Sunteți pe pagina 1din 98

Editat de:

lnstitutul National de Cercetare-Dezvoltare


in Constructii Economia Constructiilor
- $os.Pantelimon nr.266
Telefon: 2 55 10 20; 2 55 22 50/176 - redactie
/116 - difuzare
BULETINUL CONSTRUCTllLOR
'
Vol. 7 1999
1. PRESCRIPTll TEHNICE
"Normativ de siguranta la foe a constructiilor", indicativ P118-99,
aprobat de MLPAT cu ordinul nr.27/N din 7 aprilie 1999 ............... 2
Ordinul MLPAT nr.42/N din 3 iunie 1998 privind aprobarea
"Ghidului privind alegerea echipamentelor aferente instalatiilor
electrice din cladiri, indicativ GP 028-97 ................................. 196
Ordinul MLPAT nr. 43/N/ din 3 iunie 1998 privind aprobarea
"Ghidului privind alegerea echipamentelor aferente
instalatiilor sanitare de gaze din interiorul cladirilor ",
indicativ GP 027-97 ................................................................ 197
Ordinul MLPAT nr.44/N/ din 3 iunie 1998 privind aprobarea
"Ghidului privind alegerea echipamentelor aferente instalatiilor
de lncalzire din cladiri", indicativ GP 019-97 ............................ 198
Ordinul MLPAT nr.24/N/ din 7 aprilie 1999 privind aprobarea
"Ghidului criteriilor de performanta pentru instalatii
din cladiri (lncalzire ventilatii, sanitare, electrice)",
indicativ GT 020-98 ................................................................ 199
Ordinul MLPAT nr.25/N/ din 7 aprilie 1999 privind aprobarea
reglementarii tehnice "Solutii cadru de contorizare a
consumurilor de apa, gaze naturale energie termica aferente
instalatiilordin blocurile de locuinte", indicativ SC 002-98 ....... 200
Ordinul MLPAT nr.29/N/ din 7 aprilie 1999 privind aprobarea
"Ghidului programului de calcul cadru al
responsabilului cu urmarirea In exploatare a constructiilor",
indicativ GE 035-99 ................................................................ 201
Toate drepturile asupra acestei edi\ii sun! rezervate INCERC
Nu este permisa reproducerea integrala sau par\iala a materialelor din Buletinul Construc\iilor
fara consim\amantul scris al INCERC.
1
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE
$1 AMENAJARll TERITORIULUI
Avand in vedere:
ORDIN nr. 27/N/
din 7.04.1999
- Avizele Consiliului Tehnico - !;)tiintific nr.222/10.03.98,
nr. 91/04.09.98, nr. 92/04.09.1998,
- Tn temeiul H.G. nr. 456 I 1994 republicata privind organi-
zarea functionarea Ministerului Lucrarilor Publice Ame-
najarii Teritoriului,
- Tn conformitate cu Hotararea Parlamentului nr. 12/1996
a Decretului nr.591 /1996,
- Ministrul Lucrarilor Publice Amenajarii Teritoriului
emite urmatorul
ORDIN
Arl.1 - Se aproba reglementarea tehnica:
"Normativ de siguranta la foe a constructiilor" lndicativ P118-99.
Art.2 - Reglementarea tehnica de la art.1, se publica in Buletinul
Constructiilor in de IPCT-SA.
Art.3 - Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in
Buletinul Constructiilor.
Arl.4 - La data inceteaza valabilitatea "Normele
tehnice de proiectare realizarea constructiilor privind protectia
la actiunea focului", indicativ P 118-83.
Art.5 - Directia Programe de Cercetare Reglementari Tehnice
va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
MINISTRU
NICOLAE NOICA
2
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE AMENAJARll
TERITORIULUI
DIRECTIA GENERALA TEHNICA
NORMATIV DE SIGURANTA LA FOC
A CONSTRUCTllLOR
INDICATIV P 118 - 99
Elaborat de:
INSTITUTUL DE PROIECTARE, CERCETARE
$1 TEHNICA DE CALCUL TN
CONSTRUCJll - IPCT - SA-
DIRECTOR GENERAL:
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT:
ing. STANESCU
dr.ing. Dan CAPATANA
DEPARTAMENT ARHITECTURA: arh. Bogdan DADARLAT
RESPONSABIL DE LUCRARE: arh. Mihai STOICA
AUTOR: dr. arh. loan VOICULESCU
Coordonat de:
M.L.P.A.T. - DIRECJIA GENERALA TEHNICA
DIRECTOR
RESPONSABIL DE TEMA
3
ing. Octavian MANOIU
arh. Doroteia COCHECI
!
NORMATIV DE SIGURANJ.l. LA FOC I lndlcaUv: P118-99
A CONSTRUCJllLOR I Tnloculefte: P118-83
PARTEA I-A PREVEDERI COMUNE TUTUROR CONSTRUCTllLOR
CAP.1. GENERALITAJI
1.1. SCOP - DOMENIU DE APLICARE
Prezentul normativ stabilete performantele i nivelele de
performanta admisibile privind "siguranta la foe" a constructiilor i
este destinat proiectantilor, executantilor, verificatorilor de proiecte,
expertilortehnici i responsabililortehnici cu executia, proprietarilor
sub orice titlu i utilizatorilor constructiilor, precum i organelor
administratiei publice potrivit obligatiilor i raspunderilor ce la revin
In conformitate cu Legea privind calitatea In constructii nr.10/1995.
1.1.2. Prevederile prezentului normativ sunt obligatorii la
constructii de orice fel i instalatiile utilitare aferente acestora -
denumite fn continuare "constructii" - indiferent de forma de
proprietate sau destinatie. La lucrarile de amenajari sau schimbari
de destinatie a constructiilor existente, atunci cand, fn mod justificat,
nu pot fi lndeplinite unele prevederi ale normativului, se var asigura
prin proiect masuri compensatorii de siguranta la foe.
1.1.3. Nu fac obiectul prezentului normativ instalatiile i
echipamentele tehnologice de productie (sisteme, utilaje, agregate,
dispozitive, etc.) inclusiv proiectele de montaj aferente acestora i
constructiile destinate fabricarii, manipularii i depozitarii
explozibililor, instalatiile tehnologice In aer liber, constructiile
nucleare, constructiile subterane hidroenergetice i ale metroului,
etc. precum i cele specifice organizarii de anti er.
1.1.4. Pentru constructiile monumente istorice sau de arhitectura,
prevederile prezentului normativ au caracter de recomandare,
urmand a fi luate, de la caz la caz, numai masuri de lmbunatatire a
sigurantei la foe posibil de realizat, fara afectarea caracterului
monumentului.
1.1.5. Pentru constructii i obiective alE structurilor de aparare
Elaborat de:
INSTITUTUL DE PROIECTARE
CERCETARE $1 TEHNICA DE CALCUL
TN CONSTRUCTll - BUCURE$TI
4
Aprobat de:
MINISTRUL LUCRARILOR
PU BLICE $1 AMENAJARll
TERITORIULUI
cu ordinul nr. 27/N/ din 7.04.1999
nationala, ordine publica i siguranta nationala nominalizate prin
ordine ale conducatorilor structurilor respective, prevederile
normativului nu sunt obligatorii. La acestea se asigura masurile de
siguranta la foe stabilite de organele proprii de specialitate ale
acestora, aprobate de conducatorii structurilor respective.
1.1.6. Masurile de siguranta la foe ale constructiilor trebuie sa
lndeplineasca criteriile i nivelele de performanta prevazute In
normativ, stabilindu-se de la caz la caz, echiparea i dotarea
necesara cu mijloace i instalatii de semnalizare i stingere a
incendiilor, precum i componenta i dotarea serviciului de pompieri
In functie de categoria de importanta a constructiei, tipul
constructiei, destinatie i marime, riscuri i pericole de incendiu,
amplasare i timpi operativi de interventie a serviciilor de pompieri,
densitatea sarcinii termice, rezistenta i stabilitatea constructiei fn
caz de incendiu, precum i scenariile de siguranta la foe.
1.1.7. Pentru fndeplinirea criteriilor i nivelurilor de performanta
prevazute In normativ, se var utiliza materiale i elemente de
constructii i instalatii pentru care sunt efectuate determinari
functionaie i de comportare la foe (clase de combustibilitate,
rezistente la foe, propagare flacara, etc.).
1.1.8. Prevederile prezentului normativ, trateaza conditiile i
nivelele de performanta specifice sigurantei la foe a constructiilor din
categoria C de importanta i cu destinatii curente (civile, de
productie i/sau depozitare, mixte), proiectate i realizate din
materiale de constructii traditionale (lemn, metal, beton, piatra,
ceramica, sticla). Pentru constructiile din categoriile de importanta A
i B se vor stabili i asigura masuri suplimentare de siguranta la foe.
Materialele i elementele noi de constructii i instalatii, produse fn
tara sau importate se utilizeaza In conformitate cu prevederile
agrementelortehnice ale acestora, emise potrivit legii.
1.2. TERMINOLOGIE, CLASIFICARI
1.2.1 Acoperi- pa rte a constructiei care o fnchide fata de exterior,
peste ultimul nivel construit. Poate fi tip terasa sau cu arpanta.
1.2.2. Arie (construita i desfaurata) - suprafata orizontala a
constructiei, delimitata de elemente perimetrale.Aria construita (Ac)
este delimitata de fetele exterioare ale peretilor de lnchidere
perimetrali la nivelul soclului (planul de contact cu terenul), iar aria
desfaurata (Ad) a unei constructii reprezinta suma ariilor construite
5
a tuturorniveluriloracesteia, subterane i supraterane, delimitate de
fetele exterioare ale peretilor de lnchidere perimetrali ai fiecarui
nivel.
1.2.3. Atrium (patio. curte de lumina} - incinta lnchisa din interiorul
unei constructii, delimitata pe una sau mai multe laturi de eel putin
patru niveluri ale constructiei.
Atriumurile pot fi acoperite sau neacoperite.
1.2.4. Clapeta antifoc - dispozitiv de Tnchidere ( obturare) rezistent
la foe, montat pe tubulatura de ventilare care strapunge un element
de constructie antifoc sau rezistent la foe (In pozitie normal deschisa
i prevazuta cu actionare automata i manual a In caz de incendiu).
1.2.5. Cladire fnalta - constructie civila (publica) supraterana, la
care pardoseala ultimului nivel folosibil este situata la peste 28 m
fata de terenul (carosabilul adiacent) accesibil autovehiculelor de
interventie a pompierilor pe eel putin doua laturi ale cladirii.
Atunci cand ultimele niveluri sunt locuinte de tip duplex sau
triplex se ia In considerare numai nivelul de acces din circulatiile
comune orizontale ale cladirii.
Nu sunt considerate cladiri lnalte:
constructiile care nu sunt destinate sa adaposteasca oameni;
ecladirile civile (publice) la care deasupra nivelului limita se afla un
singur nivel ce ocupa maximum 50% din aria construita a cladirii i
cuprinde numai lncaperi pentru maini ale ascensoarelor, spatii
tehnice aferente constructiei, circulatii functionale;
cladiri civile (publice) nominalizateln normativ.
1.2.6. Cladire foarte fnalta - constructie civila (publica) la care
pardoseala ultimului nivel folosit este situata la lnaltimea de 45 m,
sau mai mult, masurata conform art.1.2.5.
1.2. 7. Clasa de combustibilitate- caracteristica a unui material sau
element, exprimata prin nivelul parametrilor specifici, determinati In
urma unorlncercari standardizate.
1.2.8. Combustibilitatea materialelor i elementelorde construc\ii -
Capacitatea acestora de a se aprinde i arde In continuare,
contribujnd la creterea cantitatii de caldura dezvoltata de incendiu.
1.2.8.1. In functie de comportarea la foe, materialele i elementele
de constructii, pot fi incombustibile CO (CA 1) sau combustibile.
Materialele i elementele de constructie combustibile se clasifica In
6
clasele de combustibilitate:
C1 (CA2a)- practic neinflamabile;
C2 (CA2b)-dificil inflamabile;
C3 (CA2c)- mediu inflamabile;
C4 (CA2d)- UOr inflamabile. .
Materialele din clasele C1 (CA2a) I C2 (CA2b), sunt
considerate greu combustibile.
1.2.8.2.Materialele i substantele ce se depoziteaza, se clasifica i
In clase de periculozitate, simbolizate P1 la PS.
1.2.9. Compartiment de incendiu - constructie independenta
(instalatie), precum i constructii comasate sau grupate
la distantele normate fata de vecinatati sau volum constru1t
compartimentat prin pereti antifoc fata de constructiile (instalatiile)
adiacente. . . d.
in cladirile lnalte i foarte Tnalte compart1mentul de 1ncen 1u
poate fi un volum Tnchis, constituit din unul pana la trei niveluri
succesive, delimitate de elemente rezistente la foe
normativului i cu aria desfaurata totala conform compartimentulu1
de incendiu admis pentru constructiile civile (publice) de gradul I de
rezistenta la foe.
1.2.1 O Comportare la foe - totalitatea schimbarilor fizice i chi mice
intervenite atunci cand un material, produs sau ansamblu, este
supus actiunilor unui incendiu standard.
1.2.11. Condilii de performanta - exprimarea _ performantel.or
produsului prin criterii i nivele de performanta ale_ acestu1a,
corespunzatoare exigentelor (pretentiilor) de siguranta la foe a
utilizatorilor .
1.2.12. Constructii: obiecte construite supraterane (cu sau fara
subsoluri ori demisoluri) sau subterane, avand urmatoarele
destinatii i functiuni: . . . . _ _
.civile (publice) - pentru locuit, admin1strat1e, comert, sanatate,
cultura, Tnvatamant, sport, turism, etc; .. _ . . . _
de productie l1i/sau depozitare - pentru act1v1tat1 spec1f1ce de baza
sau auxiliare, (hale, ateliere, depozite, etc.); . .
mixte - pentru diferite activitati civile (publice), de product1e 1/sau
depozitare, ori civile (publice) i de productie i/sau depozitare,
Tnglobate Tn acelai vol um construit.
NOT A: Constructiile agroindustriale i agrozootehnice se
dupa caz, prin asimilare cu constructiile civile sau de product1e on
depozitare, Tn functie de destinatiile acestora.
7
1.2.13. Constructie (cladire) blindata - constructie inchisa
supraterana in care activitatea se desfa9oara numai la lumina
artificiala, avand acoperi9 9i pereti de inchidere perimetra_la
care se prevad numai goluri psihologice 9i u91 de acces. lncapenle
blind ate cu aria construita (Ac) mai mare de 700 m
2
sunt considerate
constructii blindate.
1.2.14. Constructie (cladire) deschisa- construqie descoperita sau
acoperita tip "9opron", deschisa perimetral pe minimum 2 laturi ori
delimitata de elemente neetan9e (plasa, trafor, etc.).
1.2.15. Constructie (cladire) inchisa - cladire acoperita 9i inchisa
perimetral cu pereti.
1.2.16. Constructie (cladire) monobloc - constructie inchisa cu aria
construita (Ac) de eel putin 20.000 m
2
9i latimea mai mare de 72 m.
1.2.17. Constructie subterana - constructie real izata in lntregime
sub nivelul terenului inconjurator (natural sau amenajat).
1.2.18. Constructie cladire supraterana- constructie realizata peste
cota terenului inconjurator (natural sau amenajat) 9i care poate ave a
sau nu niveluri subterane.
1.2.19. Cortina de siguranta - element mobil de protectie antifoc,
specific golurilor mari din peretii de compartimentare impotriva
incendiilor.
1.2.20. Criterii de performanta - conditii in raport de care se
evalueaza indeplinirea unei cerinte de performanta.
1.2.21. Degajament protejat - spatiu construit inchis destinat
circulatiei utilizatorilor, alcatuit 9i separat de restul construct1e1 cu
elemente de constructie orizontale !?i verticale incombustibile CO
(CA 1) 9i rezistente la foe conform astfel_ realizat _91
echipat incat sa nu fie inundat cu furn un t1mp determinat luat 1n
considerare la stabilirea timpului (lungimii) de evacuare in caz de
incendiu.
1.2.22. Densitate sarcina termica - potential caloric total al unui
spatiu, incapere, etc., raportat la aria pardoselii luata in considerare
(J/m2).
1.2.23. Demisol - nivel construit al cladirii avand pardcseala situata
sub nivelul terenului (carosabilului) inconjurator cu maximum
jumatate din inaltimea libera a acestuia 9i prevazut cu ferestre in
8
peretii de inchidere perimetrala. Demisolul se considera nivel
suprateran al constructiei. . . .
Atunci cand pardoseala este s1tuata sub n1velul terenulu1
(carosabilului) inconjurator cu mai mult de jumatate din inaltimea
libera, se considera subsol 9i se include in numarul de niveluri
subterane ale constructiei.
1.2.24. Deschideri pentru evacuarea fumului (desfumare) - goluri
practicate in treimea superioara a inchiderilor perimetrale sau in
acoperi9ul unei constructii, astfel Tncat sa permita evacuarea
fumului prod us In caz de incendiu (permanent libere sau Tnchise cu
dispozitive care se deschid auto mat Tn caz de incendiu).
1.2.25. Grad de rezistenta la foe - capacitate globala a constructiei
sau a compartimentului de incendiu de a raspunde la actiunea unui
incendiu standard, indiferent de destinatia sau functiunea acestuia.
1.2.26. lncendiu - proces complex de ardere, cu evolutie
necontrolata, datorat prezentei substantelor combustibile 9i a
surselor de aprindere, a carui aparitie 9i dezvoltare are efecte
negative prin producerea de pierderi de vieti, pagube materiale, etc.
9i care impune interventia organizata pentru sting ere.
1.2.27. lnflamare generalizata (flash-over) - trecerea brusca la
starea de combustie generalizata pe suprafata materialelor
combustibile dintr-un spatiu inch is.
1.2.28. Tncaperi cu aglomerari de persoane - incaperi in care se pot
afla simultan eel putin 50 de persoane, fiecareia din acestea
revenindu-i o arie de pardoseala mai mica de 4 m
2

1.2.29. Tncapere tampon - incapere (sas) de protectie a golurilor din
pereti, astfel conformata, alcatuita 9i realizata incat sa corespunda
prevederilor normativului, potrivit rolului pe care ii are in caz de
incendiu.
1.2.30. Tnvelitoare- izolare hidrofuga a acoperi9urilor (teraselor), cu
rol de asigurare a etan9eitatii constructiei fata de intemperii.
1.2.31. Limitarea propagarii incendiilor - ansamblul masurilor
constructive 9i de instalatii, care impiedica pentru durate norm ate de
timp, extinderea incendiului in interiorul compartimentului de
incendiu sau in afara acestuia.
1.2.32. Mansards - spatiu functional amenajat in volumul podului
constructiei. Se include in numarul de niveluri supraterane.
9
1.2.33. Nivel - spatiu construit suprateran sau subteran al
constructiilor Tnchise sau deschise, delimitate de
Constituie nivel supanta a carei arie este mai mare decat 40 % din
cea a Tncaperii/spatiului Tn care se afla.
1.2.34. Panouri de fnvelitoare - elemente autoportante montate pe
arpante ale constructiilor, cu rol de izolare hidrofuga i dupa caz
termica.
1.2.35. Perete eortina - Tnchidere perimetrala a constructiei,
realizata cu structura proprie de rezistenta (independenta de cea a
constructiei de care numai se ancoreaza), sau panouri de fatada
fixate de structura constructiei (fara structura proprie).
Du pa caz, pot fi utilizate i combinatii ale celor doua sisteme
de Tnchidere perimetrala cu perete cortina.
1.2.36. Perete sau planeu antifoe (AF) - element de constructie
vertical sau orizontal realizat din materiale incombustibile CO (CA 1 ),
avand rezistenta la foe eel putin egala cu nivelul stabilit Tn functie de
densitatea cea mai mare a sarcinii termice din compartimentele de
incendiu pe care le separa, conformat i realizat potrivit prevederilor
normativului.
1.2.37. Perete sau planeu rezistent la explozie (RE) - element de
constructie vertical sau orizontal, realizat din materiale fara goluri
interioare, incombustibile CO (CA 1 ), alcatuit i dimensionat prin
calcul astfel Tncat sa reziste la presiunea exploziei volumetrice
respective. Atunci cand separa compartimente de incendiu, trebuie
sa Tndeplineasca i condiliile stabilite pentru elemente antifoc.
1.2.38. Perete sau planeu rezistent la foe (RF) - element de
constructie vertical sau orizontal, realizat din materiale CO (CA 1) - cu
rezistenta la foe eel putin egala cu nivelul stabilit Tn normativ, Tn
functie de rolul de protectie la foe pe care Tl are.
1.2.39. Perete sau planeu etan la foe (EF)- element de constructie
vertical sau orizontal alcatuit din materiale CO (CA 1) care asigura
etaneitatea stabilita prin normativ.
1.2.40. Pereti portanti - elemente de constructie verticale portante
ale constructiei, caracterizate prin clasa de combustibilitate i
rezistenta la foe, pentru stabilirea gradului de rezistenta la foe al
cladirii sau compartimentului de incendiu.
1.2.41. Pereli neportanli (autoportanli) - idem pereti portanti, dar
fara Tndeplinirea unui rol structural.
10
1.2.42. Performanta la foe - comportarea unui material, prod us sau
ansamblu supus unui incendiu, in raportcu utilizarea lui.
1.2.43. Planeu - element de constructie orizontal sau inclinat care
delimiteaza niveluri ale constructiei, luat Tn calcul pentru
determinarea gradului de rezistenta la foe. .
0
Planeele partiale (supante), care ocupa ma1 mult de 40 Yo
din aria Tncaperii in care sunt dispuse, se iau Tn calcul la
determinarea gradului de rezistenta la foe.
1.2.44. Potential ealorifie-vezi sarcina termica.
1.2.45. Platforms - element de constructie orizontal cu goluri
neprotejate In procent de minimum 30% din arie,
"gratar"), tara loc permanent de activitate i destinat v1z1tar11
period ice (max. 8ori/schimb). Platformele nu se:, iau_ in c_alcul _la
determinarea gradului de rezistenta la foe i a numarulu1 de nivelur1.
1.2.46. Rise de incendiu - probabilitatea izbucnirii incendiilor in
spatii incaperi, constructii sau compartimente de incendiu ori
instalatii; Tn cele cu functiuni civile (publice) se exprima prin riscuri
de incendiu, iar In cele destinate activitatilor de productie l?i de
depozitare se exprima prin "categorii de pericol de incendiu".
1.2.47. Rezistenta la foe (RF) - aptitudinea unor parti sau elemente
de constructie de a-i pastra, intr-un timp determinat, capacitatea
portanta, izolarea termica l?i etaneitatea, stabilite prin incercari
standardizate.
1.2.48. Sala aglomerata - (categorie distincta a incaperilor cu
aglomerari de persoane) - lncapere sau grup de incaperi care
comunica direct lntre ele prin goluri (protejate sau neprotejate), in
care suprafata ce-i revine unei persoane este mai mica de 4m
2
i In
care se pot lntruni simultan eel putin 150 de persoane (sali de
spectacole, sali de lntruniri, incaperi pentru expozitii, muzee,
cluburi, cinematografe, comert, cazinouri, discoteci, etc.). Cand
sunt situate la parter, se considera sali aglomerate cele cu mai mult
de 200 persoane.
1.2.49. Sareina termica - suma energiilor calorice degajate prin
combustia completa a tuturor materialelordin spatiul considerat.
1.2.50. Sarpanta - ansamblul structural al acoperil?ului unei
constructii, pe care se dispune suportul lnvelitorii sau panourile de
invelitoare.
11
1.2.51. Seara de evacuare - circulatie verticala corespunzator
conformata, i protejata pentru a asigura
cond1t11 de evacuare a ut1l1zatorilorTn caz de incendiu.
1.2.52. Seara cu trepte balansate- scara la care forma Tn plan a unor
trepte este diferita de celelalte, pe Tnaltimea uneia sau mai multor
rampe, ori a Tntregii scari.
J .2.53. de siguranta la foe - combinatii de valori i relatii
1ntre cond1t11le I performantele la foe asigurate, Tn scopul realizarii
sigurantei utilizatorilor.
1.2.54. Scana amenajata - spatiu de joc aferent salii, cu aria minima
de 150 m
2
(inclusiv buzunarele i depozitele acesteia), prevazut cu
seen a cu sau fara trape Tn pardoseala i echipata cu
d1spoz1t1ve de manevrare a decorurilor.
de a fumului i a gazelor fierbinti - sistem
const1tu1t din d1spoz1t1ve de evacuare a fumului i a gazelorfierbinti i
ecrane verticale coborate sub acoperi sau tavan Tn scopul limitarii
sau propagarii incendiilor Tn constructiile Tnchise cu arii libere mari
(fara pereti despartitori).
1.2.56. Supanta - planeu intermediar plin, deschis pe una sau mai
multe laturi fata de Tncaperea Tn care este dispus. Se ia Tn
considerare conform prevederilor normativului.
1.2.5!. - protectie a golurilor de circulatie
funct1onala din peret11 ant1foc, rezistenti la foe sau la explozie.
de.evacuare - elemente mobile de Tnchidere a golurilor
de c1rculat1e I evacuare din peretii care delimiteaza diferite spatii
construite.
1.2.59. Ui. cortine i obloane rezistente la foe- elemente mobile de
protectie a golurilor de circulatie i evacuare din peretii cu rol de
limitare a propagarii incendiilor, alcatuite i echipate conform
normativului.
1.2.60. Utilizatori- persoane, animale sau obiecte care folosesc sau
exploateaza constructia.
1.2.61. Volet - dispozitiv de Tnchidere (obturare) rezistent la foe,
montat pe tubulaturi (ghene) de evacuare a fumului, normal Tnchis
sau deschis In pozitie de ateptare prevazut cu actionare automata
i manuala Tn cazde incendiu.
12
CAP. 2. CONDIJll GENERALE DE PERFORMANJAA
CONSTRUCJllLOR
2.1. RISC DE INCENDIU $1 GRAD DE REZISTENTA
Rise de incendiu
2.1.1. La cladiri civile (publice) riscul de incendiu este determinat,
In principal, de densitatea sarcinii termice (q) stabilita prin calcul i
de destipatia respectiva.
2.1.2. In functie de densitatea sarcinii termice, riscul de incendiu In
cladiri civile (publice), poate fi:
mare: q,=peste 840 MJ/m
2
mijlociu: q,=420-840 MJ/m
2
mic: q,=sub420 MJ/m
2
2.1.3. in functie de destinatie (functiune), unele spatii i Tncaperi
din cladirile civile (publice), se Tncadreaza Tn urmatoareie riscuri de
incendiu:
mare:
.mijlociu:
mic:
In care se utilizeaza, sau depoziteaza materiale sau
substante combustibile (arhive, biblioteci,
multiplicare, parcajeautoturisme, etc.);
In care se utilizeaza foe deschis (bucatarii, centrale
termice, oficii cu preparari calde, etc.);
celelalte Tncaperi i spatii .
in Tncaperile i spatiile echipate cu instalatii automate de
stingere a incendiilor, riscurile mari de incendiu pot fi considerate
mijlocii, iar riscurile mijlocii pot fi considerate mici. Pentru Tntregul
compartiment de incendiu sau clad ire, riscul de incendiu considerat
va fi eel mai mare care reprezinta minimum 30% din volumul
acestora.
2.1.4. La constructii de productie i/sau depozitare, riscul de
incendiu are Tn vedere natura activitatilor desfaurate,
caracteristicile de ardere ale materialelor i substantele utilizate,
prelucrate, manipulate sau depozitate, i densitatea sarcinii
termice. La acestea riscul de incendiu este definit prin categorii de
pericol de incendiu, ce exprima:
categoriile A (BE3a) i B(BE3b): posibilitati de incendiu i explozie
volumetrica (riscfoarte mare de incendiu);
categoria C (BE2): posibilitati de incendiu I ardere (rise mare de
incendiu);
categoria D (BE1 a): existenta focului deschis sub orice forma,Tn
absenta substantelor combustibile (rise mediu de incendiu);
categoria E(BE1 b): existenta unor materiale sau substante
incombustibile In stare rece sau a substantelor combustibile Tn stare
de umiditate Tnaintata, peste 80% (rise mic de incendiu).
13
2.1.5. Zonele din Tncaperi, Tncaperile, compartimentele
constructiile de productie I sau depozitare vor avea definit riscul de
incendiu (fiecare Tn parte) prin una din cele cinci categorii de pericol
de incendiu, conform tabelului 2.1.5., In functie de pericolul de
incendiu determinat de proprietatile fizico-chimice ale materialelor
substantelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate -
inclusiv utilajele, rafturile, paletele, ambalajele, etc.
14
Tabel 2.1.5
Categoria
de pericol
de incendiu
0
A
(BE3a)
CATEGORll DE PERICOL DE INCENDIU
Caracteristicile
substan\elor
9i materialelor ce
determina incadrarea
Precizari
2
Substan\e a caror aprindere sau Nu determina incadrarea in categoriile A
explozie poate sa aiba loc in urma !
9
i B (BE3a 9i BE3b) de pericol de incendiu:'
contactului cu oxigenul din aer, cu folosirea substan\elor solide, lich1de sau,
iapa sau cu alte substan\e ori gazoase drept combustibili pentru
!materiale.
Lichide cu temperatura de ardere:
!;nflamabilitate a vaporilor pana la " scaparile 9i degajarile de gaze, vapori
28C, gaze sau vapori cu limita ' sau praf, stabilite conform pct. 2 .1 .7.
!inferioara de explozie pana la 10%, : care sun! in cantita\i ce nu pot forma cu
'atunci cand acestea pot forma cu I t I ,
ul amestecuri ex lozive . aeru ames ecuri oz1ve. .
___a_:_r_ _ _ __ P _____ . ______ In asemenea s1tua\11 1ncadrarea se face in
Uchidecu temperatura de , categoria C, D sau E (BE2, BE1a sau
B
(BE3b)
a vaporilor cuprinsa BE1 b), in func\ie de densitatea sarcinii
intre 28-100 C, gaze sau vapori cu , . .
1 1
d d.
,limita inferioara de explozie mai 'erm1ce 91 perico u e incen 1u in
mare de 10%, atunci cand acestea ansamblu.
:pot forma cu aerul amestecuri
:explozive.
; Fibre, praf sau pulberi, care se
:degaja in stare de suspensie in
cantita\i ce pot forma cu aerul
______ ____________ . ___ ________ _ ---
c
(BE2)
Substan\e 9i materiale combustibile Nu determina incadrarea in categoria '
solide. C(BE2) de pericol, oricare din urmatoarele;
:. Lichide cu temperatura de , ,situa\ii:
1inflama
0
b11itate a vaporllor ma1 mare substan\elor solide lichide sau
Ide 100 C. I gazoase drept combustibili pentru
' rardere:
15
utilizarea lichidelor combustibile cu
temperatura de inflamabilitate peste
I 100C la comenzi hidraulice, racire,
ungere, filtre 9i tratamente termice, in
cantita\i de max. 2m
3
, cu condi\ia luarii
unor masuri locale pentru limitarea
1
propagarii incendiului:
"folosirea echipamentului electric, care i
i con\ine pana la 60 Kg ulei pe unitatea de ,
! echipament, precum 9i a fluxurilor de I
I cabluri cu mai pu\in de 3,5 Kg material 1
I combustibil I ml pe flux: !
9i substan\ele combustibilel
! din spa\iul respectiv, inclusiv cele din
! utilaje care nu se incadreaza la aliniatul 2
sau cele utilizate la transportul ori:
depozitarea materialelor combustibile, ai
unor ambalaje, palete sau rafturii
combustibile, dacii nu depa9esc ini
, totalitate 105 MJ Im' i
'in situa\iile de mai sus, incadrarea se facel
func\ie de pericolul de incendiu in i
1ansamblu, in categoria D sau Ede pericol !
kle incendiu (BE1a sau BE1b), !
!
0 1
2
Substan\e sau materiale
incombustibile in stare fierbinte,
D
sau incandescente, cu
degajiiri de caldura radianta, flacari
(BE1a)
sau scantei.
Substan\e solide, lichide sau
gazoase ce se ard in calitate de
combustibil.
I Substan\e sau materiale
E
incombustibile in stare rece sau
materiale combustibile in stare de
(BE1b)
umiditate inaintata (peste 80%),
astfel incat posibilitatea aprinderii
lor este exclusii.
2.1.6. Categoriile de pericol de incendiu se stabilesc pe zone i
incaperi precum i independent pentru fiecare compartiment de
incendiu in parte i constructie, mentionand-se obligatoriu in
documentatia tehnico-economica.
Cea mai periculoasa categorie de pericol de incendiu
necompartimentata existenta intr-o incapere (spatiu),
compartiment de incendiu sau constructie, de regula, determina
categoria de pericol a acestora, cu urmatoarele exceptii:
categoriile A i B (BE3a i BE3b) de pericol de incendiu al carer
velum aferent este mai mic de 5% din volumul incaperii sau a
compartimentului respectiv;
categoriile C i D (BE2 i BE1 a) de pericol de incendiu cu un vol um
aferent mai mic de 10% din volumul incaperii sau al
compartimentului respectiv, fara a depai o arie de 400 m
2
.
In cazurile exceptate se iau masuri care sa reduca
posibilitatile formarii concentratiei locale cu pericol de explozie i a
propagarii incendiului spre spatiile invecinate din cadrul incaperii
sau al cqmpartimentului respectiv.
In cazul existentei mai multorcategorii de pericol de incendiu
necompartimentate, situate in puncte distincte ale incaperii sau ale
compartimentului, se iau in consideratie sumele volumelor aferente
i respectiv ale ariilorefective ale fiecarei categorii de pericol. Pentru
categoriile C i D (BE2 i BE 1 a) de pericol de incendiu insumarea se
aplica numai daca distanta dintre spatiile respective, este mai mica
de 40 m (masurata pe orizontala).
Pentru compartimente de incendiu sau constructii,
categoria de pericol de incendiu cea mai periculoasa se extinde la
intregul velum al acestora atunci cand reprezinta mai mult de 30%
din volumul construital compartimentului sau constructiei.
2.1.7. Pentru determinarea concentratiei amestecului exploziei se
tine seam a de scaparile i degajarile de gaze, vapori sau praf, a tat in
timpul desfaurarii normale a activitatii, cat i in cazurile accidentale
16
de avarie stabilite prin proiect la instalatiile de utilitati aferente.
Grade de rezistenta la foe
2.1.8. Conditiile minime pe care trebuie sa le indeplineasca
elementele principale ale constructiei (compartimentului de
incendiu) astfel incat intreaga constructie sau compartiment sa
poata fi incadrat intr-un anumit grad de rezistenta la foe, sunt
precizate in tabelul 2.1. 9.
Tabelul 2.1.9.
CONDITll MINIME PENTRU TNCADRAREA
CONSTRUCTllLOR TN GRADE DE REZISTENTA LA FOC
Tipul
Gradul de rezistenta la foe
Nr.
elementelor
Crt.
de constructie
I II Ill IV v
0. 1 .
2. 3. 4.
5. 6.
1.
Stalpi, coloane
COJ,CA1) CO (CA1) C1 (CA2a IC2 (CA2b C4 (CA2d
pereti portanti 2
1
2 ore 2 ore 1 ora 30 min
2.
Pereti interiori CO (CA1) C1 (CA2a C2 (CA2b C3 (CA2c C4 (CA2d
neportanti 30 min 30 min 15 min 15 min
3.
Pereti exteriori CO (CA1) C1 k:;2 C3 (CA2c C4 (CA2d
neportanti 15 min 1 min 1 min
Grinzi, planee
CO (CA1)
CO (CA1) C1
C2 (CA2b C4 (CA2d
4.
nervuri,
45 min 4 min
acoperiuri 1 ora
(30min)* (30 min)*
15 min
terasa
Acoperiuri
autoportante
fara pod
CO (CA1) C1 (CA2a
C3 (CA2c C4 (CA2d (inclusiv
45 min 30 min
C2 (CA2b
5. contravantuiri),
(30min)* (15 min)*
15 min
arpanta

tara po
Panouri de
invelitoare i
CO (CA1) C1 (CA2a IC2 (CA2b C3 (CA2c C4 (CA2d
6.
suportul
continuu al 15 min - - - -
invelitorii
combustibile
17
NOTA: *In cladirile i compartimentele de incendiu In care
sarcinii termice nu depaete 840 MJ/m
2
, (cu exceptia
cla_?1nlor inalte, foarte lnalte i cu sali aglomerate, cele care
adapostesc pers?ane care nu se pot evacua singure, i cu
de 1mportanta deosebita), se pot aplica valorile
rez1stentelor la foe din paranteze.
2.1.9. Toate ale constructiei, functie de rolul
acestora, trebu1e sa 1ndepl1neasca conditiile minime de
combustibilitate i rezistenta la foe prevazute pentru lncadrarea In
gradul respectiv de rezistenta la foe, caracterizand stabilitatea la foe
a constructiei.
. Pentru ca al constructiei sa corespunda la un
de rez1stenta la foe, trebuie sa lndeplineasca ambele
cond1t11 m1nime (atat cea de combustibilitate cat i cea de rezistenta
la foe) precizate in tabelul 2.1.9.
2.1.10. Gradul de rezistenta la foe al constructiei sau al unui
compartiment de incendiu este determinat de elementul sau cu cea
mai defavorabila incadrare i se precizeaza obligatoriu In
documentatia tehnico-economica.
2.1. ._ stabilirea gradului de rezistenta la foe, respectiv a
stab11ltat11 la foe a constructiei, nu se iau In considerare urmatoarele:
2.1.11.1.$arpanta i suportul lnvelitorii constructiilorde gradul 11 sau
Ill, cu planeul spre pod nu este suspendat de arpanta
_1ar golurile acestuia sunt protejate prin elemente de
inch1de!e rez1stente fo? minimum 30 minute. La cladirile lnalte i
foarte inalte acopenunle cu pod var fi realizate integral din
materiale CO(CA 1 ).
2.1.11.2.lnvelitoarea acoperiurilor de orice fel, inclusiv
term_oizolatia _i hidroizolatia montate asupra unui suport CO (CA 1)
rez1stent la foe conform conditiilor din tabelul 2.1.9. (In
afara de tabla).
2.1.11.3.Luminatoarele i cupolele (incombustibile sau
com?ustibile) a arie lnsumata (in proiectie orizontala) nu
2_5% ?1n_aria spatiului inchis in care sunt dispuse i cele
a!e 1nd1ferent de arie, realizate cu structura CO (CA 1) i
v1tran din materiale CO ... C2(CA1, la CA2b).
2_. 1 _i tamplaria (ui, ferestre, obloane), inclusiv
f1xe pentru 1luminatul natural executate din materiale C2-C3
18
(CA2b i CA2c), in suprafata de maximum 10% din aria peretelui
exterior i astfel dispuse i intrerupte incat sa nu favorizeze
propagarea incendiului de la un nivel la altul i in lungul cladirii.
2.1.11.5.Peretii interiori despartitori neportanti sau panourile tara rol
de limitare a propagarii incendiilor incombustibile sau din materiale
combustibile cu geam ori cu plasa de sarma, daca lnaltimea
insumata a panourilor pline combustibile este de eel mult 1,20m
precum i alte categorii de pereti despartitori combustibili a caror
folosire este admisa conform prezentului normativ.
2.1.11.6.Finisajele interioare, precum i plafoanele suspendate i
pardoselile tip estrada din constructii care indeplinesc conditiile de
combustibilitate prevazute pentru planee, sau cand utilizarea lor
este admisa conform prezentului normativ.
2.1.11.7.Platformele metalice i elementele metalice care nu fac
pa rte din structura de rezistenta a constructiei.
2.1.11.8.Elementele constructive ale marchizelor, windfangurilor,
serelor, verandelor, pridvoarelor, etc.
2.1.12. In constructiile in care densitatea sarcinii termice nu
depaete 420MJ/m
2
i materialele combustibile sunt astfel
distribuite incat sa nu pericliteze stabilitatea constructiei prin
lncalzirea locala a unor elemente de constructie in timpul
incendiului, se admite utilizarea structurilor metalice neprotejate
sau partial protejate i reducerea corespunzatoare a rezistentei la
foe a stalpilor, peretilor i planeelor pana la minimm 15 minute,
considerandu-se structura indeplinete conditiile pentru gradul 11
rezistenta la foe. In aceleai conditii se pot reduce i rezistentele la
foe ale stalpilor, peretilor i planeelor realizate din alte materiale.
La cladiri inalte, foarte inalte i la sali aglomerate, precum i
la cele de productie i/sau depozitare vorfi respectate i prevederile
specifice.
2.1.13. Structurile metalice neprotejate sau partial protejate pot fi
utilizate, In conditiile normativului in general la:
compartimente i spatii echipate cu instalatii automate de stingere
cu apa care:.asigura racirea elementelor pe timpul normat;
construct11 supraterane cu maximum 15,00 m inaltime.
2.1.14. La utilizarea structurilor metalice neprotejate sau partial
protejate, se var avea in vedere rolul elementului in asigurarea
stabilitatii constructiei, categoria de importanta a constructiei,
19
numarul de persoane i valoarea bunurilor adapostite, precum i
urmarile posibile ale prabuirii constructiei datorita actiunii focului.
2.2. AMPLASAREA CONSTRUCTllLOR CONFORMAREA
LOR LA FOC.
Amplasarea
2.2.1. Constructiile supraterane civile (publice) de productie i/sau
depozitare, de regula, se amplaseaza comasate sau grupate la
distante nenormate Tntre ele, Tn limitele unor compartimente de
incendiu specifice, cu arii maxime admise Tn functie de destinatie,
gradul de rezistenta la foe eel mai dezavantajos, riscul de incendiu i
numarul de niveluri eel mai mare, (luand Tn calcul suma ariilor
construite efective).
2.2.2. Constructiile independente i gruparile sau comasarile de
constructii constituite conform art.2.2.1., se amplaseaza astfel Tncat
sa nu permita propagarea incendiilor o perioada de timp normata
sau, in cazul prabuirii, sa nu afecteze obiectele invecinate,
respectandu-se distantele minime de siguranta din tabelul 2.2.2. ori
compartimentandu-se prin pereti rezistenti la foe alcatuiti
corespunzator densitatii sarcinii termice celei mai mari, potrivit
normativului.
Tabel 2.2.2.
Dlstante de sigurants
Distante minime de siguranta (m) fata de eonstruetii
Grad de rezistenta
avand gradul de rezistenta la foe
la foe 1-11 Ill IV-V
1-11 6 8 10
Ill 8 10 12
IV-V 10 12 15
20
NOTA: 1.Pentru constructiile de productie sau depozitare din
categoria A sau B (BE3a,b) de pericol de incendiu, distantele de
siguranta fata de cladiri cu alte riscuri sau categorii de pericol de
incendiu, ie majoreaza cu 50%, tara a fi mai mici de 15,00m.
2.ln cazuri justificate tehnic, Tn cadrul limitei de proprietate,
investitorii pot stabili distante mai mici pe proprie raspundere, prin
hotarari scrise ale consiliilor de conducere respective, daca adopta
masuri de protectie compensatorii, stabilite prin proiect i scenarii
de siguranta la foe.
2.2.3. Constructiile cu destinatii sau functiuni diferite, grupate sau
comasate in cadrul unui compartiment de incendiu, se separa intre
ele cu pereti i planee corespunzatoare destinatiilor, riscurilor i
categoriilor de incendiu, precum i densitatii sarcinii termice,
conform prevederilor normativului, iar intre compartimentele de
incendiu, daca nu sunt asigurate distantele de siguranta, se prevad
elemente despartitoare verticale antifoc sau rezistente la foe (pereti)
din materiale CO (CA 1 ), rezistente la foe corespunzator densitatii
sarcinii termice, dar minimum 3 ore i dupa caz, rezistente la

In cladiri inalte i foarte inalte se pot realiza compartimente
de incendiu conform prevederilor specifice acestora.
Conformare la foe
2.2.4. Constructiile in ansamblu i elementele de constructii ale
acestora var fi astfel alcatuite i conformate incat sa nu favorizeze
propagarea focului i a fumului.
2.2.5. Pe cat posibil, activitatile cu riscuri mari de incendiu se
dispun in zone distincte ale constructiei, iar cele cu pericol de
explozie la ultimul nivel. Atunci cand aceasta dispunere nu este
posibila tehnic sau functional se iau masurile de protectie i
compartimentare necesare, conform prevederilornormativului.
2.2.6. Prin dispunerea func\iunilor in construc\ie i asigurarea
masurilor de protec\ie corespunzatoare, se va urmari eliminarea
posibilitatilor de propagare uoara a fumului i a focului in afara
compartimentelorin cares-a produs incendiul, precum i protejarea
acestora fata de ac\iunea unui incendiu din vecinatatea lor.
2.2.7. Func\iunile diferite dintr-o construc\ie, de regula, se separa
cu elemente de construc\ii verticale i orizontale rezistente la foe,
astfel alcatuite i dimensionate incat sa nu puna in pericol viata
utilizatorilor un ti mp determinat.
21
2.2.8. Constructiile cu functiuni mixte (civile, de productie i/sau
depozitare), var avea dispuse functiunile periculoase, in zone
distincte i prevazute elemente de separare corespunzatoare
riscurilor i categoriilor de incendiu, precum i densitatii sarcinii
termice a acestora, prin pereti i plan9ee rezistente la foe, ale caror
goluri functional necesare var fi protejate corespunzator
prevederilor normativului.
2.2.9. Pentru limitarea propagarii fumului i focului in constructii,
se realizeaza compartimente de incendiu, iar in interiorul acestor
compartimente se recomanda prevederea elementelor de separare
rezistente la foe.
2.2.10. Ariile construite admise pentru compartimente de incendiu
ale constructiilor civile (publice), de productie i/sau depozitare,
sunt precizate diferentiat in normativ, corespunzator gradului de
rezistenta la foe i destinatiei constructiei respective.
2.3. ALCATUIRICONSTRUCTIVE
Dispozitii generale
2.3.1. Constructiile i elementele de constructii, in general se
alcatuiesc i realizeaza astfel incat sa nu favorizeze aparitia i
propagarea incendiilor.
2.3.2. Elementele de constructie combustibile se recomanda sa nu
aiba goluri interioare iar eventualele goluri interioare ale acestora
var fi intrerupte, de regula, la eel mult 3,00 m pe verticala i 6,00 m pe
orizontala. Tntreruperile se pot executa din acela9i material ca i
elementul.
Golurile din elementele combustibile verticale nu trebuie sa
comunice cu cele din elementele combustibile orizontale.
lntreruperea continuitatii golurilor orizontale se realizeaza
obligatoriu in dreptul peretilor despartitori iar a celor verticale in
dreptu I gla n9eelor.
lntreruperea continuitatii golurilor interioare este obligatorie
i la placarile combustibile ale peretilor i tavanelor, dar nu se refera
la canalele de ventilare, la spatiul de deasupra tavanelor
suspendate cu rol de ventilare precum i la spatiile din podul
cladirilor.
2.3.3. Conti nu itatea com pan entelor com busti bi I e ale
acoperi9urilor fara pod, trebuie sa se intrerupa eel putin in dreptul
rosturilor de tasare, dilatare sau seismice ale constructiilor,
22
prin intercalarea unor elemente CO (CA 1 ), de minimum 1,00 m
latime, sau alte sisteme acceptate care sa asigure limitarea
transmiterii arderii.
Plafoane suspendate
2.3.4. Plafoanele suspendate combustibile trebuie sa aibe
continuitatea intrerupta, eel putin la limita peretilor incaperii i in
dreptul rosturilor de tasare-dilatare ale constructiei. Tntreruperile se
realizeaza prin ta9ii incombustibile sau spatii libere in planul
plafonului, de minimum 0,60 m.
2.3.5. La plafoanele combustibile sau incombustibile suspendate
de plan9ee, de regula, continuitatea golului dintre tavan i plan9eu
se intrerupe, prin diafragme din materiale CO la C2 (CA1 la CA2b),
sau in cazuri justificate tehnic, prin perdele de drencere, dispuse la
maximum 25 m pe doua directii perpendiculare.
Sunt exceptate plafoanele suspendate care nu sunt pline (te
tip perforat, lamelar, fagure, gratar sau altele similare ).
Galerii, canale
2.3.6. Montarea in aceea9i galerie, canal sau estacada a unor
conducte ori sisteme de transport pentru lichide sau gaze, al caror
amestec poate produce explozie sau incendiu, nu este admisa.
2.3.7. Galeriile, canalele i estacadele destinate transportarii
substantelor combustibile, cele care tree pe deasupra constructiilor,
precum i cele care constituie cai de evacuare a persoanelor, var fi
executate din materiale CO (CA 1 ).
2.3.8. Galeriile i canalele inchise, prin care se transporta
materialele combustibile sau contin materiale ori elemente
combustibile, vor avea asigurate posibilitati de evacuare a fumului
i, du pa caz, a gazelorfierbinti.
2.3.9. La trecerea canalelor, conductelor sau cablurilor prin pereti
i plan9ee antifoc sau rezistente la foe, se vor lua masuri
corespunzatoare de etan9are a golurilor din jurul acestora cu
alcatuiri rezistente la foe, potrivit prevederilor normativului.
2.3.10. La intrarea in constructii a galeriilor, estacadelor i a
canalelor de orice fel, se vor lua masuri de protectie a golurilor in
functie de natura materialelor din care sunt executate, precum i a
celor transportate, de destinatia spatiilor spre care acced i de rolul
23
de protectie la foe al peretelui traversat.
Atunci cand normativul nu impune masuri de protectie
speciale vor fi prevazute pline, iar Tn cazuri justificate Tn care
conditiile tehnice sau functionale nu permit montarea acestora,
golurile se pot proteja cu perdele de drencere.
Fae exceptie estacadele, galeriile canalele deschise
realizate din elemente CO (CA 1 ), prin care se transporta materiale
incombustibile, la care protejarea golurilor este obligatorie numai
cand traverseaza pereti antifoc.
2.3.11. Tn constructiile de gradul 1. .. 111 de rezistenta la foe, de
regula, peretii tuturor ghenelor verticale pentru conducte trebuie sa
fie CO (CA 1 ), rezistenti la foe minimum 15 minute, cu exceptia
cazurilor mentionate Tn normativ, Tn care sunt necesare rezistente
mai mari.
Trapele de vizitare practicate Tn peretii ghenelor
verticale pentru conducte, trebuie sa fie realizate din materiale CO
(CA1) sau, dupacaz, C1 sau C2 (CA2a, CA2b).
2.3.12. Ghenele verticale pentru conducte cabluri, la trecerea lor
prin vor avea Tnchise spatiile dintre conducte sau cabluri, cu
elemente CO (CA 1 ), rezistente la foe minimum 30 de minute, Tn toate
cazurile Tn care peretii trapele sau lor de vizitare nu sunt
rezistente la foe minimum 30 de minute.
La trecerea prin peretii de compartimentare antifoc, ghenele
orizontale se Tnchid Tn jurul conductelor a cablurilor, cu materiale
CO (CA 1) cu rezistenta la foe echivalenta cu cea a elementului
strapuns.
Elementele materialele de constructie utilizate pentru
protectia, Tnchiderea sau mascarea instalatiilor a echipamentelor,
trebuie sa fie eel putin C2 (CA2b), recomandandu-se CO sau C1
(CA 1 sau CA2a).
tuburi
2.3.13. de furn (sau de ventilare) sobele, se alcatuiesc,
executa izoleaza fata de elementele combustibile ale constructiei
conform reglementarilor tehnice Tn acest domeniu, astfel Tncat sa nu
conduca la incendii datorita transmiterii caldurii sau a scaparilor de
gazefierbinti, f!acari, scantei, etc.
2.3.14. Hotele de captare a degajarilor de caldura ale unor
echipamente, dispozitive, aparate, etc. tubulatura acestora, de
regula, vor fi realizate din materiale CO (CA 1) izolate fata de
elementele materialele combustibile alaturate. Tn cazuri justificate
24
functional, acestea potfi C1 sau C2 (CA2a sau CA2b).
2.3.15. Elementele de constructie care separa de restul constructiei
camerele crematoriile pentru gunoi, vor fi realizate din materiale
CO (CA 1) rezistente la foe minimum 1 ora rezistente la foe
minimum de 30 de minute. Camerele crematoriile vor avea
asigurata evacuarea fumului Tn exterior prin ti raj natural - organizat,
minimum 1 % din arie, sau prin sistem mecanic.
2.3.16. Tu bu rile pentru gunoi vorfi realizate din materiale CO (CA 1 ),
iar accesul din constructie la acestea se asigura, de regula, prin
exterior (logii, balcoane), sau prin Tncapere tampon separata de
restul constructiei de casa scarii prin peretii CO (CA 1 ), rezistenti la
foe minimum 1 ora i pline cu autoTnchidere, cu exceptiile
precizate Tn normativ.
Ascensoare
2.3.17. Puturile ascensoarelor I 1 n general ale sistemelor de
transport pe verticala, inclusiv Tncaperile pentru aferente
acestora, se separa de restul constructiei prin elemente CO (CA 1) cu
rezistenta la foe corespunzatoare riscului (categoriei de pericol) de
incendiu, tipului de cladire i destinatiei, dar nu mai putin de 1 ora
pentru pereti
Putunle ascensoarelorde interventie Tn caz de incendiu, vor
corespunde prevederilor specifice acestora.
2.3.18. Tn casele de scari de evacuare nu este admisa amplasarea
ascensoarelor pentru materiale, precum i a oricarui sistern de
transport de materiale pe verticala.
2.3.19. Pentru ascensoarele de persoane Tnglobate In case de scari
sau amplasate In atriumuri ori dispuse In exteriorul constructiilor,
precum cele pentru acces la platforme, galerii sau pasarele
deschise, nu este obligatorie separarea de restul constructiei prin
elemente rezistente la foe, conform prevederilor art.2.3.17.
Finisaje
2.3.20. Finisajul pe caile de evacuare a persoanelor trebuie sa fie
de regula, CO (CA 1 ). Se admit prdoseli din lemn machete
maximum 2 cm grosime, precum finisajele din folii de max. 0,5 cm
vorfi lipite pe suport CO (CA 1), cu exceptiile prevazute
1n normat1v.
25
2.3.21. La placarea cu materiale combustibile a peretilor CO (CA 1 ),
rezistenti la foe, se vor lua masurile corespunzatoare de protectie,
cum sunt: tratare cu substante ignifuge, intreruperi locale ale
continuitatii materialelor combustibile, prevederea instalatiilor
automate de stingere, etc., conform prevederilor reglementarilor
tehnice.
2.3.22. Finisajele i tratamentele termice sau fonice combustibile
montate pe pereti CO (CA 1) rezistenti la foe, nu vor crea goluri cu
adancimea mai mare de 20 cm fa ta de acetia.
2.3.23. Plafoanele false, placarile, tratamentele termice i fonice,
pardoselile inalte, precum i finisajele combustibile vor fi montate
sau protejate fata de aparate electrice, corpuri de iluminat i in
general de orice sursa de incalzire, astfel incat sa nu fie posibila
aprinderea lor.
Pereti cortina
2.3.24. Peretii cortina utilizati la inchiderile perimetrale ale
constructiilor, de regula, se realizeaza din materiale i elemente de
constructie CO la C2 (CA 1 la CA2b), asigurand rezistenta la foe
corespunzatoare conditiilor de incadrare in gradul de rezistenta la
foe al constructiei.
2.3.25. Peretii cortina vorfi astfel proiectati, alcatuiti i realizati in cat
sa intarzie propagarea incendiilor de la un nivel la altul, atat prin
exteriorul constructiei (pe fatada), cat i prin interiorul constructiei.
2.3.26. Pentru intarzierea propagarii incendiilor prin exteriorul
constructiei (pe fatada) vitrarile peretilor cortina se separa pe
verticala prin zone pline cu inaltimea de eel putin 1,20 m, etane la
foe minimum 30 minute.
2.3.27. fn dreptul planeelorde rezistenta ale constructiei i pe toata
grosimea acestora, spatiul liber dintre peretele cortina i planeu se
etaneaza cu materiale CO (CA 1 ), asigurandu-se minimum 30 de
minute etaneitate la foe, astfel incat sa se intarzie propagarea
incendiilor prin interior. f n toate situatiile, pentru o mai buna
comportare la foe se potaplica i vopselele termospumante.
2.3.28. Pentru intarzierea propagarii fumului i a focului, la peretii
cortina care nu au parapete pline CO (CA 1) rezistente la foe minimum
30 de minute, sub planeele de rezistenta ale constructiei se dispun
ecrane continue de eel putin 0,50 m Tnaltime din materiale CO (CA 1 ),
26
etane la foe minimum 30 minute. Atunci cand plafoanele false sunt
dispuse la limita inferioara a ecranelor, in plafoane se vor asigura
spatii libere (traforuri) prin care fumul sa patrunda in spatele
ecranului. Ecranele pot fi Tnlocuite cu instalatie automata tip drencer
care sa asigure perdea de protectie.
2.3.29. Peretii cortina se ancoreaza cu elemente din otel de
structura de rezistenta a constructiei pe care o Tnchide perimetral.
2.3.30. Materialele termoizolante utilizate la peretii cortina vor fi
co ... C2 (CA1 ... CA2b).
Casascarii
2.3.31. Peretii caselor de scari inchise din constructiile de gradul
I ... 111 de la foe, de regula, trebuie sa fie CO (CA 1 ), rezistenti
f?c 2 ore i 30 minute i dupa caz, rezistenti la explozie,
1ar in clad1nle de gradul IV i respectiv V de rezistenta la foe, ei pot fi
C1 (CA2a) sau C2(CA2b), cu rezistenta la foe de minimum 30 minute
i respect iv 1 Fae exceptie situatiile prevazute Tn normativ.
Gros1mea de perete din spatele nielor sau liturilor
i_n peretii de scari, trebuie sa asigure rezistenta la
foe de 45 minute pentru constructiile de gradul 1. .. 111 i
respect1v 15 minute la cele de gradul IV ... V de rezistenta la foe.
2.3.32_. Planeele cladirilor din gradul I. .. II I de rezistenta la foe care
separa casele de scari i caile lor de ieire spre exteriorfata de restul
trebuie sa fie CO (CA 1) cu rezistenta la foe de eel putin 1
?ra. La clad1nle de gradul IV-V se vor respecta conditiile de in cad rare
1n gradul de rezistenta la foe.
2.3.33. Grinzile, podestele i rampele scarilor interioare inchise sau
de_:;chise trebuie sa fie CO (CA 1 ), cu rezistenta la foe de minimum 1
om Tn de gradul 1. .. 111 i eel putin din clasa C2 (CA2b) i
rnz1stenta la foe 45 minute Tn constructii de gradul IV, respectiv 15
Tn constructii de gradul V de rezistenta la foe. Fae exceptiie
s1tuat11le precizate Tn normativ.
Elementele de protectie a golurilor de acces la casele de
scan de evacuare, vorTndeplini conditiile prevazute Tn normativ.
Atrium
2.3.35. Prevederile normativului se refera la atriumurile inchise
cu latimea de eel putin \f?H (in care H este cea mai
inalt1me a atriumului, dar minimum patru niveluri ale constructiei).
27
2.3.36. Realizarea unor atriumuri care nu indeplinesc condi\iile
minime de dimensionare precizate, este admisa numai daca se iau
masuri corespunzatoare de protectie care sa impiedice
transmiterea focului de la un nivel la altul, prin efectul de co
(protectia golurilor cu elemente rezistente la foe, copertine,
balcoane, perdele de apa, etc., du pa caz).
2.3.37. Pentru inchiderile perimetrale ale atriumurilor, de regula, se
utilizeaza materiale i elemente de constructie CO (CA 1), rezistente
la foe minimum 15 minute cu excep\ia unor materiale aferente
vitrarilor {garnituri, chituri, masticuri, etc.) care pot fi din clasa de
combustibilitate C1 sau C2 (CA2a sau CA2b).
2.3.38. Atunci cand atriumurile se inchid perimetral cu panouri
vitrate fata de restul constructiei, aceste inchideri se realizeaza
astfel in cat sa nu favorizeze propagarea incendiilor de la un nivel la
altul. Vitrarile se separa pe verticala prin zone pline cu inaltimea de
eel pu\in 1,20 m, etane la foe minimum 1 ora.
Zonele pline dintre vitrari, pot fi inlocuite pe planee
orizontale continue (copertine), CO (CA 1 ), rezistente la foe minimum
1 ora, i latimea de eel pu\in 1,20 m masurata pe orizontala.
2.3.39. Circula\iile comune orizontale care sunt deschise spre
atrium, se prevad la limita lor spre atrium (sub planee) cu ecrane
continue din materiale CO (CA 1 ), etane la foe minimum 1 ora, cu
inaltimea de eel pu\in 0,50 m, realizate similar prevederilor art.
2.3.28., fara a fi admisa inlocuirea lor cu instalatie automata tip
sprinkler sau drencer.
2.3.40. Daca din considerente functionale se prevad pereti pentru
separarea atriumurilor de restul construc\iei, acetia trebuie sa fie
CO (CA 1) cu rezistenta la foe corespunzatoare densita\ii sarcinii
termice, dar minimum 1 ora. Vitrarile acestora nu vordepai 30% din
suprafata peretelui i vor fi CO (CA1), rezistente la foe eel pu\in 15
minute, daca normativul nu stabilete altfel.
2.3.41. In atriumuri se pot utiliza dotari (fixe sau mobile) din
materiale CO ... C2(CA1 la CA2b), iar densitatea sarcinii termice nu
va depai 420 MJ/m
2
La determinarea densitatii sarcinii termice se
ia in considerare eel mai mare nivel al atriumului delimitat de pere\i,
(in afara celui de la parter).
2.3.42. Luminatoarele i cupolele care acopera atriumurile se pot
realiza cu structura CO (CA 1) ivitrari CO ... C2(CA1 la CA2b) care nu
28
se iau Tn considera\ie la determinarea gradului de rezistenta la foe al
constructiei.
2.3.43. Tn constructiile cu atrium, nu se recomanda dispunerea
adiacenta neseparata de atrium, a unor spa\ii cu rise mare de
incendiu. Atunci cand totui se prevad, (pentru activitati comerciale,
expozitii permanente cu exponate combustibile i altele similare cu
densitatea sarcinii termice peste 840 MJ/m
2
), aceste spatii se
echipeaza obligatoriu cu instalatii automate de semnalizare i
stingere a incendiilor.
2.3.44. Depozitele de materiale i/sau substante combustibile
neseparate fata de atriumuri prin elemente rezistente la foe
corespunzatoare densitatii sarcinii term ice, nu sunt admise.
Tncaperi de depozitare
2.3.45. Tncaperile de depozitare a materialelor i substantelor
combustibile solide cu aria mai mare de 36 m
2
situate in construc\ii cu
alte destina\ii, de regula, se separa fata de restul constructiei prin
pereti i planee CO (CA 1) avand rezistenta la foe corespunzatoare
densita\ii sarcinii termice (tabel 2.4.2.), daca normativul nu
stabilete altfel.
Construc\iile pentru depozite se realizeaza conform
prevederilor specifice.
2.3.46. Golurile de comunicatie functionala din elementele de
compartimentare ale depozitelor precizate la 2.3.45. se protejeaza
cu elemente corespunzatoare prevederilor normativului.
Evacuarea fumului in caz de incendiu la aceste depozite
este obligatorie i se asigura prin dispozitive cu deschiderea
automata in caz de incendiu, avand aria libera de minimum 1 % din
suprafata pardoselii sau cu sisteme mecanice de desfumare,
corespunzator alcatuite, distribuite i dimensionate.
Tncaperi pentru instalatii utilitare
2.3.47. Statiile de pompare a apei pentru incendiu, grupurile
electrogene care constituie surse electrice de rezerva ce
alimenteaza dispozitive de protectie la foe, vane de incendiu i altele
similare, se separa de restul constructiei, de regula, prin pereti CO
(CA 1 ), fara goluri i cu limita de rezistenta la foe de eel putin 3 ore i
planee 1 ora i 30 de minute, avand asigurat acces Uordin exterior.
Se admite i comunicarea cu restul constructiei a acestor functiuni
numai dintr-un coridor comun, prin Ua cu rezistenta la foe de
29
minimum 1 ora i 30 minute, echipata cu dispozitive de
autoTnchidere sau Tnchidere automata Tn caz de incendiu.
2.3.48. Salile de cazane aferente sistemului de incalzire central a se
separa de restul constructiei prin pereti i planee din materiale CO
(CA 1) cu rezistenta la foe conform reglementarilor specifice, dar
minimum 1 ora i 30 de minute.
Tn peretii de separare se admit goluri de comunicare cu restul
constructiei, protejate cu Ui CO (CA 1 ), rezistente la foe minimum 15
minute.
2.3.49. Tncaperile pentru ventilatoare, filtre, camere de desprafuire
i cicloane, prin care se vehiculeaza gaze, vapori, praf sau deeuri
combustibile se separa functional fata de restul cladirii prin elemente
despartitoare CO (CA 1), cu rezistenta la foe corespunzatoare, dar
eel putin 1 ora. Accesul la aceste Tncaperi, de regula, trebuie sa fie
din exterior sau din Tncaperi fara riscuri sau pericole de incendiu (cu
densitatea sarcinii term ice sub 105MJ/m2).
Spatii cu pericol de explozie categoria A (BE3a) i B
(BE3b )de pericol de incendiu
2.3.50. Constructiile care adapostesc functiuni cu pericol de
explozie se realizeaza din materiale i elemente de constructie CO
(CA1). . .
La constructiile independente cu pericol de exploz1e se
recomanda utilizarea elementelor de constructie UOare, CO (CA 1 ),
iar acoperiul aces tor constructii trebuie sa fie fara pod.
2.3.51. Tncaperile i spatiile cu pericol de explozie categoria A
(BE3a) sau B(BE3b) de pericol de incendiu, daca nu pot fi dispuse in
afara constructiilor cu alte destinatii, se separa de restul constructiei
prin elemente CO (CA 1 ), rezistente la explozie i, du pa caz, la foe,
corespunzator alcatuite i dimensionate Tn conformitate cu
prevederile reglementarilortehnice de specialitate.
Planeele i elementele lor de sustinere vor fi astfel
executate Tncat sa nu fie deplasate de suflul exploziei.
2.3.52. Practicarea unor goluri Tn peretii rezistenti la explozie nu
este admisa decat Tn cazuri exceptionale, impuse de necesitati
tehnologice sau functionale i numai daca sunt protejate
corespunzator prevederilor din prezentul normativ.
. 2.3.53. Strapungerea peretilor rezistenti la explozie de catre
conducte, conductoare sau cabluri electrice, este admisa numai Tn
30
cazuri de stricta necesitate I 1n conditiile luarii masurilor de
protectie care sa asigure impiedicarea trecerii vaporilor, gazelor i
prafului combustibil.
2.3.54. Planeele rezistente la explozie, trebuie sa Tndeplineasca
conditiile asigurate de catre peretii rezistenti la explozie ai spatiului
respectiv.
2.3.55. lncaperile i spatiile cu pericol de explozie nu vor avea
tavane false i zone neventilate care sa faciliteze producerea
concentratiilor periculoase de aer cu gaze, vapori sau praf
combustibil. Tn Tncaperile cu degajari de praf combustibil, finisajul va
permite curatirea uoara a suprafetelor.
2.3.56. lncaperile i spatiile inchise cu pericol de explozie trebuie sa
aibe asigurate in peretii exteriori sau Tn acoperi, goluri pentru
decomprimare Tn caz de explozie, cu aria total a de minimum 0,05 m
2
la 1 m
3
din volumul Tncaperii respective. Adoptarea unui procent mai
mic este admisa pe baza unui calcul justificativ, din care sa rezulte ca
prin aceasta stabilitatea cladirii nu e s t ~ afectata. v
Golurile pentru decomprimare se amplaseaza 1n
vecinatatea surselor de explozie, avandu-se Tn vedere ca efectul
suflului exploziei in exteriorul constructiei sa nu afecteze obiecte
invecinate sau cai publice de circulatie.
2.3.57. Golurile ce se prevad pentru decomprimare Tn caz de
explozie pot fi neinchise sau inchise. Elementele de Tnchidere,
proiectate i realizate astfel incat sa cedeze la presiunea datorata
exploziei, pot fi constituite din: panouri sau portiuni de perete sau
acoperi de tip UOr (dislocabile sau rabatabile), ferestre i/sau
luminatoare cu geam simplu nearmat care sa cedeze la presiunea de
eel mult 118 daN/m
2

2.3.58. Tn spatiile Tn care se pot produce amestecuri explozive de
aer cu gaze, vapori sau praf, stratul de uzura al pardoselilor trebuie
sa fie executat din materiale care la lovire sa nu produca scantei
ca pa bile sa initieze aprinderea respectivelor amestecuri explozive.
2.3.59. Tn incaperi i spatii cu pericol de explozie, tamplaria i
sistemele de actionare a acesteia se vor realiza sau proteja astfel
incat, prin manevrare, sa nu produca scantei capabile sa initieze
aprinderea amestecurilor explozive .
2.3.60. Delimitarea zonelor din constructii pana la care se extind
masurile de protectie impuse de spatiile incadrate in categoriile A
31
(BE3.) i B(BE3b) de pericol de incendiu se face avand Tn vedere
posibilitatea prezentei amestecurilorde aercu gaze, vapori sau praf,
Tn concentratii care sa prezinte pericol de explozie, Tn timpul
functionarii normale i Tn caz de avarie a instalatiilor utilitare
aferente.
2.4. LIMITAREA PROPAGARll FOCULUI $1 A FUMULUI
Dispozitii generate
2.4.1. Elementele de constructii, pereti i planee utilizate pentru
limitarea propagarii incendiilor i a efectelor acestora, precum i a
exploziilor, sunt de tipul:
antifoc (AF);
.rezistente la foe (RF);
rezistente la explozie (RE);
etane la foe (EF)
Protectia golurilor functionale din aceste elemente de
constructii, se realizeaza, dupa caz, cu Ui, obloane, cortine,
Tncaperi tampon sau tamburi deschii, alcatuite i dimensionate
conform normativului.
2.4.2. Tn functie de densitatea cea mai mare a sarcinii termice din
spatiile pe care le desparte, de regula, peretii trebuuie sa reziste la
foe conform tabel 2.4.2., daca prevederile normativului nu stabilesc
alteconditii.
Tabet 2.4.2.
Densitatea sarcinii termice (q) Rezistenta la foe minima admisa
(MJ/m
2
) (ore, minute)
< 210 30 minute
210+420 1 ora
--
421 + 630 2 ore
-
631 + 840 3 ore
841 + 1260 4 ore 3 *
1261 + 1680 5 ore 3 *
1681 + 2940 6 ore 3 *
> 2940
7 ore :;.:i.
. NOTA: *) Valoarea de 3 ore (paranteze) se aplica Tn toate cazurile Tn
care se prevad instalatii automate de stingere a incendiilor.
32
ELEMENTE ANTIFOC $1 PROTECTIA GOLURILOR DIN
ACESTEA(AF)
Pereti antifoc
2.4.3. Peretii antifoc se executa din materiale CO (CA 1 ), astfel
amplasati, alcatuiti i dimensionati Tncat sa reziste la efectele
incendiilor din compartimentele de incendiu pe care le separa.
2.4.4. Peretii antifoc trebuie sa Tndeplineasca Tn caz de incendiu
functia de compartimentare, pastrandu-i stabilitatea, rezistentele
mecanice i capacitatea de izolare termica pe timpul normat, Tn
functie de densitatea sarcinii term ice conform tabelului 2 .4.2. dar eel
putin 3 ore .
2.4.5. Tn cladirile parter i Tn cazurile precizate Tn normativ,
compartimentarea antifoc se poate realiza prin pereti CO (CA 1) care
asigura numai rezistenta la foe prevazuta la art.2.4.2.
2.4.6. In constructiile cu structuri din beton armat sau metalice,
peretii antifoc pot fi Tnglobati direct Tn aceste structuri, care vor fi
astfel executate sau protejate Tncat sa aiba rezistenta la foe eel putin
egala cu cu cea necesara pentru peretii antifoc respectivi.
2.4.7. Peretii antifoc care separa, pe anumite portiuni ale lor, spatii
cu pericol de explozie, trebuie sa Tndeplineasca pe aceste portiuni i
conditiile prevazute pentru peretii rezistenti la explozie.
2.4.8. Nuse ad mite 1ncastrarea Tn peretii antifoc a planeelor sau a
elementelor constructive care au rezistenta la foe mai mica de 2 ore,
permitandu-se numai rezervarea acestora (libera sau articulata).
Rezemarea grinzilor metalice pe pereti antifoc se realizeaza astfel
Tncat grind a dilatata sa nu dea Tmpingeri laterale Tn peretele antifoc.
2.4.9. Rosturile dintre peretii antifoc i planee, stalpi, acoperiuri
i peretii exteriori ai constructiei, se etaneaza cu materiale care sa
asigure o rezistenta la foe de eel putin 1 ora i 30 de minute.
2.4.10. Peretii antifoc trebuie sa depaeasca planul exterior al
acoperiurilor, luminatoarelor, peretilor din clasa de tuminozitate C3
sau C4 (CA2c,d), pe care Ti intersecteaza (fig. 2.4.10.), astfel:
0,60 m (masurat pe verticala), fata de orice astfel de element
combustibil al acoperiurilori luminatoareloraflate la mai putin de
33
PLAN
2 1
0.60
o.30 SECTIUNI
.u
Fig.2.4.10.
1-perete antifoc; 2-luminator; 3-acoperi!? combustibil; 4-inchidere
perimetrala combustibila (pereti exteriori)
4,00 m distanta de peretele antifoc, inclusiv a acoperiurilor cu
suport din tabla i termoizolatie hidroizolatie necombustibile.
0,30 m (masurat pe orizontala) fata de pereti exteriori i streaini
din clasa de combustibilitate C3 sau C4, respectiv (CA2 c,d).
2.4.11. Depairea de catre peretii antifoc a planului acoperiurilor
cu lnvelitoare i termoizolatie executate din materiale combustibile
montate pe placa din beton armat, precum i a acoperiurilor
executate In lntregime din materiale CO (CA 1 ), nu este obligatorie.
2.4.12. Peretii rezistenti la foe cu rol de pereti antifoc prevazuti la
art.2.4.5., trebuie sa depaeasca planul exterior al acoperiurilor,
luminatoarelor peretilor etc. combustibili pe care Ti intersecteaza,
conform prevederilor stabilite pentru peretii antifoc.
34
2.4.13. Pe acoperiuri. pe o distanta de eel putin 4,00 m In ambele
parti ale peretelui. antifoc sau rezistent la foe, luminatoarele trebuie
sa fie din materiale CO (CA 1 ), fixe cu geam armat (fara ochiuri
mobile).
2.4.14. planului acoperiurilor, al sau a
pere\ilor combustibili. clasa C3 sau C4 (CA2c,d), poate fi lnlocuita
prin CO (CA 1) de sau respectiv de perete, cu
latimea de eel putin 6,00m.
2.4.15. Tn cazul ciadirilor cu lnaltimi diferite, de regula, peretii antifoc
se prevad la constructia cea mai lnalta (fig. 2.4.15.), pe toata
lnaltimea acesteia sau pe eel pu\in 8,00 m lnaltime fata de
constructia maijoasa.
Se admite prevederea peretilor antifoc la constructia mai
joasa daca aceasta este astfel alcatuita !neat incendiul sa nu se
poata propaga prin peretelui antifoc (fig.2 .4.15.). Tn acest
sens, pe distanta de 6,00 m de la construc\ia mai lnalta, portiunea de
clad ire maijoasa trebuie sa lndeplineasca urmatoarele condi\ii:
(terasa) sa fie fara goluri, cu rezistenta la foe de
minimum 1 ora lnvelitoare CO (CA 1) sau protejata cu materiale CO
(CA 1) de ciment slab armata, dale, pietri, zgura, mortar de
perlit, etc.);
.1ncaperile din portiunea respectiva sa fie prevazute cu instalatii
automate de stingere a incendiilor, atunci cand densitatea sarcinii
term ice din interiorul lordepaete 840 MJ/mp.
2.4.16. Peretii antifoc se amplaseaza astfel !neat sa se evite
posibilitatile de propagare a incendiului dintr-un compartiment de
incendiu In altul, prin golurile neprotejate din peretii exteriori,
dispuse la colturile intrande ale constructiilor, (fig.2.4.16.a.) sau prin
incendierea unor constructii combustibile amplasate In vecinatate
(fig.2.4.16.b.).
2.4.17. Tn cazurile In care peretii antifoc sunt amplasati la colturile
intrande ale cladirilor In forma de L sau U (fig.2.4.16.), golurile din
peretii exteriori adiacen\i se dispun astfel In cat distanta dintre ele sa
fie de eel putin 4,00 m. Atunci cand se prevad goluri functionale In
aceasta portiune, se considera protejate daca sunt cu tamplarie fixa
CO (CA 1) geam arm at, ori cu elemente de lnchidere rezistente la
foe 45 minute, prevazute cu autolnchidere sau Tnchidere automata
In cazde incendiu.
35
R F ~ 3 h
SECTIUNE
SECTIUNE
l
R F ~ 3 h l
SECTIUNE
R F ~ 3 h
PLAN
Fig. 2.4.15.
CD
R F ~ 3 h CD
CV Q)
SECTIUNE
SECTIUNE
I
CV
1-perete antifoc; 2-construc\ie joasa; 3-constructie lnalta;
4-acoperi I plam;;eu (RF>1 ora)
36
l"lCHI ERi P RIM TRAL
(F'ATAOEJ
a
Fig. 2.4.16. a,b
1. perete antifoc; 2. ferestre
Fig. 2.4.17.
1. perete antifoc; 2. ferestre
b
PUN MINIM 4.00m
TAMPLARIE OBISNUITA
jf
2.4.18. Strapungerea peretilor antifoc cu elemente metalice este
admisa, daca se iau masuri Tmpotriva transmiterii caldurii prin
conductibilitate (alegerea unor trasee judicioase, lndepartarea
materialelor combustibile, protejarea locala a elementelor rnetalice,
etc.). Golurile din jurul elementelor metalice se vor realiza astfel
incat sa permita dilatarea libera a acestora i se etaneaza cu
materiale CO (CA 1) la C2 (CA2b), care sa asigure o rezistenta la foe
de minimum 1 ora i 30 de minute.
2.4.19. Traversarea peretilor antifoc de catre conducte, canale de
ventilare, conductoare i cabluri electrice, este admisa numai daca
suntlndeplinite urmatoarele conditii:
spatiile Ii be re in jurul conductelor, cablurilor i conductoarelor
electrice, etc., (inclusiv cele pozate In canale), se Inch id cu materiale
CO (CA 1 ), asigurandu-se rezistenta la foe egala cu cea a peretelui;
canalele de ventilare ce tree prin perete vor fi incombustibile, iar
golul dintre perete i acestea se etaneaza cu materiale CO (CA 1 ),
rezistente la foe eel putin 1 ora i 30 de minute;
trecerea conductelor i a canalelor de ventilare se realizeaza astfel
incat sa nu produca dislocari ale unor portiuni de perete datorita
dilatarii lor sub efectul creterilorde temperatura;
canalele de ventilare se prevad cu sisteme de obturare, cu
inchidere automata in caz de incendiu (clapete antifoc cu rezistenta
ore);
se asigura evitarea aprinderii materialelor combustibile din
vecinatatea canalelor de ventilare i a conductelor meta lice, datorita
caldurii transmise prin conductibilitate (trasee corespunzatoare,
termoizolare, etc.).
Protectia golurilordin pereti antifoc
2.4.20. Peretii antifoc, de regula, se realizeaza fara goluri.
Practicarea unor goluri in aceti pereti se ad mite numai atunci cand
activitatea sau functionalitatea impun prevederea lor (pentru
circulatie, transport, supraveghere, etc.) i sunt protejate
corespunzator prevederilor normativului.
Suprafata totala admisa de goluri nu trebuie sa fie mai mare
de 25% din cea a peretelui antifocin care sunt practicate.
2.4.21. Golurile de circulatie, transport, supraveghere, etc. din
peretii antifoc i, dupa caz, planee antifoc, se protejeaza
obligatoriu cu elemente corespunzatoare, care pot fi: Ui, obloane,
cortine, incaperi tampon sau tamburi deschii antifoc, realizate
conform normativului (la planee se utilizeaza numai obloane sau
chepenguri).
38
obloane, cortine antifoc
2.4.22. Golurile functionale din peretii antifoc, avand rezistenta la
foe 1 ora i 30 minute i echipate cu dispozitive de autolnchidere sau
lnchidere automata Tn caz de incendiu, in functie de cerintele
functionale.
2.4.23. Uile antifoc i sistemele lor de inchidere, trebuie sa
lndeplineasca conditiile din reglemetarile tehnice specifice.
2.4.24. Obloanele antifoc i cortinele de siguranta antifoc, se
alcatuiesc i realizeaza, In general, similar cu uile antifoc.
Tncaperi tampon antifoc
2.4.25. In cazul cand datorita unor condi1ii functionale, protec\ia
golurilor din peretii antifoc nu se poate realiza prin Ui, obloane sau
cortine 9ntifoc, golurile se pot proteja prin incaperi tampon antifoc.
lncaperile antifoc se realizeaza conform schemei din
fig.2.4.25. i a conditiilordin normativ.
TAMPON
PLAN SECTIUNE
Fig. 2.4.25.
1 - perete antifoc; 2 - incaperii tampon;
3 - peretii incaperii tampon; 4 - rezistente la foe.
39
2.4.26. Peretii $i plan$eele Tncaperilor tampon antifoc trebuie sa fie
CO (CA 1) $i rezistenti la foe eel putin 1 ora.
Se recomanda ca amplasarea lncaperilortampon sa se faca
alipit pereteiui antifoc $i sa fie dispuse spre spa!iile cu densitatea
sarcinii term ice mai mica.
2.4.27. Tn peretii Tncaperilor tampon se ad mite practicarea numai a
goiurilor strict necesare pentru circulatie. Pentru realizarea ventiiarii
sau evacuarii fumului din Tncaperile tampon se pot realiza goluri in
pereti sau plani?ee.
2.4.28. Golurile pentru circulatie practicate in peretii Tncaperilor
tampon antifoc, se protejeaza cu U$i rezistente la foe eel putin 45
minute, prevazute du pa caz, cu dispozitive de autoinchidere sau cu
Tnchidere automata in caz de incendiu.
Tamburi deschii antifoc
2.4.29. Tn cazuri exceptionale, cand datorita necesitatilor
functionale, protectia golurilor din peretii antifoc nu se poate realiza
cu U$i, obloane, cortine sau incaperi tampon antifoc, pot fi prevazuti
tamburi deschi$i antifoc.
2.4.30. Tamburii deschi$i antifoc trebuie sa aiba latimea egala cu
cea a golului protejat, iar lungimea totala de minimum 4,00 m.
Amplasarea lor poate fi facuta alipit peretelui antifoc sau Tn ambele
parti ale acestuia (conform fig.2.4.30.).
40
CD CD
> 4.00 > 4.00
a) b)
Fig. 2.4.30.
1 - perete 2 - tamburului deschis; 3 - peretii tamburului
desch1s; 4 - spnnklere {drencere).
2.4.31. Peretii $i plan!?eele tamburului deschis antifoc trebuie sa fie
re.al_izati din m_ateriale CO (CA 1 ), fara goluri $i cu rezistenta la foe de
min1muryi 1 ora.
In tamburii deschi$i trebuie sa se prevada sprinklere sau
cu actionare automata in caz de incendiu, amplasate cate
unul la f1ecare 1 m
2
de suprafata orizontala a tamburului.
Plan tee antifoc
_Plan!?eele antifoc sunt elemente de constructie orizontale
sau care volume Tnchise din constructii inalte $i
foarte 1nalte (compart1mente de incendiu constituite din unul pana la
41
trei niveluri succesive cu aria desfa9urata prevazuta Tn normativ) ,
sau separa functiuni cu riscuri mari de incendiu.
2.4.33. Plan9eele antifoc se realizeaza din materiale CO (CA 1 ), cu
rezistenta la foe minimum 2 ore 9i tara goluri sau cu goluri strict
functionale, protejate conform normativului.
ELEMENTE REZISTENTE LA FOC $1 PROTECTIA
GOLURILOR(RF)
Pereti i protectia golurilor
2.4.34. Conditiile minime 9i de rezistenta la foe pentru peretii
rezistenti la foe, sunt stabilite Tn prezentul normativ, precum :;;i Tn
reglementarile tehnice de specialitate.
Pentru cazurile Tn care reglementarile nu prevad conditii
speciale, combustibilitatea 9i rezistenta la foe a acestor pereti se
stabile9te prin documentatia tehnico-economica Tn functie de gradul
de rezistenta la foe al constructiei, densitatea sarcinii termice a
incaperilor 9i rolul de separare al peretilor.
2.4.35. Golurile de circulatie functionala practicate Tn peretii
rezistenti la foe se protejeaza corespunzator condi1iilor precizate Tn
normativ 9i in reglementarile tehnice de specialitate.
Planee i protectia golurilor
2.4.36. Plan9eele pot constitui elemente de Tntarziere a propagarii
incendiilorTn interiorul unui compartiment de incendiu, numai atunci
cand sunt rezistente la foe conform prevederilor normativului 9i nu au
goluri, sau daca golurile practicate in ele sunt protejate cu elemente
de inchidere corespunzatoare.
2.4.37. Conditiile privind combustibilitatea 9i rezistenta la foe a
plan9eelor folosite pentru a separa Tntre ele spatii cu functiuni
importante 9i Tncaperi cu rise mare de incendiu, precum 9i ale
plan9eelor care delimiteaza cai de evacuare, sunt cele prevazute in
normativ 9i in reglementari de specialitate.
2.4.38. Golurile functionale din plan9eele intermediare rezistente la
foe, care constituie elemente de Tntarziere a propagarii focului, se
protejeaza prin elemente rezistente la foe, prevazute dupa caz, cu
dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de
incendiu.
42
In cazuri justificate cand nu se pot realiza elemente
rezistente la foe, protectia golurilor poate fi asigurata numai prin
prevederea pe conturul golului (sub plan9eu), a unor ecrane CO
(CA 1) 9i perdele de apa cu intrare Tn functiune automata in caz de
incendiu, sau alte sisteme de protectie agrementatetehnic.
2.4.39. In cladirile cu pod, de gradul 1. .. 111 de rezistenta la foe golurile
prevazute in plan9eele spre pod se protejeaza cu elemente de
inchidere rezistente la foe minimum 30 minute.
Separarea portiunilor mansardate ale constructiei, fata de
poduri ale acesteia se realizeaza cu pereti CO (CA 1) rezistenti la foe
minimum 2 ore, iar golurile de comunicare functional a din ace9tia se
protejeaza cu u9i rezistente la foe minimum 45 de minute, echipate
cu dispozitive de autoinchidere sau Tnchidere automata Tn caz de
incendiu.
ELEMENTE REZISTENTE LA EXPLOZIE $1 PROTECTIA
GOLURILOR (RE)
2.4.40. Elementele de separare fata de restul constructiei, a
incaperilor cu pericol de explozie (categoriile A (BE3a) 9i B (BE3b)
de pericol de incendiu), vorfi CO (CA 1) 9i rezistente la explozie.
2.4.41. Separarea incaperilor sau spatiilor cu pericol de explozie
fata de alte incaperi cu riscuri, categoriile de pericol sau destinatii din
cladire, inclusiv fata de Tncaperile tampon, trebuie sa se faca prin
pereti 9i plan9ee rezistente la explozie, alcatuite 9i realizate conform
normativului.
2.4.42. Alcatuirea 9i dimensionarea peretilor rezistenti la explozie
se determina prin calcul astfel Tncat ace9tia sa nu se prabu9easca
sub suprapresiunii care se produce in incaperile respective,
funct1e. de _suprafetele de decomprimare asigurate (ferestre,
panoun, luminatoare, acoperi9uri zburatoare, trape, etc.).
2.4.43. rezistenti la explozie trebuie sa Tmpiedice 9i
propagarea incendiului din spatiile invecinate spre incaperile cu
penc?I de explozie, rezistenta lor la foe fiind stabilita in functie de
dens1tatea sarcinii term ice a incaperilor respective.
2.4.44. Practicarea unor goluri in peretii rezistenti la explozie nu
este .admisa_ decat in cazuri exceptionale, impuse de necesitati
funct1onale :;;1 numai daca sunt protejate corespunzator prevederilor
din prezentul normativ.
43
2.4.45. Strapungerea peretilor rezistenti la explozie de catre
conducte, conductori sau cabluri electrice, se admite numai Tn cazuri
de stricta necesitate functionala, cu conditia respectarii prevederilor
normativului.
2.4'.46. comunicare functionala prevazute Tn peretii
la exploz1e, se protejeaza prin Tncaperi tampon antiex, l?i
nur:ia1 Tn cazuri_exceptionale justificate tehnic prin tamburi deschil?i
ant1ex. Aceeal?I prevedere se aplica l?i pentru comunicarea Tntre
Tncaperi cu pericol de explozie, Tn cazurile In care comunicarea
directa ar prejudicia siguranta sau atunci cand Tncaperile sunt
situate Tn compartimente de incendiu diferite.
2.4.4!,. tampon l?i tamburii deschil?i antiex prevazuti in
rez1stent1 la explozie, se realizeaza similar celor de la peretii
recomandandu-se ca peretii i planeele acestorTncaperi sa
fie amplasate spre spatiile mai putin periculoase. Ul?ile incaperii
tampon antiex vor avea asigurate in afara de cerintele prevazute la
pct. 2.4.28. l?i masuri specifice de protectie astfel in cat prin manevre
sa nu permita scantei capabile sa initieze aprinderea amestecurilor
explozive respective.
La incaperile tampon l?i tamburii deschil?i antiex ce separa
spat11 in care se produc degajari de gaze, vapori sau praf cu pericol
de explozie, trebuie sa se ia masuri pentru ca in timpul exploatarii
normale sa se impiedice trecerea acestora dintr-o pa rte in cealalta.
2.4.49. Pentru planeele rezistente la explozie, se vor respecta
referitoa:.e la dimensionare i celelalte conditii
stab1l1te pentru peret11 rez1stenti la explozie (pct.2.4.42 la 2.4.45.).
2.4.50. Planeele i elementele lor de sustinere vor fi astfel
dimensionate l?i realizate incat sa nu fie aruncate de suflul exploziei.
Elemente etanl?e la foe (EF)
2.4.51. Elementele etanl?e la foe (EF) se prevad in cazurile
conditiile l?i in conformitate cu normativul l?i reglementarile
specialitate.
2.4.52. Pentru ca un element sa fie considerat etanl?, trebuie sa
Tndeplineasca conditiile normate de etaneitate stabilite in
reglementarile tehnice.
44
2.5.
EVACUARE FUM {DESFUMARE) l?I GAZE FIERBINTI
Dispozitii generale
2.5.1. Prin desfumare se urmarel?te extragerea din spatiile
incendiate a unei par\i din fumul l?i gazele de ardere in scopul
asigurarii conditiilor de evacuare a utilizatorilor i a folosirii
mijloacelor de interventie la stingere, precum l?i de limitare a
propag{!rii incendiilor.
In spa\iile construite i necompartimentate, cu aria libera
peste 10.400 m
2
, se asigura evacuarea fumului l?i a gazelor fierbin\i
In exterior, conform normativului.
2.5.2. Tn principiu, desfumarea se asigura prin tiraj natural,
organizat sau mecanic, realizand circulatia aerului in spatiul
considerat i evacuarea fumului In raport cu aerul introdus, sau prin
diferente de presiune Tntre spatiul protejat l?i eel incendiat pus In
depresiune, ori printr-o combinatie a celordoua metode.
2.5.3. Canalele (ghenele) pentru evacuarea fumului in caz de
incendiu (desfumare), trebuie sa indeplineasca urmatoarele condi\ii
tehnice generale:
sectiunea sa fie eel pu\in egala cu suprafata libera a gurilor de
evacuare ale unui nivel al constructiei, la care sunt racordate;
raportul dintre laturile sec\iunii canalelor (ghenelor) sa nu fie mai
mare de2;
canalele (ghenele) sa fie realizate din materiale CO (CA 1 ), etanl?e
la foe minimum 15 minute , daca prevederile normativului nu
stabilesc rezisten\e mai mari; atunci cand canalele (ghenele) pentru
evacuarea fumului traverseaza incaperi cu alte destina\ii decat cele
pentru care sunt prevazute, vor avea aceeal?i rezistenta la foe cu a
peretilor sau delimiteaza destina\ia respectiva;
canalele (ghenele) pnnc1pale colectoare vor fi verticale fiind
admise de maximum 2%; '
e lung1m1le racordurilor orizontale ale canalelor de evacuare a
fumului, lntre guri i ghenele verticale, vorfi cat mai scurte posibil.
2.5.4. Golurile (gurile) de introducere (admisie) a aerului i cele de
evacuare a fumului se repartizeaza alternat distribuindu-se cat mai
uniform Tn spa\iul protejat, astfel Tncat sa asi'gure circulatia aerului i
evacuarea fumului, indeplinind conditiile specifice prevazute In
normativ.
2.5.5 .. I ntroducerile de aer se pot realiza prin:
golun (guri) practicate Tn fa\ade;
45
Uile Tncaperilor care se desfumeaza, practicate Tn peretii exteriori
ai constructiei; . . . . .
Tncaperi sau coridoareTn suprapres1une, on care sunt bine aens1te;
scari neTnchise Tn case de scari;
goluri (guri) de nu la i
Evacuarea fumulu1 se as1gura pnn golun in acopen sau
pereti, conform normativului.
2.5.6. Dispozitivele de protectie (obturare) a golurilor de
introducere sau evacuare, trebuie realizate cu actionare automata
sau manuala, conform prevederilor normativului. Actionarea
automata a dispozitivelor de protectie va fi Tntotdeauna dublata de
comanda manuala.
Tn plus, la constructiile echipate cu instalatii automate de
stingere, se asigura posibilitati de actionare pentru personalul
existent Tn spatiul protejat i care sa poata comanda local
desfumarea, Tnainte de pornirea instalatiei de sting ere.
2.5.7. Dispozitivele de actionare a elementelor de protectie
( obturare) a golurilortrebuie sa asigure: . .
deschiderea golurilor (gurilor) i canalelor din volumul cons1derat;
oprirea ventilatoarelor care nu sunt prevazute pentru evacuarea
fumului Tn caz de incendiu ( desfumare ).
2.5.8. Comanda manuala centralizata sau locala a dispozitivelor
de deschidere poate fi realizata prin sistem mecanic, electric,
pneumatic sau hidraulic.
Tn functie de tipul constructiei i prevederile specifice,
comanda manuala centralizata trebuie amplasata la serviciul de
pompieri sau la un acces principal al constructiei.
2.5.9. Comanda automata a dispozitivelor de protectie a golurilor
(gurilor) trebuie asigurata de instalatia de semnalizare a incendiilor
din Tncaperea sau spatiul respectiv sau de dispozitive locale
(fuzibil), atunci cand nu se prevad instalatii de semnalizare.
2.5.10. Prevederea dispozitivelor de desfumare, precum i a
sistemelor de evacuare a fumului i a gazelor fierbinti prod use Tn caz
de incendiu, este obligatorie Tn situatiile i conditiile stabilite de
prezentul normativ.
Evacuarea fumului (desfumare)
Desfumare prin tiraj natural- organizat
2.5.11. Desfumarea prin tiraj natural - organizat se realizeaza prin
46
introduceri de aer i evacuari de furn care comunica cu exteriorul
direct sau prin canale (ghene), astfel dispuse, dimensionate i
realizate Tncat sa asigure circulatia aerului Tn volumul protejat i
evacuarea fumului.
2.5.12. lntroducerea aerului se realizeaza conform prevederilor
art.2.5.5., iar evacuarea fumului prin goluri Tn fatade (libere sau
Tnchise cu dispozitive care se deschid automat Tn caz de incendiu),
prin canale i ghene, ori (trape). cu
automata dispuse Tn acopen sau in tre1mea supenoara a peret1lor
exteriori ai Tncaperii. Dispozitivele de evacuare a fumului dispuse Tn
peretii exteriori, asigura desfumarea pe maximum 30,00 m
adancime a Tncaperii.
2.5.13. Dispozitivele pentru evacuarea fumului Tn caz de incendiu,
var avea o suprafata libera normata, raportata la aria Tncaperii pe
care o protejeaza, conform prevederilor normativului.
2.5.14. Golurile de ventilare naturala permanent deschise,
practicate Tn acoperi sau Tn treimea superioara a peretilor exteriori,
se Tnsumeaza la suprafata libera necesara desfumarii .
2.5.15. Dispozitivele de protectie a golurilor (gurilor) pentru
desfumare (voleti, panouri, trape, etc.) trebuie sa fie (Tn pozitie de
ateptare) realizate din materiale CO (CA 1) etane la foe pentru cele
de introducere a aerului i rezistente la foe pentru cele de evacuare,
cu rezistenta la foe egala cu a canalului pe care sunt montate. Pentru
golurile prevazute Tn acoperi sau Tn peretii exteriori, aceste conditii
nu sunt obligatorii.
Desfumarea mecanica
2.5.16. Desfumarea prin tiraj mecanic se asigura prin evacuarea
mecanica a fumului i introducerea natural a sau mecanica a aerului,
astfel Tncat sa asigure circulatia aerului Tn spatiul protejat i
evacuarea fumului.
Desfumarea mecanica poate fi asigurata i prin realizarea
suprapresiunii Tn spatiul protejat de furn (Tncaperi tampon,
degajamente protejate, case de scari, etc.).
2.5.17. lntroducerea naturala a aerului se realizeaza conform
prevederilor art.2.5.5., iar cea mecanica prin guri de introducere
racordate prin canale (ghene) la un ventilator de introducere.
2.5.18. Evacuarea fumului se asigura prin guri racordate prin canale
47
(ghene), la ventilatorul de evacuare (extragere).
2.5.19. Canalele (ghenele) trebuie sa Tndeplineasca, de regula,
conditiile prevazute la art.2.5.3. i Tn plus sa fie etane la aer.
2.5.20. Viteza aerului la gurile de introducere nu va depai 5 mis, iar
gurile de introducere mecanica a aerului trebuie sa asigure minimum
60% din debitul evacuat.
2.5.21. Gurile de desfumare trebuie sa fie protejate cu voleti din
materiale CO (CA 1 ), etani la foe la introduceri i rezistenti la foe la
evacuari Tn pozitie de ateptare, cu rezistenta egala cu a canalului
(ghenei).
Nu este obligatorie prevederea voletilor atunci cand
canalele (ghenele) sunt aferente unui singur nivel construit.
2.5.22. Raportul dintra latura mare i cea mica a unei guri
(deschideri) de introducere sau evacuare va fide eel mult 2.
2.5.23. Dispozitivele de actionare a voletilor de protectie se
realizeaza conform prevederilor art.2.5.6. - 2.5.9. i trebuie sa
asigure punerea automata Tn functiune a ventilatoarelor de
desfumare.
2.5.24. Ventilatoarele de evacuare a fumului trebuie astfel realizate
Tncat sa poata functiona la temperatura de 400C a fumului, eel putin
o ora. Legatura dintre ventilator i coloana (ghena), se realizeaza din
materiale CO (CA 1 ).
2.2.25. Starea de functionare sau nefunctionare a ventilatoarelor
aferente desfumarii va fi semnalizata la serviciul de pompieri sau Tn
alte locuri unde permanenta este asigurata.
2.5.26. lnstala\iile, inclusiv ventilatoarele de desfumare, trebuie sa
fie alimentate electric dintr-o sursa normala i o sursa electrica de
rezerva.
2.5.27. Sistemul de ventilare normala sau de conditionare a unei
construc\ii, poate fi utilizat i pentru evacuarea fumului prod us Tn caz
de incendiu ( desfumare), daca Tndeplinete to ate conditiile specifice
desfumarii.
Conditii specifice de desfumare
Case de scarilnchise
2.5.28. Pentru evitarea inundarii cu furn a caselor de scari de
48
evacuare Tnchise, desfumarea acestora se poate realiza prin tiraj
natural - organizat sau prin punerea Tn suprapresiune fata de
Tncaperile adiacente cu care comunica. Evacuarea mecanica a
furnului din case le de scari nu este admisa.
2.5.29. Desfumarea prin tiraj natural - organizat a casei de scari
Tnchise, se realizeaza prin deschiderea automata i manuala a
dispozitivului de evacuare a fumului (amplasatin treimea superioara
a ultimului nivel al casei scarii) i a gurii (deschiderii) de introducere a
aerului (prevazuta In partea de jos a casei scarii).
2.5.30. Tmpiedicarea patrunderii fumului In casele de scari de
evacuare prin suprapresiune fata de lncaperile lnvecinate cu care
comunica, se realizeaza prin introducerea mecanica a aerului Tn
scara, ori prin evacuarea mecanica a fumului din incaperile
adiacente incendiate cu care comunica sau prin combinarea celor
doua metode (fig.2.5.30.).
Suprapresiunea realizata la Uile inchise ale casei de scari,
va fi cuprinsa intre 20 i 80 Pa. Debitul trebuie sa asigure o viteza de
eel putin 0,5m/s in dreptul Uilor de acces la nivelul incendiat,
considerand Uile inchise la celelalte niveluri.
La partea superioara, casa de scari trebuie sa aiba dispozitiv
de evacuare a fumului (trapa) cu aria libera determinata conform
normativului, dar eel putin 1 m
2
, avand asigurate posibilitati de
deschidere prin comanda de la nivelul de acces in scara.
Deschiderea dispozitivului (trapei) trebuie sa poata fi comandata i
de la serviciul de pompieri.
Atunci cand accesele la casele de scari sunt protejate cu
Tncaperi tampon, se asigura suprapresiune in incaperile tampon.
2.5.31. Pentru evitarea inundarii cu furn a circulatiilor comune
orizontale Tnchise ale constructiilor, se poate asigura punerea in
suprapresiune a acestora fata de lncaperile adiacente cu care
comunica, sau desfumarea lor prin tiraj natural - organizat ori
mecanic.
49
VENTILATOR
INTRODUCERE
0
b
Fig. 2.5.30.
DISPOZITIV EVACUARE
FUM (min1m )
COMANDA MANUALA A DESCHIDERll
DISPOZITIVULUI DE EVACUARE
EXTRACTIE MECANICA
VOLETI
REZISTENTI LA FOC
n
CANAL
(GHENA)
COMANDA MANUALA A DESCHIOERll
DISPOZITIVULUI DE EVACUARE
50
c
Fig. 2.5.30.
n
\ I
\COMANDA MANUAi.A A DESCHIDERll
DISPOZITIVULUI DE EVACUARE
2.5.32. Asigurarea evacuarii fumului din circulatiile comune
orizontale lnchise este obligatorie In situatiile stabilite In normativ.
Circulatiile comune orizontale lnchise
2.5.33. Atunci cand lncaperile adiacente sunt prevazute cu evacuari
de furn, (natural-organizat sau mecanic) circulatiile comune
orizontale nu mai necesita desfumare, asigurandu-se o
suprapresiune de cca. 20 Pa fata de lncaperile cu care comunica
direct sau de care sunt izolate prin lncaperi tampon In
suprapresiune.
2.5.34. Desfumarea prin tiraj natural-organizat a circulatiilor
comune orizontale lnchise se realizeaza In conditiile prevazute la
a:t.2.5.11. la 2.5.15., potrivit urmatoarele reguli:
introducerile de aer evacuarile fumului (gurile) se dispun alternat,
la distante orizontale - masurate In axele circulatiilor - care sa nu
10,00 m In linie dreapta sau 7 ,00 m In linie franta;
lncaperilor accesibile publicului sa fie situate la mai mult de
5,00 m de orice gura de introducere sau de evacuare;
gurile de introduce re cele de evacuare vor avea suprafete de
minimum 0, 10 m
2
pentru fiecare flux de evacuare al circulatiei
comune orizontale din zona pe care o desfumeaza;
gurile de introducere vor fi dispuse cu partea lor cea mai lnalta la
maximum 1,00 m fata de pardoseala, iar gurile de evacuare vor avea
partea de jos (parapetul) la minimum 1,80 m de pardoseala (trebuind
51
, Fig. 2.5.35. SECTiUNE
CIRCUlAllE
COMUNA
--
'
--<- 80 Po
PRESIUNE
sa se aflein treimea superioara a circulatiei comune);
Deschiderile in fatade pot constitui guri de introducere i/sau de
evacuare, daca respecta conditiile de dispunere precizate.
2.5.35. Desfumarea mecanica a circulatiilor orizontale,
Tnchise, se realizeaza Tn conditiile prevederilor art.2.5.16. la 2.5.27
i potrivit urmatoarelor reguli:
gurile de introducere a aerului i de evacuare a fumului se dispun
alternat, in functie de localizarile riscurilor de incendiu, la distante
orizontale - masurate Tn axele circulatiilor - de eel mult 15,00 min
linie drepta i 10,00 min linie franta;
Uile incaperilor accesibile publicului sa fie situate la mai mult de
5,00 m de oricegura de introduce re sau de evacuare;
gurile de introducere se dispun cu partea lor superioara la
maximum 1,00 m de pardoseala, iar gurile de evacuare var avea
partea de jos (parapetul) la minimum 1,80 m de pardoseala (trebuind
sa se afle In treimea superioara a circulatiei comune);
portiunile de circulatie comuna cuprinse Tntre o gura de evacuare
fumului i una de introducere a aerului, trebuie sa aiba asigurat u
debit de extragere de eel putin 0,5 m
3
/s pentru fiecare flux d
evacuai:_e asigurat.
In timpul functionarii desfumarii, diferenta de presiune dintre
casa de scari de evacuare i circulatia comuna orizontala
desfumata, trebuie sa fie mai mica de 80 Pa, la toate Uile lnchise ale
scarii (fig.2.5.35.).
52
Evacuarea fumului i a gazelorfierbin1i
2.5.36. Tn situatiile stabilite de normativ, pentru limitarea propagarii
incendiilor Tn constructii fara pereti interiori despartitori pentru
asigurarea evacuarii fumului i a gazelor fierbinti prin tiraj natural -
organizat, se prevad (Tn ac?peri) sisteme din
de evacuare i ecrane vert1cale CO (CA 1 ), co borate sub tavan, in
functie de densitatea sarcinii termice din spatiile respective,
conform tabelului 2.5.36.
Tabel 2.5.36.
1--- Raoortul dintre suma I Distan\a maxima (m) intre:
I libere aie I '
I
Dens1tatea sarcinn d. 1 I 1' 1' ecranele
. " " (MJ/ ' 1spoz1 ive or axele a doua
i term1ce q ' mp,
1
(desch1denlor) 91 aria suspendate
+-
. deschideri I sub tavan
I -------- ____ 1n_ca_p_er_11____ +------+1 -----1,
r c; < 420 i 1 : 150 45 75 I
I ' I
r-420 < q < 840 i 1 : 125 ... 1 80 35 70 '
I 840 < q <1680 I 1 : 80 .. 1 . 60 35 I 70 i
1680 < q < 4200
q > 4200
2.5.37. Dispozitivele pentru evacuarea fumului i a gazelor fierbinti
vorfi distribuite cat mai uniform i prevazute cu deschidere automata
i manuaia. . . . . . .
Golurile permanent desch1se (vent1lar1) din acoperi sau din
treimea superioara a peretilor exteriori, se lnsumeaza la suprafata
necesara evacuarii gazelorfierbinti.
2.5.38. Atunci cand se prevede evacuarea mecanica a fumului i a
gazelorfierbinti. aceasta va respecta urmatoarele conditii:
dispunerea ecranelor CO (CA 1) sub plafon, corespunzator
prevederilor specifice evacuarii prin tiraj natural - organizat
(art.2.5.36. i 2.5.44.); . . .
prevederea gurilor de evacuare se realizeaza astfel incat sa se
asigure eel putin ogura la maximum 320 m";
debitul de extragere a unei guri va fi de eel putin 1 m
3
/s pentru
100 m
2
delimitati de ecrane, iar pentru lncapere va fi de minimum
1.5m
3
/s;
la un ventilator de evacuare pot fi racordate maximum doua volume
delimitate de ecrane, iar debitul ventilatorului poate fi redus la
debitul necesar celui mai mare vol um racordat;
introducerea aerului se poate realiza mecanic sau natural, prin
partea de jos a peretilor, cat mai aproape de pardoseala.
53
2.5.39. Prevederea dispozitivelor pentru evacuarea gazelorfierbinti
nu este obligatorie In zonele constructiei situate la mai putin de 30 m
de peretii exteriori ce au In treimea superioara a lncaperilor
deschideri sau ferestre prevazute cu ochiuri mobile care se deschid
automat In caz de incendiu, cu suprafata libera necesara care
asigura evacuarea gazelorfierbin!i.
Cand actionarea manuala nu se poate face din apropierea
dispozitivelor de evacuare (trape, ferestre, etc.) iar centralizarea
comenzilor nu este justificata tehnic, se ad mite ca acestea sa nu fie
prevazuAte cu actionare manuala.
In cazul utilizarii sistemelor de dispozitive ecarne pentru
evacuarea gazelor fierbinti, nu mai este obligatorie prevederea
dispozitivelorde evacuare a fumului (desfumare).
2.5.40. Deschiderea automata a dispozitivelor de evacuare a
fumului a gazelor fierbinti, In caz de incendiu, se poate face
individual sau In grup.
2.5.41. Tn constructiile prevazute cu instalatii automate de stingere,
actionarea automata a dispozitivelor de evacuare a gazelor fierbinti
trebuie sa se fa ca du pa instalatiilor de stingere.
2.5.42. Tn constructiile prevazute cu luminatoare, evacuarea
gazelor fierbinti se va asigura obligatoriu prin ochiuri mobile ale
acestora, care sa lndeplineasca conditiile dispozitivelor de
evacuare a gazelor fierbinti. Fae exceptie situatiile precizate la
art.2.5.39.
2.5.43. La constructiile etajate, evacuarea fumului a gazelor
fierbinti se asigura separat pentru fiecare nivel, iar canalele
respective care traverseaza alte niveluri vor avea pereti CO (CA 1) cu
rezistenta la foe de eel putin 1 ora.
Se excepteaza situatiile deosebite, justificate tehnic, care
sunt stabilite prin reglementari specifice.
2.5.44. Ecranele vor cobora sub plafon In tel !neat marginea lor
inferioara sa se afle, de regula, cat mai jos, dar eel putin 0,50 m sub
plafon. A
lnaltimea ecranelor sub plafon poate fi redusa cu maximum
1 /3, daca prin amplasarea lor la distanta mai mica decat cea
prevazuta In tabel prin suprafata de deschidere asigurata se
realizeaza conditii echivalente de limitare a propagarii laterale a
gazelorfierbinJi, sub plafonul lncaperilor.
In lncaperi cu plafoane suspendate, continuitatea golurilor
dintre acestea de rezistenta trebuie lntrerupta In dreptul
54
ecranelor, cu material CO (CA 1 ).
2.5.45. Ecranele vorfi astfel alcatuite dispuse !neat sa realizeze o
casetare a spatiului de sub Fiecare caseta va fi prevazuta
cu eel putin un dispozitiv de evacuare a gazelor fierbinti. Dispunerea
ecranelor se face, de regula, pe latura elementelor de rezistenta din
zona riscului potential de incendiu.
Nu se admite traversarea ecranelor de catre elemente
combustibile.
2.6. CAI DE EVACUARE TN CAZ DE INCENDIU
Dispozitii generale
2.6.1. Tn constructii, compartimente de incendiu, lncaperi alte
spatii construite vor fi asigurate cai de evacuare prin care, In caz de
incendiu, persoanele sa poata ajunge in exterior la nivelul terenului
sau al unor suprafete carosabile, In timpul eel mai scurt In conditii
de deplina siguranta.
Pentru circulatiile functionale aferente locurilor In care
prezenta oamenilor apare lntamplator- sunt vizitate de eel mult 8 ori
pe schimb pentru verificari, precum al lncaperilor pentru fumat sau
ale grupurilor sanitare, conditiile prevazute pentru caile de evacuare
nu suntobligatorii.
2.6.2. Gaile de circulatie prevazute pentru functionarea normala a
constructiilor trebuie sa asigure evacuarea persoanelor Tn caz de
incendiu. Cai special destinate evacuarii se prevad numai atunci
cand cele functionale sunt insuficiente sau nu pot satisface conditiile
de siguranta la foe.
2.6.3. Prevederile din norma constituie conditii obligatorii la
proiectarea realizarea cailor de evacuare a persoanelor din
constructiile al caror finisaj interior este executat din materiale
traditionale: piatra, ceramica, sticla, lemn, metal.
Tn cazul materialelor de finisaj care Tn comparatie cu lemnul
se aprind mai propaga flacara la suprafata mai rapid sau
emana mai mult furn ori gaze, prin proiect se vor lua masuri
suplimentare de protectie, Tn conformitate cu specificatiile tehnice
ale produselorrespective.
2.6.4. Cai de evacuare In caz de incendiu sunt considerate
circulatiile libere care, Tndeplinind conditiile stabilite prin prezentul
normativ, asigura evacuarea prin coridoare, degajamente holuri
55
sau vestibuluri la nivelul terenului sau al unor suprafete carosabile
astfel: direct; prin case de scari de evacuare; prin terase; balcoane;
log ii, pasaje de evacuare.
2.6.5. Cai de evacuare pot fi considerate i cele care tree prin
incaperi sau spatii din cladiri civile (publice) sau de productie, in
conformitate i cu respectarea conditiilordin normativ.
2.6.6. Nu constituie cai de evacuare In caz de incendiu, in general:
ascensoarele; trecerile prin Ui antifoc care se pot bloca Tn pozitia
inchisa sau prin Ui Tncuiate Tn timpul functionarii normale a cladirii;
trecerile destinate garniturilor de tren care transporta Tncarcaturi
periculoase; galeriile, tunelurile, etc. prin care se transporta sau
vehiculeaza substante cu pericol de incendiu, explozie, intoxicare,
asfixiere cu aburcu presiune mai mare de 1 atm.
2.6.7. Uile incuiate Tn timpul functionarii normale, pot constitui a
doua cale de evacuare a unei portiuni din constructie sau a intregii
constructii, cu exceptia salilor aglomerate, daca:
alcatuirea i dimensionarea lor corespund prevederilor din
prezentul normativ;
sunt dotate cu sisteme de inchidere - deschidere UOr manevrabile
fara cheie, ce pot fi actionate din zona ce se evacueaza sau sunt
prevazute cu panouri din sticla securizata cu dimensiuni care sa
permita !recerea fluxurilor de evacuare i cu parapete de maximum
0,40 m. In cazul panourilor din sticla, se vor prevedea mijloace de
spargere i indicatoare corespunzatoare. Panourile din sticla
securizata astfel realizate potfi amplasate i independent, langa Ui,
marcate corespunzator i astfel dispuse Tncat sa fie uor de
recunoscut.
2.6.8. Cea de a doua cale de evacuare poate fi constituita i din una
sau mai multe ferestre (cu ochiuri mobile de min. 0,75 m latime i
1,00 m inaltime libera), avand parapetul la eel mult 1,50 m deasupra
nivelului terenului sau al unei terase prin care se poate face
evacuarea la nivelul terenului, pentru:
a) su_praterane cu eel mult 50 d_e persoa!:le;
b) incapenle situate la subsol sau dem1sol, daca pe intreg nivelul
exista eel mult 30 de persoane i se asigura Tn interior scari fixe de
acces la parapetele mai Tnalte de 1,20 m. La aceste incaperi se
admit i trape de min. 0,80x0,80 m prevazute Tn interior cu scari
fixe de acces care asigura evacuarea direct din exterior.
56
La cladiri Tnalte, foarte Tnalte i sali aglomerate nu este
adrnisa asigurarea prin ferestre a celei de a doua cale de evacuare.
2.6.9. Alcatuirea eleme_ntelor de constructie i a finisajelor utilizate
pe caile de evacuare, se vor stabili Tn conformitate cu prevederiie
prezentului normativ.
2.6.10. Traseele cailor de evacuare trebuie sa fie distincte i
independente, astfel stabilite Tncat sa asigure distributia lor
judicioasa, posibilitatea ca persoanele sa recunoasca cu uurinta
traseul spre exterior, precum i circulatia lesnicioasa.
Caile de evacuare, nu trebuie sa conduca spre exterior prin
locuri Tn care circulatia poate fi blocata Tn caz de incendiu datorita
flacarilor, fumului, radiatiilortermice, etc.
Numarcai deevacuare
2.6.11. In constructii, compartimente de incendiu sau portiuni de
constructii independente din punctul de vedere al circulatiei, de
regula, persoanele trebuie sa aiba acces la eel putin doua cai de
evacuare, care pe cat posibil, sa duca In directii opuse.
A doua cale de evacuare poate fi constituita din ferestre sau
trape exterioare daca prin acestea se asigura evacuarea in conditii
corespunzatoare de siguranta a persoanelor, conform prevederilor
norrnativului, art. 2.6.8.
2.6.12. Asigurarea unei singure cai de evacuare este admisa atunci
cand conform proiectului, la fiecare nivel se pot afla simultan
maximum 20 de persoane - indiferent de timpul (lungimea) de
evacuare realizat, precum i in cazurile in care numarul persoanelor
este mai mare dartimpul (lungimea) traseului de evacuare se inscrie
valoarea admisa pentru coridoare infundate, Tn functie de gradul de
rezistenta la foe, rise, sau categorie de pericol de incendiu, tip de
clad ire, i destinatie, conform prevederilornorrnativului.
La cladirile inalte, foarte Tnalte i salile aglomerate, precum
i in situatiile stabilite in normativ, sunt obligatorii minimum doua cai
de evacuare.
2.6.13. Alcatuirea i gabaritele cailor de evacuare, timpul
(lungimea) de evacuare, traseele, precum i numarul de fluxuri de
evacuare, trebuie sa asigure circulatia lesnicioasa i tara obstacole,
conform normativului.
57
Alcatuirea cailorde evacuare

2.6.14. Uile folosite pe caile de evacuare trebuie sa fie c
deschidere de tip obinuit, pe balamale sau pivoti.
2.6.15. Pe caile de evacuare nu se admite utilizarea Uilor cares
pot bloca datorita functionarii defectuoase a mecanismelor lo
auxiliare, precum i Uile de tip glisant, ghilotina, basculant, etc. Fa
exceptie Uile pentru maximum 5 persoane capabile sa se evacuez
singure, precum i cazurile prevazute in normativ.
. . Uile i cele turnante (cu foi care pot fi Uor pliate) po
f1 folos1te pe caile de evacuare numai daca in acestea sau in imediat
lor apropiere sunt prevazute Ui pietonale (pe balamale
sau panouri din sticla securizata cf.art.2.6. 7.
2.6.16. Deschiderea Uilor de pe traseul evacuarii, de regula trebui
sa_se in sensul oamenilor spre exterior, cu excepti
U1lor pnn care se evacueaza eel mult 30 de persoane valide i
cazurilor prevazute in normativ.
2.6.17. Prin deschidere, Uile de evacuare nu trebuie sa s
impiedice una de alta sau sa stanjeneasca evacuarea.
2.6.18. in dreptul Uilorde evacuare nu se admit praguri cuinaltime
mai mare de 2,5 cm. Daca acestea sunt necesare se vor racorda I
pardoseala prin pante. in situatiile admise de uile d
evacuare practicate in alte Ui cu dimensiuni mari, pot avea pragur
cu inaltimea cat mai mica, dar nu mai mult de 0,40 m.
Scari interioare
2.6.19. Scarile interioare pot fi inchise (amplasate in case proprii d
scara) sau deschise (amplasate in holuri, vestibuluri, atriumuri, etc.
potrivit prevederilor normativului.
Scarile de evacuare, de regula, trebuie sa se duca, p
aceeai vertical a, de la ultimul nivel pentru care asigura evacuarea,
pana la nivelul ieirii in exterior la nivelul terenului ori al uno
suprafete exterioare carosabile, sau pe o terasa de pe car
evacuarea poate fi continuata pan a la nivelul terenului.
in casa scarii, trebuie sa poata ajung
fara a o ma1 paras1, pana la nivelul ieirii in exterior.
. _Fae exceptie sea rile din interiorul apartamentelor de locuit
scanle 1ntrerupte la care evacuarea din punctul de intrerupere pana
la nivelul terenului poate fi continuata in siguranta prin terase sa
58
prin alte case de scari sau holuri cu acces direct in exterior. Legatura
directa intre doua scari interioare intrerupte, trebuie sa se realizeze
printr-un palier comun.
2.6.20. Pentru a impiedica patrunderea fumului pe caile de
evacuare i propagarea incendiilor de la un nivel la altul, scarile,
indiferent daca sunt luate sau nu in calcul la evacuare, de regula, se
separa de restul cladirii prin pereti i planee alcatuite conform
prezentului normativ. Scari interioare deschise sunt admise numai in
cazurile_i conditiile mention ate in normativ.
lnchiderea casei scarilor trebuie sa se faca astfel !neat
accesul persoanelor la eel putin doua scari de evacuare, acolo unde
acestea sunt obligatorii, sa fie posibil fara a se trece prin casa
vreuneia din ele.
2.6.21. Holurile etajelor in care debueaza liber scari de evacuare,
pot fi asimilate cu casele de scari, daca sunt destinate numai pentru
circulatie sau i daca sunt separate fata de restul
constructiei, conform prevederilor pentru casele de scari respective.
2.6.22. in peretii interiori ai caselor de scari se pot practica numai
goluri de acces la nivelurile constructiei. Pentru iluminarea casei de
scari, a vestibulurilor de etaj i a coridoarelor, se pot prevedea goluri
numai in conditiile admise de normativ i protejate corespunzator.
2.6.23. Golurile de acces la casele de scari de evacuare, se
protejeaza conform prevederilor normativului, de regula prin: Ui
pline sau cu geam simplu sau armat, ori Ui etane i rezistente la
foe, sau incaperi tampon, in situatiile admise conform normativului
corespunzator realizate i echipate. in toate situatiile, Uile de acces
la casele de scari, se prevad cu sisteme de autoinchidere sau
inchidere automata, dupa caz, cu exceptia celor de la cladirile de
locu1t care nu sunt cladiri inalte sau foarte inalte.
2.6.24. Casele de scari de evacuare ale nivelurilor supraterane se
recomanda sa nu fie continuate in subsolul cladirilor, iar cand
aceasta nu este posibil sau justificat, se admite numai in condi!iile
stabilite la art.2.6.25 la 2.6.28.
2.6.25_. cand in subsolurile respective sunt numaiincaperi cu
nsc m1c de incendiu i au densitatea sarcinii termice rezultata din
finisaje i materiale adapostite de maximum 21 O MJ/m
2
,
scanle de evacuare continuate la subsol, se separa in acelai mod
ca la nrvelunle supraterane, daca in norm a nu se dispune altfel.
59
2.6.26. Tn cazurile Tn care lncaperile subterane au ferestre e
suprafata total a de min. 1/100 din suprafata pardoselii i adapostes
destinatii (functiuni) similare celor de la nivelurile supraterane sa
spatii tehnice, depozite, ori ateliere de Tntretinere ocupand eel mu
1/4 din aria construita a nivelului, de regula, casele de sea
continuate la subsol se separa de nivelurile subterane la fel ca la eel
supraterane, iar golurile de acces se protejeaza prin Ui rezistente I
foe minimum 45 de minute, prevazute cu dispozitive d
autolnchidere sau lnchidere automata In caz de incendiu.
2.6.27. Rampa de acces la subsol poate fi dispusa In continuare
casei de scari supraterane, daca este separata de rampele aferent
nivelurilor supraterane prin pereti rezistenti la foe minimum 2 ore
30 min., i planee rezistente la foe min. 1 ora, recomandandu-se e
evacuarea subsolului sa se realizeze independent de niveluril
supraterane ale cladirii. Subsolul poate continua functional cu cas
de scari a nivelurilor supraterane, de regula, printr-o ua etana 1.
foe 1 ora dispusa la cota parterului, Tn afara cazurilor in car
normativul dispune altfel.
2.6.28. Scarile supraterane de evacuare a persoanelor pot av
rampe directe (neseparate) spre subsol atunci cand asigur
accesul la lncaperi i spatii legate functional de cele supraterane
daca aceste functionalitati sunt separate de restul subsolului cu alt
destinatii prin pereti CO (CA 1) rezistenti la foe minimum 3 ore i u
etane la foe 1 ora (1 h 30' pentru Tncaperi cu densitatea sarei
term ice de 840 MJ/m
2
sau mai mare).
2.6.29. Tn case le de scari de evacuare nu vor fi amenajate spatii d
lucru, de depozitare ori cu alte destinatii (In afara de circulatie) i
vor fi introduse conducte de gaze naturale pentru utiliza
tehnologice, conducte pentru lichide combustibile sau tub
colectoare de gunoi sau alte materiale.
Se admite amplasarea in easa scarilor a instalatiilor care
prezinta pericol de incendiu sau explozie, daca nu reduc gabarit
necesarApentru evacuare.
In cazul amplasarii tuburilor colectoare de gunoi sau al
materiale, Tn lncaperi adiacente separate, dar care comunica
casele scarilor de evacuare, se vor lua masuri corespunzatoa
pentru a se Tmpiedica patrunderea fumului i a focului In casa scarii.
2.6.30. Casele de scari se recomanda sa fie luminate natural, dire
din exterior.
60
2.6.31. lluminatul natural al caselor de scari se poate face indirect,
prin goluri protejate cu elemente rezistente la foe minimum 30
minute, din coridoare sau Tncaperi cu densitatea sarcinii term ice sub
105 MJ/m
2
.
2.6.32. Tn constructii de gradul 1-111 de rezistenta la foe, de regula,
iluminatul numai cu lumina artificiala se admite daca se asigura, In
caz de incendiu. evacuarea fumului din casele de scari prin
dispozitive automate i cu o comanda manuala, avand sectiunea de
eel putin 5% din suprafata orizontala construita a acestora, dar
minimum 1 m
2
i se asigura functionarea Tn orice moment a unui
sistem de iluminat artificial. Exceptie fac situatiile nominalizate In
normativ.
2.6.33. Golurile pentru iluminare practicate Tn peretii exteriori ai
caselor de scari vor fi protejate contra radiatiei term ice ce rezulta Tn
timpul eventualelor incendii produse In constructii, instalatii sau
depozite din vecinatatea lor, sau chiar in portiuni ale aceleiai
constructii, situate la distante mai mici decat cele admise conform
art.2.2.2.
2.6.34. Scari de evacuare interioare deschise se admit in cazurile i
conditiiie prevederilor normativului, Tn functie de destinatie, precum
i atunci cand asigura evacuarea a eel multdoua niveluri succesive.
2.6.35. Casele de scari de evacuare, trebuie sa aiba ieiri la nivelul
terenului sau al unor suprafete exterioare carosabile, astfel:
a) directTn exterior;
b) prin hol sau vestibul;
c) prin coridor de maximum 10 m lungime, cu acces In exterior direct
sau printr-un hol sau vestibul;
d) prin tune! de evacuare cu lungimea maxima de 200 m, cu acces Tn
exterior i care este alcatuit din elemente CO (CA 1) rezistente la foe
corespunzator densitatii sarcinii termice a Tncaperilor adiacente,
fara a fi Tnsa mai mici de 2 ore pentru pereti i 1 ora pentru planee.
Uile din peretii tunelului vorfi rezistente la foe 1 ora spre lncaperi cu
sarcina termica peste 420 MJ/m
2
i echipate cu dispozitive de
autoTnchidere automata In caz de incendiu.
Holul, vestibulul sau coridorul prin care se asigura accesul
spre exterior, trebuie sa fie separat de lncaperile i coridoarele
interioare Tnvecinate de la parter prin pereti CO (CA 1) rezistenti la foe
minimum o ora, cu exceptia holurilor de tip atrium la care se asigura
masurile de protectie specifice acestora.
61
2.6.36. Holurile de la parter, prin care se asigura accesul spr
exterior al scarilor de evacuare, pot comunica liber cu garderob
supravegheate, incaperi de receptie pentru public i spatii function
necesare (comert, alimentatie, intruniri, etc.). Toate scarile d
evacuare a nivelurilor supraterane, pot avea accesul spre exterio
printr-un hol comun.
Scarile deschise, in situatiile admise in normativ, pot ave
acces spre exterior prin spaJiile in care sunt amplasate.
Uile caselor de scari prevazute pentru asigurarea evacuari
in caz de incendiu la nivelul terenului sau al unei suprafet
carosabile, dar neutilizate in circulatia functionala curenta, s
prevad cu panouri de geam securizat, conform pct.2.6.7.
2.6.37. Grinzile, podestele i treptele scarilor interioare d
evacuare trebuie sa indeplineasca conditiile de comportare la fo
prevazute in prezentul normativ.
2.6.38. Tnclinarea rampelor scarilor de evacuare, suprafata i form
treptelor i a podestelor, trebuie sa permita 0 circulatie lesnicioasa
sigura a persoanelor, respectandu-se prevederile reglementarilo
specifice.
2.6.39. Scarile cu rampe curbe (helicoidale) sunt considerate cai d
evacuare numai in portiunea de rampa in care latimea minima
treptei este de 18 cm, iar latimea maxima de 40 cm, daca treptele a
aceeai forma i dimensiuni pe toata desfaurarea scarii.
2.6.40. Scarile cu trepte balansate pot fi considerate cai d
evacuare, numai pentru un singur flux de evacuare a utilizatorilo
daca indeplinesc conditiile de alcatuire i dimensionare stabilite i
normativ i reglementarile de specialitate.
2.6.41. Tn constructiile cu trei sau mai multe niveluri, se va asigur
posibilitatea de ridicare a furtunurilor pana la locul in care urmeaza
fi folosite, prin ferestrele caselor de scari plasate pe fatadel
accesibile (cu conditia ca sub aceste ferestre sa nu se prevad
copertine sau elemente constructive proeminente care sa impiedice
ridicarea furtunurilor). Atunci cand casele de scari nu au ferestre, se
prevad goluri cu latimea de eel putin 20 cm situate pe aceeai
verticala, practicate in podeste ori intre vanguri.
Fae exceptie casele de scari prevazute cu coloane
(conducte) uscate fixe, destinate alimentarii cu apa in caz de
incendiu.
2.6.42. Scarile de evacuare pot fi inlocuite in toate cazurile pri
62
planuri inclinate, daca satisfac prevederile din prezentul normativ i
reglementarile tehnice referitoare la scari (inchidere, rezistenta la
foe, dimensionare, etc.).
Pantele planurilor inclinate vor ti de maximum 1: 1 O ( 1 :8 in
dreptul ieirilor din cladire) i prevazute cu strat de uzura care sa
impiedice alunecarea persoanelor.
Scari exterioare deschise
2.6.43. Scarile de evacuare exterioare deschise pot fi amplasate
independent in exteriorul constructiei sau alipite acesteia pe
maximum trei laturi. Ele pot inlocui scarile interioare de evacuare
necesare sau pot constitui o continuare a acestora, daca sunt
executate din materiale CO (CA1 ), cu rezistenta la foe de minimum
15 minute si daca:
respecta, prevederile referitoare la dimensionarea scarilor de
evacuare;
sunt protejate conform art.2.6.44.
2.6.44. Sea rile exterioare deschise de evacuare trebuie sa fie astfel
amplasate sau protejate, incat circulatia sa nu poata ti blocata de
flacarile sau fumul prod us - in caz de incendiu - in constructia pentru
care ele asigura evacuarea, ori datorita avarierii unor conducte de
aburi, lichide sau gaze combustibile, acizi sau substante toxice, etc.,
amplasate la mai putin de 3,00 m degabaritul scarii.
Se considera satisfacatoare protejarea scarilor prin
amplasarea lor in dreptul unor portiuni pline de perete CO (CA 1) i
minimum 15 minute rezistenta la foe, care in proiectie orizontala
depaesc minimum 3,00 m gabaritul scarii, sau prin ecranarea
scarii cu elemente rezistente la foe min. 15 minute fata de golurile din
perete (cu exceptia celor de acces la scari) i conductele mentionate
mai sus, care seafla la distanta mai mica de3,00 metri.
Golurile de acces la scarile exterioare deschise se
protejeaza prin Ui etane la foe 15 minute, echipate cu sisteme de
autoinchidere sau prin treceri icanate, corespunzator necesitatilor
functionale.
Terase 17i curti interioare
2.6.45. Terasele circulabile, balcoanele i logiile care constituie cai
de evacuare trebuie sa fie CO (CA 1) cu exceptia izolatiilor
combustibile montate pe placa de beton - rezistente la foe de eel
Putin o ora i protejate impotriva blocarii circulatiei prin caderea unor
elernente aprinse ale constructiei.
63
Terasele cu la!ime mai mica de 6,00 m 9i balcoanele utilizat
la evacuare, trebuie sa fie protejate cu parapete pline, impotriv
efectelor incendiilorde la nivele inferioare sau din vecinatate.
Pot servi la evacuare 9i portiuni ale teraselor necirculabil
daca indeplinesc conditiile de mai sus 9i se iau masuri de dirijar
organizare 9i protectie a traseelor stabilite pentru evacuare.
2.6.46. Curtile interioare 9i spatiile libere dintre constructii pot
luate in consideratie pentru evacuarea persoanelor in caz d
incendiu daca au latimea suficienta pentru trecerea numarului d
fluxuri rezultate din calcul, fara afi mai mica 3,50 m.
2.6.47. Evacuarea prin terase, balcoane, logii, curti interioare sa
prin spatiile dintre cladiri se poate face numai daca circulatia n
poate fi blocata datorita flacariior sau a fumului.
Dimensionarea cailor de evacuare
Criteriidecalcul
2.6.48. Calculul cailor de evacuare (pentru mai mult de cin
persoane) consta In determinarea gabaritelor necesare 9i stabilire
lungimii traseelor, astfel incat sa se asigure evacuarea rapida di
constructie, in timpul normat.
2.6.49. Evacuarea persoanelor din constructie se considera ca s
face ordonat, sub form a de fluxuri (9iruri de persoane a9ezate una i
spatele celeilalte), care circula prin caile de evacuare spre exterioru
constructiei.
2.6.50. Numarul de fluxuri ce trebuie asigurat pentru evacuare
persoanelor 9i gabaritele necesare trecerii fluxurilor de evacuare s
calculeaza conform prevederilor normativului.
2.6.51. Latimea rampelor scarilor de evacuare, de regula, s
determina dupa nivelul din care provine eel mai mare numar d
fluxuri, fara a se cumula fluxurile care vin de la niveluri diferite, cu
exceptiile prevazute in normativ.
2.6.52. Daca deasupra nivelului care determina dimensionarea
rampelor scarii se afla alte niveluri cu un nu mar mai mic de persoane,
latimea portiunii de scara situata deasupra sa poate ti mai mica, fiind
dimensionata corespunzator numarului de persoane eel mai mare al
unuia din nivelurile respective.
64
2
.6.53. La sea rile cu rampe ramificate, calculul.latimii se
mpa principala. Latimea fiecarei rampe ram1f1cate trebu1e sa fie de
putin 60% din latimea rampei principale.
2.6.54. Latimea fiecarui pod est al scarilor de nu trebuie sva
fie mai mica decat cea a celei mai. raf!lpe pe care o
La scarile cu rampe ram1f1cate lat1mea podestulu1 central va
fi eel putin egala cu a celei mai late rampe ramificate.
2 6.55. Atunci cand caile de evacuare in exterior ale celorlalte
niveluri sunt comune cu cele ale parterului, latimea ie9irilor spre
exterior (u9i de la nivelul parterului) trebuie sa asigure trecerea
numarului total de persoane inSl;Jmarea: .
numarului de persoane care vin prin scan intenoare de la n1velul eel
mai populatal cladirii; v
60% din numarul de persoane a fl ate .
60% din numarul de persoane care vin prin scarile intenoare de la
subsol.
Determinarea fluxurilor de evacuare
2.6.56. Numarul de fluxuri ce trebuie asigurate pentru evacuarea
persoanelor se determina cu relatia:
F=N/C
in care:
F = numarul defluxuri;
N = numarul de persoane care trebuie sa treaca prin ca lea de
evacuare .
c = capacitatea normata, de evacuare a fll;!x; . .
Rezultatele din rel a tie se rotunjesc la numarul intreg 1med1at
superior.
2.6.57. Numarul de persoane (N) pentru care se calculeaza caile de
evacuare este constituit din capacitatea maxima simultana de
persoane, stabilita prin proiect pe niveluri 9i total constructie.
2.6.58. Capacitatea de evacuare a unui (C) se dete:mina
functie de tipul, destinatia 9i riscul (categon_a de .pencol) de incend1u
a constructiei, conform prevederilor normat1vulu 1.
2.6.59. Pentru constructiile in care se pot afla simultan un numar
mare de persoane, numarul de fluxuri de evacuare rezultat din cal cul
pentru u9ile exterioare ale constructiei poate fi redus procentual, cu
acordul beneficiarului, astfel:
cu 10% pentru cele care 10-20 fluxuri de evacuare;
cu 20% pentru 21-30 fluxun;
cu 25% pentru mai mult de 30 fluxuri.
65
Gabaritele cailorde evacuare
2.6.60. Latimea libera necesara pentru trecerea fluxurilor d
evacuare, in raport cu numarul acestora, este de minimum:
0,80 m pentru un flux;
.1, 10 m pentru doua fluxuri;
1,60 m pentru trei fluxuri;
2, 10 m pentru patru fluxuri;
2,50 m pentru cinci fluxuri;
_ intermediare se considera valabiie pentru trecere
numarulu1 infenordefluxuri.
2.6.61. Latimea cailor de evacuare pentru mai mult de 50 d
nu va fi micorata in sensul de circulatie spre exterio
ch1ardaca este mai mare decat cea rezultata din cal cul.
brute (nefinisate) ale coridoareior i al
scanl_or precum I ?ele ale golurilor de comunicatie practicate i
peret11 acestora (u1), se stabilesc astfel incat spatiui liber necesa
pentru trecerea numarului de fluxuri sa nu fie red us cu mai mult d
0, 10 m_ pe inaltimea de maximum 2, 10 m de la cota pardoselii (pri
proeminente ale peretilor, tocurilor, captuelilor, canaturilor, de U
sau fen::s_tre in pozitie deschisa, finisajelor interioare, instalatiilo
etc.). Lat1mea rampelor scarilor se masoara pana la balustrade
(care de regula nu trebuie sa micoreze gabaritul iiber al circulatiei).
2.6.63. Tn peretii coridoarelor i scarilor pentru evacuarea a mai mul
de 50 de persoane sunt admise nie cu parapetul (limita inferioara) I
ma1 rl_lUlt _de m deasupra pardoselii sau cu marginea lo
supenoara la maximum 0,90 m de pardoseala.
2.6.64. Latimea coridoarelor, rampelor i podestelor scarilor ce sun
utilizate pentru evacuarea a peste 50 de persoane nu trebuie sa fi
redusa ?e fere_st:e care se deschid spre acestea i pot f
bl_ocate in poz1t1e desch1sa de persoanele care se deplaseaza pentr
a 1e1 din constructie.
ferestrele al caror parapet este de ce! puti
2,00 m fata de nivelul pardoselii sau al treptelordin dreptul lor.
2.6.65. Uile deschise spre podestele scarilor de evacuare nu
trebuie reduca Qabaritul acestora, determinat prin calcul.
_ . In fata U1lor ascensoarelor pentru persoane, de regula,
lat1mea podestelor scarilor trebuie sa fie de eel putin 1,60m. Fae
exceptie cazurile in care Uile de palier ale ascensoarelor sunt
glisante sa_u se inchid rotindu-se in acelai sens cu cei in care se
deplaseaza fluxul de evacuare spre exterior, cazuri in care latimea
66
podestului se poate reduce la 1,20 m.
2.6.66. De regula latimea libera de trecere a unei Ui de evacuare nu
trebuie sa depaeasca 2,50 m. Daca latimea Uii este mai mare, ea
se rm pa rte cu montanti solid incastrati in spatii de trecere cu latimea
de maximum 2,50 m .
Fae exceptie Uile a carer latime este de eel putin doua ori
mai mare decat cea necesara trecerii fluxurilor de evacuare, precum
i cele monumentale.
2.6.67. Latimea rampei scarilor de evacuare, de regula. nu trebuie
sa fie mai mare de 2,50 m intre pereti i balustrada sau intre doua
balustrade ale aceleiai rampe. Atunci cand latimea rampei este mai
mare. se imparte prin balustrade intermediare in spatii de max. 2,50
m !atime.
Nu este obligatorie prevederea balustradelor intermediare
la rampele:
a)folosite urcand, pentru a ajunf;le la ieire;
b) cu latimea eel putin de doua ori mai mare decat cea necesara
fluxurilorde evacuare, sau suntscari monumentale.
2.6.68. Tnaltimea libera pe caile de evacuare trebuie sa fie de
minimum 2,00 m.
Pentru poduri sau subsoluri, aceasta inaltime poate fi de
minimum 1,90 m iar Uile din pod i subsol pot avea inaltimea libera
de1,80m.
Timpul de evacuare (lungimea ca ii or de evacuare)
2.6.69. La determinarea timpului de evacuare, respectiv a lungimii
caii de evacuare, se ia in considerare traseul parcurs in axa caii de
evacuare, de la punctul de plecare pana la o ieire in exterior, sau
pana la o scara de evacuare inchisa sau deschisa, ori degajament
protejat, tinand seama de pozitia diferitelor echipamente sau
obiecte cu amplasament fix care trebuie ocolite, respectandu-se
niveleie de performanta admise in normativ.
2.6.70. La stabilirea timpului de evacuare (lungimii ca ii de evacuare)
nu se iau in consideratie distantele parcurse:
a) pe sea rile de evacuare i de la baza acestora spre exterior precum
in interiorul degajamentelor protejate;
b) in interiorul incaperilor in care nu se depaete timpul (lungimea)
de evacuare admisa pentru coridoare infundate.
2.6.71. Determinarea perioadei teoretice de timp necesare
evacuarii utilizatorilor se efectueaza prin raportarea lungimilor de
evacuare admise la viteza medie de deplasare, considerata
67
0,4 m/sec. pe orizontala i 0,3 m I sec. pe vertical a (scari, pante).
Marcarea cailor de evacuare
2.6.72. Traseele cailor de evacuare trebuie marcate cu indicatoar
conform reglementarilortehnice.
2.6.73_. cu peste doua niveluri supraterane, In cazu
coborarn scanlor de evacuare sub nivelul terenului, In conditiil
la pct.2.6.24., se var lua masuri pentru lndrumare
c1rculat1e1 de evacuare spre ieirea In exterior.
tehnico-economice ale constructiilor vo
dupa_ caz, planuri de evacuare, cu indicarea i marcare
ca1lorde urmat 1n caz de incendiu.
2.7. INSTALATll DE SEMNALIZARE STINGERE
INCENDllLOR
2.7.1. se prevad, dupa caz, cu instalatii d
semnal1zare I stingere a incendiilor, potrivit reglementarilor d
specialitate.
In scopul asigurarii singurantei la foe a utilizatorilo
de semnalizare i stingere a incendiilor
mainile, ut1laiele, de protectie l?
prod.usele pentru prevenirea I stingerea incendiilor necesare, s
stab1lesc conform prezentului normativ i a reglementarilor tehnic
speci.fice, suplimentate conform optiunii beneficiarului, i
:unct1e .. de nscunle de incendiu i de conditiile de propagare
!ncend11lor, .de categoria de importanta a constructiilor, d
1mportanta I valoarea acestora, precum i de posibilitatile reale de
alarmare, alertare i interventie a fortelorde interventie.
2.7.2: de semnalizare i de stingere a incendiilor, se.
manuala, daca observarea incendiului se poat
as1gura in ti.mp ut1I, sau cu action are automata.
. automata a instalatiilor de semnalizare i de
stingere a !nc_end11lor, de se asigura la constructii i spatii
unde nu o permanenta supraveghere umana, cand incendiul
poate f1 Uor observat sau atunci cand, datorita riscului de
incendiu ori a! siguranta la foe a oamenilor i bunurilor,
este necesara o.!ntervent1e rapida.
. 1.n_s!a.lat11le actionare automata se prevad lntotdeauna i
cu pos1b1lltat1 de act1onare manuala.
2.7.3. lnstalatiile de semnalizare i stingere a incendiilor se
68
proiecteaza i se realizeaza conform reglementarilor tehnice, astfel
lncat sa prezinte siguranta In exploatare, sa asigure posibilitatea
verificarii period ice a starilor de functionare, iar eventualele revizii i
reparatii sa se poata face cu Uurinta.
2.7.4. La constructiile, spatiile i lncaperile echipate cu instalatii
automate de stingere, se prevad instalatii de semnalizare a
incendiilor numai cand sunt sau se afla In constructii de importanta
deosebita sau cu rise mare, asigurandu-se semnalizarea izbucnirii
incendiului lnainte de intrarea in functiune a instala\iilor automate de
stingere.
2.7.5. Tn functie de importanta constructiilor, instalatiilor i a
soatiilor cu rise de incendiu, precum i consecintele unor eventuale
sau explozii, de la caz la caz, se va analiza i stabili
necesitatea prevederii unei semnalizari lnainte de atingerea
parametrilor periculoi, astfel !neat sa se poata lua masuri de
lnlaturare a pericolului.
2.7.6. Obiectivele cu rise mare de incendiu se prevad cu mijloace
de alarm are i de alertare a serviciilor proprii de pompieri i respectiv
a unitatilor de pompieri militari. La obiectivele mari i vulnerabile la
incendiu, se asigura mijloace directe de alertare a unitatilor militare
de pompieri.
2.7.7. Ca produs de stingere, poate fi utilizata apa (sub forma de
jeturi compacte, dispersata in picaturi sau pulverizata), spuma
(joasa lnfoiere, medie lnfoiere i inalta lnfoiere), gaze (inerte,
inhibitori), abur sau pulberi stingatoare, In functie de natura i
cantitatea substantelor i materialelor combustibile care necesita
stingerea.
2.7.8. lnstala\iile de stingere cu care se echipeaza constructiile i
instala\iile pot fi alimentate din retele publice, cu sisteme de
alimentare comune (atunci cand incintele sunt apropiate i
investitorii sunt de acord) sau cu sisteme de alimentare individuale,
(proprii fiecarui obiectiv), potrivit reglementarilor.
2.7.9. Numarul de calcul al incendiilor simultane, se determina
du pa cum urmeaza:
a) Pe teritoriul incintelor de productie i/sau depozitare
independente:
daca suprafata este sub 150 ha, un incendiu;
daca suprafata este mai mare, proiectantul va stabili, In functie de
69
de incendiu sau posibilitatile de propagare a incendiul
1ntre ob1ecte, necesitatea luarii in cal cul a doua incendii simultane.
b) Pentru incintele de productie i/sau depozitare, alimentate pri
acele9i instalatii cu centrele populate:
daca incintei de ilsau depozitare este pan a I
150 h_? t popu_latare pana la 10.000 locuitori, un incendiu;
daca numarul locu1torilor din centrul populat este de eel mu
de suprafata incintei de productie i/sa
depoz1tare, pro1ectantul stabilete daca este necesara luarea i
calcul a doua incendii simultane-
daca numarul locuitorilor depa'ete 25.000 persoane, numarul d
cal cul al incendiilor simultane se determina separat pentru incinte d
productie i/sau depozitare i separat pentru centrul popula
insumandu-se valorile rezultate.
2:7.10. lnstalatiile de stingere se proiecteaza, de regula, astfel Inca
sa asigure in permanenta debitul i presiunea minima necesara
pana la terminarea perioadei teoretice de functionare a acestor
(respectiv a reprizelor de sting ere). .
Punerea sub presiune a instalatiei prin actionarea manual
de la distanta, imediat dupa izbucnirea incendiului, se preved
numai in cazurile particulare admise i daca nu exista pericol d
deteriorare a instalatiei de action are.
2. 7 .11. Retelele exterioare i, du pa caz, cele interioare, aferent
instalatiilor de stingere cu apa, vor fi prevazute cu racorduri pentr
al1mentarea acestora i de la pompele mobile de incendii, confor
reglementarilortehnice de specialitate.
Tn situatiile in. care obtinerea direct de la sursa a cantitatilo
de apa necesare in t1mpul incendiilor nu este posibila din punct d
vedere tehnic, se prevede rezerva de apa pentru incendi
(rezervor). Atunci cand alimentarea rezervorului de la sursa poat
avea loc fara intrerupere, chiar in timpul incendiului, rezerva s
poate reduce cu volumul asigurat de debitul minimal al sursei.
2. 7 .13. Rezerva de apa pentru incendiu poate fi pa strata impreun
cu cantitatile de apa necesare consumului de apa potabila,
menajera sau industriala.
lnstalatiile automate de stingere a incendiilor (sprinklere,
drencere sau apa pulverizata), trebuie sa aiba prevazuta rezerva
intangibila (proprie) care sa asigure functionarea lor pe timpul
teoretic norm at.
70
2.7.14. La obiectivele din categoriile de importanta exceptionala (A)
sau deosebita (B), precum i la cele vulnerabile la incendiu,
instaiatiile automate de stingere cu care se echipeaza se vor
proiecta i realiza astfel incat sa asigure nivelele de performanta
admise i in cazul unei avarii la elementele componente de
alimentare pana la distribuitorul de refulare al pompelor de incendiu.
2.7.15. instalatiile de stingere a incendiilor vor avea asigurate
alimentarea normala i de rezerva cu energie electrica de la surse
corespunzatoare i care pot fi: hidraulice, pneumatice, electrice,
moioare cu ardere interna, a bur, etc.
2.7.16.lnstalatiile de stingere (cu apa, spuma, gaze, pulberi, etc.)
vor fi astfel proiectate i realizate in cat sa poata functiona in caz de
incendiu pe toata durata normata de functionare a acestora, conform
realementari lor tehnice.
- lnstalatiile interioare de stingere se prevad i
dimensioneaza in functie de marimea compartimentelor de incendiu
sau a spatiilor protejate, du pa caz, iar pentru instalatiile de stingere
din exterior se ia in considerare intrega constructie.
2.7.17. Prin proiectarea i realizarea instalatiilor de apa pentru
stingerea incendiilor se vor asigura conditiile corespunzatoare de
functionare conform reglementarilor specifice i vor fi ferite de
Tnghet.
2.7.18. Rezervoarele, bazinele sau alte surse de apa rece
prevazute pentru stingerea incendiilor, situate la distante mai mici de
1000 m fata de constructii, vor avea asigurate posibilitati de
aiimentare a pompelor de incendiu mobile i prevazute punctele de
station are a acestora.
2.7.19. Punctele de stationare i alimentare a pompelor mobile de
incendiu din bazine, rezervoare sau alte surse de alimentare cu apa,
se vor stabili astfel incat radiatia termica sau alte efecte ale
incendiului la obiectele invecinate sa nu impiedice desfaurarea
aqiunii de interventie.
Rau rile, lacurile, iazurile sau fantanile cu debit suficient sau
cu adancime corespunzatoare, pot fi amenajate pentru alimentarea
cu apa a autospecialelorin cazde incendiu.
2.7.20. lnstalatiile de stingere a incendiilor cu spuma, pulberi sau
gaze. se proiecteaza i realizeaza conform reglementarilor
specifice, asigurandu-se functionarea lor pe timpul normat (reprize).
71
2.7.21. La instalatiile de stingere cu spuma se utilizeaza num
produse corespunzatoare $i omologate pentru stingerea lichidel
combustibile respective. Pentru lichidele combustibile care distru
spuma, produsele de stingere trebuie sa fie de tip special antialco
(AR).
2.7.22. Pulberile $i gazele utilizate ca prod use de stingere vor fi d
tip omologat pentru aceasta, iar instalatiile fixe de stingere cu astf
de produse vor avea asigurate cantitatile de produse de stinger
determinate prin calcul, inclusiv alimentarea de rezerv
asigurandu-se minimum doua reprize de sting ere.
2.7.23. lnstalatiile, dispozitivele $i echipamentele utilizate pentr
evacuarea mecanica a fumului (desfumare) in caz de incendi
precum $i a celor de evacuare a fumului $i a gazelor fierbinti, v
corespunde conditiilor specifice acestora $i vor fi agrementat
tehnic.
2.8. INSTALATll UTILITARE AFERENTE CONSTRUCTllLO
2.8.1. lnstalatiile utilitare aferente constructiilor (hidro, electric
de incalzire, de ventilare, conditionare $i altele asemenea), s
proiecteaza $i executa astfel incat sa nu contribuie la producerea
propagarea incendiilor, in conformitate cu prevederile prezentul
normativ i ale reglementarile de specialitate.
2.8.2. Sistemele i instalatiile de incalzire se stabilesc in functie d
riscul de incendiu, destinatia, gradul de rezistenta la foe i marime
constructiilor, fiind interzise cele cu foe deschis in spatii (incaper
care prezinta riscuri mari de incendiu i cele cu pericol de explozie.
2.8.3. lnstalatiile electrice utilitare aferente constructiilor, vor
corespunzatoare riscului i categoriei de pericol de incendi
destinatiei i mediului respectiv, potrivit reglementarilor tehnice d
specialitate ale acestora.
2.8.4. Tncaperile i spatiile in care se degaja substant
combustibile vor avea asigurate instalatii pentru evacuarea gazelo
vaporilor, prafului i a pulberilor pe masura degajarii acestora, astf
in cat sa se evite posibilitatea acumularii I or in cantitati periculoase.
2.8.5. La realizarea sistemelor i instalatiilor de ventilare sa
conditionare, se va urmari reducerea posibilitatilor de formare
amestecurilor explozive i de propagare a incendiului prin canalel
de ventilare, precum i utilizarea unor materiale, elemente
72
echipamente corespunzatoare riscului de incendiu, conform
reglementarilor de specialitate.
2.8.6. Sistemele i instalatiile de ventilare (condition are) a spatiilor
incaperilor din cate_goria A:. i C (BE 2) de de
incendiu. Separarea 1nstalat11lor I a s1stemelor de vent1lare este
obligatorie i Tn situatiile precizate de prezentul normativ
reglementarile tehnice.
Evacuarea prin acela$i sistem sau instalatie de ventilare
(conditionare) a substantelor care, Tn amestec mecanic sau
cornbinatie chimica pot provoca aprindere sau explozie, este
interzisa.
2.8.7. Sistemele i instalatiile de ventilare (conditionare) a
incaperilor in care se depoziteaza, prelucreaza sau manipuleaza
substante combustibile, a salilor aglomerate i a incaperilor cu
echipamente i, dupa caz, aparatura de mare valoare sau
irnportanta deosebita, precum i a celor cu riscuri mari de incendiu,
vor fi independente de celelalte sisteme sau instalatii de ventilare
(conditionare) ale constructiei.
2.8.8. Tn interiorul canalelor de ventilare (conditionare) nu se
admite montarea conductelor de lichide sau gaze combustibile,
precum i a circuitelor electrice.
2.8.9. Traversarea elementelor de compartimentare antifoc sau
rezistente la foe de catre canale de ventilare nu se recomanda. Tn
cazurile in care aceste traversari sunt absolut necesare, se var lua
masuri pentru evitarea propagarii incendiilor in compartimentele
invecinate.
2.9. CAI DE ACCES, INTERVENTIE $1 SALVARE
2.9.1. Pentru asigurarea conditiilor de acces, interventie i salvare
in caz de incendiu la constructii i instalatii se prevad cai de circulatie
(drumuri) necesare functional sau faii libere de teren,
corespunzator amenajate pentru accesul utilajelor $i
autospecialelor de interventie ale pompierilor.
Nu este obligatorie asigurarea unor circulatii carosabile
(drumuri) la cabane, refugii turistice, constructii la altitudine
(montane), anexe gospodareti, etc. precum i la constructii
in cad rate in categoria de importanta D (redusa).
2.9.2. Caile de circulatie (drumurile) prevazute, vor asigura
accesul fara obstacole i pe distante cat mai scurte la constructii,
73
depozite de substante combustibile, puncte de stationare i
alimentare ale autospecialelor i surse de apa.
2.9.3. Gaile de circulatie i de acces (drumuri) la constructii i
incinte construite, care au lncruciari de nivel cu linii c.f. pe care pot
stationa vagoane, vor fi asigurate cu a doua posibilitate de
traversare, astfel !neat accesul autospecialelor de interventie In caz
de incendiu sa fie posibil permanent.
2.9.4. Realizarea de curti inchise pe toate laturile de constructii
etajate, nu se recomanda. In cazurile In care se prevad totui
asemenea curti, in care autospecialele de interventie ale
pompierilor nu au acces, este necesara asigurarea posibilitatilor de
salvare a persoanelor din cladire prin ferestre sau goluri ale
fatadelor constructiei accesibile pentru interventia serviciilor i
unitatilor de pompieri, marcandu-se corespunzator, astfel incat sa
fie UOrde recunoscutin cazde incendiu.
2.9.5. Curtile interioare neacoperite cu aria mai mare de 600 m
2
i
inchise pe toate laturile de constructii, situate la nivelul terenului sau
al circulatiilor carosabile adiacente ori la o diferenta de nivel mai
mica de 0,50 m fata de aceste circulatii, se prevad obligatoriu cu
accese carosabile pentru autospecialele de interventie In caz de
incendiu, cugabaritede minimum 3,80 m latimei4,20 minaltime.
Pentru curtile interioare mentionate, situate la diferente de
nivel mai mari de 0,50 m (fara acces carosabil), se asigura numai
acces pentru personalul de interventie (treceri pietonale), cu latimea
de minim 1,50 m i inaltimea de 1,90 m.
2.9.6. Constructiile blindate vor avea asigurate posibilitati de
acces pentru personalul de interventie al serviciilor i unitatilor de
pompieri, prin deschideri prevazute In peretii exteriori, protejate cu
panouri uor demontabile din afara i marcate corespunzator.
2.9.7. Pentru interventia personalului pompierilor direct din
exterior, inchiderile perimetrale ale constructiilor cu pereti cortina
vor avea marcate panourile de vitrare prin care se poate accede In
circulatiile comune orizontale (holuri, vestibuluri, coridoare, etc.)
sau In lncaperi cu acces permanentin circulatiile comune.
Marcarea vizibila din exterior a eel putin unui acces pe
fiecare etaj al constructiei este obligatorie la etajele situate pana la
28,00 m fata de carosabil, pe toate fatadele accesibile
autospecialelor de interventie ale pompierilor.
74
2.9.8. La constructiile inchise perimetral cu pereti cortina se vor
asigura circulatii carosabile in dreptul panourilor de fatada marcate
pentru accesul echipelorde interventie ale pompierilor.
2.9.9. In interiorul constructiilor, caile de interventie ale
personalului serviciilor i unitatilor de pompieri vor fi stabilite,
amenajate i marcate corespunzator, astfel incat sa fie UOr de
recunoscutin cazde incendiu.
2.10. DOTAREA CU MIJLOACE DE INTERVENTIE
SERVICIUL DE POMPIERI
2.10.1. Pentru asigurarea verificarii, supravegherii i interventiei In
caz de incendiu, prin proiect se va stabili nivelul de dotare a
serviciului de pompieri, in functie de categoria de importanta,
marimea, destinatia i vulnerabilitatea la incendiu a constructiei.
2.10.2. Echiparea i dotarea serviciului de pompieri trebuie sa
corespunda necesitatilor practice asigurarii sigurantei la foe a
constructiei, conform reglementarilor specifice, in functie de
riscurile de incendiu i scenariile de siguranta la foe.
2.10.3. In documentatia tehnica serviciul de pompieri va avea
stabilit spatiul necesar functionarii permanente a acestuia de
regula, dispus la parterul sau nivelurile supraterane ale
constructiei.
2.10.4. Serviciul de pompieri va fi dotat cu mijloace de iluminat i
comunicatii, aparatura specifica i echipament de protectie,
corespunzator riscurilor de incendiu i tipului de constructie,
asigurandu-se rezervele necesare.
2.10.5. Constructiile se doteaza cu mijloace tehnice de stingere
corespunzatoare riscurilor i categoriilor de pericol de incendiu
specifice, precizandu-se in documentatie tipul acestora i cantitatea
necesara, inclusiv rezervele pentru inlocuirea imediata.
75
PARTEA A 11-A Cl.ADIRI CIVILE (PUBLICE)
CAP.3. PERFORMANJE COMUNE Cl.ADIRILOR
CIVILElPUBLICE)
3.1. RISCURI DE INCENDIU $1 GRADE DE REZISTENTA LA
FOC
Riseuri de ineendiu
3.1.1. f ncaperile, spatiile i cladirile civile (publice), var avea
determinate riscuri de incendiu, conform prevederilor art.2.1.1 la
2.1.3 din prezentul normativ.
3.1.2. f n functie de riscurile de incendiu determinate, se asigura
conditiile de siguranta la foe performantele i nivelele de
performanta admise in partea I-a a normativului "Prevederi comune
tuturorconstructiilor" i in cele din prezenta pa rte.
Prin scenarii de siguranta la foe elaborate conform
reglementarilor de specialitate, in situatii justificate pot fi adoptate
masuri de protectie compensatorii care asigura conditiile de
siguranta la foe i perform ante le admise conform normativului.
3.1.3. Riscurile de incendiu se precizeaza obligatoriu in
documentatia tehnica.
Grade de rezistenta la foe
3.1.4. Cladirile civile (publice) var avea gradul de rezistenta la foe,
i precizat obligatoriu in documentatiile de proiectare. Conditiile
minime pe care trebuie sa le indeplineasca cladirea, pentru
incadrarea intr-un anumit grad de rezistenta la foe, suntcele stabilite
inart.2.1.8.la2.1.14 ..
3.2. AMPLASARE $1 CONFORMARE LA FOC
Amplasare
3.2.1. Cladirile civile (publice), independente, comasate sau
grupate in conformitate cu recomandarile generale, se amplaseaza
in zone ferite de riscuri de incendiu existente in vecinatate, la
distantele de SiQuranta admise (art.2.2.1. la 2.2.3.), sau se
compartimenteaza corespunzator normativului.
3.2.2. Cladirile pentru persoane ce nu se pot evacua singure, cele
pentru obiecte sau aparataj de importanta deosebita, precum i
cladirile inalte i foarte inalte, nu se recomanda a fi comasate cu
constructii care au alta destinatie.
3.2.3. Tn cazul comasarii mai multor functiuni intr-o cladire civila
(publica) acestea se var separa corespunzator, de regula, prin pereti
76
i planee din materiale CO (CA 1 ), rezistente la foe conform
normativului.
Conformare la foe
3.2.4. Prin conformare se var av ea in vedere prevederile art. 2. 2.4.
la 2.2.10. i cele specifice. Ariile construite ale compartimentelor de
incendiu admise pentru constructii civile (publice) supraterane, sunt
cele precizate in tabel 3.2.4.
Tabel 3.2.4
Arii construite admise pentru compartimente de incendiu ale
cladirilor c1vile (publice} supraterane
I
Aria maxima construita (la sol), a unui
Gradul de rezistenta
compartiment de incendiu (In m')
I
la foe
Cladiri cu un nivel
Cladiri cu mai multe
niveluri
1-11 2500
Iii 1800
IV 1400 I 1000
v 1000
I
800
NOTA: 1. Pentru cladirile echipate cu instalatii automate de sting ere
a incendiilor, ariile se pot majora cu 100%. Atunci cand se prevad
instalatii automate de semnalizare a incendiilor, ariile se pot majora
cu 25%. Majorarile mentionate nu se cumuleaza.
2. In cazuri justificate tehnic, investitorii pot stabili arii
construite mai mari pe proprie raspundere, prin hotarari scrise ale
consiliilorde conducere respective.
Tabel 3.2.5
Numar de niveluri supraterane maxim admis i capacitatea cladirilor
civile de gradul 111-V de rezistenta la foe
Capacitate
Numiir maxim de
Nr.
(Numiir
niveluri pentru
crt.
Destinajia cliidirilor maxim de
cliidiri avand gradul
persoane)
de rezisten\ii la foe:
Ill IV v
1
Cliidiri care adiipostesc persoane ce nu se
150 2 1 1
pot evacua singure
2
Cliidiri pentru muzee sau expozi\ii care nu
adiipostesc valori deosebite !?i nu sunt siili 300
aglomerate
Cliidiri pentru cazare temporarii 200 3 2 1
Cliidiri pentru invii\iimant de culturii generala
480
i licee
3 Cliidiri de locuit 200 5 3 2
4 Cliidiri cu alte destinajii, fiirii siili aglomerate 300 5 2 1
77
NOTA: In cazuri justificate tehnic i asigurand masuri supli!)lentare
de protectie, investitorii pot adopta un singur nivel in plus fata de cele
admise, pe proprie raspundere, prin hotarari scrise ale consiliilor de
conducere respective.
3.2.5. lntre numarul de niveluri al cladirilor supraterane, destinatia,
gradul de rezistenta la foe i capacitatea lor (numarde persoane), se
vor respecta urmatoarele corelatii:
a) In cladirile de gradul 1-11 de rezistenta la foe, indiferent de
capacitatea lor, numarul de niveluri supraterane nu se limiteaza (cu
11); _ . .
b) In cladirile de gradul 111-V de rez1stenta la foe, numarul de f!lVelun
supraterane se limiteaza in functie de destinatie i de numarul de
persoane adapostit, conform prevederilortabelului 3.2.5.
3.2.6. In cladirile civile (publice) de gradul 1-11 de rezistenta la foe,
este admisa mansardarea (realizarea unui nivel construit in volumul
podului) daca elementele din structura portanta a acoperiului i a
incaperilor amenajate sunt incombustibile i separate de restul
podului fU ziduri rezistente la foe minim 3 ore.
In cladiri de gradul 111-V de rezistenta la foe, mansardarea
(nivel construit Tn volumul podului), este admisa in condi\iile
respectarii prevederilortabelului 3.2.5.
3.2.7. Depozitarea marfurilor i substantelor cu pericol de explozie
in cladirile civile (publice), precum i amplasarea atelierelor in care
se utilizeaza astfel de materiale, nu este admisa decat in cazurile
mention ate i cu respectarea prevederilor normativului.
3.2.8. Prin conformarea constructiilor civile (publice) se va
asigura, pe cat posibil, a ris9 ma.re
de incendiu fata de zonele acces1b1le publlculu1, reallzand masunle
de protec\ie necesare conform normativului.
3.3. ALCATUIRI CONSTRUCTIVE
3.3.1. Constructiile civile (publice) se alcatuiesc corespunzator
prevederilor 2.3. ale normativului, Tndeplinind performantele
comune i specifice ale acestora. Se recomanda utilizarea
materialelor i elementelor de construc\ie CO (CA 1 ).
3.3.2. Atunci cand conform prevederilor normativului se pot utiliza
materiale i elemente din clasele de combustibile C, lac. (CA2a bed),
in functie de condi\iile specifice i de l_a foe
elaborlte, i de rolu_I pe care 11 in caz _de se
asigura masunle de protect1e corespunzatoare s1gurante1 la foe,
potrivit normativului.
3.3.3. Prin modul de alcatuire i realizare, elementele de
constructie utilizate nu trebuie sa propage focul cu Uurinta.
78
3.4. LIMITAREA PROPAGARll FOCULUI $1 A FUMULUI
3.4.1. Peretii despartitori prevazuti pentru limitarea propagarii
incendiului Tn cadrul unui compartiment de incendiu, se recomanda
sa fie CO (CA 1) i rezistenti la foe minimum 2 ore section and
transversal cladirea (pereti care pot fi decalati in plan vertical).
Aceti pereti, de regula, se amplaseaza la eel mult:
.110 m distanlfHn cladiri de gradul I, II i Ill de rezistenta la foe;
70 m distanta In cladiri de gradul IV i V de rezistenta la foe;
La cladirile cu pod al caror acoperi este executat din
materiale C1-C4 (CA2a,b,c,d), peretii respectivi trebuie sa separe
ivolumul podului.
3.4.2. fn constructii civile (publice), Uile prevazute pe coridoare
care intersecteaza peretii antifoc i cele din peretii despartitori
prevazuti la pct.3.4.1., pot fi etane la foe minimum 30 de minute,
potrivit normativului avand dispozitive de autoinchidere sau
lnchidere automata In caz de incendiu, conform cerintelor
functionale i de evacuare In caz de incendiu.
Tabel 3.4.4.
Conditii minima pentru pereti i planee
Condi\ii minime
de
Nr.
Destinatia elementului
combustibilitate
Observa\ii
Crt. de rez. la foe
1 2 3
Pere\i despar\itori intre incaperi
Cu excep}ia pere\ilor <;le
1
administrative etc., din
C4 (CA2d) separare ';}a de sec\11 de
cadrul unor cu o arie
p,roduc\ie .. _epozite, spa\ii
construita e max. 400 m' ehnice 91 ca1 de evacuare.
Pere\i despiir\itori dintre gruparile
executate conform nr.crt.1,
CO(CA1)
2 Jrrecum intre incaperile Cu excep\iile din normativ
a ministra ive, sociale, etc. ;ii
1 ora
caile de evacuare comune
Se admit u;;i pline de lemn
sau metalice (in pere.iii
Elemente de separare intre incaperi
respect1v1 nu se adm1 e
cu riscuri locale de incendiu
practicarea alter goluri in
3 (laboratoare, oficii, bucatarii,
afara u9ilor strict necesare
arhive, heliograf, xerox, etc.),
pentru a.dmit
supralumin1 din caram1z1 de
la\a de restul cladirii;
CO(CA1)
sticla, placi de tip S, sau
- pere\1;
- plan;;ee 1 ora
geam armat.
Elemente de compartimentare intre U9ile vor fi rezistente la foe
depozite de materiale con:ibustibile 1Vz ore, prevazute cu
cu aria mai mare de 36 m' 9i restul dispozitive de autoinchidere
ladirii. precum 9i intre depozitele cu sau inchidere automata.
obiecte de valoare (ale muzeelor, Daca exista instala\ii
4
irhivelor, bibliotecilor, etc.) in func\ie automate de stingere a
Je densitatea sarcinii term1ce, dar nu incendiilor, pere\11 pot avea
mai pu\in de: in toate cazurile 3 ore, iar
- pere\i CO (CA1) 3 ore 1 Y, ore rezisten\a
- plan9ee CO (CA1) 2 ore a foe.
79
3.4.3. Functiunile cu rise mare de incendiu se separa cu pereti i
planee CO (CA 1) avand rezistenta la foe conform normativului, iar
golurile de comunicatie protejate corespunzator.
Peretii i planeele de separare a diferitelor functiuni cu rise
mijlociu de incendiu, comasate Tntr-o cladire civila (publica) trebuie
sa fie CO (CA 1) cu rezistenta la foe de eel putin 2 ore pentru pereti,
respectiv 1 ora pentru planee. Tn cladirile de gradul IV i V, peretii i
planeele pot fi C 1 - C2 ( CA 1 - CA2a, b ), rezistente la foe 30 minute.
Elementele de separare a functiunilor cu rise mic, vor respecta
conditiile gradului de rezistenta la foe.
3.4.4. Conditiile minime pe care trebuie sa le indeplineasca
anumiti pereti i planee din cladirile civile (publice) care nu sunt
Tnalte, foarte inalte sau cu sali aglomerate, sunt precizate Tn tabelul
3.4.4.
lndiferent de tipul i destinatia cladirii, separarea
coridoarelor de evacuare fata de grupurile sanitare adiacente (bai,
duuri, W.C.), se poate realiza conform conditiilor normate pentru
Tncadrarea Tn gradul de rezistenta la foe.
3.5. EVACUARE FUM (DESFUMARE) $1 GAZE FIERBINTI
3.5.1. Tn general, spatiile accesibile publicului vor fi astfel realizate
i protejate Tncat sa fie ferite de furn Tn caz de incendiu, respectandu-
se conditiile specifice stabilite prin normativ referitoare la desfumare
(art.2.5.1. la 2.5.35.).
3.5.2. Tncaperile de depozitare a materialelor i substantelor
combustibile solide, cu aria mai mare de 36 m
2
, precum i casele de
scari de evacuare i Tncaperile tampon tara lumina naturala, se
prevad cu dispozitive de evacuare a fumului, reprezentand minimum
1 % din aria respectiva a depozitului i 5% a ariei construite a casei de
scari (dar minimum 1 m
2
pentru fiecare scara), sau cu sisteme
mecanice de evacuare a fumului.
3.5.3. Circulatiile comune orizontale, inclusiv Tncaperile tampon i
casele de scari de evacuare ale nivelurilor subterane Tnchise
destinate publicului, vor fi prevazute cu sisteme independente d ~
evacuare a fumului (desfumare) fa ta de nivelurile supraterane.
3.5.4. Asigurarea evacuarii fumului din atriumuri in caz de
incendiu, este obligatorie. Acesta se realizeaza prin dispozitive cu
deschidereautomata, care sa asigure osuprafata libera de minimum
1 % din aria celui mai mare nivel al atriumului delimitat de pereti - fara
a se lua Tn considerare eel de la parter - sau prin sistem de evacuare
80
mecaniQa a fumului, corespunzator alcatuit ~ i dimensionat.
In ambele situatii, la partea inferioara a atriumurilor se
asigura posibilitati de admisie a aerului. Actionarile automate ale
dispozitivelor de evacuare a fumului vor fi dublate de comenzi
manuale dispuse la nivelul acceselor din exterior Tn atrium i la
serviciul de pomperi
Atunci cand se asigura supravegherea permanenta a
atriumului, evacuarea fumului (desfumarea) se poate actiona numai
manual.
3.5.5. Pentru limitarea posibilitatilor de propagarea a fumului la
etajele superioare, atunci cand Tnaltimea atriumului este mai mare
de 28,00 m, se recomanda izolarea de atrium a nivelurilor situate Tn
jumatatea superioara a acestuia prin inchideri CO (CA 1}, rezistente
la foe minimum 15 minute.
3.5.6. Toate incaperile i spatiile deschise direct spre atrium
(magazine comerciale, expozitii i altele similare care necesita
desfumare conform normativului), vor avea asigurate posibilitati de
evacuare a fumului in caz de incendiu (desfumari) independente de
atrium.
3.5.7. Tncaperile necompartimentate, cu aria construita mai mare
de 10.400 m
2
se prevad cu sisteme de evacuare a fumului i gazele
fierbinti , care sa limiteze propagarea incendiilor, conform art.2.5.36
la 2.5.45.
3.6. CAI DE EVACUARE TN CAZ DE INCENDIU
3.6.1. Cladirile publice (civile} vor avea asigurat numarul necesar
de cai de evacuare a utlizatorilor Tn caz de incendiu, corespunzator
dispuse, alcatuite i dimensionate, potrivit prevederilor normativului
(art.2 .6._1. la 2.6. 7 4.).
In cladirile civile (publice) care nu sunt Tnalte sau foarte
inalte, golurile de acces la casele de scari pot avea Ui pline sau cu
geam spre coridoare, vestibuluri de etaj i holuri, daca se
indeplinesc urmatoarele conditii:
a) peretii i planeele acestora (coridoare vestibuluri, holuri) au
aceeai rezistenta la foe cu cele ale easel or de scari;
b} Tntre coridoare, vestibuluri sau holuri i Tncaperile adiacente,
inclusiv alte case de scari, se prevad ui pline;
c) eventualele ferestre pentru iluminarea indirecta a coridoarelor de
etaj sau a holurilor ori vestibulurilor, practicate in peretii ce le separa
de Tncaperile adiacente, sunt protejate conform art.2.6 .31.
81
3.6.2. Sunt admise scari de evacuare interioare deschise Tn
constructiile publice (civile), daca servesc la evacuare utilizatorilor a
eel multdoua niveluri.
Tabel 3.6.4.
Capacita1i de evacuare
Nr. Destina\ia cliidirii sau a porVunii de cladire pentru care se
Capacitatea de evacuare
Crt. calculeaza evacuarea
(C) a unui flux (numiir de
persoane)
Cliidirile care adii_postesc persoane incapabile de a se evacua
1.
smgure: matern1ta\1, sta\1onare medicale, cliidiri pentru copii de
50
varstii pre9colarii, ospicii pentru aliena\i mintali, ciimine pentru
biitrani 9i infirmi. persoane handicapate. etc.
Cliidirile pentru invii\iima.nt de toate gradele, administrative,
2.
soc1ale laboratoare. stud1ouri cinematografice, 9i de radio, siili
de adunii_ri, auditori1, magazine, expozi\ii, alimenta\ie publicii, 70
de lectura, sport, a9teptare, etc. care nu sunt siili aglomera'.e
sau cliidiri inalte on foarte inalte.
3.
Cladiri de locuit, administrative, hoteluri, ciimine, cabane. etc. J
80
care nu sunt cliidiri inalte sau foarte inalte. I
i
3.6.3. Sea rile amplasate Tn volumul atriumului i neTnchise In case
de scari proprii, nu constituie cai de evacuare In caz de incendiu.
. . Fae exceptie. cu lnaltimea de maximum patru
nivelun ale construct1e1, unde se considera cape scara deschisa In
atrium, se poate asigura trecerea unui singur flux de evacuare chiar
daca latimea rampelor asigura mai multe fluxuri. '
3.6.4. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maximum admise
?le cailor de: din _ci_vile sunt cei prevazuti
in prevedenle spec1_f1ce cladinlor c1v1le (publ1ce), iar pentru atriumuri
conform art.3.6.5. I 3.6.6.
Capacitatile de evacuare luate In considerare la cladiri civile
(publice), sunt precizate In tabelul 3.6.4.
3.6.5. Circulatiile comune orizontale deschise spre atrium
(platforme, supante, etc.), pot constitui cai de evacuare pentru
persoanele aflate In lncaperile adiacente, atunci cand timpul de
ce o au de parcurs, nu depaete
valo!ile adm1se in tabelul 3.6.5., de la Ua acestora pan a la o
casa de de eyacuare (masurata Tn axul cailor), Tn functie de
gradul de rez1stenta la foe al constructiei.
82
Tabel 3.6.5.
Timp (lungime) de evacuare pe circulatii deschise spre atrium
Timp de evacuare (lungime cale de evacuare)
Gradu! de rezisten\a la foe a!
in doua direc\ii diferite
intr-o singurii direc\ie
constructiei in care se
(coridor infundat)
ailii atrimul
secunde metri secunde metn
I 9i II 88 35 50 20
Ill 63 25 38 15
IV 40 16 30 12
v 25 10 25 10
3.6.6. Pentru Tncaperile de dormit ale hotelurilor, caminelor,
spitalelor, locuintelor i altele similare dispuse adiacent atriumurilor,
valorile maxi me admise ale cailorde evacuare pe circulatiile comune
orizontale deschise spre atrium, se reduccu 50% fata de prevederile
art.3.6.5.
3.6.7. Uile Tncaperi!or care debueaza Tn circulatiile comune
orizontale deschise spre atrium, se alcatuiesc i echipeaza conform
prevederilor normativului referitoare la comunicarea Tntre spatii cu
destinatii diferite i cai de evacuare.
3.6.8. Deschiderea Uilor de pe traseul de evacuare a mai mult de
30 de persoane valide trebuie sa se faca Tn sensul deplasarii spre
exterior.
3.7. INSTALATll DE SEMNALIZARE STINGERE A
INCENDllLOR
3.7.1. Tn functie de destinatie, tip de constructie i capacitatea
maxima simultana, se asigura echiparea i dotarea cu instalatii i
mijloace de semnalizare i stingere a incendiilor, potrivit
prevederilor normativului i ale reglementarilor de specialitate,
precum i In alte cazuri la solicitarea beneficiarului.
3.7.2. fn cladirile cu atrium, spatiile adiacente acestuia care sunt
destinate magazinelor comerciale, expozitiilor cu exponate
combustibile i, fn general, a unor functiuni cu riscuri mari de
incendiu, se echipeaza obligatoriu cu instalatii automate de
semnalizare i de stingere cu apa a incendiilor (sprinklere, drencere,
apa pulverizata).
83
3.8. INSTALAJll UTILITARE AFERENTE Cl.ADIRILOR CIVILE
(PU BLICE)
3.8.1. Echiparea cu instalatii utilitare aferente cladirilor civile
(publice), se asigura In conformitate cu prevederile reglementarilor
de specialitate avand In vedere i cele ale prezentului normativ.
3.8.2. Proiectarea i realizarea instalatiilor utilitare aferente var
avea In vedere evitarea producerii incendiilor de catre acestea,
precum i a propagarii Uoare a focului respectandu-se prevederile
reglementarilortehnice specifice acestora.
3.8.3. De regula, aparatele de preparat i de lncalzit trebuie
amplasate In lncaperi separate de spatiile accesibile publicului, cu
exceptia celor agrementate tehnic pentru aceasta, utilizandu-se
numai In conditiile i cu masurile de protectie stabilite.
3.8.4. Centralele termice de regula, pot fi amplasate In cladirile
civile (publice) cu conditia separarii lorfata de restul constructiei prin
pereti i planee CO (CA 1) i rezistente la foe minimum 3 ore pentru
pereti i 2 ore pentru planee, cu acces dintr-un coridor interior, cu
exceptiile stabilite In normativ.
3.8.5. Amplasarea rezervoarelor de lichide combustibile cu
temperatura de inflamabilitate a vaporilor mai mica de 55C In cladiri
civile (publice), de regula, nu este admisa, cu exceptia celor de
alimentare a centralelor term ice i a grupurilor electrogene aferente
cladirii, In cantitatile i cu masurile de protectie stabilite In normativ
i In reglementarile tehnice de specialitate.
3.8.6. Pentru instalatiile de lncalzire care utilizeaza gaze sau
lichide combustibile, se var respecta regulile tehnice i de siguranta
specifice, conform reglementarilortehnice de specialitate.
3.8.7. Bucatariile i prepararile calde var fi izolate de spatiile
accesibile publicului, de regula, prin pereti i planee CO (CA 1 ),
rezistente la foe minimum o ora, iar Uile de comunicare vorfi etane
minimum 15 minute. Facexceptie situatiile precizate In normativ.
3.8.8. Bucatariile i prepararile calde dispuse liber In spatiile
publice var fi delimitate cu ecrane de minimum 0,50 m sub plafon
realizate din materiale CO (CA 1) cu rezistenta minima la foe de 15
minute i asigurate In depresiune fata de restul spatiului In care sunt
amplasate.
La bucatariile situate In cladirile lnalte, foarte lnalte sau cu
84
sali aglomerate, hotele se prevad cu instalatii speciale de stingere.
3.8.9. lnstalatiile de ventilare mecanica i de conditionare, trebuie
proiectate i realizate astfel lncat sa evite propagarea focului i a
fumului In constructia civila (publica).
3.8.10. Canalele de ventilare var fi realizate din materiale CO (CA 1),
iar pentru spatiile In care publicul are acces instalatiile de ventilare
var fi separate de celelalte lncaperi ale constructiei.
3.8.11. lnstalatiile electrice var fi proiectate i realizate conform
reglementarilor specifice i nu vor fi utilizate canalizatii (trasee) prin
care sa se pro page focul.
3.9. CAI DE ACCES, INTERVENJIE I SALVARE
3.9.1. Constructiile civile (publice) var avea asigurate cai de acces,
interventie i salvare, corespunzator alcatuite dimensionate i
marcate, astfel In cat sa poata fi utilizate de personalul care intervine
In caz de incendiu.
3.9.2. Gaile de interventie exterioare var permite accesul UOr al
autospecialelor de interventie ale pompierilor, fiind marcate i
mentinute permanent libere. De regula, vor asigura interventia eel
putin la o fatada a cladirii, cu exceptia situatiilor precizate In
normativ.
3.9.3. Tn interiorul constructiilor civile (publice) caile de interventie
ale pompierilor, marcate corespunzator, var permite accesul UOr la
principalele circulatii functionale (orizontale i verticale), precum i
la spatiile cu rise sau pericol de incendiu.
3.10. DOTAREACU MIJLOACE DE INTERVENJIE, SERVICIUL DE
POMPI ERi
3.10.1. Cladirile civile (publice) se doteaza cu stingatoare,
asigurandu-se un stingator portativ cu pulbere de 6 Kg sau
echivalentul acestuia pentru o arie construita de maximum 250 m
2
,
dar minimum 2 stingatoare pefiecare nivel al cladirii.
Stingatoarele portative trebuie sa contina produsul de
stingere i cantitatea corespunzatoare clasei de periculozitate,
previzibileln spatiul respectiv.
3.10.2. Toate mijloacele de interventie cu care se echipeaza i
doteaza cladirile civile (publice) vorfi UOr accesibile personalului i
mentinute In stare de functionare.
85
3.10.3. In spatiile 9i lncaperile cu rise mare de incendiu sau In care
se afla substante periculoase (parcaje, comert, etc.), dupa caz se
prevad 9i stingatoare transportabile, potrivit reglementarilor
specifice.
3.10.4. Organizarea serviciului de pompieri civili, echiparea 9i
dotarea acestuia, se stabilesc potrivit reglementarilor, functie de
destinatie, vulnerabilitate, 9i nivelul de echipare al cladirii.
3.10.5. De regula, constructiile civile (publice) vor avea constituite
servicii de pompieri civili atunci cand capacitatea maxima simultana
depa9e9te 500 persoane, precum 9i atunci cand mijloacele de
stingere a incendiilor cu care sunt echipate nu sunt cu actionare
automata.
3.10.6. Cladirile civile (publice) echipate cu instalatii automate de
semnalizare 9i sting ere a incendiilor, vor avea constituite servicii de
pompieri care sa asigure numai supravegherea 9i actionarea
instalatiilor specifice.
3.10.7. Numarul personalului serviciului de pompieri se stabile9te Tn
functie de activitatile operative necesare, riscul de incendiu,
importanta 9i vulnerabilitatea constructiei, efectele incendiului, etc.
potrivit reglementarilortehnice 9i scenariilorde siguranta la foe.
CAP.4. PERFORMANJE SPECIFICE Cl.ADIRILOR
CIVILE{PUBLICE)
PERFORMANJE ALE UNOR TIPURI DE Cl.ADIRI
CIVILE {PUBLICE)
4.1.PERFORMANTE ALE UNOR TIPURI DE Cl.ADIRI CIVILE
(PU BLICE)
Cladiri Tnalte i foarte Tnalte
4.1.1. Cladirile Tnalte 9i foarte Tnalte vor fide gradul I de rezistenta
la foe. Atunci cand au portiuni cu lnaltimea mai mica de 28 m, se
admite ca acestea sa fie de gradul II de rezistenta la foe, daca In caz
de incendiu nu afecteaza stabilitatea cladirii. Acoperi9urile sau
terasele acestor tipuri de cladiri, se realizeaza din materiale CO
(CA1).
4.1.2. f n cladirile lnalte 9i foarte lnalte compartimentele de
incendiu pot fi constituite din cladiri independente, portiuni ale
86
acestora cu arii construite la sol admise Tn tabel 3.2.4., sau din
volume Tnchise ale acestora, (portiuni volumetrice cuprinzand unul
pana la trei niveluri construite succesive) cu aria totala desfa9urata
de maximum 2500 m
2
, delimitate de elemente de compartimentare
verticale 9i orizontale (pereti 9i plan9ee ).
Peretii 9i plan9eele de compartimentare a volumelor lnchise
mentionate, vor fi CO (CA 1) cu rezistenta la foe a peretilor stabilita Tn
functie de densitatea sarcinii termice conform tabel 2.4.2., iar a
plan9eelorde minimum 2 ore.
4.1.3. In cladiri lnalte 9i foarte inalte, densitatea sarcinii termice,
rezultata din materialele 9i elementele de constructie utilizate (cu
exceptia pardoselilor lipite), nu va fi mai mare de 275 MJ/m
2

Densitatea sarcinii term ice totale rezultata din materiale 9i elemente


de constructie, finisaje, mobilier 9i alte materiale adapostite, se
recomanda sa nu depa9easca 840 MJ I m
2
.
4.1.4. f ncaperile cu densitatea sarcinii term ice peste 840 MJ/m
2
se
separa de restul cladirii prin pereti cu rezistenta la foe
corespunzatoare densitatii sarcinii termice dar minimum 3 ore 9i
plan9ee cu rezistenta la foe 2 ore In cladiri foarte lnalte 9i respectiv o
ora in cladiri lnalte. f n cladirile inalte, golurile de comunicatie cu caile
de evacuare pot fi protejate cu u9i, obloane sau cortine rezistente la
foe minimum 1 h 30 minute, prevazute cu dispozitive de
autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu.
4.1.5. Pentru Tncaperile cladirilor foarte Tnalte Tn care densitatea
sarcinii termice depa9e9te 840 MJ/m
2
, se asigura separarea
acestora prin elemente de compartimentare CO (CA 1 ), rezistente la
foe corespunzator densitatii sarcinii termice :;;i (lncaperile
respective) se prevad cu instalatii automate de semnalizare 9i
stingere a incendiilor. f n cladiri foarte Tnalte golurile de comunicatie
cu caile de evacuare practicate in ace9ti pereti trebuie sa fie
protejate prin lncaperi tampon 9i u9i cu rezistenta la foe de minimum
45 minute prevazute cu dispozitive de autolnchidere, sau in cazuri
justificate tehnic prin tamburi deschi9i.
4.1.6. Pentru limitarea propagarii incendiilor, Tntre portiunile de
cladiri cu destinatii diferite, precum 9i Tntre caile de evacuare 9i
incaperile adiacente acestora, se prevad pereti 9i plan9ee CO (CA 1)
rezistente la foe, Tn functie de destinatie 9i de densitatea sarcinii
term ice.
Elementele de constructie portante ale cladirii Tnalte sau
foarte inalte, care strabat incaperi cu destinatii diferite, vor fi
87
alcatuite i protejate astfel fncat stabilitatea cladirii sa nu fie afectata
In caz de incendiu.
4.1.7. Tn peretii dintre compartimentele de incendiu, comunicarea
se face prin lncaperi tampon ale caror Ui sunt etane la foe minimum
1 ora fn cladiri foarte Tnalte (ce depaesc 45 m) sau Ui etane la foe
30 minute la cele Tnalte (Tntre 28 i 45 m). Tn ambele situatii Uile
lncaperilor tampon se prevad cu sisteme de autolnchidere sau
lnchidere automata In cazde incendiu.
4.1.8. Pentru limitarea propagarii incendiilor In interiorul
compartimentelor de incendiu, peretii despartitori dintre portiunile
de cladire cu destinatii diferite, precum i cei dintre circulatiile
comune de evacuare i lncaperile adiacente, trebuie sa fie CO (CA 1),
conform tabelul 4.1.8. rezistenti la foe min. 2 ore, iar sa fie
CO (CA 1J rezistente la foe eel putin o ora. .
In cladiri lnalte i foarte lnalte, utilizarea peret1lor
despartitori din clasele de combustibilitate C2 la C4 (CA2b - d), este
interzisa.
Tabel 4.1.8. .
Pereti de separare a cailor de evacuare
Grad de rezisten\a Nivele minime de comportare la foe admise pentru pere\i in func\ie de
la foe destina\ia 9i densitatea sarcinii termice a spa\iilor adiacente
la coridoare la holuri
la case de scari
inchise
I
CO fA1) <: 2 ore CO (CA1) <: 2 ore
la cla iri foarte inalte la cladiri foarte inalte CO (CA1) 3ore
9i <: 1 ora la cele inalte 9i <: 1 ora 9i la cele inalte
4.1.9. La nivelurile supraterane, golurile de acces la scarile de
evacuare se protejeaza cu lncaperi tampon care asigura
lmpiedicarea propagarii fumului conform prevederilor normativului,
realizate cu pereti i planeu CO (CA 1) rezistente la foe minimum 60
de minute i prevazute cu Ui CO sau C1, C2 (CA1 sau CA2a,b)
etane la foe minimum 30 de minute In cladiri inalte i respectiv, Ui
CO-C1 (CA1 - CA2a) etane la foe minimum 60 de minute in cladiri
foarte inalte.
Rampele scarilor aferente nivelurilor subterane se separa
de cele supraterane prin pereti i planee CO (CA 1 ), rezistente la foe.
Comunicarea intre rampele subterane i cele supraterane este
admisa printr-o Ua rezistenta la foe minimum 90 de .
La nivelurile subterane accesul la case le de scan este adm1s
numai prin incaperi tampon prevazute cu Ui rezistente la foe minim
60 de minute i asigurata evacuarea fumului.
Tn toate situatiile, Uile incaperilor tampon se echipeaza cu
sisteme de autoinchidere sau inchidere automata in caz de
incendiu.
88
4.1.10. lnchiderile perimetrale exterioare ale cladirilor fnalte i
foarte lnalte vor fi astfel proiectate i realizate incat sa limiteze
transmiterea incendiilorde la un nivel la altul.
lnchiderile perimetrale exterioare se realizeaza din
elemente CO (CA1) rezistente la foe minimum 15 minute. Pentru
limitarea transmiterii incendiilor pe fatade se prevad separari de
minimum 1,20 m, CO (CA 1 ), etane la foe minimum 30 de minute
intre vitrari i se utilizeaza numai tamplarie exterioara CO (CA 1 ).
4.1.11. Elementele de compartimentare dintre spatiile de parcare a
autovehiculelor i cladirile lnalte i foarte inalte de care se alipesc
sau in care se fnglobeaza, trebuie sa fie CO (CA 1) cu rezistenta la foe
de minimum 4 ore pentru pereti i 3 ore pentru planee. In aceti
pereti se admite practicarea unor goluri de comunicatie functionala
insa protejate prin incaperi tampon ale caror Ui trebuie Sa fie
rezistente la foe minimum 1 ora i prevazute cu dispozitive de
autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu sau in
cazuri justificate tehnic cu tamburi deschii, realizati conform
normativului.
4.1.12. Ghenele verticale pentru instalatii se separa de restul
constructiei prin pereti CO (CA 1) cu rezistenta la foe minimum 30 de
minute i nu se vor deschide in casa scarii.
Ghenele verticale, de regula, se separa la trecerea prin
planee care delimiteaza compartimente de incendiu, cu elemente
CO (CA 1 ), care vor asigura aceeai rezistenta la foe cu a planeului
strapuns, iar atunci cand separarea nu este posibila sau justificata
tehnic, peretii ghenelor vor fi de minimum 3 ore rezistenta la foe i
Uile (trapele) lorde vizitare, de 1 ora i 30 minute.
Ghenele (canalele) orizontale se inchid cu diafragme
incombustibile la trecerea prin peretii care delimiteaza
compartimentele de incendiu, asigurand o rezistenta la foe egala cu
a elementului strapuns.
4.1.13. Circulatiile comune orizontale i casele de scari care nu au
goluri directe in exterior prin care sa se poata evacua fumul In caz de
incendiu, se echipeaza cu dispozitive sau sisteme de evacuare a
acestuia (desfumare), realizate conform prevederilor normativului.
Evacuarea fumului (desfumarea) spatiilor i incaperilor
subterane (subsol), se asigura independent de eel al nivelurilor
supraterane.
4.1.14. Materialele i finisajele utilizate in cladirile lnalte i foarte
fnalte nu trebuie sa permita propagarea rapid a a incendiilor.
89
4.1.15. Finisajul pe caile de evacuare trebuie sa fie CO (CA 1) cu
exceptia pardoselilor din machete de maximum 20 mm grosime si a
finisajelor din fol ii de max. 5 mm grosime, care potfi din CO (CA 1) sau
C1 -C2(CA2a,b)
4.1.16. Plafoanele suspendate var fi din clasa CO (CA 1 ), cu
elemente de sustinere CO (CA 1) rezistente la foe min 30 de minute.
Spatiul dintre plafonul suspendat i planeul de rezistenta se va
Tntrerupe prin diafragme cu aceeai rezistenta la foe, situate la
maximum 25 m pe doua direc\ii perpendiculare.
4.1.17. Ascensoarele din cladiri Tnalte i foarte Tnalte var ave a puturi
de ascensoare proprii, separate de restul constructiei prin pereti CO
(CA 1) rezistenti la foe minimum 2 ore, Tn care sunt admise numai
goluri de} acces din nivelurile . . .
lntr-un singur put, se pot d1spune maximum tre1 cab1ne de
ascensor.
4.1.18. in cladirile foarte Tnalte, golurile de acces la ascensoare din
nivelurile supraterane (de palier) se protejeaza cu Ui rezistente la
foe minimum 2 ore, cu Tnchidere automata, sau prin realizarea unor
paliere de acces la ascensoare separate de circulatiile comune
orizontale cu ui rezistente la foe, caz in care, prin Tnsumarea
rezistentelor la foe ale acestor Ui cu cele ale Uilor ascensoarelor
(de pa lier) se asigura minimum 2 ore rezistenta la foe.
Tn aceleai condi\ii, la cladirile inalte golurile de acces la
ascensoare (de palier) se protejeaza cu Ui rezistente la foe
minimum 1 ora.
4.1.19. Cand ascensoarele debueaza in subsolurile cladirii,
golurile de comunicare cu nivelurile subterane se protejeaza
obligatoriu cu incaperi tampon prevazute cu Ui rezistente la foe
minimum 1 ora i 30 de minute i echipate cu dispozitive de
autoinchidere. Fae excep\ie subsolurile cu rise mic de incendiu, care
se separa la fel cu nivelurile supraterane.
4.1.20. inchiderea automata a Uilor de protectie a golurilor de
acces la ascensoare (la toate nivelurile cladirii) trebuie asigurata
centralizat la darea alarmei i local, atunci cand temperatura atinge
90C la partea lor superioara, avand prevazute i actionari manuale.
4.1.21. in cazul defectarii sau opririi, ascensoarele var fi astfel
realizate Tncat sa permita aducerea cabinelor la un palier de acces
a pro pi at iar Tn caz de incendiu toate cabinele var fi ad use automat la
parter.
90
Aceste prevederi sunt obligatorii i la alte sisteme de
transport sau circulatie pe vertical ace se prevad in cladirile inalte i
foarteinalte (monte-charge, elevatoare, etc.).
4.1.22. in cladirile inalte, eel putin unul din ascensoare, UOr
accesibil, se va realiza corespunzator cerintelor asigurarii
operatiunilor de interventie in caz de incendiu. Tn cladirile foarte
inalte este obligatorie realizarea a eel putin doua asemenea
ascensoare de interventie.
Tabel 4.1.24.
Timp {lungime) de evacuare
CLAD I RI iNALTE CLADIRI FOARTE iNALTE
Destina\ia
cladirii
Timp de evacuare (lungimea maxima a caii de evacuare)
inalte sau
foarte in doua direc\ii intr-o singura in doua direc\ii intr-o singura
inalte
diferite direc\ie (coridor diferite direc\ie (coridor
infundat) infundat)
secunde metri secunde metri secunde metri secunde metri
Publica.
ad mini-
strativa.
birouri. 88 35 38 15 63 25 25 10
inva\a-
mant,
etc.
Locuin\e,
hoteluri, 88 35 38 15 50 20 25 10
sanatate
4.1.23. Ascensoarele pentru interventie in caz de incendiu, var
asigura capacitatea de transport a 3-5 servanti cu echipamentul
respectiv (minimum 500 Kg) i var fi astfel realizate i separate de
restul constructiei, incat sa functioneze eel putin 2 ore de la
izbucnirea incendiului. Aceste ascensoare var asigura accesul
pompierilor la toate nivelurile cladirii, fiind echipate cu dispozitive de
ape I prioritar al acestora in caz de incendiu.
4.1.24. Tn cladirile Tnalte i foarte Tnalte este obligatorie asigurarea a
eel putin doua C?ai de evacuare distincte i independente.
Capac1tatea de evacuare (C) a unui flux de evacuare luat in
cal cul la cladirile inalte i foarte inalte este de 70 persoane, daca in
normativ nu sunt stabilite capacitati mai mici pentru unele destinatii
nominalizate.
91
Timpul de evacuare, respectiv lungimea maxima admisa a
traseului parcurs pe caile de evacuare, de la ua lncaperii pana la
cea mai apropiata Ua a lncaperii tampon de acces In casa scarii de
evacuare sau degajamentul protejat (masurata conform
art.2.6.69.), fn functie de destinatia cladirii, vor respecta prevederile
tabelului 4.1.24.
4.1.25. In cladirile lnalte i foarte lnalte, la toate nivelurile, fiecare
dintre scarile de evacuare trebuie sa fie Uor accesibile prin trasee
independente, de regula, cu directii diferite de deplasare iar, iar eel
putin una dintre sea rile de evacuare, trebuie sa aiba acces pe terasa
peste ultimul nivel. La utilizarea scarilor rulante se respecta
prevederile art. 4.1.54.
4.1.26. Cladirile lnalte i foarte lnalte se echipeaza i doteaza cu
mijloace, instalatii i sisteme de prevenire i stingere a incendiilor,
conform prevederilor reglementarilor tehnice specifice. Fae
exceptie cladirile de locuit.
La cladirile lnalte i foarte lnalte se asigura cai de interventie
exterioare pentru autospeciale de interventie, eel putin pe doua
laturi.
4.1.27. Cladirile foarte lnalte vor avea constituite servicii de
pompieri, corespunzatorechipate i dotate, dispuse pe cat posibil fn
apropierea unui acces de la nivelul terenului.
Cladiri cu sali aglomerate
4.1.28. La salile aglomerate, masurile de siguranta la foe se
stabilesc In functie de capacitate, destinatie, respectiv categoria
salii i gradul de rezistenta la foe al cladirii.
4.1.29. Pentru salile cu mai multe functiuni, masurile de protectie se
asigura In functie de categoria cea mai defavorabila a salii, conform
normativului.
4.1.30. Du pa destinatie, salile aglomerate pot fide categoria S 1 sau
S2, conform tabelului 4.1.30.
Tabel 4.1.30.
Categorii de sali aglomerate
sali aglomerate
Destina\ia salii aglomerate
S1
Teatre dramatice i muzicale, sali de spectacole. circuri. expozi\ii comerciale.
muzee cu exponate combustibile. magazine cu marfuri combustibile, etc.
Sali pentru proiec\ii cinematografice, cantine i restaurante, siili de lectura.
S2
muzee cu exponate incombustibile, expozi\ii permanente de arta. auditorii.
sali de lntruniri. de dans. de concert. de sport. de vestiare, de cult,
discoteca, etc.
92
NOTA: Salile aglomerate a garor destinatie nu este cuprinsa In
ta be I, se lncadreaza prin asimilare.
4.1.31. Corelatia lntre categoria salilor, numarul de locuitori,
numarul de niveluri i gradul de rezistenta la foe al cladirilor cu sali
aglomerate se asigura conform prevederilor din tabelele 4.1.31.a i
b.
Tabel 4.1.31.a
Corelatia admisa intre amplasarea i categoria salilor,
numarul de locuri i gradul de rezistenta la foe al cladirilor
cu sali aglomerate
I Amplasarea salilor aglomerate
Categoria
_(numarul maxim
de ocuri) In functie de ?,!ad[JI
salii
de rezistenta la foe al c ad1r11
I II Ill
lndependenta sau
S1 5000 1000
Nelimitat
compartiment de incendiu
S2 Nelimitat 1500
Alipita pe o latura la construqii
S1 5000 2000 1000
cu alte destinatii sau mai multe
sali aglomerate comasate
S2 6000 4000 2000
lntr-o cladire
I
inglobata In constructii cu
S1 3000 2000 1000
alte destinatii
S2 5000 3000 1500
Tabel 4.1.31.b
Numarul de niveluri supraterane admis in cladiri cu sali
aglomerate (portiunea in care publicul are acces)
Numarul maxim de niveluri supraterane admis In
Categoria salii
cladiri avand gradul de rezistenta la foe
I II Ill
S1 Nelimitat 5 2
S2 Nelimitat 6 3
NOTA (tabel4.1.31.a.ib.): Tn cazuri justificate tehnic,
investitorii pot stabili capacitati mai mari sau numar sporit de
niveluri, pe proprie raspundere, prin hotarari scrise ale consiliilor de
conducere respective.
4.1.32. Amenajarea sau realizarea salilor aglomerate In cladiri
independente parter, de gradul IV - V de rezistenta la foe se admite
numai pentru: . . . _ ..
circuri mobile, magazine I centre comerc1ale, intrunin, la care se
asigura evacuarea rapida a spectatorilor direct In exterior;
93
cluburi discoteci, precum cinematografe cu functionare
sezoniera av and maximum 300 de locuri;
expozitii provizorii de importanta local a care nu adapostesc
exponate de valoare, potrivit declaratiei proprietarului
(investitorului).
4.1.33. Portiunile de clad ire aferente salilor aglomerate inglobate in
cladiri cu alte destinatii trebuie sa fie separate de restul constructiei
prin elemente de constructii CO (CA 1) cu rezistenta la foe de min. 3
ore pentru pereti i 1 /1 ore pentru planee. Fae exceptie situatiile
precizate in normativ.
In mod similar se separa intre ele i portiunile de cladire
aferente mai multor sali aglomerate comasate, indiferent de
destinatie.
NOTA: 1. La cluburi, discoteci i camine culturale, portiunile
aferente diferitelor activitati de club pot comunica liber cu sectorul de
receptie al salii de spectacole, pre cum i cu celelalte sali aglomerate
(de reuniuni, conferinte. etc.).
2. Vestiarele, birourile, amfiteatrele salile de edinte din
cladiri administrative, de invatamant, i alte cladiri civile cu activitati
similare, pot avea cai de evacuare comune cu cele ale cladirii in care
suntsituate.
3. Salile de concerte, salile de intruniri, auditoriile, salile de
lectura, saloanele de dans, discotecile, salile de sport, salile de
alimentatie publica, salile de ateptare, muzeele i expozitiile cu
exponate incombustibile din cladiri publice, pot avea goluri in peretii
ce le separa, protejate cu Ui etane la foe minimum 15 minute.
4. Salile aglomerate, comasate intr-o clad ire, pot avea goluri
pentru circulatie intre portiunile comune de cladire aferenta,
protejate cu etane la foe 15 minute.
Tabel 4.1.34.
Elemente de separare
IGradul
Condilii minime de combusti-
Nr. Destinatia
de re-
bilitate i de rezistenta la foe
zistenta Observa\ii
crt. elernentului
la foe
pere\i planee
al cladirii
nivelurilor
* Condi\iile re-
intermediare amena
zultate din
1 . jate In interiorul sa-
Iii.or aglomerate
1-111 CO (CA1)
gradul de
(logii, balcoane,
-
rezisten\a la
*
platforme, etc.) foe al cladirii
94
Tabel 4.1.34. (continuare)
Gradul
Condilii minime de combusti-
de re-
bilitate i de rezisten\a la foe
Nr. Destina\ia
zisten\a Observa\ii
crt. elementului
la foe
pereti planee
al cladirii
Elemente ce separa
Elementele pot fi
C2 (CA2b) la ci-
2.
de restul construc\iei
nematografe,clu-
1ncaperile 1n care are
I - 11 CO (CA1) CO (CA1)
buri, muzee ex
I
acces publicul din sal
1 Y, ore 1 ora pozi\ii cu capaci-
polivalente, expozi\ii,
late mai mica de
etc., inclusiv caile de
300 de locuri si-
evacuare ale acesto-
CO (CA1) CO (CA1)
tuate in cladiri de
ra cu excep\ia plan- Ill
1 ora 45 min.
gradul Ill de re-
peste subsol. zistenta la foe.
Planeele peste in sali de ali-
subsol sau demi- menta\ie publi-
3.
sol atat la incape- ca, rezistenta
rile accesibile pu- 1-111 - CO (CA1) la foe se poate
blicului, cat i la 1 Y, ore reduce la 1 ora
caile lor de evacu- cu exceptia
are, precum i la planeelor
ateliere. peste depozite
de materiale
combustibile
Elemente de Uile depozite-
4.
separare intre lor var fi rezi-
depozitele de stente la foe 1 '/,
obiecte de valoare CO (CA1) CO (CA1)
ore echipate cu
ale muzeelor, arhi- 3 ore 1 ore
dispozitive de
velor, bibliotecilor autoinchidere
i restul sau inchidere
constructiei
automata in
caz de incendiu
4.1.34. f n interiorul compartimentelor de incendiu sau functionale
ale salilor aglomerate, incaperile cu rise mare de incendiu sau care
adapostesc aparataj ori obiecte de importanta deosebita, se separa
de restul constructiei prin pereti i planee a caror rezistenta la foe se
stabilete in functie de densitatea sarcinii termice, de importanta
bunurilori de nivelul ri_scului de incendiu.. v
Cabinele tehnice necesare functional, pot avea spre sala
geamuri rezistente la foe sau protejate cu obloane rezistente la foe
sau cu perdele de drencere, daca aceste cabine se separa de restul
cladirii in aceleai conditii ca i sala aglomerata.
Elementele de separare trebuie sa indeplineasca pe langa
cerintele de mai sus i conditiile din tabelul 4.1.34.
95
4.1.35. Peretii i planeele de separare a spatiilor lnchise pentru
parcarea autovehiculelor fata de cladirile cu sali aglomerate trebuie
sa fie CO (CA 1 ), rezistente la foe min. 4 ore pentru pereti i respectiv
2 ore pentru planee. in aceti pereti se admit numai goluri de acces
necesare circulatiei, protejate cu Ui rezistente la foe 1 ora i 30 de
minute, sau lncaperi tampon prevazute cu Ui rezistente la foe 45 de
minute, echipate cu dispozitive de autolnchidere sau lnchidere
automata In cazde incendiu.
4.1.36. Pentru evacuarea fumului degajat In caz de incendiu
(desfumare), la partea superioara a salilor aglomerate In care are
acces publicul, se prevad dispozitive amplasate judicios, a caror
suprafata total a va fi eel putin 1/100 din suprafata salii sau se asigura
desfumarea prin sistem mecanic.
4.1.37. Dispozitivele pentru evacuarea fumului In caz de incendiu ce
se prevad la partea superioara a salilor accesibile publicului vor fi
repartizate cat mai uniform.
Acestea pot comunica cu exteriorul, fie direct, fie prin couri
de evacuare cu sectiune echivalenta, avand pereti din materiale CO
(CA 1) cu rezistenta la foe de min. 30 minute. Dispozitivele de
evacuare a fumului, trebuie sa poata fi actionate i prin comenzi
manuale, UOr accesibile de la nivelul salii.
4.1.38. Elemente decorative interioare, finisajele, tratamentele
termice i acustice ale salilor aglomerate vor fi astfel alcatuite i
realizate lncat sa nu propage incendiul cu Uurinta, conform
prevederilor normativului.
4.1.39. Elementele decorative interioare, finisajele precum i
tratamentele termice i acustice ale salilor aglomerate, de regula,
vor fi CO (CA 1 ). Acestea pot fi C1, C2 (CA2a,b) sau executate din
lemn i ignifugate eel putin pe partea neaparenta, inclusiv scheletul
de montare. Se recomanda ca distantele dintre finisaje sau
tratamente acustice i peretii suport sa nu fie mai mare de 15 cm.
Golurile astfel realizate vorfi lmpartite prin diafragme, (care potfi din
lemn ignifugat), In celule cu dimensiuni maxime de 3,00 x 3,00 m,
astfel lncat sa se evite formarea de curenti favorabil dezvoltarii
incendiilor.
4.1.40. Tn salile aglomerate i anexele lorln care publicul are acces,
plafoanele suspendate vor fi CO (CA 1 ). Se pot utiliza i zone de
plafoane suspendate executate din C1, C2 (CA2a, b) sau din lemn
ignifugat eel putin pe partea neaparenta, daca se asigura masuri
corespunzatoare de lmpiedicare a transmiterii incendiilor de la o
96
alta (prin distante, faii incombustibile, etc.).
In toate cazurile plafoanele suspendate vor avea elemente
de sustinere CO (CA 1) rezistente la foe minimum 30 minute, iar
spatiul dintre plafonul suspendat i planeul de rezistenta va fi
lntrerupt la maximum 25 m (pe doua directii perpendiculare), cu
diafragme CO (CA 1 ).
4.1.41. Este obligatoriu sa se asigure eel putin doua ieiri de
evacuare distincte ijudicios distribuite, pentru:
a) fiecare nivel al salilor aglomerate, precum i pentru nivelurile de
lojii i balcoane cu mai mult de 100 persoane;
b) foaiere, bufete, garderobe i alte lncaperi de servire a publicului,
cu aria de peste 100 m
2
.
4.1.42. La salile cu scene sau podiumuri, circulatia de evacuare va fi
astfel organizata !neat, de regula, publicul sa nu se deplaseze In
directia scenei. Nu se admite evacuarea prin scena sau podium a
publicului din sala.
Gabaritele culoarelor de evacuare din interiorul salilor vor
corespunde prevederilor art. 2.6.60.
4.1.43. Capacitatile de evacuare "C" a unui flux de evacuare luat In
calcul la salile aglomerate suntstabilite In tabel 4.1.43.
Tabel 4.1 .43 Capacitatea de evacuare
Nr. Tipul salii aglomerate gradul de
Capacitate de evacuare "C"
a unui flux de evacuare
crt. rezistenta la foe al cladirii
(numar de persoane)
Sala aglomerata tip S1
I - II 50 (70)*
1 . i grad de rezistenta la Ill 35 (50)*
foe
IV-V 25
Sala aglomerata tip S2
I - II 65(100)*
2. i grad de rezistenta la
Ill 50 (75)*
foe
IV 35
v 25
NOTA:*)Valorile din paranteze se refera numai la circulatiile
(trecerile) de evacuare din interiorul salilor aglomerate (pan a la Uile
de evacuare ale salii).
4.1.44. Timpii de evacuare (lungimile maxime admise pe traseul
parcurs pe caile de evacuare), sunt stabiliti In tabelul 4.1.44.
4.1.45. Pentru asigurarea evacuarii rapide i tara accidente a
publicului, In salile aglomerate, scaunele, bancile i In general
97
mobilierul, se fixeaza de pardoseala, astfel Tncat sa nu fie rasturnate
Tn caz de panica. Fae exceptie lojiile, Tn care se admit maximum 12
scaune mobile, precum i expozitiile i saloanele de dans, Tn care se
recomanda solidarizarea lor pe pachete (fara fixare de pardoseala ).
La salile de Tntruniri cu o capacitate de maximum 200 de
locuri, scaunele i bancile pot ti nefixate de pardoseala, cu conditia
solidarizarii Tntre ele pe pachete de minimum trei randuri.
La salile polivalente se recomanda ca scaunele sa fie legate
rigid Tntre ele pe i r u r i ~ i randuri.
Fiecare i r sau rand trebuie fixat solid la cele doua capete, de
pardoseala ori pereti, sau prins solidar de celelalte randuri astfel
Tncat sa devina un pachet.
f n toate situatiile, bare le de fixare perpendiculare pe randuri
i aplicate la nivelul pardoselii var avea eel mult 20 mm grosime, iar
profilul rotunjit.
Tabel 4.1.44
Timpi de evacuare
Timpi de evacuare (lungime maxima a caii de evacuare)
De la u ~ a salii aglomerate In exterior,
Catego- Gradul la 0 scara sau degajament protejat
ria de
Pana la o u ~ a a
du pa caz, cand evacuarea se face:
salii rezisten-
salii aglomerate intr-o singura
aglome- ta
in doua directii
directie ( coridor
rate la foe al
diferite
lnfundat)
cladirii
secunde metri secunde metri secunde metri
I i II 80 32 88 35 50 20
Sala S1 Ill 60 24 63 25 38 15
I V ~ i V 30 12 25 10 25 10
I i II 100 40 88 35 50 20
Sala S2
Ill 80 32 63 25 38 15
IV 60 24 40 16 30 12
v 30 12 25 10 25 10
NOTA: 1. Traseele prin foaiere ~ i holuri ale salii aglomerate, nu se
iau Tn considerare la stabilirea timpului (lungimii) de evacuare
normat. Foaierele i holurile var avea asigurate conditiile de
evacuare stabilite pentru sala aglomerata respectiva.
2. Timpul (lungimea) coridorului infundat se refera la portiuni
de trasee prin care se accede la doua cai de evacuare, precum ~ i la
spatHle pentru care sunt admise.
4.1.46. Amplasarea mobilierului Tn salile aglomerate se face astfel
incat sa se realizeze culoare de trecere cu latimi corespunzatoare,
98
care sa asigure accesul publicului la ieirile din sala.
4.1.47. La salile cu locuri pe scaune sau banci, Tn culoarele dintre
pachetele de locuri se pot prevede strapontine, daca:
se ridica automat i se mentin Tn aceasta pozitie, atunci cand nu
sunt folosite, lasand libera latimea culoarului rezu ltata din cal cu I;
fiind coborate, ramane liberun culoarde minimum 0,80 m;
nu reduc (Tn pozitie ridicata sau coborata) latimea spatiului de
circulatie pentru evacuare, determinat prin cal cul, Tntre pachetele de
scaune.
4.1.48. Pe culoarele de evacuare din sali aglomerate, nu se admit
trepte Tn lungul spatiilor libere de trecere dintre randurile de scaune.
4.1.49. La salile de spectacole, auditorii, sali de concerte,
polivalente ~ i altele similare, numarul maxim de locuri dintr-un rand
se stabilete Tn functie de gradul de rezistenta la foe al cladirii ~ i de
modul in care se face evacuarea persoanelor din rand, conform
tabelului 4.1.49.
Numarul de locuri dintr-un rand nu se limiteaza in cladiri de
gradul I sau II de rezistenta la foe, daca se prevad ui amplasate in
peretii laterali ai salii, astfel Tncat la fiecare capat al unui grup de
patru randuri de scaune sa existe cate o Ua cu latimea de min.
1, 10 m.
Tabel 4.1.49
Numarul de locuri dintr-un rAnd de scaune
Modul de Gradul de rezistenta la foe al cladirii
evacuare al
I ~ i II Ill I V ~ i V
persoanelor
aflate pe un rand Numarul de locuri dintr-un rand
Pe la un capat 25 14
10 X)
Pe la ambele
40 25 20
caoete
NOTA: xi fn cazurile cand este admisa amenajarea salilor in
constructii de gradul IV i V rezistenta la foe i nu au instalatie
interioara de stingere, evacuarea randurile se asigura obligatoriu la
ambele capete.
4.1.50. Spatiul liber de trecere dintre randurile de scaune trebuie sa
fie de minimum 0,45 m.
99
4.1.51. La amplasarea mobilierului In sali cu locuri la mese, trebuie
sa se asigure culoare de evacuare in caz de incendiu tinand seam a i
de urmatoarele recomandari:
mesele de max. 8 locuri se amplaseaza cu eel putin o parte a lor,
langa un cul oar;
mese dreptunghiulare, amplasate cu latura lunga perpendiculara
pe culoarele de evacuare, vor avea pe fiecare latura eel mult 8 locuri,
- daca au acces la un singur culoar sau 16 locuri daca au acces la
doua culoare de evacuare. La capetele acestor mese nu se prevad
scaune in culoarele de evacuare .
daca numarul de locuri de pe o latura este mai mare de trei (intre un
culoar de evacuare i perete) sau de ase (lntre doua culoare) se
prevad treceri de acces la culoarele de evacuare, avand o latime
libera de eel puJin 0,45 m;
latimea libera a culoarelor de evacuare trebuie sa asigure trecerea
numarului de fluxuri determinat prin calcul;
la determinarea latimilor libere de trecere se au In vedere i
dimensiunile scaunelor, retrase la o distanta de 0, 15 m de marginea
mesei.
4.1.52. Utilizarea draperiilor, perdelelor, cortinelor, etc. care pot
intrerupe caile de evacuare ale salilor aglomerate, chiar atunci cand
sunt incombustibile, este interzisa. Pe caile de evacuare ale salilor
aglomerate nu se admit Uifalse sau placari cu oglinzi.
4.1.53. Mobilierul care delimiteaza cai de evacuare comune
interioare va asigura conditii corespunzatoare de evacuare a
util izatori lor.
4.1.54. Tn cladiri cu aglomerari de persoane sau cu sali aglomerate
se admit scari rulante, cu conditia asigurarii cailor de evacuare
distincte i independente prin scari normale, realizate conform
normativului. Pentru impiedicarea patrunderii fumului de la un nivel
la altul, sub plafoane se vor lua masuri de ecranare a golului scarii
rulante i protejarea lui cu perdele de apa cu intrarea in functiune
automata, i I sau manuala, in caz de incendiu. La fiecare nivel se va
indica cea mai apropiata cale de evacuare.
lndiferent de latimea rampei, scara rulanta poate fi
considerata ca asigura trecerea unui singurflux de evacuare daca:
poate fi oprita, de la fiecare nivel, printr-o comanda manuala UOr
accesibila:
este executata din materiale CO (CA 1 ), cu exceptia finisajului
treptelor precum i a balustradelor i rotilor de antrenare;
e latimea treptelor este de eel putin 25 cm.
100
4.1.55. Uile de pe traseul evacuarii publicului din salile aglomerate
trebuie sa se deschida in sensul evacuarii la simpla apasare a
sistemelor de inchidere (bara de siguranta) i sa nu aiba
proeminente care ar putea lngreuna trecerea persoanelor. La Uile
exterioare sau care separa alte functiuni din cladiri, se permit
sisteme de zavorare fara lncuiere, UOr de actionat in conditiile
aglomerarii persoanelorln fata lor.
4.1.56. f n salile aglomerate, distanta dintre tocul Uii i prim a treapta
a unei rampe care coboara, trebuie sa fie de minimum 1,60 m In fata
Uilori de 1,00 m lateral.
4.1.57. Latimea scarilor de evacuare In conditiile In care publicul
aflat la diferite niveluri, poate observa incendiul In acelai timp,
indreptandu-se simultan spre scari, se determina dupa numarul de
fluxuri ce provin din nivelul eel mai populat, la care se adauga pentru
fiecare din celelalte niveluri, latimea necesara pentru evacuarea a
25% din persoanele aflate la nivelul respectiv.
4.1.58. Uile de acces la casele scarilor de evacuare lnchise vor fi
pline. Aceste Ui pot fi cu geam (cu exceptia salilor de teatru), daca
sunt prevazute instalatii automate de stingere In clad ire, inclusiv pe
podestele caselor de scari respective.
4.1.59. Tn cladirile cu sali aglomerate, circulatiile comune orizontale
i case le de scari lnchise ce nu au goluri prin care in caz de incendiu
fumul sa se poata evacua direct In exterior, trebuie prevazute cu
evacuare a acestuia ( desfumare), realizata conform prevederilor
normativului.
4.1.60. Latimea ieirilor (uilor) de evacuare de la nivelul terenului,
trebuie sa asigure trecerea numarului total de fluxuri care vin prin
scari i a tuturor persoanelor de la parter.
4.1.61. Proiectia de filme i diapozitive trebuie sa se faca din cabine
special amenajate, atunci cand se utilizeaza mai mult de un aparat
de proiectie a filmelor neinflamabile, precum i indiferent de numarul
aparatelor la proiectia filmelor pe baza de nitroceluloza.
4.1.62. Cabina de proiectie pentru pelicula de siguranta i anexele
sale trebuie sa aiba acces la o cale de evacuare, care poate fi
comuna cu cele ale publicului, fara a se trece prin sala. La cabinele
de proiectie pentru pelicula de nitroceluloza, se prevede i a doua
cale de evacuare, independenta de cele ale publicului.
101
Accesul din cabinele de proiectie i anexele acestora la caile
de evacuare ale publicului, este ad mis numai prin incaperi tampon.
A doua cale de evacuare a cabinelor de proiectie poate fi o
scara spirala ori cu trepte balansate, sau cu o scara metalica
verticala avand latimea de minimum 0,80 m.
4.1.63. Tn fata ieirilordin cladiri sau sali aglomeratetrebuie asigurat
un spatiu liber pentru persoanele ce se evacueaza.
4.1.64. Cladiri cu sali aglomerate vor fi UOr accesibile din drumuri
publice, asigurandu-se conditii de destaurare corespunzatoare a
operatiunilor de sting ere i salvare a persoanelorin caz de incendiu.
Platformele exterioare pentru parcarea autovehiculelor
situate in vecinatatea cladirilor cu sali aglomerate, trebuie
amplasate in afara gabaritului liber necesar pentru evacuarea
publicului din cladiri i a cailor de acces a autospecialelor
pompierilorla fatadele cladirii i la sursele de alimentare cu apa.
4.1.65. Scarile de evacuare a persoanelor din salile aglomerate pot
avea rampe directe spre subsol, atunci cand asigura accesul la spatii
destinate publicului, iar acestea sunt separate corespunzator fata
de alte functiuni dispuse in subsol.
4.1.66. Scarile exterioare folosite pentru evacuarea salilor
aglomerate trebui sa aibe o inclinare de maximum 1 :2, iar rampele i
podestele se recomanda de minimum 1,60 m latime i sa fie
acoperite.
Planurile inclinate acoperite sunt admise ca ieiri de
evacuare daca indeplinesc conditiile specifice acestora.
4.1.67. Curtile interioare i spatiile dintre cladirile cu sali aglomerate
pot fi luate in considerare pentru evacuarea persoanelor in caz de
incendiu, daca au latimea suficienta pentru trecerea numarului de
fluxuri rezultat din calcul, dar nu mai putin de 10,00 m.
Cladiri subterane
4.1.68. Cladirile civile (publice) subterane pot fi amplasate
independent functional de alte cladiri civile sau alipite ori comasate
unor cladiri (publice) supraterane.
4.1.69. Cladirile civile (publice) subterane independente se
proiecteaza i realizeaza conform normativului specific (Normativ
de proiectare a constructiilor publice subterane - NP 25), iar cele
comasate in cladiri civile supraterane (subsoluri ale acestora),
conform prevederilor prezentului normativ.
102
4.1.70. Tn subsolurile cladirilor civile (publice) supraterane, prin
modul de dispunere a functiunilor i asigurarea masurilor de
protectie corespunzatoare normativului se va asigura limitarea
propagarii fumului i a focului la nivelurile supraterane ale cladirii.
4.1.71. f n subsolurile cladirilor civile (publice) supraterane nu este
admisa dispunerea unor spatii sau lncaperi cu pericol de explozie,
cu substante sau produse explozive, ori gaze lichefiate. De
asemenea, nu sunt admise lichide combustibile cu temperatura de
inflamabilitate sub 55C in alte locuri decatin cele special amenajate
i marcate, In cantitatile i conditiile stabilite.
4.1.72. Portiunile subterane (subsolurile) ale cladirilor civile
(publice) supraterane, vor respecta conditiile de lncadrare in gradul
de rezistenta la foe al cladirii supraterane, conform prevederilor
normativului, iar incaperile respective vor avea stabilite i precizate
riscurile de incendiu specifice.
4.1.73. f ncaperile i spatiile tehnice dispuse In subsolurile cladirilor
civile (publice), vor fi proiectate i realizate conform prevederilor
prezentului normativ i ale reglementarilor tehnice specifice,
asigurandu-se evitarea izbucnirii unor incendii la acestea, i
propagarea fumului i a focului la cladirea supraterana i la
vecinatati.
4.1.74. Materiale i elemente de constructie utilizate in subsoluri vor
lndeplini conditiile de combustibilitate i rezistenta la foe stabilite in
normativ, fiind astfel alcatuite i realizate In cat sa nu constituie cai de
propagare uoara a fumului i focului.
4.1.75. Tncaperile din subsol cu rise mare de incendiu vorfi separate
de restul cladirii prin pereti i planee CO (CA 1 ), cu rezistenta la foe
stabilita de normativ, iar golurile de circulatie functionala din
acestea, protejate corespunzator.
4.1.76. Casele de scari i puturile pentru ascensoare sau alte
sisteme de transport pe verticala - inclusiv incaperile pentru mainile
aferente acestora dispuse In subsol -vorfi separate de restul cladirii
prin elemente CO (CA 1) rezistente la foe conform prevederilor
normativului, iar golurile de acces protejate corespunzator
cerintelor specifice cladirii supraterane.
4.1.77. Finisajele, tratamentele termice i acustice vor respecta
prevederile specifice stabilite In normativ i In reglementarile
tehnice specifice.
103
4.1.78. Gaile prevazute pentru circulatia functionala In subsolurile
cladirilorcivile (publice) supraterane, vorfi alcatuite i dimensionate
astfel In cat sa lndeplineasca condi\iile necesare asigurarii evacuarii
In caz de incendiu, conform prevederilor prezentului normativ.
4.1.79. Subsolurile cladirilor civile (publice) supraterane, vor avea
asigurate cai de evacuare conform prevederilor normativului
aplicabile cladirii supraterane, astfel !neat In caz de incendiu
utilizatorii sa poata ajunge In exterior, la nivelul terenului, In ti mp cat
mai scurt i in conditii de siguranta.
4.1.80. Traseele cailor de evacuare din spatiile publice subterane
(subsoluri) trebuie astfel stabilite incat printr-o distributie judicioasa
a acestora i dimensionare sa se asigure recunoaterea cu UUrinta
a directiei spre exterior, precum i circulatia lesnicioasa a
utilizatorilor.
4.1.81. Scarile de evacuare a utilizatorilor spatiilor subterane
(subsoluri) In afara de cazurile admise de normativ vor fi inchise in
case de scari i vor avea separate rampele subterane de rampele
scarilor supraterane. Se pot asigura numai legaturi functionale lntre
rampele subterane i cele supraterane prin goluri de circula\ie
alcatuite i protejate conform prevederilor normativului.
4.1.82. Capacitatile fluxurilor de evacuare i timpii de evacuare
(lungimile maxi me ale cailor de evacuare) ce trebuie asigurati, sunt
cei precizati in normativ in func\ie de gradul de rezistenta la foe al
cladirii supraterane, tipul acesteia i destinatie.
4.1.83. Evacuarea fumului (desfumarea) din lncaperile i spa\iile
subterane se asigura In cazurile i condi\iile precizate In normativ,
pe niveluri ale subsolului, independent de evacuarea fumului
(desfumarea) nivelurilorsupraterane ale cladirii.
4.1.84. Echiparea i dotarea spa\iilor din subsolul cladirilor
supraterane cu mijloace i instala\ii de semnalizare i stingere a
incendiilor, se realizeaza conform prevederilor normativului i
reglementarilor tehnice de specialitate avand In vedere ansamblul
cladirii supraterane.
4.1.85. Debitele instalatiilor de sting ere cu care se echipeaza, vor fi
egal determinate de compartimentul de incendiu suprateran al
cladirii respective.
104
4.1.86. lnstalatiile utilitare aferente spa\iilor i lncaperilor din
c!vile_ (publice) supraterane, se proiecteaza i
executa as!fel 1ncat sa ev1te producerea i propagarea incendiilor,
corespunzator prevederilor reglementarilor tehnice de specialitate
(sanitare, electrice, term ice, ventilare-conditionare, etc.).
4.1.87. Pentru asigurarea condi\iilor corespunzatoare de
interven\ie i salvare in caz de incendiu, se prevad accese din
exterior i circulatii interioare corespunzator alcatuite, protejate i
marcate.
4.2.PERFORMANTE ALE UNOR FUNCJIUNI (DESTINATll)
Cladiri de locuit
Cladirile de locuit, individuale (familiale) sau colective,
independente sau comasate ori grupate in limitele
compartimentelor de incendiu admise pentru cladiri civile se
amplaseaza la distante de siguranta. sau se
corespunzator prevederilor normativului.
4.2.2. Cladirile de locuit se realizeaza din materiale i elemente de
care asigura indeplinirea prevederilor generale i
spec1f1ce ale normativului i conditiile de corelatie intre gradul de
rezistenta la foe, numarul de niveluri i aria compartimentului de
incendiu, conform prevederilorart. 3.2.4. i 3.2.5.
Tabel 4.2.3. Co dl+r I
n 't'' pentru e ementele de constructie
Nr.crt. Denumire element
Conditii
Observatii
minime
In cladiri de gradul IV
Pereti despartitori intre cladiri,
1
CO (CA1) pot fi C2 (CA2b), iar in
tronsoane apartamente 1 ora cele de gradul V pot fi
C3 (CA2c).
Pereti despartitori intre bai
2
bucatarii, fata de celelalte incaperi
CO (CA1)
ale apartamentului in cladiri de
15 minute
-
lqradul I - II.
Pereti despartitori intre boxele
3
sau de depozitare
C4 (CA2d) -
din subsol sau demisol, in cadrul
unor aruoari de max. 300 m.
Pereti despartitori intre gruparile
spre coridoare
4
de boxe mentionate CO (CA1)
la pct.3, precum intre acestea 1 ora
vor fi rezistente la foe
spatiile tehnice ale cladirii
minimum 15 min.
105
4.2.3. Elementele de constructie ale cladirilor de locuit grupate sau
comasate In cadrul unui compartiment de incendiu vor lndeplini
conditiile stabilite In tabelul 4.2.3., iar pentru elementele nenominalizate
se vor respecta conditiile stabilite in art.2.1.9., corespunzatoare
gradului.de rezistenta la foe asigurat.
In subsolul sau demisolul cladirilor de locuit se pot realiza boxe
gospodareti, cu conditia utilizarii acestora numai pentru materialele i
substantele admise (fara rise mare de incendiu) i a asigurarii masurilor
de protectie corespunzatoare.
4.2.4. Cladirile individuale (familiale) parter sau parter-etaj i eventual
mansarda, pot fi realizate din materiale i elemente de constructie C1 la
C4 (CA2a,b,c,d), In conditiile lndeplinirii corelatiei stabilita In art.3.2.5. al
normativului.
4.2.5. Tn cladirile de locuit individuale (familiale) realizate din materiale
combustibile (In conditiile admise de normativ), se recomanda utilizarea
finisajelor din materiale CO (CA 1) In bucatarii i alte spatii cu foe deschis.
4.2.6. Garajele auto alipite sau Tnglobate cladirilor de locuit individuale
se separa de acestea prin elemente despartitoare CO (CA 1 ), cu
rezistenta la foe de eel putin 1 ora.
4.2.7. Blocurile de locuinte colective cu apartamente i/sau
garsoniere, se realizeaza din materiale i elemente de constructie
corespunzatoare conditiilor de corelatie fntre gradul de rezistenta la foe,
numarul de niveluri i aria compartimentului de incendiu, stabilite In
art.3.2.5.
Blocurile de locuit care se Tncadreaza fn categoria cladirilor
lnalte, sau foarte inalte var respecta prevederile specifice acestora.
4.2.8. Cladirile de locuit colective sunt considerate cladiri fnalte, daca
au peste P+11 niveluri supraterane. Deasupra nivelului limita este
admis un singur nivel care ocupa maximum 50% din aria construita a
cladirii i cuprinde numai incaperi pentru maini ale ascensoarelor,
spalatorii i calcatorii comune, precum i spatii tehnice.
Cladirile lnalte de locuit, cu Tnaltimea peste 50 m - masurata
conform prevederilor art. 1.2.5., se lncadreaza fn categoria cladirilor
foarte inalte.
4.2.9. Tn cladirile foarte inalte, peretii i planeele de separare a
apartamentelor de locuit fata de spatiile fnvecinate i caile comune de
circulatie, trebuie sa fie CO (CA 1) rezistente la foe eel putin 1 ora, iar
golurile de comunicare functionala a apartamentelor cu circulatiile
comune orizontale se protejeaza cu Ui rezistente la foe i etane la furn
106
minimum 30 minute In pozitie inchisa, fiind prevazute cu dispozitive
de autoinchidere.
4.2.10. Conditiile de combustibilitate i de rezistenta la foe admise
pentru peretii care delimiteaza caile de evacuare din cladirile de
locuit, sunt precizate in tabelul 4.2.10. (daca nu sunt cladiri inalte
sau foarte inalte).
Tabel 4.2.10.
Peretii de separare a cailor de evacuare
I
Nivele de comportare la foe admise
I Grad de
rezistenta
Pereti la coridoare Pereti la holuri
Pereti la case
la foe
de scari
I CO (CA1)-30 min. CO (CA1)-30 min. CO (CA1)-2%ore
II C1 (CA2a)-30 min. C1 (CA2a)-30 min. CO (CA 1 )-2%ore
Ill C2 (CA2b)-15 min. C2 (CA2b)-15 min. CO (CA 1 )-2ore
IV C3 (CA2c) C3 (CA2c) C1-C2(CA2ab)-15min.
v C4 (CA2d) C4 (CA2d) C1-C2(CA2ab)-15min.
4.2.11. Scarile de evacuare a persoanelor de la etajul i eventual
mansarda locuintelor individuale precum i din cadrul
apartamentelor duplex sau triplex (indiferent de tipul cladirii de
locuit), pot fi realizate din materiale clasa C4 (CA2d) i nefnchise fn
case de scari proprii.
4.2.12. Scarile de evacuare a nivelurilor supraterane pot fi
continuate In subsolul cladirilor de locuit In conditiile stabilite in
art.2.6.24.
Sunt exceptate de la prevederile art.2.6.26., scarile
secundare ale cladirilor de locuit, ale caror goluri de acces sunt
separate cu Ui pline normale de subsolurile Tn care se gasesc numai
Tncaperi pentru anexe gospodareti, (indiferent de suprafata
ferestrelor).
4.2.13. Deschiderea Uilor de la intrarea in cladirile de locuit care nu
sunt inalte sau foarte inalte, se po ate face spre interior.
4.2.14. Uile apartamentelor spre casele de scari var fi de tipul
prevazut In normativ, fara a fi obligatorie prevederea dispozitivelor
de autofnchidere la cladirile de locuit care nu se lncadreaza in
categoria cladirilorTnalte sau foarte inalte.
107
4.2.15. Capacitatea de evacuare (c) a unui flux (numarul de
persoane) la cladiri de locuit, este de 90 persoane.
4.2.16. Timpul de evacuare, respectiv lungimea maxima admisa a
traseului de parcurs pe caile de evacuare In cladiri de locuit, care nu
se lncadreaza In categoria cladirilor lnalte sau foarte lnalte, este
precizata In tabelul 4.2.16.
Tabel 4.2.16.
Timpi de evacuare
Timpul de evacuare (lungi-
Gradu me maxima de evacuare)
Nr. Cladiri de
de
Tn doua
Tntr-o singura
rezis- Observatii
crt. locuit
directii
directie
ten ta (coridor
la foe
diferite
infundat)
secun secun
de
metri
de
metri
Cladiri cu I ~ i II 125 50 63 25
Distantele Tn
apartamente
Ill ~ i IV 63 25 30 12
interiorul
1.
sau garsorne-
v 30 12 20 8 apartamentelor de
e,care nu sunt
locuit nu se
inalte sau
limiteaza
foarte Tnalte
I 50 20 5 10 Valoarea din
Cladiri inalte
(88) (35) (38) (15) paranteze se refera
2. ~ i foarte
la cladiri cu inaltimec:
Tnalte
mai mica de 50 metr'
4.2.17. Scari cu trepte balansate sunt admise pentru evacuarea
persoanelor din cladiri de locuit atunci cand este necesara
asigurarea unui singur flux de evacuare conform normativului,
precum i balansarea treptelor la prima rampa a scarilor (la nivelul
terenului).
Cladiri administrative
4.2.18. Cladirile administrative (sedii pentru administratiile centrale
i locale, prefecturi, primarii, financiar - bancare, sindicate, birouri,
etc.), se proiecteaza i realizeaza conform prevederilor
normativului, avand in vedere conditiile specifice.
4.2.19. Tn functie de destinatie i tip de constructie, cladirile
administrative se alcatuiesc astfel lncat sa asigure lndeplinirea
108
conditiilor de corelatie dintre gradul de rezistenta la foe, aria
compartimentului de incendiu i numarul de niveluri, conform
prevederilor art.3.2.4. i 3.2.5.
4.2.20. Tn cazul lnglobarii unor spatii/lncaperi administrative In
cladiri publice/civile cu alte functiuni (de locuit, lnvatamant, turism,
comert, .a.) se respecta prevederile generale de siguranta la foe i
dispozitiile specifice.
4.2.21. Tn toate cazurile, nivelurile subterane (subsoluri, demisoluri)
vor fi separate de restul constructiei prin planee CO (CA 1) cu
rezistenta la foe de minimum 2 ore (inclusiv elementele de sustinere
ale acestora), daca In normativ nu sunt prevazute conditii mai
severe.
4.2.22. Scarile monumentale pot fi deschise pe toata lnaltimea
cladirii administrative daca se asigura masuri de limitare a
propagarii focului i a fumului i se prevad scari lnchise
corespunzatoare asigurarii evacuarii.
4.2.23. Se recomanda asigurarea iluminatului natural direct al
caselor de scari de evacuare.
4.2.24. Tn functie de gradul de rezistenta la foe al cladirii (care nu
este lnalta sau foarte lnalta), peretii care separa caile comune de
circulatie i evacuare a persoanelor fata de restul constructiei, vor
lndeplini i conditiile de comportare la foe din tabelul 4.2.24.
Tabel 4.2.24.
PereV de separare a cailor de evacuare
Grad de
Nivelele de comportare la foe admise pentru pereti:
rezistenta
la foe la coridoare la holuri la case de scari inchise
I co (CA1)-1 ora co (CA1)-1 ora CO (CA 1 )-2Yz ore
II CO (CA 1 )-45 min co (CA1)-1 ora CO (CA 1 )-2Yz ore
Ill CO (CA 1 )-30 min CO (CA 1 )-45 min CO (CA 1 )-2Yz ore
IV C1 (CA2a)-30 min C1 (CA2a)-30 min C1 (CA2a)-30 min
v C2 (CA2b)-15 min C2 (CA2b)-15 min C2 (CA2b)-15 min
109
4.2.25. Rampele podestele scarilor sau ale planuri!or fnclinate,
vorrespecta conditiile de la 2.3.32. 2.3.33.
4.2.26. Capacitatea de evacuare (C) a unui flux (F) de evacuare,
este de maximum 80 persoane, cu exceptia salilor aglomerate a
cladirilorinalte foarte Tnalte la care se respecta masurile specifice.
4.2.27. Timpii de evacuare, respectiv lungimile rnaxime admise la
caile de evacuare ale cladirilor administrative (cu exceptia saliior
aglomerate i cladirilor inalte foarte Tnalte) sunt precizate In
tabelul 4.2.27.
Tabel 4.2.27.
limpi de evacuare
Timp de evacuare (lungimea maxima a caii de
evacuare), atunci cand evacuarea se face:
Gradul de rezistenta
Tntr-o singura directie
I
la foe
in doua directii diferite
(coridor Tnfundat)
secunde metri secunde metri
I
I II 113 45 58 23
I
Ill 75 30 40 16
_J
IV 40 16 25 10
v 25 10 15 6
Cladiri pentru comert
4.2.28. Cladirile pentru comert (centre comerciale, magazine,
supermagazine, piete Tnchise, alimentatie publica, prestari servicii,
service auto altele similare), Tn afara masurilor comune prevazute,
var respecta prevederile specifice.
I
I
4.2.29. Cladirile pentru comert, independente sau lnglobate In
cladiri cu alte destinatii, vor lndeplini conditiile de corelatie dintre
gradul de rezistenta la foe, numarul de .
compartimentului de incendiu, prevazute la art. 3:24._ ' .
cazul Tnglobarii unor spatii sau lncaperi comerc1ale in cladin c1v1le
(publice) cu alte functiuni, se vor respecta prevederile generale ale
normativului i dispozitiile specifice.
4.2.30. Spatiile cornerciale subterane, dispuse Tn cladin sau
In subsolurile constructiilor supraterane cu alte funct1un1, var f1
proiectate i reaiizate conform reglementarilortehnice specifice.
110
4.2.31. De regula, spatiile comerciale subterane Tnchise cu aria mai
mare de 300 m
2
, vor ave a asigurata evacuarea fumulu i ( desfumarea)
conform prevederilor normativului, inclusiv a cailor de
lnchise aferente acestora.
4.2.32. de mana pentru maximum 20% din produsele
ex.puse sp_re vanzare_,_ aferente spatiilor comerciale, pot fi separate
prm mob1l1er de spat11le accesibile publicului, dar nu vor avea aria
mai mare de 10% din cea a spatiului de vanzare de pe nivel.
4.2.33. Depozitele de nivel ale magazinelor comerciale var fi
separate ?e de accesibile publicului, prin pereti CO
(CA 1) rez1stent1 la foe minimum 2 ore planee CO (CA 1) rezistente
la foe minimum 11hore.
Go!urile de circulatie functionala din aceste elemente
despartitoare se protejeaza cu LIi rezistente la foe minimum 45 de
minute, prevazute cu dispozitive de autofnchidere sau inchidere
automata Tn cazde incendiu.
4.2.34. Depozitele de nivel ale magazinelor comerciale inglobate In
constructii cu aite destinatii, se compartimenteaza fata de restul
constructiei (cu alta destinatie) cu elemente de constructie verticale
i orizontale CO (CA 1) avand rezistenta la foe corespunzatoare
densitatii sarcinii term ice, conform art. 2.4. 2.
4.2.35. Depozitele principale pentru produse combustibile aferente
cladirilor sau spatiilor comerciale lnglobate in constructii cu alte
destinatii, se compartimenteaza cu elemente rezistente la foe fata
de restul constructiei, corespunzator densitatii sarcinii termice, i
potrivit prevederilor normativului.
4.2.36. La constructiiie pentru comert, se admit scari interioare
deschise Tntre maximum trei niveluri succesive, cu conditia
asigurarii a unei scari de evacuare fnchise.
lndiferent de numarul lor, scarile deschise constituie 0
singura cale de evacuare a persoanelor.
4.2.37. Tn functie de gradul de rezistenta la foe al cladirilor pentru
comert. peretii cailor de evacuare ale persoanelor (coridoare, holuri,
scari fnchise) vorlndeplini conditiile din tabelul 4.2.37.
Atunci cand sunt sali aglomerate sau se afla in cladiri lnalte
ori foarte lnalte sau sunt subterane, se vor respecta masurile
specifice acestora.
111
Tabel 4.2.37.
de separare a cailor de evacuare
Grad de
Nivelele de comportare la foe admise pentru pereti:
rezistenta
la foe la coridoare
la holuri
la case de scari inchise
I
CO (CA 1 )-1 Y,ore CO ICA 1 )-1 Y,ore
CO (CA1)-2Y, ore
II
CO (CA1)-1 ora
CO ICA 1 )-1 Y,ore
CO (CA 1 )-2Yi ore
Ill
CO (CA 1 )-45 min CO ICA1)-45 min
CO (CA 1 )-2Yi ore
IV
C1 (CA2a)-30 min
C1 ICA2a)-30 min
C1 (CA2a)-45 min
v
C2 (CA2b)-15 min C2 ICA2b)-15 min
C2 ICA2b)-30 min
4.2.38. Rampele !?i podestele scarilor sau planurilor inclinate var
respecta conditiile de la art. 2.3.32. !?i 2.3.33.
4.2.39. Capacitatea de evacuare (C) a unui flux (F) de evacuare,
este de max. 70 persoane cu exceptia salilor aglomerate.
Tabel 4.2.40.
Timpi de evacuare
Timp de evacuare (lungimea maxima a caii de
evacuare), atunci cand evacuarea se face:
Gradul de rezistenta
intr-o singura directie
la foe in doua directii diferite
(coridor infundat)
secunde metri secunde metri
I II
105 42 53 21
Ill 53 21 38 15
IV 38 15 25 10
v 25 10 15 6
4.2.40. Timpii de evacuare, respectiv lungimile
cailor de evacuare (cu exceptia salilor aglomerate !?' a clad1nlor
inalte i foarte inalte) sunt precizate in tabelul 4.2 .40.
4.2.41. Gaile de evacuare ale spatiilor comerciale subterane, d':
regula, var fi independente de cele ale nivelelor
destinatie, iar comunicarea intre acestea este adm1sa numa1 pnn
incaperi tampon, in conditiile normativului.
112
4.2.42. Pentru estimarea numarului de persoane ce au acces in
spatiile destinate publicului care, de regula, reprezinta eel putin
2/3 din aria magazinului (centrului comercial), se var lua in
consideratie urmatoarele densitati:
a) Pentru magazine se considera o persoana pe:
1 m
2
, la parter;
2 m
2
, la subsolurile etajele 1 2 (fata de teren);
5 m
2
, la celelalte niveluri ale subsolului etajelor.
b) Pentru centre comerciale (cu arie de minimum 500
m
2
) seconsiderao persoana la 5 m
2
, indiferentde nivel.
4.2.43. Spatiile comerciale sunt considerate cu rise mare de
incendiu, iar atunci cand sunt prevazute cu instalatii automate de
stingere cu apa, suntconsiderate cu rise mijlociu de incendiu.
4.2.44. Scarile interioare de evacuare ale constructiilor pentru
comert, se recomanda sa fie iluminate natural.
4.2.45. Spatiile comerciale care se incadreaza in categoria salilor
aglomerate, vor respecta !?i conditiile specifice acestora.
4.2.46. Tn spatiile comerciale nu sunt admise prod use explozive sau
cu ardere violenta (munitie, artificii, etc.), gaze lichefiate lichide
combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 28C.
Fae exceptie produsele cosmetice !?i farmaceutice ambalate in
flacoane, precum magazinele special realizate pentru
comercializarea unor prod use periculoase.
Cladiri pentru sanatate
4.2.47. Cladirile pentru sanatate (spitale, policlinici, dispensare,
case de copii, aziluri batrani, etc.), var indeplini conditiile comune
prevazute Tn normativ, precum cele din reglementarile specifice.
4.2.48. Cladirile pentru sanatate var Tndeplini conditiile de core la re
Tntre gradul de rezistenta la foe, arie construita numar de niveluri,
conform prevederilor art.3.2.4. 3.2.5., recomandandu-se
utilizarea elementelor de constructii rezistente la foe.
4.2.49. In cladirile pentru sanatate in care sunt spitalizate persoane
care nu se pot deplasa singure, se interzic scari cu rampe curbe sau
cu trepte balansate, iar scari deschise se admit doar intre doua
niveluri succesive.
113
4.2.50. Casele de scari ale cladirilor pentru sanatate var fi, pe cat
posibil, iluminate natural.
4.2.51. in situatiile in care evacuarea persoanelor din se
poate efectua numai cu insotitori (cu targa cu wcaruc1orul),
gabaritele minime Ii be re ale cailor de evacuare vorf1 urmatoarele:
a) de trecere pentru} !luxuri: . . . . .
condoare i;;i rampe de sau inc:linate, 2,20
podeste/ palierede scarasau planun 1nchnate, minimum 2,60 m, .
lifturi i;;i paliere in fata lifturilor de persoane pentru bolnav1
transportati cu targa, minimum 2,50 m.
b) inaltimile detrecere pe caile de evacuare nu vorfi mai mici de 2, 10
m.
4.2.52. in functie de numarul de niveluri ale constructiei i;;i de
numarul de bolnavi transportabili cu targa sau caruciorul de la nivelul
eel mai aglomerat, se recomanda ca ascensoarele swa
fie astfel alcatuite constructiv i;;i alimentate cu ener91e electnca,
incat sa poata fi utilizate i;;i pentru evacuarea bolnavilor in caz de
incendiu.
4.2.53. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxi me ale cailor de
evacuare in cladirile pentru sanatate, care nu sunt inalte sau
inalte, se asigura tinand seama i;;i de necesitatea transportarn
bolnavilor cu targa sau caruciorul, conf. ta be I 4.2.53.
Tabel 4.2.53.
limpi de evacuare
Timp de evacuare {lungimea maxima a cailor de
evacuare), atunci cand evacuarea se face:
Gradul de rezistenta
intr-o singura directie
la foe in doua directii diferite
(coridor infundat)
secunde
metri secunde metri
I II
95 38 45 18
Ill
45 18 30 12
IV
Numai
30 12 20 8
cladiri
v parter
20 8 15 6
114
4.2.54. Comportarea la foe a peretilor de pe caile de evacuare va
respecta conditiile din tabelul 4.2.54. (daca nu sunt cladiri inalte
foarteinalte).
Tabel4254 ..
Pereti de seoarare a ciilor de evacuare
Grad de
Nivele de comportare la foe admise pentru pereti:
rezistenta
la foe
la coridoare la holuri la case de scari inchise
I CO (CA1)-11hore CO <CA1)-11h ore CO <CA 1 )-21h ore
II CO (CA1 )-11h ore CO <CA1)-11h ore CO <CA 1 )-21h ore
Ill CO (CA 1 )-45 min CO ICA 1 )-45 min CO <CA 1 )-21h ore
IV C1 (CA2a)-30 min C1 lCA2aJ-30 min C1 <CA2a)-1 ora
v C2 (CA2b)-15 min C2 1CA2b)-15 min -
4.2.55. Ascensoarele utilizate i;;i pentru evacuarea persoanelor in
caz incendiu la art.4.2.52.), vorfi amplasate in puturi
proprn, cu peret1 din matenale CO (CA 1 ), rezistenti la foe minimum 2
ore.
4.2.56. Alcatuirea l?i realizarea rampelor i;;i podestelor scarilor sau a
planurilorinclinate vorrespecta conditiile de la art.2.3.32. i;;i 2.3.33.
Pentru bolnavilor transportabili cu targa sau
caru_c1orul, se cons1dera capacitatea de evacuare (C) a unui flux, de
maximum 50 persoane.
4.-2.58: Pentru caile de evacuare a bolnavilor care se pot deplasa
smgun, se respecta conditiile generale, dar se interzic scarile cu
trepte balansate.
4.2.59. f n cladirile pentru sanatate etajate, se recomanda
pentru bolnavi transportabili cu targa sau
caruc1orul, la pnmele niveluri supraterane.
4.2.60. Cladirile pentru sanatate cu locuri de spitalizare, var avea
asigurate conditii de acces ale autospecialelor pompierilor eel putin
la doua fatade.
Cladiri pentru culture
4.2.61. Cladirile pentru cultura (expozitii, muzee, biblioteci, cluburi,
centre l?i complexe culturale, cinematografe, teatre, sali
pol1valente, etc.) in afara de masurile comune stabilite in normativ
var respecta l?i pe cele specifice. '
115
4.2.62. Cladirile pentru cultura vor fndeplini conditiile de corelare
intre gradul de rezistenta la foe, aria construita i numarul de
niveluri, conform prevederilor normativului, iar atunci cand cuprind
sali aglomerate i a eel or specifice acestora.
4.2.63. Conditiile i nivelele de performanta se refera la cladiri
pentru cultura care nu sunt fnalte i foarte fnalte i nu se incadreaza
in categoria salilor aglomerate.
4.2.64. Se recomanda ca prin alcatuirea cladirilor pentru cultura sa
se asigure gradele I, II sau Ill de rezistenta la foe, fn functie de
importanta i valorile de patrimoniu adapostite, precum i numarul
de persoane.
4.2.65. Cai le de evacuare ale constructiilorvor respecta prevederile
i nivelele de performanta corespunzatoare gradului de rezistenta la
foe asigurat i destinatii, conform prevederilor normativului.
Pentru cladirile care nu sunt inalte, foarte inalte sau cu sali
aglomerate, comportarea la foe a peretilor de pe caile de evacuare,
va respecta conditiile din tabelul 4.2.65.
Tabel 4.2.65.
P e r e ~ de separare a cailor de evacuare
Grad de
Nivelele de comportare la foe admise pentru pereti:
rezistenta
la foe la coridoare la holuri la case de scari inchise
I CO (CA1)-1Y, ore CO (CA1)-1Y, ore CO (CA 1 )-2Y, ore
II CO (CA1)-1Y, ore CO (CA1)-1Y, ore CO (CA 1 }-2Y, ore
Ill CO (CA 1 )-45 min CO (CA 1 )-45 min CO (CA 1 )-2Y, ore
IV C1 (CA2a)-30 min C1 (CA2a\-30 min C1 (CA2a)-1 ora
v C2 (CA2b)-15 min C2 (CA2b)-15 min C2 (CA2b)-30 min.
4.2.66. Cladirile pentru cultura care sunt inalte, foarte inalte sau
cuprind sali aglomerate, vor lndeplini nivelele de performanta
specifice acestora, corespunzator prevederilor specifice.
4.2.67. Soa\iile accesibile publicuiui din constructiile pentru cultura
vor fi separate de fncaperile anexe i tehnice prin pereti i planee
CO (CA 1 ), rezistente la foe conform normativului.
4.2.68. Tn salile de teatru care au mai mult de 600 locuri i scena
amenajata, scena i anexele sale (buzunare, depozite, ateliere,
etc.) se separa de sala aglomerata, prin pereti antifoc i cortine de
siguranta. Fata de alte spa\ii accesibile publicului, separarea se face
116
prin ziduri CO (CA 1) rezistente la foe minimum 3 ore i planee 1 ora
i 30 minute.
Daca scenele au o suprafata de max. 50 m
2
, fncaperile
pentru artiti pot avea Ui de comunicare directa cu sala sau scena.
4.2.69. Tn peretii antifoc ce separa sectorul salii aglomerate de
scena amenajata, in afara golului portal se admite practicarea a
cate doua goluri de circulatie (cate unul de fiecare parte a scenei), la
fiecare nivel al cladirii, protejate cu incaperi tampon avand Ui
rezistente la foe 45 de minute.
Tn salile prevazute cu cortina de siguranta, aceste goluri se
amplaseaza in afara portiunii de perete din dreptul salii, astfel incat
sa nu conduca direct din scena sau din anexele acesteia in sala
aglomerata sau caile de evacuare ale publicului iar golurile trebuie
protejate prin Ui rezistente la foe de 1 ora i 30 minute.
4.2.70. La salile prevazute cu cortine de siguranta, in cazuri de
stricta necesitate, legatura dintre scena i incaperile pentru
reflectoare, loji, regie, etc., care comunica liber cu sala, se face prin
incaperi tampon cu pereti i planee cu rezistenta la foe de 2 ore,
avand Ui rezistente la foe de min. 1 ora i 30 minute, prevazute cu
dispozitive de autoinchidere.
4.2. 71. Peretii i planeele care separa scena i buzunarele scenei
de anexele ei trebuie sa fie CO (CA 1 ), cu rezistenta la foe de eel putin
1 ora i 30 minute.
Golurile dintre casa scenei i anexele sale (ateliere, cabine,
birouri, etc.) inclusiv spre caile de circulatie aferente, se protejeaza
prin Ui sau aite elemente de protectie, cu rezistenta la foe de min. 45
minute, echipate cu dispozitive de autofnchidere.
4.2.72. Planeele cabinelor pentru artiti i ale depozitelor de
materiale combustibile amplasate sub scena, trebuie sa fie CO (CA 1)
!,>I rezistente ia foe eel pu!in 1 ora !?i 30 minute pentru cabine i 3 ore
pentru depozite.
4.2.73. Peretii care separa depozitele cu materiale combustibile i
atelierele anexe cu rise mare de incendiu fata de restul constructiei
trebuie sa fie CO (CA 1), cu rezistenta la foe de minimum 4 ore 9i fara
alte goluri decat cele strict necesare circulatiei. Golurile se
protejeaza CU Ui rezistente la foe minimum 1 ora i 30 minute,
echipate cu dispozitive de autoinchidere sau lnchidere automata In
caz de incendiu.
117
4.2.74. Acoperiul casei scenei i structurile de rezistenta a
pasarelelor i gratarelor scenei se executa din materiale CO (CA 1 ).
Golurile de acces la pasarele se protejeaza cu Ui rezistente la foe 1
ora i 30 minute, echipate cu dispozitive de autoinchidere.
Gratarele potfi realizate din materiale CO (CA1) sau C1, C2
(CA2a ori CA2b).
4.2.75. Planeele care separa scena sau buzunarele scenei de alte
incaperi situate deasupra lor, trebuie sa fie CO (CA 1) cu rezistenta la
foe de min. 2 ore.
4.2.76. Peretii i planeele cabinei de proiectie cu mai mult de un
aparat de proiectie a filmelor, ale depozitelor i anexelor sale,
trebuie sa fie CO (CA 1) cu rezistenta la foe de min. 2 ore pentru pereti
i respectiv 1 ora pentru planee.
4.2.77. Cabina de proiectie nu trebuie sa comunice direct cu sala in
care se afla publicul decat prin vizete de proiectie i observare,
inchise etan contra fumului cu geamuri i protejate cu obloane
metalice, care prin inchidere in caz de incendiu, sa actioneze
aprinderea automata a luminii din sala.
Daca prin proiectia peliculelor de siguranta se folosesc
becuri incandescente sau becuri cu descarcari in gaze, avand o
putere mai mica de 2.000 W, cabina poate comunica prin Ui de 15
minute rezistenta la foe cu sala in care se afla publicul, iarvizetele nu
trebuie sa fie protejate cu obloane metalice decat daca depaesc
suprafata de 0, 16 m
2

4.2.78. Comunicarea cabinei de proiectie pentru pelicule de
siguranta i a anexelor sale cu caile de evacuare ale publicului se
face numai prin incaperi tampon. ..
Uile cabinei de proiectie, ale incaperii de derulare, incapern
pentru aparatajul electric i cele ale incaperii tampon prin care
comunica cu restul cladirii, trebuie sa aiba rezistenta la foe minimum
15 minute.
Toate aceste ui trebuie prevazute cu dispozitive de
autoinchidere.
4.2.79. Comunicarea dintre cabina de proiectie pentru pelicula pe
baza de nitroceluloza i anexele sale, precum i cu scarile de
evacuare care servesc i alte incaperi, se face numai prin incaperi
tampon. . A
Uile cabinei de proiectie, ale anexelor sale I ale incapern
tampon, trebuie sa fie rezistente la foe 45 minute i prevazute cu
dispozitive de autoinchidere.
118
4.2.80. Deasupra scenei amenajate nu se recomanda sa se
amenajeze incaperi cu alte destinatii, iar sub scena nu se var
amplasa depozite de materiale combustibile, precum i ateliere cu
rise mare de incendiu.
4.2.81. incaperea destinata serviciului de pompieri, aferenta
scenelor amenajate ale salilor cu peste 600 locuri, va avea o buna
vizibilitate in scena i accese Uoare i sigure in caz de incendiu la
incaperile unde sunt necesare manevre sau interventii in asemenea
situatii, precum i din exterior.
4.2.82. Pentru interventia in caz de incendiu la partile superioare ale
scenei, la nivelul podiumului de joc, i la subsolul acesteia, se va
asigura accesul prin case de scari inchise sau prin scari exterioare.
Uile de acces var fi rezistente la foe minimum 45 de minute i
echipate cu dispozitive de autoinchidere.
4.2.83. Cortina de siguranta, etana contra fumului i rezistenta la
foe, trebuie sa poata fi coborata, in eel mult 40 de secunde, prin
comanda de la distanta i manual.
4.2.84. Scenele prevazute cu cortina de siguranta, buzunarele
scenelor cu o arie mai mare de 100 m
2
i fosele pentru orchestra cu
peste 50 persoane se prevad obligatoriu cu doua ieiri de evacuare.
NOTA: leirile din incaperile mentionate la 4.2.84. trebuie sa fie
distincte de cele ale salii; pentru scenele fara cortina de siguranta i
fosele cu mai putin de 50 de persoane, una din caile de evacuare
poate trece prin sala aglomerata.
4.2.85. Cai le de evacuare ale balcoanelor i lojelor din sali cu scene
de teatru, cele ale incaperilor de servire a publicului, precum i eel
putin una dintre cele ale platformelor deschise cu mai mult de 100
persoane din alte categorii de sali, nu trebuie sa aiba traseul prin sala
aglomerata.
4.2.86. Cel putin una din caile de evacuare din buzunarele scenei i
depozite, trebuie sa aiba traseul separat de seen a.
4.2.87. Scenele cu suprafata mai mare de 150 m
2
i buzunarele cu
inaltimea mai mare de 10 m var avea asigurata evacuarea fumului in
caz de incendiu (desfumare) prin dispozitive cu suprafata libera
totala de minimum 5% din aria pardoselii, sau sistem mecanic
corespunzatoralcatuit i dimensionat, conform normei tehnice.
119
4 2 88 Dispozitivele prevazute pentru evacuarea fumului
in caz de incendiu, la scene $i buzunarele vor
fi ac\ionate automat fie sub efectul temperaturilor, fi:
unor presiuni de 34 daN/m
2

$
1
posibilitatea actio_narii.lor d1n l9cul n suprafata
Se adm1te 1nlocu1rea pana a o
dispozitivelor de evacuare a fumului necesare, _cu cu
deschidere automata amplasate la partea supenoara a scenei
( deasupra gratarelor).
4 2 89 Pentru interventie Tn caz de incendiu se
pompierilor, eel putin la o fatada a clad1rn pentru
cultura.
Clad I rt de tnvatamant
4 2 90 Cladirile de invatamant (pre$colar, $Colar
var indeplini nivelele de in
reglementarile tehnice specifice $i prevedenle normat1vulu1.
4.2.91. Amplasarea cladirilor, de se
la distanta fata de cladirile lnvecin_ate cu al!a
recomanda distante majore cu eel putin 50% fata de cele ?in
2.2.2. Atunci cand se alipesc sau comaseaza cu alte destinat11, se
compartimenteaza corespunzator.
4.2.92. Amplasarea cladirilor pentru In unor
cladiri sau instalatii cu pericol de incend1u sau exploz1e, nu este
admisa.
4.2.93. Cladirile de invatamant se proiecteaza in
conformitate cu prevederile generale,

de
si uranta la foe, potrivit reglementaril?r de spec1al1tat;.:
urandu-se indeplinirea condi\iilor $1 de _perforrnan1:
diferen\iate in functie de varsta utt11zatonlor !?'
func\ionale de invatamant.
4 2 94 incaperile cu rise mijlociu de incendlu (lab_orat?are.
etc.) vor fi dispuse, pe cat pos1b1!,
fa\a de cu aglomerari de persoane, prin
I nte co (CA 1) rezistente la foe, alcatwte . $1
sarcinii term ice $i a risculu1de1ncend1u.
4 2 95 in conditiile asigurarii func\ionalita\ii specifice, se v?r
de limitare a surselor potentiale de izbucnire a 1ncend11lor :;>1
120
reducerea materialelor $i a substantelor combustibile din spatiile $i
zonele accesibile utilizatorilor.
4.2.96. Spatiile auxiliare anexe (centrale termice, statii tehnice,
gospodarii de combustibil, grupuri electrogene, etc.) aferente
cladirilor de invatamant, de regula, se dispun independent sau
atunci cand se comaseaza sau grupeaza cu constructia de
invatamant se separa prin pereti $i plan!iee CO (CA 1 )rezistente la
foe conform reglementarilor tehnice, avand accese total separate de
cele ale utilizatorilor cop ii.
4.2.97. in spatiile auxiliare $i anexe ale cladirii de invatamant se var
respecta regulile $i masurile specifice de protectie, in functie de
destinatia $i riscul de incendiu al acestora.
4.2.98. Folosirea sau depozitarea lichidelor ori a gazelor
combustibile in alte locuri decat cele special amenajate $i in
cantitatile stabilite, precum $i fara indeplinirea masurilor de
prevenire $i stingere a incendiilor specifice acestora, sunt strict
interzise.
4.2.99. De regula, cladirile de invatamant se realizeaza din
materiale $i elemente de constructie CO (CA 1) $i rezistente la foe,
asigurandu-se conditiile de corelatie intre grad, aria construita $i
numarul de niveluri stabilite in normativ (art. 3.2.4. $i 3.2.5.).
Utilizarea materialelor $i a elementelor de constructie combustibile
este admisa in conditiile normativului $i ale reglementarilor tehnice
specifice.
4.2.100. Limitarea propagarii fumului in spatii, incaperi, coridoare $i
scari de evacuare se asigura in cladirile de invatamant, prin
prevederea unor elemente despartitoare verticale $i orizontale
(pereti, plan!iee), corespunzator alcatuite $i dimensionate, precum
$i prin realizare unor posibilitati de evacuare U$Oara a fumului
prod us in caz de incendiu, corespunzator reglementarilor specifice.
4.2.101. in cladirile de invatamant se vor utiliza materiale $i finisaje
care nu propaga U$Orfocul.
4.2.102. Nu este admisa utilizarea materialelor $i a finisajelor din
mase plastice in spatiile accesibile copiilor $i in general, se va
elimina utilizarea celor care degaja furn $i gaze toxice in caz de
incendiu.
121
4.2.103. De regula, cladirile de invatamant var avea asigurate doua
cai de evacuare, distincte i independente, astfel dispuse i alcatuite
incat sa poata fi Uor accesibile tuturor utilizatorilor. Fae exceptie
prevazute in reglementarile specifice. _ .
In cladirile pentru copii de varsta precolara capac1tatea de
evacuare a unui flux (C) va fi de maximum 50 de persoane, iar in
celelalte constructii de invatamant de maximum 75 de persoane.
4.2.104. Cladirile de invatamant etajate var avea casele de scari de
evacuare inchise, conform normativului, indiferent de numarul
nivelurilor supraterane ale acestora.
4.2.105. Alcatuirea i dimensionarea cailor de evacuare var
corespunde normativului, dar indiferent de latimile rezultate din
calcul, dispuse pe caile de evacuare ale persoanelor var avea
latimea de minimum 0, 90 m, iar rampele scarilor i coridoarele de eel
putin 1,20 m latime.
Comportarea la foe a peretilor cailor de evacuare, va
respecta conditiile din tabelul 4.2.105.
Tabel 4.2.105.
de separare a cailor de evacuare
Grad de
Nivelele de comportare la foe admise pentru pereti:
rezistenta
la foe la coridoare la holuri la case de scari inchise
I CO (CA1)-11h ore CO (CA 1 )-1 Y, ore CO (CA1)-2Y, ore
II CO (CA1)-1Y, ore CO (CA1 )-1 Y, ore CO (CA 1 )-2Y:z ore
Ill CO (CA1)-45 min CO (CA1)-45 min CO (CA 1 )-2Y:z ore
IV C1 (CA2a)-30 min C1 <CA2a)-30 min c1 (CA2a)-1 ora
v C2 (CA2b)-15 min C2 <CA2b)-15 min C2 (CA2b)-30 min.
4.2.106. La dimensionarea cailor de evacuare se recomanda
majorarea cu 50 % a latimilor prevazute in partea generala a
normativului.
4.2.107. Casele de copii i gradinitele realizate in constructii etajate,
se prevad cu scara exterioara de evacuare (a etajului), indiferentde
numarul scarilor interioare.
4.2.108. Pentru salile polivalente din constructiile de invatamant se
recomanda asigurarea eel pu\in a unui acces direct din exterior (ua
exterioara) la nivelul terenului sau o scara exterioara de evacuare.
122
4.2.109.Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime admise ale
cailor de evacuare in cladiri pentru invatamant in care evacuarea
utilizatorilor trebuie dirijata (In invatamant precolar, licee,
internate). cu exceptia cladirilor inalte, foarte inalte cu sali
aglomerate, sunt precizate in tabelul 4 .2.109.
Tabel 4.2.109.
limpi de evacuare
Tirnp de evacuare (lungimea maxima a caii de
evacuare), atunci cand evacuarea se face:
Gradul de rezistenta
intr-o singura directie
la foe in doua directii diferite
(coridor infundat)
secunde metri secunde metri
I II 75 (50) 30 (20) 50 20
Ill 63 (38) 25 (15) 38 15
IV 30 12 25 10
v 25 10 20 8
NOT A: Valorile din paranteze sunt valabile pentru evacuarea
copiilor de varsta
4.2.110. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxi me admise ale
cailor de evacuare in cladiri pentru inva\amant superior, cu excep\ia
cladirilor inalte, foarte inalte sau cu sali aglomerate, sunt precizate
in tabelul 4.2.110.
Tabel 4.2.110.
limpi de evacuare
Timp de evacuare (lungimea maxima a caii de
evacuare), atunci cand evacuarea se face:
Gradul de rezistenta
intr-o singura directie
la foe in doua directii diferite
( coridor infundat)
secunde metri secunde metri
I II 125 50 63 25
Ill 75 30 38 15
IV 63 25 30 12
v 38 15 25 10
123
4.2.111. Cladirile de invatamant vor avea asigurat accesul
autospecialelor de interventie in caz de incendiu, la eel putin doua
fatade.
Clidlri pentru turism
4.2.112. Cladirile pentru turism (hoteluri, moteluri, vile, bungalouri,
cabane, etc.), vor indeplini nivelele de performanta admise in
normativ i vor respecta i pe cele specifice.
4.2.113. Tn functie de destinatie i tip de constructie, se va asigura
corelatia intre gradele de rezistenta la foe, numarul de niveluri i aria
compartimentului de incendiu, conform prevederilor art.3.2.4. i
3.2.5. Pentru cladirile turistice care sunt inalte, foarte inalte sau cu
sali aglomerate, se vor respecta performantele specifice ale
acestora.
4.2.114. Pentru cladirile cu destinatie turistica avand max. P+2
niveluri i eel mult 50 persoane la etaje, se admit scari de evacuare
cu trepte balansate daca acestea asigura trecerea unui singur flux
de evacuare, (indiferent daca latimea rampei este mai mare) i daca
sunt realizate conform art.2.6.40.
4.2.115. Scarile monumentale pot fi deschise pe toata inaltimea
cladirii daca asigura limitarea propagarii focului i a fumului in
cladire i sunt realizate i scari inchise necesare evacuarii.
4.2.116. Tn cazurile in care constructiile au i niveluri subterane
(subsoluri, demisol), acestea vor fi separate de nivelurile
supraterane prin planee CO(CA 1 ), rezistente la foe minimum 2 ore.
4.2.117. Se recomanda asigurarea iluminatului natural direct al
caselor de scari de evacuare.
4.2.118. Tn constructii pentru turism, nivelele de comportare la foe
ale elementelor care compun caile de evacuare vor fi conforme cu
cele stabilite in art. i tabel 4.2.24., cu exceptia cladirilor inalte,
foarte inalte sau cu sali aglomerate, pentru care se respecta
prevederile specifice.
4.2.119. Rampele i podestele scarilor sau planurilor inclinate, vor
respecta conditiile de la 2.3.32. i 2.3.33.
4.2.120. Capacitatea (C) a unui flux (F) de evacuare, este de
maximum 70 de persoane.
124
I
4.2.121. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime ale cailor
de pentru turism sunt conf. tabel 4.2.121 (cu
except1a cladmlor 1 nalte, foarte inalte sau cu sali aglomerate ).
Tabel 4.2.121.
limpi de evacuare
Timp de evacuare (lungimea maxima a caii de
evacuare), atunci cand evacuarea se face:
Gradul de rezistenta
intr-o singura diregie
la foe in doua directii diferite
( coridor infundat)
secunde metri secunde metri
I II 100 40 50 20
Ill 75 30 40 16
IV 38 15 25 10
v 25 10 15 6
Peretii cailor de evacuare a persoanelor (daca nu sunt
cladm 1nalte sau foarte inalte), vor respecta conditiile din tabelul
4.2.122.
4.2.123. pentru turism vor avea asigurat accesul
auto.spec1alelor pentru interventie in caz de incendiu, la eel putin
doua fatade.
Tabel 4.2.122.
Pereti de separare a ciilor de evacuare
Grad de
Nivelele de comportare la foe admise pentru pereti:
rezistenta
la foe la coridoare la holuri la case de scari inchise
I CO (CA1 )-1 Y. ore CO (CA1)-1Y. ore CO (CA 1 )-2% ore
II CO (CA1)-1 Y. ore CO (CA1 )-1 Y. ore CO (CA1)-2Y. ore
Ill CO (CA1)-45 min CO (CA 1 )-45 min CO l CA 1 )-2% ore
IV C1 (CA2a)-30 min C1 (CA2a)-30 min C1 lCA2a)-1 ora
v C2 (CA2b)-15 min C2 (CA2b)-15 min C2 (CA2b)-45 min.
125
Cladiri de cult
4.2.124.Cladirile de cult (catedrale, biserici, lacal?uri, case de
rugaciuni, sinagogi, temple, etc.). precum l?I ansamblurile
manastirel?ti, vor lndeplini performantele corespunzatoare stabilite
In normativ, completate cu cele specifice acestora.
4.2.125.Amplasarea cladirilor de cult, de regula, se realizeaza
independent. la distanta fata de cladiri Tnvecinate, conform
prevederilor art.2.2.2., sau compartimentatefata de acestea.
4.2.126.ln cadrul'ansamblurilor cladirile de cult pot fi
comasate sau grupate cu alte construc\ii ale manastirii, Tn cadrui
compartimentelorde incendiu normate.
4.2.127 .Cladirile de cult parter, cu capacitatea maxima simultana de
200 persoane pot fi realizate din materiale elemente de construc\ie
C4 (CA2d) asigurate numai cu stingatoare In caz de incendiu, iar
pentru cele cu capacitati simultane mai mari, se respecta
prevederile specifice salilor aglomerate.
4.2.128.Cladirile de cult, indiferent de capacitatea maxima
simultana, vor avea asigurate eel putin doua cai de evacuare a
persoanelor, distincte independente. Exceptie fac cele cu
capacitatea maxima simultana de 30 persoane.
4.2.129.Cladirile de cult de gradul 111-V de rezisten\a la foe, potavea
subpanta (balcon) pentru maximum 30 persoane a caror evacuare
se poate realiza printr-o scara deschisa Tn parterul cladirii.
4.2.130.Cladirile de cult cu subsol, vor avea asigurat accesul
separat al subsolului Tn cazul Tn care acesta cuprinde spa!ii
functionale necesare cultului, se pot realiza i circula\ii interioare
Tntre subsol i parter, cu conditia ca acestea sa fie prevazute cu
rezistente la foe minimum 30 de minute echipate cu dispozitive de
autoTnchidere sau Tnchidere automata Tn caz de incendiu.
4.2.131.Utilizarea focului deschis (lumanari, candele, etc.) In
cladirile de cult este admisa numai Tn conditiile asigurarii masurilor
specifice de prevenire a incendiilor dupa caz, numai Tn locurile
stabilite i amenajate corespunzator.
4.2.132.Cladirile de cult cu capacitatea de 30 de persoane i mai
mult, vor avea uile de evacuare cu deschiderea Tn exterior.
126
4.2.133.Cladirile de cult prevazute cu locuri fixe (scaune b v
)_, vor avea ace st mobilier fixat de pardoseala ori per'eti
soildanzat pe pachete de scaune (banci), conform
art.4.1.45.
134.Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime admise ale
ca1lor de evacuare in cladiri de cult, sunt precizate in tabelul
4.2.134., (cu excep\ia salilor aglomerate).
Tabet 4.2.134.
limpi de evacuare
Timp de evacuare (lungimea maxima a caii de
evacuare), atunci cand evacuarea se face:
Gradul de rezistenta
I
la foe in doua directii diferite
intr-o singura directie
(coridor infundat)
secunde metri secunde metri
I II 125 50 63 25
i Ill 75 30 38 15
IV 63 25 30 12
v 38 15 25 10
utilitare aferente cladirilor de cult (sanitare,
electnce, vent1lare, se proiecteaza realizeaza
conform prevedenlor reglementanlortehnice specifice acestora.
Tn exceptate Tn prezentele prevederi
ech1parea_ cladirilor de cult cu instalatii
de
1
I stmgere a incendiilor, se realizeaza
1.;onform reg1ementanlortehniee speeifice.
4.2_. de eu!t vor avea asigurat aceesul autospecialelor
de intervent1e in eaz de ineendiu, eel putin la ofatada.
Cladiri de sport
4.2.f138._Cladirile de se proiecteaza i realizeaza in
cu prevedenle normativului i ale reglementarilor
spec1f1ee, as1gurand condi\ii de siguranta la foe eorespunzatoare.
4.2._139.Amenajarile i eonstructiile de sport in aer liber (terenuri,
bazine, etc.), vor respecta reglementarile de specialitate ale
aeestora.
127
4.2.140.Pentru cladirile de sport care se lncadreaza in categoria
salilor aglomerate, var fi respectate prevederile normativului
referitoare la aceste sali.
4.2.141.Cladirile de sport (lnchise), se echipeaza i doteaza cu
instalatii i mijloace de pr