Sunteți pe pagina 1din 19

..........................

Tel: -------------------
Proiect : .............
Faza: 'Avizare'
Obiectiv : AVIZARE PSI SCHIMBARE FUNCȚIUNE LOCUINȚĂ P+1E+M ÎN GRĂDINIȚĂ ...........
Adresa : ...........................................

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU


SCHIMBARE FUNCȚIUNE LOCUINȚĂ P+1E+M ÎN GRĂDINIȚĂ .............................
- Avizare PSI -

Prezentul scenariu de siguranţă la foc a fost întocmit în baza următoarelor acte normative:
 Legea. 50/1991 modificată şi completată cu Legea 453/2001 privind autorizarea executării
construcţiilor, completată cu Ordonanţa Guvernului nr. 5/2002,
 H.G.R. nr. 571/2016 din 10 august 2016, pentru aprobarea categoriilor de construcţiişi amenajări
care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu ;
 prevederile Ordinului nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi
autorizarea de securitate la incendiu şiprotecţie civilă ;
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu referire la Cerinţa de calitate Securitatea la
incendii a construcţiilor cu toate detalierile şi modificările ulterioare,
 prevederile Normelor generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu Ordinul ministrului
administratiei si internelor nr.163/2007;
 prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 factorii de determinare a riscului de incendiu şi criteriile de performanţă a constructiei privind
securitatea la incendiu stabilite conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţieişi internelor nr.163/2007;
 prevederile reglementarilor care vizeazaprotectiaimpotriva incendiilor la constructii si instalatii
aferente acestora;
 condiţiile in care se desfasoară activitatea în cadrul locatiei;
 concluziile rezultate în urma evaluării efectuate asupra soluţiilor constructive şi a nivelului de
echipare cu mijloace tehnice destinate protecţieiimpotriva incendiilor, prezentate în documentaţia
tehnică verificată;
 prevederile art. 3 şi art. 47 din Normele generale privitoare la activitatea de expertizare tehnică
de securitate la incendiu a construcţiilor existente pentru evaluarea capacităţii acestora de
satisfacere a cerinţei "securitate la incendiu";
 Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P 118-99
 Normativul pentru peoiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingerea incendiilor,
indicativ P 118/2-2013
 Normativul P 118/3-2015 privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-a - Instalaţii
de detectare, semnalizare şi avertizare
 SR EN 13779:2005 - Ventilarea cladirilor cu alta destinatiedecat de locuit. Cerinte de
performanta pentru instalatiile de ventilare si de climatizare a incaperilor;
 Normativul I 5 – 2010 – pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilatie si
climatizare;
 Normativul I 13/1 - 2015 Normativ pentru exploatarea instalațiilor de încălzire centrală
 Ghidul GT – 058 - 2003 privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform Legii
nr.10-1995 privind calitatea in constructii pentru instalatiile de ventilare-climatizare;
 Normativul NP 008 - 97 privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse destinatii, in functie
de activitatiledesfasurate in regim de iarna-vara;
 Normativul NP 011 - 97 Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor
pentru grădinițe de copii;
 Instructiuni tehnice de proiectare si executie privind organizarea camerelor curate utilizate in
domeniul sanatatii (spitale, laboratoare, ind.farmaceutica) - indicativ C 253/0 - 94 (BC 7/1995);

Pag 1
 Instructiuni tehnice de proiectare si executie a elementelor de constructii si de instalatii pentru
camere curate utilizate in domeniul sanatatii (spitale, laboratoare, ind.farmaceutica) - indicativ C
253/1 - 94(BC 7/1995);
 Ordinul nr.1583/2008 al MDLPL privind aplicarea standardelor referitoare la sisteme de control si
evacuare a fumului si gazelor fierbinti din constructii si de limitare a propagării fumului in caz de
incendiu;
 SR CEN/TR 12101 – 5 :2007 - Sisteme de control a fumului si gazelor fierbinti – Partea 5 : Ghid
de recomandări functionale si metode de calcul pentru sisteme de ventilare pentru evacuarea
fumului si a gazelor fierbinti ;
 SR EN 12101-6:2005 - Sisteme de control a căldurii si a fumului – Partea 6 : (Specificatii
referitoare la sistemele cu diferite presiuni – kituri);
 SR EN 12101 -3:2004/AC- 2005 - Sisteme de control a caldurii si a fumului - Partea 3:
Specificatii pentru ventilalatoare de evacuare a fumului si degajărilor de căldură;
 Normativ I.7/2011 privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor ;
 NP-061-02 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri ;
 NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice ;
 Normativ I.18/1-01 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de
curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie
 Normativ P118/2-2013
 Normativ P118/3-2015 privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-a - Instalaţii de
detectare, semnalizare şi avertizare ;
 Alte acte normative în vigoare, cu relevanţă în domeniul securităţii la incendiu
.

1. CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR

1.1. DATELE DE IDENTIFICARE

A. Denumire: Grădiniţă ---------------------


Amplasament: Str. ---------------------------------
Beneficiar: ------------------------------------------------
Proprietar spaţiu: ---------------------------------------
B. Profil de activitate : grădiniță preșcolari ( clădire publică învățământ)

1.2. DESTINAȚIA

Funcțiunea principală: grădiniță preșcolari.


Funcțiuni conexe: birou, grup sanitar, vestiar, bucătărie, centrală termică

1.3. CATEGORIA ȘI CLASA DE IMPORTANȚĂ

A. Conform prevederilor Regulamentului pentru stabilirea categoriilor de importanță ale


construcțiilor, aprobat prin HGB nr. 766/1997 cu modificările și completările ulterioare pentru
ansamblul de construcții a fost stabilită la cererea investitorului categoria de importanță normală
(C).
B. Conform prevederilor Codului de proiectare seismică a construcțiilor indicativ P100-1/2013
construcția se încadrează în clasa III de importanță.

1.4. PARTICULARITĂȚI SPECIFICE CONSTRUCȚIEI

A. Caracteristici principale:
a) Tipul amenajării - civilă ( învățământ )
Amenajarea alcătuiește un singur compartiment de incendiu
Regim de înălțime : P + 1E + M
Volumul clădirii: V = cca 1350 m3
Pag 2
b) Aria construită și desfășurată ale amenajării cu principalele destinații:
Sc = 162,34m2 (parter) Sdc = 449,74 m2

Principalele funcțiuni ale amenajării sunt:

Parter :
 Vestibul 3,70 mp
 Cameră pompe 4,20 mp
 Casa scării 28,55 mp
 Grup sanitar 7,08 mp
 Birou (cu ECS) 17,00 mp 1persoană
 Sală principală 35,94 mp 13 persoane ( 1 educator + 12 copii)
 Sală mese 12,90 mp
 Bucătărie 17,05 mp 1 persoană
 Centrală termică 8,32 mp
Suprafaţă utilă parter135,46 mp total 15 persoane

Etaj 1:
 Sală clasă 36,40 mp 7 persoane ( 1 educator + 6 copii)
 Sas 11,54 mp
 Sală clasă 30,46 mp 7 persoane ( 1 educator + 6 copii)
 Cabinet medical 15,37 mp
 Grup sanitar 7,08 mp
 Casa scara 17,74 mp
 Grup sanitar 8,32 mp
Suprafaţă utilă etaj 1 126,91 mp total 14 persoane

Mansardă
 Sală clasă 48,68 mp 8 persoane ( 1 educator + 7 copii)
 Sală clasă 42,11 mp 8 persoane ( 1 educator + 7 copii)
 Casa scării 13,40 mp
Suprafaţă utilă mansardă 104,20 mp total 16 persoane

În total în grădiniță pot fi maximum 45de persoane.


Grădinița nu intră în categoria sălilor aglomerate, având mai puțin de 200 de persoane (parter), mai
puțin de 150 persoane ( etaj).

Pentru toate lucrările prevăzute în prezentul scenariu securitate incendiu ( construire scara
exterioară, construire cameră centrală termică,) și care fac conform legii obiectul autorizației de
construire se va solicita autorizație din partea primăriei de sector înainte de autorizarea securitate
incendiu. Există categorii de lucrări ( construire pereţiuşori interiori, înlocuire tâmplării, instalaţii
interioare) care nu fac obiectul autorizaţiei de construire.

c) Numărul compartimentelor de incendiu și ariile acestora:


Amenajarea avândSc incendiu = 162,34 m2 este conţinută în cadrul compartimentului de incendiu al
grădiniței, suprafața fiind corespunzătoare Gr. II RF.

d) Numărul maxim de utilizatori


Întreaga amenajare are o capacitate de 45 de persoane
parter - 15persoane
etaj 1 - 14 persoane
mansardă - 16 persoane

e) Prezența permanentă a persoanelor


Programul de lucru este tipic învățământ: ora 8.00 - ora 20.00.

Pag 3
f) Capacități de depozitare și adăpostire
Mici suprafețe de depozitare sub 36 mp.

g) Cantități de substanțe periculoase.


Nu este cazul. Prin proiect se interzice introducerea în incinta clădirii a substanțelor și materialelor
inflamabile și explozive.

h) Numărul căilor de evacuare:


2 la parter , 2 etaj 1, 2mansardă.

 parter - 2 căi de evacuare prin accesul principal respectiv pe scara exterioară de evacuare
metalică cu rampe drepte, termoprotejată R15, lăţimeminimă 1,20 m, amplasată pe fațada
posterioară. Căile de evacuare sunt prevăzute cu uși gol trecere min. 0,90 x 2,10 m și cu
deschidere în exterior, scările de evacuare de la cota 0,00 până la nivelul terenului au
lățimea minimă 1,20 m.
 etaj 1 - 2 căi evacuare : scară interioară închisă metalică cu rampe drepte și trepte egale,
termoprotejată R 60, lățime 1,20 m, respectiv scară exterioară de evacuare metalică cu
rampe drepte, termoprotejată R15, lățime 1,20 m. Ușile către casa scării sunt cu
autoînchidere, EI 15c și au golul trecere min. 0,90 x 2,10 m.
 mansardă - 2 căi evacuare : scară interioară închisă metalică cu rampe drepte și trepte
egale, termoprotejată R 60, lățime 1,20 m,, respectiv scară exterioară de evacuare metalică
cu rampe drepte, termoprotejată R15, lățime 1,20 m. Ușile către casa scării sunt cu
autoînchidere, EI 15c și au golul trecere min. 0,90 x 2,10 m.
 Scara interioară existentă ( lemn ) se înlocuiește cu o scară metalică termoprotejată R 60.
 Scara exterioară este termoprotejată R 15, respectiv ecranată cu perete REI 15 min.
 Ușile care evacuează peste 30 persoane au sensul de deschidere către exterior.
Distanțele de parcurs sunt toate sub cei 20 m admiși pentru evacuarea în două direcții,
respectiv cei 20 m admiși pentru coridorul înfundat conform tabelului 4.2.109 din P118/99 ținând
cont de destinația clădirii ( grădiniță ), gradul de rezistență la foc (GRAD II RF) și de faptul că
evacuarea copiilor preșcolari se impune să fie dirijată.

B. Precizări privind instalațiile:


a) Instalația de încălzire
Centrala termică este amplasată la nivelul parterului, într-o încăpere separată în exteriorul
clădirii, cu pereţi REI 180 și cu învelitoarea protejată REI 120 cu tavan gipscarton rezistent foc 120
minute. Spaţiul centralei nu comunică funcţional cu interiorul grădiniţei ( se intră numai din
exterior).Se menționează că nu există încăperi destinate copiilor deasupra sau adiacent încăperii
centralei termice.
Spațiul centralei termice este prevăzut cu suprafață de explozie ( fereastră geam simplu
reprezentând 5% din volumul încăperii). Centrala este de tip cu focar etanș și tiraj forțat fără aport de
aer proaspăt, cu coș pe perete de tip ventuză. Pentru asigurarea evacuării gazelor accidentale se
prevede în peretele exterior o grilă de 20x20 cm. Camera centralei este prevăzută cu electrovană
care închide automat alimentarea cu gaz în condițiile în care se detectează gaz metan în aer,
respectiv cu senzori CO și metan care alertează centrala detecție incendiu.

b) Instalații electrice:
Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor se realizează dintr-un tablou electric general
de distribuție TEG, racordat la rețeaua publică de distribuție prin intermediul unui FDCP.
Consumul de energie electrică se efectuează prin următoarele categorii de receptori electrici:
 iluminat normal;
 instalații prize si forță - prize, aparatură de birou, ventilatoare, etc.
 instalații pentru alimentarea pompelor de incendiu pentru hidranții interiori;
 iluminat de securitate pentru evacuare cf. art. 7.23.7 din I7/2011;
 iluminat de securitate pentru marcarea hidranților interiori de incendiu cf. art. 7.23.11 din
I7/2011;
 iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului (birou - spațiu centrală detecție și
semnalizare incendiu - ECS, respectiv cameră pompe și rezervă apă hidranți)

Pag 4
In conformitate cu art. 6.2.2.6 din Normativul I7-2011, cladirea va fi echipata cu instalatie de
protectie impotriva loviturilor de trasnet, incadrandu-se in categoria constructiilor pentru invatamant
(gradinite de copii) cu mai mult de 10 sali de clasa sau joc.

Iluminatul de securitate pentru evacuare

Iluminatul de securitate pentru evacuare va fi realizat cu luminoblocuri de tip permanent cu marcajul


IEȘIRE / EXIT. Acestea vor fi echipate cu baterii proprii care permit o autonomie de funcționare de
minim 2 h si lămpi fluorescente de 8 W.
Iluminatul de securitate pentru evacuare s-a prevăzut pe căile de circulație, în casele de scări și
la ieșirile din clădire, lângă punctele de alarmă (declanșatoarele manuale de alarmă în caz de
incendiu).

Acest sistem trebuie sa fie in conformitate cu normativele in vigoare si anume:


 I7/2011 – Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor.
 EN 60598-2-22 - Corpuri de iluminat: Conditii speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul
de siguranta
 EN 1838:2014 - Aplicatii ale iluminatului. Iluminatul de siguranta.

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel încât să se asigure un nivel de
iluminare adecvat (conform reglementărilor specifice referitoare la proiectarea și executarea
sistemelor de iluminat artificial din clădiri) lângă fiecare ușă de ieșire și în locurile unde este necesar
să fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui echipament de siguranta, după cum
urmează:
a) lângă scări, astfel încât fiecare treaptă să fie iluminată direct;
b) lângă orice altă schimbare de nivel:
c) la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgenta;
d) la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;
e) la fiecare schimbare de directie;
f) în exteriorul și lângă fiecare ieșire din clădire;
g) lângă fiecare post de prim ajutor;
h) lânga fiecare echipament de interventie împotriva incendiului (stingătoare) și fiecare punct de
alarmă (declanșatoare manuale de alarmă în caz de incendiu), panouri repetoare de semnalizare și
sau comandă în caz de incendiu;

De-a lungul căilor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie să
fie de maxim 15 m.

Iluminatul de securitate pentru evacuare va fi in concordanta cu standardul SR EN 1838,


asigurand un iluminat uniform pe toata suprafata cailor de evacuare, valoarea iluminarii orizontale
trebuie sa fie mai mare de 0,5 lx. Iluminatul de evacuare trebuie sa asigure 50% din valoarea
iluminarii necesare in maxim 5 s si 100% din intreaga valoare in maximum 60 s. Acesta va asigura
iluminarea cailor de acces (usi, culoare, scari), corpurile de iluminat fiind inscriptionate in
conformitate cu planurile de evacuare ale cladirii (sus/jos, dreapta/stanga).

Iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului (în camera în care este montată centrala de
detecție și semnalizare incendiu - ECS și în încăperea pompelor de incendiu - hidranți interiori) se va
realiza cu corpuri de iluminat echipate cu baterii de acumulatoare care permit funcționarea lămpilor
timp de cel puțin 3 ore.

Corpurile de iluminat de siguranță de tip autonom se vor alimenta de pe circuite comune cu


corpurile de iluminat pentru iluminatul normal, utilizând cabluri cu intârziere la propagarea flăcării
pozate în mănunchi, având material conductor cupru, tip CYY-F .
 Iluminat de siguranță pentru marcarea hidranților interiori se va prevedea cf. art. 7.23.11
din I7/2011 la max 2m deasupra hidranților interiori de incendiu, cu corpuri luminoase cu
baterii cu autonomie 2h;
Pag 5
Instalația de iluminat normal și instalația de forță

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor de la parter se face din tabloul electric


general de distribuție TEG, iar consumatorii de la etajul 1 și mansardă sunt alimentați din tabloul
TEE, racordat la rândul său din tabloul general. Protecția împotriva șocurilor electrice se va asigura
prin racordarea maselor instalației la conductoarele de protecție (PE) din cablurile de alimentare și
utilizarea dispozitivelor de protecție la curent diferențial rezidual de 30 mA, iar barele pentru
conductoare de protecție ale tablourilor electrice precum și părțile conductoare accesibile se vor lega
la priza de pământ a clădirii.
Sunt prevăzute instalații interioare electrice la tensiunea de 230 V c.a. pentru iluminat
fluorescent sau incandescent şi prize simple cu contact de protecție pentru consumatori uzuali.
Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu întrerupătoare automate cu
protecţiediferenţială. Instalaţiile electrice au fost proiectate în conformitate cu prevederile
normativului I 7-2011.

Instalații pentru alimentarea pompelor de incendiu pentru hidranții interiori


Cofretul electric al pompelor pentru hidranți (furnitură cu grupul de pompare) denumit TPI-
tablou pompe incendiu - va fi alimentat prin intermediul unei instalații AAR reversibilă, alimentarea
de bază fiind asigurată din tabloul general (TEG) înainte de întrerupătorul general al acestuia, iar
alimentarea de rezervă fiind asigurată din grupul electrogen.
Circuitele pentru serviciile de securitate care sunt necesare să funcționeze în caz de
incendiu, se vor executa cu cabluri rezistente la foc (tip NHXH) și sisteme de pozare care să-și
păstreze caracteristicile de protecție la foc și mecanice corespunzătoare cablurilor. Pentru
distribuția cablurilor electrice rezistente la foc ce alimentează consumatorii cu rol de securitate la
incendiu, sistemul de susținere va utiliza componente de instalare compatibile pentru obținerea
unui sistem E90, ținându-se seama de indicațiile producătorului cablurilor.

c) Instalațiile sanitare
Alimentarea cu apă rece a investiției se va face de la instalaţia întregii clădirii, care are un
branşament propriu de la rețeaua Apa Nova.
Conform P118/2-2013 amenajarea nu se încadrează din punct de vedere al numărului de niveluri
pentru dotarea cu hidranți interiori. Aceștia se prevăd ca măsură compensatorie ținând cont că
accesul pompierilor se face la o singură fațadă.
Conform P118/2-2013 amenajarea se încadrează din punct de vedere al numărului de niveluri
supraterane ( peste 2) și a destinației ( învățământ) pentru echiparea cu hidranți exteriori. Există în
vecinătate hidranți exteriori aparținând rețelei Apa Nova, cu debit asigurat de 5l / s la presiunea 0,7
bar, conform avizului Apa-Nova anexat la documentație.
Parametrii de debit și de presiune necesari pentru buna funcționare a instalațiilor de alimentare
cu apă sunt asigurați de către rețeaua de ansamblu. Prepararea apei calde menajare se va face cu
ajutorul schimbătorului de căldură din componenţareţelei de încălzire a ansamblului. Traseul
principal de distribuție al apei reci este montat aparent sau sub tencuială de unde va alimenta
fiecare armatură în parte.
Instalația de alimentare cu apă rece și caldă de consum este executată cu țevi din polipropilenă
tip PPR, conductele se vor izola cu termoizolație din armaflex de 9mm, iar prinderea acestora se va
face cu coliere metalice cu diblu și holzșurub.
Instalația de canalizare menajeră asigură colectarea și evacuarea apelor uzate menajere
provenite de la obiectele sanitare, către reţeaua de colectare a ansamblului.
În proiect s-a urmărit prevederea de soluții tehnice care să nu favorizeze declanșarea sau
extinderea incendiului, precum și materiale de primă intervenție necesare localizării și stingerii
eventualelor incendii declanșate din alte motive.

c.2) Instalații combatere incendii - hidranți interiori:


Conform prevederilor normativului P118/2-2013, nu este necesară prevederea de hidranți
interiori deoarece clădirea nu depășește 600 m2 suprafață construită sau 200 de utilizatori și nu
depășește 3 niveluri supraterane. Aceștia se prevăd ca măsură compensatorie.

Pag 6
Instalatia de incendiu este compusa din hidranti interiori fiind proiectata conform P118/2-2013,
cladirea fiind incadrata in in categoria de importanta “C”, clasa de importanta “III“.
Pentru grădiniță exista montat cate un hidrant interior pe fiecare nivel și se va utiliza 1 jet pe
fiecare punct, timp de 10 min.
Reteaua interioara a instalatiilor de stingere a incendiilor a hidrantilor interiori se va realiza din
conducte de otel zincat și se va monta aparent pe perete, la partea superioară aproape de plafon.
Instalatia de hidranti interiori aferenta grădiniței va avea o gospodărie de apă proprie, prevăzută
cu rezervă de apă și cu grup de pompare.
Hidrantii interiori se vor amplasa aparent pe pereti, conform planurilor propunere arhitecturală.
Fiecare hidrant interior va fi compus din:
 robinet de hidrant Dn50, racord filetat G2" si racord tip "C";
 furtun poliesteric cauciuc tip "C" 2", lungime 20m;
 teava de refulare tip "C" 2" cu robinet pentru jet compact si pulverizare, cu ajutajul de
pulverizare Φ 13mm;
 cutie de hidrant cu rama si geam, 550x250x650;
 cheie pentru racord tip "B-C";
 material marunt, de etansare, de fixare;
Hidrantul va fi sigilat, furtunul fiind scos in caz de incendiu prin spargerea geamului.
Timpul teoretic de functionare a instalatiei de hidranti interiori este de 10 min, conform P118-
2/2013 - art.4.35, alineatul d.
Presiunea asigurată de fiecare din pompe este de Hu = 45 mCA cf. prevederi anexă 5 /
P118/2-2013.
Rezerva de apa necesara pentru instalatia de limitare si stingere a incendiilor cu hidranti
interiori pentru acest obiectiv este data de relatia:
q = 2,1 l/sec x 1 punct. x t = 600 sec
rezultă V = 1260 litri /1000 = 1.26 mc apa.
Durata pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu, cf. P118/2-2013 tab. 12.1 este 24 h,
rezultând un debit de calcul pentru refacerea rezervei:
Qri = Vri / Tri = 1,26 mc / 24 h = 0,052 m3/h = 0,014 l/s

Se va amenaja în cadrul parterului clădirii o încăpere a pompelor. Aceasta va conține


pompele de incendiu și rezerva de apă dispusă într-un rezervor dedicat. ( 1,5 mc acoperitor pentru
necesarul de V=1,26 mc apă). Pompele pentru hidranți vor asigura debitele si presiunile de stingere
pe tot timpul teoretic de interventie .
Se vor prevedea trei pompe incendiu: 1 principală + 1 rezervă + 1 pilot. Acestea vor fi
electrice, alimentate din două surse: principală și de rezervă.
Accesul în camera pompelor va fi asigurat atât din interior dintr-un vestibul protejat cu pereți
EI 180 și ușă EI 90c, . Încăperea pompelor de incendiu va fi protejată cu pereți EI 180, planșeu REI
120 și ușă EI 90c.
Pompele vor asigura un debit de 2,1 l /s timp de 600 sec cf. P118-2/2013.
Rezerva de apă
Oprirea pompelor, in toate cazurile, se face manual din statia de pompare. Se va prevedea in
mod obligatoriu pornirea automata a pompelor si pornirea manuala.
Conductele de legatura dintre pompe si rezervor nu se monteaza deasupra nivelului rezervei
de incendiu.
Pompele de incendiu vor fi alimentate atât din tabloul principal de distribuție al clădirii cât și
dintr-o sursă de rezervă - generator diesel.
Cablurile de alimentare pentru pompele de incendiu vor fi de tip rezistent la foc (tip NHXH-
E90).

c.3) Instalații combatere incendii - hidranți exteriori:


Conform P118/2-2013 amenajarea se încadrează din punct de vedere al numărului de niveluri
supraterane ( peste 2) și a destinației ( învățământ) pentru echiparea cu hidranți exteriori. Există în
vecinătate hidranți exterior aparținând rețelei Apa Nova, cu debit asigurat de 5l / s la presiunea 0,7
bar conform aviz nr. S1-17511188 din 24.03.2017.
În proiect s-a urmărit prevederea de soluții tehnice care să nu favorizeze declanșarea sau
extinderea incendiului, precum și materiale de primă intervenție necesare localizării și stingerii
eventualelor incendii declanșate din alte motive.
Pag 7
d) Instalaţii de gaze naturale.
Instalație de gaze naturale cuprinde branșamentul la bucătărie și branșamentul la centrala
termică. Aceste branșamente se mențin.

e) Instalații de automatizare
Nu este cazul.

2. RISCUL DE INCENDIU

A. Identificarea și stabilirea nivelurilor de risc de incendiu


a) Densitatea sarcinii termice
Conform art. 2.1.1-2.1.2 din Normativul P118-99 riscul de incendiu este determinat în funcție de
densitatea sarcinii termice (q) stabilită prin calculul sarcinii termice.
Se estimează următoarea densitate a sarcinii termice pentru :
- sălile clasă, etc. - 174,23 MJ/mp rezultată din calculul exemplificativ al densității sarcinii
termice pentru o sală de clasă tipică în suprafață de 36,40 mp cu o mobilare medie:
 Hârtie100 kg x 16.30 MJ/ kg = 1.630 MJ
 Lemn : 80 kg x 18.40 MJ / kg = 1.472 MJ
 Plastic 50 Kg x 21.8 MJ / kg = 1.090 MJ
 Textile 100Kg x 18.00 MJ/kg = 1.800 MJ
 Aparatură electronică 10 kg x 35 Mj/kg = 350 MJ
TOTAL = 5.442 MJ
Densitatea sarcinii termice : 6.342 MJ / 36,40 mp = 174,23 MJ/mp <420 MJ/mp

- Birou 239,70 MJ/mp rezultată din calculul exemplificativ al densității sarcinii termice pentru
o un birou în suprafață de 17,00:
 Hârtie 50 kg x 16.30 MJ/ kg = 815 MJ
 Lemn : 50 kg x 18.40 MJ / kg = 920 MJ
 Plastic 50 Kg x 21.8 MJ / kg = 1.090 MJ
 Textile 50 Kg x 18.00 MJ/kg = 900 MJ
 Aparatură electronică 10 kg x 35 Mj/kg = 350 MJ
TOTAL = 4.075 MJ
Densitatea sarcinii termice : 4075 MJ / 17,00 mp = 239,70 MJ/mp <420 MJ/mp

Astfel rezultă cf. art. 2.1.2. - RISC MIC DE INCENDIU.


Conform art. 2.1.3 din Normativul P118-99 spațiile se încadrează în următoarele categorii de
risc de incendiu:
 RISC MIC DE INCENDIU - săli de clasă, holuri, grupuri sanitare, sală mese, birou, camere
personal.
 RISC MIJLOCIU DE INCENDIU - bucătărie, centrala termică. Acestespaţii sunt echipate cu
detectoare de gaze și de incendiu.
 RISC MARE DE INCENDIU - mici depozitări
Întrucât, pe ansamblu, spaţiile încadrate în nivelul de risc mijlociu de incendiu nu depăşesc 30%
din volumul clădirii, în conformitate cu prevederile art.2.1.3. alin.2. din Normativul de siguranţă la foc
a construcţiilor, indicativ P118-99, întreaga clădire a grădiniţei este RISC MIC DE INCENDIU.

b) Clasele de reacție la foc - stabilite potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea și
încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc, aprobat prin
Ordinul comun al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și
internelor nr. 1822 / 394 / 2004 și completat cu Ordinul comun nr. 269 / 431 / 2008 al MDLPL și
respectiv, al MIRA din reglementările tehnice specifice precum și din caracteristicile și proprietățile
fizico - chimice ale materialelor și a substanțelor utilizate.

- elementele de construcție structurale sunt alcătuite din beton armat, cărămidă sau metal sunt
incombustibile, clasa de reacție la foc A1;

Pag 8
- pereții exteriori sunt din zidărie, clasa de reacție la foc A1, cei interiori din zidarie A1 respectiv din
gipscarton A2s1d0;
- structura din material lemnos a șarpantei va fi protejată cu vată minerală clasa A1 respectiv cu
gipscarton A2s1d0, echivalent B(C1) EI 30;
- elementele combustibile de finisaj și dotările interioare combustibile echivalent clasa de reacție la
foc A2, B, C, D, E și F.
- finisajele utilizate A1, A2-s1d0, B, C.

c) Surse potențiale de aprindere și împrejurările care pot favoriza aprinderea. Surse posibile de
aprindere:
Având în vedere specificul activităților desfășurate, instalațiile și echipamentele aferente spațiilor
analizate, pot fi luate în considerare următoarele surse potențiale ( posibile ) de aprindere:
 surse de aprindere cu flacără
 flacără deschisă în mod accidental
 surse de aprindere de natură electrică:
 arcuri, scântei electrice, scurtcircuite și efectul termic la instalații și la echipamente electrice.
 surse de aprindere indirecte:
 radiația unui focar din vecinătăți;
 surse de aprindere naturale:
 trăsnet

Condiții ( împrejurări) preliminare


În corelare cu sursele posibile de inițiere a unui incendiu, condițiile ( împrejurările ) preliminare care
pot determina sau favoriza aprinderea sunt:
 executarea de lucrări cu foc deschis fără respectarea regulilor și măsurilor specifice de
prevenire și stingere a incendiilor.
 utilizarea de aparate electrice de încălzire și amplasarea acestora în apropierea materialelor
combustibile.
 utilizara și exploatarea instalațiilor electrice, cu defecțiuni și/sau improvizații și/sau de către
personal necalificat.
 suplimentarea receptorilor electrici care să conducă la suprasolicitarea instalațiilor electrice.
 neasigurarea dispozitivelor de protecție a circuitelor electrice ( cabluri, conducte) împotriva
supracurenților ( de suprasarcină, de scurtcircuit) , utilizarea de astfel de dispozitive necalibrate
sau improvizate.
 nerespectarea regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea instalațiilor și
echipamentelor care asigură încălzirea spațiilor.
 nerespectarea regulilor privind fumatul.
 acțiune intenționată.

B. Nivelurile riscului de incendiu


Pentru fiecare tip de încăpere, zonă și pe întregul compartiment de incendiu, în funcție de
destinația încăperilor, natura activităților desfășurate, precum și de caracteristicile de ardere a
materialelor și a substanțelor utilizate, manipulate sau depozitate, au fost stabilite următoarele
niveluri de risc de incendiu:

Birouri, grupuri sanitare, etc. sunt încadrate în categoria spațiilor cu risc mic de incendiu.

Întrucât pe ansamblul amenajării spațiile încadrate în nivelurile de risc mijlociu și mare depășesc
30% din volumul construcției, aceasta se încadrează în nivelul de risc mare de incendiu.

3. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

3.1. STABILITATEA LA FOC


a) Rezistența la foc a principalelor elemente ale construcției:

 cadre din beton armat clasa A1, R min. 120 (RF 2h)
 grinzi și planșee beton armatclasa A1, REI 45 (RF 45 min)

Pag 9
 pereţi interiori neportanţi : zidărie, gipscartonclasa A1 sau A2s1d0, min. EI 30 (RF 30 min.)
 pereţi exteriori neportanţi : zidărie clasa A1 , EI 30 (RF 30 min.)
 șarpantă lemn protejată cu gipscarton A2s1d0 și vată minerală A1
clasa B ( fosta C1), REI 30
 pereți calcan clasa A1, EI 180 (RF 3h)
 pereți casa scării clasa A1, EI 150 (RF 2 1/2h)
 Elementele care susțin șarpanta ( grinzi, centuri) sunt din beton armat clasa A1, REI 120.

b) Gradul de rezistență la foc


Pe baza nivelurilor de performanță privind combustibilitatea și rezistența la foc a elementelor de
construcție structurale, de compartimentare și de închidere și în conformitate cu Tabelul 2.1.9. din
Normativul de siguranță la foc a construcțiilor indicativ P118-99, amenajarea se încadrează în
gradul II de rezistență la foc.

3.2. LIMITAREA APARIȚIEI ȘI PROPAGĂRII FOCULUI ȘI FUMULUI ÎN INTERIORUL


CONSTRUCȚIILOR.

a) Compartimentarea antifoc și elementele de protecție a golurilor funcționale din elementele de


compartimentare:
Grădinița alcătuiește un singur compartiment de incendiu, cu Sc= 162,34mp.
Pe cele patru laturi ale clădirii se respectă distanțele minime din tabelul 2.2.2. normativ P118-
1/99 , sau se prevăd pereţiantifoc A1 REI 180astfel:
 Latura N: alipire la calcan clădire nr. 35. Pe această direcție grădinița este prevazuta cu perete
antifoc A1 REI 180 ( calcan zidărie).
 Latura V: pe această direcție nu există clădiri învecinate pe o rază de 12 m;
 Latura S: alipire la calcan clădire nr. 39. Pe această direcție grădinița esteprevazuta cu perete
antifoc A1 REI 180 ( calcan zidărie).
 Latura E: retragere 9,00 m către garaj - parter GRAD III RF, pe aceeași parcelă.

b) Măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului în interiorul compartimentelor și în


afara lor
În interiorul compartimentului de incendiu, limitarea propagării incendiilor se asigură prin
elemente verticale ( pereți ) având performanțele corespunzătoare gradului de rezistență la foc
(GRF II), nivelului riscului de incendiu pe ansamblu și condițiilor de protecție a căilor de evacuare,
astfel:
- casa scării se separă faţă de încaperile adiacente, prin pereţirezistenţi la foc 150 de minute
REI 150 şiuşiEI-15c, conform cu art. 4.2.105 din P 118-1999. pereții vitrați interiori se înlocuiesc
cu pereți plini în acest sens.
- casa scării exterioară se separă cu pereți și închideri ( uși ferestre) rezistente la foc 15
minute EI 15 și uși EI-15c. Acolo unde este necesar se prevăd paravane REI 15 pentru
delimitarea scării exterioare;
- încăperea camerei pompe , ca și vestibulul care asigură accesul în aceasta din exterior, se
separă cu pereți (R)EI 180, planșeu REI 120 și uși EI 90-c.
- încăperea centralei de semnalizare și detecție incendiu (birou) este delimitată cu pereți EI
60, planșee REI 60 și ușă rezistentă foc EI 30-c.
- spațiul centralei termice este separat cu perete A1, REI 180, cu învelitoare protejată REI
120 și cu ușă metalică spre exterior. Se menţionează că spaţiul centralei termice se deschide în
exterior şi nu comunică funcţional cu interiorul grădiniţei.
- coridoarele se separă cu pereți A1 sau A2s1d0, EI 90.
- pe învelitoare golurile (luminatoare) aflate la sub 4,00 m de peretele antifoc se prevăd cu
luminatoare fixe cu geam armat C0;

La amplasarea şi pe traseul instalaţiilor utilitare s-au adoptat urmatoarele măsuri


constructive:
- la trecerea canalelor, conductelor şi cablurilor prin pereţişiplanşee, s-au luat măsuri de
etanşare a golurilor din jurul acestora, cu materiale cu o rezistenţă la foc egală cu cea a
elementului străpuns, conform cu art. 2.3.9 şi 2.3.10 din Normativul P 118 - 1999;

Pag 10
- distanţa dintre instalaţiile de telecomunicaţii sau transmitere date şi cele electrice cu
frecvenţa de 50 Hz şi tensiuni până la 1000 V, atât în montaj îngropat cât şi în montaj aparent,
este de min. 25 cm.

- Pe învelitoare: panourile de învelitoare vor fi din tablă metalică cu clasa combustie A1 (C0),
șarpanta din lemn se va proteja cu vată minerală și gipscarton până la gradul B (C1).

c) Sistemele de evacuarea a fumului:


Casa scării interioară închisă are o trapă de desfumare prevăzută la ultimul nivel, cu acţionare
manuală şi automată din centrala detecţie incendiu, având suprafaţa de 1mp ( peste 5% din
suprafaţa casei scării).
Casa scării interioară este prevăzută cu grilă de admisie a aerului pentru decompensare în
peretele exterior;
Spațiile de depozitare nu necesită desfumare ( au suprafața sub 36 mp).

Cf. prevederi P 118-99, sălile de clasă nu necesită desfumare.

d) Bariere contra fumului: nu este cazul.

e) Sisteme și instalații de detectare, semnalizare și stingere a incendiilor

e)1) Cf. art. 3.3.1. alineatul (1), litera c)din Normativul P118/3-2015 este necesară echiparea cu
instalații detectare, semnalizare și alarmarela incendiu.

Sistemul de detectie si alarmare la incendiu, are in componenta urmatoarele echipamente:

 centrala de detectie si alarmare la incendiu conventionala;


 detectoare conventionale;
 butoane manuale conventionale - amplasate pe caile de evacuare din cladire. Butoanele vor
fi amplasate astfel incat distanta maxima de parcurs din orice punct al cladirii pana la cel mai
apropiat buton sa nu depaseasca15 m;
 module intrari/iesiri – monitorizeaza sau comanda echipamente situate in camp (sirene,
lifturi, atenuatoare, presostate, senzori de curgere, etc);
 sirene interioare - amplasate in asa fel incat semnalizarea produsa sa fie audibila in spatiile
in care sunt instalate;
 sirene exterioare;
 avertizoare optice (flash, etc.);

Centrala de detectie este de tip conventional, iar conexiunile se vor executa cu cablu JEH(st)H
2x2x0,8 mm, cu rezistenta la foc minim 30 minute. La usile de acces se vor monta cate un buton
conventional de alarmare, la 1,5 m de pardosea si sirene de alarmare prevazute cu flash. Traseele
de cabluri se vor realiza prin pozarea cablului pe podul de cablu de curenti slabi prevazut.
Gradul de acoperire cu detectoare de incendiu / fum se apreciază ca fiind - total , cu excepția
grupurilor sanitare.
Se vor folosi metode de reducere a alarmelor false prin memorarea intermediara a semnalizarii.
Temporizarea pentru care se va lua in considerare al doilea semnal de incendiu care va
declansa alarma nu va fi mai mare de 120 secunde.
Centrala de detectie si semnalizare incendiu, montata în biroul de la parter va monitoriza si
comanda intrerupatoarele de pe intrarea tablourilor electrice, iar dupa confirmarea alarmei, va da
comanda automata prin blocul de relee atasat pentru deconectarea tablourilor electrice.
Încăperea biroului este prevăzută cu pereți EI 60, planșee REI 60 și ușă EI 30-c.
Instalatia de detectie si semnalizare incendiu va fi adaptată spațiului grădiniței.
 sistemul electronic de detecţie, semnalizare şi avertizare la incendiu este supravegheat pe
timpul programului de lucru de către personalul administrativ din biroul unde centrala este
montantă, iar în afara programului sistemul transmite informaţiile la dispeceratul serviciului
de pompieri, prin intermediul conectarii la o linie telefonică fixă - 112);
 în caz de avarie a reţelei de alimentare cu tensiune, sistemul este alimentat automat din
acumulatorii de backup, astfel:
Pag 11
 sistemul de alarmă la incendiu, pentru 48 ore la funcţionare normală şi 30 min la funcţionare
în alarmă;
 toate echipamentele folosite sunt omologate în România şi corespund normelor în vigoare
nationale si europene;

2. Surse de producere a incendiilor


 Soluţiile alese prin proiect trebuie să corespundă legislaţiei în vigoare referitoare la aceste
tipuri de
 echipamente şi să ţină cont de sursele potenţiale de producere a incendiilor din obiectivul
protejat, precum:
 surse de aprindere de natura termică (obiecte incadescente, căldura degajată de aparatele
termice, etc.);
 surse de aprindere cu flacără;
 surse de aprindere de natură electrică (arcuri şi scântei electrice, scurtcircuit, electricitate
statică);
 surse de aprindere naturale (căldura solară, trăsnet);
 surse de autoaprindere (de natura chimică, fizico-chimică şi biologică, reacţii chimice
exoterme);
 surse de aprindere datorate exploziilor şicompoziţiilor incendiare;
 surse de aprindere indirecte (radiaţia unui focar de incendiu);
 acţiuneintenţionată;

3.1 Rolul şifuncţiunile echipamentelor

Sistemul de detecţieşi semnalizare la incendiu este conceput pentru a realiza următoarele funcţiuni:
 detectarea incendiilor, atât pe căile de circulaţie pentru funcţionarea normală a construcţiei,
cât, mai ales, în spaţiileşi încăperile auxiliare, precum şi în acele încăperi în care incendiul ar
putea evolua nestânjenit, fără a fi observat în timp util;
 anunţarea incendiului la punctul de supraveghere permanentă, automat şi/sau prin
declanşatoare manuale de alarmă şi telefoane de interior, precum şi după caz, la unitatea de
pompieri;
 alarmarea operativă a personalului de serviciu, care trebuie să organizeze şi să asigure
prima intervenţieşi evacuarea persoanelor din clădire în conformitate cu planurile de
evacuare;
 avertizarea sonoră a persoanelor din clădire asupra pericolului de incendiu;

Sistemul de detecţieşi semnalizare la incendiu va satisface exigențele art. 3.3.6. P118/3-2015 astfel:
 va corespunde documentelor de referință precizate la pg. a)
 centrala va deservi o zonă de stingere, fiind prevăzută cu memorie de evenimente care
poate fi descărcată sau citită pe panoul central;
 va dispune de afișaj alfanumeric cu posibilitatea afișării mesajelor în limba română; memoria
de evenimente va permite stocarea a cel puțin 1000 de evenimente și va putea fi
descărcată/citită pe afișajul central;
 liniile de comandă vor fi monitorizate;

Centrala de semnalizare trebuie să semnalizeze fără ambiguitate, următoarele stări de funcţionare


ale instalaţiei de semnalizare a incendiilor:
 starea de veghe, când echipamentul de control şi semnalizare este alimentat de o sursă de
alimentare electrica şi în absenţa semnalizării oricărei alte stări;
 starea de alarma la incendiu, când este semnalizată alarma la incendiu;
 starea de defect, când este semnalizat un defect;
 starea de dezactivare, când este semnalizată o dezactivare;
 starea de testare, când este semnalizată o testare a funcţionării.

Detectorul de incendiu este o componentă a sistemului de detectare a incendiului care conţine cel
puţin un senzor care constant sau la intervale regulate monitorizează cel puţin un parametru fizic

Pag 12
şi/sau chimic asociat cu incendiul, şi care furnizează un semnal corespunzător la echipamentul de
control şi semnalizare (centrala de incendiu).
 Tipul de detector va fi ales în funcţie de:
 materialele din spaţiul protejat şi clasa de reacţie la foc a acestora;
 configuraţiaspaţiului;
 efectele sistemelor şiinstalaţiilor de ventilare şi încălzire;
 condiţiile ambientale în încăperile supravegheate;
 posibilitatea declanşării alarmelor false.
 Detectoarele trebuie să reacţioneze rapid şi sigur în condiţiile ambientale existente din spaţiile
unde sunt amplasate.
 Detectoarele sunt amplasate astfel încât produsele degajate de incendiul din suprafaţa
supravegheată să ajungă la detectoare fără diluţie, atenuare sau cu întârziere. Fiecare încăpere
este echipată cu cel puţin un detector. Sunt montate detectoare şi în spaţiile ascunse, unde
incendiul se poate iniţia sau de unde se poate răspândi. Aceste spaţii pot include locuri sub
pardoseli false sau deasupra tavanelor false.
Există montate detectoare inclusiv în gangul de acces ( spaţiu acoperit dar deschis).

Declanşatorul manual de alarmă (buton de semnalizare) este o componentă a sistemului de


semnalizare a incendiilor şi este utilizată pentru semnalizarea manuală a unui incendiu.
 Declanşatoarele manuale (butoanele de semnalizare) din spaţiul protejat trebuie, în mod normal,
să aibă aceeaşi metodă de funcţionareşi, preferabil, să fie de acelaşi tip. Declanşatoarele
manuale de la care se pot iniţia semnale de incendiu se marchează clar, vizibil, pentru a putea fi
diferenţiate de dispozitive prevăzute în alte scopuri, astfel încât să fie identificate uşorşi trebuie
să fie accesibile.
 Distanţa maximă de parcurs din orice punct al clădirii la cel mai apropiat declanşator manual nu
va depăşi15 m. Înălţimea de montare pentru butoane trebuie să fie de la 1,2 la 1,5 m de
pardoseală.
 Declanşatoarele manuale se amplasează pe căile de evacuare la interiorul sau la exteriorul
fiecărei uşi, pe scara de evacuare, (palierele de acces) şi la fiecare ieşire spre exterior. Ele pot fi
amplasate lângă spaţiile care prezintă riscuri mari de incendiu. Declanşatoarele se amplasează
în locuri uşor accesibile.

Dispozitive de alarmare sunt componente acustice şi/sau optice ale sistemului de semnalizare a
incendiilor şi care sunt utilizate pentru avertizarea în caz de incendiu.
 Tipul, numărul şi amplasarea dispozitivelor acustice de alarmare se realizează astfel încât
semnalizarea produsă de acestea să fie audibilă în spaţiile în care sunt instalate, chiar în
prezenţa altor semnalizări sau zgomote de fond existente în aceste locuri. Sunetul emis de
dispozitivele acustice de alarmare în caz de incendiu trebuie să fie distinct şiuşor de identificat
faţă de celelalte sunete emise de dispozitivele acustice utilizate în alte scopuri.
 Dispozitivele optice de alarmare se utilizează suplimentar faţă de cele acustice.
 Sunetul emis de dispozitivele de alarmă trebuie să fie continuu, chiar dacă are amplitudinea
şifrecvenţa variabilă.
 Surse de alimentare cu energie electrica
 Alimentarea cu energie electrică a instalaţiilor de semnalizare a incendiilor se realizează de la
două surse independente (bază şi rezervă). Energia electrică furnizată de echipamentul de
alimentare trebuie să fie suficientă pentru satisfacerea cerinţelor de alimentare ale sistemului.
 Sursa principală de energie pentru sistem trebuie să fie reţeaua publică de alimentare. Sursa
principală trebuie să fie conectată cu sistemul printr-un cablu dedicat şi protejat, să aibă
dispozitive de protecţie dedicate care trebuie să fie etichetate şi accesibile numai de către
personal autorizat, să fie independentă de orice dispozitiv general de separare a clădirii.
 Sursa de rezervă trebuie să preia in mod automat alimentarea instalaţiei de semnalizare, atunci
când sursa de bază cade sau nu mai asigura tensiunea nominală de funcţionare.
 Capacitatea sursei de rezervă trebuie să fie suficientă pentru ca sistemul să funcţioneze normal
pe timpul întreruperii sursei principale şi să permită luarea măsurilor de restabilire a sursei
principale.

Pag 13
 Comutarea de pe o sursă pe alta nu trebuie să conducă la modificări în starea instalaţiilor
(alarme false, pierderi de informaţii, iniţierea comenzii de acţionare a dispozitivelor de protecţie
etc.).

3.2 Realizarea instalaţiilor de semnalizare a incendiilor


 Instalaţiile de semnalizare a incendiilor se realizează în execuţie îngropată sau aparentă,
cablurile utilizate fiind conforme cu cerinţele specificate de producătorul echipamentelor.
 Cablurile care trebuie să rămână în funcţiune mai mult de 1 minut după detectarea incendiului
trebuie să reziste la efectele focului un timp de 30 de minute sau să fie protejate pentru aceasta
perioadă. Aceste cabluri sunt cele care asigură:
 conectarea dintre echipamentul de control şi semnalizare şi echipamentul de alimentare cu
energie electrică dacă se găsesc în carcase diferite;
 conectarea dintre părţi ale echipamentului de control şi semnalizare dacă se găsesc în carcase
diferite;
 conectarea dintre echipamentul de control şi semnalizare şi panourile repetoare de semnalizare
şi/sau de comandă;
 funcţionarea într-o zonă cu risc mare de incendiu.
 Cablurile trebuie protejate corespunzător în funcţie de mediul şi locul de amplasare. Cablurile se
instalează în spaţii protejate de tip: tubulaturi de cabluri, ghene, etc. Cablul trebuie să aibă o
rezistenţă mecanică suficientă pentru modul de pozare ales.
 Pentru evitarea defectelor şi alarmelor false, cablurile şi echipamentele nu se instalează în spaţii
care prezintă niveluri ridicate ale câmpului electromagnetic. Daca acest lucru nu este posibil,
trebuie prevăzută o protecţie electromagnetică adecvată prin ecranare şi legare la pământ
conform NTE 07/08/00 .
 Acolo unde cablurile traversează (penetrează) pereţişiplanşee cu rol de rezistenţă la foc /
antifoc, golurile trebuie asigurate împotriva incendiului astfel încât rezistenţa la foc a elementului
de compartimentare traversat să nu se reducă.
 Conexiunile de cabluri, altele decât cele din carcasele echipamentelor, se evită; în cazul în care
acest lucru nu este posibil, conexiunea trebuie protejată printr-o cutie de conexiune, accesibilă şi
identificabilă. Metoda de conexiune nu trebuie să reducă fiabilitatea şirezistenţa la foc a cablului
fără conexiune.
 Se evită instalarea cablurilor instalaţiilor de semnalizare a incendiilor în lungul conductelor calde,
interzicându-se instalarea pe suprafeţe calde.
 De asemenea, se evita traseele expuse la umezeală.
 Pe porţiuni reduse ale traseelor apropiate de suprafeţe calde (minimum 40°C) sau la traversări
ale acestora, distanţa între circuitele instalaţiilor de semnalizare a incendiilor şi sistemelor de
alarmă împotriva efracţiei trebuie să fie de minim 12 cm sau se adoptă măsuri de izolare termică.
 Se evită instalarea cablurilor instalaţiilor de semnalizare a incendiilor în tuneluri sau canale
tehnice în care se găsesc cabluri electrice cu tensiuni mai mari de 1000 V. În cazurile în care nu
este posibilă o altă soluţie, cablurile se instalează în tuneluri sau canale tehnice pe pereţiiopuşi
sau pe aceeaşi parte cu cablurile electrice la o distanţă de circa 30 cm, sub cele electrice.
 La stabilirea traseelor se evită trecerile prin spaţii cu pericol de explozie, medii corozive sau zone
în care există pericol de scurgere a unor lichide ce ar putea deteriora învelişul cablurilor sau ar
prezenta pericol de incendiu, alegându-se soluţii de montaj pe pereţii exteriori acestor spaţii (cu
condiţia protejării împotriva efectelor de radiaţii termice în caz de incendiu şi deteriorărilor
mecanice), şi anume, în spaţiile de circulaţie, anexe tehnice sau alte spaţii fără pericol.
 Pentru realizarea circuitelor de alarmă la incendiu destinate conectării dispozitivelor de alarmă
se utilizează acelaşi tip de cablu.
 Cablul de joasă tensiune pentru alimentarea echipamentului de control şi semnalizare la
incendiu se montează pe o intrare separată în carcasa echipamentului, faţă de toate celelalte
cabluri ale sistemului de detectare şi de alarmă la incendiu.
 Cablurile, conectoarele, bornele etc. trebuie să fie marcate pentru a putea fi uşor identificate.

3.3 Arhitectura sistemului IDSAI


 Pentru realizarea funcţiilor enumerate anterior, s-au ales următoarele echipamente:
 centrală de semnalizare a incendiilor (E.C.S.), 1 buc;

Pag 14
 detector optic de fum și temperatură, 25 buc prevăzute cu LED de semnalizare a starii
detectorului, inclusiv soclu. Pentru centrala termică s-a prevăzut detector de gaz şi CO.
 buton de incendiu, 5 buc;
 sirenă incendiu de interior, 3 buc;
 sirenă incendiu de exterior cu flash, 1 buc;

e)2) Nu este necesară echiparea cu instalații de hidranți interiori potrivit prevederilor art. 4.1. din
Normativul P118/2-2013. Aceștia se prevăd ca măsură compensatorie.

Este necesară echiparea cu instalații de hidranți exteriori potrivit prevederilor art. 6.1. din
Normativul P118/2-2013. Există asigurați hidranți exteriori din rețeaua stradală cf. aviz ApaNova
anexat la documentație.

e)3) Este prevăzută cu instalații de iluminat de siguranță cf. I7-2011 pentru evacuare, pentru
continuarea lucrului. Iluminatul de siguranță este alimentat din tablourile electrice de distributie și în
caz de întrerupere a tensiunii corpurile de iluminat de sigurantapentru continuarea lucrului au o
autonomie de minim 3h, iar cele pentru evacuare si circulatie de minim 2 h (a se vedea paragraful
B.b)

f) Măsuri constructive pentru fațade și pentru acoperiș:


Pentru limitarea propagării incendiilor pe fațadă între zonele vitrate se realizează zone
pline ( parapete ) executate din zidărie A1 REI 120 cu înălţimeapeste1,20 m, materialele utilizate
fiind incombustibile care împiedică sau care limitează propagarea cu ușurință a unui eventual
incendiu.
Prin intermediul acoperişului: Propagarea unui eventual incendiu prin intermediul acoperişului
este limitată datorita termoizolaţiei incombustibile a mansardei ignifugate, protejata cu gips carton
A2s1d0 şi vată minerală A1, învelitoarea având B (C1) REI 30 min.

3.3. LIMITAREA PROPAGĂRII INCENDIULUI LA VECINĂTĂȚI


a) Distanțe de siguranță

Grădinița alcătuiește un singur compartiment de incendiu, cu Sc= 162,34 mp.


Pe cele patru laturi ale clădirii se respectă distanțele minime din tabelul 2.2.2. normativ P118-
1/99 , sau se prevăd pereţiantifoc A1 REI 180 astfel:
 Latura N: alipire la calcan clădire nr. 35. Pe această direcție grădinița este prevazuta cu perete
antifoc A1 REI 180 ( calcan zidărie).
 Latura V: pe această direcție nu există clădiri învecinate pe o rază de 12 m;
 Latura S: alipire la calcan clădire nr. 39. Pe această direcție grădinița este prevazuta cu perete
antifoc A1 REI 180 ( calcan zidărie).
 Latura E: retragere 9,00 m către garaj - parter GRAD III RF, pe aceeași parcelă.

b) Măsuri constructive pentru limitarea propagării incendiilor pe fațade:


Pentru fațade se va vedea litera e) de la pct. 3.2.
Prin modul de amplasare și soluția constructivă este limitată propagarea unui incendiu.

c) Măsuri de protecție activă:


Conform normativ P118/3-2015 art.3.3.1. alin1. pg. c), se prevede instalație de detectare,
semnalizare și avertizare incendiu. Aceasta este detaliată la pct. 3.1.e).
S-a realizat instalație de iluminat de siguranță pentru evacuare.

3.4. EVACUAREA UTILIZATORILOR

A. CĂILE DE EVACUARE A PERSOANELOR

a) Alcătuirea constructivă:2 la parter , 2 etaj 1, 2mansardă.

Pag 15
 parter - 2 căi de evacuare prin accesul principal respectiv pe scara exterioară de evacuare
metalică cu rampe drepte, termoprotejată R15, lăţimeminimă 1,20 m, amplasată pe fațada
posterioară. Căile de evacuare sunt prevăzute cu uși gol trecere min. 0,90 x 2,10 m și cu
deschidere în exterior, scările de evacuare de la cota 0,00 până la nivelul terenului au
lățimea minimă 1,20 m.
 etaj 1 - 2 căi evacuare : scară interioară închisă metalică cu rampe drepte și trepte egale,
termoprotejată R 60, lățime 1,20 m, respectiv scară exterioară de evacuare metalică cu
rampe drepte, termoprotejată R15, lățime 1,20 m. Ușile către casa scării sunt cu
autoînchidere, EI 15c și au golul trecere min. 0,90 x 2,10 m.
 mansardă - 2 căi evacuare : scară interioară închisă metalică cu rampe drepte și trepte
egale, termoprotejată R 60, lățime 1,20 m,, respectiv scară exterioară de evacuare metalică
cu rampe drepte, termoprotejată R15, lățime 1,20 m. Ușile către casa scării sunt cu
autoînchidere, EI 15c și au golul trecere min. 0,90 x 2,10 m.
 Scara interioară existentă ( lemn ) se înlocuiește cu o scară metalică termoprotejată R 60.
 Scara exterioară este termoprotejată R 15, respectiv ecranată cu perete REI 15 min.
 Ușile care evacuează peste 30 persoane au sensul de deschidere către exterior.
Distanțele de parcurs sunt toate sub cei 20 m admiși pentru evacuarea în două direcții,
respectiv cei 20 m admiși pentru coridorul înfundat conform tabelului 4.2.109 din P118/99 ținând
cont de destinația clădirii ( grădiniță ), gradul de rezistență la foc (GRAD II RF) și de faptul că
evacuarea copiilor preșcolari se impune să fie dirijată.

b) Măsuri pentru asigurarea controlului fumului


Casa scării interioară închisă are o trapă de desfumare prevăzută la ultimul nivel, cu acţionare
manuală şi automată din centrala detecţie incendiu, având suprafaţa de 1mp ( peste 5% din
suprafaţa casei scării).
Casa scării interioară este prevăzută cu grilă de admisie a aerului pentru decompensare în
peretele exterior.
Spațiile de depozitare nu necesită desfumare ( au suprafața sub 36 mp).

c) Geometria căilor de evacuare


La proiectarea căilor de evacuare s-a ținut cont de prevederile Normativului P118-99 și cele ale
reglementărilor specifice.
Rampele scărilor de evacuare ( interioară, exterioară) au lățimea de 1,20 m - 2 fluxuri.
Înălțimea liberă minimă pe traseele căilor de evacuare este de minim 2,00 m cf. prevederilor art.
2.6.68 din Normativul P118-99.

d) Lungimile de evacuare
Lungimea maximă de evacuare măsurată din cel mai îndepărtat punct al compartimentului de
incendiu nu depășește lungimea maximă admisă de 20 m pentru grădinițe atât în 1 cât și în 2
direcții.
Laparter evacuarea se face în 2 direcții. La etaj 1 evacuarea se face în 2direcţii ( la teren, ori
scară interioară + scară exterioară).La mansardă evacuarea se face în 2 direcţii ( la teren, ori scară
interioară + scară exterioară).

e) Numărul fluxurilor de evacuare.


Fiecare nivel are necesarul de evacuare de 1 flux , considerând capacitatea 1 flux - 50 de
persoane pentru clădiri de grădinițe.

f) Iluminat de siguranță: Spațiul este prevăzut cu iluminat de securitate pentru evacuare, iluminat
de siguranță pentru marcarea hidranților interiori şi iluminat de siguranță pentru continuarea
lucrului. A se vedea punctul 1.4 B) b).

g) Marcarea căilor de evacuare


Marcarea căilor de evacuare se va asigura prin marcaje și indicatoare vizibile realizate în
conformitate cu prevederile standardelor de specialitate.
Timpi de siguranţă la foc
 timpi normalizaţi de evacuare (Tne): 50 secunde (într-o direcţie),

Pag 16
 timpul de supravieţuire (Tsv): max. 3 minute, în încăperea de origine a incendiului; peste 5
minute, în celelalte încăperi;
 timpul de dezvoltare liberă a incendiului (Tdli): max. 3 minute;
 timpul de incendiere totală (Tit): peste 30 min;
 timpul de propagare a incendiului la construcţii vecine (Tpv): peste 1 oră.

3.5. SECURITATEA FORȚELOR DE INTERVENȚIE

A. Accesul autospecialelor de intervenție în caz de incendiu se asigură prin Str.


...............................Accesul forțelor de intervenție în caz de incendiu în interiorul clădirii se poate
face prin căile de acces existente.
Nr. de accese în incintă : 1
Nr. de fațade accesibile pompierilor 1: faţadaest.
În condițiile în care clădirea grădiniței este accesibilă forțelor de intervenție numai pe 1 fațadă (
est ) față de prevederile normativ P118-99 art. 4.2.111 care precizează că accesul este necesar pe
două fațade, se prevăd măsuri compensatorii - hidranți interiori

a) Dimensiuni, gabarite: 2 fire circulație normală.


b) Trasee: ---------------------------------------
c) Realizare și marcare: străzi asfaltate.
d) Ascensoare intervenție: nu este cazul.
B. Măsuri pentru accesul şi evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilităţi:
Evacuarea copiilor este asigurată conform celor prezentate la cap. 5
C. Condiţii de salvarea persoanelor si evacuarea bunurilor pe timpul intervenţiei:
Se utilizează căile normale de acces şi evacuare ale clădirii.

4. ECHIPAREA ȘI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA


INCENDIILOR
A. Nivelul de echipare și dotare cu mijloace de apărare împotriva incendiilor
Conform P118/2-2013 amenajarea nu se încadrează din punct de vedere al numărului de niveluri
pentru dotarea cu hidranți interiori. Aceștia se prevăd ca măsură compensatorie.
Conform P118/2-2013 amenajarea se încadrează din punct de vedere al numărului de niveluri
supraterane ( peste 2) și a destinației ( învățământ) pentru echiparea cu hidranți exteriori. Există în
vecinătate hidranți exteriori aparținând rețelei Apa Nova, cu debit asigurat de 5l / s la presiunea 0,7
bar, conform avizului Apa-Nova anexat la documentație.

B. Sisteme, instalații și dispozitive de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu.


Grădiniţa având instalaţii de telefonie fixă, serviciul public de pompieri va fi alertat telefonic la
numărul de urgenţă.
Conform normativ P118/3-2015 art.3.3.1. alin1. pct. c), se prevede instalație de detectare,
semnalizare și avertizare incendiu. Aceasta este detaliată la pct. 3.1.e)

Sisteme, instalații și dispozitive de limitare și stingere a incendiilor


a) TIpul și parametrii funcționali:
b) Hidranți interiori de incendiu.
Nu sunt necesari cf. art. 4.1. din P118/2-2013. Aceștia se prevăd ca măsură compensatorie.
Pentru grădiniță se prevăd hidranți interiori astfel:
 cate un hidrant interior pe fiecare nivel și se va utiliza 1 jet pe fiecare punct, timp de 10 min.
Reteaua interioara a instalatiilor de stingere a incendiilor a hidrantilor interiori se va realiza din
conducte de otel zincat și se va monta aparent pe perete, la partea superioară aproape de plafon.
Instalatia de hidranti interiori aferenta grădiniței va avea o gospodărie de apă proprie, prevăzută
cu rezervă de apă și cu grup de pompare.
Hidrantii interiori se vor amplasa aparent pe pereti, conform planurilor propunere arhitecturală.
Fiecare hidrant interior va fi compus din:
 robinet de hidrant Dn50, racord filetat G2" si racord tip "C";
 furtun poliesteric cauciuc tip "C" 2", lungime 20m;

Pag 17
 teava de refulare tip "C" 2" cu robinet pentru jet compact si pulverizare, cu ajutajul de
pulverizare Φ 13mm;
 cutie de hidrant cu rama si geam, 550x250x650;
 cheie pentru racord tip "B-C";
 material marunt, de etansare, de fixare;
Hidrantul va fi sigilat, furtunul fiind scos in caz de incendiu prin spargerea geamului.
Timpul teoretic de functionare a instalatiei de hidranti interiori este de 10 min, conform P118-
2/2013 - art.4.35, alineatul d.
Presiunea asigurată de fiecare din pompe este de Hu = 45 mCA cf. prevederi anexă 5 /
P118/2-2013.
Rezerva de apa necesara pentru instalatia de limitare si stingere a incendiilor cu hidranti
interiori pentru acest obiectiv este data de relatia:
q = 2,1 l/sec x 1 punct. x t = 600 sec
rezultă V = 1260 litri /1000 = 1.26 mc apa.
Durata pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu, cf. P118/2-2013 tab. 12.1 este 24 h,
rezultând un debit de calcul pentru refacerea rezervei:
Qri = Vri / Tri = 1,26 mc / 24 h = 0,052 m3/h = 0,014 l/s

Hidranți exteriori de incendiu: Există în vecinătate 1 hidrant exterior ( stradali) aparținând rețelei
Apa Nova, cu debit asigurat de 5l / s la presiunea 0,7 bar, conform avizului Apa-Nova anexat la
documentație.

D. Stingătoare și mijloace de intervenție


Se suplimentează următoarea cantitate de stingătoare: 2xstingătoare cu pulbere și CO2 sau similar
/ nivel plus minim 1 stingător cu CO2 G3 sau similar / nivel, plus 1 stingător cu pulbere și CO 2 /
bucătărie, plus 1 stingător cu pulbere și CO2 / centrala termică.
Total - 11 stingătoare + suplimentare de 100% - rezulta 22 stingătoare.

5. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENȚIEI ÎN CAZ DE INCENDIU


a) Surse de alimentare cu apă - rețeaua publică stradală
b) Racordurile de alimentare cu energie electrică - rețeaua publică stradală.
c) Date privind serviciul privat pentru situații de urgență -
Conform prevederilor OMAI nr. 96/2016 nu este necesar serviciu privat pt. situații de urgență.
d) Substanțe speciale de stingere - nu este cazul.
e) În incinta spațiilor nu se vor introduce și depozita substanțe și materiale periculoase pentru care
să fie necesare produse de stingere și echipamente speciale.

6. MĂSURI TEHNICO-ORGANIZATORICE
A. Condiţiileşi măsurile necesar a fi luate în funcţie de situaţia existentă
În eventualitatea unui incendiu se va întrerupe alimentarea cu energie electrică si cu gaze naturale
şi se va anunţa telefonic: I.S,U., S.C. Enel S.A. , Poliţia.
B. Modul de încadrare a amenajării în nivelurile de performanţă din punct de vedere al siguranţei la
foc: se consideră corespunzător reglementărilor tehnice în domeniu.
C. Condiţiileşi recomandările care trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de
organizare a apărării împotriva incendiilor aferente construcţiei/amenajării.
Personalul permanent va fi instruit pentru a cunoaşte normele ce se impun în caz de necesitate.
Activitatea de prevenire şi stingere a eventualelor incendii constituie sarcini de serviciu care se
înscriu în fişele posturilor. Persoanele cu atribuţii de conducere trebuie să asigure salariaţilor din
subordine care au stabilite prin fişele posturilor sarcini şiresponsabilităţi de apărare împotriva
incendiilor, timpul şicondiţiile necesare desfăşurăriiactivităţilor aferente îndeplinirii în bune condiţii a
respectivei sarcini. Delegarea de competenţă pentru îndeplinirea prevederilor normelor de
prevenire şi stingere a incendiilor în exploatare, nu absolvă factorii decizionali de răspunderea ce le
revine conform legii.
Sunt obligatorii următoarele activităţi:
- instruirea la angajare şi instruirea periodică a salariaţilor privind normele, regulile şi măsurile
specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi asupra sarcinilor ce le revin din planurile
de intervenţie,
Pag 18
- participarea salariaţilor la instruirile şiexerciţiile privind prevenirea şi stingerea incendiilor,
stabilite potrivit legii.
În ceea ce priveşte documentele principale de organizare a apărării împotriva incendiilor pe
durata exploatării construcţiei se stabilesc următoarele:
- instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, schemele de prevenire şi stingere, planurile de
evacuare în caz de incendiu se actualizează, se utilizează şi se afişează conform reglementărilor
specifice,
- planurile de intervenţie se întocmesc ori se actualizează, după caz, în situaţiile reglementate
sau impuse de condiţiile concrete privind apărarea împotriva incendiilor,
- punerea în aplicare a planurilor de evacuare şi a planurilor de intervenţie este obligatorie în
situaţiile de urgenţă publică de incendiu, precum şi la exerciţiileşiaplicaţiile tactice de intervenţie.
Se vor întocmi şiafişa planurile de evacuare.
Se va nominaliza o persoană care să coordoneze activitatea de p.s.i.şi care sa intocmească planul
de apărare împotriva incendiilor.
Planul de autoapărare va cuprinde:
- dispoziţia de constituire a comisiei,
- obligaţiile generale şi specifice ale membrilor comisiei,
- măsurile de autoapărare cu termene şiresponsabilităţi, completate trimestrial, precum şi cele
rezultate din documentele de control ale organelor de specialitate,
- stabilirea locurilor unde este interzis focul deschis şi fumatul,
- evidenţaexerciţiilorşiaplicaţiilor,
- evidenţainstalaţiilorşi mijloacelor p.s.i. din dotare, tematica de instruire a personalului angajat.
Se vor asigura condiţiile pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor şiobligaţiilor ce revin proprietarului
şi utilizatorilor potrivit cu Legea nr. 307/2006 şi cu Normele generale de apărare împotriva
incendiilor aprobate cu ordinul MAI nr. 163/2007.

7.DISPOZIŢII FINALE
Scenariul de securitate la incendiu îşi pierde valabilitatea la schimbarea condiţiilor
preliminate, în care caz se vor relua etapele de identificare şi evaluare a riscului de incendiu.

Întocmit,
arh. Dan Stroescu

Pag 19