Sunteți pe pagina 1din 4

7/26/2019 Procedura Recomandata

S.C. Proiectare - Desfumare

Procedură de lucru
pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de ventilare
pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti , cu exceptia celor de tip natural
-organizat

1. Scopul procedurii 
Prezenta procedură stabileşte măsuri generale privind modul de efectuare a lucrărilor de
 proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor
fierbinti , cu exceptia celor de tip natural –organizat.
 !. "omeniul de aplicare : proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru
evacuarea fumului si gazelor fierbinti , cu exceptia celor de tip natural –organizat.

Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul SC.


................................. S.#.$. la efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi
instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti , cu exceptia celor de
tip natural –organizat , din cladiri

%. "efiniţii&'erminologie
%.1.sistem de control al fumului şi gazelor fierbinţi  grup de componente instalat
n zona deservită pentru limitarea efectelor provocate de fum şi de gazele fierbinţi
 provenite de la un incendiu,
%.!. sistem de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi sistem de evacuare a
fumului şi a gazelor fierbinţi provenite de la un incendiu dintr!o construcţie sau dintr!o
 parte a construcţiei.
%.%. sistem de ventilare pentru evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi  
S"#$%$: setul de componente g&ndite ca un ntreg pentru evacuarea fumului şi a gazelor
fierbinţi astfel nc&t să se obţină un strat ascensional de gaze calde deasupra unui aer mai
rece şi curat.
%.(  gura de ventilare pentru evacuare fumului şi a gazelor fierbinţi dispozitiv
special construit să scoată fumul şi gazele fierbinţi n exteriorul zonei deservite n cazul
unui incendiu.
%.). clapetă pentru controlul fumului :dispozitiv acţionat automat sau manual,
care poate fi desc'is sau nc'is n poziţia sa de funcţionare, destinat controlului debitului
de fum şi gaze fierbinţi nspre, dinspre sau n interiorul unei conducte
%.*. tubulatura de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi  produse folosite
 pentru diri(area gazelor către şi de la gura de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor
fierbinţi.
%.+.strat de fum stratul de fum care se stabilizează sub acoperiş datorită efectului
gradientului de temperatură.
%..rezervor de fum  volum n interiorul zonei deservite de S"#$%$ delimitat sau
mărginit de către tavan şi bariere de fum sau elemente de structură astfel nc&t să reţină
stratul de fum ascendent termic n cazul unui incendiu,

http://slidepdf.com/reader/full/procedura-recomandata-proiectare-desfumare ) 1/4
7/26/2019 Procedura Recomandata Proiectare - Desfumare
S.C. ......................

%..zona de fum cameră sau o diviziune de camere ale zonei deservite pentru
evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi.
%.1 ventilator de evacuare dispozitiv folosit pentru a scoate gazele in afara unei
clădiri *
%.11 compartiment de incendiu spaţiu nc'is, care cuprinde unul sau mai multe
spaţii separate, limitat de elemente de construcţie care au o rezistenţă la foc specificată,
 pentru ca să mpiedice propagarea incendiului n orice direcţie pentru o perioadă de timp
dată
(. "ocumente de referinţă
(.1. +egea nr. )-)/ – privind calitatea n construcţii.
(.!. +egea nr. 01-23 – privind apărarea mpotriva incendiilor.
(.%. 4rdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. )30-21 – pentru aprobarea
 5ormelor generale de apărare mpotriva incendiilor.
(.(. 4rdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 61-2) modificat si
completat cu 4789 ))2 - 2) – pentru aprobarea 7etodologiei de autorizare a
 persoanelor care efectuează lucrări n domeniul apărării mpotriva incendiilor.
(.). 5ormativ P ))6 - ) ! 5ormativ de securitate la foc a constructiilor ,
(.*.47;<+ - 4789 nr. )16 -023 din )3 decembrie 2 pentru aprobarea
<eglementarii te'nice =5ormativ de securitate la incendiu a parca(elor subterane pentru
autoturisme> indicativ 5P )21 - 2
(.+. 47;<+ nr. )/60 - )/.)2.26 privind aplicarea standardelor de referinta la
sisteme de control si evacuare a fumului si gazelor fierbinti din constructii si de limitare a
 propagarii fumului in caz de incendiu ,
(..4<;95 5r. )33 - 2) pentru aprobarea ;ispoziţiilor generale privind apărarea
mpotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente ,
(. 5ormativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare
şi climatizare?,indicativ 9/ –2)
(.1. S< #5 )2)) – Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti *
normativul european cuprinde ) parti:
(.11. Specificaţii te'nice ale ec'ipamentelor utilizate.

). Conţinutul procedurii

).1 precizări
+ucrările privind modul
de proiectare de efectuare
a sistemelor a lucrărilor
şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuare0a
fumului si gazelor fierbinti sunt efectuate numai de către personal care deţine certificat de
competenţă profesională n acest sens, respectiv pentru ocupaţia Proiectant sisteme de
securitate ! cod C4< 2)0).
+a nivelul societăţii există personal care deţine certificate de competenţă
 profesională, astfel nc&t cumulat, acoperă, la nivelul suplimentului descriptiv, toate
unităţile de competenţă specifice.
+a efectuarea lucrărilor de proiectare se vor respecta prevederile legislaţiei,
normativelor, reglementărilor te'nice şi standardelor n vigoare precum şi specificaţiile
te'nice ale ec'ipamentelor utilizate.
+a efectuarea lucrărilor de proiectare se va utiliza calculatoare cu soft@!er licenţiat
spcific pentru editarea de planse .

http://slidepdf.com/reader/full/procedura-recomandata-proiectare-desfumare 2 2/4
7/26/2019 Procedura
S.C.Recomandata Proiectare - Desfumare
.........................

).! precizarea responsabilităţilor persoanelor implicate


7anager:
! să respecte şi să asigure implementarea prevederilor legislaţiei n vigoare*
! să asigure alocarea tuturor resurselor necesare realizării lucrărilor contractate*
! să asigure utilizarea numai a produselor certificate, cu marca( C#*
! asigură elaborarea procedurilor de lucru generale şi specifice necesare pentru
efectuarea lucrărilor*
! asigură efectuarea lucrărilor numai cu personal care deţine certificat de
competenţă profesională n acest sens, respectiv pentru ocupaţia Proiectant
sisteme de securitate, cod C4< 2)0)*
! să asigure perfecţionarea permanentă a personalului implicat n efectuarea
lucrărilor.

<esponsabil cu proiectarea:
! să respecte prevederile legislaţiei n vigoare*
! să solicite alocarea resurselor necesare pentru efectuarea lucrărilor de calitate şi
la termenele stabilite*
! coordonează activitatea ec'ipei de proiectare*
! utilizează numai produse certificate, cu marca( C#*
! asigură respectarea procedurilor de lucru generale şi specifice stabilite pentru
efectuarea lucrărilor.

Personalul:
! să respecte prevederile legislaţiei n vigoare*
! să respecte prevederile procedurilor de lucru generale şi specifice stabilite
 pentru efectuarea lucrărilor.
).% precizări privind asigurarea resurselor
aA resurse umane-personal – deţinerea competenţei necesare efectuării lucrărilor :
! anga(atul societatii dl. .................... cu certificatul de absolvire seria ........,
nr. ........... din ............... pentru ocupaţia Proiectant sisteme de securitate ! cod C4< 
2)0), detine competentele necesare efctuarii activitatii de proiectare

 – asigurarea instruirii : instruirea personalului se asigură prin participarea la

 programe deautorizate.
 profesională formare profesională
Personalul vaspecifice, organizate
participa periodic de către
la sesiuni de centre
trainingdeorganizate
formare
de către producători şi-sau distribuitori de ec'ipamente specifice, precum şi la
simpozioane, conferinţe şi expoziţi..
 – menţinerea nregistrărilor adecvate referitoare la studii, instruire, abilităţi şi
experienţă :nregistrările privind instruirea personalului sunt ţinute n registrul in format
electronic de către compartimentul de resurse umane si asigurarea calităţii

 bA infrastructură
 – clădiri, spaţiu de lucru şi utilităţi asociate :

http://slidepdf.com/reader/full/procedura-recomandata-proiectare-desfumare 0 3/4
7/26/2019 Procedura Recomandata Proiectare - Desfumare

S.C. .............................

! societatea detine un birou de proiectare situat in cladirea din Str.5ita #linescu ,


nr./1, sect.0, Bucuresti ,dotat cu aparatura si instrumentarul necesar efectuarii lucrarilor de
 proiectare , calculare , editare * specifice domeniului de activitate *
 – servicii suport ! transport, comunicare : societatea detine mi(loace de transport
auto pentru persoane , mi(loace de comunicare prin telefonie mobila ,telefonie fixa , fax
si internet , dotare cu te'nică de calcul, asigurarea soft!urilor licenţiate pentru proiectare .

cA mediul de lucru : este organizat pentru asigurarea conditiilor optime de proiectare


spatii luminoase , aerisite , conditionate umido!termic .

).( servicii către clienţi


aA analiza cererilor clienţilor : traseul-circuitul pe care!l urmează cererea primită din
 partea unui client-potenţial client este inregistrata la secretariat , repartizata biroului
te'nic si adresata personalului autorizat pentru efectuarea lucrarilor *
! serviciul te'nic formuleaza oferta catre potentialul beneficiar si urmareste
contractarea lucrarii * contractele sunt inregistrate si urmarite in derulare de catre
reprezentantul serviciului te'nic pentru respectarea termenelor de executie .
 bA modalităţi de determinare a satisfacţiei clienţilor : la finalizarea lucrărilor,
clienţilor le este pus la dispoziţie un c'estionar de evaluare a satisfacţiei, iar după
completare acesta este analizat de către personalul specializat n acest sens* concluziile
rezultate din c'estionar se aduc la cunoştinţă managerului iar acesta va dispune măsurile
necesare pentru remedierea eventualelor deficienţe constate de către clienţi .
cA modul de tratare şi soluţionare a reclamaţiilor : reclamatiile primite de la clienti
sunt inregistrate la secretariat si repartizate responsabilului de lucrari *;+. ................. .
).) evidenţe
 – evidenţa lucrărilor efectuate*
 – evidenţa clienţilor*
 – evidenţa furnizorilor de substanţe, ec'ipamente, piese de sc'imb, repere utilizate
oate evidentele sunt pastrate conform procedurilor de 7858%#7#5 ;#
C8+98# : 9S4 )-26 , in registrul electronic al societatii .

).* acestora
apariţiei măsuri de remediere
 lucrarile a lucrărilor
neconforme necorespunzătoare
constatate şi de
de  beneficiar sau prevenire
executant  a
sunt
inregistrate conform procedurilor de management = neconformitati de calitate =
consemnate in registrul de  evidenta si transmise responsabilului de lucrari pentru
solutionare in cel mai scurt timp si cu costuri minime.
<esponsabilul de lucrari ;+....................... stabileste sedinte de instruire a
 personalului implicat in cauzalitatea neconformitatilor , pentru evitarea repetarii in
lucrarile utlerioare .

;irector
......................................

http://slidepdf.com/reader/full/procedura-recomandata-proiectare-desfumare  4/4