Sunteți pe pagina 1din 16

MINISTERIAL MUNCH, FAMTL1EI 1

PROTEC'pEl SOCJALE
1NST1TUTUL NATIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU PROTECpA MUNCH
ALEXANDRU DARABONT"

INSTRUCTTUNI-CADRU DE
SECUR1TATE 1 SANATATE IN
MUNCA PENTRU
LUCRUL LA iNALTHVEE

20

-2011ISBN 978-973-88861-9-3

MINISTERUL MUNCH, FAMILIEI 1


PROTECJIEI SOCIALE
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MUNCII
ALEXANDRU DARABONT"

EVSTRUCTIUNI-CADRU DE
SECURITATE 1 SANATATE IN
MUNCA PENTRU
LUCRUL LA INALTEME

20

-2011-

CUPRINS
Pag-

Descnerea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei


INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MUNCH
(Bucuresti)
Instructiuni-cadru de securitate si sanatate in
munca pentru lucrul la inaltime/INCDPMBucureti Editura OEDI - INCDPM, 2009
ISBN 978-973-88861-9-3
614.8

INTRODUCERE....................................................
5
1. SCOP................................................................
7
2. CONTINUT.....................................................
7
3. DOMENIU DE APLICARE.............................
7
4. PRINCIPn GENERALE PENTRU LUCRUL
LAtNALTIME..................................................
7
5. CONDITIIPE CARE TREBUIE SA LE
INDEPLINEASCA LUCRATORII CARE
DESFA?OARA ACTIVITATI LA POSTURI
DE LUCRU SITUATE LA INALTIME...........
9
6. ORGANIZAREALUCRARILORLA INALTIME
...........................................................................
10
7. ASIGURAREAECH1PAMENTELORDE
MUNCA PENTRU ACCESUL 1 LUCRUL
LA INALTIME..................................................
12
8. INSTRUIREA LUCRATORILOR CARE
DESFAOARA ACTIVITATI LA POSTURILE DE
LUCRU SITUATE LA INALTIME.................
13
9. MIJLOACE DE PRODUCTIE (ECHIPA-MENTE
DE MUNCA)...................................................
14
10. MASURI DE PROTECTIA MUNCH LA
EXECUTAREA LUCRARILOR LA INALTIME
..........................................................................
20

INTRODUCERE

In conformitate cu legislatia noua, in vigoare


incepand cu anul 2006, pentru desfasurarea activitatilor
in conditi de securitate si sanatate in munca, accentul s-a
mutat pe impunerea de rezultate, respectiv pe asigurarea
cerintelor de securitate si sanatate in munca.
Pentru realizarea acestor cerinte de securitate si
sanatate in munca, legislatia in vigoare responsabilizeaza
angajatorii care, impreuna cu specialist!!, trebuie sa
stabileasca solutiile si masurile de prevenire si protectie
prin care sa fie indeplinite aceste cerinte.
Sistemul legislativ actual al securitatii si
sanatatii in munca include:
Legea nr. 319/2006 a securitatii i sanatatii
in munca, ce transpune integral cerintele Directivei-cadru
391/1989/CEE;
H.G.-urile care transpun Directivele
specifice;
Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 319/2006.
In baza acestor reglementari legislative,
angajatorii sunt obligati sa elaboreze i sa aplice
instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca,
in care sa se prevada toate masurile tehnice si
organizatorice de prevenire si protectie specifice
activitatii pe care o desfasoara.
Prezentele instructiuni-cadru au rolul de a veni
in sprijinul angajatorilor care realizeaza activitati
desfasurate la posturi de lucru situate la inaltime, ca
instrument in elaborarea instructiunilor proprii de securitate

6
si sanatate in munca.
Continutul instructiunilor se refera la toate
componentele sistemului de munca generatoare de factori
de rise (executant, sarcina de munca, mijloace de
productie, mediu de munca), astfel meat sa se acopere, pe
cat posibil, situatiile periculoase specifice lucrului la
maltime.
Ele sunt structurate pe principiile de organizare
a lucrului la inaltime, pe conditiile pe care trebuie sa le
indeplineasca lucratorii care activeaza in posturile de
lucru amplasate la maltime, pe specificul i necesarul de
echipamente de munca proiectate pentru a asigura
accesul si lucrul la inaltime, precum si pe instruirea
lucratorilor care lucreaza la inaltime.

1. SCOP
Prezentele instructiuni-cadru au ca scop
furnizarea de informatii necesare angajatorilor care
organizeaza si conduc activitati desfasurate la posturi de
lucru amplasate la inaltime, pentru elaborarea
instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca.

2. CONJINUT
Instructiujiile-cadru de securitate si sanatate in
munca pentru lucrul la inaltime cuprind principalele masuri
tehnice si organizatorice de prevenire si protectie impotriva
producerii accidentelor de munca prin cadere in gol.

3. DOMENIU DE APLICARE
Prezentele instructiuni-cadru pot fi utilizate de
catre toti angajatorii care desfasoara activitati in posturi
de lucru amplasate la inaltime, la elaborarea
instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca.
Pentru aceasta, instructiunile-cadru vor fi particularizate
in functie de specificul activitatii respective.

4. PRINCIPII GENERALE PENTRU


LUCRUL LA INALTIME
Art. 1. Pentru scopul prezentelor instructiuni urmatorii
termeni se deflnesc astfel:
(1) Lucrul la inaltime: activitatea desfasurata
la o inaltime de mai mult de 2 m, masurata de la talpile
picioarelor lucratorului pana la baza de refennta naturaia

8
(solul) sau orice alta baza de referinta artificiala, baza
fata de care exista pericolul caderii in gol.
(2) In a 1 time mica: inaltimea de maximum 2 m,
masurata de la talpile picioarelor mcratorului pana la baza
de referinta naturala (solul) sau orice alta baza de referinta
artificiala, baza fata de care nu exista pericolul caderii in
gol.
Art. 2. Pentru executarea lucrarilor la inaltime, in orice
domeniu de activitate trebuie sa se tina seama de
urmatoarele patru principii:
(1) Organizarea prealabila a lucrarilor prin
evaluarea riscurilor si asigurarea masurilor de securitate,
specifice accesului la si de la locul de munca (post de
lucru) situat la inaltime, precmn si a celor specifice
executarii lucrarilor in acest loc de munca.
(2) Asigurarea echipamentelor de munca
necesare accesului si lucrului la inaltime.
(3) Dotarea cu echipament individual de
protectie in functie de factorii de rise in indeplinirea
sarcinii de munca si in mod deosebit pentru lucrul la
inaltime.
(4) Instruirea personalului angajat in lucrarile
de la inaltime privind:
- cunoasterea prevederilor de protectie a
muncii cu privire la riscurile specifice lucrului la
"inaltime;
- cunoasterea teorectica si practica a
echipamentelor individuale de protectie impotriva caderii
de la inaltime si a utilizarii acestora.

9
5. CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE
iNDEPLINEASCA LUCRATORH CARE
DESFAOARA ACTIVITATI LA POSTURI DE
LUCRU SITUATE LA INALTIME
Art. 3. Lucratorii care urmeaza sa execute lucrari la
inaltime trebuie sa detina avizul medical, eliberat in urma
unui examen efectuat in concordanta cu prevederile fisei
medicale, prevazute de reglementarile Ministerului
Sanatatii.
Art. 4. In acest sens, persoana juridica sau fizica
angajatoare trebuie sa solicite medicului de medicina
muncii efectuarea examenului medical specific lucrului la
inaltime pentru personalul care urmeaza sa execute
lucrari in asemenea conditii de rise.
Art. 5. Medicul de medicina muncii trebuie sa precizeze
in fisa de examinare pe care o transmite personei juridice
sau fizice solicitante, daca examinatul este apt pentru
lucrul la inaltime".
Art. 6. Toti cei care executa lucrari la inaltime trebuie sa
efectueze examenul medical periodic. Intervalul dintre
doua examene medicale periodice pentru angajatii care
lucreaza la inaltime nu va fi mai mare de 1 an.
Art. 7. Este interzis a se repartiza persoane sub 18 ani la
locuri de munca situate la inaltime.

10

11
6. ORGANIZAREA LUCRARILOR LA
INALTIME

Art. 8. Lucrul la inaltime este permis numai In conditiile


in care postul de lucru si accesul la si de la -acesta au fost
amenajate din punct de vedere tehnic si organizatoric,
astfel incat sa previna caderea in gol a lucratorilor.
Art. 9. Persoana care organizeaza lucrarile la un post de
lucru situat la inaltime trebuie sa asigure si/sau sa
realizeze:
- masurile de protectie colectiva, iar pentru
lucrarile la care exista in continuare pericolul caderii in
gol, alegerea echipamenrului individual de protectie pe
care urmeaza sa-1 utilizeze lucratorii;
- interzicerea desfasurarii lucrarilor pe
niveluri diferite, pe aceeasi verticals, iar atunci cand acest
lucru nu este posibil sa ia masuri contra caderii unor
obiecte sau/si scule de la nivelele superioare;
- posibilitatea salvarii acelui lucrator care ar
putea sa ramana suspendat deasupra golului in cazul in
care acesta a cazut de la postul de lucru.
Art. 10. Pentru lucrul la inaltime mica, in functie de
riscurile existente, evaluate de catre persoana care organizeaza lucrarea, trebuie adoptate acele masuri
tehnico-organizatorice prevazute pentru lucrul la inaltime,
care sa elimine pericolul de accidentare.
Art. 11. (1) In functie de complexitatea si riscurile
existente, organizatorul lucrarilor la inaltime poate

desemna un supraveghetor caruia ii revine obligatia de a


interzice lucratorului (lucratorilor) care executa lucrari la
inaltime, sa inceapa sau sa continue lucrul in conditiile in
care acesta (acestia) nu utilizeaza echipament individual
de protectie corespunzator. Nerespectarea interdictiilor
supraveghetorului trebuie adusa de urgenta de catre
acesta, la cunostinta conducatorului locului de munca.
(2) Lucratorul are dreptul sa refuze executarea
lucrarii in cazul in care nu sunt realizate masurile de
securitate sau in cazul in care nu este dotat cu EIP
impotriva caderii de la inaltime, specific riscurilor
lucrarii pe care urmeaza sa o execute.
(3) Lucratorul este obligat sa respecte
masurile de securitate impuse de supraveghetor, in caz
contrar fund singurul raspunzator pentru consecinte.
Art. 12. (1) Lucrul la inaltime in spatii descoperite nu
trebuie sa se desfasoare atunci cand conditiile
meteorologice sunt caracterizate, dupa caz, de vant
intens, ploaie torentiala, descarcari electrice, ceata sau
temperaturi foarte scazute (valori apreciate de catre
organizatorul lucrarilor la inaltime).
(2) Lucrul la inaltime nu trebuie sa se
desfasoare nici in cazul in care exista depuneri de gheata,
zapada, polei ori chiciura pe structurile sau elementele pe
care se deplaseaza sau isi desSsoara activitatea lucratorii.
Art. 13. DacS in timpul lucrului la inaltime se produc in
mod neasteptat emanatii nocive (toxice sau inflamabile),
lucrarile trebuie oprite imediat, iar lucratorii trebuie
evacuati, luandu-se toate masurile de evitare a
accidentelor si a incendiilor, pana la indepartarea

12
cauzelor care au provocat aparitia emanatiilor.
Art. 14. Caile de acces la si de la posturile de lucru
amplasate la inaltime trebuie marcate si semnalizate, iar
noaptea trebuie luminate corespunzator.

7. ASIGURAREA ECHIPAMENTELOR DE
MUNCA PENTRU ACCESUL 1LUCRUL
LA INALTIME
Art. 15. Angajatorul sau persoana fizica angajatoare
trebuie sa asigure dotarea corespunzatoare, in functie de
tehnologia de executie a lucrarilor la inaltime stability de
proiectant sau tehnolog.
Art. 16. (1) Echipamentele de munca destinate pentru
accesul la posturile de lucru situate la inaltime trebuie sa
asigure:
- accesul operativ la posturile de lucru situate
la inaltime;
- executarea lucrarilor din cosul sau nacela
echipamentului de munca de catre unul sau maximum doi
lucratori, iar de pe scara echipamentului de munca de
catre un lucrator.
(2) Dupa caz, echipamentele de munca speciale
trebuie verificate periodic, conform prescriptiilor tehnice
ISCIR.
Art. 17. (1) Angajatorul sau persoana fizica angajatoare
trebuie sa achizitioneze Scheie, esafodaje, platforme si
altele similare numai daca acestea au fost

13
certificate din punct de vedere al securitatii muncii de
catre unitati abilitate in acest sens.
(2) Schelele, esafodajele si platformele trebuie
utilizate la lucrari executate simultan de mai mul^i
lucratori, pe perioade mai lungi de timp.

8. INSTRUIREA LUCRATORILOR CARE


DESFA$OARA ACTIVITATI LA
POSTURILE DE LUCRU SITUATE LA
INALTIME
Art. 18. (1) Instructajul de securitate a muncii trebuie
efectuat in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006,
a HG-urilor speciflce activitatii si a instructiunilor proprii
de securitate a muncii.
(2) Instruirea specifica riscurilor lucrului la
inaltime trebuie sa se efectueze pentru:
- cunoasterea prevederilor legislatiei in
vigoare si a prevederilor cuprinse in instructiuni proprii;
- cunoasterea teoretica si practica a
echipamentelor de munca specifice lucrului la inaltime, a
dispozitivelor, inclusiv a echipamentului individual de
protectie a muncii impotriva caderii de la inaltime.
Art. 19. Instruirea lucratorilor se efectueaza ori de cate
ori survin modificari in ceea ce priveste conditiile de
realizare a lucrarilor la inaltime.

14

15
9. MIJLOACE DE PRODUCTIE
(ECHIPAMENTE DE MUNCA)
Echipamente de munca pentru accesul si lucrul la
posturile de lucru situate la inaltime

Art. 20. (1) Pentru accesul i executarea lucrarilor la


inaltime trebuie utilizate cu prioritate, dupa caz,
urmatoarele echipamente de munca:
- autoplatforme;
- autoutilaje cu brat articulat;
- autoscari;
- autotelescoape.
(2) Conducatorii echipamentelor de munca
nominalizate la paragraful (1) trebuie sa fie instruiti
teoretic si practic pentru manevrarea acestora, astfel incat
sa nu puna in pericol lucratorii care executa lucrari la
inaltime utilizand aceste echipamente.
Art. 21. Pentru accesul si executarea lucrarilor la
inaltime si la inaltime mica trebuie utilizate, dupa caz,
urmatoarele echipamente de munca:
- scan (simple, extensible, duble, mecanice
pe pneuri);
- schele, esafodaje, platforme;
- carlige cu gheare sau cu tampoane de
cauciuc.
Art. 22.
inaltime
lucrarilor
utilizate,

Pentru asigurarea impotriva caderii de la


pe durata urcarii, coborarii i executarii
la posturile de lucru situate la inaltime trebuie
dupa caz, urmatoarele componente ale

echipamentelor individual de protectie impotriva caderii


de la inaltime:
suport de ancorare flexibil sau rigid;
- opritor de cadere retractabil;
- Centura complexa;
- mijloc de legatura;
- mijloc de legatura pentru pozitionare cu sau
fara dispozitiv de reglare a lungimii;
- opritor de cadere cu alunecare;
- absorbitor de energie;
- piese de legatura (carabiniere, carlige);
- centuri scaun;
- coborator.
Scheie, esafodaje (podini), rampe de acces i platforme
Art. 23. Schelele modulare, eafodajele i platformele
confectionate din metal trebuie verificate inaintea fiecarui
montaj i periodic, conform prescriptiilor din Cartea
Tehnica a acestora.
Art. 24. Lucratorii care executa asamblarea schelelor
modulare trebuie sa fie autorizati pentru aceasta de catre
producatorul schelelor sau de catre societatea careia ii
apartin lucratorii.
Art. 25. Schelele, esafodajele i platformele confectionate
la fata locului din matenale lemnoase trebuie executate de
catre lucratori specializati pentru aceasta (dulgheri).

16

17

Art. 26. Esafodajele si podinile trebuie sa aiba suprafata


continua. Rosturile dintre panouri sau dulapii podinii nu
trebuie sa fie mai mari de 10 mm.
Art. 27. Urcarea si coborarea pe si de pe podini trebuie
sa se faca numai pe rampe si/sau scan de acces.
Art. 28. Asezarea podinii pe reazeme trebuie facuta
astfel meat sa fie exclusa posibilitatea deplasarii sau
alunecarii ei in timpul lucrului.
Art. 29. Se interzice asezarea podinii in consola.
Art. 30. (1) Pentru evitarea deplasarilor longitudinale
si/sau transversale ale rampelor, acestea trebuie fixate pe
reazeme destinate in acest scop.
(2) Pe suprafata rampelor, in panta sau in
curba, se fixeaza sipci impotriva alunecarii la distante de
300-400 mm.
Art. 31. In cazul in care rampele de acces tree peste
goluri, acestea trebuie sa aiba obligatoriu balustrade
solide, bine fixate pe podina, pe ambele parti ale rampei.
Art. 32. Este interzisa blocarea rampelor de acces cu
diverse materiale. Rampele trebuie intretinute si curatate
in permanenta.
Scari
Art. 33. Executia scarilor rezemate trebuie sa respecte
prescriptive standardelor in vigoare.

Art. 34. Scarile duble trebuie asigurate impotriva


desfacerii.
Art. 35. In cazul in care conditiile de lucru permit fixarea
scarii sus, atunci se fixeaza carlige la capetele superioare
ale lonjeroanelor. Daca suprafata de sprijin este
cilindrica, scara se va fixa la partea superioara impotriva
rotirii si alunecarii.
Art. 36. Pentru prevenirea alunecarii scarii, capetele
inferioare ale lonjeroanelor trebuie dotate cu dispozitive
antiderapante.
Art. 37. Cand se lucreaza la inaltime, in locurile cu
circulate intensa sau pardoseli alunecoase, la baza scarii
trebuie sa stea un lucrator care va asigura stabilitatea
scarii. La sol se va asigura o zona de protectie, avertizata
vizibil, cu o suprafata stability in functie de inaltimea
maxima de lucru, accesul oricarei persoane straine in
zona fiind interzis.
Art. 38. Utilizarea scarilor din lemn este permisa la o
sarcina maxima de 150 kg si numai de catre un singur
lucrator.
Art. 39. Lungimea maxima a unei scari din lemn cu
trepte late nu trebuie sa depaseasca 2,5 m, daca este
folosita ca suport al postului de lucru pentru lucrator.
Art. 40. Lungimea scarii trebuie sa permits lucrul de pe o
treapta aflata la o distanta minima de 1 m fata de capatul
superior al scarii.

18
Art. 41. Se interzice lucrul de pe primele doua trepte
superioare ale scarilor simple sau duble.
Art. 42. Lucratorii care folosesc scarile trebuie sa poarte
incaltaminte cu talpa antiderapanta.
Art. 43. In timpul urcarii, coborarii sau executarii unor
lucrari de pe scarile extensibile ori fixe, lucratorul
trebuie sa utilizeze sistemul de oprire a caderii in gol.
Art. 44. Conducatorul locului de munca trebuie sa
verifice integritatea scarii inaintea fiecarei utilizari.
Sistemul de imbinare trebuie sa fie sigur si rigid.
Art. 45. Este interzis ca pe scara extensibila sa se urce
mai mult de un lucrator pentru accesul la si de la postul
de lucru.
Art. 46. Trecerea de pe scara extensibila pe platforma
(consola) postului de lucru este permisa numai dupa ce
lucratorul a trecut eel de-al doilea cordon al centurii de
siguranta pe dupa stalp, deasupra platformei.
Art. 47. Este interzisa repararea scarilor extensibile de
catre utilizatori. Reparable trebuie executate numai de
catre unitati specializate, de preferinta de catre
producatori.

19
Scaripepneuri, autoscari, autotelescoape
Art. 48. Scarile pe pneuri trebuie utilizate conform
instructiunilor producatorilor.
Art. 49. Inainte de ridicare, scarile mecanice pe pneuri
trebuie sa fie verificate si calate pe un teren plan,
compact.
Art. 50. Este interzisa utilizarea scarilor mecanice pe
pneuri la lungimea maxima daca varful scarii nu este
rezemat.
Art. 51. Este interzisa deplasarea scarilor pe pneuri
atunci cand pe ele se afla lucratori.
Art. 52. Este interzisa intinderea de conductoare sau
ridicarea de greutati cu ajutorul scarilor pe pneuri.
Carlige cu gheare sau tampoane
Art. 53. Carligele de urcat pe stalpii din lemn trebuie
confectionate din otel si trebuie sa aiba gheare (colti)
capabile sa penetreze lemnul.
Art. 54. Carligele de urcat pe stalpii din beton sau metal
trebuie confectionate din otel si trebuie prevazute cu
tampoane din cauciuc care nu se rotesc in jurul axei lor
dupa montare.
Art. 55. Carligele cu gheare sau cu tampoane trebuie

20

21

certificate pentru conformitate de catre producatori, iar


utilizatorii trebuie sa nu le foloseasca daca nu sunt
certificate.

10. MASURI DE PROTECTIA MUNCH LA


EXECUTAREA LUCRARILOR LA
INALTIME
Executarea lucrdrilor la inaltime utilizand
echipamente de munca speciale
Art. 56. La utilizarea echipamentelor de munca destinate
lucrului la inaltime trebuie sa se respecte urmatoarele:
a) in cos sau pe platforma vor lucra eel mult
doi lucratori a caror greutate impreuna cu greutatea
uneltelor i a materialelor folosite nu trebuie sa
depaseasca sarcina maxima admisibila inscrisa in cartea
tehnica a echipamentului de munca respectiv;
b) pe toata durata lucrului la inaltime,
lucratorii trebuie sa se asigure cu mijlocul de legatura la
cosul autotelescopului, autoplatformei sau la balustrada
autoscarii;
c) in timpul executarii lucrarilor, deserventul
echipamentului de munca trebuie sa ia masuri impotriva
deplasarii accidentale a utilajului i nu are voie sa-1
paraseasca;
d) manevrarea echipamentului de munca se va
face la comanda unuia din lucratorii care executa lucrari
de pe scara, platforma sau din co;

e) folosirea acestor echipamente de munca


speciale este admisa numai pe terenuri a caror inclinare
fata de planul orizontal al mijlocului de transport nu
depaseste 10% sau cea prevazuta in cartile tehnice ale
utilajelor respective;
f) scara, cosul sau platforma nu trebuie
solicitate la un efort orizontal mai mare decat eel admis
de catre producator;
g) deplasarea echipamentului de munca de la
un post de lucru la altul se va face numai dupa coborarea
scarii, cosului sau platformei fara personal;
h) deplasarea echipamentului de munca cu
personal situat la inaltime (autotelescop, autoutilaj cu brat
articulat) se poate face numai atunci cand in instructiunile
producatorului se prevede acest lucru;
i) deplasarea autoplatformelor cu personal de-a
lungul liniilor pentru transport electric urban sau de cale
ferata este admisa cu respectarea instructiumlor proprii de
securitate a muncii elaborate in acest scop.
Art. 57. La utilizarea platformelor ndicatoare cu brate
articulate, a autoscarilor mecanice, a autotelescoapelor cu
cos. si a autoutilajelor cu cos si brat articulat trebuie
respectate instructiunile de lucru emise de catre
producatori si instructiunile de securitate a muncii
adaptate la specificul fiecarui domeniu de activitate si
fiecarui loc de munca.
Art. 58. Manevrantul utilajului trebuie sa supravegheze
permanent lucrul cu utilajul respectiv si sa asigure masuri
impotriva deplasarii accidentale a acestuia.

22

Art 59. In situatiile in care zona de lucru nu permite


accesul utilajelor speciale pentru lucrul la inaltime sau
manevrabilitatea acestora este restrictionata ori afecteaza
securitatea lucratorilor si/sau a instalatiilor invecinate,
trebuie adoptate, din faza de organizare a lucrarii,
solutiile tehnice adecvate.
Executarea lucrarilor la inaltime si la inaltime mica
utilizand scarile
Art. 60. La utilizarea scarilor:
a) trebuie respectate instructiunile de folosire
ale producatorului;
b) scarile trebuie verificate inainte de folosire
interzicandu-se folosirea acelora care au trepte lipsa sau
sunt reparate provizoriu;
c) este interzisa prelungirea scarilor prin
legare improvizata;
d) scarile duble trebuie asigurate impotriva
deschiderilor accidentale si nu trebuie folosite ca scan
sprijinite;
e) scarile duble nu trebuie sa fie deplasate de
executant din pozitia stand pe scara".
Art. 61. (1) La executarea lucrarilor de pe scara, aceasta
trebuie asigurata cu sistemele prevazute de fabricant
impotriva alunecarii, deschiderii sau rasturnarii.
(2) In timpul trecerii de pe scara pe consola
stalpului si invers, inclusiv la lucrul de pe scara,
lucratorul trebuie sa se asigure impotriva caderii in gol.
(3) Este interzis sa se execute de pe scara

23

sprijinita, lucrari care o solicits la eforturi laterale.


(4) Este interzisa supunerea scarilor la un efort
care ar putea duce la ruperea sau rasturnarea lor,
incalcandu-se prescriptiile din Cartea Tehnica referitoare
la solicitarile acestora.
(5) Lucratorul care executa sarcini de munca
de pe scarile remorcabile (scari pe roti cu actionare
manuala) trebuie sa se asigure impotriva caderii in gol.
(6) Scarile remorcabile cu lucratori urcati pe
ele nu trebuie deplasate.
Executarea lucrarilor la inaltime i inaltime mica
utilizand Scheie, eafodaje, podini sau platforme
Art. 62. Schelele, esafodajele si platformele confectionate sau ansamblate la fata locului din materiale
lemnoase, realizate de catre lucratori specializati in
aceasta operatiune trebuie predate in utilizare pe baza
unui proces-verbal, semnat de catre persoana care le-a
construit si seful de lucrare prin care se confirma calitatea
de securitate a acestora. Procedura de predare-primire
prin proces-verbal se aplica ?i in cazul in care
constructorul este un membru al formatiei de lucru, iar
executia sau asamblarea schelei se realizeaza impreuna cu
ceilalti membri, dar sub coordonarea acestuia. Atunci
cand seful de lucrare este si constructor de schele,
esafodaje sau platforme, procesul-verbal va fl semnat de
catre acesta la ambele functii.
Art. 63. Solutia tehnica de realizare a unui esafodaj (a
unei platforme) trebuie sa indeplineasca conditiile:

24

25

a) suportii de sprijin ai viitoarei platforme sa


fie bine incastrati, sudati sau, daca urmeaza sa fie asezati
pe sol ori planseu, acesta din urma sa fie drept si uscat;
b) scandurile sa fie cu grosimea de minimum
4 cm, iar lungimea sa fie de cca. 2 m;
c) dulapii se vor aseza astfel pe marginile de
sprijin incat sa le depaseasca cu minimum 10 cm;
d) esafodajul (platfonna) se preda in utilizare
pe baza unui proces-verbal.

b) coltii de prindere trebuie sa fie ascutiti,


pentru patrunderea corespunzatoare in lemnul stalpilor;
c) tampoanele trebuie sa fie in buna stare
pentru asigurarea aderentei corespunzatoare pe stalpii din
beton;
d) curelele de prindere nu trebuie sa fie
degradate sau innadite;
e) la folosirea carligelor, lucratorul respectiv
trebuie sa fie echipat cu bocanci.

Executarea lucrarilor la inaltime utilizand carlige cu


gheare sau cu tampoane

Executarea lucrarilor la inaltime specifice


constructiilor tip stalp

Art. 64. (1) Utilizarea carligelor pentru urcareacoborarea pe stalpii de lemn sau de beton este permisa
numai daca echipamentele de munca destinate in acest
scop nu au acces la locul de munca i scarile sprijinite nu
au lungimile corespunzatoare nivelului la care este situat
postul de lucru.
(2) Decizia privind utilizarea carligelor in locul
echipamentelor de munca destinate in acest scop sau a
scarilor (sprijinite sau cladite pe stalp), apartine
conducatorului lucrarii.
Art. 65. La utilizarea carligelor pentru urcarea
(coborarea) pe stalpi de lemn sau de beton, trebuie sa se
respecte urmatoarele:
a) deschiderea carligelor trebuie sa fie
corespunzatoare tipului i dimensiunilor stalpilor de lemn
sau de beton pe care se folosesc, fiind interzisa
modificarea acestei deschideri;

Art. 66. In timpul lucrului la inaltime se vor respecta


urmatoarele:
a) m toate cazurile, lucratorul trebuie sa se
asigure impotriva caderii in gol utilizand, conform
instructiunilor, carligele, zabrelele, platformele, scarile
sau scaunele suspendate;
b) pe toata durata executarii lucrarii asigurarea
impotriva caderii in gol trebuie realizata utilizand una sau
mai multe componente ale echipamentelor individuale de
protectie, prinse la puncte rezistente mecanic situate
deasupra locului de munca;
c) este interzis lucrul in pozitii etajate a doi sau
mai multi lucratori pe acelasi stalp;
d) este interzisa executarea oricarei lucrari la
fundatia stalpilor daca se lucreaza pe stalpul respectiv;
e) lucratorii, inclusiv manevrantii autoutilajelor si organele de control trebuie echipati tot timpul
lucrului i cu casca de protectie.

27

26
Art. 67. (1) Urcarea pe stalpi, indiferent de materialul
din care sunt construiti, este permisa numai dupa
verificarea prealabila a starii fizice a acestora la baza si
pe tot parcursul urcarii. Verificarea trebuie efectuata in
conformitate cu prevederile fisei tehnologice a lucrarii
sau a instructiunilor tehnice proprii.
(2) La stalpii din lemn trebuie sa se verifice
gradul lor de putrezire la nivelul solului, iar la stalpii
metalici trebuie sa se verifice gradul lor de coroziune m
special la imbinari.
Art. 68. Inainte de urcarea pe stalpii din beton trebuie
efectuat un control vizual in zona fundatiei si a
consolelor pentru verificarea integritatii acestora.
Art. 69. (1) La postul de lucru aflat la inaltime, trebuie
ridicate numai materialele strict necesare. Uneltele
necesare executarii diferitelor operatii trebuie pastrate in
buzunare sau genti destinate pentru scule sau unelte,
prinse de Centura de siguranta.
(2) Uneltele si materialele trebuie sa fie urcate
si coborate utilizand franghia de ajutor, scripeti cu frane
sau palane, interzicandu-se aruncarea acestora de la sol la
pozitia de lucru sau invers.
Art. 70. Asezarea, chiar temporara, a uneltelor,
dispozitivelor sau materialelor, nefixate pe elementele
stalpilor liniilor electrice aeriene este interzisa.
Art. 71. (1) Pe stalpii metalici cu zabrele urcarea si
coborarea se realizeaza utilizand una din metodele: alpinismului utilitar;

- celor trei puncte (ambele maim" si un picior


sau ambele picioare si o mana).
(2) In timpul urcarii si coborarii lucratorul
trebuie sa se asigure impotriva caderii in gol.
Lucrul la inaltime utilizand tehnologla
alpinismului utilitar (A U)
Art. 72. (1) Lucrul la inaltime trebuie efectuat cu ajutorul
alpinismului utilitar numai in situatiile de lucru in care
toate celelalte tehnologii de lucru la inaltime nu se pot
aplica din motive de siguranta a lucratorilor.
(2) Tehnologia alpinismului utilitar se aplica,
obligatoriu, numai in cadrul unei echipe constituite
conform Instructiunilor- cadru de securitate a muncii
pentru alpinismul utilitar.

'---^s=K^u::.v-/

Prezentele instructiuni-cadru au fost


elaborate si editate de catre Institutul
National de Cercetare-Dezvoltare pentru
Protectia Muncii Alexandru Darabont" JBucuresti

vrf+i^i^:

Tipiir cxccutat hi JNCDPM- Bucureti


B-dul Ghencea nr. 35 A
Sector 6, cod postal 061692
Telcfon: 021.313.17.26
Fax: 021.315.78.22
email: ofOce@inpm.ro