Sunteți pe pagina 1din 25

Proiect: EXTINDERE SI MODERNIZARE ATELIER TAMPLARIE SI MAGAZIN DE PREZENTARE

Beneficiar: SC MACTAV SRL LITENI

SCENARIU DE SECURITATE
LA INCENDIU
PENTRU EXTINDERE SI MODERNIZARE ATELIER TAMPLARIE SI
MAGAZIN DE PREZENTARE

DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul scenariu de securitate la incendiu s-a elaborat pentru obţinerea avizului şi


autorizaţiei de securitate la incendiu pentru investiţia „EXTINDERE SI MODERNIZARE
ATELIER TAMPLARIE SI MAGAZIN DE PREZENTARE” amplasată în orasul LITENI, judeţul
Suceava.

Scenariul de siguranţă la incendiu s-a întocmit în baza prevederilor din:


- „Normei generale de apărare împotriva incendiilor ” emisă prin Ordinul MAI nr. 163/
28.02.2007;
- „Metodologia pentru elaborarea scenariilor de siguranţă la incendiu” aprobată prin
Ordinul MAI nr. 130/25.01.2007;
- Certificatul de urbanism nr. 31 din 10.03.2008 emis de Primaria Orasului Liteni
În scenariu de siguranţă la incendiu sunt estimate, în principal, condiţiile tehnice
asigurate prin proiect, în raport cu cerinţele reglementărilor specifice siguranţei la incendiu.

1. Caracteristicile construcţiei sau amenajării


1.1. Datele de identificare

A. Date de identificare:
Denumirea investiţiei: EXTINDERE SI MODERNIZARE ATELIER TAMPLARIE SI
MAGAZIN DE PREZENTARE

Amplasamentul investiţiei: ORASUL LITENI, judeţul Suceava

Beneficiarul investiţiei: SC MACVAV SRL LITENI

Proiectant: SC PROIECT BUCOVINA SA SUCEAVA

B. Profilul de activitate:
Producţie, prezentare si comercializare tamplarie din lemn.
Împărţirea procesului tehnologic, se realizează, în ansamblu, pe linii de fabricaţie
capabile de a produce repere sau subansamble ale produselor din PAL si lemn stratificat.
Alegerea utilajelor, respectiv a instalaţiilor se va realiza din punct de vedere al
caracteristicilor tehnice astfel încât să fie asiguraţi indici de utilizare cât mai ridicaţi.

Program de funcţionare:

Programul de funcţionare/utilizare a spaţiilor este de: 258 zile/ an; 8 ore/zi, de luni până
vineri, în fiecare săptămână.
Personalul angajat (administrativ) îşi desfăşoară activitatea pe un singur schimb cu durata
de 8 ore/zi de luni până vineri, în fiecare săptămână.

1.2. Destinaţia
a) Destinaţii principale:
- Producţie de tamplarie din lemn stratificat/PAL, depozitare, prezentare, comercializare şi
livrare produse finite;

b) Destinaţii secundare:
- Activităţi administrative şi de întreţinere;

c) Destinaţii conexe:
- Nu este cazul.

1.3. Categoria şi clasa de importanţă


A. Categoria de importanţă a clădirii - conform Hotărârii Guvernului României nr. 766 /
1997, anexa III, respectiv STAS 10100/0 – 75, este “C” – construcţie de importanţă normală
(obişnuită).

B. Clasa de importanţă a construcţiei - conform Normativului P 100 /2006, anexa A, din


punct de vedere al seismicităţii, obiectivul se încadrează în clasa de importanţă ”III” –
construcţie de importanţă normală (obişnuită).

1.4. Particularităţi specifice construcţiei/amenajării

A. Principalele caracteristici ale construcţiei/amenajării:


a) Tipul construcţiei
În concordanţă cu prevederile Normativului P118 – 99, cap 8 clădirea se încadrează în
categoria “construcţii cu functiuni mixte”

- Regimul de înălţime: Parter + Etaj + Mansarda;


- Suprafaţa construită la sol: 426 mp;
- Suprafaţa desfăşurată: 1090 mp;
- Înălţimea max. : 8,69 m;
- Volumul construit: 31.153 mc.

În volumul clădirii vor fi înglobate următoarele funcţiuni principale:


- Spaţii de producţie şi depozitare;
- Spaţii administrative;
- Spaţii tehnice.
- Spatii de prezentare si comercializare

b) Suprafeţe (arii)
Clădirea va avea următoarele caracteristici principale:

În clădire vor fi spaţii cu următoarele funcţiuni:

Parter:

Element functional Au (mp) Nr. buc


Vestiar 7,68 1
Spatiu alimentare lemn
191,15 1
(utilaje tamplarie lemn)
Centrala termica 15.93 1
Bazin apa 15.93 1
TOTAL 230,69

Etaj :

Element functional Au (mp) Nr. buc


Birou 14,66 1
Hol asteptare 21,84 1
Grup sanitar 3,69 2
Magazin prezentare 134,95 1
Atelier montaj 126,78 1
Spatiu depozitare 39,79 1
TOTAL 341,71

Mansarda:

Element functional Au (mp) Nr. buc


Sala conferinta 213,69 1
TOTAL 213,69

Acoperiş tip sarpanta din lemn de rasinoase ecarisat;

Construcţii şi amenajări exterioare (în incintă):


- Construcţii particulare (case existente – zona invecinata constructiei studiate);
- reţele exterioare electrice, telefonie;
- drumuri şi împrejmuiri.

c) Numărul compartimentelor de incendiu şi ariile acestora


Construcţia propusă pentru extindere si modernizare este o construcţie particulara,
beneficiarul nefăcând modificări la structura de rezistenţă a constructiei existente, fapt pentru
care se poate aprecia că, spaţiul amenajat pentru producţia de tamplarie, poate fi tratat ca un
compartiment de incendiu unitar, separat de spatiul de prezentare. Având în vedere
prevederile art. 5.2.5. şi Tabel 5.2.5 din Normativul P118-99, se observă că aria construită a
compartimentului de incendiu este mai mică decât cea stabilita prin normativ ( 3.500 mp –
suprafaţa maxima pentru un compartiment de incendiu/ categorie „C” pericol de incendiu/
clădire cu doua nivele);
Întrucât spaţiile din interiorul construcţiei proiectate, comunică între ele, din punct de
vedere al măsurilor de securitate la incendiu nu se impun măsuri de compartimentare la foc
(prevederea de elemente de construcţie antifoc) .

Numărul maxim de utilizatori:


Capacitatea maxima de utilizatori a clădirii, considerata pe tipuri de spaţii şi niveluri,
determinată funcţie de cerinţele funcţionale, a fost estimată la 15 persoane.
Având în vedere că la vestiar persoanele se vor afla temporar (doar la intrare şi la ieşire
din schimb), se poate aprecia că:

Număr total de utilizatori : 15 pers.

d) Prezenţa permanentă a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora


Întrucât construcţia este un spaţiu de producţie, nefiind destinat tuturor persoanelor
(copii, bătrâni sau persoane cu handicap) pe căile de acces şi evacuare în caz de situaţii de
urgenţă situate peste cota terenului, nu este obligatoriu în dreptul scărilor amenajarea de
rampe de acces în pantă.

e) Capacităţi de depozitare sau adăpostire


Construcţia nu are prevăzute spaţii de depozitare distincte, depozitarea materiei prime
necesare fluxului tehnologic pentru o zi de lucru, făcându-se direct în spaţiile de producţie.

Deseurile din lemn rezultate in urma procesului de productie (aşchii, rumegus, lemn
marunţit) vor fi folosite drept combustibil la centrala termica.
Construcţia nu este prevăzută cu adăpost de protecţie civilă.

f) Caracteristicile proceselor tehnologice şi cantităţile de substanţe periculoase


In spatiile destinate atelierului de tamplarie sunt utilizate substante periculoase care
prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, fapt
pentru care unitatea nu intră în categoria construcţiilor care prezintă pericole de accidente
majore.
In spatiul destinat magazinului de prezentare nu sunt folosite substante periculoase.
g) Numărul căilor de evacuare şi, după caz, al refugiilor
Evacuarea persoanelor se face prin uşile principale ale încăperilor, traseele de evacuare
fiind distincte şi independente în mai multe direcţii, principalele căi de evacuare fiind uşile de
la intrare în încăperile respective.
Faţa de prevederile art. 2.6.11., art. 2.6.12. şi art. 3.6.1. din Normativul P118-99
pentru evacuarea utilizatorilor în caz de urgenţă, construcţia a fost prevăzută cu căi de
evacuare dimensionate corespunzător capacităţii, destinaţiei şi funcţionabilităţii, după cum
urmează:
Caile de evacuare sunt in numar de 3 usi din care 2 duble: una de 2.25x2.25 m, una
de 2x2.10 m, iar una simpla de 1x2.35 asigurand evacuarea persoanelor in caz de
incendiu.

Instalaţii utilitare aferente clădirii:


Construcţia va dispune de instalaţii electrice monofazate, instalaţie de apa şi canalizare,
instalaţie de încălzire şi instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor.
Instalaţiile utilitare se proiectează şi se montează astfel încât să se asigure că:
- nu iniţiază un incendiu;
- nu contribuie activ la un incendiu;
- propagarea unui incendiu este limitată;
- în caz de incendiu, se pot lua măsuri eficiente de stingere şi este posibilă salvarea
oamenilor.

Bl. Instalaţii electrice:


Instalatie electrica de iluminat si prize monofazice (230 V). Instalatia a fost proiectata
in conformitate cu prevederile normativelor tehnice de specialitate in vigoare (I-7/2002).
Circuitele electrice se vor realiza cu coductoare Fy protejate in tuburi IPEY, PEL
montate ingropat.
Instalatiile electrice de forta cuprind circuitele electrice pentru centrala termica si
instalatia de ventilatie din holul de primire. Cladirea se prevede cu intrerupatoare tip T1 MT
Instalatie de termoficare cu centrala termica proprie amplasata la parter.
Constructia va fi dotata cu instalatie de protectie contra trasnetului.
Instalaţiile electrice vor fi monofazate de iluminat şi prize şi instalaţii electrice trifazice,
racordate la reţeaua platformei industriale.
Distribuţia energiei electrice va începe de la tablourile electrice generale, echipate cu
siguranţe şi întrerupatoare.
Instalaţiile electrice ( de iluminat, forţă, comenzi, interblocări, alimentare cu energie
electrică), vor fi executate conform: Normativului pentru proiectarea şi execuţia instalaţiilor
electrice, indicativ I-7/2002; Normativ pentru proiectarea si executarea reţelelor de cabluri
electrice, indicativ PE -107/1995; Ghid GP 052 şi Normativ PE 106;
Pentru proiectarea şi execuţia instalaţiilor electrice, se va întocmi un proiect tehnic de specialitate,
ce va vi supus verificării cerinţei de calitate „siguranţa C”.

B2. Instalaţii de protecţie contra trăsnetului:


Având în vedere amplasarea construcţiei, destinaţia şi suprafaţa construcţiei, conform
prevederilor art. 2.2.1. din Normativul I 20 – 2000, dotarea construcţiei cu astfel de instalaţie
este obligatorie.

B4. Instalaţii sanitare:


Instalaţiile sanitare cuprind ansamblul instalaţiilor de alimentare cu apă, distribuţie apă
şi canalizare ape uzate şi ape pluviale.

B.4.1. Instalaţii de alimentare cu apă:


Alimentarea cu apa pentru instalatiile sanitare se vor face din exteriorul cladirii unde
se va construi un reverzor de capacitate 15 m 3, umplerea se va face din iazul de langa
constructie.
B.4.2. Instalaţii de canalizare:
Instalaţia de canalizare interioară se execută cu conducte de legătură şi colectare din
polipropilenă pentru instalaţii de canalizare pentru construcţii, etanşarea îmbinărilor făcându-
se cu inele cu garnitura dubla de etansare.

B.4.3. Instalaţii de canalizare exterioară:


Reţeaua de canalizare exterioară cuprinde ansamblul de conducte şi instalaţii care
realizează colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate.
Evacuarea apelor uzate menajere se va face prin intermediul caminelor de vizitare
catre bazinul vidanjabil aflat la exteriorul cladirii.

B5. Instalaţii termice.


Încălzirea se realizează prin centrala termica propusa cu un cazan de incalzire cu
apa calda cu functionare pe combustibil solid, functionand pe principiul gazeificarii.

B.5.1. Instalaţia de distribuţie agent termic pentru încălzire:


Distribuţia agentului termic s-a realizat printr-o reţea bitubulară, distributia interna
ramificata cu circulatie fortata cu pompe amplasate in centrala termica. Distribuţia se va realiza
cu tevi si fitinguri din polipropilena alba.

B.5.2. Corpuri de încălzire:


Încălzirea se realizează cu corpuri statice - radiatoare din oţel.

B.5.3. Asigurarea apei calde menajere:


Se face prin boiler vertical cu serpentina de incalzire si rezistenta electrica pentru incalzire
avand capacitatea de 150 litri si presiunea maxima de lucru 6 bari.

B. 5.4. Centrala termică:


Detaliile privind execuţia instalaţiei sunt cuprinse în memoriul de specialitate.
Instalaţiile se proiectează şi se montează astfel încât să se asigure că:
- nu iniţiază un incendiu;
- nu contribuie activ la un incendiu;
- propagarea unui incendiu este limitată;
- riscul pentru elementele de construcţie ( pereţi , planşee, etc) este limitat;
- suprafeţele componente mari şi suprafeţele expuse aparatelor nu pot încălzi într-o
măsură inacceptabilă;
În caz de incendiu, se pot lua măsuri eficiente de stingere şi este posibilă salvarea
oamenilor.
Notă: Instalaţiile utilitare proiectate, nu vor constituii risc de incendiu pentru elementele
de construcţie sau obiectele din încăperi ori adiacente acestora, exceptându-se riscurile tehnice
sau accidentale datorate unei exploatări necorespunzătoare.
Detaliile de execuţie sunt prezentate în memoriul de specialitate pentru fiecare tip de
instalaţii.

2. Riscul de incendiu
A. Identificarea şi stabilirea nivelurilor de risc de incendiu:
a1)Densitatea sarcinii termice:

Sarcina termică se determină cu relaţia:

SQ = Qi x Mi unde:

- SQ = Sarcina termică
- Qi = Puterea calorifică
- Mi = Masa materialelor combustibile

Materialele folosite pentru extindere si modernizare pe fiecare nivel sunt:

- Parter:
Materialul Masa Puterea Sarcina
combustibil materilului calorifică-Qi termică-Sq
combustibil(Kg) (Mj/Kg) (Mj)
Lemn 3.000 19,25 57.750
Hărtie,carton 20 16,30 163
Textile 70 16,75 1.172,5
Plastice 50 33.5 1.675
Mobilier 250 19.25 4812,5

TOTAL 3.380 105,05 65.573

- etaj:
Materialul Masa Puterea Sarcina
combustibil materilului calorifică-Qi termică-Sq
combustibil(Kg) (Mj/Kg) (Mj)
Lemn 15500 19,25 298.375
Hărtie,carton 20 16,30 326
Textile 50 16,75 837,5
Plastice 30 33.5 1005
Mobilier 250 19.25 4812,5
TOTAL 15.850 105,05 1.665.042,5

- mansarda:
Materialul Masa Puterea Sarcina
combustibil materilului calorifică-Qi termică-Sq
combustibil(Kg) (Mj/Kg) (Mj)
Lemn 9500 19,25 48.125
Hărtie,carton 10 16,30 163
Textile 30 16,75 502,5
Plastice 10 33.5 335
Mobilier 100 19.25 1925
TOTAL 2.650 105,05 52.975,5

a2) În conformitate cu reglementările art. 2.1.4. din Normativ P 118 - 99, funcţie de destinaţie
(funcţiune), spaţiile şi încăperile clădirii se încadrează în următoarele categorii de pericol de
incendiu/ riscuri de incendiu:

- atelier de tamplarie - categorie C (BE2) pericol de incendiu/ risc mare;


- Birou - risc mediu de incendiu qi = cuprins între 420 Mj/ mp-
840 Mj/ mp;
- Vestiare - risc mediu de incendiu qi = cuprins între 420 Mj/
mp-840 Mj/ mp;

- Sală de protocol -risc mediu de incendiu qi = cuprins între 420 Mj/


mp-840 Mj/ mp;
- - magazin de prezentare - risc mediu de incendiu qi = cuprins între 420 Mj/
mp-840 Mj/ mp;

Evaluare categorie pericol de incendiu/risc incendiu existent la nivelul construcţiei:


Conform prevederilor art. 2.1.6 din Normativ P118-99, având în vedere ca volumul
construcţiei în care se regăsesc spaţii încadrate în categoria C (BE2) pericol de incendiu/ risc
mare de incendiu, este mai mare de 30% din volumul total al construcţiei, rezultă că întreaga
construcţie va avea categoria C pericol de incendiu.

Concluzie: categoria C (BE2) pericol de incendiu/ risc mare de incendiu

b) Clasele de reacţie la foc:


b 1 ) Materialele şi substanţele utilizate pentru construcţii:
- structura de rezistenţă la parter este formata din stâlpi şi grinzi din beton armat, iar planseul
peste parter este din beton armat;
- pereţi exteriori şi interiori portanţi din zidarie de blocuri de beton cu zgura cu grosime de 25
cm, intariti cu samburi de beton armat 25x25 cm si prevazuti la partea superioara cu o centura
din beton armat.
- planseul peste etaj este din lemn, iar mansarda este din lemn ecarisat de rasinoase, toate
elementele fiind tratate ignifug si antiseptic, inchiderile sunt din pereti din GIPSCARTON si
placi OSB.
- acoperişul tip sarpanta din lemn ecarisat de rasinoase tratat ignifug si antiseptic.

b2) Clasele de reacţie la foc:


În conformitate cu prevederile pct. 2/anexa 1 din HG nr. 622/2004 prin lucrările ce fac subiectul
prezentei avizări, în cazul izbucnirii unui incendiu, se va avea în vedere :
•stabilitatea elementelor portante ale construcţiei este estimată pentru o perioada determinată de
timp;
•apariţia şi propagarea focului şi fumului în interiorul construcţiei sunt limitate;
•propagarea unui eventual incendiu la construcţiile învecinate este limitată;
•utilizatorii pot părăsi construcţia sau pot să fie salvaţi prin alte mijloace;
•au fost luate măsurile necesare pentru a asigura securitatea echipelor de intervenţie;

Pentru realizarea acestor condiţii prin proiect au fost stabilite cerinţe concrete pentru securitatea
la incendiu şi niveluri de performanţă ale acestora, în concordanţă cu tipul, conformarea,
destinaţia, amplasarea construcţiilor şi disponibilitatea mijloacelor şi forţelor de intervenţie în cazul
unui eventual incendiu.
Utilizarea materialelor de construcţii în prezenta documentaţie a avut în vedere limitarea
iniţierii unui eventual incendiu prin reducerea contribuţiei produselor pentru construcţii la
dezvoltarea unui incendiu, contribuţie la foc ce este exprimată prin reacţia la foc.
Diferitele praguri de limitare a unui eventual incendiu sunt exprimate în niveluri diferite ale
performanţei de reacţie la foc, care corespund claselor de performanţă pentru reacţie la foc a
produselor utilizate. Clasele de reacţie la foc sunt stabilite în conformitate cu Regulamentul
privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de
comportare la foc. Performanţele de comportare la foc a produselor pentru construcţii includ :
•performanţele de reacţie la foc a produselor în general;
•performanţa de rezistenţă la foc a unor produse şi a unor subansambluri de construcţii;
•performanţa la foc exterior a acoperişurilor /învelitorilor de acoperiş;
•stabilitatea elementelor portante ale construcţiei este estimată pentru o perioadă determinată
de timp;
•apariţia şi propagarea focului şi fumului în interiorul construcţiei sunt limitate;
•propagarea unui eventual incendiu la construcţiile învecinate este limitată;
•utilizatorii pot părăsi construcţia sau pot sa fie salvaţi prin alte mijloace;
•au fost luate măsurile necesare pentru a asigura securitatea echipelor de intervenţie;

Prin proiect, materialele de construcţii utilizate se vor încadra în clasele de reacţie la foc astfel:

Material utilizat Clasa de reacţie la foc/ Regulamentul privind clasificarea şi


încadrarea produselor pentru construcţii pe baza
performanţelor de comportare la foc

Stâlpi din beton armat A1 -Tabelul 2-clasele de performanţă privind reacţia la foc a
produselor pentru construcţii, cu excepţia pardoselilor şi a
produselor termoizolante pentru tubulatura lineară şi Anexa nr. 1
Grinzi din beton armat A1 -Tabelul 2-clasele de performanţă privind reacţia la foc a
produselor pentru construcţii, cu excepţia pardoselilor şi a
produselor termoizolante pentru tubulatura lineară şi Anexa nr. 1
Planşee, rampe scară , A1 -Tabelul 2-clasele de performanţă privind reacţia la foc a
trepte scara din beton armat produselor pentru construcţii, cu excepţia pardoselilor şi a
produselor termoizolante pentru tubulatura lineară şi Anexa nr. 1
Structură acoperiş în A1 - Tabelul 2-clasele de performanţă privind reacţia la foc a
sistem terasă din beton armat produselor pentru construcţii, cu excepţia pardoselilor şi a
produselor termoizolante pentru tubulatura lineară şi Anexa nr. 1
Pereţi exteriori din zidărie de A1 -Tabelul 2-clasele de performanţă privind reacţia la foc a
cărămidă produselor pentru construcţii, cu excepţia pardoselilor şi a
produselor termoizolante pentru tubulatura lineară şi Anexa nr. 1
Sticla aferent tâmplăriei A1 -Tabelul 2-clasele de performanţă privind reacţia la foc a
exterioare produselor pentru construcţii, cu excepţia pardoselilor şi a
produselor termoizolante pentru tubulatura lineară şi Anexa nr. 1
Pardoseală din beton A1(FL)- Tabelul 3-clasele de performanţă privind reacţia la foc a
pardoselilor pentru construcţii şi Anexa nr. 1

Tubulatură instalaţii A1(L)-s1, d0 / Tabelul 4, clasele de performanţă privind reacţia la


termoizolată cu manşon din foc a produselor termoizolante pentru tubulatura lineară şi
vată minerală semirigidă Anexa 2
Policarbonat ignifugat ce intră C-s1, d1 / Tabelul 2, clasele de performanţă privind reacţia la
în componenţa trapelor foc a produselor termoizolante pentru tubulatura lineară şi Anexa 2
evacuare fum

Prin grija beneficiarului şi a constructorului prin prezenta documentaţie vor fi puse în


operă numai materiale de construcţii ce corespund acestor criterii de performanţă pentru reacţia
la foc în concordanţă cu prevederile din Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea
produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc.

c) Sursele potenţiale de aprindere şi împrejurările preliminare care pot favoriza


aprinderea şi după caz timpul de aprindere şi dezvoltare liberă a incendiului.

În conformitate cu Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor la


incendiu aprobată cu ordinul MIRA nr. 210/ 2007, sursele de aprindere se clasifică după natura lor,
în următoarele grupe:
- surse de aprindere cu flacără (flacără deschisă, lumânare, aparat de sudură, flacără
închisă);
- sursă de aprindere de natură termică ( obiecte incandescente, căldură degajată de aparate
termice);
- sursă de aprindere de natură electrică (scurtcircuit sau suprasarcina în instalaţii electrice, arc
electric, scântei electrice, efect termic al curentului electric, electricitate statică);
- sursă de aprindere de natură mecanică (frecare, scântei mecanice);
- surse de aprindere naturale ( descărcare atmosferică, căldură solară); surse de autoaprindere
de natură fizică, chimică, biologică; surse de aprindere datorate exploziilor şi materialelor
incendiare; surse de aprindere indirecte (radiaţia unui incendiu);
Împrejurările preliminare care pot determina sau favoriza iniţierea, dezvoltarea sau
producerea unui incendiu sunt:
- defecţiuni sau improvizaţii la instalaţia electrică ;
- scântei provenite de la sisteme de încălzire;
- neglijenţă de natură umană (jocul copiilor cu focul, fumatul în locuri cu pericol de incendiu,
efectuarea operaţiilor de sudură cu foc deschis fără respectarea legislaţiei în domeniu);
- reacţii chimice necontrolate urmate de incendiu;
- utilizarea unor utilaje şi scule neadecvate şi efectuarea unor operaţii mecanice în medii
periculoase;
- neefectuarea conform graficelor stabilite a operaţiunilor de reparaţii şi întreţinere a
maşinilor cu piese în mişcare;
- scurgeri de produse inflamabile;
- defecţiuni tehnice de construcţii-montaj;
- defecţiuni tehnice de exploatare;
- defecţiuni de natură organizatorică;
- explozie urmată de incendiu;
- accident urmat de incendiu;
- avarie urmată de incendiu;
- iniţierea unui posibil incendiu în mod intenţionat;

În conformitate cu prevederile Normativului de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata


executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora-C300/1994, pentru lucrările de
construcţii şi instalaţii aferente investiţiei mai sus menţionate, inclusiv la executarea lucrărilor de
organizare de şantier, la depozitarea, transportul şi manipularea materialelor şi substanţelor
combustibile care se pun în operă, constructorul şi beneficiarul vor lua măsurile legale
necesare, astfel încât să se prevină posibilitatea declanşării unor accidente sau incendii.
Aplicarea unor noi categorii de lucrări sau tehnologii de execuţie, care includ elemente de
noutate neprecizate în normativul mai sus menţionat, va fi însoţită de reglementări şi măsuri
corespunzătoare de prevenire şi stingere a incendiilor în acord cu legislaţia în vigoare şi cu datele
tehnice puse la dispoziţie de furnizori, regăsite în agrementele tehnice autorizate.
Substanţele utilizate pe şantier vor fi însoţite de agrementul lor tehnic în care se va
preciza gradul de inflamabilitate, pericolul de explozie, condiţiile care favorizează producerea unor
astfel de incidente.
În acest sens, reglementările incluse în Normativul C300/1994, au în vedere: obligaţiile şi
răspunderile executanţilor de lucrări(maiştri, conducători ai punctelor de lucru, conducătorii
formaţiunilor de lucru), a proprietarilor sau a consiliilor de administraţie, a proiectanţilor
organizării de şantier; organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor; echiparea şi
dotarea cu mijloace de semnalizare şi stingere a incendiilor; marcarea locurilor de muncă şi
depozitare a materialelor; lucrări de organizare de şantier; lucrări de executare a construcţiilor
şi instalaţiilor aferente acestora; asigurarea căilor de comunicaţie necesare intervenţiei în caz
de necesitate; dotarea cu mijloace de primă intervenţie pentru stingerea incendiilor la
construcţii provizorii din organizarea de şantier şi a lucrărilor de execuţie; dotarea posturilor de
incendiu; nomenclatorul verificărilor ce se execută la mijloacele tehnice de prevenire şi
stingere a incendiilor; indicatoare de securitate;
REGLEMENTĂRILE CUPRINSE ÎN NORMATIVUL C300/1994 SE APLICĂ CUMULATIV,
PENTRU FIECARE CONSTRUCŢIE, INSTALAŢIE SAU ATELIER ÎN PARTE.
Consiliul de Administraţie al beneficiarului şi directorii generali ai societăţilor de construcţii
implicate în realizarea obiectivului mai sus menţionat, vor asigura îndeplinirea atribuţiilor legale ce
le revin, conform legislaţiei legale în vigoare, privind organizarea şi desfăşurarea apărării împotriva
incendiilor.
În incinta unităţii fumatul este strict interzis, fiind permis numai în anumite spaţii special
amenajate în cadrul incintei, conform reglementărilor interne stabilite de beneficiar şi în condiţiile
prevăzute de acestea.
Pentru lucrările de sudură cu foc deschis se va emite un permis de lucru de către beneficiar , în
care se vor prevedea măsuri ce vor preîntâmpina posibile incidente.
Măsuri de reducere a riscului la incendiu potrivit reglementărilor tehnice ce vor fi stabilite
de constructor şi beneficiar au în vedere preîntâmpinarea unor posibile incidente datorate factorilor
menţionaţi anterior.

Timpul de aprindere.............................................................. Ta ~ 1 minute


Timpul de dezvoltare liberă a incendiului.................................. .T dli ~ 10 minute

Clasele de combustibilitate şi periculozitate ale materialelor şi substanţelor


utilizate

Construcţia este realizată din materiale incombustibile Clasa Co (CA1); materiale practic
neinflamabile Clasa C1 (CA2a); materiale dificil inflamabile Clasa C2 (CA2b).

Nivelul riscului de incendiu a fost stabilit pentru întreg compartimentul de incendiu şi pentru
fiecare încăpere în parte în funcţie de densitatea sarcinii termice conform STAS
10903/2(vezi art. 2.1.2 /P118/1999), destinaţia încăperilor (vezi art. 2.1.3 / P118/ 1999),
natura activităţilor desfăşurate ( vezi art.2.1.4 / P118/ 1999), comportarea la foc a elementelor de
construcţii, caracteristicile de ardere a materialelor
şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate.

Construcţia formează un unic compartimentat de incendiu, ce se încadrează în CATEGORIA


C(BE2) PERICOL DE INCENDIU/ art. 2.1.4/P118/1999. În cadrul acestui compartiment de incendiu:
Denumire încăpere Risc Categoria de pericol Cl.depozitare/ art.
incendiu de 6.2.19 /
inc./ art. 2.1.5/ P 118 /99
P118/ 99
Hală de prelucrare - C(BE2) P4B
Hală montaj C(BE2) P4B
Hala maşină numerică C(BE2) P4B
Hală îmbinare C(BE2) P4B
Secţie brichete rumeguş C(BE2) P4B
Depozit de brichete C(BE2) P4B
Birou risc mediu - P2B
Vestiar risc mediu - P4C
Grup sanitar risc mic - P1
Grup sanitar risc mic - P1

3) Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu

3.1.) Stabilitatea la foc

În conformitate cu prevederile normelor generale de apărare împotriva incendiilor şi


prevederile reglementărilor tehnice în vigoare, stabilitatea la foc se estimează în funcţie de:
a) Rezistenţa la foc a principalelor elemente de construcţie (în special a celor portante sau
cu rol de compartimentare) stabilită potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea şi
încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc,
reglementărilor tehnice şi standardelor europene de referinţă;

Clasificarea produselor din punctul de vedere al performanţelor de rezistenţă la foc s-a


realizat potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor
pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul
comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi
internelor nr. 1.822/394/2004, publicat în MO al României, partea I, nr. 90/27.01.2005, din
reglementările tehnice specifice, precum şi din caracteristicile şi proprietăţile fizico-chimice ale
materialelor şi substanţelor utilizate (vor fi stabilite la faza DDE);
Prin proiect, materialele de construcţii utilizate se vor încadra în prevederilor capitolului V din
Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza
performanţelor de comportare la foc, clasificarea produselor pentru construcţii (materiale şi
elemente) pe baza performanţelor de rezistenţa la foc /Tabelul 6 din respectivul Regulament, ce
vizează:

Elementul de construcţie Materialul de constr. clasificare Nr. tabel

elementele portante fără rol de Beton armat R120 Tabel 6.1.1


separare a focului ( planşee,
acoperişuri, grinzi, stâlpi)

elementele portante cu rol de Zidărie de caramidă REI180 Tabel 6.2.1


separare a focului (pereţi)

elementele portante cu rol de Planşee de beton armat REI 120 Tabel 6.2.2
separare a focului (planşee şi
acoperişuri)

Elemente neportante sau parţi Zidărie de carămidă, EI150 Tabel 6.4.3


de construcţie şi produse inclusiv tâmplăria din (i<->o)
pentru acestea(Faţade - pereţi aluminiu (s<10%)
exteriori, inclusiv elemente vitrate)
Elemente neportante sau părţi Uşi din profile metalice EI 1 C90 Tabel 6.4.6
de construcţie şi produse pentru RF (i<->0)
acestea(Uşi alte elemente de
protecţie a golurilor rezistente la foc )
Elemente neportante sau părţi Uşi din profile metalice EI 1 C45 Tabel 6.4.6
de construcţie şi produse pentru RF (i<->0)
acestea(Uşi alte elemente de
protecţie a golurilor rezistente la foc )

Produse destinate utilizării în sisteme Tubulatură metalică EI 15 Tabel 6.5.1.


de ventilare cu excepţia
sistemelor de evacuare a gazelor
fierbinţi şi a fumului (Conducte de
ventilare)
Produse destinate utilizării în sisteme Clapete metalice EI 15 Tabel 6.5.2
de ventilare cu excepţia
sistemelor de evacuare a
gazelor fierbinţi şi a
fumului(clapete)
Produse destinate utilizării în Cabluri electrice cu P15 Tabel 6.6.1
instalaţii tehnice (Cabluri electrice şi izolaţie din PVC
din fibre optice şi accesorii .
Conducte şi sisteme de protecţie
a cablurilor împotriva focului)

Produse destinate utilizării în Cabluri electrice cu P15 Tabel 6.6.2


instalaţii tehnice (cabluri sau izolaţie din PVC
sisteme de cablaje de diametre mici
pentru alimentare cu curent electric
sau pentru transmiterea semnalului)

Produse destinate utilizării în sisteme Ferestre din profile de B600 30 Tabel 6.7.7.
de desfumare şi de evacuare a aluminiu, cu geam
gazelor fierbinţi (Mijloace de termoizolate
evacuare naturală a fumului şi
gazelor fierbinţi prin tâmplărie
cu ochiuri mobile, din
aluminiu cu geam termopan )
Prin grija beneficiarului şi a constructorului vor fi puse în operă numai materiale de
construcţii ce corespund acestor criterii de performanţă pentru reacţia la foc.

b) Gradul de rezistenţă la foc a construcţiei sau a compartimentului de incendiu


conform reglementărilor tehnice

Elementele constructive principale ale clădirii în care este amplasat spaţiul supus
avizării(clădirea formează un unic compartiment de incendiu) îndeplinesc
condiţiile minime prevăzute în art. nr.2.1.9./P118-1999 respectiv :

stâlpi portanţi Stâlpi din beton armat CO, RF 2 ore

pereţi int. neportanţi Pereţi din zidărie de carămidă CO, RF2,5 ore

pereţi ext. neportanţi Zidărie de cărămidă CO, RF2,5min.


grinzi Grinzi din beton armat CO, RF 2 ore.

Acoperiş tip terasă – Beton armat CO, RF 120min.


structura de rezistenţă din
grinzi din BA

Panouri de învelitoare Placă de beton armat CO, RF 120min.


şi suportul continuu al
învelitorii combustibile

Clădirea se încadrează în gradul II rezistenţă la foc, îndeplinind condiţiile prevăzute


la art. nr. 5.1.5. din Normativ P118-1999.

Prin grija beneficiarului şi a constructorului, prin prezenta documentaţie vor fi puse în


operă numai materiale de construcţii ce corespund criteriilor de performanţă privind
securitatea la incendiu ce încadrează compartimentul de incendiu în care este situat spaţiul
supus avizării în gradul II rezistenţă la foc.
Prin proiect, materialele de construcţii utilizate se vor încadra în prevederile capitolului
VI din Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza
performanţelor de comportare la foc, clasificarea produselor pentru construcţii (materiale şi
elemente) pe baza performanţelor la foc exterior, urmărind prevederile din Tabelul 7 din
respectivul regulament, astfel:
-T(E)- durata critică de propagare a focului din exterior > 15 minute;
-T(P)- durata critică de penetrare a focului > 60 minute;

3.2.) Limitarea apariţiei şi propagării focului şi fumului în interiorul construcţiei

a) Compartimentarea antifoc şi elementele de protecţie a golurilor funcţionale din


elementele de compartimentare - nu este cazul, clădirea fiind încadrate într-un singur
compartiment de incendiu.

b) Măsuri constructive pentru limitarea propagării incendiului în interiorul


compartimentului de incendiu.

Spatii tehnico-sociale:
- Spaţiile încadrate în categoria C(BE2) conform P118/99 vor fi separate faţă de spatiile
tehnico-sociale amplasate adiacent prin pereţi Co, RF > 120 min. şi plansee Co, RF > 45
min, golurile de acces protejate cu uşi RF 45 min. cu autoînchidere sau închidere automată
conform art. 5.4.8 din Normativ P118/99.

Spaţii pentru instalaţii utilitare:

- Separarea camerei compresoarelor conform P118/99 vor fi separate faţă de spaţiile


adiacente prin pereţi Co, RF 180 min. şi plansee Co, RF 90 min, golurile de acces
( direct din exterior) protejate cu uşi pline Co prevăzute cu autoînchidere sau închidere
automată conform art. 2.3.47 din P118/99.

Galerii, canale, coşuri:


Galeriile, canalele, coşurile din clădire vor fi realizate în conformitate cu cerinţele Normativului
P118/99, astfel:
- la trecerea canalelor, conductelor şi cablurilor prin pereţi şi planşee rezistente la foc, vor fi luate
masuri de etansare a golurilor din jurul acestora, cu materiale de clasa Co (CA1) de
combustibilitate şi rezistenţa la foc egala cu cea a elementului traversat, conf. art. 2.3.9 şi
art.2.3.12.;
- ghenele verticale pentru instalaţii vor fi separate de restul construcţiei prin pereţi prin pereţi
rezistenti la foc, clasa Co (CA1) de combustibilitate şi rezistenţa la foc min 15 min., iar trapele şi
usile practicate în acestea vor fi incombustibile, conf. art.2.3.11.

Instalaţiile de ventilare şi instalaţii de exhaustare:


- canalele de ventilaţie şi canalele de transport pneumatic, vor fi executate din materiale
incombustibile Co (CA1);
- canalele de ventilaţie vor fi izolate faţă de canalele de transport pneumati, conf. Normativului I5-
98, art. 18.31;
- se va asigura obturarea canalelor cu elemente de închidere rezistente la foc (clapete antifoc) cu
închidere automată, care vor comanda printru-un sistem de blocare electric oprirea ventilatoarelor
şi exhaustoarelor, conf. Normativului P 118/ 99 art. 2.4.19 şi Normativului I5/ 98, art. 18.10, 18.14,
21.69 şi 21.75.
c) Sisteme de evacuare a fumului şi după caz a gazelor fierbinţi

Evacuarea fumului din cadrul spaţiilor de producţie, se va face prin tiraj natural –
organizat, cu ajutorul dispozitivelor automate, amplasate atât în planul acoperişurilor în
luminatoare, cât şi în treimea superioară a pereţilor exteriori (ochiuri mobile ale ferestrelor),
acţionate de centrala de semnalizare a incendiilor (atât automat cât şi manual) conform
prevederilor Normativului P118/99, art 2.5.36; 2.5.39 - 2.5.42; şi tab 2.5.36 a căror suprafeţe
însumate, au fost calculate funcţie de densitatea de sarcină termică după cum urmează:

Clădirea/ Valoarea de Suprafaţa halei raportul Suprafaţă


spaţiul densitate de evacuare fum
necesară (mp)
sarcină termică
Hala de 907,41 3649,98 1:75 48,67
producţie a
mobilei
Secţie 1200 315,25 1:62 5,09
brichete
Depozit 1200 315,25 1:62 5,09
brichete

d) instalarea de bariere contra fumului


Ecrane de fum din profile de tablă, montată pe structură metalică, ce vor asigura circulaţie
dirijată a aerului şi evacuarea fumului în exterior;
Ecranele vor avea marginea inferioară cel puţin 0,5m sub acoperiş şi vor fi dispuse a.î. să
realizeze o casetare corespuzătoare a spaţiului (fiecare casetă va fi prevăzută cu cel puţin două
dispozitive de evacuare a gazelor fierbinţi);
Conform prevederilor art. 2.5.36.şi tabel 2.5.36. din Normativ P118/99, se va asigura:
- distanţa maximă între axele a două deschideri: 35m;
- distanţa maximă între ecranele suspendate: 70m.

e) sisteme şi instalaţii de detectare, semnalizare şi stingere a incendiului


În conformitate cu normativul 118/2/2002, art.4.21 s-au prevăzut instalaţii de detecţie şi
semnalizare incendiu ce au în componenţă : centrala de detectare semnalizare a incendiilor ;
detectoare adresabile; sirene de alarmare; butoane de semnalizare incendiu; reţele de avertizare
acustică, interconectare.

Sistemul de detecţie şi alarmare la incendiu va realiza următoarele funcţiuni :


- detecţia şi avertizarea la incendiu în toate spaţiile care conform normelor în vigoare necesită
protejare ;
- semnalizarea începuturilor de incendiu prin butoane manuale de semnalizare ;
- alarmarea acustică locală sau /şi generală prin sisteme de alarmare ;
- instalaţia de sonorizare din incintă în caz de incendiu comandă transmiterea de mesaje de
urgenţă;
- monitorizarea rezervorului de apă de incendiu pentru incendii;
- monitorizarea pompelor de incendiu;
- comanda deschiderea automată la incendiu a trapelor de fum;

Trapele de fum vor fi acţionate electric. Acţionarea trapelor de fum se va face automat (de
către centrala de semnalizare amplasată într-un spaţiu ce corespunde legislaţiei în domeniu în
vigoare) şi manual.
Sistemul de detecţie şi alarmare la incendiu este controlat şi comandat de o centrală
computerizată adresabilă, cu bucle închise, de tip A poziţionată la parter într-un spaţiu permanent
supravegheat.
Încăperea în care se va monta centrala de semnalizare trebuie să respecte în totalitate
prevederile I 18 – 2002 (există personal permanent de intervenţie, încăperea este separată prin
pereţi şi planşee incombustibile, etc).
Instalaţia de iluminat aferentă camerei centralei de semnalizare incendiu trebuie să asigure
nivelul de iluminare minim corespunzător cerinţei utilizatorilor şi se execută din conductori
de cupru în tuburi montate sub tencuială; în încăperea centralei de semnalizare incendiu
trebuie prevăzut iluminat de siguranţă pentru intervenţii, conform normativ I7-2002(de tipul 2,
respectiv, corpuri de iluminat prevăzute cu inverter automat de sursă şi baterii de acumulatori
având autonomie de 3 ore). În încăperea în care este amplasată centrala de semnalizare, la postul
de pază vor exista posturi telefonice.
Buclele de comunicaţie sunt protejate atât la întreruperea lor cât şi la scurtcircuitare : în cazul
apariţiei unui scurtcircuit pe buclă, se va izola segmentul de buclă defect (între două module
izolatoare) centrala putând funcţiona pe cele două segmente de buclă funcţionale ; în cazul
apariţiei unei întreruperi a unei bucle, centrala va funcţiona pe cele două segmente de buclă.
Reţeaua de detecţie la incendiu va fi realizată cu detectoare şi butoane de semnalizare
adresabile montate în spaţiul parcare, de următoarele tipuri: detectoare de fum optice,
adresabile ; butoane de semnalizare început de incendiu adresabile.
Reţeaua de avertizare acustică va fi realizată cu sirene de semnalizare.
Reţeaua de interconectare va fi realizată cu cablu de semnalizare special pentru sisteme
de detecţie incendiu (RF 30 min.) pentru bucle de detecţie şi semnalizare, cu cablu de
energieCYY-F3xl,5 mmp pentru alimentarea cu energie electrică a centralei de semnalizare,
surselor de alimentare.
Amplasarea detectoarelor şi butoanelor de semnalizare se va face conform normelor în
vigoare şi caracteristicilor th. ale echipamentelor. Butoanele manuale de semnalizare se vor
amplasa la ieşirile din clădire şi pe căile de evacuare astfel încât nici o persoană, oriunde s-ar
afla, să nu se deplaseze mai mult de 50 de metri până la primul buton de incendiu.
Sirenele de alarmare se vor amplasa astfel încât să asigure alarmarea eficientă pentru
oricare zonă fizică şi funcţională din clădiri.
Circuitele de interconectare între elementele sistemului vor fi amplasate şi montate astfel
încât să fie redus la minim riscul deteriorării acestora sau distrugerii în caz de incendiu.
Funcţionarea sistemului în stare normală - centrala de detecţie şi alarmare la incendiu
supraveghează reţeaua de detecţie şi semnalizare şi integritatea circuitelor de interconectare.
Funcţionarea sistemului în caz de alarmare. La detectarea unui început de incendiu,
în oricare din compartimentările protejate, prin semnalele transmise de un detector sau
buton de semnalizare, centrala semnalizează optic şi acustic (prin buzzerul intern) acest lucru.
Automat centrala comandă semnalizarea acustica locală prin sirenele din zona în care a fost
detectat începutul de incendiu, semnalizarea acustică în dispecerat, comanda mesajelor de
urgenţă la sistemul de sonorizare.
Modul de acţionare al personalului specializat de intervenţie în caz de incendiu se va
stabili ulterior împreună cu utilizatorii clădirii. În cazul apariţiei unui incendiu se va opri
funcţionarea instalaţiilor de ventilaţie(oprirea ventilatoarelor de introducere şi de evacuare
aer) în mod automat prin intermediul centralei de semnalizare incendiu.
Centrala de semnalizare a unui eventual incendiu va funcţiona non stop.
Timp de alarmare şi alertare -1-3 minute.
Zone protejate - spaţiul supus avizării
Sistemul de detecţie şi alarmare la incendiu va trebui să realizeze următoarele funcţiuni:
- detecţia şi avertizarea la incendiu în toate spaţiile care conform normelor în vigoare necesită
protejare
- semnalizarea începuturilor de incendiu prin butoane manuale de semnalizare ;
- alarmarea acustica locală sau /şi generală prin sisteme de alarmare;

f) măsurile de protecţie la foc pentru instalaţiile de ventilare-climatizare, de


exemplu canale de ventilare rezistente la foc, clapete antifoc, etc.
- canalele de ventilaţie şi canalele de transport pneumatic, vor fi executate din materiale
incombustibile Co (CA1);
- canalele de ventilaţie vor fi izolate faţă de canalele de transport pneumati, conf. Normativului
I5-98, art. 18.31;
- se va asigura obturarea canalelor cu elemente de închidere rezistente la foc (clapete antifoc)
cu închidere automată, care vor comanda printru-un sistem de blocare electric oprirea
ventilatoarelor şi exhaustoarelor, conf. Normativului P 118/ 99 art. 2.4.19 şi Normativului I5/ 98,
art. 18.10, 18.14, 21.69 şi 21.75.
- conductele de transport pneumatic (exhaustare), vor fi prevăzute la coturi cu capace de
explozie cu membrană.

g) măsurile constructive pentru faţade, pentru împiedicarea propagării focului la


părţile adiacente ale aceleiaşi clădiri
Regimul de înălţime al clădirii şi arhitectura exterioară, nu impun măsuri speciale
pentru limitarea propagării focului pe faţade şi la acoperiş.
De asemenea elementele de finisaj de pe faţade - din materiale incombustibile, asigură
limitarea propagării focului pe faţade şi acoperiş.

3.3.) Limitarea propagării incendiului la vecinătăţi

a) Distanţele de siguranţă asigurate conform reglementărilor tehnice sau măsurile


alternative conforme cu reglementările tehnice, atunci când aceste distanţe nu pot fi
realizate.
În conformitate cu planul de situaţie anexat, clădirile în care sânt amplasate spaţiile
supuse avizării se încadrează în prevederile art. 2.2.2 / P 118- 99 prin care se precizează
distanţele faţă de clădirile învecinate.
b) Măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului pe faţade şi pe
acoperiş, de exemplu performanţa la foc exterior a acoperişului/învelitorii de
acoperiş.
Prin proiect, materialele de construcţii utilizate se vor încadra în prevederile capitolului
VI din Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza
performanţelor de comportare la foc, clasificarea produselor pentru construcţii (materiale şi
elemente) pe baza performanţelor la foc exterior, urmărind prevederile din Tabelul 7 din
respectivul regulament, astfel:
-T(E)- durată critică de propagare a focului din exterior > 15 minute;
-T(P)- durata critică de penetrare a focului > 15 minute;
Învelitorile de acoperiş corespund prevederilor din Anexa nr. 3/ Regulamentul privind
clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de
comportare la foc, respectiv performanţelor la foc exterior a acoperişurilor, încadrându-se în
clasa B(ROOF), fără a mai fi necesar realizarea unor alte încercări.

c) Măsuri de protecţie activă - Nu este cazul

3.4.) Evacuarea utilizatorilor

3.4.1. Căi de evacuare. Evacuarea persoanelor din spaţiul supus avizării se poate realiza cu
îndeplinirea condiţiilor impuse de Normativul P118/1999, prin uşi care nu se pot bloca în poziţie
închisă;

• alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea de alte funcţiuni prin


elemente de separare la foc şi fum, protecţia golurilor din pereţii ce le delimitează;
Pentru anumite spaţii evacuarea se realizează direct în exterior. Pentru spaţiile tehnico sociale
(birouri, vestiar, etc), calea de evacuare va îndeplini prevederile art. 4.2.24-4.2.27 şi art. 5.4.8.din
Normativ P 118/99., astfel:
- golurile de acces protejate cu uşi RF 45 min. cu autoînchidere sau închidere automată
• măsuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalaţii de
presurizare şi alte sisteme de control a fumului - nu este cazul;

• tipul scărilor, forma şi modul de dispunere a treptelor-interioare, exterioare deschise,


cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate.
- scara deschisă şi scară închisă, cu rampe drepte prin care se realizează accesul-
evacuarea la etaje;

•geometria căilor de evacuare-gabarite, lăţimi, înălţimi, pante:

- Lăţimea rampelor de scară 1,20 metri;


- Gabaritul uşilor de evacuare 5,20 metri; 2,20 metri;

• timpii/lungimile de evacuare - Timpii/ lungimile de evacuare corespund prevederilor:

- tabelului 4.2.27/P118/99 pentru spaţiile social-administrative;


- tabelului 5.6.13/P118/99 pentru spaţiile de producţie şi depozitare;
Calculul timpilor de evacuare din clădire a fost efectuat în concordanţă cu cerinţele
Normativului P 118 - 99, astfel:
Parter: (> 10 persoane)
Faţă de prevederile art. 2.6.69 - 2.6.71 şi 5.6.13 la viteza de evacuare de 0,40 m/sec
pe orizontală, avem:
Tev = 15 m : 0,4 m / sec = 37,5 secunde.
- lungime maxim admisă - evacuare în două direcţii diferite - 100 m - tabela 5.6.13. din
Normativ P 118-99;
- existent -40m;
- timp de evacuare admis - evacuare în două direcţii diferite - 250 secunde - tabela 5.6.13;
- timp realizat - Tev = 40 m : 0,4 m / sec = 100 secunde

Etaj 1: spaţiu administrativ


Faţă de prevederile art. 2.6.69 - 2.6.71 şi 4.2.27, la viteza de evacuare de 0,40 m/sec
pe orizontală,avem:
Tev = 10 m : 0,4 m / sec = 25 secunde.
- lungime maxim admisă - evacuare într-o direcţie - 23 m - tabela 4.2.27 din Normativ P
118-99;
- existent -10m;
- timp de evacuare admis - evacuare într-o direcţie - 58 secunde - tabela 4.2.27 din
Normativ P 118-99;
- timp realizat - Tev = 25 secunde

• numărul fluxurilor de evacuare


Calculul numărului de fluxuri de evacuare parter

F = N /C unde F= numărul de fluxuri


C=capacitate evacuare a unui flux = 75 pers. pentru spaţiile de producţie şi depozitare,
conf. art. 5.6.12 din P118/1999.
N= numărul de persoane = 32 persoane.
F=32/75= 1 flux (gabaritul minim necesar conf. art. 2.6.60 din Normativ P118/1999 este
0,80 metri)

C=capacitate evacuare a unui flux = 80 pers. pentru sp.adm. conf. art. 4.2.26 din
Normativ P118/1999.
N= numărul de persoane = 32 persoane.
F=32/ 80= 1flux (gabaritul minim necesar, conf. art. 2.6.60 din Normativ P118/1999 este
0,80 metri)

Iluminatul de siguranţă, tipul şi sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă.


În conformitate cu prevederile Normativului I7/02 s-au prevăzut următoarele tipuri de iluminat
de siguranţă:

•iluminat de siguranţă pentru evacuare a persoanelor în caz de incendiu - conform art.


7.13.16, 7.13.18, tabel 7.13.1-pct d ş i e din Normativ I7/2002; Acest iluminat de siguranţă
de evacuare se va realiza prin montajul deasupra uşilor şi pe căile de evacuare a unor lămpi
pentru iluminat de siguranţă cu panouri opale rezistente la foc cu pictograme, grad de
protecţie corespunzător locului de montaj, cu acumulator inclus având autonomie 3 ore;

•iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului şi intervenţii-se va realiza acolo


unde nu se poate întrerupe lucrul şi acolo unde este necesară intervenţia în cazul căderii
tensiunii(încăperea în care este amplasată centrala de semnalizare incendiu, administraţie,
paza, etc.); Acest iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului şi intervenţii se va realiza
cu corpuri de iluminat prevăzute cu invertor şi acumulator având autonomie de 3 ore.

•iluminat de siguranţă pentru marcarea hidranţilor de incendiu interiori - se va face


montând deasupra sau alături de fiecare hidrant la distanţă de minim 1,00 m şi maxim 1,5 m
de hidrant a lămpilor speciale pentru marcarea hidranţilor tip luminoblocuri cu acumulator
inclus având autonomie 1 oră, grad de protecţie corespunzător, tensiunea 230V/50Hz, pe
acelaşi circuit cu iluminatul de siguranţă de evacuare. Iluminatul de siguranţă va fi :
- de tip 2 în staţia de pompare pentru incendiu, în camera tabloului electric general,
încăperea centralei de semnalizare incendiu, conform art. 7.13.12 si 7. 13. 13. din Normativul
I7/2002 ;
- de tipul 3 în restul spaţiilor din clădirea de producţie şi birouri;

•prevederea de dispozitive de siguranţă la uşi - Uşile RF 45, 90 minute vor fi cu


autoînchidere sau închidere automată.

•timpul de siguranţă a căilor de evacuare şi după caz a refugiilor - Nu este cazul

• marcarea căilor de evacuare. Direcţiile în care se deplasează utilizatorii clădirii, în


vederea evacuării în caz de incendiu vor fi marcate cu indicatoare luminoase (luminoblocuri)

Măsuri pentru accesul şi evacuarea copiilor, a persoanelor cu dizabilităţi, bolnavilor şi


ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu - Nu este
cazul

Asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor, animalelor şi evacuarea bunurilor pe


timpul intervenţiei
Prin proiect, prin măsurile incluse în scenariul de securitate la incendiu sunt asigurate
condiţii de salvare a persoanelor şi evacuarea bunurilor pe timpul intervenţiei.

3.5.) Securitatea forţelor de intervenţie


A) Amenajările pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire şi incinta, pentru
autospeciale şi pentru ascensoarele de incendiu
Clădirile sunt accesibile pe >2 laturi, asigurându-se condiţii corespunzătoare a operaţiunii
de stingere şi salvare a persoanelor în caz de incendiu.
Timpii operativi de intervenţie pentru alarmare (T1)<2minute ;alertare (T2)< 3minute;

B) Caracteristicile tehnice şi funcţionale ale acceselor carosabile şi ale căilor de


intervenţie ale autospecialelor, proiectate conform reglementărilor tehnice,
regulamentul general de urbanism şi reglementărilor specifice de aplicare referitoare
la :

•numărul de accese ;
Se asigură două accese ale autospecialelor de intervenţie

•dimensiuni/gabarite;
Gabaritul accesului este > 7 metri (doua benzi de circulaţie).
•trasee;
Traseul autospecialelor de intervenţie este comun cu cel al utilizatorilor incintei, acesta
prin grija beneficiarului urmând a fi mereu accesibil în situaţia unui posibil incendiu.

• realizare şi marcare ;
Accesele autospecialelor se realizează din drum public şi nu este marcat într-un mod distinct.

C) Ascensoarele de pompieri

•tipul, nr. şi caracteristicile acestora - Nu este cazul

•amplasarea şi posibilităţile de acces, sursa de alimentare cu energie electrică de


rezervă – nu este cazul.

•timpul de siguranţă a ascensoarelor de pompieri - Nu este cazul

D) Asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor, a animalelor şi evacuarea bunurilor


pe timpul intervenţiei - Nu este cazul;

4.0.) Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor

A) Nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor


conform prevederilor, normelor generale de apărare împotriva incendiilor, a normelor
specifice de apărare împotriva incendiilor, precum şi reglementările tehnice specifice.
Dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor se va realiza conform
prevederilor, normelor generale de apărare împotriva incendiilor, a normelor specifice de apărare
împotriva incendiilor, precum şi reglementările tehnice specifice. Acestea sunt verificate periodic
şi menţinute permanent în stare de bună funcţionare prin grija beneficiarilor.

B) Sisteme, instalaţii şi dispozitive de semnalizare, alarmare şi alertare in caz de


incendiu
a) tipul şi parametrii funcţionali specifici instalaţiilor respective
În conformitate cu normativul I18/2/2002, art.4.21 s-au prevăzut instalaţii de detecţie şi
semnalizare a incendiilor ce au în componenţă : centrala de detectare semnalizare a
incendiilor ; detectoare de fum optice adresabile ; sirene de alarmare ; butoane de
semnalizare incendiu; reţele de avertizare acustică,
interconectare;
Sistemul de detecţie şi alarmare la incendiu va trebui să realizeze următoarele funcţiuni :
- detecţia şi avertizarea la incendiu în toate spaţiile care conform normelor în vigoare necesită
protejare ;
- semnalizarea începuturilor de incendiu prin butoane manuale de semnalizare ;
- alarmarea acustică locală sau /şi generală prin sisteme de alarmare ;
- instalaţia de sonorizare din incintă în caz de incendiu comandă transmiteri de mesaje de urgenţă
pentru
- monitorizarea rezervorului de apă de incendiu;
- monitorizarea pompelor de incendiu;
- comandă deschiderea automată la incendiu a trapelor de fum;
Trapele de fum vor fi acţionate electric. Acţionarea trapelor de fum se va face automat de către
centrala de semnalizare şi manual.
Sistemul de detecţie şi alarmare la incendiu este controlat şi comandat de o centrală
computerizată adresabilă, cu bucle închise, de tip A poziţionată la parter într-un spaţiu permanent
supravegheat. Încăperea în care se va monta centrala de semnalizare trebuie să respecte în
totalitate prevederile I 18-2002( există personal permanent de intervenţie, încăperea este separată
prin pereţi şi planşee incombustibile, etc.). Instalaţia de iluminat aferentă camerei centralei de
semnalizare incendiu trebuie să asigure nivelul de iluminare minim corespunzător cerinţei
utilizatorilor şi se execută din conductori de cupru în tuburi montate sub tencuială ; în
încăperea centralei de semnalizare incendiu trebuie prevăzut iluminat de siguranţă pentru
intervenţii, conform normativ I7-2002 (de tipul 2, respectiv, corpuri de iluminat prevăzute cu
invertor automat de sursa şi baterii de acumulatori având autonomie de 3 ore). În încăperea în
care este amplasată centrala de semnalizare vor exista posturi telefonice.
Buclele de comunicaţie sunt protejate atât la întreruperea lor cât şi la scurtcircuitare : în cazul
apariţiei unui scurtcircuit pe buclă, se va izola segmentul de buclă defect (între două module
izolatoare) centrala putând funcţiona pe cele două segmente de buclă funcţionale; în cazul
apariţiei unei întreruperi a unei bucle, centrala va funcţiona pe cele două segmente de buclă.
Reţeaua de detecţie la incendiu va fi realizată cu detectoare şi butoane de semnalizare
adresabile montate în spaţiul parcare, de următoarele tipuri: detectoare de fum optice,
adresabile ; butoane de semnalizare început de incendiu adresabile.
Reţeaua de avertizare acustică va fi realizată cu sirene de semnalizare.
Reţeaua de interconectare va fi realizată cu cablu de semnalizare special pentru sisteme de
detecţie incendiu(RF 30 min.)pentru bucle de detecţie şi semnalizare ; cu cablu de energieCYY-
F3x1,5 mmp pentru alimentarea cu energie electrică a centralei de semnalizare, surselor de
alimentare.
Amplasarea detectoarelor şi butoanelor de semnalizare se va face conform normelor în
vigoare şi caracteristicilor tehnice ala echipamentelor. Butoanele manuale de semnalizare se vor
amplasa la ieşirile din clădire şi pe căile de evacuare astfel încât nici o persoana, oriunde s-ar afla,
să nu se deplaseze mai mult de 50 de metri până la primul buton de incendiu.
Sirenele de alarmare se vor amplasa astfel încât să asigure alarmarea eficientă pentru oricare
zonă fizică şi funcţională din clădiri.
Circuitele de interconectare între elementele sistemului vor fi amplasate şi montate astfel încât să
fie redus la minim riscul deteriorării acestora sau distrugerii în caz de incendiu.
Funcţionarea sistemului în stare normală - centrala de detecţie şi alarmare la incendiu
supraveghează reţeaua de detecţie şi semnalizare şi integritatea circuitelor de interconectare.
Funcţionarea sistemului în caz de alarmare. La detectarea unui început de incendiu, în
oricare din compartimentările protejate, prin semnalele transmise de un detector sau buton de
semnalizare, centrala semnalizează optic şi acustic (prin buzz-erul intern) acest lucru. Automat
centrala comandă semnalizarea acustică locală prin sirenele din zona în care a fost detectat
începutul de incendiu, semnalizarea acustică în dispecerat, comanda mesajelor de urgenţă la
sistemul de sonorizare. Modul de acţionare al personalului specializat de intervenţie în caz de
incendiu se va stabili ulterior împreună cu utilizatorii clădirii. În cazul apariţiei unui incendiu
se va opri funcţionarea instalaţiilor de ventilaţie(oprirea ventilatoarelor de introducere şi de
evacuare aer) în mod automat prin intermediul centralei de semnalizare incendiu. Centrala de
semnalizare a unui eventual incendiu va funcţiona non stop..
Timp de alarmare şi alertare -1-3 minute. Zone protejate - spaţiul supus avizării

b) timpul de alarmare prevăzut - 1-3 minute.

c) zonele protejate/de detectare la incendiu - spaţiul supus avizării

C) Sisteme, instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor

a) tipul şi parametrii funcţionali

• stingere cu apă:
În conformitate cu prevederile normativului NP 086-05-art. 4.1, pentru stingerea unui eventual
incendiu s-a prevăzut o instalaţie de hidranţi interiori.
În conformitate cu prevederile normativului NP 086-05-art. 6.1, pentru stingerea unui eventual
incendiu s-a prevăzut o instalaţie de hidranţi exteriori.
În conformitate cu prevederile normativului NP 086-05-art. 7.1, pentru stingerea unui eventual
incendiu s-a prevăzut o instalaţie de stingere a incendiilor cu sprinklere.

•acţionare manuală sau manuală şi automată


- acţionare manuală pentru instalaţiile de hidranţi interiori şi exteriori
- acţionare automată pentru instalaţiile de sprinklere

•debite, intensităţi de stingere şi stropire, cantităţi calculate de substanţă de stingere,


concentraţii de stingere proiectate pe durata de timp normată, presiuni, rezerve
substanţe de stingere, surse de alimentare

Instalaţia de hidranţi interiori


Instalaţia va fi proiectată şi executată, corespunzător prevederilor Normativului
pentru proiectarea , executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor, indicativ
NP 086 – 05 şi STAS 1478/1990 art. 3.2.3.1 şi 3.2.2.2.3, astfel:
- amplasarea hidranţilor se va face astfel încât să se asigure udarea fiecărui punct al
clădirii cu două jeturi de apă;
- accesoriile de trecere a apei ( furtun Dn 50mm de lungime 20ml, ţeavă de refulare
universală, cheie de manevră), vor fi pozate în cutii de hidranţi şi nişe, astfel încât
robinetele să fie la maxim 1,50m de pardoseală;
- conductele de distributie a apei, vor fi realizate din materiale incombustibile Co(CA1).

Breviar de calcul:
- debitul specific minim al unui jet: qih = 2,50 l/s;
- numărul de jeturi în functiune simultană: 2 jet;
- lungimea minimă a jetului compact: lc = 6,00 m;
- debitul de calcul al instalaţiei: Qih = 5,00 l/s.
Vhi = 5,00 l/s x 10 min. x 60 sec. = 3000 l = 3 mc;
În instalatie se va asigura o presiune la orificiul ţevilor de refulare de maxim 4 bar şi minim
de 2,5 bar.

Instalaţia de hidranţi exteriori


Instalatia va fi proiectată şi executată, corespunzător prevederilor Normativului
pentru proiectarea , executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor, indicativ
NP 086 – 05.

Breviar de calcul:
- debitul de apă pt stingerea din exterior: Qie = 20,0 l/s;
- lungimea minimă a jetului compact: lc = 10,00 m;
V he = 20 l/s x 180min x 60 sec. = 216000 l = 216 mc.

Instalaţia de sprinklere
Instalatia va fi proiectată şi executată, corespunzător prevederilor Normativului
pentru proiectarea , executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor, indicativ
NP 086 – 05.

Breviar de calcul:
- debitul instalaţiei este: 30,0 l/s;
V sprinklere = 30 l/s x 90min x 60 sec. = 162000 l = 162 mc.

NOTĂ: Calculul detaliat al instalaţiilor de stingere, al necesarului de apa pentru stingerea


incendiilor şi a rezervei intangibile, se va realiza separat în scenariul de securitate la incendii
pentru instalaţiile de stingere.

D. Stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte şi mijloace de intervenţie


Prevederea mijloacelor de primă intervenţie se va efectua în baza:
* Normativului de siguranţă la foc P118 – 99:
- art.5.10.2: - câte un stingător portativ de 6 kg, sau echivalentul acestuia pentru o arie
desfaşurată de max. 150 mp;
* Norma Generală de apărare împotriva incendiilor – emisă prin Ordinul MAI
163/2007, anexa nr.6:
- câte un stingător portativ de 6 kg sau echivalentul acestuia pentru o arie de max. 200
mp;
* Normativului pentru proiectarea şi executarea construcţiilor, instalaţiilor şi dotarilor
tehnologice industriale din punct de vedere al siguranţei la foc specific sectoarelor din
industria lemnului – indicativ NPSI – L.P.S./ 2002, anexa nr. 11:
- câte un stingător portativ cu spuma sau cu apa de min 6 litri kg pentru o arie de
max. 150 mp;
- butoi cu 250 l apă şi 2 galeţi din tabla kg pentru o arie de max. 150 mp;
Clasele de incendiu existente:
- preponderent :clasa A – incendii de materiale solide;

Condiţii de amplasare şi funcţionare pentru stingătoare:


- stingătoarele se amplasează în locuri uşor accesibile pentru intervenţie în caz de
incendiu – lângă căile de acces – evacuare;
- stingătoarele se vor monta la înălţime de 1,4 m de pardoseală;
- stingătoarele se fixează bine de elementele de construcţie pentru a nu împiedica
evacuarea persoanelor;
- modul de punere în funcţiune: manual.

5) Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu


a) Sursele de alimentare cu apă, substanţele de stingere şi rezervele asigurate.
Sursa de apă pentru intervenţia în caz de incendiu o constituie rezerva din dotarea maşinilor de
intervenţie ale pompierilor şi gospodăria de apă .

b) Poziţionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică, gaze şi alte utilităţi


Racordul de alimentare cu energie electrică, va fi poziţionat la loc vizibil şi semnalat în
conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu în vigoare.

c) Date privind serviciul privat pentru situaţii de urgentă, conform criteriilor de


performanţă.
Asigurarea serviciului privat de pompieri se va realiza în conformitate cu prevederile art.
5.10.8/P118/99.
Timpii operativi de intervenţie pentru alarmare (T1)<2minute ;alertare ( T2)< 3minute ;
În spaţiile supuse avizării nu se vor depozita şi comercializa substanţe deosebite pentru care
sunt necesare produse de stingere şi echipamente speciale.

d) Zonele, încăperile, spaţiile în care se găsesc substanţele şi materialele periculoase şi


pentru care sunt necesare produse de stingere şi echipamente speciale(cantităţi,
starea în care se află), tipul şi echipamentul individual de protecţie a personalului
În spaţiile supuse avizării nu se vor depozita şi vehicula substanţe şi materiale periculoase
pentru care sunt necesare produse de stingere şi echipamente speciale

6. Măsuri tehnico organizatorice:


A. Pe timpul lucrărilor de execuţie se vor respecta normele specifice de prevenire şi
stingere a incendiilor pentru organizări de şantier, Normativ C 300 - 1994, aprobat cu
Ordinul nr. 20 - 1994 al MLPAT.
Pentru executarea unor lucrări cu persoane fizice sau juridice terţe, conform
art. 9 din Legea nr. 307 / 2006 privind prevenirea şi stingerea incendiilor, în
contractele de lucrări se vor prevedea clauze cu obligaţiile părţilor privind apărarea
împotriva incendiilor.
La terminarea lucrărilor de construcţii se va realiza recepţia conform
Regulamentului de recepţie pentru construcţii şi instalaţii aprobat prin HGR 273 / 1994 şi
respectiv HGR 51 / 1996 pentru montaj instalaţii, echipamente şi darea în folosinţă a noi
capacităţi.

B. Soluţiile constructive şi de echipare cu instalaţii utilitare, corespund cerinţelor


investitorului şi sunt compatibile destinaţiei şi capacităţii obiectivului. Orice modificare pe
timpul execuţiei, se va face numai cu acordul proiectantului.
Toate dispoziţiile de şantier pentru intervenţii în afara proiectului vor
fi date de proiectant, vor fi supuse verificatorilor de proiecte atestaţi pentru
cerinţele de calitate stabilite iniţial. De asemenea, dispoziţiile de şantier vor
avea acordul scris al beneficiarului/ investitorului/ administratorului/
managerului de proiect.

C. La darea în folosinţă, se va elabora planul de intervenţie la incendii, se va organiza


activitatea de apărare împotriva incendiilor în conformitate cu reglementările în
vigoare şi se vor stabili măsuri specifice care să asigure protecţia la foc a obiectivului.
Responsabilii administrativi ai obiectivului vor lua măsurile de întocmire a documentelor
principale de organizare a apărării împotriva incendiilor pe durata exploatării
construcţiilor şi instalaţiilor utilitare :
• dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind
apărarea împotriva incendiilor;
• instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de
muncă;
• dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
• dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;
• convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării
împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra
bunurilor imobile/antrepriza;
• dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de
specialitate cu atribuţii in domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii;

Documentele şi evidentele specifice apărării împotriva incendiilor trebuie să cuprindă cel


puţin:
• fişa obiectivului,
• raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;
• documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu,
identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc.;
• avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre
neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
• certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele
tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie
utilizate;
• registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după
atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea,
întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu;
• registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul;
• lista operatorilor economici/instituţiilor cu care a încheiat contracte de închiriere/convenţii,
cu specificarea domeniului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de
valabilitate ale contractului;
• planurile de protecţie împotriva incendiilor;
• evidenta exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei;
• evidenta exerciţiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile rezultate din
efectuarea acestora;
• fişele de instruire, conform reglementarilor specifice; " lista cu
substanţele periculoase, clasificate potrivit legii;
• grafice de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor
producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme care
pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu;
• rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de
stat competente;
• programe/planuri cuprinzând masuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor
autorităţilor de control pentru respectarea reglementarilor în domeniu.

Reglementări specifice aplicabile


La întocmirea prezentului scenariu de securitate la incendiu au fost avute în vedere
următoarele acte normative:
- Ordinul Comandantului Corpului Pompierilor Militari pentru aprobarea Metodologiei de
elaborarea scenariilor de siguranţa la foc – Nr. 1119 din 27.07.1999;
- OMAI Nr. 130/ 2007, pentru aprobarea „Metodologiei de elaborarea scenariilor de
siguranţa la incendiu”
- Normativul de siguranţa la foc – indicativ P118 – 99;
- Manualul privind exemplificari, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor Normativului
de siguranţa la foc – indicativ P118 – 99;
- Normativului pentru proiectarea şi executarea construcţiilor, instalaţiilor şi dotarilor
tehnologice industriale din punct de vedere al siguranţei la foc specific sectoarelor din
industria lemnului – indicativ NPSI – L.P.S./ 2002;
- Norma Generală de aparare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI 163-2007;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Legea nr.10/1996, privind calitatea în construcţii;
- Ghidul – indicativ GP – 063 – 01;
- Normative tehnice : NP 086 – 05; I 7 – 02; I 20 – 95; I 13 – 02; I 18/2 – 02;
- STAS 1478 – 90 ;
- STAS 11097/1 – 89 ;
- STAS 10903/2– 79 ;
- STAS 297/1 –2/80 ;

ÎNTOCMIT
Ing. L. Pricopoaia