Sunteți pe pagina 1din 14

INSTRUCŢIUNE PROPRIE DE SECURITATE ŞI

SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

DESERVIRE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL


Cod document: IP – SSM

1
CUPRINS:

Denumire articol: pag.


Pagina de gardă 1
Fişa de control a actualizărilor documentului 2
Cuprins 3
Cap. 1. Scop 4
Cap. 2. Domeniu de aplicare 4
Cap. 3. Definiţii si prescurtări 4
Cap. 4. Documente de referinţă 4
Cap. 5. Descrierea locului de muncă 5
5.1 Componentele sistemului de muncă 5
5.2 Factori de risc 5
5.3 Dotarea cu echipament individual de protecţie 6
Cap. 6. Responsabilităţi, obligaţii, reguli 7
6.1. Angajatorul 7
6.2. Lucrătorul 7
6.3. Prevederi specifice activităţii de deservire a 9
încărcătoarelor frontale
6.3.1 Masuri generale de SSM pentru 9
încărcătoare frontale
6.3.2. Masuri specifice de SSM pentru 12
încărcătoare frontale
1. SCOP Prezentele instrucţiuni cuprind un set de prevederi minimale şi obligatorii privind
securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor în raport cu sarcina de muncă pe durata
programului de lucru. Prin aplicarea şi respectarea prevederilor din conţinut, se urmăreşte
formarea unor deprinderi şi a unui comportament adecvat realizării în siguranţă a sarcinilor de
muncă.

2. DOMENIU DE APLICARE Instrucţiunea de lucru se aplică tuturor lucrătorilor care deservesc


utilajele de tip ÎNCĂRCĂTOARE FRONTALE folosite pentru lucrările de construcţi.

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
Pentru scopurile acestei instrucţiuni se aplică termenii şi definiţiile conform art. 5 din Legea
319/2006.
Lucrător – persoană angajată de către angajator, care îşi desfăşoară activitatea într-un loc de
muncă şi care duce la îndeplinire o sarcină de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează
activităţi casnice.
Loc de muncă: locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile sau şantierele
societăţii, inclusiv orice alt loc din aria societăţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfaşurării
activităţii.
Echipament individual de protecţie (EIP): orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un
lucrător pentru protejarea împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să-i pună în pericol
securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat
pentru a îndeplini acest obiectiv.
CSSM : Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă,
SIPP SSM-SU : Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie Securitate şi Sănătate în Muncă –
Situaţii de Urgenţă,
Lucrător desemnat SSM-SU: persoană desemnată prin decizia angajatorului, pentru a se ocupa
de activităţile de prevenire şi protecţie şi care îndeplineşte cerinţe minime de pregătire în
domeniul SSM cel puţin nivel mediu.

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1 OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale,
4.3 Legea 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă,
4.4 HG 1425/2006 Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în
Muncă,
4.5 Metoda INCDPM pentru evaluarea factorilor de risc din 2002.
4.6 HG 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă,
4.7 NSPM pentru IMBUNATATIRI FUNCIARE - 71/1998 ,
4.8 Norme de protectie a muncii specifice activitatii de constructii-montaj pentru transporturi
feroviare, rutiere si navale editia 1982,

5. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCĂ

5.1. Componentele sistemului de muncă pentru demolare - demontare:


5.1.1. Lucrător.
- Lucrătorul pentru prestarea activităţilor înscrise în profilul de activitate al societăţii este
angajat în conformitate cu prevederile legale stabilite prin Legea nr.53/2003 – Codul Muncii.
- Încadrarea în muncă corespunde pregătirii profesionale a fiecărui salariat.
5.1.2. Sarcina de muncă.
- Realizarea atribuţiilor de serviciu corespunzătoare postului.
5.1.3. Echipament de muncă.
- Încărcător frontal
- Ciocan, trusă de chei (utilizate la schimbarea echipamentelor);
- Lubrifianţi (ulei, vaselină), motorină;
5.1.4. Mediul de muncă.
Lucrul în cabină este caracterizat de zgomot, vibraţii, curenţi de aer la lucrul cu fereastra
deschisă, praf la lucrările de demolare etc.
Mediul de lucru în aer liber este caracterizat de intemperii: ploaie, vânt, viscol, căldură
toridă, ger etc.

5.2. Factori de risc (riscuri potenţiale de accidentare şi îmbolnăvire profesională)


5.2.1. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie
a) Organe de maşini în mişcare - prindere, antrenare mâna, picior sau articole
vestimentaţie (mâneci, fular etc.) de către transmisiile prin curele ventilator/ pompa
de apa, curea de distribuţie;
b) Prindere strivire corp prin deplasare necontrolată a utilajului în timpul utilizării;
c) Autodeclanşări sau autoblocări ale elementelor de securitate ale utilajului;
d) Pericol de lovire, tăiere, înţepare membre superioare sau inferioare la contactul cu
suprafeţe periculoase;
e) Temperatură ridicată a unor suprafeţe, atinse accidental (galerii sistem evacuare,
bloc motor etc.);
f) Electrocutare prin atingere directă sau indirectă- în cazul utilizării de echipamente
electrice defecte;
g) Deshidratarea mâinilor sau apariţia unor boli de piele – datorată impregnării cu
unsori, motorină etc.;

5.2.2. Factori de risc proprii mediului de muncă


a) Temperatura aerului scăzută iarna şi ridicată vara;
b) Curenţi de aer;
c) Zgomot continuu datorat funcţionării motorului termic cât şi la piconare;
d) Calamităţi naturale – trăsnet, viscol, prăbuşiri de copaci, seism etc.;
e) Intoxicare cu monoxid de carbon la lucrul în spaţii închise;

5.2.3. Factori de risc proprii sarcinii de muncă


a) Adoptarea unor procedee greşite, sau absenţa unor operaţii cu scopul de a scurta
timpul intervenţiei;
b) Poziţie fixă - numai şezând;

5.2.4. Factori de risc proprii lucrătorului


a) Manevre necorespunzătoare - ex: deplasarea cu viteză mare neadaptată la condiţiile
de drum, neasigurarea sarcinii în timpul deplasării etc.;
b) Acţiuni greşite la manevrarea comenzilor/manetelor;
c) Forţarea utilajului în poziţie de echilibru instabil - ex: buldozerul nu are stabilitatea
necesară;
d) Executarea de lucrări de mentenanţă sau curăţenie în timpul funcţionării utilajului;
e) Conducerea, deservirea utilajelor pentru construcţii de către persoane neinstruite
corespunzător şi neautorizate;
f) Deplasări sau staţionări în zone periculoase -ex: fără asigurarea deplasării
accidentale şi fără a lua cheia din contact;
g) Conducerea utilajului în condiţii improprii – ex: când vizibilitatea este scăzută;
h) Cădere la acelaşi nivel prin alunecare sau împiedicare, sau de pe scara utilajului;
i) Accidente de traseu - pe durata şi traseul deplasării normale de acasă la serviciu şi
invers;
j) Comunicări accidentogene – ex: la mersul înapoi;
k) Omiterea verificării utilajelor de construcţii înainte de utilizare (limitatori de sfârşit de
cursă etc.);
l) Omiterea unor operaţii datorate prezentării la lucru în condiţii psiho-fiziologice
necorespunzătoare (oboseală, boală, condusul sub influenţa alcoolului);
m) Neutilizarea echipamentelor de protecţie colectivă sau a echipamentelor de protecţie
individuală.

5.3. Dotarea cu echipament individual de protecţie – EIP.


5.3.1. Echipamentul individual de protecţie utilizat este compus din: cască de protecţie,
salopetă, vestă reflectorizantă, mănuşi de protecţie, încălţăminte de protecţie cu talpă
antipenetrantă şi bombeu metalic, echipament de lucru pentru perioadele cu
temperaturi scăzute.

6. RESPONSABILITĂŢI / OBLIGAŢII / REGULI

6.1. Angajatorul
a. stabilirea structurilor organizatorice proprii prin acte de autoritate emise în conformitate cu
prevederile legale în vigoare cu privire la decizia de realizare a securităţii şi sănătăţii în
muncă;
b. selecţia profesională şi acceptul la muncă a persoanelor care să corespundă cerinţelor şi
condiţiilor reale de muncă;
c. verificarea anuală şi ori de câte ori este necesar a stării de sănătate a salariaţilor;
d. asigurarea resurselor financiare pentru realizarea măsurilor cuprinse în planul de prevenire şi
protecţie;
e. dotarea lucrătorilor cu echipamentul individual de protecţie;
f. asigurarea celor mai bune mijloace de muncă verificate şi controlate, în vederea realizării în
siguranţă a sarcinilor de muncă.
g. Instruirea lucrătorilor privind securitatea în muncă şi situaţii de urgenţă.

6.2. Lucrătorul
6.2.1 Măsuri de natură organizatorică:
a. să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregatirea şi instruirea sa, precum şi cu
instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care
pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
b. să utilizeze corect mijloace de producţie din dotare;
c. să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie;
d. să nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau înlaturarea
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ;
e. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă
despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi
sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
f. să aducă la cunoştinţa conducatorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoană;
g. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
h. să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
i. să urmărească modul cum sunt respectate normele de securitate în muncă şi PSI de
către colegii de muncă, iar în caz de abateri, să atragă atenţia celui în cauză şi să
sesizeze pe conducătorul locului de muncă;
j. să respecte normele de disciplină în muncă prin:
o exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite prin fişa postului;
o neexecutarea unor operaţii periculoase – neprevăzute în sarcina de muncă;
o respectarea semnelor convenţionale şi a plăcuţelor de avertizare;
o respectarea hotărârilor conducerii şi/sau dispoziţiilor şefului ierarhic;
o respectarea orelor de începere şi terminare a programului de lucru stabilit de
conducere, după necesităţi;
o nepărăsirea zonei de lucru fără acordul şefului direct;
o prezentarea la program în deplină capacitate de muncă, odihnit şi cu ţinută
corespunzătoare;
o menţinerea unui comportament civilizat şi a unui climat de colaborare în relaţiile de
muncă cu ceilalţi colegi;
o evitarea jocului şi glumelor în timpul programului de lucru;
o evitarea alergării, urcării sau coborârii scărilor prin sărirea mai multor trepte odată şi
peste eventualele obstacole;
o menţinerea ordinei şi curăţeniei la locul de muncă şi evitarea aglomerării de
materiale pe căile de acces şi pe platformele de lucru;
o participarea în mod regulat la instruirile privind securitatea în muncă şi cele pentru
situaţii de urgenţă, precum şi la aplicaţii practice.
o respectarea regulilor de igienă în muncă;

6.2.2 Prevederi generale de SSM


 O exploatare incorecta sau neglijenta a utilajului, poate duce la accidente;
 Neexecutarea de reparaţii sau lucrări de întreţinere a utilajului în timpul funcţionării
(ungere, curăţire);
 Utilizarea sculelor, schelelor/scărilor şi utilajelor corespunzătoare (fără defecte);
 Acordarea unei atenţii mai mari lucrătorilor vulnerabili la accidente (cf. statisticilor):
- tinerii sub 25 de ani – datorită lipsei de experienţă
- lucrătorii peste 50 de ani – datorită rutinei în execuţia lucrărilor şi neglijarea
măsurilor de SSM.
 Executarea lucrărilor cu grad mai mare de pericol în prima parte a zilei când organismul
este mai odihnit.
 Refuzarea lucrărilor pentru care nu sunteţi pregătiţi profesional şi instruiţi privind
securitatea în muncă;

Sunt interzise:
- consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru precum şi prezentarea la
serviciu în stare de ebrietate sau de oboseală.
- executarea unor operaţii periculoase – neprevăzute în sarcina de muncă;
- distragerea atenţiei unui lucrător care execută o operaţie. Aşteptaţi să termine operaţia
respectivă, apoi comunicaţi cu el.

6.1 Prevederi specifice activităţii de deservire a încărcătoarelor frontale


6.3.1 MASURI GENERALE DE SSM PENTRU ÎNCĂRCĂTOARE FRONTALE

- Conducerea incarcatorului frontal trebuie încredinţată numai salariaţilor calificaţi şi autorizaţi,


pe bază de şcolarizare şi verificare a cunoştinţelor.
- Reinstruirea conducătorului se va face periodic si ori de câte ori i se va încredinţa spre
conducere un alt timp de încărcător frontal.
ÎNCĂRCAREA-DESCĂRCAREA
La operaţia de încărcare cu incarcatorul frontal se vor respecta următoarele:
- conducătorul va semnaliza pentru atenţionare şi va începe manevra numai după
retragerea tuturor persoanelor din raza de acţiune a utilajului;
- conducătorul nu va aşeza sarcina în mijloacele de transport decât după ce s-a asigurat
că lucrătorii sau retras din acestea;
- deschiderea graifărului sau actionarea cupei şi bascularea sarcinii în mijlocul de transport
este permisă numai după staţionarea utilajului şi încetarea balansării sarcinii;
- la încărcarea cu incarcatorul frontal în mijloace de transport cu pereţi înalţi,pentru
formarea de stive (picioare) stabile, se va marca mijlocului acestora pe pereţii mijlocului de
transport;
- preluarea sarcinilor din grămadă sau stivă se va face numai de către conducătorul
utilajului; este interzisă fixarea sau ajustarea cu mâna sau alte unelte a sarcinilor de către
alte persoane;
- la ridicarea sarcinii din stive se va verifica stabilitatea acesteia în cupa;
- la încărcarea\descarcarea materialelor în si din stive, conducătorul trebuie să se asigure
că nu există persoane pe acestea sau în jurul lor;

La operaţia de descărcare a sarcinilor cu incarcatorul frontal, se vor respecta următoarele:


- sarcina ce se preia din mijloacele de transport va fi bine fixată în echipamentul auxiliar
adecvat lucrului, echilibrată şi corespunzătoare capacităţii utilajului;
- în timpul descărcării sarcinilor din mijloacele de transport, conducătorul este obligat să
oprească lucrul în caz de pericol.

- Pe timpul încărcării sau descărcării, este interzisă staţionarea lucrătorilor pe caroseria


autovehiculelor, în faţa sarcinilor sau în raza de acţiune a încărcătorului frontal.
- Este interzisă deplasarea incarcatorului frontal înainte de ridicarea sarcinii şi desprinderea
completă a acesteia din stivă, din mijloacele de transport sau de pe sol.
- Se interzice depunerea sarcinilor în stive, în mijloacele de transport sau la sol, de la o înălţime
mai mare de 0,5 m.
- La efectuarea manevrelor de încărcare-descărcare şi transport a materialelor granulare, utilajul
va fi acţionat încet, atât la umplerea şi golirea cupei cât şi pe parcursul deplasării.
- Se intrzice conducătorului să părăsească utilajul având sarcina ridicată de la sol.
- Părăsirea încărcătorului frontal se va face numai după oprirea motorului, blocarea frânei şi
închiderea cabinei, cupa utilajului fiind sprijinită pe sol.
EFECTUAREA TRANSPORTURILOR
Pe trimpul transportului sarcinilor cu incarcatorul frontal se vor respecta următoarele:
- deplasarea se va face menţinând sarcina la o înălţime e maximum 0,5 m faţă de sol;
ridicarea sarcinii la înălţimi mai mari este permisă numai pentru trecerea prin locurile
înguste, cu viteză redusă, până la evitarea oricărui pericol de accidentare;
- se interzice circulaţia cu sarcină, pe terenuri cu pantă mai mare de 10% şi rampe de
încărcare-descărcare în mijloacele de transport cu o pantă mai mare de 2%;
- la trecerea peste podeţe sau poduri, se va ţine seama de capacitatea de rezistenţă a
acestora;
- conducătorul trebuie să urmărească cu atenţie traseul drumului; se interzice deplasarea
pe terenuri cu obstacole sau gropi, a căror denivelare este mai mare de 10 cm, care pot
provoca răsturnarea utilajului;
- se interzice deplasarea sarcinilor ale căror dimensiuni nu se încadrează în gabaritele
căilor de circulaţie sau a celor care periclitează echilibrul utilajului;
- este interzisă oprirea în raza de acţiune a altor utilaje.

- Deplasarea incarcatorului frontal în incintă,este permisă numai pe căile de circulaţie stabilite,


cu o viteză care să asigure evitarea pericolelor de accidentare, stabilite prin instrucţiunile
proprii locului de muncă.
- Când este necesară deplasarea încărcătoarelor frontale pe drumurile publice, trebuie
respectate prevederile "Regulamentului de circulaţie pe drumurile publice" şi IP – SSM – 03
Conducere autovehicule.
- La transportul unor sarcini voluminoase, care restrâng vizibilitatea conducătorului, manevrarea
va fi dirijată de o persoană aflată în afara utilajului şi în raza de vizibilitate a conducătorului.
- În timpul deplasării incarcatorului frontal,îndeosebi în locurile aglomerate, conducătorul va
reduce viteza, se va asigura că nu este pericol de accidentare, dând totodată semnale sonore
de avertizare.
- Se interzice transportul persoanelor cu incarcatorul frontal.
- Este interzisă deplasarea sau lucrul pe întuneric, cu farurile defecte sau stinse.
.
. MIJLOCUL DE RIDICAT
- Pe timpul funcţionării, încărcătorul frontal trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic
prevederilor cărţii tehnice, fiind utilizat în limitele caracteristicilor lui tehnice. Capacitatea de
ridicare va fi înscrisă pe o tăbliţă indicatoare, conducătorul fiind obligat să verifice permanent
existenţa acesteia.
- Este interzisă folosirea incarcatorului frontal pentru executarea unor lucrări neadecvate. Pentru
sarcini specifice, trebuie să se dispună de echipamentul auxiliar şi sculele anexate,
corespunzătoare operaţiei ce se execută, fiind interzisă recurgerea la improvizaţii.
- Se interzice utilizarea incarcatorului frontal pentru împingerea şi tragerea autovehiculelor sau a
altor mijloace de transport.
- Este interzisă acţionarea bruscă sau forţată a comenzilor incarcatorului frontal(manete, pedale
etc.)
- Este interzisă manipularea de la sol a pârghiilor de acţionare.
- Este interzisă manevrarea sarcinii atunci când motorul este oprit din funcţionare.
- In apropierea rampelor,rigolelor sau gropilor unde exista pericol de surpare sau rasturnare a
utilajului,se va lucra numai sub comanda conducatorului locului de munca.
.
VERIFICARI,REVIZII,REPARATII
- În cazul unor defecţiuni, conducătorul este obligat să întrerupă lucrul şi să procedeze la
remedierea acestora, daca este posibil.Orice verificare,reparare sau reglare se va face numai
cu motorul oprit si cu cupa sprijinita pe sol.
- Încărcătoarele frontale trebuie să aibă, lateral, la geamuri, bare sudate pentru a împiedica
conducătorul utilajului să scoată capul în afară, evitându-se astfel accidentarea acestuia.(daca
este cazul - functie de model)
- Verificarea echipamentului auxiliar trebuie să se faca numai când acesta este asezat pe sol.
- Încărcătorul frontal trebuie să aibă reviziile tehnice şi lucrările de întreţinere efectuate la
termen, conform graficului.
- În caz de avarie, remorcarea încărcătorului defect se face numai cu ajutorul unei bare de
remorcare, conform prevederilor "Regulamentului de circulaţie pe drumurile publice".
- Lucrările de reparaţii la încărcătorul frontal trebuie efectuate numai de către personal calificat şi
autorizat, în atelierele specializate.
- Se interzice lucrul cu incarcatorul frontal care prezinta defectiuni la sistemul hidraulic.
- Se interzice intrarea lucratorilor sub cupa incarcatorului frontal pentru reparatii,daca nu s-a
facut suspendarea acesteia pe capre rezistente sau pe colaje din lemn.Ridicarea cupei se face
numai cu ajutorul cricurilor sau dispozitivelor de ridicat.

6.3.2. MASURI SPECIFICE DE SSM PENTRU ÎNCĂRCĂTOARE FRONTALE

Operarea si service-ul utilajului pot fi periculoase daca sunt incorrect efectuate. Personalul
deservent trebuie sa cunoasca, sa foloseasca procedurile si recomandarile din manualul de
utilizare.Doar personalul autorizat are voie sa opereze si sa efectueze service-ul la acest utilaj.
Nu va grabiti, graba poate provoca accidente. Precipitatia, neatentia si lipsa pregatirii
corespunzatoare sunt principalele cause al producerii de accidente. Utilajul trebuie echipat cu
stingator incarcat tot timpul, trusa de prim ajutor si triunghi reflectorizant de avertizare. Scaunul
operatorului trebuie sa fie echipat cu centura de siguranta.
Daca utilajul este echipat cu ventilare extrerioara, verificati periodic daca sunt scurgeri la sistemul
de evacuare al motorului. Gazele emanate sunt periculoase pentru mecanicul deservent.
Operatorul nu trebuie sa poarte EIP cu accesorii foarte largi, curele sau bijuterii si trebuie sa fie
dotat cu incaltaminte care sa nu alunece pe timp de iarna si casca de protective.
Nu sariti in si din utilaj. Mentineti permanent contavtul cu scarile si barele de prindere (maini si
picioare). Stati intotdeauna cu fata la utilaj cand urcati sau coborati, pentru a nu aluneca si a nu va
lovi.
Nu va agatati de furtune sau alte maneta atunci cand urcati sau coborati din utilaj. Acestea se pot
misca si nu veti mai avea sprijin sufficient.
Verificati si asigurativa ca zona compartimentului operatorului, trepte de acces si manerele de
prindere nu sunt murdare de gasime, ulei, noroi, ca nu sunt inghetate si nu sunt prinse de ele
obiecte care atarna, pentru anu aluneca.
Toate treptele sau manerele deteriorate trebuie reparate imediat. Indepartati sau asigurati toate
obiectele personale, pentru a nu va impiedica activitatea sau accesul la manetele sau butoanele
de control.
Urmati toate semnele de siguranta instalate pe masina inainte de a porni, opera sau repara
masina.
Operatorul trebuie sa fie alert, in buna conditie fizica sis a nu se afle sub influenta alcoolului,
drogurilor sau medicamentelor care-i pot afecta vederea, auzul, reactiile sau judecata.
MASURI DE SIGURANTA INAINTE DE PORNIREA MOTORULUI

Nu porniti niciodata motorul daca va aflati intr-o incinta, atata vreme cat nu exista ventilatie
corespunzatoare, pentru a preintampina acumularea de gaze toxice care pot provoca intoxicatii
sau deces. Odata ce motorul a fost pornit, mutai utilajul afara cat mai curand posibil.
Efectuati un control visual al utilajului inainte de pornirea motorului. Verificati nivele fluidelor de
lucru, scurgerile de ulei, lipsa echipamentului de siguranta, concentrarea de noroi in anumite zone,
parti lipsa sau deteriorate. Nu porniti motorul pana nu ati remediate toate problemele constatate.
Fiti siguri ca toate busoanele de umplere, tijele, prizele, zavoarele, usile sunt asigurate impotriva
pornirii. Dati un tur al utilajului inainte de a intra in cabina de pornire, indepartati obiectele sau
persoanele care va pot impiedica sa operati corespunzator.
Asezati-va in scaun inainte de aporni motorul. Pastrati mainile si incaltamintea curate, fara grasimi,
apa sau noroi, pentru a opera corespunzator toate comenzile.
Inainte de a porni motorul sau cand acesta ruleaza la relanti, blocati schimbatorul in pozitai neutra
N, actionati frana de parcare si coborati cupa la sol.

OPERAREA MASINII

Eliberati frana de parcare inainte de a misca utilajul. Daca porniti cu frana actionata, aceasta se
poate deteriora sau supraincalzi.
Inainte de a conduce utilajul, potriviti scaunul si legati centura. Potriviti centura sa se muleze bine
jos pe langa solduri pentru a micsora riscul si severitatea ranirii in caz de accident. NU PURTATI
NICIODATA centura pe abdomen.
Inainte de a misca masina, folositi claxonul pentru a avertiza personalul din zona.
Verificati franele, directia si comenzile aferente. Toate sistemele trebuie sa fie complet
operationale.
Dupa pomire si pe timpul operarii, priviti periodic luminile si instrumentele de avertizare. Fiti
atent la orice indicatii neobisnuite sau la orice zgomote anormale ale masinii.
Inainte de a incepe lucru, aflati daca in zona exista cabluri ingropate, conducte de apa sau
de gaz etc. O conducta sparta de gaz sau un cablu electric rupt pot provoca raniri sau
moartea.
Evitati taierea malurilor inalte de la baza, pentru ca acestea sa nu se prabuseasca. Folositi o
rampa si taiati partea superioara mai intai.
Evitati sa operati prea aproape de maluri, santuri adanci sau excavatii, deoarece greutatea masinii
poate provoca ruperea malului.
Pastrati aria de lucru fara obstructii si cat mai neteda posibil. Pomiti luminile masinii pe timp de
noapte sau in conditii de vizibilitate slaba, pentru a vedea si a fi vazut.
Cand incarcati camioane, fiti atent sa nu loviti camionul cu incarcatorul sau cupa acestuia.
Camioanele trebuie incarcate pe partea soferului, atunci cand este posibil. Cand un camion
este incarcat, asigurati-va ca soferul este in cabina sau la o distanta sigura de incarcator si
camion.
Daca masina se dezechilibreaza si se inclina pe o parte din cauza supraincarcarii, coborati cupa
pentru a redobandi echilibrul.
Nu balansati incarcatura deasupra capetelor muncitorilor sau deasupra cabinei
camioanelor.
Greutatea masinii si vibratiile provocate de aceasta pot face ca marginile zidurilor inalte sa
se prabuseasca.
Operarea pe teren denivelat necuratat, cu pericole cum ar fi copaci, busteni, pietre mari
sau tufisuri necesita o atentie speciala. Fiti foarte atent cand impingeti un copac cu ramuri.
Operarea la viteza suficient de mica asigura controlul complet al masinii. Mergeti incet in
arii aglomerate, pe teren denivelat, langa stive sau gramezi precum si pe suprafete
acoperite cu zapada sau gheata sau alunecoase.
Pastrati distanta de siguranta intre masina dvs. si alte vehicule, conform conditiilor de drum
si de incarcare.
Pastrati masina cat mai aproape de marginea drumurilor, pentru a permite trecerea
celorlalte vehicule. Depasiti alte masini doar daca drumul este liber si aveti suficient spatiu
si suficienta viteza pentru a efectua depasirea.
Nu incercati sa va urcati sau sa coborati din masina cand aceasta este in miscare. Pot
interveni raniri serioase sau chiar decesul.
Nu lasati schimbatorul in pozitia neutra cand coborati o panta. Masina poate scapa de sub
control si se poate rastuma. Intotdeauna asezati schimbatorul in treapta inferioara inainte
de a incepe coborarea. Folositi pedalele de acceleratie si de frana pentru a incetini masina.
Nu transportati niciodata pasageri. Doar operatorul trebuie sa se afle in cabina pe timpul
operarii masinii.
Daca lumina de avertizare a sistemului de franare si semnalul sonor pornesc pe timpul
operarii masinii, opriti imediat intr-un loc sigur. Actionati frana de parcare. Corectati cauza
inainte de a porni din nou masina.
Blocati levierul de control hidraulic pe timpul deplasarii, pentru a nu-l manevra accidental.
Pastrati vizibilitateâ asupra zonei de lucru si de deplasare. Tineti oglinzile si geamuriie
masinii curate si in buna stare.
Priviti inainte de a manevra echipamentele instalate, pentru a va asigura ca personalul sau
alte obiecte sau echipamente nu interfereaza cu activitatea masinii. Nu operati daca
personalul din zona este expus.
Nu mutati masina daca nu ati verificat functionarea corecta a franelor.
Pe cat posibil, nu va deplasati pe plan inclinat. Conduceti in susul sau in josul
rampei/pantei. Daca masina incepe sa alunece in lateral, intoarceti in directia rampei si
coborati cupa.
Selectati treapta de viteza corespunzatoare inainte de a efectua coborarea. Controlati
viteza cu ajutorul franei.
Evitati trecerea peste obstacole cum ar fi santurile, crestele, borduri, busteni, pietre sau
sine de cale ferata. Daca nu puteti evita, reduceti viteza si traversati-le in unghi.
Nu folositi cupa drept frana decat in cazuri de urgenta.
Nu ajustati scaunul pe timpul miscarii masinii, pentru ca puteti pierde controlul asupra
acesteia. Opriti masina, actionati frana de parcare si ajustati scaunul.
Nu permiteti nimanui sa stea pe trepte cand cupa este ridicata sau masina este in miscare.
Purtati cupa jos, pentru maxima vizibilitate si stabilitate pe timpul deplasarii.
Fiti extrem de atenti cand va miscati avand cupa ridicata. Stabilitatea scade proportional cu
ridicarea cupei.
Cunoasteti traficul de la locul de munca. Respectati semnele si semnalele precum si dirijorii
de trafic. Cand conduceti pe drum public, respectati regulile de circulatie.
Cand conduceti pe plan inclinat lateral, inclinarea maxima este de 18°, cand cupa este
coborata si goala si de maxim 9 °, cand cupa este incarcata cu 6000 kg si ridicata la
maxim.
Nu exista reguli mai bune decat judecarea corecta a situatiei atunci cand actionati pe
teren alunecos. Operarea trebuie limitata in functie de conditiile solului si de tractiune, de
incarcatura si de viteza de deplasare.
MASURI GENERALE DE INTRETINERE

Nu permiteti nimanui sa stea langa pivotul articutatiei masinii. Daca masina intoarce,
acestia pot fi accidentati.

Inaintea efectuarii service-ului masinii folositi bara de siguranta pentru a preveni articularea
accidentela a masinii.

Inaintea efectuarii service-ului masinii asigurati-va ca motorului nu este pornit, cupa este
coborata, transmisia este in pozitie neutra (N), comutatorul principal al sistemului electric
este inchis si cheia indepartata.
Inaintea efectuarii reparatiilor sub masina, blocati rotile pentru a evita deplasarea
masinii.

La inlocuirea taisului, sprijiniti bena, pentru protectia Dvs. Daca bena este prevazuta cu
dinti, folositi ciocane speciale pentru instalare, pentru a preveni spargerea dintilor. Purtati
manusi de protectie.

Ridicati si manuiti toate piesele grele cu ajutorul dispozitivelor de ridicat de capacitate


adecvata. Asigurati piesele cu carlige si cricuri. Avertizati persoanele din preajma sa
pastreze distanta.

Pastrati in suprafata de lucru curata si uscata. Indepartati scurgerile de apa si ulei imediat
pentru a reduce pericolul alunecarii si accidentarii.

Nu depozitati carpe imbibate cu ulei sau grasimi. Ele pot produce incendii. Depozitati-le in
apropiere, in cutii metalice inchise.

Nu carati obiecte care atarna in buzunare deoarece acestea pot fi prinse de masina si puteti
fi accidentati.

Folositi uneltele adecvate. Asigurati-va ca toate uneltele sunt in stare buna. Nu folositi unelte
care sunt deteriorate, indoite sau care au capetele deteriorate deoarece pot provoca
accidente.

Nu folositi bena sau furca masinii pentru a ridica persoane sau pe post de platforma de
lucru.

Atunci cand reparatiile necesita accesul in zone inalte folositi scara sau o platforma de
marime si capacitate adecvata.

Nu adaptati ventile de scurgere cu presiune mai mare decat cea speciflcata deoarece acest
lucru poate produce stricaciuni masinii sau poate provoca accidente. Atunci cand verificati
presiunea, folositi manometre adecvate presiunii.

Suspendarea masinii pe cric poate fi periculoasa daca este necorespunzator efectuata.


Folositi cric cu putere de sustinere suficienta. Asigurati-va ca punctele de prindere sunt
suficient de putemice pentru a suporta greutatea si ca suportii sunt rezistenti si stabili.
Inainte de ridicarea masinii, blocati rotile de pe parte opusa. Fiindca axul din spate
pivoteaza, blocati-l in pozitie. Nu pomiti motorul cu masina suspendata pe cric. Pentru
siguranta dvs., sprijiniti masina inainte de a lucra la ea.

Cand taiati, polizati, bateti cu ciocanul , folositi parghii sau in orice situatie cand reziduri de
material sunt imprastiate sau cad, folositi echipamentul corespunzator de protectie (ochelari,
casca, manusi si incaltaminte de siguranta).

In timpul efectuarii service-uiui nu permiteti persoanelor neautorizate accesul in cabina


operatorului.

Cand este necesar sa faceti verificari sau ajustari avand motorul pornit, folositi ajutorul inca
unei persoane. Un operator pregatit trebuie sa se afle la comenzi, pentru a permite
mecanicului sa efectueze verificarile sau ajustarile in siguranta. Asigurati-va ca schimbatorul
este blocat in pozitie neutra N, frana de parcare este actionata iar cadrele sunt blocate
impreuna.
Nu stationati langa cupa sau roti cand motorul este pornit.

Daca folositi aer comprimat sau apa sub presiune pentru curatarea diverselor parti, purtati
ochelari de protectie. Limitati presiunea aerului la 200 kPa si cea a apei la 270 kPa.

Nu lasati motorul sa mearga cand curatati sau lubrifiati masina, fiindca se pot provoca rani
serioase in urma contactului cu piese aflate în miscare. Folositi un solvent comercial netoxic
sî neinflamabil pentru curatare, daca nu se specifica altfei.

Evitati folosirea benzinei, combustibilului diesel, kerosenului sau altor solventi inflamabili
pentru curatare.

Nu puneti acesti solventi in recipiente deschise.

Folositi ochelari si manusi de protectie cand scurgeti fluide fierbinti.

Pentru siguranta dvs., coborati cupa inainte de a efectua operatiuni de service. Asigurati-va
ca nu este nimeni langa cupa atunci cand o coborati.

Nu reparati sistemul de aer conditionat (daca este in dotarea masinii) daca nu sunteti
familiarizat cu precautiunile necesare pentru manevrarea lichidului de refrigerare sau a
sistemului de aer conditionat; lichidul poate provoca degeraturi severe.

Inainte de a lucra la motor sau la sistemul electric inchideti comutatorul electric central si
scoateti cheile din contact. Semnalizati cablurile si comenzile impotriva pornirii accidentale.

Pastrati sistemul de evacuare al motorului curatat de materiale inflamabile, pentru a reduce


posibilitatea provocarii de incendii.

Nu inlaturati capace sau alte forme de protectie avand motorul pornit pentru a nu va expune
pericolului de a atinge parti in miscare de rotatie.

Inainte de a lucra la sistemul hidraulic fiti siguri ca ati eliberat presiunea din sistem. Pentru
aceasta, coborati cupa pe sol, miscati levierul de control in pozitia de stationare si opriti
motorul.

Nu verificati daca exista scurgeti ale sistemului hidraulic folosindu-va de maini. Uleiul
hidraulic scapand sub presiune printr-o fanta foarte mica poate fi greu vizibil, dar are
suficienta forta pentru a penetra pielea. Folositi o bucata de carton sau lemn pentru a
verifica daca exista suspiciuni de scurgeri. Daca va raniti astfel cu ulei, vizitati imediat
doctorul fiindca exista posibilitatea infectarii sau a reactiilor adverse la ulei.

Nu lucrati si nu circulati niciodata pe sub cupa ridicata fara sa o blocati in mod


corespunzator. Fiti extrem de atent cand ajustati levierul cupei sau al bratului. Folositi doua
persoane pregatite impotriva miscarilor accidentale ale masinii sau articulatiilor
incarcatorului.

Structura protectiva cabinei ofera protectie operatorului in eventualitatea rostogolirii sau


rasturnarii masinii. Este astfel construita incat sa se deformeze in timpul rostogolirii, pentru a
proteja operatorul de impact.

Pentru siguranta dvs. nu impingeti sau tractati o masina defecta pe distante mai iungi decat
este strict necesar. Cand folositi un lant sau un cablu, asigurati-va ca este suficient de
puternic pentru incarcatura ce va fi tractata si asigurati corespunzator prinderea acestuia.
Evitati sa legati cablurile. Nu folositi un cablu sau un lant innodat, pentru ca tensiunea poate
provoca rupturi in zonele legate. Folositi manusi groase cand manevrati cablul sau lantul.
Daca acesta se rupe din cauza tensiunii, poate provoca raniri serioase. Butucurile si
cauciucurile trebuie reparate in locuri specializate, utilizand tehnologia necesara. Reparatiile
improprii pot duce la disfunctionalitati si cauza accidente.

Nu umflati un cauciuc dezumflat fara a inspecta mai intai cauciucul si butucul. Fiti siguri ca
toate componentele sunt bine ansamblate. Rotile scoase de pe masina trebuie asezate intr-
un suport de siguranta inainte de a fi umflate sau dezumflate. Umflati cauciucul pana la
presiunea de 0.35 MPa si verificati daca toate componentele sunt bine asezate. Nu stati
direct in fata rotii pe timpul umflarii. Folositi un furtun suficient de lung pentru a va permite sa
stati in lateral. Daca se produce separarea brusca a cauciucului de butuc se pot provoca
accidente serioase.

MASURI LA PARCARE

Evitati parcarea pe teren alunecos. Daca nu este posibil, parcati in unghiul optim si blocati
rotiie.

Parcati masina in locuri curate, fara pete de grasime sau combustibll, pentru a nu deteriora
cauciucurile.

Nu lasati masina cu motorul pornit sau cupa ridicata. Cand parcati, opriti motorul, coborati
cupa la sol, blocati schimbatorul in poziti neutra N, actionati frana de parcare, inchideti
comutatorul de pornire si comutatorul electric central si indepartati cheile din contact.

Parcati masina in zone fara trafic. Daca nu este posibil, semnalizati masina corespunzator.

Intotdeauna incuiati masina, folosind inclusiv sistemul de alarma anti-vandalism, atunci


cand o lasati nesupravegheata.

Daca incarcatorul este echipat cu o cupa multifunctionala, inchideti clestele inaintea


dezansamblarii.

Cand operati pe vreme rea sau furtuna, coborati si cautati adapost departe de masina.
Aceasta poate atrage fulgerele si astfel puteti suferi accidentari.

Mentineti o treapta inferioara de viteza atunci cand urcati o rampa. Nu coborati o panta cu
masina scoasa din viteza, fiindca puteti pierde controlul si va puteti rasturna. Conduceti
incet pe teren inclinat sau denivelat. Fiti extreme de atenti cand lucrati in jurul unor santuri
sau damburi fiindca va puteti rasturna foarte usor.

S-ar putea să vă placă și