Sunteți pe pagina 1din 6

SC ENEL Distributie Muntenia SA S.C. .

ROMTELEROVA
Zona MT jt ILFOV DIRECTOR GENERAL,

INGINER SEF,
GHEORGHE STĂNCIULESCU STAMEN IONEL

CONVENTIE PENTRU EXECUTAREA DE LUCRARI SPECIFICE


IN INCINTA SAU IN APROPIEREA INSTALATIILOR ELECTRICE AFLATE IN EXPLOATARE

1. Partile intre care se incheie conventia


Prezenta Conventie Particularizata se incheie intre:
1. S.C. ENEL Distributie Muntenia SA – , reprezentata de d-l .Gh STĂNCIULESCU–
INGINER SEF, denumita in continuare ENEL;

2. S.C. ROMTELEROVA , reprezentata de STAMEN IONEL., avand functia de DIRECTOR


GENERAL , denumita in continuare ROMTELEROVA

2. Obiectul conventiei
2.1. Reglementerea relatiilor, atributiilor, raspunderilor si obligatiilor pentru aplicarea si
respectarea normelor de securitatea si medicina muncii si aparare impotriva
incendiilor la executarea lucrarilor specifice in incinta sau in apropierea
instalatiilor electrice aflate in gestiunea ENEL de catre personalul delegat
apartinand ROMTELEROVA , numit in continuare “personal delegat”.
2.2. Crearea cadrului organizatoric de desfasurare a activitatii personalului
ROMTELEROVA in instalatiile din gestiunea ENEL in conditiile respectarii
legislatiei de securitatea si medicina muncii, a Instructiunilor proprii de securitate
si sanatate in munca privind instalatiile electrice in exploatare IP 65/2007 si
contractelor de prestari servicii incheiate intre structurile organizatorice
semnatare, respectiv intre subunitatile acestora.
2.3. Reglementarea modului de intocmire a Programelor de lucrari, conform art. 40 din
IP 65/2007 pentru lucrarile programate in instalatiile electrice aflate in exploatare.

3. Categoriile de lucrari pe care le poate executa personalul delegat

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

4. Delimitarea dintre instalatiile in care se va lucra si cele ramase sub tensiune


.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

5. Responsabilitatile privind masurile de securitate a muncii


5.1. Subunitatea de Exploatare
Emitentul si admitentul raspund de intocmirea corecta a documentelor de lucru
(autorizatii de lucru sau procese verbale): stabilirea separarilor electrice, a masurilor tehnice
pentru prevenirea reaparitiei tensiunii la locul de munca, a masurilor suplimentare si a zonelor
de lucru.
In timpul lucrarii, persoana care raspunde de coordonarea lucrarii, din partea ENEL:
- va lua masuri in zona de lucru astfel incat sa se impiedice accidentele de natura
electrica (cu exceptia celor datorate aparatelor electrice folosite la lucrarea respectiva de catre
formatia de lucru de alta specialitate), conform prevederilor art. 81 (2) lit. i) din IP 65 / 2007;
- verifica respectarea normelor de securitatea muncii si PSI;
- verifica executarea corespunzatoare a lucrarilor si semneaza Procesul Verbal de
receptie pentru lucrarile executate.

5.2. Personalul delegat


Conducerea formatiei de lucru apartine sefului acesteia, sub aspectul distribuirii
sarcinilor si efectuarea instructajului pentru prevenirea accidentelor, altele decat cele de natura
electrica, specifice instalatiei.
Pe durata realizarii zonei de lucru seful de lucrare trebuie sa ia masuri pentru evitarea
accidentarii sale sau a membrilor formatiei cu care realizeaza operatiile pregatitoare,
respectand reglementarile proprii.
In timpul executarii lucrarii, seful de lucrare trebuie sa se afle in permanenta in zona de
lucru asigurand controlul activitatii formatiei de lucru, supravegherea membrilor acesteia sau
participarea la lucrarea incredintata.
In cazul in care in apropierea zonei de lucru, sub limita admisa (distanta de vecinatate),
se gasesc instalatii aflate sub tensiune, iar ingradirile acestora (plase, bariere, etc.) permit
trecerea de sau prin ele a obiectelor, uneltelor sau a altor mijloace de munca, seful de lucrare
nu va executa operatii in cadrul lucrarii, efectuand doar supravegherea permanenta a membrilor
formatiei de lucru. Daca in aceste situatii este necesara participarea efectiva a sefului de
lucrare la executarea unor operatii sau la verificarea calitatii unei operatii, el trebuie sa intrerupa
activitatea formatiei de lucru, aceasta ramanand in zona de lucru fara a mai executa vreo
operatie. Intreruperea activitatii nu se va consemna in autorizatia de lucru.
Seful de lucrare executa operatia sau controlul necesar, eventual ajutat de un membru al
formatiei de lucru. Dupa terminarea operatiei sau controlului de catre seful de lucrare se poate
relua, in mod normal lucrul.
In timpul executarii lucrarii, sefului de lucrare si membrilor formatiei de lucru le este
interzisa deschiderea ingradirilor (fixe sau mobile) sau a vizoarelor, capacelor etc. aferente
instalatiilor care nu fac parte din zona de lucru.
Toţi membrii formaţiei de lucru trebuie să se afle în permanenţă în zona de lucru. În cazul în
care natura lucrărilor o impune se admite ca unii membri ai formaţiei de lucru să lucreze separat (la
alt etaj, în altă încăpere, în staţia exterioară).
În acest ultim caz, subgrupa ce lucrează separat (chiar o singură persoană) trebuie să
aibă un instructaj special făcut de către şeful de lucrare (fără consemnare) şi să aibă condiţii de
lucru asigurate, astfel încât să se evite pericolul de accidentare (uşi încuiate spre părţi aflate
sub tensiune, îngrădiri permanente, indicatoare de securitate etc.). Subgrupa ce lucrează
separat trebuie să aibă în componenţă un electrician cu cel puţin grupa a III-a de autorizare,
acesta din urmă preluând prerogativele şefului de lucrare. Dacă subgrupa este alcătuită dintr-o
singură persoană, aceasta trebuie să fie electrician cu minim grupa a III-a de autorizare.
In cazul in care seful de lucrare paraseste zona de lucru, el trebuie sa evacueze membrii
formatiei din aceasta zona, nefiind permis nici unei persoane sa revina in ea, in timpul cat
lipseste seful de lucrare.
In zona de lucru, fara acceptul sefului de lucrare, au acces, in afara de componentii
formatiei de lucru, numai admitentul si personalul cu drept de control.
2
In zona de lucru au acces numai cu acceptul sefului de lucrare, persoane cu drept de
control al calitatii, protectiei mediului , al situatiilor de urgenta si persoane care urmaresc
executia lucrarilor.
Seful de lucrare sau membrii formatiei de lucru trebuie sa interzica accesul altor
persoane in zona de lucru care nu se regasesc in situatiile prevazute mai sus.
Seful de lucrare are dreptul sa modifice componenta formatiei proprii, in sensul scoaterii
sau introducerii de persoane, consemnand aceasta in autorizatia de lucru la partea "Modificari
in componenta formatiei de lucru".
Personalului delegat ii este interzisa:
• executarea oricaror manevre in instalatii;
• efectuarea de probe, verificari, puneri sau scoateri de sub tensiune, fara anuntarea
prealabila a gestionarului retelei de iluminat public;
• efectuarea de lucrari fara anuntarea prealabila si fara intocmirea unui program de lucrari;
Personalul delegat executa lucrari folosind personal:
• instruit periodic, conform legislatiei de securitatea muncii in vigoare, tinand
seama de conditiile de lucru;
• dotat cu echipament individual de protectie si de lucru.
Seful formatiei de lucru:
- raspunde de stabilirea numarului si nivelului calificarii personalului pentru formatiile de
executare a lucrarilor;
- rapunde de dotarea personalului propriu cu dispozitive specifice de protectie si de lucru,
precum si sculele corespunzatoare executarii lucrarii. Se vor utiliza numai mijloace de
protectie omologate / certificate, conform legislatiei in vigoare;
- raspunde de elaborarea instructiunilor tehnice de lucru corespunzatoare lucrarilor cuprinse
in prezenta conventie;
- ia toate masurile privind evitarea accidentelor de natura neelectrica, precum si a
accidentelor de natura electrica din acuza aparatelor si uneltelor electrice proprii folosite;
- raspunde de respectarea de catre personalul propriu a normelor specifice de securitate a
muncii, conform sarcinilor si functiilor pe care le detin;
- raspunde de strangerea sculelor, materialelor si a mijloacelor de protectie din zona de lucru,
evacuarea personalului, predarea instalatiei catre admitent, dupa caz;
- executa lucrari numai in baza formelor organizatorice stabilite: AL sau PV;
- raspunde de consecintele accidentelor de munca suferite de personalul propriu, precum si
de alte persoane, in timpul si imprejurarile specifice lucrarilor executate de personalul
propriu in cazul in care acesta se face responsabil pentru aceasta, pe baza cercetarilor
efectuate.

6. Obligatiile subunitatii de exploatare de a instrui personalul delegat


Responsabilul cu securitatea muncii din cadrul subunitatii care are in gestiune instalatia /
partea de instalatie la care urmeaza a se lucra va instrui formatia de lucru asupra riscurilor la
care se expun in timpul executarii lucrarii.
Aceasta instruire se consemneaza intr-un proces verbal intocmit in doua exemplare: unul
pentru ENEL si unul pentru ROMTELEROVA
Procesul verbal de instruire va fi completat cu numele in clar si semnat astfel:
- din partea ENEL de catre persoana care a efectuat instructajul si de catre supraveghetorul
formatiei de lucru;
- din partea ROMTELEROVA de catre seful de lucrare si toti membrii formatiei de lucru.

7. Obligatiile reciproce la executarea lucrarilor


Marimea zonei de lucru se va stabili astfel incat delimitarea acesteia sa nu permita
personalului executant accesul spre instalatiile ramase sub tensiune. Zonele de lucru se vor
concretiza si specifica in AL.
In oricare alta situatie care nu se incadreaza in prevederile prezentei conventii sau a
masurilor specifice de protectia muncii cuprinse in prezenta conventie, lucrarile se vor executa
numai pe baza de autorizatie de lucru si admitere la lucru efectuata de personalul sectiilor de
exploatare.

3
Intotdeauna competenta din punct de vedere al normelor specifice de securitatea muncii
asupra instalatiilor electrice in exploatare o are sectia de exploatare care are functia de
gestionar nemijlocit si de exploatare a acestora.

8. Numele subcontractantilor (daca exista)

..............Nu exista subcontractanti....................................................


.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

9. Realizarea imprejmuirilor
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

10. Respectarea zonei de lucru si conditiile de acces a personalului


Este interzis accesul in instalatii a personalului delegat, pentru executarea de lucrari, in
afara formelor organizatorice in baza carora acest personal poate executa lucrari.

11. Masuri PSI si modul de lucru cu focul deschis


Seful formatiei de lucru asigura masurile PSI in zona de lucru, inclusiv in cazul lucrului cu
foc deschis.

12. Depozitarea materialelor


Seful formatiei de lucru de alta specialitate raspunde de depozitarea materialelor si
sculelor, astfel incat sa nu se impiedice circulatia, fiind interzisa depozitarea in celulele de
medie tensiune, boxele trafo sau in spatele tablourilor de joasa tensiune.

13. Programe de lucrari


Responsabilitatea initierii intocmirii programelor de lucrari pentru fiecare lucrare revine
personalului delegat. Programele de lucrari vor fi aprobate si insusite de catre ENEL.
Programele de lucrari se intocmesc cu minim 3 zile lucratoare inainte de inceperea unei
luni calendaristice si vor cuprinde urmatoarele informatii:
a) locul (incinta) in care urmeaza sa se execute lucrarile;
b) forma organizatorica in baza careia se executa lucrarea;
c) lucrarile care urmeaza a se executa;
d) instalatia care trebuie separata electric sau scoasa de sub tensiune;
e) data inceperii executiei si durata lucrarilor;
f) numele si prenumele sefului de lucrare (echipa) si a executantilor si grupele de autorizare ale
acestora;
g) numele si prenumele persoanei din partea unitatii de executie care raspunde de pregatirea si
coordonarea executarii lucrarilor;
h) numele si prenumele persoanei din partea ENEL care raspunde de pregatirea si coordonarea
executarii lucrarii.

4
Programele de lucrari se vor inainta spre aprobare conducerii ENEL, care in termen de
maxim trei zile de la primirea programului va comunica ROMTELEROVA.
aprobarea/neaprobarea acestuia. Orice modificare intervenita de va comunica imediat celeilalte
structuri organizatorice.

14. Numele persoanelor de executie si a sefului de echipa


Grupa de autorizare
Sef echipa : Vintila Cristian....................... .....................III........................
Membrii Onel George..................................... ..........III....................................
................................................ ..............................................
................................................ ..............................................
................................................ ..............................................
................................................ ..............................................
................................................ ..............................................
................................................ ..............................................
................................................ ..............................................
................................................ ..............................................

15. Alte prevederi legate de mediu si situatii de urgenta


Executantul lucrarilor va identifica aspectele de mediu pentru situatii normale, anormale
si de urgenta si va intreprinde masuri corespunzatoare de diminuare si / sau eliminare a
acestora in conformitate cu proiectul, legislatia in vigoare, precum si cu propriile proceduri.
Executantul va prezenta planuri de monitorizare (incluse in planul calitatii) a activitatilor
care pot afecta factorii de mediu, precum si dovezi ale simularii situatiilor de urgenta, daca este
cazul.

16. Prevederi generale


Personalul cu drept de control, apartinand ENEL Distributie Muntenia, are dreptul si
poate dispune intreruperea lucrarilor si evacuarea formatiei de lucru a personalului delegat in
situatia in care constata nerespectarea prevederilor legislatiei de securitatea muncii in vigoare
sau ale prezentei conventii.
Prezenta conventie va fi insusita si respectata de catre oricare subcontractant de lucrari.
Anuntarea si cercetarea accidentelor de munca se face de catre persoana care constata
evenimentul, conform Legii 319 / 2006 si Normelor Metodologice de aplicare - HG 1425 / 2006.
Inregistrarea accidentelor de munca se va face de catre persoana juridica de care
apartine salariatul accidentat, daca nu s-a stabilit altfel prin procesul verbal de cercetare a
evenimentului.
Divergentele ivite intre personalul ENEL si personalul delegat vor fi analizate si rezolvate
de catre specialisti numiti de catre cei doi directori semnatari ai prezentei Conventii de lucru.
Personalul specializat din cadrul compartimentelor de protectie a muncii si directorii
semnatari ai prezentei Conventii de lucru urmaresc, controleaza si dispun aplicarea prevederilor
acesteia de catre personalul propriu.
Personalul de conducere al ENEL si ROMTELEROVA raspund de aplicarea prevederilor
prezentei Conventii de lucru in structurile organizatorice pe care le conduc.

VIZAT,
ENEL Distributie Muntenia SC ROMTELEROVA SRL : Stamen Ionel

Sef UO. MT.- JT. Ilfov ......... : ..........................................

5
Responsabil securitatea muncii : Racasan Gabriela