Sunteți pe pagina 1din 100

Normativ de sigurană la foc a construciilor, indicativ P118-99, aprobat prin

O.M.L.P.A.T. nr. 27/N din 7.04.1999.


Manual privind exemplificări, detalieri si soluii de aplicare a prevederilor normativului
P 118-1999, indicativ MP 008-2000, aprobat cu O.M.L.P.T.L. nr.
1/N/22.05/2000.
O.M.D.L.P.L. nr. 1583 din 15.12.2008 privind aplicarea standardelor referitoare la
sisteme de control si evacuare a fumului si gazelor fierbini din construcii si de
limitare a propagării fumului in caz de incendiu.
SR CEN 12101-5 – Sisteme de control al fumului si gazelor fierbini Partea 5: Ghid
de recomandări funcionale si metode de calcul pentru sisteme de ventilare pentru
evacuarea fumului si gazelor fierbini.
SR EN 12101-6:2005 si amendamentul SR EN 12101-6:2005/AC:2007 – Sisteme
pentru controlul fumului si gazelor fierbini Partea 6: Specificaii pentru sisteme cu
presiune diferenială – Kituri.
Ghid pentru proiectarea, executarea si exploatarea dispozitivelor si sistemelor de
evacuare a fumului si a gazelor fierbini din construcii in caz de incendiu,
indicativ GP-063-01
1.1.2. Prevederile prezentului normativ sunt obligatorii la construcţii de
orice fel şi instalaţiile utilitare aferente acestora denumite în continuare
"construcţii" indiferent de forma de proprietate sau destinaţie. La lucrările de
amenajări sau schimbări de destinaţie a construcţiilor existente, atunci când, în
mod justificat, nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale normativului, se vor
asigura prin proiect măsuri compensatorii de siguranţă la foc.
1.1.3. Nu fac obiectul prezentului normativ instalaţiile şi echipamentele
tehnologice de producţie (sisteme, utilaje, agregate, dispozitive, etc.)
inclusiv proiectele de montaj aferente acestora şi construcţiile destinate
fabricării, manipulării şi depozitării explozibililor, instalaţiile tehnologice în aer
liber, construcţiile nucleare, construcţiile subterane hidroenergetice şi ale
metroului, etc. precum şi cele specifice organizării de şantier.
1.1.4. Pentru construcţiile monumente istorice sau de arhitectură, prevederile
prezentului normativ au caracter de recomandare, urmând a fi luate, de la
caz la caz, numai măsuri de îmbunătăţire a siguranţei la foc posibil de realizat,
fără afectarea caracterului monumentului.
Terminologie
1.2.3. Atrium (patio, curte de lumină) incintă închisă din interiorul unei
construcţii, delimitată pe una sau mai multe laturi de cel puţin patru
niveluri ale construcţiei. Atriumurile pot fi acoperite sau neacoperite.
1.2.4. Clapetă antifoc dispozitiv de închidere (obturare) rezistent la foc,
montat pe tubulatura de ventilare care străpunge un element de
construcţie antifoc sau rezistent la foc (în poziţie normal deschisă şi
prevăzută cu acţionare automată şi manualăîn caz de incendiu).
1.2.5. Clădire înaltă construcţie civilă (publică) supraterană, la care
pardoseala ultimului nivel folosibil este situată la peste 28 m faţă de terenul
(carosabilul adiacent) accesibilautovehiculelor de intervenţie a pompierilor
pe cel puţin două laturi ale clădirii
1.2.6. Clădire foarte înaltă construcţie civilă (publică) la care pardoseala
ultimului nivel folosit este situată ia înălţimea de 45 m, sau mai mult,
măsurată conform art. 1.2.5.
1.2.9. Compartiment de incendiu construcţie independentă
(instalaţie), precum şi construcţii comasate sau grupate amplasate
la distanţele normate faţă de vecinătăţi sau volum construit
compartimentat prin pereţi antifoc faţă de construcţiile (instalaţiile)
adiacente.
În clădirile înalte şi foarte înalte compartimentul de incendiu poate fi
un volum închis, constituit din unul până la trei niveluri
succesive, delimitate de elemente rezistente la foc conform
normativului şi cu aria desfăşurată totală conform compartimentului
de incendiu admispentru construcţiile civile (publice) de gradul I
de rezistenţă la foc.
1.2.13. Construcţie (clădire) blindată construcţie închisă
supraterană în care activitatea se desfăşoară numai la lumină
artificială, având acoperiş şi pereţi de închidere perimetrală plini, în
care se prevăd numai goluri psihologice şi uşi de acces. Încăperile
blindate cu aria construită (Ac) mai mare de 700 m 2 sunt
considerate construcţii blindate.
1.2.24. Deschideri pentru evacuarea fumului
(desfumare) – goluri practicate in treimea
superioară a inchiderilor perimetrale sau in
acoperisul unei construcii, astfel incat să permită
evacuarea fumului produs in caz de incendiu
(permanent libere sau inchise cu dispozitive care
se deschidautomat in caz de incendiu).
1.2.28. Încăperi cu aglomerări de persoane încăperi în
care se pot afla simultan cel puţin 50de persoane,
fiecăreia din acestea revenindui o arie de pardoseală mai
mică de 4 m 2 .
1.2.29. Încăpere tampon încăpere (sas) de protecţie a
golurilor din pereţi, astfel conformată, alcătuită şi realizată
încât
1.2.29. Încăpere tampon încăpere (sas) de protecţie a golurilor
din pereţi, astfel conformată, alcătuită şi realizată încât să
corespundă prevederilor normativului, potrivit rolului pe care îl
are în caz de incendiu.
1.2.48. Sală aglomerată (categorie distinctă a încăperilor cu
aglomerări de persoane) încăpere sau grup de încăperi care
comunică direct între ele prin goluri (protejate sau
neprotejate), în care suprafaţa cei revine unei persoane este
mai mică de 4mp şi în care se pot întruni simultan cel puţin
150 de persoane (săli de spectacole, săli de întruniri, încăperi
pentru expoziţii, muzee, cluburi, cinematografe, comerţ,
cazinouri, discoteci, etc). Când sunt situate la parter, se
consideră săli aglomerate cele cu mai mult de 200
persoane.
Scopul
2.5.1. Prin desfumare se urmăreste
extragerea din spatiile incendiate a
unei părti din fumul si gazele de ardere
in scopul asigurării conditilor de evacuare
a utilizatorilor si a folosirii mijloacelor
de interventie la stingere, precum si de
limitarea propagării incendiilor.
Sistemele trebuie să ajute la:
― mentinerea căilor de acces si evacuare libere de fum;
― facilitarea operatiunilor de stingere a incendiului prin
crearea unui strat liber de fum;
― intarzierea si/sau prevenirea fenomenului de flashover si
astfel dezvoltarea generalizată a incendiului;
― protejarea echipamentului, mobilierului si a materialelor;
― reducerea efectelor actiunilor termice asupra elementelor
construciilor in timpul incendiului;
― reducerea pagubelor provocate de produsele de
descompunere
termică si gaze fierbini;
― să nu afecteze prin functionare operativitatea celorlalte
sisteme si instalatii cu rol in asigurarea cerintei esentiale
„securitatea la incendiu”.
 Sistemele de ventilare pentru evacuarea fumului şi
gazelor fierbinţi (SHEVS)N1) creează un strat fără fum
deasupra pardoselii prin îndepărtarea fumului. Prin
urmare ele pot să îmbunătăţească condiţiile pentru a
permite evacuarea în siguranţă şi/sau salvarea oamenilor
şi animalelor, pentru a proteja bunurile şi pentru a
permite ca incendiul să fie stins chiar din fazele iniţiale.
Sistemele de ventilare pentru evacuarea fumului se
folosesc de asemenea pentru evacuarea simultană a
căldurii şi a gazelor fierbinţi degajate de incendiu în
etapa de dezvoltare.
Principii de realizare
2.5.2. In principiu, desfumarea se asigură prin
tiraj natural, organizat sau mecanic,
realizand circulatia aerului in spatiul
considerat si evacuarea fumului in raport cu
aerul introdus, sau prin diferente de
presiune intre spatiul protejat si cel
incendiat pus in depresiune, ori printr-o
combinatie a celor două metode
2.5.3. Canalele (ghenele) pentru evacuarea fumului în caz de incendiu
(desfumare). trebuie să îndeplinească următoarele condiţii tehnice generale:
- secţiunea să fie cel puţin egală cu suprafaţa liberă a gurilor de evacuare ale unui
nivel al construcţiei, la care sunt racordate;
- raportul dintre laturile secţiunii canalelor (ghenelor) să nu fie mai mare de 2;
- canalele (ghenele) să fie realizate din materiale C0 (CA1), etanşe la foc
minimum 15 minute, dacă prevederile normativului nu stabilesc rezistenţe mai
mari;
- atunci când canalele (ghenele) pentru evacuarea fumului traversează încăperi cu
alte destinaţii decât cele pentru care sunt prevăzute, vor avea aceeaşi rezistenţă
la foc cu a pereţilor sau planşeelor care delimitează destinaţia respectivă;
- canalele (ghenele) principale colectoare vor fi verticale, fiind admise
destinaţii de maximum 2%;
- lungimile racordurilor orizontale ale canalelor de evacuare a fumului, între
guri şi ghenele verticale, vor fi cât mai scurte posibil.
2.5.4. Golurile (gurile) de introducere (admisie) a aerului şi cele de
evacuare a fumului se repartizează alternat, distribuinduse cât mai uniform
în spaţiul protejat, astfel încât să asigure circulaţia aerului şi evacuarea fumului,
îndeplinind condiţiile specifice prevăzute în normativ.
2.5.5. Introducerile de aer se pot realiza prin:
• goluri (guri) practicate în faţade;
•uşile încăperilor care se desfumează, practicate în pereţii
exteriori ai construcţiei;
• încăperi sau coridoare în suprapresiune, ori care sunt bine
aerisite;
• scări neînchise în case de scări;
• goluri (guri) de introducere, racordate sau nu la canale şi ghene.
Evacuarea fumului se asigură prin goluri în acoperiş sau pereţi,
conform normativului.
2.5.6. Dispozitivele de protecţie (obturare) a golurilor de
introducere sau evacuare, trebuie realizate cu acţionare
automată sau manuală, conform prevederilor normativului.
Acţionarea automată a dispozitivelor de protecţie va fi
întotdeauna dublată de comandă manuală.
2.5.7. Dispozitivele de acţionare a
elementelor de protecţie (obturare) a
golurilor trebuie să asigure:
• deschiderea golurilor (gurilor) şi canalelor
din volumul considerat;
• oprirea ventilatoarelor care nu sunt prevăzute
pentru evacuarea fumului în caz de
incendiu(desfumare).
Desfumarea se poate realiza:
Natural
- introducere natural – evacuare natural
sau
Mecanic
- introducere mecanic – evacuare natural
- introducere natural – evacuare mecanic
- introducere mecanic – evacuare mecanic
Desfumareaprin tiraj natural - organizat
2.5.11. Desfumarea prin tiraj natural - organizat se realizează prin introduceri de aer si
evacuări de fum care comunică cu exteriorul direct sau prin canale (ghene), astfel dispuse,
dimensionate si realizate incat să asigure circulatia aerului in volumul protejat si evacuarea
fumului.
2.5.12. Introducerea aerului se realizează conform prevederilor art. 2.5.5., iar evacuarea fumului
prin goluri in fatade (libere sau inchise cu dispozitive care se deschid automat in caz de
incendiu) prin canale si ghene, ori prin dispozitive (trape) cu deschidere automată dispuse in
acoperis sau in treimea superioară a peretilor exteriori ai incăperii.
Dispozitivele de evacuare a fumului dispuse in pereii exteriori, asigură desfumarea pe maximum
30,00 m adancime a incăperii.
2.5.13. Dispozitivele pentru evacuarea fumului in caz de incendiu vor avea o suprafată liberă
normată, raportată la aria incăperii pe care o protejează, conform prevederilor normativului.
2.5.14. Golurile de ventilare naturală permanent deschise practicate in acoperis sau in
treimea superioară a pereilor exteriori, se insumează la suprafata liberă necesară desfumării.
2.5.15. Dispozitivele de protectie a golurilor (gurilor) pentru desfumare (voleti, panouri,
trape, etc.) trebuie să fie (in poziie de asteptare) realizate din materiale C0 (CA1) etanse la foc
pentru cele de introducere a aerului si rezistente la foc pentru cele de evacuare cu rezistenta
la foc egală cu a canalului pe care sunt montate. Pentru golurile prevăzute in acoperis sau in
peretii exteriori, aceste condiii nu sunt obligatorii.
Desfumarea mecanică
2.5.16. Desfumarea prin tiraj mecanic se asigură prin evacuarea
mecanică a fumului şi
introducerea naturală sau mecanică a aerului, astfel încât să asigure
circulaţia aerului în spaţiul protejat şi evacuarea fumului.
Desfumarea mecanică poate fi asigurată şi prin realizarea
suprapresiunii în spaţiul protejat de fum (încăperi tampon,
degajamente protejate, case de scări, etc).
2.5.17. Introducerea naturală a aerului se realizează conform
prevederilor art.2.5.5., iar cea mecanică prin guri de introducere
racordate prin canale (ghene) la un ventilator de introducere.
2.5.18. Evacuarea fumului se asigură prin guri racordate prin
canale (ghene), la ventilatorul de evacuare (extragere). 2.5.19.
Canalele (ghenele) trebuie să îndeplinească, de regulă, condiţiile
prevăzute la art.2.5.3. şi în plus să fie etanşe la aer.
2.5.20. Viteza aerului la gurile de introducere nu va depăşi 5 m/s,
iar gurile de introducere mecanică a aerului trebuie să asigure
minimum 60% din debitul evacuat.
2.5.21. Gurile de desfumare trebuie să fie protejate cu voleţi
din materiale C0 (CA1), etanşi la foc la introduceri şi
rezistenţi la foc la evacuări în poziţie de aşteptare, cu rezistenţa
egală cu a canalului (ghenei).
Nu este obligatorie prevederea voleţilor atunci când canalele
(ghenele) sunt aferente unui singur nivel construit.
2.5.22. Raportul dintre latura mare şi cea mică a unei
guri (deschideri) de introducere sau evacuare va fi de
cel mult 2.
2.5.23. Dispozitivele de acţionare a voleţilor de protecţie se
realizează conform prevederilor art.2.5.6. 2.5.9. şi trebuie să
asigure punerea automată în funcţiune a ventilatoarelor de
desfumare.
2.5.24. Ventilatoarele de evacuare a fumului trebuie astfel
realizate încât să poată funcţiona la temperatura de 400°C a
fumului, cel puţin o oră. Legătura dintre ventilator şi coloană
(ghenă), se realizează din materiale C0(CA1).
Condiţii specifice de desfumare
2.5.28. Pentru evitarea inundării cu fum a caselor de
scări de evacuare închise, desfumarea acestora se poate
realiza prin tiraj natural organizat sau prin punerea în
suprapresiune faţă de încăperile adiacente cu care
comunică. Evacuarea mecanică a fumului din casele de
scări nu estea dmisă.
2.5.29. Desfumarea prin tiraj natural organizat a
casei de scări închise, se realizează prin deschiderea
automată şi manuală a dispozitivului de evacuare a
fumului (amplasat în treimea superioară a ultimului nivel
al casei scării) şi a gurii (deschiderii) de introducere a
aerului (prevăzută în partea de jos a casei scării).
2.5.30. Împiedicarea pătrunderii fumului în casele de scări de
evacuare prin suprapresiune faţă de încăperile învecinate cu care
comunică, se realizează prin introducerea mecanică a aerului în
scară, ori prin evacuarea mecanică a fumului din încăperile adiacente
incendiate cu care comunică sau prin combinarea celor două
metode (fig.2.5.30.).
Suprapresiunea realizată la uşile închise ale casei de scări, va fi
cuprinsă între 20 şi 80 Pa.
Debitul trebuie să asigure o viteză de cel puţin 0,5m/s în dreptul uşilor
de acces la nivelul incendiat, considerând uşile închise la celelalte
niveluri.
La partea superioară, casa de scări trebuie să aibă dispozitiv de
evacuare a fumului (trapa)cu aria liberă determinată conform
normativului, dar cel puţin 1m 2 , având asigurate posibilităţi de
deschidere prin comandă de la nivelul de acces în scară. Deschiderea
dispozitivului (trapei) trebuie să poată fi comandată şi de la
serviciul de pompieri. Atunci când accesele la casele de scări sunt
protejate cu încăperi tampon, se asigură suprapresiune în încăperile
tampon.
2.5.31. Pentru evitarea inundării cu fum a circulaţiilor
comune orizontale închise ale construcţiilor, se poate
asigura punerea în suprapresiune a acestora faţă de
încăperile adiacente cu care comunică, sau desfumarea
lor prin tiraj natural organizat ori mecanic.
2.5.32. Asigurarea evacuării fumului din circulaţiile
comune orizontale închise este obligatorie în situaţiile
stabilite în normativ.
Desfumarea circulatiilor orizontale
inchise
2.5.33. Atunci când încăperile adiacente sunt prevăzute cu evacuări de fum, (natural organizat
sau mecanic) circulaţiile comune orizontale nu mai necesită desfumare, asigurânduse o
suprapresiune de cca. 20 Pa faţă de încăperile cu care comunică direct sau de care sunt izolate
prin încăperi tampon în suprapresiune.
2.5.34.Desfumarea prin tiraj naturalorganizat a circulaţiilor comune orizontale închise
se realizează în condiţiile prevăzute la art.2.5.11. la 2.5.15., potrivit următoarele reguli:
•introducerile de aer şi evacuările fumului (gurile) se dispun alternat, la distanţe orizontale
măsurate în axele circulaţiilor care să nu depăşească 10,00 m în linie dreaptă sau 7,00 m în
linie frântă;
•uşile încăperilor accesibile publicului să fie situate la mai mult de 5,00 m de orice
gură de introducere sau de evacuare;
•gurile de introducere şi cele de evacuare vor avea suprafeţe de minimum 0,10 m 2 pentru
fiecare flux de evacuare al circulaţiei comune orizontale din zona pe care o desfumează; gurile
de introducere vor fi dispuse cu partea lor cea mai înaltă la maximum 1,00 m faţă de
pardoseală, iar gurile de evacuare vor avea partea de jos (parapetul) la minimum 1,80 m de
pardoseală (trebuind să se afle în treimea superioară a circulaţiei comune);
Deschiderile în faţade pot constitui guri de introducere şi/sau de evacuare, dacă respectă
condiţiile de dispunere precizate.
2.5.35. Desfumarea mecanică a circulaţiilor comune orizontale închise, se
realizează în condiţiile prevederilor art.2.5.16. la 2.5.27 şi potrivit
următoarelor reguli:
• gurile de introducere a aerului şi de evacuare a fumului se dispun
alternat, în funcţie de localizările riscurilor de incendiu, la distanţe
orizontale măsurate în axele circulaţiilor de cel mult 15,00 m în linie
dreptă şi 10,00 m în linie frântă;
• uşile încăperilor accesibile publicului să fie situate la mai mult de
5,00 m de orice gură de introducere sau de evacuare;
• gurile de introducere se dispun cu partea lor superioară la maximum 1,00
m de pardoseală, iar gurile de evacuare vor avea partea de jos (parapetul)
la minimum 1,80 m de pardoseală (trebuind să se afle în treimea superioară
a circulaţiei comune);
• porţiunile de circulaţie comună cuprinse între o gură de evacuare a fumului şi
una de introducere a aerului, trebuie să aibă asigurat un debit de extragere
de cel puţin 0,5 m 3 /s pentru fiecare flux de evacuare asigurat.
În timpul funcţionării desfumării, diferenţa de presiune dintre casa de scări de
evacuare şi circulaţia comună orizontală desfumată, trebuie să fie mai mică
de 80 Pa, la toate uşile închise ale scării (fig.2.5.35.).
Desfumarea mecanica
2.5.38. Atunci când se prevede evacuarea mecanică a fumului şi a
gazelor fierbinţi, aceasta va respecta următoarele condiţii:
• dispunerea ecranelor CO (CA1) sub plafon, corespunzător
prevederilor specifice evacuării prin tiraj natural organizat
(art.2.5.36. şi 2.5.44.):
• prevederea gurilor de evacuare se realizează astfel încât să se asigure
cel puţin ogură la maximum 320 m 2 ;
• debitul de extragere a unei guri va fi de cel puţin 1 mc/s pentru 100
m 2 delimitaţi de ecrane, iar pentru încăpere va fi de minimum
1,5m/s;
• la un ventilator de evacuare pot fi racordate maximum două
volume delimitate de ecrane, iar debitul ventilatorului
poate fi redus la debitul necesar celui mai mare volum
racordat;
• introducerea aerului se poate realiza mecanic sau natural, prin
partea de jos a pereţilor, cât mai aproape de pardoseală.
2.5.39. Prevederea dispozitivelor pentru evacuarea
gazelor fierbinţi nu este obligatorie în zonele
construcţiei situate la mai puţin de 30 m de pereţii exteriori
ce au în treimea superioară a încăperilor deschideri sau
ferestre prevăzute cu ochiuri mobile care se deschid automat în
caz de incendiu, cu suprafaţa liberă necesară şi care asigură
evacuarea gazelorfierbinţi.
Când acţionarea manuala nu se poate face din apropierea
dispozitivelor de evacuare (trape, ferestre, etc.) iar
centralizarea comenzilor nu este justificată tehnic, se admite ca
acestea să nu fie prevăzute cu acţionare manuală.
În cazul utilizării sistemelor de dispozitive şi ecrane pentru
evacuarea gazelor fierbinţi, nu mai este obligatorie
prevederea dispozitivelor de evacuare a fumului
(desfumare).
2.5.40. Deschiderea automată a dispozitivelor de evacuare a
fumului şi a gazelor fierbinţi, în caz de incendiu, se poate
face individual sau în grup.
2.5.41. În construcţiile prevăzute cu instalaţii automate de
stingere, acţionarea automată a dispozitivelor de evacuare a
gazelor fierbinţi trebuie să se facă după declanşarea instalaţiilor
de stingere.
2.5.42. În construcţiile prevăzute cu luminatoare, evacuarea
gazelor fierbinţi se va asigura obligatoriu prin ochiuri mobile
ale acestora, care să îndeplinească condiţiile dispozitivelor de
evacuare a gazelor fierbinţi. Fac excepţie situaţiile precizate
la art.2.5.39.
2.5.43. La construcţiile etajate, evacuarea fumului şi a gazelor
fierbinţi se asigură separat pentru fiecare nivel, iar canalele
respective care traversează alte niveluri vor avea pereţi C0
(CA1) cu rezistenţă la foc de cel puţini oră.
2.8.3. Instalaţiile electrice utilitare aferente
construcţiilor, vor fi corespunzătoare riscului şi
categoriei de pericol de incendiu, destinaţiei şi mediului
respectiv, potrivit reglementărilor tehnice de specialitate
ale acestora.
2.8.4. Încăperile şi spaţiile în care se degajă substanţe
combustibile vor avea asigurate instalaţii pentru
evacuarea gazelor, vaporilor, prafului şi a pulberilor pe
măsura degajării acestora, astfel încât să se evite
posibilitatea acumulării lor în cantităţi periculoase.
2.8.5. La realizarea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare sau
condiţionare, se va urmări reducerea posibilităţilor de
formare a amestecurilor explozive şi de propagare a
incendiului prin canalele de ventilare, precum şi utilizarea
unor materiale, elemente şi echipamente corespunzătoare
riscului de incendiu, conform reglementărilorde specialitate.
2.8.6. Sistemele şi instalaţiile de ventilare (condiţionare) a
spaţiilor şi încăperilor din categoria A, B(BE 3a,b) şi C (BE
2) de pericol de incendiu. Separarea instalaţiilor şi a
sistemelor de ventilare este obligatorie şi în situaţiile precizate
de prezentul normativ şi reglementările tehnice.
Evacuarea prin acelaşi sistem sau instalaţie de ventilare
(condiţionare) a substanţelor care, în amestec mecanic sau
combinaţie chimică pot provoca aprindere sau explozie, este
interzisă.
2.8.7. Sistemele şi instalaţiile de ventilare (condiţionare)
a încăperilor în care se depozitează, prelucrează sau
manipulează substanţe combustibile, a sălilor aglomerate
şi a încăperilor cu echipamente şi, după caz, aparatură de
mare valoare sau importanţă deosebită, precum şi a celor
cu riscuri mari de incendiu, vor fi independente de
celelalte sisteme sau instalaţii de ventilare
condiţionare) ale construcţiei.
2.8.8. În interiorul canalelor de ventilare
(condiţionare) nu se admite montarea
conductelor de lichide sau gaze combustibile,
precum şi a circuitelor electrice.
CLĂDIRI CIVILE (PUBLICE)
3.5.1. În general, spaţiile accesibile publicului vor fi astfel realizate
şi protejate încât să fie ferite de fum în caz de incendiu,
respectânduse condiţiile specifice stabilite prin normativ
referitoare la desfumare (art.2.5.1. la 2.5.35.).
3.5.2. Încăperile de depozitare a materialelor şi substanţelor
combustibile solide, cu aria mai mare de 36 m2 , precum şi casele
de scări de evacuare şi încăperile tampon fără lumină naturală, se
prevăd cu dispozitive de evacuare a fumului, reprezentând
minimum 1 % din aria respectivă a depozitului şi 5% a ariei
construite a casei de scări (dar minimum 1m 2 pentru fiecare scară),
sau cu sisteme mecanice de evacuare a fumului.
3.5.3. Circulaţiile comune orizontale, inclusiv încăperile tampon şi
casele de scări de evacuare ale nivelurilor subterane închise,
destinate publicului, vor fi prevăzute cu sisteme independente de
evacuare afumului (desfumare) faţă de nivelurile supraterane.
3.5.4. Asigurarea evacuării fumului din atriumuri în caz de
incendiu, este obligatorie. Acesta se realizează prin
dispozitive cu deschidere automată, care să asigure o suprafaţă
liberă de minimum 1 % din aria celui mai mare nivel al
atriumului delimitat de pereţi fără a se lua în considerare
cel de la parter sau prin sistem de evacuare mecanică a
fumului, corespunzător alcătuit şi dimensionat.
În ambele situaţii, la partea inferioară a atriumurilor se
asigură posibilităţi de admisie a aerului. Acţionările automate
ale dispozitivelor de evacuare a fumului vor fi dublate de
comenzi manuale dispuse la nivelul acceselor din exterior în
atrium şi la serviciul de pompieri
Atunci când se asigură supravegherea permanentă a atriumului,
evacuarea fumului (desfumarea) se poate acţiona numai
manual.
3.5.5. Pentru limitarea posibilităţilor de propagarea a fumului
la etajele superioare, atunci când înălţimea atriumului este
mai mare de 28,00 m, se recomandă izolarea de atrium a
nivelurilor situate în jumătatea superioară a acestuia prin
închideri C0 (CA1), rezistente la foc minimum 15minute.
3.5.6. Toate încăperile şi spaţiile deschise direct spre atrium
(magazine comerciale, expoziţii şi altele similare care
necesită desfumare conform normativului), vor avea
asigurate posibilităţi de evacuare a fumului în caz de
incendiu (desfumări) independente de atrium.
3.5.7. Încăperile necompartimentate, cu aria construită
mai mare de 10.400 m 2 se prevăd cu sisteme de evacuare
a fumului şi gazele fierbinţi, care să limiteze propagarea
incendiilor, conform art.2.5.36 la 2.5.45.
3.8.4. Centralele termice de regulă, pot fi amplasate în clădirile civile
(publice) cu condiţia separării lor faţă de restul construcţiei prin pereţi şi
planşee CO (CA1) şi rezistente la foc minimum 3 ore pentru pereţi şi 2
ore pentru planşee, cu acces dintr-un coridor interior, cu excepţiile
stabilite în normativ.
3.8.5. Amplasarea rezervoarelor de lichide combustibile cu
temperatura de inflamabilitate a vaporilor mai mică de 55°C în clădiri
civile (publice), de regulă, nu este admisă, cu excepţia celor de alimentare a
centralelor termice şi a grupurilor electrogene aferente clădirii, în cantităţile
şi cu măsurile de protecţie stabilite în normativ şi în reglementările tehnice
de specialitate.
3.8.6. Pentru instalaţiile de încălzire care utilizează gaze sau lichide
combustibile, se vor respecta regulile tehnice şi de siguranţă specifice,
conform reglementărilor tehnice de specialitate.
3.8.7. Bucătăriile şi preparările calde vor fi izolate de spaţiile accesibile
publicului, de regulă, p rin pereţi şi planşee CO (CA1), rezistente la foc
minimum o oră, iar uşile de comunicare vor fi etanşe minimum 15 minute.
3.8.8. Bucătăriile şi preparările calde dispuse liber în spaţiile
publice vor fi delimitate cu ecrane de minimum 0,50 m sub
plafon realizate din materiale CO (CA1) cu rezistenţa minimă
la foc de 15 minute şi asigurate în depresiune faţă de restul
spaţiului în care sunt amplasate.
La bucătăriile situate în clădirile înalte, foarte înalte sau cu săli
aglomerate, hotele se prevăd cu instalaţii speciale de stingere.
3.8.9. Instalaţiile de ventilare mecanică şi de condiţionare,
trebuie proiectate şi realizate astfel încât să evite propagarea
focului şi a fumului în construcţia civilă (publică).
3.8.10. Canalele de ventilare vor fi realizate din materiale
C0(CA1), iar pentru spaţiile în care publicul are acces
instalaţiile de ventilare vor fi separate de celelalte încăperi ale
construcţiei.
Clădiri înalte şi foarte înalte
4.1.12. Ghenele verticale pentru instalaţii se separă de restul
construcţiei prin pereţi C0 (CA1) cu rezistenţa la foc minimum 30
de minute şi nu se vor deschide în casa scării.
Ghenele verticale, de regulă, se separă la trecerea prin planşee care
delimitează compartimente de incendiu, cu elemente C0 (CA1), care
vor asigura aceeaşi rezistenţă la foc cu a planşeului străpuns, iar
atunci când separarea nu este posibilă sau justificată tehnic, pereţii
ghenelor vor fi de minimum 3 ore rezistenţă la foc şi uşile(trapele)
lor de vizitare,de 1 oră şi 30 minute.
Ghenele (canalele) orizontale se închid cu diafragme
incombustibile la trecerea prin pereţii care delimitează
compartimentele de incendiu, asigurând o rezistenţă la foc egală cu a
elementului străpuns.
4.1.13. Circulaţiile comune orizontale şi casele de scări
care nu au goluri directe în exterior prin care să se
poată evacua fumul în caz de incendiu, se echipează cu
dispozitive sau sisteme de evacuare a acestuia
(desfumare), realizate conform prevederilor
normativului.
Evacuarea fumului (desfumarea) spaţiilor şi încăperilor
subterane (subsol), se asigură independent de cel al
nivelurilor supraterane.
Sali aglomerate
4.1.36. Pentru evacuarea fumului degajat în caz de incendiu
(desfumare), la partea superioară a sălilor aglomerate în care
are acces publicul, se prevăd dispozitive amplasate judicios, a
căror suprafaţă totală va fi cel puţin 1 /100 din suprafaţa sălii
sau se asigură desfumarea prin sistem mecanic.
4.1.37. Dispozitivele pentru evacuarea fumului în caz de
incendiu ce se prevăd la partea superioară a sălilor
accesibile publicului vor fi repartizate cât mai uniform.
Acestea pot comunica cu exteriorul, fie direct, fie prin coşuri
de evacuare cu secţiune echivalentă, având pereţi din
materiale CO (CA1) cu rezistenţa la foc de min. 30 minute.
Dispozitivele de evacuare a fumului, trebuie să poată fi acţionate
şi prin comenzi manuale, uşor accesibile de la nivelul sălii.
Clădiri subterane
4.1.71. În subsolurile clădirilor civile (publice) supraterane nu este
admisă dispunerea unor spaţii
sau încăperi cu pericol de explozie, cu substanţe sau produse explozive,
ori gaze lichefiate. De asemenea, nu sunt admise lichide
combustibile cu temperatura de inflamabilitate sub 55°C în alte
locuri decât în cele special amenajate şi marcate, în cantităţile şi
condiţiile stabilite.
4.1.73. Încăperile şi spaţiile tehnice dispuse în subsolurile clădirilor
civile (publice), vor fi proiectate şi realizate conform prevederilor
prezentului normativ şi ale reglementărilor tehnice specifice,
asigurânduse evitarea izbucnirii unor incendii la acestea, şi
propagarea fumului şi a focului la clădirea supraterană şi la
vecinătăţi.
4.1.83. Evacuarea fumului (desfumarea) din încăperile şi spaţiile
subterane se asigură în cazurile şi condiţiile precizate în
normativ, pe niveluri ale subsolului, independent de evacuarea
fumului (desfumarea) nivelurilor supraterane ale clădirii.
Clădiri comerciale
4.2.31. De regulă, spatiile comerciale subterane închise
cu aria mai mare de 300 m 2 , vor avea asigurată evacuarea
fumului (desfumarea) conform prevederilor normativului,
inclusiv a căilor de evacuare închise aferente acestora.
4.2.46. În spaţiile comerciale nu sunt admise produse
explozive sau cu ardere violentă (muniţie, artificii, etc),
gaze lichefiate şi lichide combustibile cu temperatura de
inflamabilitate a vaporilor sub 28°C. Fac excepţie produsele
cosmetice şi farmaceutice ambalate în flacoane, precum şi
magazinele special realizate pentru comercializarea unor
produse periculoase.
Clădiri pentru cultură
4.2.87. Scenele cu suprafaţa mai mare de 150 m 2 şi buzunarele cu
înălţimea mai mare de 10 m vor avea asigurată evacuarea fumului
în caz de incendiu (desfumare) prin dispozitive cu suprafaţa liberă
totală de minimum 5% din aria pardoselii, sau sistem mecanic
corespunzătoralcătuit şi dimensionat, conform normei tehnice.
4.2.88. Dispozitivele prevăzute pentru evacuarea fumului
(desfumare) în caz de incendiu, la scene şi buzunarele acestora,
vor fi acţionate automat fie sub efectul temperaturilor, fie la
depăşirea unor presiuni de 34 daN/m 2 (35Kgf/m 2 ) prevăzânduse şi
posibilitatea acţionării lormanuale, din locuri accesibile.
Se admite înlocuirea până la 40% din suprafaţa dispozitivelor de
evacuare a fumului necesare, cu ferestre cu deschidere automată
amplasate la partea superioară a scenei (deasupra grătarelor).
Cladiri de invatamant
4.2.96. Spaţiile auxiliare anexe (centrale termice, staţii tehnice, gospodării
de combustibil, grupuri electrogene, etc.) aferente clădirilor de învăţământ,
de regulă, se dispun independent sau atunci când se comasează sau grupează
cu construcţia de învăţământ se separă prin pereţi şi planşee CO (CA1)
rezistente la foc conform reglementărilor tehnice, având accese total
separate de cele ale utilizatorilor copii.
4.2.98. Folosirea sau depozitarea lichidelor ori a gazelor
combustibile în alte locuri decât cele special amenajate şi în
cantităţile stabilite, precum şi fără îndeplinirea măsurilor de prevenire şi
stingere a incendiilor specifice acestora, sunt strict interzise.
4.2.100. Limitarea propagării fumului în spaţii, încăperi, coridoare şi scări
de evacuare se asigură în clădirile de învăţământ, prin prevederea unor
elemente despărţitoare verticale şi orizontale (pereţi, planşee),
corespunzător alcătuite şi dimensionate, precum şi prin realizare unor
posibilităţi de evacuare uşoară a fumului produs în caz de incendiu,
corespunzător reglementărilor specifice.
Clădiri pentru turism
4.2.115. Scările monumentale pot fi deschise pe toată
înălţimea clădirii dacă asigură limitarea propagării
focului şi a fumului în clădire şi sunt realizate şi scări
închise necesare evacuării.
Clădiri montane
4.3.37. Spaţiile tehnice anexe (centrală termică, grup
electrogen, staţie pompare, etc, inclusiv depozite de
materiale sau substanţe combustibile), se recomandă să fie
realizate în construcţie independentă. Atunci când acestea
se dispun alipit sau înglobat în clădire, se separă cu
elemente de construcţie CO (CA1) şi rezistente la foc
minimum 1 h 30 minute.
Parcaje pentru autoturisme
 4.3.52. Parcajele publice închise pentru
autoturisme, cu capacitatea mai mare de 5
locuri de parcare, se asigură cu dispozitive de
evacuare a fumului produs în caz de incendiu
(desfumare), asigurând 0,1% din arie,
corespunzător alcătuite şi dimensionate potrivit
normativului sau sisteme mecanice de evacuare
a fumului
CONSTRUCŢII DE PRODUCŢIE Şl / SAU
DEPOZITARE
5.2.7. În spaţiile de producţie nu se vor depozita liber
materiale sau substanţe (combustibile sau
incombustibile), decât în cantităţile şi sorturile strict necesare
fluxului tehnologic pentru schimb de lucru.
5.4.10. Pentru limitarea propagării focului şi a fumului în
spaţiile închise (camerele) cu arii libere (fără pereţi
interiori) mai mari de 10.400 m 2 , din categoriile A, B şi
C(BE3a,b şi BE2) de pericol de incendiu, sub tavanul
(intradosul planşeului) acestora se prevăd sisteme de
evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, alcătuite din
dispozitive pentru evacuarea produselor arderii şi ecrane CO
(CA1), conform prevederilorart.2.5.36. la 2.5.45.
5.5.1. Asigurarea evacuării fumului (desfumare) prin
tiraj natural, organizat sau mecanic, se realizează
conform prevederilor art.2.5.1. la 2.5.30. ale normativului,
respectânduse şi condiţiile specifice.
5.5.2. Este obligatorie asigurarea evacuării fumului
la construcţiile de producţie şi cele de depozitare
precizate în normativ. Dispozitivele pentru evacuarea
fumului prin tiraj natural organizat, pot fi dispuse în
acoperiş sau în treimea superioară a pereţilor exteriori
(situaţie, în care pot asigura desfumarea numai pe
maximum 30 m adâncime a încăperii). Dispozitivele vor
asigura suprafaţa liberă normată în cazurile şi condiţiile
stabilite de normativ, urmărinduse distribuirea lor cât
mai uniformă.
5.5.3. Construcţiile pentru depozite şi încăperile pentru
depozitare cu aria mai mare de 36 m 2 ,încadrate în
categoriile A, B sau C (BE3a,b sau BE2) de pericol de
incendiu, vor avea asigurată evacuarea fumului
(desfumarea) prin tiraj natural organizat, cu dispozitive
având suprafaţa liberă însumată de cel puţin 1% din aria
spaţiilor respective, sau sistem mecanic corespunzător.
5.5.4. Casele de scări închise, care nu au ferestre spre exterior
şi după caz, încăperile tampon de acces ia acestea, vor avea
asigurate posibilităţi de evacuare a fumului (desfumare), prin
tiraj natural organizat.
5.5.5. În toate situaţiile exceptând casele de scări evacuarea
natural organizată a fumului se poate înlocui cu evacuarea
mecanică a acestuia, alcătuită şi realizată conform prevederilor
normativului.
5.5.6. Atunci când se asigură sisteme de evacuare a fumului şi
gazelor fierbinţi produse în caz de incendiu (conform art.
5.4.10.), nu mai este obligatorie evacuarea fumului
(desfumare).
5.5.7. Evacuarea fumului (desfumarea) din spaţiile de
depozitare va fi independentă de cea a spaţiilor de producţie,
indiferent de modul în care se realizează (prin tiraj natural
organizat sau mecanic).
5.5.8. Canalele de evacuare a fumului (desfumare) care
străbat spaţii ori încăperi cu alte funcţiuni sau categorii, de
pericol de incendiu decât cele pentru care sunt prevăzute, vor
avea pereţii astfel realizaţi încât să îndeplinească condiţiile
impuse de funcţiunile şi categoriile de pericol respective.
5.8.4. Sistemele şi instalaţiile de încălzire vor fi stabilite în funcţie
de categoriile de pericol de incendiu, de mărimea construcţiilor şi
gradele de rezistenţă la foc asigurate, fiind interzisă utilizarea celor
cu foc deschis în încăperile, spaţiile şi construcţiile cu pericol de
incendiu sau explozie.
5.8.5. Spaţiile şi încăperile în care se degajă substanţe combustibile,
vor avea asigurată evacuarea gazelor, vaporilor, prafului şi a
pulberilor, pe măsura degajării lor, astfel încât să nu conducă la
formarea unor concentraţii cu pericol de explozie.
5.8.6. Sistemele de ventilare ale încăperilor şi spaţiilor în care se
utilizează, manipulează sau prelucrează substanţe inflamabile, vor
fi independente de celelalte sisteme de ventilare ale construcţiei.
 5.8.7. Sistemele şi instalaţiile de ventilare aferente
depozitelor cu aria mai mare de 36 m 2 , pentru materiale sau
substanţe combustibile, vor fi independente de alte sisteme sau
instalaţii deventilare ale construcţiei.
Constructii blindate
6.1.30. Construcţiile blindate vor fi astfel conformate la foc
încât să nu faciliteze propagarea incendiilorpe arii mari,
iarspaţiile cu pericol mare de incendiu, pe cât posibil, vorfi
dispuse în zone distincte.
6.1.31. Construcţiile blindate, (inclusiv încăperile
blindate cu aria mai mare de 700 m 2 ), din categoriile A,
B şi C (BE2a,b şi BE2) de pericol de incendiu, se prevăd cu
dispozitive care să asigure evacuarea fumului în caz de
incendiu (desfumare).
Dispozitivele vor avea aria liberă însumată de cei puţin 0,2% din
aria pardoselii spaţiilor sau compartimentelor respective, fiind
alcătuite, distribuite şi realizate conform prevederilor art.2.5.1.
la 2.5.35. Evacuarea fumului (desfumarea) se poate asigura
şi mecanic.
CONSTRUCŢII CU FUNCŢIUNI
MIXTE
7.5.1. Evacuarea fumului (desfumarea) este obligatorie în spaţiile şi
încăperile stabilite în normativ, potrivit funcţiunii (destinaţiei)
specifice şi tipului de clădire cu funcţiuni mixte.
7.5.2. Alcătuirea şi realizarea evacuării fumului (desfumare), prin
tiraj natural organizat sau ecanic în construcţiile cu funcţiuni
mixte, trebuie să corespundă prevederilor art.2.5.1. la 2.5.30. şi
prevederilor specifice.
7.5.3. De regulă, porţiunile de construcţii cu funcţiuni distincte, se
prevăd cu dispozitive independente de evacuare a fumului în caz de
incendiu, separate de evacuări alefumului din alte funcţiuni.
Căile de circulaţie şi evacuare comune (orizontale şi verticale) ale unei
construcţii cu funcţiuni mixte, se pot prevede cu un singur sistem
de evacuare a fumului (desfumare), independent de evacuările
fumului din spaţiile funcţiunilor dispuse în construcţie.
7.5.4. Pentru funcţiuni diferite cu acelaşi risc sau pericol
de ince nd iu dispuse în construcţie, în cazuri justificate
tehnic se pot realiza instalaţii comune de evacuare a
fumului în caz de incendiu, cu condiţia luării măsurilor de
protecţie care să asigure limitarea propagării incendiilor între
funcţiuni prin tubulaturile care străpung elementele de separare
a funcţiunilor (pereţi, planşee).
7.5.5. Este obligatorie realizarea independentă a evacuării
fumului în caz de incendiu din sălile aglomerate, din
depozite pentru materiale şi/sau substanţe combustibile,
precum şi din alte încăperi şi spaţii ale construcţiei cu
funcţiuni mixte pe care le stabileşte beneficiarul.
7.5.6. Atunci când este obligatorie evacuarea fumului
(desfumare) din încăperi şi spaţii cu risc mare de incendiu, la
acestea se prevăd dispozitive sau sisteme de evacuare
independente de evacuare a fumului.
7.5.7. Ghenele şi canalele pentru evacuarea fumului
dintr-o funcţiunea distinctă, nu trebuie să treacă prin alte
funcţiuni, iar când aceasta este justificată tehnic, pe toată
porţiunea de trecere pereţii ghenelor sau canalelor vor fi
CO (CA1) şi cu rezistenţa la foc corespunzătoare densităţii
sarcinii termice din spaţiul respectiv, dar minimum 2
ore.
7.5.8. Cu excepţia caselor de scări, în toate situaţiile,
evacuarea natural organizată a fumului se poate
înlocui cu evacuarea mecanică a acestuia, în condiţiile şi
cu respectarea prevederilor normativului.
7.8.2. Instalaţiile utilitare aferente construcţiei vor
corespunde destinaţiilor şi riscurilor (categoriilor de
pericol) de incendiu stabilite asigurând limitarea propagării
focului şi a fumului în construcţie.
7.8.3. Sistemele şi instalaţiile electrice, de încălzire, sanitare,
ventilare, etc. trebuie să corespundă riscurilor (categoriilor de
pericol) de incendiu ale destinaţiilor respective, mărimii
construcţiilor şi gradului de rezistenţă la foc asigurat, potrivit
prevederilor reglementărilor tehnice specifice.
7.8.4. Spaţiile şi încăperile cu degajări de substanţe
combustibile, vor avea asigurată evacuarea acestora pe
măsura degajării lor, separată şi astfel realizată încât să nu
producă incendii sau explozii.
7.8.5. Sistemele de ventilare a încăperilor şi spaţiilor cu
risc mare de incendiu, precum şi a celor pentru public şi
a sălilor aglomerate, vor fi independente de alte instalaţii de
ventilare ale construcţiei.
Desfumarea cailor de circulatie si
evacuare
 Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti
Partea 6: Specificatii pentru sisteme cu presiune
diferentiala – Kituri.

Sistemele de presiune difereniala pot fi realizate prin


doua metode: PRESURIZARE sau
DEPRESURIZARE
Exemplu de sistem pentru presurizare

Legenda
1 Exterior
2 Spatiu presurizat
3 Descarcare de
suprapresiune
4 Scurgeri în exterior
5 Zona de incendiu
6 Supape de descarcare a
aerului
7 Admisie de aer
8 Ventilator de alimentare
9 Instalatie de alimentare
Exemplu de sistem pentru depresurizare

Legenda
1 Scara
2 Hol
3 Spatiu util (DP
Spatiu Depresurizat)
4 Evacuare a fumului
(Depresurizare)
5 Cale de scurgere
prin usi etc.
6 Aer pentru
înlocuire
7 Constructie
rezistent la foc
Sistemele cu presiune diferentiala ofera facilitatea mentinerii
proprietatilor utilizabile în spatii protejate, de exemplu cai
de evacuare, cailor de acces pentru interventia la incendiu,
puturi pentru interventia la incendiu, holuri, case de scari
si alte zone care necesita a fi libere de fum.
Acest document ofer informaii cu privire la siguranta vietii,
interventia la incendiu si protectia proprietatilor în
interiorul tuturor tipurilor de cladiri.
Scopul este asadar sa se stabileasca un gradient de presiune
(si deci un model pentru curentul de aer) cu spatiul de
evacuare protejat de cea mai înalta presiune si cu presiunea
scazând progresiv în zone departate de caile de evacuare.
Clase de sisteme de presurizare
Clasa de Exemple de utilizare Condiii de
sistem proiectare
Sistem clasa A Pentru mijloace de evacuare. Aparare pe loc 4.2 si Figura 2
Sistem clasa B Pentru mijloace de evacuare si interventia la 4. 3 si Figura 3
incendiu
Sistem clasa C Pentru mijloace de evacuare prin evacuare 4. 4 si Figura 4
simultana
Sistem clasa D Pentru mijloace de evacuare. Risc pentru 4. 5 si Figura 5
persoane adormite.
Sistem clasa E Pentru mijloace de evacuare prin evacuare 4. 6 si Figura 6
în etape
Sistem clasa F Sistem de intervenie la incendiu si mijloace 4. 7 si Figura 7
de evacuare
Sisteme de clasa A
4.2.1 Generaliti
Condiiile de proiectare sunt bazate pe presupunerea ca o
cladire nu va fi evacuat decât în cazul în care aceasta
este direct amenintata de incendiu. Nivelul de
compartimentare al incendiului este în asa fel încât
obicei ocupantii ramân în siguranta în interiorul
cladirii. Asadar, este putin probabil ca mai mult de o
usa înspre spatiul protejat (fie acela dintre scara si
hol/coridor, sau usa de iesire final) vor fi deschise
simultan.
4.2.2.1 Criteriu de scurgere aer
Curentul de aer prin usa între scara presurizat si hol /
coridor nu va fi mai mic de 0,75 m/s, când:
a) pe oricare etaj usile dintre hol/coridor si scara
presurizata sunt deschise;
b) descarcarea de aer din hol/coridor pe acel etaj este
deschisa;
c) pe toate celelalte etaje toate usile dintre scara
presurizata si holuri/coridoare sunt închise;
d) toate usile dintre scara presurizata si iesirea finala
sunt închise;
e) usa de iesire final este închisa.
Criteriul de curgere Criteriul de presiune
aer diferentiala

 Legenda
 1 Usa deschias
 2 Usa închisa
 3 Cale de
introducere a
aerului
 Nota- Usa deschisa
poate indica o cale
de scurgere deschisa
printr-un hol
simplu.
4.2.2.2 Criteriu de diferenta a presiunii
Diferenta de presiune de-a lungul unei usi închise dintre
scara presurizata si hol/coridor nu va fi mai mica decât 50
Pa ± 10% când:
a) calea de introducere aer din hol/coridor pe acel etaj este
deschisa;
b) pe toate celelalte etaje toate usile dintre scara presurizata
si holuri/coridoare sunt închise;
c) toate usile dintre scara presurizat si iesirea finala sunt
închise;
d) usa de iesire finala este închisa.
Nota- Cele 10% nu sunt pentru a se folosi în calcule ci pentru
flexibilitatea în acceptarea rezultatelor testarilor.
4.3 Sistem de presurizare clasa B
Un sistem de presiune diferentiala de Clasa B poate fi utilizat
pentru a minimiza potentialul pentru contaminare grava a
puturilor pentru interventia la incendiu cu fum în timpul
mijloacelor de evacuare si operatiunilor de serviciu de
interventie la incendiu.
În unele situatii de incendiu poate fi necesar sa se
conecteze furtunurile la conductele principale de
incendiu la un etaj sub etajul incendiat si sa se întinda
acestea prin scara în holul etajului incendiat. De aceea
adesea, nu este posibil sa se închid usile dintre aceste
holuri si scara în timp ce se desfoara operatiile de
interventie la incendiu.
Este, totusi, esential ca, sa fie pastrata libera casa scarilor de o
contaminare serioasa cu fum. Pentru a limita propagarea
fumului din zona incendiului în hol si apoi în prin usa
deschisa dintre hol si casa scarilor, o viteza de cel putin 2
m/s trebuie sa fie asigurata la usa hol/încapere.
Pentru a asigura viteza minima de 2 m/s prin usa deschisa a
scarilor este necesar sa se asigure pierderi suficiente din
încapere la exteriorul cladirii. In fazele târzii ale dezvolatrii
incendiului o pierdere mai mult decât adecvata va fi în
general furnizat prin spargerea vitrajelor exterioare.
Totusi, nu se poate presupune ca ferestrele se vor sparge
înainte de sosirea serviciului de pompieri, si de aceea
este necesar sa se asigure ca este disponibil o
suprafata suficienta de pierdere prin fatada
exterioara, instalatie de ventilatie sau cai de aer
deschise special proiectate
4.3.2.1 Criteriu diferenta de presiune
Alimentarea cu aer trebuie sa fie suficient pentru a
mentine presiunea diferentiala data în Tabelul 2 când
toate usile catre ascensor, scara si hol si usile de iesire
finale sunt închise si calea de aer deschisa din zona
încaperii este deschisa.
Sistemul trebuie sa fie proiectat astfel încât casa scarilor
si holul si unde este prevazut, putul ascensorului sunt
pastrate libere de fum. In cazul în care fumul intra în
hol, presiunea din scara nu trebuie sa conduca fumul
în putul ascensorului sau invers. Aceasta trebuie sa
fie asigurat prin furnizarea unei presurizari
separate a putului scensorului de interventia la
incendiu, holului si scarilor.
Tabel 2 – Presiunile difereniale minime permise dintre
spatiile specificate pentru sisteme de clasa B

Spatiu specificat Presiune


difereniala de
mentinut
De-a lungul putului ascensorului si spatiului util 50 Pa
De-a lungul casei scarilor si spatiului util 50 Pa

De-a lungul usilor închise dintre fiecare hol si 45 Pa


spatiul util

Nota- Pentru flexibilitate în rezultatele acceptabile ale încercarii


este permis o toleranta de ± 10 % asupra
4.3.2.2 Criteriu de scurgere aer
Alimentarea cu aer trebuie sa fie suficienta pentru a mentine
un curent de aer de minim 2 m/s prin usa deschisa dintre
hol si spatiul util la etajul afectat de incendiu cu toate usile
urmatoare deschise:
a) scara - hol pe etajul afectat de incendiu;
b) scara - hol pe etajul adiacent;
c) putul ascensorului pentru lupta împotriva incendiului -
hol pe etajul adiacent;
d) scara– aer din exterior la nivelul de acces al pompierilor si
calea de introducere a aerului pe nivelu incendiat este
deschis.
Daca se presupune ca este deschis o usa care are 2 canaturi,
pentru scopul calculului poate fi presupus ca un canat se
afla în poziia închisa pentru aceste calcule.
Criteriul de Criteriul
curgere aer de presiune
diferentiala

 Legenda
 1 Scara de interventia la
incendiu
 2 Holuri de interventia
la incendiu
 3 Usa deschisa
 4 Usa închisa
 5 Cale de descarcare a
aerului
 6 Usa deschisa (holuri
de interventia la
incendiu)
 7 Usa închisa (holuri de
interventia la incendiu)
 8 Curent aer de la putul
ascensorului de
interventia la incendiu
4.4 Sisteme de presurizare clasa C
4.4.1 Generaliti
Conditiile de proiectare pentru sistemele clasa C se bazeaza
pe presupunerea ca utilizatorii cladirii vor fi evacuati toti la
activarea semnalului de alarma la incendiu adica evacuare
simultana.
In cazul unei evacuri simultane se presupune ca intreaga casa
a scarilor va fi ocupata pentru perioada nominala a evacurii
si dupa aceea va fi libera de evacuati. In consecinta,
evacuarea va apare pe durata fazelor timpurii ale dezvolatrii
incendiului si o anumita pierdere de fum pe scari poate fi
tolerata. Scurgerea de aer datorata sistemului de
presurizare trebuie sa elibereze scarile de acest fum.
4.4.2.1 Criteriu de scurgere aer
Viteza aerului prin usa dintre spatiul presurizat si spatiul
util nu trebuie sa fie mai mic de 0,75m/s când:
a) pe etajul incendiat usile dintre spatiul util, casa
scarilor si holul presurizat sunt deschise;
b) calea de descarcare a aerului din spatiul util pe etajul
incendiat, unde viteza aerului este masurat, este
deschisa;
c) toate celelalte usi altele decât usile de pe etajul
incendiat se presupune ca sunt închise;
Tabel 3 – Presiunea diferentiala
minima pentru sistemele clasa C
Pozitia usilor Presiunea
diferentiala de
mentinut, min
i) Usile dintre spatiul util si spatiul presurizat 50 Pa
sunt închise pe toate etajele
ii) Toate usile dintre scara presurizata si usa de iesire finala
sunt închise
iii) Calea de evacuare a aerului din spatiul util de pe etajul
unde se masoara presiunea diferentiala este deschisa
iv) Usa de iesire finala este închisa
v) Usa de iesire finala este deschisa si punctele de la i) pâna la 10 Pa
iii) de mai sus sunt îndeplinite

Nota- Pentru flexibilitate în rezultatele acceptabile ale încercarii este permis o


toleranta de ± 10 % asupra masurarii
Legenda: 1 - Usa deschisa; 2- Usa închisa; 3 Cale de introducere a

aerului:Nota Figura 4 poate include holuri .

Criteriu diferenta de
Criteriu curgere aer Criteriu diferenta
presiune
de presiune
Toate usile inchise
4.5 Sisteme de presurizare clasa D
4.5.1 Generaliti
Sistemele clasa D sunt destinate cladirilor unde
utilizatorii pot sa doarma, de exemplu hoteluri,
moteluri si cladirii tip instituional. Timpul necesar
utilizatorilor pentru a ajunge într-un spatiu protejat
înainte de a ajunge la iesirea finala poate fi mai mare
decât se asteapta într-o alerta sau mediu valid si
utilizatorii pot fi nefamiliarizati cu cladirea sau au
nevoie de asistenta pentru a ajunge la iesirea
finala/spatiul protejat.
4.5.2.1 Criteriu de scurgere aer
Viteza aerului prin usa dintre spatiul presurizat si spatiul util pe
nivelul incendiat nu trebuie sa fie mai mica de 0,75 m/s când:
a) pe etajul incendiat usa dintre spatiul util si spatiul presurizat
este deschis si/sau
b) toate usile din spatiul util de pe etajul incendiat dintre spatiul
presurizat si calea de descarcare a aerului sunt deschise si/sau
c) toate usile din spatiul presurizat de pe etajul incendiat spre
iesirea finala care traverseaza calea de evacuare de la iesirea din
spatiul util sunt deschise si/sau
d) toate usile dintre scara presurizata si iesirea finala sunt deschise
si/sau
e) usa de iesire finala este deschisa si/sau
f) calea de introducere a aerului din spatiul util de pe etajul
incendiat este deschisa.
Tabel 4 – Presiunea difereniala minima pentru
sistemele de clasa D
Pozitia usilor Presiunea
diferentiala de
mentinut, min.
- Usa dintre spatiul util si spatiul presurizat pe etajul incendiat este 10 Pa
închis;
- Toate usile din spatiul presurizat care intersecteaza calea de
evacuare din spatiul util la usa de iesire finala sunt deschise:
- Toate usile dintre scara presurizata si usa de iesire finala sunt
deschise;
-Usa de iesire finala este deschisa;
-Calea de evacuare a aerului din spatiul util de pe etajul unde se
masoara presiunea difereniala este deschisa
- O usa de pe alt nivel decât nivelul incendiat este deschisa
-Usile dintre spatiul util si spatiul presurizat sunt închise pe toate 50 Pa
etajele
-Usile dintre scara presurizata si usa de iesire finala sunt închise
-Calea de evacuare a aerului din spatiul util de pe etajul unde se
masoara presiunea difereniala este deschisa
- Usa de iesire finala este închisa
Legenda: 1 - Usa deschisa; 2- Usa închisa; 3 Cale de introducere a
aerului:Nota Figura 5 poate include holuri.
Sisteme de presurizare clasa E
4.6.1 Generaliti
Un sistem clasa E este un sistem utilizat în cladiri unde modul de
evacuare în caz de incendiu este evacuarea în etape.
In scenariul ”evacuare în etape” se considera ca intreaga cladirea va
fi înca ocupata pentru un timp considerabil în timp ce incendiul
se dezvolta, ducând la presiuni mai mari de incendiu în plus fata
de cantitati mai mari de fum si gaze fierbinti (aceasta poate varia
mult în functie de tipul materialelor, sarcina termica implicata si
geometria sarcinii ternice).
In situatia ”evacuare în etape”, casele scarilor protejate trebuie sa fie
mentinute libere de fum pentru a permite persoanelor sa iasa în
siguranta de pe niveluri, altele decât nivelul incendiat, la un
stadiu mai întârziat de dezvoltare a incendiului.
 4.6.2.1 Criteriu de scurgere aer
Viteza aerului prin usa deschisa dintre spatiul presurizat
si spatiul util pe nivelul incendiat nu trebuie sa fie mai
mic de 0,75 m/s când:
a)pe etajul de deasupra etajului incendiat uile dintre
spatiul util si spatiul presurizat sunt deschise si/sau
b) toate usile din spatiile presurizate de pe cele doua
etaje care traverseaza calea de evacuare de la iesirea
din spatiul util spre iesirea final sunt deschise si/sau
c) toate usile dintre scara presurizata si iesirea finala
sunt deschise si/sau
d) usa de iesire finala este deschisa si/sau
e) calea de introducere a aerului din spatiul util de pe
etajul incendiat este deschisa.
Pozitia usilor Presiunea
diferenial de
meninut, min.
-Usile dintre spatiul util si spatiul presurizat sunt deschise pe 10 Pa
dou etaje adiacente
-Toate usile din spatiul presurizat pe acele doua etaje care
intersecteaza calea de evacuare din spatiul util la usa de iesire
final sunt deschise
-Toate usile dintre scara presurizat si usa de iesire finala sunt
deschise
- Usa de iesire final este deschisa
- Calea de evacuare a aerului din spatiul util de pe etajul unde
se masoara presiunea difereniala este deschisa
- Usile dintre spatiul util si spatiul presurizat sunt închise pe 50 Pa
toate etajele
Toate usile dintre scara presurizata si usa de iesire finala sunt
închise
- Calea de evacuare a aerului din spatiul util de pe etajul unde
se masoar a presiunea diferentiala este deschisa
-Usa de iesire finala este închisa
Legenda: 1 - Usa deschisa; 2- Usa închisa; 3 Cale de introducere a

aerului:Nota Figura 5 poate include holuri.


4.7 Sisteme de presurizare clasa F
4.7.1 Generaliti
Un sistem de presiune difereniala clasa F poate fi utilizat
pentru a minimiza potentialul pentru contaminarea
serioasa a casei scarilor de interventia la incendiu cu
fum pe durata evacurii si a interventiei pompierilor.
Pe durata operatiilor de interventia la incendiu va fi
necesara sa se deschid usa dintre holul de interventia
la incendiu si spatiul util pentru a se interveni asupra
unui potential incendiu generalizat.
In anumite situatii poate fi necesar sa se racordeze
furtunuri la hidrant pe un etaj sub etajul incendiat
si acestea sa se desfasoare prin scari hol la etajul
incendiat. De aceea nu este adesea posibil a se
închide usile dintre aceste holuri si scara în timp ce
se desfasoara operatii de interventia la incendiu.
Daca hidrantul este numai în interiorul coridorului
sau a spatiului util în fata holurilor, usa dintre hol si
coridor sau spatiul util de pe etajul de sub etajul
incendiat se presupune cu atât mai mult a fi deschis
pe durata operatiilor de interventie la incendiu.
Pentru a limita împrastierea fumului din zona
incendiului în hol si apoi în prin usa deschisa
dintre hol si casa scarilor, o viteza de cel putin 2 m/s
trebuie sa fie asigurata la usa dintre casa scarilor si hol
când toate usile din hol spre spatiul util sunt deschise.
Din moment ce viteza la usa dintre hol si spatiul util
poate fi mai mica de 2 m/s si din aceasta cauza fumul
poate patrunde din spatiul util în hol, acest fum
trebuie sa fie înlaturat din hol prin atingerea unui
debit suficient de schimbare a aerului în hol când toate
usile holului sunt închise.
Tabel 6 – Presiunea diferentiala minima dintre spatiile specificate
pentru sisteme clasa F când toate usile sunt închise
Spaiu specificat Presiunea
diferenial ade
meninuta, min.
De-a lungul putului ascensorului si spatiului util 50 Pa
De-a lungul scarilor si spatiului util 50 Pa
De-a lungul usilor închise dintre fiecare hol si spatiul util 45 Pa

Nota- Pentru flexibilitate în rezultatele acceptabile ale încercarii este


permis o toleranta de ± 10 % asupra
4.7.2.2 Criteriu de scurgere aer între casa scrilor si hol
Alimentarea cu aer trebuie sa fie suficient pentru a mentine viteza
aerului de 2 m/s prin usa deschisa dintre scari si hol la etajul
incendiat având calea de descarcare a aerului de pe nivelul
incendiat deschisa si deschise toate usile dintre:
a) toate usile dintre hol si compartimentul afectat de incendiu;
b) scara si holul de pe etajul de sub etajul incendiat;
c) putul ascensorului de interventie si holul de pe etajul de sub
etajul incendiat;
d) scara si aerul din exterior la nivelul de acces al pompierilor;
e) holul si spatiul util de pe etajul de sub etajul incendiat (aceasta
se aplica unde hidrantul este amplasat în spatiul util în fata
holului).
Nota: Daca o usa care are 2 canate se presupune a fi deschis pentru
scop de calcul si încercare de acceptare, canatul mai mic poate fi
presupus a fi în pozitie închis.
4.7.2.3 Criteriu de scurgere aer dintre hol si compartimentul de
incendiu
Alimentarea cu aer trebuie sa fie suficient pentru a mentine un curent de
aer de minimum 1 m/s prin toate usile deschise dintre hol si
compartimentul afectat de încendiu cu (a se vedea figura 7):
a) usa dintre casa scrilor si hol închis;
b) toate usile dintre hol si spatiul util adiacent de pe etajul incendiat
deschise;
c) scara si aerul din exterior la nivelul de acces al pompierilor deschis;
d) calea de introducere a aerului din compartimentul afectat de incendiu
deschis.
Cerinta c) de mai sus nu se aplica daca este un hol simplu între casa
scarilor si usa de iesire finala. Toate usile acestui hol trebuie sa fie cu
autoînchidere.
 4.7.2.4 Criteriu de scurgere de aer alternativ la 4.7.2.3
 Se mentine o viteza de schimb a aerului de 30 h-1 în hol pe
etajul incendiat cu (a se vedea figura 7):
 a) toate usile holului inclusiv usa dintre hol si casa scarilor
închise;
 b) usa dintre scara si aerul din exterior la nivelul de acces al
pompierilor deschisa;
 c) calea de introducere a aerului a compartimentului
afectat de incendiu deschis.
 Cerinta b) de mai sus nu se aplica daca este un hol simplu
între casa scrilor si usa de iesire finala. Toate usile acestui
hol trebuie sa fie cu autoînchidere.
Figura 7 – Condiii de proiectare
pentru sisteme clas F
Legenda: 1 Scara; 2 Hol;3 Spatiu util; 4 Alimentare aer;5 Cale de pierdere prin
usi, etc. 6 Cale de introducere aer din cladire; 7 Ventil de eliminare
suprapresiune; 8 Spatiu util; 9 Hol ascensor;10 Ascensor
5.1.1 Proiectare si constructie cladire
Informatile furnizate în acest punct acopera toate clasele
de sisteme si în special pe cele menite a acoperi
protectia casei scarilor, holurilor si coridoarelor care
fac parte dintr-o cale de evacuare sau put de lupta
împotriva incendiilor.
Scopul este de a stabili o diferenta de presiune care sa
traverseze orice cai de pierderi care vor asigura ca
fumul sa fie înlaturat din spatiul protejat. Acest lucru
este realizat prin mentinerea spatiului protejat la o
presiune mai mare decât cea din zona de incendiu.
Este esential ca sa fie furnizat o descarcare a aerului
din spatiul util pentru a asigura mentinerea unei
diferente de presiune. A se vedea figurile 8 a) i 8 b).
Legenda
1 optiune alternativa este controlul ventilatorului pentru a asigura
ca suprapresiunea sa nu depeasca 60 Pa max; 2 Trape de
descarcare presiune setate sa opereze la 60 Pa (max) în casa
scarilor; 3 Presurizarea este descarcata egal pe înaltimea scarii
pentru cladiri mai mari de 11 m (pentru cladiri mai mici de 11 m
este acceptabil o singur descarcare în mod normal la capatul de
sus);4 Scari pentru interventia la incendiu; 5 Spatiu util; 6
Pierdere în exterior; 7 Aer presurizat descarcat la fiecare nivel de
hol; 8 Distanta dintre descarcarea aerului sa nu fie mai mare
decât trei niveluri; 9 Hol acces pentru lupta împotriva
incendiului; 10 Zona incendiu; 11 Supape descarcare aer;12 Nivel
acces pompieri; 13 Intrare singular aer; 14 Detector de fum; 15
Trap motorizat de fum; 16 Comutator anulare ofiteri pompieri;17
Unitati presurizare aer principal si de rezerva; 18 Camera uzinei
care este protejata prin compartimentare rezistenta la incendiu 2
ore si cu ventilatoare presurizare împotriva fumului
 Figura 8 a) – Caracteristicile unui sistem tipic de presiune
difereniala cu alimentare la capatul de jos al scrii
 Legenda
 1 Trape de descarcare presiune setate sa opereze la 60 Pa (max) în casa
scrilor; 2 Camera uzinei care este protejat prin compartimentare
rezistent la incendiu 2 ore si cu ventilatoare presurizare împotriva
fumului; 3 Detector de fum; 4 Doua intrari aer pe fatade alternative ale
cladirii echipate cu detector de fum si trap motorizat de fum; 5 Unitati
presurizare aer principal si de rezerva; 6 Intrare alternativa aer; 7 Trapa
motorizata de fum; 8 Intrare aer; 9 O optiune alternativa este controlul
ventilatorului pentru a asigura ca suprapresiunea sa nu depeasca 60 Pa
max; 10 Scari pentru lupta împotriva incendiului; 11 Putul ascensorului
pentru lupta împotriva incendiului (daca este necesar); 12 Spatiu util;
13 Pierdere în exterior; 14 Presurizarea este descarcata egal pe înaltimea
scarii pentru cladiri mai mari de 11 m (pentru cladiri mai mici de 11 m
este acceptabil o singur descarcare în mod normal la captul de sus); 15
Hol pentru lupta împotriva incendiului; 16 Aer presurizat descarcat la
fiecare nivel de hol; 17 Distanta dintre descarcarea aerului sa nu fie mai
mare decât trei niveluri; 18 Zona incendiu; 19 Supapa descarcare aer; 20
Nivel acces (pompieri);21 Comutator anulare ofiteri pompieri
 Figura 8 b) – Caracteristicile unui sistem tipic de presiune
diferenial cu alimentare la capatul de sus al scarii

S-ar putea să vă placă și