Sunteți pe pagina 1din 136

MINISTERULTRANSPORTURILOR,CONSTRUCIILORlTURISMULUI

ORDINULNr.100 din10.12.2004

pentruaprobareareglementriitehnice Ghidprivindproiectareascrilorirampelorlacldiri", indicativGP08903

nconformitatecuart.38alin.2dinLegeanr.10/1995,privindcalitateanconstrucii,cu modificrileulterioare, ntemeiulprevederilorart.2pct.45ialeart.5alin.(4)din HotrreaGuvernului nr. 740 / 2003 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, Avnd n vedere procesul verbal de avizare nr. 9/22.05.2003 al Comitetului Tehnic de SpecialitateCTS12, Ministrul Transporturilor,Construciilori Turismuluiemiteurmtorul

ORDIN:

Art.1. Se aprob reglementarea tehnic Ghid privind proiectarea scrilor i rampelorlacldiri",indicativGP08903,elaboratdeUniversitateadeArhitecturiUrbanism IonMincu",prevzutnanexcarefaceparteintegrantdinprezentulordin. Art.2.Prezentulordinvafipublicatn MonitorulOficialalRomniei,ParteaI. Art.3.DireciaGeneralTehnicvaaducelandeplinireprevederileprezentuluiordin.

MINISTRU, MIRONTUDORMITREA

Anexasepublicn BuletinulConstruciiloreditatdeInstitutulNaionaldeDezvoltaren ConstruciiiEconomiaConstruciilor INCERC

MINISTERULTRANSPORTURILOR,CONSTRUCIILORlTURISMULUI

GHIDPRIVINDPROIECTAREASCRILORl RAMPELOR,LACLDIRI INDICATIVGP08903

Elaboratde: UNIVERSITATEADEARHITECTURlURBANISMIonMincu" Rector: prof.dr.arh.EmilBarbuPOPESCU

CENTRULDECERCETAREA,SINTEZIBANCDEINFORMAIINCONSTRUCII, ARHITECTURIURBANISMCCS BICAU DirectorCCSBICAU: efproiect: Elaboratori: prof.dr.arh.MariusSMIGELSCHI conf.dr.arh.AnaMariaDABIJA conf.dr.arh.AnaMariaDABIJA prof.arh.AlexandruSTAN conf.dr.ing.Adrian IORDCHESCU lect.dr.arh.DoinaNICULAE

Avizatde: DIRECIAGENERALTEHNICM.T.C.T.

Directorgeneral: Responsabillucrare:

ing.IonSTNESCU ingPaulaDRAGOMIRESCU

CUPRINS

Cap.1.GENERALITI 1.1.Obiectidomeniudeaplicare 1.2.Referine 1.3.Terminologie Cap.2.ELEMENTEGENERALEDEPROIECTAREASCRILORIRAMPELOR 2.1.Elementegeneraledeproiectareascrilorirampelor 2.2.Panteuzuale 2.3. Incrcrirezultatedinaciunileagenilormecanici 2.4.Tipuriprincipaledescri 2.4.1.Scridinelementeliniare 2.4.2.Scridinelementeliniareidesuprafa 2.4.3.Scridinelementedesuprafa 2.4.4.Scricurampecutate(ortopoligonale) 2.4.5.Scricurampeipodetechesonate 2.4.6.Scricurampeipodeteintermediarenconsol 2.4.7.Scricurbecugrindvangpemijloculrampei 2.4.8.Scricurmpielicoidale 2.4.9.Scricupiloncentralitreptenconsolsimpl 2.4.10.Scricutreptesuspendate 2.5.Materialepentrurealizareascrilor 2.6.Precizriprivindlimealiberarampelori scrilor 2.7.Tipuriderezolvripentrumuchiiletreptelor 2.8.Tipuriderezolvrimarginale 2.9.Implicaiiasuprarezisteneiirigiditiideansamblu alecldirii Cap.3.RELAIANTRESTRUCTURGEOMETRIASCRIIFINISAJTRASEUL MINIICURENTE 3.1.Scricurampedrepte concepieiconstrucie 3.1.1.Scridrepte 3.1.2.Scricuntoarcere 3.1.2.1.Scricuntoarcerelapodestde180 3.1.2.2.Scricuntoarcerelapodestde90 3.2.Scribalansateconcepieiconstrucie 3.2.1.Domeniudeutilizare 3.2.2.Tipuridescribalansate 3.2.3.Metodedeconstruciegraficatreptelorbalansatelascri 3.2.3.1.Etapelepremergtoareconstrucieipropriuzise 3.2.3.2.Metodegraficeuzualepentrubalansareascrilorcuntoarcerela180 3.2.3.3.Metodegraficeuzualepentrubalansareascrilorcuntoarcela90 3.2.3.4.Determinareadimensiuniitreptelor,pebazacalcululuinumeric

Cap. 4. ELEMENTE SPECIFICE DE PROIECTARE A SCRILOR DIN DIVERSE MATERIALE 4.1.Scridinbetonarmat 4.2.Scridinlemn 4.3.Scrimetalice 4.4.Scridinpiatr 4.5.Scrimixte AnexinformativI (scricutreptefoartenalte,decalate) AnexinformativIIExempledecalcul

GHIDPRIVINDPROIECTAREASCRILOR IRAMPELORLACLDIRI

IndicativGP08903

Cap.1.GENERALITI 1.1.Obiectidomeniudeaplicare 1.1.1. Prezentulghiddetaliazcondiiileimsurilenecesarelaproiectareadinpunctde vederealconformriigeometriceascrilorirampelorpentrucirculaiepietonal,lacldiricu funciuni civile i n concordan cu prevederile Normativului privind criterii de performan specificerampeloriscrilorpentrucirculaiapietonalnconstrucii. 1.1.2.Ghidulexpliciteaz: a.principiiledeproiectareascrilor b.relaiantregeometriascriiistructuraderezistenaacesteia c.implicaiilepecareleauprincipaleleopiunidescriselaa)ib)asuprafinisajuluiscrii d.traseulbalustradeiiminiicurente,precumiimplicaiilepecareleauacestea asupra conformrii generale a scrilor cu ntoarcere la 180 i la 90, n concordan cu geometriaistructuralor e.principiispecificeprivindproiectareascrilorcustructuradin: betonarmat lemn metal piatr sticl 1.1.3.Prevederileprezentuluighidvorfiaplicatelaproiectelenoidescridinspaiilecu funciuni civile (publice i private), precum i la cele de reabilitare funcionali a cldirilor existente(delocuit,socialculturaleiadministrative),nmsurancareinterveniileincludi scrilei/saurampeleacestora. 1.1.4.Prevederileprezentuluighidseadreseaz: elaboratorilorproiectelortehniceiadetaliilordeexecuie verificatorilordeproiecteiexperilortehniciatestaipotrivitprevederilorlegii10/1995 executanilor(constructori,antreprenori) organismelor administrative teritoriale precum i persoanelor fizice i juridice care realizeazinvestiiindomeniulconstruciilor. 1.1.5.Larealizareascrilorirampelorlacldirilecivilesevorrespectaprevederiledin reglementriletehnicespecificedomeniului(conf.1.2)icelealeprezentuluighid. 1.1.6.Nufacobiectulprezentuluighidscriletehnologicedinspaiicufunciunetehnic. 1.1.7. Nu fac obiectul prezentului ghid scrile exterioare cldirilor, care nu sunt direct adiacenteacestora. 1.1.8. Nu fac obiectul prezentului ghid scrile speciale rabatabile, pliante, scrile i rampele rulante, care se proiecteaz innd cont de cerinele i prescripiile tehnice ale productorilorspecializai.

ncuprinsulGhidului,trimiterileladocumentaiadereferinsefacprinnumrulcurent dintabeluldela1.2.,ntreparantezedrepte:[1],[2]etc. 1.3.Terminologie n concepia prezentului ghid termenii de mai jos, prezentai n ordine alfabetic, au urmtoareasemnificaie:

Observaie:Opartedinacetitermeniseregsescaidomain Normativprivindcriterii de performanspecificerampelorfiscrilorpentrucirculaiapietonalnconstrucii,pentrualii sauadusprecizrisuplimentare,fraseschimbanelesuldinacelNormativ [3].

Cap. 2. ELEMENTE GENERALE DE PROIECTARE A SCRILOR I RAMPELOR 2.1. La cldirile civile accesul pietonal la diferite niveluri seasigur obinuit prin scri (19) rampele (17) asigur accesul persoanelor cu handicap locomotor la diferite niveluri ale cldirii. ScrileirampelepietonalesedimensioneazconformNormativului[3]. 2.2. Panteleuzualepentruscriirampesuntprezentaten fig.2.1. Pantelepentrudiferitefunciunialerampelorpietonale,specificeunoranumitefunciuni, suntprecizateattnNormativul[3],ctinNP051[4]. 2.3.1.Asuprascriloracioneazncrcripermanenteincrcariprovenitedinprocesul deexploatare (utile). 2.3.2.ncrcrilepermanentesestabilescnfunciedegreutateaelementelorderezisten arampelorsiapodestelor,astraturilorcuumpluturidefinisajeleadoptate. ncrcrile utile in cont de posibilitatea aglomeraiilor, reprezentnd valori maxime normateincondiiideexploatare(figura2.2). 2.3.3. Clasificareai gruparea aciuniloragenilormecanicipentrucalcululscrilorse faceconform STAS 10101/OA[8].

2.3.ncrcrirezultatedinaciunileagenilormecanici Evaluarea ncrcrilor permanente se face conform STAS 10101/1 [9]. Definirea ncrcrilor datorateprocesuluideexploataresefaceconformSTAS10101/2[10]. 2.3.4. Valorile normate ale ncrcrilor utile verticale, uniform distribuite pe rampe i podeste,suntdatentabelul Adin Normativul [3]. 2.3.5. nunele cazuri,n specialncazulscrilorcutreptedinelementeindependente saulipsitedecontratreptedesolidarizare,scrileseverificilaoncrcareutilconcentrat, pe direcie vertical de 1,5 kN, aplicat pe element, n poziia cea mai defavorabil, pe o suprafaadel0xl0cm,nabsenaaltorncrcriutile. 2.3.6. Valorile normale ale ncrcrilor utile, verticale i orizontale pe balustradele rampeloripodestelorsuntdatentabelulBdin Normativul [3]. Balustradele rampelor i podestelor sunt supuse unor ncrcri verticale sau orizontale, considerate uniform distribuite liniar i aplicate pe mna curent, aciunea orizontali a ncrcrilorneconsiderndusesimultancuceavertical. ncrcrile orizontale aplicate pe mna curent a balustradei acioneaz asupra rampei, dnd natere la un moment ncovoietor i unei fore orizontale n punctul de ncastrare a balustradeinrampa(figura2.2).

2.4.Tipuriprincipaledescri Dinpunctdevederealconcepieistructurale,scrilepotfi: a)Scricutrepteportantesuntrealizatedindiversemateriale.Acestetreptedescarcfie directpepmnt,fiereazempealteelementestructurale(pepereiportani,grinzidevang)se pot ncastra n perei, sau se pot suspenda cu tirani. Treptele executate independent pot fi solidarizatepentruaconlucra,darnuformeazoplacaunitar

b)Scricurampeportantedinbetonarmat,care: formeazoplacunitarcedescarclongitudinalpe plcisaugrinzidepodest includ i podestele i reazem pe elementele structurale verticale de la extremitile caseiscrii descarctransversalpevanguri suntncastratesauinclusenpereiilaterali (fade rampsaudegrinzi) reazempeolaturnpereisauvanguri iarpecealaltpotfi suspendate Acesteplcisusinatttreptele brute,realizatedinbetonsimplu,ctifinisajultreptelor. Din punctdevederealformelor structurale,scrilepotfi: 2.4.1.Scridinelementeliniare 2.4.1.1. Rampele sunt formate din trepte independente, neexistnd legturi n sens longitudinal intretrepteinicintretrepteipodest. Podestele sunt alctuite din elemente liniare alturate sau din elemente plane simplu rezemate. 2.4.1.2.Dupmodulderezemarealtreptelor,scrilepotfi: cutreptesimplurezemate cutreptenconsolsimpl cutrepteinconsoldubl. 2.4.1.2.1.Scrilecutreptesimplurezemateautrepteindependente,simplurezematepe pereiportani,peunpereteportantiogrindvang,saupedougrinzivang(figura2.4). 2.4.1.2.2. Scrile cu trepte n consol simpl asigur preluarea ncrcrilor prin ncastrarea treptelor independente ntrunperete portant de zidrie sau ntrun perete structural dinbetonarmat. 2.4.1.2.3.Scrilecutreptenconsoldublsuntalctuitedintrogrindvang,amplasat pemijloculrampeiidintrepteindependentencastratengrindacentral(fig.2.3).

Not:ncazulncrcriisimetriceatreptelor,grindaamplasatcentralvafisupusdoar lancovoiere:ncazulncrcrii nesimetrice grindavatisupusila torsiune.

2.4.1.2.4. Grinzilevang sunt rezemate sau ncastrate la capete n perei portani din zidrie, inperei structurali din betonarmat, n stlpi, sau pot rezema pe grinzi podest (figura 2.5). 2.4.1.2.5. Grinzilevang, treptele si eventual grinzilepodest pot fi alctuite din beton armatmonolit,elementeprefabricatedinbetonarmat,lemnsaumetal. 2.4.1.2.6. Nuserecomandtreptemailungide1,50m,acesteafiinduordeformabile, iarncastrarealorasigurndusegreu. 2.4.1.2.7. ncastrareatrebuiecalculal.Aceastaseefectueazpeoadncimedecelpuin o crmid (25 cm), iar zidurile n care se face ncastrarea se recomand s fie executate cu mortar de ciment. Pentru ca un zid s poat prelua ncastrarea unei trepte, trebuie ca el s fie ncrcatcuosarcinpermanentsuficientpentruacreastabilitateanecesar. 2.4.2.Scridinelementeliniareidesuprafa 2.4.2.1.Rampelereazemdoarpegrinzipodest,neexistndgrinzivang,plcilerampelor lucrnddupdirecialung. Podestele pot rezematepepatru laturi,pe trei laturidintrecare dou scurtepeperei i unalungpegrindapodest,saupeceledoulaturilungi. 2.4.2.2. Grindapodest reprezint elementul liniar, iar rampa i podestele constituie elementeledesuprafa.Rampaipodestelevoraveaconlucrareplandoarinsituaiancare,la mbinarealorseasigurcontinuitateainvedereapreluriimomentuluincovoietor. 2.4.3. Scridinelementedesuprafa 2.4.3.1 Rampele conlucreaz cu podestele, neavnd legtura mecanic eu pereii i lipsescdeasemenea grinzilevangigrinzilepodest. Podestele reazem pe dou sau pe trei laturi i se recomand sa aib continuitate cu plciledeplaneu. 2.4.3.2.Rampeleipodestelepotaveagrosimidiferite. 2.4.4. Scricurampecutate(ortopoligonale) 2.4.4.1.Trepleleicontratreptele,princontinuitatealorconstituieelementulderezisten rampa.Lascrilecurampecutateintradosulareaceeaiformcuextradosulrampeintrepte. 2.44.2.Camodgeneraldealctuire,scrilecurampecutatesuntsimilarecuscriledin elementedesuprafa. 2.4.5.Scricurampeipodestechesonate 2.4.5.1. Rampeleipodestelesuntalctuitedinplcideformcutatdegrosime foarte micdar,pentrumrirearigiditii, suntprevzutelamargineaplciinervuricareauirolde grinzivang. 2.4.5.2.Acestescrisepotexecutadinbetonarmatmonolitsaudinelementeprefabricate debetonarmat:conlucrareadintrerampipodestdepindede mbinarearealizat ntreele (articulaiesaumbinaredecontinuitate). 2.4.6. Scricurampeipodesteintermediarenconsol 2.4.6.1. Podestele de nivel sunt rezemate pe dou sau pe trei laturi i n general, au continuitate cu plcile de planee, iar rampele i podestele intermediare stau in consol pe podestele de nivel. Rampele pot fi ncastrate sau articulate n podestele de nivel, i n unele cazurisepotprevedeai grinzi depodest.

2.4.6.2.Acestescrisepotexecutadinbetonarmatmonolitsaudinelementeprefabricate debetonarmat,preluareancrcrilorfacnduseprinconlucrareaspaialaplcilorderampei depodest. 2.4.7. Scricurbecugrindvangpemijloculrampei 2.4.7.1. Capetele grinzii spaiale de pe mijlocul rampei trebuie incastrale n perei de betonarmat,instlpiliberisaunglobaiin zidrie,ngrinzietc.(figura2.4)

2.4.7.2. Grindaspaial se poate realiza din beton armat monolit, iar treptele independentedin elementeprefabricate debetonarmatsaudinpiatrnaturala 2.4.7.3 Sepoaterealizao rampcontinu din beton armat turnat monolit mpreun cu grindacentralinacestcazplacalucreaznconsoldubl. 2.4.8.Scricurampeelicoidale Rampaelicoidalesteosuprafaspaialsitotodatunelementdelegturapodelelor. Rampa i podestele constituie astfel un singur element spaial, lipsind grinzile de podest i grindavang. Stareadeeforturispaialeste identiccuceareprezentaiipentruscricurbecugrinda pemijloculrampei,cudeosebirecnlocsse dezvoltengrind,se dezvoltnramp. Formanplanascrilorpoatesfieoarecare(cerc,elips,paraboletc).Rampapoates fieobinuit,cuintradosulplansaucutat,ncarecaz adaptareastructuriilafunciunesefacenu numai in ansamblu, ci idinpunctde vederealformeitreptelor.

2.4.8.Scricupiloncentralsitreptenconsolsimpl 2.4.8.1. Se pot realiza din elemente prefabricate de beton armat sau metal (inclusiv pilonul)i suntalctuitedintrepteindependentencastratenstlpulcentral(fig.2.8). 2.4.9.Scricutrepte suspendate 2.4.9.1. Se realizeaz prin suspendarea, de tavan sau de podestul imediat superior, a capelelorliberealetreptelorindependenten consol. 2.4.9.2. Pentru treptele acestor scri se poate realiza i schema static de grinzi simplu rezemate. 2.4.9.3Trepteleserealizeazcucontrasgeat,inndcontdeposibilitateadealungitea firelor. 2.4.9.4. Rigiditatea laterala a rampei este asigurat fie cu ajutorul firelor ntinse i ancorate ntreplaneulinferioricelsuperior,fie prin realizareaunorlegaturi ntretrepte,cares realizezerigiditatearampeii comportarea corespunztoarelaaciuneancrcrilorlaterale.

2.5.Materialepentrurealizareascrilor 2.5.1.nfunciedematerialeledincareserealizeazcomponentelestructurale,scrilese potclasificaastfel: a)scrirealizatensistemunitar,integraldin: betonarmat lemn(masivsaulamelar) metal piatr b)scrirealizatensistemmixt,cu: vanguridin:

betonarmat(turnatemonolitsauprefabricate) lemn(masiv,lamelarsaustratificat) metal(nmodcurentoelsaualuminiu,nprofilelaminate,ambutisatesauextrudate) trepteportante din: beton(prefabricate,mozaicateulteriorsaugatafinisate) lemn(masiv,lamelarstratificat) metal(oelcarbon,inoxsaualuminiu) piatr sticlstratificat 2.5.2.Celemaiutilizatematerialepentrucomponenteledefinisajaletreptelorsunt: mozaicturnat plci (piatrnaturaliartificial,ceramic,lemnsticlmultistrat) covoare (PVC,mochet,linoleum,cauciuc) 2.5.3.Prelucrareasuprafeeitrepteipoatefifcutastfel: pentru piatrnaturaliartificial:prelucrrimecanice(buciardare,lefuire, frecare,rostuire) pentruceramic:rostuire pentrulemn:geluire,rindeluire,lustruire,curbare(laabur),lcuire pentrumetal: prelucrrichimicesauelectrochimicealesuprafeei,vopsire,lustruire.

2.6.Precizriprivindlimealiberarampeloriscrilor 2.6.1.Elementeledeconstruciesaufinisajcaredelimiteazlimealiberarampelori scrilor (amplasate la nivelul stratului de uzur sau pe vertical), constituie un criteriu de delimitarepedireciatransversal arampei,dacnlimea lacare se situeaz acesteaestemai micde2m. 2.6.2. Este interzis ca limea liber a scrilor/rampelor s se micoreze pe direcia de evacuarenexterior:darsepoatemripemsuraadugriidefluxurideevacuare. 2.6.3. Cele mai uzuale elemente care delimiteaz limea libera a rampelor i scrilor sunt: laperete:plinte,finisajul peretelui,mncurentlaperete laochiulscrii:mncurent,parapetsaubalustrad,reborduri,vangntors. 2.6.4.Nuseadmitproeminenelocale(stlpi,radiatoareetc)maimaride10cm,limea liberarampeimsurndusedelaacestea.ncazulncaredinstructuracldiriiaparreliefuri localemaimari,carearputeablocainfluenacirculaieideevacuarencazdepericol,acestea trebuiecompensatepetoatlungimearampeicuomncurentsaucuunsoclunrelief(caun vang)nplanulreliefuluirespectiv. 2.6.5. Nu se admit nie locale mai adnci de10mm, care ni puteablocaopersoan n fluxul de evacuare n caz de pericol. Dac astfel de nie rezult din conformarea casei scrii, acesteatrebuienchisefiecuomncurentlocalsaucuungrilaj,fiecuunperetesubire(rabi saugipscarton)decelpuin60cmnlime. 2.7.Tipuriderezolvripentrumuchiiletreptelor Muchiadetreaptesteparteaceamaisolicitatatreptei,pecaredescarcceamaimare parteancrcriitransmisedepicior. 2.7.1.Muchiadetreapttrebuiesasigure: rezistenmecanicridicat,pentruaseevitadeteriorareantimpsubefectuldiverselor aciunideexploatare mpiedicarea alunecrii pe treapt (asigurnd respectarea cerinei de siguran n exploatare"),inndcontdeamplasareascrii,niveluldecirculaieinaturafinisajuluiutilizat.

2.7.2. Geometriamuchieitrepteipoatefi(asevedeafig.2.9 vie(a) teit(b) rotunjit(c) profilatcuciubucsimplu,sauprofilat(d)

2.7.3.Muchiatreptei poatefiprotejatmpotrivauzuriisauciobirii,prin: 2.7.4.Pentruasigurareautilizatorilormpotrivaalunecriipetreaptmuchiiletreptelorse prevdcuelementeledeprotecieantiderapant,dacasigurareaacesteicerinenuesterezolvat prinnsuifinisajultreptei.

Elementeledeproteciempotrivaalunecriipetreaptsunt: profile muchie de treapt" din metal sau PVC dur cu profilaii antiderapante (fig. 2.12.a) profilaii alefinisajului (piatr,cauciuc)lamuchiatreptei(fig.2.12.b) incrustaiidecoridon (fig.2.12.c)sauplcuedincarborundumnfinisajultrepteila muchie

2.8.Tipuriderezolvrimarginale 2.8.1. Racordareafinisajuluitreptelorcucelalpereilorsefaceprinaceleaitipuride plinteutilizatelaracordareapereilorcupardoselile. Not: Nu se utilizeaz scafe cu raz mai mare de 10 mm la racordarea treptelor cu peretele,acesteaputndfavorizadezechilibrareancazdeevacuare. 2.8.2. Racordarea finisajelor la marginile libere ale scrilor (ochiul scrii sau marginile rampelor,dacscaraestedeprtatdelalimitapereilor)poate fifacut: a.lascrilecuplac farvangsaucuvangnormal(njos): ntoarcereafinisajuluitrepteipepartealateralascrii ntoarcereaelementuluicareconstituiemuchiedetreaptpepartealateralascrii realizareaunuirebordlateralspreochiulscrii,fiedinacelaimaterialcutreapta,fie dintrun altmaterial(lemn,piatr,materialeplasticeetc.) b.lascrilecuvangntors(nsus): prevedereapevangauneiplintecalaperete.Faasuperioaravanguluisefiniseazn funciederezolvareaparapetului,eventualprelunginduse plintasipestevang(fig.2.13). c. la scrile cu parapet plin se prevede o plint la fel cu cea de la perete, iar partea superioaraparapetuluisefiniseaznmodadecvat(fig.2.14).

d. La scrile exterioare supuse intemperiilor, se poate prevedea lcrimar la marginea intradosuluirampei. 2.8.3. n cazul scrilor detaate de perete cu un spaiu liber mic, pentru ca finisajul pereteluispoatfiexecutat,estenecesarcaspaiul liberntreperetelebrutirampsfiede minimum8cm,dacpereteleurmeazafitencuit. a.Pentrufinisajemaigroasealeperetelui,spaiulliberntrescariperetetrebuiemrit nconsecin,pentrucadupfinisareapereteluisrmndecirca6cm.Laturanetedascrii rmnenefinisat,eanefiindvizibil(fig.2.15). b. Pentruprevenirea prelingerii apei pe latura liber a scrii spre perete, atunci cnd se spal scara, precum i pentru a seproteja peretele de murdrie, se recomand prevederea unei borduri(fig.2.16).nmodsimilarsepoateprevedeaborduripelaturaspreochiulscrii,att pentrumpiedicareaprelingeriiapeipe laturavizibilascrii,ct idinconsiderentedeigien (ex:spitale,cree.grdinieetc). Not:Precizriledelaart.2.5.2.6.2.7i2.8suntvalabileattpentruscriledreptecti pentruscrilecurbe. Scrile curbe pun mai ales probleme de conformare structural n ceea ce privete sosireaiplecareadepepodesteledeetajsauintermediare,elepotfiasimilatecuscriledrepte, cuntoarcerilaalteunghiuridect90sau180.

2.9.Implicaiiasuprarezisteneiirigiditiideansambluacldirii Prezena golurilor mari n planee este impus funcional n situaia concentrrii circulaiilor verticale. Amplasarea golurilor are efecte n transportul forei seismice ctre subansamblurileverticale,influennddrasticrigiditateairezistenaplaneului. 2.9.1.Realizareacaseiscriiimplicuneleproblemelegatederezistenadeansamblua cldirii,printrecaresemenioneazntrerupereacontinuitiiplaneelorndreptulcaseiscrilor, fiindnecesaraseanalizancemsuracestlucruafecteazcontinuitateairigiditateaplaneelor n plan orizontal se menioneaz faptul c efectul amplasrii golurilor n poziii nefavorabile este mai important n cazul structurilor cu perei rari i al structurilor duale, n aceste cazuri trebuind verificat rezistena i rigiditatea planeelor n plan orizontal. Poziiile cele mai avantajoasealegolurilornplaneesunt:lacentru,ncoluri,saulaextremiti(fig.2.16).

2.9.2. Sunt defavorabilie poziiile alturate a dou sau mai multe goluri care fragmenteaz exagerat planeul, golurile plasate la colurile intrnde ale cldirilor sau lng pereiistructuraliimportani(fig.2.17). 2.9.3. Rigiditatea casei scrilor contribuie la rigiditatea general a cldirii i trebuie considerat influena casei scrii asupra centrului de rigiditate al cldirii comportarea de ansamblu a structurilor (n special a celor n cadre) este influenat de prezena scrilor, care introducorigiditatesuplimentarladeplasare,putndnanumitesituaiisconstituieunfactor puternicdedisimetrie.

2.9.4. Procedee moderne de modelare i analiz n cazurile: unde componentele nestructuralemodificadirectrezistenairigiditateaelementelorstructuralealeconstruciei,sau masa acestora afecteaz ncrcrile asupra construciei, caracteristicile lor trebuie s fie considerate n analiza structural a construciei. O grij particular trebuie luat pentru identificareazidrieideumplutur ce poatereduce lungimeaefectivastlpiloradiaceni. 2.9.5. Scrile includ o varietate de componente separate ce pot fi fie sensibile la deformaii, s fie sensibile la aceleraii. Scrile n sine pot fi independente de structur, sau integrate n structur. Dac sunt integrate n structur, ele trebuie s formeze o parte din evaluarea i analiza ntregii structuri, cu o atenie particular asupra posibilitii modificrii rspunsuluidatoritrigiditiilocale.Dacscrilesuntindependente,eletrebuieevaluatepentru ncrcrilenormalealescriloripentruabilitatealorarezistalaacceleraiiincrcridirecte transmisedelastructurprinconexiuni.

Cap.3.RELAIANTREGEOMETRIASCRII STRUCTURFINISAJTRASEULMINIICURENTE

n cadrul acestui capitol se analizeaz numai scrile drepte, cu traseu drept i cu ntoarcerila180i la90,exemplificatepentruscrilecupodeteirampedinplcidebeton armat. Pentru scrile din alte materiale, se vor avea n vedere elementele specifice impuse de caracteristicile particulare ale acestora (uneori n mod determinant, alctuirea constructiv a structuriilor). Pentru realizarea unei scri corecte, se recomand s se in cont de relaiile de determinare direct care se stabilesc ntre geometria scrii care include finisajul si traseul miniicurente ielementelestructuralealeacesteia.

Dimensiuniletreptelorsedetermincurelaiiledecalculdin Normativul [3]. nlimeanormal" aparapetului(H)seconsiderceaprevzutn Normativul[3]. Notaiilefolositentexti figurisunturmtoarele: Llimeapodeshilui llimeatreptei h nlimeatreptei Hnlimeaparapetului nnumrul detrepteinproiecieorizontal l(n 1) lungimeapachetului detrepte adimensiunea decalajuluilapalieruldeurcare b dimensiuniadecalajuluilapalieruldecoborre Pentru a obine rezolvri optime att n ceea ce privetistructura scrii, continuitatea miniicurentecunlimenormalaracordareafinisajuluipodestelorcutrepteleiobinereaunui intrados ordonat i estetic la racordarea rampei de scar cu podestele, este necesar ca ochiul scriisaaiblungimeapachetuluidetreptel(n 1) plusolimedetreapt[l(n 1)+l=nl]. ncazulncareochiulscriiarenumailungimeapachetuluidetreptel(n1),seobineo lungimeminimacaseiscrii,darrezultsoluiidezavantajoasepentrustructuraderezisteni intradosulscriilaracordrilecupodestulprecumilatraseulminiicurente.

3.1.Scricurampedrepte concepieiconstrucie

3.1.1.Scridrepte,cusautarpodesteintermediareifrntoarceri. 3.1.1.1.Scricuochiulscriiegalculungimeapachetuluidetreptenproieciel(n1), (fig.3.1). => Lungimea casei scrii are dimensiune minim, dar grosimile structurii celor dou podete(laparteadejosarampeiirespectivlaparteadesus)suntinegale,necesitndlapartea desusfieogrinddepodest(pentrusimetrieputnduseprevedeagrinddepodestilapartea dejosascrii),fieoplacfoartegroasncazulncarenuseadoptniciunadinacestedou soluii,placarampeiintrsubpodestuldesuscuolungimeegalcuotreapt(fig.3.1). =>Lapalieruldeurcare,parapetulestemai naltdectnlimeanormalH cuonlime deotreapt,datoritfaptuluicnlimeasemsoardelamuchiaprimeitrepte. =>Pentrucailapodestuldejosssepstrezeaceeainlimecapentregulparcursal scrii,sepoateadoptaunadinurmtoareleposibiliti: seprevedeontrerupereaminiicurente,cuosrituregalcuh(nlimeatreptei)la racordareacuparapetulrampeicareurc se accept mna curent oblic la parapetul podestului de jos, pe poriunea ngust a acestuia seacceptanlareaminii curentecuonlimedetreapt,pelimeaochiuluiscriila parapetuldejos(H+h) se accept lungirea ochiului scrii cu o lime de treapt i decuparea inconsecin a podestuluidejosn aceastavariantdimensiuneacaseiscriicretecuolimedeotreapt. 3.1.1.2. Scri cu lungimea ochiului scrii mai mare cu o lime de treapt l dect lungimeapachetuluidetreptenproiecieiochiulscriidecalatcu1/2fadepachetuldetrepte (Fig.3.2):

=>lungimeacaseiscriicretecuolimedetreapt =>grosimilecelordoupodetepotfiegale =>nlimeaparapetuluiesteconstant(H)peambelepodeteprecumiperampa scrii => se poateobine o racordare a intradosuluiscrii cu intradosul podestelor,ordonat i estetic

Not: n cazul unui podest intermediar la o scar dreapt, pentru meninerea grosimii plciipodestuluinconcordancugrosimilerampelor,sedecaleazfrngereadepantlarampa carecoboardelapodest,cuolungimeegalcul.Pentrumeninereanlimiiparapetuluipetot traseul scrii, inclusiv pe podest, frngerea de pant a minii curente se va face decalat cu o limedetreaptfaderampacareurcdepepodest.

3.1.2.Scricuntoarcere Scrilecuntoarcere,curampedreptepotficlasificate: nfunciedeunghiuldintrerampecelemaifrecventecazurisuntdescricuntoarcere lapodestde180ide90.Pentrualteunghiuridentoarceresituaiilerespectivesevorasimila cuunuldintreceledoucazuridereferin. n funcie de decalajul citit n plan al treptelor care delimiteaz podestul se pot determinapatrusituaiicaracteristice. 1)scricutreptenedecalatefadeochiulscriilapodest 2)scricu decalaj egal dejumtatedetreaptfadeochiulscriilapodest 3)scricudecalajdeotreapt nsensulurcriipepodest 4)scricudecalajde otreaptnsensulcoborriipepodest. ntre situaiile 1) i 4) exist o infinitate de posibiliti de decalaj, n funcie de dimensiunileipantarampeiscriiiplciisaugrinziidepodest. Decalajul poate fi considerat la brut" sau la finit, cu implicaii n ceea ce privete "finitul",respectivintradosulcofrajului. La o construcie a scrii pornind de la brut", adugarea grosimilor de finisaj poate conducela un decalajn plan al muchiilor treptelor celordou rampe la finit" de circa1014 cm,precumilamodificareanconsecinaacotelorparapetului,traseuluiminiicurenteprecum ialimii podestului. Construcia scriipornindde la finit"(contratreapt vertical,contratreaptoblic sau cu ciubuc) are implicaii n determinarea grosimii componentei structura le a podestului (dal groassauagrindplatdepodest),respectivageometrieicofrajului,astfelnctinterseciala finit"ntreintradosulrampeloripodestelorilimitaochiuluiscriisfiecoliniare. Se recomand ca suma decalajelor treptelor care fac legtura cu podestul s fie de o limedetreapt,pentrucapantaminiicurentesaibontoarcereorizontallaochiulscrii. Fiecruitipdedecalajnplanaltrepteloricorespundeuntraseualminiicurente,laonlime dataparapetului,valabilattlascrilecuntoarcerela180,ctilacelecuntoarcerela90. Acestaareimplicaiiasupradimensiunilornecesarealepodestului. n funciedestructurapodestului, rampelescriipotfisusinutepe: plcidepodest.relativsubiri(cugrosimesensibilapropiatdeceaarampeiscrii) grinzidepodestdindiversemateriale podete dalegroase. 3.1.2.1.Scricuintoarcereipodestde180 Lascrilecuntoarcerela180,fiecruitipdestructurdinceledemaisus,icorespunde untipdegeometrieascriioptimizareasoluieidescarreprezintcoordonareantrestructurai geometriaacesteia. Note: 1) Pentru orice alte dimensiuni ale rampelor sau structurii podestului, vor aprea alte decalajenplanaletreptelor,determinndaltenlimisuplimentarealeparapetelorsaulimi alepodestelor. 2)Respectarearelaieintregeometriascriiistructurieste orecomandarenerespectnd aceast relaie vor aprea decalaje n intradosul scrii, ntre rampe i podest, complicnd realizareacofrajului. 3)nfunciedenevoiadeeconomisirespaiuluisaudeimportanascrii,esteposibils seacordeaspectuluiintradosuluiscriimaipuinimportan.Sepotrealizascricuntoarcere o la180 ,curezolvareacorectatraseuluiminiicurente,dai acceptndcaintersectareaplanurilor nclinatealerampelorcucelorizontalssefacdecalat(ceeacecomplicrealizareacofrajului). 4)Pentruasigurareatraseuluiminiicurentefrsritur saudiscontinuitatela podest,condiianecesaringeneralsuficientestecasumadecalajelortreptelordepepodest sfiedelimeauneitrepte.

3.1.2.1.1. Scara cutrepte brutenedecalate fat deochiul scrii la podest reprezint soluiacuceamaireduslungimeacaseiscrii,precumicuceamaireduslungimeaochiului scrii.

=>Pentruacesttipdescarnusepoatepreciza ocorespondenariguroascuuntipde structur,pentrucaintradosul(faacofrajuluilsaib)oimaginecontrolat(intradosulrampelor ialpodestuluisseintersectezedupodreapt). n cazul n care structura podestului nu este rezolvat cu grind de podest ci cu plac relativ subire (13 15 cm), intersecia dintre rampa care urc pe podest i placa podestului se decaleaz(fig.3.5),complicndcofrajul.

Soluiaestedezavantajoasdinpunctdevedereal: racordriipardoseliipodestuluicuultimatreaptapardoselii,deoarecefinisajulprimei trepte al fiecrei rampe care ajunge la podest, va avansa pe podest, aprnd un decalaj ntre planulcontratrepteii/sauciubucului iplanulfinisajuluidinochiulscrii: problemelor pe care le pune racordarea finisajului contratreptelor cu cel al ochiului scrii dificultiinceeaceprivetentoarcereaminii curentefrsriturlapodest.

=>Traseulminiicurentevaurmripantarampelor.nlimeaparapetuluisecalculeaz de la muchia treptei. n dreptul ochiului scrii ntoarcerea orizontala a minii curente este posibilnurmtoarelevariante: cuparapetdenlimeHpezonapodestului,ceeaceimplicprelungireaorizontala parapetuluirampeicareurcpepodestcuodimensiuneegalcuolimedetreapt,naintede ntoarcereaeiparalelcuochiulscrii(var1nfig.3.6)n acestcaz,limeapodestuluilaochiul scrii,vafimajoratcuolimedetreaptceeacemretelungimeacaseiscrii cuparapetdenlime(H+h/2), cucretereanlimiiparapetuluiH,lapodest, cuo valoare egal cu nlimea h/2 a unei trepte i majornd limea podestului cu l/2, ceea ce mreteilungimeacaseiscrii(var2nfig.3.6) cu parapetdenlimeH,pelimeaochiuluiscriiliniaminiicurentefiindorizontal, darcuosrituregalcunlimeah auneitreptelaracordareacuparapetulrampeicarecoboar lapodest(var3fig.3.6) cu parapet de nlime H racordarea ntre parapetele celor dou rampe este oblic (racordarecepoatefirealizatpecurb,dacochiulscriiestengust) cu parapet de nlime H dar cu discontinuitatea minii curente pe latura scurt a ochiului scrii si o sritura egal cu nlimea unei trepte, la nceputul rampei care coboar la podest. 3.1.2.1.2. Scara cu decalaj egal, de jumtate de treapt brut fa de ochiul scrii la podestesteunlipdescarcruiaicorespundestructural orezemarearampeiscriipepodestcu structuradalgroas(dinbetonarmat).

Numai la o anume grsime calculat a elementelor structurale (rampe, dal groas sau grindaplutadepodest)se obinedecalajuldejumtatedetreapt. Interseciadintreintradosulpodestuluicuintradosulcelordourampe(lafaacofrajului) se face dup o dreapt cu grosime (respectiv nlime), corespunztoare (n funcie de panta scrii),dacrampelereazempedalgroasasau peogrindplat. Not: n cazul n care structura podestului nu este rezolvat cu dal groasa acelai intradossepoaterealizaprinprevedereaunuistratdeumplutur(eventualdinbetoaneuoare), conf.fig.3.11.

=>Traseulminiicurentevaurmripantarampelornlimeaparapetuluisecalculeaz delamuchiatrepteindreptulochiuluiscriintoarcereaorizontalaminiicurenteesteposibil nurmtoarelevariante: cu parapetdenlime Hpe zona podestului, ceea ce implic prelungirea parapetului rampeicareurcpepodestcuodimensiuneegalcuolimedetreapt,naintedentoarcereaei paralelcuochiulscrii(varInfig.3.12.)nacestcaz,limeapodestuluilaochiulscrii,vafi majoratcuojumtatedetreapt (l/2), ceeacemretelungimeacaseiscrii cu parapetde nlime (H + h/2),cu creterea nlimii parapetului Hlapodest, cu o valoareegal cujumtatedinnlimea haunei trepteipstrnd limeapodestului(var2n fig.3.6)

cu parapet de nlime H, pe limea ochiului scrii, linia minii curente fiind orizontal,darcuosrituregalcujumtate dinnlimeauneitrepte(h/2) (var3fig.3.12.) cu parapet de nlime H, racordarea ntre parapetele celor dou rampe fiind oblic (racordarecepoatefirealizatpecurb,dacochiulscriiestengust)

cu parapet de nlime H dar cu discontinuitatea minii curente pe latura scurt a ochiuluiscrii,iosrituregalcujumtatedinnlimeauneitrepte,lanceputulrampeicare coboarlapodest. Valorilepentrumajorarealimiipodestului,respectivnlimiiparapetului,suntvalabile numaipentrudecalajul lajumtatealtreptelornplan. 3.1.2.1.3.Scaracudecalajdeotreaptbrutnsensulurcriipepodestesteuntipde scar cruia i corespunde structural o rezemare a rampei scrii pe podest cu structura plac (uzual 1314cm),cugrosimeapropiatdeceaarampei(uzual1012cm). Interseciadintreintradosulpodestului(detipplac)cuintradosulcelordourampeseva facedupodreapt. =>Traseulminiicurentevaurmripantarampelor.Inlimeaparapetuluisevacalcula delamuchiatreptei,verticalntoarcereaminiicurentendreptulochiuluiscriiesteposibiln urmtoarelevariante: cuparapet denlime(H)pepodestirealizndtraseulcontinuual miniicurente,prin prelungirea orizontal a parapetului rampei care urc spre podest, cu o dimensiune egal cu limea unei trepte, nainte de ntoarcerea ei paralel cu ochiul scrii n acest caz, limea podestului,msuratlaochiulscrii,vafimajoratcuolimedetreapt,lungimeacaseiscrii crescndcorespunztorpodestulsevaputeadecupaprelungindiochiulscriieuaceeailime detreapt(fig.3.16.var.1) cuparapetdenlime(H +h),lapodest,cucretereanlimiiparapetuluiHlapodest, cuovaloareegalcunlimeauneitrepteh ipstrndlimeapodestului(fig.3.16var.2)

cu parapetdenlimeH,pelimeaochiuluiscriiliniaminiicurentefiindorizontal, darcuosrituregalcunlimeah auneitrepte cuparapetdenlimeH,racordareantreparapetelecelordourampefiindoblic(fig. 3.16.var.3),eventual curacordricurbetorsionate cu parapet de nlime H dar cu discontinuitatea minii curente pe latura scurt a ochiuluiscrii,iosrituregalcunlimeahauneitreptelanceputulrampeicarecoboarla podest. Acesttipdescarasigurnlimelibermaximntrepodete. 3.1.2.1.4.Scaracuntoarcerela180,cudecalajdeotreaptbrutnsensulcoborrii pepodestesteuntipdescarcreiai corespunde structural orezemarearampeiscriipepodest cugrind(dinbetonarmat). Interseciadintreintradosulgrinziipodestuluicuintradosulcelordourampesevaface dupodreapt. Soluiaestedezavantajoasclinpunctdevedereal: racordriipardoseliipodestuluicuultimatreaptapardoselii,deoarecefinisajulprimei trepte al fiecrei rampe care ajunge la podest, va avansa pe podest, aprnd un decalaj ntre planulcontratrepteiisauciubuculuiiplanulfinisajuluidinochiulscrii problemelor pe care le pune racordarea finisajului contratreptelor cu cel al ochiului scrii dificultiinceeaceprivetentoarcereaminiicurentefrsriturlapodest avansriipardoseliipodestuluisprerampacarecoboarsprepodest(irealizareaunui podestdeformmaipuinregulat). => Traseul minii curente este continuu i urmrete panta rampelor nlimea parapetului se calculeaz de la muchia treptei, vertical. Inlimea parapetului este aceeai pe toat desfurareascrii(H)inupuneproblemelantoarcerealapodest. Acest tip de scar asigur nlime liber minim ntre podeste, comparativ cu celelalte variante,laoaceeainlimedenivel,datoritnlimiigrinzii.

3.1.2.2.Scricuntoarcerelapodestde90 Lascrilecuntoarcerela90,fiecruitipdestructuricorespundeuntipdegeometrie ascriioptimizareasoluieidescarreprezintcoordonareantrestructuraigeometriaacesteia. Inprincipiusepotacceptaprevederileinoteledelaart.3.1.2i3.1.2.1, Not:Suntprezentate,caexemplificri,celemaifrecventetipuridescricuntoarcerela podest de 90 schimbri ale grosimii plcii sau podestelor conduc la imagini diferite ale intradosuluiscrii,cucomplicaiinceeaceprivetecofrarea. Scrilecuntoarcerela90,rezematepepodestcustructuradetipplac,placcugrinzi saudalgroasidecalajsimilarcelordela3.1.2.2....3.1.2.4asiguratttraseulminiicurente frsriturpepodest,ctioimaginecurataintradosului,cuunnumrminimdeintersecii deplanuri(fig.3.21...3.27) 3.1.2.2.1.Scricuntoarcerelapodestde90idecalaj a+b= 1 3.1.2.2.1.1.Scricuntoarcerelapodestde90idecalaja+b=1,undeaihauvalori oarecare Pentru realizarea unui intrados neted, mai uor de cofrat i mai estetic, structura podestuluipoatefidetipdalgroassauplacrelativsubire.Infunciededimensiunileaihse prevedepestestructuradetipplac,oumpluturdinbetonuor(fig.3.22i3.23),nfunciede grosimeaprevzutpentruplacapodestului. n cazul n care imaginea intradosului nu intereseaz, precum i n cazul n care din considerentestructuralenuseopteazpentruniciunadinvarianteledemaisus.Rampacareurc sprepodestintrsubacesta. 3.1.2.2.1.2. Scri cuntoarcerecupodestde90idecalaja=1,b=0 Structurapodestuluiestedetipplac,ceeaceasigurrealizareaunuiintradosneted. 3.1.2.2.1.3. Scricuntoarcerecupodestde90idecalaja=0,b=1 Pentrurealizarea unui intrados cu cofrareuoar(i implicit cu aspect estetic), tipulde structur corespunztor ar fi cu grinzi de podest, obinuite (fig. 3.27) sau ntoarse (n sus) n acestcaz,spaiuldintreplacigrinziarfi realizatcuoumpluturdinbetonuor. nsituaiaprevederiiuneiplcidepodestcurente(cca.1314cm),placarampeicareurc intrsubpodest,cuimplicaiiledecofraredificilprecizateanterior, ntoate cazurilesimilare. 3.1.2.2.2. Scricuntoarcerelapodestde90idecalaja+b< 1 ncazurilencarenuseasigurcondiiacasumadecalajelortreptelordelapodestsfie egala cu o lime de treapt, la podest mna curent fie va nregistra o sritur, fie va fi ntrerupt. nfuncie de decalajul treptelor, la nivelul intradosului scrii, o ramp va intra sub podestsauvaaveaosritur,ceeaceimplicoimagineinesteticaacestuia(fig.3.28....3.37) Not: Din punct de vedere al ocuprii spaiului, aceste scri sunt n general mai economice, desfurarea lor in planfiind ceva mai mic. Scrile economice" au dezavantajul unor cofraje complicate, laborioase i costisitoare i n consecin al aspectului urt n intradosuluiacestora. Pentrucasuma decalajelorsfiedemaipuindeotreaptsepotdifereniatreisituaii: 3.1.2.2.2.1.Scarcudecalajmaimicdejumtatedinlimeatrepteilafiecareramp(fig. 3.28) 3.1.2.2.2.2.Scaracudecalajmaimicdeolimedetreaptlarampacareurcpepodest icuprimatreaptaceleilalterampe(ceacarecoboarpepodest)nedecalat. O structur apodestului de tipplac relativ subire conduce la un intrados unde rampa careurcsprepodestintrsubpodest(fig.3.32).

Pentru realizarea unui intrados cu geometrie controlat (fr intradosul rampei s intre sub podest i s apar intersecii greu de controlat n execuie) i un plan de cofraj uor de realizat, se comand ca structura podestului s fie dal groas (fig. 3.33) sau c cu grinzi de podest(fig.33.4, 3.35). 3.1.2.2.2.3.Scarviidecalajmaimicdeolimedetreaptlarampacareurcpepodest icuprimatreaptaceleilalterampe(ceacarecoboarpepodest)aezatpe podest(fig.3.36). 3.1.2.2.3.Scricuntoarcerelapodestde90idecalaja+b>1(fig.3.39i3.40).Este un tip obinuit de scar, care nu pune probleme n ceea ce privete alctuirea structural, ntoarcereaminiicurente,sauinterseciiledeplanuripeintradosulscrii(faacofrajului).

3.2.Scribalansateconcepieiconstrucie
3.2.1.Domeniude utilizare Acesttipdescarsepoateproiectapentrudiferitespaii.Nuconstituiescardeevacuare, asigurnd un singur flux de circulaie (evacuare). Reprezint cea mai economic soluie de ocupareaspaiului,prinfaptulctrepteleocupi zonadepodest. 3.2.2.Tipuridescribalansate Celemaiuzualetipuridescribalansatesunt: o cuntoarcerela180 cuntoarcereia90. Not: Se pot proiecta scri dublubalansate, cu dou ntoarceri la 90, dar proiectarea geometricilorpoate fiasimilatcuproiectareacelorcuntoarcerela90. 3.2.2.1.Dimensiuneaminim(spreochiulscrii)atrepteibalansatetrebuiesfiede12 cmlacelmaiavansatobstacoldepeparteadinspreochiulscrii.Acestapoatefiproieciaminii curente pe planul scrii, a parapetului, un vang ntors sau treapta nsi (a se vedea i 1.3. definiialimiilibere ascrii). 3.2.2.2. Formuleledecalculaletreptelorprecumiprevederileprivindlimeamaxima treptelorsuntceleprevzuten Normativul [3].

3.2.3.Metodedeconstrucie graficatreptelorbalansatelascri 3.2.3.1. Etapele premergtoare construciei propriuzise i care trebuie parcurse att pentruscrilecutreptebalansatecuntoarcerela180ctipentrucelecuntoarcerela 90sunt urmtoarele: se stabilesc dimensiunile treptelor,n funcie de nlimea de nivel i de formulele de calculaletreptelor seconstruiescrampele: seconstruietelimeaminiicurente se construiete lina pasului (la 50 cm de limita minii curente, la scriculime mai mic1mila60cm,lascriculimemaimarede1m) semarcheazpeliniapasuluilimiletreptelor se stabilete numrul de trepte care trebuie balansate i linia de limit de balansare (denumitncontinuarelimitadebalansare)prinunadin urmtoarelemetode limita de balansare setraseaz la odistan cel puin egalcudublul limii rampei (suprapuspestecelmaiapropiatpachetdecontratrepte)trepteleinclusentrepereiilimitade balansaresunttreptelebalansate,sau se numr treptele care nu ar avea form dreptunghiular i se balanseaz un numr dubludetreptelimitadebalansaresetraseazsuprapuspesteliniacontratreptelor(fig.3.40). o Lascrilecurampecuntoarcerela180 ,esterecomandatsseprevadtreaptnaxul scrii, pentru a seexila lipsa de acuratee la finisareacolurilor,dac scara este nchisns n cas proprie sau dac are form rectangulara: dac seara este liber sau are form poligonal, recomandareaaceastanuareobiect. 3.2.3.2.Metodegraficeuzualepentrubalansareascrilorcuntoarcerela180 sunt: a) Metodaarculuidecerc Odat stabilite numrul de trepte care trebuie balansate precum i linia limitei de balansare, se construiete prima treapt balansat dinaxul scrii: n cazul acestei metode (fig. 3.41),limeaminimatrepteibalansatedinaxulscriiestede14cm,pentruaevitacavreuna dintreptelealturateacesteiasfiemaingustde12cm se traseaz limea treptei balansate din axul scrii (de 14 cm), la limita proiecie dinspre ochiul scrii a elementului luat n considerare la determinarea limii libere a scrii (mncurent,rebordlateral,vang,etc),denumitncontinuareconturdereferinei: senoteazcentrulsemicerculuidebalansare(numitncontinuareurcdebalansare),la intersecia dintre axul scrii i limita de balansare, notat M i punctul de intersecie ntre semicerculceconstituieconturuldereferiniaxulscrii,notatcuN setraseazarculdebalansare,curaza MN se proiecteaz punctele care delimiteaz treapta balansat din axul scrii, pe arcul de balansare segmentuldecercrmassempartenatteaprictetrepteaumairmasdebalansat (l) punctele de pe cerc astfel obinutese proiecteaz napoipeconturul dereferin (pe ambelerampealescrii)(2) se traseaz treptele, prin unirea punctelor de pe linia pasului cu punctele corespunztoaredepeconturuldereferin(3) sevorcotadimensiuniletreptelorlaochiulscrii(notatepedesen l1,l2,l3,l4 etc).

b) Metodasegmenteloregale Odat stabilite numrul de trepte care trebuie balansate precum i linia limitei de balansare (1), se construiete prima treapt balansat (2) n cazul acestei metode (fig. 3.42). limeaminimatrepteibalansateestede12cm: setraseaz,peliniaconturuluidereferin,limeatrepteibalansatedinaxulscrii, de12cm: seprelungetetreaptaastfelconstruitpncndseintersecteazculimitadobalansare (3) segmentulastfeldelimitat,pelimitadebalansare(4),serepetdeatteaori,ctetrepte aumairmasdebalansat(5) se traseaz treptele, prin unirea punctelor de pe linia pasului cu punctele corespunztoaredepelinialimiteidebalansare sevorcotadimensiuniletreptelorlaochiulscrii(notatepedesen l1,l2,l3,l4 etc). c)Metodasegmentelorproporionale Odatstabilitnumruldetreptecaretrebuiebalansateprecumsilinialimiteidebalansare (1), se construiete prima treapt balansat (2) n cazul acestei metode (fig, 3.43.), limea minimatreptei balansateestede12cm prelungindaxultreptei dejatrasatelngaxulscriseobinepunctulM peaxascrii setraseazolineoblicoarecare,cuorigineanM peaceastasedeterminatteasegmenteproporionalesuccesivectretreptemaitrebuie balansate(nfig.3.26.punctelesuntnotatecucifreromane) se unete ultimul punct de pe luna oblic eu punctul N de pe axa scrii, aflat la interseciadintrelinialimitdebalansareiaxulscrii,obinndusesegmenul IIIN se traseaz paralele la segmentul IIIN, pornind din celelalte puncte determinate pe dreaptaoblic(IV VIII),pnseintersecteazcuaxulscrii acestepunctedeintersecie(notate4...8)seunesccupunctelecorespunztoaredepe liniapasului(4...8), obinndusetreptelebalansatecorespunztoare pecealaltrampsetraseazsimetrictreptelecorespunztoare. d) Metodaunghiurilor Odatstabilitnumruldetrepte caretrebuiebalansateprecumilinialimiteidebalansare (1), se construiete prima treapt balansata (2) n cazul acestei metode (fig. 3.44), limea minimatrepteibalansateestede12cm: se deseneaz separat dou drepte, notate a i b, intersectate la 90, la o scar convenabila(depild1/10)(3)i(4) dinunghiulde90seconstruieteodreapt,notatc,launghiaproximativde20fa deorizontal(5) peaceastdreaptseconstruieteunnumrdesegmenteegalcunumruldetreptecare trebuiebalansatesegmenteleau dimensiuneapecareoautreptelepeliniapasului(dimensiunea dreptei cvafiegalculungimeazoneidebalansare,peliniapasului) dreapta b va avea dimensiunea egal cu desfurata prii balansate pe conturul de referin se unesc limitele dreptelor b i c i se prelungete dreapta astfel obinut, d, pn intersecteazdreaptaa (6) se unesc punctele de pe dreapta c cu punctul de intersecie dintre dreptele a i d: segmentele rezultate pe dreapta b reprezint dimensiunile treptelor balansate pe conturul de referin sevorcotadimensiuniletreptelorlaochiulscrii(notatepedesen l1,l2,l3,l4 etc).

3.2.3.3.Metodegraficeuzualepentrubalansareascrilorcuntoarcerela90sunt: a)Metodaarcului decere b)Metodasegmenteloregale c)Metodatrapezului. Pentruoricaredintreacesteasuntvalabileoperaiilepreliminaredela3.2.3.1 Sestabiletenumruldetreptecaretrebuiebalansate,precumilinialimitdebalansare (fig.3.45). Dac scara pornete din ax (fig. 3.45 a) se recomand, pentru realizarea estetic a racordriifinisajelorlacolturilepereilor,caprimatreaptsfiedecalatfatdeaxulscrii,cu circa15cmmsuraipeliniapasului(fig.45.b). a) Metoda arcuiii decerc (fig.3.46) dacscarapornetedinaxulscrii,sedecaleazlimitascriifadeacestacucirca 15cmmsuraipeliniapasului(1) seconstruieteprimatreaptbalansat(2)ncazulacesteimetode,limeaminim a treptei balansate este de 14 cm, pentru ca oricare dintre urmtoarele trepte balansate s aib dimensiuneaminimcelpuinde12cm setraseazlimeatrepteibalansatedinaxulscrii,peconturuldereferin

sedetermincentrularculuidebalansare,lainterseciadintrelinialimiteidebalansare (notatM)i prelungireatrepteiconstruite se determin raza arcului de balansare i punctul N la intersecia prelungirii treptei construitecuconturuldereferin:setraseazarculdebalansare,curazaMN segmentul de cerc cuprins ntre punctul N i limita de balansare se mparte nattea pri,ctetrepteaumairmasdebalansat puncteledepecercastfelobinuteseproiecteazpelimitacontului dereferin se traseaz treptele, prin unirea punctelor de pe linia pasului cu punctele corespunztoare de peconturulde referin.

b) Metodasegmenteloregale(fig.3.47i3.48) Odat stabilit numrul de trepte care trebuie balansate, se construiete prima treapt balansatncazulacesteimetode,limeaminimatrepteibalansateestede 12cm: se traseaz dou limite de balansare, pe cele doua direcii: una conform 3.2.3.1, iar cealalt n prelungirea primei trepte a rampei scurte, dac scara n este simetric n cazul simetrieiscrii,limiteledebalansarevorfi ielesimetrice se traseaz limea treptei balansate din axul de ntoarcere al scrii, de 12 cm, pe conturuldereferin

se recomand ca treaptade col s fie deplasat cu circa 3 cm pe linia conturului de referin, ctre rampa major, pentru asigurarea unei creteri scderi graduale a dimensiunilor treptelor balansatepeconturuldereferin(1) se prelungete treapta astfel construit (2) pn cnd i intersecteaz cu fiecare dintre limiteledebalansare(3) segmentele astfel delimitate (4), pe limitele de balansare se repet de attea ori, cte trepte aumairmasdebalansatpefiecaredirecie(5) se traseaz treptele, prin unirea punctelor de pe linia pasului cu punctele pasului cu punctelecorespunztoarede pe limiteledebalansare.

c)Metodatrapezului(fig.3.49) Odatstabilit numruldetreptecaretrebuiebalansateprecumilimitadebalansare,se construieteprimatreaptbalansat:ncazulacesteimetode,limeaminimatrepteibalansate estede12cm sedeplaseazprimatreapt,aacumsastabilitla3.2.3.2.a.

sedeseneazoprimconstrucieauxiliar(A),careconstntrodreapt(5)mprit natteasegmenteegale(decirca1520cm)ctetreptetrebuiebalansateconstruciasevaface laoscarconvenabil,depildlasc.1/10 seridicperpendicularedinfiecarepunctobinut lacapeteperpendicularele voravea12cm(6)irespectiv limeatrepteinedeformate (7)(citit depeliniapasului) seunescceledoupuncteastfelobinute(8),(9)isedelimiteazuntrapez se traseaz o alt construcie auxiliar (B): se desenenz o dreaptorizontal (10)pe careseconstruiescsegmenteleobinutemaisus(la1,la2,la3,la4 etc). aceastdreaptseintersecteaz(12)cuoalta(13),cunclinaieaproximativde20: punctul de intersecie este limita de 12 cm trasat anterior dimensiunea dreptei este lungimea total a treptelor balansate n dreptul proieciei interioare a obstacolului de referin dinspre ochiulscrii

seunescpunctelecarelimiteazceledoudrepte(14) seconstruiesc,delalimitasegmentuluitrasat(15),paraleleladreaptademaisus(14) segmentele rezultate pe dreapta (13) reprezint dimensiunea minim a treptelor balansate, la ochiulscrii(laproieciainterioaraminiicurente).

3.2.3.4.Determinareadimensiuniitreptelor,pebazacalcululuinumeric a.sedeterminconform3.2.3.1i3.2.3.2numruldetreptecaresebalanseazprecumi linialimitdebalansare b.secalculeazlungimeadesfuratascriipeconturuldereferin,pnlatreaptadin axaceastaseconsideraaveadimensiuneade 12cmpeconturuldereferin

c.aceastdimensiuneminimalsenmuletecunumruldetreptecaretrebuiebalansate peoramp(tartreaptadinax) d. se scade produsul de mai sus (c) din lungimea desfurat (b) i rezult lungimea desfuratascriipeconturuldereferin,caretrebuierepartizatnmodprogresivpefiecare treapt

e.fiecreitreptebalansateiserepartizeazopartedinrezultatuldela(d), dinspretreapta dinaxulscrii(treaptadereferin),spre trepteledrepte: primatreapt delngtreaptadinax:ounitate a doua treaptdelngtreaptadinax:douuniti atreia treapta delngtreaptadinax:treiuniti secontinunprogresiearitmeticcucelelaltetreptecaresebalanseaz f.sefacesumaunitilor g. lungimea obinut la (d) sedivide la numruldeuniti rezultate la (e) i se obine dimensiuneafiecreiuniti considerate h.seacordfiecreitreptebalansatenumruldeuniticorespunztorpoziieitreptei,aa cumafostrepartizatla(e). Fig. 3.50 reprezint un exemplu de calculal treptelor balansate, considernd c treapta nedeformatarelimeade26,5cm.

Cap.4.ELEMENTESPECIFICEDEPROIECTAREASCRILORDIN DIVERSEMATERIALE Scrile trebuie s rspund urmtoarelor cerine de calitate: rezisten i stabilitate, siguranlafoc,sigurann utilizare,protecieacustic. Calcululderezistensideformaiealscrilorsefacelundnconsideraretipulstructural alscrii,condiiilederezemareaelementelorscriiincrcrilecarelesolicit.Laelementele nclinatealescrilorseinecontcncrcareapermanentesterepartizatuniformpesuprafaa nclinatincrcareautilesteuniformrepartizatpe orizontal Calcululelementelorcomponentealescrilorobinuite,curentfolositenconstrucii,nu ridicproblemedeosebiteisefacepeschemestaticerelativ simple. ngeneral,foreleaxialedecompresiunecaresedezvoltnuneleelementealescrilor, cumarfirampele,grinzilevangsaugrinzilecurbespaiale,auvalorirelativsczuteiconducla dimensiunimicincomparaiecudimensiunilerezultatedincalculul derezistenlancovoiere. n general, stabilitatea elementelor scrii este asigurat. Totui,ea ar trebui analizat la structurile de scri care prin forma lor sau prin tipurile de legturi pot pune probleme de stabilitate. nafardelegturilereciproce,elementelecomponentealescrilorauoseriedelegturi mecanicecucelelalteelementestructuralealeconstruciei:cupereiicaseiscrii,custlpiiicu planeele.Aceste legturi serealizeaz, deobicei,prin intermediul grinzilorpodest,podestelor sau a grinzilorvang. Realizarea unor legturi de tipul articulaiilor sau ncastrrilor este n funciedematerialelefolositeattlascrictilastructuracldirii. Cerina de sigurana la foc se asigur n condiiile conformrii, alctuirii i realizrii conformprevederilornormativuluidespecialitate. Cerina de siguran in exploatare se presupune asigurarea proteciei utilizatorilor mpotrivaaccidentrii Cerina de igien, sntatea oamenilor, protecia mediului nconjurtor poate fi consideratrespectatdacmaterialeledeconstrucieifinisajnudegajemisiipoluante Cerinade protecielazgomotseasigurprinalctuiriimaterialespecifice.

4.1.Scridinbetonarmat 4.1.1. Din punct de vedere al formelor structurale, scrile din beton armat pot fi din oricaredintretipuriledescriselaart.2.4. Acest capitol face precizri suplimentare numai n legtur cu unele dintre tipurile de scridinbetonarmat. 4.1.l.a.Scridinelementeliniare Dupmodulderezemareatreptelor,scriledinelementeliniarepotfi:

acutrepterezematepegrindavanginterioaripepereteportant bcutrepterezematepedougrinzivang ccutrepterezematepegrindavanginterioaripepereteportant,grindavangreazem pegrinzipodest dcutrepterezematepegrindavanginterioaripepereteportant,grindavangreazem pegrinzipodestipepereiportani eschemastaticauneigrinzivangrezematesauncastratenpereii portani f schema static a unei grinzi vang rezemate pe grinzi podest i simplu rezemate sau ncastratenpereiiportani g schemastaticauneigrinzivangrezematepegrinzipodest 1grinzivang 2grinzipodest Scricutreptenconsolsimpl Aceste tipuri de scri sunt foarte rar ntlnite i fac obiectul unor proiecte unicat, deoarecesuntgreudeexecutatiprinurmarenufacobiectulacesteireglementri.

Pentruscrilecutreptenconsoldubl,momentulncovoietornncastrareatrepteieste Mr =M1 +M2. M1 =momentulprodusdencrcrilegravitaionaleuniformdistribuitesauconcentrate, careacioneazpetrepte M2 = momentulprodusde ncrcareaorizontalcareacioneazpebalustrad. Not:Incazulncrcriisimetriceatreptelor,grindaamplasatcentralvafisupusdoar lancovoiere,iarn cazul ncrcriinesimetrice,grindavafi supusilasolicitridetorsiune.

Acestetipuridescriaunmoduzualtreptelerealizatedinprefabricatedebetonarmat. Eleauurmtoarelecaracteristici: sepotmontapeantiercuutilajederidicareuoare(greutateaelementelorprefabricate fiindngeneralsub500kg(mairar800kg),putnduseutilizalaantierelemicialecldirilor cupuineniveluri soluiaesteinteresantmaialespentruelementeprefabricategata finisate,produsede firmespecializate.

Vangurile pot fi realizate din beton armat monolit, mai ales n cazul n care exist un singurvangcentralsaulateral(ase vedeafig.4.3),saudinelementeprefabricate(asevedea fig.4.4).

4.1.1.b. Scridinelementeliniare ide suprafa Seprecizeazcrampaipodestelevoraveaconlucrareplandoarnsituaiancare,la mbinarealor,seasigurcontinuitateanvedereapreluriimomentuluincovoietorcareconduce ladiminuareamomentelorncovoietoaredincmpuri.

4.1. 1.c.Scridinelementedesuprafa Suntrealizatedinbetonarmatturnatmonolitsaudinprefabricateicutreptefinisatecu altemateriale. Seprecizeazcrampeleipodestelepotaveagrosimidiferite,nsensulcprinmrirea grosimiipodeslelorsepoateschimbaaluramomentelorncovoietoare. 4.1.1.d.Scricurbecugrindapemijloculrampei Seprecizeazcn grindaspaialsedezvoltmomentencovoietoarepedoudirecii, momentedetorsiune,foreaxialeitietoare,fiindnecesarpreluareamomentelordinncastrri.

4.1.1.e.Scricutreptesuspendate Se realizeaz prin suspendarea de tavan sau de podestul imediat superior a capetelor libere ale treptelor independente n consola, micornd astfel momentul ncovoietor din ncastrare. Pentrutrepteleacestorscrisepoaterealizaischemastaticdegrinzisimplurezemate. Note: 1.Sistemulconstructivobinuit,detip"placportantplanpeambelefee",realizatdin betonarmatturnatmonolit,prezinturmtoarele: avantajeinexecuie: cofrajesimpleieconomice,putnduseutilizaicofrajedeinventar sistemdearmaresimplu turnarelesnicioas

dezavantajeinexecuie: scaraseexecutdeechipediferitedelucrtori(betonitiialimuncitorispecializain finisaje,mozaicari,tmplari,etc),ndiferitedelucrupreciziadelucruestediferitlaceledou categoriidelucrtori. circulaia"deantier"estemaigreoaieinecesitrezolvricudispozitiveimprovizate, pn la realizarea treptelor brute sau direct a treptelor finite. n aceast situaie manopera de finisare(incluznditreptelebrutedebeton)estemaiscumpdarmultmaiprecis. Adoptarea soluiei de turnare a treptelor brute odat cu placa din beton armat, implic riscul ca, scara s trebuiasc s fie rectificat (att prin spargere ct i prin completare) n vederea finisrii, ca urmare a abaterilor mari admise la turnarea betonului de structur n comparaie cu cele rezultate la turnarea treptelor brute de ctre scrari specializai. Avantajul acesteisoluiiesteacelacseuureazcirculaiapeantier.

2. Sistemulconstructiv de tip "plac portant cutat cu noduri rigide"este mai greu de calculat i de executat. Din acest motiv, soluia se utilizeaz pentru scri decorative la cldiri unicat. 3. Sistemul constructiv de tip plac portant realizat din beton armat prefabricat are urmtoarelecaracteristici: treptelebrutesuntrealizateodatcustructuraderezisten augeometriecontrolat,permindreducereamanopereilarealizareafinisajului serealizeaziprefabricategatafinisate,produsengeneraldefirmespecializate. Scrilecuplacportantdin betonarmatprefabricat asigur reducerea timpului pentru manopera de antier, la montajul i monolitizarea rampelorcustructuracldiriiilafinisare necesitmacaraleputernice(greutateaelementelorprefabricaifiindntre1000i5000 kg),faptcarejustificutilizarealorpentrucldirinalte.

4.1.1.f. mbinrile dintre elementele din beton armatmonolit ale scrilor cu elementele verticale tot din beton armat monolit ale structurii se pot realiza ncastrat datorit existenei armturilor de continuitate, dimensionate din calculul de rezisten, gradul de ncastrare determinndusecuajutorulrigiditilorlancovoierealeelementelorconcurente. ncazulelementelorprefabricatembinrilesefac,deobicei,prinsimplarezemareiprin sudareaunorarmturidispuseconstructiv. ncazulrezemriipepereiiportanidinzidrie,graduldencastraredepindedemrimea relativ a ncrcrilor P i T precum i a momentelor de stabilitate M s = Pd (moment de stabilitatedatdencrcareaP)iamomentelordencastrarealgrinziipodest,grinziivangsau plciidepodestMi.PemsurcencrcareaPimomentulMs suntmaimarinraportcu7icu Mi,cretegraduldencastrare.

4.1.2.1.Scricutreptedinpiatr,naturalsauartificial,perampedinbetonarmatpun problemespecificecareindecaracteristicilematerialelorconstitutive. 4.1.2.2.Scricutrepterealizatedinblocuridepiatr Problemele de asigurare a circulaiei se rezolv ca pentru scrile finisate cu plci de piatr. Elementul specificlconstituieasigurareablocurilormpotrivaalunecriiperamp. 4.1.2.3.Scricutrepterealizatedincrmid Problemelespecificeacestorscriinde: respectareaformulei decalculadimensiunilortrepteloricontratreptelor,ncondiiilein carecrmidaareogeometriecunoscut mpiedicareadislocriicrmizilortreptelorncadrulscrii. Ambele probleme se rezolv prin modul de aezare a crmizilor, conform exemplificrilordinfig.4.12i4.13. 4.1.3.Siguran lafoc Se asigur ndeplinirea cerinei n condiiile conformrii, alctuiriii realizrii conform prevederilornormativuluidespecialitate. 4.1.4.Sigurannutilizare Cerinadeasigurareasiguraneimpotrivaalunecriisepoaterespectafieprinrealizarea stratului de uzur rugos, continuu pe toat suprafaa, fie prin tratri antiderapante pe zona muchieitreptei,difereniatnfunciedematerialuldincareseexecutstratuldeuzuripoziia scrii la exterior sau la interior. Astfel, tabelul 4.2 i figurile 4.14, 4.15. 4.16 prezint materialeleuzualepentrustratuldeuzurimsurilecarepotfiluatepentrurespectareacerinei de siguran mpotriva alunecrii la scrile exterioare i la scrile interioare,de evacuare, mai aleslacldirilepublice.

Not:Esteinterzisprevedereadescriexterioarecutreptefinisateprinlustruire(piatr natural,mozaicturnat,prefabricatemozaicate)saucutreptefinisatecuplciceramicelucioase sauglazurate,deoarecefavorizeazalunecareape suprafeeleudesau ngheate.

4.1.5.Protecielazgomot 4.1.5.1. La cldirile de locuit se recomand ca scrile s nu fie adiacente spaiilor de locuit. 4.1.5.2.Dacvecintateacuspaiilordelocuitnusepoateevita,serecomandsse ia urmtoarelemsurideprotecielazgomot: 1.Dacstructurascriiestelegatdestructuracldirii,pardosealapodestuluiitreptele rampelor se recomand a se separa de structura de rezisten, printrun strat dintrun material vibroamortizantsauvibroizolant(asevedea Normativul[3],AnexaA4) 2.Dacstructurascriiesteseparatdestructuracldirii,ntrestructuracldiriiicea ascriiserecomandsseintroducunstratdesepararecurolvibroamortizantsauvibro izolant(asevedea Normativul[3],AnexaA4). 3. Pentru amortizarea zgomotului de impact provenind de suprafeele treptelor, se pot aplicaplcivibroamortizantepesuprafaafinitascrii,pentruamortizareasunetelor(similare cuceleprezentatela)carenecesitnsnlocuireperiodic. 4.1.5.3. Pentrudiminuarea transmiterii zgomotului de impact, se recomands se evite contactuldirect ntre scar iperete, iar racordarea ntre acestea s se facprin prevederea de materialevibroamortizantesauvibroizolante(cauciuc,plut,polistirenecruisat,sausimilare).

4.2.Scridinlemn Scriledinlemnsuntscricutrepteportante:elepotfi sprijinitepevanguridinlemn,pot fifixatenperei(prinncastraresaucuuruburispeciale)saupotfisuspendate. Scriledinlemnsepotrealizacusaufrcontratrepterezematepegrinzivangaparente sauascunse. Intradosulpoatefiaparentsaunchiscuscndurifluite,cutencuialpeipciitrestie, perabi,cuplcidegipscartonsaualtetipurideplci. 4.2.a.Caracteristicilematerialului 4.2.a.1. n mod curent pentru scrile din lemn se utilizeaz urmtoarele esene: brad, stejar,pin,frasin,fag,ulm,nuc.Sevaevitautilizarealemnuluideesenmoalesauaesenelor sensibileladuntori(plop,arin,tei). Pentru scri cu nalt preiozitate se poate folosi lemn de esen africane (acajouul, iroko,saualteesene). n spaiile umede, scrile trebuie s fie realizate din esene rezistente la umiditate ca stejarulsaupinul. 4.2.a.2. Lemnul masiv poate fi tratat, pentru o durat de viata mai mare, prin ceruire, impregnarecuuleidein,aplicareaunui peliculeincoloredeuleisaulacuriincolore. 4.2.1.Trepteivanguridinlemn 4.2.1.a.Trepte dinlemn. 4.2.1.a.1.Lemnulpentrutreptelecareurmeazsrmnaparentetrebuiesaibobun rezisten la uzur. Aceasta se asigur prin caracteristicile intrinseci ale materialului sau prin proteciaacestuia. 4.2.1.a.2. Protecia treptelor contra uzurii se poate face cu covoare lipite (continui sau fiipetrepte),saucucovoareamovibile,fixatecubaremetalicedemontabiledispusenunghiul dintretreapticontratreaptasuperioar. Covoarelepotfilipite:

Treptelecareurmeazafiacoperitecufinisajetextilesaucuplacajedurepotfirealizate dinplcidenlocuitoridelemn(PAL,PAF.a.,careaurezistenalancovoieremaimicdect lemnul)saudinlemnstratificat. 4.2.1.a.3.Protecialauzuracanturilortreptelordinlemnsepoatefacecu: canturidinlemndur profile"muchiedetreapt"(asevedeafig.4.15) petrecerea parial sau total i lipirea peste cantul treptei, a covoarelor din mochet, PVCsaucauciuc(fig.4.16.i4.17.). 4.2.1.a.4. Contratreptele pot fi realizate din lemn masiv mbinarea ntre piesele componenteserecomandsfienlambiuluc,sauculambadugat. 4.2.1.a.5.Imbinrileculambiulucntretrepteicontratrepte,lamuchiatrepteitrebuie s fie astfel fcute nct s permit umflarea lemnului contratreptei fr ca prin aceasta s se afectezealctuireascriisauaspectulacesteia(fig.4.18)

4.2.1.a.4.Grosimeaminimatreptelor, nfunciedeesen4...5,5cm. 4.2.1.a.5.Treptelebalansateculimemaimarede30cmtrebuieexecutatedincelmult treipiese,mbinateprinlipiresimpl,sauculambiuluc.Lambadugatsaulipitendinide fierstru.Palierelepotfirealizatedintrunnumrmaimaredeelementeasamblate. 4.2.1.a.6.Trepteleexterioaredinlemnnusuntrecomandabile,dardactotuiseprevdla case de vacant, cabane din lemn sau alte cldiri din lemn. Ele pot fi alctuite din mai multe piese distanate intre ele cu5 ...7 mm(fig. 4.19).pentru a permite scurgerea uoar aapei i uscarealormairapid.

Observaie: Se pot realiza trepte masive din lemn, sau din lemn lamelar, sprijinite pe vanguricufeeplane.mbinrilentretrepteivangurisefaccuuruburi(fig.4.20).Acestescri nusuntrealizatenmodcurent:elesuntgreleiscumpe. 4.2.1.b.Vanguri 4.2.1.b.1.Pentruvangurisepoateutilizalemnulmasiv,lamelarsaustratificat.

4.2.1.b.2.Vangurilepotfirealizatecu: canturi continue plane (fig. 4.21 a), cu trepte fixate ntre vanguri (fig. 4.22) sau cu treptelesprijinitedeasupra,peconsolesolidarizatepevanguri(fig.4.21b) dinate(fig.4.21c).

4.2.1.b.3. O atenie aparte trebuie acordat detaliului de fixare a grinzilorvang pentru realizareaschemeistaticedegrindsimplurezemat.

4.2.1.b.4. Pentru fixarea treptelor pe vanguri se vor utiliza detalii caracteristice de prinderepentruelementeledinlemn. 4.2.1.b.5.Treptelefixatentrevanguripotfi mbinatecuacestaprin: chertareasimplavangului(fig.4.24.a),ceeacenecesitrigidizareascriicutirani ncoadderndunic(fig.4.24.bic),fraseluaaltemsurideasigurarearigiditii scrii. 4.2.1.c.6. Tratarea intradosului scrilor din lemn. Intradosul poate fi lsat liber, sau poate fi tvnuit utiliznd tehnologie tradiional (tencuial pe rabi, pe ipci i trestie) sau tehnologiemodern(plcidingipscarton). 4.2.2.Siguranlafoc Pot asigura evacuarea n condiiile conformrii, alctuirii i realizrii conform reglementrilortehnicedespecialitate,ncazurileadmise 4.2.3.Sigurannutilizare Asigurarea mpotrivaalunecrii pe trepte se face prin msurile prevzute ntabelul 4.2 (din4.1.4),referitoarelafinisajuldinlemn. 4.2.4.Protecielazgomot 4.2.4.1. La scrile ancorate n perete, se utilizeaz uruburi speciale n dibluri din cauciuc,pentruamortizareavibraiilor. 4.2.4.2. Treptele pot fi prevzute cu covoare pentru amortizarea sunetelor de impact pentruoeficienmaimare,covoarelesedispun ipestemuchiatreptei. 4.2.4.3. La scrile cu intradosul tvnuit, spaiul dintre vanguri poate fi umplut cu vat mineral.Deasemenea,esteposibilplacareaintradosuluiscrii cuplcide vatmineral.

Observaiegeneral: Scriledinlemnsepotprevedealainterior,dinmotiveestetice,laoricefeldecldirecu structur incombustibil (zidrie, piatr, beton armat, metal) dar la cldiri publice (cabane turistice,motelurietc.)nupotfiscrideevacuare.Lacldiriprivatemici(locuineunifamiliale, casedevacan.a.)custructurdinlemnsaumixt,scrilepotfidinlemnattlainteriorcti laexterior,nudoardinmotiveesteticeciipentruunitatestructural. 4.3.Scrimetalice Scrile metalice pot fi utilizate pentru scri decorative sau pentru scri tehnice. Scrile tehnicedincldirilecivilenufacobiectulacesteireglementri. 4.3.a.Caracteristicilematerialului Dinmetalserealizeazatttreptectivanguri. 4.3.a.1Ingeneralmetalulutilizatesteoelul,subformdetoleideprofilelaminatesau ambutisate.Esterecomandabilfolosireaoelului"corten"mairezistentlacoroziunedectoelul carbon. Altemetalefolositepentruscrisunt: oelulinoxidabil(preferatattpentrufaptulcesterezistentmecanicichimic,cti pentruaspectulfinitlustruitsaumatsatinat) aluminiul,maialessubformdepieseturnate,profilesautoleextrudatesauambutisate alama i cuprul, sub form de profile laminate sau tabl ambutisat, pentru piese decorativesaumbrcminteestetic fonta turnat, utilizat n secolul al XlXlea, att pentru elemente de rezisten ct i pentruelementedecorative. 4.3.a.2.ntreinerentimp Oelul trebuie protejat anticoroziv, prin vopsire (chiar i oelul "corten"). Pentru ca aspectulsrmnngrijit,oelultrebuierevopsitlaunintervaldetimp.Infunciedematerial, poziiascrii(interioarsauexterioar)iderecomandrileproductoruluiscrii(dacexist). La scrile din inox, aluminiu, cupru, alam problema ntreinerii n timp const n evitareamtuiriisuprafeelorlucioase,maialeslasuprafaadeclcarenzonaceamaiutilizat, eventual prin tratarea chimic a suprafeelor i mtuire. La scrile cu circulaie mai intens, trebuieluatnconsideraredegradareasuprafeelor(chiaricelemate),datoratzgrierii. 4.3.1.Trepteivangurimetalice 4.3.1.a.Treptedin metal Sepotrealiza: treptemetalicecusuprafaacontinusaudiscontinudin: grtare,tablperforat,expandatetc. tablstriat. trepte cu structur metalic ("cutii" sau chesoane deschise sau nchise), din tabl i profiledentriresaudintablambutisat: mbrcatecucovoare caresusinplcirigide(lemn,prefabricate,piatr). 4.3.l.b.Vanguri Vangurile scrii pot ti alctuite din profile U sau I, sau chiar platbande ntrite cu corniere.Vangurileseprindlaextremiticubuloanesaucusudurifuncioneazngeneralpe schemastaticdegrindsimplurezemat.

Scrilecunclinaremicsecontravntuiescpentruanlturaoscilaiilelaterale. 4.3.1.b.l.Vangurilemetalicepentruscriledinconstruciilecivilepotfidin: profile laminate curente, compuse sau speciale (profile laminate expandate), evi tubulare

grinzi cu zbrele se realizeaz fie din profile laminate, fie din tuburi cu seciune circularsaurectangular,asamblateprinsudur.

Sepotrealizavangurigrindcuzbrelefoartenalt,formndchiarparapetulscrii. 4.3.1 .b.2. Pentru scrile decorative, vangurile pot fi cu canturi netede sau cu unul sau ambelecanturidinate. a) Lascrilecuvangulcucantulsuperiorplancontinuu(fig.4.28),treptelesedispun fie ntre vanguri, fie deasupra vangului pe console speciale de sprijin, n principiu de form triunghiular(fig.4.30). b) Vangurile dinate, avnd treptele dispuse n general deasupra, se realizeaz din tronsoane de elemente tubulare sudate ntre ele, necesitnd o tehnologie perfecionat i o preciziedeosebit,realizatdoarnntreprinderispecialiale. Acesteapotficonstituitedin: Banddeoellat,fixatpevangulmetaliccusudur,constituindunelementplin.

4.3.1.b.3.Pentrurealizareauneiimaginiestetice,sudurileserealizeaz. 4.3.2.Siguranlafoc Princonformareiprotejarecorespunztoarepotndepliniperformaneleprevzuten reglementriletehnicespecifice. 4.3.3.Sigurannutilizare Elasticitatea structurii poate determina disconfortul utilizatorilor, datorit vibraiilor produseintimpulcirculaieipescar. 4.3.4.Protecielazgomot Msurilesepotaplicasereferlasuprafaadeclcarescrilemetalicecustratdeuzur dinmochetsaucauciucsuntmaiperformantedinpunctdevederealprotecieilazgomotScrile metalice nu sunt recomandate n spaii cu circulaie intens, deoarece msurile de protecie acusticsuntreduse.

4.4.Scridinpiatr 4.4.a.Caracteristicilematerialului Scriledinpiatrsuntscricutrepteportantedin piatrBlocuriledinpiatraulacapto form paralelipipedic, pentru a putea fi uor ncastrate prin esere mpreun cu blocurile de zidire.

4.4.1.Trepteivanguri 4.4.1.a. Treptele bot fi sprijinite pe sol, ncastrate n perei de zidrie, sau sprijinite pe arcedinpiatrsaucrmid. 4.4.l.b.Lascriledinblocuridepiatrsprijinitedirectpesol,trepteletrebuiesolidarizate pentruaasiguraooarecareconlucrare,iarsoluldesprijintrebuiesfiectmaimetasabil.Soluia nuestetotuirecomandabil,fiindpreferabilsprijinireatreptelorpeunbetonturnatsimplusau armat. Observaie:Nuserealizeazvanguridinpiatr,darsepotrealizascrispiralecumiez din beton armat, ale cror "cofraje pierdute" sunt inele din piatr natural ale treptelor (soluie similarcuceaartatlascaraprefabricatdinb.a..la4.1.). 4.4.2.Siguranlafoc Sevorrespectaprevederilecuprinsen Normativul[3]in NormativulP118. 4.4.3.Sigurannutilizare Cerina de asigurarea siguranei mpotriva alunecrii, prin realizarea stratului de uzur antiderapant(totalsaudoarpezonamuchieitreptei),difereniatnfunciedematerialuldincare seexecutstratuldeuzursefaceconform prevederilortabelului4.2pentrupiatrnatural. 4.4.4.Protecielazgomot Avnd n vedere raritatea i costurilerealizrii unor astfel de scri, problema proteciei acusticenuaaprutpnacumndocumentaiiledespecialitate.Sarputearealizaprin: prevederea de covoare amovibile, fixate cu bare metalice demontabile dispuse n unghiuldintretreapticontratreaptasuperioar

prevedereantreblocuriledepiatrielementeledezidireaunormaterialeelastice,de exemplucauciuc. Observaiegeneral: Domeniul deutilizare al acestor scri este extrem derestrns, deoarece ele constituie o soluiefoartepretenioasiscump. 4.5.Scrimixte Scrilemixtepotaveavanguridinbetonarmat(monolitsauprefabricat)saudinmetali trepte portantedinaltmaterialdectvangul(prefabricatedebeton.lemn.metal,piatr,sticl). 4.5.1.Trepteivanguri 4.5.1.a.l. Treptele se fixeaz local pe vanguri, mecanic sau cu piese speciale cimentate sausudate. 4.5.3.a.2. Trepteledin prefabricate de beton se vorproiecta conform prevederilor de la 4.1. 4.5.3.a.3.Trepteledinlemnsevorproiectaconformprevederilordela4.2. 4.5.3.a.4Trepteledinmetalsevorproiectaconformprevederilordela4.3. 4.5.3.a.5.Trepteledinpiatrsevorproiectaconformprevederilor dela4.4. 4.5.1.b.Vnturilepotfidetipulcelordescrisela4.1saula 4.3

n cazul treptelor sprijinite pe vanguri din beton armat sau metal, lungimea posibil a blocurilor de piatr determin, n funcie de rezistena la ncovoiere a acestora, distana ntre vangurincazulscrilormailate,sepotprevedeamaimultevanguriparalele.

4.5.1.c.Scrilemixtecutreptedinsticlaserealizeazngeneralcuvangurimetalice. Trepteledinsticlsevorproiectainndcontdeurmtoarele: se va utiliza exclusiv sticl stratificat, dimensionat n conformitate cu rezistena mecanicaelementului(nregistratnagrementultehnic) pentrunlturareasenzaieidenesiguranpecareoimplictransparenasticlei,sepot luaurmtoarelemsuri: sticlanuva fitransparentincolor,civaavea otentcolorat ntrefoliiledepolivinilbutiral(saumaterialulplasticdincareserealizeazfolia/foliile sticleistratificate)sepotprevedeafoliicudesene(rastersaualtedesene) una din foile de geam care intr n alctuirea ansamblului stratificat, suport un tratamentdesablare,gravare,serigrafieresauvopsire,nurmacruiaseobinmodeledecorative pegeam. pentruaseevitaalunecareapesuprafeeledesticl,nzonamuchieidetreaptsevor prevedearizuriantiderapante.

4.5.2. Siguranlafoc Potconstituicideevacuareincazulncarendeplinesccondiiiledereacielafocide rezistenlafoc,stabilitenreglementriletehnicespecifice. 4.5.3.Protecieacustic Fiindngeneralscrideschise,decorative,cucirculaierelativrestrnsifrfunciunea deevacuare,problemeledeprotecieacusticnusepun.

ANEXINFORMATIVI

Scricutreptefoartenalte,decalate

Pentruscrileabrupte(cupantacuprinsntre45i60),cutreptenalteifoartenalte (19,5cm< h<30cm),sepracticrezolvriledinfiguraA.l.ncareodecalareanlimiiia treptelorpermiteurcarea/coborreamailesnicioas:acestescripuntotuiproblemanecesitii deapornicuunanumitpicior.

Rezolvareademaisusesterecomandatncazulscrilor dinlocuineleindividuale(acces lamansard,laniveluldormitoareleilocuinele duplex),darpotsfieutilizateilaaltescri abrupte,care deservescunsingurnivel. Tipurilecelemaicurentesuntprezentatenfig.A.2

Aceste tipuri de scri se utilizeaz pentru rampe cu un numr mic de trepte, ele reprezentnd o problem mai ales pentru persoanele cu dificulti de mers, dar i pentru toi ceilali utilizatori, deoarece, n caz de neatenie, pot provoca accidente (avnd n vedere panta scrii). Ele apar totui n literatura de specialitate i sunt menionate n aceast Anex, fr ca prinaceastasfienvreunfelrecomandate.

ANEXAINFORMATIVII

Exemplulnr.1 1.1.Enunulproblemei Se cere calculul unei scri far grinzi de podest, avnd dimensiunile podestului a, b i proiecianplanorizontalalungimiirampeiL.Unghiuldepantalrampeieste. 1.2.Ipotezedecalcul Sarcina pe podest se consider uniform distribuit pe orizontal. Reazemele podestelor suntfixe,asigurndncastrarealatorsiune. 1.3. Elementegeometrice

Setrateazdoucazuri: ncazulApodestelereazem numaipedoulaturi(figura1a), iarncazulBpodestele reazempetreilaturi(figura1b). Notm: a,b dimensiunilenplanalepodestelor L proiecianplanadeschideriirampei dgrosimeaplciirampei d r grosimeaplcilorpodestelor unghiuldepantalrampei Kreporteri dimierigiditateapodestuluiiarampeipe direcietransversal: d a K = cos d L a r

1.4.Calcululeforturilor Eforturilesecionalenplcilerampeiialepodestelorsuntdeterminateprintruncalcul staticndomeniulelastic[1,2,3]. Notm: ( q L L+ 3a) . Q = 1 A 12 qL L+ 6a + 6 2a . ) q 2 1 ( Q = B 12 CazulA(podestelereazemnumaipe doulaturi): Momentulmaximncmpulrampei: 2 q L MC = 1 + 24 24 Momentuldencastrarearampeinpodest: 2 qL Mr = 1 + DM 24 unde: M=QARlA,iar: b b R A =103 - 094 K 075 - 090 K2 , , , , 1 a a pentrumijloculpodestului(x=0)i: b R1A =0 pentrumargineapodestului x= 2 Momentuldencovoierelongitudinalnpodest,lamargineapodestuluincrcatdirectpe rampe: 2 qL b Q M' = q + 1 . + A R A 2 x 2 2 8 4 a b b R A =123+ 078 - 15 - 12 K , , , , 2 a a Momentuldencovoierelongitudinalncentrulpodestului: 2 qL b M'' = q + 1 . x 2 2 8 a b Momentuldetorsiunenpodestpentru x = 2 MT =aQ R A A 3 b 003 - 1 , b a R A =0244 + , 3 a K

CazulB(podestelereazempetreilaturi): Momentele n cmpul i reazemul rampei au aceleai expresii ca n cazul A, diferind numai M: D = Q RB M B 1 iar: 2 b b RB = 021 - 013 - 002 K,pentrux=0 , . , , 1 a a b R1B =0,pentru x= 2 Momentuldencovoierelongitudinalnpodestlamarginea podestului: Q M'= B . 2B R 2

Momentuldencovoierelongitudinalncentrul podestului: Q M' ' = B . 2B R x 4 Momentuldetorsiunenpodestlalimitadencastrare: MT = aQAR A 3 b 0019 , R B =0 264 - 0255+ , , 3 a K Reaciuneamediepelaturaatreiaderezemareapodestului: q L 1+ 6 a a r = 1 1 + q a 12 2 11 b , b 37 Momentulmaximntrogrindsimplurezematdatdectreaceastreaciunearevaloarea: rb2 M max = 6

Cu aceste solicitri se conduce dimensionarea. Grosimea podestului este dictat de momenteledetorsiune.Dincondiia: M Q sA = t + R t W bh t o rezultgrosimeapodestuluide15cm. Armarealuisefacecapentruogrindtorsionatcuncovoiere.Pentrucazulderezemare B,calculeleseconducidentic.Armareascriiseprezintnfigura1.3.

Exemplulnr.2 2.1. Enunulproblemei: Secerecalcululuneiscricupodeteliberedelungimeailimeb.Lungimearampein proiecieorizontalestel.Unghiuldepantalrampeieste,(fig.2.1).Rezemarearampelorse vaconsideran dousituaii: Rampelencastrate Rampelearticulate 2.2. Ipotezedecalcul Punctelederezemarearampelorsuntconsideratefixe. Incalcululstatic,liniamedianapodestuluiseconsiderunsemicercderazr. Limearampeiesteegalculimeapodestului ncrcrilesepresupununiformdistribuitepeorizontal Rotirile tuturor punctelor situate pe o normal la axa median i cuprins n planul rampeisuntegalecurotireaaxeimediane.

2.3.Elementegeometrice Notm: llungimeapeorizontalarampei blimeapodestului b raza de racordare ntre liniile de centru ale celor dou rampe concurente la podestul 2 intermediar h nlimeantredoupodeteconsecutiveh=l.tg r g = h 2.4.Calcululeforturilor: Structurascriiesteostructurspaialde6oristaiinedeterminat.Datoritsimetriein geometrieinncrcri,formadebazpoatefialeasastfelnctnumai dounecunoscutesfie diferitdezero[1,4,5].Cuformadebazdinfigura2.2sealegcanecunoscute: X1 momentulncovoietorlanivelulplaneului X2 momentulncovoietorlanivelul podestuluiintermediar Necunoscutelerezultscriindecuaiadecontinuitate: X1d11 + X2d 12 + D10 = 0 X1d21 + X2d 22 + D 20 = 0 (2.1) Neglijnd efectul forelor tietoare i axiale precum i momentul ncovoietor My din cauzarigiditiimariaplciinplanulei,ncalcululdeplasrilor,expresiaacestoraeste: EI EIxd 1ik = Mx1Mxkds+ Mt1Mtk xds GI t

n anex se dau expresiile momentelor i forelor tietoare n sistemul static determinat pentruipotezeledencrcaredincaresedetermincoeficientulik. Dinrezolvareasistemuluideecuaii(2.1)seobinnecunoscutele: Rampelencastratenstructur: 2 2 X'1 =Aq'l X''1=Cq"l 2 2 X'2=Bq'l X"2= Dq"l Rampelearticulatenstructur: X'1=X''1=0 2 X'2=Eq'l 2 X"2=Fq"l unde: X'1 i X''1 momentelenecunoscutedatoratencrcriiq acionndperampe X'2i X''2 momentelenecunoscutedatoratencrcriiq" acionndpepodest CoeficieniiA,B,C,D,E,Fsedeterminnfunciedeunghiuldenclinarearampeii raportul . Expresiilesolicitrilornsistemulstaticnedeterminatrezultprinsuprapunereaefectelor: o Mx=Mx + Mx1X + Mx2X2 1
Qx= Qo + Q1X1 + Q 2X2 x x x

Dimensionareasefacelasolicitrilemaximecarerezultdinceledouipotezesauprin suprapunerealor.Seprezintalturaiarmareascrii(fig.2.4).

Exemplulnr.3. 3.1. Enunulproblemei Se cere calculul unei rampe elicoidale dublu articulate de lime b, desfurat sub unghiul" 3.2. Ipotezedecalcul ncrcareacareacioneazrampasepresupuneuniformdistribuitapeorizontal. Liniadecentruarampeinucorespundeculiniadecentruancrcrii. Punctele de sprijin a rampei nu permit deplasri pe vertical, reaciunea vertical n fiecarefiindegalcujumtatedinncrcareatotal. Calcululstaticseconducepeliniadecentruarampei[6,7,8,9,10,11]. 3.3.Elementegeometrice Sefacurmtoarelenotaii: Ri razainterioararampei Re razaexterioararampei Hdiferenadenivelntrepuncteledefixare unghiuldedesfurarearampei 2 + unghiulntrepuncteledefixare unghiulcurentalrampei

Cuacestenotaiirezult:

2 Re3- Ri3 R1 razaliniei decentruasarcinilor R1 = 2 3 Re - Ri2 1 R1 razalinieidecentruarampei R2 = (R + R ) e i 2 hp cotaunui punctdeperamp x distanadelacentruleliceilapunctuldeaplicarearezultanteisarcinilor 2 R b x= 1 sin b 2 3.4. Reaciuni ieforturi Notndcuwncrcareapeunitateadelungimeaproiecieiorizontalealinieidecentrua ncrcrilor,dincondiiideechilibrurezult urmtoareleexpresiipentrureaciuniieforturi.

s1 =

026 , 068 , 2 + + 2495 = 263< 4 07 = 28 (N/mm ) , 2 , , , 2 4

Armarea se face la momente ncovoietoare i fora axial adugnduse armtura longitudinal i etrieri pentru preluarea eforturilor tangeniale provenite din momente de torsiune. nfigurile3.3i3.4seprezintarmarearampeiidetaliiledereazeme.

Exemplulnr.4 4.1.Enunulproblemei Se cere calculul unei scri elicoidale dublu ncastrate cu un vang central i trepte n consol.Unghiuldedesfurareestediferenadenivelntrepuncteledesprijinestehn iarraza linieidecentruesteR. 4.2. Ipotezedecalcul Incrcareasepresupuneuniformdistribuitpeorizontal Liniadecentruagrinziielicoidalecorespundeculiniadeaplicareancrcrii Calcululseconducepeliniadecentruagrinziicaresepresupunencastratlaambele capete. 4.3.Elementegeometrice Senoteaz: Rrazalinieidecentruagrinzii h nlimeagrinzii unghiuldedesfurare unghiuldepant 4.4.Calcululeforturilor n figura 4.2 se arat direciile pozitive ale necunoscutelor i ale ncrcrilor ntro seciuneauneielicesenestrogire,iarnfigura4.3aunei elicedestrogire[6,7, 8,9,10, 11]. Analiza scrii se reduce la calculul unei grinzi elicoidale dublu ncastrate care este o structur de 6 ori static nedeterminat. Fcnd o tietur la mijlocul deschiderii i uznd de principiul simetriei, 4 necunoscute devin egale cu zero, rmnnd ca necunoscute n seciune momentul ncovoietor Xr i fora tietoare Xx. Utiliznd metoda eforturilor, ecuaia de continuitatea deplasrilornseciuneademijlocsescrie: X xdxx +Xrd xr + D xw = 0
X xdrx + Xrd rrr + D rw = 0

unde: rw reprezintdeplasareaindirecianecunoscuteixi,datoritncrcriiexterioarede 1kN/mlproiecieorizontalpesistemuldebaz deplasareaindirecianecunoscutelor Xi,datdeXi= 1.

Deplasrilesepotdeterminaprin metodalucrului mecanicvirtual:


b
2

2 2 m m m m m m Dxw = rx rwd + sx swd + tx twd b b b EIs EIt b EIr b b 2 2 2

unde: mrw, m sw, mtw reprezint momentele ncovoietoare i de torsiune date de sarcina exterioarde1 kN/mlproiecieorizontalpesistemuldebaz, avndfunciedeurmtoarele expresii: 2 mrw=R (1 cos) 2 msw=R (1sin)sin 2 mtw=R ( sin)cos mrx, msx, mtx reprezintmomentelencovoietoareidetorsiunengrinddatoritlui Xx=1 avndexpresiile: mrx=Rsintg 2 mrx=Rcos(sin+ cos tg ) mrx=Rsin(cos sin) mrr, msr, mtr reprezintmomentelencovoietoareidetorsiunengrinddatoritluiXr =1 avndexpresiile: mrr=cos msr=sinsin

mtr=sincos EIr, EIx rigiditatea la ncovoiere dup axa r i, respectiv, axa x, iar GIt, reprezint rigiditatealatorsiune. DeterminareanecunoscutelorXx iXr esterelativ laborioas. Pentruuurareacalculelorsedauntabelul4.1valorilenecunoscutelorXx iXr,pentruo sarcin egal cu l0kN/ml n proiecie orizontal, funcie de unghiul de pant, caracteristicile geometricealeseciunii iunghiuldedesfurarearampei.Prininterpolaresepotobinevalorile necunoscutelorpentruoricecazcareseivetenpractic. Cunecunoscuteledeterminate,expresiilefinalealemomentelor sunt: Mr =mrw + Xxmrx +Xrmrr Ms =msw +Xxmsx +Xrmsr Mt =mtw +Xxmtx +Xrmtr nanexseprezintexpresiiledeplasrilorxw,rw,xx,rr ixr =rx.

4.5.3.Verificarelatorsium 1 2 b W = b h 3- = 13500000 3 . . . mm t 6 h b Q = W. .R= 444 , kN 2


Q Mt + = 1971< 4R = 28 /mm2 , , N t bh W o t

Armturasubform deetrieri: MtSe A = = 78 2 mm e 2R b h a v o Armturalongitudinal: ( M .b + h ) A = t s s = 700 2 mm l bhR s s a nfigurile4.5i 4.6. se prezintarmareatrepteloriagrinziivang.

Exemplulnr.5 5.1. Enunul Se cere calculul unei scri cu rampe cutate (ortopoligonale) ncastrate n elementele marginale,avnddimensiuniletreptelorhiL iun numr"a"detrepte. 5.2. Ipotezedecalcul ncrcareaexterioardistribuitpeorizontalseconsiderconcentratnnoduri. 5.3.Caracteristici geometrice

Llungimeauneitrepte h nlimeauneitrepte anumruldetrepte ho grosimeatreptelor hv grosimeacontratreptelor Ih momentdeinerieaseciuniiorizontaleacontratreptelor IL momentdeinerieaseciuniiverticaleatreptelor 5.4.Calcululeforturilor Structuraesteplan,de3oristaticnedeterminat.Dinconsiderentedesimetrie,fcndo seciune la mijlocul deschiderii, dou necunoscute sunt nule. Necunoscuta X (moment ncovoietor)se determindinecuaiadecontinuitateadeformaiilor: X111 +10=0 [12,13,15].

Scarcunumrimpardetrepte:
C+ (1+ K) D X = PL A+ KB

unde:
2 n+ 1 2 B=n A=

C =

( n n+ 1) 4

( ) n n+ 1)(n- 1 6 h IL K = L Ih a- 1 n= 2
D =

Momentulnmijloculdeschideriincazulrezemriisimpleeste: ( )PL n n+ 1 M = 2 4 Momentelelacapetevorfi: MA =MB =Mo X=2CPL X Scarcunumrpar detrepte: Expresiilenecunoscutei imomentelorsuntaceleai,coeficieniifiinddiferii: a n = 2 A=n 2 n- 1 B = 2 2 n C= 4 ( ) + ( ) n n- 1)(n- 2 n n- 1 D = 6 4 ntabelul5.1sedaucoeficienii A.B,C,D pentrucalcululscrilorcunumrde2...38.

Armtura sa proiectat sub form de etrieri independeni, n figura 5.3 se prezint armarea:

Exemplulnr.6 Secerecalcululuneiscricurampecutate(ortopoligonale)avndunnumradetreptei doupodestelaextremiti,dedeschidereS(fig.6.1).Podestelesuntncastratelaextremitii pereazemeintermediarecontinuecurampa. 6.2. Caracteristicigeometrice Notm: S deschidereapodestelor pnlareazeme Llungimeatreptei P ncrcareaconcentratnnoduri qncrcarea uniform distribuitpepodete h nlimeatreptelor anumruldetrepte

6.3.Calcululeforturilor Utiliznd rezultatele din exemplul precedent, calculul static conduce folosind metoda distribuiriimomentelor. Pentru calculul coeficienilor de distribuie este necesar a se calcula rigiditatea rampei frpodestelaterale,subaciunearotiriisimetriceareazemelorexterioare(fig.6.2)

Momentulcareaparelamijloculdeschideriicndreazemelese rotesccu un unghiunitar: DW EIL X == D11 L( A+ KB) .

Coeficientulderigiditatepoatefi: IL KAB = KBA = ( L A+ KB) tiindcoeficientulderigiditatealpodestului: 4 I KAA = S S Coeficieniidedistribuiesunt:


r = AA 4 K 1 4+ A+ K

i rAB =1- r 1 AA ncare:


K 1 = IL S I h i K = L 1 L IS Ih L

BILIOGRAFIE 1. Keinzel E., Calculul scrilor fr grinzi de podest. Revista Construciilor Nr. 8 1961. 2.FunkeL.,ncastrareaelasticascrilordreptenplciledepodestfrgrinziDer Bauingenieur Nr.3 1957reprodus nMetodenoide calcul n construcii,vol.I. Bucureti. IDT1958. 3.SauterFr.,Freestandingstaires,nJournalofAmericanConcreteInstitute,Nr.7iulie 1964. 4.FuchsteinerW.,DieFreistragendeWendeltreppenBetonundStahlebetonbauV49 Nov.1954. 5.FuchsteinerW..TreppennBetonkalendervol.II 1959VerlagWilhelmErnst,Berlin 6. Matock A. H.. Design and Construction of a Helical slaircase, n: Concrete and ConstructionalRngineering,LondonVBNr.31957. 7. Cohen I. S., Designof Heliculstaircases, Concreteand constructional Engineering Nr.6,7,8,9,1959. 8. Bourdin A.. Escalier sur limon helicoidal uniqe, calcul du limon, Annales de I'InstitutetechniqueduBatimentetTravauxPubluJanvier1965. 9.PocansschiA.,OlaruI.,Rampeelicoidalecureazemeintermediare.Buletintiinific I.P.C.vol.II1968. l0. Cusens A. R., Helicoidal Staircase Study, Journal of American Concrete Institute. January1964 11.ScordelisA.C,InternalForcesinuniformlyloadedhelicoidalgiders.Preceedings A.C.I.,AprDec1960 12. Bezatecl S. B., s.a. Escalier a marches et contremarches sans paillasse. Beton Armenov.dec.1965Paris 13.DianuV.,IstrateM.,Scriortopoligonale.RevistaConstruciiloriMaterialelorde construciiNr.81968. 14.STEPSSoftwareComputerSolutionsfortheStairIndustry2003AUSTRALIASuite 5,407GlebePointRoad,Glebe.NSW2037 15.DabijaFl.,DemirV.,ndrumtorpentruproiectarevol.II,InstitutuldeConstrucii Bucureti,1986 I6. Negoi Al., Foca V., Radu A., Pop I, Construcii Civile. Editura Didactic i Pedagogic,Bucureti,1976 17. General Safety & Health Standards, Fixed Stairs and Ramps, www2.stste.id.us, 2001 18.AReviewofTechnicalRequirementsforRamps,U.S.AccessBoard,1996 19.BuildingRegulations Technical Standards,www.TechnicalStandards,2002 20.BuildingRegulations SpiralStaircases,www.TechnicalStandards,2002

Elaboratde: UNIVERSITATEADEARHITECTURlURBANISM "IonMincu"Bucureti

Aprobatde: MTCTcuordinul nr.1004din10.12.2004