Sunteți pe pagina 1din 28

Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă din

25.08.2016

În vigoare de la 01.09.2016

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 01.09.2016. Alege o consolidare.

CAPITOLUL IDispoziţii generale

Art. 1.

(1) În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile au următoarele semnificaţii:

a) aviz de protecţie civilă - act emis în baza legii de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă
judeţene/Bucureşti- Ilfov, denumite în continuare inspectorate judeţene, după verificarea de conformitate cu
prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de
construcţii, pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă;

b) autorizaţie de protecţie civilă - act emis în baza legii de către inspectoratele judeţene, prin care se certifică,
în urma verificării documentaţiilor tehnice şi în teren, realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a
punctelor de comandă, conform reglementărilor specifice;

c) instalaţie cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu" - orice instalaţie de stingere a
incendiilor, instalaţie de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, instalaţie de desfumare/evacuare fum
şi gaze fierbinţi, instalaţie electrică pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu, instalaţie
electrică pentru iluminat de siguranţă, inclusiv condiţiile de alimentare şi de funcţionare a acestora, instalaţie
de protecţie împotriva trăsnetului, instalaţie de detectare a gazelor inflamabile sau instalaţie de inhibare a
exploziei.

(2) Prezentele norme metodologice utilizează termeni şi expresii având sensurile prevăzute de Legea nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, de Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările
ulterioare, de Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi din
alte reglementări specifice.

(3) Lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea
cerinţei fundamentale "securitate la incendiu" ori a celor care au performanţe de comportare la foc se
însuşeşte de către beneficiar şi trebuie să cuprindă, după caz, următoarele referenţiale:

a) agrementul tehnic - document elaborat potrivit prevederilor Regulamentului privind agrementul tehnic
pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările
ulterioare, însoţit de avizul Comitetului Tehnic Permanent pentru Construcţii;
b) declaraţia de performanţă - document emis în baza Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea
produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;

c) certificatul de conformitate CE sau agrementul tehnic european - document emis în baza Directivei
Consiliului 89/106/CEE din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor
administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcţii.

Art. 2.

Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, precum şi cele de protecţie civilă se emit, potrivit legii, de către
inspectoratele judeţene, pentru categoriile de construcţii şi amenajări stabilite prin hotărâri ale Guvernului.

CAPITOLUL IIDocumente necesare pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi


protecţie civilă
SECŢIUNEA 1Dispoziţii comune

Art. 3.

Documentaţiile tehnice prevăzute de prezentele norme metodologice se elaborează de către proiectanţi,


persoane fizice sau persoane juridice, autorizaţi în condiţiile legii.

Art. 4.

Piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu şi referatele verificatorilor de proiecte
atestaţi, solicitate potrivit prezentelor norme metodologice, trebuie să fie datate, semnate olograf şi
ştampilate, pe fiecare pagină şi planşă, de către respectivii specialişti, potrivit domeniului şi specialităţii pentru
care sunt atestaţi.

Art. 5.

(1) Scenariile de securitate la incendiu se întocmesc conform structurii prevăzute în anexa nr. 1 şi se semnează,
după caz, de către proiectanţii de construcţii, amenajări şi instalaţii utilitare şi cu rol în asigurarea cerinţei
fundamentale securitate la incendiu.

(2) Scenariile de securitate la incendiu trebuie să fie însuşite de către verificatori de proiecte atestaţi.

(3) Scenariile de securitate la incendiu se includ în documentaţiile tehnice ale construcţiilor şi se păstrează de
către utilizatori - investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc. - pe toată durata de existenţă a
construcţiilor şi amenajărilor.

(4) Măsurile în domeniul apărării împotriva incendiilor stabilite prin scenariul de securitate la incendiu trebuie
să se reflecte în piesele desenate ale documentaţiilor de proiectare/execuţie.

Art. 6.

(1) Piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu, şi referatele verificatorilor de proiecte
atestaţi se depun în original, în două exemplare, dacă prezentele norme metodologice nu prevăd altfel.
(2) Nu se acceptă ca piesele desenate să fie din mai multe bucăţi lipite.

(3) Modificările olografe pe piesele scrise sau desenate trebuie certificate individual prin semnătură şi ştampilă
de către verificatorul de proiect atestat.

Art. 7.

(1) În situaţia în care lucrările de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei vizează părţi ale unei construcţii
autorizate din punctul de vedere al securităţii la incendiu, atunci documentaţia de avizare/autorizare trebuie să
trateze doar spaţiile asupra cărora se intervine, în scenariu făcându-se o analiză a modului în care aceste
intervenţii influenţează cerinţa fundamentală "securitate la incendiu" a întregii construcţii.

(2) Autorizaţia de securitate la incendiu emisă pentru situaţia prevăzută la alin. (1) constituie anexă la
autorizaţia de securitate la incendiu emisă iniţial pentru acea construcţie şi se păstrează în aceleaşi condiţii.

(3) În situaţia în care lucrările de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei vizează o construcţie/spaţiu,
amenajare sau instalaţie, care nu are autorizaţie de securitate la incendiu, documentaţia de avizare/autorizare
trebuie să trateze întreaga construcţie/spaţiu, amenajare sau instalaţie.

Art. 8.

Documentaţia tehnică trebuie să respecte prevederile reglementărilor tehnice în vigoare la data:

a) realizării construcţiilor noi;

b) realizării lucrărilor de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei construcţiilor ori de modificare a


instalaţiilor existente sau să cuprindă măsuri alternative în raport cu respectivele cerinţe, atunci când în mod
justificat tehnic unele dintre acestea nu pot fi îndeplinite;

c) depunerii cererii de emitere a autorizaţiei pentru construcţiile sau instalaţiile care au fost puse în funcţiune
fără autorizaţie de securitate la incendiu sau să cuprindă măsuri alternative în raport cu respectivele cerinţe,
atunci când în mod justificat tehnic unele dintre acestea nu pot fi îndeplinite.

SECŢIUNEA a 2-aDocumente necesare pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor

Art. 9.

Avizele de securitate la incendiu se solicită pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 10.

Avizele de protecţie civilă se solicită pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 11.

Autorizaţiile de securitate la incendiu se solicită pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 12.

Autorizaţiile de protecţie civilă se solicită pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 5.


CAPITOLUL IIIDesfăşurarea activităţii de avizare şi autorizare

Art. 13.

(1) Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu şi de protecţie civilă se solicită inspectoratelor judeţene în a
căror zonă de competenţă urmează să fie realizate ori sunt amplasate construcţiile, instalaţiile sau amenajările
respective, de către persoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 307/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, direct sau prin împuterniciţi, denumiţi în continuare solicitanţi.

(2) Documentaţia poate fi depusă şi în format electronic, însoţită de semnătura electronică a factorilor implicaţi
în procesul de avizare/autorizare.

(3) Modelele cererilor de eliberare a avizelor sunt prevăzute în anexele nr. 6-8.

(4) Modelele cererilor de eliberare a autorizaţiilor sunt prevăzute în anexele nr. 9 şi 10.

Art. 14.

(1) Termenul de emitere a avizelor este de maximum 15 zile.

(2) Termenul de emitere a autorizaţiilor este de maximum 30 de zile.

(3) Termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) curg de la data înregistrării cererii, dacă documentaţia depusă este
completă.

(4) În situaţia în care documentaţia este incompletă, în termen de cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii,
inspectoratul judeţean comunică solicitantului, în scris, documentele care trebuie depuse spre completare,
precum şi faptul că trebuie să ridice documentaţia depusă.

(5) Documentele necesare completării documentaţiei se depun în maximum 30 de zile de la comunicare, de


către persoanele prevăzute la art. 13, cu adresă scrisă în care se menţionează numărul şi data cererii.

(6) Dacă documentaţia a fost transmisă în format electronic, documentele necesare completării se vor
comunica în acelaşi format, în maximum 30 de zile de la înştiinţare, de către persoanele prevăzute la art. 13, cu
menţionarea numărului şi datei cererii.

Art. 15.

În cazul adreselor prin care se comunică solicitanţilor că investiţia/obiectivul nu intră sub incidenţa dispoziţiilor
hotărârilor Guvernului menţionate la art. 2, se reţin al doilea exemplar al acesteia, precum şi un exemplar din
documentele care justifică neîncadrarea, după caz.

Art. 16.

(1) Avizele emise de inspectoratele judeţene se redactează în două exemplare, conform modelelor prevăzute în
anexele nr. 11, 12 şi 13. Un exemplar se păstrează de emitent.

(2) La emiterea avizelor se restituie solicitanţilor un exemplar din documentele depuse.


(3) Autorizaţiile emise de inspectoratele judeţene se redactează în două exemplare, conform modelelor
prevăzute în anexele nr. 14 şi 15. Un exemplar se păstrează de către emitent.

(4) La emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu se restituie solicitanţilor un exemplar din documentele
depuse, inclusiv avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza
eliberării acestuia, după caz.

Art. 17.

(1) În situaţia în care, în urma verificării conţinutului documentelor şi, respectiv, a condiţiilor din teren, se
constată că nu sunt respectate prevederile reglementărilor specifice, cererea se respinge în termenele
prevăzute la art. 14 alin. (1) sau (2).

(2) Respingerea cererii de emitere a avizului sau a autorizaţiei impune reluarea procesului de
avizare/autorizare, după remedierea deficienţelor comunicate.

(3) În cazul respingerii cererii pentru emiterea avizelor sau autorizaţiilor, inspectoratele judeţene reţin cererea
înregistrată, al doilea exemplar al adresei de respingere şi un exemplar din documentele care justifică
respingerea solicitării de emitere a avizelor/autorizaţiilor.

Art. 18.

(1) Avizele şi autorizaţiile, însoţite de documentaţiile vizate spre neschimbare care stau la baza eliberării lor,
precum şi adresele prin care se solicită completarea documentaţiei ori cele de respingere, împreună cu
documentaţiile prevăzute la art. 14, respectiv la art. 17 alin. (3), se ridică de către solicitanţi de la inspectoratul
judeţean.

(2) În vederea urgentării procedurii de ridicare prevăzute la alin. (1), inspectoratul judeţean transmite
solicitantului, spre informare, prin fax sau pe e-mail, adresa de respingere a cererii, precum şi pe cea de
completare a documentaţiei tehnice.

(3) Dacă solicitanţii nu ridică, în termen de 6 luni de la data emiterii, documentele prevăzute la alin. (1), acestea
se arhivează potrivit reglementărilor în vigoare, fiind necesară reluarea procesului de avizare sau autorizare
conform art. 13.

Art. 19.

(1) Ştampilele pentru vizarea spre neschimbare a documentaţiilor depuse de solicitanţi se confecţionează prin
grija inspectoratelor judeţene.

(2) Modelul ştampilei cu număr de identificare este prevăzut în anexa nr. 16.

(3) Numerele de identificare ale ştampilelor se stabilesc de fiecare inspectorat, în funcţie de necesităţi.

CAPITOLUL IV Valabilitatea avizelor şi autorizaţiilor

Art. 20.
(1) Avizele şi autorizaţiile sunt valabile numai însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la
baza emiterii acestora.

(2) Deţinătorii avizelor şi autorizaţiilor au obligaţia de a le păstra în bune condiţii şi de a le prezenta împreună
cu documentele vizate spre neschimbare prevăzute în prezentele norme metodologice, la cerere, organelor
împuternicite să execute controale, în condiţiile legii.

Art. 21.

(1) Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu îşi pierd valabilitatea dacă se constată de către agenţii
constatatori nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, în ceea ce priveşte:

a) stabilitatea la incendiu a construcţiei;

b) limitarea propagării incendiilor la vecinătăţi şi în interiorul compartimentelor de incendiu;

c) protecţia şi evacuarea utilizatorilor;

d) siguranţa forţelor care intervin pentru stingerea incendiilor;

e) asigurarea posibilităţilor de alimentare cu apă în caz de incendiu şi, după caz, cu energie a consumatorilor
aferenţi sistemelor de protecţie prevăzute.

(2) Pe lângă situaţiile prevăzute la alin. (1), valabilitatea avizelor de securitate la incendiu şi protecţie civilă
încetează odată cu încetarea valabilităţii certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de construire, intervenită
în condiţiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor
metodologice de aplicare a acestei legi.

Art. 22.

În situaţia realizării unor lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei construcţiei sau amenajării,
persoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 307/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au
obligaţia reluării procesului de autorizare şi/sau avizare, conform prezentelor norme metodologice.

Art. 23.

(1) În cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu sau
protecţie civilă, solicitantul poate obţine o copie a acestuia/acesteia, în termenul de păstrare în arhivă a
documentaţiilor, pe baza unei cereri scrise adresate inspectoratului judeţean, în care menţionează, sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că deţine documentaţia tehnică vizată spre neschimbare care a
stat la baza emiterii avizului/autorizaţiei şi nu are modificări faţă de situaţia de la data autorizării.

(2) Pe fotocopia eliberată, personalul desemnat din structura de avizare-autorizare consemnează data,
semnătura şi face menţiunea "conform cu originalul".

Art. 24.

(1) În cazul schimbării proprietarului pe parcursul realizării investiţiei, valabilitatea avizului de securitate la
incendiu sau protecţie civilă se menţine, dacă sunt respectate condiţiile care au stat la baza emiterii acestuia.
(2) În cazul schimbării proprietarului, utilizatorului sau denumirii beneficiarului, pe parcursul duratei de viaţă a
construcţiei, valabilitatea autorizaţiei de securitate la incendiu sau protecţie civilă se menţine, dacă sunt
respectate condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia.

(3) În cazul menţionat la alin. (2), se poate preschimba autorizaţia de securitate la incendiu, cu noua denumire,
dacă se constată de către inspectorii de specialitate valabilitatea autorizaţiei iniţiale.

CAPITOLUL VDispoziţii finale

Art. 25.

Inspectoratele judeţene, prin inspecţiile de prevenire, pe timpul execuţiei obiectivului de investiţii până la
emiterea autorizaţiilor, verifică prin controale periodice, prin sondaj, respectarea executării lucrărilor din
documentaţiile avizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu", respectiv realizarea
adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă.

Art. 26.

Modelul opisului cu documentele depuse la inspectoratul judeţean în vederea obţinerii avizării/autorizării este
prevăzut în anexa nr. 17.

Art. 27.

Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1la normele metodologice


Structura scenariului de securitate la incendiu

1. Caracteristicile construcţiei sau amenajării

1.1. Datele de identificare

A. Se înscriu datele necesare identificării construcţiei/amenajării: denumire, proprietar/beneficiar, adresă, nr.


de telefon, fax, e-mail etc.

B. Se fac referiri privind profilul de activitate şi, după caz, privind programul de lucru al obiectivului, în funcţie
de situaţia în care se elaborează scenariul de securitate la incendiu.

1.2. Destinaţia - se menţionează funcţiunile principale, secundare şi conexe ale construcţiei/amenajării, potrivit
situaţiei pentru care se întocmeşte scenariul de securitate la incendiu.

1.3. Categoria şi clasa de importanţă

A. Se precizează categoria de importanţă a construcţiei, stabilită conform Regulamentului privind stabilirea


categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997pentru aprobarea
unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu
metodologia specifică.

B. Se precizează clasa de importanţă a construcţiei potrivit reglementărilor tehnice, corelată cu categoria de


importanţă.
1.4. Particularităţi specifice construcţiei/amenajării

A. Se prezintă principalele caracteristici ale construcţiei/amenajării privind:

a) tipul clădirii:

(i) civilă: înaltă, foarte înaltă, cu săli aglomerate etc.;

(ii) de producţie sau depozitare: de tip obişnuit, monobloc, blindată etc.;

(iii) cu funcţiuni mixte;

b) regimul de înălţime şi volumul construcţiei;

c) aria construită şi desfăşurată, cu principalele destinaţii ale încăperilor şi ale spaţiilor aferente construcţiei;

d) numărul compartimentelor de incendiu şi ariile acestora;

e) precizări referitoare la numărul maxim de utilizatori: persoane, animale etc.;

f) prezenţa permanentă a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora;

g) capacităţi de depozitare sau adăpostire;

h) caracteristicile proceselor tehnologice şi cantităţile de substanţe periculoase, potrivit clasificării din Legea nr.
59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

i) numărul căilor de evacuare şi, după caz, al refugiilor.

B. Precizări privind instalaţiile utilitare aferente clădirii sau amenajării: de încălzire, ventilare, climatizare,
electrice, gaze, automatizare etc., precum şi a componentelor lor, din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor
reglementărilor tehnice privind securitatea la incendiu.

2. Riscul de incendiu

A. Identificarea şi stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit reglementărilor tehnice specifice,
luându-se în considerare:

a) densitatea sarcinii termice;

b) clasele de reacţie la foc/clasele de combustibilitate ale produselor, stabilite potrivit reglementărilor


specifice;

c) sursele potenţiale de aprindere şi împrejurările care pot favoriza aprinderea.

B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare încăpere, spaţiu, zonă, compartiment, potrivit
reglementărilor tehnice.

3. Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu

3.1. Stabilitatea la foc- se estimează potrivit prevederilor normelor de apărare împotriva incendiilor şi
reglementărilor tehnice, în funcţie de:
a) rezistenţa la foc a elementelor de construcţie;

b) nivelul de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenţă la foc a construcţiei sau a compartimentului de


incendiu.

3.2. Pentru asigurarea limitării propagării incendiului şi efluenţilor incendiului în interiorul


construcţiei/compartimentului de incendiu se precizează:

a) elementele de construcţie de separare a compartimentelor de incendiu şi de protecţie a golurilor funcţionale


din acestea;

b) măsurile constructive adaptate la utilizarea construcţiei, respectiv acţiunea termică estimată în construcţie,
pentru limitarea propagării incendiului în interiorul compartimentului de incendiu şi în afara lui: pereţii,
planşeele rezistente la foc şi elementele de protecţie a golurilor din acestea, precum şi posibilitatea de
întrerupere a continuităţii golurilor din elementele de construcţii;

c) sistemele de evacuare a fumului şi, după caz, a gazelor fierbinţi;

d) instalarea de bariere contra fumului;

e) sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare, alarmare şi stingere a incendiului;

f) măsurile de protecţie la foc pentru instalaţiile de ventilare- climatizare, de exemplu: canale de ventilare
rezistente la foc, clapete rezistente la foc etc.;

g) măsurile constructive pentru faţade şi pentru împiedicarea propagării focului la părţile adiacente ale
aceleiaşi clădiri.

3.3. Pentru asigurarea limitării propagării incendiilor la vecinătăţi se precizează:

a) distanţele de siguranţă asigurate conform reglementărilor tehnice sau măsurile alternative conforme cu
reglementările tehnice, atunci când aceste distanţe nu pot fi realizate;

b) măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului pe faţade şi pe acoperiş, de exemplu


performanţa la foc exterior a acoperişului/învelitorii de acoperiş;

c) după caz, măsuri de protecţie activă.

3.4. Evacuarea utilizatorilor

A. Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizează:

a) alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea de alte funcţiuni prin elemente de separare la foc şi
fum, protecţia golurilor din pereţii ce le delimitează;

b) măsuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalaţii de presurizare şi alte
sisteme de control al fumului;

c) tipul scărilor, forma şi modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau
curbe, cu trepte balansate etc.;
d) geometria căilor de evacuare: gabarite - lăţimi, înălţimi, pante etc.;

e) timpii/lungimile de evacuare;

f) numărul fluxurilor de evacuare;

g) iluminatul de siguranţă, surse de alimentare cu energie electrică;

h) prevederea de dispozitive de siguranţă la uşi, cum ar fi dispozitive de autoînchidere sau închidere automată
în caz de incendiu, bare antipanică etc.;

i) timpul de siguranţă a căilor de evacuare şi, după caz, a refugiilor;

j) marcarea căilor de evacuare.

B. Dacă este cazul, se precizează măsurile pentru accesul şi evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilităţi,
bolnavilor şi ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu.

C. Se fac precizări privind asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor, a animalelor şi evacuarea bunurilor pe
timpul intervenţiei.

3.5. Securitatea forţelor de intervenţie

A. Se precizează amenajările pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire şi incintă, pentru autospeciale şi
pentru ascensoarele de incendiu.

B. Se precizează caracteristicile tehnice şi funcţionale ale acceselor carosabile şi ale căilor de intervenţie ale
autospecialelor, proiectate conform reglementărilor tehnice, regulamentului general de urbanism şi
reglementărilor specifice de aplicare, referitoare la:

a) numărul de accese;

b) dimensiuni/gabarite;

c) trasee;

d) realizare şi marcare.

C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizează:

a) tipul, numărul şi caracteristicile acestora;

b) amplasarea şi posibilităţile de acces, sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă;

c) timpul de siguranţă a ascensoarelor de pompieri.

4. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor

A. Se precizează nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, conform
prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor, a normelor specifice de apărare împotriva
incendiilor, precum şi a reglementărilor tehnice specifice.

B. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu se specifică:


a) gradul de acoperire, zonele de detectare şi alarmare la incendiu;

b) tipul detectoarelor, declanşatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare şi parametrii funcţionali specifici


instalaţiilor respective;

C. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a incendiilor se specifică:

a) tipul şi parametrii funcţionali: stingere cu apă, gaze/aerosoli, spumă, pulberi; acţionare manuală sau
manuală şi automată; debite, intensităţi de stingere şi stropire, cantităţi calculate de substanţă de stingere,
concentraţii de stingere proiectate pe durată de timp normată, presiuni, rezerve de substanţă de stingere,
surse de alimentare etc.;

b) timpul normat de funcţionare;

c) zonele, încăperile, spaţiile, instalaţiile echipate cu astfel de mijloace de apărare împotriva incendiilor.

D. Pentru stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte şi mijloace de intervenţie se specifică:

a) tipul şi caracteristicile de stingere asigurate;

b) numărul şi modul de amplasare în funcţie de parametrii specifici: cantitatea de materiale


combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafaţa, destinaţia, clasa de incendiu etc.

5. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu - în funcţie de categoria de importanţă a
construcţiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu, amplasarea construcţiei sau a amenajării, se specifică:

a) sursele de alimentare cu apă, substanţele de stingere şi rezervele asigurate;

b) poziţionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică, gaze şi, după caz, alte utilităţi;

c) date privind serviciul privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor de performanţă;

d) zonele, încăperile, spaţiile în care se găsesc substanţele şi materialele periculoase şi pentru care sunt
necesare produse de stingere şi echipamente speciale cu menţionarea cantităţilor şi a stării în care se află,
precum şi tipul echipamentului individual de protecţie a personalului.

6. Măsuri tehnico-organizatorice

A. Se stabilesc condiţiile şi măsurile necesar a fi luate, potrivit reglementărilor tehnice, în funcţie de situaţia
existentă.

B. Se apreciază modul de încadrare a construcţiei sau amenajării în nivelurile de performanţă prevăzute de


reglementările tehnice şi, după caz, se stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea parametrilor şi a nivelurilor de
performanţă pentru securitatea la incendiu, după caz.

C. Se precizează condiţiile sau recomandările care trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de
organizare a apărării împotriva incendiilor, aferente construcţiei ori amenajării respective.

ANEXA Nr. 2la normele metodologice


DOCUMENTE
pe baza cărora se solicită avizele de securitate la incendiu

construcţii, sisteme şi instalaţii prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Documente necesare


ului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi
re se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu,
în funcţie de stadiul de execuţie a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n)
oi X X X X X1) X

xistente, la care se execută lucrări de modificare şi/sau schimbare a X X X X X1) X X


ntru care se emit autorizaţii de construire
xistente, la care se execută lucrări de modificare şi/sau schimbare a X X X X1) X X
ntru care nu se emit autorizaţii de construire
de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cu capacitatea de X X X X X1) X X
aximum 300 mc pentru lichide petroliere ori staţii mixte, precum şi
zitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept
pentru vehicule (GNCV)2)

onstrucţii în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de X X3) X


murile publice
ele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor la platforme şi X X X4) X
triale noi sau existente, la care se execută lucrări de modificare

tingere, noi sau existente, la care se execută lucrări de modificare, X X X5) X X6)
istente care se supun avizării/autorizării
etectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, noi sau existente, la X X X
tă lucrări de modificare, din clădiri existente, care se supun
izării

1. NOTE:

1
) Cuprinde amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu
menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de
incendiu şi nivelul de stabilitate la incendiu al acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces la drumurile
publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.

2
) Pentru cabina staţiei şi construcţiile auxiliare din incinta staţiei se depun, în mod corespunzător,
documentele menţionate la nr. crt. 1, 2 sau 3, după caz.

3
) Pe care se precizează distanţele faţă de vecinătăţi, lungimea, lăţimea şi denumirea căilor de acces la
drumurile publice.

4
) Cuprinde amplasamentul instalaţiei proiectate în raport cu elementele-cadru existente pe care se marchează
gospodăria de apă, distanţele dintre hidranţii de incendiu exteriori, precum şi cele dintre aceştia şi clădirile
învecinate, căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.

5
) În cazul reţelei de hidranţi exteriori.

6
) Pentru hidranţi exteriori.

2. Descrierea documentelor prevăzute în tabel:


a) cerere-tip;

b) certificatul de urbanism;

c) scenariul de securitate la incendiu;

d) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală "securitate la incendiu", construcţii
şi/sau instalaţii, după caz;

e) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;

f) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului;

g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, după caz, pentru arhitectură în care sunt incluse măsurile de
securitate la incendiu şi pentru instalaţiile cu rol în asigurarea cerinţei "securitate la incendiu", întocmite la faza
de proiectare pentru autorizaţia de construire;

h) piese desenate cuprinzând situaţia propusă la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură în
care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi pentru instalaţiile cu rol în asigurarea cerinţei "securitate
la incendiu";

i) schema-bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz;

j) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea
instalaţiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere;

k) scheme ale instalaţiilor cu rol în asigurarea cerinţei "securitate la incendiu", după caz;

l) schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema
gospodăriei de apă de incendiu, după caz;

m) relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei, după caz, la scara 1:50,
1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează modificările propuse;

n) piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta staţiei, care nu trebuie să depăşească limita
de proprietate ori limita terenului închiriat sau concesionat, pe care se menţionează distanţa dintre elementele
constituente ale acesteia;

o) schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru
incendiu şi staţiei de hidrofor, scheme electrice şi de acţionare a instalaţiei etc., după caz, pentru instalaţiile
interioare de stingere;

p) schema instalaţiei şi plan cu zonarea EX;

q) opis cu documentele depuse.

ANEXA Nr. 3la normele metodologice


Documente necesare pentru eliberarea avizelor de protecţie civilă

a) cerere-tip;
b) certificat de urbanism;

c) plan de situaţie şi de încadrare în zonă, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000, cu menţionarea distanţelor faţă de
construcţiile vecine şi marcarea ieşirilor de salvare, după caz;

d) plan de arhitectură al nivelului subteran al construcţiei în care este amenajat adăpostul;

e) schema instalaţiilor de filtro-ventilaţie, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane şi


schema instalaţiilor electrice din adăpost;

f) planul secţiunii verticale a clădirii pe care se reprezintă adăpostul, dacă este cazul, instalaţiile de filtro-
ventilaţie din adăpost;

g) memoriu tehnic de specialitate care trebuie să conţină date privind: necesarul de personal de adăpostit;
echiparea cu instalaţii speciale, grupuri sanitare, utilaje şi tâmplărie; accesul, grosimea pereţilor şi planşeelor;
instalaţiile electrice, sanitare, de încălzire şi altele asemenea, de filtro-ventilaţie pentru adăposturile cu
capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane;

h) opis cu documentele depuse.

ANEXA Nr. 4la normele metodologice


Documente pe baza cărora se solicită autorizaţiile de securitate la incendiu

construcţii, sisteme şi
evăzute în anexele nr.
ărârea Guvernului nr.
6 pentru aprobarea
or de construcţii şi a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v)
are se supun avizării
utorizării privind
a incendiu, în funcţie
diul de execuţie
entru care a fost emis X X X X X X X X X
itate la incendiu
crt. 1 şi 2 din anexa
ele metodologice şi:
puse în funcţiune; b)
în funcţiune fără
e securitate la
u au survenit
e reglementărilor
ă momentul punerii în

entru care a fost emis X X X X X X X


itate la incendiu
crt. 3 din anexa nr. 2
metodologice şi: a) nu
în funcţiune; b) au
uncţiune fără
e securitate la
u au survenit
e reglementărilor
ă momentul punerii în
i amenajări, în scopul X X X X1) X X X X X X
alitate, cu autorizaţie
emisă potrivit legii,
puse în funcţiune fără
e securitate la
pentru care nu s-a
securitate la
a fost emis aviz de
incendiu, dar au
ificări ale
lor tehnice de la
unerii în funcţiune şi
entul solicitării
e securitate la

i amenajări, în scopul X X X1) X X X X X


alitate, pentru care
mise, potrivit legii,
construire, care au
uncţiune fără
e securitate la
pentru care nu s-a
securitate la
a fost emis aviz de
incendiu, dar au
ificări ale
lor tehnice de la
unerii în funcţiune şi
entul solicitării
e securitate la

i amenajări existente X X X X1) X X X X X X


tanţii nu pot prezenta,
biective, cum sunt
strugerea, furtul,
le care au stat la baza
elor sau autorizaţiilor
le de conformare
rizaţie de construire)
i amenajări existente X X X1) X X X X X
tanţii nu pot prezenta,
biective, cum sunt
strugerea, furtul,
le care au stat la baza
elor sau autorizaţiilor
le de conformare nu
rizaţie de construire)
mporare pentru X X X1) X X X
u întruniri în aer
acitatea mai mare de
200 de locuri pe
vând destinaţia
cu aria
uprafaţa mai mare de
2.500 mp
limentare cu apă X X2) X X X X X
rea incendiilor în
ări şi reţele de X X X2) X X X X X
u apă pentru stingerea
e platforme şi parcuri

stingere, noi sau X X X X X X X X X


care se execută
odificare, din clădiri
e se supun
rizării, pentru care a
z de securitate la

detectare, semnalizare X X X X X X X
a incendiu, noi sau
care se execută
odificare, din clădiri
re se supun
rizării, pentru care a
z de securitate la

e de distribuţie a X X X X X6) X X X X X X X
pentru autovehicule, după după după
a de stocare de caz caz caz
00 mc pentru lichide
steme de distribuţie
re lichefiate la
cu capacitatea de
aximum 30 mc
pă, staţii mixte,
aţii transportabile de
carburanţilor la
, cu capacitatea de
zitare de maximum
ii de depozitare şi
gazelor naturale
utilizate drept
pentru vehicule
5
)
limentare a X X X X7) X X X X X
or cu gaze petroliere după
cate în caz
ecipiente fixe cu
dividuală de
000 l sau grupuri de
ecipiente fixe cu
otală de maximum
um de apă aferente
or - sanitare, şcolare şi
nea - clădirilor cu
producţie şi fluxuri
instalaţiilor de
trală şi locală, pentru
autorizaţie de

sfacere a buteliilor cu X X X1) X8)


re lichefiate la
cu capacitatea de
zitare de maximum
L
1. NOTE:
1
) Cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente,
cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul
de incendiu şi nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces la
drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.

2
) Cuprinzând amplasamentul instalaţiei proiectate în raport cu elementele-cadru existente, pe care se
marchează gospodăria de apă, distanţele dintre hidranţii de incendiu exteriori, precum şi cele dintre aceştia şi
clădirile învecinate, căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.

3
) În cazul în care au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu sau au survenit modificări
ale reglementărilor tehnice, după momentul punerii în funcţiune, autorizaţia de securitate la incendiu se
solicită pe baza aceloraşi documente în condiţiile art. 8 din normele metodologice.

4
) Aceleaşi documente se solicită şi în scopul intrării în legalitate, când au fost puse în funcţiune fără autorizaţie
de securitate la incendiu, pentru care a fost emis aviz de securitate la incendiu. În cazul în care au fost puse în
funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu, şi nu a fost emis aviz de securitate la incendiu ori au
survenit modificări ale reglementărilor tehnice, după momentul punerii în funcţiune, autorizaţiile de securitate
la incendiu se emit pe baza aceloraşi documente, cu excepţia celor de la lit. c) a pct. 2 - Descrierea
documentelor prevăzute în tabel în condiţiile art. 8 din normele metodologice.

5
) Pentru cabina staţiei şi construcţiile auxiliare din incinta staţiei se depun în mod corespunzător documentele
aferente acestora, după caz.

6
) Cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente,
cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul
de incendiu şi nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces la
drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor sau copii ale acestor planuri, vizate spre
neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă nu au survenit modificări.

7
) Cuprinzând amplasamentul rezervoarelor/recipientelor proiectate în raport cu elementele-cadru existente
indicate în reglementarea tehnică specifică, cu menţionarea distanţelor faţă de toate construcţiile limitrofe,
precizându-se funcţiunea acestora, precum şi căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi
lăţimea lor.

8
) Se depune doar planul cu zonarea Ex.

2. Descrierea documentelor prevăzute în tabel:

a) cerere-tip;

b) autorizaţia de construire;

c) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului -
original;
d) copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de
securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate dacă apar modificări faţă de cel vizat spre neschimbare
care a stat la baza obţinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;

e) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;

f) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de
securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei "securitate la incendiu", din documentaţia tehnică
la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detalii de execuţie;

g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de
securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei "securitate la incendiu", şi, după caz, detalii de
execuţie, cuprinzând situaţia propusă;

h) planuri la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, ale instalaţiilor cu rol în asigurarea cerinţei securitate la
incendiu, după caz, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;

i) schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema
gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;

j) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea
instalaţiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere, la faza
de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;

k) schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru
incendiu şi staţiei de hidrofor, scheme electrice şi de acţionare a instalaţiei etc., după caz, pentru instalaţiile
interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;

l) schema-bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei la scara 1:50,1:100 ori 1:200, după caz,
pentru instalaţiile de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de
execuţie;

m) relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei, după caz, la scara
1:50,1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează, după caz, modificările propuse;

n) dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a


calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse
măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu";

o) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală "securitate la incendiu", construcţii
şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detalii de execuţie;

p) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

q) lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea
cerinţei fundamentale "securitate la incendiu" ori a celor care au performanţe de comportare la foc;

r) plan al amenajării la scara 1:100 ori 1:200, după caz;


s) planul de evacuare a persoanelor;

t) piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta staţiei pe care se menţionează distanţa
dintre elementele constituente ale acesteia sau copii ale acestor planuri, vizate spre neschimbare, care au stat
la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă nu au survenit modificări;

u) schema instalaţiei şi plan cu zonarea EX sau copiile acestora, vizate spre neschimbare, care au stat la baza
emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă nu au survenit modificări;

v) planul la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cuprinzând distanţele minime dintre conductele metalice de
gaze petroliere lichefiate şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane;

w) planul la scara 1:100 sau 1:200 al reţelei de hidranţi exteriori;

x) schema sistemului de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate şi plan cu zonarea EX;

y) opis cu documentele depuse.

ANEXA Nr. 5la normele metodologice


Documente pe baza cărora se solicită eliberarea autorizaţiei de protecţie civilă

A. Situaţia generală

a) cerere-tip;

b) autorizaţia de construire;

c) avizul de protecţie civilă şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului -
original;

d) documentele prevăzute la lit. c)-g) din anexa nr. 3 la normele metodologice şi eventuale dispoziţii de şantier
pentru modificările survenite;

e) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

f) opis cu documentele depuse.

B. Când solicitanţii nu pot prezenta avizul de protecţie civilă şi documentaţiile vizate spre neschimbare care au
stat la baza emiterii acestuia, din motive obiective justificate, cum sunt pierderea, distrugerea, furtul, ori dacă
nu a fost emis aviz de protecţie civilă, autorizaţia se solicită pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip;

b) autorizaţie de construire;

c) plan de situaţie şi de încadrare în zonă, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000, după caz, cu menţionarea distanţelor
faţă de construcţiile vecine şi marcarea ieşirilor de salvare, după caz;

d) relevee ale nivelului subteran al construcţiei în care este amplasat adăpostul de protecţie civilă, precum şi
secţiunea verticală prin adăpost;
e) planul instalaţiilor electrice din adăpost şi al instalaţiilor de filtro-ventilaţie, după caz;

f) memoriu tehnic de specialitate, care trebuie să conţină date privind: necesarul de personal de adăpostit;
echiparea cu instalaţii speciale, grupuri sanitare, utilaje şi tâmplărie; accesul, grosimea pereţilor şi planşeelor;
instalaţiile electrice, sanitare, de încălzire şi altele asemenea, de filtro-ventilaţie pentru adăposturile cu
capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane;

g) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

h) opis cu documentele depuse.

ANEXA Nr. 6la normele metodologice


Model de cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu

Către

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului . . . . . . . . . ./Bucureşti-Ilfov

Domnului inspector-şef

CERERE
pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu
nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .

Subscrisa, . . . . . . . . . ., cu domiciliul/sediul în judeţul . . . . . . . . . ., municipiul/oraşul/comuna . . . . . . . . . .,


sectorul/satul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., codul poştal . . . . . . . . .
., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . .
., în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . ., solicit:

1. verificarea măsurilor de securitate la incendiu prevăzute în documentaţia anexată;

2. emiterea avizului de securitate la incendiu pentru documentaţia tehnică aferentă


construcţiei/amenajării/instalaţiei . . . . . . . . . ., având destinaţia/care echipează construcţia . . . . . . . . . .,
amplasată în judeţul . . . . . . . . . ., municipiul/oraşul/comuna . . . . . . . . . ., sectorul/satul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . .
. . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., codul poştal . . . . . . . . . . .

Date referitoare la construcţie/amenajare1:

1
Datele referitoare la construcţie/amenajare se completează de către proiectant.

a) destinaţia şi tipul . . . . . . . . . .;

b) categoria şi clasa de importanţă . . . . . . . . . .;

c) aria construită şi desfăşurată . . . . . . . . . .;

d) volumul şi regimul de înălţime . . . . . . . . . .;

e) numărul maxim de utilizatori . . . . . . . . . .;


f) nivelul de stabilitate la incendiu (gradul de rezistenţă la foc) . . . . . . . . . .;

g) riscul de incendiu . . . . . . . . . .;

h) distanţele de siguranţă faţă de vecinătăţi . . . . . . . . . . .

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la


incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu originalul.

Despre modul de soluţionare al cererii doresc să fiu informat: la tel. . . . . . . . . . ./e-mail . . . . . . . . . . /fax . . . . . . .
...

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 7la normele metodologice


Model de cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu pentru amplasare în parcelă

Către

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului . . . . . . . . . ./Bucureşti-Ilfov

Domnului inspector-şef

CERERE
pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu pentru amplasare în parcelă
nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .

Subscrisa, . . . . . . . . . ., cu domiciliul/sediul în judeţul . . . . . . . . . ., municipiul/oraşul/comuna . . . . . . . . . .,


sectorul/satul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., codul poştal . . . . . . . . .
., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . .
., în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996pentru aprobarea Regulamentului general
de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit emiterea avizului de securitate la
incendiu pentru amplasarea în interiorul parcelei . . . . . . . . . . şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile
publice pentru . . . . . . . . . ., având destinaţia . . . . . . . . . ., amplasat/amplasată în judeţul . . . . . . . . . .,
municipiul/oraşul/comuna . . . . . . . . . ., sectorul/satul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . . . . . . . . .,
et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., codul poştal . . . . . . . . . . .

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la


incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu originalul.

Despre modul de soluţionare al cererii doresc să fiu informat: la tel. . . . . . . . . . . ./e-mail . . . . . . . . . . ./fax . . . . . .
.....

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .
ANEXA Nr. 8la normele metodologice
Model de cerere pentru emiterea avizului de protecţie civilă

Către

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului . . . . . . . . . ./Bucureşti-Ilfov

Domnului inspector-şef

CERERE
pentru emiterea Avizului de protecţie civilă
nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .

Subscrisa, . . . . . . . . . ., cu domiciliul/sediul în judeţul . . . . . . . . . ., municipiul/oraşul/comuna . . . . . . . . . .,


sectorul/satul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., codul poştal . . . . . . . . .
., telefon/fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., în
conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu
modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. . . / , solicit emiterea avizului de protecţie civilă pentru
proiectul de adăpost/punct de comandă din construcţia . . . . . . . . . ., amplasată în judeţul . . . . . . . . . .,
municipiul/oraşul/comuna . . . . . . . . . ., sectorul/satul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., codul poştal .
..........

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la


incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu originalul.

Despre modul de soluţionare al cererii doresc să fiu informat: la tel. . . . . . . . . . . ./e-mail . . . . . . . . . ./fax . . . . . . .
...

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 9la normele metodologice


Model de cerere pentru emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu

Către

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului . . . . . . . . . ./Bucureşti-Ilfov

Domnului inspector-şef

CERERE
pentru emiterea Autorizaţiei de securitate la incendiu
nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .

Subscrisa, . . . . . . . . . ., cu domiciliul/sediul în judeţul . . . . . . . . . ., municipiul/oraşul/comuna . . . . . . . . . .,


sectorul/satul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., codul poştal . . . . . . . . .
., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . .
., în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. . . / . . , solicit:

1. certificarea realizării măsurilor de securitate la incendiu, prevăzute în documentaţia tehnică anexată, pentru
construcţia/amenajarea/instalaţia cu destinaţia/care echipează construcţia . . . . . . . . . ., amplasată în judeţul . .
. . . . . . . ., municipiul/oraşul/comuna . . . . . . . . . ., sectorul/satul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . .
., et. . . ., ap. . . ., codul poştal . . . . . . . . . .;

2. emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru construcţia/amenajarea/instalaţia specificată la pct. 1.

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la


incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu originalul.

Despre modul de soluţionare al cererii doresc să fiu informat: la tel. . . . . . . . . . . ./e-mail . . . . . . . . . ./fax . . . . . . .
...

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 10la normele metodologice


Model de cerere pentru emiterea autorizaţiei de protecţie civilă

Către

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului . . . . . . . . . . Bucureşti-Ilfov

Domnului inspector-şef

CERERE
pentru emiterea Autorizaţiei de protecţie civilă
nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .

Subscrisa, . . . . . . . . . ., cu domiciliul/sediul în judeţul . . . . . . . . . ., municipiul/oraşul/comuna . . . . . . . . . .,


sectorul/satul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., codul poştal . . . . . . . . .
., telefon/fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . . în calitate de . . . . . . . . . ., în
conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu
modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., solicit emiterea autorizaţiei de
protecţie civilă pentru adăpostul/punctul de comandă din construcţia . . . . . . . . . ., amplasată în judeţul . . . . . . .
. . ., municipiul/oraşul/comuna . . . . . . . . . ., sectorul/satul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., codul
poştal . . . . . . . . . . .

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la


incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu originalul.


Despre modul de soluţionare al cererii doresc să fiu informat: la tel. . . . . . . . . . . ./e-mail . . . . . . . . . ./fax . . . . . . .
...

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 11la normele metodologice


Model de aviz de securitate la incendiu

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă . . al Judeţului . . . . . . . . . ./Bucureşti-Ilfov

AVIZ
de securitate la incendiu
nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .

Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . ., adresată de . . . . . . . . . ., cu


domiciliul/sediul în judeţul . . . . . . . . . ., municipiul/oraşul/comuna . . . . . . . . . ., sectorul/satul . . . . . . . . . ., str. . .
. . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., codul poştal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-
mail . . . . . . . . . .,

în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare,
funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .,

se avizează din punctul de vedere al securităţii la incendiu documentaţia tehnică elaborată pentru
construcţia/amenajarea/instalaţia aferentă construcţiei . . . . . . . . . ., amplasată în judeţul . . . . . . . . . .,
municipiul/oraşul/comuna . . . . . . . . . ., sectorul/satul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . .
., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., codul poştal . . . . . . . . . . .

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de securitate la incendiu.

Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.

Deţinătorul avizului are obligaţia să solicite autorizaţia de securitate la incendiu după efectuarea recepţiei la
terminarea lucrărilor, înainte de punerea în funcţiune a construcţiilor, amenajărilor ori instalaţiilor pentru care
s-a obţinut prezentul aviz.

Inspector-şef,
..........
(numele, prenumele şi semnătura)
L.S.
ANEXA Nr. 12la normele metodologice
Model de aviz de amplasare în parcelă
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă . . . . . . . . . . al Judeţului . . . . . . . . . ./Bucureşti-Ilfov

AVIZ
de amplasare în parcelă
nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .

Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . ., adresată de . . . . . . . . . ., cu


domiciliul/sediul în judeţul . . . . . . . . . ., municipiul/oraşul/comuna . . . . . . . . . ., sectorul/satul . . . . . . . . . ., str. . .
. . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., codul poştal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-
mail . . . . . . . . . .,

în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare,
funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea
Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

se avizează din punctul de vedere al securităţii la incendiu amplasarea în parcelă

a construcţiei . . . . . . . . . ., dispusă în judeţul . . . . . . . . . ., municipiul/oraşul/comuna . . . . . . . . . ., sectorul/satul .


. . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . ., pentru care se asigură posibilităţi de acces şi intervenţie în caz de
incendiu.

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de securitate la incendiu.

Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.

Inspector-şef,
..........
(numele, prenumele şi semnătura)
L.S.
ANEXA Nr. 13la normele metodologice
Model de aviz de protecţie civilă

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă . . . . . . . . . . al Judeţului . . . . . . . . . ./Bucureşti-Ilfov

AVIZ
de protecţie civilă
nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .
Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . ., adresată de . . . . . . . . . ., cu
domiciliul/sediul în judeţul . . . . . . . . . ., municipiul/oraşul/comuna . . . . . . . . . ., sectorul/satul . . . . . . . . . ., str. . .
. . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., codul poştal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . .,

în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare,
funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă,
republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .,

se avizează din punctul de vedere al protecţiei civile proiectul

pentru adăpostul/punctul de comandă din construcţia . . . . . . . . . ., amplasată în judeţul . . . . . . . . . .,


municipiul/oraşul/comuna . . . . . . . . . ., sectorul/satul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . .
., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., codul poştal . . . . . . . . . . .

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de protecţie civilă.

Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.

Deţinătorul avizului are obligaţia să solicite autorizaţia de protecţie civilă după efectuarea recepţiei la
terminarea lucrărilor a construcţiei prevăzute cu adăpost de protecţie civilă pentru care s-a obţinut prezentul
aviz.

Inspector-şef,
..........
(numele, prenumele şi semnătura)
L.S.
ANEXA Nr. 14la normele metodologice
Model de autorizaţie de securitate la incendiu

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă . . . . . . . . . . al Judeţului . . . . . . . . . ./Bucureşti-Ilfov

AUTORIZAŢIE
de securitate la incendiu
nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .

Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . ., adresată de . . . . . . . . . ., cu


domiciliul/sediul în judeţul . . . . . . . . . ., municipiul/oraşul/comuna . . . . . . . . . ., sectorul/satul . . . . . . . . . ., str. . .
. . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., codul poştal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-
mail . . . . . . . . . .,

în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare,
funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .,
se certifică realizarea măsurilor de securitate la incendiu

la construcţia/amenajarea/instalaţia aferentă construcţiei . . . . . . . . . ., amplasată în judeţul . . . . . . . . . .,


municipiul/oraşul/comuna . . . . . . . . . ., sectorul/satul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . .
., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., codul poştal . . . . . . . . . . .

Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în cazul în care construcţia/amenajarea/instalaţia nu mai


corespunde condiţiilor pentru care a fost autorizată.

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizaţie de securitate la incendiu.

Autorizaţia este valabilă numai însoţită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii
acesteia.

Inspector-şef,
..........
(numele, prenumele şi semnătura)
L.S.
ANEXA Nr. 15la normele metodologice
Model de autorizaţie de protecţie civilă

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă . . . . . . . . . . al Judeţului . . . . . . . . . ./Bucureşti-Ilfov

AUTORIZAŢIE
de protecţie civilă
nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .

Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., adresată de . . . . . . . . . ., cu domiciliul/sediul


în judeţul . . . . . . . . . ., municipiul/oraşul/comuna . . . . . . . . . ., sectorul/satul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . .,
bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., codul poştal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . .,

în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare,
funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă,
republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., se autorizează
din punctul de vedere al protecţiei civile adăpostul/punctul de comandă din construcţia . . . . . . . . . ., amplasată
în judeţul . . . . . . . . . ., municipiul/oraşul/comuna . . . . . . . . . ., sectorul/satul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . .
. . . . . . ., codul poştal . . . . . . . . . .

Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în cazul în care construcţia/amenajarea nu mai corespunde
condiţiilor pentru care a fost autorizată.

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizaţie de protecţie civilă.
Autorizaţia este valabilă numai însoţită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii
acesteia.

Inspector-şef,
..........
(numele, prenumele şi semnătura)
L.S.
ANEXA Nr. 16la normele metodologice
MODELUL
ştampilei cu număr de identificare

ANEXA Nr. 17la normele metodologice


OPIS
cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilă
(model)

Nr. Denumirea Seria, codul, nr. de Numărul de


Formatul
crt. documentului înregistrare etc. file

Data . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
.