Sunteți pe pagina 1din 12

INSTALAŢIE DE STINGERE A INCENDIULUI CU HIDRANŢI EXTERIORI

Cap I PREZENTARE GENERALĂ

- date de identificare:
Gospodărie de păcură din cadrul unei Centrale Electrice de Termoficare (CET)

- obiect de activitate:
Producere energie termică pentru alimentarea orașului.

- date constructive
Gospodăria de păcură aferentă centralei este compusă din următoarele instalaţii:

- Rampa de descărcare păcură;


3
- Rezervor păcură 1500 m ;
- Staţie pompe păcură;
0
- Cazan de abur 4 t/h, 6 bar, 180 C;
- Instalație de separare păcură.

 Categoria şi clasa de importanţă

Categoria de importanță a fost stabilită conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în
construcţii, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului privind
stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat prin HGR nr.766/1997, cu
modificările și completările ulterioare, şi a Metodologiei pentru stabilirea categoriei de
importanţă a construcţiilor, aprobată cu Ordinul MLPAT nr. 31/N/1995.

Clasa de importanță a fost stabilită conform Normativului pentru proiectarea antiseismică a


construcțiilor indicativ P 100-1/2006 corelat cu PE 737-92.

Obiect Categoria de Clasa de


importanță importanță

Obiectul 1 – Rampă descărcare păcură C normală III

Obiectul 2 – Depozitul de păcură III

(Rezervor de 1500 m3 și batalul aferent acestui C normală


rezervor)

Obiectul 3 – Stația de pompe păcură C normală III

Obiectul 4 – Cazan de abur 4 t/h, 6 bar si 180 0C C normală III

Obiectul 5 – Stație spumă stins incendiu C normală III

Obiectul 6 – Instalatie de separare păcură C normală III

1
Obiectul 7 – Rezervor spălare CAF C normală III

 Tipul clădirii
Conform Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor indicativ P 118-99 cap. 1.2
art. 1.2.12. construcţiile care fac obiectul documentaţiei se încadrează în categoria -
construcţii cu funcţiuni mixte (producţie și depozitare).

 Suprafaţa utilă, desfăşurată, număr niveluri, etc.

Construcţiile care fac obiectul prezentei documentaţii au următoarele destinaţii, Arii


construite şi Arii desfăşurate:

- Rampă descărcare păcură – construcţie tehnologică, cuvă subterană din BA


- Aria construită: 55.00 mp
- Aria desfăşurată: 55.00 mp
- Rezervor păcură – echipament tehnologic - rezervor metalic de 1500 mc pentru
depozitare păcură
- Aria construită: 143.06 mp
- Aria desfăşurată: 143.06 mp
- Batal BA – perete din BA si zona perimetrală rezervorului care formează cuva de
retenţie
- Aria construită: 186.94 mp
- Aria desfăşurată: 186.94 mp
- Staţie pompe păcură – amenajare într-o construcţie existentă ce a avut aceeaşi
destinaţie. Staţie pompe păcură adăposteşte Staţia pompe aferentă noii gospodării
de păcură, restul spaţiului fiind în prezent dezafectat şi neutilizat, regim de înălţime
parter

- Aria construită totală: 156.00 mp


- Aria desfăşurată totală: 189.00 mp
- din care Staţia pompe păcură nouă
o Aria construită: 47.90 mp
o Aria desfăşurată: 53.35 mp
- Clădire existentă a fostului CAF 50Gcal/h - amenajări în construcţie existentă
pentru Cazanul de abur de 4t/h şi Stația spumă stins incendiu. In clădire
funcţionează şi se menţine o Cameră electrică, regim de înălţime parter.
- Aria construită: 214.80 mp
- Aria desfăşurată: 214.80 mp
- Instalaţie separare păcură
Clădire instalaţie finală de separare

- Aria construită: 54.00mp


- Aria desfăşurată: 54.00mp
-
Bazin acumulare - separare păcură – cuva subterană din BA

- Aria construită: 54.00mp


- Aria desfăşurată: 54.00mp

2
Separator suprateran - echipament tehnologic - construcţie metalică

- Aria construită: 37.00mp


- Aria desfăşurată: 24.00mp

 Descrierea tehnologică
Rampă descărcare păcură
Rampa de descărcare păcură este prevăzută cu 2 guri de descărcare, cu furtunuri
semiconductive, ceea ce oferă posibilitatea descărcării a două autocisterne simultan.
La rampa de păcură a fost prevăzut și un racord de încărcare în autocisternǎ (pentru
golirea rezervorului de 1500 m 3 în cazul unei avarii). Pentru a îndeplini măsurile de
securitate în muncă și protecție la incendiu, racordul de încărcare, este racordat la
nivelul rampei la o instalație de încărcare cu braț oscilant a combustibilului în
autocisternă.

Scurgerile accidentale rezultate în urma manevrelor de descărcare păcură, împreună


cu apele meteorice, vor fi colectate în rigola rampei de descărcare şi evacuate prin
intermediul unei conducte de DN 200 la cuva de drenaje etanșă amplasată în
interiorul stației de pompe păcură.

Rezervor păcură și batalul aferent acestuia


Rezervorul de păcură asigură rezerva de pǎcurǎ pentru 5 zile de consum necesară
funcționării cazanului de apă fierbinte (CAF) existent în incinta întreprinderii.

Acest rezervor va fi amplasat într-un batal din beton, de formă circulară, ce are rolul
de a colecta scurgerile de păcură în cazul apariției unei avarii la rezervor. El a fost
dimensionat să preia toată cantitatea de 1500 m 3 păcură din rezervor. Pentru a
proteja clădirile din vecinătate, ȋn cazul unui incendiu, pe o porţiune de arc de cerc
acest batal a fost ridicat până la o înălțime de aproximativ 11 m și transformat în zid
antifoc.

Evacuarea din batal a apelor meteorice cu posibile urme de păcură se va realiza prin
curgere liberă la instalația de separare prin intermediul unui cămin, amplasat în
exteriorul batalului

Staţie pompe păcură


Pentru amplasarea pompelor de păcură se va utiliza una dintre cuvele clădirii fostei
stații de pompe păcură, având cota de nivel inferioară -2,5 m. Clădirea stației de
pompe a fost reabilitată astfel încât să îndeplinească cerințele categoriei B de
rezistență la foc.

În stația de pompe păcură se vor amplasa 3 electropompe de transvazare din


autocisterne, o electropompă de golire pǎcurǎ din rezervor și 2 electropompe de
alimentare cu păcură a CAF-ului de 100 Gcal/h.

Colectarea scurgerilor accidentale de pe pardoseala sălii de pompe păcură se va


realiza ȋn cuva de drenaje existentă, care se va reabilita și etanșa. Cuva existentă

3
are dimensiunile (Lxlxh): 4000x1000x1300 mm. Pe lângă aceste scurgeri accidentale
în cuva de drenaje se vor colecta prin intermediul unei conducte de Dn 200 și apele
meteorice cu posibile urme de păcură provenite de la rigola de colectare a rampei de
descărcare.

Dupǎ oprirea instalației de păcură, aceasta se golește și se suflǎ cu abur. Golirea


circuitelor se va realiza ȋn cuva de drenaje. Pentru menținerea scurgerilor de pǎcurǎ
fluide, ȋn cuva de drenaje se va prevedea o serpentină cu abur de 6 bar, 180 0C.

Evacuarea cuvei de colectare drenaje se va realiza de către 2 pompe verticale


existente, tip ACV 80 (1 în funcțiune și 1 în rezervă), amplasate pe capacul etanș al
cuvei.

Evacuarea vaporilor combustibili din interiorul cuvei se va realiza printr-o aerisire


amplasată pe capacul cuvei, care după ieșirea în exterior prin acoperiș este
prevăzută cu opritor de flacără.

Cazanul de abur de 4 t/h, 6 bar, 180 0C

Aburul necesar pentru:


- serpentinele autocisternelor, rezervorului și cuvei de drenaje
- însoțirea conductelor de păcură
- suflarea CAF-ului de 100 Gcal/h

va fi asigurat de un cazan de abur ignitubular de 4 t/h, 6 bar și 180 0C, cu funcționare


pe gaze naturale. Acesta va fi amplasat în clădirea existentă a fostului CAF de 50
Gcal/h, care a fost dezafectat.

Furnitura cazanului este compusă din:


- Cazan de abur 4 t/h, 6 bar si 180 0C
- Pompe apă alimentare cazan de abur
- Degazor termic atmosferic
- Expandor 6,3 m3.

Apa de alimentare a cazanului de abur va fi furnizată din două surse și anume:


- apă din returul de termoficare
- apă potabilă.

Instalaţie separare păcură


Instalația de separare păcură este un bazinul subteran construit din beton armat și
protejat la interior astfel încât să reziste la agresivitatea chimică și fizică a fluidului de
lucru. Dimensiunile interioare ale bazinului sunt: LxBxH ~ 7,1 x 5,2 x 2,5 (m), cu un
volum util de acumulare de aprox. 33 m³, care asigura preluarea debitelor de apa
tehnologica si pluviala de pe rampa de descarcare pacura. Calculul debitelor este
conform normativelor in vigoare, in cazul unei ploi cu o durata de 15 minute,
coeficient de scurgere de 0,8, clasa de importanta II.

4
In interiorul bazinului subteran de colectare ape uzate este prevazuta o camera
uscată, unde sunt amplasate rezervorul de pacura recuperata RPR cu un volum util
de 2 m³ și pompa de transfer pacura recuperata catre rezervorul de stocare pacura
de 1500 m3. Amplasarea subterană a bazinului asigură transferul gravitațional al
păcurii recuperate din procesele tehnologice din componența sistemului de separare.

Rezervorul este prevăzut cu pompa de transfer a păcurii recuperate către rezervorul


de păcură suprateran existent, traductor de nivel care comanda pompa de transfer si
traductor de interfaţa. Sistemul de drenare controlează drenarea la başă a apei
decantate in rezervorul de stocare păcură recuperată, asigurând un grad redus de
umidificare a păcurii transferate.

În camera uscată va fi prevazută o bașă de colectare a eventualelor scurgeri de apă


accidentale, pe care este montată o electropompă submersibilă, pentru evacuarea
acumulărilor din bașa camerei uscate.

 Numărul compartimentelor de incendiu

Având în vedere prevederile Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor indicativ


P 118-99, art. 1.2.9 şi Tabel 2.2.2. privind distanţele de siguranţă între construcţii, au
fost definite următoarele compartimente de incendiu:

- Compartimentul de incendiu - Staţie pompe păcură;


- Compartimentul de incendiu - Cazan 4t/h şi Stație spumă stins incendiu (în
clădirea existentă a fostului CAF 50Gcal/h);
- Compartimentul de incendiu – Rampă descărcare păcură;
- Compartimentul de incendiu – Rezervor păcură şi Batal BA;
- Compartimentul de incendiu – Instalaţie separare păcură.

 Nivelul riscului de incendiu

Conform Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor indicativ P 118-99 art. 2.1.4


pentru construcţiile de producţie nivelurile riscului de incendiu sunt definite prin
categorii de pericol de incendiu.

Categoriile de pericol de incendiu au fost definite pentru fiecare încăpere şi


compartiment de incendiu conform Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor
indicativ P 118-99 Tabel 2.1.5. şi Normativului departamental PE-009-93, ţinând
seama de densitatea sarcinii termice, precum şi de caracteristicile tehnologice
specifice instalaţiilor, după cum urmează:

- Compartimentul de incendiu: Staţie pompe păcură

Conform Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor indicativ P 118-99, art. 2.1.6.


pentru Compartimentul de incendiu - Staţie pompe păcură, rezultă - categoria de
pericol de incendiu B.

5
- Compartimentul de incendiu - Cazan 4t/h şi Stație spumă stins incendiu

Conform Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor indicativ P 118-99, art. 2.1.6.


pentru Compartimentul de incendiu - Cazan 4t/h şi Stație spumă stins incendiu,
rezultă - categoria de pericol de incendiu D.

- Compartimentul de incendiu – Rampă descărcare păcură - categoria de pericol de


incendiu B;

- Compartimentul de incendiu – Rezervor păcură şi Batal BA - categoria de pericol de


incendiu B;

- Compartimentul de incendiu – Instalaţie separare păcură - categoria de pericol de


incendiu C.

- Instalaţii aferente construcţiei

Instalaţii de ventilare, climatizare si desfumare

Sunt prevăzute:

- instalaţii de ventilare proiectate şi executate astfel încât să evite izbucnirea


(producerea), favorizarea sau propagarea incendiilor.

Echipamentele şi accesoriile componente ale acestor sisteme sunt de construcţie


specială, astfel neconducând la dezvoltarea sau propagarea incendiului.

Instalaţii de încălzire

Materialele prevăzute la izolarea conductelor de agent termic şi protecţia acesteia se


vor realiza din materiale incombustibile.

La trecerile conductelor prin elementele de construcţie izolaţia termică şi protecţia


acesteia se vor întrerupe pe o distanţă de 10 cm înaintea străpungerii elementelor de
construcţii. Conductele se prevad cu tuburi de protecţie la trecerea prin elementele
de construcţie.

Instalaţii electrice

Instalaţiile electrice se vor proiecta pentru a fi corespunzătoare categoriei de


incendiu, destinaţiei şi claselor de influenţe externe din spaţiile respective, în
conformitate cu Normativele şi reglementările în vigoare.

Instalaţiile electrice se vor realiza astfel încât să nu contribuie la iniţierea, dezvoltarea


şi propagarea incendiilor.

6
Pentru limitarea incendiilor de origine internă a instalaţiilor electrice se vor prevedea
măsuri de protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit pentru fiecare circuit în parte.

Toate aparatele electrice (corpuri de iluminat, prize, aparate de comutaţie, tablouri,


etc.) vor avea cu grad de protecţie corespunzător claselor de influenţe externe din
spaţiile în care sunt montate.

La confecționarea carcaselor tablourilor electrice de distribuție se vor utiliza materiale


incombustibile. Carcasele tablourilor electrice şi elementele lor de susţinere se vor
proteja împotriva coroziunii şi se vor lega la centurile interioare de legare la pământ
prevăzute de partea electrică tehnologică.

Circuitele electrice ale instalațiilor de iluminat, prize și forță vor fi executate cu cablu
nearmat de cupru cu întârziere la propagarea flăcării, montat pe rastel de cabluri sau
aparent pe elementele de construcţie.

Circuitele de alimentare ale corpurilor de iluminat de siguranță alimentate în curent


continuu din Stația de pompe spumă, vor fi executate cu cabluri rezistente la foc, tip
NHXH FE180/E30, iar sistemul de pozare pentru aceste cabluri trebuie să-și
păstreze caracteristicile de protecție mecanică și electrice la foc corespunzătoare
cablurilor.

Circuitele de iluminat exterior se vor executa:

- cu cablu armat de cupru, pozat îngropat;

- cu cablu nearmat de cupru cu întârziere la propagarea flăcării, pozat prin


stâlp de la cutia de derivație la corpul de iluminat.

Montarea pe materiale combustibile a conductelor electrice cu izolaţie normală, a


cablurilor fără întârziere la propagarea flăcării, a tuburilor din materiale plastice, a
aparatelor şi echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP54, se va realiza
interpunând materiale incombustibile între elementele de construcţie şi materialul
combustibil sau prin montarea de elemente de distanţare. În cazul trecerii cablurilor
prin elemente de construcție din materiale combustibile, acestea vor a fi protejate pe
porţiunea de trecere prin tuburi (tub în tub) din materiale incombustibile, iar golurile
vor fi etanşate cu materiale incombustibile şi electroizolante faţă de elementul de
construcţie.

Toate trecerile prin pereți rezistenți la foc vor fi etanșate antifoc corespunzător tipului
de perete străpuns.

Trecerea conductoarelor electrice, cablurilor, barelor şi tuburilor aferente instalaţiilor


electrice prin elemente de construcţie se va realiza în conformitate cu prevederile
cap. 5.2 din Normativul I7-2011.

Materialele folosite pentru elementele de susţinere (console, bride, cleme) vor fi din
materiale incombustibile sau care nu propagă flacăra.

7
Traseele de cabluri alese trebuie să permită intervenţia pentru întreţinere sau în caz
de avarii şi incendii.

În zonele cu pericol de explozie se folosesc numai materiale, aparate şi echipamente


în execuţie antiexplozivă, care nu produc scântei cu energie suficientă chiar în cazul
unor defecţiuni pentru a aprinde amestecul exploziv. Acestea trebuie să fie
corespunzătoare grupei de explozie şi clasei de temperatură a gazelor sau vaporilor
din zona respectivă, conform cu NP 099-2004 şi SR EN 60079-10-1/2009.

Instalația de protecție împotriva loviturilor de trăsnet va asigura protecția corpurilor de


clădire prin intermediul unor rețele de captare montate pe acoperiș. Acestea vor fi
montate în conformitate cu capitolul 6 “Protecția structurilor împotriva trăsnetului” din
Normativul I7-2011. Conductoarele de coborâre se vor instala astfel încât, riscurile
apariţiei scânteilor periculoase să fie cât mai reduse.

Instalaţii de stingere a incendiilor și instalaţii de apă şi canalizare

Sunt prevăzute astfel încât:

- să nu contribuie la iniţierea, dezvoltarea şi propagarea unui incendiu;


- să nu constituie risc de incendiu pentru elementele de construcţii sau
obiectele din încăperi, iar în cazul unui incendiu, să asigură condiţii pentru
evacuarea persoanelor.
În acest sens s-a avut în vedere:

- echiparea şi dotarea clădirilor, după caz, cu instalaţii de stingere a incendiilor


şi dotări de primă intervenţie;
- corelarea clasei de combustibilitate şi rezistenţă la foc a elementelor ce
alcătuiesc instalaţiile sanitare (ţevi, accesorii, obiecte sanitare) inclusiv izolaţia
acestora cu rezistenţă la foc a elementelor de construcţie, care sunt străpunse
sau pe care se montează elementele de instalaţii.
- evitarea propagării focului prin golurile de trecere a elementelor de instalaţii
prin pereţii şi planşeele construcţiei prin asigurarea protecţiei contra focului la
trecerea elementelor de instalaţii prin pereţii şi planşeele construcţiei.

- mijloace tehnice de intervenţie si apărare împotriva incendiilor (stingătoare,


instalaţii de semnalizare, de stingere etc.) ;
- serviciu privat de pompieri civili

8
Cap II PREVEDERI LEGALE

- PE 006/1981 – Instrucțiuni generale de protecție a muncii pentru


unitățile energetice;
- PE 009/1993 – Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
incendiilor pentru producerea transportului şi distribuția energiei
electrice şi termice;
- P 118/1999 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;
- P 118-2:2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor.
Partea 2 Instalații de stingere
- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ;
- Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin ord. MAI
Nr.163/2007 ;
- OMAI 87 / 2010- Metodologie de atestare a persoanelor care
proiecteaza, executa, verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii de
aparare impotriva incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie si
ignifugare, de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si/sau a
altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor ;
- SR EN 14384:2006 - Hidranți de incendiu supraterani
- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii ;

Cap III INSTALAŢII DE STINGERE A INCENDIULUI CU HIDRANŢI EXTERIORI

Clădirile şi instalațiile tehnologice aferente gospodăriei de păcură, vor fi echipate cu


instalaţii de stingere cu hidranţi exteriori, conform „Normelor de prevenire, stingere şi
dotare împotriva incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei
electrice şi termice” ind. PE 009/93 art. 8.15, pct. c.

Stingerea din exterior se va realiza de la doi hidranți exteriori cu furtun de max. 120
m. Suplimentar s-a prevăzut un hidrant DN 100, pe rețeaua de hidranți exteriori, de la
care poate fi alimentat un tun transportabil pentru apă şi spumă.

Instalaţia de stingere din exterior va fi proiectată astfel încât să se îndeplinească


următoarele cerinţe:

a. tipul şi parametrii funcţionali:

- acţionare: manuală;

- debit: 15 l/sec

- presiune: 10 bar.;

9
- rezerva intangibilă de apă: 162 m3

- surse de alimentare electrică: electropompe alimentate din reţeaua de

distribuţie electrica a centralei;

b. timp teoretic de funcţionare: 180 minute;

c. zonele echipate: incinta gospodăriei de păcură.

S-a prevăzut o rețea de distribuție inelară din tuburi PEID PE 100 DN 150 PN10,
prevăzută cu robineţi de izolare, montaţi în cămin din beton armat. Reţeaua se va
îngropa în pământ sub adâncimea de îngheţ.

Pe traseul rețelei s-au prevăzut 3 hidranţi de incendiu suprateran: DN 100, PN 16,


SR EN 14384 – 2006, prevăzut cu robinet de izolare cu acţionare manuală, din fontă,
cu sertar DN 100.

Fiecare hidrant exterior este dotat cu:

- cheie manevră
- țeavă refulare
- furtun de refulare (min. 2 hidranți x 2 linii furtun x 6 set furtun de 20 m)

STAŢIA DE POMPARE

Stația de pompe apă incendiu este amplasata intr-o construcţie din beton, subterana
si prevăzută cu un spaţiu suprateran pentru tablourile electrice si AMC.

Pompele pentru incendiu sunt pompe cu pornire automata şi oprire manuală la


stingerea incendiului precum şi pompe pilot care asigura acoperirea eventualelor
pierderi din reţea şi menţinerea presiunii în instalaţii.
Staţia de pompe este echipată cu:

- 2 pompe ( 1activă+ 1 rezerva):

Q = 54 m3/h;

H = 47 mH2O;

- 1 pompa pilot având:

Q = 3 mc/h;

H = 57 mH2O;

10
- Recipient de hidrofor cu membrana V = 200 l, Pn = 16 bari, complet echipat
(armaturi de reglare, siguranţă si control, semnalizator de rupere a membranei
etc.), inclusiv dispozitive de susţinere;

- Presostate pentru pompa pilot si pompele grupului de pompare

REZERVORUL DE APĂ PENTRU STINS INCENDIUL

Rezervor de apă pentru stins incendiul este din beton, îngropat, şi este prevăzut cu
un racord fix tip A, DN100.

Rezervorul are un volum util de 162 m 3 şi este alimentat cu apa din reţeaua de apă
potabila printr-o conducta prevăzută cu apometru.

Pentru golirea rezervorului se vor folosi pompele de hidranţi. Se recomanda golirea


rezervorului de incendiu la min 10 ani in vederea efectuării controalelor de calitate.
Accesul maşinilor de intervenţii la acest rezervor se va executa in bune condiţii, pe
platforma betonata special amenajata acestui scop.

BREVIAR DE CALCUL

 Alimentarea cu apă

Cerinţa de apă
Cerinţa totala de apa pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu ţine cont de
următorii factori.
- necesarul ocazional de apa pentru refacerea rezervei intangibile de
incendiu;
- influenta pierderilor de apa pe reţeaua de distribuţie la consumatori;

Cerinţa de apa ocazionala pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu


 Durata minima apreciata pentru refacerea rezervei de apa de incendiu
va fi de Tri=24 ore
 Volumul rezervei intangibile totale de apa pentru incendiu va fi
Vinc = 15 l/sx 3 x 3600 = 162 m3

 Calculul debitelor şi presiunilor necesare pentru instalaţiile de stins incendiu


cu apă

o Instalaţii de hidranţi exteriori

Debit necesar: 15 l/s

Timp teoretic de funcţionare: 3 ore

Rezerva minimă intangibilă: 162 m3

Sarcina hidrodinamica necesara pentru funcţionarea instalaţiei de hidranţi exteriori


11
H necesar = Hg+ Hu +Hp furtun+ Hp conducte

unde:

- Hg = înălţimea geodezică = înălţimea pana la aticul construcţiei = 7,5 mCA

- Hu = presiunea de utilizare la hidrant = 13,40 mCA (ajutaj Φ20mm, lungimea


jetului compact 10m)

- Hp furtun = pierderea de presiune prin furtunul hidrantului DN 65,


L = 120 m, Hp furtun = 4,50 mCA

- Hp conducte = pierderea de presiune in instalaţie

Durata de funcţionare T = 3 ore


Rezerva intangibila de apa: V = 15 l/s x 180 min x 60 sec = 162.000 l = 162 m 3

12