Sunteți pe pagina 1din 8

Instructiuni proprii SSM pentru exploatarea

incarcatorului frontal

PREVEDERI GENERALE
CONTINUT
Instrucţiunile proprii de securitate a muncii sunt acte juridice emise de
persoanele juridice sau fizice aflate sub incidenţa Legii 319/2006 şi a Normelor
metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 şi
cuprind masuri pentru deservirea incarcatorului frontal (TAF) în S.C .........................
SRL şi cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăviri
profesionale, specifice acestei activităţi.

SCOP
Masurile de prevenire cuprinse în prezentele instrucţiuni au ca scop eliminarea
sau diminuarea factorilor de risc existenţi în sistemul de munca, propriu activităţii de
muncă (executant — sarcină de muncă - mijloace de producţie - mediu de muncă)
pentru deservirea incarcatorului frontal în S.C. ......................... S.R.L.

RELAŢIA CU ALTE ACTE NORMATIVE


Prevederile prezentelor instrucţiuni se aplică cumulativ cu legislaţia în vigoare,
Legea 319 /2006 şi Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii
în muncă 1425/2006 .

REVIZUIREA INSTRUCŢIUNILOR PROPRII DE SECURITATE A MUNCII

Prezentele instrucţiuni proprii de securitate a muncii se vor revizui periodic si vor


fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificărilor de natura
legislative, tehnica etc, survenite la nivel naţional, la nivelul societăţii comerciale sau
la modificarea proceselor tehnologice în S.C. ......................... S.R.L.

ÎNCADRAREA ŞI REPARTIZAREA PERSONALULUI PE LOCURI DE MUNCĂ


Personalul (deservantul) admis la exploatarea incarcatorului frontal va fi instruit
asupra modului de lucru cu incarcatorul frontal şi pericolelor generate de de acesta,
iar atributiile deservantului vor fi trecute in fisa postului.

INSTRUIREA PERSONALULUI

Instruirea pe probleme de securitate a muncii a personalului de deservire a


incarcatorului frontal, se face conform legilor în vigoare, Legii 319/2006, a Normelor
metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 şi
conform tematicii de instruire ori de câte ori situaţia se impune şi cel puţin o dată la
trei luni, de către conducatorul locului de munca.

Secţiunea 1. Dotarea cu echipament individual de protecţie

Acordarea echipamentului individual de ptotecţie se face conform prevederilor


"Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de
protecţie"şi a Hotărârii nr. 1048/2006. In baza acestor acte normative, s-au întocmit
liste interne de dotare cu echipament individual de protecţie, adecvat executării
sarcinilor de muncă în condiţii de securitate (halate sau salopete cu sisteme de
ajustare, mânuşi de protecţie, etc).

Secţiunea 2. Organizarea locului de muncă

Exploatarea incarcatorului frontal va fi încredinţată numai deservantilor pregătiţi


în acest scop. Pentru exploatarea şi întreţinerea incarcatorului frontal trebuie să se
folosească numai mecanici de utilaje care au fost instruiţi în conformitate cu
prevederile instrucţiunilor proprii de securitate a muncii conform legilor în vigoare.
Deservantul care lucrează cu incarcatorul frontal va avea echipamentul de lucru,
încălţămintea şi mâinile curate fară urme de ulei sau grăsimi.
In cadrul locului de munca unde se utilizeaza incarcatorul frontal trebuie să se
monteze indicatoare de avertizare privind unele pericole specifice.
Deservantul incarcatorului frontal este obligat să menţină în perfectă stare de
funcţionare utilajul, dispozitivele de supraveghere automată şi dispozitivele de oprire
în caz de urgenţă.

PREVEDERI DE SECURITATE A MUNCII PENTRU ACTIVITATEA DE


DESERVIRE A
INCARCATORULUI FRONTAL

Angajatorul, serviciul intern de prevenire si protectie, serviciul extern de


prevenire si protectie sau lucratorul desemnat cu securitatea muncii poate propune
sanctionarea lucratorului sau lucratorilor, cu aplicarea prevederilor Codului Muncii,
capitolul II, art. 264, daca prin nerespectarea actelor legislative privind securitatea si
sanatatea in munca poate provoaca un incident periculos, risc de accident si
imbolnavire profesionala sau chiar pericol grav şi iminent de accidentare la locul de
munca.
Prezentele instructiuni, se vor revizui periodic şi vor fi modificate, ori de câte ori
este necesar, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă, tehnică etc. survenite la
nivel naţional, la nivelul persoanelor juridice şi fizice sau la nivelul proceselor de
muncă.
Conducerea societatii trebuie sa aduca la cunostinta angajatului prin fisa de
identificare a factorilor de risc profesional particularitatile locului de munca privind
riscurile de accidente si imbolnavire profesionala.
Avizul medical la încadrare se elibereaza numai de către medic (al persoanei
juridice care angajează sau al circumscripţiei teritoriale) pe baza examenelor clinico-
funcţionale şi de laborator.
Persoana juridică ce angajează are obligaţia de a preciza locul de muncă la
care va fi angajat lucrătorul pentru avizul medical.
Conducerea societatii trebuie sa ia masuri organizatorice corespunzatoare sau
sa foloseasca mijloace adecvate, pentru a evita manipularea si transportul prin
purtare a maselor sau solicitarea psihica a lucratorilor.
Lucratorii au in principal urmatoarele obligatii :
 Sa utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase,
echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
 Sa utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare,
să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
 Sa comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de
muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru
securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de
protecţie;
Golurile, şanţurile, rigolele situate în zonele de circulaţie vor fi acoperite sau
marcate cu indicatoare, iar în timpul nopţii vor fi semnalizate cu mijloace luminoase
(felinare, avertizoare sau înscripţii luminoase) acolo unde este cazul.
Manevrarea incarcatorului frontal este permisa numai de catre un mecanic
calificat pentru acest utilaj. Se interzice urcarea persoanelor straine pe incarcatorul
frontal, in special in timpul lucrului, pentru a nu distrage atentia deserventului de la
miscarile de manevrare si franare.
Conducerea incarcatorului frontal in timpul deplasarilor de la un punct la altul si
exploatarea lui in timpul lucrului trebuie sa se faca conform instructiunilor de
exploatare emise de catre producatorul utilajului.
Exploatarea incarcatorului frontal dotat cu echipament de ridicat trebuie sa se
faca conform prevederilor reglementarilor in vigoare.
Este interzisa deplasarea lucratorilor pe sub cupa incarcatorului frontal cand
aceasta se afla in sarcina .
Este intersis cu desavarsire transportul persoanelor in cupa incarcatorului
frontal.
Se interzice urcarea persoanelor in cupa incarcatorului frontal pentru efectuarea
lucrarilor la inaltime, in cazul acestui tip de lucrari de vor utiliza nacele sau schele cu
aceasta destinatie.
Este interzis a se trece cu cupa goala sau incarcata pe deasupra
autobasculantei, precum si si ramanerea soferului in cabina in momentul descarcarii
cupei.
Incarcarea trebuie sa se faca prin spate sau prin partile laterale ale
autobasculantei .
Este interzisa depozitarea materialelor inflamabile pe platforma incarcatorului
frontal.
Incarcatorul frontal trebuie folosit numai cand poate actiona de pe teren
rezistent, in raport cu presiunea exercitata de pneurile acestuia pe suprafata
terenului.
Traseul pentru deplasarea incarcatorului frontal trebuie sa fie bine nivelat si
eliberat de obstacole .Pe terenurile slabe trebuie sa se prevada podine continue din
dulapi sau grinzi pentru deplasarea incarcatorului frontal.
Este interzis oricarei persoane stationarea sau circulatia in raza de actiune a
incarcatorului frontal.
Inceperea lucrului, deplasarea incarcatorului frontal, schimbarea regimului de
lucru , precum si orice manevra trebuie sa se execute numai dupa ce s-au dat in
prealabil semnale avertizoare (sirena, claxon etc) .
Deservantul incarcatorului frontal trebuie sa observe starea locului in care se
manevreaza utilajul, iar in cazul aparitiei pericolului de surpare sa indeparteze utilajul
intr-un loc sigur, sa anunte salariatii si sa aduca la cunostinta conducatorului locului
de munca.
Lucrul cu incarcatorul frontal trebuie sa se efectueze conform unui program
stabilit anterior.
Se interzice circulatia sau stationarea personalului intre incarcatorul frontal si
mijloacele ce se incarca sau cupa acestuia, in timpul cat excavatorul este in
functiune.
In timpul functionarii incarcatorului frontal deservantul acestuia nu trebuie sa
permita accesul in cabina a nici unei persoane, exceptie facand personalul de revizie
si control tehnic.
Se interzice efectuarea oricaror lucrari sau stationarea si circulatia personalului
in frontul de lucru cand incarcatorul frontal este in functiune.
In timpul exploatarii incarcatorului frontal se interzice executarea urmatoarelor
actiuni:
 punerea in miscare a mecanismelor de intoarcere sau deplasare in timpul cand
cupa se infige in sol ;
 izbirea cupei de peretii vehiculelor ;
 remorcarea sau tragerea cu cupa incarcatorului frontal a oricarui obiect din
apropiere.
Rotirea incarcatorului frontal si mutarea acestuia in frontul de lucru trebuie sa se
faca numai atunci cand cupa nu atinge solul.
La oprirea incarcatorului frontal , chiar si pentru putin timp , mecanicul trebuie sa
sprijine cupa pe sol. Curatarea cupei si schimbarea dintilor trebuie sa se faca numai
dupa ce cupa a fost asezata pe sol.
Se interzice salariatilor stationarea pe masini in timpul incarcarii acestora cu
incarcatorul frontal.
Incarcarea masinilor cu incarcatorul frontal trebuie sa inceapa numai dupa
avertizarea sonora, efectuata de deservantul acestuia.
Manevrarea masinilor trebuie sa se faca numai la semnalul deservantului
incarcatorului frontal.
Este interzisa manevrarea cupei incarcatorului frontal peste cabluri sau
transformatoare de alimentare electrica.
Se interzice deservantului de incarcator frontal sa incredinteze altor lucratori
comanda utilajului. Se interzice stationarea, deplasarea sau lucrul incarcatorului
frontal la o distanta mai mica de 6 m de marginea sapaturilor.
In timpul lucrului deservantul incarcatorului frontal trebuie sa urmareasca
miscarea cupei .
Deservantul nu trebuie sa paraseasca incarcatorul frontal in timp ce cupa este
suspendata. Cand paraseste utilajul trebuie sa sprijine cupa pe sol.
In timpul deplasarii incarcatorului frontal, cupa trebuie tinuta la o inaltime de cel
putin 0,5 m de sol .
Mecanicul deservent trebuie sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentelor
norme si cartilor tehnice privind exploatarea si intretinerea incarcatorului frontal.
Toate mecanismele incarcatorului frontal trebuie sa fie in perfecta stare de
functionare.
Incarcatorul frontal trebuie sa aiba dispozitiv de semnalizare acustica si COD
DE SEMNALIZARE afisat in cabina si cunoscut de toti cei pe care ii deservesc.
Drumul pe care se deplaseaza utilajul trebuie sa fie in prealabil amenajat in
functie de natura terenului.
In timpul incarcarii pamantului, balastului, etc., se interzice stationarea
personalului in raza de actionare cupei incarcatorului.
Este interzis sa se lucreze cu incarcatorul frontal pe timp de ceata sau iluminat
necorespunzator al frontului de lucru, mai ales in raza de actiune a utilajului.
In cazul cand conducatorul utilajului observa ceva modificari la starea abatajului
fiind pericol de surpare este obligat sa indeparteze imediat utilajul din zona
periculoasa.
In timpul functionarii incarcatorului frontal, nu se admit nici un fel de lucrari
auxiliare, pe partea frontala de lucru, iar lucratorii nu trebuie sa se gaseasca sub
cupa sau in raza de lucru a acesteia si nici pe prisma de surpare a pamantului.
Este interzisa reglarea franelor in timp ce cupa este incarcata .
Este interzisa franarea brusca cand acesta are cupa incarcata.
Trecerea incarcatorului frontal pe sub conductori electrici este interzisa daca
intre gabaritul utilajului si conductori nu se asigura distanta stabilita de norme.
Este interzisa executarea oricarei reparatii la incarcatorul frontal cu motorul in
functiune.
Este interzisa urcarea si coborarea pe incarcatorul frontal in timpul functionarii
acestuia.
La lucru in schimburi este interzis a se parasi utilajul inainte de sosirea
deservantului de schimb, caruia i se preda utilajul, informandu-l de starea si
comportarea acestuia.
La descarcarea materialului (pamant, balast, etc.) direct in autovehicule,
conducerea cupei deasupra autovehiculului se va face dinspre partea dinapoi a
autovehiculului catre partea din fata sau prin partea laterala.
Este interzis a se trece cu cupa deasupra cabinei autovehiculului, a se descarca
in autovehicul de la inaltime si a sta pe autovehicul in momentul descarcarii.
Este interzisa ramanerea soferului in cabina in timpul incarcarii autovehiculului,
cu exceptia autobasculantelor care au bena cu capacel.
Amplasarea incarcatorului frontal si autobasculantei admisa la incarcare se va
face astfel incat in caz de avarie sa poata fi scoasa din front prin tragerea cu alt utilaj.
Pentru executarea lucrarilor de intretinere si exploatare a echipamentelor
electrice ale incarcatorului frontal vor fi respectate prevederile stabilite pentru
“Instalatiile electrice” si va fi admis numai electricianul calificat si autorizat care
cunoaste bine schemele electrice ale utilajului.
Este interzisa stationarea persoanelor straine in incarcatorul frontal cand se
lucreaza cu instalatia electrica de joasa sau inalta tensiune.
In timpul cat incarcatorul frontal nu lucreaza, el va fi asigurat, cupa va fi lasata la
sol, iar cabina incuiata cu cheia.
Trecerea incarcatorului frontal peste lucrari de poduri, podete, etc. poate fi
admisa numai dupa verificarea rezistentei lucrarii si a gabaritului respectiv.
La incetarea lucrului deserventul incarcatorului frontal este obligat a pune toate
comenzile la zero si a asigura utilajul contra rasturnarilor, alunecarilor sau pornirilor
intamplatoare in timpul repausului

Intocmit,
Serviciu Extern SSM