Sunteți pe pagina 1din 71

HINIS'l'ERUL LUCRARILOR PUBLIC!

: S1 JUmNAJARII 'l'DI'l'ORIULUI

D1RECT1A COORDONARE CERCETARE ST1NTIFICA S1 REGLEMENTARI TEHNICE PENTRU CONSTRUCT11

RORMA'l'IV

DE PREVEH1RE S1 S'l'IHGER!: A 1llCilHDIlLOR PE DURA'l'A EXECU'l'ARI'I LUCRARlt.OR'DE CONSTRUC'l'I1 S1 1NS'l'ALA'l'I1 APDEN'l'E AC!:S'1'ORA

C 30011994

Elaborat de:

INSTlTUTUL DE PROIECTARE, CERCETARE S1 INGINERIE TEHNOLOGICA PENTRU CONSTRUCTII (SC - 1PC - SA)

Director: ing. Gheorghe TanaBe

Sef colectiv: ing. Bugen Stancioiu ResponBabil de

lucrare: sing. Dorina Dragomir

Avizat de:

D1RECTIA COORDONARE CERCETARE STIINTIFICA S1 REGLEMENTARI TEHNICE P~~RU CONSTRUCTII

Director: ing. Paul Popescu Responsabil de

lucrare MLPA'l': arh. Doroteia Cocheci

A,

K1H18TBRUL LUCRAR1LOR PUBL1CB 81 AMENAJAR11 TBR1'l'OR1ULU1

M:IN18TBRUL DE :INTERNE COMANDAMENTUL TRUPELOR DE POMP:IERI

o R D I R Hr. 20 H din 11.07.19~

Avand in vedere avizul Consilului TehnicoStiintific nr.102 din 18.04.1994.

In temeiul Hotar&rii Guvernului nr.795/1992, modificata prinHotar!rea Guvernului nr.491/1993, privind organizareasi functionarea Ministerului Lucrarilor·Publice si Amenajarii Teritoriului.

In conformitate cu Hotar&rea Parlamentului nr.11/1992 si a Decretului 223/1992.

Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, emite urmatorul

AVJ:Z

HR. 24726 110.06.1994ORDIN:

La cererea INST I TUTULU I DEPROIECTARE CERCETARE SI INGINERIE TEm~OLOGICA PENTRU CONSTRUCTII (S.C. - I.P.C. - S.A.), COMANDAMENTUL TRUPELOR DE POMPIERI avizeaza favorabil "Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora" inregistrata la nr.231/1994, potrivit atributiilor stabilite MINISTERULUI DE INTERNE prin Legea nr.40/1990 si a prevcderilor art.3 din Decretul nr.290/77.

Avizarea s-a facut pe baza lucrarii elaborate de catre S.C. - I.P.C. - S.A. Filiala "GAMMA" si a avizului Consilului Tehnico-Stiintific al M.L.P.A.T. din 18.04.1994, in care sunt incluse observatiile si propunerile specialistilor nostri

Art.1 Se aproba "Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente

acestora" indicativ C 300/1994. .

Art.2 Normativul de la art.1, intra in vigoare la data publicari'i lui de catre Institutul de Proiectare Cercetare si Inginerie Tehnologica in Constructii in brosura si difuzarii celor interesati.

Art.3 Directia Coordonare, Cercetare

Stiintifica si Reglementari Tehnice p~ntru Constructii, Va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

COMANDANTUL TRUPELOR DE POMPIERI Genera1-maior,

ing.1one1 Craciun

K I H I 8 T R 0 , Karin Cristea

,Anexa: 74 file N.S. normac~v stampilate pentru neschimbare

3

eOI'RINS

:rtEGULI S1 MASURI DE PREVENIP.E S1 ST1NGERF, A INCENDIILOR SPECIFICE ORGAN1ZARILOR DE SA!TrIER S1 PE Tllo!PUL EXECUTARI1 LUCRJ ... l:(.1LCR DE COHSTRUCTI1 S1 IllSTALA'l'I1 AFERENTE.

ORDlNUL MINISTERULUI LUCRJ._ ~ ILOR PUBLICF 51 AHENAJARII TEF TTORIULUI , NF . 2 ON Ill. 07 . 1994 ... 2 AVIZUL MINISTERULU! DE INTERI\S-COMAl.JDAHEN'l'UL

TRUPELOR DE POMP1ER1 NR.24726/10.06.1994 3

PREFATA '" " '" " .. 8

CAPITOLUL 1 - DOMENIUL DE APLIeARE 9

CAPITOLUL 2 - OBLIGATII 5I ~SPl'NDERI 12

2.1. Obligatiile si r~3punderile

executantilor 5i lucrari 12

2.2. Obligatiile si raspunderile proprietarilor si respectiv

a administraciei ~ 15

2.3. Obligatiile si raspunderile maistrilor si conducatorilor

punctelor de lucru 17

2.4. Obligatiile si ra5punderile

5efilor formatiilor de" lucru 19

2.5. Obligatiilesi raspunderile proiectantilor organizarilor

de sant3 er 21

CAPlTOLUL 3 - ORG~~1ZAREA ACT1VITATII DE PREVENIRE SI STINGERE ~

INCENDIILOR 23

3.1. Prevederi generale 23

3.2. Instruirea personalului 25

3.3. Organizarea activitatii de

prevenire 5i stingere a incendiilor la locurile de

munca 27

3.4. Controlul respectarii

reglementarilor ,28

Pag.

3.5. Reglementarea utilizarii Pag.

focului deschis 29

CAPITQLUL 4 - ECHIPARE SI DOTkRE CU

MIJLOACE DE SEMNALIZARE SI

STING ERE A INCENDIILOR............ 31 CAP1TOLUL 5 - MARCAREA LOCUR1LOR DE MUNCA

51 DEPOZITARE A MATERIALELOR 35

CAPITOLUL 6 - LUCRARI DE ORGANIZARE DE

SANTIER ,................ 36

6.1. Generalitati 36

6.2. Drumuri, cai ferate 40

6.3. Asigurarea utilitatilor 41

6.3.1. 1lwninatul pe timp de noapte 41

6.3.2. Instalatii de incalzire 41

6.3.3. 1nstalatii de alimentare cu

apa pentru 5tingerea

incendiilor 42

6.4. Sector admini5trativ - cazare

cantina 43

6.5. Depozitarea materialelor de

construct::'i 45

6.6. Masuri de prevenire si stingerea incendiilor pe timp friguros...... 49

6.7. Productie secundara 53

6.7.1. Ateliere de prelucrare a

lemnului 53

6.7.2. Atelierede prelucrare a

plutei si a maselor plastice 55

6.7.3. Ateliere de vopsitorie 56

6.7.4. Atel·iere mecerrLce 5i electrice.. 58 6.7.5. Ateliere de intretinere si

reparatii autovehicule si

utilaje de constructii 59

6.7.6. Incaperi de inca~cat

acumulatori 61

6.7.7. Statii si generatoare

acetilena 62

4

5

&,

CAP1TOLUL 7 - LUCRAR1 DE EXECUT1E A CONSTRUCT11LOR S1 1NSTALAT1ILOR

AFERENTE ACESTORA 64

7.1.' Lucrari de terasamente, sapaturi... 64 7.2. Lucrari de executiesi utilizare

a cofrajelor (glisante, pasitoare,

plane, mobile etc.) 67

7.3. Lucrari de executie si utilizare a schelelor, esafodajelor si

scarilor , . . . . .. 70

7.4. Lucrari de sudura 72

7.5. Lucrari de preparare,turnare si

compactare a betoanelor 77

7.6. Executarea lucrarilor de zidarie si tencuieli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

7.7. Montarea elementelor de constructii prefabricate din beton, metal

si mijloace de ridicat si

transportat utilizate 80

7.8. Invelitori si sarpante 81

7.9. Izolatii hidrofuge cu bitum, transportul bitumului topit si prepararea amorsajului

bi tum-benz ina : " 82

7.10.Izolatii - Prevederi generale. 85

7.11.1zolatii· cu materiale bituminoase

la acoperisuri si terase..... ..... 86 7.12.lzolatii termice (conducte si

cladiri) 88

7.13.lzolatii frigorifice si fonice 90

7.14. Protectii anticorozive......... . . 91

7.1S.Lucrari de finisaje , 96

7.16.1gnifugarea materia1e1or si

elementelor combustibile 101

7.17.Depozitarea capselor pentru

pistoa1e1e de implantat bolturi ..... 103

Pag.

7.18.Executarea lucrarilor de

instalatii 1.10'5

7.19.Centrale termice, cosuri si

canale de fum 108

7.20.Execurarea lucrarilor de instalatii electrice iluminat, forta,

paratraznet 111

CAPlT0LUL 8 - CAl DE COMUNlCATlE 119

Pag.

ANBXB:

TABELUL Nr.1 - Dotarea cu IIIijloace de prima interventie pentru stingerea incendiilor la constructiile provizorii din organizarea de santier si a lucrarilor

de executie 120

ANEXA Nr.1 - Dotarea posturilor de incendiu (extras pentru cladiri provizorii de organizare de santier si

lucrari de executie) 124

ANEXA Nr.2 - Nomenclatorul - verificarilor ce se executa la mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor (extras pentru constructiile provizorii de organizare de santier si a lucrarilor de

executie) 126

ANEXA Nr.3 - Extras din STAS 297/1,2 129

6

7

NORMATrv DE PREVENIRESI STINGERE A INCENDIILOR PE DORATA EXECOTARII LOCRARILOR DE CONSTROCTII SI INSTALATII AFERENTB ACBSTORA

Indicativ C - 300/94

PIt_FATA

o B IE C T

Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii 1ucrari1or de constructii si insta1atii aferente acestora, indicativ C 300/1994, a fost elaborat conform prograrnului Ministerului Lucrarilor Publice si Arnenajarii Teritoriului.

Lucrarea a fost Tehnico 5tiintific al 18.04.1994 si aprobata cu din 11.07.1994.

In prealabil s-a obtinut acordul ~1inisterului de Interne - Comandarnentul Trupelor de Pompieri cu nr.24726 din 10.06.1994.

Norrnativul stabileste, 'reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor, specificc€? organizarilor de saritier si pe timpul executarLi lucrarilor de constructii si insta1atii a f ez eritxe

acestora

CAP1TOLUL 1. DOMEN1UL DB APL1CARE

avizata in Consiliu1 MLPAT cu nr.102 din Ordinul MPLAT nr. 20 N

1.1. Prezentele norme de prevenire s i stingere a incendiilor si de dotare, sunt

. obligatorii pe timpul executarii 1ucrari1or de constructii s~ a insta1atiilor de baza si la executarea Lucz-axd Lo.r de organizare de santier,

inclusiv 1a depozitarea, transportul si

manipularea materia1e1or si substantelor

cornbustibile care se pun in opera.

1.2. Normele se aplica, curnulativ, pentru fiecare constructie, instalatie, atelier, etc., in parte, indiferent de capitolul la care sunt prevazute.

Elaborat de:

INSTITOTOL DE PR01ECTARE, CERCETARE S1 1NG1NER1E TEHNOLOGICA PENTRO CONSTRUCTII (SC - IPC - SA)

AProbat de:

MINI5TERUL LUCRARILOR PUBL1CE 51 AMENAJARII TER1TOR1ULU1

Cu ordinul nr .

10 N/11.07.1994. .. . .

9

1.3. Pentru noi categorii de lucrari sau tehnologii de executie, este obligatoriu sa se completeze aceste norme cu reguli si masuri corespunzatoare de prevenire si stingere a incendiilor.

1.4. Orice substanta manevrata pe santier, va trebui sa fie insotita de un document din care sa rezulte car-ac t e r i.s t.i.c i Le privind gradul de inflamabilitate sau pericolul de explozie si in ce conditii.

In cazul in care aceste elemente nu sunt precizate de producator, executantul va obtine datele necesare de la acesta sau de la un institut autorizat.

1.5. Prezentele norme pot fi completate cu reglementari specifice de executie a lucrarilor de constructii si instalatii, precum si de do t ar e , ori din cartile tehnice sau Lns t ruc t d un i.Le de exploatare specifice fiecarui tip de constructie sau instalatie.

1.6. Pentru constructiile si instalatiile definitive ori cu utilizare mai mare de 15 ani (baze de productie, ateliere confectii' etc.) apartinand unitatilor de executie a lucrarilor de constructii si instalatii. est~ obligatorie respectarea reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor ale constructiilor definitive.

- . Executia lucrarilor de baza, luc7a7~~or de executie realizate def~n~t~ve, deservite de organizarea respect~v bazele de productie.

\\

-~

totalitatea la obiecte de santier si

\ \.

DEFINI'l'II:

Organizarea de santier insumeaza

obiectele si lucrarile cu caracter provizoriu, necesare realizarii lucrarilor de bazai amplasarea se poate face in afara sau in ·incinta obiectivului care se realizeaza sau in incinta unui obiectiv aflat in exploatare.

11

. CAPI'1'OLOL 2

OBL1GA'1'11 S1 RASPOHDER1

2.1: Ob1igatiile

executantilor de lucrari

si

raspunderi],e

2.1.1. Unit,tile de executie a 1ucrari1or de constructii si insta1atii au urmatoare1e responsabi1itati principa1e:

a) sa ia toate masuri1e necesare pentru protectia contra incendiilor 1a., organ~z,:,-rea santiere10r si pe parcursul executar~~ 1ucrar~lor de baza;

b) sa realizeze in functie de tipurile de lucrari ce se executa integral si 1a timp in buna stare de functionare toate lucrarile si masurile de prevenire si stingere a in?endii,lor p~e,:a~ut7 in documentatia tehnico-econom~ca a ~nvest~t~e~ s~ sa aduca 1a cunostinta investitorului so1utii1e ~ecorespunzatoare, ~misiunile sau incalcarile normelor, pe care Ie constata, solicitand rezolvarea acestorai

c) sa asigure cunoasterea si respectarea de catre intregul personal din' subordine, a normelor si masul.i1or deprevenire si stingere specifice activitatii, precum si a celor specifice unitatilor sau 1ocuri1or de munca in care executa astfel de 1ucrari;

d) sa stabi1easca impreuna cu

beneficiarii si proiectantu1in cazu1 1ucrari1or ce Le executa in incinta obiectivelor in exploatare, masurile de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mij Loe.ce de interventie, precum si modul de realizare a acestora;

e) sa primeasca pentru executie numai

12

documentatii (proiecte) in care sunt evidentiati factorii de risc pe faze de executie, masuri1e pentru prevenirea si stingerea incendiilor precum si dotarea cu mijloace de protectie necesare;

f) sa nu execute lucrari pentru care proiectele de executie nu respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor, sau nu sunt 'verificate - conform legii - de verificatori

atestati;

g) sa solicite proiectantului

instructiuni de functionare, intretinere, revizii si reparatii a insta1atiilor, utilajelor, aparatelor, si dispozitive1or de prevenire si stingere a incendii10r prevazute 1a organizarea de santier, inclusiv pentru r.e1e din import, pe care le comp1eteaza daca este cazul, instruieste personalu1 de deservire si intretinere a aces tor .mijloace de protectie impotriva incendii1or;

h) sa asigure efectuarea probelcr de . punere in functiune a lucrarilor executate, a .rodajului precum si a altor probe mecanice care ~~ ~evin, in conditii de deplina securitate impotriva .. incendiilor;

J, .. i) sa aduca la cunostinta unitatilor i.~itoriale de pompieri, cu 30 de zi1e inainte, $spre inceperea lucrarilor noi de constructii si s~talatii, precum si cucel putin 3 zile inainte despre darea in exploatare a lucrarilor executate olln intregime, partiala, provizorie sau

~finitiva) i .

- 2.1.2. Sa uti1izeze in executia 1ucrarilor ;~ produsele si procedeele prevazute in Pfoiect, certificate sau pentru care exista agr.emente tehnice.

..... 2.1.3. In situatia realizarii unor lucrari de ,e;;.,.tre mai multi executanti, si se creaza suprapuneri de procese de lucru, pe verticala saC!

13

orizontala, se impun urmatoarele masuri:

a) inainte de inceperea lucrului, seful de forma tie va face instructajul personalului muncitor, atat referitor la executarea lucrarilor propuse bat si din punctul de vedere al masurilor de prevenire si stingere a incendiilori

b) folosirea numai a personalului calificat penLru lucrarile respective si verificarea Lnsus Lr Lf temeinice a masurilor de prevenire a incendiilori

c) supravegherea atenta si permanenta a personalului care executa lucrari cu grad mare de pericol de incendiu si exploziei

d) sa nu execute alte lucrari decat cele stabilite, sa nu intervina la instalatii sau utilaje in functiune si sa nu paraseasca locul de munca fara stirea sefului de echipa.

2.1.4. In cazul lucrarilor executate in spatii in exploatare sau unde exista instalatii in functiune (total sau partial in' functiune) I se incheie 0 conventie intre executant si cel ce exploateaza spatiul sau instalatiile in functiune, (investitor) privind conditiile de lucrU care trebuie asigurate pentru prevenire.a si stingerea incendiilor. Conventia constituie clauza contractuala anexa la contr.act si parte integranta din acesta - prin care se stabilesc in principal urmatoarele:

a) delimitarea ariei in care se executa lucrarile si unde raspunderea pentru asigurarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor revine executantului; stabilireasi delimitarea in incinta investitorului a cailor de acces si interventie in caz de incendiu la aria delimitatai

b) sa contracteze pentru executie numai

documentatii verificate conform legii de

verif:catori atestati:

14

c) masurile de prevenire si stingere a incendiilor I precum si dotarea corespunzato.are pentru asigurarea securitatii depline impotriva incendiilor pe care investitorul trebuie sa. Le asigure pe timpul executarii lucrarilor at.uno i, cand nu poate fi delirnitata aria respectiva;

d) instruirea personalului executant asupra regu]uilor si masurilor specifice de prevenire si stingere u incendiilor revine investitorului;

e) conditiile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor pe care trebuie sa Le asigure investitorul, in cazul in care solicita interventia constructorului, pentru a face f a ta unor situatii care pericliteaza functionarea spatiilor sau instalatiilor sale;

f) luarea de masuri specifice cerute de executant pentru anurnite faze de executie periculoase ce implica respectarea anunu t.oz masuri ·P.S;I.

2.2. Obliqatiile si raspunderile proprietarilor si respectiv a administratiei

2.2.1. Patroniisi respectiv consiliile de administratie ale unitatilor care executa lucrari de constructii au obligatia de a organiza procesul demunca si activitatea de preveniresi stingere a incendiilor Iia un nivel corespunzator I care sa s_tisfaca exigentele de cali tate a constructiilor s1 securitatea personalului angajat.

2.2.2. Pentru realizarea obligatiiior privind activitatea de prevenire si stingere a inc.endiilor 81' de dotare in unitatile pe care Ie conduc. patronilor si consiliilor de adIDinistratie Ie revin urrr~toarele raspunderi principale:

,:;; a) sa organizeze, potrivit dispozitiilor

legale si a competentei stabilite, activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace PSI necesare;

b) sa indrume si sa controleze ac t.Lv i.t.e t.ea comisiilor de aparare impotriva incendiilor, a serviciilor de pompieri si cadrelor tehnice special incadrate pentru indeplinirea atributiilor d~ prevenire si stingere a incendiilori sa analizeze periodic (semestrial) si ori de cate ori este nevoie, modul de indeplinire a sarcinilor stabilitei

c) sa asigure conditiile necesarepentru indeplinirea la timp a masurilor si sarcinilor de prevenire si stingere a incendiilor precum si dotarea cu mijloace de protectie impotriva incendiilor, rezultate din dispozitiile leqale, verificand realizarea lori

d) sa asigure instruirea si testarea periodica a subordonatilor directi asupra cunoasterii si respectarii normelor, masuri:or si obligatiilor ce zevdrr in activitatea de prevenire si 5tingere a incendiilor si de dotarei

e) sa a5igure fondurile si mij loacele nece5are pentru prevenirea s_i stingerea incendiilor 5i sa ia masuri pentru realizarea integrala a prevederilor existente in acest scop;

f) sa organizeze prevenirea sistingerea incendiilor pe durata intreruperii activitatii, (sarbatori, pe perioada friguroasa, a situatiilor deosebite) si sa verifice indeplinirea masurilor stabilitepentru astfel de situatii;

g) sa asigure in caz de incendiu, concentrarea tuturor forte lor si mijloacelor necesare, acordarea asistentei tehnice si a sprijinului 50licitat; sa asigure potrivit conditiilor stabilite, participarea serviciilor de pompieri si a mijloacelor din dotarea unitatilor

16

~a actiunea de sti~gere a incendiilor precum si de ~nlaturare a urmar~lor acestorai

h) sa organizeze buna desfasurare a procese107 de munca prin respectarea proiectelor d7 exe~u~~e, a tehnologiilor de 1ucru, precum si a <:hspoz~~~~lor legale de prevenire si stingerea ~ncend~~lori

. i) sa obtina de la organele in drept

av~zele s~ autorizatiile legale;

. . ~ ) sa asigure buna functionare a ~nstalat~~lor electrice de forta si lumina a ce~or de incalzire si ventilare sanitare si' de al~mex:tare cu apa, existente La . nivel de organ~zar7 de santie~, pe toata durata perioadei de execut~e a lucrar~lor de constructii propuse a se executa;

. k) sa urmareasca fe1ul in care se asigura propa~anda vizuala (indicatoare de avertizare si ~ecur~~~te) pentru prevenirea si stingerea mcend~~lo.Li

. 1) conducatorul unitatii, numeste cadrul

teru;~<;: ca~7 raspunde de coordonarea si indrumarea ~ct~v~~~t~~ de prevenire si stingere a l.ncend~~lor.

2.3. Obligatiile si raspunderile maistrilor conducacorilor punctelor de 1ucru

2.3.1. Maistrii si cei1a1ti conducatori ai Punctelor de lucru au obligatia sa organizeze desfa~urarea activitatii in deplina siguranta pe 19Cur~le de munca pe care Ie conduc fiind rf,pun~ator~ p.entru respectarea regulilor de PJ~ven~re s~ stl.ngere a incendiilor avand in acest s~op urmatoarele obligatii principale:

« a) sa mentina in stare operativa,

organizarea activitatii de prevenire si stingere a

17incendiilor pe locurile de munca si sa asigure instruirea personalului din subordine;

b) sa controleze remedierea problemelor de prevenire si stingere a incendiilor survenite, luand masuri de rezolvare completa si operativa a acestora in cazul unor nerealizari;

c) sa asigure prezenta personalului stabilit sa actioneze in caz de incendiu, Luand masuri de inlocuire a celui lipsa si de instruire a acestuia asupra sarcinilor ce ii revin;

d) sa verifice existenta si starea sistemelor, dispozitivelor si mijloacelor de protectie impotriva incendiilor, din dotarea locurilor de munca, luand masuri pentru ccmpletarea, repararea sau inlocuirea celor necorespunzatoarei

e) sa asigure existenta documentelor de

organizare a activitatii de prevenire si stingere a incendiilor pe locurile de lucru si - la cerere sa Ie puna 1a dispozitia organelor abilitate;

f) sa execute nemij10cit urmatoarele categorii de instructaj de prevenire si stingere a incendiilor;

instructajul special. pe locu1 de

munca:

- instructajul periodic;

- instructajul pe schimb;

instructajul pentru executarea unor

operatuni periculoase;

g) sa asigure supravegherea permanenta a

respeetarii normelor de prevenire si stingere a incendiilor pe timpul executarii unor luerari eu fcc deschis sau a altor operatiuni periculoase; sa interz:iea folosirea foeulu~ desehis, f1.lmatul sau executarea 1.lnor operatiuni periculoase, in loeuri ell perieol de ineendiu sau atunei cand nu se respeeta in totalitate prevederile normelor de

prevenire si stingere a incendiilor sau masurile stabilite in acest seop;

h) sa controleze 1a sfirsitu1 programu1ui de lucru daca s-au 1uat toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor speeifiee

loeului de munea respeetiv; .

i) sa interziea folosirea in alte seopuri a mijloacelor de proteetie impotriva incendiilor; j) sa asigure mentinerea permanenta in stare de utilizare a cailor de evacuare si de acces in caz de incendiu;

k) sa asigure, potrivit organizar11 activitatii, anuntarea incendiilor,· alarmarea personalului si conducerea operatiunilor de lucru si de stingere, precum si de evacuare a personalului si a bunurilor;

2.4. Obliqatiile si raspunderile sefilor formatiunilor de lueru

2.4.1. Seful de eehipa precum si loetiitorul acestuia, raspund de respeetarea masurilor de prevenire si stingere a ineendiilor I pe timpul luerarilor ce Ie executa, avind in aeest seop urmatoarele obligatii prineipale:

a) sa execute lucrarile ineredintate in eonformitate eu prevederile prezentelor norme si ale doeumentatiei de executie, in eeea ce priveste masurile de prevenire si stingere a incendiilor, modul de organizare si tehnologie de executie;

b) sa nu execute nici un fel de improvizatii sau lucrari pentru care nu sunt IjItabilite masurile de prevenire si stingere a 1neendiilor, ori aceste masuri sunt insuficiente; . c) sa solicite completarea masurilor de

prevenire si stingere a incendiilor ori de cate

18

19

-

ori constata ca aces tea sunt insuficiente si pun in pericol securitatea lucrarilor ce Ie executa;

d) cand lucreaza in incinta

investitorului, este obligatorie respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor stabilite de acesta si va solicita instruirea personalului echipei, potrivit cu cerintele specifice locului de munca.

2.4.2. Personalul muncitor executa lucrarile ce i se incredinteaza, avand obligatia sa respecte prevederile normelor de prevenire si stingere a incendiilor astfel:

a) sa cunoasca si sa respecte normele de prevenire si stingere a incendiilor, generale pentru unitate si a celor specifice locului de munca, a regulilor prevazute in instructiunile de lucru (sau de operare) si a modului de functionare si utilizare a instalatiilor, aparatelor, dispozitivelor si a altor mijloace de protectie impotriva incendiilor din dot~rea locului de munca, indeplinind l'a termen sarcinile ce Le sunt stabilitei

b) sa participe la instructajele si actiunile instructiv-educative organizate pentru prevenirea si stingerea incendiilor, precum si la exercitiile si aplicatiile de stingere a incendiilor si de evacuare a personalului si a bunurilori

c) sa anunt.e imediat, sefii ierarhici despre existenta unor iInI'rejurari de natura sa provoace incendii;

d) sa respecte masurile si regulile privind fumatul, precum si a celor referitoare la executarea unor lucrari sau folosirea unor mijIoace care ar putea provoca incendii (materiale si substante combustibile, foc deschis, modificari neautorizate ale instalatiilor, utilajelor si

iii

I

1

II I

I

'I

aparatelor tehnologice ori electrice si de incalzire, folosirea sculelor necorespunzatoare in spatii cu pericol de incendiu etc.)i

e) sa participe la intretinerea in buna stare de utilizare a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor de pe locul de munca si sa nu Ie utiIizeze in alte scopurii

f) saverifice locul de munca Ia inceperea programului si la terminarea acestuia, in vederea depistarii si inlaturarii unor eventuale pericole si riscuri de incendiui

g) sa anunte de indata, sefii ierarhici

si pompierii despre incendiile izbucnite si sa 'participe, potrivit organizar~~ activitatii de prevenire si stingere a incendiilor pe locul de munca, la stingerea incendiilor, evacuarea personalului sia bunurilor, pre cum si la inlaturarea consecintelor provocate de incendiu.

2.5. Obligatiile si raspunderile

proiectantilor organizarilor de santier

2.5.1. Proiectantii documentatiilor

tehnologice de executie, vor include in proiectele ce Ie elaboreaza, toate elementele necesare executarii constructiilor si i~stalatiil~r aferente lor in conditii depline de s~guranta d.i.n punc t. de vedere al prevenirii si stinge~ii incendiilor, corespunzator prezentului normat~v, asfel:

.• ,- a) raspund de. prevederea in docwnent.tia

tehnic<;>-economica, a masurilor necesare pentru preven~rea si stingerea incendiilor si pentru dotarea cu mij10ace de interventie in conformitate cu no~ele in vigoare, atat pentru proiectele de organ~zare de santier cat si in cele de executie a

lucrarilor de baza; , .

b) asigura, la cerere aS1stenta t~~1ca

de specialitate la realizarea con~tr~ct111?r, instalatiilor si masurile de protect1e 1mpotr1va

incendiil'or prevazute; , . '

c} precizeaza in documentat111e te~~ce

pe care Le elaboreaza caracteristicile ,pr1v1n<;i comportarea la foc ?~ntru noile mater1ale 51

elemente de cons t rucc a a : ,

d) prevad masuri specifi~e de prevenl.re

si stingere a incendiilor, detaIl.at pe faze, de lu~ru, acordandu-se 0 i~ortant~ deo~ebl.ta executiei lucrarilor cu pe r i.co l de 1ncendl.u sau

explozie;

e) intocmesc lista dispozi~ivelo:~

instalatiilor si apara,telor. ~eces~re as~gurar11 securitatii impotriva 1ncendl.l.lor l.n perl.oada de

executie a lucrarilor;~, obiecte,

f ) includ an devl.zele pe ,

fondurile necesare re,alizar.i,i ma su r i Lor de prevenire si stingere a l.ncend11.1or prevazute.

CAPITOLtJL 3

OR.GANlZAREA AC'rIVI'rA'rII DE PREVDlIU SI STINGER.!: A INCEHDIILOR.

3.1. Prevederi generale

3.1.1. Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor, fiind 0 componenta a f~~ctiunii de productie, face parte integranta din activitatea economica desfasurata de unitatile de executie, indiferent de forma de proprietate.

3.1.2. La activitatea de prevenire si stingere a incendiilor esteobligat sa participe intregul personal incadrat, acesta constituind 0 sarcina de serviciu.

3.1.3. Raspunderea pentru organizarea si desfasurarea unei activitati permanente de prevenire si stingere a incendiilor in unitati revine potrivit competentei ce 0 au consiliilor de

. administratie, conducatorilor punctelor s i,

formatiilor de lucru, precum si personalului muncitor.

3.1.4. Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor intr-o unitate de constructii, cuprinde in principal:

a) constituirea comisiei de aparare impotriva incendiilor stabilirea obligatiilor ce revinacesteia si a metodologiei de lucru, precum si intocrnirea planului de aparare impotriva incendiilor. In.unitatile de constructii unde din cauza sferei reduse de activitate si a personalului, nu este oportuna constituirea unei comisii de aparare care sa indrume si sa Controleze activitatea de prevenire si stingere a incendiilor, consiliul de adrninistratie va desemna pr~n dispozitie un responsabil, eu prevenirea si stingerea ineendiilor, stabilind atributiile

22

23

II I

lillI

I II

II

acestuia: '" ,

b) constituirea servic1ulu1 de pomp1er1: incadrarea acestuia cu personal core~punzator,s1 dotarea cu mijloace si material~ de ~nterv7n~1e, intocmirea programului de i~stru1re S1,stab1l1rea

atributiilor ce revin merrbr110r a~estu~~; ,

c} stabilirea atr1but11lor S1

raspunderilor privind prevenirea s,i ~tingerea incendiilor ce revin pe r sone Lu Lu i, 1nc;:adrat, serviciilor si compartimente~or, f~ct1~nale, precum si altor organisme const1tu~t7,1n un1t~tea respectiva (consilii sau c;:om1s11 tehn1COeconomice de receptie a lucrar1lor etc.);

d} organizarea activitatii instructiveducative pentru prevenirea incendiilor in randul intregului personal incadrat:

e) organizarea activitati~, de do~are, a unitatii cu masini, instalat11, ut11a]e, aparatura, echipament de protectie si, subs~~nte chimice pentru prevenirea si stingerea 1n~end111or si de intretinere in stare de funct10nare a aces tor mijloace;

f) organizarea prevenirii si stingerii incendiilor pe locurile de munca s;i a e:racuarii persoanelor si bunurilor in caz de 1nCend1Uj

g} organizarea controlului siste~atic a~ respectarii normelor, realizarea masur110r ~1 indeplinirii obligatiilor si atributi~lor c~ reV1n personalului privind prevenirea S1 st1ngerea incendiilor.

3.1.5. In functie de marimea, de importanta, specificul sau complexitatea ,l~crarilor de constructii, se constituie - COml.S1e de aparare impotriva incendiilor, sau se numeste 0 persoan~ pentru a indeplini obligatiile de indrumare S1 control, conform legislatiei in vigoare pentru aceasta activitate.

24

3.1. 6.

Comisiile de aparare impotriva incendiilor, au de regula, urmatoarea componenta:

presedinte conducatorul tehnic

(director tehnic, inginer sef)j

membrii: sefii

functionale de baza din cadrul conducatorii formatiilor de lucru: specialisti cu atributii de control (protectia muncii, ISCIR etc.);

- seful serviciului de pompierij

- secretar - (un cadru tehnic)

3 .1.7. Structura si componenta comisiei de aparare impotriva incendiilor se reactualizeaza operativ, functie de modificarile survenite in organigramele de functionare si de incadrare cu personal al unitatilor de constructii respective.

serviciilor unitatii,

3.2. Instruirea personalului

"

. 3 .2.1. .CoI_!l.,!sia __ Q~ __ . ap_ar~:re... JI!!P.o~:r;.iv~

incen~~~lor _ i~reun~_<:~._~~.£~~.<!~ c()mp~::.tiII_l_~teJ coordoneaza S1 aS1gura ~stru1rea 1ntregulu1 personal incadrat, asupra regulilor si masurilor generale, precum si specifice privind prevenirea si stingerea incendiilor.

l lri-acest scCiP)~

a) aS1gUra--- permanent instruirea

personalului privind prevenirea si stingerea incendiilor si in mod special inainte de darea in exploatare a constructiilor si punerea in f~ctiune a instalatiilor aferente acestora;

b) stabileste actiunile si materialele instructiv-educative pentru prever.irea si stingerea incendiilor ce se vor realiza, precum si mijloacele si materialele ce se vor procurai

c) intocmeste tematica si graficul de instruire a intregului personal incadrat. privind

-------------------

25

) ~-- /

/

prevenirea si stingerea incendiilor;

d) verifica periodic continutul si calitatea intregii activitati de instruire a personalului;

3.2: 2. Formele de instructaj vor avea un pronuntat caracter practic - ,aplica,tiv, vi~and in principal cunoasterea regulu~lor s~ mas~r~lor d7 prevenire si ~nlatu:are a res?ur~lor s~ pericolelor de 1ncend~u, p~ecum ~7 modul ~e interventie tn caz de 1ncend~u cu m1Jloacele d1n dotare, fiind adaptate specificului formatiei de lucru.

3.2.3. Dupa efectuarea instructajului, cel care I-a executat este obligat sa verifice gradul de insusire de catre participanti a cunostintelor teoretice si practice, iar problemele care nu se cunosc corespunzator, se reiau pana la insusirea deplina.

3.2.4. In toate formatiile de lucru este obligatoriu instruirea din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor a intregului personal incadrat. Instruirea, se face ,de ca~re sef,,} formatitd de lucru ~ s a este ~n~erz1s~ admiterea la lucru a oricare~ perso~e care1a nu 1 s-a facut in prealabil instructajul de prevenire si stingere a incendiilor ..

3.2.5. Instructajul special se executa obligatoriu inainte de inceperea unor lucrari cu foc deschis, cum sunt: sudura, taiere sau lipire cu flacara, cele care pot provoca scantei si arcuri electrice sau scurt circuit electric, topirea bitumului sau a asfaltului, distrugerea prin ardere a unor reziduri si deseuri nerecuperabile sau neutilizabile.

3.~. Organi7area ~7tivitatii de prevenire s£ st1ngere a 1ncend111or 1a locurile de munca

3.3.1. C,..ornisia d:e., apa~~~~ __ .. ~otriva

incendii10r a-:or;da, ~pr1JJ.nul necesar--~

?rgani7~rea act~v1tat~1 de prevenire si stingere a 1ncend111or pe locurile de munca.

. ~.3.2. Org~izar~~ activitatii de prevenire S1 st1ngere a, J.ncend1~lor precum si a evacuarii P7rsoanelor S1 bunur110r in caz de incend'

l. ~ " . 1U,

v zeaza J.n pr1nc1pal in:

~) stabilirea in instructiunile de 1ucru, a mo~ulu1 de operare precum si a ,regulilor masur~lor ,de prevenire si stingere a incendiilo~ ce tr~bu1e respectate in timpul executarii lucrarl.1or;

, b) stabilirea modului si a planu1ui de dep~zl.tar7 a materialelor si bunurilor cu pericol ,. de ~ncend1U sau explozie;

c:) dot,area, locului de munca cu mij loace de preven1re S1 stl.ngere a incendiilor necesare conform n071lle~lor , ~lasarea corespunzatoare a acest~ra s a 1ntret1nerea in perfecta stare de tunct~onarei

. ~) ,organizarea alarmarii, alertarii si a ~tervent1e1 pentru stingerea incendiilor pe locul ~munca" pr~cum si constituirea echipelor de 4ntervent1e S1 a atributiilor concrete'

bun . e l organizaJ:'ea evacuarii perso~elor si a '1 ur1~or a.n caz de incendiu precum si intocmirea

P anur110r de evacuare I .- ,""

fin • . ~) ,. If!tocm~~._i~~r si~chemelor de

-,:n;:!r:~I~ie -;:~~iic61t~~~:~~~J~end1;_f.Q~ .. la"~

de secu ~:-=~~.~~ __ l:Escr1Pt1i si Jndicaroare_

~rw."" rl:,.a;;-~ .. ~~ ... ,.f!~lJ.:Il~rea _ mafer1alelor de

-.,...ganda ~mpotrl.va 1ncenQinor-'~-"-'----'-""_

---- ., .. -------.,~)

26

27

'[

\

3.4. Controlul respectarii reglementarilor

3.4.1. Comisia de aparare impotriva incendiilor sau dupa caz persoanele desemnate, au obligatia sa c_ontroleze re~Ye'a"--'normelor si masuri10r de preveni_re si--$tJngE;!.t"e ~incendiilor precum si a celor de dotare; si sa faca'propuneri conducerii'pentru inlaturarea starilor de pericol constatate si luarea rnasurilor ce se impun.

3.4.2. Controlul ~hnic de specialitate al ~i vt~~~~enrre SlstrrigE'rea' incendiilor se efectueaza periodic in timpul' executarii lucrarilor de constructii si in urmatoarele

cazur iI:. y-~

ay ina in tea si pe timpul punerii in

functi partiale sau totale;

b) inaintea si in timpul zilelor de sarbatoare si a situatiilor deosebite;

c) in si:.tuatii speciale impuse de conditiile specifice santierului.

3.4.3. Pentru buna desfasurare a controlului tehnic de specialitateal activitatii de prevenire si stingere a incendiilor, presedintele comisiei ia rnasuri pentru:

a) organizarea colectivelor de control, astfel incat in perioada de timp stabilita sa se cuprinda toate sectoarele de activitate;

b) stabilirea cu precizie a sectorului pe care trebuie sa-l verifice fiecare colectiv de control si membru al comisiei;

c) pregatirea pentru control a fiecarui membru al comisiei;

d) executarea efectiva, in teren, a controlului de catre colectivele stabilite;

e) verificarea nemijlocita a modului cum se executa controlul in teren si a calitatii acestuia;

f) finalizarea controlului prin

constatarile rezultate, a rnasurilor necesare pentru imbunatatirea activitatii si inlaturared neajunsurilor.

3 .4.4. Preocuparea fundamental a a controlului executat, trebuie sa 0 constituie inlaturarea in ,cat rnai scurt timp a neajunsurilor constatate tndeosebi a pericolelor care pot genera incendii' exp~o~ii ~a,: alte. e;venimente, in care scop s~ verl.fl.ca Sl. l.ndepll.nl.rea masurilor stabilite.

. 3.4.5. Situatiile care prezinta pericol

deosebit de incendiu sau explozie si masurile necesare pentru solutionarea lor se. vor aduce imediat la cunostiinta consiliului de

administ~atie, colectivul de control fiind obligat Sa act.aoneae continuu pana la inlaturarea pericolu11.li.

. 3.4.6. Comisiile de aparare pe baza normelor

,·in v~goare, st~ilesc reglementarile privind "llIi!lsurl.le ce trebul.e respectate pentru prevenirea ·,.i stingere~ i?cendiiloT. la depozitare,

transportul Sl. manl.pularea bunurilor vulnerabile l~ incendiu.

3 .4.7. Comisiile de aparare pot face

~'f?p~ne:i justificate (la termen, ori din proprie ,1n~tl.atl.va), precum completarea, reactualizarea ":'\lJau' . imbunatatirea prevederilor prezentului }l1Ormativ, precum si a altor reglementari tehnice t.ile specialitate.

~:!GReglementarea utili,arii focului deschis <>;!.f"ti . 3.5.1. Comisia de aparare, are obligatia de a ;;~lementa utilizarea focului deschis (sudura,

~~~rea ?U flacara si 1ipirea metalelor, topirea ~.~.~tumu_IUl., arderea unor reziduri combustibile, 4qmat etc.) in cadrul santierului.

In acest scop comisia de aparare este obligata sa:

a) imputerniceasca, prin decizie scrisa, persoanele care au dreptul sa emi ta permis de lucru cu' foc si sa stabileasca sectorul de activitate in care aces tea isi exercita aceasta obligatiei

b) asigure controlul respectarii normelor de prevenire si stingere a incendiilor inainte, pe timpul si dupa executarea lucrarilor cu foc deschisi

c) stabileasca locurile din santier unde se pot efectua (permanent sau periodic) diferite lucrari cu foc (sudura, lipire, topire bitum, ardere reziduri combustibile, curatirea prin ardere a unor utilaje, agregate sau conqucte tehnologice sau a izolatiei de pe conductoare electrice si sa stabi1easca masuri1e necesare pentru amenajarea si dotarea cu mij10ace de interventie in caz de incendiu a locurilor respective si supravegherea lucratorilori

d) propuna locuri1e unde este permis fumatul, precum si masurile ce trebuie luate pentru amenajarea acestorai

e) tina evidenta persoanelor calificate sa execute lucrari cu foe deschis si sa organizeze instruirea periodica' a acestora privind cunoasterea si respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor;

f) asigure verificarea tehnica a tuturor agregatelcr fixe si mobile de execurarea lucrarilor cu foc deschis precum si intretinerea in perfecta stare de functionare a acestora.

30

CAPI'1'OLUL ..

ECHIPARE 8I DO'l'ARJ: CO HIJLOJ.C.£ :mE

8EMHALIZARJ!: 8I STIHGERE A IHCDDI:DiOR

4, .1. organiza,rile de santier, pe c8t posibil •. se ,as,~g~ra cu al~mentari cu apa prin sisteme.le def~n~t~ve prevazute in documentatii.

. ~. 2. In c~zurile in care aceasta nu este po~~b~~~, tehn~c sau economic, in functie de c:~ter~~le de echipare si dotare, se prevad m1Jloacele necesare PSI.

4.3. Principa1ele criterii orientative care stau la baza stabilirii necesarului de instalatii : fixe, mij10ace mobile si dotari, precum si a componentei serviciu1ui de pompieri sunt urmatoarele:

. a) marimea, importanta si vulnerabilitatea

obiect71or din organizarea de santier si a lucrar~lor executate 1a obiectivul de investitie'

. b) . ~lasarea fata de cea mai apropiat~

uD1tate m~l~tara de pompierii

c) posibilitati de conlucrare cu servicii

~ pompieri invecinatei .

.....•.. d) conditii specifice zonei in care este

-.ntierul i .

"i e) posibilitatile reale de alarrr.are si

a~ertare in caz de incendiui

'. f) amplasarea .organizarii de santier in

1n~e c~ f~nctiuni tehnologice de produclie, in 1tat~ 1n care exista retele de apa sau

at, in afara localitatilor sau a celor care nu tele de apa.

4.4. Pentru incinte ~ndependente de productie I se asigura echiparea si dotarea in mod ar obiectivelor definitive cu procese logice.

Atunci c8nd sant~erul si organizarea de

31

santier ;:;;e afla in incinta care functioneaza, echiparile si dotarile se asigura de beneficiar.

Dotarea cu masini de interventie.

pentru productie doteaza conform obiective similare

4.5. Pentru santierele izolate fata de localitati si cu arie mare ocupata de constructii provizorii, se asigura dotarea cu masina de interventie atunci cand aria depaseste 5 ha sau debitul de stingere de calcul est~ minimum 1?~_!Ls~

Pentru organizarile de ~ant~er~care n~rta un debit de calcul pentru st~ngere ~ntre 10 s~ 15 115., iar aria sub ~a se prevede dotarea cu motopompa.

In toate cazurile in care sunt retele orasenesti cu hidranti exteriori, care nu asigura interventia direct de la hidranti, iar pentru stingere sunt necesari prin calcul, mai mult de

10 l/s.,se prevede pe motopompa. .

In celelalte situatii nu se prevad masur~ sau motopompe pentru interventie.

4.6. Pentru utilajele stabilite, se asigura serviciul de pompieri in componenta necesar~ utilizarii permanente a acestor~, precum s7 inventarul de accesorii pentru trecerea ape~ corespunzator fiecarui tip de utilaj.,

Masinile si motopompele d~n dotarea serviciului de pompieri vor avea asigurate materialele si accesoriile stabilite in cartile

tehnice. .

4.7. Pentru alarmare in caz de incend~u la organizarile de santier se asigura mijloace ~onor7 care sa poata fi auzite de personalul angaJat s~ serviciul de pompieri.

Pentru alertarea pompierilor militari, se organizeaza si dupa caz , asigura, sistemul corespunzator.

st~ngE:r'e Laz a , ell (in afara

.rar,our~

gruparea

si

32

it)

'\\

\

, , ,

rJ(

I I; r,

\ ;

Ii

4.15.Conducerea unitatii, raspunde de

executarea si evidenta lucrarilor de verificare, intretinere si reparatii a mij loacelor de prevenire si stingere ~ incendiilor.

4.lfr.Verificarea, intretinerea si reparatia mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor, se va executa numai de catre personal specializa~ si instruit in acest scop.

CAPITOLUL 5

MARCAREA LOCURILOR DE MONCA SI DEPOZITARE A MATERIALELOR

5.1. Toate locurile de rnunca in care exista pericol de incendiu sau explozie, precum si spatiile in care se depoziteaza rnateriale sau substante cornbustibile, se rnarcheaza cu indicatoare de securitate, avertizare si de s.:i.gurant.fl., iI"?-._<::oQforrnitate cu prevederile STAS

( 297/1,2 (anexa nr~J)

35

CAPITOLUL 6

:'UCRARI DE ORGAHIZAllE DE SANTIER

6.1: Generalitati

6.1.1. Prezentul capitol cuprinde normele ce trebuie respeccate ia .ucrarile de organizare de santier. in s ccpu L in:ieplinirii masuriloI:' spec~fiee de preven~re si st~ngere a incendiilor si de folosire a dotarilor.

6.1.2. Lucrarile de organizare de santier se realizeaza conform proiectului de organizare dE" s anr a e r . parte cornponenta s i, obligatorie a documentatiei economice pentru orice categorie de 1ucrar~ de constructi~ montal. indiferent de fonna de proprietae a unitatii care executa 1ucrarile respect~ve.

6.1.3. In organizarea santierului se pot fo1csi constructii sau obiecte:

definitive;

provizorii \f:'y.~. dernontabile sau

mobile)

- obieete tipizate;

6,1,4. Folosirea provizorie pentru

organizarea de santier a incaperilor din constructi~le sau cladirile cu caracter permanent in curs de executie pr ecum si modificarea sau schimbarea destinatiei celor existente se face numai eu respectarea prevederilor din prezentul

normativ.

Pentru modificarile sau schimbarile de destinatie care nu due 1a inrautatirea situatiei existente din punct de vedere a1 prevenirii si stinger~1 incendiilcr. d1spozitiile prezentului normativ nu sunt ol:ligatorii, urmand a se lua de 1a caz La caz , masurile posi.b i Le de imbunatat.ire a

protecti~i,ln functie de importanta, valoarea vuln~rab~l1tatea obiectului de organ~zare santl.er.

6.1.5.

si de

Obiectelp

ce se prevad pentru lucrarile de organizare de san tier pot fi tipizace sau netipizate.

Dl.ntre obiectele tipizate existente, se pot f010si:

module de

(demontabile si provizorii);

- lucrari de plan general;

- irnprejmuiri;

, . - obiecte social-administrative

(demontabl.le si provizorii);

depozite pentru

cladiri

spatiale

spatiale

constructii;

materiale

de

unitati demontabile de prelucrat agregate pentru betoane;

- unitati de preparare a betoanelor'

- ateliere de productie secundara. '

, . - ate1iere de intretinere si repar~tii a

mJ.)loacelor;

- obiecte

demontabile pentru utilizari

diverse. .6.1.6: Amp1as~rea obiectelor de organizare de santl.er! fl.e e1e t~p sau nu si determinarea ariei ~onstr':l~ta, maxima. admis~a a cornpartimentelor de

llc.~nd11., se s t ab i Le s c a.n functie de gradul de ~:7~tenta la fo?, numarul de niveluri si de in,,~l ~e l.r.c~n~l:u sa':1 ?estinatie astfel incat, e~~:~l ~zbucnl.rl.~ unul. 1ncendiu posibilitatea de

-~~re a acestu~a, sa fie limitata.

Si~~~· 7. 'd' Pentru stabili::~a distar:telor de orc ,. a ==>. constructl.l.le pz ova z o r i i d~ cu:n~:a:e de ~antl.er si cor;:stx:uctiile de baza in

aV'ea xecutl.e (care 1a s fa r s i t u I lucrarilc,r "{'.Y grad 1 ' ,_> U I - II de rez~stenta la fOCI, ac~stea

din urrna se vor asimila cu constructiile de gradul III.

La arnplasarea obiectelor din organizarea de santier, se are in vedere ~omasarea sau alipirea lor in cadrul unor c~mpart~m~nte de incendiu norrnate (fara a lua ~n cons~derar7 distantele functionale dintre acestea) s~ dispunerea unor astfel de grupari (com~sari, alipiri) la distante normale fata de: alte ob:-ecte.

- Comasarea obiectelor d~n organ~zarea de santier se asigura in limitele unor compartimente de incendiu, astfel:

Tabel nr.1

Gradul de rezistenta la foe

Numarul de niveluri

Aria maxima construita a compartimen-

incendiu in (m';,

tului de

I - II III IV

V

5 3 2 2

5000 m2 1000 m2 800 m2 500 m2

Pentru categoria A si B (ateliere. depozite) sunt admise numai constructii realizate din materiale incombustibile si amplasat7 la distante (compartimente) de celelalte ob~ecte invecinate:

- Distantele minime de siguranta fm):

Tabel nr.2
I - II III IV V
I - II 4 6 8
III 4 6 8 10
IV 6 8 10 12
V 8 10 12 14 6.1.8. La adaptarea la teren a obiectelor de organizare de santier, se va avea in vedere amplasarea acestora in afara (independent) sau in incinta unui obiectiv aflat in exploatare. In acest ultim caz masurile de protectie contra incendiilor prevazute in proiect se vor completa cumasuri specifice de exploatare a obiectivului cOlnunicand beneficiarului obiectivului aflat in exploatare, masurile de prevenire s i stingere a incendiilor, adaptate.

6.1.9. In cazul in care pe lli~ santier sunt mai multe unitati de exeeutie, proiectantul de or-ganizare al antreprenorului general va coordona, in mod obligatoriu, masurile de prevenire contra ineendiilor eomune tuturor obieetivelor, urmarind:

- redueerea distantelor intre diferitele obiecte de organizare;

amplasarea diferitelor obiecte de organizare astfel incat sa se reduca retelele de apfi~'< ·canal, energie termica, electrica, aer C~rimat, etc.;

utilizarea pentru nevoile d~ organizare, a unor obiecte definitive. executate cu prioritate.

6 .l.10 .Ariile construite 51.. n:.lrnaru.l ci~ ~iveluri maxim 5.cllnise pentru ateliere, punc r.s- OE-' ~ntretinere, cladiri cu caracter sGcial-cult\.. .. r a l . de cazare si administrative. necesare crac.:ni::<,,!-::

de s anr i e r se VOl." stabili I in functie de gradu~ Lo r - d;'" rezistenta la foc I conform tabel nr ....

'antcr~crJ. .~

. 6.1.1l.La amplasarea obiectelor de.organ~7are

d~ "'antier fata de cladiri civile sau ~ndustr~ale i;v;cinate, se VOl." respecta dist~ntele x:o:mate ...

r..l.12.In cazul unor ob~ect~v~ ~ec~n_ afla~~ in ccnstructie se va analiza posJ..b~l~tate.a luar __ unor ma s u r ~ c omune de pz even i r e SJ.. s t ariqer e a

incendiilor.

5.2. Drumuri, cal ferate

,:. ~., Drumurile si platformele utilizate Den1:r~' ~.~~~sportul pe sander pe dura.ca executi~~ 'lt1crarilor de constructii mcnt.a j, . vor ~eali~ate, pe cit posibil,cu pr~or1~ate in :',: l.u t ie d0finitiva, ( Lnc Ius a v 1~crar1le de r~nal~=are si evacuare a apelor pluv~a~e) .

- ,,'" ':" Drumurile interioare vor f1 prevazute

,':1 il':~i;'~~ cor~spunzator pe ~imp de. noa~te. ,

- .)") Drumurile de c1t:culatl.e voz av ea

t. _ . ..J. .' r-

'-".,i~"""'''' de t r ece.r e peste sancur a . sau se as i.qu ct

', ~ i - d~ ocolire a santurilor.

,d La intersectia liniilor de cale ferata

eu druml.lri, nivelu1 carosabil se va execut.a 1a

~ceeasi cota a sinelor. .

6 "') 4 Caile rutiere, trebul.e intretinute

,.:~clresp~;;ator si fara obsta~ole astfel incat ~nterventia in caz de ir.cend~u sa se .efectuez7 riozrna I fi ind interzisa depozi tarea mater~alelor SJ.. a uti13Jelor pe 3cestea.

40

6.3. Asigurarea utilitatilor

6.3.1. !luminat pe timp de noapte":" ) 6.3.1.1. rn cadrul organizarii ~santier

trebuie sa fie asigurat corespunzator iluminatul pe de noapte. Instalatiile improvizate sunt interzise.

6.3.1.2. Se va asigura functionarea corecta si permanenta a iluminatului de siguranta, evacuare, con t.Lnuez-ea lucrului, circulatie, veghe si paza.

6.3.1.3. Corpurile de iluminat nu se su~pe~da de conductoarele care le alimentea"7.a, ele fixanduj- se de plafon cu carlige sau de perete prlr. consola, in afara celor construite special.

6.3.1.4. Intreruperea sau restabilire5 circuitului electrl.c trebuie executate ;1umai prin intermediul intrerupt.oarelor sau prizelor neadmitandu-se contactul capetelor de conductoare neizolate (fara stechere).

6.3.2. Instalatii de incalzire

_ 6.3.2.1. Incalzirea obieetelor de organizare de santier se poate asigura local (eu ~0be, radiatoare electrice, aeroterme. etc.) sau eu :i.l1stalatie de incalzire centrala. S1stemul de ~ri<=1alzire se va alege in functie de cat euor i e J;>f!!~icolului de incendiu a ineaperilor sau a ~~~tructiilor respective.

" 6.3.2.2. Incalzirea locala r cu soi.e eu s au f~a acumulare de c a Ldur a I se admi t.e in a nc ape r i : _ soclal-administrat1vt::"'

- tie categoriile de incendiu D Sl E.

- de garare pentru maX1mum Ie maslni,

alimentax'ea sobelor se face d i n exr.e r i or s au !ncaperl alaturate fara pericol de incendlu 6.3.2. j. Nu se admite instalarea sobelox :a!-2.

die. din

acumu Lar e de caldura (rne t.a La ce I in incaperi de categoria C de incendiu, in magaz~~ de materiale comb1~stibile sau de mare valoare si in cladiri cu Rmplasament necorespunzato~.

6.3.'2.4. La executarea sobelor si a cosurilor Je fum se 'lor respecta prescriptiile de amplasare 31. izolare a acestora fata de materialele ::onJ:)ustibile din apropriere (STAS 3607) .

f>~ 6.3.3: Ins~~~atii de alimentare eu apa pentru ~ngerea ~ncenal.~lor.

6.3.3.1. As~gurarea alimentarii eu apa pentru stinaerea incendiilor in faza de organizare de santier trebuie sa se faca, de regula, pri~ executarea instalatiilor definitive de alimentare cu apa . inaintea inceperii executiei principalelor luerari de constructii.

6.3.3.2. Atunei cand, aceasta nu este po s i.b.i L, se va asigura un sistem pr-ov i z or Lu de alimentare eu apa pentru stingerea ineendiilor in faza de organizare de santier.

6.3.3.3. Alimentarea p r ov i z or i e eu apa se poate asigura, prin retele de eonduete eu hidranti de :l.neendiu, sau din bazine ori rezervoare din care apa sa fie utilizata in caz de incendiu eu pompe mobile.

6.3.3.4. Organizarile de santier care au retele de joasa presiune sau bazine eu apa trebuie sa fie dotate eu autopompe sau eu pompe manuale de ineendiu. In raport eu marimea si vulnerabilitatea lor 1a ineendiu, conform normelor de dotare.

6 . .3.3.5. In cazul alimentarii eu apa din bazi.ne s au rezervoare, numar u L si eapacitatea acestora se vor stabili in funetie de marimea si vulnerabil~tatea organizarii desantier, conform STAS 1478.

6.3.3.6, Rezervoarele, ba7.ine1e sau alte

surse de a1imentare eu a '

distante mai miei de 1000 m iat r:ee, sl.~uate la santier si 1uate in eonside at~ ae organ~zarea de

. ra ~e pentru sting

vor avea aSl.gurate posibi1it t i d . ere,

pompelor de ineendiu mobil ~ ,l. e a~l.mentare a PUnetele de stationare si e . ~reet d i.n aces tea . mobile de ineendiu la bazin al~mentare a pompelor

tsurs7 de apa, se vor stabilie~s~~~~r~~~~~ ~:~i~~te

e rma ca sau alt~ efeete l' '. a l.a obieetele inveeinate . A a.e . l.neendl.ulul. 1a

actiunii de intervent~:.nu ~mp~ed~ce desfasurarea

6.3 .3 . 7 . Vor fi am '.

al'me t ena]ate p~atforme rl~, ... :r: are a pompelor mobil ~ , .... ~ 5.nalt1Ip.ea de aspirat' e, ast. ... e.l. incat 6 m iar r d a e a pompelor sa nu depaseao',-,,,

A ' • ~n reptul sorbului sa _ ."'d_

ada.'1el.me a ape i de minimum 1, se CiSl.gure c

6 ~ ~ 8' lli .

. ~.~ .. Aeolo unde exi t

apa (raur1 ;a . , - s a surse naturale oe

-, ... zurl. .l.aeurl. f" '.

suficient si ada: . ant.an~ eu debit

amenajate pentru ~~:~:z_~~r~:pu~":atoaJ:.e) vor fi

in caz de ineend~u. - ... a a l.mentarea eu apa

. 6.3.3.9. Instalatiile e

~neendiilor se executa astfe~ apa ?,:=mtru st~ngerea de inghet si sa ' l.nea~ sa fl.€ rerite de interventie i~o~ataz dfUen7tl.onda.pe durata normata

~neen l.u.

6 .\S~~~O:~~~~istr~tiv _ eazare

aA..... ~. 4.1. .obieetele cu e~~~cter soei - 1

~I~nl.strat~v d;n ~. o.

re"""'l •• or;,janl.zarea de san .. ; e r ,--'l,~_. "' .... a nu VOr fi ,... . ..~. .... '-'-

e~eeptia . , " ~omasate. eu cel.e producti '""e. cu

,.»>' 6. :;l.rour~.Lc,r, vest~arelor etc. af€rE:!'it,=,.

~dinune·~·~'. La amr.:lasarea paturilcri.n dorm:ltca'·ro.

'.' . se vcr as~gura C1..!· r...- -, ~ -

_ec .,,;a~e ae cJrcu'll!':l_""

.. ~s~:~~ corespunzatoare nmnarului de ~ers"'~a~'1; d~;~

-r= ., 4 .3: Coridoarele de" "r __ --._, \.__. __ evaeuare d i.r; cladiri~_v

43

pz ov Lz ox.i L destinate cazarii sau _ pentru

adm i n i s tra tie, vor ave:a la timea de minimum 1, 25Ii1> .. , 6.4.4. Corpurile e Lec t r i ce --ae---num1.riat incandescent din incaperile de cazare comuna vor fi prevazute cu globuri de protectie.

6.4.5. 0biectele cu caracter special se disp1.ln izolat, iar in incaperile de cazare comuna (dormitoarel se interzice:

- utilizarea resourilor si radiatoarelor ~lectrice, precum si a altor aparate si mijloace electrice de incalzit si iluminat def ec t e , i.mprovi za te or i nesupraveghea te ;

lasarea nesupravegheata a focului in sabe.

6.4.6. La distanta mai mica de 10 m fata de vagoanele dormitor si baracile combustibile se interzice facerea focului deschis.

6.~.7. Prepararea hranei, servitul mesei, ~'Pdlarea, uscarea si calcarea lenjeriei s i. inbracamintei se vor face in incaperi special iestinate acestor scopuri eu echipamente 8i aparate in perfecta stare de folosinta S1

functionare.

6.4.8, Amplasarea meselor s i scaunelor in salile de mese (cantina) se va face astfel incat sa se asigure circulatia functionala si evacuarea persoanelor in caz de incendiu.

6.4.9. La cantinele si cluburile, care nu se incadreaza in categcria salilor aglomerate (sub /200 de persoanel situate la parter, pot avea 0 .. s i.nqu r a ca Le de evacuar:: cu latime~ de ~3_Q m, ?entru cele care se lncadreaza 1n categor1a salil,)r aglomerate, se asigura minimum doua cai de evacuare, d1stincte si independente, dimensiono.te

.::orespunzator,

6.4.10. Pacronul

respeetiv Consiliul

adrninistrCltie

impreuna eu comisia de aparare

impotriva incendiilor, stabileste necesitatea si opteaza asupa procurarii uner selutii mai sigure f~ta d~ ce~e ex~stente in scopul reducerii r1sculu1 de 1zbucn1re si intretinere a incendiilor cum sunt:

- utilizarea sobelor cu acumulare de caldura, pentru incalzirea incaperilor de organizare de santieri

.' " - ~olosirea de obiecte de organizare de

sant1er .,rez1stente la. foc si omologate, dernoz:.tab1.l.e ~a':l nedemontab1le (productie, cazare, cant1ne, adm1n1stratie etc.).

6.4.11. In caz de incendiu cazare comuna, se evacueaza persoanele si apoi bunurile stingerea incendiului se face cu

in spatiile de in primul rand materiale, ia,apa si spuma.

6.5. Depozitarea materialelor de co~structii

6.5.1. Depozitele de materiale combustibile s<;>lide (mater.ial. lemnos, carton asfaltat, panz a b~t~ata, pol~st1ren etc. (precum si depozitele de l1ch1~e combus_tibile) cu exceptia carburantilor) amez:.aJate pe p~atforme deschise, se vor amplasa la o ~1stant~ de minimum 16 m fata de constructiile de'.organ1Zare de santier de gradul I si II reZ1stenta la fOCi

, 20 m fata de constructiile de

~rg~l.Z~re de santi~r de gradul III, IV s i V si de ~le.Jtl.stente sau an ,curs de executie, indifere:lt ~gtadul lor de rez1stenta 10. foe.

.. 6',5.2. Materiale combustibile

P~C~~~l necesare

.,.""u ui de executie a Luc r a'r i Lo r de ba::c"

cOnsttuctii si instalatii, in c ar.ti i, tatile rru.n i rne,

~:..~,C:::~~, fluxului tehnologic, pet: r a dCPO:::lt3.tE in:

.!!1··":')t'.'

- exteriorul

constructiilor

45

interiorul constructiei in curs de cxccu t i,e fara a impiedica accesul pe caile de ':-ICCtS-evacuare S~ de interventie. In ambele ::i tuatii . si de la caz 1a c az , se asigura masurile ne ce s ar e pentru prevenirea si stingerea

:';1cenc..iilor.

C.5.:5. Depo:.itarea lichidelor combustibile in 2ub201ul constructiilor de organizare de s an t i e r ~-,_':U in cons t r uc r.i I Le in curs de executie este

-~ :: t, e r:: i sa.

6.5.4. La depozitele de 1ichide combustibile .i i.n clasele I si II se vor prevedea masuri de ~'l'otectie contra radiatiilor termice. Nu este :"'ermisa depoz i t ar-ea lichidele:r- combustibile in ···c'~:;E"~ de s c h i s e .

c.5.5.Depo=.itarea carburantilor __

l~~=ef~antilor se poate face in depozite

ingropate. semi~ngropate sau supraterane (i~chise -=:',,-.'..l cieschise). Depozitele vor fi impreJmu~te :1 3.!T,pJ':,3.:>te 1a d i s t an t a de minimum 16 In fata _ ae constructiile de gradul I si II rezistente 1a roc .-:. :.:: ITt fa ta de cele de gradul III, IV si .; r e c i s t errt a la foe (inclusiv cele definitive sau in curs de executie, indiferent de gradul lor de re=~s:enta ~a toc.

6.5.6. Se interzice delimitarea spatiilor de depo::i tare prin elemente de separare cornbu7t~bil~.

6.5.7. Depozitarea in ambalaje (rec~p~en~~, rezen'ca.re etc.) a maximum 2 me de La oh i.de ,x,rr.bu.:::tibile cu temperatura de inflarnabilitate a ':z,p:'r i lor sub 28 cC sau 10 me de lichide c cmcu s t i b i.Le cu terq:;eratura de inflarnabilitate a vapcr i Lo r peste 28'C, se peate face in:

ccnstructiile supraterane realizate din reaterilae incombustibile, fara a se norma lir.;j ta lor de rezistenta la f oc . amplasate Ladistanta de 20 m fata de alte obieccej

constructii subterane I b:n:'ceie

un strat de parnant de minimum I), 4() c::

acoperite cu grosime.

6.5.8. Depozitarea vopselelor de .uleiurilor si a produselor lubrifiante, face in:

ulei, <'1, se poate

t' magazii

proprii

pentru

lichide

.combustibilei

incaperi separate ale magazieL ;generale a santierului, separarea realizandu-se prl.n pereti cu rezistenta la foc minimum 2 h s i i.'aCces exterior;

se admite ')g.'!nerala de materiale

=eantitati de maximum 200 '"ambalajele originale.

'~', 6.5.9. Este admisa depozitarea unei cantitati

.,;:tr maxim~ 150 kg de carbid, in magazia generala de ma.ter~al~ ambalajul original al producatorului, sa f i.e f e r i, te de umezeala s i, sa se prevada La :Jntrarea in magazie, indicatoare de pericol

'L.conform STAS 297/1,2).

;)~.. 6.5.10. Depozitarea a maximum 20 de

recipienti cu gaze sub presiune se poate face cladiri independente executate din

incombustibile. Este interzisa

itarea reeipientilor de gaze, butelii de argon, etc.. pe coridoare, ganguri, in cu circulatie de persoane, in aer liber, ate.

6.5.11. Depozitele de materiale

Ombustibi1e pot fi amplasate la orice distanta constructiile pentru organizarea de santier sau cele existente ori in curs de execut Le , c u tia sa nu blocheze ca~le de ftcces ~~ structii, 1a sursele de apa, pichetele PSI Sl

depozitarea in magazia a santieru1ui a une~ kg a acestor produse, inca~~e de evacuare din constructie.

6.5.12. Depozitarea materia1elor combustibile cituminoase (suluri de carton asfaltat, panza qudronata, bitum etc.) se face in depozite acoperite Isoproanel protejate de razele solare si pe timp c a Ldur-o s se stropesc periodic cu apa. Sulurile de carton asfaltat se aseaza pe un singur rand (in pozitie verticala), iar sulurile de panza gudronata se vor aseza in stive orizontale, despart i te de un strat de filer de calcar sau nisip f~n.

In cadrul gospodariei de bitum si la aceasta pana la mijlocul de transport pe verticala, precum si la punctele de lucru (acoperisuri), se vor pastra in permanent a caile de acces si de c.i r cu La t i e libera, bstfel incat sa fie posibila interventia imediata in caz de incendiu.

Butoaie] e sau blocurile de bitum, se vor oepoz i t a astfe1 incat sa poata fi evacuate sau izolate eu usurinta in caz de incendiu.

6.5.13. Varu1 'nestins se depoziteaza in cladiri acope r i t e , avand nive1u1 pardose1ii cu minimum 20 em deasupra terenu1ui ineonjurato::-. Depozitul pentru var nestins sa fi~ uscat si bine ae r i.s Lt .

6.5.14. Platformele betonate pe care se de;::ozi teaza carbunii trebuie sa nu permi ta in:iltrarea apei in masa carbunilor si sa aibe pante spre exterior de minim 1 %. Platformele nu trebuie executate din lemn sau asfalt.

6.5.15. Nu e5te permi5a depozitarea lichidelor combu5tibile in vase deschise.

6,5.16, Pentru stingerea incendiilor 15 depozitele pentru materilale cOmbustibile de eonstructii se va utiliza:

- apa sau spuma pentru materia1ele din lemn, produt>e de cauciuc, policlorura de vini::L,

48

polietilena, linoleum, asfaltata;

tapete, carton 5i panza

t spuma, abur, gaze inerte nisip,

~enf'lamabru ~rl~na~ez. si alti adezivi sau' solventi

1n ~ ~ s~ l~chide combustibile;

,apa sub forma de jeturi

pentru mater1ale solide; puternice

.. . pulberi stingatoare, gaze inerte,

n1s1p s~ spuma pentru bitum;

, apa pulverizata spuma si I

st1ngatoare pentru produse di~ pI t ' pu beri

. . u a,

a.lumin';u ;ntrn~uns~p uscat pentru p.ulberea de

' • I. - raport de c 1 .

:la 1 kg pulbere de aluminiui e put~n 2 kg nisip

- apa pulverizata spum' ,

pentru spumele din ' ,e s~ gaze ~nerte

POliuretan, e t.c . ) mase plast~ce (Polistiren,

vafiPers~nalul de ~I?-terventie in caz de incendiu reSPiraet~~~D.a~ic~up~J~~:c: det p,rotectie a cailor

. ~mpo r~va tempera~urii

mate' 1 6.5.17. La depozitele inchise pent~u

Plas~~~e e ~a.~ substante combustibile (mase evacuarea' fumU~l~' ,produse petroliere etc, \

'. ua s i, a gazelo f' b" I

tn caz de' d' ,r 1er ~nt~ prcduse

,.:, 1ncen 1U se aS1gura.

~.6. ~~suri de prevenire si 1ncend~1lor pe timp friguro5

5tinaere

a

in~t~i~tiI"~~ut:::ea iu~rarilor de c.onstructL

. Lmp r1guros, neces1ta luarea

masur7 S,up1imentare spec';f;ce

... .... pentrt:.

~·.~.L~a S1 st1ngerea incendiilor

6f"-r6,,2, In vederea executarii 'lucrarilor pe l.guros se vor lua din t'

pregatitoare: 1mp Urmatoarele

a) asigurarea

posibilitatii

de

49

a ape'_or de suprafata de langa indepartare

constructii, drumuri s i, in general de p~ teritoriul santierului, prin exec~tarea de san~ur~ de scurgere si curatirea ce1o~ ex~stente, grop~ de colee tare', diguri de pro,tectl.e r=: , '

b) pregatirea Sl. amenaJarea dr~url.10r,s7 cailor de transport pentru asigurarea c~rcu1atl.e~ pe timp de ploaie si inghet;

c) izo1area conductelor (apa, abur)

existente si montatea de robinete de golire 1a

punctele joase ale retelelor; , , _

d) amenaj area sau re:v~ z,u l.r:ea

constructiilor provizorii ce urmeaza a f~ fo~osl.~e in perioada de timp friguros (bar~c~ente, .oe

soc'a1 culturale adrn~n~strat~ve,

cazare... '

ateliere etc.); .

e) orcranizarea unUl control riguros

asupra focuri1o~ cu accent in special pe timpul

noptii;

f) instruirea paznicilor de no~pte, asupra masurilor imediate de alarma si 1ocal~zare ~n caz de incendiu; , ,

g) permanenta instruire a person~~u.J..u~

muncitor a1 santierului asupra cunoasterl.~ Sl respectar~~ conditiilor spec~fice ,de lucru si aplicarii norrnelor de prevenl.re s a stingere a

incendiilor; "1 si

h} golirea de apa a mas aria or

utilaje10r de constructii, pe timpul cat acestea nu functioneaza, precum si a con?uctelor ?e apa neangropate ( cand nu sunt fol<;>sl.te in tl.mp de inghet si organizarea unui Sl.stem riguros de

control; de

6.6.3. La executarealucrarilor 1

constructii pe timp de iarna, se iau urrnatoare e

masuri:

pentru 1ucrari1e ce se executa

a)

50

baraci inchise este interzisa depasirea temperaturii strict necesare pentru nevoi tehnologice sau utilitare (atat ca valoare cat si cit durataj ;

b) incalzirea se asigura de regula, prin instalatii cu abur, apa calda, aer cald;

.' c) in cazul incalzirii locale cu sobe,

inclusiv 1~ lucrari1e de finisaje din cladiri in ¢urs de executie, aces tea vor fi racordate la tosuri de fum;

, d) utilizarea sobelor cu carbuni este permisa numai in cazul carid aces tea sunt construite pentru arderea acestuicombustibil (spre a evita producerea de gaze in incaperile de Lucxu:

e) interzicerea orcaror focuri deschise At&t in interior cit si in aer liber - care nu sunt aprobate si controlate de conducerea santierlllui;

f) locurile de munca si spatiile de circulatie vor fi i1uminate corespunzatori

g) ilurr.=-natul de paza, cat si cel de siguranta se asigura in conformitate cu reglementarile specific€

6.6.5. Mijloacele de stingere a incendiilor tstingatoare, lopeti, tarnacoape, cangi, vase de apa . etc.) trebuie sa fie in stare de utilizare ~enta, amplasate in locuri vizibile si usor aeC4!!sibile, la indemana personalului care Le t~~qseste si ferite de intemperii. Stingatoarele d.;,;y~$ele cu apa trebuie ferite de inghet. Se iau •• ~.ri '" pentru schimbarea incarcaturii ifii\i)atoarelor cu incarcatura de iama. ""'"~~.I.~.6.6. Cantitatile de apa necesara, (bazine. iV-tv;are, etc.) a pompelor, conductelor, ~~~.l.or, tevilor de refulare, etc., precum si a 'q'fI ..... lui de panouri de incendiu (echipate cu

': .l:i~~f?~' .

in

51stingatoare, nisip, unelte, furtunuri etc.) se asigura potrivit normelor de dotare.

6.6.7. Instalatiile de apa de incendiu (racorduri conducte, hidranti, camine, rezervoare etc.), care contin apa si sunt expuse inghetului in timpul iernii, atunci cind nu sunt protejate sau prevazute cu dispozitive fixe de incalzire cu abur sauapa calda, se protejaza impotriva inghetului prin acoperire cu materiale izolatoare termic in cutii special realizate pentru acest scop.

6.6.8. Punctele de alimentare cu apa din rauri, lacuri, iazurisau bazine descoperite, vor avea copci care se mentin in stare corespunzatoare de uti1izare si p1atforme amenajate pentru amp1asarea si manevxa mas Ln i Lo r de lupta contra incendiilor.

6.6.9. Se asigura recircularea apei 1a rezervoarele de apa. pentru incendiu, IlJandu-se masuri din timp pentru inlaturarea cauzelor care ar impiedica aceasta ·recircu1are.

6.6.10. Se iau masuri de dotare a tuturor locurilor de munca cu unelte pentru curatirea zapezii de pe drumurile de acces, d~ pe p1atforme, scari, pentru asigurarea in bune conditii a circulatiei masini si . a personalului de interventie, precum si pentru exploatarea normala a insta1atiilor.

6.6.11. La statii1e de preparare a betoanelor se interzice folosirea pentru incalzire a sobelor metalice, resouri electrice, tavilor cu jaratic si a orcarei surse de foc deschis.

6.6.12. Se iau masuri pentru asigurarea depozitarii corespunzatoare a materialelor si substantelor combustibi1e in scopul evitarii producerii incendiilor sau exp1oziilor datorit<' depozitarii necorespunzatoare ori a unor reacti

52

'de contact periculoase.

.. 6.6.13. Se stabilesc si amenajeaza locuri

pentru fumat si in general se pune accent pe reglementarile referitoare la utilizarea focurilor .schise, in scopul asigurarii pr~enirii si stingerii incendiilor.

6.7. Productie secun4ara

6.7.1 Atelierede prelucrare a lemnului

. . ... ,6.7.1.1. In atelierele de prelucrare a ~Ulu~ (tamplarie, modelarie, cofraje, podine, ferme Sl. alte elemente din lemn, reparat placi etc.) este interzisa depozitarea lemnului cu exceptia celui stricat necesar procesului de iucru sinu mai mult decat pentru un schimb, luandu-se m&§uri de prevenire a incendiilor. Lichidele combustibile strict necesare tehnologic se ~~treaza in ambalaje etanse.

~ ... 6.7.1.2.Materialul lemnos introdus in ~tell.er~ in cantitati strict necesare prelucrarii Ul. schl.mbul respectiv, va fi stivuit in mod °f~onat, lasandu-se libere caile de circulatie si ~~uare.

·.'"~.7.1.3.Se interzice asezarea si uscarea ~~~~:~or COnbustibi1e pe sobe sau corpuri de

: tt ..... ~.7 .1. 4. Lubrifiantii necesari ungerii uf~~aJelor se aduc in ateliere in cantitati pentru

. trei zi1e de 1ucru. Pastrarea acestora se 4j;ifln 10Curi~speci~1 amenajate, ferite de surse

~; oe· &au de l.ncalzl.re.

~itf·~7 .1.5. ~nstalatii1e elect rice de iluminat ... ,:ria VOr fl., dupa :az, de. tip etans 1a praf, m'c, .. '., .. umezea1a, antl.explozl.v, normal, etc. in

.iJ!i=~ de.conditiile specifice fiecarei incaperi . \/' Ormitate cu reglementarile de specialitate.

53

6.7.1.6. Lucrarile cu foc deschis se executa numai cu respectarea prevederilor de la punctul 3.5. si pe baza "permisului de lucru cu foe '.' .

Fumatul este interzis in ate11erele

de prelucrare a lemnului. . '.

6.7.1.7. Se interzice incalz1reu cle1ulu1 cu foc deschis (arzatoare de gaze, lampi de benzina sau petrol, resouri etc.) in atelierele pentru prelucrarea lemnului. Aeeasta operatie se executa in recipienti incalziti eu abur sau cu apa supraanealzita.

Incalzirea eleiului eu ajutorul resourilor electriee se realizeaza in incaper1 separate de atelierele de pz'e Lucrar-ea Lemnu Lu i, respectandu-se si urmatoarele ~ond1t11:. .

a) resourile electr1ce vor f1 f1xate pe un suport din material incombustibil izolat eu azbest si alimentate electric corespunzator, racord la retea ~ cu cabluri neizolate sau eonductoare electrice improvizate;

b) resourile electrice se amplaseaza la distante de minim 1,5 m de orice material combustibil.

Inainte de a fi prelucrate mecanic, materia1ele lemnoase vor fi verificate pentru inlaturarea eventualelor metale inglobate (cuie, sarma etc.).

6.7.1. 8. Utilajele (masinile de prelucrat) din ateliere vor fi legate la pamant, instalatiile fiind executate corespunzator si verificate periodic.

6.7.1.9. Utilajele si dispozitivele ascutire care produc scantei se amplaseaza in incaperi fara pericol de incendiu, separate de cele pentru prelucrarea materialului lemnos.

6.7.1.10.Incalzirea in atelierele de

prelucrare a lemnului (tamp1arie, modelarie. ~tc.;

54

II

de

se asigura cu instalatii de incalzire cent:raJ..a (ltpa calda, abur, aer cald, etc.). In ateliereLe ell suprafata de maximum 400 mp, pot fi utilizatc,;; si sobe eu acumulare de caldura avand usi tele d(~ alimentare amplasate in afara acestor incaperi.

6.7.l.ll.Se interzice fOlosirea in ateliere ~. sobelor fara aeumulare de caldura (sobe metaliee, ra.diatoare electrice) indiferent de tipul lor. 6.7.l.l2.Pentru stingerea incendiilor in atelierele de preluerare a lemnului se actioneaza afitf~l:

a) se seqate de sub tensiune instalatia el .• ctrica de iluminat si forta;

b) se actioneaza asupra mate:::'ialelor din 1emn cu apa sau spuma, iar asupra utilajelor 5i masinilcr eu dioxid de carbon, la cele el'ectrice si eu spuma la eele mecanice;

','., c) se evacueaza sau pror.ejaza eu

pr~lata (paturi) masinile si utilajele nea£eetate ' s1 se stropesc eu apa materiale combustibile din z'o,ha apro:rriata focarului de incendiu;

~. d) se folosesc mijloacele de protectie

a 'cailor respiratorii si cele imotriva t~raturii.

t~:"'i:' ! ..

ttf;:~)6.7.2. Atelierul de prelucrare a plutei si a

'II'lo:rPlastice.. .

:~. i:?2.1. In ate11erul pentru pre~ucrarea P~\l~~iSi a maselor plastice se asigura:

.t,.:. a) ventilarea incaperilor;

·lfr.\. b) colectarea si evacuarea prafului de

pe instalatii, utilaje, pardoseli, etc.; c) instalatii electrice etanse la praf; d) interzieerea folosirii focului si a fumului;

e) in morile pentru pluta sa nu intre e~ri Inetalice;

55f) ca la iesirea din cuptorul rotativ sa nu existe granule de pluta incandescenta. 6.7.2.2. Pentru stingerea plutei aprinse, se utilizeaza apa, iar pentru mase plastice apa pulverizata, spuma sau gaze inerce.

6.7.3. Ateliere de vopsitorie

6.7.3.1. In atelierele de vopsitorie instalatia electrica de iluminat si cea de forta va fi corespunzatc,are categoriei de pericol de incendiu a incaperii respective.

6.7.3.2. Pentru a~elierele de vopsitorie, care utilizeaza vopsele, solventi sau lacuri care in amestec cu aerul prezinta pericol de explozie, trebuie sa se asigura:

a) compartimentarea cu pereti la explozie fata de restul spatiilor

si masuri de evitare a producerii prin lovire;

b) instalatia de iluminat si forta, de ventilare incalzire 'si utilajele se realizeaza in constructii antiezx. instalatia de ventilare se pune in functiune cu minimum 10 minute inainte de inceperea lucrului si asigurata inte~conditionarea cu admisia de aer 1a pisto1ul de vopsire;

c) inc aper i pentru depoz~tarea

produse1or, separate de spatiu1 de lucru prin elemente de corrpartimentare rezistente la foc. Spatiile pentru receptie, expeditie de regula, vor

fi separate de depozite in acelasi mod; . .

d) depozitarea vopselelor, d~lua1'ltl.lc, si altor materiale inflamabile se poate face in: - magazii provizorii pentru 1ichide combustibile, in conditiile stabilite pentru

rezistenti construite scanteilor

acestea;

incaperi separate ale magaziei genera1e a santierului in limitele admise.

56

In magazia generala de materiale se admilt'E:

· clepodtarea unei cantitati de maximum 200 lJ:~;;

· diluanti si vopsea in ambalaje originale i.tt incaperi separ&te prin elemente de compartimenta.Jr:e rezistente la foc. In spatiul atelierului de ~."opsire este admisa numai canti tatea neceaaea

;~~Ologic, pentru ':lll schiml?i . . .

.... e) depoz Lt ar ea l~ch~delor combust~b~le ':>",~qp,$ele, diluanti) in subsolurile constructiilor

'ae' organizare de santier sau in curs de executie .,~te interzisai

,.. . f) vopselele vor fi ferite de actiunea c~~elor solare si se pastreaza in ambalaJ€ ';}~s~gurate sau bidoane metalice, ermetic inchise. , 'iar deschiderea capacelor bidoanelor ce con t i.r; · yg,ps ... ele pe baza de ni troceluloza, se face numai 01; ~Mille care nu produc scant e i .

;rig:.,· .• :. g) vopselele si solventii se transporta :~Urc!.al' in recipiente inchise si asigurate contra

'Varsarii acestorai Este interzis a se transporta

pr'inconducte cu ajutorul aez:ului comprimati

",,jj"tr. ',." . h) este interzis personalului din .... ~ .. ' .. ~.~ ...•.. r.u. 1 de vopsitorie sa se apropie in hainele ,I .' lycru de surse de caldura i imb:t'acamintea de

,~fI,i;~¥, aau de protectie se pastreaza in afara

ateI1erului de vopsitorie, in dulapuri metalicei i) revizia si repararea dispozitivelo~ ,~~,.~~~~.aJelor se efectueaza numai cand aces tea nu functiune si asigurate masurile de

ienecesare (golite si spalate de resturile

.~opsea, evacuate bidoanele cu vopsea etc.)

j) pentru incalzirea atelierulul. de se folosesc surse de caldura sau foc deschis, recomandandu-se '. centrala cu radiatoare, tevi cu ap·a

A~~el... Abur de joasa presiune etc. pardoseaia

,. antiexi

57k) se asigura marcarea vizibila cu indicatoare, conform STAS 297, fiind zona pericu10asa din punct de vedere a1 incendii10r si exp1ozii1.or.

6.7.4. Ateliere mecanice si electrice 6.7.4.1. La executarea operatiilor de prelucrare a metalelor cu scule aschietoare. este interzisa inca1zirea excesiva a masinilor unelte si aruncarea spanului sau a aschii10r incinse pe material combustibil.

6.7.4.2. Prelucrarea metalelor si a aliajelor cu continut de magneziu, aliminiu, titan etc. - ale caror pulberi sunt pirofore - se efectueaza cu maxima atentie, pentru a se evita produce rea de incendii.

6.7.4.3. Toate materialele textile (bumbac, carpe, calti, etc.) uti1izate la curatirea p i.e se Lor , fiind imlaibate cu ulei si prezentand perieol de autoaprindere, vor fi colectate in cutii metalice si evacuate la sfarsitul lucrului in locuri special stabilite si amenajate.

6.7.4.4. Este interzisa instalarea

polizoarelor si a altor masini care produc scantei in imediata vecinatate a locuriior unde sunt materiale combustibile ori. se degajaza gaze sau

vapori combustibili. .

6.7.4.5. Letconele si ciocanele de lipi~ uti1izate se pastreaza numai pe suport1 necombustibili si amplasate corespunzator. Este interzisa folosirea sau lasarea letconului (ciocanului de lipit) in aproprierea materialelor combustibile.

6.7 .4 .6. Lampile cu benz ina , sobi tele, resourile sau alte aparate cu foc deschis pentru incalzit letcone, nu vor fi lasate in functiune ne5upravegheate.

58

i .••. · ... 6.7.4.7. La folosirea lampilor cu benzina se re,;pecta urmatoarele reguli principale:

'" a) alimentarea cu benzina se face numai

dup;a •. ce arzat.orul s-a racit complet, iar r~rvorul se umple 3/4 din volum'

,,;' '.' b) dopul orif~ciului de alimentare va

f. ~~e.insurubat cel put1n p~tru ture si prevazut C;u.g.rn~tura corespunzatoare;

c) aprinderea lampii de benzina se face l.~cel . P?tin 5 m distanta de orice material c:.C:imbust).bJ.l;

'~;d .' . d) ~ repararea lampilor de benzina nu est~ adrn1sa langa surse de foc s i este interzisa gp~~ea coml::>ustibilului in aproprierea unor astfel de ~,SPrsei

,~. e) este strict interzisa folosirea ~iior de bene aria in incaperi in care se afla l:\<::hide. combust,ibile, substante explozibile sau ~~. or~ pulberJ. combustibile.

• >'~.

·(,.,,6.?5.Ate:lie~ul,de intretinere 5i reparatiiA\1tOVEMlJ.culesJ. utJ.laJede constructii

J:. ,:;.~.?:5.1. In atelierele de intretinere si ~~,,~l.l. autovehicule si utilaje de constructii "H,J.,gura:

a) spatii de acces si circulatie intre ;;i ut,ilaje, impuse de procesul de J.ntretJ.nere si reparatii, precum si ~~~~~~ sPe:ci~lamenajate pentru 5palarea

"l! ,?U ll.chl.de combustibile,

. [,b) pardoseala atelierului si a gropilor efectuarea reviziilor si reparatiilor va Col~ctarea scurgerilor accidentale de Sl. lubrifianti;

c) ventilare naturala sau ventilare pentru evacuarea vaporilor de benzina si de ardere care prezinta pericol de

59explozie si incendiu.

6.7.5.2. Inainte de introducerea

autovehiculelor in atelierele de reparatii. se scoate combustibilul din rezervoare si se qesfac legaturire de la bornele acumulatoarelor. Autovehiculele care urmeaza sa intre in ateliere cat si cele reparate, trebuie sa aiba in permanenta cauciucurile umflate si usile deschise, in vederea facilitarii evacuarii lor in caz de incendiu.

6.7.5.3. Degresarea, curatirea si spalarea pieselor in interioru1 ateliere10r este admisa numai in bai cu so1utie de soda caustica incalzite.

6.7.5.4. Folosirea lichidelor combustibile pentru degresare spa1are, (petrol, benzina etc.) nu este indicata. petrolu1 lampant poate fi uti1izat 1a spalarea piese10r nurnai in bai speciale prevazute .. cu capace si amplasate in incaperi separate. In aceste incaperi se vor respecta cu strictete regulile generale de prevenire a incendiilor, interzicandu-se furnatul, sudura, fo1osirea lampi10r cu benzina etc.

6.7.5.5. Efectuarea lucrarilor de sudura 1a autovehicule se face nurnai dupa curatirea pieselor inlaturand materialele. si . substantele combustibile, sudarea, 1ipirea rezervorului de combustibi1 se va face nurnai dupa luarea masurilor de protectie corespunzatoare (apa calda, abur, etc.) .

6.7.5.6. Alimentarea cu carburanti a autovehiculelor trebuie sa se faea prin pompare. Or ice improvizatii sunt interiise.

6.7.5.7. In ateliere1e de vulcanizare se

asigura:

- ventilare corespunzatoare a mediu1ui;

- cazanul de abur va fi montat intr-o

6C

1n~apere proprie separata de atelierul de lucru'

. incalzirea cu instalatie centra1a de apa calda sau cu abur de joasa tensiune;

- instalatii electrice de tip etans; 1". - tab10ul de distributie a curentu1ui .le~tric va fi montat in exteriorul atelierului de wlcanizare;

j... - este interzisa depozi tarea camere10r .au, anvelopelor autovehicu1e1or in ate1ieru1 de ''''lcaniz~re, cu exceptia ce Loz in procesu1 telU101og1c;

materiale1e necesare procesu1ui tebnologic vor fi aduse in atelier in conditiile .• trict necesare si dispuse 1a distanta de minimum SO em de insta1atiile de inca1zire sau care t'adiaza caldura.

~.7.6. Incaperi de incarcat acumu1atori

.,', ·6.7.6.1. In incaperi1e destinate pentru 1D~arcarea acumu1atori1or se respecta urmatoare1e:

a) a1catuirea si separarea

corespunzatoare a incaperi1o~;

_ b) instalatia electrica si cea de

vantilarevor fi in stare de functionare perfecta' Xa.;"azul in care nu exista venti1are mecanica s~ .. ~gura ventilarea naturala organizata;

c) folosirea focului deschis si executarea reparatiilor sunt interzise'

.' ·l ... · . d) este interzisa depozita;ea orcaror

=lil~e sau s~stante, (acizi concentrati sau ~l., • becur1, scule etc.) combustibi1e ori

.=:.... .... .•... . ... S.t1bile. Ac~izii s~ so1utiile de acid se

'. .i.teaza in aricapexa separate, destinate

. =. ClAl acestui scop;

'~l e) legat~ri1e de 1a redresor 1a bornele •. ' . atoarelor (1n vederea incarcarii) . se c'., '4~. numai prin intermediul clestilor

, .;:),'"

51

(papucilor) de fixare, interzic&ndu-se 1egaturi1e improvizatei

f) in timpu1 incarcarii acumu1atori1or

nu se manevreaza e1ectrocarele sau

electrostlvuitoarelei

g) pe usile camerelor de acumulatoare se vor scrie vizibil "Acumulatoare - pericol de explozie - interzis a se intra cu foc deschis". Lucrul cu flacara (lipire, sudura) in incaperile pentru ineareat acumulatoare este admis numai cu respeetarea urmatoarelor conditii cumulative:

- l.nceperea luerului dupa eel putin 2 ore de la terminarea incarcarii, in timp ce ventilarea a funetionat fara intrerupere, sau s-a asigurat ventilare naturala organizata, deschizand si usile si ferestrelei

instalatia de ventilare ramane in tot timpul lucrului (daca nu exista mecanica IDe vor deschide geamurile si

functiune ventilare usile) i

- toate operatiile se executa numai de personal calificat.

6.7.6.2. Trecerea conductoarelor electrice de alimentare . de la redresor prin peretii camerei pentru incarcat acumulatoare trebuie sa fie etansa si rezistenta la foe.

/

6.7.7. Statii si generatoarede acetilena

6.7.7.1. La statiile de aeetilena si aeneratoarele de aceti1ena care functioneaza ~tationar se respecta instruetiunile specifice de amp1asare, a1catuire si echipare stabi1ite de producatori si reglementari cu privire 1a prevenirea si stingerea incendii1or.

6.7.7.2. Stratu1 de uzuz e a1 pardose1ii si tamplaria, inclusiv sistemele de actionare a aces t.ea,a (usi, ferestre) vor fi executate din

62,.~

.. teria1e care nu produc scintei prin lovire.

: Geamuri1e vor fi mate sau se asigura vopsirea

10ri~b.

'. . ... Gropi1e de namol de earbid se ~lasea a 1a eel PUtin 25 m distanta de eladiri _au' eai ue eircu1atie se illgradesc eu balustrada ". minim 1 m inaltime si se mareheaza eu ~i~~~_vizibi1e.

;;-h .~ Inineaperi1e statii10r sau a ~tener&toare1or de aeetilena se asigura ventilarea 'Me.sara.

"H'.\j!;

. i;_ ...

".

63

CAPI'1'OLt7L 7

LOCRAR1 DE EXECOTIE A CON5TROCTllLOR 51 INSTALATllLOR Al'EREN'l'E ACES'1'ORA

7.1. Lucrari de terasamente. sapaturi

7.1.1; Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente si sapaturi, este necesar sa se cunoasca cu precizie natura, traseul si cotele de pozare in adancime, ale instalatiilor subterane Q~n zona amplasamentului, pe baza unui plan coordonator la zi, pus la dispozitie de catre beneficiar si sa se incheie un acord scris cu unitatea ce administreaza instalatiile subterane

respective.

7.1.2. In situatia in care in timpul lucrului

se descopera constructii si instalatii subterane, care nu s-au cunoscut dinainte, lucrarile trebuie imediat intrerupte si personalul evacuat, pana la identificarea instalatiilor prin procedee adecvate si stabilirea masurilor necesare pentru continuarea lucrarilor.

7.1.3. Eventualele

instalatiilor subterane se executa

supravegherea beneficiarului sau a uni tatii exploatare de la caz la caz.

7.1.4. In apropierea conductelor de gaz

trebuie sa se lucreze cu multa grija, sub supravegherea sefului de santier sau a maistrului.

7.1.5. In cazul in care se executa sapaturi in aproprierea cablurilor electrice subterane sub tensiune, 1ucrarile se executa numai dupa ce s-au scos de sub tensiune.

In cazuri deosebite, cand scoaterea de sub tensiune nu este posibila se interzice folosirea rangilor, tarnacoapelor, lopetilor si a penelor

dezafectari

ale sub de

64

"J:alice. Saparea pamantului in aproprierea ~lurilor electrice sub tensiune este permisa .~:i-cu ajutorul uneltelor din lemn, fara lO,Vituri brusto, si numai sub supravegherea ....... trului.

'~;~i~ ~ ~:tiec~:u;az:~~ic:s;:u fn~~~~le~

~1tori~ trebuie ~reveniti asupra pericolului. l:ll~cur11e respect1ve trebuie dotate cu un numar " •. lC1ent de aparate detectoare de gaze si masti J.~olante.

;)"_-;". ? .1. 7. Cand se constata existenta gazelor Piiiculoase ~n (sapaturi, gropi, puturi, santuri ."~~ lucrarl.le t.rebuie oprite imediat si pot fi ~t1Jluate numaa dupa inlaturarea oricarui ~lcol.

J'J') 7.1.8. In cazul in care din datele cunoscute st,',. pr~supune ca pe anumite terenuri din

. ~~asament ~r putea sa existe munitii neexplodate ~.~~.~. lucrarl.le de excavatii mecanice sau manuale .. executa res~ectand cu strictete urmatoarele: .. a) Sl.starea imediata a lucrarilor si •• ,~, . rea. personalului din zona respecti va;

,1 .s.:'. 1;» anuntarea imediata a organelor MAPN, '~:t~~:1:~ S1 cele locale care conduc, organizeaza si ~ut~ lucrarile;

c) contiri'uarea lucrarilor numai in ',~"~~'~ de teren cercetate, detectate si eventualel7 munitii ramase neexplodate in baza unUl. proces verbal intocmit cu ... .... " .......... a, in care se mentioneaza in mod se po~ executa lucrari de sapatura.

9. Inal.nte de a incepe sapaturile pentru subter~e pe caile de acces si .caro~abl.le, se instiintaaza organele de .81 pol.1.tie.

~10 . Atunci cand

pentru

executarea

65

lucrarilor .de terasamente trebuie sa se intrbuinteze explozivi, executia aces tor lucrari sa se faca cu respectarea stricta a dispozitiilor de utilizare a explozivilorsi obtinerea avizelor legale.

7.1.11.La manipularea transportul,

depozitarea si utilizarea e~lozivilor se.respecta

prevederile reglementar110r tehn1ce de

specialitate. .

7.1.12.Materialele explozive cu un cont1nut de peste 10% nitroglicerina vor £i ferit~ de socuri, £recare, scantei sau foe, p~e~U1'I\ S1 de influenta temperaturilor joase sau r1d1cate (sub +12 °C sau peste +25 °C).

7.1.13.In spatiul unde se afla material exploziv este interzis fumatul sau utilizarea focului deschis.

7.1.14.Materialul lemnos rezultat din spr1J1niri si cofraje imediat d~pa uti~izare~ trebuie depozitat pe un teren spec1al dest~~at s: amenajat astfel incat pericolul declansar11 unU1

incendiu sa fie evitat. .

7.1.15.Caile de acces si de evacuare trebu1~ mentinute in permanent a libere,. ilurninate s~ consolidate astfel incat sa 5e asigure accesul S1 evacuarea personalului in conditii de s~guranta in caz de incendiu, avarie sau alta neces1tate.

7.1.16.Terasele cailor de evacuare trebuie sa fie distincte si astfel stabilite l.ncat sa se asigure posibilitatea ca persoanele care se evacueaza in caz de incendiu sa recunoasca cu usurinta traseul spre exterior. Alcatuirea si gabaritul cailor de evacuare : trebuie sa asi~re circulatia lesnicioasa si fara obstacole, 1ar traseele cailor de evacuare se prevad cu ir.dicatoare STAS 297/1; 2.

7.1.17.Depozitarea materialelor si

.1

66

substantelor combustibile sau explozive langa frontul de lucru sau pe caile de acces si evacuare este interzisa.

7.1.18. Pentru lucrarile subterane materialele 8i substantele combustibile se introduc ritmic numai in cantitati strict necesare punerii lor in Opera, fara sa se depaseasca necesarul pentru un schimb de lucru.

7.1.19.Conductele de apa si aer comprimat . 'aferente lucrarilor subterane se verifica lunar.

7.1.20.La sistemul de aeraj se va inlatura posibilitatea ca un eventual incendiu produs in ,aproprierea gurii de absortie a ae ru Lu i proaspat sa se propage in subteran.

7.2. Lucrari cofrajelor

de executie 5i utilizare a

(glisante pasitoarer planer

mobile etc.)

7.2.1. La executarea 5i utilizarea cofrajelor din materiale combustibile se interzice folosirea focului deschis. In cazul :in care este strict ·~ecesara utilizarea focului deschis vor fi luate ':masurile de protectie corespunzatoare si obtine ·'·Permis de lucru cu foe". Dupa executarea luerarii cu foe deschis se verifica daca nu s-au ereat .' ~;focare ascunse de incendiu.

'ft, 7.2.2. Pe cofrajul glisant fumatul este

terzis. Daca totusi va fi admis pentru torii permanenti de pe cofraj, se va amenaja \("'.jCc)rt~s:pun2ator un loc pentru furnat dotat eu si usor de supravegheat.

Depozitarea elementelor cOmbustibile ale cofrajelor se face pe un teren respectarea distantelor de siguranta specifice de prevenire si stingere a asigurandu-se spatii de circulatie si

67

acces neeesare. Depozitarea nu este admisa Ut locuri unde -exista retele sau conducatori electrici aerieni sub tensiune. Zona de depozit~ a cofrajelor se imprejmuieste.

7.2.4. Cofrajele glisante, pasitoare, mobil. se executa si se utilizeaza pe baza unui proieet aprobat, cuprinzand instructiuni de executiEt, utilizare si s~guranta, inclusiv masuri si reguli PSI specifice.

7.2.5. Instalatia de semnalizare acustica si

optica, precum si mijloacele de transmisiuni (telefon, radiotelefon etc. ) ale cofrajului glisant vor asigura si posibilitatea alarmarii in caz de incendiu, In acest scop se stabileste un cod de semnale care va fi cunoscut de tot

personalul.

7.2.6. Tabloul electric general se instaleaza

langa constructia in executie iar alimentare. platformelor de lu~ru se asigura prin cablu electric cu manta de cauciuc protejat in zonele expuse loviturilor.

Tablourile electrice de distributie se monteaza pe platformele de lucru, in locuri vizibile, us or accesibile si izolate fata de materiale sau elemente combustibile:

7.2.7. Instalatia tehnologica de alimentare cu apa va asigura si' interventia in caz de incendiu in oricare punct al cofrajului glisant cu cel putin un jet si 0 presiune de minimum 1 bar la cota cea mai inalta stabilita in proiectul lucrarii. Se prevad hidranti de incendiu complet echipati cu accesorii de trecere a apei (furtun cu racorduri, tevi de refulare etc.)

7.2.8. Accesul personalului muncitor la cofraj se asigura prin scari definitive sau provizorii incombustibile, dupa caz, montate sau realizate concomitent cu glisarea si amplasate in

68

±nteriorul sau exteriorul constructiei in lucru (evacuarea personalului muncitor se va realiza i~ aceleasi conditii).

7.2.9. Scarile de acces si evacuare trebuie sa fie ~ealiza~e corespunzator si astfel ~lasate inclt c1rculat1a pe ele sa nu poata fi blocata de efectele incendiului.

7.2.10. Pentru evacuarea personalului muncitor 10 caz de incendiu, in afara cailor de circulatie obisnuite, realizate din materiale incombustibile 8i asigurate cu iluminat corespunzator se vor monta ,si cel putin 2 scari pe lanturi sau pe c.ablu~1 d,e otel, amplasate in puncte· opuse ale ~fraJl;1~u1 . Dotarea, cu mij loace de stingere a 1J1cend11lor se rea11zeaza din faza de montare a cofrajului.

" . 7.2.11. Conductorii electrici nu trebuie sa

fie in contract cu materialele combustibile (lemn rogojini, folii de polietilena, foi de cort) c~

<ecnducce de incalzire sau cu dispozitive' de stropire cu apa.

7.2.12.Corpurile de iluminat se protejaza cu Q,~9buri de sticla si se dispun La distanta de materiale si substante combustibile (ulei vaselina, folii de polietilena, rogojini etc.). ' " '. 7.2.13. R.:;s~uril.:; electrice utilizate pentru mar1rea flu1d1tat11 uleiului din pompele

lice vor fi iz01ate fata de Ie si substante combustibile.

2. 14.Dispozitivele si mijloaeele de l.~',\. ~ .. "" ....... ~".... vo~ fi astfel amplasate si dupa caz 1 care sa nu permita caderea lor ~au substantelor eombustibile pe ele, de al1mentare eu abur se izoleaza termic. ~tivele si mi?lo~eele de inealzire se prevad

pr01ectul cofraJulu1, (atat eele auxiliarel . 7.2.15.5e interzice utilizarea unor mijloace

69

de incalzire·improvizate pe platformele cofrajului (rezistente electrice, cocserii de carbune etc.).

7.2.16.Scarile de acces si evacuare trebuie astfel amplasate sau protejate incat sa nu fie posibila ·caderea diverselor materiale pe ele, in caz de incendiu.

7.2.17.Cofrajul se prevede cu instalatie de protectie . contra traznetului alcatuita si dimensionata conform normativului I 20, cablurile de coborare fiind protejate cu manta de cauciuc.

7.2.18.La inceperea lucrarilor cu ccfraje si la intrarea in schimb, se instruieste personalul asupra regulilor si masurilor de prevenire s i stingere a incendiilor si se verifica existenta si starea de functionare a mijloacelor de prevenire si stingere.

7.2.19.In caz de incendiu, concomitent cu stinqerea focarului se iau masuri de protectie a zonelor invecinate .• in special a instalatiilor si punctelor care asigura sustinerea cofrajelor glisante, precum si a scarilor de evacuare a personalului.

7.2.20.Substantele stingatoare ce se

utilizeaza in raport cu materialul ,care arde sunt urrnatoarele:

apa si spuma pentru material lemnos,

rogojina, polietilena, foi de corti

- spuma sau abur pentru ulei;

dioxid de carbon sau praf pentru electromotoare si instalatii electrice.

7.3. Lucrari de executie si utilizare a schelelor. esafodaielor si scarilor.

7 .3 .1 . Schelele si esafodaj ele folosi te la lucrarile de constructii - montaj sunt tipizate. Daca launele constructii, prin naturalucrarilor,

70

se utilizeaza schele si esafodaje netipizate, acestea se vor executa pe baza de proieet aprobat.

In cazuri bine justificate, unele schele si esafodaje se vor e~ecuta dupa detaliile intocmite pe santier, &tea sunt insotite de calcule corespunzatoare, aprobate de eonducerea santierului.

7.3.2. Schelele cu inaltime mai mare de 8 m vor avea obligatoriu, cel putin doua podine: una de lueru (eea superioara) si una de protectie (eea inferioara) .

7.3.3. La schelele eu inaltime mai mare de 12 m, pentru comuniearea intre nivelurile podinelor

. se asigura scari speciale de acees dispuse in golurile special rezervate in cadrul sehelei. Inclinarea rampelor searilor nu trebuie sa fie rnai mare de 60°, avand parapete de proteetie, iar in cazul in care au lnelinare rnai mare de 80° ae

. prevad cu aparatori tip colivie. Pe scarile de acces este interzisa depozitarea materialelor de orice fel ce pot bloca evacuarea personalului in cazul izbucnirii unui incendiu.

7.3.4. La sehelele cu inaltime mai mica de 12 m, se admite accesul si evacuarea persoanelor pe scari independente, rezemate, dispuse pe fiecare nivel al schelelor si fixate bine la partea lor superioara, de traversele schelelor.

7.3.5. In cazul cand de pe schela autoridicatoare nu .este posibil accesul la toate hivelurile prin cladirea de care aceasta este ta, se monteaza pe una din structurile icale 0 scara de salvare pe care personalul itor care lucreaza pe schela sa poata cobora

caz de incendiu.

7.3.6. Se interzice depozitarea sau pastrarea terialelor sau substantelor combustibile sub

71

i jl i

7.3.7. La executarea instalatiilor electrice fixate pe platfonna schelelor cofrajului se vor respecta cu strictete normele in vigoare. Nu se admit niei un fel de improvizatii la instalatiile eleetrice·

7.3.8. Nu este permisa folosirea pe pl~tforma schelelor, esafodajelor, a focului deacha.s sub nici 0 forma.

7.3.9. P1atforme1e vor fi dotate cu mij10ace initia1e de stingere a incendii1or.

7.4. Lucrari de sudura

7.4.1. Prevederi generale .

7.4.1.1. Orice lucrare de sudura in locurl. cu perico1 de incendiu este admi~a numai dupa ~uarea masurilor . de protectie Sl. dupa cbt Lnexea

PERMlSULUI DE FOe f;

7.4.1.2. Lucrarile de sudura vor 7 supravegheate de personalul. desemnat ~i vor fl. pregatite mijloace1e' de stl.ng~re (stl.~gatoare, nisip, apa) pentru 0 eventuala l.nterventl.e. .

7.4.1.3. Lucrarile de sudura se executa ~umal. de catre muncitori calificati ~i dotatl. ?U echipament de lucru, protectie si interventl.e

adecvat. , .

7.4.1.4. Inainte de inceperea lucrarl.lor de sudura sau taiere' termica se indeparteaza toate materialele combustibile, (precum si subst~tele combustibi1e) la cel putin 10 m fata de spatl.ul de

lucru. . .

7 .4.1.5. Se asigura mij loacele de s tl.ngere necesare si personalu1 pentru interventie la un eventual inceput de incendiu.

Materia1ele si elementele de constructie combustibile nu pot fi indepartate se umezesc cu apa sau protejaza cu panouri metalice

72

ori cu placi de asbest, astfel icat sa fie ferite de actiunea scinteilor, flacarilor si particulelor de metal incandescent (bracuri).

7.4.1.6. Locurile de unde se .sudeaza sau se

<. tai~ cu flacara oxiacetilenica ori electric, vor fi inconjurate cu paravane de protectie din material rezistent la foc, au inaltimea minima de 2 m de la nivelul pardose1ii.

.~<> Lungimea panourilor va depasi zona i?aestinata sudarii astfel icat sa opreasca S seinteile sau particulele incandescente (bracuri) ': sa treaca dupa aceste paravane. De asemenea se .' -.copera cu placi sau capace incombustibile orice

. ~schideri, crapaturi etc. din pardoseala.

7.4.1.7. Lucrarile de sudare 1a instalatii, kr~'~_I~rn,~r_, recipiente, conducte etc., prin care vehiculat sau in care au fost depozitate tante combustibile se efectuea:ra numai dupa i;U~.I.1.,.L.I.'CG,aerisirea, spalarea si purjarea cu &bur inerte dupa izolarea acestora de restul ~.~.A~,ot;~~lor prin flanse oarbe.

7.4.1.8. La obiectele metal ice proaspat te nu se admit lucrari de sudare sau taiere decit dupa usc area completa a vopselei. 7.4.1.9. Nu se executa lucrari de sudura la ate, agregate instalatii, utilaje, rezervoare,

aflate in func~iune.

7.4.1.10.Nu se admite executarea lucrarilor sudura in incaperi in care se produc, , manipuleaza sau depoziteaza materiale SUbstante combustibile (1ichide, lemn, stufit

. ) .

7.4.1.11.In spatiile unde exista gaze

~.l.Am4D14le sau in apropierea ace lor substante sau e inflamabile ori explozive nu este a efectuarea lucrarilor de sudura si 1ipire trica sau autogena) si nici lucru1 cu foc

73

deschis sau corpuri incandescente.

7.4.1.12.Nu se admite executarea lucrarilor de sudura in incaperi unde suntdepozitate lichide combustibile (pacura, motorina, petrol, benzina, vopsele, ~iluanti etc.).

7.4.1.13.La executarea lucrarilor de sudura pe schele si platforme combustibile, elementele de constructie' combustibile ca si materialele combustibile din apropriere seprotejaza impotriva aprinderii (stropire cu apa, paravane incombustibile, etc.).

7.4.1.l4.Executarea simultana a lucrari10r de sudura electrica si de taiere sau sudura cu flacara oxiacetilenica, este interzisa.

7.4.1.1S.Atunci cand este necesara executarea unor lucrari de sudura in incaperi cu pericol de incendiu sau in constructii intrate partial in functiune, acestea se pot executa numai daca se realizeaza masur1le .de protectie si ope baza de permis de foc asigurandu-se 0 strictasuPraveghere at~t pe timpul lucrului, cat si 0 perioadadupa efectuarea lucrarilor. '

7.4 . 1.l~ . Nu se folos~_.~impu; lucrarLl_~, de sudul:'~fthal.ne manusl. sau alte mat~rl,ale cu urme oe---grasimi, ulei; benzina, petrol si altele

similare. .

7.4.1.17.La taierea oxi-arc sau arc-aer se iau masuri de protectie impotriva metalului topit care este dislocat si aruncat ladistanta de jetul de aer sau de oxigen. Jetul de aer sau de oxigen nu vafi l.ndreptat spre materialesau substante combustibile.

7.4.1.18.Capetele de electrozi si. piesele taiate sausudate care au temperatura ridicata, se depoziteaza in cutii de metal sau peplatforme incombustibile. Se iau masuri ca acestea sa nu fie accidental in contact cu substante sau materiale

74Cornbustibile.

7.4.l.19.La i t 1 "

semiautomate d ns a atl.l.le automate

d' e sudura, a i,

~osebl.ta functl.'O " se acorda 0 atentl.'

da s " narl.l. Cor e

POZl.tl.velor de d espunzatoare

genereze inca1zireeconectare: astfel incat sa n~ e1ectrice. a puternl.ca a conductelor

7.4.1.20.La intre

e1ectrica se deconect~~erea .operatiei de sudare scot&nd aparatele de sub ~ al,l.mentarea electrica

,7.4.1.21. Pentru sud ensauna ,

n1;1mal. generatoare de ace:~t autogena se utilizeaza Sl. marcate corespunzator~ ena omo1ogate amplasate

~ 7.4:l.22.Se interzice d '

an :J2:o..pl:~r....e.~ generatoarelor e~ozl. tar~a carbidul ui

~. I .4.1. 23'.\Namol 1 d ' e acetl.lena.

l.ndepaf't- - -" -, ,u e earbl.d seos d'

1 'be eaza l.medl.at si d ,l.n aparat se

7- r, 1a eel putin 25 m s~ epOZl.teaza in aer

• Sl. d~pozite, intr-un l::stanta de constructii

aInenaJat. ,Nu este admis anume destinat si canale de Scurgere a evacuarea namolului in imprejmuieste cu a apelor .. Groapa de namol ~rcheaza cu Placutearapet , ina1 t de 1 m si ::

7 4 1 2 avertl.zoare

... 4.Incalzirea ' .

-; _Jlenier~toare1or in sistem .~pel. de racire a

ae sa depaseasca 60 0 pa .peste carbid· nu g~eratoare nu va depasi 1 i' 1ar presiunea din rev-?-ta formarea crib1ur" de kgf/~, peJ'1tru a se .,pr1.n ;utoaprindere.. 1.1 ca1c1u si exp1o~ia

. .4 .1.25. Generatoarele d .

t1~ute in perfecta e acet1.lena VCr fi

tl.onare. Se interzice ~tare, de curatenie si prezinta defecte S' OlOs1rea 9eneratoarelor ~paPe"le,de siguranta ~or1~r~:le hidraulice si 1.I1:a~te de inceperea luc t;~late de fieeare tJ.mpul 1ucru1ui (deschi ::durl.l. de s,,!<iura c~t

) . z -Se robUletul de

75

7.4.1.26.Este interzis a se inlocui robinetele defecte prin dopuri de lemn, capace insurubate etc.

7.4.1.27.Este interzis a se apropia de

generator cu foe, tigari aprinse, corpuri incandescente. etc. 1a 0 distanta mai mica de 10 ro, precurn si sprijinirea cablurilor electrice si a arzatoarelor Inrenelor) de generator. Generatorul de aeetilena se imprejmuieste cu gard din panouri metalice, pe care se monteaza placute avertizoare.

Toate generatoarele r:e se utilizeaza vor avea

supape hidraulice de sigu~anta.

7.4.1.28.Nu este permisa lasarea fara supraveghere a generatorului de acetilena

incarcat.

7.4.1.29.Generatorul mobil pentru acetilena

si reeipientii de oxigen nu se pastreaza in interiorul incaperilor in care se executa lucrari de sudura sau in ospatii destinate circulatiei

persoanelor.

7.4.1.30.Este· interzisa amplasarea

generatoarelor de acetilena la distanta mai mica de 10 m fata de surse puternice de ealdura (foe deschis) sau de locul unde se sudeaza, iar intre generator si butelia de oxigen tehnic va fi 0 distanta de eel putin Smetri.

7.4.1.31.La terminarea luerului, generatorul

de acetilena se curata, evaeuandu-se aeetilena si

reziduurile.

7.4.1.32.In eaz de aprindere a generatorului.

pentru stingere se foloseste nisip, pamant, ori stingatoare speciale cu praf. si C02. In niei un caz nu se foloseste apa.

7.2.1.33.La efectuarea operatiilor de sudura

de or ice fel (autogena, eleetriea sau eu gaze) se interzice eu desavarsire:

a) agatarea sau sprijinirea aparatului

76

de sudura de butelia de gaze. generatorul de aeet1lena sau materiale eombustibilei

b) demontarea. curatarea si asamblarea ~ene~atoarelor mobile de aeetilena in ineaperi 1~ch1se, precum si folosirea generatoarelor fara f7ltre epuratoare si supape hidrauliee de s1guranta umplute eu apa la nivel corespunzator;

. c) dezghetarea generatorului de

':lcet1lena cu flacara desehisa sau obiecte 1ncandescentei

d) asezarea eablurilor pentru sudura electrica impreuna cu furtunelor si conductele pentru sudura cu gazei

e) contactul buteliilor, eonductelor si a fur tune lor de oxigen cu uleiuri vaselina sau alte grasimi, preeum si cu man~ sau obiecte imbibate cu asemenea substantei

. . f) descarcarea generatoru1ui de

acet1lena, precum si curatirea acestuia si a furtunelor in incaperi inchise.

7;4.1.34.L~ terminarea lucrarilor de sudura sau ta1ereAterm1ca se controleaza cu atentie 10cul de munea, 1n vederea inlaturarii orearor eventua1e surse de ineendiu.

7.5. Luerari de preparare. eompactare a betoanelor.

turnare

si

7.5.1. Din punctu1 stingerii eventua1e1or preparare a betoanelor masuri prineipale:

. a) mentinerea in perfecta stare de funet10nare a eehipamente1or, uti1aje1or aparatelor cu eare sunt echipatei

b) toate 1uerarile de verifieare, reparare si intretinere se executa numai de catre

de vedere al prevenirii si ineendii, 1a locurile de se respeeta urmatoarele

si

77

personal cali·ficat si autorizat;

c) in dotarea statiilor de preparar~ a

betoanelor sa existe mijloacele de pr~ma intervehtie pentru stingerea incendiilor, mentinute'in perfecta stare de functionare.

7.5.2. La lucrarile de preparare, turnare sau

compactare a betoanelor se interzice:

a) folosir~a in stare defecta, uzata sau

cu ~mprovizatii a instalatiilor si echipamentelor

elect::::-ice;

b) (conductor,

incarcarea i::,st.:<tatiilor electrice

cabluri, transformatoare.

comutatoare, prize etc.) peste

intreruptoare,

sarcina admisa; .

c) utilizarea consumatorilor de energ~e

electrica fara luarea masurilor de izolare fata de elementele combustibile si fara sa aibe asigu:at gradul de protectie necesar in raport cu med~ul

existent; ..

d) lasarea sub tensiune a mas~n~lor,

aparatelor si utilajelor electr~ce nesupravegheate sau dupa terminarea programu1u~ de lucru.

7.5.3. Se recomanda ca scheletul de rezistenta a1 statii10r de preparar~ a betoane10r sa fie executat din materiale incombustibi1e.

7 .5.4. :In statii1e de preparare a l;>etc;>anelor, in care se folosesc motoare cu combust~e ~terna, tevile de esapament ale acestora se prelungesc pana la exterior, izolanciu-se corespunzator de orice material combustibil.

7.5.5. Teava de esapament se prevede cu sita

pentru retinerea scinteilor.

7 .5.6. In caz de incendiu 1a instalatiile

electrice ale statiei de betoane, aces tea se scot de sub tensiune inainte de a se actiona pentru stingerea incendiilor se fo10seste dupa caz dioxid de carbon, mase pulverulente ori alte materiale

78

dielectrice. La instalatiile de automatizare si control se utilizeazanumai dioxid de carbon.

7.5.7 . In locurile in care sunt folosi te cofraje1e izolatetermic, sa1telele termoizolante etc. acoperite cu folii de polietilena sau prelate de panza impermeabila, se interzice focul deschis.

7.6. Executarea lucrarilor de zidarie si tencuieli

7.6.1. Este interzisa curatirea de ulei a conductelor de aer prin arderea u1eiului.

7.6.2. La executarea lucrarilor care necesita folosirea dulapilor a~n lemn, in executarea operatiei de subzidire se vor respecta urmatoarele reguli de prevenire si stingere a incendiilor astfel:

- este interzisfocul in spatii1e cu sprijiniri din lemn;

depozitarea pe podina de 1ucru a materialelor strict necesare pentru lucru se face astfel incat sa nu blocheze'evacuarea personalului in. cazul unui incendiu pre cum si interventia pentru stingerea incendiuluii

asigurarea mijloacelor de prima interventie necesare.

7.6.3. La executarea tencuielilor pe timp friguros se vorrespecta urmatoarele masuri:

a) sobele si burlaneledin tabla vor fi imprejmuite sau izolate cu panouri din metal termoizolant;

b) incalzitul cu carbuni este permis numai cu sobe special construite pentru combustibilul respectiv si astfel amplasate incat sa nu dea nastere la incendii;

c) la incalzirea spatiilor cu alte surse caldura sau cu alti combustibili aprobati

79

pentru utilii.zare, se respecta masurile de protectie specifice acestora.

7.7.' Montarea elementelor de constructii prefabricate din beton si metal si mijloace de ridicat si transportat utilizate

Este interzisa executarea lucrarilor de constructii-montaj prin sudura pe scheleavAnd podine din lemn, daca nu au fost luate masurile de protectie l.1li>Otriva aprinderii de 1a particulele incandescente rezultate de la sudura, precum si daca in zona sunt depozitate materiale ori substante combustibile (cherestea, butoaie cu lichide combustibile etc.).

7 .7 .1. Pentru mentinerea in permanenta stare de functionare a masinilor, utilajelor si instalatiilor de ri~ieat si manipulat din dotare in scopul prevenirii incendiilor, se impune respectarea intocmai a regulilor si prescriptiilor tehnice de exploatare a acestora.

7.7.2. Supravegherea si controlul aces tor mas~n~, instalatii si utilaje se face pe tot timpul lucrului, evitindu-se freeadole, slabirile de mecanisme, desfaeeri de piulite, ruperi si deformari de piese, care prin contract sau lovire pot produce scintei sau aprinderi.

7 .7 .3 . In cuul in care ungerea se face manual, vor fi folosite in ~od obligatoriupompe rnanuale, evitindu-se scurgerea si raspindirea lubrifiantilor pe utilaje, pardoseli, in .acese scop se folosesc vase (tavi cu nisip) pentru colectarea lubrifiantilor.

7.7.4. Executarea operatiilor de euratire cu petrol a masinilor si pieselor componente se face numai cand instalatia este scoasa de sub tensiune.

80

se interzice efectu .

cornbustibile in preze~~ea lucrar~lor cu lichide sau ca~d exista pericOl~ls~rselor de foc deschis, electr~c deschis ori d ~ producere a unui arc metalice incandescente.espr~nderea unor particule

" 7.7.5. Se interzic

rn~J loace al butoa' 1 e transportul cu aceste

r ". ~e or cu carb 0

ec~p~ent~lor aflati ub . urant~, al

orice fel, precurn si \ ires~une, acizilor de cadere pot pr.oduce inc:nd~' tor produse care prin

~~ sau explozii.

7.8. Invelitori si sarpante

. 7.8.1. Se interzice 1 1

d~stante rnai rnici de 3 ~cru cu foc deschis la

rn<;,terialele COrnbustibil: p:~a de elrnentele A sau b~turnata, poliester 1 (carton sau panza masurilor de prot~cti:rnn etc:). fara luarea

urnectare, ecranare etc.). spec~f~ce (izolare,

Zilnic, dupa te .

lucru, acoperisul se rm~narea programului de

deseurile rezul tate. M ~ur<;,ta de oresturile si combustibile se depoz_.at er~al~le s~ substantele

~enajate, fara pe:i~~:a ~dn locuri special

~ncendiilor. e producere a

7.8.2. Pe tirnpul

sarpante si invelitori execut~r~i lucrarilor la f~cul deschis sau ~vmbUSt~b~le este interzis d~sPozitivele tehnol09icurnatul. Sunt excer-tate CU protectiile necesare e prevazute si asigurate

7 . 8 .3. La execu tare' 1 .

timp friguros se inte~z:crar~lo~ la invelitori gheata a acoperisurilor ce cfurat~rea.de zapada cu oc desch~s.

8.1.

7: 9. tZ:\fttii ~idrs~ug~ eu bitU1!\, transportul 9~tum l__ top1t _~ _repararea amorsa;ului

pi tum-benz ina

i .9 :1 . A1'I;llasarea locului de preparare a bitumului taiat pentru amorsaje se face la 0 distanta de minimum 30 m de orice constructie provizorie sau executata din materiale combustibile, precum si fata de orice sursa de foc (inclusiv cazanele de topit bituml. La amp1asarea

locului de preparare se are in vedere directia vantului astfel incat s..;. nu antreneze vaporii

inflamabili spre sursele de foc.

7.9.2. Este interzisa prepararea bitumului

taiat in incaperi inchise sau in interiorul

eonstructiilor in lucru.

7.9.3. Locul unde se efectueaza topirea

bitUIllUlui, se stabileste la distanta de materiale sau substante combustibile, arnenajat corespunzator si ingradit prevazandu-se indicatoare de avertizare asupra pericolu1ui de incendiu.

7.9.4. Transportul si rnanipularea bitumului

pe teritoriul santierului de constructii se face nurnai in ambalajele originale sau ilf vase speciale inchise cu capace (~lute 3/4 din capacitatel, ferindu-se de surse cu foc deschis. Se interz~ce transportul 5i manipularea bitUIllului in vase sau

butoaie improvizate.

7.9.5. Tran5portul si rnanipularea bitUIllului

taiat si al citornului pentru amorsaje se face astfel incat sa fie ferite de orice surse de foe sau scantei, in conditii specifice materialelor si

substantelor combustibile.

7.9.6. 5e interzice transportul citomului in

containere termoizolante, specifice transportului

bitumului.

7.9.7. umplerea cu biturn cald a containerelor

82

termo~zolante, se face lent .

a eV1ta rabufnirile S1 cu prudenta pentru

controleaza existenta s~~ ~utoa~rinderile si se aerisire. unctn.cnaxee tevii de

. 7.9.8. La terminarea luc l' .

d~n focarele instalatiilor ,ru u~ s~ st1nge focul

b1turn, iar cazanele se S1 ut1laJelor de topit

In cazul folosirii co~~~~1~~ cu ~apa~e metalice.

ardere, combustibilul 11ulu1 11chid pentru

evacueaza din rezerv r~s neconsurnat se

locurile special or ~1 se depoziteaza in

cornbustibile. arnenaJate pentru lichide

7.9.9. Se interzice f '

pentru topit biturn far unct.i.onaxee cazanelor

7.9.l0.Instalatii~ suprav~gh~re.

biturn se ampla5eaza e Sl. rt11aJele pentru topit

nivelate, acoperite e~e p atforme din parnanc, grosimea de minimum 10 un strat de balast eu

D" em.

1mens1unile platform . t .

in~oate direetiile pe le1 rebu1.e s~ depaseasea put1n 1 m. ee e ale ut11aJu1ui eu eel

7.9.11.Se interzice d .

a lemnelor de foe 1a d' epozl.tarea bitumului si

fata de foearele ins~ala1tt,~ta ~i miea de 10 m t.op i t; biturn. Lemnele de f:c1 or Sl. utilajelor de mal. mare deeat a foearul' nu vor avea lungimea

7,9.12, Pentru evitaUl..

in tirnpul incalzir" rea revarsarii bi turnului

l' a a , cazanele de t ' t

ump e maxamum 3/4 din vol 1 1 opa se vor

7 . 9 . 13 . In eazul inc~uz' ,o~r .

aI~erea combustibilului li:::; cazanelor prin

ma,1~entare al injectoarelor ' rezervorul de l.nl.rnum 1 5 d ,se amplaseaza la , rn e foear

eventua1elor rabufniri 51 nu pe dl.r~etia

~eezel::va de combustibil S;~ehi~teuri de gaze,

~ l.rnentare se ampla5eaza necesar pentru

.oz-a ce sursa de foe, 1a eel putin 10 m de

83

7.9.14.~a utilizarea topitoarelor de bitum se interzice:

transportul topitoarelor in stare de

functionare sau incarcate, iar a celor electrice

sub tensiunei

_ a1imentarea cu bitum a topitoare1or prin

alte locuri, decat ce1e prevazute pentru acestai _ evacuarea bitumu1ui pe alte cai decat ce1e

prevazutei

_ topirea bitumului in cazane amp1asate pe

focare improvizate, neanchise pe toate laturile, sau care nu asigura stabilitatea cazanelor.

7.9.15.Fiecare gospodarie de bitum se prevede

cu materiale, substante, dispozitive si scule pentru stingerea unui eventual incendiu (lazi cu

nisip, stingatoare, lopeti etc.).

7.9.16.In caz de incendiu, bitumu1 aprins se

stinge cu ape pulverizata, abur sau spuma, in afara situatii10r aand sunt uti1izate topitoare electrice si 1a care se foloseste nisip, paturi,

pu1beri si Co2.

7.9.17.Utilajele pentru topit biturn se prevad

cu capace etanse, rezistente la foc.

7.9.18.Locul de preparare a amorsajelor se

amplaseaza 1a minimum 30 m de constructii in lucru, utilaje pentru topit bitum si de orice

sur~a de foc deschis.

7.9.19.In timpul prepararii amorsajului, se

evita posibilitatea ca vantul sa duca vaporii de benzina la utilajele pentru topit biturn sau alte

surse de foc deschis.

7.9.20.eperatiunea de preparare se face intr-

un locadapostit si numai de catre personal

muncitor instruit corespunzator.

7.9.21.Amestecul pentru amorsaj se realizeaza

numai prin turnarea treptata a biturnului fierbinte peste benzina si nu invers (altfel se poate

84

aprinde) .

7.9.22.Pe t"impul ef t ..

amorsaje (cu citom b't ec.uar11 1ucrarilor de

combustibi1e sunt' i:teum .ta1at sau alte materia1e scantei, at&t 1a niv:tl.te sursele de foc sau (acoperis, teras a etc ) :at s~p;afetei de 1ucru acesteia. . S1 ~n zone1e aferente

7.9.23.OUpa executar 1 .

cu citom sau bit ea . ucrar110r de amorsaj

s um ta1at se .

~pravegherea zone lor respect' A va a~1gura

pana la evaporarea co 1 t ave an cont anuexe

~1iminand orice sur sa d mp e a a solventi1or, 1ncendiu. e foc ce poate genera

7 . 9 . 24 . Execu tarea hid . 1 .. '

rezervoare se rea11' z r01ZO at1110r la cuve si

eaza cu em 1 .. .

sau vopsitorii pe baza de u S11 ,b1tuminoase se masuri de PSI specif' smoala de hU11a, luandu- 1ce.

7.10. Izolatii - Prevederi generale se 7.10.1. La efectuarea 1ucrari1or

, respecta reglementarile de de izo1atie

st1ngere a incendiilor ., prevenire si

Pentru tehnologii' s~pec1f1ce acestora. completeaza masurile d 1 pent.ru produse noi, se incendiilor. e preven1re si stingere a'

7.10.2. Nu este

deschis in aer liber :eerrn_is a se~ 1ucra cu foc

. 7.10.3. pentru' ef t1mp de vant puternic.

1zolatii la invelitor' ectua~ea lucrarilor de si evacuare in caz de1~ se da~1gUra scari de acces

, 1ncen 1U.

ob1igatoriu Ina1nte de .i~ceperea lucrarilor este sa se ver1f1ce si

~entru evacuarea e guranta scarilor

1nterventie in cazul lz~son~1~~u1 .m~citor si

7 10 4 S' ucn1r11 unU1 1ncendiu

. ., e 1nterzice ct' .

Locu l, de munca ~ ~ ,a egor1c fumatul lei

1n zonele 1n care se 1ucreaza C~

85

materl.alc combustibile. pentru aceasta se vor stabili zi folosi numai locurile special amenajate

Sl. dotate.

": .10.5. Tablourile electrice mentinute si

verif1cate in permanenta pentru a fi in buna stare

de functionare.

In timpul pauzelor si la terminarea

pJ:ogra:nului de lucru se scot de sub tensiune consumatorii folositi.

7.10.6. Se interzic lucrarile cu bitum pe

timp de noapte sau in conditii de vizibilitate

redusa.

7.10.7. constructiile provizorii de santier

::'n care se executa prepararea materialelor si a produselor care contin bitum si alte substante toxice si usor inflamabile, necesare lucrarilor de izolatii, vor fi asigurate cu sisteme sau instalatii de ventilare corespunzatoare.7.11. Izo1atii cu materia1e bituminoase 1a acoperisuri si terase

7 . 11.1. Inainte de ineeperea luerari10r de izolatie 1a aeeperisuri si teras~, se verifica inchiderea tuturor golurilor din acestea, astfel incat sa nu permita scurgerea bitumului topit si

prcducerea unor incendii.

7,11.2. Pe timpu1 efectuarii lucrarilor de

izolatii care necesita lipirea eu f1aeara, se respecta urmatoarele:

a) 1ucratorii vor fi special instruiti

pentru executarea aces tor lucrari precum si ·asupra modului de utilizare a arzatoarelor cu flacara, racordate la bute1ii1e cu gaze 1ichefiatei

b) arzatorul se pregateste si flaeara se

regleaza pentru a aetiona pe linia de contact a suprafetei sulului de suporti

86c) durata de in 1 '

e?ntaet va fi eea strietca Zlore pe suprafetele de

b7tumului (fara produe necesara pentru topirea bl.tum)i ere a unor scurgeri de

d) arzatoarele ' d'f

functiune sau nu se an l. erent daca sunt in

lor' aseaza numai p

specl.ale, nefiind dIn' e suporturile

rezernarea de elemente ' a ~sa asezarea sau

. ?,11.3. DePozita:~arnaterl.a~e eombustibile. recl.pl.ente, butelii eu azea ,rnal. ,mult de doua soproane exeeutate d' 9 l~ehefl.ate se face in arnenajate si amplasa~n rnaterl.ale ineombustibile

speeialitate, e eorespunzator normelor d~

~ 7.11. 4. In eazul d . , ,

l.neaperi inchise usile t e~oz.l.tarl.l. buteliilor in

ex~eri~r, iar gearnuril re u i e ~a se d7sehida spre

aSl.gurandu-se e vor fl. vops a t e in alb,

. b" - pardoseli car

pesl. l.ll.tatea producer' , e sa excluda

1.:1. unor scante' ,

_ temperatura de m' :1. prl.n lovire;

, axamum 40°C'

- vent11area perrnanenta"

- depozitarea sepa t'

goale fata de ,cele pline eu gaz~ l~ : f?uteIiilor

~ _ l.nterzicer d . 1e, ~ 1ate i

a.n loeuri umede sau in eaa, epoZl.tarl.1 buteliilor

me loU eu actiun '

_ depozitarea b ' , e corOZ1vai

sa nu rezerne una de altai utell.l.lor astfel ineat

- pe d'

depozitulul.' , l.s~anta de 10 m in J'urul

, l.nte~zl.cerea

rnateriale eoRbustibile' pastrarii orearor

inehiderea lucrului si

robinetelor la

controlul efeetuarii

intreruperea aeesteia, 7,11.5, La exeeut

la acoperisuri t area luerarilor de izolatii

materiale bit " ez aaa atunci cand se folosesc

, UIn1noase, vor fi

rnasurl. precizate pentru :espectate aceleasi

acoperl.suri si sarpanta.

87

7.12. Izo1atii termice (conducte si cladiril

7.12.1. Pe timpul executarii lucrarilor de izolare a conductelor in santuri se interzice fo1osirea·focului deschis si fumatul.

7.12.2. Locul de munca se marcheaza cu

p1acute avertizoare si se doteaza cu mij10ace de

pr~ma interventie.

7.12.3. pentru a evita transmiterea focu1ui,

continuitatea materia1elor combustibile utilizate la realizarea izolatiilor se intrerupe cu materiale incombustibi1e sau greu combustibi1e comform prevederi10r proiectului, astfe1:

a) pe trasee exterioare orizonta1e:

_ la maximum 200 m pe 0 lungime de

3 ori diametru1 exterior a1 termoizo1atiei, dar nu mai putin de 1 m in cazu1 conducte1or montate in

canale;

l~ schimbari de directie a traseu1ui orizonta1 spre verticala pe 0 1ungime de 6 ori diametrul exterior al termoizolatiei, dar

nu mai putin de 2 mi

b) pe trasee exterioare verticale, la

maximum 25 m pe 0 1ungime de 6 ,ori diametru1 exterior a1 termoiz01atiei, dar nu mai putin de

c) inaintea intrarii in constructii inchise sau depozite deschise de materiale combustibi1e, 1a cca.4 m distanta de acestea pe 0 lungime ega1a cu de 3 ori diametru1 exterior al termoizolatiei, dar nu mai putin de 1 m.

7.12.4. In cazul mai multor conducte montate

in para1e1 si izolate individual, intreruperea continuitatii materiale10r combustibi1e, conform celor de mai sus se face in acelasi loc si pe lungimea determinanta de conducte cu diametrul exterior al termoizolatiei cel mai mare.

2m;

8R

1 7.12.S. Atunci c&nd

.n comun, la stabilirea lcon~u~~ele sunt izolate

~.in considerare, in loc ~9~~1 intreruperii se

1 m;r~2a6sectiuni~ termoizol~~~ru, latura cea

. . . " Lucrar11e d 1.

~1 conducte (elemente d~e.termoizolatie la cladiri

s~:~ia~~~~~~tel~~r intocmi~:ta~:ti;~of:c~~~ia~e

specializat ~i inst~!~S~nalUl executant va f7

7.12.7. Mater. n .ac.est scop. 1

trebuie sa nu pr::algee1e c~t111za.te la termoizolare dupa caz, tratate cu sub t usur:,-nt~ incendiul si

7.12.8. Mate. sante 19n1fuge.

combustibile speci~~alele. inflamabile . (materiale lemnoas a.ce 1z01atiilor te . S1

bitum t e, vopsele . rm1ce

~ e, adeband ,~1 solventi, fol"

~epoz1teaza in 1 '. pol~st1ren, etc) 11

1ncat sa n ?CUr1 spec1al amena' . se

. aproprierea ~or~x1ste surse de foc Jad~es'Ch~:tf~~

7.12.9. Zonele in

~ateria1e, chiar in cacza:le ~unt ~epozitate aceste

inudr~ta 1a puntele de 1 epoz1tarii de scurta

1catoare de . ucru se pr d

vizib'l avert1zareampl eva cu

~ e. asate in 10curi

.12.10.Prepararea

substante combustibil unor materiale sau

~<?CUlui se face in 10~urCtre nE7cesita utilizarea 1sta~ta de minimum 30 spec i a I amenajate la 0 mater~1e combustibi1e. m fata de elemente si

.12.11.1n,zonele d

ope:a a m~terialelor sau e preparare sau punere in

se 1nterz1ce focul de~ h~ubs~ante10r combustibil ::ama si de directia ~a~t~;u~1 fumatul, tinandu-s: f nu.deplaseze vapori per' 1 ~st~el incat aceasta

oc s1tuate la distance ma~~U~OS1 spre sursele de

? . 12 . 12 . In toa te '

depoz1teaza, manipul punctele unde

eaza sau lucrea se

za cu materiale

89

combustibile ori utilizeaza focul

, masuri de dotare

se l.au ,

mijloace de stl.ngere a

de termoizolatie pentru preparare, corespunzatoare cu

incendiilor, ~ t' 1 executiei 1ucrari1or

'J .12 .13 .Atat ~n 1.mpu erminarea acestora, se de izo1atii cat s:- d:upa t tia oricaror 1ucrari interzice cu desavarsl.re execu a scAntei, in

foc deschis sau care ge~ereaz materia1u1ui cu ditii care pot provoca aprl.nderea

con depozitat ..

pus in opera sau 1 sirea'~~he1e1or se are grl.Ja

7.12.14. La fo 0 .- "r'; Le de prevenire si

sa fie res~ectard~ .io~t~o:::~~zatoare Iucru1ui pe stingere a l.ncen 1.l. 0

schele.

Izo1atii frigorifice si fonice 7,13.

, terzisa executia izo1atii1or 7 ,13.1. Este l.~ ~ incaperile in care nu

frigorifi~e sau fOn1.c:lel.~e sudura.

sunt terml.nate lucrar ~ t&mpina perico1u1 de

7 .13 .2. pentr~, a prean se executa numai cu exp10zii si ~ncendl.l. amor~::ante combustibi1e cu emu1sii rea1l.zate ~a~~~ilitate . a vapori1or temperatura de l.n

sub 28 °C. lizarea izolatiilor frigori~ice

7.13.3. La rea , biturn taiat, apll.cat

(polistiren celular, ~orsa;e respecta in timpu1 prin frecare energet1.~la) de prevenire si stingere , . toate masurl. e

execut1.e7 ~ , f' e aces tor materiale.,

a incend1.1.1or specl. 1.C1 ecutarii lucrar1.1or de

7 13 4 In cazu ex ,~ h' e

. ", ' ; 'f'ca in icaperl. l.nc 1.S ,

izolat~e fonl.ca s~, ir ;~or~o~espunzatoare iar in se aS1.~ra ven 1.s: lucreaza cu prenad~z se incaperl.le ll;Dde de foc sau scante1.e. In interzice orl.ce, s?rs~oare sursele si se afiseaza

acest scop se el1.ml.na - .

indicatoarele pentru avertl.zare.

90

7.13.5. Executantul Iucrarilor de izolatie frigorifica si fonica trebuie sa fie specializat si instruit asupra modului de utilizare a materialelor combustibile, precurn si a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor.

7.14. Protectii anticorozive

7.14.1. Lucrarile de protectie anticoroziva impun 0 serie de masuri speciale de prevenire si stingere a incendiilor determinate in special de: - caracteristicile materialelor folosite (infiamabilitate)

- varietatea aparateIor, dispozitivelor, echiparnentelor, utilajelor si instalatiilor folosite pentru aceste lucrari (electrice, de ventiiatie, de ridicat, de incalzire, de forta, schele etc.);

- conditiile diferite de lucru (deschise sau inchise de tip incapere, vase, recipienti, rezervoare, etc. la inal time sau in subsol, la lumina naturalasau artificiala; in perioade reci sau calde etc.);

7.14,2. Nu este admisa inceperea nici unei lucrari de protectie anticoroziva decat in momentul in care sunt asigurate toate conditiile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor.

7.14.3. Pregatirea, suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive se realizeaza prin metode mecanice sau chimice.

7.14.4. La pregatirea suprafetelor prin metode mecanice se respecta regulile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor referitoare la instalatiile electrice, de incalzire, ventilare in mediu periculos.

7.14.5. La pregatirea suprafecelor prin

91

sol venti

" prin degresare cu, toate

me t ode chl.ml.ce", ' ' f1amabi1i se l.au

" solubl.ll. Sl. l.n 'lor explozi ve

organ7Cl., tru evitarea amestecurl. 'ndere a

masurl.~e pen) si eliminarea surselor de aprl. ,

(vaporl.-~er '1 a

se ventl. eaz

acestora4, 6 spatiile de luc~ surse posibile

7.1 ", l' ina orl.ce '

Punzator Sl. se e am "m 25 m se aSl.gura

cores . 0 raza de ml.nl. heaza cu

de aprindere pe , lui de lucru si se marc

1mprejmuirea ~patl.u 1

, avertl.zoare, acizi si a

panour7l.14 7 La decapar€·~, cu se asigura c

. .' " ba-l.ce

degresarea cUf' S?lnU;~l. e;it~du-se cres~~r~~

'1 tl.' e e l.cJ.e , A 1 decaparl.l.

ventl. a " h' drogen (l.n cazu 'b' la de

concentr~tl.el., c~na:du-se orice sursa pOSl. a,

acizi) Sl. ell.ID:l. , utilaje. aprindere. In spatii1e metalice inChl.~~~nat de

) se foloseste 'se

vase, rezervoar;ro~;~tie corespunzatoarepa~~i1or

si!)Uranta cu amant a tuturor

, legarea ... a p

aSl.gura. f 'ciale

metal~~~4 .8. In ca,zul tratam~~~e~~~i~~~~~a~e sau

ale suprafete,lor dl.nl bet:talice p;-in, fosfata::e, flantizare Sl. a ce, o~e cu adaosurl. ~rganl.ce

losindu-se materl.a , si inflamabl.1e, se

~~robustibile usor ~:ut:tleor privind substant~i:

'respectarea ta regiementarl.

~~~YU~ile. Dupa c~z, se, r:~r~~ere a incen~iilor

'f'ce de prevenl.r~ Sl. 'dicare, ventl.lare,

specl. :l. , 'Ie electrl.ce, de rl.

la instalatl.l. i

inca1zire etc., enta orcarei surse de.foc ~

Se interzl.ce prez ot forma amestecurl.

An care se P intreaga zona l.

expIozive: rul punctului de Iucru se t~~i:~za

In JU . "pericol de exp. .'

indicatoare de avetrext~~~~e folosite 1a stergerea cu Materialele

92

so1venti a suprafete10r meta1ice se pastreaza in lazimetalice, cu capac, depozitate in locuri izolate, amenajate corespunzator.

7.14.9. La protectia anticoroziva peliculara eu amorse (grunduiri, vopsele, lacuri) si proteetie anticoroziva eu mase de spaclu se folosesc produsele peliculogen~ care contin sau utilizeaza adaosuri si solventi organiei cu volatilitate ridieata, inflamabili, explozivi si toxici, ce pot forma amestecuri explozive in aer si in spatii inchise.

7.14.10.In timpul transportului. manipularii, depozitarii si a exeeutarii protectii1or cu aceste materia1e, trebuie respectate eu strictete masurile de prevenire si stingere a incendiilor stabilite pentru substante inflamabile si toxice, de eatre producatori si reg1ementari.

7.14.11. In spatii1e inchise trebuie sa se asigure 0 ventilare corespunzatoare si se iau masuri pentru inlaturarea posibilitatilor de formare a amestecurilor explozive preeum si pentru eliminarea surselor de aprindere. Se asigura exhaustarea continua si viteza constanta de circulatie a aerului in conducte, evitarea aprinderii gazelor si vaporilor inflamabili exhaustati, iar instalatiile e1ectriee si de ventilare vor fi corespunzatoare mediului si astfel montate si exploatate, ine&t sa nu produca scantei.

7.14.12.Zste interzisa reeircularea aerului in sistemul de ventilare a spatiilor.

Ventilarea se pune in funetiune cu 5 - 10 minute inaintea inceperii lucrului si se men tine in functiune 10 15 minute dupa terminarea luerului.

7.14.13. In spatiile de lucruprecum si in interiorul rezervoarelor, vaselor, uti1aje1or

93

etc., se interzice categoric, fumatul, aprinderea vreunui foc, lucrul cu cabluri, aparate sau dispozitive electrice de iluminat si de forta fara protectia necesara ori folosirea uneltelor metalice'care pot provoca scantei prin lovire'sau

cadere.

7.l4.14.pentru stergerea suprafetelor se

interzice 'utilizarea materialelor din fibre sintetice sau lana, care pot provoca scantei datorita incarcarii electrostatice ce se formeaza

prin frecare.

Este interzisa iluminarea sau folosirea

lampilor su sisteme improvizate sau defecte.

7.14.15.Incalzirea spatiilor de lucru se face numai cu surse de caldura indirecta. Sunt interzise sistemele de incalzire cu foc deschis sau suprafete incandescente, cu sisteme de incalzire improvizate, defecte sau

nesupravegheate.

7.14.16.Transportul, manipularea si

depozitarea materialelor si substantelor

peliculogene, a componentelor lichide ale chiturilor precUm si a diluantilor se face numai in recipienti ermetic inchisi si a~igurati contra

deversarii acestora.

7.14.17.prepararea si diluarea aces~or

materiale se face intr-Un spatiu separat de cel in care se executa protectia si in afara celui de

depozitare.

La locul de munca nu este adlnisa 0

cantitate mai mare de materiale decat strictul necesar pentru un schimb de lucru.

7.14.18.Se folosesc numai scule si materile

(vase, carpe perii etc. care nu produc electricitate statica sau scantei prin lovire, fiind interzise cele din mase plastice si fibre

sintetice, precum si din otel.

94

, 7.14.19.Prepararea

ant1corozi ve se fa A maselor de spaclu

ca ce 1n alt s t'

re se executa 1 pa 1U decat cel i

depoziteaza. ucrarea de protectie sau s~

, 7.14.20.In cazul fol ' .,

b1t~inoase, la preparare~s~r11 ~selor de spaclu

~e a au toate masurile S1 ap11carea amorselor

~nflamabile si e 1 ,necesare pentru material~

1ncalzire, inter:fceOZ1ve (vent11are, iluminat

etc.). rea orcaror surse de fo~

b' Instalatiile de t '

1tuminoase se ampl OP1t si preparat mase

fata de material 1 aseaza la distante de siguranta Tee combustibile

, ransportul mas 1 "

rea11zeaza numai in v : or, b1tuminoase se

doua treimi din capaci~:~e:n~h1se, umplute maxim

La t.ezmi or.

focarele instal:t~~lnarea, lucrului, focul d'

ma b' 11 or S1 utila' 1 an

se 1tuminoase, se sti J~ or de preparat

acopera cu capace metal' nge, aar cazanele se

7.14.21.Curatirea 1cei

punc t.u I de lucru ci ~ unt e telor nu este admisa la

S1 arne' ' an r-un loc' 1

. naJat corespunzator 1Z0 at stabilit

7.14.22 Des '1'

combustib~le' e u z a e si z e z L duur1' Ie

• , precum si amb 1 '

colecteaza ritm' a aJele utilizate,

schimbului si 1~~ d~r obli~atoriu la terminar::

destinate depozitar' ,epun ,1n locurile special

, 7.14.23,Punctui1 ~:u d1strugerii lor. s~1~gatoare portative cu lueru ,s~ doteaza eu n1S1p si lopeti. spuma eh1m1ca si lazi eu

, ,7.14.24.Locul de

1nd1catoare de ~unca va fi marcat eu

apropier; , avert1zare si '

.1 cu foe desch' 1nterzieerea

o distanta rna" 1S sau surse de scante1' la

1 m1ca de 25 m

7.14,25,Caile de a "

permanent libere si cur~~:~ S1 evacuare se men tin

95

7.14. 26 ~Aplicarea foliilor anticorozive (de tip BUTAROM) se realizeaza cu adezivi sisolventi auxiliari inf1amabi1i si toxici (prenadez, grund, to1uen, acetona etc.). eu aeru1, acesti solventi pot forma' amestecuri exp10zive si toxice impunand masuri speciale 1a transportu1, IMnipu1area, depozitarea si uti1izarea acestor adezivi.

7.14.27.La manipularea recipienti10r cu adezivi si solventi se evita soc~rile mecanice. Este interzis fumatu1 si provocarea de scantei sau utilizarea focului deschis.

7.14.28.La Loeu), de munca nu sunt admise cantitati de materiale mai mari decat necesarul

pentru un schimb.

7.14.29.Pentru asigurarea unor amestecuri

nepericuloase de gaze sau vapori inflamabili s i, toxici, se realizeaza 0 ventilare naturala organizata sau mecanica, eficienta, conform instructiunilor de l~cru.

7.14.30.La protectia anticoroziva cu p1aci si

caramizi antiacide,' utilizAndu-se in general chituri care contin sau utilizeaza ca materiale auxiliare solventi 5i diluanti volatili, inflamabili si toxici, ace5tea pot torma eu aeru1 amestecuri explozive de aceea 1a transportu1, manipu1area si in timpul lucrului cu aceste materiale se impune respectarea cu strictete a masurilor de prevenire 5i 5tingere a incendiilor, 5pecifice 5ubstante1or inflamabi1e si toxice.

7.15. Lucrari de finisaje

7.15.1. La lucrarile de vopsitorie in spatii interioare cu mij Loace mecanizate s i, in cazul utilizarii lacurilor si vopselelor cu U5care rapida, care contin sc1venti inflamabili se respecta cu strictete prevederile specifice

96

aces tor 1ucrari

exp1ozie. . cu pericol de .

l.ncendiu 5i

d 7.15.2. Vopse1ele .

e actiunea raze10 Sl. lacurile vor f' f .

7.15 3 r solare. ~ erl.te

. . Transportul

se. efectueaza numai i vopselelor si diluant'l

aSl.gurate contra dev n . ~ecipiente inc hi l. or

7.15 4 P ersarl.l. acestora se si

f . . repararea '. .

~a;~tuseeaz~a::tr-o ~ncap~:e d~~~a:r:ataVOpselelor se

exterior VOpsl.rea, avand d~ cele in

. acces dl.rect d'

7.15 5 L l.n

pulberea de' al~~~ararea e~ilului de aluminiu pentru a nu de . s~ manl.puleaza eu ' amestecuri explo ~aJa l.n aer si sa precautie

7.15.6 Zl.ve cu acesta. constitue

umezeala . Pulberea de alumini ~

util' se autoaprinde ia u a.n contact cu

~zeaza numai " ' r pentru s t i

strict interz' nz s ap si sare. bine l.ngere se

care contin a l.sa apa sau Substante ~cate: Este

7.15 7 pa (5_Puma). e st~ngere

" ~. . VOps~rea c

spa tl. l. an car u pensula se

asigurandu-se e "nu exista surse de executa in

corespunzatoa ... n acelasi timp foe deschis

7 re. 0 ventilar~

.15.8. Pe tot t'

pentru inlatur l.mpul uscarii

a' area ~ric ' se iau ma5uri

propl.erea Suprafet 1 aro: surse de foc in

7.15.9. Pe tie or V?psl.te 5au lacuite. executa lucrari de fmp ,fr~guros de regula nu

de executie cum ~nl.saJ bazate pe proces se placari etc f" d sunt zugraveli ~ umede cand se ex~~ut a a.n periclitate de ing~OPs~torii, temperatura d a astfel de lucrari et '. Atunci incalzirea .: .cel, putin + 5°C, dar se ~Sl.gura Co ulei si ~ el.url.lor. lacurilor este l.nterzisa incalzire a solventilor cu fi vopselelor de

prin depo:i~~;!t~~~er~~!~!n_?ll-~se ;~:~: c~~~~c~:.'.

l.n l.ncaperi incalzi~e~

97

d elilor cu covoare

7 15.10 ':La execut~r~a :a:U o:dezivi se ex~cuta

de P~C~u~:r:~t;~r~:e!lo~i vent~l~~io~~~~t~:~~

n~l. . ferestre de.schi~se), sau e lucreaza.. . (USl. ~l. ~n incaperl.le an car~ ~ cu adezivlo sau mecanl.7ce15 11. In timpul IUcdru Ul.parchetin etc.) se

'.: amabili (prena ez, solventlo lonfl

interzice: t l' e

a) fuma u , . lucrari la car

b) efectuarea orl.caror

foloseste focul; flacara' I

se c) incalzirea cu telo~ de orice fe

d) utilizarea .. ap:~a exploziii

t provoca incendl.lo s d in apropiere sau

cere po e) lucrarile ~e su ura. catie cu spatiul e sunt an comunl.

la elem~nte ca:r tubulaturi et c i ) telor si

respectl.v (tevl.'l a sau decuplarea apara

f) cup are

. 1 elec~ce etc. . 1 (linoleum,

dispozitl.ve or , t'le de materl.a e: etc.) nu

7.15.12.Cantl.ta ,l. " diluantl.

d'n PVC adezl.vl., tru incarcarea

ovoare l. , esarul pen

c bu i e sa depaseasca nec 1 rului se evacueaza tre Ul.. L terminarea uc at toate respectlova. .alo ~n care s-a l.ucr , 'bile,

din incaperlole l' hidele combustl. ,

lsi a c , 1 destinate s a

materiale e ~ locurile specl.a

depozitandu-se xn d

jate 'J'loace1or necesare ~

amena 7.15: 13 . Asigu7'':lrea ma natura Sl.

. ncendl.l.lor , in raport cu (lichide) stingere a ~ materiale si substante

cantitatea e tiuni de combU~tt~ii:: personalul care executa :S~r:lor de.

. , ., instruieste. a~upra

, lJ.~~~~ire S:istingere specl.f~~~~selilor utilizand pr 7.15.15 .La executarea p 1ivinil san amorsare adeziv pe baza de ~ceta~ ~~t~ 1a cald se respecta cu amestec de caucl.UC Sl.

98

cu strictete reguli1e si masuri1e privind 1ucrul cu materi1e inflamabile, pentru care se iau urmatoarele masuri:

a) in perioada de lucru de la aplicarea adezivului pana 1a 1ipirea mochetei se asigura 0 buna ventilare a incaperi10r respective, astfel incat sa se evacueze in exterior ce se degaja. In timpul verii se 1ucreaza eu ferestrele deschise, mentinand inchise usi1e de eomunieatie eu restu1 e1adirii. Pe timp de iarna ferestre1e se vor desehide intermitent;

b) recipientii eu adeziv si di1uant etc. (prenadez, Romeltex etc.) se mentin inchisi, acoperindu-se cu capacu1 dupa fiecare fo1osire;

c) in zona unde se 1uereaza 1a 1ipirea mochetei sunt interzise: fuma tu1, lucrar ile 1a care se fo1oseste focu1, inca1zirea cu f1acara, 1ucrari care produc scantei (sudura, ciocanire etc.); cup1area sau decuplarea circuite10r electrice (prize, intrerupatoare pre cum si folosirea oricsror aparate sau dispozitive care pot produce scantei, flame etc.

7.15.16. Topirea si mentinerea temperaturii necesare pentru adezivul bitum - cauciuc se face numai in spatii fara materiale inflamabile si sub permanenta supraveghere.

7.15.17.Montarea pardoselilor cu adeziv bitum - cauciuc se executa dupa ce incaperea a fost bine ventilata (6 - 7 ore de 1a aplicarea amorsei) si asigurate maauri1e prevazute pentru 1ucru1 cu materiale si substante inf1amabi1e.

7.1S.18.La exeeutarea 1ucrari1or de 1ipire a mochetei pe pardose1i, cu adezivi inf1amabi1i (prenadez, di1uant, etc), se iau masuri pentru:

a) impiedicarea rea1izarii unor

amestecuri cu perico1 de exp10zie (vapori de solventi si aer), prin venti1area spatii10r de

99

lucrui

b) eliminarea orcarei surse de foc flame, flacari, etc.) in intreaga zona si unde se pot forma amestecuri

(scantei, de lucru explozivE!i

c) limitarea cantitatilor de materiale

la locul de munca, la strictul necesar desfasurarii activitatii in incaperea respectivai d) asigurarea dotarii corespunzatoare cu materiale si mijloace de p"ima interventie in caz de incendiu la locul de munc e .

7.15.19. Zilnic personalul munci tor care

executa lucrari cu rnateriale sau substante cu pe:dcol de incendiu sau explozie (vopsele, ad.ezivi, diluanti si altele asemenea), vor fi instruiti si supravegheati asupra respectarii masurilor de prevenire si stingere a incendiilor specifice. In acelasi scop vor fi instruiti si ceilalti muncitori care lucreaza in acelasi timp in zona respectiva: (electricieni, t§.mplari,

instalatori etc.).

7.1S.20.Se prevad indicatoare de avertizare

care sa indice interdictiile respective, astfel: _ la intrarea in cladirei

la accesele fiecarui 'nivel unde se

lucreaza cu substante periculoasei

_ la nivelul inferior si la cel imediat

superior fata de nivelul la care se lucreaza cu substante periculoase;

_ oriunde se mai considera necesar.

7.15.21.Incalzirea profilelor din PVC se realizeaza numai culampi de benzina prevazute cu site metalice eliminand contactul direct intrC

flacara si PVC.

7.1S.22.La utilizarea lampilor de benzina se

respecta instructiunile de prevenire a incendiilor specifice spatiilor inchise, precurn si

100

urmatoarele:

lampa de b '

perfecta stare de f ~nz1.na trebuie sa fie in

corespunzatori unct1.onare si reglata flacara

d . - presiunea comb t' b'

epaseasca limi ta admisa' us 1. 1.lului sa nu

- la intreru ' . ,

se reduce presiunea ,perea operat111or de lipit

asa f~l incat flaca~a1.~~ lamp;, v~ fi asezata in ~terl.ale, substante sau nu ,l.e l.ndreptata spre Sl.tuate in apropiere; obl.ecte combustibile

b' - pastrarea in locul ~

a l.doanelor cu Li h' in care se lucreaza

alimentarea lamp" 1C l.de COmbustibile pentr

. l.1, precum ' 1 u

aprl.nse fara supravegne Sl. asarea lampii

• re, nu sunt adm'

~ . - folosirea 1 . . l.se;

l.ncapen, in care se ampl.l., de benzina in

cornbustibile Drecum ,afla I1.chide sau gaze strict inter~isa. S1. substante explozive este

7.16. Ignifugarea m t '

combustibile a er1.alelor si elementelor

"7.16.1, Ignifugarea t .

se realizeaza conform ma er7alelor combustibile

s~ecialitate (C 58 _ ft~veder1.lor normativului de ~l. elementele COmbus~7~~~U toate materialele

ocumentatia tehnico e 1. ,1 e prevazute in

7 16 2 C - conoma ea de investi tii

. . " onstructiile ' .

organ1.zarea de santie prov1.zorii din

elemente de ;onstruc~i:xec~ate ,d~n materiale si sunt ,c,ele pentru ateIier~o ust~bl.Ie (lemn) cum

magaZ1.1 pentru mat" r ema z a , depozite s i

comb t'b erl.ale --

us l. iIe, precum si ~ sau substante

?U ,foc deschis, vor f~el~ l.n care se lucreaza l.gnl.fuge in functie d rat~t~. cu substante

valoarea si'; e condl.tu,le specifice

~mportanta a '

cestora, potrivit

10}

indicativ normativu1ui de ignifugare, prevederi10r

8 86. b1; at sa solicite

C 5 ; 16 3. Executantu1 ~ste 0 -~le INCERC,

. . 1 au t o r i e e t e , 1t"e1e

1aboratoare or de PompierJ. sau ~ , ,

Comandamentu1 Trupe~~~ercari1or asupra calJ.t1~tJ.1.

t efectuarea 1. , lor de ana 1.za.

agrea e, " , 1iberarea bu1et1.ne '1 r de

ignifUgar1.4J.· Sl.o~ta cu efeetuarea 1ucrar~~eria1

7,16. . I' eaza probele de ,

' 'fugare se rea 1.Z ~ umarul forma S1. 1.gn1. '1 r an n , '1

necesare ,incer~~~'~e' diferentiat i~ n?rmatJ.vu, dimensiunJ.le st l. J. substante l.gn1.fuge SJ.

C58 86, tratate eu d' t" ca materiale1e de

1easi con l. 1.l. , ,

strate in ace . unzator 1ucrar1.J..

~a a fiind etichetate coresp ale eprubete10r ce az , In documente1e de insotJ.re se mentioneaza "t 1a 1aborator,

se trl.m1.

ob1igatoriu: du 1 1.'gnifug utilizati ,

pro su a substante1.

unitatea producatoare

f t 1ucrarea de

igni ugei unitatea 'care a executa

J.'gn;fugarei 1 'ta 1a ignifugare

• metoda fo oSJ.

1 stropire etc.); 'f ';

(pensu are, .'. ignJ. ugar1. •.

data rea11.zar,J.1. 1ucrari10r de

7.16.5. La rea1=e~ta, azbestospr~¥ termoprotectie (vopsea t7 mat~ria1e de constructJ.l. etc.), a unor e1~nte SJ. 1 beton, finisaje etc;> (lemn, mase J?l~st1.ce, Ineita produse incercat,e an se vor ut1.11.za. numa , cu respectarea strl.cta a 1aboratoare auto~J.za~~~:i10r respectivi, pe ~~~a instructiuni10r u~ pentru protectJ.l. e bu1etine1or de ancexcaze

efectuate.

1.02

7.17. De ozitarea ca de implantat boltu~

istoalele

7.17.1. La depozitarea capselor se respecta Urmatoarele reguli prineipale:

a) pentru maximum 100.000 buc. capse, se poate aSigura depozitarea in fiehete, dulapuri metaliee sau lazi metaliee, prevazute cu incuietori, amplasate in incaperi realizate din materiale ineombustibi1e si prevazute cu usa de acees metalica. Ineaperile Vor fi uscate, ferite de surse de caldura si de vapori. In aeeste incaperi se interzice depozitarea altor sUbstante sau materiale combustibile aau explozibile. In jurul fichetului, dulapului sau lazii pentru capse pe raza de 3 m Se interziee depozitarea oricaror alte materiale ineombustibile;

b) pentru eantitati intre 100.000 750.000 bue. capse depozitdte se realizeaza obligatoriu numai in baraci incombustibile (metaliee sau beton) care sa nu aiba elemente din

materiale Combustibile (pardoseala, izolatie termiea, rafturi, tavane etc.);

c) inealzirea incaperilor se aSigura cu apa calda sau electric. Aerotermele, bateriile sau sobele electrice prevazute cu carcase de protectie se amplaseaza in camere separate de cele de pastrare a materialelor explozive prin perete incOmbustibil rezistent la explozie si termoizolator, iar golul de introducere a aerului cald se protejaza cu pIasa metalica;

d) pentru iluminatul depozitelor de capse se admite folosirea lampilor electrice de tip sigur Contra exploziilor sau a lampilor portative tip miner. Sursele electrice de alimentare se monteazaniunai in exteriorUl camerei de depozitare;

103

e) . in cazuri speciale. la depozitele mici ale santierelor izolate se pot utiliza lanterne de buzunar alimente cu baterii de maximum

4,5, V;

. f) baraca pentru capse se amplaseaz~ la distante de siguranta de minimum 20 m fata de alte constructii sau locuri de lucru cu foc deschis si va fi legata obligatoriu la prize de impamantare;

g) baraca se marcheaza cu indicatoare de

avertizare cuprinzand inscriptiile: • STRICT INTERZISA PREZENTA SURSELOR DE FOC SUB 20 m", .FUMATUL SI FOCUL STRICT OPRITE";

h) depozitarea altor materiale, utilaje,

scule sau echipamente in aceiasi baraca cu capsele pentru pistoalele de implantat bolturi, este

strict oprita;

i) operatiile de intretinere periodica a

fichetului, lazii dulapului sau a baracii metalice pentru capse cum 6unt: vopsiri, reviz11 ale instalatiilor electrice sau incalzire etc. nu se executa decat dupa ce materialul exploziv este

evacuat in intrgimei

j) pastrarea capselor se face in

ambalajul original, iar lazile cu capse se amplaseaza pe rafturi incombustibile'asigurandu-se distanta de minimum 4 cm intre ele. In nici un caz nu se admite suprapunerea lazilori

k) capsele care au dat rateuri 1a

utilizare se pastreaza separat de celelalte, in lazi sau rafturi distincte, pana 1a returnarea

lor;

1) la terminarea prograrnului de lucru, materialele explozive ramase neutilizate se predau ob1igatoriu la magazie;

m) pentru stingerea incendiilor la

incaperile pentru capse se asigura apa, spuma (chimica sau mecanica), nisip etc.

104

7.18. Executarea lucrarilor

. de instalatii

7.18.1. Pe t'

electrice de e- l.mpu~ executiel..· instalatl.· l.·lor

afe ' ~ncalzl.re

. rente construct"l ,~entl.lare si

eva te d l.l. or, se a au . gaze 1 pro ucerea incendiilo . masuxa, care sa

ucr~rea de baza sau obiec~ Sl. propagarea lor la

santl.er. e ale organizarii de

,7.18.2. Se inter' ,

~ast~curi1or izolate p~~:W:~~rberea si inca1zirea

~n loc::uri cu pericol de' s a ~rep~rarea acestora

epoz~te1or de mat ~n,cendl.u, a.n apropiererea

combustibil erl.ale sau

7 18 3e, ,ori nesupravegheate substante

d '" Executarea lu . ' .

e ,gaze naturale se va ~I.arl.lor la instalatiile

cal~ficat, special aut or i ace de catre persona' care a facut instruc~aj {zat pentru acestea si proiect avizat de ~ ,u specific, in baza un '

gazelor. un~tatea de distribut' u~

7 18 l.e a

. .4. Lucrarile de r . ,

ga7e ~e executa numai d ~par~tl.l. 1a conducte de

;~~~c;:~pal si purjarea c~;~u~~~~l.derea r0l;>inetului ~ area incaperii respect' cu gaze 1.nerte si

7 . 18 5 Du 1. ve .

instalatiil~ d:,a g~~:cutarea crcaror lucrari la

etanseitatea acestora cun:~~alde se controleaza

Este s t r i spuma e sapun.

flacara, a ct; l.nterzis controlul

,7.18.6.0rl.'ce

reparat~' .;

exa s t.ent.a sur.t urma A '"

verifi :::area intre ". t e , a.n mod g~~ ~nstalatii

, Instalatiile 0" '

t1.~ ,indelungat (mai pr a t s din functiune un

verl.fl.carii etanseitat ,~re de 6 luni) se supun 7.18.7. Daca pe ~~e~~ ~er comprimat.

a1aturi cu conducta d s~ traseu, paralel si conducta de apa, conde gaze naturale se afla si ucta de gaze treb '

u a e sa s e

cu

1a ,instalatiile ooll.gatoriu, de

105

a conductei de a~~. de incalzire monteze deasuir apropierea bate~~~lor lichide sau

7.18.8. nelor nu se depO~l.~eaz: cu gaze sub

sau a aeroterm 'b' Le si recl.pl.ent ,

' I combustl. l.

mate:l.a e, 'elementele) de pres1une, 9 Intre corpurl.Ie ( . olate ale

7,18. . conductele nel.~ materialele

incalzir7. . sau ntrale de inc~lzire Sl. lemente de instalatl.l.lOr ceibile inveCl.~ate de e din lemn, solide c,o~~~t, saje tamp]erl.e, pro ?\e solide const;-ructl.l.har~~~ si ~lre. mate::a 0 distanta

textl.le, ) trebul.e aS1gura

depozitate, etc. de ~ncalzire cu

minima de: 35 em petitru agenti "-

- mai mare de 150 °C; . de incalzire cu temperatura 10 cm pentru age~t1(intre conductele

~ 95 "C - 150 C , , admite

t~eratura .l.ntred ala combustl.bl.la se

Sl. par ose

de retur 5 cm) .. . e incalzire cu distanta de 5 em pentru agentl. dt le de retur si

- 95 °C '(intre conduc e normeaza) ,

temperatura S~ustibila distanta n~s~:melor de

pardosea1al~°La realizarea S1 sibilitati10r

7.1~.. urmari 1imitarea,p~ de explozie

ventilatl.e se vastecurilor cu ~r1co~ canale de

de formare a ame a incendiulu1 pr1n materiale

' de propagare 'tilizarea unor

S1. recum S1 u

vent1lare, P . '. incaperilor

corespunzatoar7· Ie de vent l.lare a . sau

7 18.11. 5l.steme . teaza prelucreaza . a

'. se depoz1 , tibile Sl.

in care substante combus valoare sau

maniPul7~~~ cu aparatura def,mar~dependente de

incaper1 eb'ta vor 1 d' 'i

importanta ,d~~ ~e ~ntilare ~le cla~~tf~cde celela1 i~ ~~s Traversarea peret1l~r recomanda. In

7. . 1 i.e de ventilare nu s , suntabsolut

catre cana e aceste traversarl.

cazurile in care

106

necesare se iau masuri pentru evitarea propagarii incendiilor in compartimentele invecinate, prin prevederea clapelor antifoc.

7.18.13.Amplasarea in icaperi a gurilor de absorbtie terebuie sa se faca in functie de greutatea specifica a gazelor, vaporilor sau deseurilor care trebuie evacuate.

La ventilarile locale aceste guri de absorbtie vor fi amplasate c&t mai aproape de locul de formare a vaporilor, a gazelor sau a deseurilor combustibile,

7.18.14. Prizele de ventilare se prevad cu plase de sarma sau gratare care sa impiedice patrunderea diferitelor Corpuri straine in canale de ventilatie,

7.1S.15.Ventilatoarele aferente instalatiilor de ventilare in care se vehiculeaza gaze sau vapori COmbustibili trebuie sa fie din materiale care nu produc scantei prin lovire, sa nu prezinte fisuri ori deformari sau sa nu fie corect centrate.

7.1S.16.5e interzice evacuarea prin

instalatia de ventilare a materia1elor sau . substantelor combustibile, care in amestec sau contact pot da nastere 1a aprinderi sau explozii. 7.18.17. Dispozitivelede blocare in caz de incendiu si de semnalizare a incetarii functionarii instalatiilor de ventilare, trebuie mentinute in buna stare de utilizare,

7 .1S .18 .La executie trebuie asigurata etanseitatea instalatiei si izolarea termica corespunzatoare a canale lor prin care circula gaze ca1de, fata de materialele sau elementele de Constructii cOmbustibile.

7.18.19.Ininteriorul canalelorde ventilare poza conducte de transport pentru sau gaze combustibile, 5e interzice

107

montarea in interiorul canalelor prin caxe transporta praf, vapori sau gaze combustibile, a conductelor de incalzire precum si a conductourelor electrice.

7.15.20.ventilatoare si motoarele electrice

ale instalatiilor de ventilare, vor fi astfel montate incat sa nu produca scantei. sau

scurtcircuite electrice.

1.18.21.Se interzice ca aeru1 ce contine gaze

sau vapori inflamabili 1;;13 fie recirculat prin

sistemul de ventilare.

7.18.22.In caz de izbucnire a unui incendiu

1a utilajul de 18 care se face exhaustarea, se opreste venti1atorul si masinile racordate la acel sistem de ventilare, intervenindu-se cu CO2 sau

praf si CO2,

7.19. centrale termice; cosuri si canale de

-, .19.1. La executarea canale lor termice cu combustibil lichid, se asigura, etanseitatea tuturor traseelor de alimentare (rezervoare, conducte pentru transport, pompei racordarile de arzatoare etc.) in scopul eliminarii scurgerilor

de combustibil.

7.19.2. Izolatia conductelor pentru

combustibil si ~zolatia cazanului, in jurui arzatoarelor, trebuie sa fie in perfecta stare si

neanbibata in eombustibil.

7.19.3. Cazanele alimentate eu eombustibil

lichid, vor fi prevazute in fata focarelor I sul:' injectoare, eu tavi metaliee umplute cu nisip. Scurgerile accidentale de eombustibil se

colecteaza si se evaeueaza.

1.19.4. centralele termice cu gaze se pun in

functiune numai dupa verificarea arzatoarelor si a

108

presiunii in cond

7.19.5 ,uctele, de gaze,

et ' . Se ~nter" a ce f

anse~tatii instalatiilei ~ eetuarea controlului

confo~19.6 Cosurile si eana~e[aze cu flacara.

7 1P9revederilor STAS 6973 e de fum se executa

, . ,7, Racorda '

gat~t etc la rea sobelor

1 . -anale I masinilor d

ega tura cez am ,- se face numai c b e

prin stuturi l.ce sau bur lane de tabu ~rlane de canalul' <:Ie tabla sau eer' la l.ntroduse

bur lane u~or a~7gu:.and <;> legatu~~c:t~ani9. la' fata sun t 1. cat mal. scurt sa. Aceste ;r;at' .asezate orizontal 1 ~,nedepasind, cand

} 1.1. cu perieol d '. ungunea de 50

folosirea b 1- e a.ncendi.u nu ern. In

~ 19 8ur anelor din tabla este a~,isa

I. " Sub 1 '

cornbustibile d' p anseele din .

ce r ami ,l.stanta int b ma t.e r i.a.Le

_ rarn1.ce sau din 'd . re urlanele de 1

50 ern ~n z a a r a e si tavan va f i egatura

r ... eazul ~ d 1. de . .

:r:espeetiv de 38 em ea~n d aeesta nu este pr~~nl.mum :.ar in ea 1 can este teneuit e j a t , respectiv 7~u burlanelor de tabla sadu protejat,

ern. e 1 00 m

, ,7.19.9. Pentru Le ' I

~l. 1.ndepartat se .gar~a unui foear la

S1. caLalul vertl.e:~l.tl l.ntre orifieiul d~n canal panta de eel p t' canale de legatura ~ _ r~eord lung' u a.n 10% si d a.n z Ld eu se ame , eu eondi tia ca la e eel mul t 2, 00 m

prevada 0 usita d ,eotul de raeord

7.19.10.In ,e e~ratl.re. are sa

exteriori ai'" l.l'~terl.orul c Lad i r i i

t b' ccsuxa.Lor d' , .L, peretii

. re U1.e sa aib ' l.n zl.darie de' ..

a az' al eelo a. 0 grOS1.me de eel p t' caraml.oa

putin . 0 em r dan elemente prefab u a.n 11,5 em,

Irosi~ mai' ,j_':,a~az:""e c~ a,:es.te r:~:::nt~e a~e~

mpreJur in zidarie or f1. 1.nglobate de '

termoizolat . ,sau eaptusite Jur In eazul ci~rd l.ncornbustibil in gros~~eun material

rna i, mare de 250g~~eie de ardere au 0 :e~~~esara.

a stutul de ra~ . . ratura

~ora, gros:.rr . .:..;_e

de mai sus trebuie sa fie duble.

7.l9.ll.Nu se admit canale de fum 1n zidurile exterioare dec&t cu 0 protectie termica suplimentara, de exemplu, cu 1ngrosarea peretilor expusi ai'canale10r din zidarie de caramida 1a'24 cm sau cu inter cal area unui strat termoizolator incombustibi1, .de grosime echivalenta.

7.19.12.La Btrapungerea centurilor si

planseelor incombustibile, elementele de

rezistenta (de exemplu armatura de otel a centurilor) nu trebuie sa vina 1n contact direct cu canalele de fum, prevazindu-se 0 acoperire din baton sau mortar in gr.osime de cel putin 5 cm.

7.19.13.La strapungerea planseelor

combustibile elementele de lemn ale planseelor trebuie sa fie la cel putin 24 em de la fata interioara a canalelor de fum. Se recomanda co~letarea spatiului dintre cos si aceste elemente cu material. termoizolante incombustibile sau lngrosarea locala a peretilor cosurilor din :zidarie lasind un rost de 3 em liber sau umplut cu material termoizolato:r incombustibil pe tot conturul.

7.19.14.In podul cladirilor cosurile se tencuiesc si spoiesc cu var (ca sa se poata observa cu usurinta eventualele fisuri), iar deasupra invelitorii '. zidaria cosurilor se rostuieste cu rosturile plinesause tencuieste cu tencuialarezistenta la intemperii.

7.19.1S.La travers area podului cladirii si la strapungerea acoperisului fetele exterioare tencuite ale cosului vor fi la cel putin 10 em distanta de elementele de lemn.

110

7.20. Executarea lu .

electriSL - iluminat:crtrl.lor de instalatii orta, paratraznet

7.20.1 Executare .

echipamentelor ~ l.r~talatiilor si

destinatie tr:;e7trl.ce, indiferent de ~~tare~

standardel~ Ul.e1 sa respecte normae .l.p lSl.

pre . " regu amentel . l.ve e

SC~l.~tl.i tehnice specificee Sl. celelalt~

. 0.2. Lucrarile d .'

(executie, verificare e l.nstalatii electric

se ex~cuta nwnai de ~a:eparare, conectare etc f

autorl.zat re personal call.' f' ..

. l.cat Sl.

7.20.3. Se interzic

, a) folosi' Urmatoarele:

~~rov~zatii a insta~:~iil cu ,defectiuni sau

ectrl.ce de orice fel. or Sl. echipamentelor

(b) incarcar~a '

con~uctor, cabluri l.nstalatii10r electr'

sarCl.na admisa; I transformatoare, etc.) pe~~:

d . c) suspendarea .

l.rect de conductoarele lcorpu.rl.lor de iluminat CU exceptia celor care e ectrl.ce de alimentare

pe~tru aces tea; sunt executate special

d) f010sirea inst 1 "

~r~tectie coresPunzatoare m:d~t~l.~O; elecrice fara

d:f:~~unl~. praf, umezeala, ~Uti~ a.n ctare se ~fla

l. , , e c.) or l. CU

f e) utilizarea 1 '

~7a glOburi si gratampl.10r mobile portative a l.mentate prin cordoane ate d~ protectie sa~

f) asezarea mpr0:V~,zate ori uzate'

~i;~~rice a orcaror mat::{a:!'r;-Jmbl.nire.a ,de moto~re

l.e, lemn et ) 0 ustl.bl.1e (c~

depune '1 c . precum' l.rpe.

COmbuS~7b~lr de praf, scame si Sl.1 necuratarea

l. l. e; a te materia Ie

g) lasarea .

conductoarelor electrice;nel.ZOlata a capetelor

111

b) nu se f 1

suporti; 0 osesc arborii drept

c) se iau masuri

pe constructii, instala~i~ acestea ~a nu cada

substante cOmbustibile 1, . mater1ale ori

acestea; sau sa V1na in contact cu

. d) nu se monteaza ~ .

Sl. constructii1or ca an podurl.le c1adirilor

materia1e COmbustibi1e' re sunt rea1izate din

e) izo1area tree '1

peretii combustibil' erl. or prin p1ansee si

7 20 l..

. .8. Se int .

:onductoare1or si cab1uril~~zl.ce A utilizarea a.nc a Lz e s c peste temp c<;lre a.n : sarcina se

7 20 9 . eratura adml.sa.

. " Go1url.le r.ec

sau a t ev i Lo r de pro'te e:~re trecerii cablurilor

elemente de constructie (c a e ~ ~onductelor prin e~ax:sa cu materiale inco~~:~t ~1 plan~ee) se vor 1~ml.ta de rezistenta 1 f bl.1e aSl.gurandu-se Vl.goare. a oc conform norme1or in

7.20.10.Tab1ouri1e 1 .

re1ee1e, conductoare1e e ectr1ce de distributie,

alt7 asemenea aparate ~ereostate1e~de pornire si perl.col de incendiu . monteaza an locuri fara protectie.. Sl. se prevad cu carcase de

7.20.11.1n apropi

se interzice past~~~:a tablouril~r e1ectrice

substante10r combustibi1 . materl.a1e1or si aces tea . La tablouril e S1 b Locaz-ea accesului 1a etansare se mentin lnebcapsulate, garniturile de (fixate) , una stare si bine stranse

7.20.12.Se va urmar

temperatura invelisu1ui l. de si asigura ea cOLductoarelor si cabl '1 protectie a1

depasea url..or electrice

sea sub sarcina limitele adm' sa nu

, 7.20.13. Legarea intre el a s e ,

d.i.n cupru sau otel se fe, a ~onductodrelor ace numal. prl.n rasucire si

h) mentinerea sub tensiune a masini1or, utilaje10r si echipamente10r e1ectrice, dupa terminarea fo1osiri1or sau dupa programul de lucru

a1 acestora;

~) fo1osirea sigurantelor fuzibi1e si a

dispozitivelor de protectie cu defectiuni, improvizate sau rezistenta e1ectrica mai mare decat eea stabilita pentru instalatiile. uti1aje1e

si echipamentele respective;

j) folosirea fara protectii, izolari sau

separari de protectie, neceSdre conform normativului I-7 (legarea la pamant, la nul etc.);

k) amplasarea instalatii1or, utilajelor

electrice in conditii sau la distante necorespunzatoare fata de materiale sau substante combustibile ori gaze tehnice, comprimate ori lichefiate astfel incat sa fie posibila aprinderea

acestora,

7.20.4. Montarea.. conduetoare1or si cablurilor

ell!!ctric~ in canale sau tuneluri in care sunt montate conducte de gaze sau de fluide combustibile, este interzisa.

7.20.5. La intrarile si iesirile

conduetoarelor din canale, tuneluri, precum si 1a trecerea lor prin plansee sau pereti,' spatiile din jurul acestora se obtureaza eu material incombustibil, astfel incat sa impiedice transmiterea incendiilor.

7.20.6. Montarea conductoarelor,cablurilor,

sigurantelor si tablourilor eleetriee direct pe materiale sau elemente de constructie combustibile, nu este admisa.

7.20.7. La montarea conductoarelor aeriene se

are in vedere:

a) utilizarea izolatoarelor fixate pe

suporturi incombustibile, amplasate la distante admise de norrnativul 1-7;

113

112

matisare, cositorite sau cu cleme corespunzatoare sectiun~~ conductoarelor respective.

7.20.14.Legarea intre ele a conductoarelor

din aluminiu se face prin cleme speciale pentru aluminiu,' iar a celor cu sectiuni mai mari de" 10

romp prin sudura.

7.20.15.La incaperile si posturile de

transformare este interzisa depozitarea orcaror

materiale sau obiecte.

7.20.16. La exploata'I.e:l transformatoarelor

(autotransformatoarelor i SL :ontrol.eaza per iodic nivelul s a temperat.ura acestuia, starea instalatiilor de racire, etanseitatea cuvei si asigurarea posibilitatii de golire aclleiului, precum si pericclul imprastierii sau deversarii

acestuia in zone invecinate.

7.20.17.Se interzice mentinerea in functiune

a intrerupatoarelor s~ transformatoarelor de curent ale caror Cllracteristici tehnice nu mai corespund conditiilor de functionare in regim de

scurtcircuit.

7.20.18.Se interzice intreruperea in regim de

scurtcircuit.

7.20.18. Se ~nterzice intreruper:ea circuitelor

secundare ale transformatoarelor de curent cand

instalatiile sunt in functiune.

7.20.19.Instalatiile pentru i lumina tul de

siguranta (de evacuare, continuarea lucrului, circulatie, veghe, contra panicii, marca~ea hidrantilor interiori) trebuie sa fie ~n permanenta in stare de functionare.

7.20.20.corpurile deiluminat de siguranta trebuie sa fie complete, amplasate corespunzator

si in stare de functionare.

7.20.21.Bateriile de acumulatoare, grupurile

electrogene si celelalte surse de energie pentru alimentarea iluminatului de S~guranta trebuie sa

fie bine A

t ~ntretinute'

uturor lamp '1 s a sa asigu

I _ 7. ~ or pe durata stahil' re functionarea

~ta de normativul

Aceste

amplasate si ' surse de ene .

incendiu sa nu r;~l~zate astfel inc~~loeA trebuie

7 .20 .22 . Uti~:j :~oase din functiune an caz de

caz de ince d' e sau instal t" .

sisteme de • nt a u trebuie oprite a ~~le care in

... n erbloca ' se pre d

. 7.20.23.Este re, a functionarii va cu

~nstalatiilor 5' ,~nterz isa .

nelegate la p A~ ut~lajelor cu ele exploatarea

statice sau aman~ pentru scurgerea mente metalice

~noomplete dCU ~nstalatii de electricitatii

, efecte punere la r

punct de vedere 1 7au necorespu pament

7.20.24.Ut.al .rezl.stentei Ohmic~zatoare d~n

t amp 1 ~ a)ele s~ " .

~ u functiona" ~nstalatiil

vor avea asi rl.~ produc electric' e care in

Verificarea ~rata descarcarea acest ~,tate statica acestor ut '~lns.talatiilor de pun ea a la pamarrt .

h' ~ a)e si i ere la pam~

eo ~pamentelor . n general ant a

conform regl electrl.ce, se f a tuturor

" 7.20. 25 ~:~tar:ilor in vigoare ace periodic,

de pulveriza' e lonterzisa vopsi .

inflamahile re a recipientilor car~ea c~ pistoale

7.20 26 S . cont an produse

(sa A " e l.nterzic

caz ) a curel 1 e tratarea

patinarea lor e or de transmisie pen~u colofoniu

7.20.27 Se ' ru a preveni

manipular' ~terzice t

material ~~a~~~duselor petrolierer~~s~tul. si

7,20.28 .Co c d s La ie d i.n

particule sau fn ~ctelor prin care

statica vor a lu~d~ care pot forma s~ tra~sporta

. 7.20.29 ~ea aSl.gurate legarea Ie ect~~citate

aricendau d' en~ru a inlatura a pamant.

electricitat atorl.ta. descarcarii per~cc:Iul de

e s t e t Lca acumul sarc rru ror .";c

ate de materialel~

sau

azoase vehicule:&tc:=

Ude lichide sau 19 tehnoI09ice se

so , ~n procese e

manevrate 1'" ~suri speciale: a carcase10r urmatoare -) 1egarea 1a p~t 1 r in care' se

a 1 r si utl.laJe 0 f cu

masini10r', aparatet~ producatoare de pra

t.esc substan 1 ie' .

marun d 'ncendiu sau exp~oz , nductelor prl.~

perl.cOl ebt legarea la paman~ ad~oaer si pulberl. 'culeaza amestecurl.

care se v~hl. . ductele de

combustibl.~~; filtrele de t)anza ~~~l~~~ legata Ia

'lor fi eaptusite eu ~~t~:l~arii sarcini10r

aer ~ seopul neu

pamant cu a

electrostatdi)ce; descarcarea la ~:::~ie \.~e

. produsa de . ' de

electricitatii. statl.ce a de piepteni metall.cl.

.' prl.n montare 1 lor cu vopsele transml.sl.e, 'n vopsirea cure e marirea

descarcare, s:au prl. eciale pentru

" lacurl. .sp 1 trice; '1

Sl.nductibi1itatil. 10~ e e~nt a tuturor ~artl. or co e) 1egarea 1a.~ entru vehl.cularea

l' ce ale instala,t l..l. lor , p anume: conducte, meta 1. , '1' lor lichl.zl. Sl. isternele de comDustl.bl. l. autocisterne,.c e1e de rezervoare, po~e'd cale ferata, la ramp

f ta s a.ne e

ca1e era , . ca se

desca;c~~e3~:~~oarece iezistiv~i~;e~a:;a::ezinta fcrrrle~~a pe suprafete;evocroi::~sur~,. aoo Lo u~f~

..... istivitate mare,. s a rezistl.vl.tatl.l. p ,

.ez 'bo1 de ml.csorare altor corpurl

este POSl. 1. , prin adaugarea ,

umez ire ~u aC::se s~~ procesul tehn~;~;l.tc. pen t ru

care ~~O. 31. prize1e. de ~xecuta conform

:. t a statl.ca se fi comune cu

e1ectr7cl.i~rein vigoare .. Ele PIOu\ de protectie

normatl.ve amant ale Sl.stemu .

prize1e de p.

contra stingerl.10r.

iau

116

7.20.32.Executarea instalatiilor de

paratraznet pentru protectia constructiilor si instalatiilor se realizeaza conform normativului de specialitate (I - 20).

7.20.33.La receptia lucrarilor se verifica instalatiile de paratraznet si inlatura defectiunile constatate, urmarindu-se in special: - materiale utilizate si starea lor;

- dimensilmile elementelor componente;

protectia corecta a legaturilor (suduri, legaturi cu suruburi etc.);

fixarea sigura a elementelor instalatiei pe constructie;

- respectarea distantelor minime normate fata de elementele de constructie si cele ale instalatiei electrice;

valoarea rezistentei de dispensie a prizei de pamant in limitele admise.

7 20.34.Instalatiile electrice se verifica obigatoriu:

a) preliminar, in. timpul executiei si inainte de punerea lor in functiunei

b) definitiv, dupa executarea

operatiilor de punere in functiune;

c) periodic, pe timpul exploatarii.

La aceste verificari se vor urmari daca instalatiile electrice respective sunt executate in conditii de securita.te impotriva incendiilor, iar defectiunile constatate se inlatura inainte de repunerea instalatiilor in functiune.

7,20.3S.In caz de incendiu la instalatiile electrice inainte de a se actiona pentru stingerea acestuia, se scot de sub tensiune instalatiile afectate si cele din imediata vecinatate.

7.20.36.Pentru stingerea incendiilor se foloseste dupa caz, dioxid de carbon, mase pulverulente ori alte substante dielectrice.

i.17

" d automatizare,

., ~ 0 e e .

7.20.37 .La ans t.e ... at~... tilizeaza numa~

" stingerea incendiilor se u

pent:ru . lele de

dioxi~ ~~.~~~~~ntun~~ele. pOduril:n~~uca~~in~erea

. '. osturl..I.e t:rate. P u1ver~zata

-ablur~ s~ p 'l~ az- spuma, apa P

c_; • '1 se u t a ... ze ca

incendl.~ or .. , de

sau gaze inerte 'tenr s~ vor opri instalat~~_e

Concom~ . - -

. se doteaza

ventilare. . • de ~ntervent~e . "

7.20.39.persOna.l.u.i.. .: ailor respirator~~:

miJ'loace de protect:t~e i:1 e dupa caz impotr~ vo

eu . electrocutar.- s i

impotr~va .,

temperatur~:..

118

CAPl'l'OLUL 8

CAl DE COMUNlCATIE

8.1. La executarea lucrarilor pentru reteaua de drumuri, din ineinta societatilor comerciale, a grupurilor de cladiri social-culturale, administrative, se vor respecta proiectele de speeialitate.

8.2. br~~urile de acees si circulatie trebuie sa asigure aecesul unitatilor de interventie in caz de incendiu fara obstaeole si pe distante cat ma i s cu r t e La toate eonstructiile depozi tele de materlale combus::ibile si sursele de apa (bazine, h i d r an t L, rampe de alimenr:are d i.n laeuri, Lazur "e t c . ) ,

8.3. Caile ferate leu

i:-l;TuSt) se amplaseaza

funetionale, astfel indit

lncendierea obiectivelor

depozite. instalatii etc.)

8.4. Amplasarea e~ilor ferate se va tace avtnd in vedere distantele de pro tee tie dintre axa caii ferate uzinale (de incinta) si obiectivele vecine. distante prevazute in proiectul de executie.

8.5. La executarea lucrarilor pentru cal. f eze t e aridua t.r i e Le se respeeta prevederile cuprinse in normativul specific incicativ P 114, .

ecartment normal sau dupa r:::onsiderente sa nu conduca la

vecine (c1adiri,

I •• I.

t. ,.

• 1 I "

'I , .

, •• • I

I I "

I • I .,

I I I I

, ,I 'I

• I I I

, •• • I

'I ,.

, • l t.

'I 1 I

" .

It.· "

~. . '.

. .

... I .... '.

I " • • t

• I'''' •• I

I ,

- ... '.

'-

I ...... • _ ...

- .

I I ~

1=! .• 1:'

! .1' • 1f

i, • .&

:1=1 •••

. ,

:'1

I ,

• I !pl • I •

! I ! I

... , ....

: 1

, ,

I • , ,

I·i · · ,

: .

: !

• 1

: .... : ' • I

I '

I I

, '

J .. I .... •

• 1

, I

1 I

I :

:"': . ~ .. I I

I ~

• I I •

, .

, ..... : .......

: ;

:' . 1 ... 1 __ -

I I , '

! ! i~t

;N! f.i U\ D

1\ n t

,: fl aU" .fJ

I-I)i! .1'i~1t I \ I !uld~tll

lot .Ii _, It 4 ci .at oJ "CI

I I •

• I •

• I ••

• "D

I ••

. . ....

1I I •

__ 1-'t-

, •• I

• I I

• I ••

• ••

• ...... .

I I •

• .., I •

I I •

" ....

.. - ...

NNN

f:!. ~

.. i _

--

! I

fs.i ".

.. . ,

, I

I ,

: .. 1 ."

j .j

: '

. .

:pj

:: '"

..

i :

: .. : '"

i :

I :

.. , .

;-: '"

, ,

i :

, .

: :

....:

· ,

: :

· ,

· , , ,

:WI ••.•

: I

I I

I •

leftl '"

: :

, I , , , ,-

;-.: '"

, .

: '

· :

:"'i ......... .. ... .. .......

· ,

: .

· ' , .

· .

iN! aa~ ~ " ~~~.

, ,

. : J fr!

i iSjl :I.

I is fi . .t~ i;l

.Hjlt. :l1 ... 1t

:: 1lt i"lo2 B..III

:: Ej8.a.'iI·

·I! eSri all.ll) B;; ';E

Ii" fsu:hlll!

lOi ,..: N,~" lit ,., N_

. ..

...

I I •

. , .

, I ,

, ..

I ••

ANEXA NR.l

(eonstruita sau de de '

2. Spatiile ,poz~tare).

(pareare) inch' s~ platformele 1000mp ~se sau desehise

v10r fi,dotate separat

uerar~. fata de zona

3. Distanta unde se executa

d., epozitare) s; dintre spat' 'I

nt- ... posturile ~~ e dt:;, lueru {de

... e%ventie pentru' eu m~Jloaee

mai m:re de 100 m. st~ngerea ineendiilor nu va ~!

, " Posturile de' ,

d:e~~~;: pa~nrOtPiere a e~~~~n:~ ~l vor ~lasa in

, b ru a fi' ~ nerab~le 1 '

~z uenirii ' " ... a ~ndemana in' ocur~

~neend~~lor. pr~ma clipa a

de depozitar.,. care depases;

DOTAREA POSTURILOR DE INCENDIU

(extras pentru eladiri provizorii de organizare de santier si luerari in exeeutie)

U/M cantit. Obs.

Denumirea mijloaeelor

Nr. crt.

4

3

2

1

o

1.Galeti de tabla vopsite in euloarea rosie eu inseriptie "Galeata de ineendiu" nr .. · 2.Lopeti eu coada

3.Topoare tarnaeop eu eoada 4.Cangi eu eoada

5,Rangi de fier •

6.Seara impereehere din

trei segmente

2 2 2 2 2

bue. bue. bue. bue. hue.

1 Numai la c-tii etaj 1

bue.

bue.

i.Lada eu nisip de 0.500 me 8.Stingatoare portative de tip prevazute in tabela de dotare.

9.Stingatoare earosabile eu spuma ehimica dioxid de carbon adeevate luerarilor de c-tii sau unde se depozi teaza materiale la 8. carorstingere se fo10sesc astfe1 de mijloaee.

2

bue.

2

bue.

Observatii:

1. Un astfel de post se va asigura si aeolo

unde suprafata totala nu atinge 5000 mp

124

125

ANEXA NR.2

Nr. crt.

. urmarit de.

Obiect1vul . control incercare S1

'odicitatea Per1

o

1

2

de stingere I. MijlOacincendiu cu

) Sqngato~r, de

.a SPuma Ch~~~ciului (So. nu trolul or1

1. Con dat). data

fie infun 'hetelor cu" prezenta,~t1? veri~icar11

2. incarc~r11 S1 solutiilor

3. Eficac1tatea

dupa

lunar

lunar ,

6 luni, 1ar

10. ~ncar-

de 10. • ,

1 an trimestr1al care ,

prin sonda)

, praf de C02 lunar

b) Stingere 9uJ~~1l. de incarcare

1 Prezenta et17 a de incarcare . Starea efect~v • )

2. , antar1re

(pr1n c afului

3 Umiditatea pr . de stinqere a ' II. Subs~an~e

n l1ch1d , ,

1. Spumoge mentinerl.1

Verific~~ea

ca1itat11

tr imes =. ial semestrl.al irlcendiilor

" ani

1 in prim1l.

anu1a fabricarea 6 de a, in 6in lotu1u1, d 'i ani

' in urmator1 1un].

126

1

2. SPYmogen. praf Verificarea mentinerii calitatii in timp

anual tn Pr~ -.:it de 10. fabr~

lotului din 6 fa ~

luni in 11rIaatorU ~ii. 10. un an de Ie f&br.i_ care si din 6 tn 6

luni in aniii.

3. Pulberi 8tingatoare Verificarea mentinerii calitatii in timp.

Urtnatori.

Verificarea calitatii prafului (tip I 8i II) se face 1n conditiile prevazute 10. Pulberile stingatoare, cu exceptio. Cantitatii ce se trimite la laborator, care in cazul prafului unic va fi de 0,500 kg Pentru fiecare lot.

III. Rezervoare dE! apa <Ie inCend.\.q

1. Mentinerea nivelului Verificarea etanseitatii Ar.m&turilor si racordurilor

2. Functionarea Ventilelor cu Plutitor 8i a indicatorilor de nivel

3. Nivelul depunerilor in rezervor si Curatirea depunerilor

zilnic

8aptam8nal

IV. Stat!! de

1. Disponibilitatea de tionare a POmpelor

prin golire Cu luarea masurilor de aSigurare si interVentie. 1 an,depinde de depYneri.

incendiu

saptamanal (prin punerea in func_

tiune timp de 5 minute)

127

o

1

si~temului _ idem _ .

2. F~~ct~on~e~e 1; di~t~ta1 .

de coman dispozl.tl.VU Ul.

3. Functiona1rl.'~:re 1a distanta

de semn~ a a mano-. idem _

Indicatl.a core~;r de incendl.u

4. metrelor Pomp;esiunii de _ idem _

Verl.f1Carea PI =============

5. 'ucru a pompe o:~-============---re S1' cantare

. ---==--- i dosa

-============---. vor avea ~ rii aces tor

- * unitati1e mar~~rificarea 1ncarca

balanta pentru

stingatoare.

- idem -

128

ANEXA NR.3

nmlCATOARE DE S~ITATE -Extras din STAS 297/1,2 GENEBakITAT.!

Fo1osirea indicatoare1or de securitate este ob1igatorie in toate locuri1e unde exista perico1 de accidente a persoane1or, de incendii sau de exp1ozie.

Indicatoare1e sunt de trei tipuri si anume: a) indicatoare de intarziere, oprire aVand forma geOmetrica a unui cerc;

b) indicatoare de avertizare, care se refera 1a un perico1 s.au 1a une1e dificUltati aVand forma geOmetrica a unui triunghi echi1ateral cu v8rfu1 in sus;

c) indicatoare de siguranta, informare, admitere, aVand forma geOmetrica a unui dreptunghi .

TERMINOLOGIE

Indicator de securitate: indicator care da 0 informatie particulara privind securitatea si care se obtine prin combinarea unei forme geOmetrice cu o cUloare de securitate. Indicatorul de securitate poate sa con tina un simbol grafic si sa fie insotit de un indicator auxiliar.

Indicator de securitate auxiliar: indicator constituit numai dintr-un text, destinat sa Completeze (cand este necesar) un indicator dt securitate.

Culoare de securitate: culoare avand caracteristici bine definite si careia i se

atribuie 0 semnificatie privind securitatea.

129

CULQRI

indieatoarelor de Culorile

't te sunt: seeur1 a

Exenple de

Culoare

semnificatie

aplieare

1

2

3

Rosu

ir.terzieere Oprire,

1 de oprire

semne e " de

opri-

dispoz1tl.V re ime~iiat:~ de a - interz1cer. 'te efeetua anunu

,. de a

operat1.1; _

. ntra intr-un anu 1 . t loe, de a se

~ cu foe des-

1.ntr~ ~ntr-un

cha s 1.

anumit

spatiu.

-. semnalizarea

Galben reseu-

Atentie

(avertizare

i pericol asupra unu dificultaunor

'lor de ineend~i,

r1. exploz1.e,

sau radiatie, , t1.) etc)

1., eh1.'miee riseur

semnalizarea

'1 denivelarir1. or~b5tacolelor. lor,

. scari de

pragu-

Verde

Siguranta

Cale 51. (salvarel evacuare

130

- iesiri de salvare;

- POsturi de prim

ajutor si salvare

Albastru· Indicatii informare

- Obligativitatea de

a PUrta un echipa_ ment de protectie; - post telefonic;

- tablou electric,

..... ----.-~- -._ -

". Aceasta culoare este conSiderata Cl!loare de obligativ1tate cind este tolosita CU un cere.

Se vor folosi Urmatoarele culori de

Contrast:

- alb pentru rosu;

- alb pentru verde;

- alb pentru albastru;

- negru pent:t:·u galben.

Forum

',r.1..i.cat,;;a;;e.Le de securitate POi: avea numa; :1'!""(l':::"0 ·';·-3e1llr'.ificClriile Prf'!zentate mai jos:

._-" .. _-. -.-.~----- _._.- ... _. ---_._-----_ .. __ ._. ----_

Semnif.icatie

Interzicere

Obligativitate

---... __ ._.--.,._--------------------

1 .. 1.1

Avertizare

Informare

ILUMIN~ INDIC.~:Qf..RELOR Indicatoarele pot fi:

_ iluminate prin transmisie {de la 0

sursa de lumina aflata in spatele geamului pe care este reprezentat indicatorull indicatoarele

luminoasei

_ iluminare prin reflexie (de la 0 sursa

de lumina aflata in fata indicatoruluil-

indicatoare •

reflectorizante;

luminiscente (autoluminiscente,'

fotoluminiscente etc.)·

MATElrtALE pE wgrrIE

Indicatoarele reflectorizante si luminiscente se vor executa pe tablii metalice sau pe placaj, ori direct pe pereti. Cand sunt arnplasate in interiorul cladirilor, se pot executa si pe carton hartie groasa, placi de sticla, ori direct pe

perete.

Indicatoarele luminoase se vor execu·ta pe

placi din materiale transparente, translucide sau

opale.

Indicatoarele mobile vor contine peambe1e

fete acelasi simbol si text, daca acesta nu va crea confizii datorita a.Irq?lasariilor.

132

AMPI..A§AREASlMONTABEA

. . ~ndicatoarel INDlCATOARELOR

v~z~b~le la ~ e vor fi pardoselii sau~naltimea de 1 ~iasate in 10curi

Montarea :n;~lUIUi. m de la nivelul

suruburi, ni tu . ~catoarelor f'

executa 1 r~/. cuie etc 1~e se face .

Pozitionat~ i~X:featia indic~~~~~e .de fixar~r!:

aces tuia ara suprafet' U1 si pot f .

• el. semn' f . 1

. Indicatoarel 1 1cative a

unU1 fir sau se f~xmobile se suspen

vO Suporturile peeaza pe un stati~ eu ajutorul

A r f~ stabile ,care se aseaza: . ~mpotr~va v&Dtului S1 ~ezistente, ~~1catoarele

fr In continuare' 10v1turilor etc aS1gurandu-se

ecvente " sunt .

conforL~ ST~;nd1catoare de prezentate

~ 297/2. securitate

cele mai (extras)

133

£XTRAS OIN STAS 29?n

Interdlcfic1 cia a trICa prIntr-4.11 anuait q:atRl.

2

~terdlclia de a iltnl [II foe cl<!sclis 1I1tr·un anunit spatlu.

3

B4

o

hNde un drtwt dl annt IlIttric 4 PI Iinia.

Se ~laseazd In spafi tn care folasl. r~ qJei pentru stlllgel1!Q h:endiibr poat. datlm1sa reacfli Pl!riculoase (ex •. 10 depozite de carbid,sodiu eltJ

SIll b tare qJa ru poa!e sti

Ie,. nge IIIlteri:J •

... dn ~o5pere.

135

.... ,

• 7 d

2

ANEXA J ~).

136

I

o

2

~ Fwbl da IXpbzie din CCUlxI ~ril WIer Pnlsin.

!

~da~ rq:iti a r:-tfib-IIIU S. 0IIIpbseazz5 b' a lIli tz;rfitri da cld· Ullila lIlnel P8'icti.

11 Ott SIJb efectt.c !em. base b lDCIrgileo

'PInlturi h:ite (cit ~lar de 1XCes. eXl!mpIu ., 1XIZu! am· P'eaI!l $I pe flrntii -mucfjib-- hllft ,IOU din Zl:rQ ~tilQ. Q P&t1!Pb- artin3J.

III. Irx1icatoare de si ronf'd

Se arnpiaseam pe traseul de l!ICXUn Ib:I! IlaIJ$fu III .U$Cr da Il!ClIrXlsaJt • daJsuPtlieaib-de eY!Xt.are.

Sdgeata .. 8JCIcUld nlll\:li c1rr1 _ /lR.

CISar de ilxficat dirac. -fia de IIIIft.

12 le;ire pantru eYacuare.

NI)(A 3 (cGntIrunl

J 2

r 0 l' SI anplcseaza I

fl ~ U$ii cia IEIJIS SCARA DE

I I bsccrd IDI PI. ~ YARE

I usii respectNe {ildica- SAU

\ I Sairi int.nocn. de \. ~,,!,~ fa..u s6galhll l t> \

\ SIlIJ exll!rlXlJ'e ! l' 'Jt trtlseul de IEIl'L

13 ie$n (SIlIvare Ul tic i SDlm (R!iarloo.rala . -L--4----I'

: I ~l ':. ~ 'I cu ~tdl. SIIg~~ t"UkxI~

, . tam aces. Ie IlXI!cut~ r&IIIIlI e

! dnd ale nu IlOt . esbr necesar de indi:xt

I! J vizibiLe. I dircji:1 de II*'S.

i I SI ampku:lzQ PI

. trasId ell IWCID'I.

\ I ~~rilDr~

111. i Sensul Ie$I"1Iar IMIQIII'I UJ In 'Ori.

i sp1'13DI1l U be~ CDII 1St lac IPI'I 0

I l~ra.

\ I I

I 1

J

0 , _l 2 _l 3
IV. Indicctoore de ilfomrJre.
Sa CIft1lbsa:zzd In
bClri drcurate a lQ.[fOf I'OHPIERt
in lI!ntrule 1I!1e~ 1212
csHaI inert III f18 ANlMATI MICE
16 llleftrl. r;anpierj. U$Or \'ilia" ell b kEPUT [[ ItCENDv
, fl!lefcn. iIlrxul ~. RAMf£TJ LA .APARAT I
I ruW 1212 sa Insail PENTtlJA~.
nr.1i! IIeIefon aI llito. DE LA fNrRmARj.
hi P.S.l. din lcallibla. 1£ ~S£
/cltm.III~
Se CIIIpbsczQ PI
lle-etij ilc:dperi iI TABlOU El.fJ:TRI[
Qft • atId fubQjj &ENow.
!llflelullidicnbut : ~
T1 llhbu elee tric fOrd qcfd).
ge!'leraj .. S!lgeaja • -.cufd
IUDai drxI .. ,.. I
Cllsar ell Indicat d- ftulrJri 1IIbm.m
I'Icti:J de IIW$.
, . i 01 1 2 I !
V. lndimtCXlre de inronmre referitlXlre Ia ectiJxlmen-
tut si instalatiile de IDf!'batere a incendiilor.
\ Sf! IIIlpk1scZ4 PI
III per.1t sal III un
I ~'ID In dreptU r H~
19 Hidn:1nt iii iraIdu hidrantulli. ~ kx:ul
exllricr. I cifr.i 2 • inscri. Hl~ 1It2
rumlnJ IWll at
!lidrantulLi. l~~
I
I
I
20 \ tfaont de jl1Cl!ll:llU ISe~pe
I un perehl SIlIJ PI r H I("m
! UTI ship In IaorI
vizibile . ~ kx:ul
I extan.:r I cifrebr4 $i 11. ~4m~Hlh~
Instriu distantele
I "
I I rete. ,,~~
, \ \ ,rotad,a2!I:J)
\ ~U~QW: IJ:XiIIe
,
Sf! amplasellzQ PI
~hrCde un pereIe SIlIJ PI r H~
21 un sill p In drelf\i
ectipcment paltru cutielln an - tnDR .
hidrant (exterior ~ gominru. /£XITRIOR
porte. tiv J. ori PI cnpa:ul PORTATIV
tutiei.
IkllcP mc~
!!:S!!;diQQttul
c.I~am: IJ2
~. ,
2
,
-
22 AwrtilD/' de SeG~b AmmlDR
Innciu o'!lClI"J.cl i:c11Wlde" D£.k£NOIU·
Ql1Pasat ClVIrfi~ iN CAZ1E KEN-
t1J~
GEAHLl $I Ai'A.
j ~T1PEBlTlrH.
\
\.suan II!&:

,
I
i I
I

S-ar putea să vă placă și