Sunteți pe pagina 1din 19

INSTRUCŢIUNE PROPRIE DE SECURITATE ŞI

SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
CIVILE ŞI INDUSTRIALE

CUPRINS
1
Denumire articol: pag.
Foaie de capăt 1
Cuprins 2
Cap. 1. Scop 3
Cap. 2. Domeniu de aplicare 3
Cap. 3. Definiţii si prescurtări 3
Cap. 4. Documente de referinţă 3
Cap. 5. Descrierea locului de muncă 4
5.1 Componentele sistemului de muncă 4
5.2 Factori de risc 4
5.3 Dotarea cu echipament individual de protecţie 5
Cap. 6. Responsabilităţi, obligaţii, reguli 6
1. SCOP Prezentele instrucţiuni cuprind un set de prevederi minimale şi obligatorii privind
securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor în raport cu sarcina de muncă pe durata
programului de lucru. Prin aplicarea şi respectarea prevederilor din conţinut, se urmăreşte
formarea unor deprinderi şi a unui comportament adecvat realizării în siguranţă a sarcinilor de
muncă.

2. DOMENIU DE APLICARE Instrucţiunea de lucru se aplică tuturor lucrătorilor care execută


lucrări de construcţii civile şi industriale şi anume: dulgher, fierar betonist, betonist, zidar, faianţar,
muncitor în construcţii etc..

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
Pentru scopurile acestei instrucţiuni se aplică termenii şi definiţiile conform art. 5 din Legea
319/2006.
Lucrător – persoană angajată de către angajator, care îşi desfăşoară activitatea într-un loc de
muncă şi care duce la îndeplinire o sarcină de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează
activităţi casnice.
Loc de muncă: locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile sau şantierele
societăţii, inclusiv orice alt loc din aria societăţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfaşurării
activităţii.
Echipament individual de protecţie (EIP): orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un
lucrător pentru a-I proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să-i pună în pericol
securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat
pentru a îndeplini acest obiectiv.
CSSM : Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă,
Cp. SSM-SU : Compartiment Securitate şi Sănătate în Muncă – Situaţii de Urgenţă,
Lucrător desemnat SSM-SU: persoană desemnată prin decizia angajatorului, pentru a se ocupa
de activităţile de prevenire şi protecţie şi care îndeplineşte cerinţe minime de pregătire în
domeniul SSM cel puţin nivel mediu.

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1 OHSAS 18001:2004 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale,
4.3 Legea 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă,
4.4 Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă,
4.5 Metoda INCDPM pentru evaluarea factorilor de risc din 2002.
4.6 HG 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.

5. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCĂ


5.1. Componentele sistemului de muncă pentru activităţi de birou:
5.1.1. Lucrător.
- Lucrătorul pentru prestarea activităţilor înscrise în profilul de activitate al societăţii este
angajat în conformitate cu prevederile legale stabilite prin Legea nr. 53/2003 – Codul
Muncii.
- Încadrarea în muncă corespunde pregătirii profesionale a fiecărui salariat.
5.1.2. Sarcina de muncă.
- Realizarea atribuţiilor de serviciu corespunzătoare postului.
5.1.3. Echipament de muncă.
- Schele, platforme, scări etc.
- Unelte electrice de mână: flex, bormaşină, circular;
- Lopată, cazma, târnăcop, roabă, ciocan, mistrie, cancioc;
- Cofraje, popi;
- Matriale pentru construcţii: cărămidă, fier beton, cherestea etc.;
- Beton, mortar, nisip etc.
5.1.4. Mediul de muncă.
- Lucrul în aer liber este caracterizat de intemperii: căldură toridă, ger, ploaie, viscol, grindină.

5.2. Factori de risc (riscuri potenţiale de accidentare şi îmbolnăvire profesională=


5.2.1. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie

a) Prindere, strivire membre superioare la manipularea materialelor de construcţii, sau


la deservirea echipamentelor de muncă (organe de maşini în mişcare, dispozitive.);
b) Lovire de către vehicule (auto sau utilaje pentru construcţii) care se deplasează sau
execută manevre în şantier;
c) Cădere liberă de obiecte (scule, materiale, echipamente etc.) de la înalţime;
d) Pericol de prăbuşire! - ex: prăbuşirea peretelui sau planşeului în cazul lucrărilor de
demolare, prăbuşirea cofrajelor la decofrarea planşeului etc.;
e) Cădere de la înălţime datorită scărilor (schelelor) necorespunzătoare;
f) Surparea pereţilor tranşeei sau gropii (lipsa sprijinirilor) îndeosebi în cazul executării
lucrărilor de săpătură.
g) Pericol de lovire, tăiere, înţepare, membre superioare şi inferioare la contactul cu
suprafeţe periculoase;
h) Proiectare de particule în ochi – ex: la utilizarea flexului pentru tăiere sau polizare, la
spargerea manuală cu dalta a peretelui sau planşeului etc.;
i) Vibraţii excesive - ex: la lucrul cu pickhammerul, maiul compactor etc.;
j) Electrocutare prin atingere directă, indirectă - ex :lucrul cu echipamente electrice
defecte;
k) Arsură termică - ex: la manipularea bitumului fierbinte, lucrul cu foc deschis etc.;
l) Lucrul cu substanţe iritante (ciment, var, ipsos etc.) care deshidratează pielea, o
crapă si poate provoca alergii;

5.2.2. Factori de risc proprii mediului de muncă


a) Temperatura ridicată sau coborâtă a aerului, în funcţie de anotimp la lucrări in aer
liber;
b) Zgomot sub limita maximă admisă, datorat funcţionării utilajelor de construcţii;
c) Intemperii (vânt, viscol, ploaie) la lucrul în aer liber;
d) Existenţa pulberilor pneumoconiogene – ex: la prepararea betonului sau mortarului,
transportul cimentului şi varului, la efectarea curaţeniei etc.
e) Gaze sau vapori toxici şi inflamabili ex: vopsirea in spaţii închise;
f) Relaţii de muncă necorespunzătoare (necooperare, antipatie, invidie);

5.2.3. Factori de risc proprii sarcinii de muncă


a) Succesiune greşită a operaţiilor – datorită în general a slabei pregătiri teoretice şi
profesionale, precum şi a fluctuaţiei mari de personal;
b) Efort fizic frecvent şi prelungit în timpul executării lucrărilor ex: transportul
materialelor de construcţii, prepararea betonului, executarea de lucrări de
terasamente etc.;
c) Poziţii de lucru forţate ex: aplecat, în genunchi, lucru la înălţime, în şanţuri etc.;

5.2.4. Factori de risc proprii lucrătorului


a) Organizarea necorespunzătoare a locului de muncă -ex: lipsa împrejmuirii zonei de
lucru, indicatoare etc;
b) Executarea operaţiilor de întreţinere şi curăţire a utilajului în timpul funcţionării;
c) Nesincronizare de operaţii - ex: la manipularea materialelor lungi sau grele;
d) Executarea de lucrări periculoase, din proprie iniţiativă care nu fac obiectul sarcinii de
muncă -ex: intervenţia la instalaţia electrică;
e) Deplasări sau staţionări în zone periculoase – ex: în raza de acţiune a utilajelor de
construcţii;
f) Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, dezechilibrare, alunecare;
g) Cădere de la înălţime - prin păşire in gol (ex: - goluri neîmprejmuite);
h) Accident de traseu – pe durata şi traseul deplasării de acasă la serviciu şi invers;
i) Prezentarea la lucru în condiţii psiho-fiziologice necorespunzătoare (oboseală, boală,
lucrul sub influenţa alcoolului);
j) Comunicări şi glume accidentogene;
k) Omiterea unor operaţii cu scopul de a uşura munca in detrimentul securităţii
lucrătorului;
l) Neutilizarea echipamentelor de protecţie colectivă sau a echipamentelor de protecţie
individuală.

5.3. Dotarea cu echipament individual de protecţie – EIP.


5.3.1. Echipamentul individual de protecţie utilizat în şantier este compus din: încălţăminte
de protecţie, mănuşi de protecţie, salopetă, tricou, pelerină de ploaie, cască de
protecţie, centură de siguranţă (tip ham cu frânghie, limitator de cădere şi amortizor de
şoc).

6. RESPONSABILITĂŢI / OBLIGAŢII / REGULI

6.1. Angajatorul
a. Stabileşte structurile organizatorice proprii prin acte de autoritate emise în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, cu privire la decizia de realizare a securităţii şi sănătăţii în
muncă (serviciu intern sau extern de prevenire şi protecţie);
b. Selecţionează profesional şi acceptă la muncă persoane care să corespundă cerinţelor şi
condiţiilor reale de muncă;
c. Execută verificarea anuală şi ori de câte ori este necesar a stării de sănătate a salariaţilor;
d. Asigură resursele financiare pentru realizarea măsurilor cuprinse în planul de prevenire şi
protecţie;
e. Dotează lucrătorii cu echipament individual de protecţie- EIP;
f. Asigură cele mai bune mijloace de muncă (verificate şi controlate), în vederea realizării în
siguranţă a sarcinilor de muncă.
g. Instruieşte lucrătorii privind securitatea în muncă şi situaţii de urgenţă.

6.2. Lucrătorul
6.2.1 Obligaţiile lucrătorului:
a. să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregatirea şi instruirea sa, precum şi cu
instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care
pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
b. să utilizeze corect mijloace de producţie din dotare şi să asigure supravegherea
permanentă a instalaţiilor, maşinilor, a dispozitivelor de siguranţă, a aparatelor de măsură
şi control;
c. să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie;
d. să nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau înlaturarea
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ;
e. să-şi îndeplinească întocmai îndatoririle de serviciu, să prevină orice faptă care ar putea
pune în pericol securitatea personalului şi integritatea instalaţiilor, utilajelor, maşinilor, să
înlăture operativ orice situaţie care ar putea constitui o sursă de pericol.
f. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă
despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi
sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
g. să aducă la cunoştinţa conducatorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoană;
h. să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea şefului sau a altui conducător al locului
de muncă în timpul serviciului, să se preocupe permanent de buna funmcţionare a
activităţii.
i. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
j. să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
k. să urmărească modul cum sunt respectate normele de securitate în muncă şi PSI de
către colegii de muncă, iar în caz de abateri, să atragă atenţia celui în cauză şi să
sesizeze pe conducătorul locului de muncă;
l. se interzice personalului muncitor să introducă sau să consume în timpul programului
băuturi alcoolice ori să faciliteze săvârşirea acestor fapte
m. să respecte normele de disciplină în muncă prin:
o exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite prin fişa postului;
o neexecutarea unor operaţii periculoase – neprevăzute în sarcina de muncă;
o respectarea semnelor convenţionale şi a plăcuţelor de avertizare;
o respectarea hotărârilor conducerii şi/sau dispoziţiilor şefului ierarhic;
o respectarea orelor de începere şi terminare a programului de lucru stabilit de
conducere, după necesităţi;
o prezentarea la program în deplină capacitate de muncă, odihnit şi cu ţinută
corespunzătoare;
o menţinerea unui comportament civilizat şi a unui climat de colaborare în relaţiile de
muncă cu ceilalţi colegi;
o evitarea jocului şi glumelor în timpul programului de lucru;
o evitarea alergării, urcării sau coborârii scărilor prin sărirea mai multor trepte odată şi
peste eventualele obstacole;
o menţinerea ordinei şi curăţeniei la locul de muncă şi evitarea aglomerării de
materiale pe căile de acces şi pe platformele de lucru;
o participarea în mod regulat la instruirile privind securitatea în muncă şi cele pentru
situaţii de urgenţă, precum şi la aplicaţii practice.
o respectarea regulilor de igienă în muncă;
6.2.2 Prevederi generale de SSM
a. Neexecutarea de reparaţii sau lucrări de întreţinere a utilajului în timpul funcţionării
(ungere, curăţire);
b. Utilizarea sculelor, schelelor şi utilajelor corespunzătoare (fără defecte);
c. Obligativitatea purtării şi folosirii corecte în timpul lucrului a echipamentului individual de
protecţie şi de lucru - ex: purtarea EIP pentru lucrul la înălţime (centură de siguranţă tip
ham, frânghie, atenuator de şoc, limitator de cădere);
d. Lucrul în echipă – formaţia de lucru va fi formată din cel puţin 2 lucrători dintre care cel
puţin unul cu experienţă;
e. Pregătirea locului de muncă (de foarte multe ori este neglijată) prin:
- împrejmuire cu bandă avertizoare a zonei de lucru
- împrejmuirea cu balustrade perimetrale – când se lucrează la înălţime
- împrejmuirea golurilor ex: casa scării, casa liftului, guri de canalizare etc.
f. Acordarea unei atenţii mai mari lucrătorilor vulnerabili la accidente (cf. statisticilor):
- tinerii sub 25 de ani – datorită lipsei de experienţă;
- lucrătorii peste 50 de ani – datorită rutinei în execuţia lucrărilor şi neglijarea măsurilor
de SSM.
g. Executarea lucrărilor cu grad mai mare de pericol în prima parte a zilei când organismul
este mai odihnit.
h. Refuzarea lucrărilor pentru care nu sunteţi pregătiţi profesional şi instruiţi privind
securitatea în muncă;
i. Sunt interzise:
- consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru precum şi
prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau de oboseală.
- executarea unor operaţii periculoase – neprevăzute în sarcina de muncă;
- distragerea atenţiei unui lucrător care execută o operaţie. Aşteptaţi să termine
operaţia respectivă, apoi comunicaţi cu el.

6.2.3. Prevederi specifice:

A. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ


- Zona şantierului trebuie marcată pentru a se evita accesul persoanelor străine în şantier.
Lucrările de construcţii situate de o parte şi de alta a drumurilor trebuie să fie îngrădite.
- Căile rutiere pentru accesul şi circulaţia pe şantier trebuie executate cu precădere înaintea
începerii lucrărilor pe bază şi marcate cu indicatoare de semnalizare rutieră pentru
circulaţie.
- Circulaţia mijloacelor de transport în incinta şantierului trebuie să se facă pe căi rutiere
special amenajate.
- Zonele periculoase trebuie să fie marcate prin indicatoarele de securitate, corespun-
zatoare standelor, iar noaptea accesul în zonă trebuie să fie semnalizat prin lumini de
culoare roşie.
- Zona de lucru va fi împrejmuită în mod obligatoriu în raza de acţionare a utilajelor de
ridicat, respectiv a lucrărilor ce prezintă pericol.
- Pentru a preveni căderea oamenilor, a sculelor şi a materialelor, podinile schelelor şi ale
rampelor de acces situate mai sus de 1 m de la nivelul solului sau al planşeului trebuie să
fie îngrădite cu parapete.
- În cazul schelelor de faţadă, la clădirile situate în lungul drumurilor publice, podina de
lucru trebuie să aibă spre drum o vizieră de protecţie înclinată în sus. Lăţimea vizierei nu
trebuie să fie mai mică de 1 m.
- Când este necesar, în zonele periculoase trebuie să se organizeze pilotarea mijloacelor de
transport sau se vor stabi posturi de supraveghere dirijata a circulaţiei.
- Căile de circulaţie trebuie menţinute în permanenţă libere, curate şi asigurate împotriva
pericolului de alunecare şi derapare.
- În interiorul şantierului viteza de circulaţie trebuie să se limiteze în funcţie de starea căilor
de circulaţie, condiţiile de vizibilitate şi circulaţia personalului.
- Traversarea căilor de circulaţie de către pietoni trebuie să se facă numai prin locurile unde
sunt indicatoare sau marcaje. Atunci când acestea lipsesc, tranversarea trebuie să se facă
după ce, în prealabil, pietonii s-au asigurat că nu există vreun pericol.
- Acolo unde trecerea se face prin acelaşi loc cu vehiculele, calea de acces a personalului
trebuie să se amenajeze pe una din laturile trecerii, fiind despărţită de calea de acces a
vehiculelor printr-o balustradă.
- Locurile de muncă periculoase sau cele pe lângă care nu există o circulaţie intensă trebuie
să fie îngrădite şi semnalizate prin plăci avertizoare ziua şi noaptea.
- Pasarelele, scările şi platformele de lucru de lângă utilajele de construcţii trebuie să fie
îngrădite şi întreţinute în stare de curăţenie.
- Gropile şi puţurile de foraj de pe teritoriul şantierului trebuie acoperite şi îngrădite.
- Locurile de trecere pentru oameni sau vehicule, peste gropi, sau alte maşini în mişcare,
trebuie amenajate cu podeţe de trecere, construite în funcţie de condiţiile de lucru.
- În timpul nopţii trebuie să fie iluminate căile ferate, scările de acces, trecerile pentru
salariaţi, căile de circulaţie pentru salariaţi spre şi dinspre locul de muncă, locurile de
muncă de pe şantier şi din interiorul clădirii.
- Dacă utilajele de la sunt dotate cu instalaţie proprie de iluminat în timpul lucrului noaptea,
pe lângă iluminatul local al şantierului trebuie folosit şi iluminatul cu sursa de iluminare a
utilajului.
- Evacuarea molozului şi a deşeurilor de materiale de pe clădirile în construcţie şi de pe
schele, de la o înălţime mai mare de 4 m, trebuie făcută cu ajutorul jgheaburilor închise
sau în containere. Capătul inferior al jgheaburilor închise trebuie să se afle la o înălţime de
cel mult 1 m deasupra solului. În cazul în care acest lucru nu este posibil, capătul inferior
al jgheabului trebuie plasat într-un buncăr de depozitare, pentru a se evita producerea
prafului.
- La repartizarea angajaţilor pe locuri de muncă se va ţine seama de aptitudinile lor fizice şi
psihice, de starea de sănătate(confirmată prin avizul medicului) , de nivelul cunoştinţelor
generale, de vechimea şi experienţa în activitatea respectivă
- Angajarea personalului muncitor se va face pe baza examenului medical obligatoriu cu
confirmarea scrisă a medicului că locul de muncă sau profesia respectivă nu este
contraindicată viitorului salariat
- Efectuarea controlului medical periodic pentru stabilirea stării de sănătate a salariaţiilor şi
luarea în evidenţă a acelor persoane care necesită o supraveghere medicală deosebită
- Este strict interzisă orice improvizaţie sau modificare a tehnologiei de lucru fără viza şi
aprobarea conducătorului societăţii sau a conducătorului locului de muncă.
- Este strict interzisă orice modificare a destinaţiei utilajelor sau instalaţiilor dacă acestea
contravin normelor de securitate
- Se va asigura în permanenţă buna funcţionare a aparatelor de măsură şi control şi
dispozitivelor de securitate a muncii
- Personalul muncitor care urmeză să execute lucrări de construcţii nu trebuie să fie obosit
sau sub influenţa băuturilor alcoolice şi să fie dotat cu echipament de lucru şi protecţie
corespunzător lucrărilor ce le are de executat (cască, centură de siguranţă, mănuşi,
ochelari de protecţie, etc.) conform listei interne de acordare a EIP.
- Sculele, dispozitivele şi utilajele din dotarea şantierului vor fi în bună stare de funcţionare
şi vor corespunde cerinţelor de securitate
- Se interzice transportul prin purtare directă a greutăţilor mai mari de 50 kg.
- Pentru transportul sarcinilor care depăşesc această valoare vor fi folosite cărucioare, tărgi
etc.
- Pentru lucrările executate la înălţime sub 5 m se vor folosi schele simple, iar pentru
înălţime peste 5 m se vor utiliza schele conform standardelor în vigoare.
- Schelele vor fi prevăzute cu balustradă şi panouri din lemn sau metalice pe toată lăţimea
schelei, să fie rezistente, astfel încât să corespundă sarcinilor pe care le vor avea de
suportat. Se interzice folosirea schelelor improvizate, neconsolidate şi ancorate
corespunzător şi circulaţia muncitorilor sub schelele pe care se lucrează
- Personalul muncitor din şantier va fi folosit numai la lucrările şi în zona de lucru pentru
care a fost instruit din punct de vedere al securităţii în muncă şi care cunoaşte procedeele
corecte de muncă, riscurile de accidentare şi îmbolnăvirile la care eventual se poate
expune , măsurile de securitate ce trebuie respectate
- La toate locurile periculoase (lucrul la înălţime cu utilaje în mişcare, cuplaje şi elemente
mecanice în funcţiune se vor amplasa plăcuţe avertizoare de securitate;
- Gropile din şantier, excavaţiile vor fi împrejmuite şi protejate împotriva pericolului de
cădere
- Utilajele de construcţie inclusiv cele închiriate(autobetonieră, betonieră,încărcătorul
frontal,basculantă, etc.) vor fi astfel instalate şi poziţionate încât să se asigure stabilitatea
şi imposibilitatea unor deplasări necomandate
- Se interzice lăsarea pe şantier a maşinilor şi utilajelor de construcţii precum şi a
mijloacelor de transport în poziţie neasigurată în care este posibilă deplasarea lor
necomandată.
- De asemenea, în zilele nelucrătoare sau după terminarea programului zilnic , utilajele vor
fi încuiate, iar cheia de contact va fi păstrată la şeful de activitate sau la persoana care
asigură serviciul de pază(acesteiarevenindu-i întreaga responsabilitate privind asigurarea
şi supravegherea utilajului).
- Materialele din şantier vor fi depozitate în stive stabile în afara căii de acces
- În interiorul şantierului viteza maximă a mijloacelor de transport şi a utilajelor auto folosite
în lucrările de construcţii va fi de maxim 5 km/oră.
- Utilajele şi sculele acţionate electric vor fi conectate la centura de împământare.
- Materialele, sculele, dispozitivele de lucru vor fi strânse după încetarea lucrului şi
asigurate în magazii (depozit).
- Se interzice aruncarea sculelor sau materialelor de la înălţime.
- Utilajele, instalaţiile, sculele, vor fi ţinute într-o stare perfectă de ordine şi curăţenie.
- Fiecare salariat este obligat înainte de încetarea activităţii zilnice să facă ordine şi
curăţenie la locul de muncă.
- Se interzice folosirea echipamentului de protecţie şi de lucru în alte scopuri şi în afara
orelor de program.
- Obiectele tăioase, ascuţite vor fi manevrate cu mare atenţie folosindu-se în acest sens
mănuşi sau palmare.
- Se interzice folosirea motorinei, a benzinei, a diluanţilor şi a altor substanţe imflamabile
pentru operaţiile de spălare, degresare la locul de muncă.
- Este obligatoriu asigurarea şi păstrarea curăţeniei în incinta spaţiului de lucru, înlăturându-
se ori de câte ori este nevoie petele de ulei, carburanţi etc., de pe paviment sau instalaţii.
- Se interzice păstrarea în vase deschise în incinta spaţiilor de lucru, în depozite, magazii
de materiale a substanţelor inflamabile (carburanţi, diluanţi, acetonă, etc.).
- Persoanelor care se prezintă la programul de lucru sub influenţa alcoolului li se interzice
accesul în unitate şi li se aplică sancţiuni prevăzute de codul muncii.
- Se interzice fumatul în toate spaţiile cu pericol la incendiu inclusiv depozite şi magazii,
introducerea de materiale ori produse care prin natura lor ar putea provoca incendii sau
explozii.
- Se interzice blocarea uşilor în timpul programului de lucru.
- Materialele din şantier vor fi depozitate în stive stabile în afara căii de acces
- În interiorul şantierului viteza maximă a mijloacelor de transport şi a utilajelor auto folosite
în lucrările de construcţii va fi de maxim 5 km/oră.
- Utilajele şi sculele acţionate electric vor fi conectate la centura de împământare.

B. MANIPULARE MATERIALE
- La operaţiile de încărcare, descărcare, transport, manipulare şi depozitare, efectuate cu
doi sau mai mulţi muncitori, unul dintre aceştia va fi însărcinat în mod special cu
conducerea şi supravegherea activităţii respective, alegerea procedeeului de muncă
nepericulos, efectuarea comenzilor, coordonarea mişcărilor, etc.
- În timpul transportului se interzice circulaţia persoanelor pe Încărcătura din mijloacele
auto, etc.
- Lucrătorii care execută operaţiile de încărcare-descărcare, transport, depozitare a
materialelor, precum şi la manipularea acestora vor fi dotaţi cu echipament de protecţie
adecvat, potrivit normativului propriu, iar pe timp de iarnă cei care lucrează în permanenţă
în aer liber sau în spaţii neîncălzite, vor purta îmbrăcăminte groasă, încălţăminte adecvată
şi vor avea la dispoziţie încăperi încălzite pentru pauzele de lucru.
- La operaţiile de încărcare –descărcare a materialelor ambalate şi neambalate, a profilelor
metalice, grinzilor etc., unde caroseria depăşeşte înălţimea de 1 m faţă de sol, se vor
folosi scări de lemn ancorate la partea de sus cu ajutorul unor cârlige de prindere fixate pe
scară pentru urcarea şi coborârea personalului în condiţii de siguranţă.
- Se interzice urcarea sau coborârea personalului muncitor prin excaladarea obloanelor,
cauciucurilor ori prin sărire din auto în cazul coborârii.
- Încărcarea materialelor în mijloace auto descoperite se va face numai până la nivelul
obloanelor, întreaga greutate va fi repartizată uniform pe toată suprafaţa caroseriei pentru
echilibrarea corectă a mijlocului de transport.
- Înainte de începe operaţia de încărcare-descărcare dintr-un mijloc de transport acesta va
fi asigurat contra deplasării necomandate, prin frânare sau saboţi de oprire.
- Căile de circulaţie atât cele exterioare cât şi cele interioare, trebuie menţinute în
permanenţă libere, fără a se bloca cu diferite materiale
- Alimentarea cu energie electrică a utilajelor, sculelor, aparatelor,dispozitivelor se va face
numai de la tabloul de distribuţie(tabloul general)prevăzut cu siguranţe fuzibile şi prize cu
contact de protecţie prin cablu flexibil cauciucat.
- Unul din conductorii cablului va fi destinat racordării la instalaţia de protecţie prin legare la
pământ.
- Este interzisă alimentarea cu energie electrică a unui utilaj mobil de la un alt utilaj aflat în
apropiere.
- Toate locurile de muncă destinate operaţiilor de încărcare-descărcare precum şi căile de
circulaţie să fie iluminate pe timp de noapte.

C. ELECTROSECURITATE
- Toate utilajele, echipamentele, instalaţiile şi sculele acţionate electric, trebuie să
corespundă normelor de securitate în muncă, privind protecţia împotriva pericolelor de
electrocutare,
- Este interzisă alimentarea cu energie electrică a utilajelor, sculelor , dispozitivelor, dacă
există posibilitatea atingerii pieselor aflate normal sub tensiune.
- Angajaţii care lucrează cu un utilaj acţionat electric au obligaţia ca înainte de punerea lui
în funcţiune să verifice vizual imposibilitatea atingerii pieselor care se află normal sub
tensiune şi dacă utilajul este racordat la centura de împământare.
- Este strict interzisă mutarea sub tensiune a utilajelor şi echipamentelor electrice mobile.
- Pentru a fi mutate din locul de staţionare utilajele şi echipamentele mobile vor fi obligatoriu
scoase de sub tensiune, montate la locul unde vor funcţiona şi apoi se vor alimenta cu
tensiune.
- Scoaterea de sub tensiune se va face prin scoaterea ştecherului din priză sau
deconectarea de la reţea (tabloul de distribuţie) astfel încât să se poată întrerupe
tensiunea din cablu de alimentare a utilajului respectiv.
- Toate utilajele şi instalaţiile electrice din cadrul şantierului trebuie să fie verificate după
fiecare reparaţie sau modificare pentru a se testa eficacitatea măsurilor de securitate în
muncă împotriva pericolului de electrocutare.
- Se interzice categoric lucrul şi accesul la instalaţiile electrice sub tensiune a personalului
muncitor neavizat (necalificat).
- Electricianul care deserveşte instalaţiile electrice va fi autorizat în funcţie de complexitatea
instalaţiilor şi lucrărilor ce le execută(grupa I şi II de autorizare).
- Electricianul, atunci când constată o stare de pericol, care poate conduce la accidente
grave sau avarii este obligat să ia măsuri de eliminare a acestora.
- La efectuarea intervenţiilor la instalaţiile electrice sub tensiune, electricianul va purta
obligatoriu echipamentul electroizolant (cizme electroizolante, mănuşi electroizolante,
ochelari de protecţie), scule electroizolante.
- Lucrătorul trebuie să cunoască caracteristicile funcţionale ale instalaţiilor, utilajelor,
maşinilor la care lucrează, să aplice întocmai normele de funcţionare şi întreţinere ale
acestora, normele şi instrucţiunile proprii de securitate în muncă şi prevenirea incendiilor.

D. DEPOZITAREA MATERIALELOR ÎN INCINTA ŞANTIERULUI


- Materialele depozitate în magazii vor fi aranjate pe sortimente şi dimensiuni, folosindu-se
stelaje şi rafturi.
- Între rafturi (stelaje) se vor lăsa spaţii în funcţie de natura materialelor, încât să se asigure
circulaţia personalului muncitor şi a utilajelor de manipulare.
- Depozitarea materialelor, prefabricatelor, panourilor şi a utilajelor pe şantier în depozite
deschise, magazii sau lângă lucrările în curs de execuţie se va efectua astfel:
- materialele lungi şi grele (ţevi, profile, panouri, tuburi, material lemnos,etc.) nu se vor
sprijini de pereţi, schele sau garduri şi nu se vor depozita în cantitate prea mare într-un
spaţiu restrâns: acestea se aşază în stive cu şipcă între rânduri şi proptele laterale,
înălţimea stivei nedepăşind 1,5 m.
- Agregatele (balast, nisip, pietriş) se depozitează în grămezi taluzate;
- Cărămizile, B.C.A –urile se aşază în paleţi sau în stive cu răndurile întreţesute şi
încrucişate;
- Plăcile ceramice de acoperiş, ţiglă, beton celular autoclavizat se aşază pe muchii, în stive
de cel mult 1 m cu şipci între rânduri;
- Materialele în butoaie se aşază în stive de cel mult 3 rânduri, aşezate culcat cu şipci între
ele şi cel mult 2 rânduri dacă se aşază în picioare;
- Materialele mărunte ambalate în lăzi se aşază în stive cu înălţimea de cel mult 2 m;
- Materialele ambalate în saci (ciment, var, ipsos, glet, etc.) se vor depozita în stive de
maxim 10 saci înălţime aşezaţi culcat;
- Vopselele conţinând adaosuri toxice, precum şi alte substanţe toxice vor fi păstrate în
încăperi cu aerisire, izolate de alte materiale şi ferite de sursa de foc sau de
supraîncălzire;
- Recipienţii ce conţin gaze combustibile, se vor păstra în spaţii speciale acoperite, bine
aerisite, izolate de surse care produc flacără sau de locuri unde se execută sudură;
- Depozitarea materialelor uşor inflamabile (benzină, petrol,motorină,etc.) precum şi
lubrifianţi, se va face numai în rezervoare şi în locuri izolate, respectându-se Normele
Specifice de Prevenire şi Stingere a Incendiilor;
- Toate materialele stivuite în depozite deschise se vor aşeza pe teren nivelat, stivele vor fi
sprijinite pe ambele părţi spre a se evita alunecarea sau rostogolirea materialelor;
- Între stive se vor lăsa spaţii pentru circulaţia vehiculelor şi a personalului muncitor;

E. PREPARAREA, TURNAREA ŞI TRANSPORTUL BETONULUI


- În timpul preparării betonului cu betoniera din dotarea punctului de lucru, se interzice
curăţirea tobei de amestec în timpul funcţionării acesteia sau introducerea mâinii în
interiorul tobei sau în zona angrenajului.
- Curăţirea tobei betonierei şi a altor elemente componente, executarea unor lucrări de
întreţinere sau reparaţii, este permisă numai după oprirea instalaţiei şi a deconectării de la
sursa de acţionare;
- Înainte de punerea în funcţiune a betonierei se vor lua măsuri de poziţionarea acesteia pe
teren nivelat, asigurarea roţilor cu pene, conectarea motorului electric la centura de
împământare;
- Se interzice folosirea betonierei în situaţia când cablul de alimentare este necorespunzăto
(înnădituri, rupturi, desizolat, etc.).
- Când sursa de curent pentru alimentarea betonierei este la o distanţă mai mică de 10 m,
cablul de alimentare va fi suspendat pe capre sau fixat pe console pentru a fi ferit de
şocuri, lovituri, secţionări, etc.;
- La distanţe mai mici de 10 m cablul de alimentare va fi protejat cu manşoane, protecţii din
scândură, etc.;
- Transportul betonului se va face cu roaba, targa şi găleata după caz şi cu încărcătorul
frontal pentru distanţe mai mari;
- La transportul betonului pe verticală şi orizontală se interzice staţionarea personalului
muncitor sub şi în raza utilajului de ridicat.
- Pentru urcarea manuală a betonului pe verticală se vor folosi şi găleţi după caz, antrenate
cu ajutorul scripeţilor cu cablu de oţel.
- La operaţia de preparare, transport şi turnare a betonului, muncitorii vor purta cizme de
cauciuc apă-noroi;
- În cazul folosirii vibratorului acţionat electric pentru completarea betonului, muncitorul care
execută vibrarea betonului va urmări înaintea punerii în funcţiune dacă carcasa
vibratorului este legată la pământ, dacă conductorii electrici care alimentează cu energie
vibratorul sunt flexibili şi izolaţi în tub de cauciuc;
- În timpul deplasării vibratorului, precum şi întreruperii lucrului oricât de scurt, se va
deconecta obligatoriu vibratorul de la reţea;
- Se interzice folosirea vibratoarelor defecte;
- Circulaţia pe cofraje (după montarea armăturii) pentru transportul betonului se va face pe
podine aşezate pe capre, cu o lăţime de cel puţin 1,2 m;
- În cazul transportului pe schele şi eşafodaje acesta se va face pe o podină de cel puţin de
1,2 m lăţime împrejmuită cu balustradă şi bordură de margine;
- Se interzice circulaţia personalului muncitor în zona de basculare a betonului din mijlocul
de transport .
- Staţionarea personalului muncitor în timpul basculării este permisă în partea opusă
efectuarii operaţiei.
- La transportul şi turnarea betoanelor cu ajutorul pompelor de beton, se vor respecta
următoarele măsuri:
- Personalul muncitor care deserveşte instalaţia de pompare va purta obligatoriu ochelari de
protecţie;
- După terminarea montării pompei, conducta pentru transportul betonului va fi încercată la
o presiune hidraulică de cel puţin 1,5 ori mai mare decât presiunea de regim;
- Înainte de introducerea betonului în conductă se vor verifica toate îmbinările şi racordurile
tronsoanelor. În faţa orificiului de evacuare se va monta o apărătoare înclinată;
- Demontarea pompei sau conductei pentru transportul betonului se va face numai după
oprirea funcţionării instalaţiei;
- Curăţirea conductelor pentru transportul betonului se face la o presiune de cel puţin 15
bari. În timpul curăţirii personalul muncitor va fi îndepărtat la o distanţă de cel puţin 10 m
de conductă;
- În cazul defectării pompei sau în cazul formării de dopuri de beton în conductă,
funcţionarea pompei va fi oprită imediat;
- Montarea şi demontarea elementelor pompei se va face de personal calificat şi cunoscător
al instalaţiei;
- Imediat după turnare, dispozitivele pentru transportul betonului vor fi spălate obligatoriu
spre a se evita înfundarea şi deteriorarea lor;

F. FASONAREA ŞI MONTAREA ARMĂTURILOR DE FIER – BETON


- Descolăcirea şi îndreptarea oţelului pentru armarea betonului va făcută pe o suprafaţă de
teren liberă, destinat numai pentru acest scop;
- Operaţia de îndreptare a fierului va fi făcută cu cleşti pentru tăiat fier-beton sau cu ajutorul
flexului, cu ajutorul unor dispozitive de prindere a barelor;
- Se interzice tăierea cu flexul a barelor cu diametrul mai mic de 8 mm;
- Tăierea cu flexul se va face bară cu bară;
- Îndoirea manuală a barelor de oţel se va face cu cheie specială, în bună stare pentru a nu
se produce rănirea mâinilor personalului muncitor;
- Se interzice montarea armăturilor în apropierea liniilor electrice aflate sub tensiune;
- Este interzisă circulaţia şi montarea armăturilor de pe cofrajul planşeelor înainte ca
acestea să fie bine consolidate şi verificate în prealabil;
- Pentru montarea armăturilor de oţel la înălţime când nu este posibil să se realizeze
parapete de protecţie , lucrătorii vor fi dotaţi cu centuri de siguranţă.

G. LUCRĂRI DE DULGHERIE (COFRARE - DECOFRARE)


- Panourile din lemn sau scândurile folosite la alcătuirea cofrajelor vor fi asamblate perfect
şi bine consolidate între ele;
- Cofrajele pentru turnarea elementelor din beton armat inclusiv sprijinirile şi susţinerile
precum şi platformele de lemn se vor executa din materiale corespunzătoare care să
reziste la greutatea betonului turnat;
- Montarea şi demontarea cofrajelor se va putea face şi de pe schele mobile cu platforme
fixe;
- Platformele schelelor vor trebui să se deplaseze şi să se ridice în condiţii uşoare şi simple
şi să fie prevăzute cu scări de acces şi platforme de lucru cu parapeţi de protecţie, pentru
cofrajele montate până la 5 m înălţime se admite şi montarea lor de pe scări asigurate
contra alunecării sau răsturnării.
- Pentru montarea cofrajelor la unele elemente în extremităţile construcţiei (stâlpi susţinere)
se vor executa schele în consolă, prevăzute cu balustradă şi bordură de protecţie.
- Cofrajele suspendate pentru planşeele de beton armat în cazul construcţiei cu schelet
metalic se vor aşeza numai după fixarea definitivă a pieselor ce constituie scheletul
metalic.
- Montarea cofrajului suspendat pentru planşeu se va efectua de pe o podină provizorie
pusă pe grinzile scheletului metalic şi asigurată pe contur cu parapeţi de protecţie;
- La folosirea popilor din lemn pentru sprijinirea şi susţinerea betonului se vor utiliza
material rezistente (bile) dimensionate corespunzător, folosindu-se tălpile la partea de
sprijinire pe sol, montându-se la o distanţă de cel mult 1 m unul faţă de celălalt;
- Prinderea popilor de susţinere va fi realizată cu scoabe sau cuie prin prindere de cofrajul
platformei;
- Decofrarea betonului se va face numai după întărirea suficientă a betonului şi în
următoarea ordine:
- părţile laterale ale elementului de construcţie
- celelalte elemente de beton cofrate;
- Timpul de întărire a betonului va fi determinat ţinând seama de prevederile normativului
pentru betoane, în funcţie de marca cimentului, temperatura medie exterioară şi
deschiderea elementuluide construcţie;
- Se interzice utilizarea răngilor şi târnăcoapelor la decofrare, precum forţarea sau izbirea
elementelor de susţinere;
- Decofrarea tavanului se va începe de la o margine în situaţia folosirii cherestelei la cofrag,
desfăcându-de scândură cu scândură;
- Pentru decofrare se va utiliza o schelă cu un singur element pe verticală, astfel
manevrarea scândurilor făcându-se cu uşurinţă şi cu atenţie pentru prevenirea unor
accidente;
- Stâlpii de susţinere vor fi eliminaţi treptat unul câte unul în funcţie de suprafaţa decofrată;
- Se interzice demontarea în totalitate a susţinerilor şi lăsarea cofrajului fără sprijin, existând
pericolul de prăbuşire a acestuia;
- Toate lucrările de cofrare şi decofrare se vor face sub directa supreaveghere şi
coordonare a maistrului sau a şefului de echipă.

H. LUCRĂRI DE ZIDĂRIE
- Executarea lucrărilor de zidărie la înălţime trebuie să se facă de pe schele tipizate sau
executate corespunzător normelor, montate şi consolidate rigid, asigurate la partea
superioară prin ancorare dacă este posibil ori sprijinite lateral cu elemente metalice sau
bile de lemn cu cârlig de prindere montate înclinat cu o deschidere faţă de sol la 45 0 .
Elementele de sprijin, vor fi încastrate în pământ sau cu ţăruşi de fixare;
- Se interzice circulaţia pe ziduri sau pe elementele metalice (grinzi) ale construcţiei;
- Zona de lucru a schelei, va fi împrejmuită şi semnalizată cu indicatoare de securitate;
- Prinderea materialelor de zidărie se va face pe podine special amenajate şi dimensionate
corespunzător sau pe planşee în locurile indicate de şeful de formaţie;
- Toate golurile periculoase vor fi inchise sau îngrădite cu parapeţi de protecţie.
- Se interzice aruncarea de la înălţime a moluzului şi a deşeurilor de materiale.

I. MONTAREA PANOURILOR PREFABRICATE


- Personalul muncitor care este folosit la montarea elementelor prefabricate trebuie să aibă
18 ani împliniţi şi să fie apt medical pentru lucrul la înălţime;
- Pentru montarea elementelor prefabricate se vor folosi schele metalice omologate bine
fixate şi consolidate, ancorate la partea superioară;
- Dacă acest lucru nu este posibil se vor monta elemente metalice sau din lemn (bile) pe
partea opusă peretelui la o înclinaţie de cca. 45 0 faţă de orizontală, cu bride de prindere la
partea usperioară de balustradă orizontală a schelei, iar la sol cu ţăruşi de consolidare.
- Se interzice executarea lucrărilor de montaj de pe scări mobile când înălţimea depăşeşte
1,5 m;
- Se interzice orice improvizaţie în activitatea desfăşurată la înălţime;
- Se interzice montarea de adaosuri, cărămizi, bucăţă de lemn la fixarea picioarelor schelei;
- În zona de montaj se vor respecta regulile de securitate în muncă prin îngrădirea zonei şi
atenţionarea prin indicatoare de securitate a personalului care circulă în zona de lucru,
asupra riscurilor de accidentare la care se poate expune;
- Panourile termoizolante înainte de a fi montate vor fi prinse cu dispozitive de agăţare şi de
legare la cârligul mijlocului de ridicat, scripete, palan, etrc., cu posibilitatea uşoară de
scoatere a dispozitivului de prindere după montarea panoului;
- Se interzice:
o lăsarea panourilor în poziţie suspendată;
o dezlegarea panourilor înainte de aşezarea pe reazeme sau pe poziţie de montare;
- La operaţia de montare a panourilor, muncitorii vor purta obligatoriu şi centuri de siguranţă
ancorate de elemente rigide ale construcţiei;

J. LUCRUL LA ÎNĂLŢIME
- Prin lucru la înălţime se înţelege orice activitate desfăsurată la peste 2 m pe baza
picioarelor lucrătorului până la sol;
- Lucrul la înălţime este permis numai dacă locul de muncă a fost amenajat şi dotat cu
platforme împrejmuite, podeţe, schele cu balustradă, toate acestea bine fixate şi
consolidate pentru prevenirea căderii în gol;
- Muncitorii care lucrează la înălţime vor purta obligatoriu echipamentul de protecţie
(centura de siguranţă, casca de protecţie) întreaga activitate va fi supravegheată în
permanenţă de către conducătorul lucului de muncă;
- Zona de lucru la sol va fi împrejmuită pe o rază corespunzătoare, marcată cu plăcuţe
avertizoare, iar când există pericolul de cădere a unor materiale, scule, etc., zona de sol
va fi păzită de un muncitor care are obligaţia să atenţioneze şi să devieze circulaţia
persoanelor sau a unor mijloace auto, care trec prin zonă;
- Personalul care lucrează la înălţime trebuie să fie apt medical şi nu trebuie să aibă
afecţiuni cronice (problemele cardiace, epilepsie, tulburări de echilibru etc.) care să le
pună în pericol viaţa;
- Muncitorii care au depăşit vârsta de 50 de ani nu vor fi folosiţi pentru lucru la înălţime în
special la lucrările complexe şi cu grad ridicat de pericol;
- La terminarea lucrului, sculele, resturile de materiale sau deşeuri rezultate vor fi strânse şi
coborâte cu grijă cu ajutorul frânghiei şi a scripetelui;
- Se interzice aruncarea de la înălţime a sculelor şi materialelor la întâmplare.

K. EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE FINISAJE ÎN CONSTRUCŢII.


Lucrări de tencuire
- Tencuirea exterioară se execută de pe schele corespunzătoare în conformitate cu
standardele în vigoare;
- La lucrările de tencuire interioară şi la lucrările de gletuire în interiorul încăperilor se vor
folosi schele interioare sau podine pe capre fixe (nedeplasabile);
- Folosirea scărilor duble este permisă numai pentru executarea lucrărilor mici de tencuire
sau reparaţii în locuri izolate;
- În situaţia când nu sunt schele, executarea glafurilor exterioare ale ferestrelor trebuie
executată de pe podine împrejmuite, aşezate pe console trecute în afară prin golul
ferestrei respective;
- Dacă tencuielile exterioare se execută în acelaşi timp pe mai multe nivele de lucru, se va
lua măsura ca echipele de la nivele diferite să nu lucreze pe aceeaşi verticală pentru
prevenirea căderilor de material de deasupra;

Lucrări de zugrăveli şi vopsitorii


- Lucrările exterioare de vopsitorii şi zugrăveli se vor executa de pe schele sau de pe scări
standardizate;
- Se interzice circulaţia pe elementele scheletului luminatoarelor;
- Aparatele pentru vopsit şi zugrăvit precum şi furtunele vor fi controlate înainte de folosire
şi probate la presiune.
- Nu se admite lucrul având hainele îmbibate cu substanţe inflamabile şi apropierea de
surse de foc;
- La lucrările de vopsire cu aer comprimat se va folosi masca de protecţie pentru vopsitori
iar scările şi schele vor fi în bună stare şi asigurate împotriva alunecării şi deplasării;
- Lucrările de zugrăveli şi vopsitorie exterioare se vor executa de pe schele în bună stare;
- Se interzic scări suspendate sau alte mijloace improvizate;
- Folosirea scărilor rezemate este permisă numai în cazul lucrărilor pe suprafeţe şi înălţimi
mici;
- Încăperile în care se prepară vopselele trebuie să fie bine ventilate, iar în spaţiile unde se
zugrăveşte şi vopseşte cu vopsele pe bază de apă, conductorii electrici vor fi scoşi de sub
tensiune înainte de începerea lucrului;
- Încăperile unde se lucrează cu vopsele pe bază de substanţe inflamabile la intrare se vor
monta tăbliţe avertizoare prin care se interzice categoric fumatul şi focul deschis în aceste
spaţii.
- Se interzice rămînerea peste noapte a muncitorilor în camerele unde s-a vopsit cu ulei sau
vopsele aldehidice;
- Se interzice folosirea benzinei pentru amestecul şi diluarea vopselelor;
- Materialele pentru vopsire vor fi păstrate şi transportate în vase închise, deschiderea
capacelor metalice se va face cu scule din materiale neferoase.
- Se interzice folosirea surselor de foc deschis, fumatului sau a operaţiilor de sudură;

Lucrări de placare (mozaic, faianţă, gresie).


- Înaintea de începerea turnării mozaicului, toate golurile în plan vertical care nu au parapet
sau au parapet mai mic de 1 m vor fi prevăzute cu balustrade de cel puţin 1 m, iar golurile
în plan orizontal vor fi astupate pentru a preveni căderea muncitorilor;
- Maşina de şlefuit mozaic va fi utilizată numai de către mozaicarul care a fost instruit. Se
interzice folosirea maşinii de către alte persoane necalificate;
- Zilnic se va verifica înainte de folosire starea maşinii de frecat mozaic, izolaţia cablurilor
electrice, precum şi legarea la pământ;
- Muncitorul care lucrează cu maşina de frecat mozaic nu va începe lucrul fără să aibă
mănuşi şi cizme electroizolante verificate PRAM;
- În situaţia apariţiei unei defecţiuni în timpul lucrului, mozaicarul cere electricianului să
verifice starea maşinii din punct de vedere electric;
- Mutarea maşinii de la un loc la altul se va face numai după deconectarea de la sursa de
curent folosind obligatoriu mănuşile electroizolante;
- Cablurile de alimentare dintre tabloul electric şi maşină vor fi suspendate;
- La întreruperea lucruluI, maşina de şlefuit va fi deconectată obligatoriu prin scoaterea
ştecherului din priza de alimentare cu tensiune;
- Această va fi asigurată până a două zi într-o cameră cu încuietoare;
- Aşezarea şi fixarea plăcilor de faianţă pe pereţi se va face cu respectarea prevederilor
care se referă la zidărie, lucrări cu ciment şi aracet;
- Depozitarea şi transportul plăcilor pe verticală la înălţime se va face cu respectarea
normelor de depozitare a materialelor şi cu mijloace care să evite spargerea plăcilor şi
accidentarea muncitorilor;

Lucrări de lipire a linoleumului şi montarea tâmplăriei


- Tăierea covorului din PVC (linoleum) se va face numai pe o sufrafaţă plană. Se interzice
tăierea în mână sau pe genunchi;
- Încăperile în care se lipeşte covorul vor fi ventilate în permanenţă, substanţele adezive
fiind toxice şi inflamabile;
- Se interzice fumatul în încăperi, pe uşile încăperilor se vor lipi plăcuţe avertizoare;
- Bidoanele cu soluţii adezive vor fi depozitate în locuri special ferite de posibilitatea de
incendiere;
- Pentru lucrări de tâmplărie se va organiza locul de muncă şi se vor folosi bancuri de lucru,
scule, dispozitive şi maşini de prelucrat corespunzătoare;
- Montarea tâmplăriei se va face de pe schele solide, se interzice folosirea schelelor
improvizate;
- Depozitarea tâmplăriei se va face în raport cu procesul tehnologic, manipularea ei să nu
împiedice circulaţia muncitorilor şi să fie asigurată împotriva răsturnării ei;

Executarea izolaţiilor pentru betoane sau a plăcilor de acoperiş.


- Topirea bitumului şi prepararea acestuia se va realiza în cazane de bitum sau topitoare de
bitum. Amplasarea acestora se va face cu respectarea Normelor P.S.I. la cel puţin 10 m
de contrucţiile de lemn sau depozite;
- Locul unde se efectuează topirea bitumului va fi îngrădit şi montată plăcuţa avertizoare.
- Se vor asigura în imediata apropiere materiale şi scule pentru intervenţia în caz de
autoprindere a cazanului cu bitum (nisip, lopată, eventual stingător);
- Se interzice aruncarea cu apă în cazul cu bitum în situaţia când acesta a luat foc;
- La lucrările cu bitum fierbinte nu este admis personalul muncitor cu boli de piele, boli
respiratorii, etc.;
- Supravegherea topirii bitumului se va face de către personalul muncitor instruit în acest
sens, echipat cu salopetă din doc şi cizme de protecţie. Manşeta pantalonilor va fi trasă
peste cizme.
- Se interzice lăsarea fară supraveghere a cazanului de topit bitum;
- La topirea bitutmului se va folosi numai combustibil solid (lemn, cărbune, deşeuri
lemnoase).
- La încărcarea cazanului cu bucăţi de bitum se va acorda atenţie mărită astfel încât să nu
sară stropi fierbinţi peste cel ce execută încărcarea;
- Scoaterea bitumului topit din cazan se va face cu cancioace cu mânere speciale
(prelungite) şi turnat cu atenţie în găleţi metalice sau cuve speciale;
- Se interzice transportul bitumului în butoaie sau vase necorespunzătoare;
- Ridicarea vaselor cu bitum pe clădire şi coborârea acestora se va face cu scripeţi montaţi
la partea superioară. Prinderea vasului se va face cu cârlig de agăţare asigurându-se
echilibrarea acestuia, iar zona de lucru va fi interzisă circulaţiei personalului muncitor prin
panouri de îngrădire;
- Muncitorul care manipulează la sol vasul cu bitut va sta la o distanţă laterală de cel puţin 5
m de la cârligul scripetelui;
- În situaţia amorsării bitumului (fluidizării) se va folosi motorina, după ce bitumul a fost luat
din cazan şi departe de orice sursă de foc;
- Se interzice categoric turnarea de benzină sau motorină pentru fluidizarea bitumului în
cazanul de topit bitum aflat pe foc;

L. ACTIVITĂŢI DE SUDURĂ
- Personalul muncitor care execută lucrările de sudură electrică, va purta obligatoriu
echipamentul individual de protecţie prevăzut în normativul propriu.
- Pentru protecţia împotriva scânteilor, a stropilor de metal topit precum şi radiaţiilor
luminoase inflaroşii şi ultraviolete sudorul trebuie să folosească în timpul lucrului ochelari
de protecţie sau masca de sudură cu plăci din sticlă filtrată (oglinzi de sudură);
- Sudorul trebuie să fie dotat cu cizme electronizolante, şorţ de sudură, mânuşi, ghetre
pentru protecţia încălţămintei;
- Îmbracămintea sudorului trebuie să corespundă cu cerinţele de securitate al E.I.P. fiind
confecţionată din materiale greu inflamabile sau ignifuge;
- Nu se admite introducerea pantalonilor în încălţăminte;
- Se interzice spălarea hainelor de lucru cu benzină, diluant, etc.;
- La sudura electrică se vor folosi aparate omologate, legate la centura de împământare;
- Cablurile nu vor avea înnădituri, iar legăturile electrice ale aparatului vor fi prevăzute cu
papuci de legătură cu piuliţe şi vor fi protejate cu apărătoare de protecţie.

M. LUCRUL CU SCULE DE MĂNĂ


- Sculele de mână acţionate electric sau pneumatic vor fi prevăzute cu dispozitive sigure
precum şi sisteme care să împiedice funcţionarea lor necomandată;
- Dispozitivul de comandă va fi astfel conceput încât, după încetarea acţionării lui,
funcţionarea uneltei de muncă să se oprească imediat;
- Uneltele de mână dotate cu discuri abrazive (flexuri, polizoare, maşina de tăiat cu disc
diamantat), vor fi protejate obligatoriu cu apărători de protecţie;
- Cozile şi mânerele uneltelor de mână vor fi netede, bine fixate şi vor avea dimensiuni
care să permită prinderea lor sigură şi comodă.
a) Maşina portabilă de găurit (bormaşina)
- Maşina de găurit portabilă şi celelalte scule şi unelte portabile acţionate electric se vor
porni numai după ce au fost ridicate de pe masă;
- Maşina de găurit portabilă se va lăsa din mâna numai după ce burghiul s-a oprit din
mişcarea de rotaţie;
- Se interzice fixarea cu mâna a mandrinei în timpul funcţionarii maşinii pentru strângerea
burghiului;
- Maşina de găurit portabilă va fi dotată cu cablu de alimentare pentru tensiune cu o
lungime de cel puţin 2,5 m, şi ştecher sucho;
- Se interzice orice improvizaţie la alimentarea cu tensiune (cablu uzat, înnădituri, fire
introduse direct în priza de alimentare).
b) Plolizorul unghiular (flex)
- Polizorul portabil se va porni numai dacă corpul abtaziv nu este în contact cu un corp care
sa împiedice rotirea lui liberă;
- Polizorul manual –portabil (flex) nu se lasă din mână la întreruperea lucrului, decât după
oprirea completă a discului;
- Polizorul va fi pus în funcţiune numai cu apărătoarea de protecţie a discului montată şi
fixată corespunzător;
- Discurile abrazive vor fi înlocuite în momentul când sunt prea uzate ( ½ din circumferinţa
discului nou) fisurate, cu ştirbituri sau alte defecte .
- Se interzice folosirea unor discuri de tăiere mai mari faţă de tipul polizorului;
- Se interzice folosirea unor discuri uzate sau cu defecte de uzură;
- Flanşele de fixare a discului vor fi conform STAS şi vor fi strânse suficient cu piuliţe, cu
filetul invers sensului de rotire;
- Operaţia de polizare sau tăiere cu polizorul manual se va face pe suporţi, în dispozitive de
prindere a pieselor pentru polizat sau tăiat;
- Se interzice polizarea sau tăierea directă pe paviment sau pe sol;
- Este interzisă montarea la flex a pânzelor de circular (pentru lemn);
- Tăierea cu flexul se va executa în aşa fel încât să fie evitată închiderea tăieturii –
materialul tăiat va fi în consolă.
- Se va evita tăierea materialelor sau polizarea în zona organelor vitale sau capului.
- Discul pentu tăiat metale nu va fi utilizat la polizare, ci se va utiliza unul special de grosime
mai mare.
- Conductorul de alimentare cu energie electrică va fi poziţionat departe de zona de tăiere şi
protejat la scânteile degajate.
c) Circularul manual.
- Pânza circularului va fi ascuţită şi ceaprăzuită corect fixată pe axul maşinii între flanşe
strânse prin piuliţe cu filet în sens contrar sensului de rotaţie al axului;
- Partea superioară a pânzei care se află deasupra mesei va fi acoperită cu apărătoarea din
tablă de oţel;
- Se interzice curăţirea maşinii în timpul funcţionări sau în timpul când pânza după oprire
mai are mişcare de inerţie;
- Este interzisă de asemenea ridicarea apărătorii de protecţie în timpul funcţionării acesteia;
- Se interzice impingerea puternică sau bruscă a piesei în pânza circularului înainte ca
acesta să ajungă la turaţia de regim, deoarece poate duce la blocarea pânzei şi
aruncarea piesei înapoi provocând accidente;
- Se interzice folosirea pânzelor de circular care au mai mult de doi dinţi consecutivi rupţi, a
pânzelor cu fisuri sau crăpături;
- Pornirea şi oprirea circularului se va face de la un întrerupător montat local pe corpul
maşinii;
- Maşina va fi prevăzută cu cablu cu trei fire şi ştecher suko.
- Pentru deplasarea circularului portabil se va scoate obligatoriu tensiunea de alimentare
prin scoaterea din priză;
- Cablul de alimentare va fi protejat împotriva loviturilor, a şocurilor mecanice şi va fi
poziţionat prin locuri necirculate;
- Periodic circularul portabil va fi verificat pe linie mecanică şi din punct de vedere al
electrosecurităţii pentru a se testa eficacitatea măsurilor de siguranţă.

 B. Reguli de respectat de către lucrător în cazul transportului cu mijloace


publice şi/sau pietonal:
- să declare traseele uzuale şi mijloacele de transport folosite pentru deplasarea dus-întors
de la domiciliu la firmă (autobuze, tramvaie, troleibuze, maxi-taxi, metrou, etc.);
- să respecte traseul şi durata de parcurgere a traseului;
În calitate de pietoni, salariaţii au obligaţia să respecte semnificaţia indicatoarelor de
semnalizare şi a marcajelor din intersecţii, precum şi a legislaţiei care reglementează
circulaţia pe drumurile publice.

S-ar putea să vă placă și