Sunteți pe pagina 1din 22

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, CONSOLIDARE SI EXTINDERE IN PLAN A CONSTRUCTIEI EXISTENTE, REFACEREA IMPREJMUIRII
TERENULUI SI SCHIMBAREA DESTINATIEI ACTUALE (LOCUINTA P+1E+M) IN RESTAURANT
1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU


MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, CONSOLIDARE SI EXTINDERE IN PLAN
A CONSTRUCTIEI EXISTENTE, REFACEREA IMPREJMUIRII TERENULUI SI
SCHIMBAREA DESTINATIEI ACTUALE
(LOCUINTA P+1E+M) IN RESTAURANT

I. OBIECTUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE

1. Prezentul memoriu tehnic trateaza partea de arhitectura a proiectului Nr.


1/C/32/2019 la faza D.T.A.C. +P.T., privind lucrarile de modificari interioare si exterioare,
consolidare si extindere in plan a constructiei existente, refacerea imprejmuirii terenului si
schimbarea destinatiei actuale (P+1E+M) in restaurant, in conformitate cu reglementarile
urbanistice ale zonei de amplasament si prevederile din Certificatul de Urbanism Nr.25 din
21.01.2019 cu valabilitatea prelungita.
2. Pe terenul cu suprafata de 3693mp. exista o constructie cu functiunea de
locuinta, cu regim de inaltime P+1E+M, cu suprafata construita la sol de 151mp. si
suprafata construita desfasurata de 453mp. Constructia existenta are o suprafata utila
Au=118.24mp. si o suprafata locuibila Aloc.=70.89mp. conform releveelor cadastrale
atasate prezentei documentatii tehnice.
Beneficiarii propun schimbarea destinatiei actuale a cladirii P+1E+M in
“RESTAURANT”, extinderea cladirii existente cu un corp P+1E in continuarea corpului
P+1E+M existent pentru realizarea bucatariei restaurantului, construirea unui corp retras
minimum 5m. de la aliniamentul stradal, cu regim de inaltime “PARTER”, cu functiunea de
‘BUFET EXPRES” si amenajarea unei terase descoperite intre cladirea existenta P+1E+M
si corpul “BUFET EXPRES” dinspre strada.
Prezenta documentaţie a fost întocmită conform datelor de temă stabilite de către
beneficiar.
3. Prezentul scenariu de securitate la incendiu este întocmit în conformitate cu
Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu ordinul MAI nr. 163/2007 şi
cu Metodologia de întocmire a scenariilor de securitate la incendiu aprobată cu ordinul MAI
nr. 129/2016.
Scenariul de securitate la incendiu a fost întocmit în baza prevederilor in vigoare,
inclusiv:
 Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P118/1999;

1
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, CONSOLIDARE SI EXTINDERE IN PLAN A CONSTRUCTIEI EXISTENTE, REFACEREA IMPREJMUIRII
TERENULUI SI SCHIMBAREA DESTINATIEI ACTUALE (LOCUINTA P+1E+M) IN RESTAURANT
2

 Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor Normativului


P118-99 „Siguranta la foc a constructiilor” indicativ MP 008-2000;
 Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificari, completari
ulterioare+Ordin MAI nr. 163/2007 -pt. aprobare Norme Generale de apărare
împotriva incendiilor;
 Anexa nr 1 la Ordinul MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila;
 SR EN 1992-1-2 proiectarea structurilor de beton – calculul comportarii la foc.
 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalaţiilor electrice aferente
cladirilor, indicativ I.7/2011;
 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare,
indicativ I.5/2010;
 Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a –II-a - Instalatii
de stingere, indicativ P118/2-2013;
 Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a - Instalații de
detectare, semnalizare si avertizare, indicativ P118/3 – 2015;
 SR 10903-2/2016 Masuri de protectie contra incendiilor. Determinarea sarcinii
termice in constructii;
În Scenariul de securitate la incendiu sunt estimate condiţiile tehnice asigurate prin proiect
în raport cu cerinţele reglementărilor specifice în domeniul securități la incendiu.
II. STRUCTURA SCENARIULUI DE SECURITATE LA INCENDIU
conf. Ordin 129/2016 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a scenariilor
de securitate la incendiu

1. CARACTERISTICILE CONSTRUCŢIEI

1.1. Datele de identificare


1.1.a. Denumirea obiectivului: MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE,
CONSOLIDARE SI EXTINDERE IN PLAN A CONSTRUCTIEI EXISTENTE, REFACEREA
IMPREJMUIRII TERENULUI SI SCHIMBAREA DESTINATIEI ACTUALE
(LOCUINTA P+1E+M) IN RESTAURANT

1.1.b. Beneficiar/Amplasament/Proiectant:
 Beneficiar: S.C. MILLENIUM TRANS IMPEX S.R.L. BUCURESTI
 Amplasamentul: Comuna Cornetu, Sat Cornetu, Sos.Alexandriei Nr.32, Judetul Ilfov
 Proiectant general: S.C.ICOMAX PROIECT S.R.L. Bucuresti;

1.2. Profilul de activitate-Destinația


2
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, CONSOLIDARE SI EXTINDERE IN PLAN A CONSTRUCTIEI EXISTENTE, REFACEREA IMPREJMUIRII
TERENULUI SI SCHIMBAREA DESTINATIEI ACTUALE (LOCUINTA P+1E+M) IN RESTAURANT
3

 functiuni principale-alimentatie publica ( sali de restaurant, bucatarie rece si calda);


 functiuni secundare: bar de zi, vestiare, grupuri sanitare, depozite;
 functiuni conexe: gospodărie de apă pentru incendiu, tablou electric general, grup
electrogen;
 program de lucru: 12/24.

1.3. Categoria și clasa de importanță


1.3.a. Categoria de importanță:
 Conform prevederilor Regulamentului privind stabilirea categoriilor de importanță a
construcțiilor, aprobat prin HGR nr. 766/1997, cu modificările și completările
ulterioare, clădirea se încadrează în categoria „C” de importanță (normală).

1.3.b. Clasa de importantă:


 Conform prevederilor din Tabelul 4.2. din Codul de proiectare seismică a
construcțiilor, Partea I, indicativ P100-1-2013, cu modificările și completările
ulterioare, clădirea se încadrează în clasa III de importanță (obișnuită).

1.4. Particularități specifice construcției


1.4.1. Principalele caracteristici ale construcției:
1.4.1.a. Tipul clădirii/regimul de înălțime:
 Clădire existenta P+1+M cu functiune de locuinta cu schimbare de destinatie in spatii
de alimentatie publica (restaurant) la parter, spatii de cazare personal la etaj si spatii
pentru evenimente in cadru restrans la mansarda; se propune extinderea cladirii
existente cu un corp cu regim de inaltime P+M, cu spatii pentru bucataria
restaurantului la parter si spatii de destindere la mansarda, fara sali aglomerate;
 Se mai propune realizarea unui corp de cladire cu regim de inaltime parter cu
functiune de bufet expres catre strada, fara sali aglomerate;
 Intre corpul de cladire existent si cel propus se amenajeaza o terasa descoperita;
 Volum interior cladire existenta si extinsa = 1457.68mc;

1.4.1.b. Aria construită și desfășurată, principalele destinatii ale incaperilor:


Imobilul cu funcţiunea nou propusa de restaurant are urmatoarele date tehnice:
Suprafata terenului de amplasament: S. teren = 3693.00mp.;

- Suprafata construita la sol cladire propusa P+1E+M: (A.c.) = 160.32mp.;


- Suprafata construita la sol extindere cu un corp P+M: (A.c.) = 86.71mp.;
- Suprafata construita la sol „BUFET EXPRES”: (A.c.) = 87.67mp.;
- Suprafata construita la sol „CAMERA PUBELE”: (A.c.) = 25.30mp.;
_________________________________________________________________
TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA: A.c.=360.00mp.

TOTAL SUPRAFATA DESFASURATA (A.d.c.) = 743.10mp. din care:

- SUPRAFATA TOTALA CONSTRUITA PROPUSA PARTER: A.c.=360.00mp.


- SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA ETAJ (P+1E+M):
A.c.=134.71mp.
- SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA MANSARADA (P+1E+M):
A.c.=135.73mp.
- SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA EXTINDERE CU UN CORP (P+M)
A.c. = 112.66 mp.
3
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, CONSOLIDARE SI EXTINDERE IN PLAN A CONSTRUCTIEI EXISTENTE, REFACEREA IMPREJMUIRII
TERENULUI SI SCHIMBAREA DESTINATIEI ACTUALE (LOCUINTA P+1E+M) IN RESTAURANT
4

Pentru corp P+1+M functiunile incaperilor propuse sunt:

 Parter: vestibul, 3 saloane restaurant pentru 6, 8 si 8 persoane, bucatarie restaurant


cu bucatarie rece, bucatarie calda, spatii frigorifice, bar, spatii preparari, depozit
legume-fructe (S<36 mp), depozit coloniale (S<36 mp), spalatorie vase;
 Etaj 1: camere odihna pentru personal deservire, vestiar, grupuri sanitare;
 Mansarda: Salon pentru evenimente festive restranse (max 48 persoane)

1.4.1.c. Numărul compartimentelor de incendiu: cele 2 corpuri de cladire (corp P+1+M


si corp Parter) formeaza1 compartiment de incendiu gradul III de rezistenta la foc cu
A.c.=360 mp; Volum= 2431.08 mc; se respecta prevederile din normativ P118-99 art. si
tabel 3.2.4. ref. la arii construite admise pentru compartimente de incendiu ale cladirilor
civile supraterane;

1.4.1.d. Numărul maxim de utilizatori:


Se stabilesc prin proiect urmatoarele capacitati maxime simultane de persoane:148
persoane, din care:
 personal de servire = 14 persoane: sef sala (si administrator) = 1 persoana;
bucatar = 1 persoana;
ajutor de bucatar = 1 persoana;
spalator vase = 1 persoana;
ospatari = 4 persoane;
barman = 1 persoana;
receptie marfa = 1 persoana;
bucatarie rece = 2 persoane;
bufet expres = 2 persoane.
 3 saloane restaurant = 22 persoane;
 sala de relaxare si jocuri sportive: 10 persoane;
 sala pentru evenimente festive restranse = 48 persoane;
 terasa amenajata in aer liber = 48 persoane.

1.4.1.e. Prezența permanentă a persoanelor, capacitatea de autoevacuare:


 Persoanele existente în clădire au capacitatea de a se evacua singure (valide) iar
cele cu deficiente locomotorii vor fi indrumate catre iesire.

1.4.1.f. Capacități de depozitare sau adăpostire:


 Depozite de alimente si obiecte de inventar cu suprafete sub 36 mp; 1 depozit vesela
de bucatarie cu supraf. = 108,50 mp; clasele P1,P2 si P3 de periculozitate;
1.4.1.g. Caracteristicile proceselor tehnologice și cantitățile de substanțe
periculoase:
Pentru asigurarea securitatii la incendiu a obiectivului analizat, prin decizie scrisă se
interzice depozitarea de lichide inflamabile, materiale explozive, gaze sub presiune,
substanţe cu pericol de autoaprindere sau substanţe incompatibile sau orice altă substanţă
4
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, CONSOLIDARE SI EXTINDERE IN PLAN A CONSTRUCTIEI EXISTENTE, REFACEREA IMPREJMUIRII
TERENULUI SI SCHIMBAREA DESTINATIEI ACTUALE (LOCUINTA P+1E+M) IN RESTAURANT
5

clasificată potrivit legii drept periculoasă (conform art. 3.2.7. din normativul P 118 – 99). În
incinta nu se vor introduce materiale și substanțe periculoase în cantitati care să intre sub
incidenta Legii nr. 59/2014 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care
sunt implicate substanțe periculoase.

1.4.1.h. Numărul căilor de evacuare și, după caz, al refugiilor.


 la parter: 4 cai de evacuare pentru corpul P+1+M si 2 cai de evacuare pentru corpul
Parter;
 la etaj si mansarda: 1 cale de evacuare pentru corpul P+1+M;

1.4.2. . Echiparea cu instalații utilitare


a). Instalații electrice
a.1. Surse de alimentare:
Tabloul electric de distributie (TEG) al spatiului analizat se va realiza din reteaua de
distributie a energiei electrice existenta in cladire. Din tabloul electric de distributie al
spatiului (TEG) se vor alimenta receptoarele electrice din zona salilor de servire,
receptoarele electrice destinate climatizarii si tabloul electric secundar de distributie
pentru bar si salile de servire (TE1).
Tabloul electric de distributie (TEG) al spatiului analizat va avea asigurat accesul din
holul comun si va fi accesibil numai persoanelor calificate.

Pentru diminuarea riscului de incendiu se va utiliza un dispozitiv de protectie cu curent


diferential rezidual (DDR) cu curentul nominal de functionare mai mic sau cel mult egal
cu 300 mA amplasat pe coloana de alimentare a tabloului electric de distributie al
spatiului analizat, conform art. 4.2.2.8. din Normativul I7-2011.

La confectionarea carcaselor tablourilor de distributie se vor folosi materiale


incombustibile sau nehigroscopice si cu intirziere la propagarea focului conform
prevederilor art. 5.3.3.14 din Normativul I7-2011.
Echipamentele electrice protejate in carcase metalice si cu grad de protectie minima
IP54 pot fi montate in contact direct cu elementele de constructie din materiale
combustibile conform prevederilor art. 5.1.6.13 din Normativul I7-2011.
Tablourile de distributie vor fi realizate utilizand aparataj, componente de instalare si
de racordare standard, agrementate in Romania si testate in laborator. Conceptia
sistemului trebuie sa fie validata prin incercari de tip, conform SR EN 60439-1.
Constructorul de tablouri va prezenta buletine de incercari care sa ateste
conformitatea.
Toate echipamentele electrice vor fi alese astfel incat sa suporte in deplina siguranta
solicitarile si influentele externe la care pot fi supuse, specifice locului unde aceste
echipamente sunt instalate.
Circuitele electrice de iluminat si prize din tablourilor electrice de distributie vor fi
protejate cu disjuctoare diferentiale cu un curent rezidual de cel mult 30mA.
Instalatiile electrice de forta, iluminat si prize precum si cele de curenti slabi vor fi
realizate in concordanta cu prevederile Normativului I7-2011 respectiv I18/1-01 si
P118/3-2015 si vor avea gradul de protectie corespunzator mediului in care vor fi
utilizate.
Instalatia de iluminat normal trebuie sa asigure un nivel de iluminare si o
uniformitate optime, in functie de tipul activitatii ce se desfasoara in fiecare spatiu.
5
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, CONSOLIDARE SI EXTINDERE IN PLAN A CONSTRUCTIEI EXISTENTE, REFACEREA IMPREJMUIRII
TERENULUI SI SCHIMBAREA DESTINATIEI ACTUALE (LOCUINTA P+1E+M) IN RESTAURANT
6

Se vor utiliza corpuri de iluminat executate din materiale incombustibile sau cu


intarziere la propagarea flacarii conform art. 5.4.17 din Normativul I7-2011.

Spatiul analizat va fi echipat cu urmatoarele tipuri de iluminat de siguranta /


securitate:
- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului in camera unde va fi
amplasat echipamentul de control si semnalizare (camera ECS), la tabloul
general si in camera centralei termice;
- iluminatul de securitate pentru evacuare in incaperile cu mai mult de 50 de
persoane si in toaletele cu suprafete mai mari de 8 m 2 si cele destinate
persoanelor cu dizabilitati;
- iluminatul de securitate impotriva panicii in incaperile dispuse, in incaperile
dispuse la nivelele supraterane cu peste 100 de persoane si in incaperile cu
suprafete mai mari de 60 m2;
Pe langa alimentarea de baza, corpurile de iluminat de siguranta vor dispune de
alimentare de rezerva constituita din surse locale (baterii de acumulatoare) care
permit functionarea corpurilor timp de cel putin 2 ore pentru iluminatul de securitate
pentru evacuare si 1 ora pentru celelalte tipuri de iluminat de siguranta.
Corpurile de iluminat de tip autonom se vor alimenta din circuite comune cu corpurile
de iluminat pentru iluminatul normal, utilizandu-se cabluri cu intarziere la propagare
flacarii in manunchi, tip CYY-F.
Circuitele electrice ale instalatiilor mai sus descrise se vor executa cu cabluri de
energie, 600/1000 V, avand material conductor cupru, izolatie si manta din PVC si
rezistenta la propagarea flacarii in manunchi. Pentru sustinerea si distributia acestora
se vor utiliza sisteme de pat de cabluri din otel zincat sau tuburi de protectie din PVC
cu intarziere la propagarea flacarii.
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta trebuie sa fie realizate din
materiale clasa B de reactie la foc, potrivit reglementarilor specifice conform art.
7.23.3.3. din Normativul I7-2011.

Instalatia de detectie si semnalizare la incendiu


Pentru detecţia şi semnalizare incendiului se va utiliza centrala adresabila de detectie
si semnalizare la incendiu;
CENTRALA TREBUIE AMPLASATA INTR-UN SPATIU SPECIAL DESTINAT CARE
VA FI SEPARAT FATA DE SPATIILE INVECINATE PRIN PERETI REZISTENTI LA
FOC EI 60 IAR GOLUL DE ACCES VA FI PROTEJAT CU USA REZISTENTA LA
FOC EI 30-C
Centrala de detectie si semnalizare la incendiu a spatiului analizat va fi amplasata in
biroul de la etaj (camera E07).
Elementele de detecţie sunt detectoare optice de fum adresabile, detectoare de
caldura adresabile si detectoare multisenzor de fum si caldura adresabile.
Detectoarele si declansatoarele manuale de alarmare se vor conecta pe bucle
adresabile (ambele capete ale buclelor sunt conectate în centrală) care vor fi
monitorizate din punct de vedere al integrităţii (se semnalizează în centrala de
incendiu atât întreruperea unei bucle cât şi existenţa unui scurtcircuit pe buclă).
Pentru semnalizarea manuală a incendiului se vor prevedea declansatoare manuale
de alarmare adresabile amplasate pe căile de evacuare din clădire, conform
normativelor în vigoare: o persoană aflată în orice punct să nu se deplaseze mai mult
de 30 m pentru a acţiona un declansator manual de alarmare. Declansatoarele
manuale de alarmare sunt amplasate pe caile de evacuare si în apropierea uşilor de

6
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, CONSOLIDARE SI EXTINDERE IN PLAN A CONSTRUCTIEI EXISTENTE, REFACEREA IMPREJMUIRII
TERENULUI SI SCHIMBAREA DESTINATIEI ACTUALE (LOCUINTA P+1E+M) IN RESTAURANT
7

ieşire în caz de urgenţă. In cazul in care usa de iesire in caz de urgenta este blocata
printr-un sistem de control-acces, se va monta un releu suplimentar încorporat în
declansatorul manual de alarmare care va comanda deblocarea electromagnetilor
amplasaţi pe uşi. Uşa de urgenţă se va deschide din interior prin simpla apăsare a
barei antipanică coroborată cu acţionarea butonului de incendiu din vecinătatea uşii
sau cu acţionarea modului de intrare/ieşire adresabil aferent uşii respective.
Semnalizarea incendiului se va face cu sirene piezoelectrice de interior cu flash
amplasate de asemenea manieră încât să fie auzite de o persoană aflată în orice
punct al clădirii si o sirena exterioara cu flash montata pe fatada principala a cladirii.
Sistemul va avea alimentare back-up care îi va permite funcţionarea pe o perioadă mai
mare de 48 de ore în stand-by şi de ½ oră în alarmă.
Reţeaua de conexiuni între elementele sistemului (detectoare, declansatoare manuale
de alarmare, module adresabile etc.) se va realiza cu cablu special, rezistent la foc
min. E30 de tip JH(St)H, montat în tub de protectie din PVC cu aceleasi caracteristici
din punct de vedere al rezistentei la foc.
Utilizatorul va deţine un jurnal în care se vor nota toate acţiunile efectuate asupra
sistemului de detecţie şi semnalizare a incendiului, data şi ora evenimentului. Se
includ aici:
- excluderea de sub supravegherea sistemului a unei părţi a acestuia prin izolare de
zone;
- defecte apărute în funcţionarea sistemului;
- alarme de incendiu false sau reale;
- teste de funcţionare;
Din punct de vedere al modului de cablare se vor respecta următoarele:
- trebuie respectată distanţa minimă de siguranţă între părţile componente ale
sistemului de semnalizare (între conductele de semnalizare şi celelalte circuite
electrice : de iluminat, forţă etc., respectiv 25cm) sau faţă de celelalte tipuri de instalaţii
(sanitare, încălzire, climatizare etc.).
- asigurarea alimentării cu energie electrică a centralei de semnalizare este realizata
printr-un circuit propriu (la care nu sunt racordaţi alţi consumatori), alimentat din TEG
(Tabloul electric general) si dintr-o sursa proprie de alimentare suplimentara dotata cu
acumulator care permite functionarea centralei de semnalizare si detectie la incendiu
in cazul in care apare un defect pe alimentarea generala.
- asigurarea obturării golurilor din jurul traseelor cablarii instalatiei de detectie si
semnalizare la incendiu (create la traversarea pereţilor, planşeelor cu rol de protecţie
la foc) cu materiale care să asigure aceeaşi rezistenţă la foc cu a peretelui traversat.

b. Instalaţii de alimentare cu apă menajeră rece si caldă

In proiectul pentru „MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, CONSOLIDARE SI


EXTINDERE IN PLAN A CONSTRUCTIEI EXISTENTE, REFACEREA IMPREJMUIRII
TERENULUI SI SCHIM-BAREA DESTINATIEI ACTUALE (LOCUINTA P+1E+M) IN
RESTAURANT„ sunt prevazute dotarile cu utilitatile si instalatiile cerute prin tema
beneficiarului.

ALIMENTARE APA RECE/CALDA


Instalatiile sanitare interioare aferente obiectivului proiectat cuprind:
• dotarea cu obiecte sanitare, armaturi si accesorii;
• alimentarea cu apa rece si apa calda a punctelor de consum;
• canalizarea apelor uzate menajere;

7
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, CONSOLIDARE SI EXTINDERE IN PLAN A CONSTRUCTIEI EXISTENTE, REFACEREA IMPREJMUIRII
TERENULUI SI SCHIMBAREA DESTINATIEI ACTUALE (LOCUINTA P+1E+M) IN RESTAURANT
8

Dotarea cu obiecte sanitare, armaturi si accesorii necesare la punctele de consum s-a


facut in conformitate cu prevederile Normativului I9, in functie de destinatia cladirii,
numarul de persoane, regimul de furnizare a apei, pentru a se asigura conditiile de
igiena si gradul de confort cerut de standardele in vigoare.
Pentru proiectarea instalatiilor sanitare interioare, ca tema de proiectare s-au considerat
plansele de arhitectura elaborate in baza cerintelor beneficiarului:
 Zona grupuri sanitare – Bufet expres - este dotata cu 2 lavoare, 2 closete si 2 dusuri;
 Zona grupuri sanitare - Restaurant - este dotata cu 4 lavoare, 6 closete si 2 pisoare;
 Zona bucatarie – este dotata cu 6 spalatoare duble
 Zona grupuri sanitare - etaj - este dotata cu 5 lavoare, 3 dusuri si 5 closete.

Obiectele sanitare si accesoriile aferente cu care sunt echipate grupurile sanitare sunt :
- lavoare din portelan sanitar;
- vase de closet din portelan sanitar;
- etajere din portelan sanitar;
- oglinzi din semicristal.
Distributia in interiorul cladirii, atat orizontala cat si verticala, se va realiza printr-un
sistem realizat din teava PPR sau PEX pentru diametre pana la 40mm pe trasee
stabilite conform planurilor desenate. Racordurile de apa pentru WC-uri se vor realiza cu
teava PPR/PEX.16x2,2 iar pentru lavoare si spalatoare cu teava PPR/PEX.20x2,8. La
trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta tuburi de protectie.
Alimentarea obiectelor sanitare cu apa rece si calda de consum se va face prin
reteaua de distributie, pozata prin pereti si prin sapa dupa caz. Retelele de distributie a
apei reci si calde de consum, vor fi realizate din tevi de polipropilena random PP-R
imbinate prin polifuziune la cald.
Racordarea bateriei amestecatoare a lavoarului, bideului si spalatorului se va realiza
prin intermediul racordurilor flexibile de 1/2”. Rezervorul vasului de closet se va racorda
la retaua de distributie a apei reci printr-un racord flexibil de 3/8”. Pe conductele de
racord la bateria amestecatoare a lavoarului si la rezervorul vasului de closet se vor
prevedea robineti de serviciu cu obturator sferic.
Se vor monta armaturi de reglare a presiunii de inchidere, golire si siguranta in
conformitate cu normele in vigoare:
- robinet cu ventil sferic pentru coloanele spre grupurile sanitare.
- robinete coltar de oprire si reglaj pentru legaturile conductelor de apa la bateriile
amestecatoare de apa rece si calda a lavoarelor, spalatoarelor, vaselor de WC.
- robinete cu sfera si portfurtun speciale pentru curte.
- clapet antiretur pentru instalatia de canalizare.

Debitul de apa rece, conform breviar de calcul:


Vc = 0,3* E1/2 [l/s],
Vc = 0,67 (ƩVs)1/2 [l/s], in care:

Vs = debitul specific de apa al armaturilor [l/s]

8
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, CONSOLIDARE SI EXTINDERE IN PLAN A CONSTRUCTIEI EXISTENTE, REFACEREA IMPREJMUIRII
TERENULUI SI SCHIMBAREA DESTINATIEI ACTUALE (LOCUINTA P+1E+M) IN RESTAURANT
9

E = echivalenti de debit

Debitele specifice de apa Vs , echivalentii de debit E si presiunea de utilizare Pu ale


armaturilor obiectelor sanitare sunt date in ANEXA 2.

diametrul conductei se determina functie de debitul de apa si


viteza
va = 0,9 m/s
qa = 1,51 l/s = 0,00162 m3/s d0 = 0,0478 m = 48 mm (1 1/2’’)
Alimentarea cu apa rece a cladirii se realizeaza de la reteaua publica printr-un
bransament contorizat Dn 1 1/2’’ cu o conducta de alimentare din teava PEHD pentru
transport apa potabila, SDR17, DN 50, PN 6 bar .
Debitul de calcul pentru instalatiile de preparare a apei calde pentru consum menajer,
in cazul prepararii apei calde cu schimbatoare de caldura fara acumulare, este egal cu
debitul de calcul al conductelor de apa calda.
Pentru alimentarea cu apa calda a punctelor de consum s-a proiectat o instalatie de
distributie realizata din conducte din teava de polietilena reticulata, alimentata de la boilerul
de apa calda. Avand traseul comun cu instalatia de distributie a apei reci, instalatia de
alimentare cu apa calda de consum se va monta aparent/mascat, cu respectarea
prevederilor din Normativul I9.

CANALIZARE MENAJERA
Debitul de calcul pentru conducte de canalizare a apelor uzate menajere care asigura
evacuarea la mai mult de un obiect sanitar sau punct de consum, se calculeaza cu relatia
generala:
Vc = Vcs + Vs.max [l/s], in care:
Vcs = debitul de calcul pentru apa de scurgere in reteaua de canalizare, cf. datelor din
ANEXA 4;
Vs.max = debitul specific cu valoarea cea mai mare, care se scurge in reteaua de
canalizare [l/s]

9
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, CONSOLIDARE SI EXTINDERE IN PLAN A CONSTRUCTIEI EXISTENTE, REFACEREA IMPREJMUIRII
TERENULUI SI SCHIMBAREA DESTINATIEI ACTUALE (LOCUINTA P+1E+M) IN RESTAURANT
10

Pentru toate categoriile de cladiri administrative si social-culturale, la valori ale lui V s sau ale
lui E mai mici decat cele indicate in domeniul de aplicare al relatiei de calcul din tabel, se
aplica relatia:
Vcs = Ʃ Vs [l/s], sau Vcs = Ʃ E [l/s],

Vc = Vcs + Vs.max = 3,11 + 6 = 9,11 [l/s],


Apele uzate menajere de la obiectele sanitare, precum si de la sifoanele de
pardoseala vor fi colectate prin coloane de canalizare menajera si evacuate prin curgere
libera prin camin de racord la canalizarea exterioara.
Conductele de canalizare vor fi din tevi de polipropilena ignifuga pentru canalizare, iar
cele montate ingropat in pardoseala sau in radier vor fi din PVC KG, montate cu panta
corespunzatoare diametrului ales.
Sifoanele de pardoseala sunt din material plastic, cu piesa de prelungire si capac din
inox,avand 2 sau 3 intrari de 40/32mm si o iesire de 50mm, amplasat la partea
inferioara pentru a permite racordarile.
Instalatia interioara de canalizare se va executa din conducte de PVC, cu imbinare
cu mufe si garnituri de cauciuc. In proiectarea intregului ansamblu al instalatiilor sanitare
interioare si exterioare, se va avea in vedere, pe langa realizarea parametrilor de control
si a cerintelor estetice si asigurarea unei bune exploatari. Pentru buna functionare si
exploatare a instalatiei se vor prevedea piese de curatire pe coloane, la baza coloanei,
deasupra ultimei ramificatii.
Coloanele de ventilare se vor prelungi cu 1,5 m deasupra ultimului racord si se vor
prevedea cu aerisitoare cu membrana.
Obiectele sanitare se vor prevedea cu sifoane cu butelie cu garda hidraulica de 60
mm, sau in cazul in care se folosesc sifoane din tuburi flexibile, acestea se vor monta cu
o bucla astfel incat garda hidraulica sa fie de 60 mm.
Iesirile conductelor de canalizare din imobil spre canalizarea exterioara se executa cu
conducte PVC-KG, montate ingropat in sol, sub cota de inghet.

10
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, CONSOLIDARE SI EXTINDERE IN PLAN A CONSTRUCTIEI EXISTENTE, REFACEREA IMPREJMUIRII
TERENULUI SI SCHIMBAREA DESTINATIEI ACTUALE (LOCUINTA P+1E+M) IN RESTAURANT
11

Canalizarile de incinta executate cu tuburi Dn160-200mm din PVC-KG imbinate cu mufe


si simeringuri de etansare din cauciuc, vor avea vizitari in zonele cu schimbare de
directie si camine de bransament din beton in pozitiile unde se racordeaza la reteaua de
canalizare . Apele pluviale vor fi preluate prin receptoare de terasa si un sistem de
jgheaburi si burlane.

PROTECTIA CALITATII APELOR


Apele uzate ce provin de la consumatorii de apa pentru scopuri menajere sunt
evacuate direct la canalizarea menajera din incinta si apoi in reteaua stradala.
Apele uzate de la bucatarie sunt trecute printr-un separator de grasimi exterior 2 l/s
si retea separata ce deverseaza in canalizarea exterioara.

c. Instalații de încălzire
Criteriul de alegere al sistemului de încălzire și răcire/ventilare-condiționare a clădirii
amenajate s-a stabilit în funcție de temă de proiectare, destinația obiectivului, sursa de agent termic
de incălzire/răcire și cerințele care trebuie îndeplinite. S-a adoptat soluția de încălzire/răcire système
VRV pompa de caldura si unitati interioare tip VRV casete de tavan.
Unitatile caseta pot asigura încălzirea spațiilor cu ajutorul agentului termic freon ecologic
R10A de la cele doua unitati exterioare VRV pompe de căldură reversibile, aer-aer; iar în perioada
de vară, răcirea spațiilor cu agent termic de răcire freon R410A, asigurată tot de la unitatile
exterioare VRV.
Unitatea de exterior compactă utilizează agent de răcire R410A şi un compresor acţionat de
un invertor pentru o utilizare eficientă a energiei. Conectat la o serie de unităţi interioare printr-un
sistem de ţevi flexibile, sistemele pot fi configurate pentru orice tip de aplicaţie. Se pot conecta până
la 50 unităţi de interior cu o capacitate de conectare de 130% pentru a oferi cât mai multe posibilităţi
de design. Această proprietate oferă flexibilitate, posibilitatea obţinerii unui sistem simplu şi comod,
cu panouri de comandă individuale sau centralizat.

Tevile de cupru de alimentare cu agent termic se vor monta aparent sau mascat. Atât conductele de
transport apă rece/caldă cât și conductele pentru condens se vor termoizola cu cochilii din
poliuretan gata confecționate.
Instalațiile de ventilare și condiționare a aerulului realizate cu unitati VRV se vor executa în
conformitate cu prevederile Normativelor I5, I13, I7, P118/1999.
Pompele de căldură se vor monta in exterior, in lateral, in zona fara trafic.
Conductele se vor poza paralel cu elementele structurii de rezistență, pereți sau stâlpi astfel încât să
se asigure funcționalitatea instalației și un aspect estetic al lucrărilor executate.
Distanța minimă între conductele paralele neizolate sau între acestea și fețele finite ale elementelor
de construcție este de 3 - 4 cm. Distanțele între suporturile conductelor în funcție de diametru vor
respectă prevederile Normativului I13 tab 14.1. și tab. 14.2
După execuția lucrărilor, se vor efectua probele de verificare conform prevederilor
Normativului I13, cap 6.
Execuția lucrărilor de montaj se va face cu respectarea tehnologiei de execuție, în
conformitate cu prevederile din Normativul I 13, de către personalul calificat - autorizat pentru
execuția acestui gen de lucrări.
Proiectarea și executarea lucrărilor de instalații interioare de încălzire/racire asigură criteriile
de performanță prevăzute în Legea 10/1995 pentru principalele cerințe de calitate obligatorii:
- rezistență și stabilitate;

11
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, CONSOLIDARE SI EXTINDERE IN PLAN A CONSTRUCTIEI EXISTENTE, REFACEREA IMPREJMUIRII
TERENULUI SI SCHIMBAREA DESTINATIEI ACTUALE (LOCUINTA P+1E+M) IN RESTAURANT
12

- siguranță în exploatare;

- siguranță la foc;

- igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;

- izolație termică, hidrofugă și economia de energie;

- protecție împotrivă zgomotului.

d. Instalatii de ventilare

Incalzirea si racirea in bucatarie se va realiza tot cu un sistem VRV – centrala tratare aer
cu recuperare.
Se va monta o centrala de tratare aer de 3000 m3/h care va asigura climatizarea si
ventilarea spatiilor: oficiu,salon, vestiar, preparari si bucatarie; in fiecare dintre aceste spatii
se introduce aer proaspat de la centrala si se evacueaza aer printr-o ventilatie mecanica
locala cu cate un ventilator centrifugal actionat individual.
Aceasta unitate este de tipul numai introducere (numai un ventilator de introducere) cu o
cutie de amestec integrată (0-100% aer proaspăt) şi pot funcţiona, dacă sunt conectate la o
unitate exterioară VRV.

Aerul viciat din bucatarie se va evacua cu ajutorul unei hote prevazuta cu un ventilator de
2200 m3/h. Aerul proaspat se asigura cu aceeasi centrala de tratare aer calculata pentru
toata zona de bucatarie.
Hota va fi prevazata cu instalatie speciala de stingere. Aceasta instalatie este un
sistem automat de preventie si stingere a incendiilor ce sunt provocate de combustia
spontana a uleiurilor sau grasimilor de origine animala sau vegetala, folosite in prepararea
termica a alimentelor.
Unitatea centrala contine tancuri cu gaz propulsor, agent de stingere si dispozitive
mecanice ce comanda anularea alimentarii cu gaz/curent a hotei si a masinilor de gatit.
Partea a doua a sistemului contine sigurante mecano-termice, circuit de tractiune cu
actionare mecanica conducte si dispersoare pentru agentul de stingere.
Grupurile sanitare se vor ventila mecanic cu ventilatoare de evacuare a aerului viciat
de tip axial 100-200 m3/h, cu jaluzele gravitationale si actionat individual.

Spatiile de depozitare avand suprafete mai mici de 36m2, nu au fost prevazute cu sisteme
de desfumare, acestea nefiind necesare potrivit prevederilor art. 2.3.46 din Normativul
P118/99.
Casele de scara au o ventilare naturala cu ferestre.

2. RISCUL DE INCENDIU

2.1. IDENTIFICAREA ȘI STABILIREA NIVELURILOR DE RISC DE INCENDIU


Pentru determinarea nivelurilor de risc/categoriilor de pericol de incendiu s-au avut în
vedere factorii determinanți precizați în Anexa nr. 1 la Normele generale de prevenire si
stingere a incendiilor si prevederile Normativului P 118/99 ed. III si anume:
- destinația;
- sarcina termică (densitatea sarcinii termice);
- clasele de combustibilitate a materialelor si elementelor de construcție;
- clasele de periculozitate a produselor si materialelor utilizate;
12
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, CONSOLIDARE SI EXTINDERE IN PLAN A CONSTRUCTIEI EXISTENTE, REFACEREA IMPREJMUIRII
TERENULUI SI SCHIMBAREA DESTINATIEI ACTUALE (LOCUINTA P+1E+M) IN RESTAURANT
13

- sursele potențiale de aprindere;


- condițiile (împrejurările) preliminare ce pot determina aprinderea;
- măsuri stabilite pentru reducerea factorilor determinanți.

2.2. DENSITATEA SARCINII TERMICE:


 Dupa criteriul densitatii sarcinii termice , incaperile sunt incadrate astfel:
-Sali de restaurant: 420 MJ/mp<q<840 MJ/mp (risc mediu de incendiu);
-bucatarie rece: q<420 MJ/mp (risc mic de incendiu)
-spatii depozitare alimente incadrate in clasa P1, P2, P3 si P4 conf tabel 6.2.19.
din P118-99: q>840 MJ/mp (risc mare de incendiu)
-spatii depozitare bauturi alcoolice si nealcoolice ambalate in sticle: 420
MJ/mp<q<840 MJ/mp (risc mijlociu de incendiu)
-spatii depozitare ambalaje: q>840 MJ/mp (risc mare de incendiu)
-spatii frigorifice: q<420 MJ/mp(risc mic de incendiu)
-spatii birouri:q<420 MJ/mp (risc mic de incendiu)
-holuri accese vizitatori: q<420 MJ/mp (risc mic de incendiu)
-spatii tehnice (centrala termica, camere tablouri electrice, camera ECS): 420
MJ/mp<Q<840 MJ/mp (risc mijlociu de incendiu)
-vestiare personal: q<420 MJ/mp (risc mic de incendiu)
-dormitoare personal: q<420 MJ/mp (risc mic de incendiu)
-spatii sanitare: q<420 MJ/mp (risc mic de incendiu)

 Dupa criteriul destinatiei, incaperile se incadreaza astfel:


-Sali de restaurant (comert): risc mare de incendiu conf. Art. 4.2.28 si 4.2.43 din
P118-99;
-bucatarie rece fara foc deschis: risc mic de incendiu;
-bucatarie calda cu foc deschis: risc mijlociu de incendiu conf art. 2.1.3. Din
P118/99;
-spatii depozitare produse alimentare incadrate in clasa P1, P2, P3 si P4 conf
tabel 6.2.19. din P118-99: categoria C pericol de incendiu (risc mare de incendiu)
-spatii depozitare bauturi alcoolice si nealcoolice: categoria C pericol de
incendiu(risc mare de incendiu)
-spatii depozitare ambalaje: categoria C pericol de incendiu (risc mare de
incendiu)
-spatii frigorifice: categoria E pericol de incendiu (risc mic de incendiu)
-depozit vesela bucatarie fara ambalaje=categoria E pericol de incendiu (risc mic
de incendiu);
-spatii birouri: risc mic de incendiu;
-holuri accese vizitatori: risc mic de incendiu;
-centrala termica: categoria D pericol de incendiu (risc mijlociu de incendiu)
-camera tablouri electrice: categoria D pericol de incendiu (risc mijlociu de
incendiu)
-grupuri sanitare: risc mic de incendiu
-vestiare personal: risc mic de incendiu
-dormitoare: risc mic de incendiu
-salon evenimente festive cadru restrans: risc mic de incendiu

2.3. RISCUL DE INCENDIU AL CONSTRUCTIEI:


 Constructia are risc mare de incendiu conf art. 2.1.2. din P118-99 (incaperile
cu risc mare de incendiu reprezinta mai mult de 30% din volumul total al
13
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, CONSOLIDARE SI EXTINDERE IN PLAN A CONSTRUCTIEI EXISTENTE, REFACEREA IMPREJMUIRII
TERENULUI SI SCHIMBAREA DESTINATIEI ACTUALE (LOCUINTA P+1E+M) IN RESTAURANT
14

compartimentului de incendiu);

3. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANTA PRIVIND SECURITATEA LA


INCENDIU

3.1. CLASE DE REACȚIE LA FOC


 pereti,stalpi, grinzi, plansee din beton armat: clasa A1/C0;
 stalpi si grinzi metalice:clasa A1/C0;
 pereti din zidarie: clasa A1/ C0;
 pereti din gipscarton cu rol de limitare a propagarii incendiului: clasa A2(s1d0)/C0;
 pereti din gipscarton fara rol de limitare a propagarii incendiului: clasa A2(s1,d1)/C1,
B(s1,d0)/C1;
 panouri sandwich metalice cu termoizolatie din poliuretan: clasa B(s2,d0)/C1,
B(s2,d1)/C1, B(s3,d1)/C1.

3.2. SURSE DE APRINDERE SI MASURI DE REDUCERE A RISCULUI


3.2.1. Surse de aprindere si imprejurarea favorizanta:
 scantei si arce electrice;
 scantei frecare mecanica;
 efectul termic al curentului electric;
 foc (flacara) deschisa si/sau efectuarea lucrarilor cu foc deschis, fara respectarea
regulilor de securitate;
 utilizarea (amplasarea) necorespunzatoare si fara supravegherea necesara a
mijloacelor (instalatiilor) de incalzire si/sau preparare hrana;
 nerespectarea parametrilor tehnici/tehnologici ori functionarea sistemelor de incalzire
sau electrice fara protectiile prevazute de producator;
 neintretinerea in stare de functionare a sistemelor de interblocare.
 acumularea scaparilor de gaze

3.2.2. Masuri pentru reducerea riscului de aprindere :


 protectii adecvate contra curentilor de scurtcircuit;
 pozarea circuitelor electrice pe materiale incombustibile;
 verificarea periodica a instalatiilor de gaze naturale;
 supravegherea aparatelor de utilizare a gazelor naturale, conform instructiunilor
furnizorului;
 echipamente electrice protejate antiexploziv in spatiile susceptibile la aparitia
vaporilor inflamabili;
 ventilarea incaperilor in care se depoziteaza sau se utilizeaza substante inflamabile.
 echiparea CT si bucatariei cu detector de gaze naturale

3.3. Măsuri stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor determinanți:


 interzicerea depozitării de materiale sau substanțe explozive sau cu ardere violentă,
gaze lichefiate și lichide cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 28° C și în
general a celor de clasa de periculozitate P5;
 colectarea și evacuarea permanentă din spațiile cladirii a deșeurilor și ambalajelor
combustibile, rezultate din activitatea proprie;
 exploatarea si întreținerea, în condiții corespunzătoare, a instalațiilor electrice,
14
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, CONSOLIDARE SI EXTINDERE IN PLAN A CONSTRUCTIEI EXISTENTE, REFACEREA IMPREJMUIRII
TERENULUI SI SCHIMBAREA DESTINATIEI ACTUALE (LOCUINTA P+1E+M) IN RESTAURANT
15

sanitare si de încălzire, interzicându-se improvizațiile;


 interzicerea blocării sau reducerii gabaritului căilor de evacuare;
 interzicerea efectuării lucrărilor cu foc deschis;
 organizarea si desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor pe baza Legii
nr. 307/2006 si a Normelor generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu
Ordinul MAI nr. 163/28.02.2007.

3.2 . STABILITATEA LA FOC


a. Rezistenta la foc a principalelor elemente de construcție:
 stâlpi, zidarie portanta, la constructia existenta: beton armat si zidarie din caramida,
clasa A1/C0(CA1), minimum R 60, REI 60 ;
 pereți interiori neportanţi: zidărie de cărămida clasa A1/C0 (CA1) şi rezistență la foc
minimum EI 30;
 pereţi interiori neportanţi: gips-carton clasa A2(s1,d0)/C0 (CA1), minimum EI 30;
 pereți exteriori neportanţi: zidărie de cărămidă clasa A1/C0 (CA1), EI > 15 ;
 pereți exteriori neportanţi: panouri sandwich cu fete metalice si termoizolatie din
poliuretan, clasa B(s2,d0), sau B(s2,d1), B (s3,d1)/C1 (CA2a), EI 15 ;
 planșee, inclusiv spre pod: beton armat, clasa A1 (C0), minimum REI 45;
 acoperiş autoportant fără pod: sarpanta de lemn ignifugat clasa C(s1,d0)/C2 ,
minimum R 15;

b. Gradul de rezistenta la foc la cladirii (compartimentului de incendiu):


 În conformitate cu tabelul 2.1.9 din Normativul P 118-99, clădirea în ansamblu
(compartimentul de incendiu) se încadrează în GRADUL III DE REZISTENTĂ LA
FOC.

3.3. LIMITAREA PROPAGARII FOCULUI SI FUMULUI IN INTERIORUL


CONSTRUCTIEI

3.3.1. Compartimentarea antifoc:


 Imobilul compus din doua corpuri de cladire despartite de terasa descoperita
formeaza 1 compartiment de incendiu cu aria construită la sol de 360 mp si cu regim
de inaltime maxim P+1+M;
3.3.2. Măsurile constructive adaptate la utilizarea construcției
 Spatiul in care se afla saloanele de alimentatie publica de la parter sunt separate de
bucatarie prin pereti incombustibili cu rezistenta la foc EI 180 cu goluri de circulatie
protejate cu usi rezistente la foc minimum EI 45-C;
 Camera tabloului electric general va fi separata de celelalte incaperi prin pereti din
zidărie de cărămida de 25 cm grosime, clasa A1/C0 şi rezistență la foc de minimum
EI 180 , cu acces din coridor comun cu usa rezistenta la foc EI 90-C cu dispozitiv de
autoinchidere; se prevede planseu REI 90.
 Camera pentru centrala termica va fi separata de celelalte incaperi prin pereti
rezistenti la foc EI 180 si planseu REI 90 iar accesul va fi protejat cu usa rez. la foc
EI 15-C cu deschidere spre exterior si autoinchidere.
 Bucataria va fi separata prin pereti si planseu minimum REI 60, cu usa E15-C spre
caile de evacuare, conf. Art. 3.8.7. din P118-99.
 Pereţii casei scărilor de evacuare de la et. 1 si mansarda sunt din zidărie clasa A1-
C0(CA1) rezistenţi la foc minimum EI 150 conf tabel 4.2.37. si 4.2.10 din P118-99.

15
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, CONSOLIDARE SI EXTINDERE IN PLAN A CONSTRUCTIEI EXISTENTE, REFACEREA IMPREJMUIRII
TERENULUI SI SCHIMBAREA DESTINATIEI ACTUALE (LOCUINTA P+1E+M) IN RESTAURANT
16

 Grinzile, podestele și rampele scărilor sunt realizate din beton armat care se
încadrează în clasa de combustibilitate A1/C0 și asigură rezistența la foc de 60
minute, conform prevederilor art. 2.3.33. din Normativul P 118-99.
 Ghenele verticale pentru instalații sunt separate de restul construcției prin elemente
rezistente la foc EI 30, conform prevederilor art. 2.3.12. din Normativul P 118-99. La
trecerea prin pereți si planșee sunt realizate etanșări având aceeași rezistentă la foc
cu a elementelor străpunse.
 Caile de evacuare ale utilizatorilor sunt separate de restul incaperilor prin pereti
incombustibili clasa A1 cu rezistenta la foc EI 45 conf. Tabel 4.2.37 si 4.2.122. din
P118/99 iar pentru celelalte spatii, cu pereti incombustibili si rezistenta la foc EI 60
conf. Tabel 3.4.4. din P118/99;

3.3.3. Sisteme de evacuare a fumului: nu sunt sali aglomerate ;

3.4. LIMITAREA PROPAGARII FOCULUI SI FUMULUI IN EXTERIORUL


CONSTRUCTIEI

a) Distanțele de siguranța
 cladirea este amplasata la o distanta mai mare de 8 m., respectiv 9.80m. fata de
cladirea invecinata cu functiunea de locuinta situata in dreapta amplasamentului
(proprietatea Barbu Petre), incadrata la gradul III rezistenta la foc si minimum 12 m.
respectiv 15.72m. fata de cladirea ruina din stinga amplasamentului incadrata la
gradul IV rez la foc;
 Se respecta distantele de siguranta din Normativ P118-1999 actualizat -tabel 2.2.1.

b) Măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului pe fațade:


 fatadele si acoperisurile incombustibile nu favorizeaza propagarea incendiilor la
cladirile invecinate;
 intre golurile de ferestre de la parter si cele de la etajul partial se prevad parapeti
incombustibili cu rezistenta la foc EI 30;

c) Măsuri de protecție activă la exterior:


Cladirea se echipeaza cu hidranti exteriori conf. Art. 6.1.d. din P118/2-2013 si
stingatoare portative tip P6 conf. Art. 3.10.1. din P118-99;

3.5. EVACUAREA UTILIZATORILOR


3.5.1. NUMARUL CAILOR DE EVACUARE

a. Numarul maxim de utilizatori ce pot fi prezenti simultan:


 Parter: sala de restaurant : 22 clienti (utilizatori) + 12 personal = 34 persoane; Bufet-
expres: 2 pers; Total = 36 persoane;
 Etaj 1: sala relaxare= 10 persoane (unele pot fi dintre clientii de la parter)
 Total capacitate maxima simultana: 46 persoane;

b. Numar cai evacuare:


 la parter: 2 cai de evacuare la sala restaurant, 2 cai de evacuare la bucatarie, 2 cai
de evacuare la bufet expres, total=6 cai de evacuare;
 la etaj: 1 cale de evacuare pe scara de b.a.
16
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, CONSOLIDARE SI EXTINDERE IN PLAN A CONSTRUCTIEI EXISTENTE, REFACEREA IMPREJMUIRII
TERENULUI SI SCHIMBAREA DESTINATIEI ACTUALE (LOCUINTA P+1E+M) IN RESTAURANT
17

 la mansarda: 1 cale de evacuare pe scara de b.a.

c. Tipul scărilor, forma și modul de dispunere a treptelor:


 Scara interioara beton armat inchisa pentru evacuare de la etaj si mansarda.

d. Geometria căilor de evacuare:


 Scara balansata cu latimea de 0,95 m; inaltimea intre doua rampe succesive, >2,00
m; Dimensiunile de gabarit ale căilor de circulație orizontale și verticale asigură
evacuarea în condiții de siguranță a persoanelor din clădire (având lățimea de min
0,95 m (1 flux) și înălțimea de min 2,10 m la scară şi min. 0,90 x 2,10 m la uşi). Usile
de evacuare spre exterior, la nivelul parterului, au urmatoarele gabarite:
 intre axele 3-4 gol usa de 1,80 x 2,10 m
 intre axele F-E , gol usa 1,80x2,10 m
 intre axele F-G, gol usa 90x2,10 m
 intre axele 1-5, 2 goluri usa de 0,90x2,10 m
 intre axele 1-2, cate 1 gol usa 0,90x2,10 m;

e. Timpii/lungimile de evacuare

 la parter: in interiorul salii cu saloane de restaurant pana la o usa de evacuare in


doua directii, 53sec/ 21m si38 sec/15 m intr-o singura directie;
 se asigura evacuarea intr-o directie din bucatarie a personalului de deservire, 53
sec/21 m;
 la etaj 1 : se asigura timpul/lungimea normate pentru calea de evacuare intr-o
singura directie, 30 sec./12m conf tabel4.2.16 din P118-99;
 la mansarda: se asigura timpul/lungimea de evacuare intr-o singura directie de 38
sec/15 m;

f. Numărul fluxurilor de evacuare:

 conf. Art si tabel 4.2.39. din P118-99 capacitatea de evacuare (C) a unui flux de
evacuare (F) pentru comert este de 70 persoane pana la o usa de evacuare;
 la parter, sala cu saloane de restaurant: in interiorul salii se asigura
evacuarea a 6 fluxuri in 2 directii diferite fata de 1 necesar (40 pers:70
pers/flux de evacuare=0,57=1 flux de evacuare necesar fata de 6
asigurate); la bucatarie se asigura evacuarea a 3 fluxuri in doua directii
diferite fata de 1 necesar ( 14 pers:70 pers/flux= 0,2=1 flux necesar);
 la etaj: se asigura evacuarea a 1 flux fata de 1 necesar (10 pers: 80
pers/flux de evacuare=0,1 =1 flux de evacuare necesare);
 la bufet expres se asigura 3 fluxuri de evacuare fata de 1 flux necesar;

g. Iluminatul natural si de siguranța, tipul și sursa de alimentare cu energie electrică


de rezervă:

In cladire, corespunzator cerintelor art. 7.23.5.1. lit. a. (instalatii electrice pentru


iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului), art. 7.23.7.1. (instalatii electrice
pentru iluminatul de securitate pentru evacuare), art. 7.23.9 (instalatii electrice pentru
iluminatul de securitate impotriva panicii) si art. 7.23.11. (instalatii electrice pentru

17
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, CONSOLIDARE SI EXTINDERE IN PLAN A CONSTRUCTIEI EXISTENTE, REFACEREA IMPREJMUIRII
TERENULUI SI SCHIMBAREA DESTINATIEI ACTUALE (LOCUINTA P+1E+M) IN RESTAURANT
18

iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori) din Normativului I7-2011 si


3.9.2.1 lit. f din Normativul P 118/3-2015, au fost prevazute urmatoarele tipuri de
instalatii electrice pentru:
- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului in camera unde va fi
amplasat echipamentul de control si semnalizare (parter – camera ECS);
- iluminatul de securitate pentru evacuare in incaperile cu mai mult de 50 de
persoane si in toaletele cu suprafete mai mari de 8 m 2 si cele destinate
persoanelor cu dizabilitati;
- iluminatul de securitate impotriva panicii in incaperile dispuse la nivelele
supraterane cu peste 100 de persoane si in incaperile cu suprafete mai mari
de 60 m2;

- iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului, va fi realizat cu corpuri de iluminat


din cadrul iluminatului general alimentate din tablourile de iluminat si vor fi echipate cu
kituri de emergenta cu timp de functionare de 1 ore pentru o sursa.
- iluminatul de securitate pentru evacuare a fost prevazut pe caile de circulatie
orizontale si in zonele de acces in spatiul analizat. Distanta dintre corpurile de iluminat
pentru evacuare in lungul cailor de evacuare va fi de 15 m. Corpurile de iluminat de
evacuare vor avea fluxul luminos de 250 lm, cu distanta de observare de 20 m. Nivelul
de iluminare pentru evacuare va fi de 5 lx pe calea de evacuare. Iluminatul de
securitate pentru evacuarea din spatiul analizat se va realiza cu corpuri de iluminat de
securitate pentru evacuare prevăzute cu sursa proprie de alimentare incorporata
(baterii care asigura functionarea lampilor timp de minim 2 ore tip “indicator luminos”.
Corpurile de iluminat vor fi montate la partea superioara a spatiilor, in lungul cailor de
evacuare si inflexiunile acestora, la intersectiile cu alte cai de evacuare.
- iluminat de securitate impotriva panicii, va fi realizat cu corpuri de iluminat din cadrul
iluminatului general echipate cu baterii locale de acumulatori cu autonomie de 1 ora
(montate in cadrul corpului de iluminat);
Timpul de punere in functiune a sistemelor de iluminat de siguranta la intreruperea
iluminatului normal va fi intre 0,5 ÷ 5 secunde.

Timpul de functionare al instalatiilor de iluminat de siguranta / securitate va fi de :


- cel putin 1 ora pentru iluminatul pentru continuarea lucrului, impotriva panicii ;
- cel putin de 2 ore pentru iluminatul de evacuare;

h. Timpul de siguranta pe caile de evacuare


Corespunzator destinatiei (restaurant - alimentatie publica) corelat cu gradul de
rezistenta la foc al cladirii (gradul III de rezistenta la foc) si a masurilor constructive
adoptate se estimeaza ca timpul de siguranta a cailor de evacuare
Tsac ≥ 15min.

i. Marcarea cailor de evacuare


Caile de evacuare se vor marca cu indicatoare de securitate (indicatoare luminoase)
conform HGR 971-2006 si SR ISO 3864 -1/2/3 -2009.

j. Prevederea de dispozitive de siguranța la uși:


- toate usile de pe traseele de evacuare a persoanelor din restaurant se vor deschide
in sensul deplasarii 0amenilor spre exterior.
- in timpul functionarii restaurantului nu vor fi mentinute usi incuiate pe traseul de
evacuare al persoanelor din spatiu analizat;
18
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, CONSOLIDARE SI EXTINDERE IN PLAN A CONSTRUCTIEI EXISTENTE, REFACEREA IMPREJMUIRII
TERENULUI SI SCHIMBAREA DESTINATIEI ACTUALE (LOCUINTA P+1E+M) IN RESTAURANT
19

3.5. SECURITATEA FORȚELOR DE INTERVENȚIE


A. Amenajările pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire şi incintă, pentru
autospeciale şi pentru ascensoarele de incendiu.
Accesul autospecialelor de intervenţie în caz de incendiu este asigurat din str. Albesti;
B. Caracteristicile tehnice şi funcţionale ale acceselor carosabile şi ale căilor de
intervenţie ale autospecialelor
◦ Numărul de accese:1 acces;
◦ Dimensiuni, gabarite: minimum 2 fire de circulaţie, câte unul pe fiecare sens;
◦ Trasee: direct din strada Albesti se face accesul in incinta cladirii pe platforma
betonata existenta;
◦ Realizare şi marcare: drum carosabil asfaltat;
C. Ascensoare de intervenţie: nu este cazul, clădirea nefiind înaltă.

4. ECHIPAREA ŞI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA


INCENDIILOR

4.1. Instalatie de semnalizare automata a incendiilor cu detectoare automate


adresabile si butoane manuale
- spatiul analizat cu functiunea de restaurant (spatiu pentru comert – alimentatie
publica, cu suprafata desfasurata mai mare de 600 m2) se incadreaza in categoria
celor pentru care este obligatorie echiparea cu instalatii de semnalizare a incendiilor
conform prevederilor art. . 3.3.1 (1) lit. c) alin. 3 din Normativul P 118/3-2015.

Spatiul analizat va fi echipat cu instalatie de semnalizare a incendiilor care va indeplini


urmatoarele cerinte:
- tip: * acoperire totala prin detectoare de incendiu si
declansatoare manuale;
- actionare: * automat si manual;
- timp de alarmare: * 10 sec.;
- timp de alertare: * 60 de sec.;
- zone protejate: * toate spatiile analizate.

Echipamentul de control si semnalizare (ECS) aferente IDSAI va fi amplasat la parterul


cladirii, intr-un spatiu special destinat.
Anuntarea pompierilor militari se va realiza prin reteaua de telefonie fixa sau mobila la
numarul unic 112.

4.2. Instalatie de stingere cu hidranti interiori de incendiu

Conform P118/2-2013 si completarile ulterioare din 15.11.2018, pct.h, art.4.1, cladire


civila cu destinatia de „restaurant” (spatiu comercial) cu aria construita mai mare de
600mp. necesita protectie cu instalatie de prevenire si stingere incendiu cu hidranti
interiori.

Cladirea va fi protejata la incendiu printr-o instalatie de stingere a incendiului cu


hidranti interiori, cu urmatori parametrii:
 Debitul specific minim al unui jet: qih=2,10 l/sec;

19
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, CONSOLIDARE SI EXTINDERE IN PLAN A CONSTRUCTIEI EXISTENTE, REFACEREA IMPREJMUIRII
TERENULUI SI SCHIMBAREA DESTINATIEI ACTUALE (LOCUINTA P+1E+M) IN RESTAURANT
20

 Numarul de jeturi in functiune simultana pe cladire: 1 (cf. Anexa nr.3 din


P118/2013),
 Debitul de calcul al instalatiei: Qih =1 x 2,1 l/sec = 2,1 l/sec.
 Timpul teoretic de functionare a instalatiei, in baza P118/2-2013 art. 4.35, este
de 10min.
 Lungimea min. a jetului compact: 10 m;

Se vor utiliza hidranţi de 2”, STAS 2501, echipaţi cu:


debitul specific = 2.1 l/s;
- furtun plat SR EN 671-2, Dmax 52 mm
- diametrul orificiului final d = 13 mm
- robinet de hidrant DN2’’
- teava de refulare cu ajutaj DN12mm
- cutie metalica cu iluminat de siguranta
- presiunea disponibilă la ajutajul ţevii de refulare pcap refulare = 22 mCA
- lungimea furtunului L = 20 m
- pierderea de sarcină în furtun
hrf =A x L x q/ih2/ = 0,0154 x 20 x 2,12 = 1,4 mCA
Hnec = Hg + Δp reţea + Δp furtun + pcap refulare = 4,0 + 4,8 + 1,4 + 22 = 32 mCA

Grupul de pompare pentru hidranti de tip 1A+1R - format din 1 pompa activa + 1
pompa rezerva, debit pompa Q=2,1 l/s (7,56 m3/h); H=32mCA , se va monta in
camera pompelor impreuna cu rezervorul de inmagazinare apa. Alimentarea
electrica a acestuia se va face din doua surse, sistemul energetic national si grupul
electrogen propriu obiectivului.

Aceasta instalatie de hidranti interiori va fi separata de instalatia de alimentare cu


apa rece menajera. Astfel se utilizeaza tevi din otel zincat cu diametrul de 2’’ ce
alimenteaza 4 buc. hidranti interiori, cel putin un hidrant per nivel. De asemenea se prevede
un rezervor de 1,5mc in care se pastreaza rezerva de incendiu pentru hidranti interiori de
1,26 mc. Acest rezervor v-a fi alimentat de la reteaua din incinta prin intermediul
bransamentului existent.
Volumul de apa pentru stingerea incendiilor va fi pastrat intr-un rezervor de
acumulare amplasat in gospodaria de apa fiind calculat in conformitate cu cerintele
P118/2-2013 art. 4.35, astfel:
Vhi = 2,1 l/sec x 10 min x 60 sec = 1,26 m3

Durata pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu, conform STAS 1478, tabel
15 si P118/2-2013, tabel 12.1, este de 24 ore, rezultând un debit de calcul de pentru
refacerea rezervei:
Qri = Vri / Tri = 1,26 m3/24ore =0,052 m3/h = 0,19 l/s – debit asigurat de la
retea.

Instalatiile de hidranti interiori vor fi separate de restul instalatiilor. Ele se vor executa
din teava zincata de otel, vopsite in culori STAS (rosu) si vor fi alimentate de la statia de
pompe.
Hidrantii interiori vor fi amplasati numai in locuri vizibile si usor accesibile in caz de
incendiu, in functie de raza lor de actiune si de necesitati: langa intrari, in holuri sau
in vestibuluri, pe coridoare, in incaperile tampon de acces la scarile de evacuare,
conform art.4.7 din P11/-2/2013.

20
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, CONSOLIDARE SI EXTINDERE IN PLAN A CONSTRUCTIEI EXISTENTE, REFACEREA IMPREJMUIRII
TERENULUI SI SCHIMBAREA DESTINATIEI ACTUALE (LOCUINTA P+1E+M) IN RESTAURANT
21

Hidrantii de incendiu interiori se vor echipa cu furtunuri plate (standard de referinta


STAS SR EN 671-1/2002) si teava de refulare universala montata la extremitatea
furtunului, pentru a forma, dirija si controla jetul de apa. Teava de refulare va fi
prevazuta cu un robinet de inchidere a alimentarii cu apa, cu supapa sau de alt tip cu
deschidere lenta.
Robinetul hidrantului de incendiu, impreuna cu echipamentul de serviciu format din
furtun, tamburul cu suportul sau si dispozitivele de refulare a apei, se monteaza intr-
o cutie speciala, amplasata aparent, in nisa sau firida in zidarie, la inaltimea de 0,80
-1,50 m. de la pardoseala (standard de referinta STAS 3081). Hidrantii interiori se
vor monta astfel incit usa sa se deschida la un unghi de 170°. Toti hidrantii interiori
vor fi prevazuti cu iluminat de siguranta tip 2.

4.3. Retea de apa cu hidranti exteriori de incendiu

Conform P118/2-2013, art.6, lit.h cladiri de comert cu aria desfasurata mai mare sau
egala cu 1250 m2 necesita protectie cu o instalatie de prevenire si stingere incendiu
cu hidranti exteriori. Nu este cazul.

DOTAREA CU MIJLOACE DE INTERVENTIE


Dotarea cu mijloace de primă intervenție pentru stingerea incendiilor se realizează în
conformitate cu Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul
MAI cu nr. 163/2007 si art. 3.10.1. din P118-99, astfel:
 tip stingatoare: stingătoare portative de 6 kg cu pulbere pentru clasa de incendiu A,
B si C cate unul la 200 mp arie constr. Desf., stingatoare portative cu CO2 de 2 kg
tip G2 pentru tablouri electrice, clasa E;
 numărul şi modul de amplasare:
 6 stingatoare la parter (din care 2 in zona C.T. si tablou electric general);
 2 stingatoare la etaj 1;
 2 stingatoare la mansarda;

5. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENŢIEI ÎN CAZ DE INCENDIU

a. Surse de alimentare cu apă pentru stingere:


Alimentarea cu apa in scop potabil si igienico-sanitar se asigura din reteaua publica prin
intermediul unui bransament contorizat existent (care nu face obiectivul acestui proiect) .

b. Alimentare cu energie electrică si gaze:


 Tabloul electric de distributie (TEG) al spatiului analizat se va realiza din reteaua de
distributie a energiei electrice existenta in cladire. Din tabloul electric de distributie al
spatiului (TEG) se vor alimenta receptoarele electrice din zona salilor de servire,
receptoarele electrice destinate climatizarii si tabloul electric secundar de distributie
pentru bar si salile de servire (TE1).
 Tabloul electric de distributie (TEG) al spatiului analizat va avea asigurat accesul din
holul comun si va fi accesibil numai persoanelor calificate.
 Pentru diminuarea riscului de incendiu se va utiliza un dispozitiv de protectie cu
curent diferential rezidual (DDR) cu curentul nominal de functionare mai mic sau cel
mult egal cu 300 mA amplasat pe coloana de alimentare a tabloului electric de
distributie al spatiului analizat, conform art. 4.2.2.8. din Normativul I7-2011.
c. Asigurarea serviciului privat pentru situații de urgentă:
d. Zonele în care se găsesc substanțe periculoase:
21
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, CONSOLIDARE SI EXTINDERE IN PLAN A CONSTRUCTIEI EXISTENTE, REFACEREA IMPREJMUIRII
TERENULUI SI SCHIMBAREA DESTINATIEI ACTUALE (LOCUINTA P+1E+M) IN RESTAURANT
22

6.MĂSURI TEHNICO-ORGANIZATORICE

6.1. Masuri tehnice:


 reducerea sau eliminarea riscurilor la incendiu prin masuri preventive privind:
 exploatarea instalatiilor si accesoriilor electrice fara defectiuni sau improvizatii;
 folosirea echipamentelor electrice antiex in spatiile cu posibilitati de formare a
concentratiilor periculoase de vapori inflamabili;
 asigurarea mentenantei si service-ului la instalatii cu firme/persoane
autorizate;
 mentinerea densitatii sarcinii termice in limitele declarate;
 interzicerea fumatului in spatiile cladirii si organizarea locurilor de fumat la
exterior.

6.2. Modul de incadrare al constructiei in nivelurile de performanta prevazute de


reglementarile tehnice:
In urma intocmirii documentatiei s-a apreciat ca sunt asigurate in totalitate nivelurile
privind securitatea la incendiu prevazuta de normativele in vigoare.

6.3. Conditii sau recomandari care trebuie avute in vedere la intocmirea documentelor de
aparare impotriva incendiilor:
 Beneficiarul va urmari prin personalul propriu organizarea activitatii de prevenire si
stingere a incendiilor in obiectiv, in conformitate cu prevederile Legii nr.307/2006
privind apararea impotriva incendiilor prin:
 instruirea periodica a salariatilor privind respectarea normelor de prevenire a
incendiilor conform prevederilor O.M.A.I. nr. 712/2005 modificata si
completata cu O.M.A.I. nr. 786/2005;
 respectarea prevederilor din Normele Generale de aparare impotriva
incendiilor aprobate prin O.M.A.I. nr. 163/2007, completate cu Dispozitiile
generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile
aferente aprobate prin O.M.A..I nr.166/2011 ;
 NOTA
Scenariul de securitate la incendiu se include in documentatia tehnica a constructiei
si se pastreaza de catre utilizator pe toata durata de existenta a constructiei. Scenariul de
securitate la incendiu se actualizeaza periodic in functie de modificarile intervenite pe
parcursul exploatarii constructiei si cade in sarcina beneficiarului, conform prevederilor
art.30 din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor sau a prevederilor art.5.
din Metodologia de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu aprobata prin O.M.AI.
nr.130 / 2007.

Concluzii
 Masurile cuprinse in scenariu confera utilizatorilor nivelul de siguranta in caz de
incendiu impus de cerintele reglementarilor privind apararea impotriva incendiilor in
vigoare.

Întocmit:

Arh. Biaciu Virgil Ing. Issabela. Grigore

22