Sunteți pe pagina 1din 10

Ce trebuie s\ [tim cnd comand\m betonul?

NE 012-1:2007
Holcim (Romnia) S.A.
B-dul Prim\verii Nr. 57
RO-011973 Bucure[ti
Romnia
Holcim Infoline: 021 / 208 2000
www.holcim.ro
Material realizat de Holcim (Romnia) S.A. cu sprijinul [i colaborarea INCERC
(Institutul Na]ional de Cercetare - Dezvoltare ^n Construc]ii [i Economia Construc]iilor)
Edi]ia 2, 2008
Putere. Performan]\. Pasiune.
Stimate Antreprenor,
Aceast\ bro[ur\ v\ este special dedicat\ pentru a v\ ajuta s\ v\
familiariza]i cu noua legisla]ie privind producerea betonului [i
implicit ob]inerea unei construc]ii durabile - atribut cu o pondere
din ce ^n ce mai mare ^n via]a noastr\ de zi cu zi.
~n bro[ura noastr\ Ce trebuie s\ [tim cnd comand\m betonul
cf. NE 012-1:2007 ve]i g\si toate informa]iile necesare pentru a
realiza o comand\ corect\ de betoane.
Iar atunci cnd ave]i nevoie de date suplimentare pute]i conta pe
noi! Suna]i la Holcim Infoline noi v\ st\m la dispozi]ie cu
^ndrum\ri [i recomand\ri!
Material preg\tit de Departamentul Rela]ii Industriale
Holcim (Romnia) S.A.
NE 012-1:2007 1
Istoric
S
Ia
n
d
a
rd
k
o
m

n
e
sc
S
k
L
N
2
0
6
-l
SIa
n
d
a
rd
Lu
ro
p
ea
n

LN
2
0
6
-l
C
o
m
p
leIri la SIan
d
ard
u
l
Sk
LN
2
0
6
-l
C
o
d
d
e
p
ra
ctic
penIru execuIarea lucrrilor
din beIon, beIon arm
aI i
beIon precom
prim
aI
ParIea l.
Producerea beIonului
NL 0l2-l.2007
NE 012-1:2007 2 NE 012-1:2007 3
Betonul proiectat (cu propriet\]i specificate)
Este responsabilitatea produc\torului de beton s\ produc\
betonul ^n conformitate cu caracteristicile specificate de client.
Clasa de rezisten]\
Clasa de consisten]\
Clasa de expunere
Con]inutul de cloruri
Dimensiunea maxim\ a
agregatelor
(Tip ciment)
(Alte caracteristici speciale:
grad de impermeabilitate,
grad de gelivitate, etc.)
Compozi]ia betonului ^n
func]ie de specifica]ia
clientului
Livrare beton produs
CLIENTUL
stabile[te
PRODUC|TORUL DE BETON
stabile[te
Exemplu privind elementele principale necesare lans\rii unei
comenzi de beton
NE 012-1:2007, C20/25, XF1, XC4(RO), Cl 0,20, Dmax22, S2, CEM II/A-S 32,5 R
C 20/25 CEM II/A-S
32,5 R
XF1 Dmax
=22mm
S2 Cl 0,2
Clasa de
rezisten]\
la
compresiune
Tipul de
ciment
Clasa de
expunere
(sau
combina]ii
de clase de
expunere)
Dimensiunea
maxim\ a
agregatelor
Clasa de
consisten]\/
tasare
Con]inutul
de
cloruri
NE 012-1:2007 - Producerea betonului - reprezint\ prima parte a
Codului de Practic\ pentru executarea lucr\rilor din beton, beton
armat si beton precomprimat.
Partea 1 a Codului de Practic\ - Producerea betonului - constituie
aplicarea SR EN 206-1 [i a SR EN 13510.
Structuri turnate pe [antier
Structuri prefabricate
Elemente componente ale structurilor pentru cl\diri [i con-
struc]ii civile [i industriale din:
- Beton obi[nuit
- Beton autocompactant
- Beton cu agregate reciclate din beton ^nt\rit cu condi]ia ca
aptitudinea de utilizare a acestor agregate s\ fie verificat\
[i controlat\ avnd ^n vedere criteriile aplicate agregatelor
naturale.
Domenii de aplicare:
Nu se aplic\ pentru:
Beton aerat
Beton spumat
Beton cu structur\ deschis\ (beton cavernos-poros)
Beton u[or cu masa volumic\ mai mic\ de 800 kg/m3
Beton refractar
NE 012-1:2007 4 NE 012-1:2007 5
Clasele de consisten]\
Tasarea
Metoda conului de tasare
S1 de la 10 pn\ la 40
S2 de la 50 pn\ la 90
S3 de la 100 pn\ la 150
S4 de la 160 pn\ la 210
S5
(1)
> 220
Not\

(1)
= pentru betoanele fluide (ex. pentru beton autonivelant se utilizeaz\ o alt\
metod\)
Clasele de rezisten]\ la compresiune (fck)
betoane de mas\ volumic\ normal\ [i betoane grele
Rezisten]a caracteristic\
minim\* pe fck cub (N/mm2)
C8/10 10
C12/15 15
C16/20 20
C20/25 25
C25/30 30
C30/37 37
C35/45 45
C40/50 50
C45/55 55
C50/60 60
C55/67...etc 67...etc
Not\
Clasa minim\ de beton este C8/10
Urm\toarele clase de beton au fost eliminate: C18/22.5; C28/35; C32/40
* P\strarea probelor ^n ap\ 28 zile
Not\
Beton cu compozi]ie prescris\
Pentru betonul cu compozi]ie prescris\ este ^n responsabilitatea
elaboratorului de specifica]ie (proiectant/client) de a se asigura c\
prevederile sunt conforme cu cerin]ele generale ale SR EN 206-1 [i
SR 13510 [i compozi]ia prescris\ este capabil\ s\ ating\
performan] ele asteptate pentru beton proasp\t/^nt\rit.
Clasa de
rezisten]\
Clasa de
consisten]\
Clasa de expunere
Con]inutul de
cloruri
Dimensiunea
maxim\ a
agregatelor
(Tip ciment)
(Alte caracteristici
speciale: grad de
impermeabilitate,
grad de gelivitate,
etc.)
Livrare beton produs
Caracteristicile
betonului
PRODUC|TORUL DE
BETON stabile[te:
Compozi]ie
Dozaje
Tip materiale
componente
Realizarea
compozi]iei
betonului
CLIENTUL
stabile[te:
~n responsabilitatea produc\torului intr\ respectarea cerin] elor
betonului (tip, dozaj, clas\ rezisten]\ ciment; consisten]\
beton; tip [i dimensiune agregate; tip [i cantit\]i aditivi sau
adaosuri; etc.) [i a eventualelor cerin]e suplimentare ale
proiectantului/clientului.
NE 012-1:2007 6 NE 012-1:2007 7 NE 012-1:2007 8
C
l
a
s
a
d
e

e
x
p
u
n
e
r
e
Descrierea mediului
^nconjurator
Exemple de aplica]ii
Clasa
minim\ de
rezisten]\
Dozaj minim
de ciment
kg/m
3
Raport
maxim A/C
Con]inut
minim de aer
antrenat
C
l
a
s
e

d
e

e
x
p
u
n
e
r
e

c
u
r
e
n
t
e
Nici un risc de coroziune sau atac
X0
Beton simplu [i f\r\ piese
metalice ^nglobate.
Toate expunerile cu excep]ia
cazurilor de ^nghe]-dezghe], de
abraziune [i de atac chimic
Beton de umplutur\ / egalizare C8/10
Coroziune datorat\ carbonat\rii
XC1 Uscat sau permanent umed
Beton ^n interiorul cl\dirilor unde gradul de umiditate a
mediului ambiant este redus (inclusiv buc\t\riile, b\ile [i
sp\l\toriile cl\dirilor de locuit)
Beton imersat permanent ^n ap\
C16/20 260 0.65 -
XC2 Umed, rareori uscat
Suprafe]e de beton ^n contact cu apa pe termen lung
(ex. elemente ale rezervoarelor de ap\)
Un mare num\r de funda]ii)
C16/20 260 0.60 -
XC3 Umiditate moderat\
Beton ^n interiorul cl\dirilor unde umiditatea mediului
ambiant este medie sau ridicat\ (ex. buc\t\rii, b\i, sp\l\torii
profesionale altele dect cele ale cl\dirilor de locuit).
Beton la exterior, ^ns\ la ad\post de intemperii (elemente la
care aerul din exterior are acces constant sau des - ex. hale
deschise)
C20/25 280 0.60 -
XC4 Alternan]\ umiditate - uscare
Suprafe]e supuse contactului cu apa, dar care nu intr\ ^n
clasa de expunere XC2 (ex. elemente exterioare expuse
intemperiilor)
C25/30 300 0.50 -
Atac din ^nghe]-dezghe] cu sau f\r\ agen]i de dezghe]are
XF1
Satura]ie moderat\ cu ap\, f\r\
agen]i de dezghe]are
Suprafe]e verticale ale betonului expuse la ploaie [i ^nghe] C25/30 300 0.50 -
XF2
Satura]ie moderat\ cu ap\, cu
agen]i de dezghe]are
Suprafe]e verticale ale betonului din lucr\ri rutiere expuse
la ^nghe] [i curen]i de aer ce vehiculeaz\ agen]i de dezghe]are
C25/30 300 0.55a *
C35/45 320 0.50
XF3
Satura]ie puternic\ cu ap\, f\r\
agen]i de dezghe]are
Suprafe]e orizontale ale betonului expuse la ploaie [i la
^nghe]
C25/30 300 0.55a *
C35/45 320 0.50 -
XF4
Satura]ie puternic\ cu ap\, cu
agen]i de dezghe]are sau cu
ap\ de mare
{osele [i tabliere de pod expuse la agen]i de dezghe]are
Suprafe]e verticale ale betonului expuse la ^nghe] [i supuse
direct stropirii cu agen]i de dezghe]are
Zonele structurilor marine expuse la ^nghe] [i supuse stropirii
cu agen]i de dezghe]are
C30/37 340 0.50 *
Clasele de expunere
X0
XC
XF
XS
XD
XA
0 = F\r\ agresiune
C = Carbonatare
F = ~nghe]
S = S\ruri marine
D = Coroziune alte cloruri
A = Atac chimic
construc(ii
civiIe
Mediu aImosIeric
continentaI
Mediu aImosIeric
marin
construc(ii
drumuri
i poduri
construc(ii
hidrotehnice
+0.00
XC

XC

Xf

*, XC

XC

Xf

, X5

XM

, XD

, Xf

X5

, Xf

XA

, XC

XC

, XC

XC

, Xf

XC

Clasele de expunere curente (extras din SR EN206:2002 [i SR 13510:2006)


*
c
o
n
]
i
n
u
t
u
l
d
e
a
e
r
a
n
t
r
e
n
a
t
s
e
s
t
a
b
i
l
e
[
t
e
^
n
f
u
n
c
]
i
e
d
e
D
m
a
x
g
r
a
n
u
l
\
(
N
E
0
1
2
-
1
:
2
0
0
7
/
5
.4
.3
. T
a
b
3
a
)
(
a
)
c
u
u
t
i
l
i
z
a
r
e
d
e
a
n
t
r
e
n
o
r
d
e
a
e
r
XM M = Atac mecanic
* pentru elemente exterioare neprotejate.
NE 012-1:2007 9 NE 012-1:2007 10 NE 012-1:2007 11
Clasele de expunere speciale
C
l
a
s
a
d
e

e
x
p
u
n
e
r
e
Descrierea mediului
^nconjurator
Exemple de aplica]ii
Clasa
minim\ de
rezisten]\
Dozaj minim
de ciment
kg/m
3
Raport
maxim
A/C
Con]inut
minim de aer
antrenat
C
l
a
s
e

d
e

e
x
p
u
n
e
r
e

s
p
e
c
i
a
l
e
Coroziune datorat\ clorurilor avnd alt\ origine dect cea marin\
XD1 Umiditate moderat\
Suprafe]e de beton expuse la cloruri transportate de curen]i de
aer (ex. suprafe]ele expuse agen]ilor de
dezghe]are de pe suprafa]a carosabil\, pulveriza]i [i
transporta]i de curen]ii de aer, la garaje, etc.)
C30/37 300 0.55 -
XD2 Umed, rareori uscat
Piscine, rezervoare
Beton expus apelor industriale con]innd cloruri
C35/45 320 0.50 -
XD3 Alternan]\ umiditate-uscare
Elemente ale podurilor, zidurilor de sprijin, expuse
stropirii apei con]innd cloruri
{osele, dalele parcajelor de sta]ionare a vehiculelor
C35/45 320 0.45 -
Coroziune datorat\ clorurilor din apa marin\
XS1
Expunere la aerul ce
vehiculeaz\ s\ruri marine, ^ns\
nu sunt ^n contact direct cu
apa de mare
Structuri pe sau ^n apropierea litoralului (agresivitatea
atmosferic\ marin\ ac]ioneaz\ asupra construc]iilor din beton
armat pe o distan]\ de cca 5kmde ]\rm)
C30/37 300 0.55 -
XS2 Imersate ^n permanen]\ Elemente de structuri marine C35/45 320 0.50 -
XS3
Zone de amaraj, zone supuse
stropirii sau ce]ei
Elemente de structuri marine C35/45 320 0.45 -
Atac chimic
XA1 Agresivitate chimic\ slab\ C25/30 300 0.55
XA2 Agresivitate chimic\ moderat\ C35/45 320 0.50
XA3 Agresivitate chimic\ intens\ C35/45 360 0.45
Solicitare mecanic\ a betonului prin uzur\
XM1 Solicitare moderat\ de uzur\
Elemente din incinte industriale supuse la circula]ia vehiculelor
echipate cu anvelope
C30/37 300 0.55 -
XM2 Solicitare intens\ de uzur\
Elemente din incinte industriale supuse la circula]ia stivuitoarelor
echipate cu anvelope sau bandaje de cauciuc
C30/37 300 0.55 -
C35/45 320 0.45 -
XM3
Solicitare foarte intens\ de
uzur\
Elemente din incinte industriale supuse la circula]ia stivuitoarelor
echipate cu bandaje de elastomeri / metalice sau ma[ini cu [enile
C35/45 320 0.45 -
Respectarea regulilor cuprinse ^n normativ conduce la
^mbun\t\]irea calit\]ii [i durabilit\]ii betoanelor.
Noile prevederi cuprinse ^n normativul NE 012-1:2007
constituie armonizarea dintre standardele romne[ti [i practica
european\ cu privire la materialele utilizate la fabricarea
betonului [i la producerea acestuia.
Realizarea unui beton de calitate implic\ [i respectarea regulilor
cu privire la punerea ^n oper\ a betoanelor, reguli ce vor
constitui obiectul p\r]ii a doua a normativului
NE 012-1:2007.
NE 012-1:2007 12 NE 012-1:2007 13
Sta]ii betoane
Arad
Adresa: Str. Cmpul Lini[tii, nr. 8 RO-310349, Arad
Bra[ov
Adresa: Str. Zizinului, nr. 121, RO-500407, Bra[ov
Bucure[ti Chitila
Adresa: Str. Chitilei, nr. 423, sector 1, Bucure[ti
Bucure[ti Pipera
Adresa: {os. Pipera, nr. 52, sector 1, Bucure[ti
Bucure[ti Progresu
Adresa: {os. Bercenarilor, nr. 8, sector 4, Bucure[ti
Bucure[ti Pantelimon
Adresa: {oseaua de Centur\ nr. 8, Pantelimon, Ilfov
Cmpulung - sta]ie mobil\
Adresa: Str. Valea Mare, Prav\], Jud. Arge[
Cluj-Napoca
Adresa: Str. Beiu[ului, nr. 11, RO-400394, Cluj-Napoca
Craiova
Adresa: Str. Rului, nr. 401, RO-200636, Craiova
Oradea
Adresa: {os. Bor[ului, nr.14/C, RO-410605, Oradea
Pite[ti
Adresa: Str. Depozitelor, nr. 10, RO-110138, Pite[ti
Ploie[ti
Adresa: Str. Centura de Est, nr. 48A, RO-100187, Ploie[ti
Satu Mare
Adresa: Drumul Careiului, nr. 146, RO-440187, Satu Mare
Sibiu
Adresa: Str. Turda, nr. 12, RO-550052, Sibiu
Trgu Mure[
Adresa: Str. B\neasa, nr. 8, RO-540199, Tg. Mure[, Jud. Mure[
Timi[oara
Adresa: Str. Calea Mo[ni]ei, nr. 17, RO-300547, Timi[oara
Sta]ii sortare agregate [i balastiere
Bra[ov
Adresa: Str. Zizinului, nr. 121, RO 500407, Bra[ov
Rnc\ciov
Adresa: Comuna C\line[ti, Sat Udeni, RO 117202, Arge[
Z\rne[ti
Adresa: Comuna M\lureni, Sat Bune[ti, RO 117446, Arge[
Mice[ti
Adresa: Comuna D\rm\ne[ti, Sat Piscani RO 117362, Arge[
Gligore[ti:
Adresa: Comuna Luna, Sat Gligore[ti, Cluj
Note
NE 012-1:2007 14
Note
Ce trebuie s\ [tim cnd comand\m betonul?
NE 012-1:2007
Holcim (Romnia) S.A.
B-dul Prim\verii Nr. 57
RO-011973 Bucure[ti
Romnia
Holcim Infoline: 021 / 208 2000
www.holcim.ro
Material realizat de Holcim (Romnia) S.A. cu sprijinul [i colaborarea INCERC
(Institutul Na]ional de Cercetare - Dezvoltare ^n Construc]ii [i Economia Construc]iilor)
Edi]ia 2, 2008
Putere. Performan]\. Pasiune.