Sunteți pe pagina 1din 13

PETROSANI, Str. Aviatorilor, Bl. 54A, Sc. 3, Ap.

29
CUI 35986023 Tel. 0767275475
e-mail: diaconescu.andy@yahoo.com

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

1. CARACTERISTICILE CONSTRUCŢIEI SAU AMENAJĂRII:


1.1. Datele de identificare
A. a)Denumire:
EXTINDERE SPAȚIU PRODUCȚIE
b)Proprietar/beneficiar
S.C. PLAST LASGO S.R.L.
c)Adresă, telefon, fax, e-mail
str. Carpați, nr. 5, oraș BOCȘA, jud. CARAȘ-SEVERIN

B. Profil de activitate, program de lucru:


Spațiu de producţie (prelucrare sticlă) cu program de lucru într-un schimb.

1.2. Destinaţia (funcţiunile principale, secundare si conexe):


Destinația: spații de producție; funcțiuni principale: spații de producție;
funcțiuni secundare: vestiar, duș, grupuri sanitare; funcțiuni conexe: - ;

1.3. Categoria și clasa de importanță:


A. Categoria de importanţă: ,,C” – conform Regulamentului privind
stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aprobat prin HG 766/1997
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu
modificărule și completările ulterioare și în conformitate cu metodologia
specifică.
B. Clasa de importanţă: III-a – potrivit reglementărilor tehnice, corelată cu
categoria de importanță.

1.4. Particularităţi specifice construcţiei/amenajării:


A.a)Tipul clădirii:
Clădirea analizată este de producție conform art. 1.2.12 din P-118-99.

b) Regimul de înălțime și volumul construcției:


Regim de înălțime P și V= cca. 9425,00mc.

c) Aria construită și desfășurată, cu principalele destinații ale încăperilor și


ale spațiilor aferente construcției:
Ac= 1555,70 mp, Ad = 1555,70 mp
Clădirea analizată are următoarele destinaţii ale spaţiilor:
- parter: 3 spații producție – hală manevrare sticlă, atelier asamblare
sticlă, hală înfoliere, vestiar, duș, 2 grupuri sanitare;

d) Numărul compartimentelor de incendiu şi ariile acestora:


Clădirea analizată, împreună cu clădirea dezafectată din sud, față de care
nu se respectă distanțele minime normate, conform tab. 2.2.2 din P118/99,
constituie un compartiment de incendiu cu Ac=3523.07 mp.

1
PETROSANI, Str. Aviatorilor, Bl. 54A, Sc. 3, Ap. 29
CUI 35986023 Tel. 0767275475
e-mail: diaconescu.andy@yahoo.com

e) Precizări referitoare la număr maxim de utilizatori( persoane, animale):


În clădire, se pot afla la un moment dat următorul număr de persoane:
- parter : în hală manevrare sticlă – 30 persoane; în atelier asamblare
sticlă – 30 persoane; în hală înfoliere – 20 persoane;
Total în clădire, se pot afla la un moment dat maxim 80 persoane.

f) Prezenţa permanentă a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a


acestora:
Persoanele din spaţiile analizate sunt mature şi valide şi au capacitatea de
a se autoevacua operativ şi în condiţii de siguranţă, în caz de incendiu.

g) Capacităţi de depozitare sau adăpostire:


Nu sunt amenajate depozite.
Nu sunt spaţii pentru adăpostire persoane, pentru situaţii speciale (ALA).

h) Caracteristici ale proceselor tehnologice şi cantităţi de substanţe


periculoase, potrivit clasificării din legea nr. 59/2016 privind controlul asupra
proiectelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase:
Procesul tehnologic din spaţiile de producţie constă în prelucrarea sticlei,
prin tăiere și lipire, în vederea realizării de geamuri pentru ferestre.

i) Numărul căilor de evacuare și, după caz, al refugiilor:


Evacuarea persoanelor din spaţiile analizate, în caz de incendiu, se
realizează astfel:
– din hală manevrare sticlă – 2 uși spre exterior, cu dimensiunile de 0,97 x
2.10 m, respectiv 4,10x4,67 m;
- din atelier asmblare sticlă – o ușă spre exterior, cu dimensiunile de 3,62 x
3,45 m;
- din hală infoliere – 2 uși spre exterior, cu dimensiunile de 0,97x1,98,
respectiv 3,94 x 3,50 m;
Căile de evacuare existente, asigură evacuarea persoanelor în timp
operativ şi în condiţii de siguranţă.

B. Precizări privind instalaţiile utilitare aferente clădirii sau


amenajării: de încălzire, ventilare, climatizare, electrice, gaze,
automatizare etc., precum și a componentelor lor, din care să rezulte
îndeplinirea cerințelor reglementărilor tehnice privind securitatea la
incendiu.
Instalaţiile electrice ale clădirii sunt realizate cu respectarea prev. Norm. I-
7/2011 şi vor fi întreţinute de către persoanal calificat pentru a nu se produce
cauze generatoare de incendii.
Instalaţiile de încălzire sunt realizate conform prev. Norm. I- 13/2015, cu
aeroterme pe combustibil gazos, cu evacuarea gazelor arse în exteriorul halei
prin intermediul coșurilor de fum. Înstalațiile de încălzire sunt intreţinute în stare
de funcţionare pentru a nu se produce cauze generatoare de incendii.

2
PETROSANI, Str. Aviatorilor, Bl. 54A, Sc. 3, Ap. 29
CUI 35986023 Tel. 0767275475
e-mail: diaconescu.andy@yahoo.com

Instalaţiile de alimenatre cu gaz ale aerotermelor este realizată conform


prev. NTPEE/2008 şi va fi întreţinută de către persoanal calificat pentru a nu se
produce cauze generatoare de incendii.
Instalaţiile sanitare sunt realizate conform prev. Norm. I- 19/2015 și nu pot
produce cauze generatoare de incendii.

2. RISCUL DE INCENDIU
A. Identificarea și stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac
potrivit reglementărilor tehnice specifice, luându-se în considerare:
a) Densitatea sarcinii termice(qs):

Conf.prev.STAS 10903/2/79: qs=Sq/As (Mj/mp)


unde:
Sq=sarcina termică a spaţiului(Mj);
As=aria pardoselii spaţiului(mp);

n
Sq=∑ QiMi (Mj)
i=1

unde:
Qi=puterea calorifica a unui material combustibil (Mj/Kg);
Mi=masa materialelor combustibile de acelasi fel(Kg).
(i=1-n)=nr.de materiale diferite.

Hala manevrare sticla : Su= 669.86 mp


Sarcina Densitatea
Putere Sarcina Suprafata
Cantitati termica a sarcinii
Materiale calorifica termica spatiului
[kg] spatiului As [mp] termice qs
Qi [Mj/kg] [Mj]
Sq [Mj] [Mj/mp]
Material lemnos 300 19.25 5775
PVC (ech. electrice, 300 40 12000.00
ambalaje)
Hartie (ambalaje) 200 16.3 3260
27315.000 669.860 40.777
Tesaturi textile 50 16.75 837.50
Cauciuc 50 41.85 2092.50
Polietilena din cabluri
100 33.5 3350
electrice
- densitatea sarcinii termice este mai mica de 105 Mj/mp, deci spaţiul se încadrează în
categoria “E”-pericol de incendiu şi risc mic de incendiu, conf.prev.art. 2.1.4., 2.1.5. și tab.
2.1.5. din Norm. P-118/1999.

3
PETROSANI, Str. Aviatorilor, Bl. 54A, Sc. 3, Ap. 29
CUI 35986023 Tel. 0767275475
e-mail: diaconescu.andy@yahoo.com

Atelier asamblare sticla : Su= 422.96 mp


Sarcina Densitatea
Putere Sarcina Suprafata
Cantitati termica a sarcinii
Materiale calorifica termica spatiului
[kg] spatiului As [mp] termice qs
Qi [Mj/kg] [Mj]
Sq [Mj] [Mj/mp]
Material lemnos 300 19.25 5775
PVC (ech. electrice, 300 40 12000.00
ambalaje)
Hartie (ambalaje) 200 16.3 3260
27315.000 422.960 64.581
Tesaturi textile 50 16.75 837.50
Cauciuc 50 41.85 2092.50
Polietilena din cabluri
100 33.5 3350
electrice
- densitatea sarcinii termice este mai mica de 105 Mj/mp, deci spaţiul se încadrează în
categoria “E”-pericol de incendiu şi risc mic de incendiu, conf.prev.art. 2.1.4., 2.1.5. și tab.
2.1.5. din Norm. P-118/1999.

Hala infoliere : Su= 362.80 mp


Sarcina Densitatea
Putere Sarcina Suprafata
Cantitati termica a sarcinii
Materiale calorifica termica spatiului
[kg] spatiului As [mp] termice qs
Qi [Mj/kg] [Mj]
Sq [Mj] [Mj/mp]
Material lemnos 300 19.25 5775
PVC (ech. electrice, 300 40 12000.00
ambalaje)
Hartie (ambalaje) 200 16.3 3260
27315.000 362.800 75.289
Tesaturi textile 50 16.75 837.50
Cauciuc 50 41.85 2092.50
Polietilena din cabluri
100 33.5 3350
electrice
- densitatea sarcinii termice este mai mica de 105 Mj/mp, deci spaţiul se încadrează în
categoria “E”-pericol de incendiu şi risc mic de incendiu, conf.prev.art. 2.1.4., 2.1.5. și tab.
2.1.5. din Norm. P-118/1999.

Vestiar - Su= 7.03 mp


Sarcina Densitatea
Putere Sarcina Suprafata
Cantitati termica a sarcinii
Materiale calorifica termica spatiului
[kg] spatiului termice qs
Qi [Mj/kg] [Mj] As [mp]
Sq [Mj] [Mj/mp]
Material lemnos
80 19.25 1540.00
(mobilier)
Tesaturi textile 50 16.75 837.50
2579.00 7.03 366.86
Hartie 5 16.3 81.50
Poliuretan expandat
5 24 120.00
(tapiterii)

4
PETROSANI, Str. Aviatorilor, Bl. 54A, Sc. 3, Ap. 29
CUI 35986023 Tel. 0767275475
e-mail: diaconescu.andy@yahoo.com

Densitatea sarcinii termice este mai mică de 420 Mj/mp, deci conf.prev.art. 2.1.2. din Norm. P-
118/1999, spaţiul are risc mic de incendiu.
Grupurile sanitare sunt prin destinaţie, conf. prev. art. 2.1.3. din Norm.P-
118/99,spaţii cu risc mic de incendiu.
Întreaga clădire, se încadrează în categoria “E”-pericol de incendiu şi risc
mic de incendiu conf. prev. art. 2.1.3. si 2.1.6. din Norm.P-118/99, deoarece
spaţiile risc mare și mijlociu de incendiu au un volum mai mic de 30 % din
volumul total al compartimentului de incendiu.

b) Clasele de reacţie la foc/clasele de combustibilitate ale produselor,


stabilite potrivit reglementărilor specifice.
Elementele de rezistenţă şi de compartimentare ale construcţiilor, au
următoarele clase de reacţie la foc: A1.R.; A1.R.I.; A1.R.E.I.; A2.E.I.; A1.E.I.;
Materialele din spaţiile analizate sunt incombustibile, din clasa P.1. - fără
periculozitate, P2 - cu periculozitate redusă, P3 - cu periculozitate medie conf.
prev. tab. 6.2.19. din Norm. P-118/1999.

c) Sursele potenţiale de aprindere și imprejurări care pot favoriza


aprinderea.
-instalaţii electrice cu defecţiuni;
-defecţiuni ale instalaţiilor tehnologice;
-fumatul şi focul dechis în locuri nepermise;
-acţiunea intenţionată;

B. Nivelurile de risc de incendiu stabilite pentru fiecare încăpere,


spațiu, zonă, compartiment, potrivit reglementărilor tehnice.
Riscul de incendiu, precizat la punctul A de mai sus este mic conf. prev.
art.2.1.6. din Norm. P-118/1999, pentru că spaţiile cu risc mijlociu și mare de
incendiu, au un volum mai mic de 30 % din volumul total al spaţiilor analizate.

3. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ PRIVIND


SECURITATEA LA INCENDIU
3.1. Stabilitatea la foc – se estimează potrivit prevederilor normelor
de apărare împotriva incendiilor și reglementărilor tehnice, în funcție de:
a) rezistenţa la foc a elementelor de construcție:
Hală manevrare sticlă este realizată cu:
- stâlpi metalici - A1.R.- 15 minute rezistenţă la foc;
- grinzi metalice - A1.R.- 15 minute rezistenţă la foc;
- pereți de închidere perimetrală, din panouri sandwich cu spumă
poliuretanică, pe pane metalice – A1.R.- 15 min rezistență la foc;
- acoperiș autoportant, din fereme metalice, fără pod, cu învelitoare din
panouri sandwich – A1.R.- 15 min rezistență la foc;

Atelier asamblare sticlă este realizat cu:


- stâlpi din beton armat -A1.R.- 240 minute rezistenţă la foc;
- grinzi din beton armat -A1.R.- 120 minute rezistenţă la foc;

5
PETROSANI, Str. Aviatorilor, Bl. 54A, Sc. 3, Ap. 29
CUI 35986023 Tel. 0767275475
e-mail: diaconescu.andy@yahoo.com

- pereti exteriori si pereti interiori din zidarie de caramida - A1.R.E.I.- 420


minute rezistenţă la foc;
- acoperis tip terasă, din beton armat, cu învelitoare din panouri sandwich
-A1.R.E.I.- 45 minute rezistenţă la foc;
Hală înfoliere este realizat cu:
- stâlpi metalici - A1.R.- 15 minute rezistenţă la foc;
- grinzi metalice - A1.R.- 15 minute rezistenţă la foc;
- pereți de închidere perimetrală, din panouri sandwich cu spumă
poliuretanică, pe pane metalice – A1.R.- 15 min rezistență la foc;
- acoperiș autoportant, din fereme metalice, fără pod, cu învelitoare din
panouri sandwich – A1.R.- 15 min rezistență la foc;

Construcţia se încadrează in gradul II de rezistenţă la foc, conf. prev. Art.


2.1.9., art. 2.1.11. și art. 5.1.6 din Norm. P-118/99.

b) Nivelul de stabilitate/gradul de rezistență la foc al construcției sau a


compartimentului de incendiu:
Întreaga clădire (compartiment de incendiu) se incadreaza in gradul II de
rezistenţă la foc, conf. prev. art. 2.1.9-2.1.11. și art 5.1.6 din norm.P-118/99.

3.2. Pentru asigurarea limitării propagării incendiului și efluenților


incendiului în interiorul construcției/compartimentului de incendiu se
precizează:
a) Elementele de construcție de separare a compartimentelor de incendiu
și de protecție a golurilor funcționale din acestea:
Clădirea analizată, împreună cu clădirea dezafectată din sud, față de care
nu se respectă distanțele minime normate, conform tab. 2.2.2 din P118/99,
constituie un compartiment de incendiu cu Ac=3523.07 mp.
Nu se realizează compartimentări antifoc.

b) Măsuri constructive adaptate la utilizarea construcției, respectiv


acțiunea termică estimată în construcție, pentru limitarea propagării incendiului
în interiorul compartimentului de incendiu și în afara lui: pereți, planșee rezitente
la foc și elementele de protecție a golurilor din acestea, precum și posibilitatea
de întrerupere a continuității golurilor din elementele de construcții:
În interiorul clădirii sunt pereţi şi planşee rezistente la foc care limitează
propagarea incendiilor.

c) Sisteme de evacuare a fumului și, după caz a gazelor fierbinți:


Evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi din clădire, în caz de incendiu, se
realizează prin spaţiile vitrate din pereţii exteriori ai halei.

d) Instalarea de bariere contra fumului:


Nu este cazul.

e) Sistemele şi instalaţile de detectare, semnalizare, alarmare și stingere a


incendiului:

6
PETROSANI, Str. Aviatorilor, Bl. 54A, Sc. 3, Ap. 29
CUI 35986023 Tel. 0767275475
e-mail: diaconescu.andy@yahoo.com

Nu este cazul.

f) Măsuri de protecţie la foc pentru instalaţii de ventilare-climatizare


(ex.canale de ventilare rezistente la foc, clapete antifoc, etc.):
Nu este cazul.

g) Măsuri constructive pentru faţade și pentru impiedicarea propagării


focului la părţile adiacente ale aceleaşi clădiri:
Nu este cazul.

3.3.Pentru asigurarea limitării propagării incendiilor la vecinătăți se


precizează:
a) Distanţe de siguranţă asigurate conform reglementărilor tehnice sau
măsuri alternative conforme cu reglementările tehnice, atunci când aceste
distanțe nu sunt realizate:
Între compartimentul de incendiu analizat şi alte clădiri vecine sunt
distanţe de siguranţă, care limitează propagarea incendiilor.

b) Măsuri constructive pentru limitarea propagării incendiilor pe fațade și


pe acoperiș, de exmplu performanța la foc exterior a acoperișului/învelitorii de
acoperiș:
Acoperişul clădirii este cu învelitoare din panouri sandwich, care limitează
propagarea incendiilor, la clădirile vecine.

c) Măsuri de protecţie activă (după caz):


S-a prevăzut instalaţie de paratrăznet conf. prev. Norm. I-7/2011.

3.4. Evacuarea utilizatorilor


A. Pentru căile de evacuare a personelor în caz de incendiu se
precizează:
a)Alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea de alte funcţiuni
prin elemente de separare la foc şi fum, protecţia golurilor din pereţii ce le
delimitează:
Evacuarea persoanelor prin uşile de evacuare din clădire, nu este afectată
în caz de incendiu, pentru că în apropierea acestora nu se permite amplasarea
de materiale combustibile.

b) Măsuri pentru asigurarea controlului fumului (de ex. prevederea de


instalaţii de presurizare, si alte sisteme de control al fumului):
Nu este cazul.

c)Tipul scărilor, forma si modul de dispunere al treptelor: interioare,


exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate, etc.:
Nu este cazul.

d) Geometria cailor de evacuare: gabarite-lăţimi, înălţimi, pante etc.:

7
PETROSANI, Str. Aviatorilor, Bl. 54A, Sc. 3, Ap. 29
CUI 35986023 Tel. 0767275475
e-mail: diaconescu.andy@yahoo.com

– din hală manevrare sticlă – 2 uși spre exterior, cu dimensiunile de 0,97 x


2.10 m, respectiv 4,10x4,67 m;
- din atelier asmblare sticlă – o ușă spre exterior, cu dimensiunile de 3,62 x
3,45 m;
- din hală infoliere – 2 uși spre exterior, cu dimensiunile de 0,97x1,98,
respectiv 3,94 x 3,50 m;

e) Timpii/lungimile de evacuare:
Timpii/lungimile de evacuare, la spațiile de producție/depozitare se
incadreaza in prevederile tab. 5.6.13 din Norm. P-118/1999 (evacuare într-un
sens, respectiv in 2 sensuri, cat. E pericol de incendiu, grad II de rez la foc – nu
se limitează).

f) Numărul fluxurilor de evacuare:


De la parter - necesar 1 flux, se asigură 12 fluxuri;

g) Iluminatului de siguranţă, surse de alimentare cu energie electrică:


S-a prevăzut instalaţie pentru iluminatul de securitate pentru evacuare,
conform art. 7.23.7.1 din Normativul I-7/2011 cu lămpi monobloc inscripţionate
“IEŞIRE/EXIT”, alimentate din surse locale, conţinute în corpul de iluminat.
S-a prevăzut instalaţie pentru iluminatul de securitate pentru circulație,
conform art. 7.23.8.1 din Normativul I-7/2011 în spațiile de producție.
S-a prevăzut instalaţie pentru iluminatul de securitate împotriva panicii,
conform art. 7.23.9.1 din Normativul I-7/2011 – încăperi cu suprafața mai mare
de 60 mp.
Alimentarea instalaţiilor pentru iluminatul de siguranţă s-a prevăzut din
baterii locale de acumulatoare, cu dispozitive locale de comutare automată (ex.
luminoblocuri, pile etc.), conform Normativul I-7-2011.

h) Prevederea de dispozitive de siguranţă la uşi, cum ar fi dispozitive de


autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu, bare antipanică, etc:
Nu este cazul.

i) Timpul de siguranţă al căilor de evacuare și după caz a refugiilor:


- 30 min.

j) Marcarea căilor de evacuare:


Căile de evacuare se vor marca cu indicatoare specifice,
luminoase.

B.Măsuri pentru accesul şi evacuarea copiilor, persoanelor cu


dizabilităţi, bolnavilor şi alte persoane care nu se pot evacua singure în
caz de incendiu:
Nu este cazul.

C.Asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor, a animalelor


si evacuarea bunurilor pe timpul intervenţiei:

8
PETROSANI, Str. Aviatorilor, Bl. 54A, Sc. 3, Ap. 29
CUI 35986023 Tel. 0767275475
e-mail: diaconescu.andy@yahoo.com

Nu este cazul.

3.5. Securitatea forţelor de intervenţie:


A. Amenajări pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire şi
incintă, pentru autospeciale şi pentru ascensoarele de incendiu:
Accesul pompierilor la obiectiv se realizează printr-o poarta auto în incinta
industrială, iar la clădirea analizată pe toate laturile acesteia.
Accesul pompierilor în spaţiile analizate se realizează prin uşile şi
ferestrele din pereţii exteriori.

B.Caracteristici tehnice şi funcţionale ale acceselor carosabile şi ale


căilor de intervenţie ale autospecialelor, proiectate conform reglementărilor
tehnice, regulamentului general de urbanism și reglemetărilor specifice de
aplicare, referitoare la:
a) Număr de accese:
Un acces direct din str. Ziuac Cornel.

b) Dimensiuni/gabarite:
Căile de acces sunt carosabile, având gabarite suficiente pentru accesul
autospecialelor de intervenţie.

c) Trasee:
Accesul carosabil pentru maşinile de intervenție este practicabil tot timpul
anului, distanţa dintre incintă si Detașamentul de Pompieri Reșița este de 23
km.

d) Realizare şi marcare:
Căile de acces sunt marcate pentru circulaţie.

C.Pentru ascensoarele de pompieri,se precizează:


a) Tipul,numărul şi caracteristicile acestora:
Nu sunt.

b) Amplasare, şi posibilităti de acces,sursa de alimentare cu energie


electrică de rezervă:
Nu este cazul.

c) Timpul de siguranţă al ascensoarelor de pompieri:


Nu este cazul.

D.Asigurarea condiţiilor pentru salvarea persoanelor, a animalelor şi


bunurilor materiale pe timpul intervenţei pompierilor:
Pentru salvarea persoanelor în caz de incendiu, pompierii militari folosesc
echipamentul din dotare (daca este cazul).

4. ECHIPAREA ŞI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE


APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR:

9
PETROSANI, Str. Aviatorilor, Bl. 54A, Sc. 3, Ap. 29
CUI 35986023 Tel. 0767275475
e-mail: diaconescu.andy@yahoo.com

A. Nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de apărare


impotriva incendiilor, conform prevederilor normelor generale de apărare
împotriva incendiilor, a normelor specifice de apărare impotriva incendiilor,
precum și a reglementărilor tehnice specifice:
S-a prevăzut instalaţie de paratrăznet conf. prev. Norm. I-7/2011.
S-a prevăzut instalaţie pentru iluminatul de securitate pentru evacuare,
conform art. 7.23.7.1 din Normativul I-7/2011 cu lămpi monobloc inscripţionate
“IEŞIRE/EXIT”, alimentate din surse locale, conţinute în corpul de iluminat.
S-a prevăzut instalaţie pentru iluminatul de securitate pentru circulație,
conform art. 7.23.8.1 din Normativul I-7/2011 în spațiile de producție.
S-a prevăzut instalaţie pentru iluminatul de securitate împotriva panicii,
conform art. 7.23.9.1 din Normativul I-7/2011 – încăperi cu suprafața mai mare
de 60 mp.
Se va realiza dotarea cu mijloace de primă intervenţie pentru stingerea
incendiilor, conf.prev. Norm. P-118/1999 si a Normelor Generale.

B. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de detectare,


semnalizare și alarmare la incendiu, se specifică:
a) Gradul de acoperire, zonele de detectare și alarmare la incendiu:
Nu este cazul.

b) Tipul detectoarelor, declanșatoarelor manuale, dispozitivelor de


alarmare și parametrii funcționali specifici instalațiilor respective:
Nu este cazul.

C. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de limitare şi stingere


a incendiilor se specifică:
a) Tipul şi parametrii funcţionali: stingere cu apă, gaze/aerosoli,
spumă, pulberi; acţionare manuală sau manuală şi automată; debite
,intensităţi de stingere şi stropire, cantităţi calculate de substanţă de
stingere, concentraţii de stingere proiectate pe durata de timp normată, presiuni,
rezerve de substanță de stingere, surse de alimentare etc:
Nu este cazul.

b) Timpul normat de funcţionare:


Nu este cazul.

c) Zonele, încăperile, spaţiile, instalaţiile echipate cu astfel de mijloace de


apărare împotriva incendiilor.
Nu este cazul.

D. Pentru stingătoare, alte aparate de stins incendiu, utilaje, unelte şi


mijloace de intervenţie se specifică:
a) Tipul şi caracteristicile de stingere asigurate:
Se vor asigura stingătoare de tip. P.6., şi G.5.

10
PETROSANI, Str. Aviatorilor, Bl. 54A, Sc. 3, Ap. 29
CUI 35986023 Tel. 0767275475
e-mail: diaconescu.andy@yahoo.com

b) Numărul şi modul de amplasare în funcţie de parametrii specifici:


cantitatea de materiale combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafața,
destinația, clasa de incendiu,etc:
Întreaga construcție se va dota cu mijloace de prima intervenţie pentru
stingerea incendiilor astfel: spațiile de producție-depozitare 1 stingător de tip P.6.
la fiecare 200 mp – cat. E pericol de incendiu;
Stingătoarele se vor amplasa după cum urmează:
- se vor amplasa 8 stingătoare de tip P.6, uniform distribuite în cele 3
spații de producție;
- un stingător de tip G5 în apropierea tabloului electric general;

5.CONDIŢII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENŢIEI ÎN


CAZ DE INCENDIU
a) Sursele de alimentare cu apă, substanţele de stingere şi rezervele
asigurate:
Stingerea incendiilor din exterior se realizează de la reţeaua de hidranţi
exteriori ai localității.

b) Pozţionarea racordurilor de energie electrică, gaze și, după caz, alte


utilităţi:
Instalaţiile electrice, sunt alimentate din reţeaua naţională prin posturi de
transformare de la medie la joasa tensiune şi tablouri de distribuţie în clădire.
Tabloul de distribuție general este amplasat în incăperea tablou electric.

c) Date privind serviciul privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor


de performanţă:
Nu este cazul.

d) Zonele, încăperile, spaţiile în care se găsesc substanțele și materialele


periculoase, pentru care sunt necesare produse de stingere şi echipamente
speciale, cu menționarea cantității și a stării în care se află, precum şi tipul
echipamentului individual, de protecţie, a personalului:
Nu sunt.

6.MĂSURI TEHNICO-ORGANIZATORICE:
A. Condiţii şi măsuri necesar a fi luate, potrivit reglementărilor
tehnice, în funcție de situația existentă:
Construcţia, cu amenajările preconizate împreună cu măsurile prevăzute în
prezentul scenariu de securitate la incendiu, îndeplineşte criteriile minime de
performanţă privind siguranţa la foc, prevăzute de normele generale de aparare
impotriva incendiilor aprobate de MAI cu Ordinul nr.163/2007.

Măsuri tehnice:
Realizarea solutiilor constructive si a instalatiilor de prevenire si stingere a
incendiilor cuprinse in prezentul scenariu de securitate la incendiu.
Măsuri organizatorice:

11
PETROSANI, Str. Aviatorilor, Bl. 54A, Sc. 3, Ap. 29
CUI 35986023 Tel. 0767275475
e-mail: diaconescu.andy@yahoo.com

La intocmirea documentelor de organizare a apararii impotriva incendiilor


vor fi respectate prevederile urmatoarelor prevederi legale in vigoare:
Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, conform Legii
nr.307/2006 ;
Ordin MAI nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor
generale de apărare împotriva incendiilor:

Obligatii beneficiar :
Să realizeze şi să menţină în stare de funcţionare instalaţiile şi sistemele
de protecţie împotriva incendiilor prevăzute în prezentul scenariu de siguranţă la
foc, pentru a asigura îndeplinirea criteriilor minime de performanţă privind
siguranţa la foc, prevăzute de normele generale de psi.
Conform art. 19 , litera q din Legea nr. 307 din 12.07.2006, in unitate se folosesc
numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor cerfificate conform legii.
Conform Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de
securitate la incendiu și protecție civilăOMAI 129/2016 - art. 5 (3) - Scenariile de
securitate la incendiu se includ în documentațiile tehnice ale construcțiilor și se
păstrează de către utilizatori — investitori, proprietari, beneficiari, administratori
etc. — pe toată durata de existență a construcțiilor și amenajărilor.
Scenariul de securitate la incendiu isi pierde valabilitatea atunci când nu
mai corespunde situaţiei pentru care a fost intocmit.
Construcţia îndeplineşte criteriile minime ale nivelurilor de performanţă
privind siguranţa la foc conform Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor emise de MAI cu Ordinul 163/2007.

B. Încadrarea construcţiei sau amenajării în nivelurile de performanţă


prevăzute de reglementările tehnice și, după caz, se stabilesc măsuri pentru
îmbunătățirea parametrilor și a nivelurilor de performață pentru securitatea
la incendiu:
Spaţiile analizate sunt construcţii gradul II de rezistenţă la foc, cu risc mic
de incendiu, sunt stabile şi nu sunt în pericol de a se prăbuşi pe timpul sau din
cauza incendiilor.
Spaţiile analizate se încadrează în prev. art. 5.2.5. din Norm. P-118/1999,
privind conformarea la foc, funcţie de suprafaţă, grad de rezistenţă la foc,
categoria pericolului de incendiu şi număr de niveluri.

C. Condiţii şi recomandări care trebuie avute în vedere la întocmirea


documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor, aferente
construcției ori amenajării respective:
Organizarea apărării împotriva incendiilor pe locurile de muncă şi a
documentelor necesare, se realizează conform reglementărilor în vigoare.

12
PETROSANI, Str. Aviatorilor, Bl. 54A, Sc. 3, Ap. 29
CUI 35986023 Tel. 0767275475
e-mail: diaconescu.andy@yahoo.com

Șef proiect: Întocmit:


Arh. ______________ Ing. _____________________

Proiectant Instalații electrice:


Ing. ___________________

13