Sunteți pe pagina 1din 128

ORDINUL

nr.din ...2010
pentru aprobarea reglementrii tehnice "Normati pentru proiectarea!
e"ecutarea #i e"ploatarea in$tala%iilor de entilare #i climati&are"!
indicati I' ( 2010
n conformitate cu prevederile art. 10 i art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea n construcii! cu modific"rile ulterioare! ale art. 2 din #egulamentul privind tipurile
de reglement"ri te$nice i de c$eltuieli aferente activit"ii de reglementare n construcii!
ur%anism! amena&area teritoriului i $a%itat! apro%at prin 'ot"r(rea )uvernului nr. 203/2003! cu
modific"rile i complet"rile ulterioare i ale 'ot"r(rii )uvernului nr.101*/200+ privind
m"surile pentru organi,area i reali,area sc$im%ului de informaii n domeniul standardelor i
reglement"rilor te$nice! precum i al regulilor referitoare la serviciile societ"ii informaionale
ntre #om(nia i -tatele .em%re ale /niunii 0uropene! precum i 1omisia 0uropean"! cu
modific"rile ulterioare!
av(nd n vedere 2rocesul3ver%al de avi,are nr. + din 04.09.2010 al 1omitetului 5e$nic
de 1oordonare )eneral" din cadrul .inisterului 6e,volt"rii #egionale i 5urismului i 7vi,ul
nr. 3 din 0+.11.2010 al 8nspectoratului )eneral pentru -ituaii de /rgen"!
n temeiul art. 5 pct. 88 lit. e9 i al art. 13 alin.:*9 din 'ot"r(rea )uvernului nr.
1*31/2009 privind organi,area i funcionarea .inisterului 6e,volt"rii #egionale i
5urismului! cu modific"rile i complet"rile ulterioare!
mini$trul de&oltrii regionale #i turi$mului emite pre&entul
O R D I N)
*rt. 1 ; -e apro%" reglementarea te$nic" <=ormativ pentru proiectarea! e>ecutarea i
e>ploatarea instalaiilor de ventilare i climati,are<! indicativ 85 ; 2010! prev",ut" n ane>a
care face parte integrant" din pre,entul ordin.
*rt. 2 ; La data intr"rii n vigoare a pre,entului ordin! ?rdinul ministrului lucr"rilor
pu%lice i amena&"rii teritoriului nr. 55/=/1998 pentru apro%area reglement"rii te$nice
@=ormativ pentru proiectarea i e>ecutarea instalaiilor de ventilare i climati,areA! indicativ
8531998! ?rdinul ministrului lucr"rilor pu%lice i amena&"rii teritoriului nr. 15/=/199+ pentru
apro%area reglement"rii te$nice @8nstruciuni te$nice de proiectare pentru ventilarea sau
nc"l,irea cu aer cald prin &eturi de aer ori,ontaleA! indicativ 85/13199+! ?rdinul ministrului
lucr"rilor pu%lice i amena&"rii teritoriului nr. 55/=/1998 pentru apro%area reglement"rii
te$nice @=ormativ privind e>ploatarea instalaiilor de ventilare i climati,areA! indicativ 85/23
1998! precum i orice alte dispo,iii contrare i ncetea," aplica%ilitatea.
*rt. + ; 2re,entul ordin
B9
se pu%lic" n .onitorul ?ficial al #om(niei! 2artea 8 i intr" n
vigoare la 30 de ,ile de la data pu%lic"rii.
2re,enta reglementare a fost adoptat" cu respectarea procedurii de notificare prev",ut" de
6irectiva 98/3+/10 a 2arlamentului 0uropean i a 1onsiliului din 22 iunie 1998! de sta%ilire a
unei proceduri pentru furni,area de informaii n domeniul standardelor i reglement"rilor
te$nice! pu%licat" n Curnalul ?ficial al 1omunit"ilor 0uropene L 20+ din 21 iulie 1998!
modificat" prin 6irectiva 98/+8/10 a 2arlamentului 0uropean i a 1onsiliului din 20 iulie
1998! pu%licat" n Curnalul ?ficial al 1omunit"ilor 0uropene L 214 din 5 august 1998.
,INI-.RU
/lena 0abriela UDR/*
2
*ne"a
la ?rdinul .6#5 nr................../ 2010
NOR,*.I1
pentru
proiectarea! e"ecutarea #i e"ploatarea in$tala%iilor de entilare #i climati&are
Indicati I ' ( 2010
3
CUPRINS
1. Obiect, domeniu de aplicare, cerine generale
2. Terminologie
3. Ventilarea cldirilor
3.1. Cerine pentru realizarea ventilrii
Calitatea aerului interior
Prevederi pentru conformarea cldirilor ventilate
3.2. Sisteme de ventilare
Tipuri de sisteme de ventilare
Criterii generale de alegere a sistemelor de ventilare
Ventilarea natural
Principii de dimensionare
Elemente componente
Ventilarea mecanic
Principii de dimensionare
Elemente componente
Ventilarea mit
Principii de dimensionare
Elemente componente
!. Climati"area cldirilor
4.1. Cerine pentru realizarea climatizrii
Confortul termic
#ivelul sonor $de "gomot%
4.2. Sisteme de climatizare
Tipuri de sisteme de climati"are
Criterii generale de alegere a sistemelor de climati"are
Climati"area numai aer
Climatizarea cu debit constant
Climatizarea cu debit variabil
Climati"area aer&ap
Climatizarea cu ventiloconvectoare
Climatizarea cu ejectoconvectoare
Climatizarea cu panouri de rcire
Climatizarea cu pomp de cldur pe bucla de ap
Climati"area cu agent frigori'c
Climatizarea local cu agent rigori!c
Climatizarea centralizat cu debit variabil de agent rigori!c
(. )lemente generale de calcul
".1. Parametrii interiori de calcul pentru cldirile
ventilate#climatizate
".2. Parametrii e$teriori de calcul pentru cldirile
ventilate#climatizate
".3. Sarcina termic de %nclzire#rcire a cldirii
".4. &ebitele de aer %n spaiile ventilate#climatizate
".". &imensionarea conductelor de aer 'i calculul pierderilor de
sarcin
*. Componente generale ale sistemelor de ventilare+climati"are
(.1. Elemente 'i dispozitive terminale pentru introducerea 'i
e$tragerea )evacuarea* aerului din %ncperile ventilate#climatizate
+
(.2. Conducte de aer 'i accesorii
(.3. +entilatoare
(.4. ,iltre de aer
(.". -aterii de %nclzire#rcire
(.(. .gregate centrale de tratare a aerului
(./. Centrala de ventilare#climatizare
,. Prevederi generale pentru ec-ipamentele instalaiilor de
ventilare+climati"are
.. /oluii de ventilare+climati"are pentru diferite destinaii de cldiri
0.1. 1ocuine
0.2. -irouri
0.3. 2oteluri
0.4. Centre comerciale
0.". Cldiri pentru %nvm3nt
0.(. Piscine
0./. 4estaurante
0.0. 2ale industriale
0. 1suri 2i soluii pentru cre2terea e'cienei energetice a instalaiilor
de ventilare+climati"are
5.1. 6zolarea termic a instalaiilor
5.2. 4ecuperarea 'i stocarea cldurii 'i utilizarea surselor
regenerabile
13. )ecutarea instalaiilor de ventilare+climati"are
11. Punerea 4n funciune 2i recepia instalaiilor de
ventilare+climati"are
12. )ploatarea, 4ntreinerea, revi"iile 2i reparaiile instalaiilor de
ventilare+ climati"are
13. 5neele 1 & .
5
1. Obiect, domeniu de aplicare, cerine generale
1.1. 6eglementarea te-nic are ca obiect proiectarea, eecutarea 2i
eploatarea instalaiilor de ventilare 2i de climati"are.
1.2. Prevederile reglementrii te-nice se aplic urmtoarelor tipuri de
cldiri, indiferent de forma de proprietate7
a) cldiri civile 2i industriale noi,
b) cldiri civile 2i industriale eistente, supuse unor lucrri de
moderni"are, modi'care, transformare, consolidare, etindere,
sc-imbare de destinaie, reparaii capitale 2i reabilitare termo&
energetic.
1.3. 8ac ecepie de la aplicarea acestei reglementri te-nice7 instalaiile
de ventilare, climati"are 2i aer condiionat destinate asigurrii condiiilor
te-nologice de tip special $instalaii din camere curate, instalaii de de"odori"are,
instalaii de transport pneumatic, instalaii din mine, tuneluri 2i din construcii
agro"oote-nice% precum 2i instalaiile de rcire prin radiaie.
1.. Pre"enta reglementare te-nic nu tratea" proiectarea 2i eecutarea
instalaiilor pentru evacuarea fumului 2i a ga"elor 'erbini 4n ca" de incendiu
$desfumare% sau a ec-ipamentelor 2i sistemelor protectoare, la care pericolul de
eplo"ie re"ult eclusiv din pre"ena substanelor eplo"ive sau a substanelor
c-imice instabile9 sunt 4ns incluse prevederi care reglemententea" posibilitatea
utili"rii pariale sau totale a instalaiilor de ventilare ale cldirii, pentru
evacuarea fumului 2i ga"elor 'erbini.
1.!. :a proiectarea, eecutarea 2i eploatarea instalaiilor de ventilare 2i de
climati"are trebuie 4ndeplinite condiiile de calitate 2i de performan, referitoare
la urmtoarele cerine eseniale7
a% re"isten mecanic 2i stabilitate,
b% securitate la incendiu,
c% igien, sntate 2i mediu,
d% siguran 4n eploatare,
e% protecie 4mpotriva "gomotului,
f% economie de energie 2i i"olare termic.
1.". $1% Prevederile din acestei reglementri te-nice urmresc aplicarea 4n
domeniul instalaiilor de ventilare 2i climati"are a urmtoarelor acte normative7
:egea nr. 13+100( privind calitatea 4n construcii, cu modi'crile ulterioare 2i
:egea nr. 3,2+233( privind performana energetic a cldirilor cu modi'crile
ulterioare 2i au un caracter obligatoriu pentru toate tipurile de construcii
menionate la art. 1.2.
$2% 8ac ecepie, acele prevederi 4n care este inclus eplicit epresia ;se
recomand<.
1.#. O serie de articole din aceast reglementare te-nic fac trimiteri la
alte reglementri te-nice speci'ce, care se aplic 4n funcie de gradul de
obligativitate al prevederilor acestora.
*
1.$. :a proiectarea, eecutarea 2i eploatarea instalaiilor de ventilare 2i
climati"are din cldiri se respect de asemenea, prevederile corespun"toare
cuprinse 4n anea 1.
1.%. Cerinele generale referitoare la proiectarea 2i eecutarea lucrrilor de
instalaii de ventilare 2i climati"are din cldiri sunt urmtoarele7
a) instalaiile de ventilare 2i climati"are se eecut numai pe ba"a
proiectului te-nic 2i a detaliilor de eecuie. Proiectul se elaborea" de ctre
proiectani de specialitate cu competene 4n domeniu, conform prevederilor
legale 4n vigoare la data elaborrii proiectului.
b) proiectul se veri'c 4n condiiile legale de ctre veri'catori de proiecte,
atestai 4n conformitate cu prevederile legale, pe ba"a reglementrilor te-nice 4n
vigoare la data veri'crii proiectului, pentru cerinele eseniale stabilite de
proiectant. 6eferatele de veri'care ale proiectului fac parte integrant din proiect.
c) proiectul de instalaii de ventilare 2i+sau climati"are se reali"ea" pentru
instalaiile aferente categoriilor de cldiri 4nscrise la art. 1.2.
d) proiectul te-nic furni"ea" informaiile te-nice complete, sub form de
piese scrise 2i desenate, privind dimensionarea, eecuia lucrrilor, monta=ul
ec-ipamentelor+utila=elor, asigurarea cerinelor eseniale de calitate, teste, etc.
e) detaliile de eecuie se elaborea" pe ba"a proiectului te-nic avi"at de
investitor+bene'ciar, dup alegerea ec-ipamentelor+utila=elor 2i materialelor de
instalaii de ventilare 2i climati"are, pe ba"a caracteristicilor te-nice ale acestora9
detaliile de eecuie trebuie s cuprind toate elementele necesare pentru
eecuia instalaiei, detaliind 2i particulari">nd informaiile furni"ate 4n proiectul
te-nic.
&) proiectul te-nic, detaliile de eecuie 2i dup ca", dispo"iiile de 2antier,
emise pe parcursul eecutrii lucrrilor trebuie s furni"e"e toate datele necesare
certi'crii energetice a cldirilor noi sau a celor eistente la care s&au reali"at
lucrri de moderni"are, modi'care, transformare, consolidare, etindere,
sc-imbare de destinaie, reparaii capitale 2i reabilitare termo&energetic.
g) proiectul te-nic, detaliile de eecuie, instruciunile de eploatare 2i dup
ca", dispo"iiile de 2antier, emise pe parcursul eecutrii lucrrilor, se cuprind 4n
cartea te-nic a construciei, care se pred investitorului+proprietarului 4nainte de
recepia 'nal a lucrrilor.
') pentru obiectivele de investiii noi, precum 2i pentru reali"area lucrrilor
speci'ce de intervenii la construciile eistente, 'nanate total sau parial din
fonduri publice, fa"ele proiectului vor ' conforme prevederilor legale 4n vigoare la
data elaborrii proiectului.
4
2. (erminologie
2.1. Terminologia 2i notaiile utili"ate 4n aceast reglementare te-nic sunt
4n concordan cu termenii 2i de'niiile folosite 4n normele rom>ne2ti din
domeniul de activitate7
:egea nr. 13+100(, cu modi'crile ulterioare 2i :egea nr. 3,2+233(,
cu modi'crile ulterioare9
1etodologia de calcul al performanei energetice a cldirilor
1C331+233*9
/6 )# 12,027233!, Ventilarea 4n cldiri. /imboluri, terminologie 2i
simboluri gra'ce9
/6 C)#+T6 12131&(7233,, /isteme de control al fumului 2i ga"elor
'erbini. Partea (7 ?-id de recomandri funcionale 2i metode de calcul pentru
sisteme de ventilare pentru evacuarea fumului 2i ga"elor 'erbini9
/6 )# @/O ,,337233*, 5mbiane termice moderate A Beterminarea
analitic 2i interpretarea confortului termic prin calculul indicilor P1V 2i PPB 2i
speci'carea criteriilor de confort termic local
/6 C6 1,(272332, @nstalaii de ventilare 4n cldiri. Criterii de
proiectare pentru reali"area confortului termic interior9
/6 )# 12131&*7233(, /isteme pentru controlul fumului 2i ga"elor
'erbini. Partea *7 /peci'caii pentru sisteme cu presiune diferenial A Cituri9
5lte standarde 4n vigoare.
O serie de termeni 2i de'niii sunt reluai 2i eplicai cu scopul de a clari'ca
mrimile, conceptele etc., la care se face referin 4n diferitele pri ale acestei
reglementri te-nice.
2.2. Calitatea aerului interior este caracteristica $4nsu2irea% acestuia de
a avea un coninut de poluani care nu dep2este concentraiile sau do"ele
admise $asimilate de persoane 4n perioada de ocupare%, asigur>nd astfel igiena 2i
sntatea persoanelor.
2.3. Clapet) anti&oc & dispo"itiv de 4nc-idere $obturare% re"istent la foc,
montat pe conducta $canalul% de ventilare care strpunge un element de
construcie antifoc sau re"istent la foc, care este 4n po"iie normal desc-is 2i
care este prev"ut cu acionare automat 2i manual 4n ca" de incendiu%.
2.. $1% Climati*area este procesul prin care 4n interiorul 4ncperilor se
asigur o temperatur controlat a aerului, indiferent de procesele termice din
interiorul sau din eteriorul cldirii. Climati"area presupune 4ncl"irea 2i rcirea
controlat a spaiilor. Prin climati"are se urmre2te reali"area confortului termic al
ocupanilor din 4ncperi.
$2% Prin climati"are se poate reali"a 2i controlul umiditii aerului interior,
dar nu este o situaie implicit.
$3% @n procesul de climati"are se poate trata 2i aerul proaspt necesar
ventilrii9 4n acest ca", climati"area este cuplat cu ventilarea.
2.!. Cl)dire &oarte puin poluant) & o cldire reali"at din materiale cu
emisii foarte mici de poluani $ca de eemplu piatra, sticla, metalul% 2i 4n care nu
se desf2oar activiti cu emisii poluante 2i nu eist surse poluante $ca de
eemplu fum de igar%. @nformativ, emisiile $TCOV, formalde-id, amoniac etc.%
sunt date 4n anea C din standardul /6 )# 1(2(17233,.
8
2.". Cl)dire puin poluant) & o cldire reali"at din materiale cu emisii
mici de poluani 2i 4n care activitile cu emisii poluante sunt limitate sau
inter"ise. @nformativ, emisiile $TCOV, formalde-id, amoniac etc.% sunt date 4n
anea C la standardul /6 )# 1(2(1 7233,.
2.#. Cl)dire poluant) & o cldire care nu corespunde tipurilor de cldire
foarte puin sau puin poluant.
2.$. Con&ortul termic & este sen"aia de bun stare '"ic re"ultat din
faptul c sc-imbul de cldur dintre corpul uman 2i mediul 4ncon=urtor se
reali"ea" fr suprasolicitarea sistemului termoregulator.
2.%. Condiionarea aerului este procesul prin care se reali"ea" controlul
temperaturii, umiditii, vite"ei 2i de cele mai multe ori 2i a puritii aerului
interior. Termenul este utili"at 4n special pentru 4ncperi cu condiii te-nologice
speciale.
2.1+. ,-ciena .entil)rii este o mrime adimensional care eprim 4n ce
msur aerul de ventilare se amestec cu aerul interior din 4ncpere9 se eprim
ca raport 4ntre diferena de concentraie de poluant $cldur, umiditate, ga"e%
dintre aerul evacuat c
)D5
2i aerul introdus c
/EP
2i diferena de concentraie dintre
aerul interior $din "ona ocupat% c
@B5
2i aerul introdus c
/EP
7
F
D
G $c
)D5
A c
/EP
%+$c
@B5
A c
/EP
%
2.11. Indicele de curent $B6% este o estimare a procentului de persoane
nemulumite din cau"a H curentului I produs de vite"a 2i intensitatea turbulenei
aerului care produce inconfort, 4n anumite condiii de temperatur.
2.12. Procentul de per/oane nemulumite 0PP1) este o estimare a
procentului de persoane dintr&un grup care are o anumit activitate 2i un anumit
grad de i"olare a 4mbrcminii, care consider c nivelul de confort termic dintr&o
4ncpere cu anumii parametri, este nesatisfctor.
2.13. Sarcina termic) de calcul a 2nc)perii 0/en/ibil), latent),
total)) repre"int Juul de cldur sensibil+latent+total, necesar a ' introdus
sau etras din 4ncpere pentru a reali"a starea interioar de calcul9 se determin
corespun"tor condiiilor climatice de calcul 2i condiiilor interioare de eploatare
de calcul $surse interioare care dega= cldur%.
2.1. Sarcina termic) de calcul a /i/temului repre"int Juul de
cldur sensibil+latent+total, necesar a ' introdus sau etras de sistemul de
instalaii de ventilare+climati"are, pentru a reali"a starea interioar de calcul9 se
determin corespun"tor condiiilor climatice de calcul 2i condiiilor interioare de
eploatare de calcul $surse interioare care dega= cldur%. /arcina sistemului nu
repre"int suma sarcinii de calcul a 4ncperilor.
2.1!. Sarcina termic) 0a 2nc)perii3/i/temului) repre"int Juul de
cldur sensibil+latent+total, necesar a ' introdus sau etras din 4ncpere la un
moment dat, pentru a reali"a starea interioar de calcul9 se determin
corespun"tor condiiilor climatice 2i condiiilor interioare de eploatare,
corespun"toare momentului de calcul.
9
2.1". (emperatura operati.) a unei 4ncperi date, este temperatura
uniform a unei 4ncperi ec-ivalente 4n care sc-imbul de cldur prin convecie 2i
prin radiaie al unei persoane, este acela2i cu cel din 4ncperea dat9 pentru
vite"e ale aerului mai mici de 3,! m+s 2i temperaturi medii de radiaie mai mici de
(3
3
C, temperatura operativ se poate calcula ca media aritmetic dintre
temperatura aerului 2i temperatura medie de radiaie.
2.1#. (ipurile de aer sunt denumite 2i notate dup rolul pe care 4l are
aerul, ca agent de lucru din instalaiile de ventilare+climati"are9 acestea sunt
de'nite conform tabelului 2 din /6 )# 13,,07233,.
2.1$. 4entilarea este procesul prin care intr $natural sau forat% aer
proaspt 4n 4ncperi 2i prin care, din 4ncperi se elimin $natural sau forat% aerul
poluat.
5stfel se reali"ea" diluarea+eliminarea poluanilor interiori7 umiditate,
ga"e, vapori, praf, fapt ce constituie funcia $obiectivul% ventilrii. Prin ventilare se
asigur calitatea aerului interior $limitarea concentraiei poluanilor 2i a
do"elor admise de poluani%.
Kntotdeauna, pentru a reali"a condiia '"ic de ec-ilibru a debitelor de aer
$suma debitelor introduse 2i evacuate s 'e nul%, eist un debit de aer care
intr 4n 4ncpere, egal cu debitul de aer care iese din 4ncpere.
2.1%. 4aloare 5imit) de ,6punere 045,), valoarea limit instantanee
sau pe o perioad de 1( min. a concentraiilor unei substane care nu trebuie
dep2it, pentru a nu afecta sntatea.
2.2+. 4aloarea 7edie de ,6punere 047,), valoare limit medie 4n timp
a concentraiilor unei substane, care nu trebuie dep2it 4ntr&un interval de . ore,
pentru a nu afecta sntatea.
2.21. 4olet 0clapet) de de/&umare), dispo"itiv de inc-idere $obturare%
re"istent la foc, montat pe conductele $canalele% de evacuare a fumului, desc-is
4n po"iie de a2teptare 2i prev"ut cu acionare automat 2i manual 4n ca" de
incendiu.
2.22. 4otul mediu pre.i*ibil P74 repre"int un indice care eprim
sen"aia previ"ibil de confort termic a unui grup de persoane dintr&o 4ncpere cu
parametri dai, 4n anumite condiii de activitate 2i cu un grad de i"olare termic a
4mbrcminii cunoscut.
2.23. 8ona termic) a cl)dirii repre"int o parte dintr&o cldire care este
caracteri"at prin anumii parametri ai ambianei termice interioare 2i printr&un
anumit pro'l de variaie a sarcinii termice, re"ultat din orientarea cldirii, din
modul de utili"are a spaiului ocupat, a distribuiei surselor interioare de cldur
etc.
2.2. 8ona ocupat) a unei 2nc)peri este acea parte a 4ncperii 4n care
se desf2oar activitatea din 4ncpere 2i 4n care trebuie s se asigure parametrii
de calcul pentru calitatea aerului 2i confortul termic9 distanele fa de
elementele de constucie perimetrale care se respect la constituirea "onei
ocupate sunt stabilite conform L *.2 din standardul /6 )# 13,,07233,.
10
2.2!. Conducte de aer 9 ansamblu format din piese cu diferite seciuni
prin care circul aerul de ventilare+climati"are 4ntre diferite pri ale unui sistem
$instalaii%. @n literatura rom>n de specialitate se folosesc 2i termenii de canale
de aer 2i tubulatur de ventilare. Kn reglementarea te-nic, care are la ba"
standardele europene din domeniu, se utili"ea"a termenul de conduct de aer. /e
recomand utili"area termenului de canal de aer 4n ca"ul 4n care circulaia aerului
se reali"ea" prin elemente confecionate din beton sau "idrie.
11
3. 4entilarea cl)dirilor
3.1. Cerine pentru realizarea ventilrii
Calitatea aerului interior
3.1.1. $1% Kn toate 4ncperile unei cldiri trebuie s se asigure calitatea
aerului interior.
$2% Calitatea aerului interior se asigur prin ventilare, 4n funcie de
destinaia 4ncperii, de tipul surselor de poluare 2i de activitatea care se
desf2oar 4n 4ncpere. @n ca"uri particulare, calitatea aerului se poate asigura
prin mi=loace speciale $'ltre cu crbune activ, aparate de de"odori"are etc.%9
aceste situaii nu fac obiectul acestei reglementri te-nice.
3.1.2. Pentru "ona ocupat din 4ncperile civile, se stabilesc patru categorii
de calitate a aerului interior $@B51 A @B5!%, menionate 4n tabelul 3.1.
Tabelul 3.1. Categorii de calitate a aerului interior $din /6 )# 13,,07233,%
Cla/a de calitate a aerului
interior
1e/criere
@B5 1 Calitate ridicat a aerului
interior
@B5 2 Calitate medie a aerului interior
@B5 3 Calitate moderat a aerului
interior
@B5 ! Calitate sc"ut a aerului
interior
Kncadrarea 4n categoriile @B5 menionate, se face 4n funcie de destinaia
cldirii, de activitatea din 4ncperi, de tipul surselor de poluare.
a% 5stfel, pentru cldirile civile 4n care principala surs de poluare o
repre"int bioeJuenii emi2i de oameni, calitatea aerului 4n 4ncperile 4n care nu
se fumea", se clasi'c dup concentraia de bioid de carbon acceptat la
interior, peste concentraia eterioar, conform tabelului 3.2.
Tabelul 3.2. Categorii de calitate a aerului interior 4n funcie de concentraia de
CO2 peste nivelul eterior $din /6 )# 13,,07233,%
Categorie #ivelul de CO
2
peste nivelul din aerul eterior, 4n
ppm
Bomeniu tipic Valoare prin lips
@B5 1 M !33 3(3
@B5 2 !33 A *33 (33
@B5 3 *33 A 1333 .33
@B5 ! N 1333 1233
Kn ca"ul instalaiilor de ventilare reglate 4n funcie de concentraia de CO
2
4n
aerul interior sau 4n aerul evacuat, nivelul de CO2 va sta la ba"a reglrii
instalaiilor de ventilare funcie de pre"ena uman, 4n vederea meninerii
categoriei de calitate a aerului.
12
b% @n funcie de dega=rile de poluani din 4ncperile civile, cldirile se
clasi'c $art. 2.(, 2.*, 2.,% 4n 7 cldiri foarte puin poluante, cldiri puin poluante
2i cldiri poluante.
c% Pentru 4ncperi civile 4n care criteriile de ambian sunt determinate de
pre"ena uman, calitatea aerului interior se va asigura prin debitul de ventilare
$de aer proaspt% care se stabile2te 4n funcie de destinaia 4ncperilor, de
numrul 2i de activitatea ocupanilor precum 2i de emisiile poluante ale cldirii
$de la elementele de construcie, 'nisa=e, mobilier 2i sistemele de instalaii%,
conform L (.!.3.
d% Pentru 4ncperi fr o destinaie precis $de eemplu spaii de
depo"itare%, clasi'carea calitii aerului 2i respectiv debitul de aer de ventilare
introdus, care poate ' eterior sau transferat din alte 4ncperi, se stabile2te 4n
funcie de aria util a pardoselii, conform L(.!...
e% Pentru 4ncperile civile 2i industriale 4n care eist emisii de poluani
altele dec>t bioeJuenii 2i emisiile cldirii, calitatea aerului interior trebuie
asigurat prin respectarea valorilor de concentraie admis 4n "ona ocupat. @n
acest scop, concentraia poluanilor interiori 2i debitul de aer introdus se
calculea" conform L(.!.!.
f% /e consider c ec-ipamentele de birou $computere, imprimante,
copiatoare, monitoare%, se caracteri"ea" printr&un grad de emisie negli=abil
$pentru substanele ca de eemplu7 TCOV, DCDO, #D
3
2i produse cancerigene%.
g% Pentru concentraiile admise 4n "ona ocupat din spaiile industriale se
respect valorile indicate de #ormele ?enerale de Protecie a 1uncii $#?P1%.
-% Pentru cldirile civile, 4n anea C din /6 C6 1,(272332, sunt date o serie
de valori indicative privind epunerea 2i riscul unor poluani interiori.
i% Kn 4ncperile 4n care este permis fumatul se vor respecta debite de aer
proaspt ma=orate conform L.(.!.3.
3.1.3. Kn funcie de nivelul de poluare din 4ncperi, calitatea aerului etras
din 4ncperi se clasi'c 4n patru categorii $)T51 A )T5!%, conform tabelului 3.3.
Kn ca"ul 4n care aerul etras provine din amestec de aer de categorii diferite, tot
debitul de aer se va considera ca av>nd categoria cea mai mare.
3.1.. Categoriile pentru aerul evacuat $)D51 A )D5!% corespund categoriilor
aerului etras 2i se aplic aerului dup reali"area unor eventuale epurri. Kn ca"ul
aplicrii unei tratri 4n scopul epurrii aerului evacuat, metoda de tratare 2i e'ciena
procesului trebuie speci'cate 4n proiect.
5erul evacuat de clas )D5 1 nu poate ' niciodat reali"at prin tratare.
3.1.!. Calitatea aerului evacuat din cldiri se clasi'c 4n patru categorii
$)D51 A )D5!%, conform tabelului ! din /6 )# 13,,07233,.
3.1.". Calitatea aerului eterior se clasi'c 4n cinci categorii $OB51 A
OB5(%, conform tabelului 3.!, lund 4n considerare recomandrile din L (.2.3 din
/6 )# 13,,07233,. Bate indicative referitoare la nivelul de poluare a aerului
eterior, se gsesc 4n anea * din /6 C6 1,(2723329 de asemenea, valori anuale
ale nivelului de poluare sunt indicate 4n tabelul * din /6 )# 13,,07233,.
Tabelul 3.3. Categorii de calitate a aerului etras din 4ncperi $din /6 )#
13,,07233,%
Catego
rie
Bescriere )emple $informative%
13
)T51 5er etras cu nivel sc"ut de poluare
5er provenit din 4ncperi 4n care
sursele principale de emisie sunt
materialele de construcie 2i
structur 2i aer din 4ncperi
ocupate 4n care sursele principale
de emisie sunt metabolismul
uman 2i materialele de
construcie 2i structur. @ncperi
4n care nu este permis fumatul
Oirouri, spaii pentru servicii
publice, sli de clas, sli de
4ntruniri, spaii comerciale
fr surse de emisie
particulare
)T52
5er etras cu nivel moderat de poluare
5er provenit din 4ncperi ocupate,
care conin mai multe impuriti
dec>t categoria 1 din acelea2i
surse 2i+sau din activiti umane.
Kncperi care intr 4n mod normal
4n categoria )T5 1 dar 4n care
este permis fumatul.
/li de mese, spaii de
preparare a buturilor
calde, spaii de depo"itare 4n
cldiri de birouri, camere de
-otel, garderobe.
)T53
5er etras cu nivel ridicat de poluare
5er provenit din 4ncperi 4n care
dega=rile de umiditate, procesele
te-nologice, substanele c-imice
etc. reduc substanial calitatea
aerului.
?rupuri sanitare, saune,
buctrii, unele
laboratoare de c-imie, centre
de copiere, 4ncperi destinate
fumtorilor
)T5!
5er etras cu nivel foarte ridicat de poluare
5er care conine mirosuri 2i
impuriti duntoare sntii 4ntr&o
concentraie mai mare dec>t
valorile admise pentru aerul
interior din "onele ocupate.
Dote pentru u" profesional,
grtare 2i dispo"itive locale
de evacuare a aerului din
buct rii, gara=e, tuneluri 2i
parcri pentru ma2ini,
4ncperi de vopsit, 4ncperi
pentru rufe murdare, 4ncperi
pentru gunoi mena=er,
instalaii din curtorii,
4ncperi utili"ate intens pentru
fumat 2i anumite laboratoare
de c-imie.
3.1.#. 5erul introdus 4n 4ncperile ocupate, trebuie s asigure prin calitatea
sa 2i prin debitul de aer, calitatea aerului interior din "ona ocupat $sunt
considerate dou categorii pentru aerul introdus7 /EP1 & /EP2, conform tabelului
3.(%.
Tabelul 3.!. Categorii de calitate a aerului eterior $din /6 )# 13,,07233,%
Categorie
Bescriere
OB5 1 5er pur care conine doar temporar particule de praf $de eemplu
polen%
OB5 2 5er eterior cu concentraie ridicat de particule de praf
OB5 3 5er eterior cu concentraie ridicat de poluani ga"o2i
OB5 ! 5er eterior cu concentraie ridicat de particule de praf 2i de
poluani ga"o2i
OB5 (
5er eterior cu concentraie foarte ridicat de particule de praf 2i
de poluani ga"o2i
1+
Tabelul 3.(. Categorii de calitate a aerului introdus 4n 4ncperi $din /6 )#
13,,07233(%
Categorie
Bescriere
/EP1
5er introdus care con ine numai aer eterior
/EP2
5er introdus care con ine aer eterior si aer recirculat
Pre.ederi pentru con&ormarea cl)dirilor .entilate
3.1.$. Conformarea cldirii contribuie la cre2terea confortului 2i la
economie de energie9 aceasta trebuie reali"at pe ba"a concepiei de proiectare
integrat, 4n funcie de destinaia cldirii, compactitatea sa, condiiile climatice,
amplasament.
3.1.%. $1% Pentru reali"area unei ventilaii economice, prin conformarea
cldirii se urmre2te7
a% reducerea sarcinii termice a cldirii,
b% reali"area ventilrii naturale,
c% ventilarea 2i rcirea controlat a cldirii 4n timpul nopii, vara,
d% reali"area unei circulaii ec-ilibrate a aerului 4n interiorul cldirii.
$2% Kn scopul reducerii sarcinii termice a cldirilor, se vor avea 4n vedere7
a% reali"area unui raport convenabil 4ntre amprenta la sol 2i volumul
cldirii,
b% proiectarea anvelopei cldirii care s limite"e sarcina termic de
4ncl"ire+ rcire, prin7
1. i"olare termic a prii opace 2i vitrate a anvelopei,
2. anvelop dubl, ventilat $integrat 4n strategia de ventilare a
cldirii%,
3. ferestre cu protecie solar e'cient 2i reglabil,
!. ferestre cu transmitan solar variabil, pentru controlul iluminrii
2i limitarea sarcinii termice de var
c% includerea 4n anvelop a unor elemente pasive sau active care s
foloseasc energia solar,
d% compartimentarea cldirii urmrind reparti"area surselor interioare
care dega= cldur, umiditate 2i poluani ga"o2i sau praf, astfel 4nc>t s nu se
dep2easc posibilitatea te-nic a sistemelor de a prelua aceste dega=ri.
$3% Pentru reali"area ventilrii naturale, 4n funcie de condiiile climatice se
va aciona, dup ca", pentru utili"area energiei v>ntului 4n scopul activrii
ventilrii, sau pentru limitarea aciunii v>ntului pentru a nu perturba ventilarea.
5stfel7
a% se va urmri ca 4n =urul cldirii, curenii de aer sau v>ntul s 'e
blocai sau deviai, permi>nd construirea unui scenariu e'cient de ventilare,
b% pentru utili"area confortului adaptativ 4n cldirile ventilate natural, se
va crea posibilitatea ca ocupanii s poat aciona desc-iderea ferestrelor 2i
umbrirea suprafeelor acestora,
c% dac direcia v>ntului dominant este paralel cu latura lung a
cldirii, este posibil inducerea ventilrii utili">nd v>ntul, prin mi=loace
ar-itecturale sau tipul de desc-idere a t>mplriei,
d% se vor crea goluri 4n faade, dispuse corespun"tor, pentru
introducerea 2i evacuarea aerului din cldiri, proiectate pentru a asigura debitele
15
necesare de ventilare9 4n aceste goluri se vor prevedea elemente de ventilare
autoreglabile sau -igroreglabile 9 este important s se evite orice fel de
obstrucionare a acestor goluri,
e% se vor crea goluri 4n elementele de compartimentare interioar,
pentru a ec-ilibra circulaia aerului 4n interiorul cldirilor, 4n funcie de sc-ema de
ventilare, $traversant, cu epunere simpl% 9
f% de asemenea este important s se evite compartimentrile 4ntr&un
spaiu de"voltat perpendicular pe direcia v>ntului9 pe de alta parte prin proiect
pot ' prev"ute 4ncperi cu dubl orientare, reali"at pe pereii opu2i 2i nu
adiaceni, care conduc la 4mbuntirea sistemului de ventilare natural 9 se
poate opta pentru un plan desc-is PJeibil< pentru a facilita mi2carea aerului9
g% se vor prevedea, 4n funcie de soluia de ventilare, co2uri verticale, cu
seciune care s asigure debitele de aer necesare,
-% se vor proiecta, dup ca", soluii cu activare a tira=ului, integrate 4n
ar-itectura cldirii7
1. etractoare statice $deJectoare%,
2. turnuri solare,
3. turnuri de v>nt,
!. atrium&uri,
(. noduri de circulaie vertical re"olvate prin casa scrii,
*. co2uri cu tira= asistat prin 4ncl"ire+umidi'care a aerului, folosind
energie solar.
$!% /e vor promova soluii care s utili"e"e capacitatea de
stocare+destocare a cldurii 4n structura cldirii ca de eemplu7
supraventilarea 2i rcirea controlat a cldirii 4n timpul nopii, vara,
proiectarea unor pardoseli prin care s circule aerul de ventilare.
1*
3.2. Si/teme de .entilare
(ipuri de /i/teme de .entilare
3.2.1. $1% /istemele de ventilare au rolul de a introduce+etrage aerul 4n+din
4ncperi, pentru a asigura calitatea necesar a aerului interior.
$2% 5erul introdus poate ' aer proaspt sau aer transferat.
3.2.2. Bup diferite criterii, ventilarea se clasi'c 4n mai multe tipuri $'gura
3.1%.
a% Kn funcie de energia care asigur deplasarea aerului, ventilarea
poate ' natural, mecanic, sau -ibrid.
Ventilarea natural se reali"ea" datorit diferenelor de presiune dintre
interiorul 2i eteriorul cldirii, create de factori naturali7 diferene de temperatur
2i v>nt.
Ventilarea natural poate ' organi"at sau neorgani"at. @n ca"ul ventilrii
organi"ate, sistemul de ventilare $desc-ideri, conducte% este conceput pentru a
reali"a cerinele de calitate a aerului interior. Ventilarea neorgani"at, numit 2i
aerisire, se face ca urmare a neetan2eitilor cldirii sau prin desc-iderea
ferestrelor.
Ventilarea mecanic se reali"ea" prin mi=loace mecanice $ventilatoare%. @n
ca"ul ventilrii -ibride, pe circuitul de evacuare natural, mi=loacele mecanice
sunt puse automat 4n funciune atunci c>nd factorii naturali nu pot asigura tira=ul.
b% Kn funcie de numrul de circuite, instalaiile de ventilare se clasi'c
4n instalaii cu un circuit $monoJu% sau cu dou circuite $dublu Ju%.
:a instalaiile cu un circuit, se asigur ve-icularea mecanic a aerului pe
circuitul de introducere sau de evacuare a aerului. :a instalaiile cu dou circuite
at>t introducerea c>t 2i evacuarea aerului se reali"ea" mecanic.
Ventilarea -ibrid este o ventilare natural la care au fost introduse 2i
mi=loace mecanice de ve-iculare a aerului, care intr 4ns 4n funciune numai
atunci c>nd diferenele de presiune create de factorii naturali sunt insu'ciente
pentru reali"area debitului de aer necesar.
c% Kn funcie de presiunea aerului din interiorul 4ncperilor, 4n raport cu
presiunea eterioar acestora, instalaiile sunt 4n suprapresiune, 4n depresiune
sau ec-ilibrate. @nstalaiile de ventilare mecanic cu un circuit sunt sau 4n
depresiune $cu circuit mecanic de aspiraie% sau 4n suprapresiune $cu un circuit
mecanic de introducere%. @nstalaiile cu dou circuite pot ' 4n depresiune dac
debitul introdus mecanic este mai mic dec>t cel evacuat, 4n suprapresiune dac
debitul introdus mecanic este mai mare dec>t cel evacuat sau ec-ilibrate, dac
cele dou debite sunt egale.
d% Bup volumul spaiului ventilat de instalaie, se poate reali"a o
ventilare local $de eemplu prin aspiraie local% sau general. Prin folosirea
ventilrii locale 4mpreun cu ventilarea general, se obine ventilarea combinat.
e% Bup modul de tratare a aerului, ventilarea poate ' simpl $fr
tratare% sau cu tratare9 tratarea aerului poate ' simpl sau comple.
14

8igura 3.1. Clasi'carea instalaiilor de ventilare
Criterii generale de alegere a /i/temelor de .entilare
3.2.3. 5legerea sistemului de ventilare depinde de destinaia cldirii, de
activitatea din interior, de climatul eterior, de categoria de cldire din punct de
vedere al polurii interioare, de categoria de calitate a ambianei stabilit prin
tema de proiectare. Prevederi 4n acest sens sunt introduse la art. 3.1 din aceast
reglementare te-nic.
3.2.. @n toate situaiile, alegerea sistemului trebuie fcut astfel 4nc>t s
se obin condiiile cerute de confort termic 2i de calitate a aerului, cu un consum
minim de energie.
3.2.!. /istemele de ventilare cu dou circuite $dublu Ju% trebuie s 'e
prev"ute cu ec-ipamente de recuperare a cldurii.
3.2.". @n funcie de presiunea interioar reali"at de instalaia de ventilare
din 4ncpere se de'nesc ( categorii pentru condiiile de presiune7 PC1 A PC(.
criteriu : tratarea aerului
8565
T65T56)
CE
T65T56)
V)#T@:56
)
D@O6@B5
criteriu : /ur/a de energie pentru
circulaia aerului
V)#T@:56)
#5TE65:5
V)#T@:56) 1)C5#@C5 CE E#
C@6CE@T $1O#O8:EQ%
CE BOE5 C@6CE@T) $BEO:E
8:EQ9
criteriu : .olumul /paiului .entilat
V)#T@:56)
:OC5:5
V)#T@:56)
?)#)65:5
V)#T@:56)
CO1O@#5T
5
criteriu : pre/iunea interioar) din
2nc)pere
@# B)P6)/@E#) @# /EP65P6)/@E#) )CD@:@O65T5
18
5ceste categorii, stabilite 4n absena v>ntului 2i a tira=ului termic sunt detaliate 4n
tabelul 1( din /6 )# 13,,07233,.
3.2.#. Bepresiunea 2i suprapresiunea create de sistemele de ventilare se
stabilesc astfel 4nc>t aerul s circule dinspre spaiile cu cerine mai mari de
calitate a aerului ctre spaiile cu cerine de calitate mai sc"ute. Pentru
ansamblul "onei ventilate, trebuie s se reali"e"e ec-ilibrarea debitelor de aer.
3.2.$. Kn situaia unor dega=ri concentrate de poluani este necesar
reali"area unor sisteme locale de aspiraie. 5erul de compensare se va introduce
dup ca", natural sau prin sistem general de ventilare, asigur>nd 4ncl"irea sa 4n
perioada rece a anului.
19
. Climati*area cl)dirilor
.1. Cerine pentru reali*area climati*)rii
Con&ortul termic
.1.1. Climati"area are drept scop reali"area unei ambiane interioare care
s rspund condiiilor de calitate a aerului interior 2i de confort termic.
.1.2. Pentru caracteri"area ambianei interioare se stabilesc patru
categorii @ A @V, conform tabelului !.1.
Bin punct de vedere al calitii aerului interior, clasele @ A @V corespund
claselor @B51 A @B5! de'nite la art. 3.1.2.
Categoria @ este recomandat pentru 4ncperi 4n care se aJ ma=oritar
persoane cu metabolism sc"ut 2i cu di'culti de adaptare termic $e7 persoane
4n v>rst%.
.1.3. Confortul termic este determinat de urmtorii parametri7
a. temperatura aerului interior,
b. temperatura medie de radiaie a suprafeelor cu care corpul uman
sc-imb cldur prin radiaie,
c. umiditatea relativ a aerului,
d. vite"a aerului interior,
e. i"olarea termic a 4mbrcminii,
f. activitatea ocupanilor care determin cldura dega=at
$metabolismul%.
Tabelul !.1. Categorii de ambian interioar $din /6 )# 1(2(17 233,%.
Catego
ria
ambian
ei
Caracteri/tici ;i domeniu de aplicare recomandat
@ #ivel ridicat recomandat pentru spaiile ocupate de persoane
foarte sensibile 2i fragile, care au eigene speci'ce, ca de
eemplu bolnavi, persoane cu -andicap, copii mici, persoane 4n
v>rst
@@ #ivel normal recomandat cldirilor noi sau renovate
@@@ #ivel moderat acceptabil, recomandat 4n cldiri eistente
@V #ivel 4n afara celor de mai sus9 recomandat a ' acceptat pentru
perioade limitate de timp
.1.. Confortul termic dintr&o 4ncpere se eprim prin valoarea Votului
1ediu Previ"ibil P1V, care pentru 'ecare categorie de ambian trebuie s 'e
cuprins 4n pla=a de valori din tabelul !.2. Corespun"tor valorilor P1V re"ult
procentul de persoane nemulumite, PPB. Valoarea P1V 2i respectiv categoria de
ambian dorite se stabilesc prin tema de proiect 2i trebuie menionate 4n
documentaia te-nic.
20
Tabelul !.2. Valori P1V 2i PPB corespun"toare categoriei de ambian interioar
$din /6 )# 1(2(17233,%
Categoria
de
ambian)
Starea de con&ort termic global
Procentul de persoane
nemulumite
PPB
R
Votul mediu previ"ibil
P1V
@ S * &3,2SP1VS3,2
@@ S 13 &3,(SP1VS3,(
@@@ S 1( &3,,SP1VS3,,
@V T1( P1VS&3,, sau P1VT3,,
.1.!. Pentru calculul valorii P1V 2i al procentului PPB se aplic metoda din
L ! 2i ( din standardul /6 )# @/O ,,337233*9 mrimile de intrare necesare se
determin 4n funcie de 4ncperea de calcul, $suprafee, i"olare termic%,
parametrii de calcul ai aerului interior 2i folosind datele urmtoare7
& re"istena termic a 4mbrcminii din anea C a standardului /6 )# @/O
,,337233*,
& cldura dega=at de persoane $metabolismul% din anea O a standardului
/6 )# @/O ,,337233* sau din tabelul 2( al standardului /6 )# 13,,07233,,
& 4n 4ncperile climati"ate 4n care nu se reglea" umiditatea, se va considera
o valoare a umiditii relative a aerului de (3R.
Calculul se face pentru 4ncperile repre"entative ale cldirii climati"ate,
care se speci'c 4n notele de calcul, 4mpreun cu ipote"ele care au fost adoptate.
.1.". @n anumite condiii de activitate 2i 4mbrcminte, tipice unor
destinaii de 4ncperi, consider>nd umiditatea relativ a aerului de (3R 2i vite"e
sc"ute ale aerului din 4ncperi, calculul valorilor P1V poate ' 4nlocuit prin
calculul temperaturii operative. Valorile de temperatur operativ pentru diferite
destinaii 2i categorii de ambian sunt date 4n tabelul !.3. Cu ecepia ca"urilor
c>nd se impune altfel, temperatura operativ speci'cat se consider 4n centrul
4ncperii la o 4nlime de 3,* m deasupra pardoselii.
5ceste valori de temperatur operativ pot ' considerate 2i ca valori de calcul, 4n
locul temperaturii interioare de calcul, dac se utili"ea" metode de stabilire a
sarcinii termice ba"ate pe temperatura operativ.
Tabelul !.3. Temperaturi operative de confort $dup /6 )# 1(2(17233,%
(ipul de cl)dire /au
2nc)pere
Categor
ia
temperatura operati.) <
+
C=
minim pentru
4ncl"ire
Kmbrcminte 1,3
clo
maim pentru
rcire
Kmbrcminte 3,(
clo
Cldiri de locuit $camere de
"i, dormitoare%
activitate sedentar A 1,2
met
@ 21,3 2(,(
@@ 23,3 2*,3
@@@ 1.,3 2,,3
Cldiri de locuit $alte
4ncperi%
@ 1.,3
@@ 1*,3
21
st>nd 4n picioare, mers A
1,( met
@@@ 1!,3
Oirouri individuale sau tip
peisa=, sli de reuniune,
auditorii, cofetrii, cafenele,
restaurante, sli de clas
activitate sedentar A 1,2
met
@ 21,3 2(,(
@@ 23,3 2*,3
@@@ 10,3 2,,3
Cre2e, grdinie
st>nd 4n picioare, mers A
1,! met
@ 10,3 2!,(
@@ 1,,( 2(,(
@@@ 1*,( 2*,3
1aga"ine mari
st>nd 4n picioare, mers A
1,* met
@ 1,,( 2!,3
@@ 1*,3 2(,3
@@@ 1(,3 2*,3
.1.#. @n situaiile 4n care eist eigene deosebite referitoare la confort,
se vor lua 4n considerare criterii suplimentare de evaluare a confortului termic7
asimetria de radiaie, gradientul de temperatur pe vertical, curenii de aer,
temperatura pardoselii. Pentru evaluarea inJuenei acestor condiii interioare
asupra confortului, se vor aplica metodele de calcul de la L* din standardul /6 )#
@/O ,,337233*.
.1.$. @n afara condiiilor de confort care constituie date de proiectare,
proiectantul 2i bene'ciarul pot conveni 2i asupra perioadelor de timp 4n care
valorile de proiectare pot ' dep2ite $de eemplu ore pe "i sau "ile pe an%.
.1.%. Pentru 4ncperi destinate unor activiti sedentare $cu metabolism
cuprins 4ntre 1 2i 1,3 met7 birouri, 2coli etc.%, ventilate dar neclimati"ate,
temperatura operativ acceptabil 4n 4ncperi se poate veri'ca 4n funcie de
condiiile climatice, dup procedura indicat 4n L 52, anea 5, a standardului /6
)# 1(2(17233,. :imitele de temperatur care re"ult din aceast procedur sunt
valabile numai dac ocupanii au acces la desc-iderea ferestrelor.
.1.1+. Kn domeniul de temperaturi prescrise pentru aerul interior, $23 A
2,
3
C%, umiditatea relativ poate varia 4ntre 33 2i ,3R. )fectul acestei umiditi se
evaluea" prin calculul valorii P1V. #u trebuie ca umiditatea relativ s
scad sub 33R9 acest risc poate apare 4n situaii de iarn 2i 4n aceste situaii se
reali"ea" umidi'carea aerului.
:imita superioar de umiditate este stabilit la un coninut de umiditate de
12 g+Ug, care nu trebuie dep2it. Bac eist acest risc, se reali"ea" uscarea
aerului.
.1.11. $1% Controlul umiditii se reali"ea" numai 4n cldiri 4n care tipul
activitii necesit acest fapt $eemplu7 mu"ee, laboratoare speciale, anumite sli
din spitale, -ale cu diferite procese te-nologice%.
$2% Controlul umiditii se mai poate reali"a, la cererea scris a
bene'ciarului, 4n care trebuie s menione"e c a fost 4n2tiinat asupra
consumului de energie suplimentar care apare 4n acest ca". Kn tema de proiectare
se va speci'ca 4n mod distinct care sunt 4ncperile 4n care se reali"ea" controlul
22
umiditii9 aceste 4ncperi vor constitui o "on termic separat, alimentat dintr&
o central de tratare a aerului dedicat "onei.
$3% Kn cldirile civile 4n care se adopt controlul umiditii, umiditatea
relativ recomandat a aerului interior este dat 4n tabelul !.!. Veri'carea strii
de confort se va face tot prin calculul valorii P1V, conform art. !.1.!.
Tabelul !.!. Valori de umiditate recomandate pentru cldiri cu controlul umiditii
(ipul
cl)dirilor32nc)perilor
Categori
a
umiditate de
calcul pentru
de*umidi-care
<>=
umiditate de
calcul pentru
umidi-care <>=
/paii 4n care umiditatea
este legat de pre"ena
uman
/paii cu destinaii
speciale $mu"ee, biserici,
laboratoare%
pot necesita alte limite
@ (3 33
@@ *3 2(
@@@ ,3 2(
@V T ,3 23
.1.12. Vite"a medie a aerului $4n sensul mediei temporale pentru mrimi
turbulente% este recomandat 4n tabelul !.(, pentru un indice de curent B6
cuprins 4ntre 13 2i 23R 2i o intensitate a turbulenei de !3R. Criteriul de
veri'care al strii de confort va ' pentru orice situaie, valoarea P1V calculat
conform art. !.1.!.
Tabelul !.(. Vite"e medii recomandate pentru mi2carea aerului din 4ncperi $din
/6 )# 13,,07233,%
(emperatura local) a
aerului (
a
0
+
C)
1omeniu tipic 4aloare prin lip/)
01R?1!>)
T
a
G 23 de la 3,1 la 3,1* v M 3,13
T
a
G 21 de la 3,1 la 3,1, v M 3,1!
T
a
G 22 de la 3,11 la 3,1. v M 3,1(
T
a
G 2! de la 3,13 la 3,21 v M 3,1,
T
a
G 2* de la 3,1( la 3,2( v M 3,23
.1.13. @n aneele standardului /6 )# @/O ,,337233* sunt tabele cu valori
calculate ale P1V pentru foarte multe combinaii de date de intrare9 de asemenea
este dat un program de calcul 4n limba= O5/@C, pentru calcul numeric al Votului
1ediu Previ"ibil P1V.
Ni.elul /onor 0de *gomot)
.1.1. Pentru concepia instalaiilor de ventilare 2i climati"are "gomotul
din spaiile interioare va ' evaluat prin nivelul de presiune acustic ponderat 5.
.1.1!. Vgomotul din instalaiile 4n funciune este limitat la valorile din
tabelul !.*.
Bac ocupanii pot controla funcionarea ec-ipamentelor $e. treapta de
turaie a ventiloconvectoarelor%, nivelul de presiune acustic cu acest ec-ipament
4n funciune, poate dep2i valorile din tabel cu maim ( dO$5%.
Tabelul !.*. #ivel de presiune acustic admis pentru instalaiile de ventilare 2i
climati"are $dup
23
/6 )# 1(2(17233,%
Bestinaia cldirii Bestinaia 4ncperii #ivelul de presiune acustic
WdO$5%X
Bomeniu valoare prin
lips
:ocuine Camer de "i
Bormitor
2( A !3
23 & 3(
32
2*
Cre2e, grdinie 33 & !( !3
/paii cu public 5uditorii,
cinematografe
Oiblioteci, mu"ee
Tribunale
33 A 3(
2. &3(
33 & !3
33
33
3(
/paii comerciale 1aga"ine mici
1aga"ine mari,
supermarUeturi
/li mari de
calculatoare
/li mici de
calculatoare
3( &(3
!3 &(3
!3 &*3
!3&(3
!3
!(
(3
!(
/pitale Coridoare
/li de operaie
Cabinete de consultaii
Camere de "i
/aloane
3( & !3
33 & !.
2( & 3(
23 & 3(
2( & !3
!3
!3
33
33
33
Doteluri 6ecepie
/aloane
Camere $noaptea%
Camere $"iua%
3( A !(
3( A !(
2( A 3(
33 & !3
!3
!3
33
3(
Oirouri Oirouri mici
Oirouri tip peisa=
/li de conferine
Oirouri
compatimentate
33 A !3
3( & !(
33 A !3
3( & !(
3(
!3
3(
!3
6estaurante Cafenea
6estaurant
Ouctrie
3( A (3
3( &(3
!3 & *3
!3
!(
((
/coli /li de clas
Culoare
/li pentru profesori
33 A !3
3( A (3
33 & !3
3(
!3
3(
/port /tadioane acoperite
Piscine
3( A (3
!3 & (3
!(
!(
?eneral Toalete, vestiare !3 & (3 !(
2+
.2. Si/teme de climati*are
(ipuri de /i/teme de climati*are
.2.1. Climati"area cldirilor asigur confortul termic 4n 4ncperi, pentru
toat perioada anului. Climati"area se poate reali"a cu aparate sau agregate
locale de climati"are sau prin sisteme centrali"ate.
.2.2. $1% /istemele centrali"ate de climati"are pot '7 sisteme ;numai aer<,
sisteme ;aer&ap< sau sisteme ;aer&agent frigori'c< $cu detent direct%.
5cestea pot ' mono"onale $deservesc o singur "on termic, de volum
mare sau format din mai multe volume mici% sau multi"onale.
a% /istemele de climati"are numai aer se pot reali"a 4n regim de =oas
presiune sau de 4nalt presiune 2i pot funciona cu debit de aer constant sau
variabil $sisteme V5V%.
:a sistemele de climati"are numai aer cu debit variabil trebuie introduse
dispo"itive de variaie a debitului de aer care sunt7 guri cu debit variabil sau
diverse tipuri de variatoare 2i ventilatoare cu debit variabil. )le controlea"
temperatura aerului interior prin modi'carea debitului de aer care este refulat cu
temperatur constant.
/istemele de climati"are numai aer pot ' cu o conduct sau cu dou
conducte de aer de introducere.
/isteme de climati"are cu o conduct de introducere sunt reali"ate 4n
urmtoarele variante7 fr tratare "onal suplimentar, cu baterii de 4ncl"ire
2i+sau baterii de rcire "onale sau cu baterii de 4ncl"ire, rcire 2i clapete de
amestec "onale 2i cu ventilatoare "onale.
/istemele cu dou conducte de introducere sunt prev"ute cu aparate de
amestec9 aceste aparate pot ' locale $pentru 'ecare 4ncpere% sau "onale $s
deserveasc o "on termic% 2i pot ' cu unul sau cu dou ventilatoare de
introducere.
b% /istemele de climati"are aer A ap pot funciona numai cu aer
recirculat $decuplate de ventilare% sau cu aer proaspt 2i recirculat. Bup numrul
conductelor de ap, sistemele de climati"are aer A ap pot ' cu dou, trei sau
patru conducte.
Bup tipul aparatelor terminale, sistemele pot ' cu ventiloconvectoare sau
cu aparate care folosesc principiul e=eciei $e=ectoare sau grin"i de rcire%.
6eglarea aparatelor terminale se poate face pe partea de aer sau de ap.
Clasi'carea sistemelor numai aer 2i aer & ap se poate urmri 4n 'gura !.1.
25
8igura !.1. Clasi'carea sistemelor de climati"are ;aer A ap< 2i ;numai aer<.
Criterii de alegere ;i pre/cripii pri.ind concepia /i/temelor de
climati*are
.2.3. 5legerea sistemelor de climati"are se face funcie de7
a. parametrii aerului interior ce trebuie reali"ai 4n 4ncperile climati"ate,
b. numrul de "one ce urmea" a ' climati"ate9
c. sarcina termic acestora9
d. posibilitatea de alimentarea cu energie termic, electric, ga"e
naturale, etc9
e. dimensiunile 4ncperilor te-nice 2i posibilitatea amplasrii
ec-ipamentului de climati"are9
f. nivelul de "gomot acceptat 4n 4ncperile climati"ate9
g. consumul de energie al sistemului9
-. caracteristicile ar-itecturale ale cldirilor 2i 4ncperilor ce urmea" a
' climati"ate.
.2.. /istemele de climati"are ;numai aer< se vor alege de preferin
pentru "one ale cldirilor unde debitul de aer de ventilare $aer proaspt% este
mare 2i este comparabil cu debitul de aer necesar pentru preluarea cldurii.
/istemul se utili"ea" pentru volume mono"on unde se cere un nivel de
"gomot redus.
.2.!. Kn situaia 4n care sarcina termic are variaii mici 4n timpul orarului
de funcionare "ilnic, se va folosi un sistem de climati"are ;numai aer< cu debit
sisteme cu debit de
aer constant sau
variabil
5)6 & 5P5
cu sau fr aer
primar
$proaspt%
cu reglare
pe
partea de
ap
sau de aer
#E15@ 5)6
& cu 1 ventilator
de refulare
& cu 2
ventilatoare de
refulare
cu 1 conduct de aer
de introducere $cald
sau rece%
cu 2 conducte de
introducere7
caldZrece
cu ventilo
&convectoar
e
cu e=ectoare
$inclusiv grin"i
de rcire%
sisteme cu
presiune =oas
sau 4nalt
cu 2, 3 sau !
conducte de
ap cald
sau+2i rece
& fr tratare "onal
& cu baterii de 4ncal"ire
"onale
& cu baterii de 4ncal"ire 2i
rcire "onale
& cu ventilatoare "onale
2*
constant. 5cela2i sistem se va alege 2i 4n ca"ul 4ncperilor cu sarcina termic
variabil, dac din 4ncperi trebuie reali"at o evacuare de debit constant.
.2.". /e va evita utili"area sistemului de climati"are ;numai aer< cu o
conduct, cu baterii "onale sau cu ventilatoare "onale, care nu pot reali"a
parametrii interiori 4n perioadele de tran"iie.

.2.#. Kn 4ncperile cu variaii mari ale sarcinilor termice se poate alege un
sistem de climati"are ;numai aer< cu debit variabil, cu condiia s se reali"e"e 4n
orice moment al orarului de funcionare, ventilarea corect a spaiilor.
.2.$. /istemele de climati"are ;numai aer< cu debit variabil nu sunt
indicate a ' folosite7
a. 4n 4ncperi unde variaia debitului de aer 2i implicit a vite"ei din
4ncpere ar crea "one neventilate ce ar putea provoca dereglri ale
proceselor ce se desf2oar 4n 4ncperile climati"ate9
b. 4n 4ncperi unde instalaia este vi"ibil 2i ec-ipamentele V5V nu pot '
amplasate9
c. 4n cldiri unde conductele de aer, c-iar 2i 4n varianta de 4nalt
presiune, nu pot ' amplasate9
d. pentru 4ncperi unde distribuia aerului se face cu conducte de aer
din material tetil9
e. sistemele de climati"are ;aer A ap< 2i ;aer & agent frigori'c< se vor
folosi 4n cldiri cu 4ncperi cu 4nlime mic, unde debitul de ventilare
este mult mai mic dec>t cel pentru acoperirea sarcinii termice.
.2.%. Kn ca"ul utili"rii sistemelor de climati"are ;aer A ap< 2i ;aer & agent
frigori'c<, cldirea va avea un sistem de introducere 2i un sistem de evacuare a
aerului de ventilare.
.2.1+. Batorit disponibilului redus de presiune al aparatelor terminale de
tip e=ectoconvector, se va evita utili"area acestor sisteme 4n 4ncperi cu 4nlimi
mari unde sunt necesare =eturi cu btaie lung.
Si/temul de climati*are @numai aerA
.2.11. Pentru utili"area corect a sistemului ;numai aer< se va reali"a o
"onare termic a cldirii care const 4n gruparea 4ncperilor care au7 aceea2i
orientare, acela2i orar de funcionare 2i sunt apropiate 4ntre ele. O "on termic
poate avea 2i o singur 4ncpere.
.2.12. :a cldiri cu suprafaa foarte mare se vor crea "one de separare cu
suprafaa de maim 2333 m
2
, care vor ' climati"ate cu sisteme ce pot ' 4nc-ise
independent de alte "one. Kntr&o "on de separare pot eista mai multe "one
termice.
.2.13. 5gregatul central de tratare va reali"a amestecul dintre aerul
proaspt 2i aerul recirculat 2i 4l va trata p>n la o anumit temperatur9 aerul va
' tratat p>n la parametrii necesari "onei, cu ec-ipamentul "onal9 agregatul se va
amplasa astfel ca traseele conductelor de aer ctre "onele cldirii s 'e
aproimativ egale.
.2.1. 5gregatul va avea posibilitatea de acces pentru curarea bateriilor
de rcire 2i 4ncl"ire.
24
.2.1!. 5gregatul va avea un sistem de reglare al raportului dintre aerul
proaspt 2i aerul recirculat care poate ' de tipul7 tot sau nimic, funcie de
calitatea aerului interior, sau cu regla= progresiv, funcie de temperatura aerului
eterior.
.2.1". 6egla=ul tot sau nimic se face pentru 4ncperi ocupate intermitent
2i unde numrul de persoane este tot timpul acela2i.
.2.1#. 6egla=ul debitului de aer proaspt funcie de calitatea aerului
interior se face 4n 4ncperile unde numrul de persoane este variabil 2i unde este
indicat ca debitul de aer proaspt s 'e variabil, funcie de numrul de persoane
din 4ncpere.
.2.1$. 6egla=ul debitului de aer proaspt prin compararea temperaturii
aerului eterior 2i interior se face 4n ca"ul 4n care se urmre2te o economie de
energie maim 2i o calitate a aerului interior ridicat.
.2.1%. Toate ec-ipamentele utili"ate vor avea marca= C) sau 5grement
Te-nic, sau care au performane ec-ivalente 2i sunt comerciali"ate legal 4ntr&un
/tat 1embru al Eniunii )uropene sau 4n Turcia, ori sunt fabricate legal 4ntr&un stat
)8T5, parte la codul privind /paiul )conomic )uropean, tipul certi'catului de
conformitate urm>nd a se indica 4n documentaia instalaiei, cuprins 4n Cartea
te-nic a construciei.
Si/temul de climati*are @numai aerA cu debit con/tant
.2.2+. /isteme de climati"are cu o conduct vor ' utili"ate pentru cldiri
care nu necesit controlul umiditii relative 2i unde se permit variaii ale
temperaturii 4ntre 4ncperile acelea2i "one termice. )le controlea" temperatura
interioar din 4ncperile climati"ate prin introducerea unui debit de aer constant
cu o temperatur variabil.
.2.21. /e va evita utili"area sistemului cu o conduct de aer la cldiri
unde se dore2te reglarea temperaturii aerului interior 4n limite relativ str>nse 4n
toate 4ncperile climati"ate 2i la 4ncperi unde pro'lul de variaie a sarcinii
termice este mare 4n timpul "ilei, 4ncperi care au 4n timpul "ilei, nevoie de
cldur sau de frig.
.2.22. Conductele de aer la sistemele de climati"are cu o conduct vor '
dimensionate de preferin 4n regim de =oas presiune care conduce la un
consum mai redus de energie 2i are un nivel redus de "gomot.
.2.23. :egturile dintre conducte 2i gurile de aer se pot face cu racorduri
rigide sau Jeibile. Kn acest ca" lungimea racordurilor Jeibile nu va dep2i 2m.
.2.2. )c-ipamentele de tratare "onal la sisteme de climati"are cu o
conduct , baterii de 4ncl"ire 2i+sau rcire "onale 2i centralele cu ventilator
"onal, se vor amplasa la intrarea 4n "ona termic sau 4n centrul de greutate al
acesteia.
.2.2!. Kn ca"ul sistemului cu baterii de 4ncl"ire, rcire 2i clapete de
amestec, ec-ipamentul "onal se poate amplasa c-iar 4n agregatul de tratare,
dac numrul de "one este redus. Kn acest ca" se va folosi un agregat de tratare
multi"onal.
28
.2.2". )c-ipamentele de tratare "onal $baterii de 4ncl"ire 2i rcire% se
vor dimensiona pentru a se obine temperatura de refulare necesar 4n "ona
termic pe care o deservesc.
.2.2#. 5mplasarea traductorului de temperatur se va face 4ntr&o camer
repre"entativ din "ona climati"at, sau 4n conducta de recirculare a aerului.
5mplasarea traductorului 4n camera repre"entativ se va face atunci
c>nd toate 4ncperile au o variaie similar a sarcinii termice.
Pentru "onele unde 4ncperile au variaii diferite ale sarcinii termice,
traductorul de temperatur se va monta 4n conducta de recirculare.
.2.2$. Bac se dore2te un control al temperaturii 4n toate 4ncperile
climati"ate ale cldirii se va utili"a un sistem de climati"are ;numai aer< cu dou
conducte.
.2.2%. :a sistemul ;numai aer< cu dou conducte, cele dou conducte de
aer vor ' dimensionate la 4ntreg debitul de aer al cldirii.
.2.3+. Pentru a se reduce volumul ocupat de aceste conducte 4n cldire, la
sistemele ;numai aer< cu dou conducte, se recomand utili"area sistemelor de
climati"are de medie sau de 4nalt presiune.
.2.31. 5paratele de amestec utili"ate la sistemele ;numai aer< cu dou
conducte pot ' cu regla= direct sau indirect.
.2.32. 5paratele de amestec vor ' i"olate termic 2i fonic astfel ca nivelul
de "gomot 4n 4ncperile climati"ate s nu 'e dep2it.
.2.33. 5legerea aparatelor de amestec se va face astfel ca s se asigure
debitul de aer pe 'ecare 4ncpere 4n parte. Pentru 4ncperi mari se pot alege mai
multe aparate de amestec de acela2i tip care s reali"e"e debitul dorit.
.2.3. :egturile dintre conducte aer 2i aparatele de amestec se vor face
cu conducte Jeibile, i"olate termic, cu o lungime de maim 2 m.
.2.3!. Pentru reglarea temperaturii aerului interior la sistemele ;numai
aer< cu dou conducte, se pot utili"a ca metode de reglare 7 metoda temperaturii
aerului rece constant tot timpul anului 2i a temperaturii aerului cald variabil,
funcie de temperatura aerului eterior, sau metoda celor dou temperaturi
variabile, funcie de temperatura aerului eterior, tot timpul anului.
Si/temul de climati*are @numai aerA cu debit .ariabil
.2.3". Bispo"itivele terminale de introducere a aerului 4n 4ncperi trebuie
s asigure variaia debitului introdus 2i sunt de tipul7 guri de aer cu debit variabil,
variatoare de aer simple, variatoare cu inducie 2i variatoare cu ventilatore
auiliare.
a% ?urile de aer cu debit variabil se vor utili"a 4n 4ncperi unde variaia
vite"ei de refulare nu inJuenea" 4n mod deosebit procesele ce au
loc 4n acele 4ncperi.
b% Kn 4ncperile unde se dore2te o distribuie uniform a aerului se vor
utili"a variatoare de aer cu inducie 2i variatoare cu ventilator
auiliar.
29
c% Kn 4ncperile unde se vor folosi variatoare simple pentru distribuia
aerului, vor ' utili"ate guri recomandate pentru debit variabil.
d% :a "onele perimetrale ale cldirii unde este nevoie 4n situaia de iarn
de 4ncl"ire, se vor folosi variatoare de debit cu baterii de 4ncl"ire.
.2.3#. 5legerea dispo"itivelor de variaie a debitului de aer 4n 4ncperile
climati"are se va face astfel ca7
a. s asigure un debit de aer adecvat 4ncperii respective9
b. s acopere 4ntreaga sarcin termic a 4ncperii9
c. s utili"e"e acela2i sistem de automati"are pentru toate variatoarele
utili"ate 4n cldire.
.2.3$. Bac se utili"ea" guri de aer cu debit variabil acestea trebuie s
evite riscul de scurtcircuitare a aerului 4ntre gurile de introducere 2i cele de
evacuare $etragere% a aerului din 4ncperi.
.2.3%. Toate dispo"itivele de variaie a debitului trebuie s poat reali"a
debitul minim care s asigure circulaia aerului 4n 4ncperile climati"ate.
.2.+. /e va evita utili"area variatoarelor de debit cu ventilator auiliar 4n
4ncperi unde nivelul de "gomot trebuie s 'e redus.
.2.1. 5gregatul de tratare a sistemelor cu debit variabil va avea aceea2i
con'guraie ca cele de debit constant. Ventilatorul agregatului va avea un sistem
de variaie a debitului de aer folosind7 o clapeta de b[&pass, o rama cu =alu"ele
reglabile simultan pe aspiraia ventilatorului sau un ventilator cu turaie variabil.
.2.2. Variaia debitului 4n sistem se va reali"a 4ntre debitul minim care
trebuie s 'e egal cu debitul minim de aer proaspt 2i debitul nominal. Bebitul de
aer nominal al agregatului va ' determinat pentru 4ntreaga cldire lu>nd 4n
considerare sarcina termic a cldirii calculat conform subcapitolului (.3 din
pre"enta reglementare te-nic. Bebitele de aer ale 4ncperilor, necesare pentru
alegerea variatoarelor de debit, se vor calcula pentru 'ecare 4ncpere 4n parte
lu>nd 4n considerare sarcinile termice ale acestora.
.2.3. Variaia debitului de aer va ' comandat de sistemul de reglare, 4n
funcie de semnalele primite de la sen"orii de presiune static amplasai 4n
sistem.
.2.. 5mplasarea sen"orilor de presiune static se va face astfel 4nc>t
economia de energie 4n sistem s 'e maim.
.2.!. /e va evita utili"area sistemelor de climati"are cu o conduct de
aer, care nu pot reali"a rcirea sau 4ncl"irea 4n timpul unei "ile, 4n 4ncperile
unde variaia sarcinii termice este mare.
.2.". 5limentarea cu aer a gurilor de aer cu debit variabil se poate face
cu racorduri rigide sau Jeibile i"olate. 6acordurile Jeibile vor avea o lungime
maim de 2 m.
Climati*area aer : ap)
.2.#. /istemele de climati"are ;aer A ap< pot funciona numai cu aer
recirculat $decuplate de ventilare% sau cu aer proaspt 2i recirculat. Bup numrul
30
conductelor de ap, sistemele de climati"are aer A ap pot ' cu dou, trei sau
patru conducte.
.2.$. Bup tipul aparatelor terminale, sistemele pot ' cu
ventiloconvectoare sau cu aparate care folosesc principiul e=eciei $e=ectoare sau
grin"i de rcire%.
Climati*area cu .entilocon.ectoare
.2.%. /istemul de climati"are cu ventiloconvectoare se poate utili"a la
4ncperi cu 4nlimea de 2,( A ( m cu destinaia de7 blocuri de locuine, vile,
-oteluri, spitale, restaurante, cofetrii, braserii, bnci, sli de 2edine, discoteci,
am'teatre, laboratoare, cldiri administrative, industria de mecanic 'n,
aeronautic, electronic.
.2.!+. Trebuie evitat utili"area ventiloconvectoarelor 4n 4ncperi cu
sarcini termice mari $peste 23 \+m
3
%, umiditate de peste .3 R, praf sau noe
precum 2i 4n sli cu cerine acustice deosebite $teatre, cinematografe, opere,
'larmonici, sli de 4nregistrare audio&video etc.%.
.2.!1. 5mplasarea ventiloconvectoarelor va ine cont de7 ar-itectura
cldirii9 posibilitile de alimentare cu agent termic, nivelul de "gomot admis 4n
4ncperile climati"ate, posibilitile de evacuare a condensului.
.2.!2. Ventiloconvectoarele carcasate se pot amplasa 4n 4ncperi unde nu
eist spaiu su'cient 4n tavanul fals 2i unde eist parapet cu o 4nlime
su'cient pentru a masca ventiloconvectoarele.
.2.!3. /e va evita utili"area ventiloconvectoarelor carcasate doar la
pereii eteriori ai cldirii, 4n spaiile cu desc-ideri mari, unde acestea nu pot
reali"a o distribuie uniform a aerului tratat.
.2.!. Pentru aceste spaii se vor utili"a ventiloconvectoare necarcasate,
cu disponibil de presiune su'cient pentru ca distribuia aerului s se fac printr&o
reea cu guri de aer. /e poate utili"a orice tip de gur de refulare cu respectarea
prevederilor de la art. *.1.., *.1.0 din pre"enta reglementare te-nic.
.2.!!. 6ecircularea aerului se va face prin guri racordate la aspiraia
ventiloconvectorului9 nu este admis aspiraia direct din tavanul fals.
.2.!". 5legerea gurilor de aer 2i a conductelor de recirculare trebuie
fcut astfel 4nc>t pierderea de sarcin s nu dep2easc disponibilul de presiune
al ventilatorului, de obicei maim !3 Pa.
.2.!#. Bebitul de aer dintr&o 4ncpere, se stabile2te corespun"tor treptei
de turaie medie a ventiloconvectoarelor, conform art. (.!.10 din pre"enta
reglementare te-nic.
.2.!$. )vacuarea condensului se va face prin conducte proprii de
evacuare9 la racordarea lor trebuie s nu eiste posibilitatea ptrunderii ga"elor
din sistemul de canali"are, 4n 4ncperi. Biametrul minim folosit va ' de 32 mm.
Conductele de evacuare a condensului nu vor ' i"olate termic.
31
.2.!%. 5limentarea cu agent termic se va face 4n sistemul cu dou sau
patru conducte.
.2."+. 5legerea ventiloconvectoarelor se va face astfel 4nc>t s se asigure
integral necesarul de cldur 2i de frig al 4ncperii sau a "onei climati"ate din
cldire.
.2."1. /arcina termic de alegere a ventiloconvectoarelor se stabile2te
dup cum urmea"7
a. sarcina sensibil se determin pe ba"a bilanului termic al 4ncperii
$sau al "onei climati"ate%,
b. sarcina total include sarcina sensibil 2i cldura dega=at la
condensarea vaporilor de ap pe suprafaa bateriei de rcire.
.2."2. /arcina termic a ventiloconvectoarelor va ' mrit dup ca" cu
sarcina necesar pentru rcirea sau 4ncl"irea aerului proaspt.
.2."3. /e recomand ca ventiloconvectoarele alese s reali"e"e sarcina
termic 2i frigori'c necesare pentru 4ncperea respectiv, pe treapta de turaie
medie.
.2.". Ventiloconvectoarele utili"ate vor trebui7
a. s asigure debitul de aer eterior necesar pentru 4ncperile care nu
au un sistem de introducere independent de aer proaspt9
b. s asigure reglarea temperaturii aerului interior pentru 'ecare
4ncpere 4n parte9
c. s asigure un nivel de "gomot corespun"tor destinaiei 4ncperii.
.2."!. #umrul de ventiloconvectoare 2i amplasarea acestora se va stabili
astfel ca =eturile de aer s asigure uniformitatea distribuiei aerului 4n 4ncpere,
evit>nd crearea unor "one de disconfort datorit curenilor de aer.
.2."". 5legerea ventiloconvectoarelor va ine cont, c>nd este posibil, de
eventualitatea recompartimentrii spaiului climati"at .
.2."#. 5limentarea cu aer eterior se poate face prin7
a. ;Uituri de aer proaspt], 4n ca"ul 4n care ventiloconvectoarele sunt
amplasate pe un perete eterior 4n care se pot practica ori'cii9
acestea vor avea protecie anti4ng-e,
b% &<instalaii individuale de aer proaspt<, care pot folosi pentru
tratarea aerului ventiloconvectoare sau agregate locale de tratare,
dimensionate pentru a trata aerul p>n la temperatura interioar9
aceste instalaii vor avea protecie anti4ng-e,
c% <instalaii centrali"ate de aer proaspt< care vor ' dimensionate
pentru a trata aerul p>n la temperatura interioar,
d% ventilare natural organi"at.
.2."$. Kn ca"ul utili"rii unei ;instalaii centrali"ate de aer proaspt<,
introducerea aerului se face prin racorduri la plenumul de aspiraie al
ventiloconvectoarelor sau la dispo"itive care introduc aerul direct 4n 4ncpere.
.2."%. Conductele de agent termic se vor i"ola termic. @"olaia
conductelor de ap rcit se va face astfel 4nc>t pe suprafaa eterioar a
32
i"olaiei s nu se produc condens. @"olaia termic trebuie s 'e impermeabil la
vaporii de ap pentru a nu se produce condens pe suprafaa eterioar a
conductelor. Conductele vor ' prote=ate anticorosiv.
Climati*area cu aparate de inducie 0eBectocon.ectoare, grin*i de
r)cire)
.2.#+. :a utili"area acestui tip de sistem, prepararea aerului proaspt se
va face 4n instalaii centrali"ate. Bebitul de aer proaspt se va calcula conform.
art. 3.1.1, 3.1.2. din pre"enta reglementare te-nic9 dac debitul de aer primar
necesar pentru funcionarea e=ectoconvectoarelor din sistem este mai mare dec>t
debitul necesar de aer proaspt, acesta va ' asigurat prin amestec cu aerul
interior.
.2.#1. Bebitul de aer primar va ' distribuit ctre e=ectocovectoare+grin"i
de rcire prin conducte i"olate termic 2i fonic.
.2.#2. 5v>nd 4n vedere caracteristicile e=ectoconvectoarelor, sistemul se
va folosi7
& 4n 4ncperi cu dega=ri reduse de praf,
& la cldiri unde eist parapet pentru monta=ul e=ectoconvectoarelor.
.2.#3. Bac 4ncperile au spaii interioare mari, sistemul cu
e=ectoconvectoare se poate combina cu grin"i de rcire.
.2.#. ?rin"ile de rcire pot ' amplasate 4n interiorul 4ncperilor, aparent
sau 4n tavanul fals al acestora.
.2.#!. /istemul de climati"are va avea o conduct de evacuare a
condensului reali"at cf. art. !.2.(. din pre"enta reglementare te-nic.
Climati*area cu pompe de c)ldur) pe bucl) de ap)
.2.#". /istemul se recomanda la cldiri mari, cu 4ncperi distribuite pe
"one termice care au simultan cerine de 4ncl"ire 2i rcire.
.2.##. 5gentul termic folosit la acest sistem de climati"are este apa care
se ve-iculea" 4ntr&un circuit 4nc-is care constituie o ;bucl de ap<.
.2.#$. Kn situaia de iarn, pompa de cldur utili"ea" ap cu o
temperatur de cca 23^C de la bucla de ap 2i o rce2te p>n la o temperatur
de cca 1*^C.
.2.#%. Kn situaia de var sistemul funcionea" 4n regim de rcire c>nd
utili"ea" ap cu o temperatur de cca. 33^C, din bucla de ap 2i o 4ncl"e2te
p>n la temperatura de 3* ^C.
.2.$+. Kn situaia de iarn apa este meninut pe conducta de ducere la o
temperatur mai mare de 1*^C cu a=utorul unei surse de cldur. Temperatura
pe conducta de 4ntoarcere este limitat inferior din motive de condensare a
vaporilor de ap din aerul interior 2i prin urmare conductele nu se vor i"ola.
.2.$1. Kn situaia de var un turn de rcire 4n circuit 4nc-is sau desc-is va
menine temperatura apei din bucl mai mic de 3(^C.
33
.2.$2. Pentru climati"area unor 4ncperi mari, se utili"ea" una sau mai
multe pompe de cldur. )le recircul aerul din 4ncpere 2i 4l aduc la parametrii
necesari pentru a asigura temperatura aerului interior 4n limitele prescrise.
.2.$3. Pompele de cldur pot ' carcasate, care se montea" aparent,
similar ventiloconvectoarelor sau necarcasate care se montea" 4n tavane false
sau spaii te-nice special amena=ate $la debite mari%.
.2.$. :a monta=ul pompelor de cldur se va avea 4n vedere ca s eiste
posibilitatea de acces pentru operaiile de 4ntreinere.
.2.$!. /istemul va avea o instalaie de aer proaspt dimensionat cf. art.
(.!.3 din pre"enta reglementare te-nic.
.2.$". 5erul proaspt va ' introdus cf. art. !.2.*, din pre"enta
reglementare te-nic.
.2.$#. Pentru 'ecare pomp de cldur se montea" vane de reglare 2i de
ec-ilibrare cu posibilitatea de msurare a debitului de agent termic.
.2.$$. Oucla de ap se va reali"a ca o reea de distribuie de tip inelar .
.2.$%. Oucla de ap se poate proiecta 4n dou variante7
a. fr acumulare9 4n acest ca" debitul de ap ve-iculat 4n bucl 2i prin
sursa de cldur sau prin turnul de rcire este constant9
b. cu acumulare a cldurii9 acumularea se poate face 4ntr&un re"ervor
sau 4ntr&un boiler.
C limati*area @aer : agent &rigori-cA
Climati*area local) @aer : agent &rigori-cA
.2.%+. Climati"area local cu agent frigori'c se reali"ea" cu sisteme de
tip split 2i se poate utili"a la cldiri de locuit, 4n cldiri de birouri cu numr redus
de 4ncperi.
.2.%1. )ste recomandabil utili"area aparatelor ce pot funciona 2i 4n
regim de pomp de cldur pe timp de iarn.
.2.%2. Enitile interioare se vor amplasa astfel ca =etul de aer s nu
deran=e"e ocupanii.

.2.%3. Cldirile ce se climati"ea" cu aparate locale trebuie s aib
posibilitatea de amplasare a unitilor eterioare.
.2.%. Enitile eterioare se vor amplasa pe c4t posibil pe faade puin
4nsorite 2i unde aspectul estetic nu este important.
.2.%!. Pentru reducerea numrului de uniti eterioare se pot utili"a
aparate de tip multisplit.
3+
.2.%". Pentru 4ncperi mari se pot utili"a aparate de tip /P:@T cu disponibil
de presiune important pe partea de aer 2i la care se pot monta conducte de aer 2i
guri de introducere+etracie.

.2.%#. 5mplasarea gurilor de aer va respecta condiiile de la art. *.1.
Climati*area centrali*at) aer : agent &rigori-c, cu debit de agent
&rigori-c .ariabil 04R4)
.2.%$. /istemul centrali"at de climati"are aer A agent frigori'c cu debit
variabil este indicat 4n cldiri cu un numr mare de 4ncperi, cu diferene mari de
sarcin termic 2i unde nu eist surs de energie termic sau unde nu se
dore2te amplasarea unei reele de conducte de ap cald sau rcit necesare
unui sistem aer & ap.
.2.%%. 5legerea unitilor interioare se va face similar cu a
ventiloconvectoarelor. $art. !.2.(2&!.2.(3 din pre"enta reglementare te-nic%.
.2.1++. /istemul V6V va ' cuplat obligatoriu cu un sistem de alimentare
cu aer proaspt. 5limentarea cu aer proaspt se va face similar sistemului de
climati"are cu ventiloconvectoare $art. !.2.*, din pre"enta reglementare te-nic%.
.2.1+1. Enitile eterioare se pot amplasa pe acoperi2ul cldirii
climati"ate sau la sol, 4n "one special amena=ate. /e va avea 4n vedere ca nivelul
de "gomot s nu dep2easc valorile admise 4n "on.
35
!. ,lemente generale de calcul
!.1. Parametrii interiori de calcul pentru cl)dirile
.entilate:climati*ate
!.1.1. Bimensionarea instalaiilor de ventilare 2i climati"are se face 4n
condiii de calcul, de'nite prin7
a. parametrii interiori de calcul,
b. parametrii eteriori de calcul,
c. condiiile interioare de funcionare $surse interioare de dega=are de
cldur, umiditate, poluani, procese te-nologice etc%.
!.1.2. Parametrii de calcul stabilii pentru proiectare vor ' luai 4n calcul 2i
pentru evaluarea consumurilor energetice ale cldirii 2i pentru certi'carea
energetic a acesteia.
!.1.3. Parametrii interiori de calcul se stabilesc 4n funcie de destinaia
cldirii 2i a 4ncperilor ventilate+climati"ate, de categoria de ambian dorit,
$categoria de calitate a aerului interior 2i confortul urmrit%, de tipul instalaiei
care se reali"ea", de se"on $4ncl"ire 2i+sau rcire%.
!.1.. Parametrii interiori de calcul, stabilii de comun acord cu bene'ciarul
cldirii, se vor meniona 4n mod clar 4n tema de proiectare, precum 2i 4n memoriul
de specialitate 2i 4n notele de calcul ale proiectului.
In/talaii de climati*are
!.1.!. $1% Pentru instalaiile de climati"are reali"ate pentru confortul termic
al ocupanilor, parametrii interiori de calcul se stabilesc 4n funcie de se"on, de
categoria de ambian 2i de destinaia 4ncperii.
Cel mai frecvent, parametrii interiori de calcul sunt7
a. temperatura interioar de calcul,
b. umiditatea aerului interior
$2% Pentru destinaii curente, temperatura interioar de calcul se alege din
tabelul (.1. Pentru alte destinaii, sunt indicate valori tipice la subcapitolele ..1 A
... din pre"enta reglementare te-nic, sau se pot alege prin asimilare, 4n funcie
de activitate, metabolism 2i 4mbrcminte.
Tabelul (.1 Temperatura interioar de calcul pentru climati"are de confort $din /6
)# 1(2(17233,%
Tipul de cldire sau
4ncpere
Categori
a
temperatura de calcul a aerului W
3
CX
temperatur
pentru 4ncl"ire9
@mbrcminte 1,3
clo
temperatur
pentru rcire _9
@mbrcminte 3,(
clo
Cldiri de locuit $camere de
"i, dormitoare%
activitate sedentar A 1,2
met
@ 21,3 A 2(,3 23,( A 2(,(
@@ 23,3 &2(,3 23,3 A 2*,3
@@@ 1.,3 A 2(,3 22,3 A 2,,3
Cldiri de locuit $alte
4ncperi%
@ 1.,3 A 2(,3
@@ 1*,3 A 2(,3
@@@ 1!,3 A 2(,3
3*
st>nd 4n picioare, mers A
1,( met
Oirouri individuale sau tip
peisa=, sli de reuniune,
cofetrii, cafenele,
restaurante, sli de clas
activitate sedentar A 1,2
met
@ 21,3 A 23,3 23,( A 2(,(
@@ 23,3 A 2!,3 23,3 A 2*,3
@@@ 10,3 A 2(,3 22,3 A 2,,3
Cre2e, grdinie
st>nd 4n picioare, mers A
1,! met
@ 10,3 A 21,3 22,( A 2!,(
@@ 1,,( A 22,( 21,( A 2(,(
@@@ 1*,( A 23,( 21,3 A 2*,3
1aga"ine mari
st>nd 4n picioare, mers A
1,* met
@ 1,,( A 23,( 22,3 A 2!,3
@@ 1*,3 A 22,3 21,3 A 2(,3
@@@ 1(,3 A 23,3 23,3 A 2*,3
_ Pentru rcire, temperatura aerului se va alege din pla=a de valori din tabel,
astfel 4nc>t diferena dintre temperatura eterioar 2i interioar de calcul s nu
dep2easc 13
3
C 9 4n ca"ul 4n care re"ult o diferen mai mare de 13
3
C, se
adopt valoarea maim, corespun"toare din tabel.
$3% Emiditatea relativ de calcul se 'ea" numai pentru instalaiile de
climati"are cu reglarea umiditii 9 4n acest ca" se aleg valorile din tabelul !.! sau
cele alese pentru destinaii speciale. Pentru instalaiile care nu necesit reglarea
umiditii, valorile din tabelul !.! pot ' adoptate numai ca reper pentru calculul
debitului de aer 2i pentru trasarea proceselor de tratare comple 4n diagrama de
aer umed -&.
$!% @n locul temperaturii 2i umiditii interioare se poate adopta ca ba" de
calcul pentru dimensionarea instalaiei, temperatura operativ sau indicele de
confort P1V $conform subcap. !.1 din pre"enta reglementare te-nic%.
!.1.". Pentru cldirile climati"ate 4n scop te-nologic, parametrii interiori de
calcul sunt 'ai din condiiile proceselor din 4ncpere. @n afara temperaturii 2i
umiditii, pot apare 2i alte condiii de calcul, de obicei referitoare la puritatea
aerului 2i la vite"a curenilor.
!.1.#. Pentru cldirile ventilate natural sau mecanic fr tratarea aerului,
temperatura interioar se limitea" 4n raport cu cea eterioar de calcul, prin
adoptarea unei cre2teri de temperatur de maim (
3
C.
!.2. Parametrii e6teriori de calcul pentru cl)dirile
.entilate3climati*ate.
!.2.1. Parametrii eteriori de calcul se stabilesc 4n funcie de locaia cldirii,
de tipul instalaiei care se reali"ea", de se"on $de 4ncl"ire 2i rcire%.
!.2.2. Parametrii eteriori de calcul se vor meniona 4n mod clar 4n tema de
proiectare, precum 2i 4n memoriul de specialitate 2i 4n notele de calcul ale
proiectului.
34
!.2.3. Pentru instalaii de climati"are, de confort sau te-nologice,
parametrii eteriori de calcul sunt7
a) pentru /e*onul de r)cire
1. temperatura eterioar de calcul,
2. variaia diurn a temperaturii eterioare pentru o "i tip,
3. umiditatea aerului eterior,
!. radiaia solar.
Temperatura eterioar de calcul pentru var se alege valoarea maim
de temperatur orar a anului climatic mediu, pentru localitatea de calcul. Bac
pentru localitatea 4n care este amplasat cldirea, nu eist date climatice
prelucrate, se alege valoarea pentru localitatea capital de =ude, cea mai
apropiat 2i cu clim asemntoare $pentru capitalele de =ude, valorile sunt date
4n 5nea 2 a pre"entei reglementri te-nice%.
Emiditatea relativ de calcul pentru var este cea care corespunde
valorii maime de temperatur orar stabilit 4n condiiile de mai sus $pentru
capitalele de =ude, valorile sunt date 4n 5nea 2%.
Variaia diurn a temperaturii eterioare pentru o "i tip, se va calcula
pentru 'ecare or a "ilei, ca o funcie cosinusoidal av>nd ca maim valoarea
temperaturii eterioare de calcul 2i ca amplitudine fa de valoarea medie a "ilei,
,
3
C. 8ace ecepie "ona de coast a 1rii #egre, pentru care amplitudinea se va
considera de !
3
C.
6adiaia solar $direct 2i difu"%, 4n funcie de or 2i orientare, se va
considera indiferent de localitate, cu valorile care corespund meridianului care
trece prin Oucure2ti 2i pentru !(
3
latitudine #, cu corecii de altitudine 2i claritate
a atmosferei $valorile sunt date 4n 5nea 3 a pre"entei reglementri te-nice%.
b) pentru /e*onul de 2nc)l*ire
1. temperatura eterioar de calcul,
2. umiditatea aerului eterior.
Temperatura eterioar de calcul pentru iarn este prev"ut 4n
standardul /6 103,&17100, 2i se alege 4n funcie de "ona climatic 4n care este
localitatea.
Emiditatea relativ de calcul pentru iarn se va considera de .3R.
6adiaia solar nu se va lua 4n calcul pentru dimensionarea instalaiei 4n
condiii de iarn.
!.2.. Pentru instalaii de ventilare mecanic, temperatura eterioar 2i
umiditatea relativ de calcul pentru iarn 2i pentru var se aleg 4n acelea2i
condiii ca 2i pentru instalaiile de climati"are $art. (.2.3%.
!.2.!. Kn anumite situaii particulare, speci'cate 4n pre"enta reglementare
te-nic, poate apare necesitatea unor calcule 2i veri'cri 4n alte condiii
eterioare de calcul.
!.3. Sarcina termic) de 2nc)l*ire3r)cire a cl)dirilor
climati*ate
!.3.1. Calculul sarcinii termice de 4ncl"ire+rcire se va efectua pentru
'ecare din "onele termice climati"ate dintr&o cldire.
!.3.2. :imitele unei "one termice sunt date de toate elementele de
construcii care separ "ona respectiv de mediul eterior $aer, sol sau ap%, de
38
spaii adiacente climati"ate, de spaii adiacente neclimati"ate sau de cldiri
4nvecinate. /unt situaii 4n care "onele termice sunt desprite prin suprafee
'ctive $de eemplu "one din supermarUeturi, necompartimentate dar cu
temperaturi diferite%. Kn toate situaiile, "onele pentru care se efectuea" calculul
de sarcin termic, trebuie de'nit 4n documentaia te-nic a proiectului.
!.3.3. Kn 4ncperile 4n care se dega= umiditate $oameni 2i alte surse%, se
calculea" separat sarcina termic pentru cldura sensibil $sarcina sensibil% 2i
sarcina de cldur latent sau sarcina termic total $sensibil plus latent% 2i
cea latent.
!.3.. /arcina termic de 4ncl"ire se stabile2te printr&un bilan termic al
4ncperii sau "onei, ca 'ind diferena dintre dega=rile de cldur din interiorul
"onei climati"ate $inclusiv cele de la instalaii de 4ncl"ire cu corpuri statice A dac
este ca"ul% 2i necesarul de cldur pentru 4ncl"ire al acesteia.
!.3.!. /e consider ca dega=ri de cldur la interiorul "onei climati"ate pe
durata perioadei de 4ncl"ire urmtoarele7
a% ocupani & dac pre"ena acestora este permanent, cert 2i constant9
4n ca" contrar se ia 4n considerare un grad de ocupare mai redus $2(&(3R% fa de
situaia nominal. Valorile de proiectare referitoare la gradul de ocupare nominal
trebuie s se ba"e"e oriunde este posibil pe date reale speci'ce proiectului
respectiv9 4n ca"ul 4n care nu este disponibil nicio valoare, se aplic valorile prin
lips indicate 4n 5nea ! a pre"entei reglementri te-nice. Bega=area de cldur a
unei persoane se determin pe ba"a valorilor din 5nea ( a pre"entei
reglementri te-nice. Bega=area de cldur de la ocupani se calculea" 4n forma
de 7
1. cldur sensibil,
2. cldur latent.
3. cldur total.
b% iluminat electric9 valorile de proiectare referitoare la puterea instalat a
surselor de iluminat trebuie s se ba"e"e oriunde este posibil pe date reale
speci'ce proiectului respectiv9 4n ca"ul 4n care nu este disponibil nicio valoare,
se aplic valorile prin lips indicate 4n 5nea * a pre"entei reglementri te-nice.
c% ma'ini7 utilaje7 dispozitive acionate electric9 valorile de proiectare
trebuie s se ba"e"e pe date reale speci'ce proiectului respectiv, in>ndu&se cont
de raportul dintre puterea maim necesar 2i puterea nominal a motorului
electric, de simultaneitatea 4n funcionare, de modul de preluare a cldurii de
ctre aer.
d% ec8ipamente electronice de birou9 valorile de proiectare trebuie s se
ba"e"e oriunde este posibil pe date reale speci'ce proiectului respectiv9 4n ca"ul
4n care nu este disponibil nicio valoare, se poate aplica pentru cldirile de birouri
o valoare prin lips, de 133 \+persoan 4n perioada de activitate .
e% corpuri de %nclzire A dac "ona climati"at este prev"ut 2i cu instalaie
de 4ncl"ire cu corpuri statice, puterea termic disipat de acestea se consider
ca 'ind o dega=are de cldur la interiorul "onei climati"ate.
f% alte surse & 4n funcie de destinaia spaiului respectiv se pot lua 4n
considerare 2i alte dega=ri de cldur $eemple7 m>ncare & "one 4n care se
serve2te o mare cantitate de porii 4ntr&un timp scurt, materiale & spaii 4n care se
aduc materiale calde sau topite, etc.%.
Bega=rile de cldur 4n interiorul "onei climati"ate se vor 4nsuma
consider>nd un anumit scenariu plau"ibil de ocupare 2i activitate propriu
perioadei de iarn.
39
!.3.". #ecesarul de cldur pentru 4ncl"ire al "onei climati"ate se
stabile2te 4n conformitate cu metodologia indicat 4n /6 103,&17100,. Pentru
"onele climati"ate 4n regim de suprapresiune, necesarul de cldur pentru aerul
in'ltrat nu se ia 4n considerare 9 de asemenea nu se include 4n calcul necesarul de
cldur pentru aerul de ventilare, dac acesta este tratat centrali"at.
!.3.#. /arcina termic de rcire se stabile2te prin bilanul de cldur al
4ncperii, ca 'ind suma dintre Juurile de cldur transmise 4ntre interiorul 2i
eteriorul "onei climati"ate 2i dega=rile $eventual pierderile% de cldur din
interiorul acesteia.
!.3.$. /e consider urmtoarele Juuri de cldur transmise 4ntre eterior
2i "ona climati"at7
a% 9u$uri de cldur prin elementele de construcie opace ale anvelopei
zonei climatizate9 calculul acestor Juuri de cldur va lua 4n considerare
parametrii aerului interior 2i aerului eterior, stabilii conform celor indicate la art.
(.1., respectiv (.2. Calculul trebuie s in seama de amorti"area 2i defa"area
Juului transmis la interior fa de Juul la eterior.
b% 9u$uri de cldur prin elementele de construcie vitrate ale anvelopei
zonei climatizate9 calculul acestor Juuri de cldur va lua 4n considerare
parametrii aerului interior 2i aerului eterior, stabilii conform celor indicate la art.
(.1., respectiv (.2. Be asemenea, calculul trebuie s in seama de proprietile
termo'"ice 2i optice ale materialelor 2i de umbrirea creat de elementele de
construcie 2i de cldirile vecine.
c% 9u$uri de cldur de la spaii adiacente neclimatizate9 calculul acestor
Juuri de cldur va lua 4n considerare proprietile termo'"ice ale materialelor
din componena elementelor de construcie care separ "ona climati"at de
spaiile adiacente neclimati"ate9 temperatura aerului din spaiile neclimati"ate se
va determina 4n urma unui bilan termic al acestora.
!.3.%. Bega=rile de cldur 4n interiorul "onei climati"ate pe durata
perioadei de rcire, sunt de aceea2i natur cu cele stabilite la art. (.3.!, cu
observaia c valorile care depind de temperatura interioar trebuie recalculate.
!.3.1+. /arcina termic de calcul pentru rcire re"ult 4n urma calculului
orar de sarcin termic, efectuat pentru "iua tip, cu variaia diurn a temperaturii
eterioare conform art. (.2.3. 2i consider>nd un anumit scenariu de ocupare 2i
activitate, propriu perioadei de var, pentru evaluarea dega=rilor de cldur 4n
interiorul "onei climati"ate. Bin pro'lul de sarcin re"ultat, se alege valoarea
maim, ca sarcin termic de calcul.
!.3.11. Pentru sistemele de climati"are care folosesc introducerea aerului
4n "ona ocupat $sisteme prin deplasare 2i altele%, sarcina termic de calcul
pentru rcire se determin prin bilan termic, at>t pentru 4ntreaga 4ncpere c>t 2i
numai pentru "ona ocupat.
!.3.12. /arcina de calcul pentru dimensionarea sursei de 4ncl"ire+rcire,
se determin ca valoare maim ce re"ult din suprapunerea pro'lului de sarcin
al tuturor "onelor termice racordate la surs.
!.. 1ebitele de aer 2n /paiile .entilate /i climati*ate
+0
!..1. Bebitele de calcul vor ' folosite pentru dimensionarea sistemului de
conducte 2i dispo"itive de introducere+etragere a aerului din 4ncperi 2i pentru
alegerea ec-ipamentului de ventilare+climati"are.
!..2. Bebitele de calcul vor ' utili"ate 2i pentru evaluarea consumurilor
energetice ale cldirii 2i pentru certi'carea energetic a acesteia.
1ebitul de calcul pentru .entilare
!..3. Kn 4ncperile cu persoane, debitul de aer pentru ventilare trebuie s
asigure calitatea aerului interior, pentru igiena, sntatea 2i confortul ocupanilor.
Bebitul se va stabili 4n funcie de ocuparea uman 2i de emisiile de substane
poluante.
a% Pentru 4ncperile civile nere"ideniale cu pre"ena uman, debitul de
ventilare $aer proaspt% se determin 4n funcie de categoria de ambian, de
numrul 2i de activitatea ocupanilor precum 2i de emisiile poluante ale cldirii 2i
sistemelor.
5stfel, pentru o 4ncpere re"ult debitul ` Wl+s sau m
3
+-X7
` G # `
p
Z 5 `
O
$(.!.1%
unde7 # A numrul de persoane ,
`
p
A debitul de aer proaspt pentru o persoan, Wl+s+pers sau m
3
+-+persX, din
tabelul (.!.1,
5 A aria suprafeei pardoselii Wm
2
X,
`
O
A debitul de aer proaspt, pentru 1 m
2
de suprafa, Wl+s+m
2
sau m
3
+-+m
2
X,
din tabelul (.!.2.
Tabelul (.!.1. Bebitul de aer proaspt pentru o persoan, 4ntr&un mediu 4n care nu
se fumea" $din /6 )# 1(2(17233,%.
Categoria de
ambian
Procentul a2teptat
de nemulumii
PPB WRX
Bebit pentru o
persoan Wl+s+persX
Bebit pentru o
persoan
Wm
3
+-+persX
@ 1( 13 3*
@@ 23 , 2(
@@@ 33 ! 1(
@V T33 S! S1(
Tabelul (.!.2. Bebitul de aer proaspt pentru 1 m
2
de suprafa, $din /6 )#
1(2(17233,%.
Categoria
de
ambian
Bebit pe m
2
de suprafa Wl+
$s.m
2
%X
Bebit pe m
2
de suprafa Wm
3
+
$-.m
2
%X
cldiri
foarte
puin
poluante
cldiri
puin
poluante
5ltele cldiri
foarte
puin
poluante
cldiri
puin
poluante
5ltele
@ 3,( 1 2,3 1,. 3,* ,,2
+1
@@ 3,3( 3,, 1,! 1,2* 2,(2 (,3
@@@ 3,3 3,! 3,. 1,1 1,!! 2,0
@V mai mici dec>t valorile pentru categoria @@@
b% Kn "onele de fumtori, debitele de aer proaspt se dublea" fa de
valorile din tabel. 5ceste debite asigur condiii de confort pentru ocupani, nu 2i
condiii de sntate.
!... Pentru 4ncperile din cldirile civile 2i industriale 4n care eist emisii
de poluani altele dec>t bioeJuenii 2i emisiile cldirii, calitatea aerului interior
trebuie asigurat prin respectarea valorilor de concentraie admis 4n "ona
ocupat.
@n acest scop, pentru regim staionar, debitul de aer proaspt ` Wm3+sX se
calculea" cu relaia7
`G ?+$Ci A Ce% $(.!.2%
unde 7 ? A debitul de poluant $mg+s%
Ci A concentraia admis 4n aerul interior Wmg+m
3
X,
Ce A concentraia 4n aerul eterior Wmg+m
3
X,
Bac 4n 4ncpere se dega= mai muli poluani, calculul se face pentru
'ecare poluant 4n parte 2i dac poluanii nu au aciune sinergic asupra
organismului, se alege valoarea cea mai mare de debit re"ultat9 dac poluanii
au o aciune sinergic 2i nu sunt recomandri speci'ce referitoare la acei
poluani, debitul de aer re"ult ca sum a debitelor calculate cu relaia (.!.2,
pentru 'ecare poluant 4n parte.
!..!. Pentru cldiri civile 2i industriale, dac nu se atinge regimul
permanent de ventilare, concentraia de poluant 4n 4ncpere se stabile2te
conform metodei indicate la paragraful *.!.2.3 din standardul /6 )# 13,,07233,.
!..". Consider>nd norme speci'ce de ocupare a 4ncperilor 2i utili">nd
relaia (.!.1 s&au determinat debitele de aer de ventilare, tipice pentru diferite
destinaii de 4ncperi 2i clase de ambian. 5ceste valori sunt date cu titlul de
recomandare 4n tabelul O2 din standardul /6 )# 1(2(17233,.
!..#. Pentru tipurile de cldiri tratate la capitolul . din pre"enta
reglementare te-nic, sunt indicate debite de aer proaspt speci'ce diferitelor
situaii.
!..$. Kn ca"ul instalaiei de ventilare pentru 4ncperi fr ocupare uman
2i fr o destinaie clar $4ncperi de depo"itare%, debitele de aer eterior pot '
eprimate raportat la aria pardoselii $tabelul (.!.3.%. 5cestea se ba"ea" pe un
timp de funcionare de (3R 2i pentru o 4nlime a 4ncperii de p>n la 3 m. Pentru
timpi de funcionare mai mici 2i pentru 4ncperi mai 4nalte, debitul de aer trebuie
s 'e mai mare.
Tabelul (.!.37 Bebite de aer eterior pentru 4ncperi cu alt destinaie
dec>t ocuparea uman $din /6 )# 13,,0 7 233,%
Categorie Bebit de aer eterior Wm
3
+$-+m
2
%X
Bomeniu tipic Valoare prin lips
@B5 1 _ _
@B5 2 T 2,( 3
@B5 3 1,3&2,( 2
+2
@B5 ! S 1,3 1
_ pentru @B5 1 aceast metod nu este su'cient.
1ebitul de aer e6tra/
!..%. Kntr&o instalaie de ventilare mecanic la ec-ilibru, debitul de aer
etras este determinat de debitul de aer introdus 2i de condiiile de presiune
necesare.
!..1+. Valori tipice de proiectare pentru buctrii 2i toalete+grupuri
sanitare sunt indicate 4n tabelul (.!.!. 5erul etras poate ' 4nlocuit cu aer eterior
sau cu aer transferat din alte 4ncperi. Pentru aplicaii speciali"ate $anumite
cldiri industriale 2i spitale%, debitul de aer evacuat trebuie stabilit conform unor
cerine speci'ce, in>nd seama de posibila inJuen asupra mediului eterior.
Tabelul (.!.! 7 Valori de proiectare pentru debitul de aer evacuat
1e/tinaie 1omeniu tipic 4alori prin lip/)
Ouctrie $m
3
+-% T ,2 13.
Toalet+grup sanitar
- pe 4ncpere $m
3
+-%
- pe arie pardoseal $m
3
+-
m
2
%
T 2!
T (,3
3*
,,2
1ebitul de calcul pentru climati*are
!..11. Bebitul de aer de calcul pentru 4ncperile climati"ate se calculea"
4n scopul asigurrii confortului termic.
!..12. Bebitul pentru asigurarea confortului termic se determin pentru
compensarea sarcinii termice 2i de umiditate $sarcina latent% a 4ncperii.
!..13. Bac instalaia de climati"are asigur 2i ventilarea 4ncperii, se
calculea" debitul de aer proapt 2i debitul de aer pentru asigurarea confortului9
instalaia se va dimensiona la debitul cel mai mare, care devine debit de calcul. O
parte din debitul de aer se poate recircula, 4n condiiile art. 0.2.3. @n acest ca",
debitul de calcul este numit 4n mod curent, debit total de aer.
!..1. Bebitul de aer se va determina pentru situaia de rcire a 4ncperii.
!..1!. Kn 4ncperile 4n care nu se reali"ea" controlul umiditii, debitul de
aer se poate stabili numai pe ba"a sarcinii termice de cldur sensibil a
4ncperii, as, folosind diferena de temperatur dintre aerul din "ona ocupat
@B5
2i cel introdus,
/EP
. /e va folosi astfel relaia7
` G as +c
a
+$
@B5
&
/EP
% $(.!.3%
!..1". Kn 4ncperile 4n care se reali"ea" controlul umiditii, debitul de
aer se va stabili pe ba"a sarcinii termice de cldur total a 4ncperii a
t
$sensibil
2i latent%, folosind diferena de entalpie dintre aerul din "ona ocupat, -
@B5
2i cel
introdus, -
@B5
. /e va folosi astfel relaia7
` G at + $-
@B5
& -
/EP
% $(.!.!%
+3
!..1#. $1% Kn 4ncperile 4n care aerul se introduce 4n "ona ocupat, debitul
de aer se va stabili pe ba"a sarcinii termice de cldur sensibil din "ona
ocupat, aoc, folosind diferena de temperatur dintre aerul introdus 2i cel din
"ona ocupat. /e va folosi astfel relaia7
` G a
oc
+c
a
+$
@B5
&
/EP
% $(.!.(%
$2% Temperatura aerului evacuat se va determina 4n funcie de bilanul
termic al 4ntregii 4ncperi.
!..1$. Kn instalaiile de climati"are numai aer care funcionea" cu aer
recirculat, 2i care alimentea" cu aer mai multe 4ncperi, proporia de amestec
dintre aerul proaspt 2i aerul recirculat trebuie stabilit corespun"tor situaiei
care conduce la cel mai mare raport dintre aerul proaspt 2i aerul recirculat.
!..1%. Kn situaia circulaiei aerului dup sc-ema ;prin amestec<, pentru a
aprecia dac debitul de aer este corespun"tor, se utili"ea" metoda sc-imburilor
orare recomandate. 5ceste sc-imburi orare pot ' utili"ate pentru alegerea
ventiloconvectoarelor. @n tabelul din 5nea , a pre"entei reglementri te-nice, se
indic numrul de sc-imburi orare de aer W-
&1
X, pentru diferite destinaii de
4ncperi.
!.!. 1imen/ionarea conductelor de aer ;i calculul
pierderilor de /arcin)
!.!.1. /eciunea conductelor de aer se determin 4n funcie de debitul
transportat, aleg>nd o vite" de aer recomandat. @n tabelul din 5nea . a
pre"entei reglementri te-nice, se dau vite"ele u"uale de mi2care a aerului 4n
conducte.
!.!.2. Pentru un sistem de conducte de introducere+evacuare se determin
cderile de presiune $pierderile totale de sarcin% bp, 4n funcie de pierderile
liniare 2i locale7
p G
( )

=
+ =
n
i
i
Z Rl
1
[Pa] $(.(.1%
unde7 l A lungimea tronsonului de conduct, 4n metri9 6 A pierderea de sarcin
liniar unitar pe tronsonul respectiv, 4n Pa+m9 V & pierderea de sarcin local pe
un anumit tronson, 4n Pa9 i A numrul de tronsoane pe traseul care se calculea".
!.!.3. Valorile 6, pentru stabilirea pierderile de sarcin liniare trebuie
stabilite 4n funcie de natura 2i rugo"itatea materialului conductei de aer. Pentru
conducte cu seciune diferit de cea circular, valorile 6 se determin funcie de
diametrul ec-ivalent, d
e
, relativ la vite". Pentru conducte dreptung-iulare, cu
laturile ab7
d
e
G 2ab+$aZb% $(.(.2%
!.!.. $1% Pierderea de sarcin local se calculea" cu relaia7
V G
2
2
v
[Pa] $(.(.3%
++
unde7 A suma coe'cientilor de re"isten local pe 'ecare tronson de
conduct9 v A vite"a aerului pe tronsonul de conduct, 4n m+s, c A densitatea
aerului din conduct, 4n Ug+m3.
$2% /tabilirea coe'cienilor de re"isten local ine seama de forma
geometric a 'ecrei piese speciale.
!.!.!. Calculul pierderilor de sarcin trebuie fcut pentru 'ecare circuit de
aer 4n care ve-icularea aerului este asigurat de un ventilator sau de un co2 de
ventilare natural $tira= natural%. 5cest circuit trebuie urmrit de la intrarea p>n
la evacuarea aerului 4n sistem9 se urmre2te pe c>t posibil ec-ilibrarea aeraulic
a circuitelor.
!.!.". #otele de calcul referitoare la calculul pierderilor de sarcin trebuie
s 'e cuprinse 4n documentaia te-nic a proiectului.
+5
". Componente ale /i/temelor de .entilare3climati*are
".1. ,lemente ;i di/po*iti.e terminale pentru
introducerea ;i e6tragerea aerului din 2nc)peri
Organi*area circulaiei aerului 2n 2nc)peri
".1.1. Circulaia aerului 4n 4ncperi se va reali"a dup una din sc-emele de
mi2care7 de tip amestec, de tip piston sau H prin deplasare I.
Be modul 4n care este organi"at circulaia aerului depinde e'ciena
ventilrii 2i asigurarea condiiilor funcionale de calitate a aerului interior 2i de
confort termic.
".1.2. /c-ema de mi2care, po"iia 2i tipul dispo"itivelor de introducere 2i
etragere se stabilesc 4n funcie de 7
& debitul 2i temperatura aerului de introducere,
& activitatea care se desf2oar 4n 4ncpere, tipul de dega=ri interioare
$cldur, umiditate, ga"e, praf% 2i variaia lor 4n timp,
& constr>ngerile datorate spaiului construit, mobilierului 2i utila=elor.
".1.3. /c-ema prin deplasare este mai bun dec>t cea prin amestec, din
punct de vedere al e'cienei ventilrii 9 se recomand ori de c>te ori este
acceptat din punct de vedere estetic, pentru introducerea aerului de aceea2i
temperatur sau cu o temperatur mai sc"ut dec>t cea din 4ncpere.
".1.. :a sc-ema prin amestec se recomand po"iionarea dispo"itivelor
$gurilor% de introducere 2i de etragere a aerului pe suprafee opuse ale 4ncperii .
Pentru orice po"iie relativ a dispo"itivelor de introducere 2i de etragere,
nu trebuie s eiste posibilitatea scurtcircuitrii aerului introdus prin dispo"itivele
de etragere.
".1.!. $1% Pentru evacuarea cldurii, umiditii 2i fumului, dispo"itivele de
etragere se po"iionea" la partea superioar a 4ncperii. Bac sistemul de
etragere a aerului de ventilare din 4ncperi deserve2te 2i alte spaii dec>t cele
de evacuare, acest sistem nu poate ' utili"at pentru evacuarea fumului 2i ga"elor
'erbini 4n ca" de incendiu.
$2% )vacuarea fumului 2i ga"elor 'ebini din cile de evacuare ale cldirii
$coridoare, casa scrii, 4ncperile tampon de prote=are a caselor de scri de
evacuare 2i ascensoarelor de pompieri% trebuie s 'e independent de sistemul
de ventilare+climati"are al cldirii.
$3% @nstalaia de ventilare aferent staiilor de pompe de incendiu 2i
4ncperilor grupurilor electrogene destinate instalaiilor de protecie 4mpotriva
incendiilor trebuie s 'e independent de sistemul de ventilare+climati"are al
cldirii.
$!% Conductele de evacuare 2i introducere ale instalaiei de ventilare trebuie
s nu treac prin 4ncperile tampon de prote=are a caselor de scri de evacuare 2i
ascensoarelor de pompieri9 fac ecepie ca"urile =usti'cate te-nic, situaie 4n care
4n 4ncperea tampon conductele de evacuare 2i introducere sunt prote=ate astfel
4nc>t s asigure re"istena la foc egal cu a pereilor 4ncperii tampon iar la
trecerile prin perei se prevd clapete antifoc cu re"istena la foc egal cu a
pereilor.
+*
$(% Casa scrii 2i 4ncperile tampon de prote=are a caselor de scri de
evacuare 2i ascensoarelor de pompieri nu se utili"ea" pentru introduceri,
evacuri 2i recirculare de aer aferente instalaiei de ventilare&climati"are.
$*% Tavanele false, pardoselile supra4nlate 2i structurile lor de susinere
trebuie s 'e cel puin din clasa de reacie la foc O&s1, do 4n ca"ul 4n care sunt
utili"ate pentru introduceri sau evacuri de aer.
".1.". Pentru a reali"a circulaia aerului 4ntre 4ncperile cu diferen de
presiune, 4n ca"ul debitelor mari, se utili"ea" valve 2i grile de transfer9 este
recomandat ca aceste dispo"itive s permit reglarea debitului de aer.
".1.#. Bispo"itivele terminale amplasate 4n partea inferioar a 4ncperii
trebuie s pre"inte caracteristici mecanice adecvate activitii din 4ncpere.
1i/po*iti.e terminale
".1.$. Bispo"itivele terminale trebuie s 'e alese astfel 4nc>t s asigure
condiiile de confort 2i de calitate a aerului pe toat perioada de funcionare,
indiferent de temperatura aerului introdus 2i de variaiile de debit $dac este
ca"ul%. :a diferene importante de temperatur 4ntre se"onul de 4ncl"ire 2i de
rcire, sunt recomandate dispo"itive cu geometrie variabil, care pot ' acionate
manual sau telecomandat. :a toate dispo"itivele cu geometrie variabil, se va
preci"a situaia de funcionare 4n condiii de calcul 2i de eploatare.
".1.%. $1% 5legerea dispo"itivelor de introducere 2i etragere a aerului din
4ncperi se face pe ba"a documentaiei te-nice a productorului de ec-ipament.
@n proiect se vor meniona caracteristicile dispo"itivelor care trebuie montate9
dac alegerea se reali"ea" 4n fa"a de eecuie, documentaia va cuprinde
caracteristicile dispo"itivelor ac-i"iionate $tipul de dispo"itiv, caracteristicile
geometrice 2i aeraulice7 debit, cdere de presiune, btaia =etului 4n condiii de
calcul iarna 2i vara 2i nivelul de "gomot%. Bocumentaia te-nic trebuie s
cuprind toate caracteristicile menionate.
$2% Otaia =etului se va stabili pentru valoarea de vite" acceptat 4n condiii
de confort 4n "ona ocupat $subcap. !.1 din pre"enta reglementare te-nic%.
".1.1+. Principalele tipuri de dispo"itive pentru introducerea aerului 2i
domeniul de utili"are recomandat sunt date 4n tabelul *.1.1.
5a%elul *.1.1. 6ispo,itive de introducere a aerului
d
u
"
e
g
r
i
l
e
B
i
f
u
"
o
a
r
e

d
e

p
e
r
e
t
e
B
i
f
u
"
o
a
r
e

d
e

p
l
a
f
o
n

B
i
f
u
"
o
a
r
e

p
e
r
f
o
r
a
t
e
B
i
f
u
"
o
a
r
e

c
u

c
o
n
u
r
i

$
a
n
e
m
o
s
t
a
t
e
%
B
i
f
u
"
o
a
r
e

c
u

=
e
t

e
l
i
c
o
i
d
a
l
B
i
f
u
"
o
a
r
e

d
e

p
e
r
e
t
e
B
i
f
u
"
o
a
r
e

p
e

p
a
r
d
o
s
e
a
l


?
u
r
i


s
u
b

s
c
a
u
n
e
+4
Oirouri $receZcald%
sarcini7 3 A 33 \+m
2
33 A *3
\+m
2
T *3 \+m
2
__ __
__
___
__
__
___
___
__
__
___
__
__
___
___
___
__
___
__ ___
/li de conferine
Cinematografe
5uditorii
6estaurante
/paii de 4nvm>nt
/li de epo"iii _
__
__
_
_
__
___
__
_
_
__
___
___
__
_
_
__
___
___
__
_
_
__
___
___
___
__
__
___
___
___
___
__
__
__
___
___
___
1aga"ine
/upermarUeturi
_
_
_
_
__ __
___
___
___
___
___
___
___
/li de sport
Piscine
Ouctrii industriale
:aboratoare
___
___
__
__
_
_
_
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_
__
__
Camere curate
:ocuine
@nstituii
__
__
__
__
_
___
___
__
___
___
__ ___
__
:egend 7 _ posibil __ bine ___ foarte bine
".1.11. Bifu"oarele de tavan pot ' utili"ate at>t pentru introducerea c>t 2i
pentru etragerea aerului. Pentru introducerea unor debite mari de aer 4n 4ncperi
de 4nlime medie 2i mare, se recomand difu"oare de plafon cu =et elicoidal.
".1.12. ?rilele pot ' utili"ate pentru introducerea sau etragerea aerului.
Pentru introducere, grilele se vor monta de preferin pe perete, 4n apropierea
tavanului, favori">nd apariia efectului Coand. Pot ' montate 2i la partea
inferioar a 4ncperii, pe perete, pardoseal, contratrepte etc. Pentru etragerea
aerului, grilele se montea" de asemenea pe plafon, pe perete sau pe
pardoseal9 se pot folosi 2i grile montate direct pe plafonul fals.
".1.13. Bu"ele de refulare se folosesc pentru introducerea aerului 4n spaii
largi 2i unde este necesar o btaie mare 2i o direcionare a =etului de aer. Pot '
utili"ate astfel 4n sli de sport, la piscine $cu =et vertical orientat 4n sus%, 4n -ale
industriale.
".1.1. 8antele pot ' utili"ate pentru introducerea sau pentru etragerea
aerului. /e recomand ca fantele de introducere s 'e prev"ute cu deJectoarele
care permit orientarea =etului.
".1.1!. Bispo"itivele de tip valv sunt recomandate pentru introducere
natural a aerului eterior $de ventilare% 4n cldirile re"ideniale 2i 4n 2coli. Pot '
folosite 2i pentru transferul de aer 4ntre 4ncperi.
".1.1". 6acordarea dispo"itivelor de introducere+etracie de aer se face 'e
direct la conductele de aer, 'e prin intermediul unei cutii plenum, 4n funcie de
recomandarea furni"orului de ec-ipament.
".1.1#. Pentru reglarea debitului se folosesc clapete $registre% care asigur
ec-ilibrarea aeraulic a sistemului9 acionarea acestor elemente este posibil
numai 4n limitele admise de "gomot.
+8
".1.1$. Pentru introducerea aerului direct 4n "ona ocupat se pot utili"a
dispo"itive speciale, 'e sau mobile, care s refule"e aer prin piciorul sau
sptarul scaunelor, 4n faa birourilor, a meselor etc. @n acest ca" mobilierul trebuie
s 'e adecvat. 5limentarea cu aer se face prin camere de presiune sau prin
conducte. /e por reali"a racorduri Jeibile care s permit po"iionarea
dispo"itivelor 4n funcie de cerinele personali"ate ale utili"atorilor. 5stfel de
soluii sunt recomandate pentru economie de energie.
".1.1%. Bifu"oarele utili"ate pentru circulaia prin deplasare se recomand
pentru ventilare 2i rcire 4n spaii mari, posibil desc-ise ctre un atrium. /e pot
integra 4n ar-itectura 4ncperii, la perete, l>ng st>lpi, la coluri. )ste o soluie
recomandat pentru economie de energie.
".1.2+. Pentru introducerea aerului 4n 4ncperi se pot utili"a 2i conducte
perforate, din metal sau din materiale tetile.
".1.21. Toate dispo"itivele pentru introducerea, etragerea 2i transferul
aerului trebuie s 'e agrementate te-nic.
".2. Conducte de aer ;i acce/orii
7ateriale ;i te'nologii .
".2.1. 1aterialele 2i te-nologiile pentru conductele de aer se aleg 4n funcie
de particularitile cldirii, condiiile de eploatare, monta=, estetic, consideraii
economice, etc.
".2.2. $1% Conductele de ventilare se eecut din materiale incombustibile
$clasele de reacie la foc 5
1
, 5
2
&s1,d3%. Conductele de aer eecutate din materiale
greu inJamabile $clasele de reacie la foc O
1
, C, B% se admit 4n cldiri cu risc de
incendiu mic 2i mediu, cu condiia amplasrii conductelor astfel 4nc>t acestea s
nu contribuie la propagarea incendiului.
$2% Clasi'carea conductelor de ventilare din punct de vedere al
performanei la foc se face pe ba"a criteriilor etan2eitii la foc $)% 2i i"olare
termic $@%, 4n conformitate cu Ordinul comun 1.T.C.T. & 1.5.@. nr.1.22+30!+233!,
cu modi'crile 2i completrile ulterioare9 nivelul minim de performan la foc
pentru conductele de ventilare este )@ 1(.
5stfel, pentru conducte se pot utili"a7 tabl din oel $"incat sau din oel
inoidabil% aluminiu, mase plastice, plci din vat mineral, polii"ocianurat
epandat placat cu folie de aluminiu, materiale tetile etc.
$3% Conductele instalaiilor de ventilare amplasate pe cile de evacuare 4n
ca" de incendiu, 4n g-ene de instalaii sau 4n alte spaii 4n care nu este posibil
accesul la acestea, trebuie s 'e reali"ate din materiale din clasa de reacie la foc
5
1
, iar materialele de i"olaie trebuie s 'e cel puin din clasa de reacie la foc 5
2&
s1,d3
. 5ceste conducte ca 2i elementele de susinere trebuie s 'e re"istente la foc
)@
-3 ido
33 sau )@
ve ido
33. 6acordurile Jeibile trebuie s 'e cel puin din clasa de
reacie la foc
O&s1,d3 iar lungimea nu va dep2i 1m.
Conducte de .entilare din pl)ci de .at) mineral)
".2.3. Pentru introducerea aerului 4n cldirile civile sau de producie,
4ncadrate 4n categoriile de risc de incendiu, se pot utili"a conducte de aer din
+9
plci de vat mineral, cu condiia ca acestea s 'e placate pe ambele pri cu
folie de aluminiu.
".2.. 6eali"area 2i utili"area acestor conducte se va face cu respectarea
prevederilor agrementului te-nic 2i condiiilor te-nologice.
Conducte de .entilare din ma/e pla/tice
".2.!. Conductele de aer 2i piesele speciale pentru funcionarea 4n medii
corosive se pot confeciona din materiale plastice, cu respectarea condiiilor din
agrementul te-nic.
".2.". Conductele de aer din materiale plastice vor ' prev"ute cu legarea
la pm>nt pentru 4nlturarea acumulrii electricitii statice, conform
reglementrilor te-nice speci'ce 4n vigoare.
".2.#. Conductele de aer, piesele speciale 2i auiliare confecionate din
materiale plastice nu se utili"ea" 4n7 cldiri 4nalte 2i foarte 4nalte, sli
aglomerate, cldiri pentru persoane care nu se pot evacua singure, cldiri cu
mrfuri de valoare deosebit, laboratoare cu pericol de incendiu, cldiri cu
persoane ca"ate temporar, 4ncperi cu risc de incendiu mare 2i foarte mare.
".2.$. $1% :a utili"area conductelor de aer 2i a pieselor speciale din
materiale plastice 4n 4ncperi cu risc de incendiu mare 2i foarte mare, acestea
trebuie s 'e din clasa de re"isten la foc 5
1
sau 5
2&s1,d3
.
$2% Etili"area conductelor de aer 2i a pieselor speciale din materiale plastice
pentru funcionarea 4n medii coro"ive, 4n 4ncperi cu risc foarte mare de incendiu,
este permis cu condiia ca materialul folosit la confecionarea acestora s 'e
ignifugat 4n mas, autostingtor, iar la ardere s nu produc cderea de picturi
aprinse.
".2.%. Kmbinrile transversale ale conductelor de aer din materiale plastice
se reali"ea" astfel 4nc>t s asigure etan2eitatea 2i re"istena mecanic ale
acestora.
".2.1+. Conductele de aer din materiale plastice se vor susine prin
dispo"itive de susinere, care s permit deplasarea longitudinal a tubulaturii
prin dilatare sau contracie.
:a conductele de aer din materiale plastice se va asigura preluarea dilatrilor sau
contraciilor aiale.
".2.11. /e inter"ice utili"area conductelor din mase plastice 2i a
conductelor din poliuretan placat cu folie de aluminiu la instalaiile de ventilare
care sunt utili"ate 2i pentru evacuarea fumului 2i ga"elor 'erbini 4n ca" de
incendiu.
Conducte de .entilare din polii*ocianurat placat cu &olie de
aluminiu.
".2.12. :a instalaiile de ventilare sau climati"are pentru introducerea
aerului 4n cldiri civile, publice sau industriale, 4ncadrate 4n categoriile de risc de
incendiu 2i clasele de reacie la foc speci'cate la art. *.2.2 alin. $1%, nu se
utili"ea" conducte de aer confecionate din plci de polii"ocianurat placat cu
folie de aluminiu.
50
".2.13. Conductele din polii"ocianurat placat cu folie de aluminiu nu se
montea" 4n locuri 4n care acestea pot ' epuse degradrii prin lovire accidental
cu corpuri dure.
Corme ;i dimen/iuni.
".2.1. /eciunea conductelor se alege 4n funcie de estetica 4ncperilor
unde sunt montate, de spaiul disponibil, de posibilitatea 4ncadrrii lor 4n
ar-itectura cldirii, de pre"ena particulelor transportate de aer etc. Conductele
sunt 4n mod curent cu seciune rectangular, circular sau plat&oval, dar pot
avea 2i alte forme $triung-iular, trape"oidal etc.%.
".2.1!. /e recomand conductele de seciune circular.
".2.1". :a conductele cu seciune dreptung-iular se recomand ca latura
mare s nu dep2easc latura mic dec>t de maim 3 ori.
".2.1#. Conductele cu seciune plat&oval sunt de preferat celor cu
seciune circular, dac nu eist spaiu su'cient de monta=.
Pie/e /peciale.
".2.1$. Piesele speciale, utili"ate la reali"area reelei de conducte trebuie
s introduc perturbaii ale curgerii c>t mai mici, pentru limitarea producerii de
"gomot 2i a cderilor de presiune9 4n acest sens, piesele speciale se eecut
astfel 4nc>t s respecte anumite condiii de ra", ung-i, lungime etc.
".2.1%. /e recomanda o ra" de curbur de minim 1d, $d 'ind diametrul
conductei la conducte circulare, sau dimensiunea laturii pe care se face
sc-imbarea direciei la conductele de seciune rectangular, respectiv plat&oval%.
".2.2+. :a conductele cu seciune rectangular se admit 2i sc-imbri de
direcie 4n ung-i drept, cu muc-ea rotun=it 2i cu palete interioare de diri=are.
6otun=irea muc-iei se face cu o ra" de curbur minim de 133 mm.
".2.21. /c-imbarea de seciune se face prin difu"oare sau confu"oare cu
respectarea urmtoarelor condiii7
a% ung-iul la v>rf al difu"oarelor simetrice cuprins 4ntre 23
3
2i 33
3
,
b% ung-iul la v>rf al confu"oarelor simetrice este de preferin de 33
3
,
valoarea maim admis de *3
3
,
c% difu"oarele 2i confu"oarele asimetrice se eecut cu ung-iuri egale cu
=umtate din valorile de mai sus.
".2.22. /e pot utili"a coturi cu mrire de seciune cu condiia ca aceasta s
'e de maim dublul seciunii iniiale.
".2.23. /e va evita 4nserierea pieselor speciale9 4ntre acestea se va
intercala un tronson drept cu o lungime de minim 1d9 4n amonte de rami'caii,
acest tronson este obligatoriu.
".2.2. Pentru reali"area unor rami'caii funcionale se recomand ca7
a% ariile seciunilor transversale ale rami'caiilor s 'e proporionale cu
debitele de aer transportate9
b% piesele de rami'caie rectangulare s aib aceea2i 4nlime cu cea a
conductei principale9
51
c% pentru seciuni circulare ce au rami'caii de o parte 2i de alta a aei
conductei principale, acestea se decalea" cu o distan minim
egal cu diametrul celei mai mari dintre ele. 5ceste rami'caii pot '
reali"ate 2i 4n ung-i drept, dac se folosesc piese u"inate.
Condiii /peciale pentru medii coro/i.e
".2.2!. Conductele de aer care ve-iculea" aer 4ncrcat cu substane
coro"ive sau cele care traversea" medii coro"ive se eecut din materiale
re"istente la coro"iune sau acoperite interior 2i+sau la eterior cu straturi de
protecie. 5legerea materialului sau a stratului protecie se face prin considerarea
simultan a re"istenei la aciunea c-imic, a duratei de utili"are 2i a
posibilitilor de eecuie.
".2.2". :a montarea conductelor de aer 4n medii coro"ive se iau msuri
speciale de etan2are a 4mbinrilor, astfel 4nc>t s se reali"e"e conducte de clasa C
sau B $de'nite conform art. *.2.0, din pre"enta reglementare te-nic%.
Con/ideraii pri.ind proiectarea conductelor de .entilare.
".2.2#. Conductele de aer se proiectea" astfel ca pierderile de sarcin
$cderile de presiune% liniare 2i locale s 'e minime. Kn acest scop7
a% se aleg traseele conductele c>t mai scurte 2i cu un numr minim de
piese care introduc re"istene locale9
b% conductele se eecut din materiale cu rugo"itate redus la interior9
c% conductele de aer nu trebuie s 'e traversate de elemente ale altor
instalaii $evi, conductoare electrice etc.%9 4n ca"ul conductelor
$canalelor% de aer reali"ate prin 4nc-iderea elementelor de
construcie, dac ocolirea acestora nu este posibil, elementele
introduse 4n curentul de aer vor ' 4mbrcate 4n piese av>nd forma
aerodinamic.
".2.2$. Traseele conductelor de aer se stabilesc astfel 4nc>t s se reali"e"e
poriuni drepte cu lungime c>t mai mare 4n amonte de aparatele terminale de
ventilare $4n special pentru cele de introducere%, rami'caii, puncte de msur,
dispo"itive de reglare.
".2.2%. Bac aparatele terminale de ventilare, rami'caiile, punctele de
msurare, dispo"itivele de reglare sunt amplasate 4n vecintatea unor surse de
perturbare a curgerii, pentru uniformi"area curgerii se vor prevedea7 palete sau
perei de diri=are 4n piesele de sc-imbare de direcie, faguri de regulari"are a
curgerii montate 4n poriuni drepte de conduct 4n aval de sursa de perturbare
etc.
".2.3+. 6eelele de conducte trebuie s 'e concepute astfel 4nc>t s se
reali"e"e ec-ilibrarea lor aeraulic $pentru a obine 4n rami'caii 2i la dispo"itivele
terminale, debitele de aer din proiect%.
Pentru aceasta se vor prevedea dispo"itive de reglare conform art. *.2.!*&*.2.(1
din pre"enta reglementare te-nic.
".2.31. Kntre debitele de aer ale aparatelor terminale de introducere
$gurilor de introducere% se admit abateri de e 13R fa de debitul nominal, cu
condiia asigurrii 4n 'ecare 4ncpere a debitului de aer necesar 2i fr
producerea unor cureni de aer suprtori.
52
".2.32. Presiunea ventilatorului trebuie s acopere cderea de presiune la
debitul de calcul $pierderea de sarcin% pe 4ntregul circuit al aerului, 4n funcie de
rolul ventilatorului 4n sistem $aspirant, refulant sau aspirant&refulant%. @n toate
ca"urile, presiunea total necesar se stabile2te prin calculul pierderii de sarcin
pe traseul de cea mai mare re"isten aeraulic a instalaiei, $lu>nd 4n
consideraie 2i presiunea dinamic la ie2irea aerului din instalaie%. #u este
permis stabilirea presiunii ventilatorului prin apreciere. Calculul va ' cuprins 4n
documentaia te-nic a proiectului.
".2.33. C>nd eist riscul de condensare pe pereii conductelor a vaporilor
din aerul ve-iculat, se va asigura scurgerea condensatului, prin montarea
conductelor cu pant minim de 1R9 colectarea 2i evacuarea condensatului se va
face la partea inferioar a conductei.
".2.3. :a conductele de aer din materiale din clasele de reacie la foc
C,B,) sau 8% se intercalea" tronsoane din materiale incombustibile $5
1,
5
2
&s1,d3%
prev"ute cu clapete antifoc la trecerile prin plan2ee 2i perei, amplasate 4n
funcie de con'guraia reelei, pentru a limita propagarea incendiului. :ungimea
tronsoanelor din materiale incombustibile va ' de cel puin 3 diametre
ec-ivalente dar nu mai mic de grosimea elementului de traversat plus 333 mm
de o parte 2i de alta a acestuia.
".2.3!. $1% :a reali"area sistemelor de ventilare 2i climati"are se va evita
posibilitatea de formare a amestecurilor eplo"ive 2i de propagare a incendiilor
prin conductele de ventilare.
$2% #u se admite prevederea unor sisteme comune de ventilare sau
climati"are pentru mai multe 4ncperi cu dega=ri de substane care 4n amestec
sau combinaie c-imic pot provoca aprindere sau eplo"ie.
".2.3". @nstalaiile de ventilare sau climati"are a 4ncperilor cu risc mare 2i
foarte mare de incendiu se vor separa de cele ale 4ncperilor cu risc mic 2i mediu
de incendiu.
".2.3#. $1% #u se recomand traversarea pereilor 2i plan2eelor antifoc cu
conducte de ventilare. Kn ca"ul 4n care aceste traversri nu se pot evita, se iau
urmtoarele msuri pentru evitarea propagrii incendiilor 7
a% la trecerea prin perei sau plan2ee conductele de ventilare se
eecut din materiale incombustibile $5
1
,5
2
&s1,d3%, care asigur
re"isten la foc /I
i2o
egal cu cea a peretelui sau plan2eului strpuns.
b% la trecerea prin perei 2i plan2ee, golul din =urul conductei de ventilare
se etan2ea" cu materiale av>nd re"istena la foc $)@% egal cu
re"istena la foc $6)@ + )@% a peretelui sau plan2eului traversat.
c% 4n interiorul conductelor de ventilare, 4n dreptul traversrii pereilor 2i
plan2eelor se prevd clapete antifoc, de regul) cu re*i/tena la &oc
egal) cu a elementului tra.er/at ,I:S
iDo
, 'o, re/pecti. ,I : S
iDo
, .e, dar nu mai mult de ,I:S 2+
iDo
, 'o /au .e.
$2% :a po"area conductelor de ventilare 4n g-ene verticale 2i ori"ontale se
respect prevederile speci'ce din reglementrile te-nice referitoare la
securitatea la incendiu a construciilor.
Condiii /peciale pentru conductele de .entilare care /unt utili*ate
;i pentru e.acuarea &umului ;i ga*elor -erbini 2n ca* de incendiu
53
".2.3$. $1% @nstalaia de ventilare a cldirii poate ' utili"at 2i pentru
evacuarea fumului 2i ga"elor 'erbini 4n ca" de incendiu, numai dac 4ndepline2te
condiiile speci'ce ambelor funciuni.
$2% :a proiectarea 2i eecutarea instalaiilor de ventilare care sunt utili"ate
2i pentru evacuarea fumului 2i ga"elor 'erbini se respect prevederile pre"entei
reglementri te-nice 2i prevederile speci'ce ale reglementrilor te-nice
referitoare la securitatea la incendiu a construciilor.
$3% Kn ca"ul 4n care conductele de ventilare sunt folosite si pentru evacuarea
fumului 2i ga"elor 'erbini 4n ca" de incendiu, acestea trebuie s 4ndeplineasc
urmtoarele condiii7
a% conductele de introducere a aerului 2i de evacuare a fumului 4n ca" de
incendiu, trebuie s 'e reali"ate din materiale cu clasa de reacie la
foc cel puin 52&s2, d3 2i etan2e la foc ) 1(&o&i, ve sau -o 4n interiorul
4ncperii care se desfumea". :a trecerea acestor conducte
$tubulaturi% prin alte compartimente ale cldirii sau prin alte
destinaii, acestea trebuie s 'e re"istente la foc cel puin )@ *3 ve
sau -o.
b% seciunea lor va ' egal cu cea a gurilor la care sunt racordate 9
c% raportul dintre laturile seciunii conductelor nu va ' mai mare de 2.
$!% 6acordurile dintre ventilatorul de evacuare a fumului 2i ga"elor 'erbini
2i conductele de evacuare a fumului 2i ga"elor 'erbini trebuie s 'e reali"ate din
materiale cu clasa de reacie la foc 51 sau 52&s2d3.
".2.3%. @ntrarea 4n funciune a sistemului de evacuare a fumului 2i ga"elor
'erbini 4n ca" de incendiu dintr&un compartiment de incendiu al cldirii, va
4ntrerupe automat ventilarea mecanic normal a cldirii. 8ac ecepie situaiile 4n
care instalaiile au elementele componente comune, 4n acest sens reali">ndu&se
4ntreruperea ventilatoarelor utili"ate doar pentru ventilare A climati"are.
".2.+. :a treceri prin elementele de construcie, protecia conductelor de
evacuare se reali"ea" astfel 4nc>t s 'e satisfcute urmtoarele condiii7
a% s aib re"istena la foc egal cu cea a elementului traversat, dar nu
mai mult de 2!3 min,
b% la trecerea prin plafon fals, conductele trebuie s aib aceea2i
re"isten la foc9 rosturile de trecere se etan2ea" cu materiale
re"istente la foc cu aceea2i performan a conductelor,
c% la racorduri, conductele 2i clapetele re"istente la foc trebuie s 'e cu
aceea2i performan.
".2.1. Conductele $canalele% de ventilare colectoare verticale vor '
reali"ate cu perei re"isteni la foc )@ 123 atunci c>nd strbat alte niveluri,
compartimente de incendiu ale cldirii sau 4ncperi cu alte destinaii.
".2.2. $1% :a intrarea conductelor de ventilare de la 'ecare nivel al cldirii
4n conductele verticale de evacuare a fumului sau 4n conductele de introducere a
aerului, se prevd volei re"isteni la foc7 )@ *3 la cele de evacuare 2i volei etan2i
la foc ) *3 la cele de introducere a aerului. Toi voleii vor ' cu acionare
automat 4n ca" de incendiu. ?urile pentru evacuarea fumului 2i ga"elor 'erbini
trebuie amplasate la partea superioar a 4ncperilor, 4n treimea superioar a
4nlimii 4ncperii, 4n acoperi2 sau 4n plafon, situate la peste 1,.3 m fa de
pardoseal, distan msurat de la partea inferioar a gurii de evacuare a
fumului.
5+
$2% ?urile de introducere a aerului se dispun la partea inferioar a spaiilor
care se desfumea", cu marginea lor superioar la maimum 1 m fa de
pardoseal.
".2.3. Componentele utili"ate pentru montarea conductelor pe structur
trebuie s asigure spri=inirea conductelor pentru o perioad de timp cel puin
egal cu re"istena la foc a conductelor.
".2.. Pentru a 4mpiedica deversarea fumului 2i ga"elor 'erbini dintr&o
"on de control a fumului 4n alta, prin conductele de ventilare, trebuie s se
instale"e clapete de fum $volei% la limitele "onelor de control al fumului. 5cestea
trebuie s funcione"e la primirea unui semnal care este emis de sistemul de
detectare, semnali"are 2i alarmare la incendiu. 5lternativ proiectantul sistemului
de control al fumului 2i ga"elor 'erbini trebuie s demonstre"e prin calcul c nu
este posibil trecerea fumului de la o "on de control al fumului, 4n alta.
".2.!. Toate clapetele $voleii% de control al fumului din acea parte a
sistemului de ventilare care corespunde "onei de control al fumului afectate,
trebuie s intre 4n funciune, 4n po"iiile lor operaionale 4n ca" de incendiu,
simultan cu ventilatoarele de etracie.
1i/po*iti.e pentru reglarea debitelor de aer
".2.". Bispo"itivele de reglare a debitului de aer se recomand a se
prevedea 4n urmtoarele puncte7
a% 4n aparatele terminale de ventilare sau pe racordurile acestora9
b% 4n 'ecare rami'caie principal care alimentea" un grup de
rami'caii secundare9
c% 4n 'ecare rami'caie secundar care alimentea" un grup de aparate
terminale9
d% 4n camerele de amestec, la pri"a de aer proaspt 2i pe conducta de
recirculare.
".2.#. Bispo"itivele de reglare din aparatele terminale de ventilare se
utili"ea" pentru efectuarea unei reglri 'ne, pentru completarea reglrii reali"ate
de un dispo"itiv din amonte, montat pe conducta de aer sau 4n rami'caii. 5ceste
dispo"itive se utili"ea" pentru reali"area ec-ilibrrii aeraulice, la darea 4n
eploatare a instalaiei. :a instalaiile mari se recomand utili"area dispo"itivelor
automate de reglare.
".2.$. Bispo"itivele de reglare prev"ute trebuie s 'e concepute special
4n acest sens, pentru ca s corespund din punct de vedere al autoritii de
reglare9 4n acest sens, sunt inter"ise dispo"itivele de tip ;2uber<.
".2.%. :a aspiraie, pentru vite"e ale aerului 4n conducte de p>n la
12m+s, se recomand s nu se prevad dispo"itive de reglare la aparatele
terminale ce formea" un grup montat 4n aceea2i 4ncpere, dac eist un
dispo"itiv de reglare 4n rami'caia de racord a acestui grup.
".2.!+. Bispo"itivele de reglare trebuie s 'e alese astfel 4nc>t prin
4nc-iderea lor s nu se dep2easc nivelul de "gomot admis 4n 4ncpere.
".2.!1. Bispo"itivele de reglare din conducte se montea" 4n amonte, la
distane c>t mai mari de rami'caii, astfel 4nc>t curgerea aerului 4n rami'caii s
55
nu 'e perturbat. 6ecomandarea este valabil 2i pentru dispo"itivele montate 4n
rami'caii, 4n amonte de aparatele terminale de introducere.
".2.!2. #u se vor monta dispo"itivele de reglare 4n conducte, 4n "one 4n
care curgerea aerului este perturbat de diferite piese 2i con'guraii din amonte
$coturi, rami'caii etc%.
".2.!3. Bac conductele de ventilare sunt amplasate 4n plafoane false,
nedemontabile, se recomand s nu se monte"e dispo"itive de reglare 4n aceste
plafoane, prefer>ndu&se montarea unor dispo"itive de reglare accesibile, 4n
aparatele terminale de ventilare9 dac acest fapt nu este posibil, se prevd sau
dispo"itive automate de reglare sau se face ec-ilibrarea prii 4ngropate a reelei,
4nainte de 4nc-iderea plafonului fals.
".2.!. /e recomand prevederea unor clapete Juture sau a unor rame cu
=alu"ele opuse montate pe ramuri. /e va evita amplasarea unei clapete 4n
rami'caie.
".2.!!. Clapetele de tip Juture care servesc la reglarea iniial $pentru
ec-ilibrarea debitelor de aer 4n instalaie% 2i care rm>n 'ate 4n po"iia de
regalare pe toat durata de eploatare a instalaiei, vor avea piulie de str>ngere
$sau alte organe de 'are%, fr maneta de acionare.
".2.!". )lementele mobile introduse 4n curentul de aer vor ', la toate
tipurile de dispo"itive de reglare, bine rigidi"ate, pentru a nu produce "gomot 2i
vibraii.
".2.!#. Toate dispo"itivele de reglare se montea" astfel 4nc>t organele de
comand ale elementelor mobile s poat ' acionate cu u2urin, manual sau
automat.
".2.!$. Kn ca"ul unor po"iii greu accesibile $de eemplu tavane false%,
pentru acionarea dispo"itivelor de reglare se prevd trape de acces pentru
acionare.
".2.!%. Pentru reglarea, veri'carea 2i 4ntreinerea dispo"itivelor de reglare
montate 4n conducte cu dimensiuni mari sau 4n camerele de aer, se prevd u2i
etan2e de acces.
".2."+. Bispo"itive de reglare montate 4n interiorul conductelor vor avea,
prin construcie, elemente de indicare, care s fac posibil constatarea din
eteriorul conductei, a po"iiei de reglare.
".2."1. )lementele mobile ale dispo"itivelor de reglare vor ' robuste,
nedeformabile, adecvate pentru asigurarea unei mi2cri u2oare, fr =ocuri 2i care
s permit bloca=ul ' 4n po"iia stabilit la reglarea instalaiei.
".2."2. falu"elele opuse pentru care se prevede po"iia complet 4nc-is 4n
timpul eploatrii, vor asigura 4nc-iderea etan2 a conductei.
".2."3. Ca dispo"itive de reglare la ventilator se pot folosi7 aparate
directoare la aspiraie sau =alu"ele opuse cu reglare simultan la refulare
5*
$=alu"elele opuse se montea" astfel ca aele lor de rotaie s 'e perpendiculare
pe planul vertical care trece prin aa rotorului%.
Clapete cu contragreutate /au alte di/po*iti.e de 2nc'idere
automat).
".2.". Bispo"itivele de 4nc-idere automat se montea" 4n conductele de
aer, dac este necesar s se 4mpiedice difu"ia ga"elor vaporilor nocivi, inJamabili
sau eplo"ivi, eisteni 4n tubulatura de ventilare, la oprirea instalaiei.
Bispo"itivele de 4nc-idere automat se prevd 2i pentru 4nc-iderea circulaiei
aerului, la montarea 4n paralel a dou sau mai multe ventilatoare care
funcionea" alternativ.
".2."!. Bispo"itivele de 4nc-idere automat se prevd cu garnituri de
etan2are 2i trebuie astfel construite 4nc>t s 4ntrerup complet circulaia aerului,
ga"elor sau vaporilor 4n po"iia 4nc-is, precum 2i scprilor sau ptrunderilor de
aer fals.
".2."". Pe corpul dispo"itivelor de 4nc-idere automat se indic sensul de
curgere a aerului.
".2."#. Bispo"itivele de 4nc-idere automat vor ' dotate cu elemente
pentru indicarea sau semnali"area po"iiei complet 4nc-is.
Rame cu Balu*ele de /uprapre/iune.
".2."$. 6amele cu =alu"e de suprapresiune, care se montea" 4n
elementele de construcie eterioare precum 2i la gurile de evacuare, vor avea
=alu"ele ce oscilea" liber pe aele lor 2i vor ' astfel eecutate 2i prelucrate 4nc>t
s asigure desc-iderea lor sub aciunea forelor create de o suprapresiune de (
Pa. )le vor ' prev"ute cu garnituri de cauciuc.
Capace de .i*itare
".2."%. @n instalaiile de ventilare 2i climati"are se prevd capace de
vi"itare pentru control 2i curare.
".2.#+. Capacele de vi"itare se montea" pe tronsoane drepte de
conduct, 4n locuri accesibile astfel 4nc>t s fac posibile interveniile 4n interiorul
conductei, 4n poriunile necesare.
".2.#1. Capacele de vi"itare vor ' prev"ute 2i eecutate astfel 4nc>t s 'e
etan2e 2i robuste pentru a nu se deforma dup demontarea 2i remontarea lor 2i
s 'e re"istente la aciuni de coro"iune sau ero"iune, 4n aceea2i msur ca 2i
materialul conductei de aer pe care sunt montate.
Racorduri ela/tice
".2.#2. 6acordurile 4ntre conductele de aer 2i ec-ipamentele cu elemente
4n mi2care $ventilatoare, aparate de climati"are etc.% se reali"ea" prin
intermediul unor elemente elastice care s 4mpiedice transmiterea vibraiilor
mecanice ctre conductele de aer.
".2.#3. 6acordurilor elastice vor ' etan2e la aer 2i vor ' astfel concepute 2i
eecutate 4nc>t s re"iste, dup necesiti, la aciunea ga"elor 'erbini, a ga"elor
2i vaporilor coro"ivi.
54
Clapete anti&oc ;i de de/&umare
".2.#. Clapetele antifoc se prevd pentru a 4mpiedica propagarea focului
prin conducte de aer 2i se montea" 4n condiiile prev"ute 4n reglementrile
te-nice speci'ce referitoare la securitatea la incendiu a construciilor 2i ale
pre"entei reglementri te-nice.
".2.#!. Clapetele antifoc pot ' acionate acionate de elemente fu"ibile,
electromagnei sau motoare electrice.
".2.#". Pentru cldirile care au instalaii de semnali"are 2i stingere a
incendiilor integrate trebuie utili"ate clapetele antifoc acionate de
electromagnei sau motoare electrice. Po"iia clapetei antifoc va ' indicat pe
corpul acesteia. 5cionarea acestora se va face automat de la 4ncperile destinate
ec-ipamentelor de control 2i semnali"are $central de semnali"are% sau manual,
4n conformitate cu scenariul de securitate la incendiu.
".2.##. :a cldirile cu instalaii de stingere 2i semnali"are supraveg-eate
de la un dispecerat, clapetele antifoc trebuie s dispun de posibilitatea de
transmitere a po"iiei lor la centrala de semnali"are 2i stingere a incendiilor.
".2.#$. Clapetele antifoc acionate cu element fu"ibil se montea" 4n
tubulatur astfel 4nc>t elementul fu"ibil s 'e splat de curentul de aer 4n
condiiile 2i cu vite"a peste valoarea minim stabilit la omologarea clapetelor. Kn
acest scop, lungimile de conduct rectilinie 4n amonte 2i 4n aval de clapet,
precum 2i forma pieselor de racord dintre corpul clapetei 2i tubulatur se
stabilesc astfel 4nc>t perturbaiile 4n curgerea aerului s nu inJuene"e modul de
splare cu aer a elementului fu"ibil.
".2.#%. Batele te-nice privind elementele fu"ibile sau materialul pentru
elementele fu"ibile, folosite la clapetele antifoc trebuie s 'e incluse 4n
documentele emise de productor privind temperatura de topire.
".2.$+. Temperatura de topire a fu"ibilului clapetei antifoc trebuie s 'e
mai mare cu 23 A 33
3
C fa de temperatura de regim din interiorul conductei de
aer respective.
".2.$1. Clapetele antifoc montate 4n instalaii care ve-iculea" aer 4ncrcat
cu particule vor ' prev"ute cu mi=loace pentru curarea periodic a elementului
fu"ibil sau a dispo"itivului de acionare de impuritile depuse.
".2.$2. Clapetele antifoc se vor monta pe c>t posibil, dup peretele
re"istent la foc, 4n sensul de curgere al aerului, astfel ca electromagneii sau
motoarele electrice de acionare a acestora s 'e pe partea prote=at de foc a
clapetei.
".2.$3. Pentru reali"area instalaiilor de evacuare a fumului 2i ga"elor
'erbini se vor utili"a clapete de desfumare, volei de desfumare 2i clapete, 4n
conformitate cu reglementrile te-nice spesi'ce privind securitatea la incendiu a
construciilor 2i ale pre"entei reglementri te-nice.
".2.$. Kn cadrul unei cldiri, acestea vor avea acela2i tip de acionare ca 2i
clapetele antifoc, pentru a putea ' integrate 4n sistemul de semnali"are a
incendiilor.
58
".2.$!. $1% Bispo"itivele de evacuare a fumului 2i ga"elor 'erbini se
montea" 4n po"iia normal desc-is. 5mplasarea acestora se face considerand
una din situaiile7 met 1,2,3, 4n conformitate cu scenariul de securitate la
incendiu. 5cionarea se face 4n acela2i mod ca 2i al clapetele antifoc.
$2% Kn ca"ul 4n care cldirea este alctuit din mai multe compartimente de
incendiu iar alarmarea se reali"ea" difereniat pentru asigurarea cu prioritate a
utili"atorilor din compartimentul 4n care a fost detectat incendiul, detectoarele de
fum acionea" clapetele antifoc sau de fum de pe conductele de introducere sau
de etracie, necesare pentru reali"area separrii compartimentului de celelalte
spaii ale cldirii. Kn acest ca", detectoarele de fum trebuie amplasate 4n interiorul
conductelor. 5mplasarea acestora trebuie fcut astfel 4nc>t s se asigure c
fumul nu va trece prin elementele re"istente la foc, prin sistemul de
ventilare+climati"are.
".2.$". 1onta=ul clapetelor antifoc 2i de desfumare se face astfel 4nc>t
mi2carea acestora s nu 'e 4mpiedicat de conducta de ventilare la care se
racordea".
".2.$#. Bup montarea clapetei antifoc 2i de desfumare, 4nainte de darea
4n eploatare a instalaiei, se va controla modul de lucru al organelor de 4nc-idere
automat, prin simularea condiiilor care provoac 4nc-iderea. )ste recomandabil
ca aceste simulri s poat ' efectuate periodic prin centrala de semnali"are a
incendiilor.
".2.$$. Knc-iderea clapetei antifoc cu acionare cu element fu"ibil, va
comanda printr&un sistem de bloca= oprirea ventilatorului care ve-iculea" aerul
prin conducta de ventilare.
".2.$%. Clapetele antifoc vor avea re"istena la foc prev"ut la art. *.2.3,
din pre"enta reglementare te-nic.
Condiii de etan;eitate ale conductelor de aer
".2.%+. Pentru ca aerul etras din instalaiile de ventilare sau climati"are s
poat ' recirculat sau utili"at 4ntr&un recuperator de cldur, trebuie respectate
urmtoarele cerine7
& aerul etras de categoriile )T5 1 2i )T5 2 poate ' colectat 4ntr&o conduct
comun,
& aerul de categoria )T5 3 poate ' transportat prin conducte individuale sau
colectat 4n conducte comune, de la mai multe puncte de etracie,
& aerul de categoria )T5 ! va ' transporta ctre eterior doar prin canale
individualeg
& dac 4ntr&o conduct comun se combin aer etras de mai multe categorii,
aerul etras din acea conduct este clasi'cat 4n concordan cu categoria care
indic cea mai mare poluare, dac proporia acesteia dep2e2te 13R din debitul
total de aer etras.
".2.%1. Conductele de aer trebuie s 'e reali"ate astfel ca aerul viciat s
nu se reintroduc 4n cldire prin intermediul lor.
59
".2.%2. Conductele de aer amplasate aparent 4n spaiile pe care le
ventilea"+climati"ea" se reali"ea" cu clasa de etan2eitate E, dac diferena de
presiune dintre interiorul conductei 2i eteriorul acesteia nu dep2e2te 1(3 Pa.
".2.%3. Conductele de aer situate 4n afara spaiilor ventilate sau conductele
amplasate 4n spaiile ventilate 2i separate de acesta prin panouri, ca 2i
conductele din spaiul ventilat la care diferena de presiune dintre interiorul
conductei 2i eteriorul acesteia dep2e2te 1(3 Pa, se reali"ea" de clasa de
etan2eitate F.
".2.%. Toate conductele de aer evacuat, 4n suprapresiune fa de
interiorul cldirii, cu ecepia centralelor de ventilare, se reali"ea" minim de
clasa de etan2eitate F. @n acest sens, se recomand ca ventilatoarele de
evacuare a aerului s 'e plasate c>t mai aproape de gura de evacuare a
instalaiei.
".2.%!. Bac diferena de presiune de o parte 2i de alta a anvelopei este
mare, sau dac orice neetan2eitate poate pune 4n pericol calitatea aerului
interior, se impune ca toate conductele de aer s aib clasa C de etan2eitate.
".2.%". Pentru situaii speciale, conductele de aer trebuie s aib clasa de
etan2eitate 1. 5ceste situaii pot ' impuse de condiiile te-nologice, de investitor
sau de proiectant.
".2.%#. Pierderile de aer maime admise pentru cele ! clase de etan2eitate
sunt date 4n tabelul *.2.1. sau 'gura *.2.1.
Tabelul *.2.1. Pierderile de aer maime admise pentru cele ! clase de etan2eitate
Presiunea
static WPaX
1
3
3
2
3
3
3
3
3
!
3
3
(
3
3
*
3
3
,
3
3
.
3
3
0
3
3
1
3
3
3
1
2
3
3
1
(
3
3
1
.
3
3
2
3
3
3
P
i
e
r
d
e
r
e
a

d
e

a
e
r


W
l
+
s

.
m
2

X
W
m
3
+
-
.
m
2
X
Clasa
5
3,(
!
1,0
!
3,.
!
3,3
!
1,1
3
3,0
*
1,3
2
!,,
.
1,(
3
(,(
2
1.,
3
*,2
2
1.0
1
*,.
,
2.3
.
,,!
0
2.2
(
.,3
0
2.!
1
.,*
*
2.(
*
0,,
(
3.1
3
11,
3
3.(
3
12,
,
3.,
,
13,
*
Clasa
O
3,1
.
3,*
(
3,2
.
1,3
1
3,3
,
1,3
2
3,!
!
1,(
0
3,(
1
1,.
!
3,(
.
2,3
,
3,*
!
2,2
0
3,*
0
2,(
3,,
(
2,,
3,.
3
2,.
0
3..
(
3,2
(
1.3
!
3,,
*
1.1
.
!,2
3
1.2
*
!,(
3
Clasa
C
3.3
*
3,2
2
3.3
0
3,3
!
3.1
2
3,!
!
3.1
(
3,(
3
3.1
,
3,*
1
3,1
0
3,*
0
3,2
1
3,,
*
3,2
3
3,.
3
3,2
(
3,0
3,2
,
3,0
*
3,3
3
1,3
.
3,3
(
1,2
(
3,3
0
1,!
1
3,!
2
1,(
1
Clasa
B
3,3
2
3,3
,
3,3
3
3,1
1
3,3
!
3,1
(
3,3
(
3,1
.
3,3
*
3,2
3
3,3
*
3,2
3
3,3
,
3,2
(
3,3
.
3,2
.
3,3
.
3,3
3
3,3
0
3,3
2
3,3
1
3,3
*
3,1
2
3,!
2
3,1
3
3,!
,
3,1
!
3,(
3
Conductele de aer din "ona -a2urat nu sunt recomandate.
*0
8ig. *.2.1. Pierderile de aer maime admise pentru cele ! clase de etan2eitate
".2.%$. Clasa de etan2eitate indicat 4n articolele *.2.02...*.2.0* este
minim admis.
".2.%%. 5erul etras de categorie )T5 1 2i )T5 2 poate s 'e transportat 4n
conducte sub presiune, cu condiia ca etan2eitatea acestora s 'e clasa C.
".2.1++. 5erul etras de categorie )T5 3 sau )T5 ! nu se transport prin
"ona ocupat a cldirii folosind conducte 4n suprapresiune. /ingurele ecepii sunt
evacurile din buctrii industriale $cu -ot aspirant deasupra ma2inii de
gtit+araga"ului 2i toaletele $cu ventilator%, cu condiia ca aerul s nu 'e
transportat 4n suprapresiune prin alte "one 4n afara celor ventilate.
".2.1+1. Conductele de etracie a aerului din instalaiile de ventilare
mecanic, trebuie ec-ipate cu dispo"itive care se 4nc-id automat c>nd ventilarea
este oprit, pentru a se preveni curgerea invers 2i ventilarea necontrolat, cel
puin pentru conducte cu seciune transversal mai mare de 3,3* m
2
.
".2.1+2. Clasa de etan2eitate trebuie s 'e atestat de productor 2i
trebuie speci'cat 4n documentaia te-nic a proiectului.
*1
6.3. Ventilatoare
".3.1. $1% Ventilatoarele se aleg corespun"tor cu debitul 2i presiunea
re"ultate din proiect, tipul 2i particularitile instalaiei, regimul 2i condiiile de
funcionare, consumul de energie, spaiul disponibil, nivelul de "gomot, costul
ventilatorului 2i condiiile de eploatare.
$2% :a alegerea ventilatorului pentru o situaie dat, se iau 4n considerare
urmtoarele aspecte7
a% punctul de funcionare al ventilatorului de pe curbele caracteristice
trebuie s se aJe 4n "ona de consum minim de energie9
b% 4n instalaiile de ventilare fr conducte, 4n care presiunea de"voltat
de ventilator este redus, iar 4ncperea ventilat nu pre"int cerine
de silenio"itate 2i nu sunt dega=ri de substane inJamabile sau
coro"ive, se recomand prevederea unor ventilatoare aiale9
c% 4n instalaiile de ventilare cu conducte pentru introducerea aerului
proaspt, alegerea se va face 4ntre un ventilator centrifugal 2i unul
aial cu carcas, 4n funcie de cerinele privitoare la presiune, spaiu,
nivel de "gomot, consum de energie 2i cost, d>ndu&se preferin
ventilatoarelor aiale 4n msura satisfacerii acestor cerine9
d% 4n instalaiile de ventilare cu conducte pentru evacuarea aerului viciat
se prefer ventilatoarele centrifugale9 4n ca"ul folosirii ventilatoarelor
aiale montate 4n conducte cu aer 'erbinte sau 4ncrcat cu substane
coro"ive sau praf, ventilatoarele se vor aciona prin curele
trape"oidale, cu motorul scos 4n afara conductei9
e% ventilatoarele centrifugale montate 4n instalaii care conin multe
piese speciale, pentru care re"istenele locale nu pot ' stabilite cu
preci"ie, se aleg de tipul cu rotor cu palete 4nclinate 4napoi9
f% la instalaiile cu funcionare intermitent, se admit ventilatoare cu
puncte de funcionare corespun"toare unor randamente mai
sc"ute, dac prin acestea se obin avanta=e de alt natur9
g% pentru reducerea nivelului de "gomot se prefer ventilatoare cu
turaie redus $ (33 A ,(3 rot+ min% 4n locul celor cu turaie ridicat
$ 1333 A 1(33 rot+min%.
".3.2. /e recomand utili"area ventilatoarelor cu un consum speci'c de
energie redus, clasele /8P1&/P83. $v. tabel *.3.1.%
Tabelul *.3.1. Clasi'carea ventilatoarelor funcie de puterea speci'c P
/8P
,
$puterea raportat la debitul de aer%
".3.3. /e recomand ca ventilatoarele din instalaiile de ventilare care deservesc
procese de producie cu regim variabil sau 4ncperi cu sarcini termice variabile s
'e cu turaie variabil.
Categorie P
/8P
, 4n \+ $m
3
+

s%
/8P 1 S(33
/8P 2 (33 & ,(3
/8P 3 ,(3 A 1 2(3
/8P ! 1 2(3& 2 333
/8P ( T 2333
*2
".3.. @nstalaiile cu re"istene aeraulice variabile 2i 4n special cele
conin>nd 'ltre de praf colmatabile, se prevd cu ventilator av>nd caracteristicile
debit & presiune foarte 4nclinate, astfel 4nc>t la variaiile de presiune s
corespund modi'cri mici ale debitelor de aer9
".3.!. Pentru instalaiile cu debite mici se vor folosi ventilatoare ;4n linie<
sau de conduct.
".3.". Ventilatoarele ;4n linie< sau de conduct pot ' montate 4n interiorul
camerelor ventilate dac au carcasele i"olate fonic 2i nivelul de "gomot nu
dep2e2te valoarea admis.
".3.#. Bebitul 2i presiunea dintr&o instalaie se asigur de regul printr&un
singur ventilator9 se va evita montarea ventilatoarelor 4n paralel.
Bac debitul de aer 4n regim de var este diferit de cel 4n regim de iarn
sau dac 4n decursul procesului de producie sunt necesare debite de aer diferite
pentru ventilarea 4ncperii se prevede, dac este posibil, un ventilator acionat de
un motor electric cu dou turaii.
Bac totu2i situaia o impune 2i se aleg ventilatoare montate 4n paralel, se
prevd obligatoriu rame cu =alu"ele care se vor 4nc-ide odat cu ventilatorul, sau
clapete antiretur.
".3.$. Bac ventilatoarele ve-iculea" aer cu temperaturi 2i presiuni
diferite de cele care au stat la ba"a 4ntocmirii cataloagelor de alegere
$ventilatoare montate la altitudine, funcionare cu ga"e 'erbini, etc%, la stabilirea
caracteristicilor reale ale ventilatoarelor se vor folosi factori de corecie
corespun"tori acestor situaii spec'ce.
".3.%. Ventilatoarele care ve-iculea" aer 4ncrcat cu substane coro"ive
sau cu praf abra"iv se eecut din materiale re"istente care s asigure o durat
economic de eploatare.
".3.1+. :a alegerea ventilatoarelor 2i aparaturii electrice aferente, care
ec-ipea" instalaiile de ventilare pentru 4ncperi cu pericol de eplo"ie, se vor
respecta prevederile normativului #)Q 31&3* 2i ale standardului /6 )# *33,0&13&
1G233!.
".3.11. Ventilatoarele acionate de motoare electrice prin transmisii cu
curele, se prevd cu dispo"itive pentru 4ntinderea curelelor 2i pentru captarea 2i
scurgerea electricitii statice.
".3.12. /e iau urmtoarele msuri de protecie a muncii 2i de asigurare a
unei funcionri corecte a ventilatoarelor7
a% legarea la pm>nt a motorului electric 2i a ventilatorului9
b% montarea unui dispo"itiv de protecie 4n dreptul roilor 2i curelelor la
transmisia prin curele9 montarea unei plase de s>rm cu oc-iuri mari
$ 2(&(3 mm% la gura de aspiraie sau refulare a ventilatorului, 4n ca"ul
c>nd acesta aspir sau refulea" liber 4n 4ncpere$indiferent de
4nlimea de montare a ventilatorului%9
c% efectuarea corect a legturilor din cutia de borne a motorului
electric, astfel ca sensul de 4nv>rtire al rotorului ventilatorului s 'e
corect9
*3
d% 4ntinderea curelelor de transmisie $se consider c 4ntinderea unei
curele trape"oidale este corect dac, pe o lungime de 3,( m
sgeata pe care o face cureaua la apsarea manual este cel mult
egal cu grosimea sa%9 toate curelele trape"oidale montate pe
acelea2i roi de transmisie vor avea o 4ntindere egal9
e% prevederea unor dispo"itive de reglare a debitului de aer.
".3.13. Ventilatoarele, indiferent de modul de montare $pe fundaie,
platforme, console etc.% trebuie s 'e prev"ute cu dispo"itive de amorti"are a
vibraiilor, calculate 2i eecutate astfel 4nc>t s asigure condiiile corespun"toare
de "gomot 2i vibraii din cldirile unde sunt montate $cldiri industriale, sli de
spectacol, spitale etc.%.
".3.1. Ventilatoarele se vor racorda la conductele de aer prin intermediul
unor racorduri Jeibile.
".3.1!. /e recomand ca racordarea ventilatoarelor la conducte s se
reali"e"e prin intermediul unor poriuni drepte, cu lungimea de $ .&13 d% at>t pe
aspiraie c>t 2i pe refulare $;d< este diametrul conductelor circulare, la conductele
rectangulare cu laturile ;a< 2i <b<, dG$aZb%+2%. Bac acest mod de racordare nu
se poate reali"a, pentru racordul la gura de aspiraie a ventilatorului se va
adopta, 4n ordine preferenial, una din urmtoarele soluii7
a% cot cu seciune rectangular cu palete de diri=are sau curb cu
seciune circular cu ra"a de curbur mai mare de dou diametre9
b% cutie de aspiraie cu palete de diri=are.
".3.1". Bac ventilatorul centrifugal refulea" direct 4n atmosfer, fr
intermediul unei tubulaturi, la gura de refulare a ventilatorului se prevede 'e un
tronson drept, av>nd seciunea egal cu cea a gurii de refulare $ a b % 2i
lungimea minim 3,,( $a b%, 'e un difu"or cu ung-iul la v>rf de 13...1(
o
2i
lungime de 1,33...1,( m.
".3.1#. :a alegerea din cataloage a ventilatoarelor racordate la reea prin
intermediul unor piese montate pe aspiraie sau pe refulare care perturb
curgerea, se folosesc factorii de corecie respectivi.
".3.1$. Ventilatoarele care sunt utili"ate pentru evacuarea fumului 2i
ga"elor 'erbini 4n ca" de incendiu trebeie s 'e re"istente la foc clasa 8
!33
123. :a
cldirile ec-ipate cu instalaii automate de stingere a incendiilor tip sprinUler,
ventilatoarele de evacuare a fumului 2i ga"elor 'erbini 4n ca" de incendiu pot '
re"istente la foc clasa 8
233
123.
". Ciltre de aer
"..1. $1% 8iltrarea aerului eterior este utili"at pentru a satisface cerinele
de calitate a aerului interior $ve"i cap.3.1% in>nd cont de clasele de calitate a
aerului eterior de'nite 4n cap.3.1. 5legerea 2i dimensionarea 'ltrelor de aer
necesare pentru CT5&uri $centralele de tratare a aerului% va ' re"ultatul unei
optimi"ri, 4n funcie de situaia speci'c anali"at $coninutul de praf din aerul
eterior, clasa de calitate a aerului interior, timpul de funcionare a CT5, situaii
locale speci'ce de poluare, permiterea sau nu a recirculrii etc.%.
$2% 8iltrele, amorti"oarele 2i atenuatoarele de "gomot 2i alte elemente
componente ale instalaiei de ventilare+climati"are epuse debitului de aer
*+
trebuie s 'e reali"ate din materiale neinJamabile sau tratate cu produse care
conduc la 4ncadrarea acestora 4n materiale neinJamabile.
(abelul "..1. 9 Cla/ele de -ltre recomandate
Categoria aerului
e6terior
Calitatea aerului interior 0a /e .edea
art. !.2.!)
@B51
$6idicat%
@B5 2
$1edie%
@B5 3
$1oderat
%
@B5 !
$/c"ut
%
OB5 1 $aer pur% 80 8. 8, 8*
OB5 2 $praf% 8,+80 8*+8. 8*+8, ?!+8*
OB5 3 $ga"e% 8,+80 8. 8, 8*
OB5 ! $praf Z ga"e% 8,+80 8*+8. 8*+8, ?!+8*
OB5 ($concentraie
foarte ridicat%
8*+?8+80_
%
8*+?8+80_
%
8*+8, ?!+8*
_% ?8 G 8iltru de ga" $'ltru carbon% 2i+sau 'ltru c-imic
"..2. Pentru reducerea coninutului de praf al aerului introdus 4n 4ncperile
climati"ate, se va utili"a un pre'ltru la intrarea 4n unitatea de ventilare, 4n
urmtoarele ca"uri7
a% Bin motive igienice, aerul introdus trebuie 'ltrat 4n dou trepte $cel
puin pentru @B5 1 2i @B5 2%.
b% Primul 'ltru de intrare $pre'ltrul% este minimum clasa 8(, dar
preferabil clasa 8,. 5 doua treapt de 'ltrare trebuie reali"at cu un
'ltru de clas cel puin 8, dar preferabil clasa 80. Bac eist o
singur treapt de 'ltrare, cerina minim este clasa 8,.
c% :a dou sau mai multe trepte de 'ltrare, prima trept de 'ltre trebuie
amplasat 4nainte de tratarea aerului, iar a doua treapt, dup
aceasta.
d% 8iltrele de ga" $'ltrele cu carbon% sunt recomandate pentru categoria
de aer eterior OB5 (. 5cestea pot ' o soluie bun 2i 4n ca"ul
categoriilor OB5 3 2i OB5 !. 8iltrele de ga" trebuie 4n general
combinate cu 'ltre 8. sau 80, montate 4n aval.
e% Pentru categoria de aer eterior OB5 ( $regiuni puternic
industriali"ate, l>ng aeroporturi etc.% unele aplicaii pot necesita
'ltrare electric. Kn ca"ul polurii temporare a aerului eterior, este
recomandat ec-iparea acestor 'ltre cu o derivaie 2i monitori"area
permanent a calitii aerului.
"..3. Bin motive igienice, 'ltrele din prima treapt de 'ltrare nu trebuie s
'e utili"ate mai mult de un an, 4nainte de curare sau 4nlocuire. 8iltrele utili"ate
4n treapta a doua sau a treia nu trebuie utili"ate mai mult de doi ani, 4n acelea2i
condiii. /e recomand, de asemenea, inspectarea vi"ual 2i monitori"area cderii
de presiune 4n aceste 'ltre, prin montarea unor manometre difereniale cu pri"e
4n amonte 2i aval de 'ltru, iar la dep2irea pierderii de sarcin maime
recomandate pentru curare, s se prevad o metod de semnali"are acustic
sau vi"ual.
"... :a proiectarea 2i amplasarea pri"ei de introducere a aerului eterior,
se urmre2te s se evite introducerea impuritilor locale, a ploii sau a "pe"ii, 4n
seciunea 'ltrului.
*5
"..!. Pentru a se minimi"a riscul de"voltrii microbilor 4n 'ltru, centrala de
ventilare trebuie s 'e astfel proiectat 4nc>t umiditatea relativ 4n 'ltru s 'e
permanent sub 03R , iar cea medie pentru trei "ile consecutive s 'e mai mic
de .3R 4n toate componentele instalaiei, inclusiv 'ltrul.
"..". Bac se prevede un 'ltru pe aerul recirculat ctre centrala de
ventilare, acesta trebuie s aib minim aceea2i clas de 'ltrare ca 2i 'ltrul de pe
circuitul principal al aerului eterior.
"..#. Pentru prote=area instalaiei de evacuare a aerului viciat precum 2i
pentru protecia mediului eterior, este necesar un 'ltru de clas minim 8(.
"..$. 5erul etras din buctrii trebuie 4ntotdeauna trecut printr&o prim
treapt cu 'ltru special pentru grsimi, care s poat ' 4nlocuit 2i curat cu
u2urin.
"..%. 8iltrele nu se amplasea" 4n imediata apropiere a refulrii
ventilatorului sau acolo unde distribuia curgerii 4n seciunea transversal nu este
uniform $dup coturi sau alte piese speciale cu modi'carea direciei de curgere
a aerului%.
"..1+. Cderea 'nal de presiune 4n 'ltre este calculat 2i aleas de ctre
productori in>nd cont de variaia permis a debitului de aer, de costul 'ltrelor
pe ciclul de via 2i de estimarea ciclului de via. Beoarece 4n 4ncercrile de
laborator ale 'ltrelor se utili"ea" un praf&test arti'cial de granulaie mare,
performana 'ltrului 4n condiii reale de funcionare va ' diferit 4n raport cu
e'ciena, capacitatea de reinere a prafului 2i alte re"ultate ale 4ncercrilor de
laborator. /e recomand ca e'ciena 4n condiii reale de funcionare s nu scad
cu mai mult de (R sub valorile de catalog.
"..11. 8iltrele trebuie 4nlocuite atunci c>nd cderea de presiune atinge
valoarea 'nal stabilit 4n catalog $speci'caia te-nic%, sau dup urmtoarele
perioade maime de timp7
a% 2333 de ore de funcionare sau maimum un an, pentru 'ltrul din
prima treapt de 'ltrare $pre'ltrul%,
b% !333 de ore de funcionare sau maimum doi ani, pentru 'ltrele din a
doua sau a treia treapt de 'ltrare, precum 2i pentru cele din
instalaia de evacuare 2i cea de recirculare $dac eist%.
"..12. 8iltrele se 4nlocuiesc cu atenie astfel 4nc>t s se evite scparea
impuritilor reinute 2i utili">nd ec-ipament de protecie.
"..13. 8iltrele din instalaiile de ventilare industriale se incinerea" 4n
cuptoare speciale pentru a se arde impuritile reinute, pentru a se reduce
re"iduurile 2i pentru a se recupera energia. 8iltrele instalaiilor de ventilare
u"uale, pentru mediul re"idenial 2i teriar, pot ' eliminate la groapa de gunoi.
"..1. @nstalaiile de recuperare a cldurii se prote=ea" 4ntotdeauna cu un
'ltru de clas 8* sau superioar. Enitile rotative de recuperare a cldurii trebuie
ec-ipate cu elemente care permit curarea.
"..1!. /cprile de aer pe l>ng seciunea 'ltrului reduc semni'cativ
e'ciena 'ltrrii9 de aceea este important s se asigure cerinele de etan2eitate.
**
".! Faterii de 2nc)l*ire3r)cire
1imen/ionare, alegere
".!.1. /arcina termic de calcul pentru care se dimensionea" bateriile de
rcire se stabile2te pe ba"a diferenei de entalpie a aerului la intrare 2i ie2ire din
baterie 2i lu>nd 4n considerare temperatur medie de calcul a agentului de rcire.
".!.2. /arcina termic de calcul pentru care se dimensionea" bateriile de
4ncl"ire se stabile2te pe ba"a diferenei de temperatur sau de entalpie a
aerului la intrare 2i ie2ire din baterie 2i lu>nd 4n considerare temperatur medie
de calcul a agentului de 4ncl"ire.
".!.3. #u se recomand baterii de rcire cu vapori"are direct dec>t dac
se poate reali"a variaia debitului de agent frigori'c.
".!.. Vite"a frontal de trecere a aerului 4n bateria de 4ncl"ire+rcire
trebuie s se situe"e 4n intervalul 2 A 3,( m+s.
".!.!. Kn ca"ul 4n care conducta de retur a unei baterii de 4ncl"ire este
racordat la circuitul de condensare al unui ca"an 4n condensaie, bateria trebuie
dimensionat pentru un regim de temperatur a apei de *3+!3
3
C. Kn varianta
utili"rii altor tipuri de ca"ane, bateria de 4ncl"ire va ' dimensionat pentru un
regimul nominal de temperatur al ca"anelor $de obicei .3+*3
3
C sau 03+,3
3
C%.
".!.". /e recomand ca distana dintre aripioare s 'e de minim 2,( mm 4n
ca"ul bateriilor de rcire cu de"umidi'care 2i de minim 2,3 mm 4n ca"ul celorlalte
tipuri de baterii de 4ncl"ire+rcire.
".!.#. Cderea de presiune pe partea de aer a bateriilor de 4ncl"ire+rcire
trebuie limitat pe c>t posibil. Kn acest sens se recomand valorile din tabelul
*.(.1.
Tabelul *.(.17 Valori recomandate pentru pierderea de sarcin 4n bateriile de
4ncl"ire+rcire $din /6 )# 13,,07233,%7
Component Pierdere de
sarcin sc"ut
$Pa%
Pierdere de
sarcin medie
$Pa%
Pierdere de
sarcin ridicat
$Pa%
Oaterie de
4ncl"ire
!3 .3 123
Oaterie de
rcire
$133% *3 $1!3% 133 $1.3% 1!3
7ontaB, 2ntreinere
".!.$. Oateriile de 4ncl"ire sau de rcire se recomand a se racorda la
conductele de ventilare astfel7 4n amonte de baterie, printr&un difu"or cu ung-iul
la v>rf mai mic de 33
o
, iar 4n aval de baterie, printr&un confu"or cu ung-iul la v>rf
mai mic de !(
o
.
".!.%. Bac bateria se montea" imediat dup o pies de sc-imbare de
direcie, aceasta trebuie prev"ut cu perei sau palete de diri=are a aerului, care
s asigure reparti"area uniform a aerului pe suprafaa frontal a bateriei.
*4
".!.1+. Bac bateria se montea" imediat dup un ventilator centrifugal,
racordarea la gura de refulare a ventilatorului se face printr&un difu"or simetric cu
un ung-i la v>rf de maimum 33
o
sau printr&un difu"or asimetric, cu un ung-i la
v>rf de maimum 1(
o
. /e recomand 4n acest ca", montarea 4ntre difu"or 2i
baterie a unui fagure pentru uniformi"area curgerii cu grosimea $4n direcia
curgerii% de $3,2( A 3,!(%d 2i av>nd latura oc-iului ptrat de $3,3,( A 3,1(%d9 d
este diametrul conductelor circulare, la conducte rectangulare cu laturile ;a< 2i
;b<, dG$aZb%+2.
".!.11. Bac bateria se montea" imediat dup ventilator aial, racordarea
se face printr&o pies de sc-imbare de seciune simetric cu un ung-i la v>rf de
cel mult 33
o
. /e recomand ca 4ntre piesa de sc-imbare de seciune 2i baterie s
se monte"e un tronson cilindric drept cu lungimea de dou diametre, av>nd
montat 4n interior o cruce pentru 4ndreptarea curentului de aer $doi perei plani,
pe toat lungimea tronsonului, dispus perpendicular%.
".!.12. $1% Oateriile de 4ncl"ire sau de rcire se prevd cu posibiliti de
reglare pe circuitul de agent termic.
$2% 6eglarea pe circuitul de aer se face 4n ca"urile 4n care eist spaiu
disponibil9 dispo"itivul de reglare trebuie s aib o autoritate de reglare
corespun"toare.
$3% 6eglarea pe partea de ap se face cu robinete cu dou sau trei ci.
".!.13. Kn ca"ul 4n care apa cald este preparat 4ntr&un ca"an 4n
condensaie, bateriile de 4ncl"ire nu se pot regla prin intermediul unui robinet cu
trei ci de b[&pass $de ocolire%. /e recomand utili"area unui robinet cu dou ci
sau a unui robinet cu trei ci de amestec. En robinet de ocolire poate provoca un
retur al apei calde direct spre condensator, diminu>nd performanele bateriei.
".!.1. Oateriile de rcire care funcionea" 4n regim de de"umidi'care nu
trebuie instalate imediat 4naintea seciunii de 'ltrare sau de atenuare a
"gomotelor.
".!.1!. Oateriile se pot cura direct la locul de montare $pentru 4nlimi
mai mici de 1,* m% sau se pot demonta pentru a ' curate, ca" 4n care trebuie
asigurat spaiul necesar.
".!.1". Oateriile de 4ncl"ire electrice trebuie s 'e prev"ute cu
dispo"itive speciale de protecie 2i siguran la desc-iderea u2ii de vi"itare a
centralei de tratare $dac eist% 2i la suprasarcin.
".". Egregate centrale de tratare a aerului
".".1. 5gregatele centrale de tratare a aerului se utili"ea" pentru tratarea
aerului necesar pentru una sau mai multe 4ncperi de dimensiuni mari.
".".2. 5legerea agregatului central de tratare a aerului se face lu>nd 4n
considerare7
a% modul de po"iionarea al acestuia $4n interiorul sau 4n eteriorul
cldirii%9
b% debitul de aer 2i parametrii aerului tratat9
c% sursele de alimentare cu energie electric, termic 2i frigori'c9
d% tipul sistemului de climati"are utili"at $ ;numai aer< sau ;aer& ap<%
e% posibilitatea recuperrii energiei9
*8
f% utili"area surselor de energie regenerabile9
g% nivelul de "gomot acceptat 4n cldirea climati"at9
-% categoria de aer eterior 2i cerinele de 'ltrare ale acestuia9
i% dimensiunile 4ncperii 4n care va ' montat agregatul 2i de cile de
acces ctre 4ncpere9
=% diverse cerine te-nologice.
".".3. 5gregatele centrale de tratare a aerului se pot reali"a 4n urmtoarele
variante7
a% sistem monobloc sau /P:@T9
b% refularea aerului liber prin grile sau racordarea la tubulatur de
ventilare9
c% pentru funcionare pe perioada verii sau tot timpul anului.
".".. Pentru debite mari de aer $peste 1 m
3
+s% se pot folosi agregate de
tratare reali"ate din module care se asamblea" la faa locului. 1odulele pot
conine unul sau mai multe elemente componente ale agregatului de tratare.
5samblarea acestora se reali"ea" astfel 4nc>t s se asigure etan2eitatea
agregatului.
".".!. 5gregatele de tratare a aerului se reali"ea" din panouri de tip
sandhic-, av>nd o i"olaie termic din vat mineral, vat de sticl, poliuretan,
asigur>ndu&se o re"isten termic de 1,2(... 3,( \+m
2
C 2i o i"olare fonic care s
asigure un nivel acustic de !3 db$5%.
".".". )c-ipamentele utili"ate se aleg astfel 4nc>t s aib randamente bune
ale proceselor de tratare, astfel 4nc>t agregatul s aib consumuri energetice
minime.
".".#. 5gregatele se prevd cu u2i de acces pentru 4ntreinere 4n modulele
camerei de amestec, 'ltrelor, camerei de umidi'care 2i ventilatoarelor. 5cestea
vor avea desc-iderea ctre eterior pentru a se reali"a o etan2are bun a
agregatului. :a agregatele mari, unde omul poate ptrunde 4n interior, u2ile de
acces la modulul ventilatorului vor ' dotate cu sisteme de oprire a ventilatorului
la desc-iderea u2ii.
".".$. Pentru a reduce consumurile energetice ale ventilatorului, pierderile
de sarcin maime ale componentelor agregatului nu trebuie s dep2easc
valorile indicate 4n tabelul *.*.1.
(abelul ".".1. 9 C)deri de pre/iune recomandate pentru componente
/peci-ce in/talaiei de alimentare cu aer
Eplicaie
C)dere de pre/iune, 2n Pa
/c"ut #ormal 6idicat
Traseul de conducte
Oaterie de 4ncl"ire
Oaterie de rcire
5parat de recuperare a
cldurii
Emidi'cator
8iltru de aer pe seciune_%
5morti"or de "gomot
?ur de refulare
133
!3
*3
133
23
133
33
33
23
233
.3
133
1(3
!3
1(3
(3
(3
(3
333
123
1!3
233
*3
2(3
.3
133
,3
*9
Pri" de introducere 2i
evacuare
_% Cderea 'nal de presiune 4nainte de 4nlocuire
".".%. 8iltrarea aerului eterior este utili"at pentru a satisface cerinele
aerului interior din cldire, lu>ndu&se 4n considerare categoria de aer eterior.
Botarea cu 'ltre, funcie de categoria de aer eterior $gradul de poluare al aerului
eterior% este indicat 4n L *.!.
".".1+. Ventilatoarele utili"ate 4n agregatele de tratare trebuie s aib
categoria de consum speci'c de energie /8P, indicat 4n tabelul *.*.2.
Tabelul *.*.2. Valorile recomandate pentru /8P pentru diverse aplicaii.
Eplicaia Categoria SCP pentru -ecare
.entilator
Bomeniul tipic Valoare prin
lips
Ventilator de alimentare cu aer7
& instalaie comple de ventilare 2i de
climati"are
& instalaie simpl de ventilare
/8P 1 p>n la /8P
(
/8P 1 p>n la /8P
!
/8P 3
/8P 2
Ventilator de etragere a aerului7
& instalaie comple de ventilare 2i de
climati"are
& instalaie simpl de ventilare
& instalaie de etracie a aerului
/8P 1 p>n la /8P
!
/8P 1 p>n la /8P
3
/8P 1 p>n la /8P
3
/8P 3
/8P 2
/8P 2
".".11. Pentru a reduce consumul de energie 4n instalaia de ventilare sau
climati"are, comanda agregatului de tratare va ' reali"at 4n funcie cerinele
spaiilor alimentate, prin7
a% 4ntreruptor manual,
b% sen"ori de mi2care,
c% sen"ori de numrare,
d% sen"ori de CO
2
$utili"ai 4n special pentru camere 4n care fumatul este
inter"is%,
e% detectori de amestecuri de ga"e $utili"ai de asemenea 4n camere
unde este permis fumatul%.
Kn 4ncperi cu dega=ri cunoscute, concentraia celor mai importani
poluani poate ' utili"at ca semnal de intrare $de eemplu concentraia de CO
pentru parca=e%.
Cerine de /paiu pentru ampla/area agregatelor de tratare a
aerului
".".12. @nstalaia trebuie proiectat 2i eecutat astfel 4nc>t s permit
curarea u2oar, 4ntreinerea 2i operaiile de reparare. Trebuie prev"ut su'cient
spaiu l>ng ec-ipament pentru operaiile de 4ntreinere 2i curare. Trebuie
re"ervat spaiu su'cient pentru demontare 2i reparare, iar traseul pentru
transportul pieselor de sc-imb trebuie amena=at 2i marcat.
40
".".13. Kn "one cu acces di'cil nu se amplasea" nici ec-ipamentul care
necesit 4ntreinere, nici u2ile de serviciu. Kn ca"ul unui ec-ipament de tratare a
aerului, mascat 4ntr&un plafon suspendat, trebuie s 'e prev"ut un acces care s
poat ' desc-is sau 4nlturat fr scule 2i cu dimensiunea de cel puin (33 (33
mm, adiacent ec-ipamentului.
".".1. 5gregatele de tratare a aerului 2i camerele ma2inilor trebuie s 'e
accesibile personalului de 4ntreinere 2i reparare $inclusiv pentru toat deplasarea
necesar a materialelor 2i a pieselor de sc-imb% fr necesitatea de a trece prin
spaiile ocupate.
".".1!. Be c>te ori este posibil, se evit ca pereii 2i canalele agregatului
de tratare a aerului s 'e parte a structurii de re"isten a cldirii.
".".1". Pentru o amplasare corect a ec-ipamentelor trebuie respectate
indicaiile din 'gura *.*.1. Bistanele indicate sunt valabile pentru instalaii cu un
singur agregat de tratare. Kn ca"ul divi"rii 4n c>teva uniti mai mici 2i 4n ca"ul
utili"rii recuperatoarelor de cldur, poate ' necesar o suprafa mai mare de
pardoseal.
".#. Centrala de .entilare3climati*are
".#.1. Centrala de ventilare sau climati"are se amplasea" 4n apropierea
spaiilor ventilate sau climati"ate9 4n msura posibilitilor, se prevede 4n centrul
de greutate al acestor spaii.
".#.2. :a cldirile publice, civile c>nd 4ncperile ventilate 2i climati"ate au
restricii privind nivelul de "gomot, centrala de ventilare+climati"are se
amplasea" la subsol, 4n 4ncperi anee, 4ntr&o cldire separat, sau pe acoperi2.
".#.3. Bimensiunile centralelor de ventilare sau climati"are se stabilesc
in>nd seama de gabaritele utila=elor 2i spaiile libere necesare pentru montarea,
racordarea, eploatarea, 4ntreinerea 2i repararea acestora.
".#.. Kncperea sau spaiul pentru centrala de ventilare tebuie s 'e u2or
accesibile, cu u2i 2i scri de acces care s permit transportul ma2inilor, utila=elor,
elementelor demontabile sau a modulelor. 5ccesul 4n central se reali"ea" direct
din eterior sau din 4ncperi cu risc mic de incendiu, sau prin coridoare comune
de acces la instalaii utilitare, 4n conformitate cu reglementrile te-nice
referitoare la securitatea la incendiu a construciilor. E2ile de acces se vor
desc-ide spre eteriorul centralei.
".#.!. $1% Kncperile centralelor de ventilare sau climati"are se separ
funcional 2i constructiv fa de restul cldirii prin elemente de delimitare av>nd
clasa de reacie la foc 5
1
sau 5
2
2i re"istena la foc de minimum )@*3 pentru perei
2i 6)@*3 pentru plan2ee, respectiv )@1 33 &C 2i dispo"itiv de auto4nc-idere sau
4nc-idere automat pentru u2i.
$2% :a cldirile cu 4nlimi diferite, 4n ca"ul 4n care 4ncperea centralelor de
ventilare sau climati"are sau unitile eterioare sunt amplasate pe acoperi2ul
cldirii mai =oase, acestea trebuie s 'e dispuse la o distan de cel puin !m fa
pereii eteriori ai cldirii mai 4nalte, dac 4n ace2tia sunt prev"ute goluri9 Kn
situaia 4n care nu se poate respecta distana menionat se iau msuri pentru
pentru asigurarea re"istentei la foc de cel puin 6)@ *3 minute a pereilor 2i
prote=area golurilor din ace2tia cu elemente )@&!(&C la spaiile aferente
41
ec-ipamentelor de ventilare&climati"are sau la cldirea mai 4nalt9 acoperi2ul
4ncperilor centralelor de ventilare sau climati"are trebuie s 'e cu re"istena la
foc de minimum 6 *3 si invelitoare 51, 52&s1,d3 sau O&s1,d3 4n ca"ul asigurrii
msurilor de limitare a propagrii incendiului la aceste spaii.
$3% Ventilatoarele de evacuare a fumului 2i ga"elor 'erbini trebuie s 'e
instalate 'e la eteriorul cldirii, 'e 4ntr&un spaiu te-nic, separat de restul
construciei prin perei si plan2ee reali"ate din produse din clasa de reacie la foc
5
1
sau 5
2
cu re"istena la foc 6)@ *3. E2a de acces va ' re"istent la foc )@1 33&C
cu dispo"itiv de auto4nc-idere sau 4nc-idere automat. Ventilarea spaiului va '
corespun"toare diverselor ec-ipamente din 4ncpere.
Cerine pentru ampla/area pri*ei de aer proa/p)t ;i a gurii de
e.acuare a aerului
".#.". Pri"a de aer pentru introducerea aerului eterior va ' po"iionat
astfel 4nc>t aerul introdus 4n instalaie s 'e, 4n msura posibilitilor7 curat, uscat
2i umbrit.
".#.#. )vacuarea 4n eterior a aerului din instalaiile de
ventilare+climati"are trebuie s 'e fcut astfel 4nc>t s se minimi"e"e riscurile
asupra sntii oamenilor sau efectele negative ce pot ' cau"ate cldirii,
ocupanilor sau mediului.
".#.$. Bispunerea pri"elor de introducere a aerului 2i a gurilor de evacuare
trebuie fcut de asemenea conform reglementrilor 2i recomandrilor vi">nd
securitatea la incendiu a elementelor de construcie 2i a reglementrilor de
i"olare acustic.
5egendaG 1 b G 3,! 4nlimea unitii, minimum 3,( m, 2 & /paiu de serviciu
8igura *.*.1. A Bispunerea instalaiilor de tratare a aerului $vedere 4n plan%
".#.%. Pri"ele de aer se amplasea" la cel puin de . metri pe ori"ontal de
un punct de colectare a gunoiului, de un spaiu de parcare frecvent utili"at pentru
trei sau mai multe ma2ini, de o alee, de "one de 4ncrcare, de ventilaii de
canali"are, de capete de co2uri 2i de alte surse similare de poluare.
".#.1+. Pentru a se evita riscurile de 4mpr2tiere a impuritilor de la
turnurile de rcire 4n aerul de alimentare, pri"ele de aer se amplasea" pe direcia
v>ntului dominant, 4naintea turnurilor de rcire. /e va avea 4n vedere ca
instalaiilor cu turn de rcire s aib proceduri de 4ntreinere corespun"toare,
care s reduc dega=rile periculoase ale acestora.
42
".#.11. )ste recomandabil ca pri"ele de aer s 'e po"iionate pe faade
amplasate spre str"i neaglomerate. C>nd acest lucru nu este posibil, pri"a de
aer trebuie po"iionat c>t mai sus posibil fa de nivelul solului.
".#.12. Pri"ele de aer nu se vor amplasa acolo unde se anticipea" o
recirculare a aerului evacuat sau o perturbare datorat altor poluani sau a
emisiilor odorante.
".#.13. /e recomand amplasarea pri"elor de aer la o distan de 3 m de
sol. Bistana poate ' redus la minimum 1,( m, la care se va aduga grosimea
maim previ"ibil a "pe"ii.
".#.1. Pe terasa cldirii sau 4n ca"ul 4n care concentraiile sunt similare pe
ambele laturi ale cldirii, pri"a de aer trebuie amplasat pe faada cldirii epus
v>ntului.
".#.1!. Pri"a de aer adiacent spaiilor neumbrite, acoperi2urilor sau
pereilor, trebuie dispus sau prote=at astfel 4nc>t aerul s 'e c>t mai puin
4ncl"it de soare pe timpul verii.
".#.1". /e recomand dimensionarea unei pri"e de aer neprote=ate pentru
o vite" a aerului de maimum 2 m+s 4n ca"ul 4n care eist riscul aparent al
introducerii apei 4n orice form $"pad, ploaie, vapori etc.% sau a prafului
$inclusiv frun"e%.
".#.1#. Partea inferioar a unei pri"e de aer amplasat pe un acoperi2
trebuie s 'e la minimum 1,( fat de cota acestuia, la care se va aduga
grosimea maim previ"ibil a "pe"ii. Bistana poate ' mai mic dac formarea
unui strat de "pad este 4mpiedicat, de eemplu prin utili"area unui scut de
"pad.
".#.1$. Pri"ele trebuie amplasate astfel ca s eiste posibilitii de acces
pentru 4nlocuire 2i 4ntreinere curent.
".#.1%. 6efularea aerului evacuat de categoria )D5 1 4n eterior prin
intermediul unei guri de evacuare amplasate pe peretele cldirii este acceptabil
cu condiia ca7
a% distana dintre gura de evacuare 2i orice cldire adiacent s 'e de
minimum . m
b% distana dintre gura de evacuare 2i o pri" de introducere a aerului
situat pe acela2i perete s 'e de minimum 2 m $dac este posibil,
gura de introducere a aerului proaspt trebuie s 'e amplasat sub
gura de evacuare a aerului%9
c% vite"a aerului 4n gura de evacuare s 'e de minimum ( m+s
d% 4n orice alt ca" gura de evacuare trebuie amplasat pe acoperi2.
".#.2+. 5erul va ' evacuat deasupra acoperi2ului celei mai 4nalte pri a
cldirii 2i refulat vertical 4n sus. Partea inferioar a gurii de evacuare trebuie s
aib o 4nlime fa de acoperi2 de minimum 1,(, la care se va aduga grosimea
maim previ"ibil a "pe"ii. Bistana poate ' mai mic dac este 4mpiedicat
formarea unui strat de "pad, de eemplu prin utili"area unui scut de "pad.
43
".#.21. Bistanele minime dintre pri"a de introducere 2i cea de evacuare a
aerului sunt pre"entate 4n 'gura *.*.2. 5cestea depind 4n principal de categoria
aerului evacuat.
a% Pentru )D5 ! distanele sunt cele mai mari 2i, adiional, dependente
de debitul de aer.
b% Pentru categoriile )D5 1 p>n la )D5 3 distanele depind numai de
categoria aerului evacuat. Valorile din 'gura *.*.2. sunt valabile
pentru o vite" a aerului refulat de p>n la * m+s9 pentru vite"e mai
mari distanele pot ' mai mici.
".#.22. Pentru cldiri 4nalte, amplasarea pri"elor de introducere 2i de
evacuare a aerului trebuie fcut astfel 4nc>t s se minimi"e"e efectul v>ntului 2i
efectul de tira=.
8igura *.*.2. A Bistane minime 4ntre gura de evacuare 2i cea de introducere a
aerului
1 Bistan vertical A ?ur de evacuare deasupra pri"ei de introducere $partea
superioar a gra'cului%9 Bistan vertical A ?ur de evacuare sub gura de
introducere $partea inferioar a gra'cului%9 2& Bistan dintre pri"e9 3 & Categoria
)D5 9 ! & Bebit de aer 4n pri" 4n m
3
+s
#. Pre.ederi generale pentru ec'ipamentele in/talaiilor
de .entilare3climati*are
#.1. Etili"area ec-ipamentelor de ventilare+climati"are este admis numai
dac acestea au marca= C) sau agrement te-nic, sau care au performane
ec-ivalente 2i sunt comerciali"ate legal 4ntr&un /tat 1embru al Eniunii )uropene
4+
sau 4n Turcia, ori sunt fabricate legal 4ntr&un stat )8T5, parte la codul privind
/paiul )conomic )uropean.
#.2. Toate ec-ipamentele care au certi'cate de calitate tip )urovent sau
ec-ivalente, se inscripionea" 4n consecin9 aceast inscripionare plasea" la
loc vi"ibil, 4n centrala de ventilare+climati"are sau pe agregatul de tratare a
aerului.
#.3. /e recomand ca elementele componente ale sistemelor de ventilare
2i climati"are s respecte prevederile standardului /6 )# 1(!237233. Ventilarea
4n cldiri. 1suri de prevenire a incendiilor pentru sistemele de distribuie a
aerului 4n cldiri.
#.. Bac prin performanele ec-ipamentelor se reali"ea" economie de
energie 4n eploatare, aceste performane, =usti'cate te-nico&economic se includ
4n caietele de sarcini pentru licitaii publice.
45
$. Soluii de .entilare:climati*are pentru di&erite
de/tinaii de cl)diri
$.1. 5ocuine
Ipote*e de proiectare
$.1.1. Ventilarea organi"at a locuinelor trebuie s 'e general 2i
permanent cel puin 4n timpul perioadei 4n care temperatura eterior nu
permite desc-iderea frecvent a ferestrelor.
$.1.2. Circulaia aerului trebuie s se reali"e"e prin introducerea aerului 4n
4ncperile principale $camer de "i, dormitoare, birou% 2i etragerea $evacuarea%
4n 4ncperile de serviciu $buctrie, bi, grupuri sanitare%.
$.1.3. /istemul de ventilare trebuie s cuprind minim7 pri"e de aer $ori'cii
de introducere% 4n toate 4ncperile principale, reali"ate prin ori'cii 4n faade, guri
de etragere a aerului din 4ncperile de serviciu, cel puin 4n buctrii, sli de baie
sau de du2 2i 4n grupuri sanitare 2i conducte verticale cu tira= natural sau cu
dispo"itive mecanice.
$.1.. @n instalaiile colective de ventilare, dac o 4ncpere de serviciu este
preva"ut cu o gur de evacuare mecanic a aerului, toate celelalte 4ncperi de
serviciu trebuie s 'e prev"ute de asemenea cu c>te o gur de evacuare. @n
instalaii mai complee se pot prevedea 2i alte aparate 2i dispo"itive.
$.1.!. 5erul trebuie s poat circula liber, din 4ncperile principale ctre
4ncperile de serviciu $prin spaiile de sub u2i sau prin grile%.
$.1.". $1% /istemele de ventilare, mecanice sau naturale, se dimensionea"
astfel 4nc>t debitele etrase date 4n tabelul ..1.1, s 'e reali"ate 4n condiii
climatice medii de iarn.
5ceste debitele trebuie s poat ' asigurate de sistem, simultan sau 'ecare 4n
parte.
Tabelul ..1.1. Bebite de aer pentru ventilarea locuinelor
#umr de
4ncperi
principale 4n
locuin
Bebite etrase eprimate 4n m
3
+-
Ouctr
ie
/al de baie sau de du2
comun sau nu cu un
grup sanitar
5lt
sal de
du2
?rup sanitar
unic multip
lu
1 ,( 1( & & &
2 03 1( 1( 1( 1(
3 13( 33 1( 1( 1(
! 123 33 1( 33 1(
( sau mai multe 13( 33 1( 33 1(
$2% Bebitele de aer etrase trebuie compensate prin dispo"itive de
introducere 2i prin permeabilitatea faadei.
4*
$3% Kn ca"ul 4n care 4ntre camera de "i si o alt camer nu eista perete
despritor, 4ncperea unic astfel creat este asimilat cu dou 4ncperi
principale.
$!% Bac din construcie, -ota din bucatarie este racordat la o evacuare
proprie permanent, este admis un debit mai mic la ori'ciile de etracie.
?rupurile sanitare sunt considerate multiple dac eist cel putin doua 4n
locuint, c-iar dac unul dintre ele este situat 4n sala de baie+du2. $(% Dota
din buctrie care asigur funcia de etragere, va ' luat 4n considerare ca debit
2i nivel de "gomot, la fel cu orice alt gur de aer.
$.1.#. Kn instalaiile colective de etracie, nu se admite racordarea -otelor
de buctrie la conducta comuni.
$.1.$. #u se admite racordarea ca"anelor+aparatelor individuale de
4ncil"ire 2i de preparare a apei calde de consum, la conductele de etracie
previ"ute pentru ventilare.
$.1.%. 8iecare 4ncipere principali trebuie si aibi minim un dispo"itiv de
introducere a aerului, care si respecte condiiile previ"ute la ..1.*.
$.1.1+. Bispo"itivele individuale de regla= pot permite reducerea debitelor
de'nite la art. ..1.*. din pre"enta reglementare te-nic cu condia ca debitul
total etras 2i debitul redus din buctrie s 'e cel puin egale cu valorile date 4n
tabelul ..1.2.
5a%elul 8.1.2. 6e%ite minime pentru ventilarea locuinelor
#umar de 4ncperi principale
1 2 3 ! ( * ,
debit total
minim
Wm
3
+-X
3( *3 ,( 03 13( 123 13(
debit minim
4n bucatarie
Wm
3
+-X
23 33 !( !( !( !( !(
$.1.11. Pentru casele individuale i"olate, unite sau 4n2iruite, construcia si
ec-ipamentele trebuie s satisfac urmtoarele dispo"iii minime7
a% buctria are o gur de etracie reali"at cu o conduct vertical cu
tira= natural sau printr&un dispo"itiv mecanic 9
b% 4ncperile de serviciu sunt prev"ute cu 7
1. 'e o gur de etracie reali"at cu un conduct vertical cu
etracie mecanic sau prin tira= natural
2. & 'e o desc-idere eterioar obturabil 9
c% 'ecare 4ncpere principal posed o pri" de aer reali"at printr&un
ori'ciu 4n faad, o conduct cu tira= natural sau un dispo"itiv
mecanic, dimensionate astfel 4nc>t, 4mpreun cu debitul prin
permeabilitatea faadei s asigure un debit total corespun"tor
numrului de 4ncperi, ec-ivalent celui din tabelul ..1.1.
44
$.1.12. Kn ca"ul instalrii ec-ipamentelor cu combustie 4n locuin, sistemul
de ventilare trebuie s poat asigura debitele de aer necesare pentru buna lor
funcionare.
$.1.13. @nstalaiile nu trebuie s dep2easc nivelul de "gomot admis 4n
locuine9 4n acest sens, vite"a maim de circulaie a aerului este de ( m+s pentru
conducte verticale 2i * m+s pentru conducte ori"ontale.
(ipuri de /i/teme de .entilare
$.1.1. Kn funcie de tipul cldirii, de nivelul de confort cerut de bene'ciar
2i de cerinele referitoare la economia de energie, sistemele de ventilare pentru
locuinelor pot '7
a% 4n cldiri colective7
1. ventilare natural organi"at
2. ventilare -ibrid $cu etracie asistat prin inducie sau cu
ventilator de aspiraie%
3. ventilare mecanic cu un circuit $monoJu% 7
!. ventilare mecanic cu dou circuite $dublu Ju%.
b% 4n cldiri individuale7
(. ventilare natural organi"at
*. ventilare mecanic cu un circuit $monoJu% 7
,. ventilare mecanic cu dou circuite $dublu Ju%.
$.1.1!. /istemele de ventilare se proiectea" cu respectarea prevederilor
de la art. ..1.1 A ..1.12 din pre"enta reglementare te-nic.
$.1.1". Kn sistemele mecanice cu dou circuite se prevd recuperatoare de
cldur statice sau termodinamice.
$.1.1#. Cldirile de locuit pot ' prev"ute cu sisteme de climati"are locale
sau generale9 4n acest ca" ventilarea trebuie asigurat obligatoriu, prin aducerea
de aer proaspt 4n sistemul de climati"are sau prin sistem de ventilare
independent de cel de climati"are.
,lemente componente ale in/talaiilor
$.1.1$. $1% Bispo"itivele de introducere a aerului 4n 4nciperi vor ' de tipul
fantelor autoreglabile sau -igroreglabile, de preferini montate 4n rama
ferestrelor. /e pot utili"a 2i grile sau valve previ"ute 4n peretele eterior. :a
ferestrele duble, se pot monta astfel de dispo"itive 4n serie, lu>nd 4n considerare
reducerea de debit produsi astfel.
$2% Bispo"itivele pot ' cu sau firi protecie acustici 2i trebuie7
a% si poati ' reglabile de citre utili"ator, p>ni la o po"iie care si
asigure debitul minim necesar,
b% si poati ' u2or demontabile pentru 4ntreinere,
c% si 'e concepute astfel 4nc>t si nu cree"e cureni de aer supiritori.
$3% Orice astfel de dispo"itiv trebuie si 'e agrementat te-nic.
$.1.1%. $1% Bispo"itivele de etragere a aerului din 4nciperi pot ' grile
obi2nuite sau de tip -igroreglabil sau autoreglabil. Bispo"itivele trebuie7
a% si poati ' reglabile de citre utili"ator, p>ni la o po"iie care si
asigure debitul minim necesar,
b% si poati ' u2or demontabile pentru 4ntreinere.
48
$2% 5ceste dispo"itive pot ' acionate automat $comandate de sen"ori de
lumini sau de pre"en% dar trebuie si asigure 4n orice condiii debitul minim
necesar.
$.1.2+. )tracia aerului din instalaie se poate reali"a 'e direct din
ventilator, 'e prin intermediul unei conducte de etracie9 gura de evacuare
trebuie si 'e astfel amplasati 4nc>t si nu permiti recircularea prin eterior a
aerului evacuat 2i si nu depi2easci nivelul admis de "gomot.
$.1.21. Ventilatoarele de etracie pot ' cu turaie 'i sau variabili.
$.1.22. $1% Canalele de etracie a aerului prin tira= natural pot '
individuale sau colective $deservesc mai multe 4ncperi%. Conducta colectiv este
alctuit dintr&o conduct colectoare 2i racorduri individuale la cota de plafon, care
deservesc o singur 4ncpere9 fac ecepie bile 2i grupurile sanitare alturate.
$2% O conduct colectiv care racordea" buctriile nu poate deservi
4ncperi de alt natur.
$.1.23. )tan2eitatea conductelor de aer trebuie s asigure pierderi
inferioare a (R din debit.
$.1.2. @nstalaia se concepe astfel 4nc>t s poat ' u2or veri'cat 2i
4ntreinut. Kn acest sens7
a% la ba"a conductelor verticale se prevede un capac de vi"itare,
%9 toate componentele comune care necesiti 4ntrejinere $dispo"itivele
mecanice, guri de eliminare a condensului 2.a% din instalaii vor '
accesibile din prile comune ale imobilului.
$.2. Firouri
$.2.1. Parametrii de calcul pentru interior $categoria de ambian termic,
condiiile de calitate a aerului interior 2i condiiile de confort% se stabilesc conform
subcap. 3.1 2i !.1 din pre"enta reglementare te-nic.
$.2.2. 5legerea parametrilor aerului interior se face 4n funcie de categoria
de ambian cerut prin tema de proiect $tabelul !.1%, pentru cldirea+"ona de
birouri ce urmea" a se reali"a.
$.2.3. Prin tema de proiect se vor indica sursele de dega=are de nociviti.
)le vor trebuie clar speci'cate 4n documentaia te-nic.
$.2.. Proiectantul 2i bene'ciarul pot conveni ca pentru o perioad de timp
$ore, "ile%, valorile parametrilor de confort s poat ' dep2ite.
$.2.!. /arcina termic se va determina conform subcapitolul (.3 din
pre"enta reglementare te-nic. :a calculul sarcinii termice se vor lua 4n
considerare sursele de cldur, in>nd cont de simultaneitatea de funcionarea a
acestora.
$.2.". Bebitul de aer proaspt pentru cldirile de birouri se stabile2te
conform subcapitolul (.! din pre"enta reglementare te-nic.
$.2.#. Vite"a medie a aerului trebuie corelat cu ceilali parametri de
confort, conform prevederilor din subcapitolul !.1 din pre"enta reglementare
49
te-nic. /e pot utili"a valorile indicate 4n tabelul !.(, corespun"toare
temperaturilor de calcul, pentru un indice de curent de aer 4ntre 13&23R 2i
presupun>nd intensitatea turbulenei de !3R $ventilare prin amestec%.
$.2.$. Pentru climati"area cldirilor de birouri se pot utili"a urmtoarele
sisteme de climati"are7
a% ;numai aer<, cu debit de aer constant sau variabil $V5V%9
b% ;aer&ap<, cu ventilo&convectoare, e=ecto&convectoare, plafoane de
rcire sau grin"i de rcire9
c% sisteme cu agent frigori'c de tip V6V.
$.2.%. Etili"area sistemelor de climati"are se va face 4n conformitate cu
indicaiile din subcapitolul !.2 din pre"enta reglementare te-nic.
$.2.1+. Kn ca"ul utili"rii sistemelor de climati"are de tip aer&ap sau cu a
celor de tip V6V, dac acestea funcionea" numai 4n recirculare, este obligatorie
utili"area unor instalaii de introducere a debitului necesar de aer proaspt.
$.2.11. /e recomand utili"area instalaiilor de introducere a aerului
proaspt cu recuperare de cldur coninut 4n aerul evacuat9 4n acest ca"
sistemul de recuperare nu trebuie s permit transferul de poluani din aerul
etras 4n aerul proaspt.
$.2.12. @ntroducerea aerului proaspt sau amestecat $4n funcie de sistemul
de climati"are% se reali"ea" prin guri de aer, direct 4n 4ncperile climati"ate.
?urile de aer alese vor respecta condiiile impuse 4n subcap. *.1 din pre"enta
reglementare te-nic. :a gurile de aer se prevd elemente de reglare a debitelor
de aer conform art. *.2.30 & *.2.(, din pre"enta reglementare te-nic.
$.2.13. )tragerea aerului proaspt se face prin guri amplasate 4n
4ncperile climati"ate. O parte a debitului de aer poate ' transferat prin grile de
transfer, ctre grupurile sanitare.

$.2.1. 5mplasarea agregatelor de tratare se face astfel ca traseele de
conducte s 'e c>t mai scurte.
$.2.1!. /e recomand ca instalaiile folosite pentru ventilare sau
climati"are s 'e astfel proiectate 4nc>t s poat ' folosite 2i pentru evacuarea
fumului 2i ga"elor 'erbini 4n ca" de incendiu.
$.2.1". 5mplasarea agregatului de tratare se poate face 4n eterior sau 4n
4ncperi te-nice special amena=ate. /e va ine cont ca nivelul de "gomot din
4ncperi s nu dep2easc nivelul admis.
$.2.1#. Ventilarea grupurilor sanitare se reali"ea" prin aspiraie. 5erul de
compensare va ' preluat din "onele de birouri prin grile de transfer. :a grupuri
sanitare mari, se poate reali"a 2i introducere de aer 4n 4ncperile tampon.
$.2.1$. Ventilatoarele de etracie se amplasea" pe acoperi2 sau 4n
camere te-nice de la ultimul nivel. )le vor respecta condiiile de nivel de "gomot
impus pentru cldirea climati"at 2i pentru cldirile 4nvecinate.
$.3 Hoteluri
80
$.3.1. 5legerea sistemul de ventilare+climati"are pentru cldiririle
-oteliere se face 4n funcie de categoria -otelului 2i de nivelul de confort ce
trebuie asigurat.
$.3.2. Pentru -otelurile de 1 2i 2 stele se asigur ventilarea spaiilor de
ca"are 2i anee cu unul din urmtoarele sisteme7
a% ventilare mecanic cu un singur circuit $simplu Ju%, cu guri de aer
-igroreglabile sau debit constant 2i evacuare mecanic, fr tratarea
aerului introdus9
b% ventilare mecanic cu dou circuite $dublu Ju%, cu 4ncl"irea aerului
introdus. Kn ca"ul ventilrii dublu Ju este indicat utili"area
sistemelor cu recuperare a cldurii9 4n acest ca" sistemul de
recuperare nu trebuie s permit transferul de poluani din aerul
etras 4n aerul proaspt.
$.3.3. $1% Organi"area ventilrii controlate a spaiilor de ca"are se face
dup principiul general7 introducere de aer proaspt 4n camera de -otel 2i
etracia aerului viciat prin sala de baie 2i evacuarea sa 4n eterior.
$2% Ventilarea spaiilor de primire $recepie% se face 4n suprapresiune 4n
raport cu 4ncperile alturate.
$.3.. Pentru -otelurile de 3 sau mai multe stele se asigur climati"area
spaiilor de ca"are precum 2i a spaiilor de primire $recepie% 2i a circulaiilor, a
spaiilor pentru comer 2i servicii precum 2i a spaiilor pentru sport 2i
divertisment.
Pot ' eceptate -otelurile de 3 stele care sunt amplasate 4n "one montane
2i au sistem de 4ncl"ire pentru iarna. Kn acest ca", ventilarea se va reali"a cu
unul din sistemele pre"entate la art. ..3.2 din pre"enta reglementare te-nic.
$.3.!. $1% Climati"area spaiilor din -otel se reali"ea" cu unul din
urmtoarele sisteme de climati"are7
a% climati"are ;numai aer< cu debit de aer variabil9
b% climati"are ;aer & agent frigori'c< de tip 1ulti&/plit sau V6V9
c% climati"are ;aer&ap<, cu ventiloconvectoare sau pompe de cldur
pe bucla de ap.
$2% /istemele de climati"are folosite vor respecta condiiile de reali"are
impuse 4n subcap. !.2 din pre"enta reglementare te-nic.
$.3.". Enitile interioare 4n ca"ul sistemului ;aer & agent frigori'c< 2i
unitile terminale din ca"ul sistemului ;aer A ap< pot ' aparente sau montate 4n
tavanul fals. Kn acest ca" se recomand ca racordarea acestora la gurile de
introducere 2i aspiraie s se fac cu plenumuri 2i conducte de aer.
$.3.#. 5mplasarea unitilor de tavan se va face pe c>t posibil 4n afara
spaiilor climati"ate iar 4n ca"ul camerelor de ca"are 4n -olurile acestora. /e vor
prevedea spaii de acces pentru 4nspecie 2i 4ntreinere.
$.3.$. Kn ca"ul sistemelor ;aer & agent frigori'c< 2i ;aer&ap< se prevede o
instalaie de ventilare. @ntroducerea aerului de ventilare se va face funcie de
sistemul de climati"are adoptat7
a% :a sistemele de climati"are ;aer & agent frigori'c< cu uniti interioare
tip 1ulti&/plit sau V6V necanali"abile 2i la sistemul ;aer A ap< cu
81
uniti terminale aparente, introducerea aerului de ventilare se face
4n 4ncperile climati"are.
b% :a sistemele de climati"are ;aer & agent frigori'c< cu uniti V6V
canali"abile sau la sistemul ;aer&ap< cu aparate terminale
canali"abile, introducerea aerului de ventilare se face 4n apropierea
plenumului de aspiraia al acestora sau direct 4n plenum.
$.3.%. Pentru toate categoriile de -oteluri 2i pentru toate spaiile, debitul
de aer de ventilare ce trebuie introdus se determin conform art. (.!.3 din
pre"enta reglementare te-nic.
$.3.1+. )tragerea aerului de ventilare se face prin camerele de baie, spaii
anee, precum vestiare sau grupuri sanitare comune 2i se va reali"a cu instalaii
cu ventilator unic sau cu ventilatoare locale cu clapet antiretur.
$.. Centre comerciale
$..1. Centrele comerciale vor ' climati"ate 4n toate spaiile de v>n"are 2i
de acces al publicului. 5neele acestora vor ' ventilate natural sau mecanic
conform speci'cului propriu.
$..2. Climati"area acestor spaii se poate face cu un singur tip de sistem
de climati"are sau prin combinarea mai multor tipuri de sisteme.
$..3. )ste recomandat climati"area spaiilor de v>n"are cu sisteme de
climati"are mono"on de tipul ;numai aer<. Tratarea aerului ve-iculat se poate
reali"a cu agregate de tip 6OO8 TOP sau cu a=utorul unor agregate amplasate 4n
4ncperi speciale sau c-iar 4n spaiul deservit.
5cela2i sistem de climati"are folosit 4n spaiile mari se va folosi 2i 4n spaiile de
acces ale publicului.
$... Climati"are spaiilor comerciale mici se va reali"a cu sisteme
descentrali"ate de tip V6V, multisplit, pompe de cldur pe bucla de ap. Pentru
aerul proaspt necesar se prevede o instalaie de ventilare. @ntroducerea aerului
de ventilare se face funcie de sistemul de climati"are adoptat.
$..!. /istemele de climati"are folosite vor respecta condiiile impuse 4n
capitolul ( din pre"enta reglementare te-nic.
$..". /istemele de climati"are numai aer pot ' folosite 2i pentru
evacuarea fumului 2i a ga"elor 'erbini 4n ca" de incendiu, dac se respect
condiiile impuse pentru instalaiile de desfumare.
$..#. /e vor lua msuri ca sistemele de climati"are folosite s nu
interacione"e sau s perturbe funcionarea instalaiilor de evacuare a fumului 2i
a ga"elor 'erbini ale centrului comercial.
$..$. Toate spaiile comerciale vor avea aport de aer proaspt, pentru
ventilare. 5cesta poate ' tratat cu o instalaie centrali"at sau local. Bebitul
minim de aer proaspt va ' stabilit pe ba"a unui indice de suprafa sau pe ba"a
unui numr de vi"itatori estimat, cu a=utorul debitului speci'c.
$..%. Kn scopul economiei de energie, se recomand ca debitul de aer
proaspt s 'e variabil, aservit concentraiei de CO
2
din aerul evacuat.
82
$..1+. 5erul viciat din spaiile comerciale mici, va ' evacuat 4n totalitate
prin grupurile sanitare sau o parte a debitului prin grupurile sanitare 2i restul prin
guri de transfer ctre spaiile de circulaie de unde va ' evacuat centrali"at, cu
instalaia de climati"are a "onelor de acces.
$..11. 5mplasarea pri"elor de aer proaspt 2i a gurilor de aer evacuat va
respecta condiiile de la subcap. *.* din pre"enta reglementare te-nic.
$.!. Cl)diri pentru 2n.))mInt
$.!.1. Cldirile din 4nvm>nt trebuie ventilate+climati"ate astfel 4nc>t s
respecte cerinele de calitate a aerului 2i de confort prev"ute la subcap. 3.1 2i
!.1 din pre"enta reglementare te-nic.
$.!.2. Cldirile din 4nvm>nt se prevd cu instalaii de ventilare mecanic
sau natural care s asigure calitatea aerului interior, pentru a se evita scderea
vigilenei, oboseala 2i 4n consecin nereu2it 2colar a elevilor.
$.!.3. Bebitele minime de aer proaspt pentru un ocupant sunt
urmtoarele7
a% 1( m
3
+-+pers pentru grdinie, scoli sau colegii9
b% 1. m
3
+-+pers pentru 4ncperi din licee, seminarii, camere de ca"are,
birouri, sli de reuniuni,
c% 22 m
3
+-+pers pentru sli de mese,
d% 33 m
3
+-+pers pentru grupuri sanitare i"olate9
e% 13 la 23 m
3
+-+mas, pentru buctrii colective 4n funcie de numrul
de mese la care servirea se face simultan.
$.!.. @nstalaia de ventilare mecanic se poate reali"a pentru 4ntreaga
cldire sau pentru anumite "one ale acesteia, folosind sistemele descrise la
subcap. 3.2 din pre"enta reglementare te-nic.
$.!.!. :a ventilarea mecanic dublu Ju, introducerea 2i etracia aerului
se reali"ea" de regul astfel 4nc>t s se poat recupera cldura din aerul
evacuat. @n acest ca"7
a% aerul introdus va ' 'ltrat 2i tratat9 procesul minim va consta 4n
4ncl"irea acestuia 4n situaia de iarn, la o temperatur de refulare
egal cu temperatura interioar de calcul.
b% recuperarea cldurii se reali"ea" folosind recuperatoare cu plci, cu
tuburi termice sau rotative. 6eali"area agregatelor de tratare a
aerului se va face conform condiiilor impuse 4n subcap. *.* din
pre"enta reglementare te-nic.
c% acolo unde nu pot ' amplasate agregate cu recuperatoare de cldur,
instalaia de ventilare mecanic poate ' reali"at fr conducte de
etracie. )tracia aerului 4n acest ca" se va reali"a prin
suprapresiune ctre coridoare, de unde va ' evacuat ctre eterior cu
a=utorul ventilatoarelor.
$.!.". /e recomand ca instalaia de ventilare mecanic s 'e reali"at
astfel 4nc>t ea ca s poat ' folosit 2i pentru evacuare fumului 2i a ga"elor
'erbini 4n ca" de incendiu.
83
$.!.#. Conductele de aer folosite 4n spaiile comune se eecut din
materiale incombustibile 2i vor respecta condiiile impuse 4n subcap. *.2 din
pre"enta reglementare te-nic. Pentru distribuia aerului 4n interiorul slilor
ocupate de elevi se poate utili"a sistemul de ventilare prin amestec sau prin
deplasare, cu guri de aer speci'ce 'ecrui sistem de ventilare ales. Pot ' utili"ate
de asemenea conductele de aer tetile cu distribuie uniform a aerului.
$.!.$. ?urile de aer se dimensionea" astfel 4nc>t vite"a aerului 4n "ona
ocupat s nu dep2easc limitele indicate 4n tabelul !.(.
$.!.%. :a ventilarea mecanic simplu Ju, se recomand ca7
a% introducerea aerului proaspt s se fac natural prin guri
-igroreglabile amplasate 4n t>mplria ferestrelor din slile ocupate de
elevi 2i+sau 4n pereii acestora9
b% etragerea aerului s se face prin suprapresiune ctre coridoare, de
unde aerul s 'e evacuat ctre eterior cu a=utorul ventilatoarelor.
$.!.1+. Ventilarea prin desc-iderea ferestrelor se va folosi doar la cldirile
eistente, dac acestea nu pot ' dotate cu instalaii de ventilare mecanic.
$.!.11. Kn situaiile de la art. ..(.0 2i ..(.13, puterea termic a instalaiei
de 4ncl"ire trebuie s asigure 2i 4ncl"irea debitului de aer introdus 4n 'ecare
4ncpere 4n parte.
$.!.12. Pentru ventilarea prin desc-iderea ferestrelor se vor redacta msuri
care s contribuie la formarea utili"atorilor, pentru asigurarea unei e'ciene
satisfctoare, ca de eemplu ventilarea 4n pau"ele dintre ore, dintre ciclurile de
4nvm>nt etc.
$.". Pi/cine
$.".1. Parametrii aerului interior pentru piscinele interioare sunt 7
a% pentru piscine obi2nuite7
& temperatura apei din ba"inul piscinei t
ap
G 2*^C9
& temperatura aerului interior t
i
G 2.^C9
& umiditatea relativ
i
G *3R9
b% pentru situaia 4n care bene'ciarul dore2te o temperatur mai ridicat7
& temperatura apei din ba"inul piscinei t
ap
G 33^C9
& temperatura aerului interior va '7 t
i
G 32 ^C9
& umiditatea relativ maim
i
G !(R
c% 4n ca"ul piscinelor medicale 7
& temperatura apei din ba"inul piscinei t
ap
G 3*^C9
& temperatura interioar t
i
G 2.^C9
& umiditatea relativ maim
i
G (3R.
$.".2. Piscinele acoperite se dotea" cu instalaii de climati"are 2i+sau de
de"umidi'care, capabile s menin parametrii interiori 4n limitele dorite. /e evit
pe c>t posibil de"umidi'carea piscinelor folosind instalaii de aer cald cu aer
proaspt.
$.".3. /istemele de de"umidi'care ale piscinelor mici vor ' independente,
mobile sau 'e 2i vor avea instalaii frigori'ce 4ncorporate.
8+
$.".. $1% Pentru piscinele mari, agregatele de tratare vor utili"a ma2ini
frigori'ce 4ncorporate care vor ' folosite simultan pentru de"umidi'care 2i
re4ncl"irea aerului tratat.
$2% 5gregatelor vor folosi aer proaspt 2i vor avea recuperatoare de cldur
pentru utili"area e'cient a anergiei.
$3% Pentru 4ncl"irea apei din piscin se vor folosi recuperatoarele de
cldur din cadrul agregatelor de tratare, instalaii independente sau panouri
solare.
$.".!. Bebitul de aer pentru de"umidi'care se calculea" pentru condiii
medii de iarn.
$.".". Bistribuia aerului la piscine se reali"ea" de regul de tip =os&sus7
a% @ntroducerea aerului se face prin partea de =os a 4ncperii 2i dac este
posibil pe sub ferestre pentru a combate curenii reci din dreptul
ferestrelor.
b% )tracia aerului se face la partea superioar a 4ncperii 2i atunci
c>nd e posibil se va face 2i o etracie din apropierea ba"inului pentru
a elimina mirosurile neplcute.
c% 8ac ecepie de"umidi'catoarele 'e sau mobile, de dimensiuni mici,
la care aerul este aspirat pe =os 2i refulat pe sus.
$.".#. $1% Conductele de aer se eecut din materiale re"istente la
umiditate $tabl "incat, tabl acoperit, tabl ino, PVC, poliuretan placat cu
aluminiu, etc%7
$2% Conductele de etracie trebuie i"olate termic pentru a se evita
condensarea vaporilor de ap 4n conduct.
$3% Conductele de introducere se amplase" 4n apropierea ba"inului astfel
4nc>t gurile de refulare 'e 4n "ona de lucru, c>t mai aproape de suprafaa apei din
ba"in.
$.".$. :a reabilitarea piscinelor se poate utili"a un sistem sus&sus dac
conductele de aer eistente nu pot ' refolosite din cau"a u"urii sau di'cultilor
de acces. fetul de aer reali"at de gurile de refulare trebuie s a=ung 4n "ona de
lucru, cu vite" de confort. Kn acest ca" se pot utili"a 2i conducte din material
tetil dimensionate corespun"tor.
$.".%. Oa"inul piscinei se va acoperi cu folie de material plastic 4n
perioadele de nefolosire, pentru a reduce evaporarea 2i consumurile energetice.
$.".1+. ?urile de aer amplasate 4n "ona de lucru vor ' re"istente la lovituri
mecanice.
$.".11. Pentru reducerea sarcinii termice a agregatelor 4n situaia de iarn
se va folosi un sistem independent de 4ncl"ire. Kncl"irea electric nu este
permis.
$.".12. Pentru reali"area unui confort superior se recomand reali"area
unei 4ncl"iri prin pardoseal, 4n "ona de intrare 2i ie2ire din ba"in pentru a
elimina sen"aia de rece 2i pentru a usca mai repede pardoseala.
$.".13. Pentru reali"area unor piscine cu consumuri mici de energie 2i cu o
e'cien ridicat a instalaiilor, trebuie respectate urmtoarele cerine7
85
a% elementele de construcie vor avea o transmitan termic redus9
b% elementele de construcie vor avea bariere de difu"ie a vaporilor iar
i"olaia termic se va monta la eterior.
$.#. Re/taurante
$.#.1. Pentru ventilarea+climati"area restaurantelor se vor folosi instalaii
independente pentru sala de mese 2i buctrie.
$.#.2. Climati"area slilor de mese se va reali"a cu7
a% sisteme de climati"are ;numai aer< cu debit de aer constant sau
variabil9
b% sisteme de climati"are ;aer&ap<9
c% sisteme de climati"are cu ;aer& agent frigori'c<.
$.#.3. /ala de mese se ventilea"+climati"ea" 4n regim de suprapresiune
fa de buctrie 2i spaiile sanitare dar 4n depresiune fa de -olul de intrare.
6egimul de suprapresiune va ' corelat cu cel al 4ncperilor anee 4nvecinate
astfel 4nc>t pe ansamblul restaurantului, debitele de aer s 'e ec-ilibrate. Bac
sala de mese este compartimentat cu spaii pentru fumtori 2i nefumtori,
spaiul pentru nefumtori trebuie s 'e 4n suprapresiune fa de cel pentru
fumtori.
$.#.. Kn ca"ul utili"rii sistemului de climati"are ;numai aer< se recomand
sistemul de distribuie prin deplasare sau prin amestec de tip ;=os&sus<. Bac
aceste sisteme de distribuie nu se pot utili"a, se va utili"a sistemul de distribuie
prin amestec de tip ;sus&=os&sus< sau ;sus&sus<.
$.#.!. :a toate sistemele, dispo"itivele de introducere 2i de etragere a
aerului vor ' astfel alese 2i amplasate 4nc>t s nu eiste scurt circuitarea aerului
introdus.
$.#.". Bac debitul de aer necesar prelurii cldurii 2i umiditii este mai
mare dec>t debitul de aer proaspt, debitul de aer suplimentar nu va ' recirculat.
$.#.#. Kn ca"ul utili"rii sistemelor de climati"are ;aer&ap< sau cu ;agent
frigori'c<, pentru introducerea aerului proaspt $de ventilare% necesar, se
prevede un sistem de tip ;numai aer< care va respecta cerinele impuse la art.
..2.11. ... ..2.1!.
$.#.$. 5gregatele de tratare a aerului pentru climati"are vor avea
ventilatoare cu dou turaii pentru situaiile de 4ncrcare termic redus.
$.#.%. Ventilarea grupurilor sanitare se va face prin etracie $aspiraie%.
$.#.1+. Ventilatoarele de etracie vor ' amplasate pe acoperi2 sau 4n
camere te-nice de la ultimul nivel. )le vor respecta condiiile de nivel de "gomot
impus pentru cldirea climati"at 2i pentru cldirile 4nvecinate.
$.#.11. /e recomand ca instalaiile folosite pentru ventilarea sau
climati"are s 'e astfel proiectate 4nc>t s poat ' folosite 2i pentru evacuarea
fumului 2i ga"elor 'erbini 4n ca" de incendiu.
8*
$.#.12. Pentru ventilarea buctriilor se va folosi un regim de depresiune
sau un regim ec-ilibrat de presiune.
$.#.13. Pentru reducerea consumurilor energetice, ec-iparea buctriei se
va face astfel ca utila=ele cu dega=are important de cldur s 'e grupate 2i
dimensionate la cerinele reale ale restaurantului.
$.#.1. Pentru buctriile mici se poate utili"a ventilarea natural.
$.#.1!. $1% Ventilarea buctriile mari se va reali"a cu a=utorul -otelor
amplasate deasupra utila=elor de preparare a -ranei. /e recomand utili"area
-otelor cu inducie pentru a reduce consumul de energie.
$2% Dotele, conductele de evacuare 2i alte dispo"itive de captare trebuie s
'e reali"ate din materiale din clasa 5
1
de reacie la foc.
$3% Dotele 2i conductele de evacuare se amplasea" la cel puin 3,( m fa
de elemente 2i materiale alctuite din materiale combustibile.
$!% Dotele, conductele de evacuare 2i alte dispo"itive de captare se i"olea"
fa de elementele 2i materialele combustibile situate la mai puin de 1,33 m.
$(% :a trecerile prin perei 2i plan2ee, precum 2i 4n interiorul 4ncperilor cu
alt destinaie, conductele de evacuare trebuie s 'e reali"ate din materiale din
clasa 51 de reacie la foc 2i s asigure re"istena la foc egal cu cea a
elementelor strpunse, dar nu mai puin de )@ *3
-3 ido
sau )@ *3
ve ido
, funcie de
modul de montare, vertical sau ori"ontal.
$*% Ventilatoarele de evacuare trebuie s 'e re"istente la foc 8
333
*3.
6acordurile dintre ventilatoarele de evacuare 2i conducte trebuie s 'e din clasa
de reacie la foc 5
2&s1,d3.
$,% Cablurile+conductoarele electrice de alimentare a motoarelor electrice ale
ventilatoarelor de evacuare trebuie s 'e cu 4nt>r"iere la propagarea Jcrilor,
potrivit reglementrilor aplicabile.
$.#.1". Kn ca"ul 4n care nu pot ' folosite acest tip de -ote, se va folosi
pentru compensare, aer 4ncl"it 4n situaiile c>nd temperatura este aerului
eterior este mai mic dec>t a aerului interior. :a buctriile mari se recomand
utili"area instalaiile de introducere cu rcire pe timpul verii.
$.#.1#. 5erul evacuat de la buctrii trebuie 4ntotdeauna trecut printr&o
prim treapt cu 'ltru special pentru grsimi, care s poat ' 4nlocuit 2i curat
cu u2urin. )tracia aerului va ine cont de prescripiile impuse la art.
*.2.33....*.2.32.
$.#.1$. Conductele de aer vor respecta condiiile de etan2eitate impuse la
art. *.2..*... *.2.03.
$.#.1%. /e recomand recuperarea cldurii din aerul evacuat cu
recuperatoare cu tuburi termice sau cu Juid intermediar. #u este admis folosirea
recuperatoarelor rotative din cau"a riscului de transfer de poluani.
$.$. Hale indu/triale
$.$.1. Proiectarea instalaiilor de ventilare la -alele industriale va lua
4n considerare factorii te-nici, economici, energetici 2i umani care intervin, ceea
ce presupune cunoa2terea cldirii, a locurilor de munc 2i a te-nologiilor .
84
$.$.2. Concepia unui sistem de ventilare va avea 4n vedere
urmtoarele aspecte7
a% de'nirea cldirii 2i a locurilor de munc, cu un inventar complet de
date referitoare la procesele industriale, la oameni, la condiiile de
mediu etc.9
b% determinarea 2i clasi'carea nivelului de risc al surselor de poluare9
stabilirea caracteristicilor '"ico&c-imice 2i toicologice ale
poluanilor9
c% determinarea soluiilor te-nice de captare 2i de ventilare in>nd cont,
pe de o parte, de procesul industrial, de evoluia lui posibil 2i de
modi'crile ce le antrenea" asupra dispo"itivelor de ventilare 2i pe
de alt parte, de eventualele incompatibiliti dintre poluani $praf,
umiditate, cianuri 2i aci"i % care necesit separarea circuitelor9
d% determinarea parametrilor $debite, vite"e de aer, temperaturi etc% 2i
calculul instalaiilor $diametre, pierderi de sarcin, putere instalat
etc%9
e% alegerea componentelor instalaiei $aparate terminale, conducte,
materiale, ventilatoare etc%9
f% stabilirea 2i prevederea componentelor ce trebuie acionate sau
controlate 4n funciune9
g% recepia 2i punerea 4n funciune a instalaiei de ventilare 2i
determinarea valorilor de referin.
Ri/curi a/upra organi/mului uman
$.$.3. /ubstanele utili"ate sau fabricate 4n industrie pot avea diverse
efecte nefaste pentru organismul uman9 de aceea un obiectiv minimal este
meninerea unei atmosfere necesare pentru evitarea 4mbolnvirii personalului. @n
acest scop se utili"ea" valorile limit de referin pentru concentraiile de
substane nocive 2i o valoare limit de epunere $anea nr. 31 din #orme
generale de protecie a muncii, aprobate prin Ordin nr. (3.+033+2332%.
$.$.. Praful prin natura lui, 'e c este iritant, corosiv, 'bros, toic,
alergi"ant sau patogen, 'e prin simpla sa pre"en are efecte pulmonare c-iar
dac nu pre"int caracter nociv $anea nr. 32 din #orme generale de protecie a
muncii%.
$.$.!. ?a"ele sunt agresive pentru sntate dac sunt toice, iritante sau
corosive. Pe de alt parte, 'e c sunt agresive sau nu, pre"int un risc de
as'iere 2i lips de oigen respirabil $anea nr. 33 din #orme generale de
protecie a muncii%.
Ri/curi de e6plo*ie
$.$.". 5tmosfera unui loc de munc este eplo"iv dac, dup ce s&a
produs aprinderea 4n amestecul cu aer, 4n condiii atmosferice, al substanelor
inJamabile sub form de ga"e, vapori, cea sau pulberi, combustia se propag 4n
4ntregul amestec nears $conform art. 2 lit. O din D? ,(2+233!%.
$.$.#. O atmosfer potenial eplo"iv este o atmosfer care poate deveni
eplo"iv datorit condiiilor locale 2i operaionale $conform art. 2 lit. C din D?
,(2+233!%.
88
$.$.$. O atmosfer eplo"iv se poate forma 4n eploatare normal 4n
4ncperi 4nc-ise sau insu'cient ventilate, 4n vecintatea 4ncperilor unde se aJ
pompe de Juide combustibile, recipieni pre"ent>nd suprafee libere de lic-ide
inJamabile, de bidoane neacoperite etc.
$.$.%. 5tmosfera eplo"iv se poate forma 2i accidental prin scurgerile din
recipienii din maga"ii aJate 4n stoc, 4nc-ise sau insu'cient aerate, scurgerile din
conductele de transport de lic-ide, ga"e inJamabile sau poluani, scurgerile din
instalaiile de combustie.
$.$.1+. Kn cea mai parte ga"elor 2i vaporilor inJamabili 4n amestec cu aerul
pre"int pericol de eplo"ie9 domeniul de concentraii periculoase este cuprins
4ntre limitele inferioare 2i superioare de eplo"ie. Prin ventilare trebuie s se
asigure ca s nu se dep2easc valorile limitei inferioare de eplo"ie.
$.$.11. Praful 2i pulberile combustibile nu formea" 4n mod obi2nuit
concentraii eplo"ive 4n atmosfera locurilor de munc. Totu2i operaiile curente A
reparare, 4ncrcare sau descrcare de produse pulverulente pot crea nori
periculo2i 7 pulberi de granulometrie 'n $S233m% depuse 4n straturi 2i punerea
4n suspensie de curenii de aer, sau pulberile emise de aparate neetan2e pot crea
nori eplo"ivi7 praf de carbon, de sulf, de materiale organice ca fina, "a-rul,
laptele, amidon, cereale lemn, materiale plastice, pulberi metalice.
$.$.12. Concentraia minim de eplo"ie a unei pulberi depind de mai
muli parametri7 granulometrie, energia sursei de inJamare 4n special.
Concentraia minim de eplo"ie a unei pulberi este cuprins 4ntre 23 2i 133 g+m
3
.
Concentraia maim de eplo"ie este 4n general superioar valorii de 1 Ug+m
3
.
$.$.13. Pentru evitarea eplo"iei pulberilor inJamabile se vor reali"a7
a% o etan2eitate bun, pe c>t este posibil, a aparatelor 2i ma2inilor $cu
ecepia celor din care eist scurgeri te-nologice7 mori, site,
elevator, band transportoare, amestector etc.%9
b% captarea pulberilor produse de ma2ini la surs, pe cale uscat sau pe
cale umed, $2lefuitor, poli"or etc.%9
c% meninerea suprafeelor curate 4n 4ncperilor de depo"itare.
Ri/curi date de e6punerea la cald ;i rece
$.$.1. Pentru limitarea epunerii la cald 2i la rece se pot utili"a instalaii
de ventilare care s asigure vite"e 2i temperaturi ale aerului care s reali"e"e
condiii acceptabile de munc, prin efect convectiv.
Si/teme de .entilare
$.$.1!. /istemele utili"ate pentru ventilarea -alelor industriale vor ' dup
ca"7
a% ventilarea local $prin aspiraie local%,
b% ventilarea general reali"at prin amestec,
c% ventilarea combinat $local 2i general%.
$.$.1". Ventilarea local va reali"a captarea poluanilor c>t mai aproape de
sursa de emisie, pentru a limita dispersia lor 4n toat atmosfera 4ncperii9 acest
sistem trebuie folosit acolo unde sunt surse de emisie importante 2i concentrate
de poluani.
89
$.$.1#. Ventilarea general va reali"a diluia poluanilor cu a=utorul
debitului de aer proaspt pentru a diminua concentraia substanelor poluante
p>n la valoarea concentraiei minime admise.
Ventilarea prin aspiraie
$.$.1$. Ventilarea prin aspiraie trebuie s respecte urmtoarele principii
de reali"are7
a% acoperirea maim posibil a "onei de producere a poluanilor9
b% captarea s se fac c>t mai aproape de "ona de emisie9
c% plasarea dispo"itivului de captare trebuie s se fac astfel 4nc>t
operatorul s nu 'e 4ntre acesta 2i sursa de poluare9
d% utili"area mi2crilor naturale ale poluanilor9
e% reali"area unei vite"e su'ciente a aerului pentru antrenarea
poluanilor9
f% reparti"area uniform a vite"elor de aer la nivelul "onei de captare9
g% compensarea aerului corespun"tor debitului aspirat de dispo"itivele
de aspiraie local9
-% evitarea curenilor de aer 2i a sen"aiei de inconfort termic9
i% evacuarea aerului poluat 4n afara "onei de intrare a aerului proaspt9
=% tratarea aerului evacuat, dup ca", pentru reinerea poluanilor astfel
4nc>t s 'e respectate concentraiile admise la emisie.
$.$.1%. /e utili"ea" trei tipuri de dispo"itive de captare7 dispo"itive de
acoperirea sursei de dega=are, dispo"itive inductoare 2i dispo"itive receptoare.
$.$.2+. Bispo"itivele de acoperire a sursei de dega=are pot ' 4nc-ise
$carcase, cabine 4nc-ise%, semi4nc-ise $cabine semi4nc-ise, ni2e% sau desc-ise
$-ote, aspiraii laterale la bi industriale, guri de captare etc%. @n funcie de
procesul te-nologic, se aleg dispo"itivele cu gradul de 4nc-idere cel mai ridicat.
$.$.21. Bebitele de aer aspirate, sunt cele indicate pentru procesul
te-nologic. Bac debitul de aer nu este indicat, se calculea" 4n funcie de vite"a
aerului din desc-iderea dispo"itivului9 aceast vite" se va alege 4n funcie de
toicitatea poluantului aspirat 2i av>nd 4n vedere ca procesul s nu 'e perturbat.
$.$.22. Prin proiectarea dispo"itivului de aspiraie se va reali"a o repartiie
uniform a vite"ei 4n desc-idere9 4n acest scop se pot reali"a compartimentri,
ecrane, lamele de diri=are. evit>nd crearea "onelor de turbulen prin obstacole,
margini ascuite etc.
$.$.23. Bispo"itivele de captare inductoare, plasate aproape de surs, vor
genera un curent de aer 4n "ona de emisie pentru antrenarea poluatului 4n
dispo"itivul de aspiraie 2i 4n conductele de transport9 curentul de aer generat va
avea 2i rol de perdea de aer care s 4mpiedice dispersia poluantului spre
4ncpere.
$.$.2. :a proiectarea dispo"itivelor de captare se va avea 4n vedere pe
l>ng conformarea aeraulic =udicioas, asigurarea re"istenei mecanice, a
stabilitii 2i re"istena la coro"iune a materialului 4n funcie de poluantul
transportat.
Ventilarea general pentru diluarea poluanilor
90
$.$.2!. Ventilarea general din -alele industriale trebuie s 4ndeplineasc
urmtoarele cerine7
a% s se reali"e"e ca sistem unic numai dac ventilarea local este
te-nic imposibil9
b% s reali"e"e compensarea aerului evacuat prin sistemele locale de
evacuare9 aerul de compensare va ' 4ncl"it9
c% s asigure 4n plus diluarea ;scprilor de poluani< de la sistemele
locale de evacuare,
d% s se utili"e"e de preferin o introducere 2i o etracie mecanic.
)tracie natural este posibil 4n -ale 4nalte 2i 4n locurile cu surse
mari de cldur9
e% evacuarea aerului poluat s se fac departe de "ona de intrare $pri"a%
a aerului proaspt.
f% dispo"itivele de introducere 2i etracie a aerului se vor amplasa
astfel 4nc>t7
1. aerul s circule 4ntr&o mi2care general din "onele curate ctre
"onele poluate,
2. s evite formarea "onelor neventilate,
3. s se evite formarea unor cureni de aer care s produc
sen"aie de inconfort termic9
!. locurile de munc s nu 'e amplasate 4ntre surs 2i etracie,
(. mi2carea creat a aerului s 'e 4n acela2i sens cu deplasarea
natural a poluanilor, 4n particular s urmreasc efectul
ascensional al ga"elor calde.
$.$.2". Kn 4ncperile 4n care se dega= produse toice sau as'iante se va
reali"a o ventilare 4n depresiune.
$.$.2#. Kn ca"ul 4ncperilor adiacente cu poluare speci'c diferit, se va
investiga 4n plus independena ventilatoarelor prin dispunerea 4ntre ele a unor
sas&uri meninute 4n suprapresiune de aer proaspt. 5tunci c>nd, din raiuni
speci'ce procesului industrial, 4ncperea trebuie s 'e meninut 4n
suprapresiune, sas&urile vor ' meninute 4n depresiune.
91
%. 7)/uri ;i /oluii pentru cre;terea e-cienei energetice
a in/talaiilor de .entilare climati*are.
%.1. I*olarea termic) a in/talaiilor
%.1.1. @"olarea termic a elementelor componente din cadrul instalaiilor de
ventilare+climati"are trebuie reali"at oriunde este nevoie de limitarea pierderilor
de energie de ctre Juidele care o transport sau o stoc-ea"9 grosimea i"olaiei
termice 4n acest scop se determin pe criterii te-nico&economice in>nd cont de
datele speci'ce ale proiectului respectiv.
%.1.2. Conductele de aer se i"olea" termic 4n urmtoarele situaii7
a% sunt montate 4n eteriorul cldirilor
b% traversea" spaii neclimati"ate sau ne4ncl"ite
c% eist riscul condensrii pe suprafaa conductelor de aer $traversea"
spaii cu umiditate ridicat%
d% transport aer cu temperatur ridicat eist>nd pericolul de
accidentare la atingere
e% transport aer sau ga"e cu temperatur ridicat 2i traversea" spaii
cu pericol de incendiu
f% transport ga"e, vapori sau praf inJamabil 2i traversea" spaii cu
temperatur ridicat9 4n acest ca" trebuie s se asigure la suprafaa
conductelor de aer temperaturi nepericuloase.
%.1.3. Conductele de agent termic sau frigori'c se i"olea" termic pe toat
lungimea traseelor, indiferent de spaiile traversate.
%.1.. )c-ipamentele instalaiilor de ventilare+climati"are se i"olea"
termic corespun"tor, 4n special 4n situaia monta=ului eterior.
%.1.!. 1aterialele utili"ate la i"olarea termic a instalaiilor de
ventilare+climati"are trebuie s satisfac urmtoarele condiii7
a% s 'e incombustibile sau greu combustibile $clasele de reacie la foc
5
1
,5
2
% sau di'cil inJamabile $clasele de reacie la foc O,C,B%,
b% s 'e neputrescibile,
c% s aib proprieti i"olante stabile 4n timp,
d% s 'e rigide la temperaturi ridicate,
e% s poat ' utili"ate corespun"tor pentru temperaturi cobor>te acolo
unde este nevoie $conducte de agent frigori'c, conducte de ap
rcit, ec-ipamente pentru 4nmaga"inare ap rcit%,
f% s nu 'e toice sau s nu conduc la dega=ri toice la temperaturi
ridicate.
%.1.". /e vor lua msuri pentru prote=area corespun"toare a suprafeei
eterioare a i"olaiei termice in>nd seama de condiiile de epunere la umiditate,
lovituri mecanice, pericol de incendiu 2i eplo"ie din spaiile unde este amplasat.
%.2 Recuperarea ;i /tocarea c)ldurii ;i utili*area /ur/elor
regenerabile
%.2.1. @n scopul reali"rii unor instalaii de ventilare+climati"are cu consum
redus de energie trebuie utili"at recuperarea de cldur din sistem. 6ecuperarea
cldurii din aerul etras din 4ncperi se reali"ea" prin recirculare, prin transfer,
92
prin sc-imbatoare recuperative sau regenerative, sau prin procese
termodinamice $pompe de cldur, sc-imbtoare cu tuburi termice etc.%.
%.2.2. /e recomand de asemenea s se anali"e"e 2i s se aplice orice
soluie economic de recuperare a cldurii din surse de cldur din afara
sistemului de ventilare+climati"are $soare, sol, aer eterior, cldur re"idual din
procesele industriale etc%.
%.2.3. 6ecircularea aerului este permis 4n funcie de calitatea aerului
etras. 5stfel 7
a% 5erul etras din categoria )T5 1 poate ' recirculat sau transferat,
b% 5erul etras de categoria )T5 2 nu poate ' recirculat dar poate '
transferat 4n toalete, gara=e 2i alte spaii similare,
c% 5erul etras de categoriile )T5 3 2i )T5 ! nu poate ' recirculat sau
transferat.
%.2.. :a recuperarea cldurii din aerul etras se respect urmtoarele
prevederi 7
a% Tipul 2i 4ncercrile de etan2eitate a instalaiilor de recuperare a
cldurii se fac conform prevederilor din standardul /6 )# 33.72333.
b% C>nd aerul etras este de categoria )T5 2, este necesar
funcionarea 4n suprapresiune a prii alimentate cu aer proaspt a
recuperatorului de cldur.
c% 5tunci c>nd se aplic recuperarea cldurii de tip aer&aer pentru aer
etras din categoria )T5 3, este necesar funcionarea 4n
suprapresiune a 4ntregului traseu de alimentare cu aer proaspt 4n
raport cu aerul etras. 5ceasta trebuie asigurat 4n toate condiiile de
funcionare ale instalaiei.
d% C>nd aerul din care se recuperea" cldura provine din aer etras de
diferite categorii, aerul acesta nu trebuie s conin mai mult de (R
aer din categoria )T53, dac unitatea de recuperare a cldurii este de
un tip ce permite transferul mirosurilor, umiditii sau a altor
impuriti, $de eemplu recuperator rotativ%. O atenie sporit trebuie
acordat etan2eitii interne a sc-imbtorului de cldur tip
recuperator.
e% Pentru aer etras de categoria )T5! trebuie s se utili"e"e instalaii
de recuperare care utili"ea" un Juid intermediar.
%.2.!. :a sistemele de climati"are cu puteri frigori'ce peste 333 U\, este
necesar s se reali"e"e un studiul de fe"abilitate care s cuprind soluii pentru
stocarea frigului+cldurii 4n sistem, cu scopul reducerii v>rfului de sarcin 2i
diminuarea puterii instalate a instalaiei frigori'ce. 5cest studiu va face parte din
documentaia te-nic a proiectului.
%.2.". :a sistemele de climati"are cu puteri frigori'ce peste 133 U\, este
necesar s se reali"e"e un studiul de fe"abilitate care trebuie s cuprind soluii
de utili"are a surselor regenerabile de energie. /e pot lua 4n considerare 4n funcie
de particularitile proiectului, de spaiul disponibil 2i de opiunile investitorului,
soluii care utili"ea" energia geotermic, energia geotermal, energia solar.
/copul urmrit este reducerea consumului de energie primar.
93
1+. ,6ecutarea lucr)rilor de in/talaii de .entilare /i
climati*are
Jeneralit)i
1+.1. :ucrrile de monta= ale instalaiilor de ventilare&climati"are se vor
coordona 2i corela cu lucrrile de construcii propriu"ise. /e va respecta
coordonarea stabilit 4n proiect 4ntre specialiti, cu privire la traseele 2i spaiile
re"ervate 'ecrui tip de instalaii 2i la ordinea cronologic de monta=.
1+.2. :a corelarea lucrrilor de monta= ale instalaiilor de ventilare A
climati"are cu cele de construcie se vor avea 4n vedere urmtoarele7
a% construcia va ' prev"ut cu elementele necesare pentru instalarea
ma2inilor 2i a instalaiilor de ridicat folosite la aducerea pe po"iie a
ec-ipamentelor de instalaii9
b% 4n proiectele de ar-itectur 2i de re"isten se vor prevedea spaii
libere 2i goluri astfel 4nc>t s 'e eliminat necesitatea unor spargeri
ale elementelor construite9
c% introducerea la timpul convenit cu constructorul, a dispo"itivelor de
prindere 2i de 'are a componentelor de instalaii pe elementele de
construcii9
d% introducerea ec-ipamentelor de ventilare&climati"are 4n 4ncperile
re"ervate 2i montarea lor pe po"iie se va face numai dup
de'nitivarea lucrrilor de construcii, astfel 4nc>t s se evite
deteriorarea lor prin lovire, stropire, depo"itarea prafului, folosirea lor
drept sc-el.
1+.3. )ecuia lucrrilor de monta= instalaii de ventilare A climati"are se va
face respect>nd prevederile din Caietul de sarcini 2i #ormele de protecie a
muncii.
4eri-carea materialelor ;i a ec'ipamentelor
1+.. :a eecutarea lucrrilor de monta= a instalaiilor de ventilare&
climati"are se vor utili"a numai materiale, ec-ipamente 2i procedee care au
marca= C) sau 5grement Te-nic sau care au performane ec-ivalente 2i sunt
comerciali"ate legal 4ntr&un /tat 1embru al Eniunii )uropene sau 4n Turcia, ori
sunt fabricate legal 4ntr&un stat )8T5, parte la acordul privind /paiul )conomic
)uropean 2i care corespund prevederilor proiectului.
1+.!. )c-ipamentele sosite pe 2antier vor ' 4nsoite de certi'cate de
conformitate.
1+.". Knaintea punerii 4n oper, toate materialele 2i ec-ipamentele se vor
supune unui control, pentru a se constata dac nu au suferit 4n timpul
transportului 2i al depo"itrii, degradri de natur s le compromit integritatea 2i
funcionalitatea. Punerea 4n oper nu va putea ' fcut dec>t dup remedieri sau,
dac este ca"ul, dup 4nlocuirea ec-ipamentelor defecte.
1+.#. :a aparatele de msurare 2i control se veri'c eistena sigiliului 2i a
buletinului metrologic.
(ran/portul, depo*itarea ;i manipularea
9+
1+.$. Transportul materialelor 2i a ec-ipamentelor de instalaii se va
efectua cu mi=loace adecvate, asigurate 4mpotriva oricror surse de deteriorare
$vibraii, 2ocuri, radiaie solar, praf, intemperii, devali"are etc.% respect>nd
indicaiile furni"orilor.
1+.%. Bepo"itarea ec-ipamentelor 2i a materialelor, 4n perioada dintre
aprovi"ionare 2i monta=, se va face 4n depo"ite amena=ate care s asigure
gestionarea corect, cu respectarea instruciunilor furni"orilor, a reglementrilor
4n vigoare privind prevenirea 2i stingerea incendiilor 2i a #ormelor de protecie a
muncii, av>nd 4n vedere urmtoarele7
a% materialele asupra crora condiiile atmosferice nu au practic
inJuen nefavorabil, pe durata depo"itrii, se pot depo"ita 4n aer
liber, 4n stive, rastele, pe palei, pe platforme, cu asigurarea
condiiilor de manipulare A transport 2i antiefracie9
b% ec-ipamentele 2i materialele ce pot ' deteriorate de agenii climatici,
4n special de umiditate 2i de radiaia solar, pot ' depo"itate sub
2oproane de asemenea 4ngrdite 4mpotriva efraciei9
c% ec-ipamentele 2i materialele ce pre"int pericolul de deteriorare
datorit umiditii, frigului ecesiv, radiaiei solare, a v>ntului, a
prafului 2i c-iar a manipulrii negli=ente, se vor depo"ita 4n maga"ii
4nc-ise.
Con&ecionarea conductelor 0canalelor) de .entilare 9 climati*are
1+.1+. Conductele pentru ve-icularea aerului 4n instalaiille de ventilare A
climati"are, sunt alctuite din tronsoane drepte 2i piese speciale 2i se eecut
conform proiectului te-nic 2i detaliilor de eecuie, 4n ateliere de producie dotate
cu te-nica necesar, corespun"tor procedurilor de fabricaie agrementate
te-nic. Pe 2antierul de monta= se eecut montarea pe po"iie a acestora, de
asemenea conform proiectului instalaiei. 8ac ecepie canalele din "idrie sau din
gips&carton, care se eecut direct pe 2antier.
1+.11. Kn Proiectul Te-nic se va speci'ca tipul de conducte 2i condiiile pe
care acestea trebuie s le 4ndeplineasc.
1+.12. 1odul de 4mbinare al semifabricatelor din care se confecionea"
conductele, rigidi"area acestora pentru a 4mpiedeca deformarea 2i "gomotul la
variaiile de presiune, va ' stabilit 4n 5grementul Te-nic al procedurii de
fabricaie. :a anali"a ofertelor de licitaie pentru eecuie& monta=, va ' consultat
2i proiectantul.
7ontarea conductelor de aer
1+.13. :a montarea conductelor de aer se vor respecta strict indicaiile din
piesele desenate ca 2i cele din Caietul de sarcini 2i prevederile Planului de
coordonare 4ntre specialitile care au colaborat la proiectarea investiiei. Prin
aceste documente se vor stabili7
a% traseul conductelor 2i po"iia eact a ec-ipamentelor, a gurilor de
introducere 2i de evacuare a aerului, spaiul re"ervat ec-ipamentelor
instalaiei de ventilare9
b% forma geometric a conductelor, dimensiuni, debite 2i vite"e ale
aerului 4n toate punctele 4n care intervin sc-imbri, eventual pante de
monta=9
95
c% distana 4ntre punctele de susinere pe elementele de construcie,
tipul de susinere9
d% po"iia eact a clapetelor de regla=, a clapetelor antifoc 2i a
punctelor de msurare, cu asigurarea accesului la acestea.
I*olarea termic) a conductelor de aer
1+.1. Conductele de ventilare se i"olea" 4n condiiile prev"ute de art.
0.1.2, 0.1.3.
1+.1!. 1aterialele 2i procedeele de i"olare termic sunt agrementate
te-nic. Proiectantul trebuie s indice materialul folosit 2i grosimea acestuia 2i
dup ca" 2i protecia mecanic a i"olaiei.
7ontarea ec'ipamentelor
1+.1". )c-ipamentele moderne de ventilare&climati"are au de obicei
elementele componente7 $ventilatoare, baterii de 4ncl"ire + rcire, 'ltre,
recuperatoare de cldur etc%, 4nglobate 4n agregate complee de tratare a
aerului, sub forma unor module, uneori demontabile, pentru a u2ura manipularea
la transport 2i la monta=.
1+.1#. @nainte de 4nceperea montrii, acestea se vor supune urmtoarelor
veri'cri7
a% eistena marca=ului C) 2i corespondena caracteristicilor 4nscrise 4n
plcua de identi'care cu cele din proiect 2i din Certi'catul de
conformitate9
b% b% controlul eterior, general al strii ec-ipamentului pentru a se
descoperi eventuale deteriorri survenite la transport 2i la
manipulare pentru aducerea la po"iia de monta= $ deformri,
degradarea racordurilor, degradri ale aparaturii de msur 2i de
automati"are etc.%9
c% controlul mi2crii libere, fr frecri a rotoarelor ventilatoarelor,
eistena 2i starea i"olaiei termice 2i acustice a agregatului9
d% starea te-nic 2i mobilitatea =alu"alelor, a 'ltrelor de praf 9
e% starea te-nic a bateriilor 2i a recuperatoarelor de cldur9
f% eistena 2i starea te-nic a suporilor elastici prev"ui spre a
4mpiedeca transmiterea vibraiilor agregatului, la elementele de
construcie.
1+.1$. #eregulile constatate vor ' remediate 2i menionate 4ntr&un
document scris, iar dac acestea se dovedesc a ' grave, se va solicita 4nlocuirea
ec-ipamentului.
1+.1%. 5gregatul de tratare a aerului 2i eventual, ventilatorul
independent, se vor a2e"a pe po"iie cu respectarea riguroas a cotelor de
monta= prev"ute 4n proiect9 orice neconcordan cu situaia din teren va ' adus
la cuno2tina proiectantului pentru a dispune prin Bispo"iie de 2antier,
modi'carea proiectului.
1+.2+. Knainte de 'area pe po"iie corespun"tor prevederilor proiectului
pentru a asigura sigurana 2i stabilitatea 4n eploatare, se va veri'ca
ori"ontalitatea pe dou direcii, a agregatului.
9*
1+.21. Knainte de 'area de'nitiv pe po"iie a ventilatoarelor
independente, se va veri'ca 2i asigura ori"ontalitatea acestora, dup cum
urmea"7
a% :a ventilatoarele radiale cu rotorul montat direct pe aul motorului
electric, ori"ontalitatea se va veri'ca cu nivela cu bul de aer plasat
succesiv pe dou direcii perpendiculare, pe 2asiul de ba" al
ventilatorului 2i pe generatoarea superioar a motorului9
b% :a ventilatoarele radiale cuplate direct cu motorul prin cupl elastic
sau prin curele, ori"ontalitatea se veri'c prin plasarea nivelei pe
generatoarele superioare ale aelor motorului 2i ventilatorului9 se
veri'c 2i la nevoie se corectea" coaialitatea celor dou ae9
c% :a ventilatoarele aiale, ce se montea" de regul pe conducte, se
veri'c ori"ontalitatea sau, dup ca", verticalitatea carcasei
cilindrice.
d% Bup asigurarea ori"ontalitii ventilatorului, se va veri'ca
ec-ilibrarea static a rotorului prin imprimarea cu m>na a unei
mi2cri de rotaie9 se va considera c rotorul este ec-ilibrat dac
dup 3 A ! 4nv>rtiri se opre2te 4n po"iii diferite. Cu acest prile= se
constat 2i dac rotorul nu freac de carcas.
1+.22. :a 'area pe po"iie a ec-ipamentelor se vor respecta indicaiile
productorului stipulate 4n Bosarul Te-nic al produsului.
1+.23. Bup monta= se va a'2a la loc vi"ibil indicaia cu privire la
interdicia de folosire a ec-ipamentelor montate pe pardoseal, drept sc-el
pentru alte lucrri 2i se vor lua toate msurile ca aceast cerin s 'e
respectat.
1+.2. )c-ipamentele care nu fac parte dintr&un agregat comple $ baterii
de 4ncl"ire pentru corectarea temperaturii, ventilatoare, uniti interioare 2i
eterioare ale sistemelor de climati"are local etc.% se vor monta respect>nd de
asemenea, instruciunile din dosarele te-nice ale produselor.
1+.2!. :a montarea ec-ipamentelor plasate pe terase, se va avea 4n
vedere pstrarea integritii i"olaiei -idrofuge 2i 4mpiedecarea transmiterii
"gomotului 2i vibraiilor la plan2eul cldirii.
,tan;eitatea in/talaiilor de .entilare3climati*are
1+.2". $1% :a montarea elementelor componente ale instalaiilor, se vor lua
msurile necesare pentru asigurarea etan2eietii 4mbinrilor elementelor ce intr
4n alctuirea conductelor, a racordurilor dintre acestea 2i ec-ipamente, pe
perimetrul u2ilor de acces la camerele de aer, la capacele de vi"itare 2i de
msurare etc., astfel 4nc>t pierderile + aspiraiile de aer s 'e limitate 4n raport cu
clasa conductelor, stabilit conform 'g. *.2.1. sau a tabelului 13.1.
Tabelul 13.1. Clasele conductelor de aer 2i limita de pierderi de aer 4n
conducte
Clasa de
etan2eitate
:imita de presiune
staticWPaX
Vite"a
maim
Wm+sX
:imita
pierderilor
de aer
Wl+sm
2
X
Po"itiv #egativ
Cla/a E (33 (33 13 3,32, p
94
Presiune =oas
3,*(
Cla/a F
Presiune
medie
1333 ,(3 23
3,330 p
3,*(
Cla/a C
Presiune
4nalt
2333 ,(3 !3
3,333 p
3,*(
Cla/a 1
0/pecial))
Presiune
4nalt
2333 ,(3 !3
3,331 p
3,*(
$2% Valorile pierderilor de aer admise, sunt indicate 4n tabelul *.2.1 pentru
diverse diametre de conducte 2i clase de etan2eitate.
1+.2#. $1% Pentru testarea gradului de etan2eitate a conductelor de aer,
se va proceda astfel7
a% conductele de aer clasa 5 nu necesit testare9
b% conductele din clasa O se vor testa 4n limita a 13R din piesele dintr&o
reea, alese aleatoriu. Bac aceste piese nu respect limitele impuse
4n tabelul *.2.1 se vor repeta testele cu alte 13 R din piesele reelei9
c% conductele din clasa C 2i B se vor testa 133R.
$2% Proiectantul poate impune testarea conductelor de clas O 2i la presiuni
mai mari de 1333 Pa sau a conductelor de clas C la presiuni mai mici de (33 Pa.
)l poate impune de asemenea, funcie de importana cldirii, o pierdere de aer
mai mic, speci'c>nd un procent de pierderi din valoarea impus clasei 4n care se
4ncadrea" conductele 4n cau" sau impunerea unei anumite clase de etan2eitate.
98
11. PUN,R,E KN CUNCLIUN,, R,C,PLIE MI 1ER,E KN
,NP5OE(ER,.
11.1 Punerea 4n funciune, recepia 2i darea 4n eploatare a instalaiilor de
ventilare 2i climati"are constitue ansamblul de activiti prin care instalaiile
reali"ate se dau 4n folosina bene'ciarului.
11.2 $1% Punerea 4n funciune a unei instalaii de ventilare 2i climati"are
este un ansamblu de operaii te-nice care are drept scop veri'carea 2i reali"area
corespondenei dintre instalaia reali"at 2i proiect, 4n ceeace prive2te funciunile
2i performanele acesteia.
$2% Punerea 4n funciune se reali"ea" prin parcurgerea urmtoarelor
etape 7
a% Operaii de pregtire
b% Controlul instalaiei
c% Pornirea instalaiei
d% 6eglarea instalaiei
e% Probe
a) Operaii de preg)tire
11.3 @n vederea punerii 4n funciune a instalaiei de ventilare 2i climati"are
se vor efectua urmtoarele operaii de pregtire 7
1. luarea la cuno2tin a proiectului 2i 4nsu2irea lui de ctre personalul
de punere 4n funciune,
2. inspectarea instalaiei reali"ate 2i constatarea accesibilitii punctelor
de msur 2i a organelor de reglare,
3. stabilirea programului operaiilor de punere 4n funciune a instalaiei,
!. pregtirea aparatelor de msur 2i control necesare operaiilor de
veri'care a instalaiei,
(. pregtirea '2elor de constatare pentru evidena datelor culese 4n
cadrul operaiilor de veri'care.
b) Controlul in/talaiei
11. /e vor efectua urmtoarele categorii de operaii de control
1. controlul de bun eecuie a instalaiei,
2. veri'cri ale elementelor componente a instalaiei.
11.! Controlul de bun eecuie cuprinde 7
1. veri'carea corespondenei cu proiectul
2. veri'carea calitii eecuiei,
3. veri'carea conformitii cu reglementrile te-nice,
!. veri'carea conformitii cu normele de protecie a muncii 2i de
securitate la incendiu,
(. controlul eistenei tuturor documentelor necesare funcionrii.
11." Veri'carea corespondenei cu proiectul se refer la
1. alctuirea instalaiei, constat>ndu&se ec-iparea 2i po"iia elementelor
4n cadrul instalaiei,
2. geometria instalaiei, constat>ndu&se dimensiunile conductelor de
aer, ale gurilor de aer, ale dispo"itivelor de reglare,
3. caracteristicile funcionale ale ec-ipamentului $debite, presiuni, vite"e
ale aerului, puteri termice etc%,
99
!. termoi"olarea conductelor 2i aparatelor,
(. protecia anticorosiv a elementelor instalaiei,
*. eistena racordurilor la utiliti $energie electric, ageni termici,
ap, canali"are%,
,. eistena elementelor de automati"are prev"ute prin proiect.
11.# Veri'carea calitii eecuiei se face pe ba"a actelor normative
referitoare la veri'carea calitii 2i recepia lucrrilor de instalaii aferente
construciilor, urmrindu&se 4ndeplinirea urmtoarelor cerine eseniale de
calitate7
1. re"isten mecanic 2i stabilitate,
2. securitate la incendiu,
3. igien, sntate 2i mediu,
!. siguran 4n eploatare,
(. protecie 4mpotriva "gomotului,
*. economie de energie 2i i"olare termic.
11.$ Pentru veri'carea conformitii cu reglementrile te-nice se vor
utili"a actele normative speci'ce 4n vigoare referitoare la proiectarea, eecutarea
2i eploatarea instalaiilor de ventilare 2i climati"are
11.% Veri'carea modului de 4ndeplinire de ctre instalaie a prevederilor
privind protecia, sigurana 2i igiena muncii se va face pe ba"a urmtoarelor
reglementri7
1. :egea securitii 2i sntii 4n munc nr.310+233*9
2. Dotr>rea ?uvernului nr. 1.!2(+233* pentru aprobarea #ormelor
metodologice de aplicare a prevederilor :egii securitii 2i sntii 4n
munc nr. 310+233*, cu modi'crile 2i completrile ulterioare9
3. #ormele generale de protecie a muncii aprobate cu Ordin comun al
ministrului muncii 2i solidaritii sociale 2i al ministrului sntii 2i
familiei nr.(3.+033 din 2332.
11.1+ Veri'carea modului de 4ndeplinire de ctre instalaie a
prevederilor privind securitatea la incendiu se va face pe ba"a reglementrilor
te-nice speci'ce 4n vigoare 2i a7
1. #ormelor generale de aprare 4mpotriva incendiilor aprobate prin
Ordin 15@ nr. 1*3+233,,
2. 6egulamentului privind clasi'carea 2i 4ncadrarea produselor pentru
construcii pe ba"a performanelor de comportare la foc aprobat prin
Ordinul 1TCTA15@ nr.1.22+30!+233!, cu modi'crile 2i completrile
ulterioare,
3. Bispo"iii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate
de 4ncrcri electrostatice.
11.11 & $1% Veri'carea elementelor componente ale instalaiilor de
ventilare+climati"are urmre2te s evidenie"e dac acestea au fost corect
montate 2i dac sunt e'cace.
$2% /e fac veri'cri la 7
1. ventilatoare,
2. 'ltre,
3. baterii de 4ncl"ire + rcire,
!. camere de umidi'care,
(. guri de aer,
100
*. dispo"itive de reglare,
,. conducte de aer,
.. instalaia de automati"are.
0. alte elemente componente ale instalaiei de ventilare 2i
climati"are ,dup ca".
$3% Procedurile privind controlul calitii eecuiei lucrrilor, pe tipuri de
elemente, sunt date 4n actele normative speci'ce referitoare la veri'carea calitii
2i recepia lucrrilor de instalaii aferente construciilor.
Controlul ventilatoarelor
11.12 :a ventilatoare se veri'c 7
1. placa de identi'care 4n care sunt 4nscrise caracteristicile funcionale
ale aparatului $debit, presiune, turaie%,
2. 'area pe postament 2i sistemul de amorti"are a vibraiilor,
3. ori"ontalitatea sau dup ca", verticalitatea arborilor motorului 2i
ventilatorului
!. ec-ilibrarea static a rotorului,
(. modul de rotire al rotorului $fr frecri, =ocuri, "gomote sau trepidaii
anormale%,
*. sensul corect de rotaie al rotorului,
,. gradul de 4ncl"ire al lagrelor 2i rulmenilor dup o funcionare
normal a instalaiei,
.. numrul curelelor trape"oidale de transmisie 2i 4ntinderea corect a
acestora,
0. turaia ventilatorului 2i a motorului conform placii de identi'care,
13. starea accesoriilor ventilatorului7 elemente de reglare a
debitului, racorduri elastice pe aspiraie 2i refulare, dispo"itivul de
protecie al curelelor de acionare etc.
11. calitatea racordurilor electrice ale motorului de antrenare,
12. intensitatea curentului electric absorbit 2i a tensiunii motorului
de antrenare al ventilatorului.
Controlul 'ltrelor
11.13 :a 'ltre se veri'c7
1. calitatea 2i integritatea materialului 'ltrant, conform '2ei te-nice a
produsului,
2. montarea corect a materialului 'ltrat 4n carcasa 'ltrului,
3. reali"area etan2rilor pe traseul de aer,
!. diferena de presiune 4ntre seciunile de trecere ale aerului, din
amonte 2i aval ale 'ltrului,
(. gradul de murdrire al materialului 'ltrant,
*. funcionalitatea elementelor mecanice, de acionare, ale 'ltrului.
Controlul bateriilor de 4ncl"ire + rcire.
11.1 :a bateriile de 4ncl"ire + rcire se veri'c7
1. placa de identi'care, 4n care sunt 4nscrise caracteristicile funcionale
ale aparatului $ putere termic, debite, temperaturi %,
2. etan2eitatea carcasei,
3. starea lamelelor $s nu 'e str>mbe, turtite sau obturate de corpuri
stine%,
!. sensul de 4ntrare + ie2ire la racordurile de agent termic,
(. funcionalitatea organelor de 4nc-idere 2i reglare pe circuitele de ap
2i de aer,
101
*. eistena dispo"itivului de protecie la 4ng-e, dup ca".
Controlul camerelor de umidi'care
11.1! :a camerele de umidi'care se veri'c 7
1. placa de identi'care 4n care sunt 4nscrise caracteristicile funcionale
ale aparatului,
2. dimensiunile camerei de umidi'care, 4n conformitate cu proiectul,
3. eistena elementelor componente 2i a accesoriilor ,
!. monta=ul corect al elementelor camerei de umidi'care,
(. etan2eitatea -idraulic si aeraulic,
*. modul de asigurare al controlului distribuiei apei ,
4. protecia anticorosiv
Controlul gurilor de aer
11.1" :a gurile de aer se veri'c 7
1. corespondena cu proiectul privind tipul gurii 2i po"iia 4n instalaie 2i
4n 4ncperea ventilat,
2. dimensiunile gurii,
3. eistena dispo"itivelor de reglare + diri=are a debitului de aer 2i
veri'carea funcionalitii acestora,
!. lipsa unor obstacole de perturbare a curgerii 4n conduct 2i 4n
4ncpere.
Controlul dispo"itivelor de reglare
11.1# :a ramele cu =alu"ele 2i clapete de reglare se veri'c
1. etan2eitatea montrii,
2. lipsa deformaiilor la organele mobile
3. mi2carea u2oar 2i fr =oc a clapetelor, =alu"elelor 2i a elementelor
de acionare,
!. funcionarea conform destinaiei $de eemplu, =alu"elele cu reglare
simultan, paralele sau opuse %
(. accesabilitatea,
*. posibiltatea blocrii 4n po"iiile de regla= 2i eistena elementelor de
indicare a po"iiei organului de reglare
Controlul conductelor de aer
11.1$ :a conductele de aer se veri'c
1. integralitatea reelei de conducte,
2. etan2eitatea 4mbinrilor 4ntre tronsoane,
3. suporturile, elementele de susinere 2i protecie impotriva transmiterii
vibraiilor
!. calitatea i"olaiei termice 2i a proteciilor anticorosive
(. eistena capacelor de vi"itare 2i curire, precum 2i etan2eitatea
acestora 2i u2urina de montare demontare,
*. ineistena punctelor critice care cau"ea" pierderi de sarcin
suplimentare sau surse de "gomot $strangulri ale seciunii de
curgere,corpuri strine 4n curentul de aer, ra"e de curbur mici la
coturi, ung-iuri mari la difu"oare confu"oare etc.%
Controlul instalaiei de automati"are
11.1% :a instalaiile de automati"are se veri'c
1. corectitudinea coneiunilor electrice,
102
2. corectitudinea po"iionrii elementelor traductoare 2i de eecuie,
funcionalitatea acestora,
3. tablourile electrice, pentru a se constata7
- condiiile de amplasare 2i accesibitatea,
- dispunerea elementelor componente,
- eistena sistemelor de protecie 2i a legrii la pam>nt,
- tipurile de cabluri,
- marca=ul 2i etan2eitatea circuitelor,
- ventilarea pentru rcirea tabloului.
!. interfaa cu alte sisteme $gestiunea te-nic a cldirii, securitatea la
incendiu etc%.
c) Pornirea in/talaiei
11.2+ Knaintea de pornirea instalaiei se iau urmtoarele msuri 7
1. prote=area sau 4ndeprtarea din calea aerului a elementelor de
automati"are susceptibile a se defecta prin murdrire cu praf,
2. demontarea elementelor 'ltrante,
3. golirea instalaiilor de ap pentru evitarea 4ng-eului la bateriile de
4ncl"ire 2i la camerele de pulveri"are $4n se"onul rece%.
11.21 Pornirea instalaiei se face 4n trei etape 7
1. prima pornire,
2. pornirea 4n sarcin normal,
3. funcionarea de prob,
11.22 Prima pornire a ventilatorului se face la sarcin redus, prin
4nc-iderea parial a dispo"itivului de reglare sau prin funcionarea la turaie
redus a motorului ventilatorului $la ventilatoarele cu turaie variabil%. /e veri'c
7
1. dac rotorul se 4nv>rte 4n sensul normal,
2. nivelul vibraiilor 2i "gomotelor,
3. 4ncl"irea motorului, lagrelor, palierelor, 4ntinderea corect a
curelelor de transmisie.
11.23 & $1% Pornirea 4n sarcin normal se face dup efectuarea
observaiilor la pornirea 4n sarcin redus 2i remedierea eventualelor de'ciene.
$2% Kn timpul pornirii 4n sarcin normal se fac acelea2i veri'cri ca la
pornirea 4n sarcin redus, precum 2i veri'cri asupra 4ntregii instalaii
observ>ndu&se 4n special etan2eitatea acesteia.8uncionarea la pornirea 4n sarcin
normal durea" at>t timp c>t este necesar ca 4ntreaga instalaie s 'e
eaminat.
11.2 8uncionarea de prob se face cu toate elementele instalaiei
asamblate 4n po"iie de'nitiv $'ltre, elemente de automati"are, organe de
reglare etc%. Kn timpul funcionrii de prob se reiau veri'crile fcute la pornirea
instalaiei, o atenie deosebit d>ndu&se funcionarii ventilatorului. 8uncionarea
de prob durea" minimum . ore. Bup funcionarea de prob se poate trece la
reglarea instalaiei
d) Reglarea in/talaiei.
103
11.2! 6eglarea aeraulic a instalaiei este procesul de a=ustare
cantitativ a curgerii aerului 4n elementele componente ale instalaiei 4n vederea
asigurrii debitelor prescrise prin proiect.
11.2" Knainte de 4nceperea operaiei de reglare trebuie 4ndeplinite
urmtoarele cerine 7
1. cldirea trebuie sa 'e terminat, iar u2ile 2i ferestrele s 'e 4n po"iia
indicat 4n proiect, evit>ndu&se inJuenele perturbatoare ale v>ntului
sau tira=ului natural.
2. temperatura interioar 4n 4ncperi s 'e pstrat c>t mai constant,
3. s se asigure condiiile prescrise de funcionare 4n
suprapresiune+depresiune a 4ncperilor $ grile de transfer %,
!. reeaua de conducte s 'e terminat 2i funcionarea de prob 2i
veri'crile de etan2eitate, 4nc-eiate,
(. bateriile de 4ncl"ire 2i + sau rcire, centrale, s 'e montate 4n
instalaie,
*. dispo"itivele de reglare a debitului de aer de la rami'caii 2i de la
gurile de aer s 'e plasate 4n po"iia desc-is, organele de eecuie
pentru reglarea automat s 'e deconectate, ventilatorul s 'e 4n
funciune ,av>nd un debit de aer iniial cu 13...1( R mai mare dec>t
debitul stabilit prin proiect.
11.2# Ordinea operaiilor de reglare aeraulic a instalaiei este
urmtoarea7
1. msurarea debitelor de aer la gurile de ventilare din sistem
2. compararea debitelor de aer msurate cu cele din proiect 2i
calcularea Pprocentului reali"at din debitul proiectatP 7
P
d
G
proiect
masurat
D
D
133 [R]
3. reglarea proporional a ramurilor 2i gurilor de aer, urmrindu&se s
se obin un acela2i Pprocent reali"at din debitul proiectatP pe toate
rami'caiile 2i gurile de aer9 se 4ncepe cu ramura care are procentul
Pd cel mai mare, prin 4nc-iderea treptat a elementelor de reglare ale
gurilor de aer, cu at>t mai mult cu c>t gura respectiv are un procent
Pd mai mare 2i se continu cu celelalte ramuri, atacate 4n ordinea
descresctoare a procentului reali"at, Pd.
!. stabilirea debitelor la valoarea de 133R $valoarea proiectat % prin
reglarea 'nal a debitului de aer al ventilatorului.
11.2$ 6eglarea se 4ncepe av>nd clapetele de reglare ale camerei 4n
po"iie complet desc-is 2i cu ventilatoarele $de introducere 2i de evacuare % 4n
funciune la debitul maim. 6eglarea debitelor de aer $proaspt 2i recirculat % se
face prin acionarea ramelor cu =alu"ele ale camerei pe ba"a msurrii
temperaturilor aerului proaspt, recirculat 2i amestecat.
11.2% :a reglarea aeraulic a instalaiilor de ventilare 2i climati"are
sunt admise urmtoarele tolerane fa de debitul proiectat 7
1. la ec-ilibrarea gurilor de ventilare 7 3.....Z 13 R
2. la ec-ilibrarea rami'caiilor 7 3... Z ( R
3. la reglarea debitului ventilatorului 7 3....Z(R
10+
11.3+ 6e"ultatele operaiunilor de control 2i de reglare a instalaiilor
de ventilar 2i climati"are se consemnea" 4n procese verbale de constatare.
e ) Probe
11.31 :a punerea 4n funciune a instalaiilor de ventilare 2i climati"are
se fac urmtoarele probe 7
1. probe pentru veri'carea caracteristicilor funcionale ale
ec-ipamentelor $ventilatoare ,baterii de 4ncl"ire + rcire, 'ltre,
camere de umidi'care, ventilo&convectoare, uniti terminale%
2. probe pe ansamblul instalaiei
11.32 & $1% Probarea ventilatoarelor se face prin determinarea, pe ba"
de msurtori, a urmtoarelor mrimi 7
1. debitul de aer,
2. presiunea total,
3. nivelul de "gomot,
!. intensitatea curentului electric la funcionarea 4n regim normal a
motorului de acionare al ventilatorului.
$2% /e veri'c dac punctul de funcionare debit +presiune, obinut, se aJ
pe curba ventilatorului, speci'cat 4n cartea te-nic a acestuia9 se veri'c daca
nivelul de "gomot corespunde cu cel din cartea te-nic .
11.33 & $1% Probarea bateriilor de 4ncl"ire +rcire se face prin
determinarea 7
1. performanei termice a bateriei, eprimat prin puterea termic si
implicit, coe'cientul global de transfer de cldur al bateriei$ se
msoar temperaturile de intrare 2i ie2ire 2i debitele pe circuitele de
aer 2i de ap%,
2. pierderilor de sarcin 4n baterie pe circuitul de aer $ se msoar
presiunea static 4nainte 2i dup baterie %
$2% /e veri'c dac valorile obinute sunt 4n concordan cu cele speci'cate
4n cartea te-nic a bateriei.
11.3 Probarea 'ltrelor de aer const 4n deteriorarea e'cienei de
reinere a prafului 9 aceasta se stabile2te, 'e prin msurarea concentraiilor de
praf la intrarea 2i la ie2irea din 'ltru, 'e prin msurarea pierderii de sarcin 4n
'ltrul necolmatat 2i utili"area diagramei de catalog e'cien A pierdere de
sarcin.
11.3! & $1% Probarea camerelor de umidi'care cu proces adiabatic
const 4n determinarea e'cienei de umidi'care a camerei, de'nit ca raportul
dintre diferena 4ntre temperaturile aerului la intrarea 2i ie2irea din camer 2i
diferena 4ntre temperatura aerului la intrare 2i temperatura apei pulveri"ate.
$2% /e veri'c dac e'ciena camerei de umidi'care obinut pe ba"a
msurtorilor, 4n condiiile funcionrii instalaiei la parametrii proiectai,
corespunde cu cea prev"ut 4n proiect.
11.3" & $1% Probarea ventilo A convectoarelor const 4n 7
1. determinarea debitului de aer,
2. determinarea puterii termice,
3. determinarea nivelului de "gomot.
$2% Pentru aceasta se determina prin msurtori urmtorii parametri7
1. temperaturile aerului la intrarea 2i ie2irea din ventilo&convector,
105
2. vite"a medie a aerului refulat,
3. debitul 2i temperatura pe circuitul de ap cald , respectiv ap rcit,
!. nivelul de "gomot.
11.3# Probele pe ansamblul instalaiei de ventilare 2i climati"are, care
se fac la punerea 4n funciune, sunt 7
1. proba de etan2eitate a reelei de conducte de aer
2. proba de e'cacitate global a instalaiei
11.3$ & $1% Proba de etan2eitate a reelei conductelor de aer are drept
scop determinarea pierderilor de aer + aporturilor de aer fals ale instalaiei.
$2% Proba de etan2eitate se face prin urmtoarele metode 7
1. msurarea debitului de aer la ventilator 2i compararea acestuia cu
suma debitelor de aer msurate la gurile de ventilare
2. utili"area unei instalaii portabile de prob, compus din ventilator de
4ncercare 2i conduct de msurare, cu care se pune 4n suprapresiune
reeaua de conducte a instalaiei, av>nd gurile de aer astupate 2i
ventilatorul oprit9 presiunea de 4ncercare este cu 2( R mai mare
dec>t presiunea de regim.
$3% /e veri'c dac debitul de aer prin neetan2eiti, obinut, se 4ncadrea"
4n valorile normate prev"ute de reglementrile te-nice.
11.3% Proba de e'cacitate global se efectuea" 4n vederea recepiei
instalaiei 2i are scopul de a stabili dac instalaia de ventilare 2i climati"are
reali"ea" 4n 4ncperile deservite condiiile igienico A sanitare 2i de confort
prev"ute prin proiect, referitoare la 7
1. temperatura, umiditatea 2i vite"a aerului
2. puritatea aerului
3. "gomotul produs de instalaie
11.+ Kn cadrul probei de e'cacitate global se fac msurtori 4n toate
4ncperile deservite de instalaie9 se compar determinrile efectuate cu
instalaia 4n funciune 2i cu instalaia oprit. 6e"ultatele probelor de veri'care a
e'cacitiii globale a instalaiei se consider satisfctoare dac parametrii
aerului din 4ncperi $temperatur, umiditate, vite", nociviti% 2i nivelul de
"gomot, respect prevederile proiectului 2i normele sanitare 2i de protecie a
muncii.
11.1 Kn ca"ul 4n care instalaia de ventilare + climati"are are mai
multe regimuri de funcionare, dup anotimp sau dup procesul te-nologic , se
procedea" astfel 7
1. se va veri'c e'cacitatea global 4n regim de funcionare
corespun"tor anotimpului 4n care are loc recepia,
2. se va veri'c e'cacitatea global 4n regimurile corespun"toare
fa"elor procesului te-nologic care se desf2oar 4n perioda recepiei,.
se va aprecia prin calcule 2i msurtori pariale, e'cacitatea global a instalaiei
4n alte anotimpuri 2i fa"e te-nologice dec>t cele din timpul recepiei9 4n ca"ul 4n
care aceste re"ultate nu sunt concludente, aprecierea prin calcule a e'cacitii
globale a instalaiei de ventilare, 4n diverse fa"e ale procesului te-nologic, se face
adopt>nd scenarii privind emisiile de noe, dega=rile de cldur etc.
10*
11.2 Burata probei de e'cacitate global este de 12 ore far
4ntrerupere , pentru instalaiile de ventilare 2i de 2! ore fr 4ntrerupere, pentru
instalaiile de climati"are.1surrile se fac la intervale de cel mult 33 de minute,
pe toat durata probei.
11.3 Procedurile de 4ncercare, aparatele de msur 2i metodele de
msurare a parametrilor instalaiilor de ventilare 2i climati"are 4n cadrul probelor
4n vederea recepiei vor ' 4n conformitate cu prevederile speci'ce din /6 )#
12(0072332.
11. 6e"ultatele probelor efectuate asupra ec-ipamentelor 2i asupra
instalaiei 4n ansamblu ei, se consemnea" 4n procesele verbale de constatare.
11.! & $1% 6ecepia este activitatea prin care bene'ciarul+investitorul
declar c accept lucrarea 2i c o preia, cu sau fr re"erve, pentru a ' dat 4n
folosin. 6ecepia se efectuea" at>t la lucrri noi c>t 2i la interveniile 4n timp
asupra construciilor eistente $moderni"ri, etinderi, reparaii capitale % 2i se
reali"ea" 4n dou etape 7
1. recepia la terminarea lucrrilor
2. recepia 'nal, la epirarea perioadei de garanie
$2% 6ecepia lucrrilor instalaiilor de ventilare 2i climati"are este o parte
component a recepiei construciei 2i se desf2oar 4n conformitate cu
P6egulamentul de recepie a lucrrilor de construcii 2i instalaii aferente
acestoraP, aprobat prin Dotr>rea ?uvernului nr. 2,3+100!, cu modi'crile 2i
completrile ulterioare.
11." 6ecepia la terminarea lucrrilor de instalaii de ventilare 2i
climati"are trebuie s constate dac lucrrile au fost terminate 2i dac instalaiile
funcionea" la parametrii proiectai. Kn acest scop comisia de recepie
eaminea" 7
1. instalaiile reali"ate, prin cercetare vi"ual,
2. programul de control al calitii eecuiei 2i documentele aferente,
3. procesele verbale 4ntocmite cu oca"ia probelor instalaiei, pentru7
reglarea instalaiei,
proba de etan2eitate a instalaie
probe pentru veri'carea caracteristicilor funcionale ale
ec-ipamentelor $ventilatoare, baterii de 4ncl"ire + rcire,
camere de umidi'care, 'ltre 2.a.%,
proba de e'cacitate global,
!. referatul cu punctul de vedere al proiectantului privind eecuia
lucrrilor,
(. cartea te-nic a construciei, referitoare la instalaiile de ventilare 2i
climati"are.
11.# :a terminarea eaminrii, comisia va consemna observaiile 2i
conclu"iile 4n procesul A verbal de recepie, recomand>nd bene'ciarului +
investitorului admiterea, cu sau fr obiecii a recepiei, am>narea sau
respingerea ei, dup ca".
104
11.$ 6ecepia 'nal a instalaiilor de ventilare 2i climati"are se
efectuea" la epirarea perioadei de garanie a lucrrii $de regul dup 1..3
ani%.Comisia de recepie eaminea" 7
1. procesele verbale de recepie la terminarea lucrrilor,
2. instalaiile reali"ate, prin cercetare vi"ual, pentru a se constata
'nali"area lucrrilor cerute de Precepia la terminarea lucrrilor<,
3. documentele te-nice 2i procese verbale privind eploatarea
instalaiilor,
!. referatul bene'ciarului + investitorului privind comportarea
instalaiilor 4n eploatare pe perioada de garanie,
(. cartea te-nic a construciei, referitoare la instalaiile de ventilare 2i
climati"are
11.% :a terminarea eaminrii, comisia va consemna observaiile 2i
conclu"iile 4n procesul & verbal de recepie 'nal, recomand>nd bene'ciarului +
investitorului admiterea cu sau far obiecii a recepiei 'nale, am>narea sau
respingerea ei ,dup ca".
11.!+ Barea 4n eploatare a instalaiilor de ventilare 2i climati"are se
face dupa ce recepia la terminarea lucrrilor a fost admis.
11.!1 Bocumentele necesare la darea 4n eploatare sunt 7
1. @nstruciunile $manualul % de eploatare
2. Programul de urmrire 4n eploatare
3. furnalul evenimentelor
!. Contractul de eploatare
108
12. ,NP5OE(ER,E INS(E5ELII5OR 1, 4,N(I5ER, MI C5I7E(I8ER,
12.1 )ploatarea instalaiilor de ventilare 2i climati"are trebuie s asigure
meninerea 4n funcionare normal a instalaiilor 2i 4ncadrarea acestora 4n
parametrii de performan proiectai. 5ceasta se reali"ea" prin urmtoarele
activiti7
a% supraveg-erea 2i veri'carea periodic a instalaiilor,
b% intervenii pentru modi'carea 2i corectarea regimului de funcionare a
instalaiilor,
c% 4ntreinerea instalaiilor,
d% repararea instalaiilor.
12.2 )ploatarea instalaiilor de ventilare 2i climati"are se face ctre
personal speciali"at , pentru aceast activitate, care prestea", 4n condiiile legii,
aceste servicii.
12.3 /upraveg-erea 2i controlul periodic al instalaiilor de ventilare 2i
climati"are face parte din activitatea general de urmrire a comportrii 4n timp
a construciilor, conform legislaiei 4n vigoare.
Supra.eg'erea in/talaiilor
12. /upraveg-erea instalaiilor de ventilare 2i climati"are se face
permanent, conform instruciunilor de eploatare, prin sistemul dispecer sau prin
urmrire direct.
12.! /upraveg-erea prin sistemul dispecer reali"ea" urmtoarele
activiti7
a% programarea regimului de funcionare al instalaiei,
b% stabilirea 2i controlarea parametrilor aerului din 4ncperile deservite,
c% darea comen"ilor de acionare a elementelor componente ale
instalaiei, pentru conducerea operativ a acesteia.
d% intervenia pentru evitarea situaiilor periculoase de funcionare,
e% 4nregistrarea 2i evidena datelor privind eploatarea9 redactarea
rapoartelor de funcionare.
12." & $1% Ermrirea direct a funcionrii instalaiilor de ventilare 2i
climati"are se face prin controlarea 2i veri'carea instalaiilor de ctre personalul
de eploatare. 5ceast activitate const 4n 7
a% observarea indicaiilor aparatelor de msur 2i 4nregistrare montate 4n
4ncperi 2i 4n instalaie
%9 meninerea 4n po"iia stabilit a organelor de reglare,
c% observarea funcionrii normale a ec-ipamentelor 2i a elementelor
componente ale instalaiei.
$2% Kn cadrul urmririi directe se reali"ea", lunar sau trimestrial, aciuni de
veri'care periodic a instalaiei.
4eri-carea periodic)
12.# Veri'carea periodic a instalaiilor de ventilare 2i climati"are cuprinde
7
a% pregtirea veri'crii periodice9
b% veri'carea periodic propriu&"is9
c% raportul te-nic 2i planul de msuri.
109
12.$ A $1% Pregtirea veri'crii periodice are rolul de a colecta toate
informaiile 2i documentele necesare referitoare la cldire 2i la instalaiile de
ventilare 2i climati"are care o deservesc 2i anume 7
a% informaii privind "onele din cldire care se ventilea" + climati"ea" 7
parametrii de calcul ai aerului interior, debitele de aer, regimul de
folosire a 4ncperilor, gradul de ocupare , aporturile 2i pierderile de
cldur etc,
b% planurile instalaiei,
c% documentaiile te-nice ale ec-ipamentelor,
d% instruciunile de eploatare,
e% =urnalul evenimentelor,
f% raportul te-nic al veri'crii periodice precedente
$2% Kn aceast etap trebuie pregtit aparatura de msur 2i control care
va ' folosit 4n cadrul operaiilor de veri'care. @nventarul minim de aparatur de
msur 2i control se compune din 7
a% termo-igroanemometru digital $sau termometru 2i psi-rometru%,
b% anemometru digital $cu palete sau 'r cald%,
c% tub Pitot A Prandl,
d% manometru cu tub E,
e% cronometru, rulet, lantern,
f% turometru,
g% ampermetru.
$3% @nformaiile colectate 4n cadrul etapei de pregtire a veri'crii periodice
se sinteti"ea" 4n 8i2a te-nic a instalaiei .
12.% $1% Veri'carea periodic instalaiilor de ventilare 2i climati"are const
4n 7
a% veri'carea strii te-nice a elementelor componente ale instalaiei $ve"i
art. 11.12 11.10%.
b% veri'carea funcionrii normale a ec-ipamentelor
c% msurarea debitelor de aer
d% msurarea parametrilor aerului din 4ncperile deservite $temperatur,
umiditate, vite"%.
$2% Pentru prevenirea incendiilor 2i limitarea efectelor 2i consecinelor 4n ca"
de incendiu, 4n eploatarea instalaiilor de ventilare 2i climati"are, se asigur
urmtoarele msuri7
a% 'ltrele de aer, motoarele electrice aferente ventilatoarelor, clapetele
antifoc 2i re"istente la foc 2i elementele lor de acionare, detectoarele
de fum din conducte pentru acionarea clapetelor se 4ntrein 2i se
eploatea" cu periodicitate9
b% 8iltrele de aer se 4nlocuiesc 2i se 4ntrein cu periodicitatea prev"ut
de pre"enta reglementare te-nic 2i de productor9
c% Veri'carea anual a asigurrii condiiilor de debit, vite", presiune
pentru instalaiile de ventilare+climati"are care sunt utili"ate pentru
evacuarea fumului 4n ca" de incendiu9
d% Veri'carea cu periodicitatea prev"ut de reglementare speci'c a
surselor electrice de re"erv pentru alimentarea ventilatoarelor de
evacuare a fumului, clapetelor cu rol de re"isten la foc, clapetelor
de control a fumului9
e% Veri'carea trimestrial a funcionrii ventilatoarelor de evacuare a
fumului9
110
f% Veri'carea anual a funcionrii clapetelor cu rol de re"isten la foc
$clapete antifoc, volei%, clapetelor de control a fumului 2i a
elementelor de acionare, iar 4n ca" de defecte se iau msuri pentru
repararea sau 4nlocuirea acestora9
g% Veri'carea anual a dispo"itivelor de comand manual 2i automat a
instalaiilor de ventilare+climati"are care sunt utili"ate pentru
evacuarea fumului 4n ca" de incendiu9
-% Veri'carea funcionrii detectoarelor de fum din conducte se asigur
periodic 2i se testea" dup instalare pentru 4ndeplinirea cerinei
privind detectarea densitii de fum proiectate, iar 4n ca" de defect
se iau msuri de reparare sau 4nlocuire a acestora9
i% Veri'carea anual a dispo"itivelor de transmisie 2i semnali"are,
precum 2i a detectoarelor de incendiu aferente instalaiei de
detectare, semnali"are 2i alarmare 4n ca" de incendiu9
=% Kn timpul operaiilor de 4ntreinere 2i reparaii se inter"ice fumatul 4n
canalele de ventilare9
U% /e inter"ice depo"itarea materialelor 2i substanelor combustibile 4n
conductele de ventilare9
l% Veri'carea permanent a capacelor de vi"itare 2i curire a canalelor
de ventilare, u2urina de montare & demontare, fr utili"area unor
dispo"itive sau ec-ipamente speciale pentru asigurarea facilitrii
interveniei 4n ca" de incendiu.
12.1+ Kn cadrul veri'crii periodice a instalaiilor de ventilare 2i
climati"are se reali"ea" PTestul de Performan 8uncionalP care are drept scop
detectarea 2i diagnosticarea defeciunilor. Testul se reali"ea" 4n conformitate cu
@)5 A )CO/ 5nea !3 2i cuprinde * pa2i7
1. Test 4n modul manual de operare
veri'carea comen"ilor 2i a starterilor
2. Test 4n modul manual de oprire
veri'carea comen"ilor 2i a starterilor
veri'carea sen"orilor
veri'carea controlerelor
3% Test 4n modul normal de operare
veri'carea performanei ventilatorului
!% Test la debit maim
veri'carea sen"orilor,
veri'carea starterilor,
veri'carea setrilor controlerelor,
veri'carea debitului de aer 4n camera de amestec 2i 4n 4ncperile de
referin,
veri'carea pierderilor de sarcin 2i a etan2eitii reelei conductelor
de aer.
(% Test la debit minim
veri'carea funcionrii cu debit minim de aer proaspt,
veri'carea debitului de aer 4n 4ncperile de referin
*% Test de oprire automat
veri'carea strii sistemului la oprire automat9 4n acest ca" se
veri'c dac ventilatoarele sunt oprite 2i dac organele de
4nc-idere+reglare, =alu"ele, clapete, volei etc. sunt 4n po"iia
corespun"toare.
111
12.11 6e"ultatele obinute 4n urma veri'crii periodice a instalaiei se
consemnea" 4ntr&un 6aport te-nic, care va cuprinde, 4n mod obligatoriu 2i un
Plan de msuri privind 4mbuntirea funcionrii instalaiei.
Corectarea regimului de &uncionare
12.12 Corectarea regimului de funcionare al instalaiei se face 4n
scopul satisfacerii necesitilor din 4ncperile deservite ,in>nd seama de
modi'carea condiiilor climatice eterioare, a conditiilor interioare 2i a regimului
de utili"are a 4ncperilor.
12.13 Corectarea regimului de funcionare se reali"ea" prin
urmtoarele operaii 7
a% msurarea parametrilor aerului 2i agenilor termici sau frigori'ci,
b% compararea parametrilor msurai cu cei prev"ui 4n proiect sau 4n
instruciunile de eploatare,
c% comandarea organelor de acionare 4n vederea efecturii coreciilor.
12.1 1anevrele pentru corectarea regimului de funcionare al
instalaiei se efectuea" 4n dou etape 7
a% aducerea instalaiei la regimul iniial de eploatare, care urmea" dup
pornirea instalaiei
b% trecerea instalaiei 4n regim de funcionare curent 2i meninerea
parametrilor aerului din 4ncperi la valorile prescrise, prin operaiuni de
reglare.
12.1! 6eglarea aeraulic a instalaiei de ventilare 2i climati"are se
reali"ea" conform art.11.2*11.20.
12.1" & $1% 6eglarea 4ncl"irii aerului se face prin acionare asupra
agentului termic al bateriei de 4ncl"ire, prin regla= cantitativ ,calitativ sau mit.
$2% 6eglarea 4ncl"irii aerului se face 4n coordonare cu reglarea amestecului
de aer $ proaspt 2i recirculat %, corespun"tor sc-emei funcionale a
instalaiei.
12.1# 6eglarea rcirii aerului se face, 4n funcie de soluia adoptat
pentru rcire, astfel 7
a% la bateriile de ap rcit , prin acionare asupra agentului frigori'c ,prin
regla= cantitativ, calitativ sau mit
b% la bateriile de rcire cu evaporare direct, prin funcionarea
compresoarelor 4n trepte de sarcin sau la turaie variabil.
12.1$ 6eglarea umidi'crii aerului, la instalaiile la care umidi'carea
,se reali"ea" prin stropirea aerului se face prin reglarea debitului apei de
stropire, 4n coordonare cu reglarea bateriei de 4ncl"ire.
Kntreinerea.
12.1% Kntreinerea instalaiilor de ventilare 2i climati"are repre"int o
activitate de eploatare, dus permanent prin efectuarea de operaii care au ca
scop asigurarea funcionrii continue 2i 4n bune condiii a instalaiilor.
12.2+ Principalele operaii de 4ntreinere sunt 7
a% la ventilatoare7
112
ungerea lagrelor 2i rulmenilor,
4ntinderea uniform a curelelor de transmisie,
ec-ilibrarea rotoarelor, av>nd 4n vedere rotirea fr atingerea
carcasei,
str>ngerea 2uruburilor 2i piulielor la suportul ventilatorului,
b% la 'ltre de aer7
4nlocuirea 'ltrelor deteriorate,
veri'carea funcionrii sistemului de averti"are a colmatrii 'ltrului,
4nlocuirea sau curirea $prin splare sau scuturare% 'ltrelor
colmatate,
veri'carea sistemului de autocurire,
ungerea elementelor mecanice 4n mi2care,
c% la bateriile de 4ncl"ire + rcire7
etan2area racordurilor bateriei pe circuitele de aer si de ap,
veri'carea funcionrii robinetelor de pe racordurile bateriei,
curirea aripioarelor de praf 2i corpuri strine,
de"aerisirea circuitului -idraulic,
splarea interioar a bateriilor 4n vederea inlturrii depunerilor de
nmol sau piatr .
d% la camerele de umidi'care 7
veri'carea modului de stropire9 curirea du"elor 4nfundate 2i
4nlocuirea celor defecte,
curarea ba"inului de depunerile de nmol,
veri'carea funcionrii preaplinului,
curirea 'ltrului,
curirea separatoarelor de picturi,
operaii de 4ntreinere la pompa de ap,
veri'carea etan2eitii camerei de umidi'care pe circuitele de aer 2i
de ap,
vopsirea 2i prote=area elementelor supuse coro"iunii,
e% la dispo"itivele de 4nc-idere 2i reglare7
ungerea lagrelor,
4nlocuirea buc2elor 2i lagrelor deteriorate,
corectarea paletelor 2i =alu"elelor deformate,
refacerea etan2rilor,
f% la gurile de aer 7
curirea de praf 2i 4ndeprtarea corpurilor strine din seciunea
gurii,
refacerea etan2eitii fat de tubulatur,
veri'carea funcionrii elementelor mobile,
corectarea elementelor mobile deformate,
g% la conductele de aer7
restabilirea etan2rilor,
curarea de praf 2i eliminarea corpurilor strine din interiorul
conductelor de aer,
veri'carea gurilor de vi"itare+curire 2i a punctelor de msurare $a
se vedea 2i standardul /6 )# 1230,7233,%,
113
remedierea i"olaiei termice 2i a proteciilor anticorosive controlul
suporturilor 2i elementelor de rigidi"are,
4nlocuirea elementelor ,deteriorate, de protecie 4mpotriva
transmiterii vibraiilor.
-% la aparatura de msur 2i control7
veri'carea funcionrii sen"orilor
etalonarea periodic a aparatului de msur 2i control
Reparaiile
12.21 6eparaiile care se efectuea" la instalaiile de ventilare 2i
climati"are sunt de dou tipuri 2i anume 7
1. reparaii plani'cate, reali"ate pe ba"a unui gra'c 4ntocmit de bene'ciarul
instalaiei
2. reparaii accidentale
12.22 $1% 6eparatiile plani'cate sunt urmtoarele 7
a% 6evi"ia instalaiei9 se reali"ea" periodic , 4n perioade c>nd instalaia
nu funcionea".
6evi"ia instalaiei urmre2te s stabileasc starea te-nic a elementelor
componente ale instalaiei 2i s descopere defeciunile care trebuiesc 4nlturate
pentru aducerea instalaiei 4n starea iniial 9 revi"ia are ca obiect, 4n principal,
etan2eitatea reelei conductelor de aer, funcionalitatea ec-ipamentelor, reglarea
manual 2i automat.
6e"ultatele veri'crilor 2i constatrilor facute la revi"ie stau la ba"a reparaiilor
instalaiei.
b% 6eparaiile curente9 se reali"ea" , de regul, fr scoaterea din
funciune instalaiei.
6eparaiile curente se fac 4n special la elementele de instalaie care pot afecta
buna funcionare a 4ntregii instalaii 4n ca" de defeciune 9 se 4nlocuiesc piesele
u"ate, se 4nltur stricciunile 2i se restabile2te funcionarea normal a
mecanismelor 2i agregatelor.
c% 6eparaiile capitale9 se eecut la termene 'ate de reglementri 4n
funciune de durata normat de serviciu a instalaiei.
$2% 6eparaiile capitale reali"ea" 4nlocuirea unor ec-ipamente sau pri ale
instalaiei, pentru asigurarea funcionrii instalaiei la un nivel de performan
ridicat 2i implicit, moderni"area acestora.
12.23 6eparaiile accidentale se reali"ea" 4n ca" de incidente,
defeciuni sau avarii 9 ele se eecut de ctre ec-ipe de intervenie, sub
supraveg-erea bene'ciarului.
12.2 & $1% 6eparaiile efectuate se 4nscriu 4n furnalul evenimentelor
instalaiei de ventilare 2i climati"are.
$2% Kn urma lucrrilor de reparaii se modi'c, dac este necesar, 8i2a
te-nic a instalaiei 2i @nstruciunile de eploatare.
12.2! /e pre"int, 4n continuare un inventar al incidentelor 2i
defeciunilor care pot aprea la instalaiile de ventilare 2i climati"are ,
evideniindu&se cau"ele posibile 2i modul de remediere 7
a% @nstalaia primeste prea puin aer. Cau"ele defeciunilor7
1. sensul incorect de rotaie al ventilatorului9
2. reducerea turaiei ventilatorului datorit 4ntinderii slabe a curelelor9
11+
3. blocarea motorului, ungerea insu'cient a lagrelor , palete str>mbe,
ne'area rotorului pe a9
!. colmatarea 'ltrelor $constatat prin msurarea diferenei de presiune
4n aval 2i 4n amonte de 'ltru 2i compararea cu valorile normale%9
(. colmatarea bateriilor 4ncl"ite, rcire pe partea de aer 9
*. eistena unei strangulri pe traseul conductelor de aer9
,. po"iia incorect a dispo"itivelor de regla= 2i de 4nc-idere din instalaie
9
.. mic2orarea seciunii pri"elor de aer 9
0. instalaia nu este etans.
b% 6emedierile defeciunilor se reali"ea" astfel 7
1. se restabile2te sensul normal prin legarea corect a motorului la
instalaia electric
2. se 4ntind curelele $sau se sc-imb%, se ung lagrele 2i se 4nlocuiesc
palele str>mbe
3. se sc-imb sau se cur 'ltrele colmatate
!. se determin locul strangulrii prin msurarea debitelor 2i presiunilor
pe traseul la care a aprut defeciunea ,se veri'c 2i se reglea"
po"iiile elementelor de sectori"are $clapete ,2ibre, rame cu =alu"ele%,
se 4nltur corpurile strine din conductele de aer
(. se cur de depuneri pri"ele de aer
*. se reali"ea" etan2eitatea instalaiei pe 4ntreg traseul
c% @nstalaia prime2te prea mult aer. Cau"ele defeciunilor 7
1. turaia ventilatorului prea mare
2. lipsa unor celule 'ltrante ,'ltre gurite 9 neetan2eiti 4n =urul 'ltrelor9
3. lipsa altor elemente ale centralei de ventilare + climati"are 7 baterii de
4ncl"ire sau rcire , separatoare de picturi etc.
!. dereglarea sistemelor de automati"are.
d% 6emedierile defeciunilor respective sunt 7
1. se veri'c diametrul 2aibelor de transmisie la ventilator 2i se
4nlocuiesc cele av>nd diametrul mai mic dec>t cel prescris 9
2. se complete" cu celule 'ltrante sau se 4nlocuiesc 'ltrele defecte
restabilindu&se etan2eitatea 9
3. se veri'c dac toate elementele instalaiei sunt montate 2i se
complete" cele lips9
!. se efectuea" reglarea sistemelor de automati"are.
e% @nstalaia are un debit pulsativ sau Juctuant. Cau"ele defeciunilor 7
1. de"ec-ilibrarea rotorului ventilatorului 9
2. =ocul aelor clapetelor sau =alu"elelor9
3. inJuena v>ntului asupra pri"ei de aer 9
!. alegerea gre2it a ventilatorului 9
(. nerigidarea pereilor tubulaturii 9
f% 6emedierile defeciunilor respective sunt 7
1. se ec-ilibrea" rotorul ventilatorului 2i se cur de impuriti sau
alte materiale strine9
2. se 4nltur =ocul la aele clapetelor sau =alu"elelor9
3. se prote=ea" pri"ele cu aer contra efectelor v>ntului 9
!. se rigidi"ea" pereii tubulaturii.
g% @nstalaia produce prea mult "gomot. Cau"ele defeciunilor 7
1. vite" prea mare a aerului9
2. distrugera atenuatoarelor de "gomot 2i a burdufurilor elastice 9
3. distrugerea sau dereglarea suporilor elastici ai ventilatoarelor,
pompelor, compresoarelor9
115
!. desprinderea 2uruburilor ramelor cu =alu"ele, lipsa de rigiditate a
elementelor mobile ale gurilor de aer sau ale altor elemente ale
instalaiei.
-% 6emedierile defeciunilor respective sunt7
1. se reduce vite"a aerului 4n limitele acceptate 9
2. se refac 2i se repar atenuatoarele de "gomot 2i burdufurile
elastice 9
3. se 4nlocuiesc elementele elastice ale suporturilor ventilatoarelor9
!. se str4ng 2uruburile desprinse 2i se refac sudurile.
i% @nstalaia refulea" aer prea rece. Cau"ele defeciunilor 7
1. sitemul de reglare a agentului termic nu funcionea" corect 9
2. aparatele de msurare a temperaturii sunt defecte sau dau indicaii
gre2ite9
3. obturarea circulaie agentului termic la bateriile de 4ncl"ire
$depuneri de nmol 2i piatr, robinete blocate% 9
!. agentul termic are parametrii prea sc"ui 9
(. debitul de aer mai mare dec>t cel prescris.
=% 6emedierile defeciunilor respective sunt 7
1. se veri'c instalaia de reglare a agentului termic 9
2. se reetalonea" aparatele de msur sau se 4nlocuiesc aparatele
defecte 9
3. se cur bateriile de nmol sau depuneri de piatr 9se 4nlocuiesc
robinetele blocate 9
!. se cur lamelele 2i suprafeele de sc-imb prin splare sau suJare
cu aer9
(. se aduc parametrii agentului termic 2i debitul de aer la valorile
prescrise.
U% @nstalaia refulea" aerul prea cald. Cau"ele defeciunilor 7
1. debitul de aer este mai mic dec>t cel prescris 9
2. sistemul de reglare funcionea" defectuos 9
3. murdrirea elementelor sensibile ale termometrelor sau
traductoarelor de temperatur 9
!. parametrii prea ridicaii ai agentului termic ,
(. inducaii gre2ite date de traductoare sau termore"istene.
l% 6emedierile defeciunilor respective sunt7
1. se reglea" debitul de aer 2i parametrii agenilor termici 9
2. se veri'c instalaia de reglare 9
3. se cur elementele sensibile ale termometrelor sau traductoarelor
de temperatur,
m% @nstalaia refulea" aerul cu umiditatea relativ mai mic dec>t
necesar. Cau"ele defeciunilor7
1. dereglarea instalaiei ,
2. 4nfundarea du"elor ,
3. reducerea debitului 2i presiunii pompei de circulaie a apei de
stropire 9
!. reducerea debitului de abur $la umidi'carea cu abur %
n% 6emedierile defeciunilor respective sunt7
1. se reglea" instalaia de umidi'care 9
2. se cur du"ele 9
3. se repar pompa9
!. se mre2te debitul de abur9
o% @nstalaia refulea" aerul cu umiditatea relativ mai mare dec>t
necesar. Cau"ele defeciunilor 7
11*
1. dereglarea instalaiei 9
2. lipsa unor pri din separatoare de picturi
p% 6emedierile defeciunilor respective sunt7
1. se reglea" instalaia de umidi'care
2. se completea" separatoarele de picturi.
114
*ne"a 1. 6ocumente de referin" pentru proiectarea! e>ecutarea i e>ploatarea instalaiilor de
ventilare i climati,are din cl"diri.
Ecte normati.eG
1 :egea nr. 13+100( privind calitatea 4n construcii, cu modi'crile ulterioare,
publicat 4n 1onitorul O'cial, Partea @ nr. 12 din 2! ianuarie
100(
2 :egea nr. 3,2+233( privind performana energetic a cldirilor, cu modi'crile
ulterioare, Publicat in 1onitorul O'cial, Partea @ nr. 11!! din
10 decembrie 233(
3 :egea nr. 310+233* :egea securitii 2i snntii 4n munc, publicat 4n
1onitorul O'cial, Partea @ nr. *!* din 2* iulie 233*
! Dotr>rea
?uvernului nr.
,(2+233!
privind stabilirea condiiilor pentru introducerea pe pia a
ec-ipamentelor 2i sistemelor protectoare destinate utili"rii
4n atmosfere potenial eplosive, cu modi'crile ulterioare,
publicat 4n 1onitorul O'cial, Partea @ nr. !00 din 33 iunie
233!
( Ordinul ministrului
muncii 2i solidaritii
sociale nr.
(3.+033+2332
privind aprobarea #ormelor generale de protecie a muncii,
cu modi'crile ulterioare, publicat 4n 1onitorul O'cial,
Partea @ nr. ..3 din 3* decembrie 2332
* Ordin ministrului
administraiei 2i
@nternelor nr.
1*3+233,
privind aprobarea #ormelor generale de aprare 4mpotriva
incendiilor,
publicat 4n 1onitorul O'cial, Partea @ nr. 21* din 20 martie
233,
, Ordinul ministrului
transporturilor,
constructiilor 2i
turismului
nr.1.22+30!+233!
pentru aprobarea 6egulamentului privind clasi'carea 2i
4ncadrarea produselor pentru construcii pe ba"a
performanelor de comportare la foc, cu modi'crile 2i
completrile ulterioare, publicat 4n 1onitorul O'cial, Partea
@ nr. 03 din 2, ianuarie 233(
6eglementri te-nice7
1 1C 331+233*
1etodologia de calcul al performanei energetice a
cldirilor, aprobat prin Ordinul ministrului transporilor,
construciilor 2i turismului nr.1(,+233,, cu modi'crile 2i
completrile ulterioare, publicat 4n 1onitorul O'cial cu nr
12* din data 21 februarie 233,
2 #) 31&233* k#ormativ privind prevenirea eplo"iilor pentru proiectarea,
montarea, punerea 4n funciune, utili"area, repararea 2i
4ntreinerea instalaiilor te-nice care funcionea" 4n
atmosfere potenial eplo"ivek, indicativ #) 31&3*,
aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei 2i egalitii
de 2anse nr. 302+233,, publicat 4n 1onitorul O'cial cu nr
!11 din data 10 iunie 233,
-tandarde)
1. /6 )# 1..*7233. Ventilarea 4n cldiri. Eniti de tratare a aerului. Performane
mecanice
2. /6 103,&17100, @nstalaii de 4ncl"ire. #ecesarul de cldur de calcul.
Prescripii de calcul
3. /6 *,2!&17100( Ventilarea dependinelor din cldirile de locuit. Ventilare
natural. Prescripii de proiectare
118
!. /6 *,2!&27100(
Ventilarea dependinelor din cldirile de locuit. Ventilarea
mecanic cu ventilator central de evacuare. Prescripii de
proiectare
(. /6 *,2!&37100*
Ventilarea dependinelor din cldirile de locuit. Ventilarea
mecanic cu ventilatoare individuale de evacuare. Prescripii
de proiectare
*. /6 C6 1,(272332
@nstalaii de ventilare 4n cldiri. Criterii de proiectare pentru
reali"area confortului termic interior
,. /6 )# @/O
,,337233*
5mbiane termice moderate. Beterminarea analitic 2i
interpretarea confortului termic prin calculul indicilor P1V 2i
PPB 2i speci'carea criteriilor de confort termic local
.. /6 )# @/O
.00*7233(
)rgonomia ambianelor termice. Beterminarea ratei de
cldur metabolic
0. /6 )#
1230,7233,
Ventilarea 4n cldiri. Canale de aer. Cerine pentru elementele
componente ale canalelor de aer 4n scopul u2urrii 4ntreinerii
reelelor de canale de aer
13. /6 C)#+T6
12131&(7233,
/isteme de control al fumului 2i ga"elor 'erbini Partea (7 ?-id
de recomandri funcionale 2i metode de calcul pentru
sisteme de ventilare pentru evacuarea fumului 2i ga"elor
'erbini
11. /6 )# 12131&
*7233(
/isteme pentru controlul fumului 2i ga"elor 'erbini. Partea *7
/peci'caii pentru sisteme cu presiune diferenial & Cituri
12. /6 )#
1223,7233!
Ventilarea 4n cldiri. 6eele de canale. 6e"istena 2i
etan2eitatea canalelor circulare de tabl
13. /6 )#
12(0072332
Ventilarea 4n cldiri. Proceduri de 4ncercare 2i metode de
msurare pentru recepia instalaiilor de ventilare 2i de
condiionare a aerului
1!. /6 )#
12,027233!
Ventilarea in cldiri. /imboluri, terminologie 2i simboluri
gra'ce
1(. /6 )#
12.317233!
@nstalaii de 4ncl"ire 4n cldiri. 1etod de calcul al sarcinii
termice de calcul
1*. /6 )#
133(37233,
Ventilarea 4n cldiri. Camere de tratare a aerului. Clasi'carea
2i performanele camerelor, ale elementelor componente 2i
ale seciunilor
1,. /6 )# 131!1&
(7233(
Ventilarea cldirilor. Kncercarea performanei
componentelor+produselor pentru ventilarea cldirilor de
locuit. Partea (7 Cciuli de ventilare 2i dispo"itive de ie2ire prin
acoperi2
1.. /6 )#
131!27233!
Ventilarea 4n cldiri. Componente+produse pentru ventilarea
locuinelor. Caracteristici de performan obligatorii 2i
opionale
10. /6 )# @/O
13,037233.
Performana energetic a cldirilor. Calculul necesarului de
energie pentru 4ncl"irea 2i rcirea spaiilor
23. /6 )#
13,,07233,
Ventilarea cldirilor cu alt destinaie dec>t cea de locuit.
Cerine de performan pentru instalaiile de ventilare 2i de
condiionare a aerului din 4ncperi
21. /6 )# @/O
13,017233*
Performana termic a cldirilor. Calculul temperaturii
interioare a unei 4ncperi fr climati"are 4n timpul verii.
Criterii generale 2i proceduri de validare
22. /6 )# @/O
13,027233!
Performana termic a cldirilor. Calculul temperaturii
interioare a unei 4ncperi fr climati"are 4n timpul verii.
1etode de calcul simpli'cate
23. C)#+T6 Ventilation for buildings & Besign and dimensioning of
119
1!,..7233* residential ventilation s[stems
2!. /6 )#
1(2307233,
Ventilarea 4n cldiri. Performana energetic a cldirilor. ?-id
pentru inspecia instalaiilor de ventilare
2(. /6 )#
1(2!37233,
Ventilarea 4n cldiri. Performana energetic a cldirilor. ?-id
pentru inspecia instalaiilor de climati"are
2*. /6 )#
1(2!17233,
Ventilarea cldirilor. 1etode de calcul al pierderilor de energie
datorit ventilaiei 2i in'ltraiei 4n cldirile comerciale
2,. /6 )#
1(2!27233,
Ventilarea cldirilor. 1etode de calcul determinarea debitelor
de aer 4n cldiri, inclusiv in'ltraiile
2.. /6 )#
1(2!37233.
Ventilarea 4n cldiri. Calculul temperaturii 4ncperilor, a sarcinii
termice 2i a energiei pentru cldiri prev"ute cu instalaii de
condiionare a aerului
20. /6 )#
1(!237233.
Ventilarea 4n cldiri. 1suri de prevenire a incendiilor pentru
sistemele de distribuie a aerului 4n cldiri
120
*ne"a 2. 6ate climatice de calcul pentru climati,are ; vara

=r crt Localitate 5emperatur"
E
0
1F
/miditate
relativ" EGF
1 5lba&@ulia 3!,3 2.
2 5leandria 3. 2(
3 5rad 3*,, 23
+ Oacu 3*,! 22
5 Oaia 1are 3!,3 3,
* Oistria 32,, 3*
4 Ooto2ani 3( 2,
8 Orila 3*,3 2*
9 Ora2ov 32,. 3(
10 Oucure2ti 3(,3 3(
11 Ou"u 3(,! 2*
12 Clra2i 3,,( 23
13 Clu= 31,( 3(
1+ Craiova 3*,( 3(
15 Constana 33,* (3
1* Beva 33,1 2,
14 Brobeta Turnu /everin 3* 23
18 8oc2ani 3!,2 !!
19 ?alai 33,2 !1
20 ?iurgiu 3.,* 2!
21 @a2i 3* 3,
22 1iercurea Ciuc 3!,, 30
23 Oradea 3*,* 32
2+ Pite2ti 31,. 2,
25 Ploie2ti 3!,3 23
2* Piatra #eam 33,1 3.
24 6e2ia 3( 23
28 6>mnicu V>lcea 3*,3 3,
29 /latina 32,2 30
30 /lobo"ia 32,. !1
31 /atu 1are 3!,, !1
32 /f>ntu ?-eorg-e 33 3!
33 /ibiu 3! 33
3+ /uceava 32,( 23
35 T>rgu fiu 33,3 !3
3* T>rgu 1ure2 3!,1 !1
34 Timi2oara 3*,! 2(
38 T>rgovi2te 33,( 3*
39 Tulcea 3(,! 33
+0 Vaslui 3( !3
+1 Valu 3!,( 31
121
*ne"a +. Dalorile intensit"ii radiaiei solare directe 86! i difu,e 8d EH/m
2
F
? r a * 4 8 9 10 11 12 13 1+ 15 1* 14 18 medie
86
= 53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53 5
=0 333 +02 301 130 + 3 3 3 3 3 3 3 3 +9
0 383 5*8 545 +98 338 1++ 3 3 3 3 3 3 3 105
-0 188 340 +*8 51+ +85 393 2+1 58 3 3 3 3 3 113
- 3 3 +1 159 31* 35+ 39+ 35+ 31* 159 +1 3 3 89
-D 3 3 3 3 3 58 2+1 393 +85 51+ +*8 340 188 113
D 3 3 3 3 3 3 3 1++ 338 +98 545 5*8 383 105
=D 3 3 3 3 3 3 3 3 8 130 301 +02 333 +9
?ri
,
89 2+1 381 523 *+4 411 43+ 411 *+4 532 381 2+1 89 2+4
8d 53 80 103 123 13* 1+* 1+4 1+* 13* 123 103 80 53 59
122
*ne"a 3. 7ria util" de pardoseal" pentru o persoan"! pentru determinarea gradului de ocupare a
nc"perilor :din -# 0= 13449I20059
6estinaia nc"perii
aria pardoselii pentru o persoan"
Em
2
/persoan"F
domeniu tipic valori prin lips"
Jirou mare
de la 4 la 20
12
Jirou mic
de la 8 la 12
10
-al" de edine
de la 2 la 5
3!0
.aga,in
de la 3 la 8
+!0
-al" de clas"
de la 2 la 5
2!5
-alon de spital
de la 5 la 15
10
1amer" de $otel
de la 5 la 20
10
#estaurant
de la 1!2 la 5 1!5
123
*ne"a '. 6ega&area de c"ldur" a unei persoane :pentru o temperatur" a aerului din nc"peri de 2+
0
1
i pentru o suprafa" medie a corpului uman de 1!8 m
2
:din -# 0= 13449I20059
7ctivitate c"ldur" total" c"ldur"
sensi%il"
EH/persoan"F
EmetFB EH/persoan"F
#epaos
0!8
80
55
7e,at! rela>at 1!0 100 40
7ctivitate sedentar" :%irou! coal"! la%orator9 1!2 125 45
8n picioare! activitate uoar" :maga,ine! la%oratoare!
industrie uoar"9
1!* 140 85
8n picioare! activitate medie :v(n,"tor! lucru la utila&9
2!0 210 105
.ers cu vite,a I
2 Km/$
3 Km/$
+ Km/$
5 Km/$
1!9
2!+
2!8
3!+
200
250
300
3*0
100
105
110
120
B 1 met L 58 H/m
2
12+
*ne"a 4. Dalori de calcul pentru puterea instalat" a instalaiei de iluminat
5a%el 1. Dalori de proiectare pentru nivelul de iluminat :din -# 0= 13449I20059
6estinaie
nivelul de iluminat Elu>F
domeniu tipic valori prin lips"
Jirou cu fereastr" de la 300 la 500
+00
Jirou f"r" fereastr"
de la +00 la *00 500
.aga,in
de la 300 la 500
+00
-al" de clas"
de la 300 la 500
+00
-alon de spital de la 200 la 300 200
1amer" de $otel
de la 200 la 300
200
#estaurant de la 200 la 300
200
8nc"pere nelocuit" de la 50 la 100 50
5a%el 2. Dalori de proiectare pentru puterea instalaiei de iluminat :instalaii eficiente9
=ivel de iluminat Elu>F
puterea specific" a instalaiei de iluminat EH/m2F
domeniu tipic valori prin lips"
50 de la 2!5 la 3!2
3
100
de la 3!5 la +!5
+
200
de la 5!5 la 4!0
*
300
de la 4!5 la 8!5
8
+00
de la 9!0 la 12!5
10
500
de la 11!0 la 15!0
12
125
*ne"a 5. =um"r de sc$im%uri orare de aer! n
6estinaia cl"dirii/nc"perii n E$
31
F
5eatre + ; *
.aga,ine I
3 mici
3 medii
3 universale
* ; 8
+ ; *
+ 3 *
1inematografe I
3 sala de spectacol
3 ca%ina de proiecie
+ ; *
5 ; 8
Ji%lioteci + ; 5
-"li de dans I
3 fumatul permis
3 fumatul inter,is
* ; 8
12 ; 1*
#estaurante! s"li de meseI
3 fumatul permis
3 fumatul inter,is
5 ; 10
8 ; 12
)ardero%e + 3 *
Juc"t"rii comerciale :restaurante! cantine! spitale! coli! ca,"rmi9 I
3 mici :n"lime 3 ; +m9
3 mi&locii :n"lime + ; *m9
3 mari :n"lime peste *m9
3 cur"at ,ar,avat! sp"lat vase
20
15
10
5 ; 8
-p"l"torii! c"lc"torii 10 3 15
J"i pu%lice :cu a%ur sau cu aer cald9 +
H1 ; uri pu%lice I
3 pisoar
3 scaun H1
25 m
3
/$
50 m
3
/$
Juc"t"rii locuine 15 ; 20
-pitale I
3 cu cerine deose%ite privind lipsa germenilor patogeni
sli de operaie
anee ale slilor de operaie
saloane de bolnavi
& cu cerine mari privind lipsa germenilor patogeni
sli de operaie
anee ale slilor de operaie
sli de operaie pentru urgene
sli de reanimare
tratament intensiv
sli de na2teri
staionar pentru prematuri
staionar pentru nou nscui
staionar pentru sugari
*0
+5
+5
*0
30
+5
20
30
30
25
25
15
10
12*
3 cu cerine normale privind lipsa germenilor patogeni
saloane pentru bolnavi
sli de "i
coridoare
sli pentru intervenii 2i tratamente
diagnostic 6lntgen
sli de radioterapie
sli de masa=
sli de gimnastic
sli de odi-n
staia de sterili"are central
prosectur
15
10
18
18
18
15
10
10
20
30
30
1a%inete dentare *
2iscine I
3 sala %a,inului I 10m
3
/:$! m
2
suprafa" ap"9
3 sala duurilor :ma>im9
3 camere de m%r"care
3 ; +
25 ; 30
8 ; 10
-"li de sport 2 3 3
Jirouri! s"li de edine + ; 8
-coli * ; 8
7ule 8 3 10
La%oratoare I
3 mici
3 mari
8 ; 12
* ; 8
)ara&e + 3 5
124
*ne"a 6. Dite,e u,uale ale aerului n conducte
5ipul conductei 5ipul instalaiei de ventilare/climati,are
instalaii din cl"diri civile
Em/sF
instalaii din cl"diri
industriale Em/sF
2ri,a de aer 2 ; + + ; *
1onducta de aer proasp"t + ; * * ; 8
1onducta principal" de distri%uie
sau de colectare
+ ; 8 8 3 12
1onducte secundare 2 3 5 5 3 8
128

S-ar putea să vă placă și