Sunteți pe pagina 1din 2

INSTRUCŢIUNI PROPRI PENTRU CONFECŢIONAREA ARMĂTURILOR DIN

FIER BETON
Instrucţiunile proprii pentru activitatea de confecţionat armături din fier beton au fost
elaborate ţinând cont de reglementările existente în domeniul securităţii muncii precum şi
pe baza studierii proceselor de muncă şi stabilirii pericolelor specifice, astfel încât, pentru
fiecare pericol, normele să cuprindă cel puţin o măsură de prevenire la nivelul fiecărui
element component al procesului de muncă.
Structura acestor prevederi este făcută pe tipuri de lucrări, pentru fiecare tip de lucrare
prevederile urmărind o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune al
executantului în procesul de lucru.

1. Conţinut, scop
1. Instrucţiunile proprii pentru confecţionarea armăturilor din fier beton, cuprind măsuri
de prevenire a accidentelor de muncă.
2. Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele instrucţiuni au ca scop eliminarea
factorilor periculoşi existenţi în sistemul de muncă, propriu fiecărui element component
al acestuia (executant sarcină de muncă mijloace de producţie mediu de muncă).

2. Domeniul de aplicare
Prezentele instrucţiuni se aplică pentru activitatea de confecţionat armături din fier beton.
Prevederile prezentelor instrucţiuni se aplică cumulativ cu prevederile celorlalte acte
normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

3. Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă


1. Pentru confecţionarea armăturilor din fier beton vor fi repartizaţi numai persoane care
cunosc echipamentele tehnice, instalaţiile, au calificarea necesară şi au fost instruite din
punct de vedere al protecţiei muncii.
2. La începerea programului angajaţii se vor prezenta odihniţi şi corect îmbrăcaţi.
3. La confecţionarea armăturilor din fier beton vor fi repartizaţi numai lucrători care au
corespuns controlului medical obligatoriu, conform reglementărilor Ministerului
Sănătăţii.
4. La repartizarea în muncă a tinerilor, a femeilor gravide precum şi a persoanelor cu
diverse infirmităţi vor fi respectate prevederile în vigoare, privind angajarea acestor
categorii de personal (Codul muncii, OUG 96/2003, etc.)
5. Instructajul de protecţie a muncii se va face pe faze in conformitate cu prevederile cap
V din Normele metodologice de aplicare ale Legii nr 319/2006. Durata între două
instructaje va fi de 1(una) luni.

4. Organizarea locului de muncă şi a activităţilor

1. Descolăcirea şi îndreptarea oţelului pentru armarea betonului trebuie făcută pe un teren


de lucru destinat numai pentru acest scop şi împrejmuit şi marcat corespunzător.
2. La îndreptarea fierului beton pentru armături cu ajutorul mecanismelor este necesar ca:
a. fixarea capetelor fierului beton în tamburul de îndreptare se va face numai după oprirea
motorului;
b. înainte de pornirea motorului, tamburul se va acoperii cu apărătorile de protecţie;
c. porţiunea de trecere a fierului beton pe tambur va fi prevăzută cu un dispozitiv de
protecţie.
3. Este interzisă ţinerea cu mâna a barelor mai scurte de 30 cm la ştanţa acţionată cu
motor, pentru a se evita prinderea mâinii în timpul tăierii.
4. Îndoirea manuală a armăturilor se va face cu chei speciale, în bună stare pentru a nu se
produce rănirea mâinilor muncitorului. Uneltele şi dispozitivele de îndoire a armăturii vor
fi verificate zilnic înainte de începerea lucrului.
5. Îndoirea armăturii prin sudură electrică, se va executa prin aşezarea barelor de fier-
beton pe capre sau suporturi metalice, care vor fi legate la pământ.
6. Este interzisă prezenţa oricărei persoane în apropierea personalului muncitor care
fasonează manual oţelul-beton în timp ce acesta lucrează, deoarece există pericolul ca
persoanele respective să fie lovite în cazul în care alunecă brusc (scapă) cheile cu care se
execută astfel de operaţii. Din aceleaşi motive se vor prevedea distanţe suficiente între
posturile de lucru ale personalului care fasonează manual armături.
7. Se interzice montarea armăturilor în apropierea liniilor electrice aflate sub tensiune. În
cazul în care linia electrică nu poate fi scoasă de sub tensiune, se vor lua măsuri speciale
de electrosecuritate, care se vor înscrie în fişa tehnologică de execuţie a lucrării.
8. Sudarea armăturilor şi montarea carcaselor din oţel-beton se va face cu respectarea
strictă a normativelor privind lucrările de sudură şi confecţii metalice.
9. Sudarea carcaselor pentru stâlpi, grinzi şi piloţi se va face în poziţie orizontală pe capre
sau pe suporţi metalici.
10. Se interzice înnădirea prin sudură în interiorul cofrajelor.
11. Se interzice circulaţia pe armăturile carcaselor sudate.
12. Este interzis a se executa de pe fundul cofrajelor montarea armăturii sau a carcaselor
sudate în grinzi sau alte elemente izolate. În acest caz, trebuie amenajată o schelă de lucru
cu o lăţime de minim 70cm, situată pe partea laterală a cofrajului. Schela va fi
împrejmuită cu balustradă şi scândură de margine.
13. Este interzisă circulaţia şi montarea armăturilor pe cofrajul planşeelor înainte ca
acestea să fi fost bine consolidate şi verificate. La montajul armăturilor de oţel la
înălţime, muncitorii vor purta, în mod obligatoriu, centuri de siguranţă, ancorate
corespunzător de elemente de rezistenţă.
14. Lucrătorii care transportă carcasele de armături, vor fi repartizaţi uniform pe ambele
părţi ale carcasei. În timpul transportului, carcasa se va susţine cu piese din lemn şi cu
dispozitive de fixare împotriva alunecării
15. Praful metalic şi de rugină ce rezultă în urma prelucrării armăturii şi a fasonării ei, se
va îndepărta numai cu perii sau mături. Se interzice îndepărtarea acestora cu mâna liberă.
.
ÎNTOCMIT APROBAT
SC SRL