Sunteți pe pagina 1din 51

CUPRINS

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCENDIU

PĂRŢI SCRISE
1.PREZENTARE GENERALA ..................................................................................................... 2
1.1 Obiectul proiectului ..................................................................................................................... 2
1.2. Prezentare generala a societatii pentru care se executa lucrarea ........................................... 2
1.3. Date constructive ........................................................................................................................ 2
1.4. Instalatii aferente constructiei ................................................................................................... 2
1.5. Prevederi legale ........................................................................................................................... 2
2. MEMORIU TEHNIC ................................................................................................................. 4
2.1. Încadrarea în norme a constructiei ........................................................................................... 4
2.2 Descrierea soluţiilor propuse ...................................................................................................... 4
Descrierea generala a lucrarilor ........................................................................................ 4
Instalatii sanitare interioare: ............................................................................................. 4
Instalatii termice interioare:.............................................................................................. 9
Instalatii exterioare alimentare cu apa ............................................................................ 13
Rezervor inmagazinare .................................................................................................. 15
2.2.1 Instalaţii sanitare pentru stins incendiu ................................................................. 17
2.2.2 Instalaţii de stingere a incendiului cu hidranti interiori ......................................... 18
2.2.3 Instalaţii de stingere a incendiului cu hidranti exteriori ........................................ 18
2.2.4 Instalaţii de stingere a incendiului in faza initiala ................................................. 18
2.2.5 Retele exterioare pentru alimentare cu apă .......................................................... 19
2.2.6 Statia de pompare .................................................................................................. 19
3. Scenariu de securitate la incendiu ........................................................................................... 19
3. BREVIAR DE CALCUL .......................................................................................................... 36
3.1. Alimentare cu apă ..................................................................................................................... 36
3.2. Calculul debitelor si presiunilor necesare pentru instalaţiile de stins incendiu cu apa ...... 39
4. PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII ................................................................ 40
5. CAIET DE SARCINI EXECUTIE INSTALATII SANITARE .............................................. 41
5.1. Obiectul lucrarii ........................................................................................................................ 41
5.2. Generalitati................................................................................................................................ 41
5.3. Instalatii de stins incendiu cu apa ........................................................................................... 41
5.3.1. Solutia proiectului ................................................................................................ 41
5.3.2. Elemente componente ale instalatiei .................................................................... 41
5.3.3. Conditi de executie ............................................................................................... 42
5.3.4 Executarea trecerilor prin planşee, pereţi si fundaţii ............................................. 43
5.3.5. Verificari, probe ................................................................................................... 44
5.4. Masuri privind protectia, siguranta si igena muncii ............................................................. 45
5.5. Masuri de prevenirea si stingerea incendiului ....................................................................... 45
5.6. Program pentru urmarirea in timp a instalatiilor de stingere incedniu .............................. 45
5.7.Exploatarea si intretinerea instalatiilor de stingere incendiu ................................................ 46
5.8 Instructiuni pentru utilizarea instalatiilor de incendiu .......................................................... 50
5.9 Verificarea si controlul statiei de pompare si rezervei de incendiu ...................................... 50

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU


1.PREZENTARE GENERALA

1.1 OBIECTUL PROIECTULUI


Beneficiarul, SC ........................., prin tema de proiectare, doreste construirea unui imobil, cu
destinatia de atelier pentru confectii din textile, P+1E, ce urmeaza a fi amplasat in mun .............., pe
strada Cincinat Pavelescu, T71; P4281Cc, judetul .................a.
In cadrul acestui atelier, se vor confectiona huse auto (tapiterie interioara, pentru scaune)
Prezenta documentatie, tratează instalaţiile pentru limitare propagarii si stingerii incendiului
aferente investiţiei „Construire atelier pentru confectii textile” amplasată în municipiul ...............
judetul ............., strada Cincinat Pavelescu. În prezenta documentaţie sunt descrise soluţiile
adoptate la faza P.Th.

1.2. PREZENTARE GENERALA A SOCIETATII PENTRU CARE SE EXECUTA


LUCRAREA
Obiectivul de investitii propus, ce consta in „Construire atelier pentru confectii textile,
P+1E” amplasata in mun Focsani, pe strada Cincinat Pavelescu, T71; P4281Cc, judetul Vrancea.
a carui beneficiar este SC Confectii textile SRL, are ca principal domeniu de activitate
executarea confectiilor textile.

1.3. DATE CONSTRUCTIVE


Cladirea cu pereti exteriori formati din panouri tip sandwich din tabla vopsita in cimp
electrostatic, cutata are urmatoarele date constructive:
 Ac la sol = 783,10 mp ;
 Au parter = 748,60 mp ;
 Ac desfasurata = 1.010,25 mp ;
 Au totala = 957,30 mp ;
 Vtotal = 3.201,0 mc.

1.4. INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIEI


 Alimentarea cu apa se realizeaza prin intermediul unui bransament la reteaua de alimentare
cu apa a operatorului local.
 Alimentarea cu gaze naturale, se realizeaza prin intermediul unui bransament la reteaua de
alimentare cu gaze naturale, a operatorului local.
 Evacuarea debitelor de ape uzate, de natura fecaloid – menajera, se va realiza, prin
intermediul unui bransament, la reteaua de canalizare a operatorului local.
 Toate echipamentele ce deservesc investitia de fata vor fi actionate electric- Centrala
termica zona birouri, boiler preparare apa calda menajera, aeroterme zona hala.
 In zona de hala de productie sunt prevazute in plafon trape de evacuare a fumului in caz de
incendiu; cu actionare automata.
 Pentru interventia initiala s-au prevazut materiale din dotare PSI in fuctie de destinatia
spatiului ce urmeaza a fi protejat-vezi cap 2.2.3
 Pentru interventia efectiva de stingere a incendiului se vor monta atat in zona de hala cat si
la birouri, retele interioare de hidranti interiori.
 Interventia din exterior este realizata cu hidranti de incendiu exteriori

1.5. PREVEDERI LEGALE


Proiectul s-a realizat pe baza urmatoarelor documentatii:
o Tema de proiectare, elaborata de catre beneficiar si documentatia tehnica,
specialitatea arhitectura, elaborata de proiectantul de specialitate;

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 2/51


o Teme de specialitate: instalaţii termice, instalaţii sanitare, ventilatii, intervenie la
incendiu, tratate in prezenta documentatie tehnica.

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prevederile următoarelor prescripţii în


vigoare:
o Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu completarile si modificarile
ulterioare + Legea 123/mai2007;
o Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin
HG. nr. 272/ 1994;
o Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente
acestora, aprobat prin H.G. nr. 273 / 1994;
o Legea 319/2006 – Norme generale de protecţia muncii si metodologii de
aplicare a legii;
o Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin ordin MI nr.
775/22.07.1998;
o P 118 – 1999. Normativ de siguranţa la foc a constructiilor;
o P 118/2 – 1999. Normativ de siguranţa la foc a constructiilor, partea II, instalatii
de stingere.
o STAS 12845. Sisteme fixe de stingere a incendiilor, sisteme automate tip
sprinkler – proiectare, instalare şi întreţinere
o Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca;
o Legea 137/1995 - Legea protectiei mediului
o Normativului pentru proiectarea, si executarea parcajelor pentru autoturisme NP
24-2009;
o Normativului pentru proiectarea, constructiilor publice subterane NP 25-97;
o Legea 307 – 2006 privind apararea impotriva incendiilor
o NTE 001/03/00 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor.
o Ordinul MAI nr. 163/28.02.2007 - Normele generale de apărare împotriva
incendiilor.
o Hotărârea de Guvern nr. 622/21 aprilie 2004 modificată şi completată cu
Hotărârea de Guvern nr. 796/14 iulie 2005 privind stabilirea condiţiilor de
introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii ;
o NP 003-96 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor
tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă
o I 9/1 – 96 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare
o I 9-94 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare
o I1/2000 Normativ pentru executarea instalatiilor cu conducte din P.V.C. (prin
asimilare si la conducte din alte materiale plastice)
o STAS 1478-90– Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale ;
o STAS 1343/1-2006 – Alimentari cu apa, Determinarea cantitatilor de apa pentru
centre populate
o STAS 1795-87 – Canalizari interioare ;
o STAS 1846/1 2006 – Determinarea debitelor de apa de canalizare;
o STAS 1846/2 2007 – Determinarea debitelor de apa meteorice;
o NTPA-002/97 - Normativ pentru conditiilor de descarcare a apelor uzate in
retelele de canalizare a centrelor populate
o C.300-94 - Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe durata
executiei lucrarilor de constructii si instalatii.

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 3/51


2. MEMORIU TEHNIC

2.1. ÎNCADRAREA ÎN NORME A CONSTRUCTIEI


În conformitate cu HG 766/1997 Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă
a construcţiilor, categoria de importanţă a construcţiei este C (construcţii de importanţă normala)
iar gradul de rezistenta la foc este III-Risc mic de incendiu comf scenariu la foc, anexat.(P118/99)
Pentru această categorie de importanţă este obligatorie verificarea tehnică de calitate a proiectului,
în conformitate cu Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei
lucrărilor şi construcţiilor aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 77/N/28.10.1996.
La elaborarea prezentului proiect s-au respectat „Normele de protecţia Muncii NPM –
2000” şi „Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor” aprobate prin ordinul
Ministrului de Interne nr. 163 din 28.02.2007, „Metodologia pentru elaborarea scenariilor de
securitate la incediu” aprobată cu Ordinul Ministerului de Interne Nr. 130 din 2007.
De asemenea, s-au respectat normativele de proiectare I9–2009 si P 118/2 – 1999, Normativ
de siguranţa la foc a constructiilor, partea II, instalatii de stingere şi prevederile STAS 1478-90 şi a
altor STAS-urilor în vigoare.
Fazele determinante ale specialităţii instalaţii sanitare sunt:
- probele de presiune
- probele de funcţionare.
- Proces verbal de reparatie a carosabilului, dupa realizarea bransamentului de
alimentare cu apa.

2.2 DESCRIEREA SOLUŢIILOR PROPUSE

DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

INSTALATII SANITARE INTERIOARE:


Beneficiarul, SC ....................., prin tema de proiectare, doreste construirea unui imobil, cu
destinatia de atelier pentru confectii din textile, P+1E, ce urmeaza a fi amplasat in mun ............, pe
strada ............, T71; P4281Cc, judetul ................
In cadrul acestui atelier, se vor confectiona huse auto (tapiterie interioara, pentru scaune)
Terenul pe care urmeaza a se dezvolta acest obiectiv de investitii, este proprietate privata, a
beneficiarului.
Pe teren, nu exista constructii supraterane. Pe suprafata de teren, traversind longitudinal
proprietatea, la circa 2,5 m, de limita proprietatii, din dreapta, exista o retea de canalizare,
gravitationala, functionala, realizata din conducta PVC, Dn 400 mm, aflata la circa 2,5 m, de limita
proprietatii si adincimea, medie, de 1,80 m. Aceasta retea de canalizare, colecteaza debite de ape
uzate, de natura fecaloid – menajera din zona restaurantului (retea canalizare, Dn 400 mm) si de la
citeva locuinte din zona de nord a proprietatii (conducta PVC , Dn 160 mm) cu descarcare in
reteaua de canalizare a operatorului local.
Aceasta retea de canalizare existenta, functionala, va fi mentinuta. Pe traseul acesteia nu se
vor amplasa constructii. Racordarea la reteaua de canalizare a acestui nou obiectiv de investitii, se
va realiza in aceasta retea de canalizare.
Debitul de alimentare cu apa, va fi asigurat din reteaua de alimentare cu apa, stradala, prin
intermediul unui bransament, in montaj ingropat.
Contorizarea debitului de alimentare cu apa, va fi realizata intr-un camin de apometru,
amplasat la limita proprietatii, din beton armat, turnat monolit.
Comform P118/1999, constructia analizata, este de tip constuctie pentru productie si
depozitare, tip P+1E, avind urmatoarele caracteristici constructive :
Ac la sol = 783,10 mp ;
Au parter = 748,60 mp ;
Ac desfasurata = 1.010,25 mp ;
Au totala = 957,30 mp ;
INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 4/51
Vtotal = 3.201,0 mc.
Comform Scenariului de Securitate la incendiu, anexat, avem urmatoarele caracteristici ale
cladirii :
• numarul compartimentelor de incendiu = 1
• aria construita la sol a compartimentului de incendiu = 783,10 mp;
• volumul compartimentului de incendiu = 3.201,0 mc ;
• regim de inaltime = parter + etaj partial.
• numarul maxim de persoane care vor utiliza obiectivul analizat in, scenariu se compune din :
- hala de productie = 32 de muncitori;
- corp administrativ = 8 persoane.
Total = 40 persoane.
Persoanele care au legatura cu obiectivul analizat, vor avea o prezenta discontinua (numai in
timpul programului de lucru), sunt valide si se pot evacua singure in caz de incendiu.
• Numarul cailor de evacuare si, dupa caz, al refugiilor:
Cladirile proiectate, au fost prevazute cu :
# hala de productie = 2 cai de evacuare la nivelul terenului;
# corpul administrativ = 2 cai de evacuare la nivelul terenului.

Riscul de incendiu:
 HALA DE PRODUCTIE
Categoria de pericol de incendiu = C (BE 2) posibilitati de incendiu/ardere (echivalent
cu risc mare de incendiu).
 DEPOZIT + MAGAZIE DE MATERIE PRIMA
Categoria de pericol de incendiu = C (BE 2), posibilitati de incendiu/ardere (echivalent
cu risc mare de incendiu).
 DEPOZIT DE PRODUSE FINITE
Categoria de pericol de incendiu = C (BE 2), posibilitati de incendiu / ardere (echivalent
cu risc mare de incendiu).
 CENTRALA TERMICA
Categoria de pericol de incendiu = D (BE la), (echivalent cu risc mediu de incendiu).
 CORPUL ADMINISTRATIV
Potrivit prevederilor art. 2.1.1, 2.1.2 si 2.1.3 din Normativul P. 118 - 99, la cladiri civile
(publice) riscul de incendiu este determinat, in principal, de densitatea sarcinii termice
stabilita prin calcul si de destinatia respectiva.
- in cazul analizat in prezentul scenariu, se stabileste :
 CORP ADIMINSTRATIV : risc mic de incendiu (qS = 90 Mj / m2).
Conform art. 2.1.10 din Normativul P118 - 99, constructia din proiectul analizat, se incadreaza
in gradul III de rezistenta la foc, GRF = III.
 Potrivit criteriilor de dotare prevazute la art. 4.2.1 din Normativul republican I18 / 2 - 02,
obiectivul analizat in scenariu, nu face obiectul echiparii cu o instalatie de detectare si
semnalizare automata a incendiilor.
 Distantele de siguranta asigurate, intre cladirea propusa si vecinatati, respecta valorile
minime prevazute in tabelul 2.2.2 (Normativul P118-99.
Comform P118/2/2013, cladirea va fi ehipata cu hidranti interiori, de interventie la incendiu,
comform art. 4.1.l, cu un debit de interventie, de 2,1 l/s, un singur jet, in functionare simultana
(Anexa 3, P118/2/2013) Interventia la incendiu, cu hidranti de interventie la incendiu, interiori, in
cutie de protectie, in montaj aparent, echipat cu furtun plat, tip C si ajutaj general, de 12 mm, care,
pentru o presiune de utilizare, medie, de 4 bari, debiul de interventie, este de 140 l/min (2,3 l/s)
pentru o perioada de timp, de 30 minute (art. 4.35.c, P118/2/2013)
Interventia la incendiu, din exterior, se va realiza cu hidranti de interventie la incendiu,
exteriori, in montaj ingropat, Dn65 mm (art. 6.1.n, P118/2/2013) o perioada de timp, de 180 minute
(art. 6.19.b, P118/2/2013) doua jeturi, cu un debit total, de 10 l/s (anexa 8 ; P118/2/2013)

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 5/51


Bransamentul de alimentare cu apa, in aval de caminul de apometru, va debita intr-un
rezervor de inmagazinare, suprateran, din beton armat, turnat monolit, cu volumul de 130 mc,
cuplat cu o statie de pompare.
Din statia de pompare, debitul de alimentare cu apa, de uz menajer, va fi vehiculat la reteaua
de alimentare cu apa, de uz menajer, prin intermediul unui grup de pompare, geaman, Q = 0,6 l/s =
2,16 mc/h, H = 40 mca. Protectia grupului de pompare, se va realiza cu un vas de expansiune
inchis, pentru alimentare cu apa, cu volumul de 500l.
Interventia la incendiu, se va realiza cu un grup de pompare, geaman, Q = 10,60 l/s = 38,16
mc/h, H = 50 mca.
Din statia de pompare, reteaua de alimentare cu apa, va fi constituita din conducta PE ID Dn
110, Pn6, in montaj ingropat. Datorita necesitatii de a monta hidranti de interventie la incendiu,
exteriori, reteaua de alimentare cu apa, exterioara, va fi de tip inelar, cu diametru constant, Dn 110
mm. Diametrul constant, de 110 mm, este dat de prevederile P118/2/2013, prin care, diametrul
minim al retelei de alimentare cu apa, pe care se vor monta hidranti de interventie la incendiu, Dn
65, Dn 80 mm, sa fie de minimum 100 mm (art. 6.4)
Instalatiile de alimentare cu apa, interioare, vor fi realizate in sistem separativ, pentru consum
menajer (conducta polipropilena reticulara, PPR, Dn 20……32 mm) si interventia la incendiu,
realizata din teava de otel, zincata, Dn 2’’. Separarea retelelor de alimentare cu apa, exterioare, se
realizeaza in pamint, innainte de intrarea in cladire.
Pentru protectia instalatiei interioare, de alimentare cu apa rece, menajera, pentru uz menajer,
la intrarea in cladire in incaperea centralei termice, se va monta un reductor de presiune, cu arc, Dn
1’’, Pi = 5 bari.
In cadrul incintei, se preconizeaza, ca probabila, initierea unui singur focar de incendiu,
pentru care, perioada de interventie, se considera de 4 ore.
Interventia la incendiu, se va realiza, in primele 30 minute, de la initiere, cu hidranti de
interventie la incendiu, interiori, Dn 2’’, un singur jet, cu un debit de interventie de 2,1 l/s, montati
in cutie de protectie, aparenta, echipata cu furtun de cinepa, plat, cu lungimea de 20 m si ajutaj de
uz general (Anxa nr. 3, pct 2.a, P118/2/2013).
In urmatoarea perioada de timp, pina la 4 ore (180 minute) interventia la incendiu se va
realiza cu hidranti de interventie la incendiu, exteriori, in montaj ingropat, Dn 65 mm, cu debitul
unitar, de interventie la incendiu, de 5 l/s, cu doua jeturi, in functiune simultana (Cladire avind
volumul de 3201 mc, pentru o cladire cu nivel de sabilitate la incendiu III, risc mijlociu de incendiu
– Anexa 8)
Asigurarea circulatiei debitului de apa, prin reteaua de interventie la incendiu, exterioara, va
fi asigurata prin racordarea capatului coloanei de alimentare a hidrantilor interiori, la un rezervor
WC, prin intermediul unei conducte OL Zn, Dn 1/2".
Imobilul, va fi alimentat cu apa rece, prin racordarea la inelul de interventie la incendiu.
Debitul de apa calda menajera, va fi produs local, intr-un boiler cu acumulare, trivalent,
combinat, cu instalatie solara, tip SLME 300.
Debitul de apa rece, pentru incarcarea instalatiei de incalzire, prepararea debitului de apa
calda menajera, este dedurizat, intr-o statie de dedurizare, Q = 600 l/h, tip EAU 8 MD Top.
Din incaperea centralei termice, debitele de apa calda, sunt vehiculate la consumatori, prin
intermediul unei retele de distributie, inferioare, montate in sapa de egalizare, izolata termic cu
mansoane izolante, din poliuretan, cu grosimea de 6 mm.
Debitele de ape uzate, de natura fecaloid – menajera, colectate la locurile de producere, sunt
vehiculate, la reteaua de canalizare, colectoare, de incinta, existenta, Dn 400 mm, prin intermediul
unei retele de conducte colectoare, PVC U 32 – 110 mm, in montaj ingropat/mascat, in masti de
gips carton.
Alimentarea cu apa a punctelor de consum, se va realiza in sistem ramificat, cu distributie
inferioara, coloane si racorduri la obiectele sanitare.
Coloanele se vor monta in masti demontabile, din gips carton, iar racordurile la obiectele
sanitare, in montaj ingropat, in perete, pardoseala.

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 6/51


Debitele de ape pluviale, colectate de pe acoperisuri, suprafetele impermeabile ale incintei,
vor fi vehiculate la rigolele perimetrale, de incinta.
Pe alimentarea cu apa, rece, calda, a grupurilor sanitare, etc, se vor monta robineti
sublavoar, cromati, pentru montaj ingropat, Dn ½”.
Obiectele sanitare sunt din portelan sanitar, astfel:
- Vasele WC, de tip CVL, cu rezervor, din material plastic, montat la
semiinnaltime;
- Lavoarele, de tip 600, cu piedestal, sunt echipate cu oglinda sanitara,
500x600, etajera si sifon de tip butelie;
- Sifoanele de pardoseala, din PVC, cu racorduri laterale si evacuare laterala.
- Bateriile lavoarelor vor fi de tip monocomanda, stativa, cu pipa innalta si
tije de racord la instalatia de alimentare cu apa, interioara;
Coloanele instalatiilor sanitare, apa calda menajera, apa rece, vor fi realizate din conducta de
polipropilena reticulara, cu insertie de aluminiu, Pn 16, izolata termic cu mansoane de poliuretan,
de 6 mm grosime si vor fi montate in masti demontabile, din gips carton.
La executie se vor respecta normativele si standardele in vigoare privind instalatiile ce se
realizeaza si in special urmatoarele:
* I9/94-Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor de sanitare, cu axele
aferente.
* C 56- 02” Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii
aferente.
* C 142” Instructiuni tehnice pentru executarea termoizolatiilor la elementele de
instalatii”.
La realizarea lucrarilor, se vor utiliza numai materiale si echipamente omologate care
corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele in vigoare sau poseda
certificate de omologare si vor fi insotite de certificate de calitate.
La inceperea lucrarilor se vor indica, la constructor, golurile necesare pentru trecerea
conductelor, urmarindu-se daca acestea se realizeaza in conformitate cu necesitatile de montaj a
instalatiilor.
Traseele conductelor, pozitiile pieselor de sustinere, a obiectelor sanitare si a pieselor
speciale se vor materializa cu creta (vopsea) pe peretii nefinisati ai constructiilor.
La trasarea conductelor se va urmari realizarea pantelor necesare pentru golirea instalatiilor.
Fixarea si montarea conductelor pe pereti, tavane se va face cu bratari sau console conform
detalii tip IPCT, sau uzinate, comform instructiunilor de montaj ale producatorilor.
La trecerea conductelor prin pereti se vor monta mansoane de protectie care sa permita
miscarea libera la dilatarea tevilor.
Pe portiunile de traversare a elementelor de constructie nu se va face imbinari.
Executia golurilor de trecere a conductelor se va face fara a se afecta armaturile din otel
beton existente.
Obiectele sanitare se vor monta paralel cu peretii finisati.
Instalatiile sanitare se vor supune la urmatoarele probe:
* proba la rece Pp = 4 bari; T = 3 ore; Nu se admit pierderi.
Proba la rece consta in umplerea instalatiei cu apa si verificarea la presiunea de 4 bari.
Inainte de proba instalatiile vor fi spalate cu apa potabila sub jet continuu, pana cand apa
evacuata nu mai contine impuritati vizibile (namol, nisip).
Proba se efectueaza in perioada de timp cu temperaturi mai mari de + 5 grade C. Proba va
incepe dupa cel putin 3 ore de la punerea instalatiei sub presiune.
Rezultatele probei la rece se vor considera corespunzatoare daca pe toata durata probei
manometrul nu a indicat variatii de presiune si daca la instalatie nu se constata fisuri, pierderi de
apa.
Inainte de proba instalatiile vor fi spalate cu apa potabila sub jet continuu, pana cand apa
evacuata nu mai contine impuritati vizibile (namol, nisip).

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 7/51


Proba se efectueaza in perioada de timp cu temperaturi mai mari de + 5 grade C. Proba va
incepe dupa cel putin 3 ore de la punerea instalatiei sub presiune.
Rezultatele probei la rece se vor considera corespunzatoare daca pe toata durata probei
manometrul nu a indicat variatii de presiune si daca la instalatie nu se constata fisuri, pierderi de
apa.
In vederea receptiei se va urmari daca executarea lucrarilor s-a facut in conformitate cu
documentatia tehnico- economica si cu prescriptiile tehnice in vigoare si anume:
* echiparea cu armaturi corespunzatoare si accesibilitatea la ele;
* respectarea materialelor prevazute;
* functionarea normala si silentioasa a instalatiilor;
* rigiditatea fixarii in elementele de constructii a conductelor si aparatelor;
* calitatea finisajelor;
* aspectul estetic general al montarii instalatiilor.
Decontarea lucrarilor se va face la metru liniar de conducta respectiv la bucata obiect sanitar.

Receptia si punerea in functiune


Receptionarea lucrarilor retelelor montate aparent este precedata de controlul riguros al
acestora, care cuprinde in mod obisnuit:
- verificarea modului de pozare;
- verificarea cotelor conductelor;
- verificarea la presiune;
- verificarea capacitatii de transport;
- verificarea armaturilor, elementelor de imbinare, mansonului protector, daca este
cazul;
- verificarea existentei dopurilor, bridelor de fixare.
Verificarea si receptia se fac cu respectarea actelor normative care reglementeaza efectuarea
receptiei obiectivelor de investitii.
- Punerea in functiune a instalatiilor necesita in prealabil luarea urmatoarelor masuri
obligatorii:
- spalarea si dezinfectarea conductelor;
- instruirea personalului de exploatare.
- Receptionarea lucrarilor se va face in conformitate cu legislatia in vigoare.
- Evidenta traseelor conductelor sub forma de planuri, schite etc. real executate (planuri,
scheme post executie) cu indicarea tuturor elementelor caracteristice
(diametre, cote absolute etc.) care constituie cartea constructiei, se pastreaza de organele de
exploatare. Toate modificarile ce se aduc instalatiei se transpun si pe planuri.
Prezentul program de urmarire a calitatii executiei lucrarilor este in concordanta cu legislatia
in vigoare privind calitatea lucrarilor in constructii si va fi pus obligatoriu in practica prin
reprezentantii autorizati atat din partea proiectantului lucrarilor, cat si din partea beneficiarului si
antreprenorului.
Pentru asigurarea unei bune calitati a lucrarilor ce urmeaza a se executa si, implicit, pentru
asigurarea unei cat mai bune fiabilitati, cat si pentru simplificarea operatiunii de receptie finala in
vederea preluarii in exploatare de catre beneficiar, se va realiza urmatorul grafic de urmarire a
executiei lucrarilor.

1. Controlul executiei golurilor tehnologice, se va verifica:


- dimensiunile golurilor;
- modul de executie;
- concordanta cu cotele din proiect.
* Se intocmeste proces verbal de predare - primire intre constructor si instalator in prezenta
reprezentantilor:
- antreprenor
- constructor

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 8/51


- instalator
- investitor

2. Faza determinanta: Proba de etanseitate la presiune, Pp = 4 bari, Tpr = 3 ore, Nu se admit


pierderi.
Se va verifica:
- modul de pozare a conductelor;
- modul si concordanta cu planurile, a pozarii conductelor;
- nu se admit pierderi.
Se intocmeste proces verbal de constatare a calitatii lucrarilor, in prezenta delegatilor:
- antreprenorului;
- beneficiarului;
- proiectant;
- inspector de specialitate din cadrul DJCC Vrancea.
Convocarea delegatilor in vederea respectarii prezentului grafic de verificare a calitatii
lucrarilor si intocmirii documentelor atestatoare, cade in sarcina antreprenorului, pentru care
prezentul grafic devine obligatoriu in momentul prezentarii ofertei de executie a lucrarilor.

INSTALATII TERMICE INTERIOARE:


Sarcina termica, totala, a imobilului, este de 64,70 kw, din care, sarcina termica, de incalzire,
57,40 kw, iar pentru preparare apa calda menajera, 7,30 kw.
Sarcina termica, de racire, a zonelor de birouri, pentru perioada calda a anului, este de 33,70
kw (pentru o diferenta de temperatura interior – exterior, de maximum 10°C) asigurata cu un ciller,
WSAT – XEE – 122 R 410A, cu apa rece, montat la nivelul parterului.
Pentru perioada rece a anului, prepararea debitului de agent termic, apa calda, cu parametrii
90/70°C, va fi realizata cu o centrala termica, murala, cu randament ridicat de ardere, in
condensatie avansata, de tip PRESTIGE 75 SOLO, gaze naturale, amplasata la nivelul parterului,
intr-o incapere separata, cu destinatia de centrala termica.
Incaperea corespunde prevederilor legale, privind montarea instalatiilor de ardere a
combustibililor gazosi. Peretii exteriori sunt realizati din zidarie de caramida plina, de 25 cm
grosime, planseu din beton armat, de 15 cm grosime.
Ferestrele, suprafata vitrata, este de tip simpla, geam simplu, cu grosimea de 4 mm.
Pardoseala, planseu de beton armat, cu grosimea de 15 cm. Instalatia va functiona complet
automatizata.
Gazele de ardere, vor fi vehiculate la exterior, prin peretele exterior al incaperii, printr-un
cos colector, kit aspiratie – refulare, furnitura a cazanului.
Trecerea racordului la cosul de fum, prin perete, se va realiza cu manson de trecere.
Cazanul, va fi asigurat cu un vas de expansiune inchis, cu volumul de 80l si doua supape de
siguranta, 1’’, Pp = 3 bari.
Cazanul va debita intr-un distribuitor – colector, Dn 80 mm, L = 0,80 m.
Imobilul, zona de birouri, va avea asigurata incalzirea, pentru perioada rece a anului,
utilizind corpuri de incalzire, statice, iar racirea, in perioada calda a anului, cu ventiloconvectoare,
necarcasate, montate in planseul fals, local, tip FSC – H.
Zona de productie, pentru perioada rece a anului, va avea asigurata incalzirea de garda, cu
corpuri de incalzire statice, incalzirea de baza, cu aeroterme tip Sabiana Elegant RE 22, avind
sarcinile termice de incalzire/racire, de 12,80/6,10 kw.
Din distribuitor, exista posibilitatea de a alimenta cu agent termic, apa calda, pentru
perioada rece a anului si instalatia de incalzire cu aer cald.
Automatizarea functionarii agregatelor, din cadrul incaperii centralei termice (centrala
termica, ciller, instalatia de captatori solari, de acoperis) va fi asigurata cu un sistem de
automatizare, compatibil cu tipul cazanului, cu programare saptaminala, furnitura proprie a
acestuia.

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 9/51


Pe racordurile tur, retur, de la distribuitor, la distribuitoarele locale, de nivel/zona, se vor
monta termometre si manometre pentru verificarea modului de functionare a instalatiei interioare.
Dedurizarea debitului de apa de alimentare, adaos, preparare apa calda menajera, se va
realiza cu o statie de dedurizare, Q = 600 //h, tip EAU 8 MD TOP.
Cazanul, va fi asigurat cu un vas de expansiune inchis, cu volumul de 18 l si doua supape de
siguranta, 3/4’’, Pp = 6 bari, pe partea de preparare ACM.
Supapele de siguranta (separat incalzire si apa calda menajera) vor debita in cite o conducta
colectoare, Dn 1’’, ce se va descarca in sifoanele de pardoseala, cu descarcare in reteaua de
canalizare, de la exterior.
Toate instalatiile din incaperea centralei termice, se vor realiza din teava de otel, neagra sau
zincata, izolate termic cu cochilii de vata minerala, cu grosimea de 60 mm, protejate cu folie de
aluminiu.
Pe fiecare conducta, se va indica, cu banda adeziva, colorata, sensul de curgere al fluidului si
tipul acestuia.
Golirea instalatiei se va realiza sectorizat, pentru fiecare circuit, zona, in parte, folosind
robinete de golire, cu dop si portfurtun, Dn ½”.
Ventilarea spatiilor interioare, de birouri, se va realiza natural organizat, prin intermediul
ochiurilor mobile ale ferestrelor, iar pentru spatiile de productie, utilizind ventilatoare, de perete, de
introducere, tip VORTICE VARIO 300/12 AR1 si de acoperis, de tip VORTICE CA 315 RF.
Condensul rezultat din functionarea ventiloconvectoarelor, va fi preluat la reteaua de
canalizare interioara, prin intermediul unui sifon hidraulic.
Conductele interioare verticale, interioare (termice, sanitare) vor fi montate in masti
demontabile, din gips-carton, iar instalatiile interioare, se vor monta, in totalitate, ingropat, in sapa
de egalizare.
Reteaua de distributie, va fi de tip ramificat, cu distributie orizontala, radiala, cu montaj in
sapa de egalizare/planseul fals.
Corpurile de incalzire folosite, pentru incalzire, sunt de tip static, panouri radiante, din tabla
de otel, tip 22PKKP, SAMOA7, racordate in diagonala, echipate cu robinete incalzire tur, reglaj
retur, 1/2", dezaerator manual.
Fiecare racord aerian, va fi solidarizat de elementele de constructie cu bratari metalice, cu
manson de cauciuc.
Aerisirea instalatiei se va realiza manual, prin intermediul dezaeratoarelor manuale, montate
pe fiecare radiator, in parte.
Racordurile distribuitoarelor colectoare, de nivel, vor fi realizate din conducta de
polipropilena reticulara, cu insertie de aluminiu, Pn 20, izolata termic cu mansoane de poliuretan,
de 6 mm grosime si vor fi montate in masti demontabile, din gips carton sau in ghenele existente.
Solidarizarea coloanelor se va realiza cu bratari metalice, cu manson de cauciuc.
La executie se vor respecta normativele si standardele in vigoare privind instalatiile ce se
realizeaza si in special urmatoarele:
* I13 -2002 -Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor de incalzire
centrala, cu axele aferente.
* C 56- 02” Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii
aferente.
* C 142” Instructiuni tehnice pentru executarea termoizolatiilor la elementele de
instalatii”.
La realizarea lucrailor, se vor utiliza numai materiale si echipamente omologate care
corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele in vigoare sau poseda
certificate de omologare si vor fi insotite de certificate de calitate.
Se vor utiliza tevi negre de otel sudate, STAS 7656/81 sau fara sudura
STAS 404/2/80, conducte de polipropilena reticulara, cu insertie de aluminiu, Pn 20.
La inceperea lucrarilor se vor indica, la constructor, golurile necesare pentru trecerea
conductelor, urmarindu-se daca acestea se realizeaza in conformitate cu necesitatile de montaj a
instalatiilor.

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 10/51


Traseele conductelor, pozitiile pieselor de sustinere, a radiatoarelor si a pieselor speciale se
vor materializa cu creta (vopsea) pe peretii nefinisati ai constructiilor.
La trasarea conductelor se va urmari realizarea pantelor necesare pentru aerisirea instalatiilor.
Fixarea si montarea conductelor pe pereti, tavane se va face cu bratari sau console conform
detalii tip IPCT, sau uzinate, comform instructiunilor de montaj ale producatorilor.
La trecerea conductelor prin pereti se vor monta mansoane de protectie care sa permita
miscarea libera la dilatarea tevilor.
Pe portiunile de traversare a elementelor de constructie nu se va face imbinari.
Executia golurilor de trecere a conductelor se va face fara a se afecta armaturile din otel
beton existente.
Conductele se vor monta cu panta urcatoare continua spre dezaeratoarele automate.
Corpurile de incalzire se vor monta la parapetul ferestrelor sau, daca nu este posibil, in
imediata vecinatate a acestora.
Racordarea corpurilor de incalzire la coloane se va realiza prin imbinari demontabile
(racorduri olandeze) in diagonala, astfel incat circulatia apei de incalzire sa se faca de sus in jos.
Corpurile de incalzire se vor monta paralel cu peretii finisati. Distanta intre corpul de
incalzire si pardoseala va fi de regula de 12 cm admitandu-se reduceri pana la 8 cm.
Instalatiile de incalzire se vor supune la urmatoarele probe:
* proba la rece Pp = 4 bari; T = 3 ore; Nu se admit pierderi.
* proba la cald;
* proba de eficacitate
Proba la rece consta in umplerea instalatiei cu apa si verificarea la presiunea de 4 bari,
Inainte de proba instalatiile vor fi spalate cu apa potabila sub jet continuu, pana cand apa
evacuata nu mai contine impuritati vizibile (namol, nisip).
Proba se efectueaza in perioada de timp cu temperaturi mai mari de + 5 grade C. Proba va
incepe dupa cel putin 3 ore de la punerea instalatiei sub presiune.
Rezultatele probei la rece se vor considera corespunzatoare daca pe toata durata probei
manometrul nu a indicat variatii de presiune si daca la instalatie nu se constata fisuri, pierderi de
apa.
Dupa efectuarea probei la rece instalatia se va goli de apa in mod obligatoriu.
Proba la cald (80 grade /60 grade) consta din verificarea daca toate corpurile de incalzire au
ajuns la aceeasi temperatura, daca nu sunt pierderi de apa la imbinari, daca dilatarile sunt preluate
in mod corespunzator si daca are loc o buna aerisire a instalatiei. Nu se admit pierderi.
Dupa o prima proba la cald se va proceda la racirea instalatiei dupa care se va efectua o a
doua proba la cald urmarindu-se aceleasi probleme de functionare.
Proba de eficacitate se efectueaza la temperaturi scazute ale mediului exterior, cat mai
aproape de - 15 grade C, urmarindu-se daca se realizeaza temperaturile normale in camere.
In vederea receptiei se va urmari daca executarea lucrarilor s-a facut in conformitate cu
documentatia tehnico- economica si cu prescriptiile tehnice in vigoare si anume:
* echiparea cu armaturi corespunzatoare si accesibilitatea la ele;
* respectarea materialelor prevazute;
* functionarea normala si silentioasa a instalatiilor;
* rigiditatea fixarii in elementele de constructii a conductelor si aparatelor;
* calitatea vopsitoriilor;
* aspectul estetic general al montarii instalatiilor.
Decontarea lucrarilor se va face la metru liniar de conducta respectiv la bucata corpuri de
incalzire.

Receptia si punerea in functiune


Receptionarea lucrarilor retelelor montate aparent este precedata de controlul riguros al
acestora, care cuprinde in mod obisnuit:
- verificarea modului de pozare;
- verificarea cotelor conductelor;

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 11/51


- verificarea la presiune;
- verificarea capacitatii de transport;
- verificarea armaturilor, elementelor de imbinare, mansonului protector, daca este
cazul;
- verificarea existentei dopurilor, bridelor de fixare.
Verificarea si receptia se fac cu respectarea actelor normative care reglementeaza efectuarea
receptiei obiectivelor de investitii.
- Punerea in functiune a instalatiilor necesita in prealabil luarea urmatoarelor masuri
obligatorii:
- spalarea si dezinfectarea conductelor;
- instruirea personalului de exploatare.
- Receptionarea lucrarilor se va face in conformitate cu legislatia in vigoare.
- Evidenta traseelor conductelor sub forma de planuri, schite etc. real executate (planuri,
scheme post executie) cu indicarea tuturor elementelor caracteristice
(diametre, cote absolute etc.) care constituie cartea constructiei, se pastreaza de organele de
exploatare. Toate modificarile ce se aduc instalatiei se transpun si pe planuri.
Prezentul program de urmarire a calitatii executiei lucrarilor este in concordanta cu legislatia
in vigoare privind calitatea lucrarilor in constructii si va fi pus obligatoriu in practica prin
reprezentantii autorizati atat din partea proiectantului lucrarilor, cat si din partea beneficiarului si
antreprenorului.
Pentru asigurarea unei bune calitati a lucrarilor ce urmeaza a se executa si, implicit, pentru
asigurarea unei cat mai bune fiabilitati, cat si pentru simplificarea operatiunii de receptie finala in
vederea preluarii in exploatare de catre beneficiar, se va realiza urmatorul grafic de urmarire a
executiei lucrarilor.

1. Controlul executiei golurilor tehnologice, se va verifica:


- dimensiunile golurilor;
- modul de executie;
- concordanta cu cotele din proiect.
* Se intocmeste proces verbal de predare - primire intre constructor si instalator in prezenta
reprezentantilor:
- antreprenor
- constructor
- instalator
- investitor

2. Faza determinanta: Proba de etanseitate la presiune, Pp = 4 bari, Tpr = 3 ore, Nu se admit


pierderi.
Se va verifica:
- modul de pozare a conductelor;
- modul si concordanta cu planurile, a pozarii conductelor;
- inexistenta pierderilor, la Pp = 4 bari, T = 3 ore, a instalatiilor termice, apa calda, rece (nu
de admit pierderi).
- functionarea tuturor elementelor de inchidere;
- estetica instalatiilor;
Se intocmeste proces verbal de constatare a calitatii lucrarilor, in prezenta delegatiilor:
- antreprenorului;
- beneficiarului;
- proiectantului;
- inspector de specialitate din cadrul DJCC Vrancea.
Convocarea delegatilor in vederea respectarii prezentului grafic de verificare a calitatii
lucrarilor si intocmirii documentelor atestatoare, cade in sarcina antreprenorului, pentru care
prezentul grafic devine obligatoriu in momentul prezentarii ofertei de executie a lucrarilor.

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 12/51


INSTALATII EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA
Reţeaua de interventie la incendiu, din exterior, de tip inelara, va avea lungimea totala de 206
ml, alimentată prin pompare, din rezervorul de inmagazinare, propus.
Reteaua de interventie, se va realiza din conducta de polietilena de inalta densitate, montata
in transee cu dimensiunile de 0,6 x 1,2 ÷ 1,60 m, executata partial manual, partial mecanizat, in pat
de nisip de protectie sau de pamint maruntit.
Conductele folosite vor avea Agrement Tehnic corespunzator gamei de presiuni necesare (6 bari)
si vor avea Aviz Sanitar pentru folosirea in cadrul retelelor de alimentare cu apa.
Interventia la incendiu, din exterior, se va realiza cu 4 hidranti de interventie la incendiu,
subterani, Dn 65 mm, cu un debit de interventie la incendiu, de 5 l/s, doua jeturi.
Reteaua de interventie, se va realiza din conducta de polietilena de inalta densitate, montata
in transee cu dimensiunile de 0,6 x 1,2 ÷ 1,60 m, executata partial manual, partial mecanizat, in pat
de nisip de protectie sau de pamint maruntit.
Conducta se va monta la limita proprietatii, la 60 cm de imprejmuire, in spatiul verde.

Lucrari de terasamente
Lucrarile de terasamente pentru executarea transeelor sunt urmatoarele:
- se executa decopertarea zonelor în care se monteaza conductele, cu utilaje adecvate sau
manual, în functie de natura stratului de decopertat (strat asfaltic, macadam, pamânt, strat
vegetal-spatiu verde);
- se executa sapatura, manual, în terenul natural, pentru transeea în care se pozeaza conductele.
Transeele pentru pozarea conductelor se executa fara sprijiniri pâna la adâncimea de 0,75 -
1,25 m de la suprafata terenului si cu sprijiniri mai jos.
Latimea transeei va fi de minim 0,60 m.
Baza transeei trebuie sa asigure rezemarea conductei uniform pe toata lungimea sa.
Conductele se vor monta întotdeauna sub adâncimea de înghet (h=1.20 m).
Tuburile din PE se îmbina prin sudura sau cu flanse.

Montajul conductelor si accesoriilor


La montajul conductelor si accesoriilor se vor avea în vedere urmatoarele:
- verificarea în vederea depistarii eventualelor deteriorari aparute în timpul manipularilor;
- coborârea în transee a conductelor si accesoriilor cu mijloace adecvate, pentru a fi ferite de
lovituri sau deteriorari ale suprafetelor exterioare si interioare;
- panta de montaj a conductelor este de 1%o.
- la amplasarea conductelor de apa se va tine seama de distantele minime între acestea si alte
conducte si instalatii, conform STAS 8591/1.
- schimbarile de directie de pe traseul retelelor se vor realiza prin montarea de coturi
preuzinate;
- la trecerea conductelor prin peretii caminelor se prevad piese de etansare împotriva
infiltratiilor;
Realizarea umpluturilor
Dupa terminarea montajului conductelor, se verifica conductele si toate elementele acestora,
în vederea depistarii eventualelor defectiuni survenite în timpul montajului si remedierii lor, dupa
care se poate trece la realizarea umpluturilor.
Materialul rezultat din sapatura se poate folosi, de regula pentru realizarea umpluturilor atât
în zona de protectie a conductei, cât si pentru restul umpluturilor;
Realizarea umpluturilor se face conform reglementarilor tehnice specifice pentru conductele
din polietilena:
- compactarea straturilor de umplutura se face manual;
- zonele de îmbinare a tevilor se lasa libere pâna la efectuarea probei de presiune;

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 13/51


- dupa efectuarea probei se realizeaza umplutura si în zonele de îmbinare, exact în aceleasi
conditii cu cele de la restul umpluturilor de pe traseu;
- în partea finala a zonei de pozare a conductelor se amplaseaza si elementele de marcare a
conductelor conform STAS 9570/1 (banda avertizoare, cu doua fire, inox, la circa 40 cm de
generatooarea superioara a conductei)
- se va reface suprafata finita drumurilor sau a solului vegetal;
Proba de presiune
Înainte de darea în functiune a retelelor de apa acestea vor fi supuse probei de presiune,
conform specificatiei producatorului materialului, dupa o spalare prealabila.
Lungimea tronsoanelor de proba este de maximum 500 m. In cazul de fata, proba se va
realiza pentru intreaga retea inelara.
Conductele de polietilena se mentin sub presiunea de proba timp de 3 h.
Presiunea de proba este 1,5 Pn (min. Pp = 6 bari)
Dupa proba de presiune se procedeaza la spalarea si dezinfectarea conductelor:
- spalarea se face de catre constructor, cu apa potabila, pe intregul tronson de retea.
- dezinfectarea se face imediat dupa spalare, pe intregul tronson de retea.
- dezinfectarea se face cu solutie de clor, care asigura în retea 25-30 mg clor activ la 1 l apa.
Solutia se mentine în retea 24 h, dupa care se elimina prin robinetele de golire (daca apa se
evacueaza în reteaua de canalizare, se iau masuri de neutralizare a clorului) si se procedeaza
la o noua spalare cu apa potabila.
- dupa terminarea spalarii se efectueaza analizele fizico- chimice si bacteriologice ale apei
potabile din conducte.

Controlul si verificarea
Exploatarea retelelor exterioare de apa rece potabila se face în conformitate cu prevederile
Normativului I 9/1-96, astfel:
Controlul si verificarea retelelor de apa montate în sol se face prin observarea:
- starii umpluturilor pe traseu:
- starii umpluturilor în jurul caminelor si a hidrantilor;
- baltirii sau depozitarii de materiale pe traseul retelei;
- starii caminelor (starea generala a constructiei, starea capacului, a treptelor de acces si a
vanelor, precum si existenta apei în camin).
Rezultatul controlului si verificarii, precum si propunerile de remedieri se trec într-un proces verbal
de constatare.

Revizia
Revizia retelelor se face de doua ori pe an (înainte si dupa perioada de înghet).
Revizia se face parcurgând traseul retelelor pentru a constata starea retelei si a constructiilor
aferente, precum si usurinta de manevrare a vanelor, functionarea hidrantilor si armaturilor de
golire.

Reparatii curente
Reparatiile curente constau în remedierea defectiunilor constatate cu ocazia verificarilor si
reviziilor.

Reparatii capitale
Reparatiile capitale se planifica functie de starea generala a retelelor si constau în înlocuirea
unor portiuni de retea sau/si a unor accesorii care au suferit deteriorari avansate.
-Reparatii accidentale
Reparatiile accidentale se fac ori de câte ori apare o defectiune sau avarie în retea.

Exploatarea hidrantilor exteriori racordati direct la retelele de apa potabila


Hidrantii de incendiu exteriori vor fi mentinuti în permanenta în stare de functionare.

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 14/51


În acest scop se verifica periodic:
- modul de manevrare a robinetilor, urmarindu-se ca deschiderea, respectiv închiderea, sa se
faca usor si complet;
- accesul la hidranti sa fie permanent liber, în acest scop nu se vor depozita materiale în fata
hidrantilor sau pe hidranti;
- se verifica starea tehnica a cutiilor de protectie, înlocuindu-se cele deteriorate datorita
circulatiei autovehiculelor sau a unor interventii necorespunzatoare;
- gradul de etanseitate a garniturilor pentru a evita înghetarea apei în hidrant pe timpul iernii;
- existenta indicatoarelor de marcare a hidrantilor;
- de pe hidrantii amplasati în spatiile verzi se va înlatura pamântul si iarba, astfel încât pozitia
lor sa fie usor de identificat în orice moment. În acelasi scop, pe timpul iernii, dupa fiecare
ninsoare, se va înlatura zapada de pe cutiile hidrantilor.

REZERVOR INMAGAZINARE
Conform STAS 4273/83, STAS 10100, P 100, lucrarea se incadreaza in clasa III de importanta.
In conformitate cu Legea 10/95 si Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor, aprobat cu HG 766/1997, lucrararile se incadreaza in categoria de importanta C,
normala.
Gospodaria de apa, a acestui obiectiv de investitii, se compune din camera vanelor, adiacenta
rezervorului de inmagazinare, rezervorul de inmagazinare, dreptunghiular, suprateran, turnat monolit,
cu volumul de 130 mc.
Nu este necesara tratarea debitului de alimentare cu apa, intrucit acesta provine din reteaua de
distributie a operatorului local, avind caracteristici de potabilitate.
Pentru prelevarea probelor, a fost prevazut, in statia de pompare, un robinet de prelevare, de tip
canea, Dn 1/2".
Zona de protectie sanitara, cu regim sever, din jurul rezervorului suprateran, pe distanta de 3m,
va fi betonat.
Rezervorul de apa este constituit din doua tipuri de constructii care alcatuiesc impreuna un
ansamblu functional compus din:
- rezervorul de inmagazinare ;
- constructia care adaposteste instalatiile hidraulice - camera vanelor ;
Rezervorul de inmagazinare este de tip suprateran, dreptunghiular, din beton armat turnat
monolit, cu volumul de 130 mc, cuplat cu o camera a vanelor.
Rezervorul este de forma dreptunghiulara, amplasat suprateran si cu urmatoarea structura
de rezistenta:
- peretii dreptunghiulari, realizati din beton armat monolit de clasa C12/15 (B200)
cu gradul de impermeabilitate P4.
Turnarea betonului se va face in straturi orizontale de 10  15 cm, urmand realizarea unei
benzi continuie de turnare pentru a evita crearea rosturilor de lucru. Inaltimea de cadere libera a
betonului nu trebuie sa fie mai mare de 1,0 m.
- placa de fund, din beton armat monolit de clasa C 12/15 (B200) cu gradul de
impermeabilizare P4, se va turna continuu fara rosturi de lucru si cu panta minima spre basa
rezervorului. Intre placa de fund si betonul de egalizare interpune un strat de hidroizolatie;
- placa de acoperis din beton armat reazema pe peretii rezervorului si este realizata
din beton armat monolit clasa C12/15.
Panta este realizata din centru catre exterior (din grosimea placii 15  25 cm).
- protectia hidroizolatiei la pereti de beton este executata cu folie de protectie, de tip
Fondaline, pe inaltimea ingropata in pamant;
- termoizolatia la pereti de beton, deasupra terenului, se executa cu un termosistem,
realizat din polistiren de fatada, cu grosimea de 10 cm, masa de spaclu si tencuiala decorativa;
Protectia hidroizolatiei, la pereti de la camera vanelor, va fi realizat din polistiren de fatada,
cu grosimea de 10 cm, masa de spaclu si tencuiala decorativa;
INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 15/51
Accesul in rezervor se face printr-o usa metalica si scara metalica.
Pentru evitarea unor exfiltratii in timpul exploatarii din cauza unei executii mai putin
corespunzatoare a peretilor din beton monolit s-a prevazut aplicarea unor tencuieli speciale
interioare la pereti si fundul rezervorului.
Aceste tencuieli se vor realiza dupa efectuarea probei de impermeabilitate a betonului
rezervorului prin umplerea cu apa a acestuia.
Umplutura de pamant din jurul rezervorului se va executa in straturi uniforme de 20 cm
grosime de jur imprejurul rezervorului. Intre rezervor si trotuarul din beton simplu se executa un
dop de bitum, care sa impiedice infiltrarea apelor pluviale.
Instalatiile tehnologice proprii rezervoarelor de inmagazinare constau in conducta de
alimentare, golire, preaplin, ocolire, dispozitivul de protectie a rezervei intangibile de interventie la
incendiu.
Alimentarea rezervorului va fi asigurata prin intermediul a doua guri de alimentare,
pozitionate sub gura de acces in rezervor.
Pentru accesul la rezerva intangibila de interventie la incendiu se deschide vana sigilata in
pozitia normal, inchis.
Conducta preaplin Dn 100, racordata la conducta de golire, Dn 100, este pozitionata in zona
diametral opusa gurilor de alimentare si este prevazuta, la capatul colector, cu o palnie de
colectare, ce se descarca, la exteriorul rezervorului.
Golirea completa a rezervorului se va realiza in retea, prin intermediul hidrantilor subterani,
de interventie la incendiu.
De asemenea, in camera vanelor, exista posibilitatea ocolirii rezervorului de inmagazinare,
prin manevrarea vanei de sectionare, sigilata, la functionare normala, in pozitia normal inchis.
Distributia debitului de apa, din rezervor, se va realiza prin pompare.
Din statia de pompare, debitul de alimentare cu apa, de uz menajer, va fi vehiculat la
reteaua de alimentare cu apa, de uz menajer, prin intermediul unui grup de pompare, geaman, Q =
0,6 l/s = 2,16 mc/h, H = 40 mca. Protectia grupului de pompare, se va realiza cu un vas de
expansiune inchis, pentru alimentare cu apa, cu volumul de 500l.
Interventia la incendiu, se va realiza cu un grup de pompare, geaman, Q = 10,60 l/s = 38,16
mc/h, H = 50 mca.
Contorizarea debitului de apa rece, din rezervor, se va realiza cu un apometru, Dn 1’’, pasant,
montat in camera vanelor.
Atragem atentia beneficiarului ca la inceputul perioadei reci, responsabilitatea realizarii
lucrarilor si actiunilor de asigurare a temperaturilor pozitive in incinta camerei vanelor, revine
in intregime acestuia. De asemenea, reteaua va functiona permanent, astfel incit sa existe
circulatie in conducte.

URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIEI


Urmarirea comportarii in timp a constructiilor se va realiza comform prevederilor
P130/1997.
Beneficiarul, prin personalul de exploatare, propriu, va urmari:

Retele exterioare:
- Cotele de montaj ale capacelor caminelor de vizitare, racord;
- Rosturile de montaj dintre placa prefabricata a caminului de vizitare si cota
terenului sistematizat;
- Rosturile dintre tuburile prefabricate ale caminelor de vizitare;
- Aparitia de tasari pe traseul retelei de alimentare cu apa, in zona de intrare a conductelor
in cladiri;
- Aparitia de pete de umezeala pe elevatia cladirilor, in zona de intrare/iesire a
conductelor in cladiri;
- Urmarirea indicatiilor aparatelor de masura a debitelor de apa si compararea consumurilor
cu cele anterioare;
INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 16/51
Instalatii termice, sanitare interioare
- Verificarea imbinarilor demontabile ale instalatiilor de incalzire, sanitare;
- Verificarea modului de functionare a robinetelor de incalzire tur, reglaj retur, golire,
sectionare, in zona dezaeratoarelor automate pentru coloane, robinete sublavoar;
- Verificarea functionarii dezaeratoarelor automate pentru coloane;
- Verificarea modului de functionare a instalatiei de incalzire (incalzirea completa, uniforma
a radiatoarelor), asigurarea regimului de temperatura in incaperi;
- Asigurarea alimentarii cu combustibil a cazanului.
- Asigurarea functionarii continue, pe toata perioada anotimpului friguros, a instalatiilor de
incalzire.
- Verificarea modului de ardere, a culorii fumului;

Faze determinante:
Instalatii termice:
- proba de etanseitate la presiune, Pp = 4 barr, 3 ore, Nu se admit pierderi (inainte de
acoperirea conductelor)
- - proba de functionare a instalatiilor termice; Proba de functionare, la utilaje.

Instalatii sanitare interioare:


- proba de etanseitate la presiune, Pp = 4 barr, 3 ore, Nu se admit pierderi (inainte de
acoperirea conductelor)
- proba de functionare a instalatiilor sanitare, de canalizare.

Instalatii de apa rece, exterioare:


- proba de etanseitate la presiune, Pp = 6 barr, 3 ore, Nu se admit pierderi (inainte de
acoperirea imbinarilor conductelor)

Rezervor inmagazinare:
Innainte de montarea termoizolatiei : Se va verifica integritatea, tipul rezervorului, modul
de realizare a racordurilor hidraulice ; dupa umplerea rezervorului cu apa si mentinerea
48 de ore. Nu se admit pete de umezeala pe peretii rezervorului iar nivelul apei este admis
sa scada cu max. 10%

2.2.1 INSTALAŢII SANITARE PENTRU STINS INCENDIU


Pentru investiţia de faţă, s-au propus instalaţii de stins incendiu folosind apa. Prin necesarul
de căldura pentru încălzire şi fierbere apa se provoacă răcirea mediului din jur şi de aceea apa are
cea mai mare eficacitate de stingere pentru incendii din clasa A. Datorita densităţii relativ mari a
acesteia comparativ cu a lichidelor combustibile, apa nu se recomanda la stingerea incendiilor de
lichide combustibile (clasa B). Datorita conductibilităţii electrice bune, apa nu se recomanda la
stingerea incendiilor in instalaţii electrice aflate sub tensiune. In contact cu unele substanţe apa
reacţionează producând gaze combustibile care pot exploda şi contribui astfel la intensificarea
arderii (sodiu, potasiu, zirconiu, pulberi de aluminiu, etc.).
Având în vedere caracteristicile constructive şi funcţionale şi ţinând cont de prevederile
normelor şi standardelor în vigoare (P 118/2 – 1999, Normativ de siguranţa la foc a constructiilor,
partea II, instalatii de stingere, STAS 1478/90 etc.) s-au prevăzut următoarele:
- instalaţii cu hidranţi interiori conf normativului P118/2/2013, art. 4.1.l.
- Instalatii cu hidranti exteriori conf normativului P118/2/2013 art 6.1.n
- gospodărie de apă, proprie, de interventie la incendiu

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 17/51


2.2.2 INSTALAŢII DE STINGERE A INCENDIULUI CU HIDRANTI INTERIORI
Instalaţiile de hidranţi interiori sunt necesare:
- conform P118/2/2013, art 4.1. lit. l. : constructie de productie si/sau depozitare, cu risc
de incendiu mare si foarte mare, cu aria desfasurata mai mare de 600 mp si volum mai mare de
3000 mc.
 Debit specific minim al unui jet 2,1 l/s;
 Numar jeturi in functionare simultana, 1 buc, conform Normativ P11/2/2013 Anexa
3: Cladiri de productie si/sau depozitare cu un volum mai mic de 5000 mc;
 Debitul de calcul al instalatiei 2,1 x 1 = 2,1 l/s;
 Timpul teoretic de functionare, 30 minute
 Rezerva minima intangibila este de 3,78 mc. –(Vezi note de calcul Cap:3)
Din calcul a rezultat un numar de 4 hidranti (2 in hala si 2 in spatiile de birouri).

2.2.3 INSTALAŢII DE STINGERE A INCENDIULUI CU HIDRANTI EXTERIORI


Instalaţiile de hidranţi exteriori sunt necesare:
- conform Normativ P118/2/2013, art 6.1. lit. n. : constructie de productie sau depozitare,
cu risc de incendiu mare si foarte mare, cu aria desfasurata, mai mare de 600 mp si volumul peste
3000 mc.
Din P118/2/2013 anexa 8 rezulta:
 10 l/s pentru cladiri Categoria de pericol C si gradul III de rezistenta la foc.
 timp teoretic de funcţionare 180 minute
 rezerva intangibilă de apă pentru exterior 108 mc

Presiunea minima la teava de refulare va fi 13,4 mCA, dar nu va depasi 50 mCA.


Se vor prevedea hidranti de incendiu subterani, DN 65 mm, prevazuti cu doua racorduri
DN 65 mm. Amplasarea lor se va face astfel incat obiectivul sa poate fi protejat, in caz de
necesitate, de minimum 2 jeturi de 5 l/s fiecare (pentru a putea realiza un debit de 10l/s in fiecare
punct ).
Nu este necesara prevederea instalatiilor speciale de interventie la incendiu (sprinklere,
etc)

2.2.4 INSTALAŢII DE STINGERE A INCENDIULUI IN FAZA INITIALA


De asemenea, conform prevederilor art. 5.10.2 din Normativul P118 - 99, s-au prevazut
materialele de dotare PSI, pentru intervenţia iniţială, din interior şi exterior, pentru completarea
echipamentului hidranţilor interiori şi exteriori, după cum urmează:
1. Hala de productie: Ac = 323,36 mp
- 3 stingatoare portative cu pulbere si CO2, tip PF 6.
2. Depozite de materii prime si produse finite : Ac = 165,88 mp
- 2 stingatoare portative cu pulbere si CO2, tip PF 6.
3. Corp administrativ : Ac = 259,17 mp
- 4 stingatoare portative cu pulbere si CO2, tip PF 6 (2 la parter si 2 la etaj);
4. Statie de pompe pentru incendiu
1 stingator portativ cu pulbere si CO2, tip PF 6.
5. Incaperea centralei termice
- 1 stingator portativ cu pulbere si CO2, tip PF 6.
TOTAL =11 stingatoare portative tip PF 6.

Pe platforma exterioara se va amenaja un post exterior de incendiu, dotat cu :


>6 stingatoare portative tip PF 6;
> 1 lada de nisip cu capac, avand o capacitate de 1,00 mc;
> 2 lopeti cu coada;
> 1 cange metalica cu coada de 6 m;
INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 18/51
> 2 topoare tarnacop;
> 10 galeti din tabla zincata;
> o rezerva de apa de minim 500 l in butoaie sau alte vase;
> accesoriile de interventie pentru hidrantii exteriori de incendiu.

2.2.5 RETELE EXTERIOARE PENTRU ALIMENTARE CU APĂ


Reţeaua de interventie la incendiu, din exterior, de tip inelara, va avea lungimea totala de 206
ml, alimentată prin pompare, din rezervorul de inmagazinare, propus.
Reteaua de interventie, se va realiza din conducta de polietilena de inalta densitate, montata
in transee cu dimensiunile de 0,6 x 1,2 ÷ 1,60 m, executata partial manual, partial mecanizat, in pat
de nisip de protectie sau de pamint maruntit.
Conducta se va monta la limita proprietatii, la 60 cm de imprejmuire, in spatiul verde.
Interventia la incendiu, din exterior, se va realiza cu 4 hidranti de interventie la incendiu,
subterani, Dn 65 mm, cu un debit de interventie la incendiu, de 5 l/s, doua jeturi.

2.2.6 STATIA DE POMPARE


Conform STAS 4273/83, STAS 10100, P 100, lucrarea se incadreaza in clasa III de importanta.
In conformitate cu Legea 10/95 si Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor, aprobat cu HG 766/1997, lucrararile se incadreaza in categoria de importanta C,
normala.
Gospodaria de apa, a acestui obiectiv de investitii, se compune din camera vanelor, adiacenta
rezervorului de inmagazinare, rezervorul de inmagazinare, dreptunghiular, suprateran, turnat monolit,
cu volumul de 130 mc.
Din statia de pompare, debitul de alimentare cu apa, de uz menajer, va fi vehiculat la reteaua
de alimentare cu apa, de uz menajer, prin intermediul unui grup de pompare, geaman, Q = 0,6 l/s =
2,16 mc/h, H = 40 mca. Protectia grupului de pompare, se va realiza cu un vas de expansiune
inchis, pentru alimentare cu apa, cu volumul de 500l.
Interventia la incendiu, se va realiza cu un grup de pompare, geaman, Q = 10,60 l/s = 38,16
mc/h, H = 50 mca.

3. Scenariu de securitate la incendiu

- DATE GENERALE -
Prezentul scenariu de securitate la incendiu s-a elaborat pentru investitia ATELIER PENTRU
CONFECTII TEXTILE, amplasat in intravilanul municipiului Focsani, strada Cincinat Pavelescu,
judetul Vrancea, T.71, P.4281, pe un teren in suprafata de 1.962 mp.
Principalele obiecte componente ale investitiei sunt:
- functiuni principale :
- hala de productie;
- spatii de depozitare;
- functiuni secundare :
- sediu administrativ;
- functiuni conexe :
- gospodarie de apa si statie de pompe pentru incendiu;
- centrala termica;
- retele exterioare si instalatii utilitare :
- retele si instalatii electrice;
- retele si instalatii sanitare;
- retele si instalatii de stingere a incendiilor;
- instalatie de protectie contra trasnetului;
- instalatii termice;

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 19/51


- retea de canalizare.

- alee carosabila;
- parcare auto 6 locuri;
- spatii verzi;
- imprejmuire.

Potrivit prevederilor art. 1 lit. e din H.G. nr. 1739 / 2006, proiectui atelierului de confectii
textile,
se supune procedurii de avizare privind securitatea la incendiu iar la darea in folosinta a
constructiilor si amenajarilor care fac obiectui proiectului, investitorul este obligat sa solicite si sa
obtina autorizatia de securitate la incendiu.
Scenariul s-a intocmit in baza reglementarilor din :
- Normativul de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P.I 118 — 99;
- Normative tehnice de specialitate pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor,
conform anexei nr. 1 la prezentul scenariu (reglementari specifice aplicabile);
- Normele generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul M.A.I
nr. 163/2007;
- Metodologia pentru elaborarea scenariilor de siguranta la foc, aprobata prin Ordinul
M.A.I nr. 130/2007;
- Certificatui de urbanism
In scenariul de securitate la incendiu sunt estimate, in principal, conditiile tehnice asigurate
prin proiect, in raport cu cerintele reglementarilor specifice securitatii la incendiu.

- CAPITOLUL I -
CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI / AMENAJARII

1.1 DATELE DE IDENTIFICARE


Denumirea constructiei : Atelier de confectii textile.

Beneficiar : S.C. CONFECTII TEXTILE SRL, persoana juridica romana cu capital integra
privat, cu sediul in municipiul Focsani

1.2 DESTINATIA CONSTRUCTIILOR


Atelier de prelucrare a materialelor textile si sintetice pentru confectionarea huselor auto.

1.3 CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR


Conform Regulamentului aprobat prin H.G nr. 766 / 1997, cu modificarile si completarile
ulterioare, pentru obiectivul analizat in scenariu, se stabilesc urmatoarele :
• Categoria de importanta : C (de importanta normala);
• Clasa de importanta : III.

1.4 PARTICULARITATILE SPECIFICE CONSTRUCTIILOR


a. Tipul cladirilor, regim de maltime si volumul constructiilor
Tipul constructiilor :
# cladire de productie si depozitare - hala de productie
- regim de innaltime - parter;
- volumul constructiei = 1.867,83 mc.
# cladire civila (publica) - corp administrativ
- regim de maltime = parter + 1 etaj;
- volumul constructiei = 1.333,17 mc.
Volum total, constructie, V tot = 3.201,0 mp.

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 20/51


b. Aria construita si aria desfasurata cu principalele destinatii ale incaperilor
- Hala de productie
- Aria construita = 504,82 m2;
- Aria utila = 470,32 m2.
- Corpul administrativ:
- Aria construita parter = 278,28 m2;
- Aria construita etaj = 227,15 m2;
- Aria construita desfasurata = 505,43 m2.
RECAPITULATIE :
 aria construita la sol parter = 783,10 mp
 aria construita etaj = 227,15 mp
 aria construita desfasurata = 1.010,25 mp;
 aria utila parter = 748,60 mp;
 aria utila etaj = 208,70 mp;
 aria utila desfasurata = 957,30 mp;
 innaltimea maxima = 7,20 m la corp P + 1 si 4,90 m la corp parter.
Destinatiile incaperilor din cladirile analizate si ariile acestora

A.PARTER
- windfang acces principal = 6,00 mp ;
- hol casa scarii = 23,20 mp;
- birou facturari = 22,79 mp;
- birou marketing = 19,57mp;
- sas = 2,28 mp;
- grupuri sanitare comun si pe sexe = 16,34 mp;
- camera materiale de curatenie = 5,13mp;
-hoil = 7,26mp
- incaperea centralei termice = 23,66 mp;
- holuri de acces si circulate = 12,48 mp;
- sas = 3,48 mp;
- vestiare barbati = 10,24 mp;
- vestiare femei = 14,06 mp;
- grupuri sanitare pe sexe = 20,02 mp;
- spatiu de servit masa = 29,80 mp;
- birou tehnic = 13,65 mp;
- camera materiale de curatenie = 5,22 mp;
- birou maistru = 7,28 mp;
- hala de productie =323,36 mp;
-receptie marfa = 15,58mp;
- depozit de materie prima = 92,72 mp;
- magazie de materie prima = 36,58m ;
- depozit de produs finit = 36,58 mp.
B. ETAJ
- hol casa scarii = 20,39 mp;
- secretariat = 15,12 mp;
- birou contabilitate = 38,22 mp ;
- birou administrativ + juridic = 21,39 mp;
- birou director = 35,39 mp;
- sala de consiliu = 55,96 mp
- grupuri sanitare = 15,89 mp;
- camera materiale de curatenie = 4,32 mp.

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 21/51


c. Numarul compartimentelor de incendiu si ariile acestora
• numarul compartimentelor de incendiu = 1
• aria construita la sol a compartimentului de incendiu = 783,10 mp;
• volumul compartimentului de incendiu = 3.201,0 mc ;
• regim de inaltime = parter + etaj partial.

d. Precizari referitoare la numarul maxim de utilizatori


Conform proiectului, numarul maxim de persoane care vor utiliza obiectivul
analizat in, scenariu se compune din :
- hala de productie = 32 de muncitori;
- corp administrativ = 8 persoane.
Total = 40 persoane.

e. Prezenta permanenta a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora


Persoanele care au legatura cu obiectivul analizat, vor avea o prezenta discontinua (numai in timpul
programului de lucru), sunt valide si se pot evacua singure in caz de incendiu.

f. Capacitati de depozitare sau adapostire


Potrivit datelor si fiselor tehnice transmise proiectantului de catre beneficiar, in hala de
productie se vor prelucra si depozita urmatoarele tipuri si cantitati maxime de materii prime si
produse finite :
• hala de productie :
- materiale textile =300 kg;
- materiale sintetice (poliester) =300 kg;
- deseuri textile = 50 kg.
• depozit de materie prima :
- materiale textile =300 kg;.
- materiale sintetice (poliester) =300 kg;
- folie de polietilena = 500 kg.
• depozit de produse finite :
- materiale textile =300 kg;
- materiale sintetice (poliester) =300 kg,
• capacitatea rezervorului de inmagazinare a apei = 130 mc.

g. Caracteristicile proceselor tehnologice si cantitatile de substante periculoase, potrivit


clasificarii din H.G. nr. 804 / 2007 cu modificarile si completarile ulterioare
In cadrul obiectivului analizat in prezentui scenariu, nu se utilizeaza substante periculoase, asa
cum sunt acestea definite si nominalizate la art. 3 lit. j si anexe, partea 1 si partea a 2-a din H.G. nr.
804 / 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante
periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

h. Numarul cailor de evacuare si, dupa caz, al refugiilor


Cladirile proiectate, au fost prevazute cu :
# hala de productie = 2 cai de evacuare la nivelul terenului;
# corpul administrativ = 2 cai de evacuare la nivelul terenului.

a Precizari privind instalatiile utilitare aferente cladirii sau amenajarii


Obiectivul analizat, a fost prevazut prin proiect, cu urmatoarele tipuri de retele si
instalatii utilitare :

a. INSTALATII INTERIOARE
- instalatii electrice de iluminat si forta, pentru iluminarea artificiala a spatiilor si
alimentarea utilajelor tehnologice specifice din hala de productie, conform

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 22/51


proiectului de specialitate.
Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se asigura prin racord in cablu aerian
si subteran din reteaua existenta in zona, printr-un tablou general de distributie.
Instalatiile electrice sunt realizate din conductori de cupru, aparate de comutatie si
prize cu CP, corpuri de iluminat fluorescente, alimentate din tabloul electric general
cu contorizare, racordat la o firida de bransament si o priza de impamantare.
- instalatii sanitare, realizate cu conducte PEHD pentru apa rece si conducte PPR
pentru apa calda, obiecte din portelan sanitar cu toate accesoriile necesare si aparate
de contorizare, conform proiectului de specialitate.
Alimentarea cu apa potabila se asigura prin racord in conducta PEHD, montata
ingropat, sub adancimea de inghet, la reteaua publica de alimentare cu apa din zona
Bransamentul va fi prevazut cu camin de vane si contorizare.
- instalatii termice realizate cu conducte PPR, corpuri de incalzire din otel, inclusiv
armaturi. Agentul termic este furnizat de o centrala termica proprie, alimentata cu gaze naturale de tip
PRESTIGE 75 SOLO.
- instalatii tehnologice, pentru exploatarea utilajelor specifice care vor fi montate in
hala de productie.
- instalatie de stingere a incendiilor cu hidranti interiori, realizata din conducte PEHD
cu Dn 110 mm la exterior si conducte din OL Zn de 2”, la interior.
- instalatii electrice pentru iluminat de siguranta de tip 4, alimentate din tabloul electric
general, racordate inaintea intrerupatorului general, prevazute cu sursa de alimentare de rezerva,
respectiv baterii de acumulatori cu autonomie de 1 ora 30 minute pentru iluminatul de evacuare si de
marcare a pozitiei hidrantilor interiori de incendiu si 3 ore (pentru iluminatui de siguranta de
interventie).

b. INSTALATII SI RETELE EXTERIOARE


- bransamente la reteaua electrica si la reteaua de alimentare cu apa din zona.
- instalatie de protectie impotriva trasnetului, care va proteja hala de productie si
corpul administrativ, nivel de protectie INTARIT (I), cu dispozitiv de amorsare de tip
Prevectron si priza de pamant naturala, comuna cu cea pentru instalatiile electrice, rezistenta de
dispersie de maxim 1 ohm.
Elementul de captare cu autoamorsare, se va monta pe o tija speciala in lungime de
6,50 m, amplasata pe acoperis, in zona centrala a halei de productie si va acoperi o
raza de protectie de 60,00 m. Elementul de captare se va racorda la o priza de pamint comuna, prin
intermediul unei bande din otel zincat 25 x 4 mm.
Rezistenta de dispersie a prizei de pamant va avea valoarea de maxim 1 ohm.

- retele de apa potabila pentru alimentarea instalatiilor sanitare din constructii, realizate din
conducte PEHD montate ingropat, sub adancimea de inghet, racordate la reteaua publica existenta.
- retea de hidranti exteriori de incendiu, realizata din conducte PEHD cu Dn 110 mm
montate ingropat sub adancimea de inghet, pe care se vor monta 4 hidranti subterani
cu Dn 65 mm. Reteaua se va alimenta din gospodaria de apa proiectata.
- gospodarie de apa, compusa dintr-un rezervor de inmagazinare a apei cu o capacita de 130 m
cuplat cu o statie de pompare pentru incendiu.
- retea de canalizare.

- CAPITOLUL II -
RISCUL DE INCENDIU
Cerinta esentiala securitate la incendiu, implica realizarea constructiilor astfel incit sa
asigure :
- protectia ocupantilor, tinand seama de varsta, starea lor de sanatate si riscul de
incendiu;
- limitarea pierderilor de vieti omenesti si de bunuri materiale;

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 23/51


- impiedicarea extinderii incendiilor la vecinatati;
- prevenirea avariilor la constructiile ivecinate in cazul prabusirii cladirii incendiate
- protectia echipelor de interventie.
Principalele conditii care favorizeaza producerea de incendii constau in prezenta
materialelor si substantelor combustibile si/sau inflamabile precum si a surselor potentie
de aprindere, in anumite imiprejurari determinate, in acelasi timp si spatiu.
Riscurile de izbucnire a incendiilor trebuie reduse in conditiile asigurarii functionalitatii, prin
limitarea surselor potentiale de aprindere si a cantitatilor de materiale si substante combustibile
(inflamabile).
Pentru stabilirea nivelurilor de risc si a categoriilor de pericol de incendiu, s-au avut in
vedere factorii determinanti precizati in Normele generale de aparare impotriva incendiilor
si anume :
- sarcina termica totala si densitatea sarcinii termice din cladire;
- clasele de reactie la foc (clasele de combustibilitate) ale materialelor si elementelor
de constructie utilizate;
- clasele de periculozitate ale produselor, substantelor si materialelor manipulate ori
depozitate;
- sursele potentiale de aprindere;
- conditiile (imprejurarile) preliminate care pot determina si/sau favoriza aprinderea
- masuri stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor determinanti.

a. Densitatea sarcinii termice


Determinarea (estimativa) a densitatii sarcinii termice, s-a efectuat in conformitate cu
prevederile din STAS 10903/2 - 79, modificat de I.R.S. cu nr. 3384 din 24.01.1989,
avand ca baza de date evaluarea tipurilor si cantitatilor de produse, substante si materiale
pusa la dispozitie de beneficiar.
Sarcina termica din constructie, se determina conform STAS 10903 / 3 - 79, modificat de
I.R.S. cu nr.3384 din 24.01.1989, cu relatia : Sq = Mi x Qi [ Mj]
Densitatea sarcinii termice din constructii, se determina, conform aceluiasi standard, cu
relatia: qS = Sq : As [ Mj / m2 ]

HALA DE PRODUCTIE
• Aria incaperii luate in considerare = 323,36 mc;
• Principalele materiale luate in considerare si puterea lor calorifica
- tesaturi textile : Qi = 18,85 Mj / kg (s-a stabilit ca medie a valorilor puterilor calorifice
precizate in anexa A, tabelul 5, nr. crt. 160 din standardul de stat 10903/2 - 79;
- poliester : Qi = 23,60 Mj / kg (s-a stabilit ca medie a valorilor puterilor calorifice
precizate in anexa A, tabelul 5, nr. crt. 134 din standardul de stat 10903/2-79;
- materiale plastice : Qi = 33,50 Mj/kg.
• Masa materialelor luate in considerare
- tesaturi textile = 350 kg
350 kg x 18,85 Mj/kg = 6.597,50 Mj.
- poliester = 300 kg
300 x 23,60 Mj/kg = 7.080,00 Mj.
- cabluri, tuburi, aparate din materiale plastice
1 kg / m x 100 m x 33,50 Mj / kg = 3.350,00 Mj.
Total sarcina termica m hala de productie:
Sq = 6.597,50 Mj + 7.080 Mj + 3.350 = 17.027,50 Mj.
Evaluarea densitatii sarcinii termice in hala de productie:
qS = 17.027,50 Mj : 323,36m2 =52,65 Mj/mp; Rotund = 53 Mj/mp.

DEPOZIT + MAGAZIE DE MATERIE PRIMA


• Aria incaperilor luate in considerare = 129,30 m ;

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 24/51


• Principalele materiale luate in considerare si puterea lor calorifica
- tesaturi textile : Qi = 18,85 Mj / kg (s-a stabilit ca medie a valorilor
puterilor calorifice precizate in anexa A, tabelul 5, nr. crt. 160 din standard de stat 10903/2-79);
- poliester : Qi = 23,60 Mj / kg (s-a stabilit ca medie a valorilor puterilor calorifice
precizate in anexa A, tabelul 5, nr. crt. 134 din standardul de stat 10903/2-79);
- folie de polietilena : Qi = 39,75 Mj / kg (s-a stabilit ca medie a valorilor puterilor calorifice
precizate in anexa A, tabelul 5, nr. crt. 136 din standarul de stat 10903/2-79);
- materiale plastice : Qi = 33,50 Mj / kg.
• Masa materialelor luate in considerare:
- tesaturi textile =300 kg
300 kg x 18,85 Mj/kg = 5.655,00 Mj.
- poliester = 300 kg
300 x 23,60 Mj/kg = 7.080,00 Mj.
- polietilena =500 kg
500 kg x 39,75 Mj/kg = 19.875,00 Mj.
- cabluri, tuburi, aparate din materiale plastice
1 kg / m x 50 m x 33,50 Mj / kg = 1.675,00 Mj.
Total sarcina termica in depozitui de materie prima:
Sq= 5.655 Mj + 7.080 Mj + 19.875 Mj + 1.675 Mj = 34.285 Mj.
Evaluarea densitatii sarcinii termice in depozitul de materie prima:
qS = 34.285 Mj : 129,30 m2 = 265,15 Mj /m2; Rotund = 266 Mj / m2.

DEPOZIT DE PRODUSE FINITE


• Aria incaperii luate in considerare =36,58 mp;
• Principalele materiale luate in considerare si puterea lor calorifica
- tesaturi textile : Qi = 18,85 Mj / kg (s-a stabilit ca medie a valorilor puterilor calorifice
precizate in anexa A, tabelul 5, nr. crt. 160 din standardul de stat 10903/2-79);
- poliester : Qi = 23,60 Mj / kg (s-a stabilit ca medie a valorilor puterilor calorifice
precizate in anexa A, tabelul 5, nr. crt. 134 din standardul de stat 10903/2-79);
- materiale plastice : Qi = 33,50 Mj / kg.
• Masa materialelor luate in considerare
- tesaturi textile =300 kg
300 kg x 18,85 Mj/kg = 5.655,00 Mj.
- poliester =300 kg
300 x 23,60 Mj/kg = 7.080,00 Mj.
- cabluri, tuburi, aparate din materiale plastice
1 kg / m x 25 m x 33,50 Mj / kg = 837,50 Mj.
Total sarcina termica in depozitul de produse finite:
Sq = 5,655 Mj + 7.080 Mj + 837,50 Mj = 13.572,50 Mj.
Evaluarea densitatii sarcinii termice in depozitul de produse finite:
qS = 13.572,50 Mj : 36,58 m2 = 371,03 Mj /mp; Rotund =372 Mj / mp.

CORP ADMINISTRATIV
• Aria incaperilor luate in considerare = 259,17 mp;
• Numar de persoane = 8;
• Principalele materiale luate in considerare si puterea lor calorifica
-lemn : Qi = 19,25 Mj/kg;
- hartie, materiale textile : Qi = 16,30 Mj / kg;
- materiale plastice : Qi = 33,50 Mj / kg.
• Masa materialelor luate in considerare
- mese din lemn si metal (in care materialul combustibil reprezinta 80 % din greutate)
30 kg x 0,80 x 19,25 Mj / kg = 462,00 Mj;
26 ese x 462 Mj = 12.012 Mj.

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 25/51


- scaun metalic tapitat cu poliuretan : 2 kg x 0,80 x 19,25 Mj / kg = 38,50 M
0,5 kg poliuretan x 33,50 Mj./ kg = 16,75 Mj;
38,50 Mj + 16,75 Mj = 55,25 Mj;
60 scaune x 55,25 Mj = 3.315 Mj.
- hartie
3 kg/persoana x 8 persoane x 16,30 Mj / kg = 391,20 Mj.
- materiale textile = cca 25 kg
25 kg x 16,30 Mj / kg = 407,50 Mj.
- calculatoare (monitor, imprimanta, imitate centrala, tastatura)
10,65 kg x 0,5 x 33,50 Mj / kg = 178,39 Mj;
7 calculatoare x 178,39 Mj = 1.248,73 Mj.
- parchet laminat
1 kg/m2 x 259,17 m2 x 19,25 Mj/kg = 4.989,02 Mj.
- cabluri, tuburi, aparate din materiale plastice
0,5 kg / m x 50 m x 33,50 Mj / kg = 837,50 Mj.
Total sarcina termica in spatiile administrative:
Sq = 12.012 Mj +3.315 Mj'+ 391.20 Mj + 407,50 Mj + 1.248,73 Mj +4.989,02 Mj +
+ 837,50 Mj= 23.200.95Mj.
Evaluarea densitatii sarcinii termice in spatiile administrative:
qS = 23.200,95 Mj : 259,17 m2 = 89,52 Mj'/ m2; Rotund = 90 Mj / mp.

b. Clasele de reactie la foc ale materialelor de constructie


In conformitate cu prevederile Ordinului comun al M.T.C.T si M.A.I nr. 1822 / 394 / 20
se stabilesc urmatoarele clase de reactie la foc ale materialelor de constructie in cazul
analizat in prezentui scenariu de securitate la incendiu :
• stalpi si grinzi din metal : clasa de reactie la foc A.1;
• sarpanta din elemente metalice : clasa de reactie la foc A.1;
• pereti exteriori si invelitoare din panouri termoizolante tristrat: clasa de reactie la foc A2 –
s1, d1;
• pereti interiori despartitori din panouri termoizolante tristrat: clasa de reactie la focA2-s1,d1;
• pereti din zidarie de caramida : clasa de reactie la foc A.1;
• planseu din beton armat: clasa de reactie la foc A.1;
• pardoseli din parchet laminat: clasa de reactie la foc E_FL;
• pardoseli din beton, gresie, mozaic : clasa de reactie la foc A.1.

c. Sursele potentiale de aprindere, imprejurarile care pot favoriza aprinderea si,


dupa caz, timpul minim de aprindere precum si timpul de atingere a fazei de incendiu
generalizat
Cunoasterea cauzelor care pot genera sau propaga un incendiu, permite prevederea si
adoptarea unor masuri adecvate de securitate la incendiu, referitoare atat la protectia
persoanelor cat si la protejarea bunurilor materiale care pot fi afectate de incendiu.
Cauzele generatoare de incendiu pot fi :
• cauze naturale produse de fenomene naturale, care pot conduce la aprinderi spontane;
• cauze rezultate din utilizarea si aparitia unor energii care pot fi la originea
incendiilor daca :
- instalatiile de distribute sau utilizare a energiei electrice prezinta defectiuni, sunt
improvizate ori improprii spatiilor in care sunt amplasate;
- regulile de securitate privind separarea, depozitarea, ventilarea, exploatarea etc., nu sunt
corect aplicate sau sunt eludate.
• cauze accidentale care sunt urmarea erorilor umane, rezultate din necunoastere, neglijenta,
imprudenta ori nesupraveghere corespunzatoare.

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 26/51


Sursele potentiale de aprindere care conduc la aparitia si dezvoltarea unui incendiu, in cladire pot fi:
a. surse de aprindere cu flacara
- flacara de chibrit;
- aparat de sudura, taiere, etc.;
- lumanare, candela, lampa de gatit, etc.
b. surse de aprindere de natura termica
- obiecte incandescente;
- caldura degajata de aparate termice, etc.
c. surse de aprindere de natura electrica
- arcuri si scantei electrice;
- scurtcircuit electric;
- electricitate statica;
- efect termic al curentului electric.
d. surse de aprindere de natura mecanica
- scantei mecanice;
- frecare.
e.surse de aprindere naturale
- caldura solara;
- trasnet.
f. surse de autoaprindere
- de natura chimica;
- de natura fizico - chimica;
- de natura biologica.
g. surse de aprindere datorate exploziilor si materialelor incendiare
h. surse de aprindere indirecte
- radiatia unui focar de incendiu.
In cazul analizat, se apreciaza ca pot actiona unele din sursele de aprindere de la aliniatee a, b,
c si d.

Imprejurarile (conditiile) preliminate care pot determina si/sau favoriza


initierea,dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu intr-o cladire, pot fi:
1. instalatii si echipamente electrice defecte sau improvizate;
2. receptori electrici lasati sub tensiune nesupravegheati;
3. sisteme si mijioace de mcalzire defecte, improvizate sau nesupravegheate;
4. fumatul in locuri cu pericol de incendiu sau explozie;
5. sudarea sau alte lucrari cu foc deschis, fara respectarea regulilor si masurilor
specifice de PSI;
6. neexecutarea, conform graficelor stabilite, a operatiilor si lucrarilor de reparatii si
intretinere a masinilor si aparatelor cu piese in miscare;
7. defectiuni tehnice de constructii - montaj;
8. defectiuni tehnice de exploatare;
9. nereguli organizatorice;
10.explozie urmata de incendiu;
11. avarie urmata de incendiu;
12-trasnet si alte fenomene naturale;
13-actiune intentionata (,,arson" ), etc.
In cazul analizat, se apreciaza ca se pot manifesta imprejurarile de la punctele 1, 2, 3, 4, 5
6,7,8,9,12,13.

d. Nivelurile riscului de incendiu/categoriile de pericol de incendiu


Potrivit prevederilor art. 2.1.4 din Normativul P.I 18 - 99, la constructii de productie si/de
depozitare, riscul de incendiu are in vedere natura activitatilor desfasurate, caracteristicile de ardere

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 27/51


ale materialelor si substantelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate si densitatea sarcinii
termice.
La acestea riscul de incendiu este definit prin categorii de pericol de incendiu, conform
tabelului 2.1.5 din Normativ.
In cazul analizat in scenariu, se stabilesc urmatoarele :

 HALA DE PRODUCTIE
Categoria de pericol de incendiu = C (BE 2) posibilitati de incendiu/ardere (echivalent
cu risc mare de incendiu).

 DEPOZIT + MAGAZIE DE MATERIE PRIMA


Categoria de pericol de incendiu = C (BE 2), posibilitati de incendiu/ardere (echivalent
cu risc mare de incendiu).

 DEPOZIT DE PRODUSE FINITE


Categoria de pericol de incendiu = C (BE 2), posibilitati de incendiu / ardere (echivalent
cu risc mare de incendiu).

 CENTRALA TERMICA
Categoria de pericol de incendiu = D (BE la), (echivalent cu risc mediu de incendiu).

 CORPUL ADMINISTRATIV
Potrivit prevederilor art. 2.1.1, 2.1.2 si 2.1.3 din Normativul P. 118 - 99, la cladiri civile
(publice) riscul de incendiu este determinat, in principal, de densitatea sarcinii termice
stabilita prin calcul si de destinatia respectiva.
- in cazul analizat in prezentul scenariu, se stabileste :
 CORP ADIMINSTRATIV : risc mic de incendiu (qS = 90 Mj / m2).

- CAPITOLUL III -
NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANTA PRIVIND SECURITATEA
LA INCENDIU

3.1 STABILITATEA LA FOC


a. Rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie (in special a celor din
structura portanta sau cu rol de compartimentare)
 Conform anexei 1, art. 231 din Ordinul comun al M.T.C.T. §i M.A.I, nr. 1822/394 din
7 octombrie 2004, cu modificdrile si completarile ulterioare, clasele de combustibilitate definite in
Normativul de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P.118 — 99, se inlocuiesc cu clasele de
reactie la foc, in functie de utilizarea finala preconizata a materiahilui sail a elementului de
constructie.
 La elaborarea documentatiilor tehnice de proiectare, proiectantii sunt obligati sa
inscrie in proiectul tehnic clasa de reactie la foc a produselor si informativ, clasa
de combustibilitate, in functie de utilizarea finala preconizata.
in cazul analizat in prezentul scenariu, se stabilesc urmatoarele :
 stalpi din profile metalice - clasa de reactie la foc A 1
[clasa de combustibilitate CO (CA1), incombustibili, GRF = II];
 grinzi din profile metalice - clasa de reactie la foc A 1
[clasa de combustibilitate CO (CA1), incombustibili, GRF = II];
 pereti interiori neportanti din panouri termoizolante tristrat de 10 cm grosime -
clasa de reactie la foc A 2 – s1,d1
[clasa de combustibilitate C2 (CA2b), dificil inflamabili, GRF = III];
INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 28/51
 pereti exteriori neportanti din panouri termoizolante tristrat de 10 cm grosime -
clasa de reactie la foc A 2 – s1,d1
[clasa de combustibilitate C2 (CA2b), dificil inflamabili, GRF = III];
 sarpanta din elemente metalice - clasa de reactie la foc A1
[clasa de combustibilitate CO (CA 1), incombustibila, GRF = I];
 Invelitoare din panouri termoizolante tristrat de 10 cm grosime - clasa
de reactie la foc A 2 –s1,d1
[clasa fie combustibilitate C2 (CA2b), dificil inflamabili, GRF - III].
 pereti din zidarie de caramida de 30 cm grosime, tencuiti pe ambele fete - clasa de reactie la
foc A 1
[clasa de combustibilitate CO (CA1), incombustibili, GRF = I];
 planseu din beton armat de 15 cm grosime - clasa de reactie la foc A 1
[clasa de combustibilitate CO (CA1), incombustibile, GRF = I].

b. Gradul de rezistenta la foc a constructiei/constructiilor sau a compartimentului /


compartimentelor de incendiu

Conform art. 2.1.10 din Normativul P118 - 99, constructia din proiectul analizat, se incadreaza in
gradul III de rezistenta la foc, GRF = III.
Potrivit tabelului 5.2.5 din Normativul P118 - 99, aria maxima construita (la sol) admisa
pentru un compartiment de incendiu, la cladiri de productie si/sau depozitare cu doua
niveluri, care au CPI = C (BE2) si GRF = III este de 3.500 m2.
In cazul analizat in prezentul scenariu, compartimentul de incendiu are aria construita la sol,
de 783,10 mp, fiind respectate astfel exigentele din Normativul republican P118 - 99.

3.2 LIMITAREA APARITIEI SI PROPAGARII FOCULUI SI FUMULUI IN INTERIORUL


CONSTRUCTIEI / CONSTRUCTIILOR
a. Compartimentarea antifoc si elemente de protectie a golurilor functionale din elementele de
compartimentare
Nu este cazul in situatia analizata.
b. Masuri constructive (pereti, plansee rezistente la foc, elemente de protectie a golurilor din
acestea, etc)
 Conform prevederilor de la art. 2.3.45, 2.3.46, 5.3.8, 6.1.9 precum si din tabelul 2.4.2 al
Normativului P1 18 - 99, hala de productie a fost separata, fata de depozitele de materii prime
si produse finite prin pereti rezistenti la foc, realizati din panouri termoizolante tristrat cu
grosimea de 10 cm, care Ie confera o rezistenta la foc de 1 ora 30 minute, in acord cu art. si
tabel 2.4.2 din Normativul P118 - 99, avandu-se in vedere ca densitatea sarcinii termice cea
mai mare are valoarea de 372 Mj/ m .
Golurile de comunicare functionala din peretii rezistenti la foc, au fost protejate cu usi avand
rezistenta la foc de 90 minute, care vor fi echipate cu dispozitive de autoinchidere, conform art.
2.4.20, 2.4.21 si 2.4.22 din Normativul P118 - 99.
 Peretii de separare, fata de celelalte spatii din cladire, a incaperii destinate centralei
termice, s-au proiectat din zidarie de caramida de 30 cm grosime, tencuiti pe ambele
fete, fara goluri, care vor conferi acestor elemente o rezistenta la foc de peste 7 ore, in acord cu
prevederile specifice din Normativul P118 - 99. Planseul acestei incaperi va fi din beton armat turnat
monolit, cu grosimea de 13 cm, asigurand o rezistenta la foc mai mare de 1 ora.

c. Sisteme de evacuare a fumului si, dupa caz, a gazelor fierbinti


In conformitate cu prevederile art. 5.5.2, 5.5.3 precum si art. 5.5.7 din Normativul P118 - 99,
evacuarea fumului care se degaja in caz de incendiu, se va face prin tiraj natural - organizat, cu
dispozitive avand suprafata libera isumata de cel putin 1% din aria spatiilor respective, in acest scop,
hala de productie a fost prevazuta cu un sistem de evacuare a fumului, alcatuit din trape de fum
pneumatice, montate pe acoperis, uniform distribuite pe toata suprafata constructiei, cu suprafata
INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 29/51
libera insumata de cel putin 1% din aria spatiilor pe care Ie protejeaza. Se face precizarea ca
desfumarea spatiilor de depozitare se va face independent de cea a spatiului de productie, conform
cerintelor Normativului P118 - 99.
Declansarea automata a deschiderii trapelor de fum se va face cu ajutorul unui termofuzibil
dotat cu un microcartus cu C02 (20 g sau 40 g, in functie de dimensiunile trapei) si o fiola cu lichid
termosensibil, calibrata la temperatura standard de 93 grade Celsius. Actionarea trapelor se va face
secvential, in functie de zona unde se declanseaza incendiul, prin gruparea mai multor trape la un
panou de comanda.
La trapele de fum pneumatice se poate face comanda pentru un sistem de ventilare (aerisire)
zilnica, prin racordarea la o sursa de aer comprimat de minim 8-10 atmosfere, printr-un panou de
comanda special.

d. Bariere contra fumului


Nu este cazul.

e. Sisteme si instalatii de detectare, semnalizare si stingere a incendiilor


 Potrivit criteriilor de dotare prevazute la art. 4.2.1 din Normativul republican I18 / 2 - 02,
obiectivul analizat in scenariu, nu face obiectul echiparii cu o instalatie de detectare si
semnalizare automata a incendiilor.
 Obiectivul analizat a fost prevazut cu instalatii de stingere a incendiilor, potrivit
criteriilor de dotare din Normativul de specialitate P118/2/2013, dupa cum urmeaza :
- instalatie de stingere cu hidranti exteriori de incendiu de tip subteran, cu Dn 65 mn
avand reteaua de alimentare realizata din conducte PEHD cu Dn 110 mm, montate
ingropat, sub adancimea de inghet;
- instalatie de stingere cu hidranti interiori de incendiu, avand reteaua exterioara de
alimentare cu apa din conducte PEHD cu Dn 110 mm si reteaua interioara din tevi de OL Zn cu
diametrul de 2 toli;
- instalatiile de stingere vor fi alimentate din gospodaria de apa proiectata, compusa
din bransament la reteaua publica din zona, rezervor de inmagazinare a apei cu capacitatea de 130
mc, cu o rezerva intangibila de incendiu de 111,78 mc si o statie de pompe pentru incendiu, cu
posibilitatea actionarii pompelor de la distanta, conform proiectului de specialitate. Rezervorul de apa
a fost prevazut cu un racord fix tip A (100 mm diametru) pentru alimentarea directa a pompelor
mobile de incendiu, potrivit reglementarilor normate;
- hidrantii exteriori si interiori se vor amplasa conform planurilor de retele exterioare
interioare din proiect si vor proteja itregul obiectiv.

f. Masuri de protectie la foc pentru instalatii de ventilare - climatizare


Nu este cazul in situatia analizata.
.
g. Masuri constructive pentru fatade, pentru impiedicarea propagarii focului, in partile
adiacente ale aceleiasi cladiri
- Nu este cazul in situatia analizata.

3.3 LIMITAREA PROPAGARII FOCULUI LA VECINATATI


a. Distante de siguranta asigurate sau masuri alternative, cand aceste distante nu pot fi
asigurate
Conform planului de situatie din proiect, cladirea proiectata are urmatoarele vectnatati
imediate fata de limita de proprietate:
- la N : proprietati particulare la 14,00 m;
- la S : strada Cincinat Pavelescu, la 11,00 m;
- la E : proprietati particulare la 7,55 m;
- la V : proprietati particulare, la 2,00 m.

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 30/51


Distantele de siguranta asigurate, respecta valorile minime prevazute in tabelul 2.2.2 (Normativul
P118-99.

b. Masuri constructive pentru limitarea propagarii incendiului pe fatade si pe acoperis - Nu este


cazul in situatia analizata.

c. Masuri de protectie activa (dupa caz)


Obiectivul analizat a fost prevazut cu instalatii de stingere si protectie, conform reglementarilor
normative, dupa cum urmeaza :
a. instalatie de hidranti exteriori de incendiu;
b. instalatie de hidranti interiori de incendiu;
c. instalatie de protectie contra trasnetului, grad de protectie intarit;
d. dispozitive de desfumare cu actionare automata.

3.4 EVACUAREA UTILIZATORILOR


a. Alcatuirea constructiva a cailor de evacuare, separarea de alte functiuni prin elemente de
separare la foc si fum, protectia golurilor din peretii ce Ie delimiteaza
La hala de productie, pentru evacuarea la nivelul terenului, au fost prevazute 2 usi pivotante duble.
Evacuarea personalului din corpul administrativ se va face printr-o scara interioara deschisa cu 2
rampe drepte din metal si usi pivotante simple si duble la nivelul parterului.

b. Masuri pentru asigurarea controlului fumului


Nu este cazul.

c. Tipul scarilor, forma si modul de dispunere a treptelor


Scara interioara din corpul administrativ a fost proiectata cu trepte de tip obisnuit
latimea de 30 cm si inaltimea (contratreapta) de 16,5 cm.

d. Geometria cailor de evacuare


La hala de productie s-au prevazut:
- 2 usi pivotante duble cu dimensiunile de 1,80 / 2,50 m.
Corpul administrativ va dispune de :
- 1 scara interioara deschisa cu 2 rampe drepte, cu latimea rampelor de 1,00 fiecare;
- 1 usa pivotanta dubla cu dimensiunile de 1,80 m x 2,10 m si 1 usa pivotanta simpla cu
dimensiunile de 0,90 m x 2,10 m la parter, pentru evacuarea persoanelor la nivelul terenului.

e. Timpii / lungimile de evacuare


- Potrivit tabelului 5.6.13 din Normativul P. 118 - 99, la cladiri de productie si/sau depozitare
parter din categoria C (BE2) de pericol de incendiu si gradul III de rezistenta la foc, atunci cand
evacuarea se face intr-o singura directie, timpul evacuare / lungimea maxim admisa a cailor de
evacuare este de 63 secunde, respectiv 25 m. Prin dispunerea cailor de evacuare conform proiectului,
se respecta exigentele Normativului P118/99.
- La corpul administrativ, care are gradul III de rezistenta la foc si evacuarea se face intr-o
singura directie (coridor infundat), timpul de evacuare / lungimea maxima admisa a cailor de
evacuare s-a dimensional in conformitate cu tabelul 4.2.47 din Normativul P. 118 - 99, valorile
maxim admise fiind de 40 secunde, respectiv 16 m, conditie respectata in proiect.

f. Numarul fluxurilor de evacuare


Conform prevederilor Normativului de siguranta la foc a constructiilor P. 118 - 99
numarul fluxurilor de evacuare se determina cu relatia :

F=N:C

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 31/51


1. Hala de productie
N = 32 persoane C = 75 persoane (tabel 5.6.12 din Normativ P.I 18 - 99)
F = 32 : 75 = 0,42 Rotund = 1 flux.

2. Corpul administrativ
N = 8 persoane C = 80 persoane (art. 4.2.26 din Normativ P. 118 - 99)
F= 8: 80 =0,10 Rotund = 1 flux.
Latimea libera insumata a cailor de evacuare a persoanelor necesara pentru 1 flux, trebuie sa
fie, conform art. 2.6.60 din Normativul P 118 - 99, de minim 0,80 m.
Solutiile adoptate in proiect respecta cerintele normative privind evacuarea persoanelor din
cele doua functiuni ale constructiei.

g. Existenta iluminatului de siguranta, tipul si sursa de alimentare cu energie electrica de


rezerva
Conform tabelului 7.13 pct. 1 .c din Normativul de specialitate 1.7 - 02, hala de productie a
fost prevazuta cu instalatii de iluminat de siguranta de tip 4, alimentata din tabloul electric general,
racordata inaintea itrerupatorului general.
Lampile iluminatului de siguranta pentru evacuare si de marcare a pozitiei hidrantilor interiori
de incendiu, se vor amplasa conform planurilor de instalatii electrice interioare.
In cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica din sursa de baza, alimentarea instalatiilor
de iluminat de siguranta, se va face din sursa de rezerva prevazuta prin
proiect, respectiv baterii locale de acumulatori, cu o autonomie de functionare de 1 ora 30 minute.
In statia de pompe pentru incendiu si in incaperea centralei termice s-au prevazut instalatii
electrice pentru iluminat de siguranta de interventie, cu lampi fluorescente si baterii locale de
acumulatori, cu o autonomie de functionare de 3 ore.

h. Prevederea dispozitivelor de siguranta la usi - Nu este cazul.

i. Timpul de siguranta a cailor de evacuare si, dupa caz, a refugiilor


Nu este cazul.

j. Marcarea cailor de evacuare


Caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu, se vor marca prin indicatoare specifice,
realizate in conformitate cu H.G nr. 971 / 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si / sau de sanatate la locul de munca.

k. Masuri pentru accesul si evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilitati, bolnavilor si altor


categorii de persoane care nu se pot evacua singure in caz de incendiu — Nu este cazul in
situatia analizata.

1. Precizari privind asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor si evacuarea bunurilor


pe timpul interventiei la stingerea incendiilor - Nu este cazul.

3.5 SECURITATEA FORTELOR DE INTERVENTIE


a. Amenajari pentru accesul fortelor de interventie in cladire / cladiri si incinta, pentru
autospeciale si pentru ascensoarele de incendiu

Potrivit planului de situatie din proiect, accesul fortelor de interventie in incinta fabricii, se va
face pe un drum auto cu latimea minima de 7,70 m iar accesul la gospodaria de apa pentru
alimentarea directa a pompelor mobile de incendiu, pe o alee carosabila cu latimea minima de 7,00
m.

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 32/51


b. Caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile si ale cailor de interventie ale
autospecialelor
Accesul la obiectiv se face din strada Cincinat Pavelescu care este in directa legaturii cu
strada Cuza Voda din municipiul Focsani, care asigura accesul si circulatia autospecialelor de
interventie pentru stingerea incendiilor.
Traseu de deplasare a fortelor specializate de interventie la stingerea incendiilor :
locatia pompierilor militari Focsani - strada mr. Ghe. Pastia - strada Cuza Voda -
strada Cincinat Pavelescu — acces obiectiv la 2 fatade ale constructiei.

c. Caracteristicile ascensoarelor de pompieri - Nu este cazul.

-CAPITOLUL IV -
ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APARARE IMPOTRIVA
INCENDIILOR

A. NIVELUL DE ECHIPARE SI DOTARE


Constructiile analizate in scenariu, vor fi echipate cu urmatoarele tipuri de instalatii si mijioace de
protectie impotriva incendiilor :
* instalatie de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori de incendiu;
* instalatie de stingere a incendiilor cu hidranti interiori de incendiu;
* dispozitive de desfumare prin tiraj natural - organizat, cu declansare automata
* stingatoare portative de incendiu.

B. CARACTERISTICILE TEHNICE ALE INSTALATIILOR DE SEMNAEIZARE SI ALERTARE


IN CAZ DE INCENDIU
Pentru alarmarea persoanelor in caz de incendiu, in hala de productie se va monta o sonerie
polarizanta, cu buton manual de actionare.

C. CARACTERISTICILE TEHNICE ALE INSTALATIILOR DE LIMITARE SI STINGERE A


INCENDIILOR
a. Instalatia de hidranti interiori
* sursa de alimentare cu apa : rezervorul de apa proiectat, capacitate 130 mc, cuplat cu un
grup de pompare, format din 2 pompe, cu debitul de 10,60 l/s = 38,16mc/h; H = 50 mca;
* reteaua de alimentare : ramificata, realizata din conducte PEHD Dn 110 mm la
exterior si teava de otel zincat cu diametrul de 2 toli la interior;
* timp teoretic de functionare : 30 minute, conform Anexa 3, P119/2/2013
* debit de calcul: 2,1 l/sec.;
* jeturi in functiune simultana : 1 jet, conform Anexa 3, P119/2/2013
* numar de hidranti : 4 bucati
* amplasare : conform planselor de instalatii sanitare I.2 si I.3;
* dotarea cu accesorii de interventie, care se vor pastra in cutia de protectie a fiecarui hidrant:
- furtun de refulare a apei tip C, in lungime de 20 m, prevazut cu racorduri de cuplare,
asezat in sistem panglica in cutia de protectie;
- 1 teava de refulare a apei tip C cu ajutaj de 12 mm;
- 1 cheie pentru racorduri.
b. Instalatia de hidranti exteriori
* sursa de alimentare cu apa : gospodaria de apa proiectata;
* tipul retelei de alimentare : inelara, realizata din conducta PEHD, cu diametrul de 110 mm,
montata sub adancimea de inghet;
* tipul hidrantilor prevazuti : subterani, Dn = 65 mm;

* timp teoretic de functionare :180 minute, conform art. 6.1.4.4 din P118/2/2013
* debit de specific : 10,00 l/sec., conform Anexa 8/P119/2/2013

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 33/51


* numarul jeturilor in functiune simultana : 1jeturi;
* numar de hidranti : 4;
* amplasare : conform plansei de retele exterioare 1.1;
* dotare cu accesorii de interventie a fiecarui hidrant:
- 4 role de furtun de refulare a apei tip B prevazute cu racorduri de cuplare, in lungime de 20
m fiecare;
- 1 teava de refulare a apei tip B cu ajutaj de 16 mm;
- 1 cheie pentru hidrant subteran.
Accesoriile pentru hidranti, se vor pastra in postul exterior de incendiu.

D. STINGATOARE, APARATE, UNELTE SI MIJLOACE DE INTERVENTIE IN CAZ DE


INCENDIU
Conform prevederilor art. 5.10.2 din Normativul P118 - 99, dotarea cu stingatoare de incendiu
se va face dupa cum urmeaza :
1. Hala de productie: Ac = 323,36 mp
- 3 stingatoare portative cu pulbere si CO2, tip PF 6.
2. Depozite de materii prime si produse finite : Ac = 165,88 mp
- 2 stingatoare portative cu pulbere si CO2, tip PF 6.
3. Corp administrativ : Ac = 259,17 mp
- 4 stingatoare portative cu pulbere si CO2, tip PF 6 (2 la parter si 2 la etaj);
4. Statie de pompe pentru incendiu
1 stingator portativ cu pulbere si CO2, tip PF 6.
5. Incaperea centralei termice
- 1 stingator portativ cu pulbere si CO2, tip PF 6.
TOTAL =11 stingatoare portative tip PF 6.

Pe platforma exterioara se va amenaja un post exterior de incendiu, dotat cu :


>6 stingatoare portative tip PF 6;
> 1 lada de nisip cu capac, avand o capacitate de 1,00 mc;
> 2 lopeti cu coada;
> 1 cange metalica cu coada de 6 m;
> 2 topoare tarnacop;
> 10 galeti din tabla zincata;
> o rezerva de apa de minim 500 l in butoaie sau alte vase;
> accesoriile de interventie pentru hidrantii exteriori de incendiu.

-CAPITOLUL V -
CONDITII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENTIEI IN CAZ
DE INCENDIU

A. SURSE DE ALIMENTARE CU APA, SUBSTANTELE DE STINGERE SI


REZERVELE ASIGURATE
Alimentarea cu apa in caz de incendiu, se poate face utilizand urmatoarele surse :
1. Gospodaria de apa proiectata, compusa din :
- rezervor de inmagazinare, cu capacitatea de 130 mc si o rezerva intangibila de
incendiu de 111,78 mc ;
- statie de pompe pentru incendiu.
2. Reteaua publica de alimentare cu apa din zona;
3. Surse naturale de alimentare cu apa din zona.

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 34/51


B. POZITIONAREA RACORDURIEOR DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA, GAZE
SI, DUPA CAZ, ALTE UTILITATI
Obiectivul este bransat la reteaua electrica din zona prin cablu aerian si subteran, prin intermediul
unui tablou electric general, amplasat in incinta.
Alimentarea cu gaze naturale, se va face conform proiectului de specialitate.

C. DATE PRIVIND SERVICIUL PRIVAT PENTRU SITUATII DE URGENTA, CONFORM


CRITERIILOR DE PERFORMANTA
Obiectivul analizat, nu face parte din categoria celor pentru care este obligatorie constituirea unui
serviciu pentru situatii de urgenta, conform art. 5.10.8 din Normativul P.118-99.
Investitorul va numi, prin decizie scrisa, o persoana cu atributii pe linia situatiilor de urgenta,
atestata potrivit legii nr. 307 / 2006, care va asigura organizarea activitatii de aparare impotriva
incendiilor, in concordanta cu dispozitiile legale in vigoare pe aceasta linie.

D. ZONE, INCAPERI, SPATII IN CARE SE GASESC SUBSTANTE SI MATERIALE


PERICULOASE SI PENTRU CARE SUNT NECESARE PRODUSE DE STINGERE SI
ECHIPAMENTE SPECIALE PRECUM SI TIPUL ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE
PROTECTIE A PERSONALULUI
Nu este cazul in situatia analizata.

- CAPITOLUL VI -
MASURI TEHNICO - ORGANIZATORICE
• Constructia care face obiectui prezentului scenariu de siguranta la foc, se incadreaza in nivelurile de
performanta prevazute de reglementarile tehnice in vigoare, cu precizarile si notele din continutul
scenariului.
• Investitorul este obligat sa realizeze integral si de calitate, toate masurile de protectie la foc
prevazute in proiect si in scenariu, sa echipeze si sa doteze cladirea cu instalatiile si mijioacele de PSI
prevazute si sa asigure mentinerea lor in permanenta stare de functionare.
• Darea in folosinta si utilizarea cladirilor / constructiilor, este admisa numai dupa solicitarea si
obtinerea AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU, conform prevederilor legale in
vigoare. Orice modificare ulterioara adusa constructiilor (extindere, modernizare, schimbarea
destinatiei
etc.), presupune un nou AVIZ DE SECURITATE LA INCENDIU, urmata de o noua
AUTORIZATIE DE SECURITATE LA INCENDIU.
• Scenariul de securitate la incendiu isi pierde valabilitatea atunci cand nu mai corespunde situatiei
pentru care a fost elaborat.
• Beneficiarul este obligat sa intocmeasca planul de interventie in caz de incendiu precum si toate
celelalte documente de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor, conform dispozitiilor
Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul M.A.I nr. 163 / 2007.
• in exploatarea constructiilor se vor respecta regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor din
memoriile tehnice anexate la scenariu precum si toate celelalte prevederi ale actelor normative in
vigoare pe aceasta linie.

SCENARIUL DE SIGURANTA LA FOC CONTINE URMATOARELE ANEXE:

 ANEXA 1 - REGLEMENTARI SPECIFICE APLICABILE


 ANEXA 2 - MEMORIU TEHNIC PRIVIND MASURILE DE APARARE IMPOTRIVA
INCENDIILOR CARE TREBUIE RESPECTATE IN EXPLOATAREA OBIECTIVULUI.
 ANEXA 3 - CERINTE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PENTRU LOCURILE
DE MUNCA

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 35/51


 ANEXA 4 - REGULI SI MASURI DE EXPLOATARE, VERIFICARE SI INTRETINERE A
INSTALATIILOR DE ALIMENTARE CU APA DE STINGERE A INCENDIILOR CU
HIDRANTI

3. BREVIAR DE CALCUL

Calculele realizate s-au făcut cu respectarea următoarelor acte:


 Normativ de siguranţa la foc a construcţiilor – Indicativ P 118/99
 Normativ pentru proiectarea şi executarea Instalaţiilor sanitare – Indicativ I 9/09
 Normativ de siguranţa la foc a construcţiilor, partea II, Instalatii de singere – Indicativ P
118/2/2013
 SR 1343-1/2006-Alimentari cu apa. Determinarea cantităţilor de apa de alimentare
 STAS 1478/90-Alimentarea cu apa la construcţii civile şi industriale. Prescripţii fundamentale de
proiectare.

3.1. ALIMENTARE CU APĂ


3.1.1. Necesarul de apa :
3.1.1.1. Structura necesarului de apa :
Necesarul de apa, de uz menajer, cuprinde debitul de apa pentru:
- nevoi igienico sanitare ale personalului, cladire de birouri ; Incarcarea maxima a
acestui imobil, este estimata astfel :
- Personal din birouri : 8 persoane : Nis1
- Personalul productiv, in masini de cusut, activitate fara efort fizic deosebit, estimat
la 32 persoane, un singur schimb, Nis2
N = Nis1 + Nis2
Debitul de alimentare cu apa va fi asigurat prin racordul la reteaua de alimentare cu
apa, stradala, propus.

3.1.1.2. Determinarea necesarului de apa :


Necesarul de apa, N, se determina cu relatia:
N = Nis
Ni = Ui * Nspi
Ui - numarul de unitati din marimea sau capacitatea caracteristica a folosintei.
Nspi - necesarul specific de apa corespunzator unitatii respective.
Gradul de asigurare dupa frecventa, pentru localitati urbane, conform SR 1343 este
de 95%.
Necesarul mediu specific de apa, pentru cladiri de birouri, productie, fara activitate
fizica deosebita, cu preparare locala, centralizata a debitului de apa calda, in instalatii proprii, se
calculeaza cu relatiile :
Nis1 = 8 persoane x 20 l/om si zi = 160 l/zi ;
Nis2 = 32 persoane x 30 l/om si zi = 960 l/zi ;
N = Nis1 + Nis2
N = 1,12 mc/zi = 0,14 mc/h = 0,038 l/s, pentru o zi conventionala de calcul, de 8
ore.

3.1.1.3. Determinarea cerintei de apa


Qs = Ks * Kp * N [ mc/zi]
Ks - coeficient supraunitar ce tine seama de necesitatea spalarii retelelor de
alimentare cu apa, canalizare, etc.
Ks = 1,01
Kp - coeficient supraunitar ce tine seama de pierderile de apa in sistemele de
distributie.
Kp = 1,01
INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 36/51
Qs = Ks * Kp * N
Qs = N = 1,12 mc/zi x 1,01 x 1,01 = 1,142 mc/zi = 0,142 mc/h = 0,039 l/s.

3.1.1.3.1. Debite de calcul:

Ks * Kp
Qszi med = ------------- * N
86.400
Qszi med = Qs = N = 1,142 mc/zi = 0,142 mc/h = 0,039 l/s.
Qszi med = 1,142 mc/zi = 0,142 mc/h = 0,039 l/s.
Qszi max = Kzi * Qs zi med
Kzi - coeficient supraunitar, ce tine seama de neuniformitatea consumului zilnic.
Kzi = 4,1
Qs zi max = 4,68 mc/zi = 0,585 mc/h =0,162 l/s.
Qs orar max = Korar * Qs zi max
Korar - coeficient ce tine seama de neuniformitatea consumului orar, in ziua de
maxim consum
Korar = 3,5
Qsorar max = 2,047 mc/h = 0,568 l/s.

3.1.1.4 Debite de ape uzate, ajunse in reteaua de canalizare


Se considera ca, din debitul de apa potabila, 80%, ajunge in reteaua de canalizare, astfel :
Quz zi med = 0,913 mc/zi = 0,114 mc/h = 0,032 l/s.
Quz zi max = 3,74 mc/zi = 0,468 mc/h = 0,13 l/s.
Quz orar max = 1,63 mc/h = 0,454 l/s.

3.1.1.5 Dimensionarea apometrului :


Se va utiliza un apometru, Dn 15 mm, cu montaj la exterior, in caminul de apometru
propus, avind urmatoarele caracteristici :
- temperatura maxima apa : 30o C
- debitul nominal de apa tranzitat: 1,5 mc/h
- debitul maxim de apa rece tranzitat: 3 mc/h
- racorduri hidraulice: Dn 15
Pentru prevenirea anomaliilor de inregistrare a debitului, in zona de amplasament a
contorului se va asigura, la montaj, cate o portiune dreapta de conducta (tronson) de lungime
minima 3D in amonte si minimum 2D in aval.
In amonte si aval de contor vor fi montati robineti de trecere cu bila, Dn ½”.
La achizitia contorului se va verifica prezenta urmatoarelor documente:
- Buletin de Verificare Metrologica Initiala
- Certificat de Calitate si Garantie
- Certificat de Aprobare de Model.

3.1.1.6 Debitele de alimentare a obiectelor sistemului de alimentare cu apa


3.1.1.6.1. Sursa, bransamentul la reteaua stradala de alimentare cu apa, se
dimensioneaza pentru debitul cerintei de apa, orar maxim, Qsorar max = 2,047 mc/h = 0,568 l/s.
3.1.1.6.2. Sectiunile de control dintre sursa si rezervorul de inmagazinare se
dimensioneaza pentru debitul cerintei de apa maxim orare, Qsorar max = 2,047 mc/h = 0,568 l/s.
3.1.1.6.3. Sectiunile de control ale retelei de distributie se dimensioneaza pentru
debitul cerintei de apa maxim orare: Qsorar max = 2,047 mc/h = 0,568 l/s, peste care se suprapune
interventia la incendiu, cu un debit de 10 l/s, deci 10,60 l/s.

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 37/51


3.1.1.7. Rezervorul de acumulare
Rezervorul de acumulare trebuie sa asigure urmatoarele volume:
- Volumul de compensare orara;
- Volumul maxim dintre volumul intangibil de incendiu si volumul de compensare
orara.

3.1.1.7.1. Determinarea volumului de compensare orara


Vcomp = 0,22 Qs zi max = 0,22 x 0,13 = 0,0286 l/s = 0,102 mc/h = 0,816 mc/zi
Vavarie = 0,2 Qs zi max = 0,2 x 0,13 = 0,026 l/s = 0,093 mc/h = 0,748 mc/zi
VA = 0,816 mc/h + 0,748 mc/h = 1,564 mc/h = 12,518 mc/zi pentru o zi de 8 ore de
consum.

3.1.1.7.2. Volumul rezervei intangibile de interventie la incendiu


Interventia la incendiu, se va realiza, in primele 30 minute, de la initiere, cu hidranti de
interventie la incendiu, interiori, Dn 2’’, un singur jet, cu un debit de interventie de 2,1 l/s, montati
in cutie de protectie, aparenta, echipata cu furtun de cinepa, tip C, plat, cu lungimea de 20 m si
ajutaj de uz general.
Qinc1 = 2,1 l/s x 30 minute x 60 secunde = 3.780 l
In urmatoarea perioada de timp, pina la 4 ore, interventia la incendiu se va realiza cu hidranti
de interventie la incendiu, exteriori, in montaj ingropat, Dn 65 mm, cu debitul unitar, de interventie
la incendiu, de 5 l/s, cu doua jeturi, in functiune simultana.
Qinc2 = 10 l/s x 60 secunde x 180 minute = 108.000 l
Qtot = Qinc1 + Qinc2 = 111,78 mc.
VREZ INC = 111,78 mc
VREZ tot = 12,518 mc + 111,78 mc = 124,36 mc
Se va utiliza un rezervor suprateran, din beton armat turnat monolit, cuplat cu o statie de
pompare, nou, cu volumul de 130 mc, ce urmeaza a fi executat.
Refacerea rezervei intangibile, de interventie la incendiu, se va realiza, prin suprimarea
consumului menajer, intr-o perioada de timp, de 24 ore.

3.1.1.8. Statia de clorinare


Datorita faptului ca debitul de alimentare cu apa, provine din reteaua de alimentare cu apa,
a operatorului local, avind caracteristici de potabilitate, nu este necesara prevederea unui sistem de
tratare a debitului de apa.

3.1.1.9. Determinarea categoriei de importanta, comform HG 766/1997.


Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant s-au facut cu formula:
P(n)K(n) =n *P(i)/n(i)
In urma evaluarii punctajului, categoria de importanta este C, normala.
Nr. Factorul determinant Criterii asociate
crt Denumire Coeficient Punctaj P(I) P(II) P(III)
K(m) ( P.N.)
1. Importanta vitala 1 1 1 0 1
2. Importanta sociala si economica 1 1 1 1 1

3. Implicare ecologica 1 1 1 1 1
4. Necesitatea lucrarii in considerare a 1 1 1 0 0
duratei de utilizare

5. Necesitatea adaptarii la teren 1 1 1 0 0


6. Volum de munca si materiale
1 1 1 1 0
TOTAL 6

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 38/51


3.2. CALCULUL DEBITELOR SI PRESIUNILOR NECESARE PENTRU INSTALAŢIILE
DE STINS INCENDIU CU APA
Instalatii de hidranti interiori
H necesar = Hg+ Hu + Hp furtun + Hp conducte
in care:
Hg = înălţimea geodezica = 4,5 m H2O
Hu = presiunea de utilizare = 40,0 mH2O (conform P118/2/2013, Anexa 5, presiunea
minima necesara la ajutajul hidrantului interior, echipat cu furtun plat si ajutaj cu duza Φ 12mm,
pentru ca acesta sa asigure formarea unui jet de apa compact sau pulverizat cu debitul de 2,1 l/s
Hp furtun = pierderi de presiune in furtun
Hpf = Alqih2 = 0,0154 x20 x 2,12 = 1,35m H2O (furtun tip C in lungime de 20 m)
Hp conducte = 5,50 mH2O
H necesar = 4,5 + 40,0 + 1,35 + 2,50 = 48,35 ~ 49 m H2O
Qinc1 = 2,1 l/s x 30 minute x 60 secunde = 3.780 l

Instalatii de hidranti exteriori


- conform Normativ NP P118/2/2013, Anexa 7, pentru cladiri de productie obisnuite cu
gradul III de rezistenta la foc, volumul intre 3000si 5000 mc si categoria C de pericol de incendiu
 Debit necesar este de 10 l/s;
 Timpul teoretic de functionare, 3 ore;
 Rezerva minima intangibila este de 108 mc.
- Sarcina hidrodinamica necesara pentru functionarea instalatiei de hidranti exteriori
H necesar = Hg+ Hu +Hpfurtun+ Hp conducte, in care:

 Presiunea minima necesara


- inaltimea pana la aticul constructiei: Hgeo = 7,5 mca
- presiunea de utilizare la hidrant: Hnec = 13,40 m (ajutaj Φ20mm, lungimea jetului compact
10m)
- pierderea de presiune prin furtunul hidrantului Dn 75 mm, L = 120 m, Hf = 4,50 mca
- pierderea de presiune in instalatie: Hp = 7mcA

H necesar = 7,5 + 13,4 + 4,5 + 7 = 33 m H2O


 Durata de functionare T = 3 ore

 Rezerva intangibila de apa pentru Hext


V = 10 l/s x 180 min x 60 sec = 108.000 l = 108 mc

Gospodaria de apa pentru stingere incendiu


Aceasta este amplasata intr-o constructie special amenajata, cu acces direct din exterior si
este compusa din:
a) 1 Rezervor din beton armat, poligonal, amplasat in incinta, cu volum util de 130 m3
b) Statie de pompe echipata cu:
- grup de pompare pentru hidranti interiori si exteriori format din:
 agregat cu 2 pompe montate pe acelasi sasiu (1 pompa activa si una de rezerva)
complet echipate (armaturi de inchidere si reglare, protectie contra lipsei apei,
tabloul electric de comanda si control etc.), pompele avand:
o debitul: Q=10,6 l/s= 38,16 mc/h,
o presiunea: H=50 mH2O
 recipient de hidrofor cu membrana V = 500 l, Pn = 16 bari, complet echipat
(armaturi de reglare, siguranta si control, semnalizator de rupere a membranei etc.),
inclusiv dispozitive de sustinere;

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 39/51


Pentru golirea rezervorului se vor folosi pompele de hidranti. Se recomanda golirea rezervorului
de incediu la min 3 ani in vederea efectuarii controalelor de calitate. Accesul masinilor de interventii la
acest rezervor se va executa in bune conditii,pe platforma betonata special amenajata acestui scop.

4. PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII


IN FAZELE DETERMINANTE ŞI IN FAZELE DE EXECUTIE PENTRU REZISTENTA ŞI
STABILITATEA INSTALATIILOR SANITARE SI STINGERE INCEDIU

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a Regulamentului privind controlul de stat al


calităţii in construcţii (HG. Nr. 272/1994) şi Procedurii privind controlul statului in fazele de execuţie
determinante pentru rezistenta şi stabilitatea construcţiilor, se stabileşte prezentul program de control.
Participanţii la recepţia lucrărilor vor fi anunţaţi cu 10 zile înainte de ajungerea in faza de execuţie
determinanta sau care se recepţionează, prin grija antreprenorului.
PROGRAM DE URMARIRE A LUCRARILOR
Faze determinante: instalatii termice, sanitare
Nr. Faza in care se face verificarea Cine face Actul ce se Observatii
crt. Obiect verificarea intocmeste

1. Instalatii -Dupa montarea utilajelor, a instalatiilor B+P+A+F Proces verbal Proba de functionare
in centrala din centrala termica de faza la utilaje!
termica determinanta
-Dupa montarea
2. Instalatii radiatoarelor/ventiloconvectoarelor, Proces verbal Pp = 4 barr, timp de 3
termice aeroterme, a instalatiilor termice: B+P+A+I de faza ore. Nu se admit
interioare -Proba de etanseitate la presiune: determinanta pierderi!
- Proba de functionare, pentru instalatia
de incalzire: Proces verbal
de faza Pp = 4 barr, timp de 3
-Dupa montarea obiectelor sanitare, a determinanta ore. Nu se admit
instalatiilor sanitare: B+P+A+I pierderi!
3. Instalatii -Proba de etanseitate la presiune: Proces verbal
sanitare - Proba de functionare, pentru instalatia de faza
interioare sanitara: determinanta Pp = 6 barr, timp de 3
- Proba de etanseitate la presiune, B+P+A+I ore. Nu se admit
pentru instalatiile de apa rece, exterioare pierderi!

4.
Rezervor Innainte de montarea termoizolatiei la Proces verbal - Se va verifica
inmagazin pereti B+P+A+I de faza integritatea, tipul
are determinanta rezervorului, modul
de realizare a
racordurilor
hidraulice ; dupa
umplerea
rezervorului cu apa si
mentinerea 48 de
ore.Nu se admit pete
de umezeala pe
peretii rezervorului
iar nivelul apei este
admis sa scada cu
max. 10%
NOTA: Toate actele intocmite vor fi cuprinse in cartea tehnica a constructiei.
BENEFICIAR, ANTREPRENOR, PROIECTANT
Ing. Dobre Manaila

B: Beneficiar; P: Proiectant; A: Antreprenor; I – DJCC Vrancea

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 40/51


5. CAIET DE SARCINI EXECUTIE INSTALATII SANITARE

5.1. OBIECTUL LUCRARII


Prezentul capitol din Caietul de sarcini se aplica pentru realizarea instalatiilor de stins incendiu.
Cerintele de calitate la care se face verificarea conform legii 10/1995, cu modificarile si completarile
ulterioare, sunt cerintele esentiale a÷f, pentru specialitatea Instalatii sanitare.
Conform Hotarararii Guvernului Romaniei nr. 729/22.08.2000 - sectiunea 3, anexe la caietul de sarcini sunt
si plansele, memoriul tehnic si breviarul de calcul intocmite pentru acest obiectiv.
NOTE:
a) Prezentul caiet de sarcini se va citi impreuna cu instructiunile date de furnizorul de materiale si
echipamente pentru: transportul conductelor, fitingurilor, armaturilor, obiectelor sanitare, accesoriilor,
echipamentelor functionale etc.; stocarea si manipularea lor la locul de punere in opera; pregatirea conductelor,
fitingurilor, armaturilor si garniturilor de etansare (unde este cazul) pentru montare; montarea propriu-zisa a
conductelor, armaturilor, compensatorilor, obiectelor sanitare, echipamentelor functionale etc.; probele de
presiune, etanseitate si functionare; instructiuni pentru conditii speciale (montare in subsol, ingropat sau aparent,
montat in exterior, ingropat).
b) Se recomanda specializarea personalului care va lucra la montarea acestor conducte, fie la furnizorul de
materiale, fie sub asistenta directa a unor specialisti de la firma furnizoare.
c) Antreprenorul are obligatia sa trimita catre proiectant toate fisele tehnice ale echipamentaelor si
materialelor ce vor fi achizitionate pentru aprobare

5.2. GENERALITATI
Instalatiile interioare de stins incendiu cuprind: retele de conducte, fitinguri, armaturi montate pe retele de
conducte.
Baza de proiectare o constituie:
- avizele obtinute;
- tema de proiectare;
- proiectul de autorizatie de construire;
- planurile de arhtectura si constructii;
- Normativul de proiectare si executarea instalatiilor sanitare I9-94;
- P118/2/2003, Normativ pentru siguranta la foc a constructiilor, Partea II, Instalatii de stingere.
- NP 127/2009 – Normativ pentru proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme;
- P118-Normativ de protectie la foc;

5.3. INSTALATII DE STINS INCENDIU CU APA

5.3.1. SOLUTIA PROIECTULUI


Sursa de apa pentru instalatiile de stins incendiu o constituie gospodaria proprie de apa pentru stins
incendiul, cu alimentare din retele stradale ale operatorului local.
Conform P118/2/2013, P118, STAS 1478/90 si la solicitarea beneficiarului, s-au prevazut urmatoarele
instalatii de stins incendiul cu apa:
- Hidranti interiori;
- Hidranti exteriori;

5.3.2. ELEMENTE COMPONENTE ALE INSTALATIEI

1. Instalatia de hidranti interiori


Are in componenta:
- hidrant interior, montat in cutie, pe perete;
- materiale auxiliare: furtun de refulare tip C, racorduri, reductii, accesorii, tevi din otel negre, fitinguri si
armaturi;
- retele de conducte pentru alimentarea cu apa;

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 41/51


2. Instalatia de hidranti exteriori
Are in componenta:
- hidranti supraterani, STAS 695, Dn 6 mm, montati in spatiul verde.
- materiale auxiliare: hidrant portativ, racorduri, reductii, accesorii, tevi din
otel negre, fitinguri si armaturi.

5.3.3. CONDITI DE EXECUTIE


I. Generalitati
Executarea lucrarilor de instalatii se face numai pe baza proiectului de executie, care trebuie sa cuprinda
toate datele tehnice si economice necesare realizarii instalatiei. De asemenea, inceperea executarii lucrarii se
va face numai dupa ce s-au obtinut toate avizele si acordurile necesare, emise de organele abilitate.
Trebuie precizat ca executarea lucrarilor de instalatii pentru combaterea incendiilor trebuie sa fie
realizata numai de catre unitati de executie specializate care vor fi certificate profesional. De asemenea, se
vor utiliza la executie numai materiale, aparate, agregate si echipament care corespund cerintelor
proiectului, cerintelor de calitate si nivelele de performanta impuse de Legea 10/1995 si care trebuie sa fie
insotite de :
-certificatele de calitate ale furnizorului, fisele tehnice si specificatii continand caracteristicile produsului si
durata de viata, instructiuni de montare, probare, intretinere si exploatare, certificate de garantie, certificate
de atestare a calitatii si performantelor (agremente tehnice, avize tehnice, procese verbale de omologare);
-certificate de atestare pentru elementele de instalatii care fac obiectul instructiunilor tehnice ISCIR sau care
sunt supuse Biroului Roman de Metrologie Legala (BRML).
La executia lucrarilor se folosesc utilaje, scule si dispozitive care trebuie sa fie atestate tehnic.

II. Echipamente
Gospodaria de apa pentru incendiu se compune din:
- un rezervor din beton armat, turnat monolit, cu un volum util total de 130 mc . Rezervorul va fi prevazut
cu instalatiile hidraulice aferente (conducta de alimentare (distribuitor) cu gura de alimentare si indicator de
nivel, electric, conducta de preaplin, conducta de golire,conducte de aspiratie grup de pompare si conducta
de aspiratie pentru autospeciale, conducta de proba,conducta de ventilare). S-a prevazut semnalizarea
electrica a nivelului de apa din rezervor, precum si blocarea functionarii pompelor la nivel minim (protectie
la lipsa de apa).
Se vor monta vane de inchidere si izolare. Grupurile de pompare sunt prevazute cu manometre pentru
indicarea presiunii cu marcarea domeniilor de presiuni necesare. In statia de pompe se va asigura o ventilatie
corespunzatoare pentru evitarea umiditatii, iar echipamentele electrice vor fi adecvate. Se va asigura, de
asemeni, iluminat pentru continuarea lucrului, precum si incalzire corespunzatoare evitarii inghetarii apei in
conducte.
Ca o a doua sursa de energie pentru pompele instalatiilor de stins incendiu este prevazut un grup
electrogen cu pornire automata.

III. Montarea hidrantilor si a echipamentului de serviciu

Hidrantii interiori

Hidrantii interiori se echipeaza conf. STAS 3081 si vor fi montati aparent, dupa caz, cu:
-Ajutaj de pulverizare tip C,  13mm;
- Robinet de hidrant, Dn 50 mm, Pn 12 bari, STAS 2501;
- Furtun plat tip C, Dn 50 mm, lungimea 20 m, NI – 1023;
- Cheie pentru racordare, STAS 706;
Presiunea necesara la ajutajul de pulverizare al tevii de refulare Hi = 3,14 bari.
Instalatiile cu o distributie ramificata de hidranti interiori vor fi separate de restul instalatiilor de
alimentare cu apa. Ele se vor executa din tevi de otel(teava neagra sudata), vopsite in culori STAS (rosu) si
vor fi alimentate de la statia de pompe. Conductele de alimentare a hidrantilor vor fi prevazute cu o panta
de 0,5% in scopul golirii ulterioare a instalatiei.
Marcarea hidrantilor se va face prin inscriptionarea geamului si prin iluminat de siguranta.
INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 42/51
Traseele conductelor de incendiu vor fi montate la distante normate de I 7-2000 fata de instalatiile
electrice.

Hidrantii interiori vor fi amplasati in locuri vizibile si usor accesibile in caz de incendiu, in functie
de raza lor de actiune si de necesitati: langa intrari, in case de scari, in holuri sau in vestibuluri, pe coridoare,
langa intrarea in incaperi si in interiorul acestora,dupa necesitati.
Hidrantii de incendiu interiori se vor echipa cu furtunuri plate (standard de referinta STAS SR EN
671-2/2002) si teava de refulare universala montata la extremitatea furtunului, pentru a forma, dirija si
controla jetul de apa. Teava de refulare va fi prevazuta cu un robinet de inchidere a alimentarii cu apa, cu
supapa sau de alt tip cu deschidere lenta.Suportul de furtun plat va fi cu tambur.
Robinetul hidrantului de incendiu, impreuna cu echipamentul de serviciu format din furtun,
tamburul cu suportul sau si dispozitivele de refulare a apei, se monteaza intr-o cutie speciala, amplasata
aparent, in nisa sau firida in zidarie, la inaltimea de 0,801,50 m de la pardoseala (standard de referinta
STAS 3081).

Hidrantii exteriori
Hidrantii vor fi montati intr-o pozitie riguros verticala, cu respectarea adancimii de acoperire de minim
1 m din dreptul generatoarei superioare a cotului hidrantului (Vezi detaliu de montaj anexat acestei
documentatii)
La montarea hidrantilor trebuie respectate urmatoarele conditii:

 evitarea introducerii de pamant sau pietre;


 asezarea talpii cotului pe un radier de beton;
 constituirea unei zone de drenaj cu materiale concasate pentru evacuarea apelor de golire.

Reteaua de hidranti exteriori se va dota cu minimum doua seturi de :


- furtun plat tip B (DN 175), L = 120 m (6 role de 20 m cu racorduri gemene si garnituri de etansare);
- ajutaj tip B-20 mm ;
- garnitura de etansare tip B ;
- cheie racord A, B, C;
- carucior pentru furtun .
Accesoriile de dotare se vor amplasa in panouri PSI plasate in apropierea hidrantilor, in locuri vizibile si
marcate corespunzator.
Pe platforma exterioara se va amenaja un post exterior de incendiu, dotat cu :
>6 stingatoare portative tip PF 6;
> 1 lada de nisip cu capac, avand o capacitate de 1,00 mc;
> 2 lopeti cu coada;
> 1 cange metalica cu coada de 6 m;
> 2 topoare tarnacop;
> 10 galeti din tabla zincata;
> o rezerva de apa de minim 500 l in butoaie sau alte vase;
> accesoriile de interventie pentru hidrantii exteriori de incendiu.

5.3.4 EXECUTAREA TRECERILOR PRIN PLANŞEE, PEREŢI SI FUNDAŢII


Trecerea conductelor prin planşee, pereţi si fundaţii se va face numai prin golurile sau tuburile
de protecţie prevăzute prin proiectul de rezistenta si menţionate si in proiectul de specialitate.
Golurile si tuburile de protecţie se vor prevedea in elementele de structura din faza de cofrare,
contractorul lucrărilor de instalaţii având obligaţia de a verifica poziţionarea corecta a acestora si de a
semnala proiectantului orice neconcordanta.
După executarea conductelor care traversează golurile interioare clădirii, acestea se vor proteja
cu dispozitive de protecţie si etanşare, rezistente la foc, executate conf. detaliilor tip IPCT nr. 170 sau
procurate de la furnizori autorizaţi (agrementaţi). Rezistenta la foc va fi aceiaşi cu rezistenta la foc a
elementului de construcţie traversat.
La trecerea prin pereţi către încăperi si spatii cu destinaţie speciala sau medii periculoase se vor
aplica prevederile si detaliile specifice.
INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 43/51
La trecerea prin fundaţii se vor lasă, de la turnarea betonului, tuburi de protecţie care vor avea
diametrul cu min. 150 mm mai mare decât diametrul conductei, pentru a permite executarea pantelor si
montarea distanţierelor (atelelor de lemn) pentru protejarea hidroizolatiilor.

5.3.5. VERIFICARI, PROBE


Conductele de apa rece de alimentare cu apa a instalatiilor pentru combaterea – stingerea incendiilor,
vor fi supuse la urmatoarele incercari:
-de etanseitate la presiune la rece;
-de functionare, la apa rece;
-hidraulica.
Presiunea de incercare la etanseitate si rezistenta la conductele de apa rece va fie egala cu 1,5 x
presiunea de regim, indicate in proiect pentru instalatia respectiva, dar nu mai mica de 6 bar.
Conductele se mentin sub presiune timpul necesar verificarii tuturor traseelor si imbinarilor, dar nu mai
putin de 3 ore. Nu se admit pierderi
Presiunea in conducte se realizeaza cu o pompa de incercari hidraulice si se va citi pe un manometru
montat pe pompa, care se amplaseaza in punctul cel mai de jos al conductelor.
Probarea conductelor se realizeaza dupa aerisirea instalatiei.
Incercarea de functionare la apa rece si calda se efectueaza dupa montarea armaturilor si cu conductele
sub presiune hidraulica de regim.
Probele hidraulice se efectueaza la 1,5 ori presiunea de regim.
In conformitate cu Normativul P118/2/2013, se prevede ca exploatarea instalatiilor de alimentare cu apa
rece se efectueaza asupra instalatiei din interiorul cladirilor de la punctul de intrare in cladire a conductei de
alimentare pana la capetele de evacuare; controlul si verificarea instalatiei se face saptamanal si consta in:
controlul vizual al etanseitatii instalatiei.
La hidrantii interiori de incendiu se verifica periodic: modul de manevrare a robinetelor, urmarindu-se
deschiderea/inchiderea, sa se faca usor si complet; starea furtunului sa fie corespunzator din punct de vedere
calitativ; accesul la hidranti sa fie permanent liber.

Verificarea executiei lucrarilor de montaj

Verificarea calitatii lucrarilor de executie


La montarea conductelor:
-aspectul si natura materialului;
-dimensiunile;
-traseul conductelor;
-sensul si valoarea pantei;
-tipul de imbinare;
-distantele si paralelismul intre conducte si elementele de constructie;
-pozitia si distantele intre conducte;
-modul de fixare si distantele intre elementele de sustinere;
-mansoanele de protectie la trecerile prin elemenetele de constructie;
-montarea compensatoarelor de dilatare.

La montarea armaturilor
-tipul armaturilor si locul de montare;
-accesul si posibilitatea de manevrare;
-verificarea la montare in sensul de curgere al apei.

Pompe
-tipul si parametrii tehnici;
-amplasarea in instalatie;
-postamentul si elementele de amortizare a zgomotelor si a vibratiilor;
-modul de racordare in instalatie.

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 44/51


Alte aparate de masura, control si siguranta
-tipuri;
- pozitia de montare;
-gradul de precizie al aparaturii.

5.4. MASURI PRIVIND PROTECTIA, SIGURANTA SI IGENA MUNCII


La executia lucrarilor se va tine seama de prescriptiile normelor de protectia muncii care se refera la
categoriile respective de lucrari.
Trebuie respectate urmatoarele norme:
-Norme generale de protectie – NGPM-96; Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii;
-Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare –
CE 1-95;
-Norme de medicina muncii, aprobate cu Ord. MS nr. 1957/18.10.1995;
-Procedura de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator.

5.5. MASURI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIULUI


Respectarea reglementarilor de prevenire si stingerea incendiului, precum si echiparea cu mijloace si
echipamente de prevenire si stingerea incendiilor este obligatorie in toate etapele de executie a instalatiilor.
Răspunderea pentru prevenirea şi stingerea incendiilor revine antreprenorului, precum şi şantierului
care asigură execuţia conductelor.
Înainte de executarea unor operaţii cu foc deschis (sudură, lipire cu flacără, topire de materiale izolante,
topire plumb) se face instructajul personalului care realizează aceste operaţii, având în vedere prevederile
normativului C 300 "Normativul de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata de execuţie a lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente acestora".
În timpul efectuării lucrărilor de vopsitorii, izolaţii, se iau măsuri de evitare a contactului substanţelor
inflamabile cu sursele de foc prin crearea unei zone de siguranţă de minimum 30 m.
Se interzice fumatul sau lucrul cu foc deschis în zonele unde se execută izolaţii sau operaţii cu substanţe
inflamabile. Lucrările de sudură nu se execută în zonele în care se realizează vopsitorii sau izolaţii.
Se interzice depozitarea la sediul local de organizare a şantierului a carburanţilor necesari funcţionării
utilajelor. Utilajele se prezintă la program alimentate cu combustibilii necesari.
Pentru lucrările de execuţie în spaţii închise (cămine, galerii edilitare, tuneluri), se prevăd măsurile
necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiului în funcţie de natura lucrărilor şi a condiţiilor locale.
Conducătorul formaţiei de lucru asigură instruirea personalului şi urmăreşte permanent respectarea
măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.
Se execută şi montează indicatoare vizibile şi rezistente la intemperii, pentru marcarea poziţiei
hidranţilor exteriori şi a căminelor de vane pentru instalaţii de incendiu, respectându-se prevederile din
STAS 297-2.
La executia instalatiilor, se vor respecta prevederile din:
- “Normele generale de prevenire si stingerea incendiilor” (Ord. MI nr. 381/4.03.94);
- Normativului C 300 (“Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora”);
- “Normativ de siguranta la foc a constructiilor” (P118-99);
- Norme generale de prevenirea si stingerea incendiilor prin ordin comun MI-MLPAT, 1994
- precum si alte normative in vigoare.
Obligatiile si raspunderile privind prevenirea si stingerea incendiilor revin societatilor si personalului
care executa aceste instalatii.

5.6. PROGRAM PENTRU URMARIREA IN TIMP A INSTALATIILOR DE STINGERE


INCEDNIU
Urmarirea comportarii in timp a constructiilor se va realiza comform prevederilor
P130/1997.
Beneficiarul, prin personalul de exploatare, propriu, va urmari:

Retele exterioare:
- Cotele de montaj ale capacelor caminelor de vizitare, racord;

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 45/51


- Rosturile de montaj dintre placa prefabricata a caminului de vizitare si cota
terenului sistematizat;
- Rosturile dintre tuburile prefabricate ale caminelor de vizitare;
- Aparitia de tasari pe traseul retelei de alimentare cu apa, in zona de intrare a conductelor
in cladiri;
- Aparitia de pete de umezeala pe elevatia cladirilor, in zona de intrare/iesire a
conductelor in cladiri;
- Urmarirea indicatiilor aparatelor de masura a debitelor de apa si compararea consumurilor
cu cele anterioare;

Instalatii termice, sanitare interioare


- Verificarea imbinarilor demontabile ale instalatiilor de incalzire, sanitare;
- Verificarea modului de functionare a robinetelor de incalzire tur, reglaj retur, golire,
sectionare, in zona dezaeratoarelor automate pentru coloane, robinete sublavoar;
- Verificarea functionarii dezaeratoarelor automate pentru coloane;
- Verificarea modului de functionare a instalatiei de incalzire (incalzirea completa, uniforma
a radiatoarelor), asigurarea regimului de temperatura in incaperi;
- Asigurarea alimentarii cu combustibil a cazanului.
- Asigurarea functionarii continue, pe toata perioada anotimpului friguros, a instalatiilor de
incalzire.
- Verificarea modului de ardere, a culorii fumului;
Este necesar să se întocmească şi să se execute un program strict de întreţinere, control şi
verificări periodice, care să asigure funcţionarea corectă şi eficientă a instalaţiei în caz de incendiu.
Personalul care pune în funcţiune, exploatează şi întreţine instalaţiile de stingere a
incendiilor va fi instruit şi va lua cunoştinţă de prevederile prezentului normativ precum şi de
normele de tehnica securităţii şi protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor.

5.7.EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR DE STINGERE INCENDIU

INTREŢINEREA INSTALAŢIILOR CU HIDRANTI INTERIORI

Constã în principal din executarea urmãtoarelor operaţii :


- inspecţie preventivã
- revizie preventivã
- reparaţii curente
- reparaţii pentru înlãturarea unor avarii
- mãsuri speciale pentru pregãtirea exploatãrii pe timp de iarnã
În afara lucrãrilor enumerate mai sus, în obligaţia beneficiarului va intra şi luarea
tuturor mãsurilor speciale ce se impun în vederea asigurãrii unei funcţionãri corespunzãtoare pe
timp de iarnã, ca : golirea apei din conductele neutilizate un interval de timp, etanşarea hidranţilor,
izolarea lor, etc.
Se recomandã ca execuţia lucrãrilor de întreţinere sã se facã în urmãtoarele intervale de
timp :
- inspecţia preventivã : zilnic, sãptãmânal şi lunar
- revizia preventivã : o datã la trei luni
- reparaţii curente planificate : o datã la trei luni.
Pentru întreţinerea în bune condiţiuni a instalaţiilor de stingere, se va constitui o
echipã de revizie care va face verificãrile periodice stabilite de cãtre comisia tehnicã a societãţii,
consemnând într-un registru toate defecţiunile ivite şi remedierile efectuate.
Instalaţiile de alimentare şi stingere cu apã, vor fi menţinute în permanenţã în bunã
stare de funcţionare.

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 46/51


Este interzisã utilizarea în alte scopuri a instalaţiilor pentru stingerea incendiilor. Se
va asigura în permanenţã accesul la hidranţi, locul acestora fiind marcat cu indicatoare conform
STAS 297/1980.
Instalaţiile de alimentare cu apã pentru stingerea incendiilor trebuie astfel întreţinute
şi exploatate încât sã fie ferite de îngheţ, iar reviziile şi reparaţiile sã se poatã face cu uşurinţã, fãrã
a se scoate din funcţiune întreaga instalaţie.
Pe conductele instalaţiilor de stingere a incendiilor nu se vor rezema sau suspenda
diverse obiecte, materiale şi dispozitive. De asemenea, în apropierea acestor instalaţii nu se vor
monta cabluri electrice care pot veni în contact cu conductele de apã.
Conducerea societãţii, comisia tehnicã de prevenire şi stingere a incendiilor, trebuie
sã cunoascã planul de amplasare a instalaţiilor, surselor, reţelelor de apã şi capacitãţile lor, plan
care va exista la comisia tehnicã şi la sediul conducătorului compartimentului (halei de fabricaţie).
Hidranţii interiori vor fi dotaţi complet cu accesoriile şi materialele necesare în
funcţie de ipotezele de stingere stabilite. Exemplu : furtun tip C în role de 20 metri, cu racorduri şi
garnituri de asamblare ţevi de refulare tip C şi chei de racord. Aceste materiale vor fi pãstrate în
cutiile hidranţilor, pe pereţii construcţiilor.
Hidranţii vor fi vopsiţi în culoare roşie de securitate şi feriţi de lovituri, iar locul în
jurul lor sã fie liber pentru a fi accesibil în caz de nevoie. Nu se vor depozita diverse obiecte în
cutiile hidranţilor.
Robinetele de pe conductele care alimenteazã hidranţii de incendiu se vor sigila în
poziţie deschisã pentru asigurarea în permanenţã a debitului de apã şi a presiunii necesare. În caz
de avarii, când este necesarã închiderea acestor vane, se vor scoate din circuit un numãr cât mai
redus de hidranţi.

EXPLOATAREA INSTALATIILOR CU HIDRANTI INTERIORI


1. Hidranţii de incendiu - interiori - vor fi menţinuţi permanent în stare de funcţionare. În acest
scop se verifică periodic:
▪ modul de manevrare a robinetelor, urmărindu-se ca deschiderea, respectiv închiderea să se facă
uşor şi complet;
▪ starea furtunului să fie corespunzătoare din punct de vedere calitativ, astfel încât să nu cedeze
la presiunea apei;
▪ accesul la hidranţi să fie permanent liber; în acest scop nu se depozitează materiale în faţa
hidranţilor sau pe hidranţi.
2. Persoanele care lucrează în încăperi prevăzute cu hidranţi de incendiu interiori trebuie să
cunoască modul de folosire a acestora.
3. Verificarea şi controlul ce trebuiesc efectuate asupra instalaţiilor de stins incendiul se va face în
conformitate cu cele menţionate în tabelul urmãtor :
________________________________________________________________________
Nr. Obiectul urmãrit de Condiţia în care Periodicitatea
crt. încercare şi control se executã
________________________________________________________________________________
Hidranţi de incendiu interiori
1. Aspectul exterior (dacã hidranţii
sunt compleţi şi în stare de
funcţionare). Prin control vizual În fiecare schimb
2. Valoarea prescrisã a presiunii
la hidranţii din punctul cel
mai înalt. Prin control vizual În fiecare schimb
3. Verificarea funcţionãrii
efective. Cu apã sub presiune Semestrial primãvara şi
toamna.
________________________________________________________________________________

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 47/51


4. Defectele frecvente ale hidranţilor de incendiu şi modul de remediere a acestora sunt
prezentate în tabelul urmator:

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────────────┐
│ Tipul de defecte │Elemente componente│ Acţiuni de remediere │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤
│1. absenţă capac de manevră, capac robinet; │ robinet hidrant, │1. înlocuire; │
│2. racord defect; │ racord furtun │2. reparare; │
│3. garnituri deteriorate sau lipsa acestora;│ │3. înlocuire; │
│4. absenţă roată de manevră; │ │4. montare; │
│5. scurgeri ale robinetelor; │ │5. înlocuire sau reparare; │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤
│6. blocarea hidranţilor; │ │6. înlăturarea materialelor │
│ │ │ depozitate pe hidranţi │
│ │ │ sau în faţa acestora; │
│7. modul de manevrare uşoară a robinetelor │ │7. reparare; │
│ (închidere, deschidere) - operare │ │ │
│ necorespunzătoare │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤
│1. deteriorări (tăieturi, crăpături, etc.); │ furtun de │1. înlocuire; │
│2. racorduri deteriorate; │ refulare │2. înlocuire sau reparare; │
│3. garnituri defecte sau deteriorate; │ │3. înlocuire; │
│4. furtun neracordat la robinet; │ │4. racordare; │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤
│1. lipsa ţevii de refulare; │ ţevi de │1. înlocuire; │
│2. garnitură lipsă sau deteriorată; │ refulare │2. înlocuire; │
│3. ţeavă deteriorată; │ │3. înlocuire; │
│4. ţeava nu operează corespunzător; │ │4. reparaţii sau înlocuire; │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤
│1. verificarea tuturor condiţiilor │ cutie hidrant │1. reparare sau înlocuire a │
│ referitoare la coroziunea ori │ │ elementelor componente │
│ deteriorarea elementelor componente; │ │ sau a întregii cutii; │
│2. uşa cutiei nu se deschide complet; │ │2. reparare; │
│3. geamul uşii este crăpat sau spart; │ │3. înlocuire; │
│4. geamul de protecţie este de tipul geam │ │4. reparare sau înlocuire; │
│ tras conform STAS 835, grosime 4 mm, │ │ │
│ este inscripţionat conform STAS 297/2, │ │ │
│ există zăvor de închidere şi dacă │ │ │
│ acesta funcţionează corespunzător; │ │ │
│5. absenţa dispozitivului pentru spart │ │5. echipare cu dispozitiv; │
│ geamuri în caz de intervenţie; │ │ │
│6. blocarea accesului la hidranţi; │ │6. înlăturarea obiectelor │
│ │ │ sau materialelor │
│ │ │ depozitate; │
│7. verificarea tuturor elementelor │ │7. înlocuirea oricărui │
│ componente (robinet hidrant interior, │ │ element defect şi │
│ furtunuri şi ţevi de refulare, │ │ echiparea cu cele care nu│
│ stingătoare); │ │ există; │
└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴────────────────────────────┘

INTREŢINEREA SI EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR CU HIDRANTI EXTERIORI

Întreţinerea instalaţiilor constã în principal din executarea urmãtoarelor operaţii :


- inspecţie preventivã
- revizie preventivã
- reparaţii curente
- reparaţii pentru înlãturarea unor avarii
- mãsuri speciale pentru pregãtirea exploatãrii pe timp de iarnã

Controlul şi verificarea
Controlul şi verificarea reţelelor exterioare montate în sol se fac lunar prin parcurgerea
traseului şi observarea :
- stãrii umpluturilor pe traseu
- stãrii umpluturilor în jurul cãminelor şi hidranţilor
- bãltirii sau depozitãrii de materiale pe traseul reţelei sau pe cãmine
- starea cãminelor

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 48/51


Pentru depistarea defecţiunilor în stare incipientã, se recomandã ca în timpul verificãrii sã
se foloseascã aparaturã electronicã de detectare.
În afara lucrãrilor arãtate mai sus în obligaţia beneficiarului va intra şi luarea tuturor
mãsurilor speciale ce se impun în vederea asigurãrii unei funcţionãri corespunzãtoare pe timp de
iarnã, ca golirea apei din conductele neutilizate, etanşarea şi izolarea hidranţilor, etc.
Revizia reţelei se face de douã ori pe an de regulã înainte şi dupã perioada de îngheţ.

Se recomandã ca execuţia lucrãrilor de întreţinere sã se facã în urmãtoarele intervale de


timp :
- inspecţie preventivã (zilnicã, sãptãmânală, lunarã)
- revizia preventivã (o datã la 3 luni)
- reparaţii curente planificate (o datã la 3 luni)
Pentru întreţinerea în bune condiţiuni a instalaţiilor de stingere se va constitui o
echipã de revizie care va face verificãrile periodice stabilite de cãtre comisia tehnicã a societãţii,
enumerate anterior consemnându-se într-un registru toate defecţiunile ivite şi remedierile efectuate.

Reparaţii curente
Defecţiunile frecvent întâlnite la reţelele de alimentare cu apã sunt menţionate în anexele 1
şi 2 a normativului I.9/I-1996 (conducte şi armãturi), şi trebuie remediate îndatã ce au fost sesizate.
Se va da o atenţie deosebitã modului de umplere cu pãmânt a tranşeii dupã efectuarea
reparaţiei pentru a evita spargerea tubului prin lovire cu corp dur.
Dupã efectuarea reparaţiei şi umplerea cu pãmânt a tranşeii, este obligatorie aducerea
terenului la starea iniţialã (anterioarã ivirii defecţiunii).

Reparaţii capitale
Reparaţiile capitale se planificã funcţie de starea generalã a reţelei şi constau în înlocuirea
unor porţiuni de reţea sau/şi a unor accesorii (vane, hidranţi, etc.) care au suferit deteriorãri
avansate.

Reparaţii accidentale
Reparaţii accidentale se fac ori de câte ori apare o defecţiune sau o avarie de reţea.

Curãţirea, spãlarea şi dezinfectarea reţelei


Reţelele de alimentare cu apã montate direct în sol sunt expuse impurificãrii apei. Cauzele
care pot conduce la degradarea calitãţii apei sunt :
- intervenţiile efectuate pentru remedierea defecţiunilor la conducte, îmbinãri,
armãturi ţi accesorii, fãrã sã se ia mãsuri corespunzãtoare pentru evitarea impurificãrii apei;
- materialul de îmbinare;
- infiltraţiile de apã din terenul învecinat prin neetanşeitãţile conductelor şi a
îmbinãrilor;
- stagnarea timp îndelungat a apei în unele ramificaţii.
Pentru menţinerea calitãţii apei la parametrii normali şi pentru eliminarea depunerilor din
conducte, care reduc secţiunea utilã a acesteia, este necesar ca, periodic, reţelele sã fie curãţate,
spãlate şi dezinfectate.
Curãţirea, spãlarea şi dezinfectarea reţelei se efectueazã la intervale de 3-5 ani sau atunci
când se constatã alterarea calitãţii apei sau când s-au produs depuneri în conductã şi întodeauna
dupã efectuarea unor reparaţii sau extinderi.
Curãţarea conductelor se va face cu ajutorul unor dispozitive adecvate (rãzuitoare, perii,
buşoane din burete de material plastic armat, cabluri, etc.).
Este interzisã utilizarea în alte scopuri ale instalaţiilor, utilajelor, mijloccelor şi materialelor
pentru stingerea incendiilor.
Se va asigura în permanenţã accesul usor a masinilor de pompieri la sursele de alimentare
cu apã, hidranţi, precum şi la celelalte instalaţii şi mijloace pentru stingerea incendiilor.

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 49/51


Locul acestora va fi marcat conform STAS 297/1-1988 şi 297/2-1992.
Sursele şi reţelele de alimentare cu apã pentru stingerea incendiilor trebuie astfel întreţinute
şi exploatate astfel încât sã fie ferite de îngheţ, iar reviziile şi reparaţiile sã se poatã face cu uşurinţã
şi în cel mai scurt timp, fãrã a scoate din funcţiune întreaga instalaţie.
Apa folositã pentru stingerea incendiilor trebuie sã fie lipsitã de produse petroliere sau alte
produse combustibile.
Hidranţii supraterani vor fi vopsiţi în culoare roşu de securitate feriţi de lovituri, iar locul în
jurul lor sã fie liber pentru a fi accesibil în caz de nevoie.
În cazul când golirea hidrantului nu se produce dupã închiderea robinetului sãu, se va
proceda la desfundarea orificiului de golire de la partea inferioarã a hidrantului ca şi la eliminarea
cauzei care a produs înfundarea orificiului.
Înainte de începerea perioadei de îngheţ se va controla buna funcţionare a hidranţilor,
golirea corpului acestora de apã pentru a evita deteriorarea cauzatã de îngheţ.
Nu este permisã folosirea soluţiei de apã sãratã pentru a împiedica îngheţul la hidrant, din
cauza efectului coroziv al acestei soluţii.
Vanele (robinetele) de pe conductele care alimenteazã hidranţii de incendiu vor fi sigilate în
poziţia “DESCHIS” pentru asigurarea în permanenţã a debitului de apã şi a presiunii necesare la
stingerea incendiilor.
Periodic se va face verificarea modului de funcţionare a robinetelor de închidere şi de golire
a hidranţilor exteriori luându-se mãsuri de reparare şi înlocuire a celor defecte.
Pãstrarea substanţelor chimice pentru combaterea incendiilor se va face în condiţii care sã
nu permitã alterarea lor.

5.8 INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZAREA INSTALATIILOR DE INCENDIU


Beneficiarul lucrarii va avea întocmite instrucţiuni pentru utilizarea instalaţiilor în caz de
incendiu dupã conţinutul cadru expus în continuare :
 La darea alarmei de început a unui incendiu în incintã, toate instalaţiile de
combatere a incendiului se considerã apte din punct de vedere tehnic scopului
prevãzut.
 La declanşarea unui incendiu se dã alarma, apoi se constatã locul unde s-a declanşat
incendiul, intensitatea lui, posibilitãţile de extindere.
 Imediat dupã stabilirea locului şi a caracteristicilor focului se intervine la baza lui cu
mijloace de primã interventie, conform cu instrucţiunile şi variantelor de acţionare
ce s-au stabilit cu personalul de deservire, utilizându-se, în principal stingãtoarele
portative şi transportabile.
 În aceastã perioadã se anunţã formaţia civilã de pompieri, formaţia militarã de
pompieri cea mai apropiatã, conducerea societãţii.
 Se vor scoate de sub tensiune instalaţiile electrice de forţã şi de iluminat tehnologic.
 Dacã nu se controleazã şi stinge focul cu mijloacele de primã intervenţie, se vor
pune în funcţiune hidranţii interiori si ulterior cei exteriori pana la sosirea echipei de
pompieri.

5.9 VERIFICAREA SI CONTROLUL STATIEI DE POMPARE SI REZERVEI DE


INCENDIU
Verificarea şi controlul ce trebuie efectuate asupra instalaţiilor de avertizare şi stingere a incendiilor se va
face conform tabelului de mai jos :

Nr. Obiectul urmãrit de Condiţia în care se Periodicitate


crt. încercare şi control executã
0 1 2 3
Rezervorul de apã de incendiu

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 50/51


Menţinerea nivelului maxim
1. asigurarea etanşeitãţilor Prin control în instalaţie Zilnic
mãsurilor şi racordurilor
2. Funcţionarea ventilelor cu
Prin simularea variaţiei nivelului. Zilnic
plutitor şi a indicatoarelor de Prin variaţia efectivã a nivelului (numai Trimestrial
nivel dupã asigurarea altei surse de apã, în
perioada cu consum mic, în zilele de
duminicã etc. şi numai cu mobilizarea
forţelor şi mijloacelor PSI şi declararea
stãrii de pericol în timpul rãmânerii fãrã
apã)
3. Nivelul depunerilor în rezervor Prin golirea rezervorului cu luarea La 1-4 ani, daca starea
şi curãţarea depunerilor mãsurilor de la punctul precedent depunerilor de nãmol,
constatate în urma
controlului anual
impune acest lucru
.Obligatoriu la min 10
ani.
Hidrofoare la instalaţii de apã de
incendiu
1. Asigurarea valorii presiunii de Prin citirea indicaţiilor manometrelor În fiecare schimb
lucru prescrise
2. Indicaţia corectã a Prin purjarea manometrelor În fiecare schimb
manometrelor
3. Funcţionarea supapelor de Prin ridicarea presiunii conform Lunar
siguranţã instrucţiunilor ISCIR
Staţii de pompe de incendiu cu
motoare acţionate electric
Disponibilitatea de funcţionare a
1. pompelor Prin punerea în funcţiune, timp de 5 Sãptãmânal
min. a fiecãrei pompe (prin comandã
localã)
2. Funcţionarea sistemului de Prin acţionarea de la distanţã a Sãptãmânal
comandã de la distanţã comenzilor
3. Funcţionarea dispozitivelor de Prin acţionarea de la distanţã a Sãptãmânal
semnalizare la distanţã (la comenzilor
camera de comandã, etc.) a stãrii
de pornire-oprire a pompelor
4. Funcţionarea dispozitivelor de Prin manevrarea vanelor odatã cu Sãptãmânal
semnalizare la distanţã a poziţiei pornirea pompelor.
vanelor Prin purjarea manometrelor în timpul Sãptãmânal
5. Indicaţia corectã a funcţionãrii pompelor.
manometrelor pompelor de Sãptãmânal
incendiu Prin citirea indicaţiilor manometrelor în
6. Verificarea presiunii de lucru a timpul funcţionãrii pompelor
pompelor

Intocmit:
Ing. Dobre Manaila

INSTALAŢII DE LIMITARE SI STINGERE INCEDIU 51/51