Sunteți pe pagina 1din 2

Control intern ssm

Legea 319/2006-extras
ART. 13
În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru
prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au
următoarele obligaţii:
f) să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a
măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a
prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin lucrătorii
desemnaţi, prin propria competenţă sau prin servicii externe;

ART. 39 (1) Constituie contravenţii faptele săvârşite de angajatorii aflaţi în una


dintre situaţiile prevăzute de prezenta lege.
(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la
8.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. a) şi b), art. 13 lit. a), d) - f),
h) - m) şi o), art. 20, art. 29 alin. (1) lit. a) şi ale art. 32 alin. (2).

HG 1425/2006-EXTRAS

Art. 15. - (1) Activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate prin modalităţile


prevăzute la art. 14 în cadrul întreprinderii şi/sau al unităţii sunt următoarele:

5. verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute


în
planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a
atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă stabilite prin fişa postului;
7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a
periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile
proprii,asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a
informaţiilor primite;
17. efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în
scris, a angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor
propuse pentru remedierea acestora;
Art. 67. - Pentru realizarea informării, consultării şi participării lucrătorilor, în
conformitate cu art. 16, 17 şi 18 din lege, comitetul de securitate şi sănătate în
muncă are cel puţin următoarele atribuţii:
k) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor
de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;

S-ar putea să vă placă și