Sunteți pe pagina 1din 68

S.C. ': PROIECT BUCURE$TI" S.

A
BIBLIOTECA TEHNICA

GHID
.
--P-E·l'-~TR•r PROJECT-ARE ,
EXECUTAREA~IEXPLOA~AREA
DISPOZITIVELOR ~I SISTEMELOR DE
EVACUARE A FUMULUI ~I A
~GAZELOR
FIERBINTI DIN
A '
CONSTRUCTII IN CAZ DE INCENDIU
'

INDICATIV: GP-063-01

INSTITUTUL DE PROIECTARE, CERCETARE ~I TEHNICA DE


I CALCUL iN CONSTRUCTII
(> IPCT - SA

--- ·---. I -· ___


~---~~-

...
.,__. _____..__ .._ __ ~=---·

CU PRINS

l Capitoful 1. Generalitafi

I
I
f
1.1 . Obiect. Domeniu de aplicare
1.2. Prezentarea dispozitivefor de evacuare a fumului ~i a sistemelor de
evacuare a furnului ~i a gazelor fierbinti.

Capitolul 2. Performanfe pentru dispozitiveJe ~I slstemele de evacuare a


- - -fUmuJ11i fdn~fumaro\
..... , ~
a:-A..naTafn,. f:orhi~U :n <t'Q7 de ;~,..~~,.f;,, _ __
~ - ~ ~Iv~- ... ,.....,~ . .. ,,.., ••• "'-'....-....;. ......... ....,., •"-• ....

2 .1. Limiterea propagarii fumului ~i prolec\ia utilizatorilor

Capftoluf 3. Princfpii de reafizare a dispozitivelor de evacuare a fumulul ~i a


slstemelor de evacuare a fumului (desfumare) ~i a gazelor fierbinfl

3.1. Solu,ii de desfumare ~i de evacuare a fumului ~i a gazelor fierbin\i


3.2. Sistema de evacuare a fumului ~i introducere a aerului
3.3. lntrarea in func,iune a dispozitivelor de desfurnare ~i a sistemelor de
evacuare a fumului ~i gazelor fierbrn\i
3.4. Elemente componente de evacuare a fumulul ~i gazelor fierbini1 ala
sistemelor. Elemente de protec\ie a golurilor

Capitolul 4. lnstalafiile electrlce, de automatizare ~I semnalizare aferente


dispozitivelor ~i sistemelor de evacuare a fumului (desfumare) ~J
gazelvr fierbinfi

4.1. lnstala\ii electrice aferente constructiilor


1-2. lnstala\ii de semnalizare a incendiului ~i alarmare

I
f

Capltotur 5. Dimensionarea dispozitivelor ~i sistemelor de evacuare a fumurul


§i a ga;lor fierbinti

5.1. -
General i t~tiI
5.2. Regimul de presiune
5.3. Determinarea debitelor de aer introdus ~i a debitelor de furn ~i gaze
fierbinti evacuate
5.4. Oeterminarea suprafe\elor de evacuare a fumului §i a gazelor fierbin\i
5.5. Exemple de calcul

I
.,__. _____..__ .._ __ ~=---·

CU PRINS

l Capitoful 1. Generalitafi

I
I
f
1.1 . Obiect. Domeniu de aplicare
1.2. Prezentarea dispozitivefor de evacuare a fumului ~i a sistemelor de
evacuare a furnului ~i a gazelor fierbinti.

Capitolul 2. Performanfe pentru dispozitiveJe ~I slstemele de evacuare a


- - -fUmuJ11i fdn~fumaro\
..... , ~
a:-A..naTafn,. f:orhi~U :n <t'Q7 de ;~,..~~,.f;,, _ __
~ - ~ ~Iv~- ... ,.....,~ . .. ,,.., ••• "'-'....-....;. ......... ....,., •"-• ....

2 .1. Limiterea propagarii fumului ~i prolec\ia utilizatorilor

Capftoluf 3. Princfpii de reafizare a dispozitivelor de evacuare a fumulul ~i a


slstemelor de evacuare a fumului (desfumare) ~i a gazelor fierbinfl

3.1. Solu,ii de desfumare ~i de evacuare a fumului ~i a gazelor fierbin\i


3.2. Sistema de evacuare a fumului ~i introducere a aerului
3.3. lntrarea in func,iune a dispozitivelor de desfurnare ~i a sistemelor de
evacuare a fumului ~i gazelor fierbrn\i
3.4. Elemente componente de evacuare a fumulul ~i gazelor fierbini1 ala
sistemelor. Elemente de protec\ie a golurilor

Capitolul 4. lnstalafiile electrlce, de automatizare ~I semnalizare aferente


dispozitivelor ~i sistemelor de evacuare a fumului (desfumare) ~J
gazelvr fierbinfi

4.1. lnstala\ii electrice aferente constructiilor


1-2. lnstala\ii de semnalizare a incendiului ~i alarmare

I
f

Capltotur 5. Dimensionarea dispozitivelor ~i sistemelor de evacuare a fumurul


§i a ga;lor fierbinti

5.1. -
General i t~tiI
5.2. Regimul de presiune
5.3. Determinarea debitelor de aer introdus ~i a debitelor de furn ~i gaze
fierbinti evacuate
5.4. Oeterminarea suprafe\elor de evacuare a fumului §i a gazelor fierbin\i
5.5. Exemple de calcul

I
:z ---·-·

GHIO PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA ~I


EXPLOATAREA DISPOZITIVELOR ~I SISTEMELOR DE lndicativ
EVACUARE A. FUMULUI ~I A GAZELOR FIERBINTI DIN GP-063 -01
CONSTRUCTll IN CAZ DE INCENDIU
j

I Capitolul 1. GENERALITAJI

1.1. OBJECT. DOME NIU DE APLICARE

1.1.1. Prevederile prezentului ghid se apl1 ca la proiectarea, executarea ~i


exploatarea dispoz.itivelor de evacuare a fumului §i a sistemelor de evacuare a
fumului ~i gazelor fierbinti rezultate in caz de incendiu in cladiri.
Ghidul este destinat proiectan\ilor, executan\ilor, verificatorilor
r---- iF - - -CS proiecte ~; urniz:atuii:or--d~ c;stfel ~de sistei11e~~j lnsta!a\ii.

1.1.2. La proiectarea ~i realizarea dispozitivelor de evacuare a fumului ~i


sistemelor de evacuare a fumului ~i a gazelor fierbin \i se var respects §Ji prevederile
din reglementarile tehnice Normativ de siguran~a la foe a construc~ii lor'' P 118-99 ~i
11

"Manual privind exemplificari , detalieri ~i solu\ii de aplicare a prevederilor normativului


11
1 P 118 indicativ MP 008-2000 .
,

..
1.2. PREZENTAREA DISPOZITIVELOR DE EVACUARE A FUMULUt e1 A
SISTEMELOR DE EVACUARE A FUMULUI $1 A GAZELOR FIERBlNTI

1.2.1. Evacuarea fumulut {desfumarea) din cladiri se poate face prin:


- goluri (guri de evacuare a fumului) dispuse in fa\adele cladirilor, libere sau
i n chise cu di spozitive care se deschid automat in caz de incendiu;
- dispozitive de inchidere a golurilor de evacuare furn (vole\i, panouri, trape)
cu deschidere automata dispuse in acoperi~ul cladirii sau in treimea
superioara a peretilor de inchidere;
- canale (ghene) pentru evacuarea fumului ~ i gazelor fierbin\i;
- guri racorda te prin canale (ghene) la ventilatoare de evacuare a fumu lui;
- asigurarea ~i real izarea suprapresiunii in spa\iul protejat de furn .
(
1. 2.2. Evacuarea furT'ului ~i a gazelor fierbin\i se realizeaza prin sisteme
prevazute Jn acoperi~, alcatuite din dispozitive de evacuare ~i ecrane verticale
coborate sub tavan. .

1.2.3. Circula\la aerulu1in spa\iul considerat ~i evacuarea fumului in raport cu


aerul introdus se poate realiza in urrnatoarele variante:

Elaborat de: Aprobat de:

/NSTITUTUL DE PRO/EC TARE, MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE,


CERCETARE $1 TEHNICA DE TRANSPORTURILOR $1 LOCUINTEI
CAL<;UL iN CONSTRUCfll Cu Ordinul nr.1615!V2. 11.2001
I /PCT-SA

-· -- . ·•·. _..,..,_.. - ......__..,,_. ·-


.. ......... . -.. -. --· ·~. -. -·~· .. I • • • • : .. " I,. • • • • • • • • - - • • '" ""'• . •
-·-·- ··...··----· ....
· ·~.· ·-- ..... ·--·-·-- . ·---·- • 6 •• I •_. • •• ,• .., • t\ • • • • • • • • _. _ • • · · -· • .,•_

I
• introducere naturala organlzata aer - evacuare natural8, organizata a
fumufui;
• lntroducere mecanicll aer -9vacuare naturalii, organfzata a fumulul;
• lnlroducere naturala organizatll aer - evacuare mecanlca a fumului;
• introducera mecani~ aer - e.vacuare mecani~ furn.

,
./,

2
Capitolul 2. PERFORMANTE PENTRU DISPOZITIVELE ~I
SISTEMELE DE EVACUARE A FUMULUI
(DESFUMARE) ~I A GAZELOR FIERBINTI, iN CAZ
'
DE INCENDIU
"
2.1. LIMITAREA PROPAGARIJ FUMULUI ~I PROTECTJA UTILIZATORILOR

2.1.1. in alcatuirea construc\iilor ~i instala\iilor trebuie avut in vedere cri teriul


de performanta referitor la preintampinarea (limitarea) propagarii fumului in func\ie
de:

- degajarile de furn ~i de gaze fierbinti ;


- etan~e1tatea la furn.

2.1.2. Procesul de deplasare a fumului in cladire in caz de incendiu poate fi


prevazut cu un grad acceptabil de probabilitate daca se ~ine cont de urrnatorii factori
principali:

- caracteristicile cl~di rii respectiv ale elementelor de construc~i i ~i instala\ii i n


masura in care acestea pot constitui cai de propagare a fumului ~i gazelor
fierbin\i sau sunt obstacole in calea acestora;
- locul de izbucnire ~i fazele de dezvoltare a incendiului;
- comportarea persoanelor anate in cladire, in cazul producerii unui incendiu;
- condi~iil e atmosferice.

2.1 .3. Pentru asigurarea condi~ii lor de siguran'a la foe in clad1ri, propagarea
fumuJui poate fi franata sau limitata prin:

- etan~e itatea elementelor de compartimentare a cladirii;


- crearea de suprapresiune sau de curen\i de aer proaspat cu circuratia in
sens opus direc\iei de mi~care naturala a fumului.

2.1 .4. Asigurarea gradului de seruritate pentru construc~ie ~i


utilizatorii
aceste~a impune realizarea unui sistem de securitate complex alcatuit din elernentele
componenf!3, selectate corespunzator ~i adaptate nevoilor reale de siguran\a in
funclionarea obiectului protejat. "'
lndjferent de gradul de tehnicitate a sistemului de evacuare adoptat prin
proiectare ~i realizat , ' fiabilitatea acestuia se verifica prin controale periodice ~i
exerci\ii practice. J

2.1.5. Protec\ia oamenilor, pompierilor ~i a ech1pelor de interven\ie din


cladirile incendiate (in general a utilizatorilor) se realiz.eaza prin:

- detectarea $i semnalizarea prezen\ei fumulu i produs de incendiu;


- asigurarea utilizarii in siguran\a a cailor de evacuare prin evacuarea fumutui
sau impiedicarea patrunderii fumului in acestea,
- evacuarea fumului pentru asigurarea condi ~iilor de interven\ie in caz de
inc£ndiu.

. . ..
..... -------

r
I

Capitolul 3. PRINCIPll DE REALIZARE A DISPOZITIVELOR DE


EVACUARE A FUMULUI ~I A SISTEMELOR DE
EVACUARE A FUMULUI (DESFUMARE) ~I A
GAZELOR.
FIERBINTI
'
3.1. SOLUTII DE DESFUMARE er OE EVACUf'RE A . FUMULUI ~I A
GAZELOR FIERBINTI l
3.1.1. Desfumarea spa\iilor, incaperilor §i zonel~r in care s1a produs furn
datorat incendiului se poate realiza natural - organizat, rriecanic sau p~in combinarea
celor doua (natural - organizat - mecanic) urmadndu-se urmatoarele: f

- circula\ia aerului in spa\iul considerat prin introducerea de aer proaspat ~i


evacuare furn;
- crearea unei diferen\e de presiune intre volurnul lncaperilor ce trebuie
protejate §i volumul incaperii cu rise de incendiu; incaperile cu rise de
incendiu se vor gasi in depresiune fata de incaperile vecina.

Desfumarea prin tiraj natural - organizat

3.1.2. Oesfumarea prin tiraj natural a unei incaperi se realizeaza prin admisie
de aer ~i evacuari de furn, circula\ia aerului realizandu-se datorita presiunii termice.

3.1.3. lnlroducerea aerului proaspat in spa\iile care se desfumeaza se


reafizeaza prin:

- goluri (guri) ale incaperilor care se desfumeaza practicate in fatadele


cladirilor;
- u~ i le incaperilor care se desfumeaza practicate in pere\ii exteriori ai con-
struc\iilor;
- incaperi, coridoare, tampoane, sasuri, circula\ii orizontale in suprapresiune
sau cele la care admisia aerului exterior se fac~ l...!~or, prin-ferestie-sau grite~;-----;~
--------scarHnterlo~ra desaiise; -
.. gofuri (guri) de introducere racordate fa canale (ghene ).

Canalele (ghenele pentru evacuarea furnului in caz de incendiu trebuie sa


indeplineasca condi\iile tehnice generale din Norn1ativul P 118-99.

3.1.4. Evacuarea fumului se realizeaza prin:

goluri (guri) in fatade sau acoperi§, libere sau inchise, cu dispozitive


care se deschid automat ~i posibilita'i de ac\ionare manuala de la distan\a in
caz de incendiu;
guri racordate la cana!e (ghene ).

3.1.5. Suprafa\a libera normata a dispozitivelor pentru evacuarea fumului , i n


caz de incendiu, se stabile~te conform prevederilor Normativului de siguranta la foc'
1
u

4
- - -· ......... _____..,._..._

I
I P 118-99 ~i a metodologiei de calcul din preze ntul normativ (asigurandu-se suprafa~a
cea mai mare).

I 3.1 .6. Golurile (gurile) de introducere (admisie) a aerului ~i cele de evacuare


a fumului se repartizeaza alternat, distribuindu-se c~t mai uniform posibil in spa\iul
protejat, astfel incat sa asigure buna circula\ie a aerului ~i evacuarea fumului din
in~pere. ·

3.1.7. Golurile de ventilare natural~ neprev~zute cu elemente de inchidere,


practicate in acoperi~ sau in trejmea superioara a Rere\ilor exteriori, se includ in
suprafa\a libera necesara desfun1arii . Golurile de ventilare trebuie men~inute
permanent deschise ~i totodat~ asigurata securitatea lor la intruziuni ~i efrac\ie
precum ~i protectia la intemperii.
- - - - - - - - - - - - -·- - -- -· . • . ·~ ' ...._
3.1.S.-Dispozitivele de protectie a golurilor (gurilor) pentru desfumare (voleti ,
___
panouri. trape etc.) trebuie sa fie in pozitia de a~teptare. Ele se realizeaz.~ din
materiale CO (CA 1 ), etan~e la foe, pentru cele de introducere a aerului ~i rezistente
la foe, pentru cele de evacuare, avand rezisten~a la foe normata (dar eel pu\in egal ~
cu a canalului pe care sunt montate). Pentru golurile Qfevazute in_a~QQeri§ sau in
pereID-exteriori. aceste conditii nu~unt obhgatonr. Vole ~ii func\ioneaza fie in sistem
glisant fie pivotat.
I 3.1.9. Ac\ionarea automata a dispozitivelor de inchidere a golurilor de
i evacuar e a fumu lui sau de admisie a aerului se dubteaza cu comanda manuala
I Desfumarea mecanic~

I 3.1.10. Desfumarea prin tiraj mecanic se asigura prin evacuarea mecanica a


fumului ~i introducerea naturala sau mecanica a aerului sau evacuarea natural-
organizata a fumulu i ~i introducerea mecanica a aerului , astfel incat sa sa asigure
I circula\ia aerului in spa\iul prolejat ~i evacuarea fumului.
Desfumarea mecanica poate fi asigurata ~i prin realizarea suprapresiunii in
spa,iul protejat de furn.
I 3.1 .11. Evacuarea furnului se as1gura prin guri de evacuare racordate prin
canale (ghene) la un venti lator de evacuare.
I 3.1 h2. lntroducerea mecanica a aerului se face prin guri de introducere
racordate prin canals (ghene) la un ventilator de introducere, care trebuie ~
minimum 60°/o din debhul de aer evacuat. .

3.1.13. Canalele de evacuare a fumului trebuie sa indeplineasca condi,iile


I tehnice din norma tivul P 118-99.

depa~i
I 3.1 .14. Viteza aerului in gurile de inlr oducere nu va
- - 5 mis.

3.1.15. Gunle de desfumare trebu ie sa fie protejate cu vole\i de inchidere din

I materiale Cf) (CA 1 ), etao~e fa foe la introducere ~i rezistente la foe la evacuare. in


pozi\i~ de efeclan~are, cu rezisten\a fa foe egala cu cea a canalulu i (ghenei) .
5

i
•'


I
3.1.16. Raportul dint re laturiJe unei guri (deschideri) rectangulare de
introducere sau evacuare trebuie sa
fie in concordan\a cu dimensiunile canalului, dar
nu va fi mai mare de 2.

3.1.17. Dispozitivele de actionare a vole~ilor de protec,ie se realizeaza cu


ac1ionare manuala ~i automata ~t trebuie sa asigure puneri3.a automata in funcve a
ventil atoareJor de desfumare. ·'
(
I
3.1.18. Ventilatoarele de evacuare a fumului trebuie astfel realjzate incat sa
poata func~iona la ternperatura de 400°C a gazelor fierbinti, cei putin o 'ora. Legatura
dintre ventilator ~I canal (ghena) se realizeaza din materiale CO (CA1 ).
1
3.1 .. 19. Sistemul de ventilare mecarnca sau de climatizare al unei constructii I

poate fi utilizat, i n totalitate seu par1;ial, ~i pentru evacuarea fumului produs in caz de
incendiu numai daca indepfine~te toate condi\iile specifice desfumarii.

3.2. SISTEME DE EVACUARE A FUMULUI ~I INTRODUCERE A AERULUI

3.2.1. Pentru asigurarea controlului propagarii fumului pe caile de evacuare


in spa~ iile mari necompartimentate atriumuri ~i i ncaperi se aplica condi\iile tehnice §i
1

metodele de protec\ie precizate in normativul P 118-99, manualul NP 008 ~i dup~


caz prezentul ghid (Anexa 1 ~i 2).

3.2.2. Oeschiderile in fa \~d5


pot constitui atat guri de introducere a aerului
cat ;;i guri de evacuare a fumu lui in cazul desfumarii prin tiraj natural organizat daca
respecta condi\iif e de amplasare precizate (fig.3.2.2) ~i daca au suprafe\efe
necesare.
Conditiile de amplasare sunt·
- suprafa\a libera de evacuare a fumului se gase~te deasupra liniei de plan
neutru;
- z' > zJ2 ~i z' > 1,80 rn unde: z - inallimea incaperii
___ ______..___ __ ~-1nat\imea zonei tibennte furn

evacuara f um

pJan neutru

introd ucere aer

Fig.3.2.2. Deschideri pe aceea$i fafada pentru evacuarea fumului §I


introducerea aerulu/
6

-~ -
3.3.INTRAREA iN FUNCTIUNE A DISPOZITIVELOR DE DESFUMARE $1
SISTEMELOR DE EVACUARE A FUMULUI ~I GAZELOR FIERBINTI
J

3.3.1. Dispozitivele care protejeaza golurile de evacuare a fumului ~i gazelor


fierbinti §i de introducere a aeru lui trebuie s~ fie realizate cu actionare automata
I '

~i/sau manuala.

3.3.2. Comanda dispozitivelor de protec\ie a golurilor se poate realiza:

!

- termic prin ruptura tennica (fuzibil);
- pneumatic prin ac~ionare mecanica (servomotor electric sau pneumatic);
- electromagnetic (cu intrerupere de curent cu impuls de curent la palete sau
cu efect rotativ);
- manual.

3.3.3. Ansamblul sistemelor de ac~ionare trebuie sa se gaseasca in exteriorul


cana!elor de evacuare a fumului §i gazelor fierbin\i, cu excep\ia dispozitivelor cu
declan§are termica.
Axele pivo~i lor ~i glisierele trebuie sa fie astfel realizate incat sa
permita
func\ionarea lor fara ungere.
DispozHivu l de actionare nu trebuie sa permita punerea in func,iune printr-o
simpla impingere in organul mobil al acestuia.
Dupa utilizare, rearmarea elementefor de protec\ie trebuie sa se faca U§Or.

3.3.4. Modul de func\ionare 3 comenzii dispozitivelor de obturare a golurilor


se po ate face astfel:

- comanda prin dispozitiv term ic asigura func~ionarea sistemului prin ruperea


unei legaturi mecanice la cre~terea temperaturii. Dispozitivul de ruptura
termica se amplaseaza intr-un lac u;;or de remarcat fara sa necesite reglaj;
ansamblul cu fuzibil trebuie sa prezinte 0 inertie termica cat mai redusa;
- comanda prin dispozitiv pneumatic este alcatuita dintr-o butelie de gaz
comprimat de unica folosin~a $i de capacitate care sa asigure deschiderea
ma i multor elemente de protectie In acela~i compartirnent de desfumare.
SistAm1JI de pornire a buteliei de gaz comprimat trebuie sa fie un dispozitiv
simplu de comanda manuala.
- comanda cu dispozitiv electropneumatic se face prin electrovane; actiona-
rea: organelor de protectie se asigura prin lipsa presiunii aerului asupra
r I

servomotorului ~i prin lipsa alimentarii electrice asupra electrovanelor de


comanda. c9manda dispoz1tivu lui electropneumatic este posibila numai
pentru un singur spa\iu;
- comanda electromagnetica a dispozitivelor se poate face In doua moduri:
- prin lipsa de curent;
- prin alimentarea cu curent (comanda prin impulsuri electrice);
.· - comanda prin servomotor electric este o comanda rapida 1 timpul necesar
pentru trecerea de la pozitia de a~teptare la cea de func\ionare este sub
3 secunde.
I
7
/
3.3.5. Comanda manuala, centralizata sau locala a dispozitlvelor de deschi-
dere, poate fi realizata prin sistem mecanic, electric, pneumatic sau hidraulic.
in func,ie de tipul construc\iei, periorman,ele sisternului de acvonare ~l
prevederile reg lementarilor, comanda manuala centralizata trebuie amplasata la
serviciul de pompieri sau la un ac~es principal al construc~ ei (incaperii).

3.3.6. Comanda automat~ a dispozitivelor de pn?lec~ie a golurilor (gurilor)


trebuie asigurata de instara\ia de semnalizare a incendiiloi din i ncaperea sau spa\iul
respectiv sau de dispozitive locale (fuzibil), atunci cand. nu se prev~ad instala\i i de
semnafiz:are. . 1

3.3.7. Oeschiderea automata a dispozitivelor de evacuar~ a fumului ~i


gazelor fierbin\i, in caz de incendiu se poate face individual sau tn grup.

3.3.8. Alimentarea ventilatorului de evacuare a fumului trebuie facuta astfel


incat orice incident electric sa nu-i afecteze func\jonarea in caz de incendiu. Din
acest motiv se recomanda ca alimentarea sa
se faca cu conductori sau cabluri
rezistente la flacara .

3.4. ELEMENTE COMPONENTE ALE SISTEMELOR DE EVACUARE A


FUMULUI ~I GAZELOR FIERBINTt. ELEMENTE DE PROTECTIE A
GOLURlLOR

3.4.1. Elementele componente ce alcaluiesc sistemele de evacuare a fumului


§i gazelor fierbin\i, procum ~ i alle elemente de protec\ie la foe conexe pot fi: ·

3.4.1.1. Trapa - dispozitiv pentru evacuarea fumului ce se gase§ta la


partea superioara a construc\ie i §i care poate fi ac~ionata manual (prin apasarea unui
buton de comanda) sau automat (la sesizarea unui detector de furn sau de
temperature. fuzjbil etc.).

L - la~ime
H - inaltime
1

L a. - unghiul de deschidere

Sg =H x L (m2 ) - suprafata geometrica


Sd =L x H x sin a 2
(m ) - suprafa\a deschisa
=
Sd1 (L x H x sin a.) + (H x cos a ) (H x srn a) - suprafa'a Jaterala a deschiderii
Su = Sr x 0,5 - suprafa\a utila
S1= suprafa\a libera (suprafa\a cea mai mica din valorile lui Sd ~ i SdJ.

8
I- Dispozitivele cu deschidere exterioara practicate la partea superioara a
cladirii, pot fl de diferite tipuri:
ji - fereastra: • oscilanta cu articula~ie la mijloc
3 • basculanta cu articula\ie inferioara
• oblon cu articula\ie superioara
• pivotanta cu articula\ie raterala
• de acoperi~ tip VELUX
- volet - rama cu jaluzele montata in perete;
- luminatoare de acoperi~ cu cupoleta.

I 3.4.1 .2. Usi rezistente la foe sunt elemente mobile de protec\ie a golurilor
de circulatie func\ionala din pere\i care au rolul de a limita extinderea incendiului ~i de

I
-.~
a opri trecerea fumului in spa~i ile ce trebuie protejate, alcatuite §i echipate conform
~_ _r_eglerTI_entarif o~pecifica.

3.4.1.3. Canale utilizate in sistemele de evacuare a fumului ~i a gazelor


fierbin\i se realizeaza din n1ateriale incombustibiie CO/(A1) rezi$tente la foe minimum
15 minut~_. qaca regle rn~ ntari le nu prevad conditii mai restrictive.
l Ele pot fi:

- canale colectoare colective (vezi fig.3.4.1.3a) cs formeaza o ghena cu


pere~ii din materialele utilizate la construc,ia pere~ilor cladirii respective
(beton , zidarie de caramida etc.). CaJita\tle aeraulice ale acestor canale nu
sunt foarte performante, existand pierderi din debitul de aer sau furn
datorate porozitatii materialelor de construc\ie. Acest defect este mai grav
la conductele de evacuare a fumului, care trebuie sa fie etan~e . Pentru
imbunata\irea solutiei s-ar putea folosi canale din tabla spira!ate a~ezate
in interiorul ghenei. Astfel conductele asigura necesila\ile aeraulice, iar
ghena este rezistenta Ia foe .
.

1~

Fig.3.4.1.3a Canal colectiv Fig.3.4.1.3b Canal cofector _ .


compartlmentst - ;~1 tJtY . ~
/
~ ~..,_,,tC
I - =?
9
-·· ........ ·····--· ~ ----- --···-

,
I

- canalul colector compartimentat (vezi fig.3.4.1 .3b) se compune dintr-un


canal central la care se racordeaza canale individuale pe inal\imea unui
etaj.
in cazul unui incendiu la un nivel inferior gurile situate la nivelele
superioare vor avea rolul de regulator de tiraj ~i aerul extras de la alts
etaje dilueaza ~i race~te fumul evacuat. .
Sistemul are dezavantajul pentru ultimele riivele unde poate sa apara
fenomenul de refulare care risca sa umple. cu furn eceste etaje . Acest
fenomen se produce daca ecartul de temperatura dintre exterior ~i Interior
este scazut (in tirnpul verii).
Din aceasta cauza, canalele de acest timp nu trebuie montate decal la
cladiri cu maximum 5 nivele
De asemenea in timpul iemii se pot produce curen\i de aer rece,
inconfortabi!i pentru ocupan\i care au te ndin\a sa obtureze gurile. Aceste
guri se pot echipa cu vole'i {rame cu jaluzele) comandate automat de
detectori de furn care sa le deschida.

3.4.1.4. Ventilatoarere trebuie sa evacueze fumul la 400°C timp de


minimum 1 h.
.
Mentinerea in functiune
'
a ventilatoerefor de evacuarea fumului in tot
timpul incendiului, pastrand ~i periorman~ele aeraulice, se face prin alimentarea de la
o sursa electnca normala ~i o sursa electrica de rezerva.
Canalele care se racordeaza la ventilatoare se realizeaza din materials
re7-istente la foe. Aceasta condi~ie nu se respecta daca canalele se g~sesc intr-o
ghen~ a construc\jei , care este executata din rnateriale de construc\ie rezistente la
fu~ .

. 3.4.2. Dispozi tivele de actionare electrica a elementefor componente ce


alcatuiesc sistemele de evacuare a fumului ~ i gazelor fierbin\i, dupa caz, trebuie sa
asigure ~i func\ionarea sistemului de evacuare a fumului ~i gazelor fierbin\i printr-o
central~ de comanda ~i supraveghere, la care se vor conecta :

- - - - - - - : : - - ----;;- d elS'cto-~fre opt1cede furn;


- detectoare de temperatura,
- butoane de comanda manuala a sistemelor ~i instala,iilor necesare ventilarii
zilnice:
- butoane de comanda prioritara a deschiderii trapelor.

3.4.2.1 . Dispozitive electrice de actionare a trapelor, ferestrelor, vole\ilor,


obloanelor

Oispozitivele electrice de ac\ionare sunt proiectate pentru ac~ion are pe o


singura latura (pentru trape cu L s 150 cm) sau pe doua laturi (L > 150 cm).
Se utilizeaza dispozitive cu crema!iera sau Ian\.
Motoarele electrice ale acestor dispozitive sunt protejate la sarcina ~i au
!imitator electric de cursa incorporat, realizandu-se aJ grad de protec\ie IP 6.
Alimentarea cu energie electrica se fa ce la 220 V sau 24 V.

10

t
3.4.2.2. Butoanele de comanda
j
Butoanele de comanda (prioritara a trapei) sunt ingfobate in cutii din
materiale plastice rezistente, prevazute cu geam casabi l, pentru montare aparenta
.
J

I sau ingropata .
Cutia poate con~ine §i o tasta pentru inchiderea trapelor ~ i doua diode:
una ro~ie pentru semna:lizarea inchiderii ·9i una verde pentru func\ionarea normala.
Se poate face ~i o semnarizare sonora cu declan~ a re automata ~i o dioda
electrolurnrniscenta - LED, pentru afi~area deranjamentelor. ·

3.4.2.3. Butoanefe de comanda manuala a ventil arii curente

Butoanele de comanda manual a a ventilarii, cu pozrtiife udeschise-inchise' 1


se utilizeaza pentru venJi larea curenta!_fara_fun~tiQo_are_dupa cJkierea_surseL.d._e_ _


: alimentare cu energie electrica de baia. ·
Butoanele sunt constructiv de tip dublu basculant, in montaj aparent sau
ingropat, livrare op\ionala cu cheie de asigurare .
Func,iunile de inchidere. deschidere, oprire pot fi afi~ate prin di od~
eJectrolumin iscenta .

~ 3.4.2.4. Detectoare optice de furn


·'

..
2
De regula, detectoarele optice de furn comanda automat deschiderea
trapelor la o concentraiie a fumului de 3°/o.
Detectoarele sunt ali mentate la 8-28 Vee, sau dupe · caz la tensiunea
indicata de producator sunt construite cu celula fotoelectricii ~i opereaz~ pe principiul
difuzarii luminii ~i afi~aj individual in caz de func,ionare.

3.4.2.5. Detectoare de temperatura

Detectoarele de temperatura sunt utiliz<1te pentru deschiderea automata a


unei trape la atingcrea temperaturii de 70°C (90°; 100°C}.

3.4.2.6. Centralele de comanda pentru evacuarea fumului ~' a gazelor


fierbinti

Centrala de comanda este capabila sa primeasca semnale de la un numar


nelimitat d~ butoane de actionare sau detectoare de incendiu. Circuitele intre
I

centrala ~i butoanele qe comanda sunt conectate in sistem tnchls.


Centrala esje prevazuta in afara de alimentarea de baza, cu o alimentare
de rezerv~ prin baterit de acumulatori , sistemul trecand automat pe rezerva.

3.4.2.7. Dispozitive de inchidere automata (magnetica) a u~ilo r rezistente


la foe

Rolul u~ il or rezistente la foe este de a limita extinderea incendiului ~i a opri


trecerea fumului in spa,iile care trebuie protejate.
9 1 ~poziti vele de inchidere automata a u~ilor rezistente la foe se compun
din:
II
·----- ··--·-·-·

I
- detectorul de furn sau alt sistern. care ini\iaza comanda de ac~ionare;
- butonul de comanda manuala;
- dispozitivul magnetic cu placa de retinere;
- panoul de comanda a inchiderii.

2
Detectorul de furn amp!asat in apropierea u~ii, supravegheaza o suprafa =:
de 100 m 1n fa\a U§ii §i activeaza o alarmare atunci c8n<[particulele de furn ajung =
valoarea de 3% din volum. Dispozitivul de comanda ac~toneaza automat permi\a,...:
inchiderea u~i i (fig.3.4.2 .7.1). 1

Modul de fnstalare a detectorilor de furn ce ac~ioneaza! mecanismul a;


inchidere automata a u~ii este prezentat in fig.3.4.2.7.2.
. >

30VAC
~
Detector de f um
60~
Allmentara electr1 -

lnchidere rnagnetica r
Buton de comandA
manualli

U$a rn doua canate, cu disPOliti\'e de tncnldera au1omata $i bu!on de ac1iona.re manuala

~
--- t-eciorde rum
De

Alimenlare electrica

..J--...u-.----..-..--·~~-------.....

U~ gl~anta ru un dispc:;zitiv de inctildero automah:i ~i buton de acponare manuatll


Fig. 3.4.2. 7.1.

12

I'-:...
Jnstalare
~-·
E
.,.....

Detector ~
I ...
:a
de fum
la aceta~f
nival
E

a U~a rezistenta Pemru ~ mai rrwio 3 m se f orooeso


la foe, max. 3m m4f mijto ~lectoaro de tum, dOOQmeo
d unur asJgura o ln~mo de nlJmaJ 2m

- - -;. -·----=-- - - - - - -
Fig. 3.4.2.7.2.

I
/
13

- --- .. ..... -..-- ..... , .... --


--- ......... .. -· ·
.......... ~ -· - ..... " ...... -- ·-- , ··- ... -------

/
Capitolul 4. INSTALATll ELECTRICE, DE AUTOMATJZARE
'
SEMNALIZARE AFERENTE DISPOZITIVELOR
SISTEMELOR DE EVACUARE A FUMUL
(DESFUJVIARE) ~I GAZELOR FIERBINTI

4.1. INSTALATll ELECTRICE AFERENTE CONSTRUCTrlLOR

4.1.1. Dlspozitii gcnerale f


4.1.1.1. lnstalatille electrice aferente construc\iilor se proiecteaza
executa astfel incat sa nu contribuie la producerea ~i propagarea incendiilor
conformitate cu reglementarile de specialitate 17, P 118, I 18.
lnstala\iile electrice aferente construcliilor vor fi corespunz~toare risculL
categoriei de pericol de incendiu, desti na~iei ~i mediului respectiv, po .
reglement~rilor tehnice specifice.

4.1.2. Alimentarea cu energie electrica

4.1.2.1 . Alimentarea cu energie electrica a utilajelor ~ i echipamentelor -


ac\ionare a dispozitivelor de evacuare a fumului ori a instala~iilor de ventilare utiliza·-
pentru evacuarea fumului se asigura dupa caz in functie de categoria de importan a
cladirii, destinaVe ~i de conditiile specifice de siguran\a la foc conform normativ _ 1

I 7 ~i reglementarilor specifrce:

a) ge o sinqura cale de a!imentare , racordata Ia un post de transformare e.


sistemului energetic na\ional, d1ntr-o centrala electrica, re\eaua de joasa tensiu"'c
a furnizorului prin firida de bran;;ament sau tabloul general de distribu\ie al clf)d ~
(daca acesta este amplasat astfel incal func\ionarea lui nu este periditata in ca:.
de incendiu in cladirea respectiva) ;
b) pe doua cai de alimentare, in s1tua\iile in care se prevad dispozitive c~
siguran\a la foe cu dubla alimentare, sursa de alimentare de baza va fi asigura· ~
conform pct.a), iar sursa de alimentare de rezerva _Qate fi o alta sursR rfA en_i;~rc =
eiBctric~-in-dep-e ndenta fa\a de pnma (baterie cu acumulatori etc.).

Alegerea varianlei de alimentare se va face in func~ie de incadrarea


consumatorilor din cladire. ·

4.1.2.2. Caile de alimentare ale tabloului instalatiei de evacuare a fumulu· I

respectiv de ventilare pe.ntru evacuarea fumului se amplaseaza pe trasee ferite de


pericol de incendiu, conform normativului J 7.
· in cazul in care se prevad doua cai de alimentare, acestea se dispun pE
trasee sepRrate sau sa protejeaza impotriva focului prin amenajari constructive de
separare, astfet incat avarierea unei cai sa nu poata provoca intreruperea i
alimentarea cu energie electrica a celei lalte cai.

4.1.2.3. Coloanele tabloului de d istri bu~ie al sistemului de evacuare


mecanica a fumufui se leaga inaintea i ntreruptorului general sau a siguran\elo'
generals ale tabloului din care se alimenteaza.
14

...
4.1.3. lnstalatii electrice de iluminat

4.1.3.1. tnstala\iile electrice de iluminat aferente zonelor prevazute cu


dispozitive ~i sisteme de evacuarea fumului ~i gazelor fierbin\i vor avea prevazute
iluminat de siguran\a pentru interven\ie.

4.1.3.2. Dozela de legaturi ale circuitelor i1uminatului de siguranta var fi


separate de cele ale iluminatului normal.

4.1.4. lnstalatii electrice de fort~ ~i automatizare


~I
n
4.1.4.1. Elementele de construc,ia (referitor la alcatuiri constructive §i
limitarea propagarii focului ~i a fumului) ~i modul de pozare a i nstala~iilo r electrics
aferente evacuarii mecanice a furnului trebuie sa fie adecvateJ pentru a rezista la
-~~-E--.,.e~mperatunle e reme degaJate, precum ~i la vant. trepida~i ~i mi~~ri ale ·c1aairii,
ploaie, grindina, zapada, ghea~a. corozjunea mediului, praf etc. Pentru preint~m­
pinarea ac\ionarilor incorecte, elementul de activare a evacu~ri i fumului trebuie ales
corespunzator intregii game a condi \iilor ambientale.
e 4.1.4.2. lnstala~iile ,
dispozitivele ~i echipamentele utilizate pentru evacua-
e rea mecanica a fumului (desfumare) in caz de incendiu vor corespunde condi\iilor
a specifics ~i var fi dupa caz, agrementate tehnic.
JI

. .
4.1.4.3. Mentinerea in functiune a ventilatoarelor de desfumare este
necesar~ pe timpul a eel pu\in o ora de la sesizarea (semnalizarea) incendiului,
31
respectiv punerea in functiune a acestora.
9
11
4.1.4.4. Oprirea unuia sau mai multor ventilatoare trebuie sa poata fi
z realizata din eel putin doua puncte ale instala~iei ; una dintre aceste doua comenzi de
oprire trebuie trebuie sa
fie obligatoriu amplasata intr-o zona direct accesibila din
exterior.

4.1.4.5. Punerea in func\iune a sistemului de desfumar~ a cladirilor inalte


trebuie s~ se faca automat prin declan§area detectoarelor de incendiu. Aceste
detectoare comanda:
3

'
- elemente de compartimentare antifoc §i rezistente la foe:
inchi9erea u~il or rezistente la foe, a ascensoarelor cu
func\jonare normala ~i u~il or de separare ale incaperilor tampon;
inc~derea clapetelor antifoc prevazute In instala\ia de ventilare
aferenta cladirii;
functionarea continua a ascensoarelor de interventie;
I I

desfumarea cailor de circufa(ie afectate


prin deschiderea organelor de obturare ale gurilor de evacuare a
fumului in spa\iile de circula\ie ~i SAS-uri (incaperi tampon);
prin punerea in func~i une a ventilatoarelor.
- atarma.
I
15

...... __...,..


- .... -~


~ ~---

.-
.,

/
'
4.1.4.6. Comenzile automate sunt dublate de comenzile manua =
Comanda automata prevazuta de instala~iile de semnalizare ac\ioneaza mai in- ;.
asupra zonei afectate ~i anuleaza func\ionarea automata in regim normal a all
utilaje.
Ac\ionarea b~toanelor de alarrnare prevazute pe caile de circula,ie ~ -....
alte spa\ii accesinile in caz de incendiu avertizeaza doar centrala de semnaliza-:
incendiu fara a ac\iona asupra instala\iei de desfumare. ..
{
4.1.4.7. Toate circuitele de comanda ~i control ale diferitelor dispoz1r.
(traps, clapete ar.tifoc, u~i rezistente la foe etc.) trebuie supravegheate ·--
permanenta pentru avert1zarea i n caz de defect la centrala de semn~lizare incenc
sau dispecerat. ~
Pozi~ia elementelor mobile componente ale sistemulu i de semnalizare a
incendiu este indicate prin semnalizari optice ce apar pe panoul centralei de
semnalizare incendiu. Aceste semnale, date pentru fiecare compartiment, indica tr::=
pozi\ii distincte:

- toate elementele (u~ i $i clapete antifoc) in pozi~e de veghe;


- toate elementele in pozi\ie de func\ionare;
- defect de pozi\ie sau al circuitului electric.

4.1 .4.8. Comanda dispozitivelor de ac\ionare a elementeror de protec\ie 2


golurilor se poate realiza pnn dispozitive termice , dispozitive electropneumatice
dispozitive electromagnetice, servomotoare electrice ~i prin declan~are manuala.
fn cazul comenzii prin dispozitive electromagnetice sunt posibile doua
lipuri p in :
a) i n stare de repaus dispozitivul nu este pus sub tensiune;
b) i n stare de repaus dispozitivul esle pus sub tensiune.

in cazul din unna comanda trebuie realizata prinlr-o serie de m1rnmurr


3 impulsuri. Controlul circuitului electric de comanda trebuie asigurat in permanen\a
Rearmarea sistemului nu trebuie sa fie posibila, atat limp cat cauza care a provoca~
dt?clan§area nu a disparut. ___ _ - - - - - -·- - -
- - - -- -- - Pentru desfumare comanda dispozitivului i n cazul a) este pos ibil~ daca
tubufatura utilizata de serve~te doar un singur compartiment.
in cazul c01nenzii prin servomotor timpu l necesar pentru trecerea in pozi\ia
de securitate sau de functionare trebuie sa fie mai mic de 30 secunde.
'

4.1.4.9. Pentru evacuarea in exterior a fumului §i produselor de ardere se


recomanda folosirea unui mecan ism automat pentru deschirlerea gurii de evacuare
prin acoperi~. Toate desch1derile do evacuare cu ac~ionare automata trebuie sa fie
proiectate sa se deschida ~ i manual.

4.1.4.10. Comanda sistemului de evacuare a fumului se face:

- automat, la declan~area incendiului, prin detectoare activate de


dispozitivs sens:bile la ternperatura de 40 . 100°C;
- manual, prin butoane de comanda;

16
. .

- manual, prin comanda la distan\a in cazul existen\ei unui post central


de supraveghere.

lntrarea automata in func~iune a ventilatoarelor de desfumare va fi


semnalizata optic ~i acustic la centrala de semnalizare incendiu. Sernnalizarea optlca
se va opri automat odata cu oprirea sistemului de desfumare.
Opri rea manuala a ventilatoarelor de desfumare se prevede ~i local.

4.1.4.11 .- Conductoarele coloanelor ~i circuitelor de alimentare a elemen-


telor aferente sistemului de desfumare precum ~i a circuitelor de control, comanda ~f
sernnalizare, vor fi din cupru, incombustibile, din cabluri protejate in manta cu
intarziere la propagarea fiacarii (minimum 30').

A~ Pr~~~~t:: §i-masurrde protect"·:ir---- -- - - - - - - -- - -- - -


~

4.1.5.1. In instalatiile electrice se vor aplica masuri pentru protectia


utilizato-rilor (persoane ~i animals) impotriva §OCuriJor electrioe datorate atingerii
direcle ~i indirects conform normativ I 7.

4.1.5.2. Tronsoanele tubulaturii de desfumare se vor lega cu piese flexiblle


din cupru cu sectiunea 16mmp pentru asigurarea continuitatii electrice ~i racordarea
la pamant, in scopul evitarii incarcarii cu sarcina electrostatica.

4.1.5.3. Conform normativului I 20, construc(iile prevazute cu instala,ie de


protec\ie impotriva trasnetului , elementele din material neconductor situate deasupra
acoperi~u lui (co~uri de ventilatie acoperite cu caciuli, trape etc.) se considera
protejate daca nu depa;>esc cu mai mull de 0,3 m planul zonei de protec\je.

4.2. JNSTALA Tfl DE SEMNALIZARE A INCENDIULUI $1 ALARMARE

4.2.1. Dispozitii generale .... -


4.2.1.1. lnstala\iile de semnal izare incendiu se proi ecteaza ~ i monteaza
conform pretvederHor normativ I 18 ~ i precizarilor din documenta~ia tehni~ a produ-
catorului de echipamente. T ipul instala\iilor de semnalizare a incendiilor care se vor
adopta1 mo.du! de comanda, dispunere ~i dimensionare a acestora se va face
conform normativ I 18 ~r cu asistenta furnizorului echipamentelor.
Folosirea df::'\ echipamente, aparate, dispozHive etc. se va face numai in
baza agrernentului tehnic ~i a avizelor eliberate de organele abilitate conform
prevederHor legale.

4.2.1.2. lnstala~iile de semnaHzare ~i stingere a incendiilor se proiecteaza


~i reafizeaza conform reglementarilor tehnice, astfel incat sa prezinte sigurant~ in
exploatare, sa asigure posibilitatea verificarii periodice a starii Jor de funclionarel iar
eventualele revizii ~i repara~ii sa se poata face cu u~urin~~i

I
17

- ..... - *'"'---- . ...... .. ---······--·


... __ ...... --··
- ----··--

J
'r

I
'

4.2.2. 'nsta\a\H \nterioare de semnalizare a incendlului. Trasee

4.2.2.1. Circuitele de semnalizare se var executa de regula in montaj


lngropat sub tencuiala, cu conductoare sau cabluri de cupru protejate in tuburi PVC
sau metalice, in condi \iile prevazute de normativele I 7 ~i I 18, in montaj aparent in

reafizate in execu~ie aparenta, construc~ii existents


admisa.
r
construc\iile la care nu se admit daltuiri ~i spargeri, unde ~i instala,iile electrice sunt
caror deteriorare nu este

1
4.2.2.2. Se evita instalarea circuitelor ~i cablurifor circuitelor de
semnalizare incendiu in lungul conductelor calde §i pe traseele expuse la umezeala .
Pe pof\iuni reduse ale traseelor apropiate de suprafe'e calde sau incruci~ari cu
acestea, distan\a minima trebuie sa fie de 12 cm sau se var lua m~suri de 1zolare
term lea.

4.2.2.3. Pe trasee comune, circuitele de semnalizare se vor manta sub


cela ale instala\iilor electrice distan\a dintre acestea §i cele electrice cu frecven\a de
1

50 Hz §i tensiuni pana la 1000 V trebuie sa fie de minim 25 cm.

4.2.2.4. La alegerea traseelor circuitelor de semnalizare se var evita


trecerile prin spa\iile cu pericol de incendiu sau explozie, medii corozive etc.
folosindu-se spa,iile de circuta~ie, anexele tehnice sau alte spa\ii fara pericol §i
posibilita\i de acumulare a gazelor fierbin\i produse 7n timpul incendiului.

4.2.3. Securitatea instalatiilor de semnalizare. M~suri de protec1ie

4.2.3.1. Circuitele instala~ii!o r de sernnaJizare se vor proteja astfel incat


sa-~i poata indeplini func~i a pe durata de minim 30 minute i n condi\ii de incendiu
daca reglementarile nu prevad alte restri~ii.
Centrala instala\iei de semnalizare la incendiu se amplaseaza tn spa\ii care
trebuie sa corespunda prevederilor reglementarilor specifice.
~~--~~~~~---- -

18
Capitolul 5. DIMENSIONAREA DISPOZtTIVELOR ~I SISTEME-
LOR OE EVACUARE A FUMULUI ~I A GAZELOR
Fl ERB INTI .
'

5.1. GENERALITATI

5.1.1. Dispozitivele ~i sistemele de evacuare a fumului ~i a gazelor de ardere
trebuie sa respecte anumite reguli §i principii legate de stratificarea naturala a
tumului, evitandu-se crearea de turbulente.
Astfel, rezu1ta necesitalea asigurarit urmatoarelor condi\ii:

- pozarea gurilor de evacuare a fumului §i


:,......x ~ai+ moi ~uo noeihil_
• - - -
agazelor de ardere trebuie .sa se
I---~------~~-. · ·-~ ""'t' "" • ..,,, •• ,
- pozarea gurilor de introducere a aerutui s~ fie amplasata ~t mai aproape
de sol;
- evitarea vitezelor mari de refulare astfel incat sa nu se creeze turbulen\e;
- reparti\ia c~t mai corecta a gurilor aporturilor de aer ~i a gurilor evacuarilor
de furn ~i gaze de ardere pentru evitarea zonelor moarte sau a dopurilor de
stagnare a fumului.

5.1.2• ..Oirec\ionare~ mi~carii fumul ui se poate face prin diferite metode sau
printr-0 combina\ie de metode.
Mecanismele de separare, dilu1ie, curgere a aerului, presurizare ~i curenti
ascensionali sa pot utiliza de sine statatoare sau combinate intre ele pentru dirijarea
~i evacuarea fumului ~i a gazelor fierbin\i, in caz de incendiu.
Metoda de calcul pentru evacuarea fumului ~i a gazelor de ardere trebuie sa
tina seama de schimbul de gaze qin interiorul cladirii in func\ie de condi\iile de
presiune, temperatura interioara ~i exterioara, prezen\a vantului, circula\ia fumului
care se produce datorita dilatarii provocat~ de caldura din incaperea cu focarul ~i
masurile de protectie i mpotriva patrunderii fumului.
Grosimea stratului de aer depinde de capacitatea instala\iei de ventilare de a
crea suprapresiune ~i a aparatelor de evacuare a fumului.

c
5.2. REGIMUL DE PRESIUNE

5.2. 1. Fumul ~i gazele de ardere au tendin\e sa ocupe un volum maxim


1
conform legi i universal{) a gazelor:
i
PV
- =constant unde: .
T

P = presiunea in incapere (Pe)


=
V volumul de gaze (m3 )
T = temperatura absuluta a gazuiui (°K)

I
19
I
Legea se aplica atat la volum constant ~i in acest caz cre~te presiunea
(situa\ia unei incaperi inchise), cat ~i la presiune constanta - o parte din vo!umul
gazelor de ardere scapand din incaperea incendiata.
in realitate, incaperile nefiind complet etan~e, apare o suprapresiune in
incaperea incendiata fata de incaperile invecinate. avand loc ~i deplasarea unui
important volum de furn catre aceste incaperi.
Geometria cfadirii ~.i aranjamentul spa~iilor are 9· influenta hotaratoare in
privin'a deplasarii fumului ~i gaze!or de ardere. i ·
ln. cazul apari\jei unui incendiu intr-o cladire d~torita diferentelor mari de
temperatura, are loc o intensificare a mi~cari i aerului, cu consecin\et asupra propa-
garii fumului, foarte rapide, datorita tirajului extrem de puternic. Acest ti raj depinde de
temperatura exterioara ~ i cea interioara, de vant, de etan~eita t ea u~ilor ~i a
ferestrelor, de planul etajelor, de buna func\ionare a sistemelor de ac\ionare a
trapelor, registre!or destinate sa obtureze ghenele de ventilare, precum ~i de buna
functionare a altar sisteme concepute pentru evacuarea fumului provenit din
J

incendiile declan~ate in cladiri.

5.2.2. Datorita tirajului termic, fumul are lendin\a sa se ridice ~i sa se


acumuleze in straturi cu tempera turi descrescatoare (fig. 5.2.2). Aceasta stratificare
are loc ~i din punct de vedere al nive!ului densitatli straturi!or.

le~irea gazelor ';...'""'"'~~~~.-,w.-....


Herbinti
Planul !e~irea
neutru gazelor de
al presiunilor combust1e
Ap :: O

~---

a. fntr-o incapere cu o singuro descf1ldere. b. intr-o fncapere cu doua descf7iderl


(u§a §i fereastra)
Fig.5.2.2. Gradientul de presiuna

inal\imea zonei neutre din deschidere este in func(ie de materialuJ


combustibil, temperatura din incaperea cu focarul ~i a rnediului i nconjurator. de felul
arderii §i de inal\imea canatului inferior al ferestrei deasupra pardoselii din incaperea
in care se gase~te focarul.
Efectul inal\jmii diferite la care se gase~te zona neutra este:

- daca deschiderile dintre incaperea cu focarul ~i incaperiie limitrofe se


gasesc deasupra zonei neutre, atunci gazele de ardere vor ie~i din incaperea
cu focarul;
- daca deschiderne se gasesc mai jos de zona neutra, atunci In incapere
patrunde aer proaspat.
20
f.
Diferenta de presiune 6 p dintre i ncaperea cu focarul ~i spafiul limitrof poate fi
calculate cu ajutorul urmatoarei rela\ii:
A -h (273 273)
1 l.lP - 9Po - -- unde:
JI
T. T9
Ta - temperatura mediului ambiant, (°K);
1 T9 - temperatura gazelor arse (°K);
h - distan'a dintre centrul deschiderii fata de zona neutra din in~perea cu
focarul, (m).

5.2.3. Temperatura ridicat~ a fumului ~i gazelor.de ardere rezultate ln urma


3 unui incendiu creaza o fo(\a ascensionala.
3 Diferen1a de presiune dintre i ncaperea incendiata ~i incaperile rnvecinate ·se·
3 poate exprirna ~i cu formula: ----=---·-~--=-.. .: . . .__ _ _ __ _ __ __
~ A -~~---:--~

lip ~ 3600 (-' -=-


__!.__) h unde: ·
Te Tf'
~P - diferen\a de presiune (Pa);
TE - temperatura absoluta a incape rilor invecinate (°C);
T F - temperatura absolute a incaperii incendia te (°C);
h - distan\a fata de planul neutru (m).

in fig .5.2.3 este data o diagrama de calcut a presiunii ascensionale in func\re


de temperatura din incaperea incendiata §i distan~a fata de planul neutru a go!urilor
de evacuare a fumului.

160

140

& 120
Jo(1j

""
c 100
0
'(ii
c
CD
()
80
t CJ)
l'iS
c:s 60
Q)
J
t
c::
:J
·~ •40
~
Cl.; 20
J

. 0
100 J:JO 500 700 900
Temperatura incaperii lncendiate Tf °C

Fig.5.2.3. Preslunea ascenslonata in incaperea /ncendlatA

I
I
21

-- -·· --·-· -~- . . ---


,. I
I

a fumului5.2.4. rn urma creiirii forjelor ascensionale apare §i o mi§care de expans _


prin dilatare.

fn incaperea incendiafii existii o propof!ionalifate i ntra raportul debitelc· -


ie§ ire (furn) - infrare (aer) §i roportul temperaturilor acestor debite:

·Unde:
)

j
QEF - proporµa de debit volumetric de 'tum ca ieSe din incaperi:.=
incendiata (m 3/s);
QIA - proporjia
(m /s); de debrt volumetric de aer ce intra in incl':iperea incendia·'1.
3

TF · - temperatura
(o~) ; absoluta
- a fumu/ui evacuat din ind!perea il)cendiata

TA - temperatura
~
absoluta a aerului introdus in incaperea. incendiatii (°C)

5.2.5. lnfluenia condi(iilor almosferice, a vantului, prin presiunea dinamica a


curenjlor de aer fa(il de presiunea mediului inconjuriltor, modificii echHibruJ aeraulic
termic.
din ind!peri §i pozi!ia planuJui neutru in incaperea incendiata, modificand §i tirajul

Presiunea suplimentara datoratii vantului se calculeaza dupa formula:


Pv = 0,5 Cv Po V2 unde~

Pv - presiunea daloratii presiunii vilntului (P );


0
Cv - coeficient de reparti!ie a presiunii viintului in jurur geometriei unei diidiri
cu domeniul -0,8++0,8, valorile pozitive pentru peretii clildirilor OPU§i -
directiel vantului §i valorii negative pentru clildirile aflate sub presiunea
vantului;
Po - densitatea aerului exterior (Kg/m 3);
V - viteza van tului (mis); se adopti'i valorile vitezelor convenfionale de ca/cul
ale vantului in conformitate cu SR 1907-1,-in fu!'.1~\!e
Cc-::vn.:; coli.;i11ii;-c;a--+-
---~nnrasamenmrcraairii
cladirii. (in loca/itate sau in afara localilii!ii) §ii iniillimea

efectul v~ntului
In cazureste
cliidirilor
slab. bine etan§ate cu u9ile §i geamurile exterioare bine inchise

laimportant
care este clcldirife cu vitraje mari,
in circulatia cu U§i §i ferestre deschise, apare efectul vantului
fumului.
Ciind
doua cazuri lntr-ode
legate incapere
actiuneaapare
1
un incendiu §i Se sparge 0 fereastra pot
vantului: sa aparii

- daca fereastra din int:aperea incendiatii se aflii pe fafa ce este sub


· presiunea v8ntului, presiunea negativa data de vilnt !rage fumul din inciipere
Tmpiedicilnd riisp.3r.direa Jui in restul cliidirii;
- dacii fereastra se aflii pe faja opusa circulajiei vantului, presiunea create de
acesta impinge fumur din· inciiperea incendiata invadiind incaperife
rnvecinate.

22
5.3. OETERMINAREA DEBITELOR DE AER INTRODus. SI DE FUM SI
GAZE FIERBINTI EVACUATE . .

5.3.1. Prin presurizarea zonei adiacente zonei incendiate se ~ine sub control
migrarea fumului. Se creaza o diferen\il de presiune ce formeaza o barieril ce poate
controla mi§carea fumului.
Curgerea aerului prin neetan§eitil\i/e din jurul U{lilor sau ala construc\iei
previn infiltraVile de furn in zonele cu presiune ridicat~L
Debitul de aer patruns prin neetan~eitati se determine cu relatia:

unde: QA: debitul volumetric de circufatie a aerului (m3/s); ,


~-~----;--'a~ - __,_oefi_cienlde debit; ---
2
. A - sectrunea de trecere ( m ); •

Ap - diferen!a de presiune pe traiectoria curentului de furn iN/m 2) ;


p - densitatea aerului intrat pe traiectoria curentului (Kg/m ); -
g - accelera\ia gravitationala (mis'). ·

Coeficientul de curgere depinde de geometria incaperii dit


sau frecare.
~i. de turbulenta

in cazul unui incendiu intr-o. inclipere invecinatil cilii de evacuare,


patrunderea gazeJor de ardere in interiorul caii de evacuare prin u~a de legatura,
poate fi oprita de un curent de aer ce patrunde pe u~a. ·
Debitul minim al curentului de aer care opre§te trecerea fumului ~i gazelor de
ardere se poate caJcula in formula:

unde: a - coefi cien t de debit;


TA - terrperatura absolut~ a aerului_in_trodus (°K);
TF - temperatura absoluta a fumulu1 ~' gazelor evacuate (°K) ;
b - latimea deschiderii (m);
h - ina1!imea deschiderii (m). .

5.3.2. Debitul deJum ~i.gaze arse care se indreapta din inciiperea cu focarul
de incendiu spre inciiperi/e (diile de evacuare) invecinate se determinil cu rela\ia:

lJnde: Tr - temperature absoluta a fumului evacuat din incaperea incendiata (°K):


TA - terryperatura absoluta .a aerului introdus in incapere (°K):
2J
·····--·-····-·-·---··....

,.
I
I

.1h -inaliirnea deschiderii dintre canatul superior al deschiderii ~' zona de


prE?siune neutra (rn);
b - laFmea deschiderii {m).

5.4. DETERMiNAREA SUPRAFETELOR DE EV~CUARE A FUMULUI $1 A


GAZE LOR FIERBINTI j
Generalitafl

5.4.1. La proiectarea dispozitivelor de evacuare a fumului ~i a sistemefor de


evacuare a fumului ~i gazeror fierbinV trebuie stabilite ~i dimensionate suprafe~ale
golurilor de trecere a fumului practicate in pere~i ~i/sau in acoperi~. Prin realizarea
uneJ bune dimensionari se asigura un sistem de supraveghere a migr~rii fumufui
pana la evacuarea lui.

Calculul suprafefef or de trecere a fumuluf practicate in perefl

5.4.2. Suprafata efectiva a unui dispozitiv de evacuare prin sec~iunile de


trecera reprezinta suprafota lotara a goluri lor de evacuare.
Golurile de evacuare pot fi pozitionate in paralel, serie sau combinate.
Suprafa~a efectiva totals a golurilor (gurilor} de evacuare in paralet este suma
suprafetelor individuale de lrecere a fumului (vezi fig.5.4 .2a).

"
A0 = LA
1=1
1 (m 2 )

unda: n - numarul gofurilor de trecere a fumului legate in paraleL

Suprafata totara de trecere la golurife (gurilor) ce se gasesc i n serie se poata


carcula cu formula (vezi fig.5.4.2b).

_ _ _ _ _ __ A -:=
·e
rlI:---1- - -
n

i=1
1
Ar
- 05
.

In cazul d!nd golurile (gurile) de evacuare(trecere, migrare) sunt §i in paralel


~;in serie, adica combinate, formula de calcul este (vezi 5.4.2.c):

[
A c.== -2
1
+ -+~
Al
2 2
1
A 23
1
A4~s
-05

l
:

unde: A23 =A?.+ AJ


~=A4+As+A5
de
o,
I
At
A Spat Iu A1 -o,
prasurizat

OJ
As
Ai - 0 1
I
je A2

~= -£
-~
f}. - a. Cai de mlgra re in parafel
o,
I A1 ---01
I ~:--Ai
A, ' .- ......

Spa~lu
,..., -oi presurlzat
je o,
I c. CAi de mlgrare cornblnate
A,
13
Spa flu
presurizat

b. Cai de migrare in serie

Fig.5.4.2. Suprafefe!e de trecere ce alcstuiesc cailo de mfgrare a fumului

Calculul suprafetelor utile de evacuare a fumului

5.4.3. Calsulul suprafetelor de evacuare a fumului pe la partea superioara


amplasate ra aceea$i inal\ima (acoperi~) in cazul incaperilor cu volume mari se
determina dt'lpa cum urmeaza :
al
Suprafata utila de evacuare a unui sistem de evacuare a fumului ~i gaze!or
fterbin\i este ~ln funciie. d~ suprafa~a focarului (Ar); inaltimea de referin'a a incaperii in
care se face desfumare.a H ~i grosimea stratului de furn Hr (fig.5.4.3.).
J

/
25.
I

SuE == Suprafata utila de evacuare a fumului


At =Suprafata focarufui
H == Tnaltimea de referin\a a incaperi i
Hr == Grosi mea stratului de furn
H' .::: inaltirnea libera de furn

Ffg.5.4.3.
.
Supraf a~a foca~ului (Af) =e ia in calcul in fun·c~ie de densitatea sarcinii term ice
care imparte cladirile i n 5 grupe:

Grupa Densitatea sarcinii termice Ar


(MJ/m2 ) ( m 2)
1 q < 420 9.;.-18
2 420 < q < 840 18+36
3 840 < q < 1680 36772
4 1680 < q < 4200 108~162
_. -5 - q > 2UO 207
. Cladiri le din grupele 1 ~i 2 sunt considerate cu rise de incendiu (rise mic ~i
mijlociu determinat conform norm_a tivului P 118-99) iar cladirile din grupele 3, 4. 5, cu
rise ridicat de incendiu (rise rnare conform normativului P 118-99).

H - inal\imea de referin\a este media aritmetica dintre i nal\jmea in punctul


eel mai lnalt §i eel mai jos a acoperi~ului masurata de la suprafa1a
pardoselii;
Hr - grosimea stratului de furn este drferenta dintre ·inal~im ea de referin\a §i ·
ina ltimea
• zonei fara fum
Hr= H - H'
H' - inaltimea zonei fara furn.
I

Ht - trebuie sa ~e gaseasca deasupra i nal!imii superioare a u~ i i. Daca


grosimea furnului es te superioara jumata\ii inal\irnii de referin~a se
_ ca lculeaza cu formula :
H
Hr= - {m)
2
26
Calculul suprafetelor uti le de evacuare a fumului la partea superioara se
determina astfel.

1 - incendii relativ puternice (cladiri cu rise ridicat de incendiu - grupele 3-5)

S _ O, 13 x 4 JA; x ~(H - tJ,) 3 x o.6 (m2 )


UE 1 - .jH;

2 - incendii relativ mici (cladiri cu rise redus de incendiu - grupele 1-2)

0,043 x (H + 1,5 ~ -H, )512


SUE
2
= JA:
A
f
-=---------
5.4.4. in cazul cladirilor cu volume mari separate cu ajutorul ecranelor,
calculul suprafetelor utile de evacuare a fumului ~i gazelor fierbin\i se face cu rela,ia:

Sue= a.. Ss

unde: a - coeficient de suprafa\a care tine cont de tipul de cladire care trebuie
protejat (conform clasificarii destina,iilor spatiilor: cJasele 1 ... 3), grosimea
stratului de furn §i inal,imea medie a incaperii (0/o) (vezJ tabel 5.4.4 ~i
exp Iici tare a);
Ss -suprafata pardoselii separeului delimitat de ecrane (m 2).

lmpaf\irea pe clase a spa\iilor, facuta 1n functie de importan~a focarelor de


incendiu, este urmatoarea:
C><:.
Clasa 1
- Restaurante, cafenele, baruri, braserii

-- Sali de reuniune ~i sali de j oc


Sali 1n care spectacolele nu necesita decoruri sau artificii

I - Cladiri de invatamant
'
- Cladiri sportive acoperite
- Hote1uri, pensiuni
- Cladiri
I
de sanatate
- Clad;r; de cult
- Banci, administrp1ii publice sau private
- localuri colectiv.t3,
.,
camine de locuit

Clasa 2
- S~ li de spectacole in care se folosesc decoruri sau artificii
- saIi de dans sau bal
- Sali polivalente
- Muzee

/
27

•• • - .. : . . - .. . . · - . .. - . .. ... - -- • .. # • • . -- . ·· ----·. . , .... _... -~o.#~· . _..,,..... ... ..


. .. - .. .. - _.._ ...... -..
~ _.,.... . ..............· ..

I
Clasa 3
J _Magazine de vanzari, centrare comerciale, supermagazine
- Hale ~i sali de expozitii
- Biblioteci, arhive, centre de documentare

5.4.5. Calculul suprafe,elor de evacuare a fum~lui amplasate ra partea


superioara la inal,irn i diferite se face dupa cum urmeaza: !
Daca guri!e de evacuare a fumului ~i gazelor fierbinti se gas~sc la o inal\lme
mai mica sau mai mare fa'a de inalVmea medie a incaperii respecti~e, suprafa\a for
utila se va calcula prin aplicarea unui coeficient de corec\ie a eficacit~ii (E).

s~! = SuE = a sg (m2)


E E

Coeficientul de corec\ie se calculeaza cu formula:

E = ~1+ llH
H,

unde: AH - varia\ia inal,imii de tiraj.

Acest termen poate sa fie pozitiv sau negativ ~i reprezinta diferen\a de nivel
intra inal\imea medie a incaperii §i in al~imea medie a punctului eel mai inalt sau eel
mai jos unde se gase§te deschiderea situata in zona cu furn.
Pentru calculul coeficientului de corec,ie E se folose~te diagrama din fig.S.4.5
pentru cele doua situatii , ~H - pozitiv - curba E ~i 6H - negativ - curba Ei.

6H/H1
o~~~~'--~~--1---------~f--~-----+---------•

0 1 2 3 4

Ffg.5.4.5

..
28
5.5. EXEMPLE DE CALCUL

5.5.1 . Calculul suprafe\elor utile de evacuare (SUE) a fumului la cladiri cu


volum mare al incaperilor. ·

a - Cladire cu goluri de evacuare a fumului (trape, cupolete) ampfasate pe


acope ri ~ la diferite inal\imi f ata de pardoseala (vezl fig.a):

in ace st caz L'lH este pozitiv ~i se pune conditia AH < 1O Oh unde:

Oh= 4S~e
p

'---~-: : :-------i:;:: 1=:. =. / + 6H --S .~e.......=..._


... S_ue__ -- ---..-
- -·- '1
V ~ ::r Hr E1
.. -.. -
I
-.~,
. ..., i

Conditii de calcul:

H =4 m· H' = 2 5 m· L1H =6 m· S
I I I I
1
== 1500 m
Clasa 3 a.= 0,38%>

0 38 .
S UE = ·
1QQ x 1 500 =5 ' 70 m2

Suprafa ta de evacuare a cupoletelor 1. 2. 3 se alege de 1 m2 deci:


' 2
S ue toa11+2+3 = 3m .
Pentru a 4-a evacuare ramane Sue4 = 2, 7 m 2
inaltim ea de tiraj ~H = 6 m pozitiv
I

Coeficientul de corec11e a eficacita\ii E

E= ~1+ 165 = 2 '24


'

S .UE4 ~ -- 22,7 - 1 21 2
24 - ' m
s'
'
Dimensiunea pentru o S uE = 1,25 m2 este de 1,6 x 1 m.
Se face verificafea cu d iametrul hidraulic
.
0., = 2x(1
4x(1 6x1) =
1

,6x1)
1 23
'
m

6$ 10 x 1,23

j
29
...... ~·----·--··-·- ~!.

Dh
.
... I •

..
• ,
· 1· •

( ,'
; I

I· •

:
\
.
I '
1 ,.'
'I
.: ·.
--~

. .
. . ...
." ) • : '• • - •
I

-. .• •
·,:- . . • •, • • • I •
'" ' • .

• ~ •' - . .. '
-
: 'f
'

' •

.. • •
... • ..
.. • ..
\ 't
.: ... ·. . . \.!' ' . .
• • . -. • • • •
t • 1,
"• • •

•• '
o
..... ..'


:

t •

. : · · . ·.. . ... ~"'.,~·:· ·~.':·"""'.


!,
"" I •
""' . . . . . .
• • • • ... ..
.... . .
,.. •
..
,. ·-
• ..
, . .
. . . . •• ..:
.. . , I I • • - .. \ , • - • ~ , • • • ••

Fig.a

b - Cladire cu goluri de evacuare a fumului situate atat pe acoperi~ clit ~i '1a


partea superioara a peretelui exterior (vezi fig. b)

ln acest caz ~H este negativ:

S. - SUE
ue - E? _ _

Condi\ii de calcul:

H = 4 m· H' I =2 5 m· Hf = 1 S m·
I I I f H == 0 85· S :: 1500 m2 I I

Desfumarea naturala se realizeaza pri n evacuarea prin suprafe,ele de


evacuare din acoperi~ §i prin deschiderea din pere\ii exteriori.
Calculul suprafe~el utile de evacuare este identic cu exemplul de mai sus.

Sue= 5,7 m2

Daca evacuarile din acoperi~ au suprafal a fiecare de 1,27 m 2

Sue 1•2+3 =3,8 rn 2

Suprafa\a utila a deschiderii Suo == t, 9 m 2 .


30
Pentru ~H = 0,85 m (negativ) se calculeaza coeficientul de corectie (E)

E = 1- O,SS = 066
1I 51 I

de unde rezulta:

S = 1, 90 = 2 88 m2
UD 0,66 I

~ &-----~:.._- - - - -- - - --
- - - - - - - ------t- - ---- -
1


-~r~1
1=f=C:Z:~ ••• • . • •. '
• •• -. : · - • • •• ~ ·.· •1. ••• •• • .• -··• ••.. • •• • . . . . . . - • ' .,, · ;...~·-.;
• • • ,, • ,1 • J • .I • , ' • I • • • -., ••,; • • • ••ll ,., • • •. : -••
- • •
r
• • •• • •

'
•.
• • • • \. .,,
• '

, •

,
• •
• • • , • ,.
,. • I ....
'1
' I ' •-,. • •
. •
,• # .
~ ':• t • . : t.-. .--&- ~ . -.-., - - - :I:
• "'• •· I ••' . ,• .• • t, •
• ",,,
• ._> • r • •' ' • •
\ • • • • _:
i tl ' •
. ••_.. ! _. _
..I .,._.
•.
---
• • '- w• '• • t ' • • • •. ' • # •
~ _
t t
•·-. •- I;.
t
• _• _• _
__ - - __
• .._ _
. _
... _ _ . . ·:_ ..._.,
. , ___
,. .._ _ ._ . ,.•!_ _
": _• _-_: .,!_ • ••....... ...
.·....,.· :..:j:· '
~
-
-
~
t • • • 'I

.. :'
......
'...
' .·. ,
,

Flg.b

c - Cladire cu goluri d e evacuare a fumului montate pe luminatoare care se


gasesc deasupra acope ri~ului (vezi fig. c)

in acesl caz llH este pozitiv:

' de calcul:
Corlditii .
S = 1200 m2 · I ~.. = 6 m· H' = 4 m· Hr= 2 m· clasa 2
I t I

Se determina a= 01 47%

S = 0,47x1200 = S 64 mi
UI! 100 I

Supr~fe ~ele de evacuare se ridica deasupra acoperi~ului cu ~H =1 m


{pozitiv) I
JI

:- -- . __.,,. .. -
...,,. ..........- ..
----·- .. . .._,
... · - .-...1'1"•··

Coeficientul de eficacitate E = ~1 + ~ =1,22

s· = 5164
UE 1,22
::: 4 62 m2
I

Fig.c

d - Cladire cu goluri de evacuare a fumu lui amp lasate la partea superioara ~


pere\ilor exteriori, dar sub inaltimea medie a cladirii (vez.1fig.d)

in acest caz LiH este negativ:


E =E2 ::: 1- -
~H s·UE -
_ Su:
Ha E2

_ _ _______C_podi\iLd_e.calc......__·- -- - -· - - - - - - - ·- - - -- -- -

S = 1650 m2 ; H = 11 m; H 1 = 6 m; Hr:::: 5 m; clasa 1

S = 0 ,38x1650 ::: 6 27 m 2
UE 100 I

Deschidenle i n fa~ade care au ~H =2 m 1 negativ .

Coeficientul de corectie E
'
= ~1 2
5
=0,77

s· = 6 ,27 =a 14 i
ue O,?? , m

32

I_
' ~ . . .· . ·..· .•.. .• .

Fig.d

e - cazul unei cladiri cu 2 etaje ~i cu un hol central, cu goluri pentru


.

evacuarea fumului amplasate pe acoperi~ul hotului (vezi fig.a)

Condi'ii

de calcul:

I
... H:::: 10 m; Hr= 3 m; Stota1 = 1600 m2; clasa 3
•.r•.
a.= 1,25%

Su,. = -1125-x1600 = 2 Om 2
- 100

Zona de furn
..
....
... ..
..
,. •. , . - .. . ..•
·• " . . .
-
J:

.. . . ..
~

I .. .. t I
....
'\
,
.. . ,.. .. .
.. . ,, ,
.. ,. .I ••

I ,. .
• .
.
·. ·.
• I

,
' .. ..

Fig.e

}
J
33
~

I'
5.5.2. Caiculuf instalatiei de desfumare pentru o ci.3dire cu 3 nivefe pentr"
~
exemplificare s-a considerat cliidire cu 3 nivele (subsol, parter, etaj) din clasa :!
(vezi cap.5.4A)·cu spatii avilnd suprafete mari libere pe fiecare nivel (vez; fig.5.5.2
, I I

compartrmentate cu ajutorul ecranelor.

,
I

H= 4m s ,.=1200 m2
1m I s : 1200 m?
-lAH ; 0,50m
I
I
12

I
40m 40m
GI
GI ~
.6H:: 0,50
Sp,== 1500 m2
H =:; 4m H =4,50m
som
GI

GEr=:J
s.,= 1soo m2 So2= 900 m2
c::JGI
Gr i:::J
s

Fig.5.5.2.

Solutiile de desfumare pe fiecare nivel sunt urmatoarele:

se: - La SUBSOL - se face o desfumare mecanica (vezi Anexa 1) considerandu-

• debi!ur unei guri de evacuare a fumufui (GE) se considera eel putin de


.J m3ts la 100 m2 de suprafata a inciif)erii;_ . -
- - - - -- '- .....-...ruJfflliftil de guri-oe evacuare a fumului se calculeaza !inandu-se cont, ca o
singura 2 gura trebuie sa evacueze fumur de pe o suprafata de maximum
320 m . ... · ·

Tinitndu-se
fumului §i numarul decont
gufrde cele prezentate se calculeaza debitul de evacuare a

• incaperea s1 cu S == 1500 m2

- debitul de furn evacuat Les 1 = 15 m3 /s·


• I

- numaruf de guri necesare pentru evawarea debitufui de furn n = 5 guri.


• incaoerea Sz cu S =900 rn2
- debitul de furn evacuat Les2 = 9 m3/s;
- numaruf de guri necesare pentru evacuare debitufui de furn n =3 guri.
34
..... . . ..
,._

lnstalalia de evacuare a fumului se compune din:

- canale de evacuare cu guri de evacuare (GE) rnontate direct pe canal;


- un ventilator de evacuare care este racordat la canalele de evacuare din
ambele spalii (S1 ~i S2) ~i cu debitul Lt::venrnaior = 15 m3/s §i care sa func\ioneze
la tempera ..uri de 400°C eel putin 1 h.

lntroducerea aerului se face mer.anic prin gurile de introducere GI pe la


partea de jos a peretilor. Aeru l este absorbit din exterior cu ajutorul unui ventilator 1

prin canale adus i n incaperile S1 ~i S2 §i refulat prin gurile de introducere GI.


Debitul ventifatorului de introducere a aerului:

L1vent = 0,6 x Levent == 0,6 x 15 = 9 m3/s.


1--~---- --4 Lc:i PA~lcR-- s::a apficat o so u,1e de desfumare naturat~ . Evacuarea
-

fumului se face prin deschideri prevazute cu trape la partea superioara a peretilor


extariori ~i prin tiraj natural prin canalul terminat cu o cupoleta pe acoperi~.
Jntroducerea aerului in incapere se face prin trapele practicals in peretii exteriori la
partea inferioara.

~ incaperea P1 cu suprafa\a Sp t = 1500 m 2


lnal\imea incaperilor H ;:: 4 m
i naltimea libera de furn H' ;::; 3 m
'
inaltimea ecranului - grosimea stratului de furn Hr = H - H' == 1 m

- Calculul suprafetelor utile de evacuare a fumului {SuE) se face conform


paragrafelor 5.4.3 , 5.4.4 §i 5.4 .5.

SuE =a . Ss

Coeficientul a determinat din tabelul 5.4.4 pentru clasa 3, a = 0,61°/o.

. 0,61 5 2
S ue = - - x1 00 = 9,15m
100

- R~parti~ia suprafetelor utile de evacuare a fumului prin tiraj ~' pnn


deschideri le din pere\i la partea superioara.
Suprafa\a utila de evacuare totala:

J
Sui: -- 9, 15x2 -- .6 ,10 m 2
3

Suprafa\a utila a deschiderilor:

SuE > 3 Suo ~ Suo = 3,05 m2


- Pentru suprafa .a de evacuare de pe acoperi9 se calculeaza un coeficient de
corec\ie a efitacita\ii (E) (vezi paragraful 5.4.5) pentru b H pozitiv.
. .
35

c _- - .·.. . ......- -.. . .... __,.-"-'"'---


·~
~ --

,
I

Se \ine cont de cre~terea tirajului evacuarii situate pe acoperi§ prin diferema


de inaltime pozitiva: .
I I

AH=46 - 04=42m
£.l I I I

Suprafa\a utila de evacuare a fumului:

s· ==6110 = 268m2
ue 2 28 '
'

Pentru aceasta suprafat8 util.3 calcuiata se alege un luminator cu cupola


pentru evacuarea furnului cu dimensiunile 2,0 x 2,0 m cu suprafala u!ila == 2,99 m2 §i
suprafata neta 3, 9 m2 . =
Se verifica diametrul hidraulic care sa asigure tirajul evacuarii:
£\H ~ 10 Oh

Dh == 4S ue = 4(2,0x2,0) == m
2
p 2(2 +2)

4,2 < 1Ox 2 (se verifrca)

- Calculul suprafe~elor gurilor de evacuare de la nivelul superior al peretilor


se face cu un coefrcient de corectie a efrcacitiitii pentru un t.H negativ (vezi
paragraful 5.4.5).

- - _ AH - 0 .f>O '11

E == J1 liH
Hs
= J1 O,SO
1
=0 70
'

S .uE -- 3,05 - 4 35 2
O7 - , m
I

Suprafata totala libera a deschiderilor

S L -- 4,35 = 8 ,7 m2
05
'

- Verificarea distantelor dintre gurile de evacuare

Distanta este d ~ 25 m
I

.. 36
dmax S 7 H (vezi Anexa 1)
dmax $ 7 x 4 = 28 m
25 m < 28 m (verificat)

• incaperea P2 cu suprafa'a SP2 900 m2 se verific~ de la inceput daca este


=
posibila utilizarea tot a solu,iei de desfumare naturala. \/
H =4,5 m d s; 30 m
dmax < 7 x 4, 5 = 3 \ 5 m
30 m < 31 ,5 m - so1uiie posibila

- Calculul suprafe\ei utile de evacuare necesare Tncaperilor

----,;;;;- - - - - -eoeficiental a (01oj (vezi tabeiui 5 ..4-:ti) pentru H =4~5fn~· =3,-5 fri1i c lasa3.
a.= 0,77°/o

0,77 2
S ue = - x900 = 6,93m
100

- Calcul ul suprafete i utile a deschiderilor de evacuare a fumului practicate in


partea superioara a peretilor.
Pentru ca 6H es te negativ coeficientul (E) de corectie se determina astfel:
05
E- 1- fl.t!_ = 1- · = 070
Hr 1 '

' - 6 ,93 - 9 g 2
S UO - - m I
0,7 .

- Suprafata totala fibera de evacuare a fumului


- La ETAJ - se al ege o sol u~ie de desfumare naturata, evacuandu-se fumul
prin cupo!ele de pe acaperi~. iar admisia aerului se face prin gurils aflate la partea
inferioara a pere\ilor. •

• incaperea 11 cu suprafata S 1t =1200 m2 , H = 4 m, H' == 3 m, clasa 3,


ex= 0 ,61%.

- Calculul suprafe\ei utile de evacuare a fumului

s _112aoxo,6 1 = 7 32 m2
UE 7 100 ,
31
_._,. --··-............. ..

I
coefrcientul E :::: ca
Pentru 1. suprafe\ele de evacuare se gasesc la aceea§i inill\ime de refer' -
Pentru acoperirea suprafejei utile de evacuare calculate se aleg ~
luminatoare
2 cu cupola cu dimensiunea de 1,25 x 1,25 m fiecare avSnd suprafa\a ut a
== 1,47 m §i suprafa\a libera a luminatorului 1,56 m2. • =
f

• inc8perea 12 are suprafata S12 == 1200 m2, iar Jvacuarea fumului se face
natural atat prin cupolele din acoperi§ cat §i prin deschidetea de la paftea superioara
a pere teiui exterior.

~
- Se face verificarea distanjelor dintre cele doua puncte de evacuare
drnax ~ 7 H ::: 7 x 4 == 28 m
· 20 m < 28 m

- Calculul suprafe\ei utile de evacuare prin luminatoarele cu cupole:

H =4 m· H' == 3 m· clasa 3· a == O 61°/o


I I I I

S uE 0,61 2
~ - x1200 == 7,32 m
100

perete - Reparti\ia suprafe\elor de evacuare prin acoperi~ ~; prin deschiderea in

S VE -- 7,32x2 -- 4 88 m2
3 Sue > 2 Suo

Suprafa(a utilil de evacu.are se reaHze!'!~:::-;;;-;;o-4-cupoie -de eVacUare cu


----;S~o'TCE:-:::-1f-;-3Zln
2

5 ,32 m2 . liecarc, ciidimensiunile 1,4 x 1.4 m ce reprezinta o suprafatil urna

- Calculul suprafe\elor utile ale deschiderilor considerand un coeficient de


coreclie a eficacitaFi (E) pentru ~H negativ; ~H = 0, 50 m.

E==Jt llH = )1
Hf
~15 = 0' 70
Suprafa~a utila realizata a deschiderilor
s· = 2,44m 2 = 3 48 2
UD 0,70 , m

Suprafata libera totara a deschiderii (K == 0,5)


S h -- 3,48 ~- 6 96 m2 I

0,5
_______
,..._ .. ·-··-

Capitolul 6. EXPLOATAREA ~I iNTRETINEREA


, DISPOZITIVE-
LOR DE EVP~CUARE A FUMULUI ~I · A
SISTEMELOR DE EVACUARE A FUMULUI ~I A
GAZELOR FIERBINTI
,

6.1. VERIFICAREA TEHNICA A DISPOZITIVELOR ~I SISTEMELOR OE


DESFUMARE

6.1.1. Dispozitivele de evacuare a fumului (desfumare) ~i sistemele de


evacuare a fun1ului §i a gazelor fierbin'i trebuie venficate tehnic de speciali~ti
autorizatl in acest domeniu de orga nismele abilitate.
Acest personal verifica periodic conformitatea instaJatiilor de d~~fum~~EL~.t.......
- - - - - - I
LJ _ __
regfementarile in domeniu.
Cel putin odata pe an se fac verificari de catre personal tehnic competent sub
responsabilitatea producatorului, conslructorului iii a celui care exploateaza instala~ia,
§Ii ele se refera la:

- func'iionarea dispozitivelor de comanda manuala ~i automata;


- func\ionarea dispozitivelor de protec\ie a gurilor de evacuare a fumului;
- func\ionarea instala\i1lo r de lransmisii setnnale;
- oprirea automata a ventila\iei mecanice permanente;
- i nchiderea elementelor mobile de separare;
- functionarea ventilatoarelor mecanice:
- n1asuratori de presiune, debi ~i vite?e.

in urma verif1canlor tehnice se in ocme~te un raport de constatare in care se


men~ioneaza modul in care instalatia de desfumare, in ansamblul sau ~i pe
componente, corespunde cerin\e!or normativului

6.2.iNTRETINEREA $ 1 INSPECTAREA PERlODICA A DISPOZITIVELOR $1


SISTEMELOR DE DESFUMARE

6.2. '1. Elementele de limitare a propagarii focului , de izolare termica ~i


etan~ei tate la furn ~i la gaze fJerbinti din alcatuirea construc~ii lor ~i instala\jilor, se
men\in permanent in bufla stare, pentru a-§i lndeplini rolul stabilit.

6.2.2. Echipani'entele §i d;spozitivele de aspiratie ~i evacuare ce alcatuiesc


sistemul de evacuare ~a fumului (desfumare) ~i sis emele de evacuare a fumului ~i
gazelor fierbin\j, se pot defecta U$Or pnn manipulan necoresptinzatoare, montari
incorecte ~i nefolosire timp indelungat. Pentru aceasta sunt esen~i ale inspec,iile ~i
intretinerea periodica .

6.2.3. Se vor respecta precizarile fabncantul ui dispozitivelor, referitor laplanificarile intre\inenlor ~i inspec,iilor
Mec7nismele speciale trebuie controla e cu regularitate pe baza planificarii
dale de furmzori producatori.
~

39
.- . . . .... _. . . . ................... _..... ··---·· ... .. .

6.2.4. Este importanta testarea performantelor dispozitivelor de ac,ionare, ca


~i un control al tuturor dispozitivelor de deschidere a evacuarilor fumului imediat dupa
instalare pentru a constata buna func,ionare a acestora.

6.2.5. Controlul, intretinerea, testarea tuturor sistetnelor de evacuare a


fumu lui ~i gazelor fierbin\i se face pe baza unei planificari. ij'erioada maxima dintre
2 inspec\ii nu va depa~i 12 luni , pentru oricare din e le m ~ntele componente ale
sisternului. ·
Aceste proceduri m2resc siguranta in function are.
A f f

rn urma controalelor se vor consemna toate constatarile, perf9rman\ele in


grefice, pentru a se putea face o compara\ie cu rezu ltatele din inspeciiile precedente.
Pe baza constatarilor inspec\iei se va intocmi programul cu masurile de intre\inere
ale sistemului.

6.2.6. Daca s-au produs schimbari In destinatia spa~ii lo r desfumate, sau a


spatiilor invecinate 1 trebuie actualizat planul de control ~i programul de intretinere.

6.2.7. ln urma vopsirilor interioare §i exterioare a dispozitivelor de evacuare,


vole\ii §i trape!e trebuie deschise ~i examinate pentru a se evita lipirea datorita
vopselei, la suprafe\ele de imbinare.
Dispozitivele sensibile la caldura care au fest vopsite accidental vor trebui
i nfocuite cu dispozitive avand un raspuns echivalent.

6.2.8. inlaturarea ghetii ~i a zapezi i sunt esentiale in programul de intre\inere


pentru functionarea corecta a dispozitivelor de evacuare.

·- -- ·- ---- - ·--~ - -- ·---- - - - - - - - - - - -- -- - - - - -

40
.- . . . .... _. . . . ................... _..... ··---·· ... .. .

6.2.4. Este importanta testarea performantelor dispozitivelor de ac,ionare, ca


~i un control al tuturor dispozitivelor de deschidere a evacuarilor fumului imediat dupa
instalare pentru a constata buna func,ionare a acestora.

6.2.5. Controlul, intretinerea, testarea tuturor sistetnelor de evacuare a


fumu lui ~i gazelor fierbin\i se face pe baza unei planificari. ij'erioada maxima dintre
2 inspec\ii nu va depa~i 12 luni , pentru oricare din e le m ~ntele componente ale
sisternului. ·
Aceste proceduri m2resc siguranta in function are.
A f f

rn urma controalelor se vor consemna toate constatarile, perf9rman\ele in


grefice, pentru a se putea face o compara\ie cu rezu ltatele din inspeciiile precedente.
Pe baza constatarilor inspec\iei se va intocmi programul cu masurile de intre\inere
ale sistemului.

6.2.6. Daca s-au produs schimbari In destinatia spa~ii lo r desfumate, sau a


spatiilor invecinate 1 trebuie actualizat planul de control ~i programul de intretinere.

6.2.7. ln urma vopsirilor interioare §i exterioare a dispozitivelor de evacuare,


vole\ii §i trape!e trebuie deschise ~i examinate pentru a se evita lipirea datorita
vopselei, la suprafe\ele de imbinare.
Dispozitivele sensibile la caldura care au fest vopsite accidental vor trebui
i nfocuite cu dispozitive avand un raspuns echivalent.

6.2.8. inlaturarea ghetii ~i a zapezi i sunt esentiale in programul de intre\inere


pentru functionarea corecta a dispozitivelor de evacuare.

·- -- ·- ---- - ·--~ - -- ·---- - - - - - - - - - - -- -- - - - - -

40

-------·
-=---

·'"'

TABLOU DE COEFICIENTI (iN PROCENTE) NECESARI PENTRU


DETERMINAREA SUPRAFETELOR UTILE DE EVACUARE A
'
FUMULUI
Tabel 5.4.4
·-
lnaltimea medie sub
' .
Inaltimea zonei
. Coeficienii (o/o)
plafon sau acoperi!? H libere de furn H' 1 Ci
(m) (rn) Clasa 1 . 'Clasa 2
·-
-- Clasa 3
1 2 3 . • 4 5 --
2,50+3 2,50 0,33 0146 0,65
2 0,17 0,23 ' 0,33
3)50 3 0,43 0,61 0,66
2,50 0,43 0,33 0,46
2 0,14 0,19 0,27
4 3 0,30 0,43 0,61
2,50 0, 19
- 0,27 0,38
2 0,12 0,17 0,23
4,50 3 50I 0,38 0,54 0.77
. 3 0,25 0,35 0.50
2,50 0,16 0,23
·-
2 0,10 OJ!!_ . 0,33
0,21
5 . 4 0,47 0,66 0,94
3,50 0,31 0,44 0,63
- 3 0,21 0,30 0,43
2,50 0,15 0,21 0,29 .
5,50 4,50 0 ,56 0,79 1,12
4 0,38 0,54 0,76
-3,50 0,27 0,38 0,54
.

3 0 ,19 0,27 0,38


6 5 0,65 0,92 1,31
4,50 0,46 0,64 0,91
- - - -4- u,.:>.:>
r'\ """' C).47 - -066
I
-~ -· -
3,50 0 ,24 0,34 0,48
3 0,18 0,25 0,35
6,50 5,50 0,75 1,07 1,51
5 0,53 0,76 1,07
. 4,50 0 ,39 0 ,56 0,79
4 0,30 0 ,42 0,59
3,50 0,22 0.31 0,44
7 6 0,86 1,22 1,72
_ _J), 50 062
- 0,87 1,23
·-
I

- H - inaltimea de referinta a incaperii


• H' - inal\imea zonei tar~ furn
- ex - coeficient de suprafa\a

- Exp.de alegere H = 2,75 m H' = 2 m u ::; o~ = 0,0017


100

.n
.
----- --- a.J
- ____ ___.................. . . . ··--··...··-·--··-······-···.... --
., ... , ...

1 2 3 4 5
7 5 0,46 0165 0192
4,50 0,35 0150 0,71
4 0,27 0,38 0 ,54
... 3,50 0,20 0 ,29 0 .41
7,50 6,50 0,97 1,37 1,94
6 0170 0.99 1,40
5,50 0153 0,75 1,07
5 0,41 0,59 0 183
.
4150 0132 0 146 0,64
.
. 4 0,25 0,35 0 ,50
8 7 1,21 1,53 2117
. 6,50 0,79 1, 12 1,58
--- - -
,....
0 -O:of -- 0186 1,22
5,50 0,4 0,67 0195 -
4,50 0,30 0,42 0 ,60
4 0,23 0 33
I
0,47
8,50 7,50 1134 1,70 2,40
7 0198 1 ,25 1,77
. 6,50 0,69 0,97 1,37
6 0,54 0,77 1,09
. 5150 0,44 O,n2 0,87
5 0,35 0,49 0,70
. 4 ,50 0.28 0 ,39 0 ,56
.
9 8 1,48 1,87 2 ,65
7,50 1109 1139 1,96
7 0,85 1,08 1,53
6,50 0,61 0,87 1,23
6 0 ,50 0}0 0199
5,50 0,40 0,57 0,81
. 5 0,33 0,46 0,65
4,50 0,26 0,37 0,53
9,50 8 ,50 1,64 2.05 2,90
8 1:21 1,53 2, 16
'
!
7 ,50 0,95 1,20 1,70
. 7 0,76 0,97 1,37
f
. 6,50 0156 0,79 1, 12
6 0,46 0,65 0,92

'' 5 ,50
5
0,38
0,31
0!53
0,44
0 ,75
0 ,62
10 9 1,80 2 ,23 3 .1 6
8,50 1.67 2 ,37
. 1,34
1,87
I
8 1,05 1132
7,50 0,85 1,07 1,52
:
7 0 70 0,88 1,25
6,50 0 52 0 ,73 1,04
J
I

6 0,43 0,61 0,86


43
... ......... - ---· ·---··

1 . 2 3 4 5
10 5150 0,36 0,50 0,71
5 0,29 0,4 1 0,59
10,50 9,50 1,97 2,42 3,43
9 1,47 A1 82
I
2,58
8,50 1,16 1 1.45 2,05
8 0,94 1, 18 1,67
r
7 ,50 0 ,77 0,98 1,39
7 .. 0,64 0,82 1116
6,50 0,48 0,69
, 0,97
6 0141 0,57 0,81
5,50 0 ,34 0, 48 0 ,67
11 10 2,15 2,91 3,70
9,50 1,61 1,98 2,80
9 1,27 1,58 2,23
8,50 1 ,04 1,30 1183
8 0 ,86 1,08 1,53
7,50 0.72 0,91 1,28
7 0,60 0.77 1,08
6,50 0.46 0165 0,91
6
5,50
0,38
0,32
0,54
0, ~6
I o.r7
0164
11 ,50 10,50 2,34 3 14 3,98
1
-- -
10 1,76 2,38
- 3,02
·- Ii
9,50 1,39 1,ZJ_ 2.42
9 1, 14 1 ,41 2,00
8,50 0,95 1, 18 1,67
8 0,79 1,00 1,42
7,50 0,67 0,85 1,20
7 0,57 0.72 j_.02 -
~ - ~---- 6 50 - I 0,43 0,6 1
~-=----

0,87
6 0,37 0,52 0,73
12 11 2,54 3,38 4,27 11

10,50 1,91 2 56 I
3,25
10 1,52 2,06 2,62
9,50 1,25 1,53 2,17
9 1,04 1,29 1,82 .
8,50 0,88 1, 10 1,55
. 8 0,74 0,94 1,32
7,50 0,63 0,80 1, 13
. . 7 0 ,54 0,69 0 ,97
6,50 ~
0,41 0,58 0,83
6 0,35 0,50 0,70
12,50 11 ,50 2,75 3,62 4156
. 11 2,08 2,76 3,49
10,50 1,66 2,22 2 ,8 1
-~~:r:~· 10 . i . 1 36 1,84
- . 2,34
I

44
- - - --···- -

1 2 3 4 5 ..
12,50 9 ,50 1, 14 1,40 1,98 -
9 0,96 1, 19 1.69
8.50 0,82 1,03 1,45
8 0,70 0 ,88 1,25
7,50 0,60 0,76 1,07
7 0,51 0,65 0,92
.
6,50 0,40 0,56 0,79
13 12 2,97 3,88 4,86
11 ,50 2,25 2,96 3,73
11 1,80 2,39 3,02
10,50 1,48 1,99 2 ,52
10 1,24 1,68 2,14
- - -9:-§0-- 'f-(J[j- - - 1~9 1,Br--
'
9 0 ,90 1,12 1,58
8.50 0,77 0,97 1,37
8 0,66 0,84 1, 18
7,50 0,57 0 ,72
- 1,02
7 0,49 0,63 0,88
6,50 0,38 0,54 0,76
13,50 12,50 3,20 4,15 5, 17
12 2,43 3,17 3,97
11 .50 1 95·
I
2,56 3,23
11 1,61 2 ,1 4 2,70
10,50 1,35 1,81 2,30 .
10 1, 15 1,56 1,98
9,50 0,99 1,21 1,71
9 0,85 . 1.05 1,49
8,50 O,I_3 0,92 1,30
8 0,63 0,80 1,13
7,50 0,55 0,69 0,98
7 0,47 0,60 0,85
14 13 3.44 4,43 5,48
12,50 2 ,6 1 3,39 4,22
~
12 2,10 2,75 3,44
11,50 1,74 2 ,29 2,89
0
. 11 1.47 1,95 2.46
t 10,50 1,25 1,68 2,13
I 10 1,08 1,46 1,85
9,50 0,93 1, 14 1,61
9 0,80 1 1.41
8,50 0,70 0,87 1,24
8 0,61 0,76 1,08
7 ,50 0,53 0 ,67 0,94
7 0 ,46 0,58 0,82

I

- .. • . ... • •• • • .. - I .:.. ••._ ... - .. - ~- -

I

......
1 2 3 4 5
14,50 13,50 3,69 4,73 5,80
13 2,81 3.62 4,48
. . 12,50 2,26 2.94 3,66
12 1,88 2.46 3,08
11,50 1,59 t 2,09 2,63 I
11 1,36 ' 1.80 2,28
10,50 1,17 . 1.57 ! 1,99
10 1.01 . 1.37 1.74
9,50 0,88 1,08 •J 1,53
9 0.77 0,95 1.35
8,50 0,67 0.84 1, 18
8 0,58 0,73 1,04
7,50 0,51 0,64 0,91

____ _ ____
,. . _.......,._.

. . ...
·- ..

46
ANEXA 1

PROTECTIA
.J
CAILOR DE EVACUARE CONTRA
PROPAGARll FUMULUI ~I GAZELOR FIERBINTI
'

Protectia

casei scarii inchise

Pentru limitarea inundarii cu furn a casei scarii de evacuare inchise la cladiri


Jn9lt~1 -este -necesara desfumarea aces feia, carese poate -rea-lza
p·riii tiraj-naturil -
organizat sau prin ventilare mecanica, creandu-se o suprapresiune fa\a de incaperile
alaturate in cares-a produs rncendiul.
Evacuarea rnecanica a fumului din casa scllrii.nu_esta..admlse:- - - - - -- - - -
L....!----- -Ev~cuareafumu1u1 drneasa scarii prin ventilarea naturala organizata se
asigura prin deschiderea de ferestre sau de trape montate la partea superioara §i
introducerea aerului prin partea de jos a casei scarii (vezi tig.1 }.
Deschiderea dispozitivelor ce inchid golul de evacuare a fumului amplasat pe
acoperi~ sau in treimea superioara a ultimulu1 nivel al casei scarii ~; a golului sau a
u§ii exterioare spre casa scarii, de acces a aerului, se face prin comanda automata ~i
manual a.
Comanda manuala a dispozjtivului (trapei) de desfumare este situata casa in
scarii sau fanga intrarea principala in dadire.
G.Qlul de evacuare a fumului va avea suprafa\a libera determinata d~ eel putin
1 m2 .
lntroducerea aerului P-roaspaJ se poate asigura §i prin gol praclicat in peretele
exterior cu condi,ia ca suprafa\a libera_sa fie de 1 m2 .

-. lnlfoducere aer 1 1n'

Oeschldera in
peretele exterior de 1nl2

Fig.1. Desfumare prin ventilare naturala - organizata a easel scarii


J
.•

... - ..... - ....... . ...


---. ---~ - ... . -. -.. ,._ . -

,,
'

Ventilarea mecanica in suprapresiune a casei scarii de incaperif e fa'a


invecinate, care impiedica patrunderea fumului in zona de evacuare, se realizeaza in
urmatoarele variante:

- introducerea mecanica in suprapresiune a aerului i n c;;asa scarii ~i evacuarea


natu.-ala - organizata prin ghena a fumul ui din incrpere~ invecinata celei
incendiate (fig.2);
- evacuarea mecanica a fumului din incaperile i nvecinate celei i cendiate ~i
introducerea naturala a aerului de compensare prin golul din partea de jos a
. casei scarii (fig.3); >
- introducere mecanica a aerului in partea de jos a casei scarii §i evacuare
mecanica a fumului din i ncaperea i nvecinata celei incendiate (fig.4).
Suprapresiunea creata in casa scarii (cu U§ile i nchise) va fi cuprinsa intre 2Q
§i 80 Pa. Cand accesul i n casa scarii este protejat cu incapere tampon,
suprapresiunea se asigura in incaperea tampon. Oebitul de aer trebuie sa
asigure o viteza de circula\ie de eel pu~in 0.5 mis in dreptuf U§ilor de acces la
nivelul incendiat. considerand u~i! e inchise de la celelalte nivele.

La partea superioara a casei scarii inchise se prevede dispozitivul de


evacuare a fumului (trapa) cu aria hbera deterrninata (de eel pu,in 1 m2 ) conform
normativului P 118-99.

Evacuare naturala
Dispozit1v de evJcuore
(ttapa) de cef PUlin 1 m~
.
organizata furn

. '

in casa scarii

Flg.2~ Protectia casei scaril prin sistem mecanic de introducere a aeruful §/


natural - organizat de evacuare a fumulul

48
Oispozitrv evacuafo
(trapa) de <-'91Putin 1 m? -----.-
Evacuare mecanrcil furn

lntroduoore naturaaa aer

Flg.3. Protecfla easel scarli prin slstem natural - organizat de introducere a aerulul
§i mecanic de evacuare a fumu/ui
Evacuare naturala
Disp0.£itiv de evacuare
organizala tum z:;f
(trapa) de eel ptJlln 1m:>

lntroducerea mecanica aer


In casa scarii
I

Fig. 4. Protecfia easel sc~rii prin sisteme de ventllare mecanica


) 49

. .-...-. .. ·-·-···
J
___......._ .. - - ... ..... .:. ...· . ·-...•: ....
~ ...; ___...... : .. _:.... ·-

I
.

Protectia c irculatiilor comune orizontale inchise


~ '

Limitarea inundarii cu furn a cailor de evacuare orizontale 1nchise, se asigura


prin desfumare prin tiraj natural - organizat ori rnecanic sau prin asigurarea unui
regim de presiune fa\a de i n~perile- adiacente. ~
{
Protec\ia circula\iilor comune orizontale inchise este qbligatorie in urmatoarele
situatii ale acestora: - J
'

( - cand au lungimi totale mai mari de 30 m; i

~l -
\ - cand nu es e permisa evacuarea directa In exterior sau in spa,iul unei scari
1

protejate; _
- cand deservesc
- incaperi cu destinatie
, de camere de dormit;
la circula,ii situate in cladiri in care circula ~i handicapa1ii 1n fotolii cu rotile .

Atunci cand incaperile adiacente sunt prevazute cu evacuari de furn (natural -


organizat sau mecanic) circula\iile comune orizontale nu mai necesita desfumare,
protec\ia lor asigurandu-se printr-o suprapresiun~ de minimum 20Pa fa~a de
incaperile cu care comunica direct sau de care sunt izo!ate prin incaperi- tampon Tn
supra pre si un e.
in cazul circu!a\iilor comune orizontale care deservesc incaperi cu d~stina\ie
dormitoare sau centre comercia le se recon1anda evitarea punerii in sup~apresiune .

Desfumarea prin tiraj na tural - organizal a c ircula\iilor comune orizonta!e


inchise se realizeazaJ potrivit urmatoarelor reguli :

- gurile de introducere a aerului ~i evacuare a fumului se dispun alternat astfel


incat distantele orizontale - masurate in axele ci rcutatiilor - intre o gura de
introducerc ~i o gura de evacuare, invecinate, sa nu depa~easca 10,00 min
linie dreapta (fig ..Sa) sau 7,00 m i n finie franta (fig.5b);

- - - ----=-- tJ~i(1caperiror-accesibfle publicului, situate pe o ca le de evacuare, care nu


se afla intre o gura de introducere aer ~ ' o gura de evacuare furn, ~re buie sa
se gaseasca la n1ai mult de 5 m de una dintre guri (fig.Sc);

- guriJe de introducere ~i cele de evacuare vor avea suprafe\e de mrrnmum


2
0, 1O m pentru fiecare flux de evaa.Jare norn1at al circulatiei comune
orizontale din zona pe care o desfumeaza ;

- gurile de introducere aer vor avea latura superioara la maximum 1,00 m fa\a
de pardosea!a (fig 5d);

- gurile de evacuare furn se amplaseaza I n tre imea superioara a i ncaperii ~i


vor avea latura inferioara la rni nimum 1,80 m fa\a de pardoseala (fig.Sd).

50
______ _____
....,_...

--· -

Gura lntroducere aer Gura introducere eor

: 1

10 m maxim ~ !. '. 10 m maxim

'---------------~''- .a_,--------------
;~·. , ~.~~------~~~------~
Gura evacuare
a. Cf rculalie in linie qreapta

Gura introducere aer

,__---- -- ------~-.-4
Ul
l mmaxim _s_m_m_in_~_, Us" !:l"""""'Q
..._q.....J4'L-~
-
nu""!~ --~-= - ·-:~
.......;,; ......

. ~1--1--t-==t,
/ ' Gurd
Gura evacuare c Pozitia unel singure guri
. de usa
f ala . de acces
b. Circulatie
• in linie franta

CUZZZt.• ~- -". :D.:c:;zz, l/Z2ZlllL l i l 7 / l l 2 4 ZJ ?JZ) Z2ZZOllZZllZljliJ


EL- ·
Cl -\~~
"" t,;
E
E
fi1

d. Pozitionarea gurilor de introducere ~i evacuare

Fig.5. Pozifionarca guri/or in cazul desfumarii natura/e

Desfumarea mecanica a circulat11lor comune, onzontale inchise se realizeaza


potrivit urm~toarelor reguli:

- gurile de introducere a aerulu1· ~i evacuare a fumului se dispun alternat, astfel


incat distan~ele orizontale .- masurale in axele circula\Hlor - intre o gura de
introducere !?i o gura de evacuare, i nvecinate, sa nu depa~easca 15,00 min
linie dreapta (fig.6a) ~i 10,00 m in hnie franta (fig.60);
- u~ile incaperilor accysibile publicului, situate pe o -cale de evacuare, care nu
se afla 'intre o gur~' de. introducere ~i o gura de. evacuare, tr ebuie sa se
gaseasca la eel mulf 5 m de una din ele (fig~6c) ;
- gurile de introducere vor avea latura superioara la maximum 1,00 m fa\a de
pardoseala, iar gurile de evacuare vor avea latura inferioara fa minimum
1,80 m fa~a de pardoseala ~i var fi situate io treimea superioara a incaperii
(fig.6d),
- pof\lunile de ~ircula\ie comuna cuprinse intre o gura de evacuare a fumului ~i
una de introducere a aerului, trebuie sa aiba asigurat un debit de evacuare
de-minimuJ11800 m3 /h pentru fie.care flux de evacuare asigurat (fig.6d);

51

. . , . .. ..,. ___...
-·-
~...:.

.. .. .·
- --~
--.. -··· ..
. .... -
.... ...... . ............. ·--------·-
.. : ....... ....... ----- ....... -

,I

- in timpul func,ionarii ventilarii mecanice pentru desfumare, diferen\a de


presiune dintre c.asa scarii de evacuare ~i circula,ia comuna orizontala
desfumata, trebuie sa fie mai mica de 80 Pa, cand toate u~ile casei scarii
sunt inchise .

Gura introducere aer { Gura introducere aer

=
15 rn maxim 15 rn maxim &~
l
Q:- - - - - - -
Gura evacuare

a. Circula1ie in linie d1eapta

Gura introducere ae r

U~a acces public

Gura evacuare
c . Pozitia unei singurf) guri
f a1a de u~a de acces
b. Clrculatie in linie franta

F/g.6. Pozifionarea gurllor de desfumare mecanica

--
.
Gurii introducere aer ri!.i'___
Gi ~
-1

----~ ----- -
Gura evacuare

Fig. 6d. Debituf evacuat p r in .desfumare m ect}nlca


52
- in cazul introducerii aerului prin venti/are mecanica se recomandii ca debitul
de introducere
aerului este de 5slin1/s.
fie 60% din debitul evacuat; viteza maxima de refulare a

limitarea propagiirii fumulul in spafii mari necompartimentate

Pentru lirnitarea propaglirii incendiilor in constructii cu spa(ii mari


necornpartirnente, se asiguri! evacuarea fumufui $i gazelor fierbinti cu sisteme
alci!tuite din dispozitive de evacuare a fumului (prin tiraj natural-organi:zat sau
mecanic) $i cu CO
incombustibife, ecrane
(CA 1verticals
). coborate sub tavan (fig. 7), rea/izate din materials

Ecranele sunt separatii verticals a$ezate sub acoperi$ (tavan) $i care s.a.opi.in:l..__ _ __
migrlirii laterals a fumuJui $i gazelor fier:binJi.- Ecra;;s:e sont realizate din materials
incombustibUe GO (CA:1) i:ram·e/emente de structura.
Spatiu/ de desfurnare ce reprezintli volumu/ Jiber cuprins 1ntre plan~eu,
acoperi~ (tavanu/
cladirile civHe fals) $i delimitat de ecrane, este un compartiment de incendiu la
supraterane.

Nivel superior

- Nivel mediu

Nivel inferior

- limita ioferioara
a ecranelor

L-L-1t.:::::r:=:=::~=:=:~~:=::::;=:=====•ma
LEG ENDA
Pardosea)a

H· lnil~i(l1ea medie sub acoperi~ (inaJpmaa d<> referinf<i)


Ii' · 1nil4ifnea zonei libere siluatii sub ecranefe de separare
Ht - ina~imea zone; cu fum (H-H')
)

Flg.7. Evacuarea f umul,; pri11 tlra} natural - organ/zat In inci!Jperl mart


necompartimentate

E'1acuarea fumului la constructiile cu suprafete libere mari, la care se


Utilizeaza ecr2Ilefe de Separare, trebuie Sii respects urmatoarele condi!ii:

auprafaja delirnitata de ecran nu !rebuie sa


lungimea ni/trebuie sii fie mai mare de 60 m;
depa~easca 1600 m 2;
dslirnitarea:zonei cu furn se face intre doua ecrane ~i acoperi~ (vezi fig.Ba),
53

·•·
·- ·•· ...·..·.:.:.; ___:..:::..=, -.·~·~

.
/
'

suprafa~a luata in calcul pentru golurile de evacuare a fumului trebuie sa fie


situata in zona cu furn; suprafa1a deschiderii pentru admisia de aer
proaspat trebuie sa se gaseasca i n zona fara furn ( vezi fig.Sb);
suprafe~ele deschiderilor de admisie de aer trebuie sa fie eel pu \in egale cu
cele de evacuare a fumului;
la constructiile ia care panta acoperi ~ul ui sau a plafonplui este mai mica de
10%, distanta pe orizonta la pana la deschi_Q~ce~-d~ ~xacuare fil_l)mului djn
cadrul spatiului de!imitat de ecrane nu trebuie sa .deQ8$easca de 7 ori
inaltimea medie {H ) si nu va deoa$ i 30 m ( vezi fig .Sc); t
la cons1ructiile la care panta acoperi~ului este mai mare de 10% evacuarea
fumului trebuie sa Se faca cat rnai S US posib il, la 0 inal~ime mai 1mare Sau
egala cu i nal\imea media (H) sub tavan.

C o rnp a rtirn c nt.ul 1


Cornpa1ti1t"1enl u l 2

·- -- - - - - - - - ... ,.. ----~

LEG ENDA

H - inallimea medie sub acoperl~ (i nal\im ea de referin~a)


H'- Jnal ~rnea zon ei fibere
Hr- in~H ~mea zonei de furn
I - DiS1anta dintre 2 ecrane

Fig.Ba. Evacuarea fumului pr;n tfraj natural organizat


a unui spaffu necompartlmentat

54

soprafa!a de evacuare a fumulul
zona de furn

--Tl-

I
introducere aer I
in atara zonei cu furn

e
Fig.Ob

Fig.Be. Desfu,narea natural§ a unei hale

Atunci
respecta ci3nd secondi!f
urmatoareie prevede
i: evacuarea mecanica a fumului §i gazelor se vor

-inill!imea minima
va fide 0,50 m; a ecranelor de compartimen1are care coboara sub acoperi~
- de va asigura o gura de evacuare a fumului la maximum 320 m2, suprafa(a
se pardoseara;
2
- debitul unei guri de evacuare a fumului va fi de eel PU!in 1 m3/s pentru 100
m suprafa(il de pardoseala delimitata de ecrane;
- la un ventilator de evacuare pot Fi racordate maximum douil spa!ii delimitate
de ecrane.
vorumul alegi'lndu-se
cef!mai mare; ventilatorul cu debitul corespunzator separeului cu

- introducerea aerului se poate realiza mecanic sau natural, pe la partea de jos


a peretilor, eat ma; aproape de pardoseala.

Dispozitivele pentru evahuarea fumului §i a gazelor fierbin(i var fi distribuite


uniform §i previlzute cu deschii:Jere automata §i manua1a.

'
J
I

j j

-J~-- --- - .. --·- .. ····· .· ·-·- ··· ·· ·"·· · - - ; ~ -~---.-.......---..~ --


[-
---- .J.· -~ - · - - -·
_
........... .

r
!

ANEXA2

SOLUTll
, DE UTILIZARE A DISPOZITIVELOR DE EVACUARE
A FUMULUI ~I SISTEMELOR DE EVACUARE A FU~JlULUl §I
GAZELOR FIERBINTI LA CLADIRl PUBLICE
• j

.'
SOLUTll PENTRU CLADIRI iNALTE ~I FOARTE iNALTE

• Solutia 1 de evacuare a furnului $i gazelor fierbin\i la nivelurile supraterane,


cuprinde (vezi fig.1 a):

- introducere aer in casa scarii:


- introducere aer §i evacuare furn, in ~i din incaperea tampon (sas);
- introducere aer ~i evacuare furn in §i din caile de circula~ie orizontale
comune.

Elementele principale ale sistemului de evacuare furn ~1 gaze fierbinti in


so f u~ia 1 sunt:

- venti!atorul de introducere aer, pozat la partea cea mai de jos a casei scarii
pentru punerea ei in suprapresiune;
- ventilatorul de introducere a aerului in 1neaperea tampon pozat in partea de
jos a cladirii, raeordat la canalul , dotat cu guri de introducere (vole,i);
ventilator pozat in partea superioara a cladiri i (acope ri ~. pod) care absoarbe
fumu l ~i ii evacueaza in exterior prin intermediul unui canal dotat cu guri de
absorb\ie (vote~i), din incaperea tampun;
- ventita•or de introducere aer pozat in partea de jos a cladirii racordat la un
____canaj_ cu gurLde iqti:oducere-{vol~e-sttfla-pe-clile-de-ci1 cui a~ie cornune;
ventilator pentn.J absorb,ia ~i evacuarea fumu lui cu ajutorul unui canal §i a
gurilor de absorb\ie (vole,i) din circula,iile comune aflat 1n partea superioara a
cladirii (terasa, acoperi§, pod).

Caracteristicile principale ate elementelor ce compun solu\ia 1 sunt (vezi


fig.1 b):

- u~ile dintre casa scarii §i camera tampon §i u~ile intre can1era tampon ~i
I
cireula,ia pe orizontala trebuie sa aiba o rezisten\a ta foe conform
normativu lui P 118-99;
- guri le de introducere aer in camera tampon vor avea latura superioara la
1nal\imea maxima de 1,00 m de la pardoseala ~i sunt echipate cu vole'i in
pozi\ia de a§teptare, e an~i la foe;
- gurile de evacuare a fumului din camera tampon trebuie sa
fie amplasate cat
'
mai aproape de plafon la i nal,imea minima de 1,80 de la pardoseala ; ele sunt
echipate cu vol e\i rezisten\i la foe 1 ora. in pozi\ia de a ~teptare;
56
__ _,

---· ....
' -

- gurile de introducere a aerului de la caile de circutatie comune orizontale se


vor monta cu latura superioara la maximum 1.00 m de la pardoseala ~i sunt
0

echipate cu vole~i etan~i la foe, in pozi\ia de a~teptare;


- gurile de pe fiecare canal vertical de evacuare a fumului trebuie sa fie
echipate cu vole\i rezistenti la foe. in pozitia de a~teptare;
- gurile de evacuare a fumului din circula\iile orizontale comune se
amplaseaza langa plafon, cu latura inferioara la inal~imea de minimum
1,80 m de la pardoseala;
- debitul de introdus ~i evacuat in ~i din camera tampon trebuie sa
creeze o
suprapresiune fa~a de circula\iile comune pe orizontala. Debit I introdus va fi
mai mare cu 10°~ decat deb1tul evacuat;
- debitul introdus in circulatiile comune orizontale va fi cu o viteza a aen1IL1i
care sa nu depa~easca ~S~m~/~s~.- - - - - - - - - - : - - - -

------;.~s-o-lu-t-,ia- -
2 -d-e ~cuare a fumului ~i gazelor fierbin\i la niveluri supraterane
cuprinde (fig.2a):

- introducere aer in casa scarii;


- introducere aer in incaperea tampon (sas);
- trecerea aerutui prin suprapresiune, din incaperea tampon i n caile de
c1rculatie

comuna orizontala;
- evacuarea fumului din caile comune de circulatie orizontala.

Elementele principale ale sistemutui de evacuare furn ~i gaze fierbin\i in


solu~ia 2 sunt:

- vent1latorul de introducere aer In casa scarii pentru punerea e1 in


suprapresiune:
- ventilatorul aflat in partea de jos a cladirii. racordat la un canal cu guri de
introducere a aerului (vole~r) in camera tampon;
- gura de trecere, practicata in partea inferioara a peretilor care sa permita
trecerea aerului 1ntre camera tampon ~i catle de circula\ie comune orizontale;
- ventilatorul de evacuare furn aflat in podul sau pa acoperi~ul cladirii, racordat
fa un canal de evacuare do at cu guri de absorbtie (vole~i) a fumului din caile
comuna de circulatie
( '
orizontale.

Caracteristicile principale ale elementelor ce compun sotu\ia 2 sunt (vezi


fig.2b):
- u~ile intre casa scari~ ~i sas trebuie sa fie reziste~te la foe conform
normativului P 118~99 .1a fel ca ~i cele dintre camera tampon ~i circula~ii le
comune orizontale trebui sa reziste la foe 1/2 ora;
- gurile de introducere aer in sas vor avea latura superioara la minimum
1,00 m de la pardoseala. Ele se echipeaza cu vole\i care sunt etan~i la foe, in .
pozi\ie de a~teptare;
- gurite de trecere a aerului dintre camera tampon ~i circula\iile orizontale
comune practicate in pere\i, avand latura superioara la inal\imea maxima de
1,0 m de la pardoseala. Dispozitivu! de protec~ie a gurilor sunt vole\ii etan~i la
foe, in pozj\ia 9e
a§teptare
,
51

______
_..._~ __ .........
--~-

-·-
··- -- --~ ..---·-··--...
·--~-

,
t
I

Evacu:ue mecanrca Evacuare mecanlc~ din


din sas ciifle de circutaiie

,..._-----~ n~------------1
'- -- 1
n----
,.
SAS t
CASA SCAR11 I CIRCULATIE OAIZONTALA

__._. . . 1--- . . .,. ___.. ,___. .,_______. ,___ I
I

Introduce re a mecanioo tn b
casa ecA.rtl

lntmducefea mecnnic4 Tn
cailo de circula!ie
lntroducoron mocanl~
in sas

Flg.1 a - Schema de principiLJ pentru solutla 1 de desfumare

Gura de evacuare furn pa canal

......-------------~~~-----~-~---- r6
/
cu valet rezistcnt la foe

'
Cai de circu ta\ie comuna orizontala Debit evacuat ~ 1,3 debit introdus

- - -
Gura lntroducore aer pe canal
cu valet etan!? la foe

Gura absorbtie f um cu
volet pe canal de evacuare
Camera
re2istent ta foe
tampon Gura de inlroducere aer cu vole~,
pe canal de introducere elan~ la foe

--.... u~a reziste nta la foe


Seara

Fig.1 b - Exen1plificare la solutia 1

58

---------=--=----:_ ------·-- .
------
-·-·-
__ _.. ....... - ---

Evacuaro mecanleA dln


cine de clrcutape
~~I
-
,,
CASA SCAAll SAS CIRCULATlE ORIZONTALA (
'
. ,,...:. ~~
1,~~-~-::__ _,__ ------

lntroduce re maean:et'I
!nsa3

Ffg.2a • Schema de principfu pentru solufla 2 de desfumare

/ \ Gura evacuare rezistenta la foe


Cal de circulatie comuna ori2ontala cu volet (in pozqie de a~teptare)
Debitul evacuat > 1,3

Gura de trecere aer cu volet


etan~ la foc in poz~ie de
a~teptare viteza aerulul < 5 mis

U~a
rez1stenta la foe
viteza de circula\ie aer > 1 mis
Camera
tamp&n \
Gura Introduce re aer cu valet etanl? la foe
in p(Jz~ie de a l?teptare. Debit > 0,5 m3 /s/m2

U~a rezistenta la foe


viteza aerului > 0,5 mla
Seara

Fig.2b - E><emplificare la solufia 2

... ,. ··- ..............


. ..
..... -- - .. -- . -·
................... ·--···-·
.. .. --· .- .

,!

- gurile de pe ~anale le vertica!e de evacuare a fumului din cai!e de circula\ie


orizontale trebuie sa fie echipate cu vole\i rezisten~i la foe, in pozi\ia de
a§teptare; ele trebuie sa se gaseasca cat mai aproape de plafon avand latura
inferioara la inaltimea minima de 1,80 m de la sol.

Poz i~i ile gurilcr


de introducere a aeru!ui ~i a celo1 de ev9cuare a fumului vor fi
in pozi\ia inch is cu exceplia gurilor de introducere ~i evacuare •de la etajul incendiat,
unde vor fi in pozi ~ia deschis.
~
I

Avantaje ~ i dezavantaje ale celor doua solu\ii:


~

- Solu\ia 1 prezinta avantajul unei duble protec\ii nefiind permisa raspandirea


fumului ~i gazului in spa;iile invecinate.
Dezavantajul rezulta dintr-o echil ibrare mai dificila a sistemului, care cuprinde
un numar mare de trasee (ventilatoare, canale, guri) fiind mai dificil sa se
obtina simultaneitate de debite §i presiuni dorite.

- Solu\ia 2 prezinta avantajul, ca in caz de pana a sistemului de evacuare furn


~i gaze fierbin~i, solu\ia functioneaza §i prin izolare constructiv~ intre
circulatiile comune orizontale ~ i casa scarii.
a
Dezavantajul solu,iei rezul prin practicarea gurii de trecere intre camera
tampon §i circula\iile comune, ca re necesita precautii suplimentare.

Evacuarea fumului din spa\iile ~i incaperile subterane se asigura independent


de eel al nivelurilor supraterane, dar se adopta acelea~i sisteme.

SOLUTIJ PENTRU ATRIUM


J

Evacuarea f umului ~i gazelor fierbin\i i cazul atriumului neacoperit se face


prin tiraj natural la partea superioara.
~~----~--~~~- -- --~~-
Desfumarea atriurnului acoperit se poate face prin tiraj natural - organizat sau
mecanic.

in cazul desfumarii naturale - organizate, suprafata libera de evacuare a


fumu lui se poate realiza fie prin goluri de evacuare practicate la partea superioara a
atriumului fie prin deschideri aflate pe fa\ade diferi e ale cladirii.
Pentru determinarea suprafe\ei utile a deschiderilor trebuie tinut cont de forma
variabila a cupolelor ce acopera atriumul ~i de vanturile dominante.
De asemenea se va \ine cont -~i de pozi\ia de functionare a dispozitivului de
protectie a golului care sa nu creeze un obstacol In calea migrarii fumului.
Suprafa~a libera de evacuare va fi de minimum 1°/o din aria celui mai mare
nivel al atriumului delimitat de pereti.
lntroducerea aerului trebuie sa
se faca prin guri de introducere cu suprafa\a
libera ecl1iva!enta cu cea de evacuare a fumului.

La desfumarea mecanica (evacuarea mecanica a fumului) introducerea


aerului se poate face natural sau rr1ecanic pe (a partea de jos a atriumului.
GO
- -··· .. ··-----~· -----

in cazul introducerii naturale a aerului trebuie avut grija ca suprafa\a aleasa a


gurilor de introducere pentru un debit maxim evacuat, sa corespunda unei viteze de
circulatie a aerului ::;; 2 mis in gura .
Cu cat suprafa\a de introducere a aerului este mai mare, cre~te eficien\a
evacuarii fumului.
Daca introducerea aerului se face mecanic, debitul de aer introdus este egal
sau mai mare cu debitul de furn evacuat §i viteza de trecere a aerului prin guri sa fie
maximum de 5 mis.
Evacuarea mecanica a fumului se efectueaza in partea superioara a
atriumului prin asigurarea unui debit orar de evacuare minim egal cu de 12 ori
volumul atriumului.

Pentru determinarea suprafetei de evacuare a fumului sau a~d~e~b~it~


ul~uu..i~c~e~----r­
trebuie evacuat tre~e-~Jculata_s!JrJ~f~e ('!~calcuJ ~i vuium a numului (vezi fig.3).
L----- - suprafa\a de calcul este suprafata orizontala cuprinsa intre elementele de
construc\ie ce delimiteaza atriumul.
Volumul de calcul al atriumului este produsu! dintre sec\iunea de calcul ~i
i nal~imea totala a atriumului masurata la plafonul ultimului nivel.

Declan~area dispozitivelor de evacuare a fumului ~i de introducere a aeru!ui


trebuie sa se faca automat, comanda fiind data de un sistem de detectie ~i
- - - -J
semnali~re_automat~ a incendiului. -
in cazul introducerii naturale a aerului prin deschiderile din fa\ada cladirii ,
minimum 20°/o din dispoz.itivele de introducere vor fi ac\ionate prin comand~ I
automata de la acela~i sistem Aceste deschideri minime permit amorsarea
desfumarii, permitand o desfumare minima inaintea pornirii sistemului general de
evacuare furn ~i introducere aer.
Comanda automata a sistemului trebuie sa fie intotdeauna dublata de o
comanda manuala
~ - afiata
- - nivelul unde _este ..accesul eel mai U§_or.,
la

Pentru a impiedica inundarea etajelor superioare cu furn, este necesara


izolarea etajelor din jumatatea superioara a atriumului de spatiile ce trebuie
desfumate prin ecrane, a~ezate la marginea golului (vezi fig .4)
in cazul desfumari i naturale - evacuarea naturala a fumulur se asigura prin
deschideri situate la partea superioara a atriumului, avand suprafa\a libera de 1 /15
din suprafa\a de ca'lcul a volumului desfumat. Gunle de introducere a aerului i n mod
natural vor fi situate in partea de jos a atriumului


>

/
61

·-------·-
. .
--- ~.
··-- - ..__.- __
'"'""' ... i. .- ----· -

Trapa furn (TF)


,.
,I

Q;Q;;;z:;j\~~=::t:ic=z::w~ Cea mai mica ~c::xc:::4~·:t•:::z::z:•::::.•:::::1rr::312


1

i:::=====Ldimens1une
~ -- Jc:x=z=-:::.oc.-,,_,,.

" ~ ~ •
-- {

Fig. a Atrium in ae r liber


: ~D
Fig. b Atrium acoperit deschis
~~
~ :
'

Cea mal mic~ Cea rnai mica


dimensiune dimensiune
-- - - -- --

F~g. c Atrium acoperit inchis Fig.d Ati ium acopcnt inchis

~Ce a ma I mica
. -
---I -
.. I
F
a~1 -- -,-
• - j Suprlliafa d e baza.J

c:: ~l~n~n:_ II ~ I :
I I
~ r ~ : Cea mai micii
I
I
c
~ ! ~
dlmensiune

Fig. e Atrium deschis pe o fata Fig. t Suprafa~a ~i volumul de baza la atrium


~i inchis pe alta

Fig.3. Diferite solu(ii constructive de atrium

62
--- - ...
t:=:::=t:::::;it:::t:::z:::::::~:zlJE Ic men te ~a s ticla [J?=<~::z:::z:::z:::z::::z:::z:::zi ..·.
- -- jumatatea
superfoara

Cen rnai micll


dimenaiune Jumatatea
~- - -- -~ fnfefioar4

r ; 2 r z r 1 ;: / ::< z z ., z 2 1 , z :t :e z z t 2 • :r-;-;,i=;z C2J


7

/
Flg.4. Modalitate de izotare a nivelurilor superloare a atrlumu/u/

Evacuarea
urmatoarele reguli:fumului la inc8perile invecinate atriumului trebuie sa respecte

- desfumate;
c<3i/e de circulajie comune orrzontale deschise spre atrium trebuie sa fie

- inc8perile ~i
c8ile de circulajie invecinate atriumului trebuie sa fie separate
de atrium cu ajuforuf unor ecrane a caror i ni31\ime fibera este de 0,5 m pentru
o zona libera de furn de 2 m §i mai mare de 0,5 m (0,5 m sub fatura de jos a
gurii de evacuare) la ini31jimi ale zonei libere de furn mai mari de 2 m (vezi
flg.5);

Eeran

\
t \ --- -
-~'.~f'.. lr... .1..... ... ..... .. .
- - -- . '"i-·---U: ·'·
·~
,, evacuare
· - ····· ·-··-· ···-·· ··- l

Atrium r I
I
Atrium
>2tn
l I
I
~- - ·- L -------- ----.,.._..,~ f
-.. . --------. . . __..__·---.-..._....:..,::ID

Fig.5. Dimensiunile ecranelor de protectie la tum pentru lncaperi/e lnvecinate


II . . .
"

61
()

I
- desfumarea trebuie sa se fa ca mecanic, iar panf-va ei se face automatizat
pe intreaga suprafa1a delimitata de ecrane.

Se poate porni desfumarea sin1ultan~ a tuhr:T incaperilor invecinate


atriumului de pe acela~i etaj.

f
I

~ ··------~, -

64
ANEXA 3

TERMINOLOGIE

1.Ardere (~mbustie) - reaciia de combinare a unui material cu oxigenul, inso\ita


de degajarea de caldura ~i in general, de emisie de flacari ~i/sau incandescenta .. - -- ->-

~i/sau dega·are de fu ---


1 - - - --...::...----,

2 . Canale {ghene) - cai de evacuare a fumului (desfumare) in caz de incendiu,


.
realizate din materiale incombustibile (CO) .

3. Clcpeta antifoc - dispozitiv de inchidere (obturare) rezistent la foe montat pe


tubulatura de ventilare, care strapunge un element de constructie antifoc sau
rezistent la foe {in pozitie normala deschisa ~i prevazuta cu ac\ionare automata §i
manuala in caz de incendiu).

4. Clasa de periculozitate - caracteristica (clasificare) a materialelor ~i/sau


substan\elor care se depoziteaza exprimata in func~ie de contribu,ia pe care o
aduc la apari,ia ~i dezvoltarea incendiilor precum ~i de sensibilitatea lor la
efec;e1e acestora.

5. Clasa de combustibilitate - caracteristica a unui material sau element,


exprimata prin nivelul parametri lor specifici, determina \i in urma unor incercari
standardizate .

6. Combustibilitatea materialelor §i elementelor de constructii §i instaratii -


capacitatea acestora de a se aprinde ~i arde in continuare, contribuind la
cre§terca cantitatii de caldura dezvoltata de incendiu.
in func\ie de bo~portarea la foe, materialele ~i elementele de construc\ii sau
instala\ii pot fi ~ncombustibile CO (CA 1) sau combustibile.
Materialele ~i 1 elementele. combustibile se ciasifica in urmatoarefe clase de
combustibili tate: t
- C1 (CA2a) - practic neinflamabile;
- c2 (CA2b) - dificil inflamabil;
- C3 (CA2c} - mediu inflamabile;
- C4 (CA2d) - u~or inflamabile.
Materiatele din clasele C1 (CA2a) ~i C2 (CA2b) sunt considera te greu
combustibile.

7. Compattiment de incendiu - construc\ie independenta (instala\ie) precum ~i


\_ construc~ii corl}asate sau grupate, amplasate la distan\ele normate fa\~ de veci-

65
..
.
..
I
. -~ .. -
·-- , .. ""
--· ··------ - _......

S-ar putea să vă placă și