Sunteți pe pagina 1din 4

ANTET SOCIETATE

Procedură de lucru
pentru efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru
evacuarea fumului si gazelor fierbinti din cladiri

1. Scopul procedurii
Prezenta procedură stabileşte măsuri generale privind modul de efectuare a lucrărilor de
instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si
gazelor fierbinti.
2. Domeniul de aplicare :
Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul
S.C. ....................................... S.R.L la efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi
instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti.

3. Definiţii/Terminologie

3.1.sistem de control al fumului şi gazelor fierbinţi : grup de componente instalat în zona


deservită pentru limitarea efectelor provocate de fum şi de gazele fierbinţi provenite de la un
incendiu,
3.2. sistem de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi :sistem de evacuare a fumului şi a
gazelor fierbinţi provenite de la un incendiu dintr-o construcţie sau dintr-o parte a construcţiei.
3.3. sistem de ventilare pentru evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi : SVEFGF: setul
de componente gândite ca un întreg pentru evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi astfel încât să se
obţină un strat ascensional de gaze calde deasupra unui aer mai rece şi curat.
3.4 gura de ventilare pentru evacuare fumului şi a gazelor fierbinţi: dispozitiv special
construit să scoată fumul şi gazele fierbinţi în exteriorul zonei deservite în cazul unui incendiu.
3.5. clapetă pentru controlul fumului :dispozitiv acţionat automat sau manual, care poate fi
deschis sau închis în poziţia sa de funcţionare, destinat controlului debitului de fum şi gaze fierbinţi
înspre, dinspre sau în interiorul unei conducte
3.6. tubulatura de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi :produse folosite pentru dirijarea
gazelor către şi de la gura de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi.
3.7.strat de fum: stratul de fum care se stabilizează sub acoperiş datorită efectului
gradientului de temperatură.
3.8.rezervor de fum : volum în interiorul zonei deservite de SVEFGF delimitat sau mărginit
de către tavan şi bariere de fum sau elemente de structură astfel încât să reţină stratul de fum
ascendent termic în cazul unui incendiu,
3.9.zona de fum :cameră sau o diviziune de camere ale zonei deservite pentru evacuarea
fumului şi gazelor fierbinţi.
3.10 ventilator de evacuare :dispozitiv folosit pentru a scoate gazele in afara unei clădiri ;
3.11 compartiment de incendiu: spaţiu închis, care cuprinde unul sau mai multe spaţii
separate, limitat de elemente de construcţie care au o rezistenţă la foc specificată, pentru ca să
împiedice propagarea incendiului în orice direcţie pentru o perioadă de timp dată
4. Documente de referinţă
4.1. Legea nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii.
4.2. Legea nr. 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor.
4.3. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 – pentru aprobarea Normelor
generale de apărare împotriva incendiilor.
4.4. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010 – pentru aprobarea
Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva
incendiilor, modificat si completat cu O.M.A.I. nr. 112 / 2014
4.5. Normativ P 118 / 1999 - Normativ de securitate la foc a constructiilor ,
4.6.ORDIN Nr. 166 / 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva
incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente ,
4.7 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi
climatizare",indicativ I5 –2010
4.8. SR EN 12101 – Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti ; normativul
european cuprinde 10 parti:
4.9. Specificaţii tehnice ale echipamentelor utilizate.

5. Conţinutul procedurii:
5.1 precizări privind modul de efectuare a lucrărilor
Lucrările de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de ventilare si evacuare a
fumului si gazelor fierbinti sunt efectuate numai de către personal care deţine certificat de
competenţă profesională în acest sens, respectiv pentru ocupaţia operator în verificarea,
întreţinerea şi repararea instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor ,
COR 742104.
La nivelul societăţii există personal care deţine certificate de competenţă profesională, astfel
încât cumulat, acoperă, la nivelul suplimentului descriptiv, toate unităţile de competenţă specifice.
La efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de ventilare si
evacuare a fumului si gazelor fierbinti se vor respecta prevederile legislaţiei, normativelor,
reglementărilor tehnice şi standardelor în vigoare precum şi specificaţiile tehnice ale echipamentelor
utilizate.

5.2 Precizarea responsabilităţilor persoanelor implicate


Manager: ........................
- să respecte şi să asigure implementarea prevederilor legislaţiei în vigoare;
- să asigure alocarea tuturor resurselor necesare realizării lucrărilor contractate;
- să asigure utilizarea numai a produselor certificate, cu marcaj CE;
- asigură elaborarea procedurilor de lucru generale şi specifice necesare pentru
efectuarea lucrărilor;
- asigură efectuarea lucrărilor numai cu personal care deţine certificat de competenţă
profesională în acest sens, respectiv pentru ocupaţia operator în verificarea, întreţinerea şi
repararea instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor , COR 742104.
- să asigure perfecţionarea permanentă a personalului implicat în efectuarea
lucrărilor.

Responsabil cu instalarea şi întreţinerea sistemelor si instalatiilor :


- să respecte prevederile legislaţiei în vigoare;
- să solicite alocarea resurselor necesare pentru efectuarea lucrărilor de calitate şi la
termenele stabilite;
- coordonează activitatea echipei de instalare şi întreţinere;
- utilizează numai produse certificate, cu marcaj CE;
- asigură respectarea procedurilor de lucru generale şi specifice stabilite pentru efectuarea
lucrărilor.

Personalul de executie :
- să respecte prevederile legislaţiei în vigoare;
- să respecte prevederile procedurilor de lucru generale şi specifice stabilite pentru
efectuarea lucrărilor.

5.3 precizări privind asigurarea resurselor


a) resurse umane / personal
– deţinerea competenţei necesare efectuării lucrărilor
Personalul atesat pentru lucrare :
1. ........................................... : certificat de absolvire SERIA : ..... , NR................
2. ........................................... : certificat de absolvire SERIA : ...... , NR................
3. ........................................... : certificat de absolvire SERIA : ........ , NR: ............
4.

– asigurarea instruirii : instruirea personalului se asigură prin participarea la programe de


formare profesională specifice, organizate de către centre de formare profesională autorizate.
Personalul va participa periodic la sesiuni de training organizate de către producători şi/sau
distribuitori de echipamente specifice, precum şi la simpozioane, conferinţe şi expoziţii.
– menţinerea înregistrărilor adecvate referitoare la studii, instruire, abilităţi şi experienţă :
înregistrările privind instruirea personalului sunt ţinute în registru / dosar / format electronic de către
compartimentul de resurse umane / asigurarea calităţii / conducătorul locului de muncă, etc..

b) infrastructură ; la sediul societatii din .................... ,sect...... ,Str. ................... ,nr. ............. ,
sunt amenajate spatii de birouri si ateliere de lucru specializate :
- societatea detine un atelier dota conform dotarii impuse prin OMAI 87 / 2010,modificat si
completat cu OMAI112/2014 , cu aparatura si mijloacele tehnice necesare efectuarii lucrarilor .
- servicii suport - transport, comunicare, etc.
- pentru efectuarea lucrarilor la sediul beneficiarului societatea detine ............. autoutilitare
de transport marfuri si atelier mobil cu echipamentul de lucru si de interventie in caz de reparatii /
avarii .
- mijloacele de comunicare sunt ; telefonie fixa si mobila , internet
- redactarea lucrarilor si rapoartelor de lucru se face cu tehnica de calcul moderna cu
software licentiate
c) mediul de lucru : lucrarile se realizeaza conform procedurilor de lucru specifice
domeniului de activitate

5.4 servicii către clienţi


analiza cererilor clienţilor :
1. cerererile sunt inregistrate de biroul secretariat si inaintate spre solutionare si ofertare la
biroul tehnic .
2. dupa ofertare si negociere se trece la contractarea lucrarii.

b) modalităţi de determinare a satisfacţiei clienţilor : la finalizarea lucrărilor, clienţilor le este


pus la dispoziţie un chestionar de evaluare a satisfacţiei, iar după completarea acesta este analizat de
către personalul specializat în acest sens; concluziile rezultate din chestionar se aduc la cunoştinţă
managerului iar acesta va dispune măsurile necesare pentru remedierea eventualelor deficienţe
constate de către clienţi.
c) modul de tratare şi soluţionare a reclamaţiilor :
- reclamatiile primite de la beneficiari sunt inregistrate de secretariat si transmise biroului
tehnic pentru solutionare in timpul cel mai scrut , in conditiile cele mai eficiente si in raport cu
cerintele beneficiarului

5.5 evidenţe urmarite :


– evidenţa lucrărilor efectuate;
– evidenţa clienţilor;
– evidenţa furnizorilor de substanţe, echipamente, piese de schimb, repere utilizate.

Toate evidentele sunt pastrate conform procedurilor de MANAGEMENT DE CALITATE : ISO


9001/2008 , in registre electronice si de hartie .
Evidenta lucrarilor efectuate : se va tine intr-un registru de evidenta pe suport de hartie , numerotat
si inregistrat , conform anexei 14 la metodologie.
5.6 măsuri de remediere a lucrărilor necorespunzătoare şi de prevenire a apariţiei
acestora :
- la sesizarea ,sau remarcarea unor neconformitati ale lucrarilor ,se procedeaza la semnalarea lor
catre echipa de executie si propunerea de masuri rapide de remediere .
- dupa remediere , personalul executant este reinstruit , pe tema rezultata din neconformitatea
semnalata , cu privire la gasirea de solutii tehnice pertinente in scopul evitarii pe viitor a
respectivelor neconformitati .

Intocmit
........................................
SEMNATURA SI STAMPILA .

S-ar putea să vă placă și