Sunteți pe pagina 1din 67

PLOIESTI, Str. PLAIESILOR, Nr. 47, 100051, Jud. PRAHOVA, Tel.

/fax: 0344110097; 0372718834


Nr. R.C.: J29/953/1997; CUI: RO 9749710; e-mail: cosedaservice@gmail.com

APROBAT,
Administrator,
ing. Cismaru Silviu
……………
……..

PLAN PROPRIU DE
SECURITATE SI
SANATATE IN MUNCĂ
(conform HGR 300 / 2006)

pentru lucrarea:

REABILITARE (CONSOLIDARE ŞI RESTAURARE)


IMOBIL OTETELEŞANU
Adresa:
Loc. Măgurele, str. Atomiştilor, nr. 409, jud. Ilfov

– INSTALAŢII SANITARE SI H.V.A.C. –

AVIZAT, AVIZAT,
Coordonator în materie de securitate, Reprezentant lucrător cu răspundere spec. SSM
şi sănătate pe durata realizării lucrării din cadrul S.C. COSEDA SERVICE S.R.L.

………………………….…………….. ………………………….……………..

- 2012 –
PLANUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
PENTRU REABILITARE (CONSOLIDARE ŞI RESTAURARE) IMOBIL
OTETELEŞANU

Loc. Măgurele, str. Atomiştilor, nr. 409, jud. Ilfov

– INSTALAŢII SANITARE SI H.V.A.C. –

CAPITOLUL 1
DATE DE IDENTIFICARE ALE PROIECTULUI/LUCRĂRII

Locatia lucrarii/santierului Judetul Ilfov


Localitatea Magurele,
str. Atomiştilor, nr. 409
Beneficiarul lucrarii (numele si INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-
adresa) DEZVOLTARE PENTRU FIZICA
MATERIALELOR
Localitatea Magurele, str. Atomiştilor, nr. 409,
Judetul Ilfov,
Tipul lucrarilor: REABILITARE ŞI CONSOLIDARE IMOBIL
INSTALATII SANITARE SI H.V.A.C.

Data inceperii lucrarilor ……………………..

Durata estimativa a lucrarilor ……………………..


Numar estimativ de lucratori care
lucreaza simultan pe santier (la ……………………..
lucrare)

CAPITOLUL 2
NUMELE ŞI ADRESA PROIECTANTULUI, ANTREPRENORULUI,
SUBANTREPRENORULUI

a. Proiectant / Proiectanţi
Nr. CATEGORIA Proiectant
crt. LUCRARILOR (numele si adresa)
1 Elaborare documentaţii Proiectant general arhitectură:
S.C. CRIBA DESIGN S.R.L.
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Proiectant instalaţii:
S.C. MTM IMPEX 93 S.R.L.
B-dul Iuliu Maniu, nr. 59, bl. 10A, sc. 6, et. 9, ap. 290
Sector 6, Bucureşti

b. Antreprenor/Antreprenori
Nr. CATEGORIA Antreprenor Numarul
crt. LUCRARILOR (numele si adresa) lucratorilor
1 ANTREPRENOR S.C. STUDIOURILE MEDIA PRO S.A.
GENERAL Buftea, Str. Studioului nr. 1, cod 7000, ………..
jud. Ilfov.

c. Subantreprenori
Nr. CATEGORIA Subantreprenor Numarul
crt. LUCRARILOR (numele si adresa) lucratorilor
1 INSTALATII SANITARE S.C. COSEDA SERVICE S.R.L.
INSTALATII H.V.A.C. Ploiesti, str. Plăieşilor, nr. 47, ………..
jud. Prahova
Nr. R.C.: J29/953/1997
C.U.I.: RO9749710
Date de contact: CISMARU SILVIU
Tel.: 0724291840

Managerul de proiect:
……………………

Coordunator in materie de SSM pe


durata realizarii lucrării:
………………………..

Numele persoanei desemnată cu


conducerea executării lucrărilor:
……………………………. – Sef Şantier

STRUCTURA ORGANIZATORICA A SECURITATII SI SANATATII MUNCII


1.1. Comitetul de securitate si sanatatea muncii
1.2. Managerul de Proiect
1.3. Directorul de santier si adjunctul acestuia
1.4. Coordonatorul de proiect privind securitatea si sanatatea muncii
1.5. Inspectorul de securitatea si sanatatea muncii
1.6. Intreg personalul

CAPITOLUL 3
SCOP

Planul pentru Securitatea şi Sănătatea Muncii precizează toate obiectivele si


măsurile ce trebuiesc luate în scopul derulării proiectului/lucrării şi activităţilor aferente
conform reglementărilor legale în vigoare, prevede cerinţele de securitate şi sănătate
aplicabile pe şantier, specifică riscurile care pot apărea, indică măsurile de prevenire
necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor, conţine măsuri specifice privind
lucrările care implică riscuri specifice pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor.
De asemenea, planul pentru securitatea şi sănătatea în muncă defineşte cerinţele de
dotare, calificare, instruire precum si verificarea lucratorilor ce derulează proiectul/lucrarea.

Planul de securitate şi sănătate în muncă asigură investitorul/beneficiarul că


cerinţele specifice proiectului sunt respectate şi aplicate în conformitate cu prevederile
HGR nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantiere
temporare şi mobile.
Acest plan de securitate şi sănătate este un document amplu (o documentaţie
tehnico- organizatorică, cu suport financiar inclus în devizul general al proiectului lucrării),
ce conţine un ansamblu de măsuri ce trebuiesc prevazute şi realizate în scopul:
- prevederii riscurilor profesionale ce pot să apară pe perioada desfăşurarii activităţilor din
şantier;
- protecţiei sănătatii şi securităţii lucrătorilor şi a altor participanţi la procesul de munca;
- să poată fi preluat şi respectat de către Contractor(-i) şi toţi subcontractorii angajaţi în
derularea proiectului.
Înainte de începerea lucrărilor, fiecare contractor şi subcontractor are
obligaţia să întocmească un Plan propriu de securitate şi sănătate, ce se va elabora
în concordanţă cu prevederile prezentului Plan SSM şi va conţine aspectele prevăzute de
HGR 300/2006.
Acest plan va evolua şi se va dezvolta pe durata elaborării şi desfăşurării proiectului
în el operându-se orice schimbări ce pot surveni pe parcursul proiectului.

POLITICA COSEDA SERVICE S.R.L. PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA


MUNCII
Aceasta politica a fost creata atat conform cu obiectivele COSEDA SERVICE S.R.L.
de securitate si sanatate, cat si ca obligatie contractuala, si este destinata sa demonstreze
angajamentul societatii de a promova standardele necesare pentru securitate, sanatate si
protectie a mediului pe durata Proiectului.
Punctul de vedere al COSEDA SERVICE S.R.L. in ceea ce priveste securitatea si
sanatatea este o parte esentiala a unui management de calitate si o componenta prioritara care
va asigura ca se vor lua toate masurile practice pentru:
 A asigura un mediu de munca sigur si sanatos pentru toti angajatii din amplasament si
pentru a pastra amplasamentul in starea corespunzatoare, astfel incat sa se evite orice
pericol pentru acesti angajati.
 A lua in considerare potentialele pericole si riscuri asupra persoanelor, locului de munca
si proprietatii.
 A adopta practica preventiva de a evita orice accident, care ar duce la decese, raniri ale
persoanelor, precum si pierderi sau distrugeri ale proprietatii.
 A monitoriza eficacitatea actiunilor prevazute in planurile de securitate si sanate.
 A mari grija si implicarea personalului pentru aspectele securitatii si sanatatii muncii, prin
informare si instruire.
Reprezentantul Contractorului si intreg personalul implicat in managementul acestui
proiect sunt responsabili pentru implementarea acestei politici si pentru a asigura un mediu
sanatos si sigur.

A. Cerinte minime generale pentru locurile de munca din santier

Respectarea planului de organizare a şantierului şi a punctelor de lucru. In acest sens, orice


modificare va fi solicitata din timp antreprenorului general si nu se vor executa lucrarile
decat dupa obtinerea aprobarii acestuia.
Efectuarea identificarii pericolelor si evaluarii riscurilor identificate pentru toate lucrarile
desfasurarate, indiferent daca sunt lucrari de baza sau lucrari conexe;
Stabilirea si adoptarea masurilor de prevenire stabilite pentru riscurile identificate;
Elaborarea instructiunilor de lucru si a instructiunilor proprii de securitate pentru toate
lucrarile efectuate sau pentru toate tipurile de echipamente tehnice utilizate;
Informarea, instruirea, consultarea si participarea lucratorilor, conform prevederilor legale;
Menţinerea în permanenţă a ordinii şi a disciplinei la punctele de lucru;
Amplasarea posturilor de lucru ţinând seama de conditiile de acces la aceste posturi şi
asigurarea securităţii pentru desfăşurarea activităţilor.
Manipularea în condiţii de siguranţă a materialelor.
Utilizarea numai a acelor echipamentele de munca care sunt corespunzătoare din punct de
vedere al securităţii; echipamentele de muncă vor fi întreţinute, controlate înainte de
punerea în funcţiune şi periodic,in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa
afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor.
Delimitarea şi marcarea punctelor de lucru la zonele de depozitare a materialelor, in special a
materialelor sau substantelor periculoase.
Respectarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu reglementările în
vigoare, a cele stabilite prin prezentul document precum si prevederile specifice proprii
(instructiuni de lucru si instructiuni proprii de securitate).

Implementarea planului de securitate si sanatate a muncii pe santier


Pentru a aplica eficient toate cerintele stabilite in planul de securitate a muncii si
pentru a oferi conditii de munca in siguranta pentru tot personalul de pe santier, contractorul a
prevazut urmatoarele obligativitati:
- Intalniri lunare ale comitetului de securitate si sanatate a muncii;
- Asigurarea personalului COSEDA SERVICE S.R.L. si a vizitatorilor cu echipament de
protectie corespunzator;
- Panouri de avertizare, postere si obiecte conexe folosite pentru imbunatatirea informatizarii
supraveghetorilor si muncitorilor in ceea ce priveste securitatea si sanatatea muncii;
- Trusa de prim -ajutor;
- Controlul medical al muncitorilor inainte de angajare si controlul periodic al sanatatii pe
perioada constructiei;
- Sesiuni lunare de pregatire si informare a personalului;
- Implementarea sistemului de prevenire a incediilor si furnizarea echipamentului de protectie
impotriva incediilor;
- Implementarea planului pentru securitatea si sanatatea muncii.

Organizarea de santier
Personalul executantului nu are voie sa paraseasca zona delimitate sa devieze de la
rutele indicate sa intre in zonele tehnologice mecanice sau energetice ale beneficiarului si sa
execute lucrari fara autorizatie scrisa.
Mijloacele de transport si echipamentele executantului vor primi un permis de acces de
la un reprezentant al beneficiarului indicandu-se ruta care trebuie urmata si de la care nu se va
devia.
Executarea in conditii de siguranta a lucrarilor cu foc deschis se va face dupa
asigurarea lucrarilor de pregatire (cand este necesar mai ales in spatii inchise se vor utiliza
explosimetre).
Conectarile si deconectarile ce presupun oprirea alimentatrii cu energie electrica sau a
altor utilitati vor fi realizate de beneficiar la cererea executantului, in conformitate cu masurile
de siguranta a muncii si PSI.
Echipamentul de protectie necesar personalului COSEDA SERVICE S.R.L. va fi
asigurat de COSEDA SERVICE S.R.L.
Vor fi asigurate spatiile pentru activitatile administrative (birourile) cat si cele pentru
cazarea temporara. Amplasamentul santierului va fi imprejmuit cu un gard temporar, iar
accesul pe santier va fi posibil numai prin locuri indicate.

OBIECTIVE
Obiectivul Planului SSM este acela de a defini scopul, cerinţele şi măsurile ce
trebuiesc luate pe perioada execuţiei lucrărilor. Acesta va fi folosit pentru:
• A demonstra că proiectul va implementa un sistem de organizare a securităţii şi sănătăţii
muncii eficient şi coerent;
• A arată cum sunt identificate, evaluate, controlate şi diminuate toate pericolele şi efectele
lor asupra omului, proprietăţii şi mediului;
• Informarea Contractorilor şi Subcontractorilor cu privire la cerinţele minime de securitate
şi sănătate care vor fi impuse prin proiect. Tuturor părţilor li se va cere să participe, să
contribuie la dezvoltarea viitoare a acestui Plan şi să fie de acord cu implementarea lui;

• Stabilirea unui cadru unitar pentru implementarea şi succesiunea initiativelor de protecţie


şi sănătate de-a lungul diferitelor faze ale activităţii de construcţie;
• Precizarea cerinţei obligatorii pentru toţi Contractorii şi subcontractorii de a avea Planuri
proprii de SSM şi evaluări de riscuri pentru lucrările pe care le execută;
• Toate obiectivele proiectului şi Planului de securitate şi sănătate urmăresc să realizeze
proiectarea, construcţia şi recepţa proiectului cu:
- Zero accidente
- Număr minim de cazuri tratate medical
- Menţinerea riscurilor în limitele rezonabilului
- Conformitatea cu legislaţia română şi cea europeană aplicabilă.

CAPITOLUL 4
DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

Definiţii
1. planul propriu de securitate şi sănătate = ansamblul de măsuri de securitate şi
sănătate specific fiecărui antreprenor sau subantreprenor.
2. şantier temporar sau mobil, denumit în continuare şantier = orice şantier în care se
desfaşoară lucrări de construcţii sau inginerie civilă.
3. beneficiar (investitor) = orice persoană fizică sau juridică pentru care se executa
lucrarea şi care asigură fondurile necesare realizării acesteia.
4. manager de proiect = orice persoană fizică sau juridică, autorizată în condiţiile
legii şi desemnata de către beneficiar, însărcinată cu organizarea, planificarea, programarea
şi controlul realizării lucrărilor pe şantier, responsabilă de realizarea proiectului în
condiţiile de calitate, costuri şi termene stabilite.
5. proiectantul lucrării = orice persoană fizică sau juridică competentă care, la
comanda beneficiarului, elaborează documentaţia de proiectare.
6. şef de şantier = persoană fizică desemnată de către antreprenor să conducă realizarea
lucrărilor pe şantier şi să urmărească realizarea acestora conform proiectului.
7. antreprenor (constructor, contractant, ofertant) = orice persoană fizică sau juridică
competent care execută lucrări de construcţii montaj, în baza unui proiect, la comanda
beneficiarului.
8. subantreprenor (subcontractant) = orice persoană fizică sau juridică care îşi asuma
contractual faţă de antreprenor sarcina de a executa lucrările de construcţii montaj de
specialitate, prevăzute în proiectul lucrării.
9. lucrător independent = orice persoană fizică autorizată care realizează o activitate
profesională în mod independent şi îşi asumă contractul faţa de beneficiar, antreprenor,
subantreprenor sarcina de a realiza pe şantier lucrările pentru care este autorizat.
10. coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă pe durata elaborării
proiectului lucrării = orice persoană fizică sau juridică competentă, desemnată de către
benefciar şi/sau de către managerul de proiect pe durata elaborării proiectului.
11. coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării =
orice persoană fizică sau juridică desemnată de către beneficiarul lucrării şi/sau de către
managerul de proiect pe durata realizării proiectului.
12. executantul = omul, lucrătorul, implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă.
13. lucrătorul = persoană angajată de către un angajator, potrivit legii, participantă la
procesul de muncă.
14. echipament de muncă = orice maşină, aparat, instalaţie, utilaj, unealtă, dispozitiv, etc.,
folosite pentru realizarea sarcinilor de muncă.
15. mijloace de producţie = totalitatea echipamentelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini,
aparate, dispozitive, unelte, etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale, etc.)
folosite în procesul de muncă.

16. mediul de muncă = ansamblul condiţiilor fizice, chimice biologice şi psihosociale în


care unul sau mai mulţi lucrători îşi realizează sarcina de muncă.
17. sarcina de muncă = totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul
mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea procesului de
muncă.
18. loc de muncă = locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile intreprinderii
şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria intreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are
acces în cadrul desfăşurării activităţii.
19. echipament individual de protecţie = orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de
un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea să îi
pună în pericol securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi orice supliment sau
accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv.
20. instrucţiune proprie de securitate şi sănătate în muncă = document care completează
şi/sau aplică reglementările de securitate şi sănătate în muncă ţinând seama de particularităţile
activităţilor şi ale locurilor de muncă.
21. contract = înţelegerea scrisă şi celelalte documente contractuale, angajamente juridice,
convenite între unitatea executată a produselor/serviciilor şi unitatea beneficiară în care
se specific cerinţele ce trebuie îndeplinite pentru încheierea cu succes a lucrării.
22. accident de muncă = vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută
profesională, care are loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor
de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile
calendaristice, invaliditate ori deces.
23. accident uşor = eveniment care are drept consecinţă leziuni superficiale care necesită
numai acordarea primelor îngrijiri medicale şi a antrenat incapacitatea de muncă cu o durată
mai mică de 3 zile;
24. boala profesională = afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii
sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de
muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în
procesul de muncă.
25. pericol grav şi iminent de accidentare = situaţia concretă, reală şi actuală căreia îi
lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce un accident în orice moment;
26. securitate şi sănătate în muncă = ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca
scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii,
integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor personae participante la procesul
de munca;
27. incident periculos = evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria,
accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncţionalitatea unei activităţi sau
unui echipament de muncă sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a
afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost
posibil să producă pagube materiale.
28. zone cu risc ridicat şi specific = acele zone din cadrul întreprinderii şi/sau unităţii în care
au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave,
ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;
29. accident care produce incapacitatea temporară de muncă (ITM) = accident care
produce incapacitatea temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice consecutive,
confirmată prin certificat medical;
30. accident care produce invaliditate (INV) = accident care produce invaliditate confirmată
prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisa de organele medicale în drept;
31. accident mortal (D) = accident în urma căruia se produce decesul accidentatului,
confirmat imediat sau după un interval de timp, în baza unui act medico-legal;
32. accident colectiv = accidentul în care au fost accidentate cel puţin 3 persoane în acelaşi
timp şi din aceleaşi cauze, în cadrul aceluişi eveniment;
33. accident de muncă de circulaţie = accident survenit în timpul circulaţiei pe drumurile
publice sau generat de traficul rutier, dacă persoana vătămată se află în îndeplinirea
îndatoririlor de serviciu;

34. accident de muncă de traseu:


a) accident survenit în timpul şi pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la
domiciliu şi invers şi care a antrenat vătămarea sau decesul;
b) accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masă în locuri organizate de
angajator, pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde se ia masa şi
invers, şi care a antrenat vătămarea sau decesul;
c) accident survenit pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde îşi
încasează salariul şi invers şi care a antrenat vătămarea sau decesul;
35. invaliditate = pierdere parţială sau totală a capacităţii de muncă, confirmată prin
decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisă de organele medicale în drept;
36. invaliditate evidentă = pierdere a capacităţii de muncă datorata unor vătămări evidente,
cum ar fi un braţ smuls din umăr, produs în urma unui eveniment, până la emiterea
deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate de către organele medicale în drept;
37. intoxicaţie acută profesională = stare patologică apărută brusc, ca urmare a expunerii
organismului la noxele existente la locul de muncă;
38. îndatoriri de serviciu = sarcini profesionale stabilite în: contractul individual de
muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, fişa postului,
deciziile scrise, dispoziţiile scrise ori verbale ale conducătorului direct sau ale şefilor ierarhici
ai acestuia.

Prescurtări
L = Lege
HG = Hotărâre de Guvern
EM = Echipament de Muncă
EIP = Echipament Individual de Protecţie
SU = Situaţie de Urgenţă
PSI = Prevenirea şi Stingerea Incendiilor
IL = Instrucţiune de Lucru
CCM = Contract Colectiv de Muncă
AMC = Aparatură de Măsură şi Control
CT = Carte Tehnică
ARR = Autoritate Rutieră Română
CSSM = Comitet de Sănătate şi Securitate în Muncă
FIAM = Formular de Inregistrare a Accidentelor de Muncă
IF = Indice de Frecvenţă
IG = Indice de Gravitate
ROF = Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
IPSM. = Instrucţiune Proprie de Securitate în Muncă
I.N.C.D.P.M. = Institutul National de Cercetare si Dezvoltare pentru Protecţia Muncii
I.N.SE.M.EX. = Institutul Naţional pentru Securitate Minieră si Protecţie Antiexplozivă
I.S.C.I.R.= Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipienţilor sub Presiune şi a
Instalaţiilor de Ridicat
I.T.M. = Incapacitate Temporară de Muncă
LEGEA 319 / 2006 = Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
M.M.F.E.S. = Ministerul Muncii, Familiei si Egalităţii de Şanse
S.S.M. = Securitatea şi Sănătatea Muncii

CAPITOLUL 5
CATEGORII DE LUCRARI

1. Instalatii de ridicat si legare sarcini


Legea nr. 319/2006
Hotararea 1425/11.10.2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
Hotararea nr. 300/02.03.2006 - Cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă pentru
şantiere temporare sau mobile (Directiva 92/57/CEE);
Hotararea nr. 493/12.04.2006 - cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot (Directiva 2003/10/CEE);
Hotararea nr. 1048/09.08.2006 - cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
(Directiva 89/656/CEE);
Hotarare nr. 971/26.07/2006 - cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau
sănătate în muncă (Directiva 92/58/CEE);
Hotărâre nr. 1051 din 09/08/2006 - cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru
manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de
afecţiuni dorsolombare;
Hotărâre nr. 1091 din 16/08/2006 - cerinte minime de securitate pentru locul de muncă
(Directiva 1989/CEE);
Hotararea nr. 1146/30.08.2006 - cerinte minime de securitate şi sănătate în muncă pentru
utilizarea în muncă de către lucrători a echipamenelor de muncă (Directiva 89/655/CEE,
95/65/CEE si 2001/45/CEE);
Evaluari de riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala ce vor fi intocmite de
antreprenori / subantreprenori inainte de inceperea lucrarilor
Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru aceste categorii de lucrari, ce vor fi
intocmite de antreprenori / subantreprenori

2. Manevrare, transport si depozitare materiale


Legea nr. 319/2006
Hotararea 1425/11.10.2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
Hotararea nr. 300/02.03.2006 - Cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă pentru
şantiere temporare sau mobile (Directiva 92/57/CEE);
Hotararea nr. 493/12.04.2006 - cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot (Directiva 2003/10/CEE);
Hotararea nr. 1048/09.08.2006 - cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
(Directiva 89/656/CEE);
Hotarare nr. 971/26.07/2006 - cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau
sănătate în muncă (Directiva 92/58/CEE);
Hotărâre nr. 1051 din 09/08/2006- cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru
manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de
afecţiuni dorsolombare;
Hotărâre nr. 1091 din 16/08/2006 - cerinte minime de securitate pentru locul de muncă
(Directiva 1989/CEE);
Hotararea nr. 1146/30.08.2006 - cerinte minime de securitate şi sănătate în muncă pentru
utilizarea în muncă de către lucrători a echipamenelor de muncă (Directiva 89/655/CEE,
95/65/CEE si 2001/45/CEE);
Hotararea nr. 355/17.05.2007
Evaluari de riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala ce vor fi intocmite de
antreprenori/ subantreprenori inainte de inceperea lucrarilor

Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru aceste categorii de lucrari, ce vor fi


intocmite de antreprenori/ subantreprenori

3. Sudura electrica si autogena


Legea nr.319/2006
Hotararea 1425/11.10.2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
Hotararea nr. 300/02.03.2006 - Cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă pentru
şantiere temporare sau mobile (Directiva 92/57/CEE);
Hotararea nr. 1048/09.08.2006 - cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
(Directiva 89/656/CEE);
Hotarare nr. 971/26.07/2006 - cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau
sănătate în muncă (Directiva 92/58/CEE);
Hotărâre nr. 1051 din 09/08/2006 - cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru
manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de
afecţiuni dorsolombare;
Hotărâre nr. 1091 din 16/08/2006 - cerinte minime de securitate pentru locul de muncă
(Directiva 1989/CEE);
Hotararea nr.1136/30.08.2006
Hotararea nr.1146/30.08.2006 - cerinte minime de securitate şi sănătate în muncă pentru
utilizarea în muncă de către lucrători a echipamenelor de muncă (Directiva 89/655/CEE,
95/65/CEE si 2001/45/CEE);
Hotărâre nr. 493 din 12/04/2006 - cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot (Directiva 2003/10/CEE);
Hotărâre nr. 1876 din 22/12/2005 - cerinte minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii actualizată prin HG 601 /
13.07.2007;
Evaluari de riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala ce vor fi intocmite de
antreprenori/ subantreprenori inainte de inceperea lucrarilor
Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru aceste categorii de lucrari, ce vor fi
intocmite de antreprenori/ subantreprenori

4. Montare-demontare schela
Legea nr. 319/2006
Hotararea 1425/11.10.2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
Hotărârea nr. 300/02.03.2006 - Cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă pentru
şantiere temporare sau mobile (Directiva 92/57/CEE);
Hotărâre nr. 1050 din 09/08/2006
Hotărârea nr. 1048/09.08.2006 - cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
(Directiva 89/656/CEE);
Hotărâre nr. 971/26.07/2006 - cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau
sănătate în muncă (Directiva 92/58/CEE);
Hotărâre nr. 1051 din 09/08/2006 - cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru
manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de
afecţiuni dorsolombare;
Hotărâre nr. 1091 din 16/08/2006 - cerinte minime de securitate pentru locul de muncă
(Directiva 1989/CEE);
Hotărârea nr. 1146/30.08.2006 - cerinte minime de securitate şi sănătate în muncă pentru
utilizarea în muncă de către lucrători a echipamenelor de muncă (Directiva 89/655/CEE,
95/65/CEE si 2001/45/CEE);

Hotărâre nr. 493 din 12/04/2006 - cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot (Directiva 2003/10/CEE);
Hotărâre nr. 1876 din 22/12/2005 - cerinte minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii actualizată prin HG 601 /
13.07.2007;
Evaluări de riscuri de accidentare si îmbolnăvire profesionala ce vor fi intocmite de
antreprenori/ subantreprenori înainte de începerea lucrărilor
Instrucţiuni proprii de securitatea muncii pentru aceste categorii de lucrări, ce vor fi
intocmite de antreprenori/ subantreprenori

5. Instalatii sanitare
Legea nr. 319/2006
Hotararea 1425/11.10.2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
Hotărârea nr. 300/02.03.2006 - Cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă pentru
şantiere temporare sau mobile (Directiva 92/57/CEE);
Hotărârea nr. 1048/09.08.2006 - cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
(Directiva 89/656/CEE);
Hotărâre nr. 971/26.07/2006 - cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau
sănătate în muncă (Directiva 92/58/CEE);
Hotărâre nr. 1051 din 09/08/2006 - cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru
manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de
afecţiuni dorsolombare;
Hotărâre nr. 1091 din 16/08/2006 - cerinte minime de securitate pentru locul de muncă
(Directiva 1989/CEE);
Hotărâre nr. 1136 din 30/08/2006
Hotărârea nr. 1146/30.08.2006 - cerinte minime de securitate şi sănătate în muncă pentru
utilizarea în muncă de către lucrători a echipamenelor de muncă (Directiva 89/655/CEE,
95/65/CEE si 2001/45/CEE);
Evaluări de riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala ce vor fi intocmite de
antreprenori/ subantreprenori inainte de inceperea lucrărilor
Instrucţiuni proprii de securitatea muncii pentru aceste categorii de lucrări, ce vor fi
intocmite de antreprenori/subantreprenori

6. Instalatii HVAC
Legea nr.319/2006
Hotararea 1425/11.10.2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
Hotărârea nr. 300/02.03.2006 - Cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă pentru
şantiere temporare sau mobile (Directiva 92/57/CEE);
Hotărârea nr. 1048/09.08.2006 - cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
(Directiva 89/656/CEE);
Hotărâre nr. 971/26.07/2006 - cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau
sănătate în muncă (Directiva 92/58/CEE);
Hotărâre nr. 1051 din 09/08/2006 - cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru
manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de
afecţiuni dorsolombare;
Hotărâre nr. 1091 din 16/08/2006 - cerinte minime de securitate pentru locul de muncă
(Directiva 1989/CEE);
Hotărâre nr. 1136 din 30/08/2006
Hotărârea nr. 1146/30.08.2006 - cerinte minime de securitate şi sănătate în muncă pentru
utilizarea în muncă de către lucrători a echipamenelor de muncă (Directiva 89/655/CEE,
95/65/CEE si 2001/45/CEE);
Evaluări de riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala ce vor fi intocmite de
antreprenori/ subantreprenori inainte de inceperea lucrărilor
Instrucţiuni proprii de securitatea muncii pentru aceste categorii de lucrări, ce vor fi
intocmite de antreprenori/subantreprenori

7. ALTE DOCUMENTE DE REFERINŢĂ


Legea 436/2001 pentru aprobarea OUG nr. 99/2000 pivind măsurile ce pot fi aplicate în
perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;
Legea nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor; cu modificările şi
completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 iunie 2009;
Ordinul nr.163/2007 privind normele generale de aplicare a legii 307/2006;
Ordinul 160/2007 pentru aprobarea regulamentului de planificare, organizare, desfasurare
si finantare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile de
voluntariat si private pentru situatii de urgenta;
Legea 481/2004 privind protectia civila, republicată în 2008;
Ordinul nr. 712/23.06.2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea
salariaţilor în domeniul situaţilor de urgenţă, modificat şi completat de Ordinul nr.
786/02.09.2005;
Ordonanta de urgenta nr. 21/2004 privind sistemul national de management al situatiilor
de urgenta, modificată şi completată prin Legea 15/2005;
Legea 49/20.09.2006 pentru aprobarea OUG 195/2002 republicată privind circulatia pe
drumurile publice;
Legea 53/2003 – codul muncii;
Legea 360/2003 - privind regimul substantelor si preparatelor periculoase, modificată şi
completată prin Legea 263/2005;
Legea 426/2001 - privind regimul deseurilor modificată de OUG 61/2006.

CAPITOLUL 6
DESCRIEREA SUMARA A LUCRARII

Imobilul Conac Oteteleşanu este amplasat în judeţul Ilfov, str. Atomiştilor, nr. 409,
locatitatea Magurele.
Pentru Reabilitarea (consolidare şi restaurare) Conacului Oteteleşanu se doreste si
realizarea instalaţiilor sanitare si HVAC.

Instalatii sanitare
Alimentarea cu apa potabila pentru consumatorii din cladire, respectiv grupuri
sanitare, centrala termica si instalatia de preparare apa calda menajera se va realiza din reteaua
exterioara de apa existenta in incinta, printr-un bransament contorizat.
Distributia apei la consumatori se va asigura prin intermediul unei statii de hidrofor de
unde apa este trimisa la consumatori printr-o instalatie interioara de distributie de tip ramificat
si a coloanelor verticale.
Apa calda menajera se va prepara centralizat in boilerul amplasat in centrala termica
de unde va fi distribuita la consumatori printr-o instalatie ramificata si coloane verticale.
Pentru a se asigura temperatura optima de apa calda menajera se va realiza o instalatie de
recirculate, compusa dintr-o retea de conducte si o pompa de circulatie montata pe teava in
centrala termica.
Apele uzate menajere colectate de la consumatori vor fi evacuate printr-o instalatie
interioara si racorduri la reteaua exterioare de canalizare.
Condensul rezultat de la instaltiile de climatizare va fi colectat prin conducte de
scurgere si evacuat in instalatia de canalizare pluviala a cladirii.
Conductele de apa rece, calda menajera si recirculare ce se vor monta vor fi din
polipropilena reticulata si se vor izola termic. Conductele de canalizare sunt prevazute din
polipropilena ignifuga.

Instalatii HVAC
Sursa de energie termica a cladirii o constituie centrala termica proprie, amplasata la
subsolul cladirii, intr-un spatiu special amenajat.
Incalzirea spatiilor interioare se vor realiza in functie de destinatie, cu
ventiloconvectoare, in zona administrativa si birouri, radiatoare din otel in zona de locuinte,
grupuri sanitare, holuri si spatii anexe. Apa calda sau racita va fi distribuita prin intermediul
conductelor din teava de otel neagra, trasa la rece sau la cald, amplasate pe verticala in ghene
speciale si pe orizontala in plafonul fals.
Evacuarea aerului viciat de la grupurile sanitare care nu sunt prevazute cu ferestre, se
va face cu ajutorul ventilatoarelor locale.

Analiza proceselor tehnologice de executie care pot afecta sanatatea si securitatea


lucratorilor si a celorlalti paaarrrticipanti la procesul de munca pe santier

Montarea retelelor canale rectangulare de joasa presiune, de tip ALP


Asamblarea se va efectua:
 Prin banda de imbinare pana la 500 mm
 Prin cadru de profil galvanizat de 30-40 mm,
 Rigidizarea se va realiza prin puncte, pe directie transversala.
Suporti
Suportii vor fi echipati cu ploturi antivibratii pentru a nu se desolidariza ghena de
suportul sau. Ei vor fi montati la maximum 3 m si vor fi executati cu tije filetate si profile in
forma de U.
Traversarile peretilor
La traversarea peretilor, ghenele vor fi protejate cu un material adaptat.

Montarea retelelor de canale flexibile


Caracteristici generale:
Clasa la foc a acestor ghene va fi de tipul neinflamabil. Asamblarea se va face prin
mansoane permitand o imbinare suficienta. Ansamblul va fi consolidat prin colier de
strangere. Etanseitatea va fi asigurata printr-o banda adeziva.
Traversarilede pereti cu ghena flexibila nu sunt admise.

Montare grile-anemostate-introducere-evacuare
Generalitati
Instalatorul va supune spre aprobare beneficiarului elementele care se vor monta.
Selectia si implantarea sistemului de grile-anemostate se va face in colaborare cu
furnizorul.
Anemostate si grile de introducere
Sistemul de introducere a aerului trebuie sa se concretizeze intr-o realizare uniforma a
temperaturilor din incaperi.
Organele de reglare in cazul ghenelor cu presiune statica ridicata, vor fi suficient de
indepartate ca sa nu perturbe nivelul sonor la anemostate sau grile.
Selectia lor se va face in functie:
1. Anemostate
Raza minimala va fi determinata de zonele fara nici un obstacol in calea suflarii
aerului (stalpi, lampi aparente, etc.), iar in cazul in care unul din aceste obstacole nu va fi
evitat, se va face apel la obturari.
Difuzoarele racordate direct pe ghena de distributie de aer comporta grile de egalizare
pentru a regla curentul de aer.
Ele trebuie echipate cu organe de reglare usor accesibile fara a se demonta si
manevrabile cu ajutorul uneltelor simple (surubelnuta, etc.).
Fixarea lor pe ghena se va face cu ajutorul suruburilor ascunse.
2. Grile de introducere murale si/sau verticale (aluminiu)
Vor fi fabricate din aluminiu extrudat anodizat, protejat antioxidare cu dubla deflexie.

Montajul se va efectua in perete vertical, cu un contracadru si fixare cu suruburi sau


clipsuri. Vor fi prevazute o garnitura de cauciuc din spatele cadrului. Fiecare grila (fara
exceptie) va comporta un amortizor de reglare, cu lamele opuse.
3. Grile de extractie
Vor fi fabricate din aluminiu extrudat anodizat, protejat antioxidare cu dubla deflexie.
Ele vor avea un rand de aripioare mobile, orizontale sau verticale, si o garnitura de
cauciuc, prevazuta in spatele cadrului.
Fiecare grila, in afara de cazuri particulare, va avea un organ de reglare.
4. Guri de extractie din grupurile sanitare
Ele vor fi de tip autoreglabil, pentru mari pierderi de sarcini.
Aceste guri de extractie au un corp din material plastic alb sau din aluminiu extrudat
(anodizat), o piesa circulara pe care este montata garnitura de cauciuc, un element de reglare
format dintr-o membrana de silicon, un resort si o grila.
Ele se vor fixa printr-o piesa de racord aplicata pe o garnitura de cauciuc care asigura
mentinerea si etanseitatea, fiind, totodata, izolate electric fata de ghena.
Depresiunea la intrarea in gura de extractie cea mai defavorizata va fi maxim 100 Pa.
5. Grile de transfer
Ele vor fi fabricate din aluminiu anodizat, protejat antioxidare.
Ele vor avea aripioare fixe orizontale, care formeaza un ecran. Un contracadru va
permite reglarea grosimii de la 25 la 50 mm (in cazul usii); ele se vor fixa cu ajutorul
suruburilor aparente.
6. Grilele de priza de aer proaspat sau de reglare
Ele vor fi fabricate din aluminiu extrudat, anodizat.
Aceste grile vor avea un cadru rigid, pe care sunt amplasate aripioare fixe inclinate.
Partea din spate va avea un grilaj demontabil cu ochiuri din plasa de otel galvanizat de
15mmx15mmx1,8mm.
Ele se vor fixa pe un contracadru incastrat in zidarie.
Atenuator de zgomot
Atenuatoarele de zgomot vor fi fabricate la dimensiunea tubulaturii unde se monteaza.
Ele vor fi alcatuite dintr-un cadru de tabla de otel galvanizat, pliata, grosime minima
70/100 mm. Peretii vor fi din panouri rigide de lana minerala a carei densitate va fi intre 40 si
70 kg/m3 acoperita cu o folie de fibra de sticla, lipita.
Ansamblul elementelor este montat intr-un cheson din tabla de otel galvanizat, cu
grosime care sa nu fie mai mica de 10/10 mm. Performantele acustice ale atenuatoarelor care
sunt cerute trebuie sa tina cont de fenomenele dinamice care corespund miscarii de aer in
circuitul de aer.
Ansamblul de atenuatoare va fi fabricat din materiale incombustibile si neinflamabile.
Ele vor fi amplasate pe grilele de introducere sau evacuare deservind fiecare zona, la iesirea
din localurile tehnice, in functie de necesitati, in scopul de a respecta nivelul sonor prescris.
Clapete si voleti anti-foc
Clapetele anti-foc vor fi realizate dintr-un tunel din material refractar si dintr-o lamela
mobila, rezistenta la foc 2 ore. Ele se interpun pe conductele de ventilatie, in dreptul peretilor
sau in dreptul ghenelor anti-foc.
Montajul se va face prin incastrarea sistemului anti-foc intr-o portiune a tunelului.
Clapete de reglaj rectangulare
Vor fi realizati dintr-un cadru de profil din otel galvanizat.
Aripioarele din tabla de otel vor fi cuplate intre ele prin intermediul unui dispozitiv de
reglare.
Reglarea se va efectua prin intermediul unei bielete accesibile la exterior, cu sistem de
blocare la exterior.
Clapete de reglaj circulare
Ele vor fi realizate dintr-un manson din tabla de otel galvanizat.
Reglarea se va efectua prin intermediul unei bielete accesibile la exterior, cu sistem de
blocare exterior.
Mansete flexibile
a) Domeniu de utilizare
Ele vor fi prevazute:

 La ventilatoare, in amonte (exceptie facand ventilatoarele centrifuge cu dubla deschidere)


si in aval;
 La trecerea prin rosturile de dilatare;
 Si in general, pe toate retelele de ghene supuse fie la dilatatii sau vibratii, fie la trasarea
cladirii.
b) Instalare
Piesa care constituie manseta flexibila va fi mentinuta pe fiecare din extremitatile
ghenelor, cu ajutorul unei platbande fixata cu suruburi Parker, distantate la 300 mm maxim si
mastic de etanseitate. Marginile vor fi rabatate in prealabil. Lungimea partii flexibile nu
trebuie sa fie mai mica de 0,10 m. Fiecare aliniament cu o eroare > 5 mm nu va fi tolerat.
Ventilatoare centrifuge
Instalatorul va comunica beneficiarului nivelurile sonore globale si spectrele acustice
de putere si presiune.
Fiecare volant va trebui sa fie echilibrat static si dinamic la toate vitezele de
functionare prin echilibrare electronica.
Descriere
Ele cuprind:
 O carcasa in tabla de otel intarita de o maniera sa evite toate vibratiile, cu usa de vizitare
 O turbina cu pavilion de aspiratie de otel
 Un angrenaj mecanic cu arborele si cu palierele cu bile sau rulmenti conici
 Un sasiu din profile (eventual)
 Un grilaj in plasa de otel insurubat pe aspiratii
 Un ansamblu de transmisii cu carcasa de protectie. Curelele trapezoidale vor fi in numar
suficient si pentru acelasi tip de cuplare, va trebui aceeasi tensiune (numar minim: doua).
Capacitatea lor nu va fi in niciun caz inferioara la 150% din puterea motorului.
 Vor fi luate toate masurile pentru a se putea verifica turatiile
 Toate piesele in miscare vor avea un capac de protectie
 Un ansamblu de mansete flexibile cu cadru de fixare (refulare)
 Un ansamblu de ploturi antivibratie
 Acoperirea protectiilor prin doua straturi de vopsea
 Un intrerupator de siguranta in apropiere
 O placa indicand : numele fabricantului si marca fabricii, serie, numar de identificare,
viteza maxima de rotatie.
Fiecare ventilator se va adapta amplasamentului prevazut si va trebui sa fie instalat
(sau demontat) fara deteriorarea elementelor cladirii, a echipamentelor (ghene, panourile
centralei de tratare a aerului, altele decat panourile laterale, etc.) si a ventilatorului insusi.
Robinetarie
a) Generalitati
Robinetaria va trebui sa fie montata astfel incat sa fie usor accesibila si demontabila si
sa nu suporte niciun efort anormal rezultat, in mod special, din greutatea tubulaturii si a
aparatelor, ca si din dilatarea lor.
Robinetaria va fi din otel sau fonta si se va diferentia una fata de cealalta printr-o
vopsire diferita a corpurilor.
Flansele utilizate vor fi:
 flanse filetate pentru conductele cu filet (tub galvanizat)
 flanse sudate (teava neagra)
 cu fata cu nervura PN10 si 16
 cu imbinare simpla sau dubla PN25
Garniturile utilizate vor fi urmatoarele:
 cauciuc panzat: apa rece, aer comprimat
 cauciuc comprimat: apa calda, vapori
Robinetaria instalata la tubulatura cu diametrul cuprins intre ½ si 2” va fi cu filet
interior.
Robinetaria instalata pe tubulatura cu diametrul > 2” va fi cu flanse.

Robinetaria cu filet interior va fi echipata de fiecare parte cu racorduri de cuplaj.


Filetele vor fi prevazute cu banda de teflon.
Suruburile robinetilor cu flanse vor fi unsi cu vaselina grafitata.
Dispozitivele de protectie a orificiilor robinetilor nu vor fi inlaturate decat in
momentul montajului.
Vase de expansiune
Pentru toate instalatiile de incalzire se prevad sisteme de preluare a variatiilor
volumului de apa.
Conducte
a) Generalitati
Dupa diferitele lor aplicatii, calitatea si montarea lor vor fi conforme cu normele
romanesti.
Nicio tubulatura nu va avea un diametru interior mai mic de 15 mm.
Teava neagra de otel laminata la cald pentru instalatii si constructii
Calitate
Teava din otel conforma cu normele romanesti in vigoare.
Asamblare
Fie prin racorduri filetate cu garnitura, solutie de etansare si canepa, inclusiv curatarea
garniturilor la fiecare racord, dupa executie, fie prin sudare, cu piese speciale de asamblare.
Conducte din plastic pentru evacuare condens
Calitate
Tub PVC grosime minima 3,2 mm, marca de calitate PF 755, conforma cu normele
romanesti, rezistenta la foc M1.
Asamblare
Cu garnituri pe coloanele verticale. Prin lipire cu un adeziv si solvent, etc. Dispozitive
contra propagarii focului pentru limitarea zonelor atunci cand diametrele le necesita.
b) Montare
Pantele vor fi astfel realizate, in asa fel incat sa permita purjarile si golirile totale ale
instalatiilor.
Sagetile si contrapantele nu sunt admise.
Toate conductele sau ansamblurile de conducte izolate vor fi instalate la o distanta de
50 mm intre ele.
Punctele inalte vor fi prevazute cu purjoare de aer automate.
Punctele joase vor fi prevazute cu robineti de golire ¼ tura.
c) Dilatatii
Dilatarea conductelor va fi absorbita fie prin compensatori instalati pe parcurs, fie prin
configuratia traseului insusi.
d) Asamblarea retelelor cuprinse intre Φ½” si Φ2”
Tubulatura, coturile, diversele accesorii, procurate din comert, vor fi asamblate prin
insurubare sau sudura. Etanseitatea garniturilor va fi asigurata prin banda de teflon.
e) Asamblarea retelelor cu diametre >2”
Tubulatura, coturile, diversele accesorii, procurate din comert, vor fi asamblate prin
sudura.
f) Legaturi la aparate
Legaturile tubulaturii la aparate vor trebui sa fie realizate in asa fel incat montajul
elementelor amovibile sa se poata face fara a antrena demontarea dispozitivelor de reglare,
robinetelor si accesoriilor.
Aceste legaturi vor trebui sa fie studiate astfel incat manevrarea sa se poate face prin
simplul demontaj al mansetelor instalate intre flanse sau intre racordurile de cuplare.
g) Curatare
Conductele vor fi, dupa montare si inainte de a fi umplute cu apa, atent aerisite cu aer
comprimat si spalate. In acest scop, antrepriza va trebui, inaintea montarii aparatelor, sa faca
probe de circulare a apei prin conducte si sa curete foarte bine filtrele. Pentru aceasta,
antrepriza va trebui sa furnizeze materialul necesar care sa permita racordarea elementelor tur
spre retur care vor servi la racordarea aparatelor.
h) Incercari
Toate conductele, dupa montaj, vor fi atent probate. Presiunea de proba va fi 1,5 din
suma presiunilor statice si dinamice cele mai ridicate-conform I13/94.
Goluri, incastrari, etanseizari si racorduri
Planurile de rezerve vor fi transmise din timp lotului de constructii.
Incorporarile din peretii usori vor trebui sa fie executate respectand conditiile de
montare corecta a materialelor intalnite.
Astuparea golurilor si incorporarilor executate in peretii din beton va fi in sarcina
prezentului lot . Ei vor fi executati cu produse corespondente materialelor intalnite.
Utilizarea cimentului cu priza rapida este interzisa.
Tuburi de protectie
Toate trecerile conductelor la traversarea peretilor sau planseelor vor fi echipate cu
protectii rigide metalice.
Diametrul inferior al protectiei va trebui sa fie compatibil cu diametrul exterior al
tubului care traverseaza astfel incat sa nu se distruga la deplasarile antrenate prin dilatarea sa.
In cazul in care spatiul lasat liber intre conducte si protectii risca sa produca o
comunicare fonica intre doua incaperi, va fi prevazuta o umplutura cu material elastic
incombustibil.
Extremitatile tuburilor de protectie vor trebui sa depaseasca peretii sau planseele cu 25
mm.
In cazurile in care traversarile peretilor se realizeaza dintr-o parte in alta a unui rost de
dilatare, tubul de protectie va fi impartit in doua parti, pe lungime, si va avea un diametru
inferior suficient de mare pentru a garanta un spatiu liber in cadrul rostului.
Vopsire
Conductele si materialele descrise vor fi vopsite de prezentul lot.
Toate partile metalice realizate in atelier si toate canalizatiile destinate a fi ascunse (fie
prin izolatii, fie altfel), trebuie sa fie acoperite cu doua straturi de vopsea antirugina, dupa
periere.
Canalizatiile sau aparatele destinate a fi plasate in canale sau instalate in localuri, in
care umiditatea este susceptibila de a atinge valori ridicate, trebuie sa fie vopsite in doua
straturi, un strat antirugina si un strat rezistent la umiditate.
Toate materialele unde vopsirea de baza prezinta zgarieturi datorate manipularilor sau
accidentelor de santier, vor fi revopsite de catre antrepriza prezentului lot.
Toti sportii vizibili din localurile tehnice sau din alta parte vor fi vopsiti in doua
straturi cu vopsea antirugina.
Aplicarea si manopera de vopsire vor fi in conformitate cu regulile profesionale in
vigoare.
Pentru doua straturi de vopsea antirugina, se vor utiliza doua culori diferite, prima
rosie a doua gri.
Agregat pentru racire apa
Racitor de apa de tip agregat compact, racit cu aer, cu functie de free-cooling
premontata din fabrica, ansamblu montat in uzina pentru instalare exterioara, imbracat cu
panouri metalice, usor de demontat, cu fata interioara tratata termic si acustic, inclusiv agent
frigorific performant (R134A).
Reperare si etichetare
Toate aparatele sau mai multe elemente care constituie aparatul, vor avea etichete
gravate in doua tente, rezistente, de culori diferite dupa natura circuitelor. Etichetele se vor
monta pe un suport metalic si vor indica functiunea si reperul de pe schema.
Toate etichetele vor fi insurubate si lipite.
Circuitele hidraulice si de ventilatie vor fi reperate in culori conventionale, cu ajutorul
bandelor adezive, care vor indica natura si sensul de curgere ale fluidelor, mult mai specificat
in dreptul trapelor de acces, in fiecare gol accesibil, in localurile tehnice, in galeriile tehnice,
in plafonul fals, etc.
Reperarea se va face la fiecare 10 m, la fiecare derivatie, de o parte de alta la
traversarile peretilor, planseului.
Toate vanele vor avea etichete foarte solid atasate (lantisor). Etichetele vor fi din
Plexiglass, gravat in culori care corespund naturii circuitului.
Eticheta va avea un numar indicator, conform unor coduri stabilite:
Numerele vor fi indicate pe toate planurile si schemele.

CAPITOLUL 7
CERINTE LEGISLATIVE
• Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca – M.O. nr. 646/26.07.2006
• Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă
nr. 319/2006 – aprobate prin HGR nr. 1425/2006 - M.O. nr. 882 din 30/10/2006
• Hotararea nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santiere temporare sau mobile – M.O. nr. 252/21.03.2006
• Hotarare nr. 1091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
locul de munca – M.O nr.739/30.08.2006
• Hotararea nr.1146/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca – M.O nr. 815/03.10.2006
• Hotararea nr.1048/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca –
M.O nr. 722/23.08.2006
• Hotarare nr.971/26.07/2006 privind cernitele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate la locul de munca – M.O nr.683/09.08.2006
• Hotararea nr. 1136/30.08.2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice – M.O
nr.769/11.09.2006
• Hotărâre nr. 1051 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate şi sănătate
pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special
de afectiuni dorsolombare – M.O. nr. 713/21.08.2006
• Hotărâre nr. 493 din 12/04/2006 privind cerintele minime de securitate şi sănătate
referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot - M.O. nr. 380 din
03/05/2006
• Hotarare nr. 1218/06.09.2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si
sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de
prezenta agentilor chimici – M.O nr. 845/13.10.2006
• Ordin nr. 94/07.02.2006 pentru aprobarea Listei standardelor romane care adopta
standardele armonizate referitoare la echipamente individuale de protectie – M.O. nr.
169/22.02.2006
• Legea nr. 481/2004 privind Protectia Civila. Publicat in M.O. nr. 1.094 / 24.10. 2004
• Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor – M.O nr. 633/21.07.2006.
• Ordinul nr. 712/23.06.2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta – M.O nr.599/12.07.2005
• Ordin MAI nr. 786/19.09.2005 al ministrului administratiei si internelor privind
modificarea si completarea Ordinul MAI nr. 712/2005 pt. aprobarea Dispozitiilor generale
privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta. Publicat in M.O. nr 844 din
19.09.2005;
• Ordin nr.163/28.02.2007 al MAI – privind Normele generale de aparare impotriva
incendiilor
• HGR nr. 537/06.06.2007 – privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele
de prevenire si stingere a incendiilor
• Orice alte prevederi aplicabile ale dreptului român, inclusiv cele care inlocuiesc sau
modifica normele juridice mentionate mai sus.

CAPITOLUL 8
ROLURILE ŞI RESPONSABILITĂŢIILE PRIVIND SECURITATEA ŞI
SĂNĂTATEA MUNCII

Beneficiarul de lucrare
Este persoana juridică/fizică pentru care se execută lucrările şi care asigură
fondurile necesare realizării acesteia.
Beneficiarul, denumit şi investitor, conform prevederilor legale, are următoarele îndatoriri:
a) Numeşte un manager de proiect, pentru a-l însărcina cu organizarea, planificarea,
programarea şi controlul realizării lucrărilor pe şantier, astfel încât să fie realizate
condiţiile de calitate, costurile şi termenele stabilite;

b) Comandă studiul de fezabilitate/proiectul de executie şi aproba documentaţia tehnico-


economică necesară realizării lucrării, în parametrii tehnico-economici şi de siguranţă
stabiliţi.
c) Incepând cu proiectarea, pregătirea, execuţia, recepţia, inclusiv exploatarea obiectivului
finanţat, poartă răspunderea pentru riscurile la care îi expune pe participanţii la procesul
de muncă.
d) Verifică, direct sau prin managerul de proiect, ca înainte de deschiderea şantierului, să fie
elaborat un plan de securitate şi sănătate al şantierului.
e) Asigură coordonarea în materie de securitate şi sănătate, atât în faza de studiu, concepţie
şi elaborare a proiectului, cât şi pe perioada executării lucrărilor şi, fără a fi exonerat de
răspunderile în acest domeniu, desemnează:
- un coordonator de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării
- un coordonator de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării
f) Are obligaţia sa întocmească o declaraţie prealabilă pe care o afişează pe şantier, la loc
vizibil, înainte de începerea lucrării şi o actualizează ori de câte ori este nevoie.

Proiectantul lucrarii
Este persoana juridică/fizică competentă, care elaborează documentaţia de
proiectare, la comanda beneficiarului şi în conformitate cu cele aprobate de acesta. In
funcţie de mărimea şi natura lucrării, pot fi unul sau mai mulţi proiectanţi: proiectant
general, proiectanţi de specialitate, arhitectura etc.
a) Proiectantul, ca elaborator al documentaţiei tehnico-economice comandate de beneficiar,
poartă răspunderea privind calitatea proiectului, referitor la soluţiile adoptate, la siguranţa
modului de realizare a acestor soluţii, precum şi la siguranţa obiectivului realizat.
b) El este astfel obligat ca, în fazele de concepere, studiere şi elaborare a proiectului
lucrării, să ia în considerare principiile generale de prevenire în materie de SSM, mai
ales în cazul alegerii soluţiilor arhitecturale, tehnice şi organizatorice, destinate
planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru, ce se pot desfăşura simultan sau succesiv,
precum şi în estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru.
c) Pe toată durata conceperii şi elaborării proiectului de lucrare, trebuie să se evalueze
riscurile previzibile legate de:
- desfăşurarea simultană sau succesivă a unor lucrări sau faze de lucru.
- modul de lucru.
- echipamentele de munca folosite.
- utilizarea substanţelor şi preparatelor periculoase.
- deplasarea personalului.
- materialele utilizate.
- organizarea şantierului.
şi să stabilească măsurile ce se impun.
d) Aceste măsuri, care vor fi incluse în planul de securitate şi sănătate al obiectivului, pot
preciza reguli aplicabile şantierului respectiv, ţinând cont (după caz), de activităţile de
exploatare desfăşurate pe şantier, precum şi unele masuri specifice anumitor riscuri, cum ar
fi: căderea de la înalţime, prăbuşirea de taluze, apariţii de noxe etc.
e) Proiectantul colaborează în această direcţie cu coordonatorul/coordonatorii în materie de
securitate şi sănătate, numit/numiţi de către beneficiar sau de către managerul de proiect.
f) In faza de elaborare a proiectului lucrării, proiectantul trebuie să ţină seamă, ori de câte ori
este necesar, şi să participe la:
- elaborarea planului de securitate şi sănătate întocmit de către
coordonatorul/coordonatorii în materie de securitate şi sănătate în devenire, ţinând cont de
activităţile ce au loc în cadrul acestuia;
- întocmirea dosarului de intervenţii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrării, ce conţine
elemente utile în materie de securitate şi sănătate de care trebuie să se ţ ină seamă în
cursul unor eventuale lucrări ulterioare;
- adaptarea planurilor de securitate şi sănătate şi/sau a dosarului de intervenţii ulterioare, în
funcţie de evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite în perioada
execuţiei lucrărilor.

Proiectul va fi executat sub deplina conducere a Managerului de Proiect si a


Coordonatorului de Securitate si Sanatate, care au intreaga responsabilitate pentru
performanta de securitate din cadrul Proiectului.

Managerul de proiect
Este responsabil de realizarea proiectului în condiţiile date de calitate, de costuri
şi la termenele de execuţie stabilite.
Managerul de proiect este numit de beneficiarul investiţiei şi/sau îl poate substitui
pe acesta. In ambele cazuri el este persoana tehnică competentă şi responsabilă de modul în
care se elaborează şi se urmăreşte realizarea planului de securitate şi sănătate.
Dacă managerul de proiect este cel care a desemnat unul sau mai mulţi
coordonatori în materie de securitate şi sănătate, el nu va fi exonerat de răspunderile în acest
domeniu.
În vederea asigurării şi menţinerii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din şantier,
managerul de proiect are următoarele obligaţii:
a) sa aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locul de munca;
b) sa coopereze cu coordonatorii în materie de securitate şi sănătate în timpul fazelor de
proiectare şi de realizare a lucrărilor;
c) sa ia în considerare observaţiile coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate
consemnate în registrul de coordonare;
d) sa stabilească măsurile generale de securitate şi sănătate aplicabile şantierului,
consultandu-se cu coordonatorii în materie de securitate şi sănătate;
e) sa redacteze un document de colaborare practica cu coordonatorii în materie de
securitate şi sănătate.

Antreprenorul
Este persoana fizică/juridică competentă, care execută lucrări de construcţii - montaj,
pe baza unui proiect, la comanda beneficiarului.
Antreprenorul (constructor, contractant, ofertant), prin contract economic încheiat
cu beneficiarul, pune la dispoziţie echipament, forta de muncă, materiale necesare
realizării obiectivului.
a) atunci când un antreprenor se angajează să execute lucrări pe şantier, el trebuie să şi
elaboreze un plan propriu de securitate şi sănătate, care va fi armonizat cu planul
şantierului şi care va fi pus la dispoziţia managerului de proiect, a beneficiarului şi/sau a
coordonatorilor în materie de SS.
b) antreprenorul care execută, cu unul sau mai mulţi subantreprenori (subcontractanţi), în
totalitate sau parţial, lucrări ce trebuie să respecte prevederile planului de securitate şi
sănătate, trebuie să le transmită acestora un exemplar al planului propriu şi dacă este cazul,
un document care cuprinde măsurile generale de SSM pentru lucrările şantierului ce intră în
responsabilitatea sa.

Subantreprenorul
Este persoana fizică/juridică care îşi asumă contractual, faţă de antreprenor, sarcina de
a executa lucrări de construcţii-montaj specializate, prevăzute în proiectul lucrării.
Trebuie să elaboreze propriul plan de securitate şi sănătate, ţinând seama de
informaţiile furnizate de antreprenor, precum şi de prevederile planului de securitate şi
sănătate al şantierului
În planurile lor de Securitate si Sanatate, antreprenorul şi subantreprenorul trebuie
să prevadă:
a) amenajarea şi organizarea şantierului, inclusiv a obiectivelor edilitarsanitare;
b) modalităţi de depozitare a materialelor;
c) amplasarea echipamentelor de muncă necesare pentru realizarea lucrărilor proprii.
În vederea asigurării şi menţinerii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din şantier
angajatorii au următoarele obligaţii:
a) sa respecte obligaţiile generale ale angajatorilor în conformitate cu prevederile din
legislaţia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE;

b) sa îndeplinească şi sa urmărească respectarea planului de securitate şi sănătate de către toţi


lucrătorii din şantier;
c) sa ia măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor art. 56, în conformitate cu cerinţele
minime stabilite în anexa nr. 4;
d) sa ţină seama de indicaţiile coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate sau ale
şefului de şantier şi sa le îndeplinească pe toată perioada execuţiei lucrărilor;
e) sa informeze lucrătorii independenţi cu privire la măsurile de securitate şi sănătate care
trebuie aplicate pe şantier şi sa pună la dispoziţia acestora instrucţiuni adecvate;
f) sa redacteze planurile proprii de securitate şi sănătate şi sa le transmită coordonatorilor în
materie de securitate şi sănătate.

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării


are următoarele atribuţii:
a) sa elaboreze sau sa solicite sa se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de
securitate şi sănătate, precizând regulile aplicabile şantierului respectiv şi ţinând seama
de activităţile de exploatare care au loc în cadrul acestuia;
b) sa pregătească un dosar de intervenţii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrării,
conţinând elementele utile în materie de securitate şi sănătate de care trebuie sa se ţină
seama în cursul eventualelor lucrări ulterioare;
c) sa adapteze planul de securitate şi sănătate la fiecare modificare adusă proiectului;
d) sa transmită elementele planului de securitate şi sănătate tuturor celor cu responsabilităţi în
domeniu;
e) sa deschidă un registru de coordonare şi sa-l completeze;
f) sa transmită planul de securitate şi sănătate, registrul de coordonare şi dosarul de
intervenţii ulterioare beneficiarului şi/sau managerului de proiect şi coordonatorului în
materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării;
g) sa participe la întrunirile organizate de beneficiar şi/sau de managerul de proiect;
h) sa stabilească, în colaborare cu beneficiarul şi/sau managerul de proiect, măsurile
generale de securitate şi sănătate aplicabile şantierului;
i) sa armonizeze planurile proprii de securitate şi sănătate ale antreprenorilor cu planul de
securitate şi sănătate al şantierului;
j) sa organizeze coordonarea între proiectanţi;
k) sa ţină seama de toate eventualele interferente ale activităţilor de pe şantier.
l) să stabilească, în colaborare cu beneficiarului şi/sau managerul de proiect, măsurile
generale de securitate şi sănătate/principiile generale aplicabile şantierului, în special în ceea
ce priveşte:
- menţinerea şantierului în ordine şi în stare corespunzătoare de curăţenie;
- alegerea amplasamentelor posturilor de muncă, ţinând seama de condiţiile de acces a acestor
posturi;
- stabilirea cailor şi zonelor de acces sau de circulaţie;
- manipularea materialelor, prefabricatelor etc. în conditii de siguranţă;
- întreţinerea şi controlul periodic al echipamentelor de munca utilizate, înainte de punerea în
funcţiune;
- delimitarea şi amenajarea spaţiilor de depozitare a diferitelor materiale necesare la
executarea lucrărilor, în special a materialelor şi substanţelor periculoase;
- condiţiile de deplasare, transportul, depozitarea şi manipularea de material periculoase
(daca este cazul);
- stocarea, eliminarea sau evacuarea deşeurilor şi a materialelor rezultate din dărâmări,
demolări sau demontări;
- organizarea graficului de lucrări sau faze de lucru, în funcţie de evoluţia şantierului;
- cooperarea dintre angajatori şi lucrătorii independenţi;
- organizarea şi corelarea interacţiunilor cu orice tip de activitate ce se realizează în
cadrul şi în zona şantierului
Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării are
următoarele atribuţii:
a) sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea
soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrări sau faze de
lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru
realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;
b) sa coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura ca
angajatorii şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi respecta principiile de securitate
si sanatate, într-un mod coerent şi responsabil, şi aplica planul de securitate şi sănătate;
c) sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate şi
sănătate şi ale dosarului de intervenţii ulterioare, în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de
eventualele modificări intervenite;
d) sa organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi
coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor
şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi
informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea
lucrătorilor independenţi;
e) sa coordoneze activităţile care urmăresc aplicarea corecta a instrucţiunilor de lucru şi de
securitate a muncii;
f) sa ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aibă acces pe şantier;
g) sa stabilească, în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile generale
aplicabile şantierului;
h) sa ţină seama de toate interferentele activităţilor din perimetrul şantierului sau din
vecinătatea acestuia;
i) sa stabilească, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de
protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier;
j) sa efectueze vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca
aceştia sa redacteze planul propriu de securitate şi sănătate;
k) sa avizeze planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările
acestora.

Lucratorii desemnati pentru a se ocupa de activitati de prevenire si protectie de


catre Antreprenor/ Subantreprenor in cadrul proiectului au următoarele atribuţii:
a) identifica pericolele şi evalueaza riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de
muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă
şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
b) elaboreaza şi actualizeaza planul de prevenire şi protecţie al societatii;
c) verifica daca au fost elaborate de catre conducatorii locurilor de munca, instrucţiuni
proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în
muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor unităţii, precum şi ale locurilor de
muncă/posturilor de lucru din cadrul proiectului;
d) propune atribuţii şi răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin
lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului,
cu aprobarea conducerii societatii, pentru toti lucratorii care activeaza in cadrul proiectului;
e) verifica cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de
prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;
f) elaboreaza tematicile pentru toate fazele de instruire, stabileste periodicitatea adecvata
pentru fiecare loc de muncă, asigura informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul
securităţii
şi sănătăţii în muncă şi verifica cunoaşterea şi aplicarea de către lucrători a informaţiilor
primite;
g) elaboreaza programul de instruire-testare la nivelul unităţii;
h) verifica întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, şi se asigura ca
toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;
i) intocmeste evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific aferente proiectului;
j) stabileste zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabileste
tipul de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului
nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la
locul de muncă;
k) tine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este
necesară autorizarea exercitării lor;
l) tine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
m) tine evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii,
necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
n) face monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de
măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru
controlul noxelor în mediul de muncă;
o) verifica starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de
urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
p) informeaza conducerea societatii, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul
controalelor efectuate la locurile de muncă şi propune măsuri de prevenire şi protecţie;
r) verifica evidenţa echipamentelor de muncă şi urmăreste ca verificările periodice şi,
dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de
persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători
a echipamentelor de muncă;
s) identifica echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru
aferente proiectului şi întocmeste necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament
individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind
cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor
individuale de protecţie la locul de muncă;
t) urmăreste întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvata a echipamentelor individuale
de protecţie şi înlocuirea lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute
de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;
u) participa la cercetarea evenimentelor de SSM posibil a se produce in timpul derularii
proiectului;
v) colaboreaza cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, medicul de medicina muncii si
Coordonatorul (-rii) SSM ai proiectului în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi
protecţie;
x) asigura instruirea lucratorilor cu prevederile Planului de securitate si sanatate si cu
Planul Propriu de securitate si sanatate

Seful de santier
Este persoana fizică stabilită de către antreprenor să conducă şi să
supravegheze realizarea lucrărilor pe şantier, conform prevederilor din proiectul de execuţie
şi din planul de lucrări.
El este conducătorul locului de muncă, iar atribuţiile sale în materie de securitate
şi sănătate sunt prevăzute distinct de legislaţie.
Atribuţiile şi răspunderile conducătorului locului de muncă, respectiv ale şefului
de şantier, vor fi stabilite punctual prin fişa postului.
a) Coordonează întocmirea planului propriu de Securitate si Sanatate, dispune
responsabilităţile pentru personalul tehnic-operativ din subordine in legătura cu
întocmirea, urmărirea şi aplicarea prevederilor planului propriu de Securitate si Sanatate.
b) Completează pct. “Descrierea sumară a lucrării” din planul propriu SSM.
c) Solicită avizele şi autorizaţiile obţinute de Societate/Sucursala precum şi documentele
necesare pentru obţinerea avizelor ce cad în sarcina sa.
d) Solicită rezultatele şi concluziile evaluării nivelului de risc de către comisia de
evaluare a Sucursalei şi stabileşte responsabilităţile pentru prevenirea/reducerea
elementelor care generează accidente sau îmbolnăviri profesionale.
e) Solicită evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific.
f) Intocmeşte împreună cu responsabilul de mediu şantier inventarul substanţelor
periculoase.
g) Pune planul propriu de securitate şi sănătate la dispoziţia managerului de proiect,
beneficiarului sau coordonatorului în materie de securitate şi sănătate după caz.

CAPITOLUL 9
CALIFICAREA LUCRĂTORILOR. AUTORIZAREA LUCRĂTORILOR
Lucrările vor fi executate de personal calificat şi autorizat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
Autorizarea externă se efectuează de către antreprenori/subantreprenori categoriilor
de lucrători care execută lucrări speciale, în conformitate cu prevederile legislaţiei de
SSM în vigoare.
Se intocmeşte şi se păstrează de către antreprenori/subantreprenori, pe şantier, o
Evidenţă a personalului autorizat intern şi extern.

CAPITOLUL 10
INSTRUIRI PE LINIE DE SSM ŞI ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Instruirile lucrătorilor din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii muncii sunt


parte componentă a pregătirii profesionale şi se desfaşoară conform prevederilor legale
– Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele metodologice de aplicare a
legii 319.
Instruirile se consemnează in Fişele Individuale de instruire privind
Securitatea şi Sănătatea în Munca.
Instruirea introductiv generală, la locul de munca şi periodică se efectuează de către
toţi antreprenorii/subantreprenorii în baza unor tematici prestabilite şi se evaluează prin
testare conform prevederilor legii 319/2006.
Instructajele in domeniul situaţiilor de urgenţă se desfaşoară conform Ordin MAI
nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în
domeniul situaţiilor de urgenţă completat de Ordin MAI nr. 786/2005.

CAPITOLUL 11
CONTROLUL PREVENTIV DE MEDICINA MUNCII
Angajarea şi repartizarea personalului pe locurile de muncă se va face în funcţie de
starea de sănătate şi de aptitudinile fizice şi psihice ale solicitanţilor. Angajarea personalului
în muncă este realizată numai prin examene medicale şi psihologice efectuate conform
reglementărilor din HGR nr. 355/2007, iar rezultatele se consemnează în Dosarul
medical (inclusiv examenele medicale complementare, clinice şi paraclinice
corespunzătoare), în Fişa de aptitudine şi in Fişa individuală de instruire privind securitatea
şi sănătatea în muncă.
Controlul medical periodic se efectuează la toate categoriile de salariaţi şi cu
frecventa definită de medicul de medicina muncii în conformitate cu prevederile HGR nr.
355/2007, în care sunt stabilite şi responsabilităţile pentru organizarea, urmărirea,
efectuarea şi evidenţa controalelor medicale.

CAPITOLUL 12
RAPORTAREA, ÎNREGISTRAREA ŞI EVIDENTA EVENIMENTELOR -
ACCIDENTE DE MUNCĂ, ACCIDENTE UŞOARE, INCIDENTE PERICULOASE

Raportarea, înregistrarea şi evidenţa evenimentelor se face conform


prevederilor Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006.
Procedura se aplică la fiecare accident de muncă, indiferent de natură sau
gravitatea acestuia conform prevederilor Legii 319/2006 – Norme Metodologice de aplicare
a legii 319.
12.1. Comunicarea accidentelor de munca
Comunicarea ( verbal, telefonic şi/sau scris ) a evenimentelor revine:
- Oricărui lucrător care are cunoştinţă de producerea evenimentului, care va inştiinţa şeful
direct;
- Conducătorului punctului de lucru-care anunţă Coordonatorul SSM al lucrării şi pe
lucrătorul desemnat pentru SSM;
- Lucrătorului desemnat pentru SSM care anunţă conducerea unităţii, Inspectoratul
Teritorial de Muncă, Procuratura Judeţeană (pentru accidentele mortale), Casa de
asigurari de accidente (pentru accidentele cu ITM) şi întocmeşte comunicare scrisă –
conform model Anexa 13 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor legii 319.
12.2. Înregistrarea accidentului de muncă
Înregistrarea accidentului de muncă se face in baza Procesului verbal de
cercetare a accidentului si a FIAM – lui (Formularul de Înregistrare a Accidentului de
Munca).
Înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă se face de către Serviciul de
Prevenire şi Protecţie din cadrul Unităţii în “Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în
muncă”-anexa nr.15 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii 319.
12.3. Comunicarea, Cercetarea, Înregistrarea si Evidenţa Îmbolnăvirilor Profesionale
Comunicarea, Cercetarea, Înregistrarea şi Evidenţa Îmbolnăvirilor Profesionale se
face conform prevederilor Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006.
Se folosesc următoarele formulare :
- Fişa de semnalizare BP1- tipizat (anexa 19 la normele metodologice de aplicare a Legii
319);
- Fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2 – tipizat (anexa 21 la normele
metodologice de aplicare a Legii 319);
- Proces verbal de cercetare a cazului de boală profesională – tipizat (anexa 20 la
normele metodologice de aplicare a Legii 319);
12.4. Acţiuni în situaţii de urgenţă. Comunicarea evenimentelor în situaţii de
urgenţă (avarii, incendii, explozii, dezastre, inundaţii, etc.)
Acţiunile în situatii de urgenţă, comunicarea şi înregistrările privind situaţiile de
urgenţă se fac conform prevederilor legale în vigoare şi a prevederilor din planurile de
acţiune pentru situaţii de urgenta, din planurile de interventie PSI, aplicabile lucrării, ce vor fi
întocmite de către Antreprenor (-ri) / Subantreprenor (-ri).

CAPITOLUL 13
LUCRĂRI CARE IMPLICĂ RISCURI SPECIFICE PENTRU SECURITATEA ŞI
SĂNĂTATEA LUCRĂTORILOR (conform Anexa 2 la HGR 300/2006)

Nr. Tipuri de Lucrari care implica Existenta acestor Categoriile de lucrari specifice
Crt. riscuri specifice pentru tipuri de lucrari in proiectului
securitatea si sanatatea organizarea lucrarii
lucratorilor /santierului
(se bifeaza cu X)
1 Lucrări care expun lucrătorii la X - manipulare instalatie de ridicat si legare
riscul de a fi ingropati sub sarcini
alunecări de teren, inghititi de - confectii metalice
terenuri mocirloase/mlastinoase - montare/demontare echipamente
ori de a cădea de la înălţime, tehnologice
datorită naturii activităţii - transport materiale mecanizat si prin
desfăşurate, procedeelor folosite purtare directa
sau mediului înconjurător al - montare demontare schele
locului de munca - montare confectii metalice
- demontare prefabricate
- instalaţii şi echipamente electrice
2 Lucrări în care expunerea la X - activitati de manipulare carburanti si
substanţe chimice sau biologice lubrefianti
prezintă un risc particular -manipulare instalatie de ridicat si legare
pentru securitatea şi sănătatea sarcini
lucrătorilor ori pentru care - vopsitorii confectii metalice
supravegherea sănătăţii
lucrătorilor este o cerinta legala
3 Lucrări cu expunere la radiatii X - instalaţii şi echipamente electrice
ionizante pentru care
prevederile legale specifice
obliga la delimitarea de zone
controlate sau supravegheate
4 Lucrări în apropierea liniilor X - manipulare instalatie de ridicat si legare
electrice de inalta tensiune sarcini
- confectii metalice
- montare / demontare echipamente
tehnologice
- transport materiale mecanizat si prin
purtare directa
- montare demontare schele
- montare confectii metalice
- demontare prefabricate
- transport materiale mecanizat si prin
5 Lucrări care expun la risc de - purtare directa
inec
6 Lucrări de puţuri, terasamente -
subterane şi tuneluri
7 Lucrări cu tuburi cu aer -
comprimat
8 Lucrări care implica folosirea -
de explozibili
9 Lucrări de montare şi X - montare confecţii metalice
demontare elementelor - manipulare instalatie de ridicat si legare
prefabricate grele sarcini
- demontare elemente prefabricate
10 Lucru la inălţime X - manipulare instalatie de ridicat si legare
sarcini
- confectii metalice
- montare / demontare echipamente
ehnologice
- montare/demontare instalatii aer
comprimat
- transport materiale mecanizat si prin
purtare directa
- montare demontare schele
- montare confectii metalice
- demontare prefabricate

CAPITOLUL 14
IDENTIFICAREA RISCURILOR ŞI DESCRIEREA LUCRĂRILOR CARE POT
PREZENTA RISCURI PENTRU SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA
LUCRĂTORILOR; MASURI PENTRU ASIGURAREA SĂNĂTĂŢII ŞI
SECURITĂŢII LUCRĂTORILOR

Punctul de plecare în optimizarea activităţii de prevenire a accidentelor de muncă


şi imbolnăvirilor profesionale intr-un sistem de muncă, şi anume executant – sarcina de
munca – mijloace de producţie – mediu de muncă îl constituie identificarea şi evaluarea
riscurilor de accidentare şi imbolnăvire profesională din sistemul respectiv.
Indiferent că este vorba de un post de lucru/loc de muncă sau un cumul de locuri
de muncă, o asemenea analiză permite ierarhizarea riscurilor în funcţie de dimensiunea
lor şi alocarea eficientă a resurselor pentru măsurile prioritare.
Evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul
analizat şi cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinaţiei dintre doi parametri: gravitatea
şi frecvenţa consecinţei maxime posibile asupra organismului uman.
Se obţin astfel niveluri de risc parţiale pentru fiecare factor de risc, respectiv niveluri
de risc global pentru întregul sistem analizat (lucrare / loc de muncă / meserie).
La stabilirea nivelurilor de risc s-a ţinut cont de statistica accidentelor de muncă
din categoria instalaţiilor şi staţiilor electrice, cel putin pe ultimii 10 ani.
In consecinta, pentru evaluarea riscului este necesara parcurgerea următoarelor etape:
a. identificarea factorilor de risc din sistemul analizat;
b. stabilirea consecintelor actiunii asupra victimei, respectiv gravitatea lor
c. stabilirea probabilitatii de actiune a lor asupra executantului.
d. atribuirea nivelurilor de risc functie de gravitatea si probabilitatea consecintelor
actiunii factorilor de risc.
Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor se face pentru fiecare
componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de munca, mijloace de
muncă / echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă / posturi de lucru.
Măsurile propuse în urma evaluarii riscurilor urmăresc eliminarea sau
diminuarea factorilor de risc identificaţi.

Inainte de inceperea efectivă a lucrărilor, fiecare contractor / subcontractor


va evalua riscurile de accidentare şi imbolnăvire profesională aferente categoriilor de
lucrări pe care le va executa.

Evaluarea riscurilor se va actualiza pe parcursul derulării lucrărilor, funcţie de


orice modificare apărută în elementele sistemului de muncă, a tehnologiilor, a legislaţiei
de SSM, la identificarea unor riscuri care nu au fost cuantificate anterior sau în urma
producerii unor evenimente care afectează securitatea şi sănătatea lucrătorilor.

RISCURI COMUNE TUTUROR LUCRĂRILOR

Neutilizarea mijloacelor de protecţie din - Angajaţii au obligaţia să cunoască modul corect de utilizare al EIP
dotarea şi să-l poarte pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă.
proprie sau a echipamentelor de muncă -Se interzice înlăturarea, anihilarea deconectarea, schimbarea sau
deservite (ochelari de protecţie, mânuşi de mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate, protectorilor şi a
protecţie, încălţăminte antistatica şi dispozitivelor de protecţie din dotarea EM
îmbrăcăminte antiderapanta si cu bombeu si
Nerespectarea normelor de igienă - Angajatul este obligat să utilizeze EIP din dotare adecvat şi curat,
personală şi de igienă în muncă – să utilizeze materialele igienico- sanitare puse la dispoziţie de
infectare organism angajator, să depoziteze hainele proprii şi EIP /EIL separat, în locuri
special amenajate şi să desfăşoare activitatea astfel încât să evite
expunerea propriei persoane la pericole de contaminare cu agenţi
nocivi.
-Asigurarea de spaţii special amenajate pentru servirea mesei şi a
apei potabile.
-Asigurarea de spaţii dotate cu instalaţii igienico- sanitare adecvate
şi substanţe antiseptice pentru ochi şi piele.
-Angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru a asigura
supravegherea medicală adecvată.
-Lucrătorul trebuie să respecte regulile de igienă corporală şi de
igienă în muncă.
-Înainte de servirea mesei sau fumat, lucrătorii se vor spăla pe mâini
şi pe faţă şi în funcţie de caz, vor utiliza substanţe neutralizante.
Cădere de la acelaşi nivel (prin - Căile de circulaţie, de acces, precum şi zonele în care se utilizează
împiedicare de materiale, scule şi EM se vor menţine permanent în stare de curăţenie, libere de orice
unelte de mână, alunecare pe obstacol care ar putea împiedica desfăşurarea în condiţii de
pardoseli sau suprafeţe alunecoase, cu securitate a activităţilor.
polei sau umede) – entorse, fracturi. - Folosirea obligatorie, pe toată durata îndeplinirii sarcinii de
muncă, în scopul pentru care a fost acordat, a echipamentului
individual de protecţie – bocanci cu talpă antiderapantă.
- Traseul de deplasare, în timpul transportului prin purtare al
maselor nu trebuie să fie cu obstacole, instabil sau alunecos.
Poziţii de lucru forţate sau vicioase la lucrul în -O atenţie deosebită trebuie acordata organizării pauzelor pe
poziţie parcursul zilei de lucru.
aplecată, aplecat pe spate, ghemuit, etc. -Pentru evitarea riscurilor determinate de efortul fizic, trebuie
producătoare de afecţiuni ale sistemului evitate: poziţiile vicioase, mişcările bruşte si extreme, mişcările
osos şi muscular. repetitive.
-Eliminarea poziţiilor forţate, nenaturale ale corpului muncitorului şi
asigurarea posibilităţilor de modificare a poziţie în timpul ucrului se
fac prin folosirea echipamentelor de muncă corespunzătoare,
organizarea locului de muncă, optimizarea locului de muncă şi a
fluxului tehnologic.
- Folosirea obligatorie, pe toată durata îndeplinirii sarcinii de
muncă, în scopul pentru care a fost acordat, a echipamentului
Efort dinamic în timpul lucrului, la -individual
O atenţiede protecţietrebuie
deosebită . acordata organizării pauzelor pe
manipulare materiale, etc. – solicitarea parcursul zilei de lucru.
sistemului muscular şi osos - La efectuarea operaţiilor de manipulare şi transport prin purtare a
maselor, se vor repartiza numai salariaţii care corespund din punct
de vedere fizic. Se interzice manipularea frecventă şi prelungită a
sarcinilor, fără efectuarea unor controale medicale periodice.
- Pentru evitarea riscurilor determinate de efortul fizic, trebuie
evitate: poziţiile vicioase, mişcările bruşte si extreme, mişcările
repetitive.
- La manipularea si transportul prin purtare al maselor se va ţine
seama de următoarele elemente de referinţă: caracteristicile maselor,
efortul fizic necesar, caracteristicile mediului de muncă, cerinţele
activităţii şi de factorii individuali de risc.
Desfăşurarea activităţii într-o stare psiho- - Se interzice desfăşurarea activităţii de către salariaţi aflaţi într-o
fiziologică stare psiho-fiziologică necorespunzătoare, bolnavi, sub influenţa
necorespunzătoare. băuturilor alcoolice, a stresului sau a căror stare fizică şi mentală
- este necorespunzătoare.
- Salariaţii sunt obligaţi să nu introducă sau să consume băuturi
alcoolice în incinta unităţii.
- Salariaţii trebuie să aibă controlul medical care să confirme
aptitudinea de a presta meseria pentru care sunt angajaţi, în condiţiile
existente la locurile de muncă deservite.
Manevre şi reglaje greşite, utilizarea - EM trebuie utilizat numai pentru operaţiile şi în condiţiile pentru
necorespunzătoare a EM deservite, care a fost destinat, precizate în Cartea tehnică/ Manual de utilizare/
executarea defectuoasă a lucrărilor, fără Instrucţiuni de utilizare.
respectarea regimului de lucru stabilit prin - EM vor fi folosite numai de deservenţi calificaţi, instruiţi şi
tehnologii, a instrucţiunilor proprii desemnaţi în acest scop, care cunosc bine metodele de lucru şi
şi specifice de securitate şi sănătatea muncii. reglementarile de SSM aplicabile.
- Se interzice utilizarea EM, desfăşurarea activităţii fără aplicarea
măsurilor de SSM.
- În timpul funcţionării EM este interzisă orice operaţie de
întreţinere.
- Este obligatorie împrejmuirea zonei de lucru, respectiv a lucrărilor
ce prezintă pericol.
- Toate locurile periculoase, cât şi acolo unde este circulaţia mare se
va atrage atenţia asupra pericolului de accidentare, prin indicatoare
de avertizare.
- Înainte de intrarea in schimb, deserventul va verifica starea tehnică
şi buna funcţionare a sculelor şi uneltelor din dotarea punctului de
lucru, interzicându- se utilizarea acestora dacă nu sunt în perfectă
stare de funcţionare
Afecţiuni musculare şi ale sistemului osos - La locurile de muncă unde se lucrează în poziţie ortostatică, munca
datorită se va organiza astfel încât sa permită aşezarea muncitorului, chiar şi
poziţiei ortostatice în timpul lucrului (efort numai pentru perioade scurte, în care scop se va asigura mijloacele
static). necesare (scaune, bănci, etc.).
Dispunerea executării de operaţii care nu - Lucratorul este obligat să refuze întemeiat executarea unei sarcini
intră în sarcinile de serviciu: executarea de de serviciu dacă aceasta l-ar pune în pericol de accidentare sau
reparaţii, intervenţii, reglaje la echipamente îmbolnăvire profesională.
de muncă (operaţie neprevăzută prin sarcina - Se interzice să se impună deserventului să execute operaţii care nu
de muncă), dispunerea executării operaţiilor intră în sarcinile de serviciu, sau care contravin normelor de
într-o succesiune greşită, etc. securitatea muncii.
Producerea de calamităţi naturale (inundaţii, - Angajaţii au obligaţia să oprească lucrul la apariţia unui pericol
cutremure, vijelii, viscol, surpari, prabusiri iminent de producere a unui accident şi să informeze conducătorul
etc.). locului de muncă care va stabili măsuri concrete de prevenirea
accidentelor tehnice şi de muncă în situaţii de urgenţă.
- Folosirea obligatorie, pe toată durata îndeplinirii sarcinii de
muncă, în scopul pentru care a fost acordat, a echipamentului
individual de protecţie – bocanci, haină vătuită, căciulă, cască.
- Se interzice executarea lucrărilor la înălţime în perioadele de timp
nefavorabil – vânt puternic peste 11 m/s, ninsori, polei, în locuri cu
vizibilitate redusă.
Viroze, afecţiuni pulmonare reumatism - Folosirea obligatorie, pe toată durata îndeplinirii sarcinii de
datorate temperaturii scăzute a aerului în muncă, în scopul pentru care a fost acordat, a echipamentului
anotimpul rece sau curenţilor de aer în individual de protecţie – bocanci, haină vătuită, căciulă.
timpul deplasării sau lucrului în incinte - Condiţiile de microclimat la locurile de muncă trebuie să asigure
deschise. menţinerea echilibrului termic al organismului uman, corespunzător
activităţii desfăşurate.
- Personalul care lucrează în microclimat rece (sub 5º C) va
beneficia de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare şi se
va asigura ceai fierbinte, 0,5 –1 l/persoană.
Temperatură ridicată în sezonul canicular – - Se va aplica măsurile stabilite de reglementările în vigoare:
afecţiuni ale organismului (insolaţii, reducerea timpului de lucru, pauze mai dese, administrare apă
deshidratare insuficienţă cardio minerală, utilizare EIP corespunzător.
respiratorie). - Personalul care lucrează în microclimat cald (peste 30º C) va
beneficia de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare

Executarea de intervenţii la echipamente de - Exploatarea, întreţinerea, reglarea, depanarea, repararea şi punerea


muncă în funcţiune a echipamentelor de muncă trebuie făcută numai de
(operaţie neprevăzută prin sarcina de personal calificat, instruit şi autorizat pentru executarea acestor
muncă) în vederea reparării sau deservirii operaţii la echipamentele respective.
acestora sau deplasări la alte locuri de - Salariaţii nu vor intra şi nu vor lucra în alte locuri de muncă decât
muncă, fără atribuţii de serviciu. acelea în care au fost repartizaţi, respectând modul de lucru
nepericulos.
- Accesul persoanelor în zona locurilor de muncă cu pericol
temporar sau permanent, în afara sarcinilor de muncă, este interzis.
Staţionare, deplasare, poziţionare în zone - Se interzice accesul personalului în locurile de muncă (zonele)
periculoase (căi de acces autovehicule, faţă de periculoase, fără acordul şefului ierarhic superior.
organele de maşină în mişcare, locuri de - Respectarea indicatoarelor de semnalizare (avertizare, interzicere,
muncă unde se lucrează la cote tehnologice obligativitate) a riscurilor la locurile de muncă, precum şi
superioare, în zone cu pericol de cădere indicatoarele de circulaţie în incinta societăţii.
de la înălţime, în zone cu risc ridicat şi - Când lipsesc trotuarele, lucrătorii vor circula pe partea stângă a
specific ale EM, utilajelor de construcţii de la căilor de circulaţie, în direcţia lor de mers.
locul de muncă propriu sau învecinat, etc.). - Traversarea căilor de circulaţie de către lucrători se va face numai
prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje. Atunci când acestea
lipsesc, traversarea se va face după ce în prealabil lucrătorii s-au
asigurat că nu există vreun pericol.
- Se va respecta distanţa de siguranţă faţă de instalaţiile, utilajele de
orice tip sau mijloacele de transport, ridicat, săpat, etc. existente la
locul de muncă sau în apropierea acestuia.
- Lucrătorii trebuie să stea şi să execute lucrările în afara razei de
acţiune a EM de la locurile de muncă apropiate, respectând zona de
lucru nepericuloasă.
- Dacă locurile de muncă conţin zone periculoase datorate naturii
proceselor de muncă, aceste locuri trebuie să fie echipate cu
dispozitive care să împiedice accesul angajaţilor, fără atribuţii de
serviciu în zonele periculoase. Zonele periculoase trebuie să fie clar
semnalizate.
- Se interzice executarea concomitentă a lucrărilor la două sau mai
multe niveluri diferite, aflate pe aceeaşi verticală, fără dispozitive de
protecţie corespunzătoare.
- Este interzis accesul persoanelor la locurilor de muncă cu pericol
temporar sau permanent sau în zone cu risc ridicat şi specific, în
afara sarcinilor de muncă.
Incendii cauzate de nerespectarea prevederilor - Fumatul este permis numai în locuri special amenajate (prevăzute
legale în domeniul PSI (lucrul cu foc deschis, cu scrumiere, vase cu apă, nisip sau pământ), în locuri îndepărtate
fumatul, etc.). de materiale combustibile (minim 10 m) sau inflamabile (minim 40
m).
- Este interzis fumatul, focul deschis (lumânări, chibrituri, brichete,
torţe, etc.) în locurile de depozitare a materialelor.
- Deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile sau inflamabile
se vor depozita la distanţe de siguranţă faţă de clădiri şi alte materiale
combustibile.
- Este interzisă aprinderea de focuri deschise, fără aprobarea şi
controlul permanent al conducătorului locului de muncă.
- Deşeurile, reziduurile (cârpe, bumbac, hârtie îmbibate, etc.) şi
ambalajele combustibile sau inflamabile, se vor depozita în
recipiente speciale, la distanţe de siguranţă faţă de clădiri şi alte
materiale combustibile, în locuri special destinate acestui scop.
- Se interzice folosirea EM electrice neomologate sau cu defecţiuni
sau improvizaţii.
- Se interzice lucrul cu hainele îmbibate cu substanţe inflamabile sau
apropierea de surse de căldură cu foc deschis, în echipament de
lucru.
Electrocutare prin atingere directa - Sculele acţionate electric se vor verifica zilnic,
sau indirecta la utilizarea sculelor, ET înainte de începerea programului;
actionate electric -Este interzisă folosirea sculelor care nu sunt în bună
stare de funcţionare şi care nu au protectori montaţi;
- Reviziile şi reparaţiile instalaţiilor electrice sau a EM acţionate
electric trebuie efectuate la termen, conform programărilor anuale.
- Se vor verifica periodic( la maxim 6 luni) rezistenţa
prizelor de împământare.
-Se vor aplica măsurile tehnice de protecţie împotriva
electrocutărilor, alimentarea la tensiuni nepericuloase prin
transformatoare de separare, controlul permanent al stării de izolaţie,
folosirea a EM de construcţie închisă conectare la instalaţia de
protecţie prin legare la pământ.
Omiterea verificării înainte de fiecare - Inainte de fiecare utilizare derventul este obligat să
utilizare a sculelor şi a uneltelor de mână şi verifice starea tehnică a sculelor şi uneltelor de mână, inclusiv a
folosirea lor cu defecţiuni (ex. cozi rupte, celor acţionate electric şi pneumatic.
nefixate corespunzător, scule tăietoare - Se interzice folosirea sculelor şi uneltelor care prezită defecţiuni;
ştirbe, neascuţite, defecţiuni pe parte de
alimentare cu energie electric sau
pneumatică etc)

14.1. Zone cu risc ridicat si specific


Se va tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific de catre fiecare
antreprenor/subantreprenor, conform model anexat - ,,Lista zonelor cu risc ridicat si
specific” Anexa 1 la prezentul Plan de Securitate si Sanatate, urmarindu-se cu precadere
luarea si aplicarea masurilor stabilite pentru reducerea riscurilor din evaluarile de riscuri.
Fiecare antreprenor / subantreprenor va tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific,
integrandu-le in Planul propriu de SSM.
Antreprenorii / subantreprenorii vor aduce la cunostinta lucratorilor care
lucreaza in aceste zone cu risc ridicat si specific masurile stabilite in urma evaluarii
riscurilor.
Actiunile pentru realizarea masurilor stabilite in urma evaluarii riscurilor pentru
zonele cu risc ridicat si specific vor constitui pentru fiecare antreprenor / subantreprenor o
prioritate in cadrul planului de prevenire si protectie.

14.2. Inventarul substanţelor periculoase (materiale care conţin substanţe toxice


si/sau periculoase)
Substantele periculoase utilizate se vor depozita separat in magazii amenajate in
functie de compatibilitatile pericolelor in vederea eliminarii posibilitatii aparitiei
incidentelor de mediu si a altor situatii de urgenta.
Substantele periculoase utilizate sunt:
Pentru toate subtantele toxice si periculoase ce se vor folosi la lucrare este
obligatorie existenta Fiselor tehnice de securitate in vederea intocmirii instrucţiunilor de
manipulare si depozitare a acestora.
Manipularea materialelor periculoase se va face utilizand echipamentul de
protectie indicat in instructiunile de lucru.
Transportul materialelor periculoase se va face cu masini autorizate conform ADR.
Intreg personalul ce va fi prezent la executia lucrarilor va fi instruit cu privire la
riscurile generate de utilizarea substantelor toxice si / sau periculoase si cu masurile de
securitate necesare pentru protejarea sanatatii si asigurarea securitatii lucratorilor.

14.3. Managementul deseurilor


Deseurile rezultate din lucrare sunt:
Nr Cod Denumire Transport Mod de eliminare Observatii
crt. deseu deseu / valorificare

1 08 02 01, Deşeuri de la Nu necesita conditii Valorificare prin Contract cu firme


02, 03, 99 PPFU altor speciale firme specializate specializate, evaluate si
materiale de selectate
acoperire
2 12 01 01 Pilitura si span Nu necesita conditii Valorificare prin Contract cu firme
feros speciale firme specializate specializate, evaluate si
selectate
3 12 01 02 Praf şi suspensii Nu necesita conditii Valorificare prin Contract cu firme
de metale speciale firme specializate specializate, evaluate si
feroase selectate
4 12 01 01 Pilitura si span Nu necesita conditii Valorificare prin Contract cu firme
neferos speciale firme specializate specializate, evaluate si
selectate
5 12 01 02 Praf şi suspensii Nu necesita conditii Valorificare prin Contract cu firme
de metale speciale firme specializate specializate, evaluate si
neferoase selectate
6 12 01 13 Deseuri de la Nu necesita -Utilizare ca
sudura conditii speciale material de c-tii in
mortar numai la
c- tii ind.
-Depozitare pe
rampa organizata
7 12 01 21 Piese de Nu necesita conditii Valorificare prin Contract cu firme
polizare uzate speciale firme specializate specializate, evaluate si
mărunţite şi selectate
material de
polizare
mărunţ ite altele
decât cele
specificate la 12
01 20*
8 12 01 99 Alte deşeuri Nu necesita conditii Valorificare prin Contract cu firme
nespecificate speciale firme specializate specializate, evaluate si
selectate
9 15 01 01 Ambalaje de Nu necesita Valorificare prin Contract cu firme
hirtie si carton conditii speciale firme specializate specializate, evaluate si
selectate
10 15 01 02 Ambalaje de Nu necesita Valorificare prin Contract cu firme
materiale conditii speciale firme specializate specializate, evaluate si
plastice selectate
11 15 01 03 ambalaje de Nu necesita conditii Pentru Contract cu firme
lemn speciale confectionarede specializate, evaluate si
cofraje pt. lucrari selectate
hidroizolatii.
Valorificare prin
firme specializate
12 15 01 04 Ambalaje Nu necesita Valorificare prin Contract cu firme
metalice conditii speciale firme specializate specializate, evaluate si
selectate
13 15 01 05 Ambalaje de Nu necesita conditii Valorificare prin Contract cu firme
materiale speciale firme specializate specializate, evaluate si
compozite selectate
14 15 01 06 Ambalaje Nu necesita conditii Valorificare prin Contract cu firme
amestecate speciale firme specializate specializate, evaluate si
selectate
15 15 01 07 Ambalaje de Nu necesita conditii Valorificare prin Contract cu firme
sticlă speciale firme specializate specializate, evaluate si
selectate
16 15 01 09 Ambalaje din Nu necesita conditii Valorificare prin Contract cu firme
materiale textile speciale firme specializate specializate, evaluate si
selectate
17 15 02 03 Absorbanţi, Nu necesita conditii Valorificare prin Contract cu firme
materiale speciale firme specializate specializate, evaluate si
filtrante selectate
materiale de
lustruire,
îmbracăminte de
protecţie altele
decât cele
specificate la 15
02 02*
18 16 01 16 Rezervoare Nu necesita conditii Valorificare prin Contract cu firme
pentru gaz speciale firme specializate specializate, evaluate si
lichefiat selectate
19 16 01 17 Metale feroase Nu necesita Valorificare prin Contract cu firme
conditii speciale firme specializate specializate, evaluate si
selectate
20 16 01 18 Metale Nu necesita Valorificare prin Contract cu firme
neferoase conditii speciale firme specializate specializate, evaluate si
selectate
21 16 01 19 Materiale Nu necesita Valorificare prin Contract cu firme
plastice conditii speciale firme specializate specializate, evaluate si
selectate
22 16 01 20 Sticla Nu necesita Valorificare prin Contract cu firme
conditii speciale firme specializate specializate, evaluate si
selectate
23 16 01 99 Alte deşeuri Nu necesita conditii Valorificare prin Contract cu firme
nespecificate speciale firme specializate specializate, evaluate si
selectate
24 16 06 04 Baterii alcaline Nu necesita conditii Valorificare prin Contract cu firme
speciale firme specializate specializate, evaluate si
selectate
25 16 06 05 Alte baterii şi Nu necesita conditii Valorificare prin Contract cu firme
acumulatori speciale firme specializate specializate, evaluate si
selectate
26 17 04 11 Cabluri, altele Nu necesita conditii Valorificare prin Contract cu firme
decât cele speciale firme specializate specializate, evaluate si
specificate la 17 selectate
04 10*
27 20 01 11 Textile Nu necesita Valorificare prin Contract cu firme
conditii speciale firme specializate specializate,
evaluate si
28 20 03 01 Deşeuri Nu necesita Valorificare prin selectate cu firme
Contract
municipale conditii speciale firme specializate specializate,
amestecate evaluate si
selectate
DESEURI PERICULOASE
29 08 01 11* Deseuri de Transport in Reciclare de catre Se recomanda o varianta
vopsele si lacuri ambalaje asigurate firme specializate, de valorificare
cu continut de Transport cu Depozit de deseuri
solventi organici mijloace de periculoase
sau alte transport adecvate
substante dupa instruire
periculoase personal

30 08 01 21* Deseuri de la Transport in Eliminare de catre Se recomanda o varianta


indepartarea ambalaje asigurate firme specializate, de valorificare
vopselelor si Transport cu Depozit de deseuri
lacurilor mijloace de periculoase
transport adecvate
Dupa instruire
personal
31 12 01 06* Uleiuri minerale Transport in Reciclare de catre Se recomanda o varianta
de ungere uzate ambalaje asigurate firme specializate, de valorificare
cu conţinut de Transport cu Depozit de deseuri
halogeni (cu mijloace de periculoase
excep ia transport adecvate
emulsiilor ş i dupa instruire
soluţ iilor) personal
32 12 01 07* Uleiuri minerale Transport in Reciclare de catre Se recomanda o varianta
de ungere uzate ambalaje asigurate firme specializate, de valorificare
fără halogeni Transport cu Depozit de deseuri
(cu excepţia mijloace de periculoase
emulsiilor ş i transport adecvate
solu iilor) dupa instruire
personal
33 12 01 08* Emulsii şi Transport in Reciclare de catre Se recomanda o varianta
soluţ ii de ungere ambalaje asigurate firme specializate, de valorificare
uzate cu Transport cu Depozit de deseuri
conţ inut de mijloace de periculoase
halogeni transport adecvate
dupa instruire
personal
34 12 01 09* Emulsii şi Transport in Reciclare de catre Se recomanda o varianta
soluţ ii de ungere ambalaje asigurate firme specializate, de valorificare
uzate fără Transport cu Depozit de deseuri
halogeni mijloace de periculoase
transport adecvate
dupa instruire
personal
35 12 01 10* Uleiuri sintetice Transport in Reciclare de catre Se recomanda o
de ungere uzate ambalaje asigurate firme specializate, varianta de valorificare
Transport cu Depozit de deseuri
mijloace de periculoase
transport adecvate
dupa instruire
personal
36 12 01 12* Ceruri ş i Transport in Reciclare de catre Se recomanda o
grăsimi uzate ambalaje asigurate firme specializate, varianta de valorificare
Transport cu Depozit de deseuri
mijloace de periculoase
transport adecvate
dupa instruire
personal
37 12 01 19* Uleiuri de Transport in Reciclare de catre Se recomanda o
ungere uşor ambalaje asigurate firme specializate, varianta de valorificare
biodegradabile Transport cu Depozit de deseuri
mijloace de periculoase
transport adecvate
dupa instruire
personal
38 12 01 20* Piese de Transport in Reciclare de catre Se recomanda o varianta
polizare uzate ambalaje asigurate firme specializate, de valorificare
mărunţite şi Transport cu Depozit de deseuri
material de mijloace de periculoase
polizare transport adecvate
mărunţite cu dupa instruire
conţinut de personal
substanţe
periculoase
39 12 03 01* Lichide apoase Transport in Reciclare de catre Se recomanda o
de spălare ambalaje asigurate firme specializate, varianta de valorificare
Transport cu Depozit de deseuri
mijloace de periculoase
transport adecvate
dupa instruire
personal
40 13 01 09* Uleiuri Transport in Reciclare de catre Se recomanda o varianta
hidraulice ambalaje asigurate firme specializate, de valorificare
minerale Transport cu Depozit de deseuri
clorinate mijloace de periculoase
transport adecvate
dupa instruire
personal
41 13 01 10* Uleiuri Transport in Reciclare de catre Se recomanda o
hidraulice ambalaje asigurate firme specializate, varianta de valorificare
minerale Transport cu Depozit de deseuri
neclorinate mijloace de periculoase
transport adecvate
dupa instruire
personal
42 13 01 11* Uleiuri Transport in Reciclare de catre Se recomanda o varianta
hidraulice ambalaje asigurate firme specializate, de valorificare
sintetice Transport cu Depozit de deseuri
mijloace de periculoase
transport adecvate
dupa instruire
personal
43 13 01 12* Uleiuri Transport in Reciclare de catre Se recomanda o
hidraulice uşor ambalaje asigurate firme specializate, varianta de valorificare
biodegradabile Transport cu Depozit de deseuri
mijloace de periculoase
transport adecvate
dupa instruire
personal
44 13 01 13* Alte uleiuri Transport in Reciclare de catre Se recomanda o varianta
hidraulice ambalaje asigurate firme specializate, de valorificare
Transport cu Depozit de deseuri
mijloace de periculoase
transport adecvate
dupa instruire
personal
45 13 02 04* Uleiuri minerale Transport in Reciclare de catre Se recomanda o varianta
clorurate de ambalaje asigurate firme specializate, de valorificare
motor, de Transport cu Depozit de deseuri
transmisie şi mijloace de periculoase
ungere transport adecvate
dupa instruire
personal
46 13 02 05* Uleiuri minerale Transport in Reciclare de catre Se recomanda o varianta
neclorurate de ambalaje asigurate firme specializate, de valorificare
motor, de Transport cu Depozit de deseuri
transmisie şi mijloace de periculoase
ungere transport adecvate
dupa instruire
personal
47 13 02 06* Uleiuri sintetice Transport in Reciclare de catre Se recomanda o varianta
de motor, de ambalaje asigurate firme specializate, de valorificare
transmisie şi de Transport cu Depozit de deseuri
ungere mijloace de periculoase
transport adecvate
dupa instruire
personal
48 13 02 07* Uleiuri de Transport in Reciclare de catre Se recomanda o varianta
motor, de ambalaje asigurate firme specializate, de valorificare
transmisie şi de Transport cu Depozit de deseuri
ungere uşor mijloace de periculoase
biodegradabile transport adecvate
dupa instruire
personal
49 13 02 08* Alte uleiuri de Transport in Reciclare de catre Se recomanda o varianta
motor, de ambalaje asigurate firme specializate, de valorificare
transmisie şi de Transport cu Depozit de deseuri
ungere mijloace de periculoase
transport adecvate
dupa instruire
personal
50 13 05 . . Deşeuri de la Transport in Predare la Se recomanda o varianta
.* separarea ambalaje asigurate firme specializate de valorificare
ulei/apă Transport cu
mijloace de
transport adecvate
dupa instruire
personal
51 13 07...* Deşeuri de Transport in Predare la Se recomanda o varianta
combustibili ambalaje asigurate firme specializate de valorificare
lichizi Transport cu
mijloace de
transport adecvate
dupa instruire
personal
52 13 08 99* Alte deşeuri Transport in Reciclare de catre Se recomanda o
nespecificate ambalaje asigurate firme specializate, varianta de valorificare
Transport cu Depozit de deseuri
mijloace de periculoase
transport adecvate
dupa instruire
personal
53 15 01 10* Ambalaje care Transport in Reciclare de catre Se recomanda o varianta
conţin reziduuri ambalaje asigurate firme specializate, de valorificare
sau sunt Transport cu Depozit de deseuri
contaminate cu mijloace de periculoase
substanţ e transport adecvate
periculoase dupa instruire
personal
54 15 02 02* Absorbanţi, Transport in Depozit de deseuri Se recomanda o
material filtrante ambalaje asigurate periculoase varianta de valorificare
(inclusive filtre Transport cu
de ulei fără altă mijloace de
specificaţ ie), transport adecvate
material de dupa instruire
lustruire, personal
îmbracăminte de
protecţ ie
contaminată cu
substanţ e
periculoase
55 16 01 07* Filtre de ulei Transport in Depozitare finală în Se recomanda o
ambalaje asigurate depozit de deseuri varianta de valorificare
Transport cu periculoase
mijloace de
transport adecvate
dupa instruire
personal
56 16 02 . ..* Deşeuri de la Transport in Reciclare de catre Se recomanda o
echipamente ambalaje asigurate firme specializate, varianta de valorificare
electrice ş i Transport cu Depozit de deseuri
electronice mijloace de periculoase
transport adecvate
dupa instruire
personal
57 16 07 . . Deşeuri de la Transport in Reciclare de catre Se recomanda o varianta
.* cură area ambalaje asigurate firme specializate, de valorificare
cisternelor de Transport cu Depozit de deseuri
transport ş i mijloace de periculoase
de stocare transport adecvate
dupa instruire
personal
58 17 04 10* Cabluri cu Transport in Reciclare de catre Se recomanda o
conţinut de ulei, ambalaje asigurate firme specializate, varianta de valorificare
gudron sau alte Transport cu Depozit de deseuri
substanţ e mijloace de periculoase
periculoase transport adecvate
dupa instruire
personal
59 17 06 01* Material Transport in Reciclare de catre Se recomanda o varianta
izolante cu ambalaje asigurate firme specializate, de valorificare
conţinut de Transport cu Depozit de deseuri
azbest mijloace de periculoase
transport adecvate
dupa instruire
personal
60 17 06 03* Alte material Transport in Reciclare de catre Se recomanda o
izolante ambalaje asigurate firme specializate, varianta de valorificare
constând din sau Transport cu Depozit de deseuri
cu conţinut de mijloace de periculoase
material transport adecvate
periculoase dupa instruire
personal

Pentru deseurile rezultate din lucrare se va amenaja spatiu de depozitare pe categorii


in containere conforme pentru fiecare tip de deseu.
La fiecare punct de lucru se vor amplasa recipienti de colectare conform
pentru colectarea selectiva a deseurilor
Pentru deseurile rezultate se vor tine Fise de evidenta conform HGR nr. 856/2002.
Deseurile periculoase se vor transporta numai cu masini autorizate conform ADR.

14.4. Măsurători pentru factorii de risc ce ţin de mediul de munca si


mijloacele de productie (noxe, zgomot, vibraţii, etc.)
La locurile de munca susceptibile de existenta unor factori de risc generatori
de imbolnaviri profesionale se vor face masuratori ale noxelor profesionale. In urma
evaluarii masuratorilor se vor lua masurile ce se impun, si anume masuri colective de
protectie, care vor fi continuate cu masuri individuale de protectie - dotarea lucratorilor cu
echipamente individuale de protectie, respectiv cu alte masuri de securitatea si sanatatea
muncii aplicabile.
CAPITOLUL 15
MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA SI MIJLOACE COLECTIVE DE
PROTECTIE

- Căile şi ieşirile de urgenta trebuie sa fie în permanenta libere şi sa conducă în modul cel
mai direct posibil într-o zona de securitate.
- Uşile de ieşire în caz de urgenta trebuie sa se deschidă spre exterior.
- Căile de circulaţie, inclusiv scarile mobile, scarile fixe, şi rampele de încărcare, trebuie sa
fie calculate, plasate şi amenajate, precum şi accesibile astfel încât sa poată fi utilizate uşor,
în deplina securitate şi în conformitate cu destinaţia lor, iar lucrătorii aflaţi în vecinătatea
acestor cai de circulaţie sa nu fie expusi nici unui risc.
- Dacă şantierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie sa fie prevăzute cu
dispozitive care sa evite pătrunderea lucrătorilor fără atribuţii de serviciu în zonele respective.
- Utilajele si echipamentele nu trebuie manipulate/conduse decât de o persoana calificata si
care este in posesia unui certificat de competenta valabil.
- Zonele periculoase trebuie semnalizate în mod vizibil.
- Lucrările la înălţime nu pot fi efectuate, în principiu, decât cu ajutorul echipamentelor
corespunzătoare sau cu ajutorul echipamentelor de protecţie colectivă, cum sunt
schelele, balustradele, platformele ori plasele de protectie. În cazul în care, datorită naturii
lucrărilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie prevăzute mijloace de acces
corespunzătoare şi trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte mijloace sigure de ancorare.
- Toate mijloacele de lucru si de protectie colectiva pentru lucrul la inaltime trebuie sa fie
concepute, construite şi întreţinute astfel încât sa se evite prăbuşirea sau deplasarea
lor accidentala.
- Platformele de lucru, pasarelele şi scarile schelelor trebuie sa fie construite,
dimensionate, protejate şi utilizate astfel încât persoanele sa nu cada sau sa fie expuse
caderilor de obiecte.
- Montarea si demontarea schelelor se va efectua de catre echipe specializate, in baza
unui proiect de montare / demontare sau a unor instructiuni; Dupa montare schelele se vor
preda persoanelor care coordoneaza activitatea punctului de lucru (utilizatorului schelei)
pe baza de proces verbal de receptie dupa montaj.
- Schelele trebuie controlate astfel:
a) zilnic, înainte de utilizarea lor – vizual de catre supraveghetorul desemnat;
b) la intervale periodice, in baza unui program prestabilit – de catre o comisie de
verificare, din care va face parte obligatoriu si lucratorul desemnat;
c) după orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau
cutremur de pământ ori în alte circumstanţe care le-ar fi putut afecta rezistenta sau
stabilitatea – de catre comisia mai sus mentionata.
- Schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva deplasarilor involuntare.
- Nici o persoana in afara de electricianul de santier numit nu va face conectari sau
deconectari, altele decât cele de la prizele electrice sau triplu stecher, sau sa modifice
alimentarea electrica temporara.
- Improvizatiile electrice pentru iluminat, gatit, încalzire etc. nu sunt permise.
- Exploatarea echipamentelor de munca se va face numai de catre personal calificat,
instruit si desemnat pentru lucrul cu acestea.
- Mâncarea trebuie consumata numai in locurile amenajate si destinate pentru servirea
masei.
- Accesul vizitatorilor in santier este permis numai insotit.
- Fumatul pe santier este permis numai in zonele special amenajate.
- Este interzisa scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate proprii ale mijloacelor de munca cu care se lucreaza sau cu care
se intra in contact la locul de munca.
CAPITOLUL 16
ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE

Pentru prevenirea accidentelor se vor utilza EIP stabilite prin Lista interna de
dotare cu EIP in conformitate cu prevederile HGR nr. 1048/2006; Acestea trebuie alese
astfel incat sa corespunda principiului actiunii la riscurile cumulate. Principalele EIP
utilizate sunt:

Casca - protectie obligatorie Ochelari - protectia


obligatorie a capului a ochilor

Centura tip ham - protectie impotriva Manusi - protectie obligatorie


Caderilor de la inaltime a mainilor

Incaltaminte de protectie Antifoane - protectie a auzului


CAPITOLUL 17
AMENAJAREA SI ORGANIZAREA SANTIERULUI DOTARI SOCIAL - SANITARE,
MODALITATI DE DEPOZITARE A MATERIALELOR

17.1. Accesul şi deplasarea în incinta şantierului


Accesul auto in incinta se va face din str. Atomistilor.
Circulaţia auto în incinta şantierului se va face folosind un sistem de căi de circulaţie
interioare separate pentru utilaje şi pietoni.
Se va verifica zilnic:
-daca au aparut denivelari pe caile de acces;
-daca s-au format acumulari de praf;
-daca semnalizarile de securitate au fost deplasate, rasturnate sau deteriorate.
Dacă apar astfel de nereguli şeful şantierului va informa managerul de proiect.
Pentru mijloacele auto se va impune o viteză maximă de deplasare de 10 km/oră.
Dacă se execută manevre riscante (întoarceri, mers cu spatele, etc.) vehiculele vor fi
pilotate. Persoanele care fac acest lucru trebuie sa se amplaseze în zone în care pot fi văzute de
către conducătorul autovehiculului/utilajului şi pot vizualiza zona de manevră astfel încât să
prevină patrunderea persoanelor sau altor utilaje. Ȋn cazul observării unui pericol vor semnaliza
imediat oprirea manevrării autovehicolului/utilajului. Conducătorul vehiculului/utilajului nu va
începe/relua manevrele decât după ce a primit semnalul de la persoana care îl pilotează.
Zonele de staţionare pentru utilaje sau autovehicule se vor semnaliza special.
Autovehiculele vor stationa numai în zonele special prevazute. Ȋn timpul staţionării acestea vor
avea în mod obligatoriu motorul oprit şi vor fi imobilizate adecvat (cu frâna de staţionare sau
cale de blocare).
Nu se vor lasa autovehicule sau utilaje nesupravegheate, cu motorul pornit sau cu cheile
in contact.
Este cu desavarsire interzisa manevrarea autovehiculelor sau utilajelor de catre persoane
necalificate corespunzator.
Este obligatorie amenajarea unui spatiu unde fiecare autovehicul sau utilaj care iese din
santier sa fie curatat de noroi pe roti. Apa rezultata in urma spalarii trebuie sa respecte conditiile
de protectia mediului (filtrare, decontaminare).

17. 2. Controlul accesului pe santier si procedura de primire a personalului


Este interzis accesul oricarui vizitator in incinta santierului fara autorizatie de la o
persoana din conducerea santierului sau de la coordonatorul pe linie de securitate si sanatate in
munca la nivelul lucrarii.
Vizitatorii ce au obtinut acordul sa intre in lucrare vor purta OBLIGATORIU
echipamente de protectie individuala.
Toate societatile vor fi obligate sa informeze postul de control asupra tuturor celor care
au acordul lor de a intra in santier, le vor lua datele personale si vor informa conducerea
santierului sau coordonatorul pe linie de securitate si sanatate in munca.
Toate societatile subcontractoare vor trebui sa furnizeze listele cu muncitorii ce lucreaza
in santier.
Fiecare persoana care intra in santier trebuie sa cunoasca :
- modul de circulatie in santier;
- riscurile la care se expune;
- conduita in caz de accident;
- locul unde se acorda primul ajutor;
- regulile pe care trebuie sa le respecte astfel incat sa nu sufere accidente.
Nerespectarea acestui punct va putea antrena o excludere provizorie sau definitiva a
persoanei desemnata pe linie de securitate si sanatate in munca a respectivei societati sau chiar a
societatii, aceste decizii pot fi luate de catre Managerul de Proiect si Coordonatorul pe linie de
Securitate si Sanatate in Munca.
17.3. Echipamentul individual de protectie
Antreprenorul general se va asigura ca in santier exista echipament individual de
protectie adecvat pentru uzul personalului si vizitatorilor.
Personalul va fi instruit in ceea ce priveste utilizarea adecvata a echipamentului de
protectie.
Echipamentul de protectie va fi asociat cu riscurile potentiale ce pot aparea in timpul
desfasurarii activitatilor. In functie de natura activitatii, tipurile de echipament de protectie care
vor fi cerute pentru proiect vor include (dar nu se vor limita):
 casca de protectie: toate castile de protectie vor fi in conformitate cu standardul national sau
cu echivalentul unui standard international. Acolo unde personalul este expus conditiilor de
vant sau lucrarilor de sapatura manuala, castile vor fi prevazute cu barete. Castile de
protectie sunt obligatorii in toate zonele de lucru.
 Protectia ochilor şi a feţei: ochelari cu braţe sau ochelari-mască, viziera de protectie pentru
toata fata, dar in fiecare caz se va tine cont de standardul aprobat.
 Protectia împotriva zgomotului: Atunci când riscurile generate de expunerea la zgomot nu
pot fi prevenite prin alte mijloace, lucrătorilor trebuie sa li se pună la dispoziţie mijloace
individuale de protecţie auditiva, adecvate şi corect ajustate, pe care aceştia trebuie sa le
utilizeze (antifoane interne, antifoane externe care pot fi montate pe căsti de protecţie).
 Echipament de protectie pentru lucru la inaltime: personalul care lucreaza la o inaltime
mai mare de 2 metri deasupra pamantului va purta o centura de siguranta complexa,
impotriva caderii in gol. Fiecare persoana care este nevoita sa lucreze la inaltime, trebuie sa
poarte centura de siguranta si va fi instruita asupra utilizarii corecte a echipamentului
individual de protectie impotriva caderii in gol, inainte de inceperea lucrului.
 Incaltaminte de protectie: personalul care lucreaza in domeniul constructiilor va purta
incaltaminte de protectie cu bombeu metalic şi talpă antiperforaţie.
 Manusi de protectie: personalul cu riscuri posibile de accidente la mana va fi dotat cu
manusi de protectie adecvata, pentru a preveni ranile cauzate de folosirea unor materiale
ascutite, abrazive, toxice sau substante periculoase.
Fiecare persoana care are in dotare echipament individual de protectie este responsabila
pentru pastrarea lui si controlarea periodica pentru a se asigura ca este corespunzator pentru
scopul initial.
Pentru vizitatori se va asigura un set de echipament individual de protectie format din
casca, bocanci, vesta de semnalizare.
Portul echipamentului individual de protectie este obligatoriu in tot santierul cu exceptia
zonei de organizare de santier pentru cazare.
Nerespectarea acestei prevederi atrage dupa sine sanctiuni.

17.4. Spatiile si facilitatile destinate organizarii de santier


Organizarea santierului de constructii trebuie sa satisfaca toate conditiile de securitate si
de igiena a muncii. Amplasarea pe teritoriul santierului a constructiilor temporare auxiliare, a
depozitelor, a rampelor de descarcare, a drumurilor de acces, a instalatiilor si a grupurilor sociale
pentru muncitori trebuie sa fie in concordanta cu toate normele care asigura securitatea si
sanatatea in munca.
Se va evita amplasarea grupurilor sociale si a atelierelor de santier in imediata apropiere
a drumurilor de acces.
Numarul toaletelor va fi stabilit in functie de numarul de muncitori extimat, astfel incat
sa se asigure minim un WC la 20 de lucratori.
Prezenta femeilor in santier presupune toalete separate.
Se vor lua in calcul distantele pe care trebuie sa le parcurga un angajat de la locul de
munca pana la zona unde sunt amplasate gruprile sanitare , daca acesta este prea mare
(presupune o deplasare cu o durata mai mare de 10 minute) se va lua in calcul amplasarea unor
toalete ecologice in zonele de lucru.
Se vor asigura spatii special destinate pentru schimbarea hainelor si odihna in timpul
pauzelor de lucru (vestiare). Aceste spatii vor avea posibilitate de incalzire in siguranta pe timp
nefavorabil.
Se vor organiza spatii pentru spalat pe maini, dotate corespunzator cu apa curenta,
(minim 20litri/om), sapun etc.
Se vor amenaja spatii inchise pentru servirea mesei. Sala de mese va fi pastrata curata, blaturile
meselor trebuie sa fie usor de curatat, se va asigura un sistem de incalzire pentru timp friguros.

17.5. Spatiile de depozitare


Depozitarea materialelor se va face in spatii special amenajate şi semnalizate
corespunzător. Acestea trebuie amplasate pe teritoriul santierului tinandu-se cont de riscurile pe
care le implica manipularea si depozitarea materialelor, conform actelor de insotire de la
producatori si de conditiile de impact asupra mediului (contaminari ale solului, aerului, apei etc).
Substantele periculoase se vor manipula, depozita si utiliza conform fiselor de securitate
care trebuie sa insoteasca aceste substante. Tot in aceste fise sunt mentionate si modurile de
eliminare a deseurilor provenite de la aceste substante.
Substantele chimice vor fi depozitate in spatii separate (mai ales daca au incompatibilitati
cu alte materiale).
Materialele care prezinta pericol de explozie sau incendiu ( tuburi de oxigen, acetilena,
vopsele, diluati etc.) vor fi depozitate separat, departe de surse de caldura sau foc deschis.
Se vor asigura spatii suficiente pentru descarcarea si manipularea in conditii de siguranta
a materialelor grele si/sau voluminoase.
In spatiile de depozitare se vor amplasarea mijloace de stingere a incendiilor compatibile
cu tipul de materiale stocate ( lemn, oxigen, diluanti, materiale plastice etc).
Se vor asigura cai de manipulare a materialelor in depozite. Acestea vor fi mentinute in
permanenta libere si curate (fara obstacole de orice fel, noroi, pete de uleiuri sau alte substante
etc.).Vor fi marcate cu vopsea galbena.
Locul si caile de acces la zonele de materiale A.C.I. se vor marca cu vopsea rosie. Aceste
cai vor fi deasemenea mentinute in permanenta LIBERE SI CURATE.
Este recomandata evitarea stocarii de carburanti in santier. In cazul ca se va impune si
stocarea de carburanti se vor aplica reguli speciale de depozitare.Nu se vor stoca carburanti
decat cu acordul managerului de proiect si coordonatorului in materie de securitate si sanatate in
munca la nivelul proiectului.
Amenajarea de magazii provizorii, altele decat cele puse la dispozitie prin facilitatile
organizarii de santier, va fi admisa de catre managerul de proiect si coordonatorul in materie de
securitate si sanatate in munca al antreprenorului general numai dupa ce s-au luat toate masurile
de securitate generale si speciale.

17.6. Depozitarea, încărcarea, descărcarea materialelor lungi, grele sau voluminoase


o În cazul în care pentru încărcarea şi descărcarea din mijloacele de transport a
materialelor de lungime mare nu există o instalaţie de ridicat corespunzătoare,
aceste operaţii se vor executa manual cu ajutorul unor planuri înclinate
dimensionate corespunzător sarcinilor la care sunt supuse. Planurile înclinate vor fi
bine fixate la capetele lor inferioare şi nu vor depăşi nivelul platformelor mijlocului
de transport.
o Se interzice staţionarea muncitorilor în dreptul materialelor care se descarcă,
precum şi oprirea materialelor cu picioarele, cu ranga sau alte scule. Salariaţii
trebuie să staţioneze lateral în timpul descărcării.
o Se interzice coborârea în acelaşi timp a mai multor obiecte pe planul înclinat;
fiecare obiect se va coborî numai dacă cel precedent a fost luat de pe planul înclinat
şi numai la semnalul dat de către conducătorul formaţiei de lucru.
o Manipularea materialelor lungi prin rostogolire pe plan înclinat se va face de către
cel puţin două persoane, prin utilizarea unor funii, salariaţii stând la partea
superioară. Se va manipula câte un singur colet sau obiect.
o Dacă unele materiale lungi se transportă pe umeri, toţi salariaţii se aşează pe
aceeaşi parte a piesei. Coborârea în vederea depozitării pieselor lungi de pe umeri
nu se va face prin aruncare, ci prin luare pe braţ şi apoi depunerea pe sol la
comanda conducătorului formaţiei de lucru. Mersul celor ce transportă o piesă va fi
în acelaşi pas, în cadenţă comandată.
Se interzice descărcarea materialelor lungi prin cădere sau rostogolire liberă.
În cazul în care nu se dispune de instalaţii de ridicat, încărcarea-descărcarea şi
deplasarea materialelor grele sau voluminoase, se vor executa de către o formaţie de lucru cu
experienţă şi cu respectarea următoarelor măsuri:
- terenul pe care se prevede transportul materialelor trebuie să fie eliberat de toate obiectele
străine ce împiedică deplasarea;
- în cazul când rezistenţa terenului este slabă sau suprafaţa nu este netedă, deplasarea se va
face pe dulapi sau pe grinzi;
- în cazul deplasării materialelor grele pe role, lungimea acestora trebuie să depăşească
lăţimea piesei însă nu mai mult de 300 mm;
- se interzice îndepărtarea manuală a rolelor de sub încărcătură; îndepărtarea acestora se va
face numai după ce rolele se vor elibera complet de încărcătură;
In timpul deplasării materialelor pe teren orizontal, acestea vor fi împinse numai din
partea opusă sensului de deplasare (spate) folosind răngi; în cazul când este necesar ca piesa
să fie trasă din partea dinspre sensul de deplasare, se vor folosi trolii, iar muncitorii nu vor sta
în zona periculoasă creată de cablu (1,5 ori lungimea cablului) ; de asemenea, ei vor păstra o
distanţă suficientă faţă de piesă pentru a nu fi surprinşi, în cazul unei deplasări sau căderi
accidentale a acesteia.

Lucrul cu scule şi unelte de mână


Este interzis a se folosi scule şi unelte improvizate sau deteriorate;
Nu se vor folosi scule şi unelte de mână prevăzute cu articulaţii (foarfece, cleşti, patent etc.) care
nu au o construcţie robustă, si care prezinta frecări mari sau jocuri, în articulaţii, fapt care ar
conduce la un efort suplimentar pentru acţionare;
Fălcile de prindere vor avea forme şi dimensiuni corespunzătoare operaţiilor ce se execută
(plane, paralele, striate, cu muchii de prindere etc.) ;
Nu se vor folosi unelte ale caror dispozitive de comandă pentru oprire imediata, nu functioneaza;
Dacă uneltele de mână cu acţionare electrică sau pneumatică sunt dotate cu scule ce prezintă
pericol de accidentare (pietre de polizor, perii, pânze cu ferăstrău, dălţi etc.), acestea vor fi
protejate împotriva atingerii;
Nu se vor folosi uneltele de mână cu acţionare pneumatică care nu sunt dotate cu supape de
reglare şi limitare a presiunii şi debitului în vederea limitării turaţiei;
Conducătorii locurilor de muncă vor asigura verificarea periodica a sculelor şi uneltelor de mână
pentru eliminarea neconformităţilor;
Lucrătorii au obligaţia de a semnala defectarea sculelor şi uneltelor de mână şi de a solicita
înlocuirea acestora cu altele corespunzătoare.

2. Armatura metalica
Armatura metalica va fi asezata in stive ordonate in functie de diametru si nu va fi
depozitata direct pe pamant.
Armatura metalica trebuie stivuita ordonat pentru a preveni alunecarea sau rasturnarea
stivei.

3. Tevile
Tevile vor fi asezate pe gratare de stivuire dotate cu opritori corespunzatori. In functie de
marime, fiecare stiva va ramane cu inaltimea maxima admisa. Nu vor fi asezate tevi de marimi
diferite in aceeasi stiva.
Tevile nu vor fi asezate la inaltimi mai mari de 2 m decat pe suporti adecvati.

4. Dispunerea deseurilor
Toate deseurile vor fi adunate intr-o zona de colectare din care vor fi transportate regulat.
Comitetul de securitatea muncii va organiza si verifica curatenia periodica.
Deseurile nu vor fi aruncate de la nivelele superioare catre nivelele inferioare sau catre
pamant.
5. Operatiunile de ridicare
In timpul executarii lucrarii, operatiile de ridicare vor fi indeplinite cu ajutorul
echipamentelor de ridicare.
Aceste echipamente vor fi inspectate periodic. Inspectorul de securitatea muncii va pastra
in amplasament copiile certificatelor pentru toate instalatiile de ridicat, ca si alte acte necesare
conform legislatiei romanesti, privind utilizarea in siguranta a unor astfel de echipamente.
Toate instalaţiile de ridicat vor respecta prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR DIN
LEGEA 319/2006.

6. Schelele
Urmatoarele reguli de siguranta trebuie sa fie aplicate in construirea, utilizarea si
demontarea schelelor si a platformelor pentru lucrul la inaltime, care sunt folosite in timpul
proiectului:
a) Fiecare schela si fiecare parte a acesteia va fi bine construita, din material corespunzator si cu
o rezistenta corespunzatoare scopului initial.
b) Partile metalice care sunt folosite pentru construirea schelelor vor fi de buna calitate si in stare
buna, fara coroziuni sau alte defectiuni care ar putea afecta rezistenta materialului.
c) Toate schelele si platformele de lucru vor fi construite, schimbate si demontate de catre
personal competent si experimentat sub atenta supraveghere a unui supraveghetor competent.
d) Fiecare schela va fi intretinuta corespunzator si fiecare componenta a acesteia va fi fixata
intr-o pozitie sigura astfel incat sa previna pe cat posibil desprinderea accidentala.
e) Este esentiala o baza sigura, de aceea, pamantul sau podeaua pe care va fi pozitionata schela
trebuie examinate cu atentie. Nisipul sau podeaua ar putea avea nevoie de consolidare pentru a
se asigura ca nu se vor crea gauri. Astfel de baze cum ar fi: podele, acoperisuri, etc. ar putea
necesita ancorarea de dedesubt.
Desprinderea oricarui picior de sustinere va fi prevenita prin urmatoarele:
1) Scufundand piciorul in pamant la o adancime suficienta; sau
2) Pozitionand piciorul pe o baza plata corespunzatoare, in asa fel incat sa se evite alunecarea.
3) Acolo unde schelele sunt construite pe suprafete solide precum betonul, mici placi de
cherestea pot fi folosite in locul planseelor pentru a preveni spargerea placilor de baza.
4) Fiecare schela va fi ancorata corespunzator sau suspendata, iar acolo unde este necesar, i se va
asigura un contrafort sau traverse, pentru a asigura stabilitatea.
5) Schelele vor fi fixate cu ajutorul unor traverse centrale sau diagonale, sau cu ajutorul
amandurora, pentru a asigura componentele laterale verticale; traversele centrale vor avea
lungimea corespunzatoare astfel incat sa alinieze si sa impreuneze automat membrele verticale
pentru a asigura stabilitatea si rigiditatea schelei. Toate traversele de legatura vor fi executate in
conditii de siguranta.
6) Ramele sistemului schelei vor fi pozitionate una deasupra celeilalte cu suruburi fixatoare
pentru a asigura alinierea verticala corespunzatoare a picioarelor.
Orice schela mobila sau orice schela ce poate fi mutata pe roti sau pe sina va fi:
a) Construita astfel incat sa se aiba in vedere stabilitatea, si daca este necesar pentru stabilitatea
ei, se va plasa o greutate la baza;
b) Folosita pe o suprafata ferma si neteda, si nu pe o suprafata inclinata astefl incat sa se creeze
riscul instabilitatii schelei sau a incarcaturii de pe aceasta;
c) Ancorata in conditii de siguranta astfel incat sa se evite miscarea atunci cand o persoana
lucreaza pe schela;
d) Miscata numai prin impingerea bazei.

7. Scarile
a) Fiecare scara si scara plianta va fi bine construita, dintr-un material dur si cu o rezistenta
adecvata scopului pentru care va fi folosita.
b) Scarile si scarile pliante nu vor fi pozitionate pe bucati de caramida sau pe alte diverse
materiale ce ii pericleteaza stabilitatea, ci vor fi pozitionate pe suprefete plane si ferme.
c) Fiecare scara va fi ancorata astfel incat sa se evite balansul; sa fie ancorate in conditii de
siguranta ambele brate; sa fie folosita astfel incat sa se evite fluajul.
d) Nu se vor folosi scarile cu trepte lipsa sau cu trepte rupte; cu traverse rupte sau crapate; cu o
constructie deteriorata; sau cu una din trepte prinsa in cuie, tinte sau alte fixari similare.
e) Scarile vor amplasate in locurile de acces catre etaje sau catre platforme, cu exceptia locurilor
in care sunt deja scari temporare sau permanente.
f) Persoana care lucreaza pe o scara trebuie sa aiba intotdeauna o mana asigurata si ambele
picioare pe aceeasi treapta. Nu este permisa stationarea pe scara a mai multor persoane in acelasi
timp.
g) Persoanele care coboara sau urca de pe scara nu trebuie aiba in maini instrumente sau
materiale. Instrumentele pot fi puse in buzunar sau pe curelele speciale cu conditia ca acestea sa
nu prezinte nici un pericol iar miscarile sa nu fie stanjenite.

8. Supravegherea deschiderilor din pardoseala


Vor fi luate masurile adecvate pentru a asigura ca podelele, acoperisul, peretii sau alte
deschideri in pardoseala sunt supravegheate sau acoperite pentru a preveni caderea personalului,
materialului sau a altor instrumente. Aceasta include instalarea temporara de balustrade, placaje,
plase de siguranta si alte masuri.
Se vor aplica urmatoarele reguli de siguranta:
a) Deschiderile temporare din pardoseala vor fi supravegheate in permanenta, acoperite cu
platforme adecvate sau imprejmuite cu o balustrada standard temporara.
b) Pentru podea temporara pot fi folosite plansee de schela, placaje exterioare sau alte materiale
corespunzatoare. Podeaua trebuie sa fie facuta in conditii de siguranta pentru a preveni
alunecarile. Este indicata folosirea benzilor de avertizare pentru avertizarea pericolului.
c) Balustrada temporara standard trebuie sa fie compusa dintr-o bara superioara de aproximativ
1m inaltime si o bara mijlocie pozitionata aproximativ la jumatatea dintre nivelul solului si bara
superioara. Vor fi asigurati suficienti stalpi astfel incat balustrada sa fie suficient de rezistenta.
d) Bordura standard va avea o inaltime minima de 4 inci. Scopul bordurii este impiedicarea
materialului de a fi aruncat de pe schela sau de pe platforma de lucru.
e) Toate capacele pentru gauri vor fi clar inscriptionate cu semnul "capac de gaura".
f) In jurul perimetrului deschiderilor in podele ale etajelor superioare vor fi amplasate balustrade
standard si borduri.

9. Expunerea la riscuri particulare


In cadrul lucrării lucrătorii pot fi expuşi la riscuri (niveluri de zgomot, praf) nocive, in
cadrul lucrărilor de spargeri pereţi, planşee, fundatii de beton ciment, desfaceri tencuieli, se
executa manual, fiind necesara folosirea echipamentului individual de protectie, conform
Instrucţiunulor proprii de securitatea muncii, corespunzător riscurilor care apar.

10. Temperatura
In timpul programului de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvată organismului uman,
ţinandu-se seama de metodele de lucru folosite şi de solicitările fizice la care sunt supuşi
lucrătorii.
La lucrările care se execută in aer liber, S.C. COSEDA SERVICE S.R.L. va avea grijă ca
lucrătorii să fie dotaţi cu echipament individual de protecţie pentru riscuri termice, conform
Instrucţiunulor proprii de securitatea muncii in cazul temperaturilor scazute, ploaie, etc.
In cazul temperaturilor extreme S.C. COSEDA SERVICE S.R.L. va lua măsurile
necesare privind asigurarea cu apă potabilă sau ceai, conform OG 99/2000. In zone greu
accesibile unde nu exista apă potabila, societatea va asigura apa potabilă.
In cazul temperaturilor extreme este necesară alternarea perioadei de lucru cu perioada
de repaus.

11. Iluminatul natural şi artificial al posturilor de lucru, incăperilor şi căilor de circulaţie de pe


şantier
Atunci când lumina zilei nu este suficientă şi, de asemena pe timpul nopţii locurile de
muncă trebuie prevăzute cu lumina artificială corespunzătoare şi suficientă.
Atunci când este necesar, trebuie utilizate surse de lumină portabile, protejate contra
şocurilor.
Instalaţiile de iluminat ale incăperilor, posturilor de lucru şi ale căilor de circulaţie
trebuie amplasate astfel incât să nu prezinte risc de accidentare pentru lucrători.

12. Instalatia electrica


Lucrătorii trebuie să fie protejaţi corespunzător contra riscurilor de electrocutare prin
atingere directă sau indirectă, conform Instrucţiunulor proprii de securitatea muncii.
Vor fi folosite pentru serviciile de constructii din proiect atat instalatii electrice temporare
cat si permanente. Urmatoarele standarde de siguranta este necesar sa fie respectate:
a) Toate instalatiile electrice vor fi in conformitate cu normele nationale din Romania.
b) Intrerupatoarele de circuit de tip curent de fuga vor fi folosite pentru toate serviciile electrice
temporare acolo unde este nevoie.
c) Prelungitoarele vor avea cablul intreg cu izolatia exterioara intacta. Refacerea izolatiei
exterioare trebuie facuta astfel incat sa se asigure ca este la fel de rezistenta ca si cea initiala, in
aceeasi masura ca si a materialului original.
d) Cablurile sau prelungitoarele de orice tip ce trec prin zona in care se lucreaza vor fi ridicate la
o inaltime de minim 2.2 m sau vor fi protejate astfel incat sa se evite deteriorarea conductorilor,
precum si eliminarea oricaror altor pericole.
e) Atunci cand sunt expuse piese ale echipamentului electric ce sunt incarcate electric vor fi
afisate semne de avertizare corespunzatoare.
f) Tablourile temporare de camp electric vor fi semnalizate cu semne de avertizare si vor fi
protejate cu bariere corespunzatoare.
g) Numai personalul specializat este autorizat sa reseteze declansarea intrerupatoarelor.
i) Toata instalatia temporara va fi impamantata.
j) Nu sunt permise intreruperile de curent electric ale circuitelor de iluminare temporare.
k) Cutiile mijloacelor de deconectare vor fi asigurate la suprafata pe care sunt montate si vor fi
acoperite cu capace.
l) Fiecare instrument pentru deconectarea motoarelor, aparaturii, alimentatorului de serviciu sau
circuitului de ramura, in locul in care isi au originea, va trebui sa fie vizibil marcat incat sa
indice scopul, doar daca nu este pozitionat sau aranjat in asa fel incat sa fie foarte evident
scopul.
Tot echipamentul electric de pe santier va fi verificat de catre unul din supraveghetorii
electricieni ai contractorului. Rapoartele acestor inspectii periodice vor fi inregistrate.

17.7. Asigurarea evacuarii deseurilor si a curateniei


Beneficiarul va pune la dispozitie un numar suficient de containare selective (pentru
moloz, metale, plastic, gunoi menajer) si va asigura evacuarea deseurilor pe toata durata
lucrarilor. In acest scop beneficiatul este obligat sa incheie un contract cu o societate
specializata.
Fiecare subantreprenor va sorta si transporta cu mijloace adaptate toate deseurile pana la
containere.
Este interzisa evacuarea molozului si a deseurilor prin gaurile tehnologice.
Toti subantreprenorii vor trebui sa demonteze si sa compacteze ambalajele si cartoanele
voluminoase.
Fiecare subantreprenor are obligatia sa asigure curatarea zonei sale de lucru si sa mentina
caile de acces curate, in caz contrar va fi sanctionat.
Antreprenorul general va asigura curatenia zilnica a spatiilor din cadrul organizarii de
santier (birouri, spatii comune, toalete, vestiare, sala de mese) cu ajutorul unor persoane special
desemnate.
Deseurile provenite din substante speciale vor fi eliminate prin preluarea acestora de
catre o firma specializata, in baza unui contract de prestari servicii.
Evidenta gestiunii deseurilor se va face prin completarea Registrului de Evidenta,
conform HG 856/2002.

17.8. Apararea contra incendiilor si actiuni in situatii de urgenta


Se va organiza un punct de interventie impotriva incendiilor dotat conform normelor in
vigoare, Legea 307/2006 si Ordinului 163/2007 (stingatoare cu spuma si pulbere, galeti, lopeti,
tarnacoape, nisip, dotare pichet A.C.I.)
Se va amenaja minimum un hidrant dotat cu furtune de incendiu.
Se va desemna si instrui o echipa pentru interventia rapida impotriva incendiilor formata
din minimum trei persoane.
Pentru materialele care prezinta pericol de incendiu se vor lua masuri suplimentare de
protectie in conformitate cu indicatiile producatorilor (mod de stocare, temperaturi maxime
admise). Retelele temporare de alimentare cu apa se vor ingropa in zonele unde traseul lor se
incruciseaza cu caile de acces.
In incinta santierului fumatul este interzis cu exceptia locurilor special amenajate.
Masurile de securitate in situatii de urgenta vor fi luate in conformitate cu prevederile
Legii nr. 481/2004 republicată în 2008 privind protectia civila.
In situatiile in care pe timpul sapaturilor sau excavatiilor sunt descoperite elemente de
munitii neexeplodate se vor sista toate lucrarile, se va securiza zona si va fi anuntat imediat
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.

CAPITOLUL 18
MASURI DE COORDONARE

Pentru a asigura respectarea prevederilor prezentului plan de securitate, precum si


pentru minimizarea riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier,
antreprenorii si subantreprenorii vor intocmi planuri proprii de securitate si sanatate si vor
descrie in proceduri/ instructiuni activitatile generatoare de riscuri, care sa prezinte
succesiunea operatiilor, riscurile si masurile de protectie adecvate.
Se vor avea in vedere:
• Condiţiile de manipulare a diverselor materiale, în particular, în ceea ce priveşte interferenţa
instalaţiilor de ridicat aflate pe şantier sau în vecinătatea acestuia; se vor folosi instalatii de
ridicat numai cu certificate tehnice corespunzatoare si cu operatori autorizati;
• Limitarea manipulării manuale a sarcinilor;
• Condiţiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deşeurilor şi a materialelor rezultate;
• Condiţiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate;
• Utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă; pentru lucrul la inaltime se vor folosi schele
conforme cu cerintele minime de securitate, care poseda marcajul de conformitate CE; acestea
se vor inspecta zilnic, inainte de inceperea lucrului.

Verificari zilnice ce se vor face de catre seful de santier/sef de punct de lucru al


Antreprenorului /subantreprenorilor

Inainte de inceperea lucrului:


• Protectii corespunzatoare ale tututor deschiderilor si ale marginilor de structura;
• Asigurarea ca toate consolidarile, sprijinirile, sustinerile temporare sunt in stare
corespunzatoare;
• Asigurarea ca toate mijloacele PSI sunt operationale;
• Asigurarea ca toate materialele periculoase au fost indepartate din zona de lucru;
• Verificarea eliberarii cailor de acces si a marcarii lor;
• Verificarea ca toti lucratorii poarta EIP, corespunzator riscurilor.

La terminarea zilei de lucru:


• Se verifica daca toate caile de acces in situatii de urgenta sunt clar marcate si libere;
• Se verifica daca imprejmuirea amplasamentului este in buna stare, pentru a nu putea
patrunde in santier persoanele neautorizate;

• Se verifica daca drumurile de acces catre amplasament, nu sunt blocate cu materiale si


ca toate riscurile sunt semnalizate.

Vizite SSM de inspectie a santierului


Vizita de inspectie a santierului va fi realizata de catre Coordonatorul SSM pe durata
de realizare a lucrarii impreuna cu Conducerea Contractorului (-ilor)/Subcontractorilor, Seful
de Santier (de lucrare), Lucratorii desemnati pt SSM ai Contractorului (-lor) /
Subcontractorilor.
Aceste vizite - inspectii vor fi programate.
Atat observatiile pozitive cat si cele negative inregistrate in urma inspectiilor vor
fi inregistrate si analizate pentru a se asigura ca zonele care nu se conformeaza sunt
atentionate si se vor lua toate masurile pentru rezolvarea deficientelor.

Sedinte cu tematica de securitatea si sanatatea muncii


Managerul de proiect impreuna cu Coordonatorul SSM si cu reprezentantii
Contracto-rului(-ilor)/Subcontractorilor (Seful de Santier (de lucrare), Inginer Sef Constructor,
Lucratorii desemnati pt SSM ai Contractorului (-lor)/Subcontractorilor, etc.) vor participa la
sedinte unde vor dezbate toate aspectele relevante de securitatea muncii din perioada
anterioara sedintei si/sau alte aspecte de securitate si sanatate care au implicatii pentru
derularea activitatilor viitoare.

CAPITOLUL 19
MASURI CE DECURG DIN INTERFERENTA ACTIVITATILOR DIN PERIMETRUL
SANTIERULUI SI DIN AFARA ACESTUIA

• Intregul personal trebuie instruit pentru a cunoaste riscurile asociate lucrarilor executate si
masurile de protectie;
• Semnificatia panourilor de semnalizare se va respecta in mod obligatoriu;
• Toti muncitorii trebuie sa poarte echipamentele individuale de protectie adecvate
operatiilor executate;
• Lucrul la inaltime necesita masuri de protectie, utilizandu-se cu prioritate masuri colective
de protectie;
• Toate incidentele, evenimentele, accidentele trebuie raportate imediat sefului de punct de
lucru /sefului de santier/lucratorului desemnat;
• Zona de lucru trebuie mentinuta in stare de curatenie iar caile de acces trebuie sa fie
libere;
• Nu este permisa intrarea in santier sub influenta alcoolului, a drogurilor sau a
medicamentelor ce contin substante halucinogene;
• Grupurile social-sanitare trebuie mentinute in stare de curatenie;
• Inainte de utilizarea sau depozitarea materialelor care contin substante periculoase,
trebuie sa existe la seful de lucrare o copie a fiselor tehnice de securitate;
• Nu este permis persoanelor neautorizate sa modifice, sa mute echipamentele tehnice,
utilajele, instalatiile, mijloacele de protectie colectiva (schele, balustrade, mijloacele de
semnalizare, etc).

Panourile de semnalizare ce se vor folosi la locurile de munca, atunci cand


riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protectie colectiva ori
prin masuri, metode sau procedee de organizare a muncii trebuie sa fie in conformitate cu
prevederile Hotararii de Guvern nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca.

Modalităţi de semnalizare ce se vor utiliza la locurile de munca aferente


realizarii proiectului
• Semnalizare permanenta
Este semnalizarea referitoare la o interdicţie, un avertisment sau o obligaţie, precum
şi semnalizarea privind localizarea şi identificarea mijloacelor de salvare ori prim ajutor.
• Semnalizarea ocazionala
Când împrejurările o impun, trebuie sa se folosească semnale luminoase,
semnale acustice şi/sau comunicare verbală pentru semnalizarea pericolelor, mobilizarea
persoanelor pentru o acţiune specifica, precum şi pentru evacuarea de urgenta a
persoanelor.
Mijloacele şi dispozitivele de semnalizare trebuie sa fie curatate, întreţinute,
verificate, reparate periodic şi, dacă este necesar, înlocuite astfel încât sa se asigure
menţinerea calităţilor lor intrinseci şi/sau functionale.
Numărul şi amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care
trebuie instalate se stabilesc în funcţie de importanta riscurilor, a pericolelor ori de zona
care trebuie acoperită.
Semnalizarile care necesita o sursa de energie pentru funcţionare trebuie sa fie
prevăzute cu alimentare de rezerva, pentru cazul întreruperii alimentarii cu energie, cu
excepţia situaţiei în care riscul dispare odată cu întreruperea acesteia.
Semnalele luminoase şi acustice trebuie sa facă obiectul unei verificări a bunei
lor funcţionari şi a eficientei lor reale, înainte de punerea în funcţiune şi, ulterior, prin
verificări periodice.

Culorile folosite pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate si semnificatia


lor, cu indicatiile si precizarile absolut necesare sunt urmatoarele:

Culoare Semnificatie sau scop Indicatii si precizari


Semnal de interdictie Atitudini periculoase
Pericol-alarma Stop, oprire, dispozitiv de oprire de
Roşu urgenta, evacuare
Materiale si echipamente de Identificare si localizare
prevenire si stingere a incendiilor
Galben Semnal de avertizare Atentie, precautie
sau Verificare
galben-
Albastru Semnal de obligatie Comportament sau actiune specifica
Obligatia purtarii
echipamentului individual de
Verde Semnal de salvare sau de prim Usi, iesiri, cai de acces,
ajutor echipamente, posturi, incaperi
Situatie de securitate Revenire la normal
Principalele panouri de semnalizare ce se vor folosi la locurile de munca din
cadrul proiectului sunt:

SEMNALIZARILE DE SECURITATE

CAI DE IESIRE SI DE EVACUARE

Direcţii de urmat (indicatii Direcţii de urmat (indicatii Direcţii de urmat (indicatii Direcţii de urmat (indicatii
suplimentare) suplimentare) suplimentare) suplimentare)

Telefon pentru primulajutor sau Brancardă Duş de securitate Curăţirea ochilor


salvare

Centru de prim-ajutor Căi / Ieşiri de salvare Căi / Ieşiri de salvare Căi / Ieşiri de salvare

Căi / Ieşiri de salvare Căi / Ieşiri de salvare

PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

Furtum de incendiu Scară Extinctor Telefon pentru cazurile de


incendiu

Direcţii de urmat (indicaţii Direcţii de urmat (indicaţii Direcţii de urmat (indicaţii Direcţii de urmat (indicaţii
suplimentare) suplimentare) suplimentare) suplimentare)
PANOURI DE OBLIGATIVITATE

Protecţie obligatorie a ochilor Protecţie obligatorie a capului Protecţie obligatorie a urechilor Protecţie obligatorie a căilor
respiratorii

Protecţie obligatorie a Protecţie obligatorie a mâinilor Protecţie obligatorie a corpului Protecţia obligatorie a fieţei
picioarelor

Protrecţie individuală obligatorie Trecere obligatorie pentru Obligaţii generale (însoţit, dacă
îmoptriva căderii de la înălţime pietoni este cazul, de un panou
suplimentar)

PANOURI DE AVERTIZARE

Materiale inflamabile Materiale explozive Materiale toxice Materiale corozive

Materiale radioactive Greutăţi suspendate Vehicule de manipulare Pericol electric

Pericol general Radiaţii laser Materiale combustibile Radiaţii neionizante

Câmp magnetic puternic Pericol de împiedicare Cădere cu denivelare Risc biologic

Temperaturi scăzute Materiale nocive sau iritante

PANOURI DE INTERZICERE

Fumatul interzis Fumatul şi focul deschis Interzis accesul pietonilor Interzisă singerea cu apă
interzise

Apă nepotabilă Accesul interzis persoanelor Interzis vehiculelor de A nu se atinge


neautorizate manipulare a mărfurilor

SEMNALIZAREA OBSTACOLELOR SI A LOCURILOR PERICULOASE SI PENTRU


MARCAREA CAILOR DE CIRCULATIE

CAPITOLUL 20
MASURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MENTINERII SANTIERULUI
IN STARE DE CURATENIE SI ORDINE

• Indepartarea din zona de lucru a tuturor materialelor rezultate din demolari sau din
procesul de lucru.
• Toate caile de acces in situatii de urgenta trebuie sa fie clar marcate si libere.
• Delimitarea amplasamentului trebuie sa fie semnalizata, pentru a preveni patrunderea in
santier a persoanelor neautorizate (unde este posibil acest lucru).
• Drumurile de acces catre amplasament nu trebuie sa fie blocate cu materialele
rezultate din demolare.
• Se vor stabili locuri de fumat in incinta santierului, ce vor fi amenajate si semnalizate
corespunzator.
• Pentru deseurile rezultate din lucrare se va amenaja spatiu de depozitare pe categorii in
containere conforme pentru fiecare tip de deseu.
• La fiecare punct de lucru se vor amplasa recipienti de colectare conformi pentru
colectarea selectiva a deseurilor.

CAPITOLUL 21
INDICATII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR, EVACUAREA
PERSOANELOR SI MASURI DE ORGANIZARE LUATE IN ACEST SENS

Punctele de prim ajutor sunt amenajate la:


- sedii santiere
- sedii loturi/ punct lucru (se indica locul unde sunt amenajate):

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Se va contacta imediat salvarea in cazul in care survine un accident in santier.

Informatii de contact Politia 112


in situatii de urgenta Pompierii 112
Salvarea 112
In caz de urgenta, Furnizati urmatoarele informatii:
solicitati imediat ajutorul Unde este localizat santierul
Ce s-a intamplat
Cate persoane necesita ajutor

Pentru evenimente minore (taieturi, intepaturi) va trebui sa existe in santier trusa de


prim-ajutor.
Masuri de prim-ajutor:
Medicul de medicina muncii, periodic face instruire de acordare a primului ajutor cu
persoanele care au fost nominalizate ca salvatori in cadrul societatii – santierului si cu
restul lucratorilor. Poate fi utilizata ca material didactic cartea Primul ajutor la locul
accidentului – MMPS Departamentul Protecţiei Muncii si INCDPM Bucureşti.
In cazul producerii unui accident, pentru intervenţia imediata, este bine de reţinut
următoarele etape :
• Analiza situaţiei; protejarea victimei; examinarea victimei; anunţarea accidentului;
acordarea primului ajutor; supravegherea victimei si aşteptarea echipei de specialişti.
• Salvatorul, fara a se expune pe el însuşi, va identifica sursele de riscuri reale sau
presupuse in situaţia vizata si va observa daca persista un risc de: strivire; incendiu
sau explozie; electrocutare; asfixiere; alt risc.
Acţiunile salvatorului depind de starea victimei si acesta va acţiona astfel :
a) daca victima nu vorbeşte (este inconştienta) dar respira si-i bate inima (are puls)
sunt necesare :
• aşezarea in poziţie de siguranţa;
• acoperirea victimei, alarma;
• supravegherea circulaţiei, a stării de conştienta, a respiraţiei, pana la
sosirea ajutoarelor medicale.

Poziţia laterală de siguranţă:


Permite drenarea secreţiilor din cavitatea bucală a pacientului inconştient, care
respiră adecvat şi care nu este un caz de traumă, în exterior

b) daca victima nu răspunde, nu respira, dar ii bate inima sunt necesare :


• degajarea, eliberarea cailor respiratorii;
• respiraţie “gura la gura” sau “gura la nas”

Respiraţia artificială:

Pensaţi nasul victimei


Ţineţi-i bărbia ridicată
Inspiraţi adânc
Încercaţi să aplicaţi cât mai etanş
buzele pe cele ale victimei
c) daca victima sângerează abundent se aplica:
• compresie manuala locala;
• pansament compresiv;
• compresie manuala la distanta (subclavicola sau inghinala).
d) daca victima prezintă arsuri provocate de:
• foc sau căldura - se face spălare pentru a evita ca arsura sa progreseze si pentru
răcorire;
• substanţe chimice - se face spălare abundenta cu apa (nu se încearcă
neutralizarea acidului cu baza si invers)
e) daca victima vorbeşte dar nu poate efectua anumite miscari:
• oricare ar fi semnele se va acţiona ca si cum victima ar avea o fractura, evitând sa
o deplaseze si respectând toate eventualele deformări la nivelul: membrului
superior, membrului inferior, coloanei vertebrale.
f) victima poate sa prezinte :
• plăgi grave: aşezarea victimei intr-o poziţie adecvata, îngrijirea segmentului amputat
– daca e cazul, compresie pentru oprirea sângerării, etc.
• plăgi simple: curăţirea si pansarea plăgii

Pansamente si bandaje
Pansamentul este un invelis protector, aplicat pe o rana, pentru a controla sangerarea,
a absorbi sangele si a preveni contaminarea si infectarea acesteia.
Primul pansament facut la locul accidentului nu va fi decat un pansament provizoriu,
destinat sa protejeze plaga in perioada de timp care se scurge intre momentul accidentului si
cel in care rana este vazuta de un specialist.

ATENTIE ! Nu se pune niciodata vata direct pe rana !

Nu se atinge si nu se sufla peste partea de pansament care va veni in contact direct


cu rana. Se va acoperi complet rana si se vor intinde marginile pansamentului dincolo de
limitele ranii.
NU indepartati de pe rana pansamentul deja facut. Daca sangele a trecut prin
pansament, lasati pansamentul neschimbat si acoperiti-l cu pansamente suplimentare, vata sau
alte materiale, fixate cat mai bine.

Bandajele (fesi triunghiuri, rondele etc.) sunt materiale folosite pentru a fixa
un pansament, a mentine compresiunea pe o rana, a sprijini un membru sau o articulatie, a
imobiliza parti ale corpului si a fixa atele.
Aplicati bandajul suficient de strins pentru a va asigura ca sangerarea este controlata
sau ca imobilizarea este bine realizata. Daca fasa este prea larga cade de pe rana, daca este
aplicata prea strins produce durere si impiedica circulatia sangelui.
Plăgi. Hemoragii
Prin plaga (rana, leziune) se înţelege orice întrerupere a continuitatii unui ţesut (a
tegumentelor, mucoaselor sau a ţesuturilor mai profunde).
Principalele obiective ale acordării primului ajutor in îngrijirea plăgilor sunt următoarele:
• combaterea hemoragiei
• prevenirea infecţiei
• combaterea durerii
• prevenirea si combaterea socului.
Desi contaminarea pielii are loc imediat, odata cu ranirea, infectia propriu-zisa
se manifesta dupa cca. 6 ore si este complet instalata in 24 ore. De aceea, dupa acordarea unui
prim ajutor eficient si corect, tratarea calificata a plagilor trebuie realizata in primele 6 ore.
Inainte de aplicarea pansamentelor este necesara curatarea (toaleta) plagilor: se curata
zona cu ajutorul unei comprese sterile pornind de la marginile plagii spre pielea sanatoasa din
jur (NU se utilizeaza vata la aceste manevre); se dezinfecteaza plaga prin turnarea de apa
oxigenata care, prin spuma pe care o produce, antreneaza eventualii corpi straini; corpii straini
care nu pot fi indepartati cu apa oxigenata (ex. aschie infipta, cutit in rana, etc) se lasa pe
loc din cauza pericolului de singerare; doar corpii straini superficiali se vor extrage cu
ajutorul unei pensete sterile sau cu degetele, dupa o buna dezinfectare.
Prin hemoragie se intelege revarsarea sangelui in afara vaselor sanguine, ca urmare
a ruperii, taierii, inteparii sau zdrobirii acestora, la orice nivel al sau.
Orice hemoragie constituie o urgenta medicala!
Metode de realizare a hemostazei in hemoragiile externe:
a. Pansamentul compresiv: folosit in hemoragiile capilare si venoase mici, dar NU
se utilizează daca in rana se afla corpuri străine ascuţite.
b. Compresiunea manuala: se realizeaza prin apasarea arterei afectate pe un plan
osos situat intre inima si artera (presupune pregatirea corespunzatoare a salvatorului) cu
varful degetelor, cu ajutorul unuia sau mai multor degete sau chiar cu ajutorul pumnului
c. Compresiunea circulara a tesuturilor: reprezinta compresiunea realizata prin
strangerea circulara a membrului care sangereaza, cu ajutorul unui garou, pana la oprirea
hemoragiei. Garoul se utilizeaza numai in cazul ranirii membrelor; garoul nu se aplica direct
pe piele, ci peste un invelis textil (pinza); garoul trebuie folosit doar in ultima instanta sau
pe timpul curatirii si pansării plagii. Garoul NU se aplica la antebrat sau gamba!
Masuri de prim ajutor in funcţie de tipul plăgii si localizarea acesteia
Contuzii, vânătăi: produc o patrundere a sangelui in tesuturile inconjuratoare.
Primul ajutor consta in aplicarea de comprese reci sau a unei pungi de gheata (in reprize de 15
min). Nu aplicaţi punga cu gheata direct pe piele!
Plăgi minore cu sângerări: pot fi spălate cu apa daca sunt murdare, apoi vor fi şterse
cu tifon steril si acoperite cu pansament.
Plăgi grave cu sângerare abundenta: necesita o apasare continua si directa. Daca
rana este mai mare si marginile sunt desfacute, poate fi necesara apropierea marginilor sale
inainte de a apasa.
Plăgi cu un corp străin înfipt: necesita o atentie deosebita pentru ca acel obiect poate
sa comprime vasele de sange retezate in adancimea ranii. Nu modificati pozitia si nu
scoateti obiectele ce sunt adanc infipte in rana; bandajati rana de jur imprejurul obiectului
pentru a impiedica deplasarea lui, si pentru a impiedica o ranire suplimentara.
Plăgi prin înţepare: este posibil sa nu prezinte singerare externa abundenta, dar ele pot
provoca sângerare interna. Se va controla sangerarea si se da primul ajutor pentru răni.

Plăgi prin strivire: ţesuturile sunt distruse pe întindere mare iar organele interne pot fi
rupte, pot fi agravate si prin fracturi. Plăgile grave prin strivire pot produce complicaţii
grave, ajungând pina la soc si insuficienta renala. Chiar daca rănitul nu prezintă semne si
simptome de soc la scoaterea de la locul accidentului, primul ajutor trebuie acordat imediat
pentru a împiedica instalarea si agravarea socului, astfel: protejati victima fata de alte
circumstante posibile de accidentare, opriti singerarea (singerarile), aplicaţi pungi de
gheata pe zona ranita, trataţi împotriva socului.
Transportul accidentaţilor
Nici un accidentat nu va fi transportat înainte de a fi adus in starea de a suporta in
bune condiţii transportul, adică înainte de a fi examinat si a i se fi acordat, efectiv, primul ajutor.
Momentele cele mai importante ale transportului si anume scoaterea victimei de la
locul accidentului, ridicarea ei de la sol, transportul ei, aşezarea ei in pat trebuie executate
in mod diferenţiat, in funcţie de circumstanţele in care s-a produs accidentul, de gravitatea
si tipul leziunilor (vatamarilor) provocate, cat si de numărul salvatorilor prezenţi.
Tehnica de intervenţie pentru transport trebuie subordonata ideii de a nu agrava si a
nu complica vatamarile produse de accident.
Pentru aceasta, mobilizarea accidentatului va trebui astfel executata incat
segmentul format din cap-gat-trunchi-bazin, sa ramana nemişcat, ca un bloc rigid.
In orice situatie salvatorii trebuie sa dea dovada si de inventivitate pentru a asigura
securitatea victimei.
Transportul accidentaţilor se face astfel:
a. cu brancarda
Preferabil sa fie folosit ori de cate ori este posibil, chiar daca la prima vedere starea
accidentatului nu pare sa fie îngrijorătoare. Victima va fi aşezata întotdeauna cu capul către
direcţia de deplasare pentru a putea fi permanent supravegheata de salvatori.
Indiferent de obstacolele întâlnite in cale trebuie menţinuta poziţia orizontala a tărgii.
Când victima este agitata sau când transportul se face pe un teren foarte accidentat,
bolnavul trebuie fixat de targa cu 2-3 chingi speciale sau improvizate.
b. fara targa
Este obligatoriu sa se folosească o targa improvizata când starea generala a bolnavului
impune. Poate fi improvizata din doua bare trecute prin mânecile a doua vestoane aşezate
„in oglinda”
Tehnicile de transport fara targa se vor folosi numai atunci când starea generala
a accidentatului este buna, leziunile fiind cantonate evident, numai la periferia corpului sau
când victima trebuie deplasata prin spatii foarte înguste sau întortocheate (scări de bloc,
etc.), unde brancarda nu poate pătrunde.

Sprijinirea unei victime constiente Transportul victimei de catre un singur


salvator
Transportul efectuat de doi
salvatori
sau
Transportul efectuat de doi salvatori
sau
Transportul efectuat de doi salvatori

Pana la sosirea echipei de specialitate se vor urmări:

• semnele vitale ale victimei: prezenta respiraţiei, a pulsului, starea de conştienta si se vor
supraveghea in continuare efectele primului ajutor acordat: restabilirea respiraţiei
si circulaţiei, oprirea hemoragiilor, starea pansamentelor, imobilizarea fracturilor,
poziţia de siguranţa, etc.
• se vor asigura intervenţiile necesare daca survin modificări in starea victimei;
• se vor nota pe cat posibil, datele importante privind: accidentul; evoluţia stării
victimei; alte informaţii despre victima.
La sosirea echipei de specialitate si a autosanitarei se vor comunica medicului
toate informaţiile obţinute despre accident si despre starea victimei.
REABILITARE(CONSOLIDARE SI RESTAURARE) IMOBIL OTETELESANU, LOC. MAGURELE, JUD. ILFOV

IDENTIFICAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ ŞI MĂSURI PENTRU ASIGURAREA


SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII LUCRĂTORILOR

Nr.c RISCURI IDENTIFICATE MASURI PROPUSE


rt.
1. Arsuri 1. Respectarea HTEC – SM04,05 - ,,Activitatea de sudare si taiere oxiacetilenica a
metalelor” si ,, Activitati de sudura cu arc electric”
2. Utilizarea EIP : manusi si ochelari de protectie.
2. Cădere de la înălţime 1. Respectarea prevederilor HTEC – SM 14 – Lucrul la înălţime
2. Pentru evitarea căderilor de la înălţime se vor respecta şi prevederile Anexei nr.4 din HG
300/2006. În acest sens se vor lua măsuri privind:
 asigurarea de balustrade de protecţie a perimetrului;
 iluminarea zonelor periculoase.
 verificarea zilnică a stării tehnice a centurii de siguranţă;
 asigurarea cu centura de siguranţă la efectuarea lucrărilor la o înălţime mai mare de 1,5
m.
3. Se va folosi încălţăminte de protecţie şi echipament pentru lucru la înălţime specific
activităţii desfăşurate.
4. Zilnic înaintea începerii programului conducătorul locului de muncă va verifica starea
psihofiziologică a personalului si nu vor fi admişi la lucru cei care prezintă o stare
necorespunzătoare.
5. Efectuarea instruirii periodice în conformitate cu prevederile art. 95 - 100 din HG nr.
1425/2006 modificată prin HG 955/2010.
3. Deplasări sub efectul gravitaţiei, căderea 1. Delimitare zonei cu banda indicatoare.
de obiecte de la înălţime 2. Depozitarea materialelor se va face astfel încât să se excludă pericolul de accidentare,
incendii şi explozii.
3. La executarea lucrărilor la înălţime, uneltele manuale vor fi păstrate în genţi rezistente şi
vor fi fixate corespunzător pentru a fi asigurate împotriva căderii.
4. În timpul transportului, părţile periculoase ale uneltelor manuale, ca tăişuri, vârfuri, etc.,
vor fi acoperite cu teci sau apărători adecvate.
5. Este interzis ca în timpul lucrului să se aşeze uneltele pe treptele scărilor mobile,
schelelor, tablourilor, etc.
6. Atunci când executarea unei lucrări specifice necesită îndepărtarea temporară a unui
mijloc de protecţie colectiv împotriva căderilor, trebuie luate măsuri de securitate
REABILITARE(CONSOLIDARE SI RESTAURARE) IMOBIL OTETELESANU, LOC. MAGURELE, JUD. ILFOV

Nr.c RISCURI IDENTIFICATE MASURI PROPUSE


rt.
compensatorii eficiente
7. Respectarea procedurilor tehnice de execuţie
8. Respectarea instrucţiunilor proprii de securitatea muncii referitoare la condiţiile generale
pentru lucrul la înălţime, modul de încadrare a salariaţilor, instruirea, EIP necesar precum
şi modul de organizare a locului de muncă referitor la mijloacele colective de protecţie
(schele, cofraje, podine)
9. Semnalizarea zonei periculoase, marcarea acestora, iluminarea de protecţie şi de
avertizare pe timp nefavorabil (întunecos)
10. Este obligatorie respectarea indicatoarelor de securitate, montate în punctele de lucru şi în
zonele periculoase
11. Efectuarea controlului medical la angajare şi periodic în conformitate cu condiţiile de
muncă şi prevederile HG nr .355/ 2007
4. Cădere de la acelaşi nivel, împiedicare 1. Este obligatoriu ca fiecare lucrator sa facă curatenie la locul său de munca, în special când
deseurile sunt in cantitati mari
2. Toate deseurile se vor depozita in zone spacial amenajate in acest sens
3. Este interzis incendierea deseurilor
4. Este obligatoriu pentru fiecare lucrator sa foloseasca EIP din dotare
5. Electrocutare prin atingere directa sau 1. Instalatia electrica provizorie a santierului se va realiza de catre persoane abilitate
indirecta 1. Este interzisa orice improvizatie la instalatia electrica din santier
3. Este obligatoriu folosirea cablurilor fara fisuri sau inadiri
4. Este interzisa deteriorarea cablurilor sau distrugerea acestora
5. Este interzisa folosirea echipamentelor defecte
6. Verificarea periodica a instalatiei electrice provizorie din santier
6. Lovirea, strivirea membrelor inferioare 1. Asigurarea materialelor în rastele, magazii special amenajate.
din cauza alunecării, rostogolirii, 2. La locurile de muncă cu pericol de cădere de la înălţime, materialele vor fi asigurate
răsturnării materialelor depozitate împotriva căderii acestora si se vor aşeza în stive de maximum 1 m înălţime
necorespunzător 3. Depozitarea se va face astfel încât să nu se blocheze calea de rulare sau zona de manevrare
a mijloacelor de ridicat, drumurile de circulaţie şi trecerile pentru personalul muncitor
7. Înţeparea, tăierea membrelor superioare 1. Verificarea înainte de începerea lucrului a sculelor şi materialelor folosite şi luarea
datorate suprafeţelor înţepătoare, tăioase măsurilor de remediere în cazul constatării unor defecţiuni.
a sculelor, uneltelor de mână folosite în 2. Se interzice utilizarea unor scule cu capete deformate sau în formă de ciupercă, cu muchiile
îndeplinirea sarcinii de lucru. din tablă zdrenţuită şi ascuţite, a unor roabe şi tomberoane care nu sunt în perfectă stare de
funcţionare. Sculele de mână folosite la zidărie vor fi bine fixate pe mâner.
REABILITARE(CONSOLIDARE SI RESTAURARE) IMOBIL OTETELESANU, LOC. MAGURELE, JUD. ILFOV

Nr.c RISCURI IDENTIFICATE MASURI PROPUSE


rt.
3. Lucrătorii vor purta, conform normativului propriu şi a HG nr.1048/2006 privind cerinţele
minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor
individuale de protecţie la locul de muncă, echipamentul de protecţie corespunzător
condiţiilor de muncă în care îşi desfăşoară activitatea.
4. Dotarea şi utilizarea sculelor corespunzătoare sarcinii de muncă, cu mânere de dimensiuni
şi forme care să permită prinderea lor sigură.
5. Instruirea şi verificarea cunoştinţelor fiecărui salariat privind însuşirea instrucţiunilor de
lucru şi a normelor de securitate a muncii aplicabile.
8. Intoxicaţii şi/sau afecţiuni respiratorii din 1. Muncitorii care lucrează in conditiile acestui risc vor fi prevăzuţi cu ochelari de protecţie
cauza particulelor pneumoconiogene,. şi cu măşti contra prafului.
2. Muncitorii care nu fac parte din echipa , dar circulă în apropiere, vor fi avertizaţi să-şi
ferească ochii.
9. Afecţiuni ale sistemului osteo-musculo- 1. Respectarea întocmai a sarcinilor şi a tehnologiei de lucru.
articular din cauza poziţiilor de lucru 2. Efectuarea controlului medical la angajare şi periodic în conformitate cu condiţiile de
vicioase, spaţiilor înguste, transport muncă şi prevederile Legii nr.319/ 2006 a securităţii si sănătăţii în muncă;
greutăţi mai mari decât sarcina admisă. 3. Salariaţii care au prin sarcina de muncă manipularea de greutăţi mai mari de 25 kg, vor fi
dotaţi cu centură de siguranţă abdominal.
4. Se vor evita transporturile greutăţilor mari, peste limita admisă;
5. Respectarea riguroasă a instrucţiunilor de lucru şi securitate a muncii la locurile de muncă.
6. Lucrătorii vor purta, conform normativului propriu şi a HG nr. 1048/2006 privind cerinţele
minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor
individuale de protecţie la locul de muncă, echipamentul de protecţie şi de lucru
corespunzător condiţiilor de mediu în care îşi desfăşoară activitatea.
7. Conducerea societăţii va respecta prevederile din HG nr. 1051/2006 privind cerinţele
minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri
pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare.
10. Proiectare de corpuri sau particule: Achizitionarea de corpuri abrazive certificate din punctul de vedere al calitatilor de
- la lucrul cu polizoare, masini de gaurit; securitate
particule desprinse depe sistemele de Verificarea dispozitivelor de protectie a echipamentelor
evacuare, provenite de la scurtcircuite din Montarea corpurilor abrazive de catre personal autorizat, numit prin decizie
tablourile electrice. Urmarirea gradului de uzura al pietrelor de polizor si inlocuirea imediata a acestora in
momentul in care se constata ca nivelul uzurii depaseste limita admisibila
11. Neutilizarea sau/şi utilizarea defectuoasă 1 Cunoaşterea şi respectarea instrucţiunilor de lucru şi a sarcinilor de serviciu, cu respectarea
REABILITARE(CONSOLIDARE SI RESTAURARE) IMOBIL OTETELESANU, LOC. MAGURELE, JUD. ILFOV

Nr.c RISCURI IDENTIFICATE MASURI PROPUSE


rt.
a echipamentului individual de protecţie, strictă a celor prevăzute prin fişa postului.
a echipamentului colectiv de protecţie şi a 2. Dotarea şi verificarea purtării zilnice a echipamentelor individuale de protecţie şi de lucru
celorlalte mijloace de protecţie din de către lucrători, în conformitate cu normativul intern şi cu prevederile cuprinse în HG nr.
dotare. 1048/2006.
3. Verificarea periodică a cunoştinţelor tehnice şi de protecţia muncii a lucrătorilor ce
deservesc locul de muncă.
5. Lucrătorii îşi vor desfăşura activitatea numai în locurile pentru care au fost instruiţi şi
echipaţi corespunzător riscurilor cu care se confruntă pe timpul desfăşurării activităţilor
respective.
12. Asigurarea si utilizarea de echipamente 1. Utilizarea sculelor corespunzătoare îndeplinirii sarcinii de muncă
de muncă, EIP, unelte, scule decalibrate, 2. Sculele şi uneltele vor fi păstrate în truse sau cutii, pentru a se evita împrăştierea lor,
necorespunzătore sarcinii de muncă căderea de la înălţime sau lovirea cu alte echipamente ceea ce ar putea cauza decalibrarea
pentru lucrători 3. Nu se va admite folosirea unor scule şi unelte improvizate în timpul lucrului
4. Efectuarea instruirii periodice în conformitate cu prevederile art. 95 - 100 din HG nr.
1425/2006
13. Accidentare proprie sau a persoanelor din 1. Montarea şi afişarea de plăcuţe avertizoare pe ET electrice utilizate referitoare la riscurile
imediata vecinătate din cauza neasigurării de accidentare care pot să apară la utilizarea lor necorespunzătoare
echipamentelor de muncă electrice în 2. Respectarea instrucţiunilor de lucru, a sarcinilor de serviciu şi tehnologiei de lucru
timpul utilizării 3. Zilnic, înaintea începerii lucrului, se va verifica starea echipamentelor tehnice, a
conductorilor de alimentare în ceea ce priveşte izolarea lor, precum şi legarea la priza de
pământ
4. Lucrătorii vor purta echipamentul de protecţie şi de lucru corespunzător condiţiilor de
mediu în care îşi desfăşoară activitatea
5. Efectuarea controlului medical periodic în conformitate cu condiţiile de muncă şi
prevederile HG nr. 355/ 2007
14. Organizarea defectuoasă a lucrărilor 1. Intrările şi perimetrul şantierului trebuie să fie semnalizat astfel încât să fie vizibile şi
având in vedere vecinătăţile şantierului, identificate în mod clar, marcarea acestora, iluminarea de protecţie şi de avertizare pe timp
folosirea de improvizaţii pentru nefavorabil, atât ziua cât şi noaptea
demarcarea zonelor periculoase, 2. Realizarea unei demarcaţii efective între zona şantierului şi vecinătăţi (panouri continue şi
asigurarea improprie a accesului la rezistente la şocuri)
înălţime, neverificarea cofrajelor, a 3. Căile de circulaţie, inclusiv scările mobile, scările fixe, cheiurile şi rampele de încărcare,
schelelor, podinelor (scări improvizate, trebuie să fie calculate, plasate, amenajate şi accesibile pentru a putea fi utilizate uşor, în
neasigurate, lipsa semnalizărilor de deplină securitate şi in conformitate cu destinaţia lor
REABILITARE(CONSOLIDARE SI RESTAURARE) IMOBIL OTETELESANU, LOC. MAGURELE, JUD. ILFOV

Nr.c RISCURI IDENTIFICATE MASURI PROPUSE


rt.
securitate) 4. Căile de circulaţie trebuie să fie clar semnalate, verificate periodic şi întreţinute
5. Conducerea societăţii va asigura condiţiile minime prevăzute de Anexa 4, din HG nr.
300/2006
15. Lovire de catre echipamentele de muncă 2. Este interzisa stationarea in zona de activitate a utilajelor
aflate in santier in timpul activitatii 2. Este interzisa manipularea utilajelor de catre persoane neinstruite si neautorizate
acestora 3. Dupa terminarea activitatii utilajele se vor indeparta din zona de lucru al lucratorilor si vor
stationa in zona special amenajata din santier
4. In santier vor lucra numai utilaje verifivate tehnic
16. Pericol de incendiu sau explozie Respectarea HTEC – SM04 - ,,Activitatea de sudare si taiere oxiacetilenica a metalelor”
Manipularea si depozitarea corecta a tuburilor de acetilena si oxigen.
17. Calamităţi naturale – colaps (seism, 1. Instruirea salariaţilor în domeniul situaţilor de urgenţă conform Ordinului Ministrului
trăsnet, vânt, grindină, viscol prăbuşiri de Administraţiei şi Internelor nr.712/23 iunie 2005 pentru aprobarea „Dispoziţiilor privind
teren, schele, eşafoade etc.). instruirea salariaţilor în domeniul prevenirii şi stingerii şi instruirea în domeniul protecţiei
civile”.
2. Instruirea salariaţilor cu privire prevederile Legii 481/2004, privind protecţia civilă,
modificată şi completată prin Legea nr.212 din 24 mai 2006, precum si al modului de
intervenţie si de comportare in caz de calamităţi naturale.
18. Accidente de traseu datorită nerespectării Respectarea, cu stricteţe, a prevederilor Codului rutier (Legea nr.49 din 08.03.2006 pentru
legislaţiei rutiere. aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu
modificările şi completările ulterioare), în care sens cu ocazia instructajelor periodice de
protecţia muncii se vor reaminti lucrătorilor prevederile legale pe această linie.
19. Afectiuni ale vederii 1. Respectarea întocmai a sarcinilor şi a tehnologiei de lucru.
2. Efectuarea controlului medical la angajare şi periodic în conformitate cu condiţiile de
muncă şi prevederile Legii nr.319/ 2006 a securităţii si sănătăţii în muncă;
3. Utilizare EIP : ochelari de protectie, masca de sudura.
4. Respectarea riguroasă a instrucţiunilor de lucru şi securitate a muncii la locurile de muncă.
5. Lucrătorii vor purta, conform normativului propriu şi a HG nr. 1048/2006 privind cerinţele
minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor
individuale de protecţie la locul de muncă, echipamentul de protecţie şi de lucru
corespunzător condiţiilor de mediu în care îşi desfăşoară activitatea..
REABILITARE(CONSOLIDARE SI RESTAURARE) IMOBIL OTETELESANU, LOC. MAGURELE, JUD. ILFOV

CAPITOLUL 22
MODALITATI DE COLABORARE INTRE ANTREPRENORI,
SUBANTREPRENORI SI LUCRATORI INDEPENDENTI PRIVIND
SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

Se va stabili in comun modalitatea de informare a angajatorilor din orice


unitate participanta la executia lucrarilor referitoare la acordarea primului ajutor,
prevenirea si stingerea incendiilor si evacuare in caz de urgenta.
Toti antreprenorii, subantreprenorii si lucratorii independenti trebuie sa colaboreze
si sa stabileasca masuri corespunzatoare, intocmind Conventii de securitatea si sanatatea
muncii – situatii de urgenta pentru lucrul in comun sau subcontractat.
Aceste Conventii trebuie sa respecte prevederile prezentului Plan de securitate si
sanatate si ale legislatiei de SSM aplicabila.
Inainte de inceperea lucrarilor si ori de cate ori situatia o impune se vor face
instruiri comune cu lucratorii antreprenorului si subantreprenorilor privitor la conditiile de
securitate si sanatate obligatoriu de respectat pentru desfasurarea in bune conditii a
lucrarilor. Aceste instruiri comune vor fi efectuate de catre lucratorii desemnati ai
partilor cu toti lucratorii implicati in activitatile desfasurate in comun.
Pentru verificarea respectarii cerintelor de securitate din santier se vor efectua
controale /inspectii pe linie SSM in comun, in baza unor programe stabilite, de catre
lucratorii desemnati ai partilor – antreprenori / subantreprenori.
Aceste controale vor avea o frecventa minima lunara.
Antreprenorul / Subantreprenorii se vor informa reciproc asupra aspectelor
relevante privind securitatea si sanatatea in munca, asupra riscurilor specifice de
accidentare si imbolnavire profesionala si asupra masurilor de prevenire si protectie.
Toate situatiile potential periculoase si pericolele grave si iminente de accidentare
se vor comunica de urgenta tuturor lucratorilor ce ar putea fi afectati de acestea, indiferent
de societatea de care apartin.
Atat antreprenorul, cat si subantreprenorii trebuie sa intocmeasca planuri
proprii de securitate si sanatate, care trebuie sa contina in mod obligatoriu :
• analiza proceselor tehnologice de execuţie care pot afecta sănătatea şi securitatea
lucrătorilor şi a celorlalţi participanţi la procesul de muncă pe şantier;
• evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de
echipamentele de muncă folosite, de utilizarea substanţelor sau preparatelor
periculoase, de deplasarea personalului, de organizarea şantierului;
• măsuri pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, specifice lucrărilor pe care
antreprenorul/subantreprenorul le execută pe şantier, inclusiv măsuri de protecţie
colectivă şi măsuri de protecţie individuală.
La elaborarea planului propriu de securitate şi sănătate subantreprenorul trebuie să
ţină seama de informaţiile furnizate de către antreprenor şi de prevederile planului de
securitate şi sănătate al şantierului.
Înainte de începerea lucrărilor pe şantier de către antreprenor / subantreprenor,
planul propriu de securitate şi sănătate trebuie să fie consultat şi avizat de către
coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, medicul de
medicina muncii şi membrii comitetului de securitate şi sănătate sau de către
reprezentanţii lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii
lucrătorilor.
Planul propriu de securitate şi sănătate al fiecarui antreprenor / subantreprenor
trebuie să fie actualizat ori de câte ori este cazul iar lucratorii vor fi instruiti cu privire
la prevederile acestuia.
REABILITARE(CONSOLIDARE SI RESTAURARE) IMOBIL OTETELESANU, LOC. MAGURELE, JUD. ILFOV

Un exemplar actualizat al planului propriu de securitate şi sănătate al fiecarui


antreprenor/ subantreprenor trebuie să se afle în permanenţă pe şantier pentru a putea fi
consultat, la cerere, de către inspectorii de muncă, inspectorii sanitari, membrii
comitetului de securitate şi sănătate în muncă sau de reprezentanţii lucrătorilor, cu
răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.

CAPITOLUL 23
CONCLUZII

Managerul de Proiect, precum si personalul de conducere si supraveghere


al Antreprenorului si Subantreprenorilor vor asigura supravegherea permanenta a
lucrarilor in vederea prevenirii tututor riscurilor posibile identificate initial in prezentul
Plan de securitate si sanatate si in Planurile proprii de securitate si sanatate ale
Antreprenorului General si ale Subantreprenorilor, precum si a riscurilor potentiale
identificate pe parcursul executiei lucrarilor.
Prin grija Managerului de Proiect si a Antreprenorului General, se va realiza
evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de
echipamentele muncă folosite, de utilizarea substanţelor sau preparatelor periculoase, de
deplasarea personalului, de organizarea şantierului;
Prin grija Managerului de Proiect si a Antreprenorului General se vor stabili
măsuri pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, specifice lucrărilor pe care
antreprenorul / subantreprenorul le execută pe şantier, inclusiv măsuri de protecţie
colectivă şi măsuri de protecţie individuală si vor instala panouri de semnalizare a
riscurilor.
Lucratorii vor fi informati asupra riscurilor si masurilor ce trebuie luate
privind securitatea si sanatatea lor pe santier.
Lucratorii tebuie sa comunice imediat personalului de conducere si
supraveghere al Antreprenorului si Subantreprenorilor orice situatie de munca despre care
au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor,
precum si orice deficienta a sistemelor de protectie.
Lucratorii trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si
instruirea lor, precum si cu instructiunile primite din partea personalului de
supraveghere al Antreprenorului si Subantreprenorilor, astfel incat sa nu expuna la
pericol de accidentare atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de
actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
Lucratorii trebuie sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele
periculoase, mijloacele de transport si alte mijloace de productie.
Lucratorii trebuie sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat.
Coordonatorul de securitate si sanatate in munca desemnat de beneficiar va efectua vizite
de control in amplasament. Toate constatarile, neconformitatile si recomandarile
vor fi documentate in rapoarte ale vizitelor de control. In cazul constatarii de
neconformitati, se vor efectua vizite de control suplimentare, pentru a verifica modul
de aplicare a remedierilor stabilite.

Intocmit,
REABILITARE(CONSOLIDARE SI RESTAURARE) IMOBIL OTETELESANU, LOC. MAGURELE, JUD. ILFOV

ANEXA 1

Echipamentul de protectie va fi asociat cu potentialele riscuri de pe santier. In functie de natura


activitatii, tipurile de echipament de protectie care vor fi cerute pentru proiect vor include (dar nu se vor
limita):

NR.
FUNCTIA / MESERIA SORTIMENTUL
CRT.
Casca protectie
Centura siguranta
Scurta impermeabila
Cizme electroizolante
1. Personal tehnic de executie Manusi
Vesta vatuita
Încălţăminte cu talpă antiperforaţie
vară/iarnă
Halat –îmbrăcăminte lucru
Casca protectie
Ochelari protectie
Manusi protectie
Electricieni, instalatori, Cizme electroizolante
2. operatori sudura in Scurta impermeabilă
polietilena Cizme cauciuc
Vestă vatuită
Încălţăminte cu talpă antiperforaţie
vară/iarnă
Casca protectie
Ochelari
Manusi protecţie
Centura siguranta
3. Manipulanţi Scurta impermeabilă
Cizme cauciuc
Vestă vatuită
Încălţăminte cu talpă antiperforaţie
vară/iarnă
Casca protectie
Cizme cauciuc
Manusi protecţie
Soferi,
4. Scurta impermeabilă
maşinişti
Vestă vatuită
Încălţăminte cu talpă antiperforaţie
vară/iarnă
REABILITARE(CONSOLIDARE SI RESTAURARE) IMOBIL OTETELESANU, LOC. MAGURELE, JUD. ILFOV

ANEXA 2
FISA DE INSTRUIRE VIZITATORI

Firma / Santier: S.C. COSEDA SERVICE SRL / REABILITARE(CONSOLIDARE SI


RESTAURARE)IMOBIL OTETELESANU
FIŞĂ DE INSTRUIRE COLECTIVĂ privind securitatea şi sănătatea în muncă
întocmită azi ...........................................

Subsemnatul ........................................................................ , având funcţia de ..............................,


am procedat la instruirea unui număr de ....... persoane de la .................................................................. ,
conform tabelului nominal de mai jos, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru vizita
(prezenţa) în întreprindere/unitate în zilele...................
În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale:
..................................................................................................................................................………….
..................................................................................................................................................………….
..................................................................................................................................................………….
..................................................................................................................................................………….
..................................................................................................................................................………….
..................................................................................................................................................………….
Prezenta fişă de instruire se va păstra la ......................................................................………….

TABEL NOMINAL cu persoanele participante la instruire


Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi consemnate în fişa
de instruire colectivă privind securitatea şi sănătatea în muncă şi ne obligăm să le respectăm întocmai.

Nr. crt. Numele şi prenumele Act identitate/grupa sanguină Semnătura

Numele şi prenumele persoanei care a primit un exemplar ............................


Semnătura ............................................

Notă: Fişa se completează în 2 exemplare.