camera depozitare și manual de la butoane de comandă, pe care le are fiecare
zonă de desfumare astfel:
 zona 1/2/3/4 – 7 butoane de acționare a instalației de desfumare, 9 butoane
manuale.

Comanda automată a centralei de desfumare se va realiza cu ajutorul detectorilor de fum,


conectați la centralele de desfumare astfel:
 zona 1/2/3/4 – 7 detectoare de fum.

2.   Riscul de incendiu

A.  Riscul de incendiu este dat de posibilitatea globală de izbucnire a incendiilor determinată de
interacţiunea proprietăţilor specifice materialelor şi substanţelor combustibile cu sursele
potenţiale de aprindere în anumite împrejurări în timp şi spaţiu.
Riscul de incendiu are în vedere natura activităţilor desfăşurate, caracteristicile de ardere
ale materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate şi densitatea
sarcinii termice.
a)    densitatea sarcinii termice:
Conform P118/99 densitatea sarcinii termice este un potenţial caloric total al unui spaţiu,
încăpere, raportată la aria pardoselii luată în considerare. Principalele materiale luate în
considerare şi puterea lor calorică:
- Materiale textile - covoare, mochete, draperii, perdele, etc.
- Lemn - şi lemn rezultat din mobilier, tâmplării şi cel aflat aparent în componenţa
clădirii.
- Plastice – diverse obiecte de uz didactic, ambalaje, tehnică de calcul, tâmplarie, etc.

În conformitate cu prevederile Art. 2.1.8 la 2.1.12 + 4.1 - 4.5 din Normativul P118/99,
clădirea / compartimentul de incendiu are gradul II de rezistenţă la foc:
Densitatea sarcinii termice de incendiu s-a efectuat conform STAS 10903/2-1979 cu
relaţiile:
Sq
qa 
S q  Q i xM i As
30
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


Calculul sarcinii termice de incendiu s-a efectuat cumulat pentru toate spaţile amenajate,
fiind considerate un singur compartiment de incendiu cu aria construită de mai mica de 2500
mp ce se încadrează în prevederile din Normativul P118/1999 conform Tab 3.2.4.

PARTER :
textile/ alte
Nr. Parter Suprafaţa Material lemn plastice Qa
hartie materiale Sq(MJ)
Crt (mp) (MJ/mp)
Denumire spaţiu Qi(MJ/kg) 19.25 33.5 16.30 30.00
1 Hol 164.43 Cantitate(kg) 150 80 80 160 11671.5 70.98
2 Camera ECS 7.29 Cantitate(kg) 70 10 20 20 2608.5 357.82
3 Sala clasa 55.2 Cantitate(kg) 550 55 110 220 20823 377.23
4 Sala clasa 53.64 Cantitate(kg) 530 55 105 210 20056.5 373.91
5 Casa scarii 29.04 Cantitate(kg) 30 30 60 60 4360.5 150.15
6 Depozit mat. didactic 7.83 Cantitate(kg) 30 10 80 30 3116.5 398.02 TOTAL
7 Depozitare sala 7.83 Cantitate(kg) 30 10 80 30 3116.5 398.02 Qa
8 Sala Multifunctionala 69.84 Cantitate(kg) 700 70 150 150 22765 325.96 (MJ/mp)
9 Centrala termica 13.96 Cantitate(kg) 150 10 30 30 4611.5 330.34
10 G.S. Profesori 2.59 Cantitate(kg) 5 2 2 2 255.85 98.78
11 G.S. Profesori 2.59 Cantitate(kg) 5 2 2 2 255.85 98.78
12 G.S. pers. dizab. 5.13 Cantitate(kg) 5 5 2 2 356.35 69.46
13 G.S. elevi 18.41 Cantitate(kg) 20 10 10 10 1183 64.26
14 G.S. elevi 16.20 Cantitate(kg) 20 10 10 10 1183 73.02
15 Depozitare 3.68 Cantitate(kg) 30 10 10 10 1375.5 373.78
16 Casa scarii 26.70 Cantitate(kg) 25 5 10 10 1111.75 41.64
Suprafata utila 484.36 TOTAL 98850.8 204.09
Conform P118/99 – risc de incendiu ,,MIC” – Qi ‹ 420Mj/mp
OBS : Spațiul destinat centralei termice se încadrează în risc mijlociu de incendiu
conform art. 2.1.3. din P118/99.
Pe nivelul parterului riscul de incendiu se consideră ”mic” deoarece sarcina termică
este sub 420MJ/mp iar spațiile cu risc mijlociu de incendiu nu reprezintă mai mult de 30% din
volumul parterului.

ETAJ :
textile/ alte
Nr. Etaj 1 Suprafaţa Material lemn plastice Qa
hartie materiale Sq(MJ)
Crt (mp) (MJ/mp)
Denumire spaţiu Qi(MJ/kg) 19.25 33.5 16.30 30.00
1 Spatiu expozitional 14.36 Cantitate(kg) 70 15 30 30 3239 225.56
2 Pasarela 33.85 Cantitate(kg) 10 5 5 30 1341.5 39.63
3 Depozit mat. didactice 7.29 Cantitate(kg) 70 15 30 30 3239 444.31
4 Sala clasa 55.45 Cantitate(kg) 550 55 110 220 20823 375.53
5 Sala clasa 54.00 Cantitate(kg) 550 55 110 220 20823 385.61 TOTAL
6 Hol circulatie 109.47 Cantitate(kg) 100 30 50 50 5245 47.91 Qa
7 Casa scarii 35.66 Cantitate(kg) 60 10 30 60 3779 105.97 (MJ/mp)
8 Laborator tehnologic 52.20 Cantitate(kg) 600 100 100 200 22530 431.61
9 Depozit mat. didactice 7.83 Cantitate(kg) 70 15 30 30 3239 413.67
10 Depozit mat. didactice 7.83 Cantitate(kg) 70 15 30 30 3239 413.67
11 Laborator informatica 52.20 Cantitate(kg) 600 100 100 200 22530 431.61
12 G.S. elevi 18.57 Cantitate(kg) 20 10 10 10 1183 63.70
13 G.S. elevi 18.57 Cantitate(kg) 20 10 10 10 1183 63.70
14 Casa scarii 28.26 Cantitate(kg) 30 10 30 60 3201.5 113.29
Suprafata utila 495.54 TOTAL 115595 233.27
Conform P118/99 – risc de incendiu ,,MIC” – Qi ‹ 420Mj/mp

31
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


OBS : Spațiul destinat laboratoarelor se încadrează în risc mijlociu de incendiu
conform art. 4.2.94. din P118/99
Pe nivelul etajului riscul de incendiu se consideră ”mic” deoarece sarcina termică este
sub 420MJ/mp iar spațiile cu sarcina termică între 420MJ/mp și 840 MJ/mp (depozit
materiale didactice, laborator tehnologic, laborator informatică) nu reprezintă mai mult de
30% din volumul etajului.
Pe întreaga clădire (corp C2) riscul de incendiu este mic chiar dacă unele spații se
încadrează la risc mijlociu de incendiu (nu reprezintă mai mult de 30% din volumul
clădirii).

b) Clasa de reacţie la foc conf. Ord. MTCT/MAI nr. 1822/394 din 2004:
 clasa de reacție la foc A1 – pentru elementele structurale din beton armat (stâlpi și
grinzi), pereți exteriori și interiori din cărămidă de 30cm şi închideri / compartimentări
din BCA de 20 cm la nivelul parterului și etajului (conform anexei 1 la regulament) –
materiale care nu contribuie la foc în nici o fază a incendiului, standard de referinţă EN
ISO 1182 şi EN ISO 1716;
 clasa de reacție la foc A1 – pentru elementele structurale din beton armat la nivelul
planșeului peste parter și etaj, acoperiș terasă necirculabilă cu ultimul strat din
hidroizolație cu ardezie (conform anexei 1 la regulament) – materiale care nu contribuie
la foc în nici o fază a incendiului, standard de referinţă EN ISO 1182 şi EN ISO 1716;
 clasa de reacție la foc A1 – pentru plăcile minerale din vată minerală de 10 cm grosime
pentru termoizolare exterioară a pereților antifoc și tencuială structurată – materiale care
la acţiunea unui singur produs arzând prezintă o propagare laterală a flăcării limitată,
standard de referinţă EN ISO 1182 şi EN ISO 1716;
 clasa de reacție la foc B-s2,d0 – pentru elementele de termoizolare exterioară din
polistiren expandat ignifugat de fațadă de 10 cm grosime și tencuială structurată –
materiale care au contribuția la foc foarte mică, fără flash-over, standard de referinţă SR
EN 13501-1:2007;
 clasa de reacție la foc B-s1,d0 – pentru pereţii de compartimentare din plăci din gips
carton la grupurile sanitare (conf. anexei 2 tabelul 2-2 din regulament) – materiale care la
acţiunea unui singur produs arzând prezintă o propagare laterală a flăcării limitată,
standard de referinţă EN ISO 11925 timp de expunere 30 sec şi EN ISO 13823;
 clasa C-s1,d1 – pentru tâmplăria de PVC – materiale greu combstibile;
 clasa de reacție la foc B-Fl,s1 – pentru pardoselile din vopsea epoxidică din spațiile
clădirii – materiale care la acţiunea unui singur produs arzând prezintă o propagare
laterală a flăcării limitată, standard de referinţă EN ISO 9239-1 şi EN ISO 11925-2, timp
de expunere 30s;
 clasa EI2-30-C – pentru uşă rezistentă la foc 30 minute la spațiu depozitare parter,
standard de referinţă EN 13501-2 şi EN 1634-1;
 clasa S-200 – pentru uşi etanşe la foc la casele de scări şi la căile de evacuare, standard de
referinţă EN 13501-2 şi EN 1634-1;

32
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


c) sursele potenţiale de aprindere şi împrejurările care pot favoriza aprinderea
şi, după caz, timpul minim de aprindere, precum şi timpul de atingere a fazei de
incendiu generalizat.

Surse de aprindere
a) surse de aprindere cu flacara: flacara de chibrit, lumânare, aparat de sudura şi
altele asemenea;
b) surse de aprindere de natura termica: obiecte incandescente, caldura degajata
de
aparate termice, efectul termic al curentului electric si altele asemenea;
c) surse de aprindere de natura electrica: arcuri si scântei electrice, scurtcircuit,
electricitate statica si altele asemenea;
d) surse de aprindere naturale: caldura solara sau trasnet si altele asemenea;

Condiţiile (împrejurările) preliminarii ce pot determina sau favoriza aprinderea


a) instalatii si echipamente electrice, defecte ori improvizate;
b) receptori electrici lasati sub tensiune, nesupravegheati;
c) sisteme si mijloace de încalzire, instalatii de ventilare, climatizare, racire,
defecte, improvizate sau nesupravegheate;
d) fumatul în locuri cu pericol de incendiu;
e) sudarea si alte lucrari cu foc deschis, fara respectarea regulilor si masurilor
specifice de aparare împotriva incendiilor;
f) scurgeri de produse inflamabile;
g) defectiuni tehnice de constructii-montaj;
h) defectiuni tehnice de exploatare;
i) nereguli organizatorice;
j) trasnet si alte fenomene naturale;
k) arson;
l) neîntretinerea elementelor de constructii cu rol de separare la incendiu sau a
instalatiilor si echipamentelor de protectie împotriva incendiilor, precum si
probabilitatea ca acestea sa nu declanseze/functioneze în caz de incendiu;
m) alte împrejurari.

Timpul de alarmare
Prin măsurile pasive şi active luate se apreciază că: alarmarea personalului, se poate
realiza în circa 60 secunde (conform art. 4.3.2.1.1 din NP 010/1997) şi de asemeni se asigură
alarmarea cu sonerii polarizante.
Alarmarea serviciilor voluntare ale pompierilor din Comuna Dragomirești sau a IGSU
Vaslui, se poate realiza în maxim 60 secunde, prin telefonie fixă sau mobilă;

Timpul de incendiere totală ( "flash-over")


Timpul de incendiere totală (flash-over"), reprezintă intervalul de timp dintre momentul
alarmării şi momentul generalizării combustiei la toate elementele şi materialele din spaţiul
incendiat.
Acesta trebuie să fie de cel puţin de două ori mai mare ca timpul de supravieţuire, dar nu
mai mic de 20 minute (conform art. 4.3.3.1 din NP 010/1997). În vederea măririi duratei de
generalizare a incendiului se vor lua măsuri pentru depistarea rapidă a apariţiei unui incendiu,
asigurarea condiţiilor pentru intervenţie în vederea localizării şi stingerii incendiilor:
33
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


 reducerea la minim a sarcinii termice în toate zonele compartimentelor de
incendiu;
 utilizarea materialelor de construcţie şi de finisaj, în general de natură
incombustibilă;
 asigurarea sistemelor de alarmare şi stingere adecvate destinaţiei, sarcinii termice
şi riscurilor de incendiu existente;
 asigurarea echipării cu mijloace de primă intervenţie;
 asigurarea alertării unităţilor de pompieri profesioniste;
 asigurarea accesului utilajelor mobile şi a personalului cu rol de salvare a
utilizatorilor clădirii şi la intervenţia în vederea stingerii, pe 4 laturi ale clădirii –
acces pietonal și pe 2 laturi ale clădirii acces cu autospecialele;

B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare încăpere, spaţiu, zonă,


compartiment, potrivit reglementărilor tehnice. 
La clădiri civile (publice) riscul de incendiu este determinat, în principal, de densitatea
sarcinii termice q stabilită prin calcul şi de destinaţia respectivă. În funcţie de densitatea sarcinii
termice, riscul de incendiu în clădiri civile (publice) poate fi:
· mare: qi = peste840MJ/mp
· mijlociu: qi = 420 - 840M J/mp
· mic: qi = sub 420 MJ/mp
Din calculul sarcinii termice rezultă faptul că riscul de incendiu al clădirii este mic
deoarece qi < 420 MJ/mp.

În funcţie de destinaţie (funcţiune), unele spaţii şi încăperi din clădirile civile


(publice), se încadrează în următoarele riscuri de incendiu:
· mare: în care se utilizează, sau depozitează materiale sau substanţe combustibile -
depozitări, depozite materiale didactice, etc.
· mijlociu: în care se utilizează foc deschis - centrala termică, laboratoare;
· mic: celelalte încăperi şi spaţii.

Parter
Parter Suprafaţa Risc de
Nr.Crt Qa(MJ/mp)
Denumire spaţiu (mp) incendiu
1 Hol 164.43 mic 70.98
2 Camera ECS 7.29 mic 357.82
3 Sala clasa 55.2 mic 377.23
4 Sala clasa 53.64 mic 373.91
5 Casa scarii 29.04 mic 150.15
6 Depozit mat. didactic 7.83 mare 398.02
7 Depozitare sala 7.83 mare 398.02
8 Sala Multifunctionala 69.84 mic 325.96
9 Centrala termica 13.96 mijlociu 330.34
10 G.S. Profesori 2.59 mic 98.78
11 G.S. Profesori 2.59 mic 98.78
12 G.S. pers. dizab. 5.13 mic 69.46
13 G.S. elevi 18.41 mic 64.26
34
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


14 G.S. elevi 16.20 mic 73.02
15 Depozitare 3.68 mare 373.78
16 Casa scarii 26.70 mic 41.64
Suprafata utila 484.36    

Etaj
Etaj 1 Suprafaţa Risc de
Nr.Crt Qa(MJ/mp)
Denumire spaţiu (mp) incendiu
1 Spatiu expozitional 14.36 mic 225.56
2 Pasarela 33.85 mic 39.63
3 Depozit mat. didactice 7.29 mare 444.31
4 Sala clasa 55.45 mic 375.53
5 Sala clasa 54.00 mic 385.61
6 Hol circulatie 109.47 mic 47.91
7 Casa scarii 35.66 mic 105.97
8 Laborator tehnologic 52.20 mijlociu 431.61
9 Depozit mat. didactice 7.83 mare 413.67
10 Depozit mat. didactice 7.83 mare 413.67
11 Laborator informatica 52.20 mijlociu 431.61
12 G.S. elevi 18.57 mic 63.70
13 G.S. elevi 18.57 mic 63.70
14 Casa scarii 28.26 mic 113.29
Suprafata utila 495.54    

Clădirea / compartimentul de incenidu dispune de spații (centrala termică, laboratoare) -


ceea ce ar putea încadra clădirea / compartimentul de incendiu, conform art. 2.1.3 din P118/99
corelat cu art. 4.2.94, la risc mijlociu de incendiu, dar aceste spații nu depășesc 30% din
volumul clădirii / compartimentului de incendiu.
Clădirea / compartimentul de incendiu dispune de spații pentru depozitarea substanțelor
combustibile și a materialelor didactice - ceea ce ar putea încadra clădirea / compartimentul de
incendiu, conform art. 2.1.3 din P118/99, la risc mare de incendiu, dar aceste spații nu depășesc
30% din volumul clădirii / compartimentului de incendiu.
Pentru întregul compartiment de incendiu/clădire (corp C2), riscul de incendiu rămâne
risc de incendiu mic deoarece spațiile cu risc mare și mijlociu de incendiu nu reprezintă mai
mult de 30% din volumul clădirii / compartimentului de incendiu.

3. Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu


3.1. Stabilitatea la foc
Având în vedere că spaţiile ce fac obiectul prezentei documentaţii tehnice sunt
amplasate în interiorul unei clădiri distincte, cu vecinătăţi reprezentate atât prin spaţii / clădiri
proprietăţi private și proprii dar cu grade diferite de pericol la foc, limitarea propagării unui
eventual incendiu între spaţiile clădirii/extinderii cât şi transmiterea lui către construcţii
învecinate este realizată prin:

a) rezistenţa la foc a principalelor elemente de construcţie :

35
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


Clasa de
Nr.
Denumirea elementului (parte) de construcţie reacţie la REI
crt
foc
1. Stâlpi din beton armat A1 min 3 h
2. Pereţii interiori neportanţi din gips carton de 10 cm B-s1,d0 30 minute
3. Pereţii interiori neportanţi din BCA de 20 cm A1 min 3 h
4. Pereţii exteriori și interiori neportanţi din zidărie de 30 cm A1 min 3 h
5. Planşeu, grinzi din beton armat peste parter și etaj de 15 cm A1 min 2 h
6. Acoperiș terasă necirculabilă A1 2h

b) nivelul de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenţă la foc a construcţiei sau a


compartimentului de incendiu.
 conform tab. 2.1.9 şi art. 2.1.12 din P118/1999 clădirea (corp C2) se încadrează
astfel - grad de rezistenţă la foc - II.

3.2. Limitarea apariţiei şi propagării focului şi fumului în interiorul construcţiei


Pentru asigurarea limitării propagării incendiului şi efluenţilor incendiului în interiorul
construcţiei / compartimentului de incendiu se precizează:

a) compartimentarea antifoc şi elementele de protecţie a golurilor funcţionale din


elementele de compartimentare;
 clădirea studiată, reprezintă un singur compartiment de incendiu încadrându-se
astfel în prevederile tab. 2.4.2 a Normativului P118/99;
 chepeng rezistent la foc 30 minute amplasat în planșeul etajului;
 pereți antifoc din cărămidă de 30 cm grosime cu limita de rezistență la foc de
peste 3 ore;
 perete antifoc către compartimentul de incendiu 1 (corp C1) la nivelul parterului și
etajului, cu limita de rezistență la foc de peste 3 ore iar pe o distanță de minim 4
m, nu sunt amplasate goluri în pereții antifoc la intersecția pereților.
 planșeu antifoc către compartimentul de incendiu 1 (corp C1) la planșeului peste
etaj pentru corpul C2, cu limita de rezistență la foc de 2 ore;

b) măsurile constructive adaptate la utilizarea construcţiei, respectiv acţiunea termică


estimată în construcţie, pentru limitarea propagării incendiului în interiorul compartimentului
de incendiu şi în afara lui: pereţii, planşeele rezistente la foc şi elementele de protecţie a golurilor
din acestea, precum şi posibilitatea de întrerupere a continuităţii golurilor din elementele de
construcţii;
Toate elementele principale ale construcţiei, funcţie de rolul acestora, trebuie să
îndeplinească condiţiile minime de combustibilitate şi rezistenţă la foc prevăzute pentru
încadrarea în gradul de rezistenţă la foc.
Pentru ca un element al construcţiei să corespundă la un anumit grad de rezistenţă la foc,
trebuie să îndeplinească ambele condiţii minime (atât cea de combustibilitate cât şi cea de
rezistenţă la foc).
Măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului în interiorul
compartimentului de incendiu sunt:

Parter:
36
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


1. - separarea la exterior a spaţiilor prin pereţi din zidărie din cărămidă GVP de 30 cm, cu
limita de rezistenţă la foc de peste 3 ore;
2. - separarea la interior a holurilor față de sălile de clasă, sală multifuncțională prin
pereţi din cărămidă GVP de 30 cm grosime, cu limita de rezistenţă la foc de peste 3 ore;
3. - separarea la interior a centralei termice de celelalte spații prin pereţi din cărămidă
GVP de 30 cm grosime către depozitare și grupuri sanitare, cu limita de rezistenţă la foc de peste
3 ore și planșeu din beton armat cu limita de rezistență la foc de 2 ore;
4. - separarea la interior a caselor de scării prin pereţi din cărămidă GVP de 30 cm
grosime, cu limita de rezistenţă la foc de peste 3 ore;
5. - separarea la interior în plan vertical a spațiilor față de etajul 1 prin planșeu din beton
armat, cu limita de rezistenţă la foc de 2 ore;

Etaj:
1. - separarea la exterior a spaţiilor prin pereţi din zidărie din cărămidă GVP de 30 cm, cu
limita de rezistenţă la foc de peste 3 ore;
2. - separarea la interior a holurilor față de sălile de clasă, laboratoare prin pereţi din
cărămidă GVP de 30 cm grosime, cu limita de rezistenţă la foc de peste 3 ore;
3. - separarea la interior a caselor de scării prin pereţi din cărămidă GVP de 30 cm
grosime, cu limita de rezistenţă la foc de peste 3 ore;
4. - separarea la interior în plan vertical a spațiilor față de acoperiș prin planșeu din beton
armat, cu limita de rezistenţă la foc de 2 ore și chepeng cu rezistența la foc de 30 minute pentru
accesul pe terasa necirculabilă;

OBS: nu se vor utiliza materiale cu degajare de fum și picături arzânde având


caracteristici de comportare la incendiu cu reacții târzii de incendiere peste timpul normat de
evacuare al utilizatorilor.

Modul de realizare a pereților antifoc


Clădirea / compartimentul de incendiu 2 este separat de compartimentul de incendiu 1 prin pereți
antifoc dispuși în axele G, B, C și 4. Pereții antifoc au următoarele caracteristici:
 sunt realizați din materiale din clasa de reacție la foc A1 (cărămidă cu goluri verticale cu
tencuială pe ambele părți cu grosime totală de 30 cm grosime și stâlpi și grinzi din beton
armat) cu rezistența prevăzută în tabelul 2.4.2. din Normativul P118/99 dar minim 3 ore;
 nu sunt încastrate elemente constructive cu rezistența la foc mai mică de 2 ore;
 nu prezintă goluri de acces iar distanța la colțurile intrânde între ferestre și pereții antifoc
este mai mare de 4 m;
 planșeul de peste etaj (acoperișul terasă cu rezistența la foc de 2 ore) îndeplinește condiția
minimă de rezistență la foc de 1 oră și clasa de reacție la foc A1, condiții conforme cu
punctul 1, art. 2.4.15 din normativul P118/99;
 pereții antifoc nu sunt străbătuți de elemente metalice și nu sunt traversați de conducte,
canale de ventilare, conductoare sau cabluri electrice.

c) sistemele de evacuare a fumului şi, după caz, a gazelor fierbinţi;


Evacuarea fumului se va face prin tiraj natural realizat prin golurile ferestrelor şi uşilor
existente la exterior care îndeplinesc condiţiile impuse in Tab. 2.5.36 din Normativul P118/99.

37
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


Evacuarea (desfumarea) fumului este asigurată de ferestrele amplasate la spaţii prin
construcţie - evacuarea fiind de tip "tiraj natural".
Sunt prevăzute următoarele tipuri de ferestre:

Parter:
 ferestre de 1,50 x 2,20 m (9 bucăţi) prevăzute cu ochiuri mobile amplasate la sălile de
clasă și sala multifuncțională;
 ferestre de 0,90 x 2,20 m (7 bucăţi) prevăzute cu ochiuri mobile amplasate la hol,
depozitări și grupuri sanitare ;
 ușă la centrala termică cu dimensiunile de 1,50 x 2,20m prevăzută cu supralumina cu
dimensiunile de 1,50x0,90m din sticla simplă;

Etaj :
 ferestre de 1,50 x 2,20 m (16 bucăţi) prevăzute cu ochiuri mobile (1,50x0,80m) amplasate la
sălile de clasă, laboratoare și casele de scări;
 ferestre de 0,90 x 2,20 m (7 bucăţi) prevăzute cu ochiuri mobile (0,90x0,80m) amplasate la
hol, depozitări, casa scării și grupuri sanitare ;
 fereastră de 1,80 x 2,20 m prevăzută cu ochi mobil amplasat la casa scării;

OBS:
- casele de scări închise pentru evacuare trebuie prevăzute cu dispozitive de evacuare a fumului,
conform art. 3.5.2 din normativul P118/99 iar suprafața minimă de desfumare a casei scării trebuie să fie
de 1,00 mp sau 5 % din aria pardoselii.
În cazul de față ferestrele au următoarele ochiuri mobile cu dimensiuni pentru fiecare casă de
scară închisă:
 casa scării E15 (28,26mp) - 2 ferestre cu ochiuri mobile de 1,50 x 0,80 m (1,2
mp) = total de 2,4mp suprafață mai mare de 1,42mp;
 casa scării E08 (35,66mp) - o fereastră cu ochiuri mobile de 1,50 x 0,80 m (1,2
mp), și o fereastră cu ochi mobil de 0,90x0,80m (0,72mp) = total de 1,92 mp
suprafață mai mare de 1,79mp;
- ochiurile mobile de desfumare de la casele de scării vor fi acționate automat în caz de incendiu
prin 2 centrale de desfumare amplasate în fiecare casă de scară;
- comanda manuală a ochiurilor mobile de deschidere se va face prin 2 butoane de comandă;
Instalația de desfumare. Funcțiuni și componență
Funcțiuni:
 deschiderea automată a ochiurilor mobile pentru evacuare fumului și a gazelor de ardere;
 deschiderea automată a ușilor pentru introducerea aportul de aer proaspăt;
 deschiderea manuală a ochiurilor mobile și a ușilor cu ajutorul butoanelor de alarmare;
 continuarea funcționarii instalației (pe sursa de rezervă) în condițiile întreruperii sursei
principale de alimentare cu energie electrică;
Componență:
 echipament de control (centrală de desfumare);
 ochiuri mobile pentru evacuarea fumului și a gazelor de ardere;
 ușa pentru introducerea aerului proaspăt;
 motore de 24Vcc pentru deschiderea/închiderea a ochiurilor mobile și a ușilor;
 butoane manuale de semnalarea a incendiului;
 detectore de fum automate;
 sistem de alimentare;
Conform standardului EN54-4 centrala de desfumare va dispune de două surse independente
de alimentare cu energie electrică:

38
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


 una de bază (principală) – la tensiunea de 230Vca din Sistemul Electroenergetic Național,
realizată sub forma unei coloane proprii, independentă de orice dispozitiv de separare
generală a clădirii, racordată la tabloul electric.
 una de rezervă, la tensiunea de 24Vcc, constituită din acumulatori amplasați într-un
compartiment dedicat din carcasa echipamentului de control.
Alimentarea centralei de desfumare si a motoarelor se realizeaza cu cablu NHXH E90
3x2,5mmp si detectorii de fum si butuoanele de actionare manuala cu cablu tip JEH(St)H E90 4x2x0,8
mm. Se vor evita traseele care ar putea fi expuse la mediu coroziv sau cu umezeală excesivă. Protejarea
conductorilor se realizeazăîn plinte/tuburi PVC pozate aparent pe elementele de construcție (pereți,
tavane).
Golurile pentru trecerea traseelor de cabluri prin pereți și plafoane vor fi protejate după montarea
cablurilor, cu materiale care nu vor modifica rezistenta la foc a elementului de compartimentare.

Instalația de desfumare - descriere


Instalația de desfumare are rolul de a extrage fumul și gazele de ardere din spațiile incendiate
pentru a asigura condițiile de evacuarea a utilizatorilor, folosirii mijloacelor de intervenție la stingere și
pentru a facilita intervenția pompierilor in timp util, astfel încât daunele materiale sa fie cât mai mici,
evitându-se întreruperea activității și pierderilor materiale ce ar rezulta in urma unui posibil incendiu.
Desfumarea se va realiza prin tiraj natural organizat, aceasta se realizează prin introducere de aer
proaspat și evacuare de fum.
Încăperile ce a fost echipate cu instalații de desfumare, în conformitate cu normativului P118-99,
au fost prevăzute cu dispozitive de evacuare a fumului având o suprafață utila minimă de desfumare de
1% din aria fiecarei încăperi, iar în cazul caselor de scară au fost prevazute cu dispozitive de evacuare a
fumului având o suprafata utila minima de desfumare de 5% din aria acesteia, dar nu este mai mică de 1
m2. Dispozitivele de introducere a aerului proaspat au fost dimensionate ținând cont de aceleași
reglementări în viguare.
Obiectivul este reprezentat de două case de scară închise, acestea necesitând instalații de
desfumare. Pentru fiecare din cele doua case de scară s-a ales câte o instalație de desfumare separată.
Aria celor două case de scară este de 28,26 m 2, respectiv 35,66 m2 astfel suprafațele utile minime
de desfumare sunt 1,41m2, respectiv 1,78 m2.
În cazul primei casă de scară desfumarea se va realiza prin intermediul a două ochiuri mobile
amplasate în treimea superioară a pereților exteriori. Ochiurile mobile vor avea lungimea de 1500mm, o
deschidere de 800mm și o suprafata utilă de desfumare de 1,2 m 2, rezultând o arie utilă totală de
desfumare de 2,4m2.
Aportul de aerului proaspat se va asigura prin intermediul unei uși aflate la parter, având
dimensiuniele de LxH 800x2100 mm rezultând o aria utilă totală de introducera aer proaspat de 1,68 m 2,
astfel asigurandu-se o suprafață totală de introdecere aer proaspat mai mare de 60% din aria totală de
desfumare.
În cazul celei de-a doua casă de scară desfumarea se va realiza prin intermediul a două ochiuri
mobile amplasate în treimea superioară a doi pereților exteriori. Un ochiul mobil va avea lungimea de
1500mm, o deschidere de 800mm și o suprafata utilă de desfumare de 1,2 m 2 iar celălalt ochi mobil va
avea lungimea de 900mm, o deschidere de 800mm și o suprafata utilă de desfumare de 0,72 m 2 , deci o
suprafață totală de desfumare de 1,92 m 2 .
Aportul de aerului proaspat se va asigura prin intermediul unei uși aflate la parter, având
dimensiuniele de LxH 900x2100 mm rezultând o aria utilă totală de introducera aer proaspat de 1,89 m 2 ,
astfel asigurandu-se o suprafață totală de introdecere aer proaspat mai mare de 60% din aria totală de
desfumare.
Ochiurile mobil pentru desfumare, cât și ușile utilizate pentru introducerer aer proaspat sunt
acționate de motoare electricece necesită un curent de 24V.
Dispozitile de evacuare a fumului cât și cele de introducere a aerului proaspat vor fi comandate
automat de la centrala de semnalizare incendiu și manual de la cele două butoane de comandă, pe care le
are fiecare din cele două case de scară.

39
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


Comanda automată a celor doua centrale de desfumare se va realiza cu ajutorul a câte doi
detectori de fum, pentru fiecare din celel două case de scară, conectați la centralele de desfumare.

d) instalarea de bariere contra fumului:


Pentru casele de scări sunt folosite uși etanșe la fum, din clasa de reacție S200.
Pentru evitarea inundării cu fum a caselor de scări de evacuare închise, desfumarea acestora se
realizează prin tiraj natural organizat - prin ferestrele cu ochi mobil de la casa scării amplasate în treimea
superioară a etajului.
Desfumarea prin tiraj natural organizat a casei de scări închise, se realizează prin deschiderea
automată şi manuală a dispozitivului de evacuare a fumului (amplasat în treimea superioară a etajului al
casei scării) şi a gurii (deschiderii) de introducere a aerului (prevăzută în partea de jos a casei scării).

e) sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare, alarmare şi stingere a incendiului;


 instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă pentru evacuare;
 instalaţii electrice pentru iluminat împotriva panicii - holuri peste 60 mp și sala
multifuncțională;
 instalaţii electrice pentru iluminat de intervenție - la centrala termică și zonele
amplasării dispozitivelor de evacuare a fumului;

Instalații pentru stingerea incendiilor – hidranți interiori si exteriori

In conformitate cu ORDIN nr. 6026 din 25 octombrie 2018 pentru modificarea şi


completarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor,
Partea a II-a - Instalații de stingere", indicativ P 118/2-2013, aprobată prin Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administrației publice, nr. 2.463/2013,
Art.1 punctul 4.1(1) litera e) clădiri de învăţământ sau cultură, dacă este îndeplinită una
dintre următoarele condiţii;
(i)au capacitatea maximă simultană mai mare de 200 de persoane;
(ii)au aria construită mai mare de 600 m2 şi mai mult de 2 (două) niveluri supraterane,
obiectivul VA FI prevăzut cu instalații de stingere a incendiului cu hidranți interiori,
deoarece numărul de persoane este mai mare de 200 , clădirea are două niveluri
supraterane, iar volumul de 4.392 m².

In conformitate cu ORDIN nr. 6026 din 25 octombrie 2018 pentru modificarea şi


completarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor,
Partea a II-a - Instalații de stingere", indicativ P 118/2-2013, aprobată prin Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administrației publice, nr. 2.463/2013,
Art.1 punctul 6.1 (4), litera f) clădiri de învăţământ sau cultură, dacă este îndeplinită una
dintre următoarele condiţii;
(i)au capacitatea maximă simultană mai mare de 200 de persoane;
(ii)au aria construită mai mare de 600 m2 şi mai mult de 2 (două) niveluri supraterane,
obiectivul VA FI prevăzut cu instalații de stingere a incendiului cu hidranți exteriori,
deoarece numărul de persoane este mai mare de 200 , clădirea are două niveluri
supraterane, iar volumul de 4.392 m².

Distribuția apei necesare stingerii incendiilor se va realiza prin conducte din otel zincat, pentru
hidranții interiori.
La pozarea conductelor exterioare se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Rețele de
distribuție.
Alimentarea cu apă se va face de la grupul de pompare pentru stins incendiu prin
rețeaua de conducte, dimensionate pentru debitul de calcul și presiunea necesară intervenției
directe de la hidranți.
Hidranții interiori de incendiu in număr de 5, sunt amplasați pe perete in loc vizibil si
40
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


ușor accesibil CF. planselor IH, IH2. Hidranții de incendiu interiori vor fi montați in cutii de
0,65m x 0,54m, cu racordul la înălțimea de 1,5m fata de pardoseala si vor fi marcați
corespunzător.
Fiecare hidrant de interior este echipat cu furtun plat De 52mm cu lungimea L=20m
(standard de referința STAS SR EN 671-2/2002). Fiecare hidrant a fost prevăzut cu țeavă de
refulare care permite următoarele poziții de reglare: închidere si jet pulverizat si/sau jet compact
(standarde de referința STAS SR EN 671-1/2002 si STAS SR EN 671-2/2002).

Numarul de hidranti de incendiu interiori, se determina tinind seama de numarul de jeturi in


functiune simultana care trebuie sa atinga fiecare punct combustibil din interiorul cladirii
(fiecare produs care poate sa arda) si de raza de actiune a hidrantului.
Coloana de alimentare cu apa a hidrantilor de incendiu interiori va avea diametrul constant de 2
toli. Conductele vor fi sustinute cu bride de elementele de constructie. Stingerea din interior a
unui eventual incendiu se va realiza cu instalatii de incendiu tip apa-apa. Hidrantii de incendiu
interiori se vor alimenta cu o conducta din OL Zn 2”.

Hidranții interiori vor avea următoarele caracteristici:


- debitul specific al unui jet: 2.1 l/s ;
- lungimea minima a jetului compact: 6 m ;
- numarul de jeturi in functionare simultana: 1
- debitul de calcul al instalatiei: 1 x 2. l/s =2.1 l/s ;
- diametrul hidrantilor: DN 50 mm ;
- presiunea minima necesara la oricare hidrant: 4 bari ;
- presiunea maxim admisa la oricare hidrant: 6,0 bari ;
- timpul minim de functionare: 10 minute;

Conform P118 2/2013, art.4.5 Hidrantii de incendiu interiori se amplaseaza în locuri vizibile si
usor accesibile în caz de incendiu, în functie de lungimea furtunurilor si de geometria spatiilor
protejate ale cladirii, în urmatoarea ordine: lânga intrari în cladiri, în case de scari, în holuri sau
în vestibuluri, pe coridoare, lânga intrarea în încaperi si în interiorul acestora.
Hidrantii de incendiu interiori se pot monta aparent sau ingropat marcandu-se corespunzator.
Standardele de referinta sunt STAS 297/2 si SR ISO 6309.

Conform P118-2/2013 capitolul 4. art. 4.12. hidranții de incendiu interiori se pot monta aparent
sau îngropat, marcându-se corespunzător. Standardele de referință sunt ISO 3864/1,2, 3, 4 şi ISO
7010.

Conform P118 2/2013, art.4.13 in lipsa iluminatului normal, identificarea hidrantilor trebuie sa
se faca prin iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori.

Conform P118 2/2013, art.4.14, robinetul hidrantului de incendiu, împreuna cu echipamentul de


serviciu format din furtun, tamburul cu suportul sau si dispozitivele de refulare a apei, se
monteaza într-o cutie speciala, amplasata în nisa sau firida în zidarie, la înaltimea de
0,80m...1,50m de la pardoseala.

Conform P118 2/2013, art.4.15, nisele hidrantilor de incendiu interiori nu trebuie sa strapunga
peretii rezistenti la foc, pe cei care despart încaperi cu risc de incendiu diferit sau care
delimiteaza cai de evacuare. În cazul în care se monteaza în nisa, rezistenta la foc a peretelui,
dupa montarea nisei, trebuie sa ramâna neschimbata.

Conform P118-2/2013 capitolul 4. art. 4.16. hidranții de incendiu interiori se echipează cu


furtunuri semirigide sau cu furtunuri plate și cu țevi de refulare universale montate la
extremitățile furtunurilor pentru a forma, dirija și controla jetul de apă (standarde de referințe SR

41
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


EN 671-1 sau SR EN 671-2).

Conform P118 2/2013, art.4.17, furtunurile semirigide trebuie sa aiba unul din urmatoarele
diametre interioare: 19 mm; 25 mm; 33 mm. Diametrul nominal al furtunului plat nu trebuie sa
depaseasca 52 mm. Fac exceptie aplicatiile specifice care permit alte valori.

Conform P118 2/2013, art.4.18, (1) Lungimea furtunului semirigid trebuie sa fie de maxim 30m.
(2) Lungimea furtunului plat trebuie sa fie de maxim 20 m.
(3) Fac exceptie aplicatiile specifice care permit alte lungimi ale furtunurilor.

Conform P118-2/2013 capitolul 4. art. 4.24. alimentarea cu apă a hidranților de incendiu


interiori, din construcțiile prevăzute cu instalaţii de apă potabilă sau industrială se poate face
prin rețele separate sau comune, inelare ori ramificate.

Conform P118-2/2013 capitolul 4. art. 4.26.


În rețelele instalațiilor interioare de apă pentru incendiu, separate sau comune, se folosesc numai
conducte metalice.

Nu sunt admise conducte din materiale plastice.


Conform P118-2/2013 capitolul 4. art. 4.41 Coloana de alimentare cu apă a hidranților de
incendiu interiori are diametrul minim constant de 2 inch (țoli) pe întreaga înălțime.

Conform P118-2/2013 capitolul 4. art. 4.48 verificarea şi mentenanța hidranților interiori se


efectuează conform SR EN 671-3 sau o reglementare echivalentă.

Hidrantii interiori se vor dota conf. prescriptiilor SR EN 671-2, cu:


-robinet de hidrant, manual, Ф 2 ‘’ (DN 50 mm), PN 10 bari ;
-tambur rabatabil ;
-furtun plat tip C, Ф 50 mm, de 20 m lungime prevazut la capete cu racorduri gemene tip
C DN 50 mm;
-teava de refulare universala avand robinet de inchidere si comutator jet compact sau
pulverizat.
In capatul coloanelor de hidranti si in punctele cele mai inalte ale instalatiei se vor
prevedea dezaerisitoare automate. La ultimul nivel din fiecare corp , se va amplasa cate un
manometru cu robinet de control al presiunii apoi din instalatie.

f) măsurile de protecţie la foc pentru instalaţiile de ventilare-climatizare, de exemplu:


canale de ventilare rezistente la foc, clapete rezistente la foc etc.;
Nu este cazul.
g) măsurile constructive pentru faţade, pentru împiedicarea propagării focului la părţile
adiacente ale aceleiaşi clădiri:     
 Pereți exteriori din zidărie de cărămidă GVPcu grosime 30cm, cu Rf de peste 3 ore;
 Pereții exteriori placați la exterior cu polistiren expandat ignifugat de fațadă de 10 cm
grosime și tencuială structurată de min 3 mm grosime, materiale din clasa de reacţie la
foc B-s2,d0 cu Rf minim 15 min.
 Pereții antifoc placați la exterior cu vată bazaltică de 10 cm grosime și tencuială
structurată de min 3 mm grosime, materiale din clasa de reacţie la foc A1 cu Rf minim 3
ore;

3.3. Limitarea propagării incendiului la vecinătăţi


a) distanţe de siguranţă asigurate conform reglementărilor tehnice :

42
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


Clădirea / corpul C2 respectă condiţiile de amplasare şi distanţele de siguranţă faţă de
construcţiile învecinate doar pe 2 laturi pentru un singur compartiment de incendiu cu aria construită mai
mica de 2500 mp cu regim înălțime Parter+1Etaj, conform art. 2.2.1 și Tab. 2.2.2 din Normativ
P118/99.
Pe latura de Vest și Sud se învecinează cu corpul C1 al liceului (compartiment de incendiu 1) cu
regimul de înălțime P+1E și gradul de rezistență la foc V. Cele 2 corpuri (C1 și C2) sunt separate între
ele prin rosturi seismice de 20 cm respectiv 44 cm, cu pereți independenți realizați din cărămidă GVP de
30 cm grosime.
Având spaţiile amplasate în interiorul unei clădiri ce fac obiectul prezentei documentaţii tehnice
cu regimul de înaltime: P+1Etaj ce a fost proiectată în vederea desfăşurării activităţii de învățământ
liceal, cu vecinătăţi reprezentate prin spaţii proprietăţi particulare și clădiri amplasate în vecintătatea
construcţiei - protecţia la foc a spaţiilor amenajate faţă de construcţiile învecinate este asigurată prin:
1 - faţă de limita de Nord (limita de proprietate), situată la distanţa de 5,00m și teren fără
construcții pe o distanță de 15 m, prin pereți exteriori din zidărie de cărămidă GVP de 30 cm grosime şi
stâlpi din beton armat cu limita de rezistenţă la foc de peste 3 ore;
2 - faţă de limita de Est (limita de proprietate), situată la distanţa de 14,00m și teren fără
construcții pe o distanță de 10 m, prin pereți exteriori din zidărie de cărămidă GVP de 30 cm grosime şi
stâlpi din beton armat cu limita de rezistenţă la foc de peste 3 ore;
3 - faţă de limita de Sud (limita de proprietate), situată la distanţa de 2,10m și cale de
acces (DN 2F) situată la distanța de 47 m, prin pereți exteriori din zidărie de cărămidă GVP de
30 cm grosime şi stâlpi din beton armat cu limita de rezistenţă la foc de peste 3 ore;
4 - față de corp C1 situat pe limita de Sud la o distanță de 40 cm prin perete antifoc, fără goluri
funcționale, din zidărie de cărămidă GVP de 30 cm grosime cu rezistența la foc de peste 3 ore, dispus de
la nivelul parterului până la nivelul etajului inclusiv, cu planșeu din beton armat cu acoperiș terasă, cu
rezistența la foc de 2 ore;
5 - faţă de limita de Vest (clădire proprie C3, P+1E cu GRF = III ), situată la distanţa de 10,4m,
prin pereți exteriori din zidărie de cărămidă GVP de 30 cm grosime şi stâlpi din beton armat cu limita de
rezistenţă la foc de peste 3 ore;
6 - față de corp C1 situat pe limita de Vest la o distanță de 20 cm prin perete antifoc, fără goluri
funcționale, din zidărie de cărămidă GVP de 30 cm grosime cu rezistența la foc de peste 3 ore, dispus de
la nivelul parterului până la nivelul etajului inclusiv și prin planșeu din beton armat cu acoperiș terasă, cu
rezistența la foc de 2 ore;
Limite de rezistenţă la foc rezultate din Tab. 2.1.9 + 2.4.2 din Normativul P118/1999
OBS: la colțurile intrânde dintre cele 2 compartimente de incendiu (corp C1, respectiv corp C2), prin
proiect nu sunt prevăzute ferestre sau goluri pe o distanță de 4m.

b) măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului pe faţade şi pe


acoperiş :
 Pereți exteriori din zidărie de cărămidă GVP cu grosime 30cm, cu Rf de peste 3 ore;
 Pereții exteriori placați la exterior cu polistiren expandat ignifugat de fațadă de 10 cm
grosime și tencuială structurată de min 3 mm grosime, materiale din clasa de reacţie la
foc B-s2,d0 cu Rf minim 15 min.
 Pereții antifoc placați la exterior cu vată bazaltică de 10 cm grosime și tencuială
structurată de min 3 mm grosime, materiale din clasa de reacţie la foc A1 cu Rf minim 3
ore;
 chepeng acces acoperiș terasă cu rezistența la foc de 30 minute;
 planșeu peste etaj din beton armat, cu rezisteța la foc de 2 ore;
 ușă rezistentă la foc 120 minute amplasată la balconul de la nivelul etajului;

c) după caz, măsuri de protecţie activă.             


Clădirea studiată este echipată cu stingătoare portabile de tip P6 și G2.
43
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


Măsuri de instruire periodică a personalului privind intervenții în caz de incendiu.

3.4. Evacuarea utilizatorilor

A. Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizează:


a) alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea de alte funcţiuni prin elemente de
separare la foc şi fum, protecţia golurilor din pereţii ce le delimitează;
Desfăşurând activităţi în spaţii ce au fost proiectate şi construite pentru a fi liceu, dimensionarea
uşilor este făcută pentru a asigura - strict în conformitate cu: locul de amplasare, gradul de rezistenţă la
foc al clădirii, numărul de persoane existente – evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi.

Parter:
 uşă exterioară de 1,50 x 2,20 m prevăzută cu dispozitiv de autoînchidere amplasată la casa
scării P17;
 uşă exterioară de 1,80 x 2,20 m prevăzută cu dispozitiv de autoînchidere amplasată la casa
scării P05;
 uşă exterioară de 2,20 x 2,40 m prevăzută cu dispozitiv de autoînchidere amplasată la hol P1;
 uşă exterioară de 1,50 x 2,20 m prevăzută cu dispozitiv de autoînchidere amplasată la sala
multifuncțională P08;
 uşă exterioară de 1,50 x 2,10 m prevăzută cu dispozitiv de autoînchidere amplasată camera
centralei termice;
 uşi interioare de 1,00 x 2,10 m, amplasate la sălile de clasă, depozitări și grupuri sanitare -
ușile de la sălile de clasă sunt cu deschidere la 180°;
 ușă interioară dublă de 1,80 x 2,10 m, amplasată la sala festivități, ușă cu deschidere la 180°;
 uşă interioară de 1,50 x 2,20 m prevăzută cu dispozitiv de autoînchidere amplasată la casa
scării P17;
 uşă interioară de 1,80 x 2,10 m prevăzută cu dispozitiv de autoînchidere amplasată la casa
scării P05;
 hol cu lățimea mnimă de 2,60 m delimitat de pereți din zidărie din cărămidă GVP (la exterior
și interior) de 30 cm grosime cu limita de rezistență la foc de peste 3 ore;
 hol cu lățimea minimă de 2,70 m delimitat de pereți din zidărie din cărămidă GVP (la exterior
și interior) de 30 cm grosime cu limita de rezistență la foc de peste 3 ore;

Etaj :
 uşă interioară de 1,80 x 2,10 m prevăzută cu dispozitiv de autoînchidere amplasată la casa
scării E15;
 uşă interioară de 1,80 x 2,10 m prevăzută cu dispozitiv de autoînchidere amplasată la casa
scării (E08);
 uşi interioare de 1,00 x 2,10 m, amplasate la sălile de clasă, laboratoare și grupuri sanitare;
 hol cu lățimea minimă de 2,60 m delimitat de pereți din zidărie din cărămidă GVP (la exterior
și interior) de 30 cm grosime cu limita de rezistență la foc de peste 3 ore;
 hol cu lățimea minimă de 2,70 m delimitat de pereți din zidărie din cărămidă GVP (la exterior
și interior) de 30 cm grosime cu limita de rezistență la foc de peste 3 ore;

b) măsuri pentru asigurarea controlului fumului:


Pentru casele de scări sunt folosite uși etanșe la fum, din clasa de reacție S200.
Pentru evitarea inundării cu fum a caselor de scări de evacuare închise, desfumarea acestora se
realizează prin tiraj natural organizat - prin ferestrele cu ochiuri mobile de la casa scării amplasate în
treimea superioară a etajului.
Desfumarea prin tiraj natural organizat a casei de scări închise, se realizează prin deschiderea
automată (prin centrale de desfumare) şi manuală (prin butoane cu acționare electrică) a dispozitivelor de

44
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


evacuare a fumului (amplasate în treimea superioară a etajului al casei scării) şi a gurii (deschiderii) de
introducere a aerului (prevăzută în partea de jos a casei scării).

c) tipul scărilor, forma şi modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu


rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.;
Accesul în clădire de la cota trotuarului se face prin 4 căi de acces. Accesurile sunt prevăzute cu
acces la cota 0 prin podest situat la +0,15m față de cota trotuarului perimetral.
Accesul la etaj se face prin 2 case de scări închise. Scările sunt realizate din beton armat, în 2
rampe drepte, cu podest intermediar. Numărul total al treptelor este de 22, câte 11 trepte pe o rampă, cu
dimensiunea treptelor de 16,36cm înălțime și 30 cm lățime. Lățimea rampelor este de 1,35 m. Scările au
asigurată o rezistență la foc de minim 1 oră.
d) geometria căilor de evacuare: gabarite - lăţimi, înălţimi, pante etc.;
Calea de evacuare de la parter pentru sălile de clasă este reprezentată de holuri cu următoarele
dimensiuni:
 hol P01 - lăţime minimă de 2,60 m / 2,70 m şi o lungime maximă de 26,69m, cu o
înălțime minimă de 3,40 m.
 casa scării P05 - lăţime minimă de 3,00 m, cu o înălțime minimă de 3,40 m.
 casa scării P17 - lăţime minimă de 3,00 m, cu o înălțime minimă de 3,40 m.
Căile de evacuare către exterior sunt prevăzute cu o uși duble de 1,50 x 2,20 m și 1,80 x 2,10 m
amplasate la casele de scării. Ușile vor fi prevăzute cu dispozitiv de autoînchidere și mâner antipanică.
La etaje, calea de evacuare pentru sălile de clase, laboratoare și restul spațiilor este reprezentată
de holuri cu următoarele dimensiuni:
 hol E07 - lăţime minimă de 2,60 m / 2,70 m şi o lungime maximă de 24,10m, cu o
înălțime minimă de 3,35 m.
 casa scării E08 - lăţime minimă de 3,00 m, cu o înălțime minimă de 3,40 m.
 casa scării E15 - lăţime minimă de 3,00 m, cu o înălțime minimă de 3,40 m
Ușile de evacuare către casele de scării au dimensiunile 1,80 x 2,10 m și 1,80 x 2,10 m,
prevăzute cu dispozitiv de autoînchidere.

e) timpii/lungimile de evacuare:
În conf. cu prevederile Art./Tab. 4.2.109 din Normativul P118/99 timpii de evacuare sunt
asiguraţi în mod diferit raportat la specificul activităţilor desfăşurate şi anume:
- pentru sălile de clasă de la parter, în 2 direcții sunt asiguraţi, în cea mai defavorabilă situație,
21,55 metri și 73 secunde faţă de prevederile normativului P118/99 tab. 4.2.109 (30 metri și 75 secunde).
- pentru sala multifuncțională de la parter, în 2 direcții sunt asiguraţi, în cea mai defavorabilă
situație, 21,70 metri și 55 secunde faţă de prevederile normativului P118/99 tab. 4.2.109 (30 metri și 75
secunde).
- pentru sălile de clasă de la etaj, într-o direcție sunt asiguraţi, în cea mai defavorabilă situație,
15,10 metri și 38 secunde faţă de prevederile normativului P118/99 tab. 4.2.109 (20 metri și 50 secunde).
- pentru grupurile sanitare de la etaj, în 2 direcții sunt asiguraţi, în cea mai defavorabilă situație,
20,15 metri și 51 secunde faţă de prevederile normativului P118/99 tab. 4.2.109 (30 metri și 75 secunde).
- pentru sălile de clasă/laboratoare de la etaj, în 2 direcții sunt asiguraţi, în cea mai defavorabilă
situație, 17,80 metri și 45 secunde faţă de prevederile normativului P118/99 tab. 4.2.109 (30 metri și 75
secunde).

f) numărul fluxurilor de evacuare:


Verificându-se prin calcul numărul de fluxuri de evacuare corelat cu dimensiunile uşilor dar şi cu
numărul maxim de persoane ce se pot afla simultan în spaţiile construcţiei, în conformitate cu prevederile
Art. 3.6.1 - 3.6.3 - 3.6.4 - 3.6.5 cât şi a Tab. 3.6.4 + 3.6.5 din Normativul P118/99, pentru spaţiile
exploatate în prezent de directie rezultă:

45
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


N
F
C de unde:
F = numărul de fluxuri;
N = numărul de persoane care trebuie să treacă prin calea de evacuare;
C = capacitatea normată de evacuare a unui flux care, pentru situaţia dată, conf. Art. 4.2.103 din
Normativul P118/99 este de 75 pentru elevi de nivel liceal.
La determinarea numărului de fluxuri se va face în conformitate cu art. 2.6.55 din normativul
P118/99 și anume atunci când căile de evacuare în exterior ale celorlalte niveluri sunt comune cu cele ale
parterului, lățimea ieșirilor spre exterior (uși de la nivelul parterului) trebuie să asigure trecerea
numărului total de persoane determinat de însumarea:
 numărului de persoane care vin spre scări interioare de la nivelul cel mai populat al
clădirii - etajul = 116 persoane;
 60% din numărul de persoane aflate la nivelul parterului = 106x60% = 63,6 = rotunjit 64
persoane;
În cazul de față, numărul de persoane care trebuie să treacă prin calea de evacuare este de 180
persoane.
Numărul de fluxuri este: F= N / C și rezultă F= 180/ 75 =2,4 rotunjit 3 Fluxuri;
- ușile de evacuare asigură 2, 3 și 4 fluxuri de evacuare fiecare, un total de 9 fluxuri de
evacuare, deci prevederile normativului sunt respectate, asigurându-se astfel condiţiile privind
evacuarea atât a persoanelor cât şi a bunurilor materiale în eventualitatea izbucnirii unui incendiu.
Trebuie deasemeni menţionat faptul că prin dimenisunile uşilor s-a urmărit oferirea de posibilităţi
de transportare mobilier dar şi asigurarea atât a unei evacuări rapide din spaţii cât şi a unei aerări a
spaţiilor atât pe timpul verii cât şi a evacuării fumului în eventualitatea izbucnirii unui incendiu, conform
art. 2.6.10 și 4.2.103 din Normativul P118/99, sunt asigurate două căi de evacuare pentru clădire .
Pentru dimensionarea căilor de evacuare de la nivelul etajului (casele de scări) s-a luat în
calcul numărul maxim de persoane de la nivelul etajului (116 persoane), capacitatea normată de evacuare
a unui flux care, pentru situaţia dată, conf. Art. 4.2.103 din Normativul P118/99 este de 75 pentru elevi de
nivel liceal și rezultă:
Numărul de fluxuri este: F= N / C și rezultă F= 116/ 75 =1,54 rotunjit 2 Fluxuri;
- rampele scărilor au dimensiuni de 1,30 m lățime, rampe ce asigură 2 fluxuri de evacuare, deci
la nivelul etajului sunt asigurate 4 fluxuri de evacuare pentru cele 2 case de scări.
g) existenţa iluminatului de siguranţă, tipul şi sursa de alimentare cu energie electrică de
rezervă;
Iluminat de securitate pentru evacuare
In cladire s-a prevăzut luminat de securitate pentru evacuare, marcarea ieșirilor din încăperi, a
traseului și a ieșirilor căilor de evacuare si se va face folosind corpuri (aparate) de iluminat tip 2x36 W
echipat cu sursă de rezervă proprie-acumulator Ni-Cd/3h.
Iluminat de siguranta pentru intervenții
In camera centalei termice și zona amplasării dispozitivelor de deschidere a ochiurilor
mobile de la casele de scării de la nivelul etajului sunt prevăzute corpuri de iluminat tip 2x36 W
echipate cu sursa de rezerva proprie- acumulator Ni-Cd/3h.
Iluminat de securitate împotriva panicii
In sala multifuncțională cu suprafață mai mare de 60mp și holurile cu suprafața de 164,43
mp și 109,47mp s-au prevăzute circuite de iluminat cu corpuri de iluminat tip 4x18Wechipate cu
sursa de rezerva proprie- acumulator Ni-Cd/3h.
Circuitele pentru alimentarea iluminatului se vor executa cu cablu CYYf protejat in tub
de protecție IPEY Ø 20 mm îngropate în pereţi si aparent în şapa de egalizare.
S-au folosit corpuri de iluminat florescente, avand puteri electrice de la 18W la 58 W, cu
caracteristici tehnice adecvate in ceea ce priveste repartitia fluxului luminas, gradul de protectie
impotriva orbirii.
46
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


Circuitele de iluminat au fost prevăzute cu protecție împotriva curenților reziduali de
defect cu dispozitive de protecție diferențială de mare sensibilitate, IΔ=30mA.
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta si Securitate trebuie sa fie realizate
din materiale clasa B de reactie la foc.
Toate circuitele pozate pe elemente de construcţie combustibile (ex. lemn) se vor proteja
in tub metalic.
Alimentarea corpurilor de iluminat de securitate se face, conform schemelor monofilare,
din circuitele de iluminat, separate fata de circuitele iluminatului normal, utilizandu-se corpuri de
iluminat cu acumulator inclus și dispozitiv de trecere automată pe sursa inclusă.

h) prevederea de dispozitive de siguranţă la uşi, cum ar fi dispozitive de


autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu, bare antipanică, etc.;
Uşile de evacuare către exterior se vor prevedea cu mânere antipanică şi dispozitiv de
autoînchidere.

i) timpul de siguranţă a căilor de evacuare şi, după caz, a refugii lor;


Timpul de siguranță a căilor de evacuare este intervalul de timp în care utilizatorii pot
folosi aceste căi, având asigurate condițiile de vizibilitate pentru deplasare pe traseul respectiv și
distanței normate de evacuare a fluxurilor.
Timpul de siguranță se evaluează după timpii scurși pentru ca agenții care pot interveni
(căldura, fum, produse nocive, etc.) să nu producă efecte negative excesive asupra utilizatorilor
( conform anexa nr. 2 din Norme generale de prevenire și stingere a incendiilor) și după
rezistența la foc a clădirii.
Stabilitatea la foc a construcției determină o apreciere a timpului de siguranță a căilor de
evacuare de minim 10 minute conform art. 4.3.3.1.12 din NP 010/97;
Nu este cazul de refugii.

j) marcarea căilor de evacuare:


Corpurile de iluminat pentru siguranță trebuie să respecte recomandările din SR EN
60598-2-22 și tipurile de marcaj (sens, schimbări de direcție) stabilite prin H.G. 971/2006, SR
ISO 3864-1 (simboluri grafice) și SR EN 1838 privind distanțele de identificare, luminanța și
iluminarea panourilor de semnalizare de securitate, cf. art. 7.23.3.2 din normativul I7-2011.

B. Dacă este cazul, se precizează măsurile pentru accesul şi evacuarea copiilor, persoanelor
cu dizabilităţi, bolnavilor şi ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în
caz de incendiu.
Clădirea este prevăzută cu rampă de acces pentru persoane cu dizabilități, situată la
accesul principal.
C. Se fac precizări privind asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor, a animalelor şi
evacuarea bunurilor pe timpul intervenţiei.
Persoanele se evacuează prin ușile existente, asigurându-se în primă urgență evacuarea
persoanelor cu dizabilități, a copiilor și a celor în pericol, apoi a evidențelor contabile, a
bunurilor sensibile la acțiunea fumului, a temperaturii ridicate și a agenților de stingere. Bunurile
ce nu se pot evacua se vor proteja prin acoperire cu materiale rezistente și umede;

3.5. Securitatea forţelor de intervenţie

47
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


A. Se precizează amenajările pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire şi incintă,
pentru autospeciale şi pentru ascensoarele de incendiu.
Accesul forţelor de intervenţie (auto și pietonal) în incintă se face din calea de acces DN
2F (situată pe latura de Sud a amplasamentului). Accesul pietonal în clădire se poate face la
nivelul parterului prin 4 căi de acces situate pe latura de Vest,Est, Sud și Nord a clădirii. Forţele
de intervenţie pot interveni pietonal pe 4 laturi ale clădirii și cu autospecialele pe 2 laturi ale
clădirii, respectându-se prevederie prezentului normativ în care se cere intervenţia la minim 2
faţade.

B. Se precizează caracteristicile tehnice şi funcţionale ale acceselor carosabile şi ale căilor


de intervenţie ale autospecialelor, proiectate conform reglementărilor tehnice,
regulamentului general de urbanism şi reglementărilor specifice de aplicare, referitoare la:

a) număr de accesuri: 2 accesuri auto din calea de acces și 4 accesuri pietonale în clădire;
b) dimensiuni/gabarite: cale de acces DN 2F cu lăţimea de minim 7,00 m, şi acces în incintă
pe platformă betonată/pietruită cu lățime de 7,4m-8,1m la 2 laturi al corpului C2.
c) trasee: accesul autospecialelor din incintă la 2 faţade ale clădirii. Se respectă prevederile
art. 4.2.111 din normativul P118/99.
d) realizare şi marcare.
Accesul echipelor de intervenție la clădire se face din trama stradală și din incintă,
accesurile fiind vizibile. Nu sunt neceare măsuri speciale de marcare

C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizează:


a) tipul, numărul şi caracteristicile acestora - nu este cazul.
b) amplasarea şi posibilităţile de acces, sursa de alimentare cu energie electrică de
rezervă - nu este cazul.
c) timpul de siguranţă a ascensoarelor de pompieri - nu este cazul.

D. Asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor şi bunurilor:


- nu se impun măsuri speciale;
- detectarea incendiului se face vizual, iar alertarea personalului se face prin sistemul
propriu de alarmare;
- pentru alarmarea copiilor se recomandă utilizarea unui mesaj vocal de natură să evite
apariția panicii;
- conducerea operațiunilor de primă intervenție și salvare până la sosirea forțelor
specializate se va asigura prin personalul propriu, desemnat și instruit în acest scop;

4.Echiparea  şi  dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor


A. Nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor:
A. Se precizează nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de apărare
împotriva incendiilor, conform normelor generale de apărare împotriva incendiilor, a
normelor specifice de apărare împotriva incendiilor precum si a reglementarilor tehnice
specifice.

Clădirea va fi echipata cu:


 stingatoare de incendiu amplasate pe coridoare, camera centrala termica

48
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


 iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului;
 iluminatul de securitate pentru evacuare;
 iluminatul de securitate pentru marcarea hidranţilor;
 iluminatul de securitate pentru intervenţie;
 instalație de detecție și alarmare incediu;
 instalatie de stingere cu hidranti interiori;
 instalație de desfumare.

Instalații pentru stingerea incendiilor – hidranți interiori si exteriori

Distribuția apei necesare stingerii incendiilor se va realiza prin conducte din otel zincat,
pentru
hidranții interiori.
La pozarea conductelor exterioare se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Rețele de
distribuție.
Alimentarea cu apă se va face de la grupul de pompare pentru stins incendiu prin
rețeaua de conducte, dimensionate pentru debitul de calcul și presiunea necesară
intervenției
directe de la hidranți.
Hidranții interiori de incendiu in număr de 5, sunt amplasați pe perete in loc vizibil si
ușor accesibil CF. planselor IH, IH2. Hidranții de incendiu interiori vor fi montați in cutii de
0,65m x 0,54m, cu racordul la înălțimea de 1,5m fata de pardoseala si vor fi marcați
corespunzător.
Fiecare hidrant de interior este echipat cu furtun plat De 52mm cu lungimea L=20m
(standard de referința STAS SR EN 671-2/2002). Fiecare hidrant a fost prevăzut cu țeavă de
refulare care permite următoarele poziții de reglare: închidere si jet pulverizat si/sau jet
compact (standarde de referința STAS SR EN 671-1/2002 si STAS SR EN 671-2/2002).

Numarul de hidranti de incendiu interiori, se determina tinind seama de numarul de jeturi in


functiune simultana care trebuie sa atinga fiecare punct combustibil din interiorul cladirii
(fiecare produs care poate sa arda) si de raza de actiune a hidrantului.
Coloana de alimentare cu apa a hidrantilor de incendiu interiori va avea diametrul constant
de 2 toli. Conductele vor fi sustinute cu bride de elementele de constructie. Stingerea din
interior a unui eventual incendiu se va realiza cu instalatii de incendiu tip apa-apa. Hidrantii
de incendiu interiori se vor alimenta cu o conducta din OL Zn 2”.

Hidranții interiori vor avea următoarele caracteristici:


- debitul specific al unui jet: 2.1 l/s ;
- lungimea minima a jetului compact: 6 m ;
- numarul de jeturi in functionare simultana: 1
- debitul de calcul al instalatiei: 1 x 2. l/s =2.1 l/s ;
- diametrul hidrantilor: DN 50 mm ;
- presiunea minima necesara la oricare hidrant: 4 bari ;
- presiunea maxim admisa la oricare hidrant: 6,0 bari ;
- timpul minim de functionare: 10 minute;

Conform P118 2/2013, art.4.5 Hidrantii de incendiu interiori se amplaseaza în locuri vizibile
si usor accesibile în caz de incendiu, în functie de lungimea furtunurilor si de geometria
spatiilor protejate ale cladirii, în urmatoarea ordine: lânga intrari în cladiri, în case de scari,
în holuri sau în vestibuluri, pe coridoare, lânga intrarea în încaperi si în interiorul acestora.
Hidrantii de incendiu interiori se pot monta aparent sau ingropat marcandu-se
corespunzator. Standardele de referinta sunt STAS 297/2 si SR ISO 6309.

49
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


Conform P118-2/2013 capitolul 4. art. 4.12. hidranții de incendiu interiori se pot monta
aparent sau îngropat, marcându-se corespunzător. Standardele de referință sunt ISO
3864/1,2, 3, 4 şi ISO 7010.

Conform P118 2/2013, art.4.13 in lipsa iluminatului normal, identificarea hidrantilor trebuie
sa se faca prin iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori.

Conform P118 2/2013, art.4.14, robinetul hidrantului de incendiu, împreuna cu


echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu suportul sau si dispozitivele de
refulare a apei, se monteaza într-o cutie speciala, amplasata în nisa sau firida în zidarie, la
înaltimea de 0,80m...1,50m de la pardoseala.

Conform P118 2/2013, art.4.15, nisele hidrantilor de incendiu interiori nu trebuie sa


strapunga peretii rezistenti la foc, pe cei care despart încaperi cu risc de incendiu diferit sau
care delimiteaza cai de evacuare. În cazul în care se monteaza în nisa, rezistenta la foc a
peretelui, dupa montarea nisei, trebuie sa ramâna neschimbata.

Conform P118-2/2013 capitolul 4. art. 4.16. hidranții de incendiu interiori se echipează cu


furtunuri semirigide sau cu furtunuri plate și cu țevi de refulare universale montate la
extremitățile furtunurilor pentru a forma, dirija și controla jetul de apă (standarde de
referințe SR EN 671-1 sau SR EN 671-2).

Conform P118 2/2013, art.4.17, furtunurile semirigide trebuie sa aiba unul din urmatoarele
diametre interioare: 19 mm; 25 mm; 33 mm. Diametrul nominal al furtunului plat nu
trebuie sa depaseasca 52 mm. Fac exceptie aplicatiile specifice care permit alte valori.

Conform P118 2/2013, art.4.18, (1) Lungimea furtunului semirigid trebuie sa fie de maxim
30m.
(2) Lungimea furtunului plat trebuie sa fie de maxim 20 m.
(3) Fac exceptie aplicatiile specifice care permit alte lungimi ale furtunurilor.

Conform P118-2/2013 capitolul 4. art. 4.24. alimentarea cu apă a hidranților de incendiu


interiori, din construcțiile prevăzute cu instalaţii de apă potabilă sau industrială se poate
face prin rețele separate sau comune, inelare ori ramificate.

Conform P118-2/2013 capitolul 4. art. 4.26.


În rețelele instalațiilor interioare de apă pentru incendiu, separate sau comune, se folosesc
numai conducte metalice.

Nu sunt admise conducte din materiale plastice.


Conform P118-2/2013 capitolul 4. art. 4.41 Coloana de alimentare cu apă a hidranților de
incendiu interiori are diametrul minim constant de 2 inch (țoli) pe întreaga înălțime.

Conform P118-2/2013 capitolul 4. art. 4.48 verificarea şi mentenanța hidranților interiori se


efectuează conform SR EN 671-3 sau o reglementare echivalentă.

Hidrantii interiori se vor dota conf. prescriptiilor SR EN 671-2, cu:


-robinet de hidrant, manual, Ф 2 ‘’ (DN 50 mm), PN 10 bari ;
-tambur rabatabil ;
-furtun plat tip C, Ф 50 mm, de 20 m lungime prevazut la capete cu racorduri gemene tip
C DN 50 mm;
-teava de refulare universala avand robinet de inchidere si comutator jet compact sau
pulverizat.
In capatul coloanelor de hidranti si in punctele cele mai inalte ale instalatiei se vor

50
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


prevedea dezaerisitoare automate. La ultimul nivel din fiecare corp , se va amplasa cate un
manometru cu robinet de control al presiunii apoi din instalatie

Fiind proiectate ca spaţii în interiorul cărora se vor desfăşura activităţi de învățământ (liceu),
administraţia are OBLIGATIA să monteze / echipeze astfel de instalaţii ce au ca scop
supravegherea şi anunţarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui prin intermediul
telefonului în maxim 2 minute în eventualitatea izbucnirii unui incendiu. La finalizarea lucrarilor
de investiţii, se vor monta posturi telefonice ce vor putea fi folosite şi la anunţarea serviciului
voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Dragomirești şi al Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă Vaslui în eventualitatea izbucnirii unui incendiu.
Mijloace de primă intervenţie la incendii.
Conform anexei nr. 6 din Normele generale aprobate cu Ordinul ministrului internelor şi
reformei administrative nr. 163 din 28 februarie 2007 se asigură următoarea dotare cu mijloace
de primă intervenţie la incendii:
 Pichet de incendiu exterior (stingătoare manuale cu pulbere, tip P6, rangă metalică,
topor psi, lopată, căngi cu coadă lungă);
 Mijloace de primă intervenţie - stingătoare portative.

B. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de detectare, semnalizare şi alarmare la


incendiu se specifică:
a) gradul de acoperire, zonele de detectare şi alarmare la incendiu;
Nu este cazul.

b) tipul detectoarelor, declanşatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare şi


parametrii funcţionali specifici instalaţiilor respective;
Nu este cazul.

C. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a incendiilor se


specifică:
a) tipul şi parametrii funcţionali specifici instalaţiilor respective:
Hidranții interiori vor avea următoarele caracteristici:
- debitul specific al unui jet: 2.1 l/s ;
- lungimea minima a jetului compact: 6 m ;
- numarul de jeturi in functionare simultana: 1
- debitul de calcul al instalatiei: 1 x 2. l/s =2.1 l/s ;
- diametrul hidrantilor: DN 50 mm ;
- presiunea minima necesara la oricare hidrant: 4 bari ;
- presiunea maxim admisa la oricare hidrant: 6,0 bari ;
- timpul minim de functionare: 10 minute;

În conformitate cu prevedrile Art. 3.10 din Normativul P118/1999 cât şi a O.M.A.I. nr.
163/2007, se impune dotarea cu următoarele materiale PSI:
 1 stingător de minim 6 kg la max. 250 mp pentru clădirile civile (publice) dar
minim 2 stingătoare pe fiecare nivel al clădirii.
 dotare cu lăzi cu nisip, panouri pentru incendiu, pichet de incendiu, etc.
Notă - stingătoarele vor fi menţinute şi întreţinute în perfectă stare de funcţionare şi
utilizare.

51
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


Tipul stingătoarelor
 stingătoare manuale cu pulbere presurizate, tip P6 (6 kg substanţă stingătoare);
 stingătoare manuale cu CO2, tip G2 (2 kg încărcătura nominală);
 substanţe stingătoare – pulberi AB,
 dioxid de carbon;
 clasa de incendiu – clasa A, B, C, E – incendii de materiale solide, de lichide sau
solide lichefiabile, de gaze și incendii la echipamentele electrice sub tensiune;

b) timpul normat de funcţionare;


 concentraţie de 30% pe timp de 20 minute pentru stingătoare.
 Hidranti interiori: 10 minute.
c) zonele protejate/de detectare la incendiu:
Hidranti interiori:
 1 buc. în centrala termică;
 2 buc. la parter pe holurile de evacuare;
 2 buc. la etaj 1 pe holurile de evacuare.
OBS: în cazurile unde nu se recomandă folosirea de stingătoare de tip P se vor folosi stingătoare de
tip G - pentru echipamentele/utilajele electrice aflate sub tensiune.

D. Pentru stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte şi mijloace de


intervenţie se specifică:
a) tipul şi caracteristicile de stingere asigurate;
 stingătoare manuale cu pulbere presurizate, tip P6 (6 kg substanţă stingătoare);
 stingătoare manuale cu CO2, tip G2 (2 kg încărcătura nominală);
 substanţe stingătoare – pulberi AB, CO2
 incendii de materiale solide, de lichide sau solide lichefiabile, de gaze și incendii
la echipamentele electrice sub tensiune;

b) numărul şi modul de amplasare în funcţie de parametrii specifici: cantitatea de


materiale combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafaţa, destinaţia, clasa de
incendiu etc.
Numărul de stingătoare este: 1 stingător la max. 250 mp pentru clădirile civile (publice)
dar minim 2 stingătoare pe fiecare nivel al clădirii și rezultă:
 hol săli de clasă - 4 stingătoare tip P6 pe nivel = 8 bucăți;
 centrala termică - 1 stingător G2 și 1 stingător P6;
 sală multifuncțională - 2 stingătoare tip P6;
 laboratoare - 2 stingătoare tip P6;
 total = 13 stingătoare P6 și un stingător G2;
Modul de amplasare a acestora:
 stingătoarele se amplasează în locuri uşor accesibile pentru intervenţia în caz de
incendiu – lângă căile de acces – evacuare;
 stingătoarele se vor monta la înălţimea de 1,4 m faţă de pardoseală;
 stingătoarele se fixează bine de elementele de construcţie pentru nu a împiedica
evacuarea persoanelor;
 mod de acţionare: manual.

5. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în. caz de incendiu


52
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


Condiţii particulare ale construcţiei pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu şi
timpii operativi. Categoria de importanţă a construcţiei – C, gradul de rezistenţă la foc II,
riscul de incendiu - MIC, nu necesită condiţii speciale pentru asigurarea intervenţiei

a) sursele de alimentare cu apă, substanţele de stingere şi rezervele asigurate:


Alimentarea cu apă a imobilului se va realiza de la căminul apometru propus în incintă ,
iar evacuarea apelor uzate menajere se va realiza la fosa septică vidanjabilă existentă in incintă ,
soluții prezentate detaliat in cadrul memoriului “Branșament apă și rețea alimentare cu apă în
incintă , rețea canalizare menajera în incintă” anexat prezentei documentații.
Alimentarea cu apa a hidrantilor interiori si exteriori, se va face de la caminul de
apometru amplasat in incinta.
Substanţe de stingere – pulberi stingătoare Ab, CO2;
Rezerva de stingătoare – 10% din dotare (stingătoare manuale – 2 buc. tip P6 și 1
stingător tip G2).
b) poziţionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică, gaze şi, după caz,
alte utilităţi :
 alimentarea cu energie electrică se va asigura din postul de transformare al zonei şi
tabloul general de incintă prin intermediul unui separator şi a unor elemente de
protecţie;
 conform prevederilor Normativului I7/2011 se va asigura decuplarea instalaţiilor
electrice de la un punct exterior, şi se va utiliza un dispozitiv de protecţie (PACD) cu
protecţie la curent diferenţial rezidual (DDR);
 centrala termică cu o putere de 140 kW, funcţionează de combustibil solid (lemne) şi
spațiul unde este amplasată centrala termică este prevăzut cu:
- suprafata vitrata: supralumină cu geam simplu de 1,5x0,90m și ușă cu
geam simplu cu dimensiunile de 1,50x2,10mp;
- grilă de ventilare în partea superioară cu dimensiunile de 40x40cm;
- grilă de admisie cu dimensiunile de 20x60cm.

c) date privind serviciul privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor de


performanţă :
Nu este cazul conform legislaţiei în vigoare.

d) zonele, încăperile, spaţiile în care se găsesc substanţe şi materiale


periculoase şi pentru care sunt necesare produse de stingere şi echipamente speciale (se
precizează inclusiv cantităţile respective şi starea în care se află), precum şi tipul
echipamentului individual de protecţie a personalului.
Nu este cazul.

6.    Măsuri tehnico-organizatorice

A. Se stabilesc condiţiile şi măsurile necesar a fi luate, potrivit reglementărilor tehnice, în


funcţie de situaţia existentă.
1. Dotare cu mijloace de intervenţie - sunt prevăzute dotările cu materiale de primă
intervenţie cf. prevederilor tehnice;
2. Instalaţiile electrice de iluminat şi prize precum şi consumatorii aferenţi se vor verifica
anual de personal calificat şi autorizat ANRE.
53
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


3. Organizarea apărării împotriva incendiilor se va face în conformitate cu prevederile
normelor generale aprobate cu ordinul MAI 163/2007.
4. Verificarea periodică a instalaţiilor electrice, legăturilor electrice din doze, aparate de
comutare şi tablouri electrice cf. prevederilor Normativului I7/2011.
5. Plan de intervenţie la incendiu – întocmit conform structurii cadru din anexa nr. 3 la
Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu Ordinul nr. 163/2007 al
M.A.I. şi avizat de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
6. Se va prevedea protecţia la trăsnet în conformitate cu prevederile normativului I7-2011.
7. NU se admite utilizarea materialelor şi a finisajelor din mase plastice în spaţiile accesibile
copiilor şi în general, se va elimina utilizarea celor care degajă fum şi gaze toxice în caz
de incendiu.

B. Clădirea se încadrează în nivelurile de performanţă prevăzute în reglementările tehnice


şi în Normativul P118/99 în ceea ce priveşte:
 riscul de incendiu – conf. art. 2.1.1, 2.1.2 şi 2.1.3 din Normativ P118/99, clădirea /
compartimentul de incendiu prezintă risc mic de incendiu;
 gradul de rezistenţă la foc - gradul II de rezistenţă la foc;
 limitarea propagării focului - limitarea propagării focului este asigurată prin
compartimentarea spaţiilor funcţie de destinaţia acestora, cu pereți din cărămidă GVP
rezistenți la foc, minim 3 ore;
 instalaţii utilitare aferente construcţiilor - sunt cele prevăzute in prezenta
documentaţie;
 cai de acces, intervenţie şi salvare - sunt asigurate din calea de acces DN 2F pe latura
sudică și din incintă pe 4 laturi ale clădirii – acces pietonal și pe 2 laturi ale clădirii
acces cu autospecialele;
 dotare cu mijloace de intervenţie - sunt prevăzute dotările cu materiale de primă
intervenţie conform prevederilor tehnice;
 se vor lua măsuri de realizare şi menţinere în stare de funcţionare a sistemelor de
alarmare şi anunţare a fiecărui început de incendiu;
 asigurarea mijloacelor de primă intervenţie, materialelor şi dotărilor necesare în
domeniul apărării împotriva incendiilor conform prevederilor prezentei documentaţii;
 verificarea periodică a instalaţiilor electrice, legăturilor electrice din doze, aparate de
comutare şi tablouri electrice cf. prevederilor Normativului I7-2011.

C. Se precizează condiţiile sau recomandările care trebuie avute în vedere la întocmirea


documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor, aferente construcţiei ori
amenajării respective.
La întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor, aferente
spaţiilor din clădirea studiată se vor respecta prevederile normelor generale de apărare împotriva
incendiilor aprobate cu OMAI 163/2007.
La întocmirea prezentului scenariu de securitate la incendiu au fost avute în vedere
următoarele acte normative:
 OMAI 129/2016 privind Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de
securitate la incendiu şi protecţie civilă;
 Normativ de siguranţă la foc – indicativ P118/99;
 Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor
Normativului P118/99;

54
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura


 Norma Generală de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI 163/2007;
 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 Legea nr. 10/1996 privind calitatea în construcţii;
 Normative tehnice: P118-II/2013, I 7-11, I 13-2015, P118-III/2015;

Întocmit,
arh. Mihai Bura

LISTĂ RESPONSABILITĂȚI

PROIECTANT GENERAL : S.C. CONIRO DESIGN S.R.L., IAȘI - ing. Cristina Roșu

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU DE SECURITATE - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

55
PROIECTANT GENERAL S.C. PENCRAFT S.R.L., IAȘI - arh. Mihai Bura

ARHITECTURĂ: B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura

INSTALAŢII ELECTRICE: S.C. PENCRAFT S.R.L. - ing. Adrian Bologa

SCENARIU SECURITATE LA INCENDIU - B.I.A. BURA N. MIHAI - arh. Mihai Bura