Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. ...................

Aprobat,
Administrator,

FISA POSTULUI
Manipulant marfuri in ateliere de debitarea
bustenilor la gater

I. Denumirea postului: Muncitor necalificat


Obiectivul specific al muncii: se ocupă în principal cu alimentarea cu buşteni, alimentarea şi
tocarea deşeurilor, alimentarea sortatorului dimensional, debitarea buştenilor în cherestea,
efectuarea prelucrărilor superioare (retezarea şi spintecarea cherestelei), spintecarea
materialelor cu utilajul ajutător debitării, valorificarea deşeurilor rezultate în urma operaţiei de
spintecare.

II. Integrarea in structura organizatorica a organizatiei


Pozitia postului in cadrul structurii organizatiei
A. Postul imediat superior : Administrator
Postul imediat inferior : Nu este cazul
B.Subordonari:
Are in subordine: Nu este cazul
Este inlocuit de: Alta persoana care detine acelasi post sau de administrator
Inlocuieste pe: Alta persoana care detine acelasi post
Relatii:
A.Ierarhice: Administrator
B. Functionale: Administrator
C. De reprezentare: Clientii societatii comerciale si potentialii clienti

III. Conditiile materiale ale muncii:


1.atelier gater;
2.gater
3.trusă de chei;
4.ciocane diferite;
5.transportor;
6.bazinul de prespălare;
7.panze fierăstrău;
8.dispozitive de prindere si fixare;
9.busteni;
10.cherestea;
11.utilaj de tocat;
12.surse de iluminat artificial.
13.Echipament de protectie – casti, cisme, ochelari, antifoane, pelerina ploaie

IV. Atributiile si sarcinile postului de munca

-1–
1. este obligat sa se prezinte la serviciu la ora fixata in program, odihnit, in tinuta
corespunzatoare si sa respecte programul stabilit
2. participa la pregatirea programului si la instructajele SSM si PSI;
3. preluarea sarcinii de munca de la seful punctului de lucru
4. nu paraseste locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu aprobarea sefului;

V. Pregatirea necesara postului de munca


 curs de calificare in domeniu;

VI. Experienta (natura/durata)


 experienta de cel putin 6 luni in domeniu;

VII. Acomodarea cu cerintele postului de munca


1. Pentru o persoana debutanta in profesie, acomodarea cu postul se realizeaza in 6 luni
2. Pentru o persoana experimentata, acomodarea cu postul se realizeaza in 3 luni.

1. Calitati fizice:
 Sanatate buna. Sunt contraindicate bolile cronice care ar impiedica activitatea fizica
intensa sau defectele fizice care conduc la ingreunarea comunicarii cu clientii
 Conditie fizica buna, rezistenta la efort
 Nu exista restrictii de varsta pentru persoanele cu experienta.
 Nu sunt restrictii legate de sex
2. Cerinte educationale:
Este apreciata si alta experienta decat cea mentionata mai sus
Sunt apreciate cunostintele generale si de specialitate.
3.Aptitudini intelectuale generale:
Este de dorit si esential un nivel de dezvoltare intelectuala generala, medie si peste medie.
4.Aptitudini speciale:
 Gandire practica
 Capacitate de integrare sociala mare, sociabilitate
 Capacitate de memorare buna; usurinta de a retine detalii
 Sensibilitate la probleme
 Rationament deductiv
 Capacitatea de ordonare a informatiei
 Flexibilitate de cuprindere
 buna orientare in spatiu
5. Interese:
Interese practice care vizeaza sfera cunoasterii mecanismelor sociale
6. Dispozitii:
Placerea de a interactiona cu altii
Capacitatea de a influenta alte persoane
Placerea de a munci intr-un ritm alert
Personalitate extravertita, axata pe relatii sociale, cu inteligenta sociala, responsabila, cu
intuitie psihologica, neinfluentabil
7. Motivatia
Dornic de a da un randament cat mai bun
Dornic de a avansa
8. Situatia familiala
Viata de familie echilibrata
Mobilitate acceptabila de acasa la serviciu

-2–
IX. Responsabilitatile postului de munca
1. In raport cu alte persoane:
Onestitate si confidenta vizavi de persoanele din interior si exterior cu care este in contact
Confidentialitate privind politica interna a firmei
Cooperarea cu ceilalti angajati
2. In raport cu aparatura pe care o utilizeaza:
Mentinerea la standardele unei bune functionari a aparaturii folosite
Utilizarea cu responsabilitate a aparaturii din dotare, fara abuzuri
Anuntarea oricarei defectiuni directorului general
3. In raport cu produsele muncii:
Constiinciozitate vizavi de sarcinile pe care le are de indeplinit
4. In raport cu:
Atributii cu referire la Situatii de urgenta
1) Să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştiinţă,
sub orice formă, de conducerea societăţii.
2) Să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi
echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi a celor date de către conducerea
societăţii.
3) Să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor sau
instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor.
4) Să comunice , imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice
încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de
acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi
instalaţiile de apărare împotriva incendiilor .
5) Să coopereze cu lucrătorul desemnat de angajator, în vederea realizării măsurilor de
apărare împotriva incendiilor.
6) Să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul
apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu.
7) Să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,
referitoare la producerea incendiilor.
Atributii cu referire la Sanatate si securitate ocupationala
 Să nu se prezinte la locul de muncă în stare de oboseală, sub influenţa băuturilor alcoolice
sau cu anumite afecţiuni de sănătate, astfel încât să nu-şi poată desfăşura activitatea.
 Să îşi desfăşoare activitatea , în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu
instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot
fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
 Să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de
transport şi alte mijloace de producţie în timpul desfăşurării activităţii.
 Să verifice la începutul activităţii starea mijloacelor de muncă , verificarea în gol a
comenzilor maşinilor, legarea acestora la priza de împământare a clădirii şi verificarea
prezenţei şi integrităţii apărătorilor şi dispozitivelor de protecţie din dotarea maşinii.
 Să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi după utilizare să-l
înapoieze.
 Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea
arbitrară a dispozotivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, unltelor,
instalaţiilor tehnice şi clădirilor şi să utilizeze corect aceste dispozitive.

-3–
 Să comunice imediat angajatorului / lucrătorului desemnat/ serv extern SSM orice situaţie
de muncă despre care ar fi motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi
sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie.
 Să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului/ serv. Extern
SSM accidentele suferite de propria persoană.
 Să coopereze cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi (/ serviciu extern SSM), atât timp cât
este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către
inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii
lucrătorilor.
 Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi
fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate.
 Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniu securităţii şi sănătăţii în
muncă şi măsurile de aplicare ale acestora.
Să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
5. Privind precizia si punctualitatea
Acceptarea unui program de lucru extins atunci cand este nevoie
Realizarea in timp util a sarcinilor pe care le are
6. In raport cu metode/programe
Preocuparea continua de autoperfectionare prin studiu individual si participarea la cursuri
Orice neintelegere a procedurilor de lucru trebuie semnalata administratorului
7. Privind relatiile cu altii/comunicarea
Mentine relatii colegiale si coopereaza cu colegii
Contribuie la mentinerea unei atmosfere de lucru placute
8. Condiţii specifice de lucru : temperaturi extreme in anotimpurile iarna si vara; nivel
scazut sau ridicat de umiditate ; zgomot generat de mijloacele de productie ; vibratii mana
corp; praf de lemn, rumegus; pulberi pneumoconigene; ploi, curenti de aer, trasnete, furtuni,
tunete ; muscaturi de insecte, animale, serpi; microorganisme (bacterii, ciuperci).

XI. Salarizare
Salarizarea se realizeaza in conformitate cu normele interne ale societatii comerciale

Data:........................... Nume, Prenume......................................

Semnatura:

-4–