Sunteți pe pagina 1din 13

INSTRUCŢIUNE PROPRIE DE SECURITATE ŞI

SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

DESERVIRE BULDOEXCAVATOR şi
ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL
.
CUPRINS:

Denumire articol: pag.


Foaie de capăt 1
Cuprins 2
Cap. 1. Scop 3
Cap. 2. Domeniu de aplicare 3
Cap. 3. Definiţii si prescurtări 3
Cap. 4. Documente de referinţă 3
Cap. 5. Descrierea locului de muncă 4
5.1 Componentele sistemului de muncă 4
5.2 Factori de risc 4
5.3 Dotarea cu echipament individual de protecţie 6
Cap. 6. Responsabilităţi, obligaţii, reguli 6
1. SCOP Prezentele instrucţiuni cuprind un set de prevederi minimale şi obligatorii privind
securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor în raport cu sarcina de muncă pe durata
programului de lucru. Prin aplicarea şi respectarea prevederilor din conţinut, se urmăreşte
formarea unor deprinderi şi a unui comportament adecvat realizării în siguranţă a sarcinilor de
muncă.

2. DOMENIU DE APLICARE Instrucţiunea de lucru se aplică tuturor lucrătorilor care deservesc


buldoexcavatoare şi încărcătoare pentru lucrările de construcţi – montaj şi / sau demolări.

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
Pentru scopurile acestei instrucţiuni se aplică termenii şi definiţiile conform art. 5 din Legea
319/2006.
Lucrător – persoană angajată de către angajator, care îşi desfăşoară activitatea într-un loc de
muncă şi care duce la îndeplinire o sarcină de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează
activităţi casnice.
Loc de muncă: locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile sau şantierele
societăţii, inclusiv orice alt loc din aria societăţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfaşurării
activităţii.
Echipament individual de protecţie (EIP): orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un
lucrător pentru a-I proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să-i pună în pericol
securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat
pentru a îndeplini acest obiectiv.
CSSM : Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă,
Cp. SSM-SU : Compartiment Securitate şi Sănătate în Muncă – Situaţii de Urgenţă,
Lucrător desemnat SSM-SU: persoană desemnată prin decizia angajatorului, pentru a se ocupa
de activităţile de prevenire şi protecţie şi care îndeplineşte cerinţe minime de pregătire în
domeniul SSM cel puţin nivel mediu.

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1 OHSAS 18001:2004 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale,
4.3 Legea 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă,
4.4 Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă,
4.5 Metoda INCDPM pentru evaluarea factorilor de risc din 2002.
4.6 HG 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă,
4.7 NSPM pentru IMBUNATATIRI FUNCIARE - 71/1998 ,
4.8 Norme de protectie a muncii specifice activitatii de constructii-montaj pentru transporturi
feroviare, rutiere si navale editia 1982,
4.9 Cartea tehnica a utilajului JCB 3CX .

5. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCĂ


5.1. Componentele sistemului de muncă pentru demolare - demontare:
5.1.1. Lucrător.
- Lucrătorul pentru prestarea activităţilor înscrise în profilul de activitate al societăţii este
angajat în conformitate cu prevederile legale stabilite prin Legea nr.53/2003 – Codul Muncii.
- Încadrarea în muncă corespunde pregătirii profesionale a fiecărui salariat.
5.1.2. Sarcina de muncă.
- Realizarea atribuţiilor de serviciu corespunzătoare postului.
5.1.3. Echipament de muncă.
- Buldoexcavator JCB 3CX dotat cu:
- cupă frontală pentru încărcat şi nivelat;
- cupe de diferite capacităţi şi lăţimi;
- echipament pentru spart betonul (picon)
- echipament pentru încărcat materiale - lame de stivuitor
- Încărcător frontal;
- Ciocan, trusă de chei (utilizate la schimbarea echipamentelor);
- Lubrifianţi (ulei, vaselină), motorină;
5.1.4. Mediul de muncă.
Lucrul în cabină este caracterizat de zgomot, vibraţii, curenţi de aer la lucrul cu fereastra
deschisă, praf la lucrările de demolare etc.
Mediul de lucru în aer liber este caracterizat de intemperii: ploaie, vânt, viscol, căldură
toridă, ger etc.

5.2. Factori de risc (riscuri potenţiale de accidentare şi îmbolnăvire profesională+)


5.2.1. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie
a) Organe de maşini în mişcare - prindere, antrenare mâna sau articole vestimentaţie
(mâneci, fular etc.) de către transmisiile prin curele ventilator/ pompa de apa, curea
de distribuţie;
b) Organe de maşini în mişcare - prindere, antrenare mâna sau articole vestimentaţie
(mâneci, fular etc.) de către transmisiile prin curele ventilator/ pompa de apa, curea
de distribuţie;
c) Prindere strivire corp prin deplasare necontrolată a utilajului în timpul utilizării;
d) Autodeclanşări sau autoblocări ale elementelor de securitate ale utilajului;
e) Pericol de lovire, tăiere, înţepare membre superioare sau inferioare la contactul cu
suprafeţe periculoase;
f) Temperatură ridicată a unor suprafeţe, atinse accidental (galerii sistem evacuare,
bloc motor etc.);
g) Electrocutare prin atingere directă sau indirectă- în cazul utilizării de echipamente
electrice defecte;
h) Deshidratarea mâinilor sau apariţia unor boli de piele – datorată impregnării cu
unsori, motorină etc.;

5.2.2. Factori de risc proprii mediului de muncă


a) Temperatura aerului scăzută iarna şi ridicată vara;
b) Curenţi de aer;
c) Zgomot continuu datorat funcţionării motorului termic cât şi la piconare;
d) Calamităţi naturale – trăsnet, viscol, prăbuşiri de copaci, seism etc.;
e) Intoxicare cu monoxid de carbon la lucrul în spaţii închise;

5.2.3. Factori de risc proprii sarcinii de muncă


a) Adoptarea unor procedee greşite, sau absenţa unor operaţii cu scopul de a scurta
timpul intervenţiei;
b) Poziţie fixă - numai şezând;

5.2.4. Factori de risc proprii lucrătorului


a) Manevre necorespunzătoare - ex: deplasarea cu viteză mare neadaptată la condiţiile
de drum, neasigurarea sarcinii în timpul deplasării etc.;
b) Forţarea utilajului în poziţie de echilibru instabil - ex: excavator necalat corespunzător
sau lucrul cu braţul rotit;
c) Executarea de lucrări de mentenanţă sau curăţenie în timpul funcţionării utilajului;
d) Conducerea, deservirea utilajelor pentru construcţii de către persoane neinstruite
corespunzător şi neautorizate;
e) Deplasări sau staţionări în zone periculoase -ex: sub sarcina ridicată, fără asigurarea
deplasării accidentale şi fără a lua cheia din contact;
f) Conducerea utilajului în condiţii improprii – ex: când vizibilitatea este scăzută (sarcina
de transportat voluminoasă, noapte, ceaţă, mers înapoi etc), pe drumuri cu
declivitate mare etc.;
g) Cădere la acelaşi nivel prin alunecare sau împiedicare, sau de pe scara utilajului;
h) Accidente de traseu - pe durata şi traseul deplasării normale de acasă la serviciu şi
invers;
i) Pericol de incendiu! -ex: la utilizarea focului deschis pentru încălzirea băii de ulei pe
timp friguros;
j) Comunicări accidentogene – ex: la ridicarea-coborârea sarcinilor, mersul înapoi;
k) Omiterea verificării utilajelor de construcţii înainte de utilizare (limitatori de sarcină, de
sfârşit de cursă etc.);
l) Omiterea unor operaţii datorate prezentării la lucru în condiţii psiho-fiziologice
necorespunzătoare (oboseală, boală, condusul sub influenţa alcoolului);
m) Neutilizarea echipamentelor de protecţie colectivă sau a echipamentelor de protecţie
individuală.

5.3. Dotarea cu echipament individual de protecţie – EIP.


5.3.1. Echipamentul individual de protecţie utilizat este compus din: cască de protecţie,
salopetă, vestă reflectorizantă, mănuşi de protecţie, încălţăminte de protecţie cu talpă
antipenetrantă şi bombeu metalic.

6. RESPONSABILITĂŢI / OBLIGAŢII / REGULI

6.1. Angajatorul
a. stabilirea structurilor organizatorice proprii prin acte de autoritate emise în conformitate cu
prevederile legale în vigoare cu privire la decizia de realizare a securităţii şi sănătăţii în
muncă;
b. selecţia profesională şi acceptul la muncă a persoanelor care să corespundă cerinţelor şi
condiţiilor reale de muncă;
c. verificarea anuală şi ori de câte ori este necesar a stării de sănătate a salariaţilor;
d. asigurarea resurselor financiare pentru realizarea măsurilor cuprinse în planul de prevenire şi
protecţie;
e. dotarea lucrătorilor cu echipamentul individual de protecţie;
f. asigurarea celor mai bune mijloace de muncă verificate şi controlate, în vederea realizării în
siguranţă a sarcinilor de muncă.
g. Instruirea lucrătorilor privind securitatea în muncă şi situaţii de urgenţă.

6.2. Lucrătorul
6.2.1 Măsuri de natură organizatorică:
a. să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregatirea şi instruirea sa, precum şi cu
instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care
pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
b. să utilizeze corect mijloace de producţie din dotare;
c. să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie;
d. să nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau înlaturarea
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ;
e. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă
despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi
sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
f. să aducă la cunoştinţa conducatorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoană;
g. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
h. să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
i. să urmărească modul cum sunt respectate normele de securitate în muncă şi PSI de
către colegii de muncă, iar în caz de abateri, să atragă atenţia celui în cauză şi să
sesizeze pe conducătorul locului de muncă;
j. să respecte normele de disciplină în muncă prin:
o exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite prin fişa postului;
o neexecutarea unor operaţii periculoase – neprevăzute în sarcina de muncă;
o respectarea semnelor convenţionale şi a plăcuţelor de avertizare;
o respectarea hotărârilor conducerii şi/sau dispoziţiilor şefului ierarhic;
o respectarea orelor de începere şi terminare a programului de lucru stabilit de
conducere, după necesităţi;
o nepărăsirea zonei de lucru fără acordul şefului direct;
o prezentarea la program în deplină capacitate de muncă, odihnit şi cu ţinută
corespunzătoare;
o menţinerea unui comportament civilizat şi a unui climat de colaborare în relaţiile de
muncă cu ceilalţi colegi;
o evitarea jocului şi glumelor în timpul programului de lucru;
o evitarea alergării, urcării sau coborârii scărilor prin sărirea mai multor trepte odată şi
peste eventualele obstacole;
o menţinerea ordinei şi curăţeniei la locul de muncă şi evitarea aglomerării de
materiale pe căile de acces şi pe platformele de lucru;
o participarea în mod regulat la instruirile privind securitatea în muncă şi cele pentru
situaţii de urgenţă, precum şi la aplicaţii practice.
o respectarea regulilor de igienă în muncă;

6.2.2 Prevederi generale de SSM


 O exploatare incorecta sau neglijenta a utilajului, poate duce la accidente;
 Neexecutarea de reparaţii sau lucrări de întreţinere a utilajului în timpul funcţionării
(ungere, curăţire);
 Utilizarea sculelor, schelelor şi utilajelor corespunzătoare (fără defecte);
 Acordarea unei atenţii mai mari lucrătorilor vulnerabili la accidente (cf. statisticilor):
- tinerii sub 25 de ani – datorită lipsei de experienţă
- lucrătorii peste 50 de ani – datorită rutinei în execuţia lucrărilor şi neglijarea
măsurilor de SSM.
 Executarea lucrărilor cu grad mai mare de pericol în prima parte a zilei când organismul
este mai odihnit.
 Refuzarea lucrărilor pentru care nu sunteţi pregătiţi profesional şi instruiţi privind
securitatea în muncă;

Sunt interzise:
- consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru precum şi prezentarea la
serviciu în stare de ebrietate sau de oboseală.
- executarea unor operaţii periculoase – neprevăzute în sarcina de muncă;
- distragerea atenţiei unui lucrător care execută o operaţie. Aşteptaţi să termine operaţia
respectivă, apoi comunicaţi cu el.
6.2.3. Prevederi specifice activităţii de deservire a buldoexcavatorului sau a
încărcătorului:
6.2.3.1. Masuri de securitate în muncă:
- Mecanicul deservent al buldoexcavatorului trebuie sa cunoasca si sa respecte
prezentele instructiuni precum si prevederile cartii tehnice privind exploatarea si
intretinerea utilajului.
- Este interzisa deservirea buldoexcavatorului de alte persoane decat cele care au
calificarea respectiva si numai daca au sarcini de serviciu in acest scop.
- Este interzis a se lucra cu echipamentul de excavator fara a se efectua in prealabil
calarea buldoexcavatorului.
- In timpul functionarii utilajului se interzice efectuarea oricarei interventii asupra
utilajului, cu exceptia interventiilor pentru care se prevede in Cartea utilajului ca
trebuie sa fie executate cu utilajul in functiune.
- Interventiile la utilaje trebuie sa se efectueze numai dupa decuplarea alimentarii cu
energie si blocarea mecanica contra pornirii accidentale. Daca blocarea nu este
posibila, trebuie sa se ia masuri pentru a se impiedica orice pornire accidentala.
- Utilajele autopropulsate trebuie sa fie parcate numai in spatii special destinate sau in
spatii cu teren stabil, a carui inclinare nu trebuie sa prezinte pericol pentru stabilitatea
statica a utilajului.
- Dupa parcare utilajul trebuie sa fie asigurat impotriva pornirii necomandate a
acestuia.
- Parcarea utilajului nu trebuie sa impiedice circulatia personalului si a vehiculelor sau
efectuarea de lucrari in zona.
- Dupa terminarea lucrului, salariatul trebuie sa consemneze in carnetul utilajului
constatarile facute in timpul functionarii acestuia si propuneri pentru remedieri sau
reparatii.
- Personalul care conduce mijloace de transport - masini si utilaje de constructie -
trebuie sa respecte Codul rutier si recomandarile indicatoarelor de semnalizare
rutiera.
- Cand este necesar, in zonele periculoase trebuie sa se organizeze pilotarea
mijloacelor de transport sau se vor stabili posturi de supraveghere si dirijare a
circulatiei.
- Caile de circulatie trebuie mentinute in permanenta libere, curate si asigurate
impotriva pericolului de alunecare si derapare.
- La autovehiculele cu instalatia de franare pneumatica sau hidraulica coborarea
pantelor trebuie sa se faca fara oprirea motorului, folosindu-se frana de motor.
- Coborarea pantelor trebuie facuta cu motorul cuplat in treapta de viteza cu care s-a
urcat.
- Trecerea vehiculelor peste liniile de cale ferata prin locuri neamenajate, este
interzisa.
- Viteza de circulatie la trecerile de nivel peste calea ferata nu trebuie sa fie mai mare
de 15 km/h.
- In interiorul santierului viteza de circulatie trebuie sa se limiteze in funstie de starea
cailor de circulatie, conditiile de vizibilitate si circulatia personalului.
- Se interzice stationarea utilajelor autopropulsate la o distanta mai mica de 2,5 m de
linia ferata.
- Se interzice executarea de lucrari, circulatia sau stationarea utilajelor pe marginile
sapaturilor, ale albiilor de rauri, ale canalelor si ale gropilor la distante mai mici de:
- 0,5 m de panta unui debleu
- 1 m de panta unui rambleu
- 2 m de la marginea sapaturilor executate fara sprijiniri de maluri.
- Noaptea, pe langa iluminatul local al santierului trebuie folosit si iluminatul cu sursa
de iluminare a utilajului.
- Deplasarea utilajelor terasiere si de constructii de la un punct la altul, pe drumurile
publice sau pe drumuri de camp, trebuie sa se faca numai in coloana organizata sub
supraveghere, pe baza de schita a traseului ce urmeaza sa fie parcurs, intocmita de
conducatorul locului de munca.
- Este interzis a se lucra cu utilajele in terenuri nedefrisate si necuratate de radacini,
bolovani mari si alte obiecte care ar putea produce accidente.
- Sunt interzise saparea si nivelarea terenurilor argiloase in panta in timpul ploii si cand
pamantul este inghetat.
- Remorcarea utilajelor defecte trebuie sa fie facuta numai de catre tractoare
singulare, a caror forta la carlig corespunde fortei de tractiune necesara. Remorcarea
trebuie sa se execute numai cu ajutorul unei bare rigide de remorcare, lunga de cel
putin 4 m. Se interzice folosirea cablurilor sau a lanturilor pentru remorcare.
- La cuplarea sau decuplarea utilajelor pentru remorcare trebuie sa fie respectate
urmatoarele reguli:
- In timpul manevrarii utilajului, intrarea sau stationarea persoanelor intre cele doua
utilaje este interzisa;
- Cuplarea sau decuplarea se executa numai cand utilajul tragator este oprit;
- Dupa cuplarea remorcii, conducatorul utilajului tragator trebuie sa verifice modul
corect de cuplare, pentru a se evita decuplarea necomandata in timpul remorcarii si
sa se asigure inainte de pornire ca nici o persoana nu se afla intre utilaje sau in
apropierea lor.
- Se interzice incalzirea baii de ulei cu foc deschis.
- Se interzice exploatarea concomitenta a doua sau mai multe utilaje pe niveluri
diferite, situate pe aceeasi verticala.
- In caz de incendiu trebuie sa se foloseasca stingatorul portativ din dotarea utilajului,
iar focul sa fie aceperit cu prelate.
- Se interzice folosirea utilajului pentru executarea altor lucrari decat cele indicate in
Cartea tehnica a utilajului.
- In timpul lucrului este interzisa intrarea persoanelor in cabina mecanicului.
- Imbarcarea si debarcarea de pe mijloacele de transport trebuie sa se efectueze doar
cu viteza I -a si dirijat.
- La deplasarea buldoexcavatorului cu spatele, conducatorul trebuie sa proveasca mai
intai in sensul de mers, pentru a se asigura ca drumul este liber. In situatia in care
vizibilitatea conducatorului este redusa, este necesara dirijarea de catre un salariat
desemnat special.
- Se interzice stationarea persoanelor pe sasiul buldoexcavatorului sau pe
echipamentul acestuia in timpul deplasarii utilajului.
- Este interzisa trecerea pe sub cupa incarcatorului sau cupa excavatorului in timpul
functionarii. La oprire cupa trebuie sa fie coborata pe sol.
- Este interzis sa se descarce materialele din cupa in autocamioane, daca in acestea
se afle persoane.
- Se interzice transportul sau ridicarea la inaltime a persoanelor in cupa
autoincarcatorului
- Este interzisa deplasarea excavatorului cu cupa incarcata.
- Este interzis a se trece cu cupa goala sau incarcata pe deasupra cabinei
autobasculantei, precum si ramanerea soferului in cabina sau pe autovehicul in
momentul descarcarii cupei. Rotirea cupei se va face dinspre partea dinapoi a
autovehiculului catre partea din fata oprindu-se deasupra platformei de incarcare, la
mijloc. Se coboara apoi cupa atat cat permite descarcarea.
- Este interzisa depozitarea materialelor inflamabile pe platforma utilajului.
- In timpul exploatarii excavatorului se interzice executarea urmatoarelor actiuni:
- schimbarea gradului de inclinare a bratului mobil in cazul in cand cupa este plina,
- punerea in miscare a mecanismelor de intoarcere sau deplasare in timpul cand
cupa se infige in sol,
- izbirea cupei de pamant,
- remorcarea sau tragerea cu sageata excavatorului a oricarui obiect din apropiere
- Rotirea excavatorului si mutarea acestuia in frontul de lucru trebuie sa se faca numai
atunci cand cupa nu atinge solul.
- Curatirea cupei si schimbarea dintilor trebuie sa se faca numai dupa ce cupa a fost
asezata pe sol.
- Mecanicul nu trebuie sa paraseasca utilajul in timp ce cupa este suspendata. Cand
paraseste excavatorul, mecanicul trebuie sa sprijine cupa pe sol.
- In timpul mutarii excavatorului bratul mobil trebuie pus in directia senilelor, iar cupa
trasa catre brat. In timpul mutarii excavatorului se interzice insotitorilor sa se afle
inaintea lui la o distanta mai mica decat raza vizuala a manipulantului.
- In tot timpul lucrului se va controla starea generala a masinii indepartandu-se orice
urma de material sau lubrifiant din locurile unde, prin natura sa, instalatia electrica
poate produce flama sau scurtcircuit electric.
- Alimentarea cu carburanti se va face cu motorul oprit.
- Se interzice punerea utilajului in exploatare cu sistemul de franare defect.
- Este interzisa punerea in functiune a utilajului de o alta persoana decat muncitorul
calificat in acest scop.
- Se interzice lucrul atunci cand se constata defecte la conducte sau furtunuri ale
sistemului hidraulic sau pneumatic de actionare a agregatelor.
- Se interzice exploatarea autoincarcatoarelor cu defectiuni.
- Verificarea bolturilor si sigurantelor acestora, verificarea articulatiilor, bratelor si cupei
utilajului se face zilnic.
- Este interzisa calarea utilajului pe terenuri alunecoase, fara rezistenta si inclinate.
- Se interzice folosirea utilajului pentru alte lucrari decat acelea pentru care a
fost construit.
- Se interzice executarea de operatii de incarcare in spatii inguste fara dirijare de la
sol.
- Se interzice impingerea altor autovehicule sau utilaje cu buldoexcavatorul.
- Este interzis sa se lucreze in terenuri cu deseuri metalice , bare, scanduri, sarme etc.
- In timpul functionarii incarcatorului este interzis sa se efectueze control, revizie sau
ungere la motor sau alte mecanisme.
- Este interzis a se umbla la instalatiile hidraulice in timp ce motorul se afla in functiune
si pompa cuplata.
- Verificarea avertizoarelor sonore si optice se va face inainte de inceperea lucrului.
Codul de semnalizare va fi adus la cunostinta intregului personal muncitor din
santier.
- Trecerea pe sub conductori electrici este interzisa daca intre gabaritul
buldoexcavatorului si conductori nu se asigura o distanta corespunzatoare.
- Este interzis a se face foc in apropierea utilajului in vederea executarii unor lucrari de
revizie si intretinete folosind pentru iluminat flacara.In timpul lucrului si la terminarea
schimbului, mecanicul deservent este obligat sa mentina utilajul in perfecta stare de
curatenie si de functionare.
- Se interzice ca frontul de lucru sa depaseasca inaltimea bratului buldoexcavatorului,
pentru a nu se forma tumbe (cosoroace) .

6.2.4. PREVEDERI DIN CARTEA AUTO - EXCAVATOR INCARCATOR JCB

A. VERIFICĂRI DE SIGURANŢĂ
a. Siguranta generala
- Trebuie sa intelegeti si sa urmati instructiunile acestui manual. Nu actionati masina fara un
manual in cabina.
- Nu montati nici un echipament accesoriu la aceasta masina daca nu este aprobat de JCB.
- Echipamentul de protectie este alcatuit din: o palarie tare, pantofi de siguranta, ochelari de
protectie, antifonice, un costum bine mulat si manusi industriale.
- Mentineti mansetele stranse, nu folositi fulare sau esarfe. Tineti strans parul lung.
- Echipamentele accesorii ridicate pot cadea si va pot accidenta. Nu va plimbati si nu lucrati sub
accesoriile ridicate decat daca acestea sunt adecvat blocate.

b. Siguranta de exploatare
- O masina defecta va poate accidenta pe dumneavoastra si pe altii. Nu actionati masina care
este defecta sau care are parti lipsa.
- Dvs. sau altii puteti fi ucisi sau grav accidentati daca actionati manetele de comanda din afara
cabinei. Actionati manetele de comanda numai daca stati corect in cabina.
- Accidintele pot fi cauzate de lucrul cu vizibilitate redusa. Tineti geamurile curate si folositi
luminile pentru a imbunatati vizibilitatea. Nu folositi utilajul daca nu vedeti bine.
- Daca utilajul se deplaseaza nu incercati sa sariti din masina. Stati in cabina cu centura de
siguranta.
- Exploatarea masinii peste limitele sale proiectate poate avaria utilajul ceea ce poate fi
periculos.
- Pasagerii in si pe utilaj pot fi surse de accidente. Excavatorul JCB este un utilaj pentru o
singura persoana. Nu transportati pasageri.
- Scanteile de la sistemul electric sau de la esapament pot genera incendii sau explozii.
- Este extrem de periculos sa actionati masina sub influenta alcoolului sau medicamentelor. Nu
consumati bauturi alcoolice si nu luati medicamente inaintea sau in timpul actionarii masinii si
a accesoriilor. Fiti atenti la medicamentele care provoaca ameteli.

c. Siguranta prin intretinere


- Nu incercati sa reparati sau sa efectuati orice activitate de intretinere pe care nu o intelegeti.
- Puteti fi accidentati de aschii de metal care pot sari cand introduceti sau scoateti bolturi de
metal. Pentru aceasta folositi un ciocan sau un puanson cu fata supla. Purtati intotdeauna
ochelari de protectie .
- Modificari neaprobate pot cauza accidente si defectiuni. Parti ale masinii sunt facute din fonta;
sudurile pe fonta pot slabi sau rupe structura. nu aplicati suduri pe fonta.
- Jeturi fine de lichid hidraulic la presiune mare va pot patrunde in piele. Nu folositi degetele
pentru a verifica scurgerile de lichid hidraulic. Nu va apropiati fata de locurile suspectate a
avea scurgeri. Daca lichidul hidraulic va patrunde in piele cereti asistenta medicala imediat.
- Un utilaj se poate afunda in teren moale. Nu lucrati niciodata sub masina pe teren moale.
- Cand folositi agenti de curatare, solventi sau alte chimicale, respectati in totalitate
instructiunile si precautiile de siguranta.
- Daca utilajul dv. este prevazut cu un stingator, controlati-l cu regularitate. Tineti-l in cabina
operatorului pana aveti nevoie sa-l folositi. Nu folositi apa pentru a stinge focul, ati putea
raspandi un foc cauzat de ulei sau sa fiti curentat daca focul este cauzat de o sursa electrica.
Folositi stingatoare cu bioxid de carbon, substante chimice uscate sau cu spuma.
- Inelele "O", garnituri sau mansoane montate prost, deteriorate sau roase pot cauza scurgeri si
accidente. Reinoiti-le ori de cate ori nu sunt in regula, in afara cazului in care se recomanda
altfel. Nu folositi tricloretan sau solventi de vopsea in apropierea inelelor "O" si a garniturilor.
- Un utilaj poate azvarli un cric si sa va zdrobeasca, daca n-au fost blocate rotile. Blocati
intotdeauna rotile de la capatul opus al masinii care urmeaza sa fie ridicata pe cric. Montati
suporti de sustinere sub axa inainte de a lucra dedesubt.

- Furtunele hidraulice pot cauza accidente fatale.


- Inspectati furtunele in mod regulat verificand:
- stuturile de capat deteriorate
- stuturi de capat deplasate
- invelisurile exterioare uzate
- invelisurile exterioare umflate
- furtune incovoiate si strivite
- armatura din invelisul exterior incastrata
- Va puteti accidenta daca nu respectati instructiunule de siguranta de pe placuta. Tineti
placutele curate. Inlocuiti placutele nelizibile sau pierdute cu unele noi inainte de a actiona
masina.
- Bratele ridicate ale incarcatorului pot cadea brusc si provoca accidente serioase. Inainte de a
lucra sub bratele ridicate ale incarcatorului, fixati lonjeronul de siguranta a bratului
incarcatorului.
- Ati putea fi ucis sau accidentat daca este operata accidental comanda incarcatorului.
Asigurati-va ca nu se apropie de masina nimeni cand scoateti lonjeronul de siguranta.
- Bratele incarcatorului trebuie ridicate si blocate inainte de a scoate un panou lateral al
motorului. Tineti bratele blocate pana ce panoul laateral este pus la loc. Daca nu blocati
bratele incarcatorului, cupa poate cadea si puteti fi zdrobiti.
- Nu scoateti panourile laterale ale motorului in timp ce motorul functioneaza.
- Teava de esapament va poate arde. Asigurati-va ca teava de esapament este rece inainte de
a o scoate.
- Waxoyl folosit pentru gresare contine un inlocuitor de terebentina. Cand aplicati Waxoyl sa nu
existe nici o flacara deschisa in preajma. Aceasta unsoare poate necesita cateva saptamani
pentru a se usca complet. Evitati orice flacara in jur in aceasta perioada de uscare.
- Sistemul de racire este presurizat cand agentul de racire este fierbinte. Un agent de racire
fierbinte va va arde. Asigurati-va ca motorul este rece inainte de a verifica nivelul agentului de
racire sau de a drena sistemul.
- Motorina este inflamabila; evitati flacari deschise langa masina. Nu fumati cand alimentati
masina cu motorina sau lucrati la motor. Nu alimentati masina cu motorul pornit.
- Nu umpleti bateria cu acid. Electrolitul poate fierbe si sa va arda.
- Un pickhammer incorporeaza un acumulator hidraulic de presiune. Acesta este presurizat
chear daca nu exista nici o presiune hidraulica la ciocanul hidraulic.Incercarea de a desface
un acumulator hidrauluic fara o eliberare prealabila a presiunii poate provoca accidente sau
moartea.
- Nu folositi pickhammerul pe partea laterala a masinii. Asigurati-va ca si colajele au fost
coborate si ca rotile nu sunt pe pamant. Nerespectarea acestor masuri de precautie va
instabiliza masina.
- Nivelatorul este un accesoriu zgomotos. Puneti antifonice cand folositi acest accesoriu.*

B. INAINTEA INTRARII IN CABINA


a) Verificati curatenia:
- Curatati geamurile cabinei, farurile si oglinzile retrovizoare.
- Indepartati murdaria, reziduurile, in special din jurul mecanismelor cu articulatie,
pistonului plonjor, saniei principale, punctelor de pivotare si radiatorului.
- Asigurati-va ca scara de la cabina si balustrada sunt curate si uscate.
- Curatati toate placutele avertizoare. Inlocuiti-le pe cele lipsa sau ilizibile.
b) Verificati defectiunile masinii
- Inspectati in general masina pentru a vedea partile defecte si lipsa.
- Asigurati-va ca axele de pivotare sunt asigurate corect pe pozitie si cupa este in conditii
bune.
- Inspectati ca geamurile sa nu aiba fisuri sau sa nu aiba fisuri sau sa fie deteriorate.
- Verificati sa nu fie sub masina scurgeri de ulei, combustibil sau agent de racure.
c) Verificati pneurile
- Asugurati-va ca pneurile sunt corect umflate. Explozia acestora poate provoca accidente
grave.
- Verificati cauciucul sa nu fie taiat sau intapat de obiecte ascutite. Nu folositi masina cu
anvelope defecte.
- Asigurati-va ca panourile motorului si capota sa fie prinse bine.
- Asigurati-va ca dopul filetat de umplere al rezervorului de combustibil este prins etans.

C. INTRAREA SI IESIREA DIN CABINA


- Fiti intotdeauna cu fata la masina cand intrati sau iesiti.
- Nu sariti din masina.
- Asigurati-va ca treptele, balustrada si talpa incaltamintei sunt curate si uscate pentru a
preveni alunecarea.
- Nu folositi manetele de comanda a masinii drept manere, folositi balustrada.
- Geamul din spate este greu . Aveti grija cand il ridicati si il coborati.

D. POZITIONAREA SCAUNULUI OPERATORULUI


- Pozitia scaunului poate fi reglata. O pozitie corecta reduce oboseala operatorului.Pentru
a conduce masina, pozitionati scaunul astfel incat sa puteti actiona pedalele de frana
avand spatele complet lipit de speteaza scaunului.
- Manualul operatorului si cartea tehnica a masinii trebuie puse in saculetul din spatele
scaunului.
- Pozitionari posibile ale scaunului: tetiera, brate, centru de rotatie, inainte-inapoi,
greutate, unghiul pentru spate, inaltimea si inclinatie spatesi fata, selector de incalzire
scaun, centura de siguranta.

E. MOTOR SI COMENZI
- Cand conduceti masina, folositi numai pedala de acceleratie pentru a controla viteza
utilajului. Nu folositi maneta de mana de acceleratie cand conduceti.
- Exista pericolul de accidentare daca actionati maneta inainte/inapoi in timp ce rulati.
- Nu conduceti pe drum cu luminile de lucru aprinse. Ii puteti orbi pe ceilalti soferi si puteti
provoca un accident.
- Trebuie sa stati pe scaunul soferului cand actionati comenzile stabilizatorului si sa va
asigurati ca nu este nimeni prin preajma.
- Nu actionati comenzile pentru cupa intoarsa din afara masinii, puteti fi zdrobit de cupa
intoarsa.
- Cand nu este folosit, fixatorul de catarg trebuie pus in pozitia de repaus.
- Pastrati curate si uscate elementele de comanda a masinii. Mainile si picioarele pot
aluneca de pe comenzile alunecoase.
- Respiratia gazelor de esapament va poate dauna sau ucide. Nu actionati masina in
spatii inchise fara sa va asigurati ca exista o ventilatie buna.
- Inaintea tastarii franei de parcare asigurati-va ca in jur nu este numeni.
- Frana de parcare nu trebuie folosita pentru a micsora viteza de circulatie a masinii, cu
exceptia unei situatii de urgenta, altfel se reduce performanta franei.
- In actionare pe 4 roti, spatele masinii se va balansa cand veti intoarce. Verificati sa nu fie
nimic in jur cand intoarceti.

F. MASURI DE SIGURANTA IN SANTIER


- Este responsabilitatea dvs. de a va asigura ca stiti toate amplasamentele cablurilor sau
ale retelelor de conducte din santier pe care le-ati putea deteriora cu utilajul.
- Inainte de a incepe sa folositi utilajul verificati impreuna cu furnizorul local de gaze daca
exista pe santier conducte de gaz ingropate. Excavarile mecanice nu trebuie facute in
zona de 500 mm in jurul unei conducte de gaz. scurgerea de gaz poate provoca explozii.
- Comunicarea proasta intre oameni poate provoca accidente. Daca se repara la masina
doua sau mai multe persoane asigurati-va ca fiecare stie ce face celalalt.
- Daca lucrati cu alte persoane asigurati-va ca toate semnalele pe care le faceti cu mana
sunt intelese de de ceilalti. Pe santier este zgomot, nu va bazati pe comenzi verbale.
- Actionarea masinii pe teren in panta poate fi periculoasa indeosebi pe timp ploios,
zapada, gheata. Nu coborati niciodata un deal cu motorul oprit sau transmisia in pozitie
neutra.
- Stati pe o parte a cupei cand scoateti axele de pivotare (bolturile cupei). Cu axele
scoase cupa se poate rostogoli.

G. LUBRIFIANTI - IGIENA MUNCII


- Un contact excesiv cu lubrifiantii al pielii cu lubrifiantii duce la indepartarea grasimilor
naturale ale pielii, uscand-o si iritand-o.
- Evitati contactul prelungit cu uleiuri folosite de motor deoarece contin contaminanti
daunatori.
- Aplicati un strat protector de crema pe piele inaintea manevrarii uleiului folosit de motor.

- Instructiuni pentru indepartarea de pe piele a uleiului de motor:


- spalati-va bine pielea cu apa si sapun
- este de ajutor folosirea unei perii de unghii
- folositi curatitori speciali de mana pentru a va curata mainile murdare
- nu folositi niciodata benzina, motorina sau parafina pentru spalat
- Evitati contactul pielii cu imbracaminte imbibata in ulei. nu tineti carpe murdare de ulei in
buzunar.
- Spalati imbracamintea murdara inainte de a o refolosi.
- In cazul contactului ochilor cu ulei clatiti-va cu apa 15 minute. Daca iritatia persista
contactati medicul.