Sunteți pe pagina 1din 7

INSTRUCTIUNE PRIVIND LUCRUL IN SPATII INCHISE SI /SAU IN CONDITII DE

IZOLARE
SCOP
Stabileste masurile de prevenire si protectie ce trebuie realizate si respectate de
lucratorii ce executa activitati pe locurile de munca in conditii de izolare si pe locurile de
munca ce intrunesc conditii de spatiu inchis
DOMENIU
Instructiunea se aplica de toti lucratorii ce desfasoara activitati ce intrunesc
caracteristicile lucrului in conditii de izolare.
Se incadreaza in aceasta categorie lucrarile in: generatorii de abur, TK-tezervoare
metalice, schimbatoare de caldura (boilere, preincalzitoare), condensatori, MSR
(separatorii de picatura, canale si galerii sau tuneluri de cabluri, conducte, puturi, camine
de canalizare, conducte, bazine).
DEFINITII
Lucrul in conditii de izolare se considera ca un lucrator lucreaza in conditii de
izolare atunci cind nu are contact vizual si comunicare verbala directa cu alti lucratori, in
cele mai multe cazuri pentru o perioada de timp mai mare de o ora si cind nu este posibil
sa i se acorde ajutor imediat in caz de accident sau cind se afla intr-o situatie critica
Spatiul inchis: orice spatiu caracterizat prin:
- deschidere limitata privind accesul in interior
- nu este proiectat pentru desfasurarea unor activitati continue in interiorul sau
- prezinta ventilatie naturala deficitara
- prezinta deficit de oxigen si/sau acumulari de gaze toxice sau inflamabile
Agent nociv; orice factor fizic, chimic sau biologic prezent in procesul de munca
si care poate constitui un pericol pentru sanatatea angajatilor
Noxa: agent fizic, chimic sau bilogic cu actiune in mediul de munca asupra
organismului uman, daunator sanatatii, factor de risc de imbolnavire profesionala
Masurarea noxelor la locul de munca: actiune de determinare a nivelului sau
concentratiei noxelor la locul de munca cu aparatura de detectie si control
Permis pentru lucrul in conditii de izolare: document procedural ce permite, dupa
aprobare, accesul executantilor pe locul de munca, pentru efectuarea lucrarilor, si care,
sint prevazute masuri specifice de securitatea muncii, pentru eliminarea sau reducerea la
minimum a riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire profesionala.
DOCUMENTE DE REFERINTA
- Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca
- HG nr 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca
- HG nr 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia
sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
- Permis pentru lucrul in conditii de izolare formular anexat la instructiunea de lucru
RESPONSABILITATI

5.1 Departamentul Securitatea muncii


- verifica modul in care se realizeaza si se respecta masurile de prevenire si protectie la
activitatile desfasurate de catre lucratori, in locatiile Proiectului, ce intrunesc conditiile de
lucru in conditii de izolare sau de spatii inchise
- verifica inainte de inceperea lucrarilor masurile specifice de protectie inscrise in
permisul de lucru in conditii de izolare, cit si masurile de securitate tehnicoorganizatorice realizate pe aceste locuri de munca
- intrerupe activitatea in cazul nerespectarii masurilor de prevenire si protectie ce privesc
securitatea si sanatatea lucratorilor prin realizarea conditiilor sigure de lucru
5.2 Antreprenorii de constructii montaj
- numesc prin decizie persoane cu atributii concrete care sa supravegheze lucratorii ce
desfasoara activitati in conditii de izolare si pe locuri de munca ce intrunesc conditii de
spatiu inchis
- instruirea personalului de supraveghere si lucratorii participanti, in functie de fiecare
lucrare, asupra riscurilor existente, de producerea unor accidente precum si la modul de
interventie si salvare a lucratorilor in cazul producerii unor avarii sau aparitia unor situatii
critice
- autorizeaza lucratorii care vor lucra in conditii de izolare pe baza de teste de aptitudini,
teste profesionale, precum si in urma controlului medical psihologic
- asigura dotarea lucratorilor si a personalului de supraveghere cu mijloace tehnice de
comunicare (statii radio, telefon)
- asigura dotarea punctului de lucru cu aparatura de detectie si control pentru
monitorizarea caliatii aerului si a gazelor toxice sau inflamabile, desemnind in acest sens
o persoana instruita care sa execute periodic aceste masuratori ce vor fi inscrise sub
semnatura in permisul de lucru
- intocmesc Permisul de lucru in conditii de izolare, inaintindu-l Serviciului Securitatea
muncii spre aprobare
INSTRUCTIUNEA
6.1 Generalitati
Activitatile desfasurate in conditii de izolare sau locuri de munca ce intrunesc
conditii de spatii inchise sint caracterizate de un nivel ridicat de risc de accidentare si/sau
imbolnavire profesionala si pot genera accidente cu consecinte grave
Intrarile in aceste spatii precum si desfasurarea activitatilor pe aceste locuri de
munca, presupun urmatoarele riscuri potentiale si implica luarea masurilor de prevenire si
control
- deficit de oxigen (concentratia mai mica de 19.5% din volum) conducind la asfixieri si
chiar la accidente mortale
- vapori toxici, praf, pulberi fine, gaze inflamabile rezultate la activitatile de vopsitorie,
conservare, sudura si polizare, care conduc la intoxicatii grave, incendii sau explozii
- riscuri de electrocutare la utilizarea echipamentelor electrice portabile in timpul
executarii lucrarilor de sudura electrica si polizare
- riscuri de cadere de la inaltime sau caderi de obiecte

Aceste riscuri specificate mai sus impun masuri de prevenire si protectie pentru
eliminarea sau reducerea lor la minim:
- urmarirea calitatii aerului cu detectorul de gaze din dotare asigurat de catre fiecare
antreprenor de lucrare
- ventilarea spatiilor atit inainte de inceperea lucrarilor cit si pe parcursul executarii lor
- dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie a respiratiei
- dotarea punctului de lucru cu stingatoare
- mijloace de protectie colectiva pentru lucrul la inaltime (schele, scari, platforme de
lucru)
- realizarea masurilor de electrosecuritate (lampi portabile, echipamente electrice
securizate care sa elimine riscul de electrocutare)
6.2 Instructiunea ce priveste lucrul in conditii de izolare si/sau in spatii inchise cuprinde
doua etape distincte:
6.2.1 Prima etapa de pregatire a lucrarii, initiata cu 24 de ore inintea inceperii
lucrarilor:
- seful de lucrare al antreprenorului impreuna cu lucratorul desemnat cu atributii de
securitatea muncii al antreprenorului vor ferifica la locul de munca conditiile concrete de
lucru, identificind riscurile existente si stabilind masurile de prevenire si protectie pentru
eliminarea sau reducere la minim a lor
- vor intocmi Permisul de lucru in conditii de izolare
- intocmirea permisului se va face dupa verificarea prealabila a concentratiei de oxigen
si a altor gaze din spatiul de lucru cu aparatura de detectie si control (monitorul multigaz)
din dotarea antreprenorului ce executa lucrarea. Calitatea aerului se testeaza la intrarea si
in partea de jos a spatiului de lucru, utilizind metode de masurare la distanta, fiind
interzisa intrarea in spatiul respectiv pentru a face determinarea. Rezultatele
masuratorilor se vor inscrie in Permisul de lucru in conditii de izolare de catre persoana
care a efectuat determinarile sub iscalitura, specificindu-se ora si data inregistrarii
- tot ininte de inceperea lucrarilor seful de lucrare a antreprenorului va proceda la
instruirea lucratorilor si a personalului de lucrare desemnat prin decizie de antreprenor sa
supravegheze activitatile. Personalul participant la lucrari va fi informat asupra riscurilor
specifice lucrului in conditii de izolare si instruit asupra modului de actiune in cazul unor
situatii critice
- dupa realizarea masurilor tehnico-organizatorice specificate in Planul de prevenire si
protectie pentru lucrare si intocmirea Permisului de lucru, lucratorul desemnat cu atributii
in domeniul securitatii muncii al antreprenorului va inainta aceste documente Serviciului
Securitatea muncii MT pentru verificare si aprobare
6.2.2 Etapa a doua executare a lucrarilor
- inceperea lucrarilor se va face efectiv dupa eliberarea Permisului de lucru in conditii
de izolare. Permisul se va regasi pe locul de munca la persoana desemnata sa
supravegheze lucrarile (seful de lucrare, seful punctului de lucru)
- in zona de intrare din spatiul de lucru, se vor regasi pe tot timpul lucrarilor doi
lucratori, desemnati prin decizie de antreprenorul de lucrare, inscrisi in permisul de lucru

ca persoane de supraveghere care vor comunica cu lucratorii din interiorul spatiului de


lucru, instruiti si pregatiti sa intervina in vederea salvarii si evacuarii lucratorilorin cazul
producerii unui eveniment sau intr-o situatie critica aparuta in interiorul spatiului care sa
puna in pericol securitatea si sanatatea lucratorului
- lucratorii participanti la lucrare cit si personalul desemnat pentru supraveghere si
interventie vor fi echipati cu centuri de siguranta tip harnasament, cu fringhie atasata,
masti pentru protectia respiratiei, statii radio/telefon pentru comunicare
- pentru realizarea unui mediu de lucru sigur, se impune asigurarea pe perioada
executarii lucrarilor a ventilatiei de captare-evacuare noxe, pulberi de catre antreprenorul
de lucrare
- de asemenea, se va asigura monitorizarea continua a calitatii aerului cu detectorul
multigaz, efectuindu-se masuratori la intervale scurte de timp, mai ales in conditiile
prezentei noxelor pe locul de munca datorate activitatilor de sudura, vopsitorie,
conservare. Rzultatele masuratorilor se vor inscrie in permis sub semnatura,
consemnindu-se totodata ora si data determinarilor
- daca in timpul activitatilor desfasurate in aceste spatii se constata in timpul
masuratorilor cu detectorul multigaz, concentratii periculoase de gaze sau vapori toxici,
inflamabili se procedeaza la oprirea activitatilor si evacuarea lucratorilor din zona de
lucru, continuindu-se ventilarea spatiului pina la realizarea conditiilor sigure de lucru
pentru reluarea in siguranta a activitatilor
- iluminatul va fi asigurat ca lampi portabile alimentate la 24V cu grad de protectie
corespunzator mediului de munca
- in cazul lucrului cu agenti chimici periculosi extrem de inflamabili sau explozivi se va
asigura echipament individual de protectie antistatic, scule si echipamente tehnice de
lucru de constructie antiex
- in cazul in care locul de munca prezinta nivel ridicat de risc de electrocutare datorita
conditiilor concrete ale locului de munca si mediului de munca se va realiza masurile de
electrosecuritate legale: asigurarea de echipament individual de protectie electroizolant,
echipamente tehnice de lucru securizate cu tensiuni de alimentare reduse sau echipate cu
transformatoare de separatie care sa elimine riscurile de electrocutare
- in conditiile in care ventilatia este deficitara sau nu poate fi realizata in acel spatiu,
datorita conditiilor concrete ale spatiului de lucru, se va asigura lucratorilor si
personalului de interventie-supraveghere echipamente de protectie a respiratiei cu
autonomie
- zona de lucru se va mentine pe perioada lucrarilor imprejmuita si semnalizata
corespunzator cu indicatoare de securitate de interzicere si avertizare
INREGISTRARI
Permisul pentru lucrul in conditii de izolare constituie inregistrare nepermanenta si
trebuie arhivat si pastrat pina la punerea in functiune a centralei

ANEXE
Anexa 1 = Permis de lucru in conditii de izolare
PERMIS DE LUCRU IN CONDITII DE IZOLARE NR ......./ ..................... pentru
interventii si reparatii acces pentru verificare si control
Lucrari
executate.................................................................................................................................................
Durata lucrarilor: de la data.......ora..pana la data........ora
Spatiul
izolat: ..............................................................................................................................................
Maistru
executant: .......................................................................................................................................
(numele si prenumele/ meseria/ functia)
COMPONENTA FORMATIEI EXECUTANTE:
NUMELE SI
MESERIA
NUMELE SI
MESERIA
PRENUMELE
PRENUMELE
1.
5.
2.
6.
3.
7.
4.
8.
MASURI DE PROTECTIE PREALABILE INCEPERII LUCRARILOR:
Realizat
MASURA
S-au blindat toate
conductele de admisie si
refulare tehnologica
S-a intrerupt si blocat
alimentarea cu energie
electrica (si termica)
S-a golit curatat, spalat,
purjat, racit, aerisit
spatiul izolat
S-a asigurat aerisirea
(ventilatia)
corespunzatoare
S-au asigurat mijloace
corespunza-toare de
ridicat

Verificat

Numele si functia

SemnaNumele si functia
tura

Sef formatie instalatie

Maistru instalatie

Electrician instalatie

Maistru instalatie

Sef formatie instalatie

Maistru instalatie

Maistru
instalatie/maistru
executant

Maistru
instalatie/maistru
executant

Macaragiu

Maistru instalatie

Semnatura

S-au asigurat mijloace


corespunza-toare de
acces: schela, scara, etc.
S-au verificat sculele,
uneltele, echipamentele
corespunzatoare
S-a instruit personalul
executant dpdv al
protectiei muncii
S-a verificat capacitatea
de lucru a personalului
executant
S-a asigurat EIP
corespunzator
S-au asigurat dispozitive
de protectie si
mijloacelor de salvare
corespunzatoare
S-au afisat indicatoare
de avertizare si
interzicere
corespunzatoare
S-au verificat
concentratiile de gaze
explozive (0%) si oxigen
(min 19.5%)

Maistru
instalatie/maistru
executant

Maistru executant

Sef formatie
executant

Maistru executant

Sef formatie
executant

Maistru executant

Sef formatie de lucru

Maistru executant

Sef formatie
executant

Maistru executant

Sef formatie
executant

Maistru executant

Sef formatie
executant

Maistru executant

Maistru instalatie/
maistru executant

Maistru executant

Numele si functia
Semnatura Data, ora
Maistru executant
Masurile prevazute au fost
realizate integral
Maistru instalatie
Se va ventila permanent spatiul izolat
Se va monitora la inceputul lucrului periodic, la intervale de ore
permanent
spatiul izolat
Se aproba
Sef instalatie
<!--[endif]->

Am primit permisul

Numele si functia
Maistru executant

TOATE MASURILE AU FOST


RELUATE SI REVERIFICATE si,

Maistru executant
Maistru instalatie
6

Semnatura

Data, ora

in consecinta, se poate continua lucrul


pana in ziua de............
Se aproba prelungirea
Sef instalatie
TOATE MASURILE AU FOST
RELUATE SI REVERIFICATE si,
in consecinta, se poate continua
lucrul pana in ziua
de............
ora..
Se aproba prelungirea

Maistru executant

TOATE MASURILE AU FOST


RELUATE SI REVERIFICATE si,
in consecinta, se poate continua
lucrul pana in ziua
de............
ora..
Se aproba prelungirea

Maistru executant

Maistru instalatie
Sef instalatie

Maistru instalatie
Sef instalatie

Am primit permisul (la restituire) Sef instalatie


Tabel masuratori concentratii gaze explozive, oxigen
persoana care a efectuat masuratorile
concentratie
concentratie
data
ora
oxigen
gaze explozive nume, prenume
semnatura