Sunteți pe pagina 1din 7

INSTRUCIUNE PROPRIE NR.

Instructiune privind lucrul in spatii inchise si/sau in conditii


de izolare

SCOP
Stabileste masurile de prevenire si protectie ce trebuie realizate si respectate de lucratorii ce executa activitati
pe locurile de munca in conditii de izolare si pe locurile de munca ce intrunesc conditii de spatiu inchis
DOMENIU
Instructiunea se aplica de toti lucratorii ce desfasoara activitati ce intrunesc caracteristicile lucrului in
conditii de izolare, in zona de constructie .
Se incadreaza in aceasta categorie lucrarile in: vase de proces, coloane, conducte, cuptoare si rezervoare
DEFINITII
Lucrul in conditii de izolare- se considera ca un lucrator lucreaza in conditii de izolare atunci cind nu are
contact vizual si comunicare verbala directa cu alti lucratori, in cele mai multe cazuri pentru o perioada de
timp mai mare de o ora si cind nu este posibil sa i se acorde ajutor imediat in caz de accident sau cind se afla
intr-o situatie critica
Spatiul inchis: orice spatiu caracterizat prin:
deschidere limitata privind accesul in interior
nu este proiectat pentru desfasurarea unor activitati continue in interiorul sau
prezinta ventilatie naturala deficitara
prezinta deficit de oxigen si/sau acumulari de gaze toxice sau inflamabile
Agent nociv; orice factor fizic, chimic sau biologic prezent in procesul de munca si care poate constitui un
pericol pentru sanatatea angajatilor
Noxa: agent fizic, chimic sau bilogic cu actiune in mediul de munca asupra organismului uman, daunator
sanatatii, factor de risc de imbolnavire profesionala
Masurarea noxelor la locul de munca: actiune de determinare a nivelului sau concentratiei noxelor la locul de
munca cu aparatura de detectie si control
Permis pentru lucrul in conditii de izolare: document procedural ce permite, dupa aprobare, accesul
executantilor pe locul de munca, pentru efectuarea lucrarilor, si care, sint prevazute masuri specifice de
securitatea muncii, pentru eliminarea sau reducerea la minimum a riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire
profesionala
DOCUMENTE DE REFERINTA
Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca
HG nr 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
HG nr 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor
care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
Permis pentru lucrul in conditii de izolare formular anexat la instructiunea de lucru
RESPONSABILITATI
5.1 HSE
verifica modul in care se realizeaza si se respecta masurile de prevenire si protectie la activitatile desfasurate
de catre lucratori, in zona de constructie, ce intrunesc conditiile de lucru in conditii de izolare sau de spatii
inchise
verifica inainte de inceperea lucrarilor masurile specifice de protectie inscrise in permisul de lucru in conditii
de izolare, cit si masurile de securitate tehnico-organizatorice realizate pe aceste locuri de munca
intrerupe activitatea in cazul nerespectarii masurilor de prevenire si protectie ce privesc securitatea si
sanatatea lucratorilor prin realizarea conditiilor sigure de lucru
5.2 Antreprenorii de constructii montaj

INSTRUCIUNE PROPRIE NR.8

Instructiune privind lucrul in spatii inchise si/sau in conditii


de izolare
numesc prin decizie persoane cu atributii concrete care sa supravegheze lucratorii ce desfasoara activitati in
conditii de izolare si pe locuri de munca ce intrunesc conditii de spatiu inchis
instruirea personalului de supraveghere si lucratorii participanti, in functie de fiecare lucrare, asupra riscurilor
existente, de producerea unor accidente precum si la modul de interventie si salvare a lucratorilor in cazul
producerii unor avarii sau aparitia unor situatii critice
autorizeaza lucratorii care vor lucra in conditii de izolare pe baza de teste de aptitudini, teste profesionale,
precum si in urma controlului medical psihologic
asigura dotarea lucratorilor si a personalului de supraveghere cu mijloace tehnice de comunicare (statii radio,
telefon)
asigura dotarea punctului de lucru cu aparatura de detectie si control pentru monitorizarea caliatii aerului si a
gazelor toxice sau inflamabile, desemnind in acest sens o persoana instruita care sa execute periodic aceste
masuratori ce vor fi inscrise sub semnatura in permisul de lucru
intocmesc Permisul de lucru in conditii de izolare, inaintindu-l spre aprobare companiei
INSTRUCTIUNEA
6.1 Generalitati
Activitatile desfasurate in conditii de izolare sau locuri de munca ce intrunesc conditii de spatii inchise sint
caracterizate de un nivel ridicat de risc de accidentare si/sau imbolnavire profesionala si pot genera accidente
cu consecinte grave
Intrarile in aceste spatii precum si desfasurarea activitatilor pe aceste locuri de munca, presupun urmatoarele
riscuri potentiale si implica luarea masurilor de prevenire si control
deficit de oxigen (concentratia mai mica de 19.5% din volum) conducind la asfixieri si chiar la accidente
mortale
vapori toxici, praf, pulberi fine, gaze inflamabile rezultate la activitatile de vopsitorie, conservare, sudura si
polizare, care conduc la intoxicatii grave, incendii sau explozii
riscuri de electrocutare la utilizarea echipamentelor electrice portabile in timpul executarii lucrarilor de
sudura electrica si polizare
riscuri de cadere de la inaltime sau caderi de obiecte
Aceste riscuri specificate mai sus impun masuri de prevenire si protectie pentru eliminarea sau reducerea lor
la minim:
urmarirea calitatii aerului cu detectorul de gaze din dotare asigurat de catre fiecare antreprenor de lucrare
ventilarea spatiilor atit inainte de inceperea lucrarilor cit si pe parcursul executarii lor
dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie a respiratiei
dotarea punctului de lucru cu stingatoare
mijloace de protectie colectiva pentru lucrul la inaltime (schele, scari, platforme de lucru)
realizarea masurilor de electrosecuritate (lampi portabile, echipamente electrice securizate care sa elimine
riscul de electrocutare)
6.2 Instructiunea ce priveste lucrul in conditii de izolare si/sau in spatii inchise cuprinde doua etape distincte:
6.2.1 Prima etapa de pregatire a lucrarii, initiata cu 24 de ore inintea inceperii lucrarilor:
seful de lucrare al antreprenorului impreuna cu lucratorul desemnat cu atributii de securitatea muncii al
antreprenorului vor ferifica la locul de munca conditiile concrete de lucru, identificind riscurile existente si
stabilind masurile de prevenire si protectie pentru eliminarea sau reducere la minim a lor
vor intocmi Permisul de lucru in conditii de izolare
intocmirea permisului se va face dupa verificarea prealabila a concentratiei de oxigen si a altor gaze din
spatiul de lucru cu aparatura de detectie si control (monitorul multigaz) din dotarea antreprenorului ce
executa lucrarea. Calitatea aerului se testeaza la intrarea si in partea de jos a spatiului de lucru, utilizind

INSTRUCIUNE PROPRIE NR.8

Instructiune privind lucrul in spatii inchise si/sau in conditii


de izolare
metode de masurare la distanta, fiind interzisa intrarea in spatiul respectiv pentru a face determinarea.
Rezultatele masuratorilor se vor inscrie in Permisul de lucru in conditii de izolare de catre persoana care a
efectuat determinarile sub iscalitura, specificindu-se ora si data inregistrarii
tot ininte de inceperea lucrarilor seful de lucrare a antreprenorului va proceda la instruirea lucratorilor si a
personalului de lucrare desemnat prin decizie de antreprenor sa supravegheze activitatile. Personalul
participant la lucrari va fi informat asupra riscurilor specifice lucrului in conditii de izolare si instruit asupra
modului de actiune in cazul unor situatii critice
dupa realizarea masurilor tehnico-organizatorice specificate in Planul de prevenire si protectie pentru lucrare
si intocmirea Permisului de lucru, lucratorul desemnat cu atributii in domeniul securitatii muncii al
antreprenorului va inainta aceste documente Serviciului Securitatea muncii MT pentru verificare si aprobare
6.2.2 Etapa a doua executare a lucrarilor
inceperea lucrarilor se va face efectiv dupa eliberarea Permisului de lucru in conditii de izolare. Permisul
se va regasi pe locul de munca la
- persoana desemnata sa supravegheze lucrarile (seful de lucrare, seful punctului de lucru)
in zona de intrare din spatiul de lucru, se vor regasi pe tot timpul lucrarilor doi lucratori, desemnati prin
decizie de antreprenorul de lucrare, inscrisi in permisul de lucru ca persoane de supraveghere care vor
comunica cu lucratorii din interiorul spatiului de lucru, instruiti si pregatiti sa intervina in vederea salvarii si
evacuarii lucratorilorin cazul producerii unui eveniment sau intr-o situatie critica aparuta in interiorul
spatiului care sa puna in pericol securitatea si sanatatea lucratorului
lucratorii participanti la lucrare cit si personalul desemnat pentru supraveghere si interventie vor fi echipati
cu centuri de siguranta tip harnasament, cu fringhie atasata, masti pentru protectia respiratiei, statii
radio/telefon pentru comunicare
pentru realizarea unui mediu de lucru sigur, se impune asigurarea pe perioada executarii lucrarilor a
ventilatiei de captare-evacuare noxe, pulberi de catre antreprenorul de lucrare
de asemenea, se va asigura monitorizarea continua a calitatii aerului cu detectorul multigaz, efectuindu-se
masuratori la intervale scurte de timp, mai ales in conditiile prezentei noxelor pe locul de munca datorate
activitatilor de sudura, vopsitorie, conservare. Rzultatele masuratorilor se vor inscrie in permis sub
semnatura, consemnindu-se totodata ora si data determinarilor
daca in timpul activitatilor desfasurate in aceste spatii se constata in timpul masuratorilor cu detectorul
multigaz, concentratii periculoase de gaze sau vapori toxici, inflamabili se procedeaza la oprirea activitatilor
si evacuarea lucratorilor din zona de lucru, continuindu-se ventilarea spatiului pina la realizarea conditiilor
sigure de lucru pentru reluarea in siguranta a activitatilor
iluminatul va fi asigurat ca lampi portabile alimentate la 24V cu grad de protectie corespunzator mediului de
munca
in cazul lucrului cu agenti chimici periculosi extrem de inflamabili sau explozivi se va asigura echipament
individual de protectie antistatic, scule si echipamente tehnice de lucru de constructie antiex
in cazul in care locul de munca prezinta nivel ridicat de risc de electrocutare datorita conditiilor concrete ale
locului de munca si mediului de munca se va realiza masurile de electrosecuritate legale: asigurarea de
echipament individual de protectie electroizolant, echipamente tehnice de lucru securizate cu tensiuni de
alimentare reduse sau echipate cu transformatoare de separatie care sa elimine riscurile de electrocutare
in conditiile in care ventilatia este deficitara sau nu poate fi realizata in acel spatiu, datorita conditiilor
concrete ale spatiului de lucru, se va asigura lucratorilor si personalului de interventie-supraveghere
echipamente de protectie a respiratiei cu autonomie
zona de lucru se va mentine pe perioada lucrarilor imprejmuita si semnalizata corespunzator cu indicatoare
de securitate de interzicere si avertizare
INREGISTRARI

INSTRUCIUNE PROPRIE NR.8

Instructiune privind lucrul in spatii inchise si/sau in conditii


de izolare
Permisul pentru lucrul in conditii de izolare constituie inregistrare nepermanenta si trebuie arhivat si pastrat
pina la punerea in functiune a centralei
ANEXE
Anexa 1 = Permis de lucru in conditii de izolare

INSTRUCIUNE PROPRIE NR.8

Instructiune privind lucrul in spatii inchise si/sau in conditii


de izolare
Anexa 1
PERMIS DE LUCRU IN CONDITII DE IZOLARE NR ......./ ..................... pentru
interventii si reparatii acces pentru verificare si control
Lucrari
executate.................................................................................................................................................
Durata lucrarilor: de la data.......ora..pana la data........ora
Spatiul izolat: ..............................................................................................................................................
Maistru executant: .......................................................................................................................................
(numele si prenumele/ meseria/ functia)

COMPONENTA FORMATIEI EXECUTANTE:


NUMELE SI PRENUMELE MESERIA
NUMELE SI PRENUMELE
MESERIA
1.
5.
2.
6.
3.
7.
4.
8.
MASURI DE PROTECTIE PREALABILE INCEPERII LUCRARILOR:
Realizat
Verificat
Semn
Semn
MASURA
Numele si functia
Numele si functia
a-tura
a-tura
S-au blindat toate conductele de
Sef formatie instalatie
Maistru instalatie
admisie si refulare tehnologica
S-a intrerupt si blocat alimentarea
Electrician instalatie
Maistru instalatie
cu energie electrica (si termica)
S-a golit curatat, spalat, purjat, racit,
Sef formatie instalatie
Maistru instalatie
aerisit spatiul izolat
S-a asigurat aerisirea (ventilatia)
Maistru instalatie/maistru executant
Maistru instalatie/maistru executant
corespunzatoare
S-au asigurat mijloace corespunzaMacaragiu
Maistru instalatie
toare de ridicat
S-au asigurat mijloace corespunzaMaistru instalatie/maistru executant
Maistru executant
toare de acces: schela, scara, etc.
S-au verificat sculele, uneltele,
Sef formatie executant
Maistru executant
echipamentele corespunzatoare
S-a instruit personalul executant
Sef formatie executant
Maistru executant
dpdv al protectiei muncii
S-a verificat capacitatea de lucru a
Sef formatie de lucru
Maistru executant
personalului executant
S-a asigurat EIP corespunzator
S-au asigurat dispozitive de
protectie si mijloacelor de salvare
corespunzatoare
S-au afisat indicatoare de avertizare
si interzicere corespunzatoare

Sef formatie executant

Maistru executant

Sef formatie executant

Maistru executant

Sef formatie executant

Maistru executant

INSTRUCIUNE PROPRIE NR.8

Instructiune privind lucrul in spatii inchise si/sau in conditii


de izolare
S-au verificat concentratiile de gaze
explozive (0%) si oxigen (min
19.5%)

Maistru instalatie/ maistru executant

Numele si functia

Maistru executant

Semnatura

Masurile prevazute au fost realizate Maistru executant


integral
Maistru instalatie
Se va ventila permanent spatiul izolat
Se va monitora la inceputul lucrului periodic, la intervale de ore
spatiul izolat
Se aproba
Sef instalatie
Numele si functia
Am primit permisul
TOATE MASURILE AU FOST
RELUATE SI REVERIFICATE si, in
consecinta, se poate continua lucrul
pana in ziua de............
ora..
Se aproba prelungirea
TOATE MASURILE AU FOST
RELUATE SI REVERIFICATE si, in
consecinta, se poate continua lucrul
pana in ziua de............
ora..
Se aproba prelungirea
TOATE MASURILE AU FOST
RELUATE SI REVERIFICATE si, in
consecinta, se poate continua lucrul
pana in ziua de............
ora..
Se aproba prelungirea
Am primit permisul (la restituire)

Semnatura

Data, ora

permanent

Data, ora

Maistru executant

Maistru executant

Maistru instalatie

Sef instalatie

Maistru executant

Maistru instalatie

Sef instalatie

Maistru executant

Maistru instalatie

Sef instalatie

Sef instalatie

Tabel masuratori concentratii gaze explozive, oxigen


concentratie
concentratie
data
ora
oxigen
gaze explozive

persoana care a efectuat masuratorile


nume, prenume
semnatura

INSTRUCIUNE PROPRIE NR.8

Instructiune privind lucrul in spatii inchise si/sau in conditii


de izolare

S-ar putea să vă placă și