Sunteți pe pagina 1din 20

(Proiectant)

Tel: ............; adresa: .................


Proiect : .........
Faza: 'Avizare'
Obiectiv : SERVICE AUTO ȘI BIROURI
Adresa : ...............................

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU


SERVICE AUTO ȘI BIROURI
- Avizare PSI -

Prezentul scenariu de siguranţă la foc a fost întocmit în baza următoarelor acte normative:
 Legea. 50/1991 modificată şi completată cu Legea 453/2001 privind autorizarea executării
construcţiilor, completată cu Ordonanţa Guvernului nr. 5/2002,
 H.G.R. nr. 571/2016 din 10 august 2016, pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi
amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu ;
 prevederile Ordinului nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi
autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă ;
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu referire la Cerinţa de calitate Securitatea la
incendii a construcţiilor cu toate detalierile şi modificările ulterioare,
 prevederile Normelor generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu Ordinul ministrului
administratiei si internelor nr.163/2007;
 prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 factorii de determinare a riscului de incendiu şi criteriile de performanţă a constructiei privind
securitatea la incendiu stabilite conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.163/2007;
 prevederile reglementarilor care vizeaza protectia impotriva incendiilor la constructii si instalatii
aferente acestora;
 condiţiile in care se desfasoară activitatea în cadrul locatiei;
 concluziile rezultate în urma evaluării efectuate asupra soluţiilor constructive şi a nivelului de
echipare cu mijloace tehnice destinate protecţiei impotriva incendiilor, prezentate în
documentaţia tehnică verificată;
 prevederile art. 3 şi art. 47 din Normele generale privitoare la activitatea de expertizare tehnică
de securitate la incendiu a construcţiilor existente pentru evaluarea capacităţii acestora de
satisfacere a cerinţei "securitate la incendiu";
 Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P 118-99
 Normativul pentru peoiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingerea incendiilor,
indicativ P 118/2-2013
 Normativul P 118/3-2015 privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-a - Instalaţii
de detectare, semnalizare şi avertizare
 SR EN 13779:2005 - Ventilarea cladirilor cu alta destinatie decat de locuit. Cerinte de
performanta pentru instalatiile de ventilare si de climatizare a incaperilor;
 Normativul I 5 – 2010 – pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilatie si
climatizare;
 Normativul I 13/1 - 2015 Normativ pentru exploatarea instalațiilor de încălzire centrală
 Ghidul GT – 058 - 2003 privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform Legii
nr.10-1995 privind calitatea in constructii pentru instalatiile de ventilare-climatizare;
 Normativul NP 008 - 97 privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse destinatii, in functie
de activitatile desfasurate in regim de iarna-vara;
 Instructiuni tehnice de proiectare si executie privind organizarea camerelor curate utilizate in
domeniul sanatatii (spitale, laboratoare, ind.farmaceutica) - indicativ C 253/0 - 94 (BC 7/1995);

Pag 1
 Instructiuni tehnice de proiectare si executie a elementelor de constructii si de instalatii pentru
camere curate utilizate in domeniul sanatatii (spitale, laboratoare, ind.farmaceutica) - indicativ C
253/1 - 94(BC 7/1995);
 Ordinul nr.1583/2008 al MDLPL privind aplicarea standardelor referitoare la sisteme de control si
evacuare a fumului si gazelor fierbinti din constructii si de limitare a propagării fumului in caz de
incendiu;
 SR CEN/TR 12101 – 5 :2007 - Sisteme de control a fumului si gazelor fierbinti – Partea 5 : Ghid
de recomandări functionale si metode de calcul pentru sisteme de ventilare pentru evacuarea
fumului si a gazelor fierbinti ;
 SR EN 12101-6:2005 - Sisteme de control a căldurii si a fumului – Partea 6 : (Specificatii
referitoare la sistemele cu diferite presiuni – kituri);
 SR EN 12101 -3:2004/AC- 2005 - Sisteme de control a caldurii si a fumului - Partea 3:
Specificatii pentru ventilalatoare de evacuare a fumului si degajărilor de căldură;
 Normativ I.7/2011 privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor ;
 NP-061-02 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri ;
 NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice ;
 Normativ I.18/1-01 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de
curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie
 Normativ P118/2-2013
 Normativ P118/3-2015 privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-a - Instalaţii de
detectare, semnalizare şi avertizare ;
 Alte acte normative în vigoare, cu relevanţă în domeniul securităţii la incendiu
.

1. CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR

1.1. DATELE DE IDENTIFICARE

A. Denumire: Avizare clădire service auto și birouri


Amplasament: ..............................., București
Beneficiar: .........................................

B. Profil de activitate : comercială - prestări servicii ( service auto)

1.2. DESTINAȚIA

Funcțiunea principală : comercială - prestări servicii


Funcțiuni conexe: recepție public, grupuri sanitare, mică depozitare

1.3. CATEGORIA ȘI CLASA DE IMPORTANȚĂ

A. Conform prevederilor Regulamentului pentru stabilirea categoriilor de importanță ale


construcțiilor, aprobat prin HGB nr. 766/1997 cu modificările și completările ulterioare pentru
ansamblul de construcții a fost stabilită la cererea investitorului categoria de importanță normală
(C).
B. Conform prevederilor Codului de proiectare seismică a construcțiilor indicativ P100-1/2013
construcția se încadrează în clasa III de importanță.

1.4. PARTICULARITĂȚI SPECIFICE CONSTRUCȚIEI

A. Caracteristici principale:
a) Tipul amenajării - comercială

Regimul de înălțime clădire: Parter


Clădirea este împărțită în 2 corpuri, care fac parte dintr-un ansamblu construit, astfel:
Pag 2
 Corp C4 - Service auto
 Corp birouri
Cele două corpuri alcătuiesc un singur compartiment de incendiu.
Se menţionează că fiecare dintre acestea alcătuieşte, din punct de vedere constructiv, câte o
clădire separată care împreună reprezintă un singur compartiment de incendiu.
Fiecare dintre clădiri a fost tratată pe ansamblul ei, considerând prevederile OMAI 129 / 2016.
Clădirile învecinate reprezintă corpuri separate.

Volumul clădirii: V = 3915 m3 , volum compartiment incendiu Vci= cca 3915 m3

b) Aria construită și desfășurată ale clădirii cu principalele destinații:


Sc = 867,20 m2, Sdc = 867,20 m2
dintre care:
 Sc C4 = 662 m2
 Sc corp birouri = 205,20 m2

Principalele funcțiuni ale clădirii sunt:

Corp C4 - Service auto :


 Spațiu tehnic 21,40 mp
 Incintă vopsire 27,65 mp 1 persoană
 Birou 6,60 mp 1 persoană
 Atelier reparatii auto 530,90 mp 10 persoane
 Centrale termice 5,45 mp
 Birou 4,45 mp 1 persoană
 Birou 8,30 mp 1 persoană
 Cameră pompe hidranți 7,80 mp
Suprafaţă utilă parter 612,55 mp total 14 persoane

Corp birouri:
 Depozit piese 28,85 mp
 Vestiar 28,10 mp 4 persoane
 Sas 3,05 mp
 Grup sanitar cu duș 10,40 mp
 Depozit 10,50 mp
 Depozit 33,90 mp
 Wc 1,40 mp
 Sas 5,55 mp
 Recepție clienți 21,85 mp 10 persoane
 Recepție clienți 18,70 mp 4 persoane
 Birou 5,20 mp 1 persoană
 Birou 5,35 mp 1 persoană
Suprafaţă corp birouri 172,85 mp total 20 persoane

În total în cele 2 corpuri de clădire se pot afla maximum 34 persoane ( 14 în service, 20 în


corpul birouri).
Cf. prevederi art. 1.2.48 P118/99 cele două clădiri nu intră în categoria sălilor aglomerate,
având mai puțin de 200 de persoane (parter), mai puțin de 150 persoane ( etaj).

Pentru toate lucrările prevăzute în prezentul scenariu securitate incendiu ( prevedere de


instalații de securitate incendiu, înlocuire de tâmplării, realizare pereți ușori) nu este necesară
conform legii obținerea autorizației de construire

c) Numărul compartimentelor de incendiu și ariile acestora:


Cele două clădiri alcătuiesc 1 compartiment incendiu cu Sci = 867,20 m2, respectiv Vci= cca 3915
m3, suprafața fiind corespunzătoare GR. IV RF cf. prevederilor tab. 3.2.4 din P118-99.

Pag 3
d) Numărul maxim de utilizatori:
Întreaga clădire are o capacitate de 34 persoane.
 corp service (C4) - 14
 corp birouri - 20

e) Prezența permanentă a persoanelor: Programul de lucru: ora 8.00 - ora 16.00.

f) Capacități de depozitare și adăpostire: Mici suprafețe de depozitare sub 36 mp.

g) Cantități de substanțe periculoase. Nu este cazul. Prin proiect se interzice introducerea în incinta
clădirii a substanțelor și materialelor inflamabile și explozive.

h) Numărul căilor de evacuare: 2 căi corp service, 4 căi corp birouri;

 corp C4 service - 2 căi de evacuare în exterior - uși duble 2,00 x 2,50 m;


 corp birouri - 4 căi de evacuare direct în exterior, 2 uși simple 0,90 x 2,10 m, 2 uși duble 1,60
x 2,10 m.
Deoarece spațiile interioare adăpostesc sub 30 persoane, ușile se deschid către interior.
Distanțele de parcurs sunt toate sub cei 16 / 15 m admiși pentru evacuarea în două direcții,
respectiv cei 10 m admiși pentru coridorul înfundat conform tabelului 4.2.27 / 4.2.40 din P118/99
ținând cont de destinația clădirii ( comerț / administrativă ), gradul de rezistență la foc (GRAD IV
RF).

B. Precizari privind instalatiile utilitare aferente cladirii:


Instalatiile interioare (electrice, sanitare, termoventilatie si de gaze naturale) vor fi realizate
astfel incit sa nu contribuie la initierea, dezvoltarea si propagarea unui incendiu si nu vor constitui
risc de incendiu pentru elementele de constructie sau obiecte din incaperi ori adiacente acestora.

a) Instalația de încălzire
Încălzirea se va realiza prin intermediul a 2 centrale termice murale, cu tiraj forțat și cu focar
etanș, dispuse într-o încăpere separată la nivelul parterului clădirii service. Camera centralei
termice este prevăzută cu fereastră exterioară cu suprafață explozie de peste 0,05 mp/mc încăpere
și cu grila 10x40 cm pentru evacuare gaze accidentale dispusă în peretele exterior.
Camera centralei termice este separată cu perete EI 90 și ușă EI 60-c.

b) Instalații electrice:
Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor se realizează dintr-un tablou electric general
de distribuție TEG, racordat la rețeaua publică de distribuție prin intermediul unui FDCP.
Consumul de energie electrică se efectuează prin următoarele categorii de receptori electrici:
 iluminat normal;
 instalații prize si forță - prize, aparatură de birou, ventilatoare, etc.
 instalații pentru alimentarea pompelor de incendiu pentru hidranții interiori;
 iluminat de securitate pentru circulație și evacuare cf. art. 7.23.7 din I7/2011;
 iluminat de siguranță contra panicii cf. art. 7.23.9 din I7/2011;
 iluminat pentru marcarea hidranților interiori de incendiu cf. art. 7.23.11 din I7/2011;
 iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului (spațiu centrală detecție și semnalizare
incendiu - ECS, respectiv cameră pompe și rezervă apă hidranți) cf. art. 7.23.5 din I7/2011;

Iluminatul de securitate pentru circulație și evacuare

Iluminatul de securitate pentru evacuare va fi realizat cu luminoblocuri de tip permanent cu


marcajul IEȘIRE / EXIT. Acestea vor fi echipate cu baterii proprii care permit o autonomie de
funcționare de minim 1 h si lămpi fluorescente de 8 W.
Iluminatul de securitate pentru circulație și pentru evacuare s-a prevăzut pe căile de circulație, la
ieșirile din clădire, lângă punctele de alarmă (declanșatoarele manuale de alarmă în caz de
incendiu).

Pag 4
Acest sistem trebuie sa fie in conformitate cu normativele in vigoare si anume:
 I7/2011 – Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor.
 EN 60598-2-22 - Corpuri de iluminat: Conditii speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul
de siguranta
 EN 1838:2014 - Aplicatii ale iluminatului. Iluminatul de siguranta.

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel încât să se asigure un nivel de
iluminare adecvat (conform reglementărilor specifice referitoare la proiectarea și executarea
sistemelor de iluminat artificial din clădiri) lângă fiecare ușă de ieșire și în locurile unde este necesar
să fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui echipament de siguranta, după cum
urmează:
a) lângă scări, astfel încât fiecare treaptă să fie iluminată direct;
b) lângă orice altă schimbare de nivel:
c) la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgenta;
d) la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;
e) la fiecare schimbare de directie;
f) în exteriorul și lângă fiecare ieșire din clădire;
g) lângă fiecare post de prim ajutor;
h) lânga fiecare echipament de interventie împotriva incendiului (stingătoare) și fiecare punct de
alarmă (declanșatoare manuale de alarmă în caz de incendiu), panouri repetoare de semnalizare și
sau comandă în caz de incendiu;

De-a lungul căilor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie să
fie de maxim 15 m.

Iluminatul de securitate pentru evacuare va fi in concordanta cu standardul SR EN 1838,


asigurand un iluminat uniform pe toata suprafata cailor de evacuare, valoarea iluminarii orizontale
trebuie sa fie mai mare de 0,5 lx. Iluminatul de evacuare trebuie sa asigure 50% din valoarea
iluminarii necesare in maxim 5 s si 100% din intreaga valoare in maximum 60 s. Acesta va asigura
iluminarea cailor de acces (usi, culoare, scari), corpurile de iluminat fiind inscriptionate in
conformitate cu planurile de evacuare ale cladirii (sus/jos, dreapta/stanga).

Iluminatul de securitate împotriva panicii


Iluminatul de securitate pentru evacuare va fi realizat cu luminoblocuri de tip permanent cu o
autonomie de funcționare de minim 1 h si lămpi fluorescente de 8 W.
Iluminatul de securitate împotriva panicii s-a prevăzut la parter în camera recepție clienți unde
există o ocupare de peste 60 de persoane.

Iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului (în camera în care este montată centrala de
detecție și semnalizare incendiu - ECS și în încăperea pompelor de incendiu - hidranți interiori) se va
realiza cu corpuri de iluminat echipate cu baterii de acumulatoare care permit funcționarea lămpilor
timp de cel puțin 3 h.

Corpurile de iluminat de siguranță de tip autonom se vor alimenta de pe circuite comune cu


corpurile de iluminat pentru iluminatul normal, utilizând cabluri cu intârziere la propagarea flăcării
pozate în mănunchi, având material conductor cupru, tip CYY-F .

Instalația de iluminat normal, prize și forță


Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor pentru cele două corpuri de clădire se face
din tabloul electric general de distribuție TEG, consumatorii din spațiul de birouri sunt alimentați din
tabloul TE1, racordat la rândul său din tabloul general. Protecția împotriva șocurilor electrice se va
asigura prin racordarea maselor instalației la conductoarele de protecție (PE) din cablurile de
alimentare și utilizarea dispozitivelor de protecție la curent diferențial rezidual de 30 mA, iar barele
pentru conductoare de protecție ale tablourilor electrice precum și părțile conductoare accesibile se
vor lega la priza de pământ a clădirii.
Sunt prevăzute instalații interioare electrice la tensiunea de 230 V c.a. pentru iluminat
fluorescent sau incandescent şi prize simple cu contact de protecție pentru consumatori uzuali. Se
Pag 5
prevăd instalații electrice la tensiunea de 380 V de forță pentru utilajele service auto. Toate
circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu întrerupătoare automate cu
protecţie diferenţială. Instalaţiile electrice au fost proiectate în conformitate cu prevederile
normativului I 7-2011.

Instalații pentru alimentarea pompelor de incendiu pentru hidranții interiori


Cofretul electric al pompelor pentru hidranți (furnitură cu grupul de pompare) denumit TPI-
tablou pompe incendiu - va fi alimentat prin intermediul unei instalații AAR reversibilă, alimentarea
de bază fiind asigurată din tabloul general (TEG) înainte de întrerupătorul general al acestuia, iar
alimentarea de rezervă fiind asigurată din grupul electrogen.
Circuitele pentru serviciile de securitate care sunt necesare să funcționeze în caz de
incendiu, se vor executa cu cabluri rezistente la foc (tip NHXH) și sisteme de pozare care să-și
păstreze caracteristicile de protecție la foc și mecanice corespunzătoare cablurilor. Pentru
distribuția cablurilor electrice rezistente la foc ce alimentează consumatorii cu rol de securitate la
incendiu, sistemul de susținere va utiliza componente de instalare compatibile pentru obținerea
unui sistem E90, ținându-se seama de indicațiile producătorului cablurilor.

c.1) Instalațiile sanitare de alimentare cu apa rece si calda menajera, canalizare


Instalatiile interioare sunt alimentate cu apa potabila printr-un bransament din conducta
publica de distributie apa potabila. Apa caldă se prepară local în grupurile sanitare cu ajutorul unor
boilere.
Din cladire se evacueaza la reteaua de canalizare publica in sistem unitar, existenta pe
strada, urmatoarele categorii de ape uzate:
 ape uzate menajere provenite din funcţionarea obiectelor sanitare din grupurile sanitare si oficii
evacuarea se face gravitational. In exteriorul cladirii sunt prevazute camine de racord pe
reteaua existenta de canalizare.
 ape uzate conventional curate ajunse accidental pe pardoseala camerelor tehnice din subsolul
cladirii (centrala termica si statia pompe apa potabila). Apele uzate sunt colectate in doua base
echipate cu pompe submersibile cu functionare automata functie de nivel. Prin pompare, apele
uzate sunt evacuate la reteaua de canalizare exterioara;
 apele meteorice de pe acoperis și de pe terase sunt colectate si evacuate printr-o instalatie
interioara la reteaua exterioara.

c.2) Instalatia de hidranti de incendiu interiori


Cladirea service-ului (corp C4) fiind o cladire civila (publica) cu destinația comerț aria
construita mai mare de 600 m2, se incadreaza in categoria cladirilor pentru care este obligatorie
echiparea cu instalatie de hidranti de incendiu interiori conform prevederilor art. 4.1 al. G din
Normativul P118/2-2013.
Instalatie cu hidranti de incendiu interiori va indeplini urmatoarele cerinte:
- actionare: manuala;
- debit: 1 x 2,1 l/sec. – un jet in functiune simultana;
- inaltime de pompare: 52 mH2O;
- rezerva: 1,26 m3 (volum util);
- surse de alimentare: gospodaria proprie de apa pentru incendiu
Interior prevazuta in cladire;
- timp teoretic (normat) de functionare: 10 min.;
- zonele echipate: clădirea service (C4). Clădirea birouri nu este
echipată deoarece nu necesită cf. normativ echipare hidranți interiori.

Amplasarea hidrantilor interiori se va face astfel incit fiecare punct din interiorul
compartimentului de incendiu sa fie protejate de un jet.
Hidrantii vor fi amplasati in locuri usor vizibile in caz de incendiu (pe coridoare, linga intrarea
in incaperi si in interiorul acestora) si vor fi marcati corespunzator (STAS 297/2 si SR ISO 6309).

Se vor utiliza hidranti cu furtun plat.


Accesoriile de trecere a apei:
 robinet de hidrant Dn50, racord filetat G2" si racord tip "C";
 furtun plat Dn 50m- STAS SR EN 671-2/2002, de 20 m. lungime;
Pag 6
 teava de refulare universala pentru jet compact si pulverizare cu ajutaj de pulverizare Ø
13 mm STAS SR EN 671-2 /2002;
 cheie pentru racord tip "B-C",
vor fi pozate in cutii si nise de hidranti, STAS 3081.
Robinetele de hidranti vor fi amplasati la maxim 1,50 m. de la cota finita a pardoselii.
Reteaua de distributie va fi de tip ramificat cu un racord la distribuitorul statiei de
pompare.Reteaua interioara se va realiza din conducte de otel zincat.
In apropierea hidrantilor de incendiu (la maximum 1,5 m.), se va monta lampi pentru
asigurarea iluminatului de siguranta pentru marcarea acestora.
In zonele de amplasare a vanelor de actionare aferente instalatiilor de stingere, se va asigura
iluminatului de siguranta pentru continuarea lucrului.

c.3. Instalatia de hidranti de incendiu exteriori


Cladirea analizata fiind o cladire civila (publica) cu destinația comerț și cu aria construita mai
mare de 600 m2 se incadreaza in categoria cladirilor pentru care este obligatorie echiparea cu
instalatie de hidranti de incendiu exteriori conform prevederilor art. 6.1 al. D din Normativul P118/2-
2013.

Instalatia va indeplini urmatoarele cerinte:


- actionare: manuala
- debit: 10 l/sec.
- presiune: min. 0,7 bar (0,7 mH2O).
- rezerva: 72 m3
- surse de alimentare: hidrantii stradali existenti pe str. .............. vis-a-vis de
nr. 10 şi pe str. .............. x Gorgan Spătarul, cf. aviz Apa Nova anexat.
- timp teoretic (normat) de functionare: 120 de minute (Gr. IV RF)
- zonele echipate: cladirea analizata.

Stingerea din exterior se va realiza de la hidrantii stradali cu ajutorul automotopompelor


brigazii de pompieri , prin utilizarea hidrantilor portabili (de la un hidrant portabil se poate obtine un
debit de 5 l/s). Hidranții exteriori stradal sunt asigurați de rețeaua Apa Nova

d) Instalaţii de gaze naturale.


Instalație de gaze naturale cuprinde branșamentul la centrala termică.

e) Instalații de automatizare
Nu este cazul.

2. RISCUL DE INCENDIU

A. Identificarea și stabilirea nivelurilor de risc de incendiu


a) Densitatea sarcinii termice
Conform art. 2.1.1-2.1.2 din Normativul P118-99 riscul de incendiu este determinat în funcție de
densitatea sarcinii termice (q) stabilită prin calculul sarcinii termice.
Se estimează următoarea densitate a sarcinii termice pentru :
- Atelier reparații auto - 142,60 MJ/mp rezultată din calculul exemplificativ al densității sarcinii
termice pentru atelierul reparații auto cu suprafață 531,90:
7 autoturisme:
o Benzină/motorină 50 kg x 46.65 MJ/kg = 2.332,5 MJ
o Cauciuc 80 kg x 41,85 MJ/kg = 3.348 MJ
o Plastic 500 kg x 46,00 = 2.300 MJ
Total autoturisme = 7980.5 MJ x 7 = 55.863,5 MJ
Alte materiale:
 Ulei mineral 100 kg x 46 MJ / kg = 4.640 MJ
 Cauciuc anvelope 200 kg x 33 MJ/kg = 6.600 MJ
 Plastic 100 Kg x 46 MJ / kg = 4.600 MJ
 Vopseluri 50 Kg x 48.00 MJ/kg = 2.400MJ
Pag 7
 Aparatură electronică 50 kg x 35 Mj/kg =1.750MJ
TOTAL = 75.853 MJ Densitatea sarcinii termice 75.853 MJ / 531,90 = 142,60 MJ <420
MJ/mp
Dar conform P118/99 art. 4.2.43 atelierul auto este spațiu comercial - rezultă RISC MARE DE
INCENDIU.

- Birou - 335,95 MJ/mp rezultată din calculul exemplificativ al densității sarcinii termice pentru
birou tipic în suprafață de 17,80 mp cu o mobilare medie:
 Hârtie 200 kg x 16.30 MJ/ kg = 3.260 MJ
 Lemn 50 kg x 18.40 MJ / kg = 920 MJ
 Plastic 50 Kg x 21.8 MJ / kg = 1.090 MJ
 Textile 20 Kg x 18.00 MJ/kg = 360 MJ
 Aparatură electronică 10 kg x 35 Mj/kg = 350 MJ
TOTAL = 5.980 MJ
Densitatea sarcinii termice : 5.980 MJ / 17,80 mp = 335,95 MJ/mp <420 MJ/mp

Astfel rezultă cf. art. 2.1.2. - RISC MIC DE INCENDIU pt. birouri, săli consiliu, etc. respectiv
RISC MARE DE INCENDIU pt. atelier reparații auto.

Conform art. 2.1.3 din Normativul P118-99 spațiile se încadrează în următoarele categorii de
risc de incendiu:
 RISC MIC DE INCENDIU - birouri, holuri, grupuri sanitare, alte spaţii.
 RISC MIJLOCIU DE INCENDIU - centrala termică, camera pompe. Aceste spaţii sunt
echipate cu detectoare de gaze și de incendiu.
 RISC MARE DE INCENDIU - atelier reparații auto.
Întrucât, pe ansamblu, spaţiile încadrate în nivelul de risc mare de incendiu depăşesc 30% din
volumul clădirii, în conformitate cu prevederile art.2.1.3. alin.2. din Normativul de siguranţă la foc a
construcţiilor, indicativ P118-99, întreaga clădire este RISC MARE DE INCENDIU.

b) Clasele de reacție la foc - stabilite potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea și
încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc, aprobat prin
Ordinul comun al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și
internelor nr. 1822 / 394 / 2004 și completat cu Ordinul comun nr. 269 / 431 / 2008 al MDLPL și
respectiv, al MIRA din reglementările tehnice specifice precum și din caracteristicile și proprietățile
fizico - chimice ale materialelor și a substanțelor utilizate.

- elementele de construcție structurale sunt alcătuite din beton armat, cărămidă sau metal sunt
incombustibile, clasa de reacție la foc A1;
- pereții exteriori sunt din zidărie, clasa de reacție la foc A1, cei interiori din zidarie A1 respectiv din
gipscarton A2s1d0;
- elementele combustibile de finisaj și dotările interioare combustibile echivalent clasa de reacție la
foc A2, B, C, D, E și F.
- finisajele utilizate A1, A2-s1d0, B, C.

c) Surse potențiale de aprindere și împrejurările care pot favoriza aprinderea. Surse posibile de
aprindere:
Având în vedere specificul activităților desfășurate, instalațiile și echipamentele aferente spațiilor
analizate, pot fi luate în considerare următoarele surse potențiale ( posibile ) de aprindere:
 surse de aprindere cu flacără
 flacără deschisă în mod accidental
 surse de aprindere de natură electrică:
 arcuri, scântei electrice, scurtcircuite și efectul termic la instalații și la echipamente electrice.
 surse de aprindere indirecte:
 radiația unui focar din vecinătăți;
 surse de aprindere naturale:
 trăsnet

Pag 8
Condiții ( împrejurări) preliminare
În corelare cu sursele posibile de inițiere a unui incendiu, condițiile ( împrejurările ) preliminare care
pot determina sau favoriza aprinderea sunt:
 executarea de lucrări cu foc deschis fără respectarea regulilor și măsurilor specifice de
prevenire și stingere a incendiilor.
 utilizarea de aparate electrice de încălzire și amplasarea acestora în apropierea materialelor
combustibile.
 utilizara și exploatarea instalațiilor electrice, cu defecțiuni și/sau improvizații și/sau de către
personal necalificat.
 suplimentarea receptorilor electrici care să conducă la suprasolicitarea instalațiilor electrice.
 neasigurarea dispozitivelor de protecție a circuitelor electrice ( cabluri, conducte) împotriva
supracurenților ( de suprasarcină, de scurtcircuit) , utilizarea de astfel de dispozitive necalibrate
sau improvizate.
 nerespectarea regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea instalațiilor și
echipamentelor care asigură încălzirea spațiilor.
 nerespectarea regulilor privind fumatul.
 acțiune intenționată.

B. Nivelurile riscului de incendiu


Pentru fiecare tip de încăpere, zonă și pe întregul compartiment de incendiu, în funcție de
destinația încăperilor, natura activităților desfășurate, precum și de caracteristicile de ardere a
materialelor și a substanțelor utilizate, manipulate sau depozitate, au fost stabilite următoarele
niveluri de risc de incendiu:

3.1. STABILITATEA LA FOC


a) Rezistența la foc a principalelor elemente ale construcției:

 pereți portanți zidărie cu nuclee b.a. clasa A1, REI min. 120 (RF 2h)
 grinzi și planșee beton armat clasa A1, REI 45 (RF 45 min)
 grinzi cu zăbrele metalice protejate cu plafon gipscarton clasa A1, R 15 (RF 15min)
 pereţi interiori neportanţi : zidărie, gipscartonclasa A1 sau A2s1d0, min. EI 30 (RF 30 min.)
 șarpantă și învelitoare metalică clasa A1 REI 15
 pereți calcan clasa A1, EI 180 (RF 3h)

b) Gradul de rezistență la foc


Pe baza nivelurilor de performanță privind combustibilitatea și rezistența la foc a elementelor
de construcție structurale, de compartimentare și de închidere și în conformitate cu Tabelul 2.1.9.
din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor indicativ P118-99, clădirea se încadrează în GR.
IV.

3.2. LIMITAREA APARIȚIEI ȘI PROPAGĂRII FOCULUI ȘI FUMULUI ÎN INTERIORUL


CONSTRUCȚIILOR.

a) Compartimentarea antifoc și elementele de protecție a golurilor funcționale din elementele de


compartimentare:
Cele două corpuri de clădiri - atelier auto (C4) și corpul birouri alcătuiesc un singur
compartiment de incendiu, cu Sc= 867,20 m2. Se menţionează că fiecare dintre acestea
alcătuieşte, din punct de vedere constructiv, câte o clădire separate care împreună reprezintă un
singur compartiment de incendiu.
Pe cele patru laturi ale clădirii se respectă distanțele minime din tabelul 2.2.2. normativ P118-
99. Acolo unde nu a fost posibil s-a prevăzut perete antifoc EI 180.
 Latura N: Nu există clădiri învecinate pe raza de 15 m.
 Latura V: alipire la clădire producție GRAD IV RF. Pe această direcție este prevăzut perete
antifoc REI 180 zidărie la corpul de birouri.

Pag 9
 Latura S: distanță 4 m la clădire parter post trafo, GRAD III RF. Pe această direcție este
prevăzut perete antifoc REI 180 zidărie la corpul atelier auto.
 Latura E: nu există clădiri învecinate pe distanță de 15 m de la clădirea atelier auto.

b) Măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului în interiorul compartimentelor și în


afara lor
În interiorul compartimentului de incendiu, limitarea propagării incendiilor se asigură prin
elemente verticale ( pereți ) având performanțele corespunzătoare gradului de rezistență la foc
(GRF IV), nivelului riscului de incendiu pe ansamblu și condițiilor de protecție a căilor de evacuare,
astfel:

În interiorul compartimentului de incendiu:


 încăperea centralei de semnalizare și detecție incendiu (parter) este delimitată cu pereți EI 60,
și ușă rezistentă foc EI 30-c.
 camera pompelor se separă cu pereți REI 180, planșeu beton armat REI 90 și ușă Ei 90-c.
Aceasta va fi prevăzută direct din exterior.
 spațiul centralei termice este separat cu perete A1, EI 90 și cu ușă EI 60c.
 structura metalică a învelitorii ( grinzi metalice cu zăbrele) se va termoproteja 15 minute cu
tavan suspendat gipscarton cu vată minerală;

La amplasarea şi pe traseul instalaţiilor utilitare s-au adoptat urmatoarele măsuri constructive:


 la trecerea conductelor şi cablurilor prin pereţi şi planşee, s-au luat măsuri de etanşare a
golurilor din jurul acestora, cu materiale cu o rezistenţă la foc egală cu cea a elementului
străpuns, conform cu art. 2.3.9 şi 2.3.10 din Normativul P 118 - 1999;
 distanţa dintre instalaţiile de telecomunicaţii sau transmitere date şi cele electrice cu frecvenţa
de 50 Hz şi tensiuni până la 1000 V, atât în montaj îngropat cât şi în montaj aparent, este de
min. 25 cm.

Pe învelitoare: Învelitoarea este realizată din panouri metalice pe structură metalică: acestea nu
contribuie la propagarea incendiului.
Pe fațadă : Clădirile sunt parter, nu este cazul.

Către clădirile vecine:


Pereții antifoc ( zidărie A1 REI 180) nu au goluri și depășesc cu 60 cm înălțime planul învelitorii.

c) Sistemele de evacuarea a fumului:


Spațiul comercial (atelier auto) este prevăzut cu ferestre exterioare cu ochiuri mobile a căror
suprafață cumulată depășește 1% din aria pardoselii.
Spațiile de depozitare nu necesită desfumare, având sub 36 mp.

d) Bariere contra fumului: nu este cazul.

e)1) Cf. art. 3.3.1. alineatul (1), litera c) din Normativul P118/3-2015 este necesară echiparea cu
instalații detectare, semnalizare și alarmare la incendiu.

Sistemul de detectie si alarmare la incendiu, are in componenta urmatoarele echipamente:

 centrala de detectie si alarmare la incendiu conventionala;


 detectoare conventionale;
 butoane manuale conventionale - amplasate pe caile de evacuare din cladire. Butoanele vor
fi amplasate astfel incat distanta maxima de parcurs din orice punct al cladirii pana la cel mai
apropiat buton sa nu depaseasca 15 m;
 module intrari/iesiri – monitorizeaza sau comanda echipamente situate in camp (sirene,
lifturi, atenuatoare, presostate, senzori de curgere, etc);
 sirene interioare - amplasate in asa fel incat semnalizarea produsa sa fie audibila in spatiile
in care sunt instalate;
 sirene exterioare;
Pag 10
 avertizoare optice (flash, etc.);
Centrala de detectie este de tip conventional, iar conexiunile se vor executa cu cablu JEH(st)H
2x2x0,8 mm, cu rezistenta la foc minim 30 minute. La usile de acces se vor monta cate un buton
conventional de alarmare, la 1,5 m de pardosea si sirene de alarmare prevazute cu flash. Traseele
de cabluri se vor realiza prin pozarea cablului pe podul de cablu de curenti slabi prevazut.
Gradul de acoperire cu detectoare de incendiu / fum se apreciază ca fiind - total , cu excepția
grupurilor sanitare.

Se vor folosi metode de reducere a alarmelor false prin memorarea intermediara a semnalizarii.
Temporizarea pentru care se va lua in considerare al doilea semnal de incendiu care va
declansa alarma nu va fi mai mare de 120 secunde.
Centrala de detectie si semnalizare incendiu, montata în biroul de la parter va monitoriza si
comanda intrerupatoarele de pe intrarea tablourilor electrice, iar dupa confirmarea alarmei, va da
comanda automata prin blocul de relee atasat pentru deconectarea tablourilor electrice.
Încăperea biroului este prevăzută cu pereți EI 60, planșee REI 60 și ușă EI 30-c.
Instalatia de detectie si semnalizare incendiu va fi adaptată spațiului clădirii de birouri.
 sistemul electronic de detecţie, semnalizare şi avertizare la incendiu este supravegheat pe
timpul programului de lucru de către personalul administrativ din biroul unde centrala este
montantă, iar în afara programului sistemul transmite informaţiile la dispeceratul serviciului
de pompieri, prin intermediul conectarii la o linie telefonică fixă - 112);
 în caz de avarie a reţelei de alimentare cu tensiune, sistemul este alimentat automat din
acumulatorii de backup, astfel:
 sistemul de alarmă la incendiu, pentru 48 ore la funcţionare normală şi 30 min la funcţionare
în alarmă;
 toate echipamentele folosite sunt omologate în România şi corespund normelor în vigoare
nationale si europene;

2. Surse de producere a incendiilor


 Soluţiile alese prin proiect trebuie să corespundă legislaţiei în vigoare referitoare la aceste
tipuri de
 echipamente şi să ţină cont de sursele potenţiale de producere a incendiilor din obiectivul
protejat, precum:
 surse de aprindere de natura termică (obiecte incadescente, căldura degajată de aparatele
termice, etc.);
 surse de aprindere cu flacără;
 surse de aprindere de natură electrică (arcuri şi scântei electrice, scurtcircuit, electricitate
statică);
 surse de aprindere naturale (căldura solară, trăsnet);
 surse de autoaprindere (de natura chimică, fizico-chimică şi biologică, reacţii chimice
exoterme);
 surse de aprindere datorate exploziilor şi compoziţiilor incendiare;
 surse de aprindere indirecte (radiaţia unui focar de incendiu);
 acţiune intenţionată;

3.1 Rolul şi funcţiunile echipamentelor

Sistemul de detecţie şi semnalizare la incendiu este conceput pentru a realiza următoarele funcţiuni:
 detectarea incendiilor, atât pe căile de circulaţie pentru funcţionarea normală a construcţiei,
cât, mai ales, în spaţiile şi încăperile auxiliare, precum şi în acele încăperi în care incendiul ar
putea evolua nestânjenit, fără a fi observat în timp util;
 anunţarea incendiului la punctul de supraveghere permanentă, automat şi/sau prin
declanşatoare manuale de alarmă şi telefoane de interior, precum şi după caz, la unitatea de
pompieri;
 alarmarea operativă a personalului de serviciu, care trebuie să organizeze şi să asigure
prima intervenţie şi evacuarea persoanelor din clădire în conformitate cu planurile de
evacuare;
 avertizarea sonoră a persoanelor din clădire asupra pericolului de incendiu;

Pag 11
Sistemul de detecţie şi semnalizare la incendiu va satisface exigențele art. 3.3.6. P118/3-2015
astfel:
 va corespunde documentelor de referință precizate la pg. a)
 centrala va deservi o zonă de stingere, fiind prevăzută cu memorie de evenimente care
poate fi descărcată sau citită pe panoul central;
 va dispune de afișaj alfanumeric cu posibilitatea afișării mesajelor în limba română; memoria
de evenimente va permite stocarea a cel puțin 1000 de evenimente și va putea fi
descărcată/citită pe afișajul central;
 liniile de comandă vor fi monitorizate;

Centrala de semnalizare trebuie să semnalizeze fără ambiguitate, următoarele stări de funcţionare


ale instalaţiei de semnalizare a incendiilor:
 starea de veghe, când echipamentul de control şi semnalizare este alimentat de o sursă de
alimentare electrica şi în absenţa semnalizării oricărei alte stări;
 starea de alarma la incendiu, când este semnalizată alarma la incendiu;
 starea de defect, când este semnalizat un defect;
 starea de dezactivare, când este semnalizată o dezactivare;
 starea de testare, când este semnalizată o testare a funcţionării.

Detectorul de incendiu este o componentă a sistemului de detectare a incendiului care conţine cel
puţin un senzor care constant sau la intervale regulate monitorizează cel puţin un parametru fizic
şi/sau chimic asociat cu incendiul, şi care furnizează un semnal corespunzător la echipamentul de
control şi semnalizare (centrala de incendiu).
 Tipul de detector va fi ales în funcţie de:
 materialele din spaţiul protejat şi clasa de reacţie la foc a acestora;
 configuraţia spaţiului;
 efectele sistemelor şi instalaţiilor de ventilare şi încălzire;
 condiţiile ambientale în încăperile supravegheate;
 posibilitatea declanşării alarmelor false.
 Detectoarele trebuie să reacţioneze rapid şi sigur în condiţiile ambientale existente din
spaţiile unde sunt amplasate.
 Detectoarele sunt amplasate astfel încât produsele degajate de incendiul din suprafaţa
supravegheată să ajungă la detectoare fără diluţie, atenuare sau cu întârziere. Fiecare încăpere
este echipată cu cel puţin un detector. Sunt montate detectoare şi în spaţiile ascunse, unde
incendiul se poate iniţia sau de unde se poate răspândi. Aceste spaţii pot include locuri sub
pardoseli false sau deasupra tavanelor false.
Există montate detectoare inclusiv în gangul de acces ( spaţiu acoperit dar deschis).

Declanşatorul manual de alarmă (buton de semnalizare) este o componentă a sistemului de


semnalizare a incendiilor şi este utilizată pentru semnalizarea manuală a unui incendiu.
 Declanşatoarele manuale (butoanele de semnalizare) din spaţiul protejat trebuie, în mod normal,
să aibă aceeaşi metodă de funcţionare şi, preferabil, să fie de acelaşi tip. Declanşatoarele
manuale de la care se pot iniţia semnale de incendiu se marchează clar, vizibil, pentru a putea fi
diferenţiate de dispozitive prevăzute în alte scopuri, astfel încât să fie identificate uşor şi trebuie
să fie accesibile.
 Distanţa maximă de parcurs din orice punct al clădirii la cel mai apropiat declanşator manual nu
va depăşi 15 m. Înălţimea de montare pentru butoane trebuie să fie de la 1,2 la 1,5 m de
pardoseală.
 Declanşatoarele manuale se amplasează pe căile de evacuare la interiorul sau la exteriorul
fiecărei uşi, pe scara de evacuare, (palierele de acces) şi la fiecare ieşire spre exterior. Ele pot fi
amplasate lângă spaţiile care prezintă riscuri mari de incendiu. Declanşatoarele se amplasează
în locuri uşor accesibile.

Dispozitive de alarmare sunt componente acustice şi/sau optice ale sistemului de semnalizare a
incendiilor şi care sunt utilizate pentru avertizarea în caz de incendiu.

Pag 12
 Tipul, numărul şi amplasarea dispozitivelor acustice de alarmare se realizează astfel încât
semnalizarea produsă de acestea să fie audibilă în spaţiile în care sunt instalate, chiar în
prezenţa altor semnalizări sau zgomote de fond existente în aceste locuri. Sunetul emis de
dispozitivele acustice de alarmare în caz de incendiu trebuie să fie distinct şi uşor de identificat
faţă de celelalte sunete emise de dispozitivele acustice utilizate în alte scopuri.
 Dispozitivele optice de alarmare se utilizează suplimentar faţă de cele acustice.
 Sunetul emis de dispozitivele de alarmă trebuie să fie continuu, chiar dacă are amplitudinea şi
frecvenţa variabilă.
 Surse de alimentare cu energie electrica
 Alimentarea cu energie electrică a instalaţiilor de semnalizare a incendiilor se realizează de la
două surse independente (bază şi rezervă). Energia electrică furnizată de echipamentul de
alimentare trebuie să fie suficientă pentru satisfacerea cerinţelor de alimentare ale sistemului.
 Sursa principală de energie pentru sistem trebuie să fie reţeaua publică de alimentare. Sursa
principală trebuie să fie conectată cu sistemul printr-un cablu dedicat şi protejat, să aibă
dispozitive de protecţie dedicate care trebuie să fie etichetate şi accesibile numai de către
personal autorizat, să fie independentă de orice dispozitiv general de separare a clădirii.
 Sursa de rezervă trebuie să preia in mod automat alimentarea instalaţiei de semnalizare, atunci
când sursa de bază cade sau nu mai asigura tensiunea nominală de funcţionare.
 Capacitatea sursei de rezervă trebuie să fie suficientă pentru ca sistemul să funcţioneze normal
pe timpul întreruperii sursei principale şi să permită luarea măsurilor de restabilire a sursei
principale.
 Comutarea de pe o sursă pe alta nu trebuie să conducă la modificări în starea instalaţiilor
(alarme false, pierderi de informaţii, iniţierea comenzii de acţionare a dispozitivelor de protecţie
etc.).

Centrala de incendiu va comanda automat, pe lângă semnalizare și alarmare, următoarele


dispozitive :
 ferestrele mobile de desfumare acționate automat de la ultimul nivel al casei scării închise;
 oprirea ventilației mecanice ( ventilatoare de introducere aer) și închiderea automată a
clapetelor antifoc de pe tubulaturile orizontale;
 închiderea electrovanelor de gaz ale centralei termice;

3.2 Realizarea instalaţiilor de semnalizare a incendiilor


 Instalaţiile de semnalizare a incendiilor se realizează în execuţie îngropată sau aparentă,
cablurile utilizate fiind conforme cu cerinţele specificate de producătorul echipamentelor.
 Cablurile care trebuie să rămână în funcţiune mai mult de 1 minut după detectarea incendiului
trebuie să reziste la efectele focului un timp de 30 de minute sau să fie protejate pentru aceasta
perioadă. Aceste cabluri sunt cele care asigură:
 conectarea dintre echipamentul de control şi semnalizare şi echipamentul de alimentare cu
energie electrică dacă se găsesc în carcase diferite;
 conectarea dintre părţi ale echipamentului de control şi semnalizare dacă se găsesc în carcase
diferite;
 conectarea dintre echipamentul de control şi semnalizare şi panourile repetoare de semnalizare
şi/sau de comandă;
 funcţionarea într-o zonă cu risc mare de incendiu.
 Cablurile trebuie protejate corespunzător în funcţie de mediul şi locul de amplasare. Cablurile se
instalează în spaţii protejate de tip: tubulaturi de cabluri, ghene, etc. Cablul trebuie să aibă o
rezistenţă mecanică suficientă pentru modul de pozare ales.
 Pentru evitarea defectelor şi alarmelor false, cablurile şi echipamentele nu se instalează în spaţii
care prezintă niveluri ridicate ale câmpului electromagnetic. Daca acest lucru nu este posibil,
trebuie prevăzută o protecţie electromagnetică adecvată prin ecranare şi legare la pământ
conform NTE 007/08/00 .
 Acolo unde cablurile traversează (penetrează) pereţi şi planşee cu rol de rezistenţă la foc /
antifoc, golurile trebuie asigurate împotriva incendiului astfel încât rezistenţa la foc a elementului
de compartimentare traversat să nu se reducă.
 Conexiunile de cabluri, altele decât cele din carcasele echipamentelor, se evită; în cazul în care
acest lucru nu este posibil, conexiunea trebuie protejată printr-o cutie de conexiune, accesibilă şi
Pag 13
identificabilă. Metoda de conexiune nu trebuie să reducă fiabilitatea şi rezistenţa la foc a cablului
fără conexiune.
 Se evită instalarea cablurilor instalaţiilor de semnalizare a incendiilor în lungul conductelor calde,
interzicându-se instalarea pe suprafeţe calde.
 De asemenea, se evita traseele expuse la umezeală.
 Pe porţiuni reduse ale traseelor apropiate de suprafeţe calde (minimum 40°C) sau la traversări
ale acestora, distanţa între circuitele instalaţiilor de semnalizare a incendiilor şi sistemelor de
alarmă împotriva efracţiei trebuie să fie de minim 12 cm sau se adoptă măsuri de izolare termică.
 Se evită instalarea cablurilor instalaţiilor de semnalizare a incendiilor în tuneluri sau canale
tehnice în care se găsesc cabluri electrice cu tensiuni mai mari de 1000 V. În cazurile în care nu
este posibilă o altă soluţie, cablurile se instalează în tuneluri sau canale tehnice pe pereţii opuşi
sau pe aceeaşi parte cu cablurile electrice la o distanţă de circa 30 cm, sub cele electrice.
 La stabilirea traseelor se evită trecerile prin spaţii cu pericol de explozie, medii corozive sau zone
în care există pericol de scurgere a unor lichide ce ar putea deteriora învelişul cablurilor sau ar
prezenta pericol de incendiu, alegându-se soluţii de montaj pe pereţii exteriori acestor spaţii (cu
condiţia protejării împotriva efectelor de radiaţii termice în caz de incendiu şi deteriorărilor
mecanice), şi anume, în spaţiile de circulaţie, anexe tehnice sau alte spaţii fără pericol.
 Pentru realizarea circuitelor de alarmă la incendiu destinate conectării dispozitivelor de alarmă
se utilizează acelaşi tip de cablu.
 Cablul de joasă tensiune pentru alimentarea echipamentului de control şi semnalizare la
incendiu se montează pe o intrare separată în carcasa echipamentului, faţă de toate celelalte
cabluri ale sistemului de detectare şi de alarmă la incendiu.
 Cablurile, conectoarele, bornele etc. trebuie să fie marcate pentru a putea fi uşor identificate.

3.3 Arhitectura sistemului IDSAI


 Pentru realizarea funcţiilor enumerate anterior, s-au ales următoarele echipamente:
 centrală de semnalizare a incendiilor (E.C.S.), 1 buc;
 detectoare optice de fum și temperatură, prevăzute cu LED de semnalizare a starii detectorului,
inclusiv soclu. Detectoarele de fum sunt prevăzute și pentru spațiul aflat deasupra tavan
fals.Pentru centrala termică s-a prevăzut detector de gaz şi CO.
 buton de incendiu, 4 buc;
 sirenă incendiu de interior, 3 buc;
 sirenă incendiu de exterior cu flash, 1 buc;

e)2) Este necesară echiparea cu instalații de hidranți interiori potrivit prevederilor art. 4.1. din
Normativul P118/2-2013. Aceștia sunt detaliați la pct. 4).
Este necesară echiparea cu instalații de hidranți exteriori potrivit prevederilor art. 6.1. din
Normativul P118/2-2013. Există asigurați hidranți exteriori din rețeaua Apa Nova, fiind detaliați la
pct. 4).

e)3) Este prevăzută cu instalații de iluminat de securitate cf. I7-2011 pentru evacuare și circulație,
iluminat de securitate contra panicii, pentru marcarea hidranților interiori, de siguranță pentru
continuarea lucrului. Iluminatul de siguranță este alimentat din tablourile electrice de distributie și în
caz de întrerupere a tensiunii corpurile de iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului au o
autonomie de minim 3h, iar cele pentru evacuare si circulatie și contra panicii de minim 1 h (a se
vedea paragraful B.b)

f) Măsuri constructive pentru fațade și pentru acoperiș:


Pentru fațadă : nu este cazul.
Prin intermediul acoperişului: Propagarea unui eventual incendiu prin intermediul acoperişului
este limitată datorită acoperișului metalic ( clasa A1).

3.3. LIMITAREA PROPAGĂRII INCENDIULUI LA VECINĂTĂȚI


a) Distanțe de siguranță:
Cele două corpuri de clădiri - atelier auto (C4) și corpul birouri alcătuiesc un singur
compartiment de incendiu, cu Sc= 867,20 m2.

Pag 14
Pe cele patru laturi ale clădirii se respectă distanțele minime din tabelul 2.2.2. normativ P118-
99. Acolo unde nu a fost posibil s-a prevăzut perete antifoc EI 180.
 Latura N: Nu există clădiri învecinate pe raza de 15 m.
 Latura V: alipire la clădire producție GRAD IV RF. Pe această direcție este prevăzut perete
antifoc REI 180 zidărie la corpul de birouri.
 Latura S: distanță 4 m la clădire parter post trafo, GRAD III RF. Pe această direcție este
prevăzut perete antifoc REI 180 zidărie la corpul atelier auto.
 Latura E: nu există clădiri învecinate pe distanță de 15 m de la clădirea atelier auto.

b) Măsuri constructive pentru limitarea propagării incendiilor pe fațade:


Pentru fațade se va vedea litera f) de la pct. 3.3.
Prin modul de amplasare și soluția constructivă este limitată propagarea unui incendiu.

c) Măsuri de protecție activă:


Conform normativ P118/3-2015 art.3.3.1. alin1. pg. c), se prevede instalație de detectare,
semnalizare și avertizare incendiu. Aceasta este detaliată la pct. 3.1.e).
S-a realizat instalație de iluminat de securitate pentru evacuare și circulație, contra panicii, de
siguranță pentru continuarea lucrului și pentru marcarea hidranților interiori.

3.4. EVACUAREA UTILIZATORILOR

A. CĂILE DE EVACUARE A PERSOANELOR

a) Alcătuirea constructivă: 2 căi corp service, 4 căi corp birouri;

 corp C4 service - 2 căi de evacuare în exterior - uși duble 2,00 x 2,50 m;


 corp birouri - 4 căi de evacuare direct în exterior, 2 uși simple 0,90 x 2,10 m, 2 uși duble 1,60
x 2,10 m.

Deoarece spațiile interioare adăpostesc sub 30 persoane, ușile se deschid către interior.
Distanțele de parcurs sunt toate sub cei 16/15 m admiși pentru evacuarea în două direcții,
respectiv cei 10 m admiși pentru coridorul înfundat conform tabelului 4.2.27 / 4.2.40 din P118/99
ținând cont de destinația clădirii ( comerț / administrativă ), gradul de rezistență la foc (GRAD IV
RF).

b) Măsuri pentru asigurarea controlului fumului


Atelierul auto are ferestre cu ochiuri mobile cu suprafața de 1% din suprafața pardoselii.
Spațiile de depozitare nu necesită desfumare, având sub 36 mp.

d) Bariere contra fumului: nu este cazul.

c) Geometria căilor de evacuare


La proiectarea căilor de evacuare s-a ținut cont de prevederile Normativului P118-99 și cele ale
reglementărilor specifice.
Rampele scării interioare de evacuare au lățimea de 1,20 m - 2 fluxuri.
Înălțimea liberă minimă pe traseele căilor de evacuare este de minim 2,00 m cf. prevederilor
art. 2.6.68 din Normativul P118-99.

d) Lungimile de evacuare
Lungimea maximă de evacuare măsurată din cel mai îndepărtat punct al compartimentului de
incendiu nu depășește lungimea maximă admisă de 16/15 m în 2 direcții respectiv 10m în 1 direcție
pentru clădiri administrative/de comerț ținând cont de GRAD IV.

e) Numărul fluxurilor de evacuare.


Fiecare nivel are necesarul de evacuare de 1 flux , considerând capacitatea 1 flux - 75 de
persoane pentru clădiri administrative/comerciale.

Pag 15
f) Iluminat de securitate/siguranță: Spațiul este prevăzut cu iluminat de securitate pentru circulație
și evacuare, de securitate contra panicii, iluminat de securitate pentru marcarea hidranților interiori
şi iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului. A se vedea punctul 1.4 B) b).

g) Marcarea căilor de evacuare


Marcarea căilor de evacuare se va asigura prin marcaje și indicatoare vizibile realizate în
conformitate cu prevederile standardelor de specialitate.
Timpi de siguranţă la foc
 timpi normalizaţi de evacuare (Tne): 25 secunde (într-o direcţie), 40/38 de secunde (2 direcții)
 timpul de supravieţuire (Tsv): max. 3 minute, în încăperea de origine a incendiului; peste 5
minute, în celelalte încăperi;
 timpul de dezvoltare liberă a incendiului (Tdli): max. 3 minute;
 timpul de incendiere totală (Tit): peste 30 min;
 timpul de propagare a incendiului la construcţii vecine (Tpv): peste 1 oră.

3.5. SECURITATEA FORȚELOR DE INTERVENȚIE

A. Accesul autospecialelor de intervenție în caz de incendiu se asigură prin Str. Hispania, Str.
.............. .Accesul forțelor de intervenție în caz de incendiu în interiorul clădirii se poate face prin
căile de acces existente.
Nr. de accese în incintă : 1
Nr. de fațade accesibile pompierilor: 3 pt. corp birouri, 4 pt. corp atelier auto.
a) Dimensiuni, gabarite: 2 fire circulație normală.
b) Trasee: Șos. Colentina, Str. ..............
c) Realizare și marcare: străzi asfaltate.
d) Ascensoare intervenție: nu este cazul.
B. Măsuri pentru accesul şi evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilităţi:
Nu este cazul.
C. Condiţii de salvarea persoanelor si evacuarea bunurilor pe timpul intervenţiei:
Se utilizează căile normale de acces şi evacuare ale clădirii.

4. ECHIPAREA ȘI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA


INCENDIILOR

A. Nivelul de echipare și dotare cu mijloace de apărare împotriva incendiilor


Conform P118/2-2013 potrivit prevederilor art. 4.1. din P118/2-2013, amenajarea se încadrează
din punct de vedere al numărului de niveluri pentru dotarea cu hidranți interiori.
Conform P118/2-2013 potrivit prevederilor art. 6.1. din P118/2-2013 amenajarea se încadrează
pentru echiparea cu hidranți exteriori. Există în vecinătate hidranți aparținând rețelei Apa Nova, cu
debit asigurat de 5l / s la presiunea 0,7 bar. Distanța până la hidranții exteriori nu depășește 100 m.

B. Sisteme, instalații și dispozitive de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu.


Clădirea având instalaţii de telefonie fixă, serviciul public de pompieri va fi alertat telefonic la
numărul de urgenţă.
Conform normativ P118/3-2015 art.3.3.1. alin1. pct. c), se prevede instalație de detectare,
semnalizare și avertizare incendiu. Aceasta este detaliată la pct. 3.1.e)

C. sisteme, instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor:

C.1) Instalatia de hidranti de incendiu interiori


Cladirea service-ului (corp C4) fiind o cladire civila (publica) cu destinația comerț aria
construita mai mare de 600 m2, se incadreaza in categoria cladirilor pentru care este obligatorie
echiparea cu instalatie de hidranti de incendiu interiori conform prevederilor art. 4.1 al. G din
Normativul P118/2-2013.
Instalatie cu hidranti de incendiu interiori va indeplini urmatoarele cerinte:
- actionare: manuala;
- debit: 1 x 2,1 l/sec. – un jet in functiune simultana;
Pag 16
- inaltime de pompare: 52 mH2O;
- rezerva: 1,26 m3 (volum util);
- surse de alimentare: gospodaria proprie de apa pentru incendiu
Interior prevazuta in cladire;
- timp teoretic (normat) de functionare: 10 min.;
- zonele echipate: clădirea service (C4). Clădirea birouri nu este
echipată deoarece nu necesită cf. normativ echipare hidranți interiori.

Amplasarea hidrantilor interiori se va face astfel incit fiecare punct din interiorul
compartimentului de incendiu sa fie protejate de un jet.
Hidrantii vor fi amplasati in locuri usor vizibile in caz de incendiu (pe coridoare, linga intrarea
in incaperi si in interiorul acestora) si vor fi marcati corespunzator (STAS 297/2 si SR ISO 6309).

Se vor utiliza hidranti cu furtun plat.


Accesoriile de trecere a apei:
 robinet de hidrant Dn50, racord filetat G2" si racord tip "C";
 furtun plat Dn 50m- STAS SR EN 671-2/2002, de 20 m. lungime;
 teava de refulare universala pentru jet compact si pulverizare cu ajutaj de pulverizare Ø
13 mm STAS SR EN 671-2 /2002;
 cheie pentru racord tip "B-C",
vor fi pozate in cutii si nise de hidranti, STAS 3081.
Robinetele de hidranti vor fi amplasati la maxim 1,50 m. de la cota finita a pardoselii.
Reteaua de distributie va fi de tip ramificat cu un racord la distribuitorul statiei de
pompare.Reteaua interioara se va realiza din conducte de otel zincat.
In apropierea hidrantilor de incendiu (la maximum 1,5 m.), se va monta lampi pentru
asigurarea iluminatului de siguranta pentru marcarea acestora.
In zonele de amplasare a vanelor de actionare aferente instalatiilor de stingere, se va asigura
iluminatului de siguranta pentru continuarea lucrului.

C.2. Instalatia de hidranti de incendiu exteriori


Cladirea analizata fiind o cladire civila (publica) cu destinația comerț și cu aria construita mai
mare de 600 m2 se incadreaza in categoria cladirilor pentru care este obligatorie echiparea cu
instalatie de hidranti de incendiu exteriori conform prevederilor art. 6.1 al. D din Normativul P118/2-
2013.

Instalatia va indeplini urmatoarele cerinte:


- actionare: manuala
- debit: 10 l/sec.
- presiune: min. 0,7 bar (0,7 mH2O).
- rezerva: 72 m3
- surse de alimentare: hidrantii stradali existenti pe str. .............. vis-a-
vis de nr. 10 şi pe str. .............. x Gorgan Spătarul, cf. aviz Apa Nova anexat.
- timp teoretic (normat) de functionare: 120 de minute (GR. IV RF)
- zonele echipate: cladirea analizata.

Stingerea din exterior se va realiza de la hidrantii stradali cu ajutorul automotopompelor


brigazii de pompieri , prin utilizarea hidrantilor portabili (de la un hidrant portabil se poate obtine un
debit de 5 l/s). Hidranții exteriori stradal sunt asigurați de rețeaua Apa Nova

C.3. stingatoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mijloace de interventie:

- tip: P50;P9; P 6; G 3;
- numar:
2 buc. tip P50
10 buc. tip P 9
12 buc. tip P 6;
6 buc. tip G 5;
mod de amplasare: uniform distribuite pe circulatii si incaperi;
Pag 17
 arie maxima  300 m2;
 clase de incendiu A, B si C.

Dotarile sunt utilizate pentru localizarea si stingerea unor inceputuri de incendiu, prin actionare
manulala, de catre personalul angajat aflat la locul de munca.

5. conditii specifice pentru asigurarea interventiei

surse de alimentare:

Cladirea atelier serviceva fi echipata cu o gospodarie de apa de incendiu pentru hidranti


interiori, amplasata intr-o incapere din interiorul clădirii service dar cu acces direct din exterior
(respectand astfel conditiile impuse de Normativul P118/2-2013 si de Normativul P 118 – 99, art.
3.2.47) si cu iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului. Pereţii acesteia vor avea rezistenţa
REI 180.

Gospodaria de apa va fi compusa din:


rezervor pentru rezerva intangibila cu volumul de 1,5 m3 (Vutil min. 1,26 m3);
grup de pompare sub presiune cu :
electropompa activa : Qii= 2,1 l/s; H=45 mH2O;
electropompa rezerva : Qii= 2,1 l/s; H=45 mH2O;
electropompa pilot : Qii= 0,8 l/s; H=50 mH2O;
Rezervorul va fi alimentat printr-un bransament din conducta de alimentare cu apa potabila a
imobilului, care va asigura si refacerea rezervei intangibile in Tr=24 ore cu debitul Qri =0,015 l/s.
Se va asigura semnalizarea acustica si optica a rezervei intangibile de incendiu.
Se va prevedea o conducta de legatura intre conducta de aductiune a apei si cea de debitare
(plecare) prin ocolirea pompelor care sa fie folosita pentru alimentarea cu apa direct de la sursa pe
timpul cand rezervorul este scos din functiune (pentru a fi spalat sau reparat).
Pentru probe profilactice se va prevedea posibilitatea intoarcerii apei in rezervor.
Pornirea pompelor activa si de rezerva se va realiza:
automat la scaderea presiunii in instalatie;
manual din statia de pompe;
Oprirea pompelor se va realiza numai manual din statia de pompare.
Pornirea si oprirea pompei pilot se face automat la scaderea presiunii in instalatie;

b) Racordurile de alimentare cu energie electrică - rețeaua publică stradală.

c) Date privind serviciul privat pentru situații de urgență

- intrucat numarul maxim de persoane care au acces in cladirea analizata - constructie civila,
este mai mic de 500 de persoane, conform prevederilor art. 3.10.5 din P118/1999 ed. a III- a si a
prevederilor OMAI nr. 96/2016, nu este necesar constituirea unui serviciu privat pt. situații de
urgență;
- investitorul/beneficiarul va numi prin decizie scrisa persoana cu atributii in domeniul PSI,
atestata conform legii, care va asigura organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in
concordanta cu prevederile Legii 307/2006. si art. 3 din OMAI. nr. 106/2007.

d) Substanțe speciale de stingere - nu este cazul.

e) În incinta spațiilor nu se vor introduce și depozita substanțe și materiale periculoase pentru


care să fie necesare produse de stingere și echipamente speciale.

6. MĂSURI TEHNICO-ORGANIZATORICE
A. Condiţiile şi măsurile necesar a fi luate în funcţie de situaţia existentă
Activitatea de aparare impotriva incendiilor se va realiza in concordanta cu prevederile Legii
307/2006.
Pentru reducerea sau eliminarea unor factori determinanti (surse de aprindere si conditii /
imprejurari care pot determina aprinderea), sunt stabilite urmatoarele masuri:
Pag 18
- lucrarile cu foc deschis pe teritoriul locatiei se vor executa numai pe baza “permisului de lucru
cu foc”;
- se va interzice fumatul in spatiile cu pericol de incendiu, acesta fiind permins numai in locurile
special amenajate;
- exploatarea si intretinerea instalatiilor si echipamentelor electrice se va executa numai de
catre personal calificat, cu respectarea prevederilor reglementarilor si instructiunilor tehnice;
- se va interzice exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor
de orice categorie, cu defectiuni, improvizatii sau fara protectia corespunzatoare fata de materialele
sau substantele combustibile din spatiul in care sunt utilizate;
- se vor verifica periodic:
aparatele de protectie ale cinstalatiilor electrice (sigurante fuzibile, contactoare cu relee de
protectie, intreruptoare automate etc.);
instalatiile electrice de iluminat si prize si de forta;
instalatia de semnalizare, alarmare si alertare pentru incendiu;
instalatiile de stingere a incendiilor cu hidranti interiori;
instalatiile de alimentare cu gaze naturale
instalatiile de ventilatie – climatizare;
instalatia de paratraznet si de legare la pamint a utilajelor;
În eventualitatea unui incendiu se va întrerupe alimentarea cu energie electrică si cu gaze naturale
şi se va anunţa telefonic: I.S,U., S.C. Enel S.A. , Poliţia.

B. Modul de încadrare a amenajării în nivelurile de performanţă din punct de vedere al siguranţei la


foc: se consideră corespunzător reglementărilor tehnice în domeniu.
C. Condiţiile şi recomandările care trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de
organizare a apărării împotriva incendiilor aferente construcţiei/amenajării.
Personalul permanent va fi instruit pentru a cunoaşte normele ce se impun în caz de necesitate.
Activitatea de prevenire şi stingere a eventualelor incendii constituie sarcini de serviciu care se
înscriu în fişele posturilor. Persoanele cu atribuţii de conducere trebuie să asigure salariaţilor din
subordine care au stabilite prin fişele posturilor sarcini şi responsabilităţi de apărare împotriva
incendiilor, timpul şi condiţiile necesare desfăşurării activităţilor aferente îndeplinirii în bune condiţii
a respectivei sarcini. Delegarea de competenţă pentru îndeplinirea prevederilor normelor de
prevenire şi stingere a incendiilor în exploatare, nu absolvă factorii decizionali de răspunderea ce le
revine conform legii.
Sunt obligatorii următoarele activităţi:
- instruirea la angajare şi instruirea periodică a salariaţilor privind normele, regulile şi măsurile
specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi asupra sarcinilor ce le revin din planurile
de intervenţie,
- participarea salariaţilor la instruirile şi exerciţiile privind prevenirea şi stingerea incendiilor,
stabilite potrivit legii.
În ceea ce priveşte documentele principale de organizare a apărării împotriva incendiilor pe
durata exploatării construcţiei se stabilesc următoarele:
- instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, schemele de prevenire şi stingere, planurile de
evacuare în caz de incendiu se actualizează, se utilizează şi se afişează conform reglementărilor
specifice,
- planurile de intervenţie se întocmesc ori se actualizează, după caz, în situaţiile reglementate
sau impuse de condiţiile concrete privind apărarea împotriva incendiilor,
- punerea în aplicare a planurilor de evacuare şi a planurilor de intervenţie este obligatorie în
situaţiile de urgenţă publică de incendiu, precum şi la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie.
Se vor întocmi şi afişa planurile de evacuare.
Se va nominaliza o persoană care să coordoneze activitatea de p.s.i. şi care sa intocmească planul
de apărare împotriva incendiilor.
Planul de autoapărare va cuprinde:
- dispoziţia de constituire a comisiei,
- obligaţiile generale şi specifice ale membrilor comisiei,
- măsurile de autoapărare cu termene şi responsabilităţi, completate trimestrial, precum şi cele
rezultate din documentele de control ale organelor de specialitate,
- stabilirea locurilor unde este interzis focul deschis şi fumatul,
- evidenţa exerciţiilor şi aplicaţiilor,

Pag 19
- evidenţa instalaţiilor şi mijloacelor p.s.i. din dotare, tematica de instruire a personalului angajat.
Se vor asigura condiţiile pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor şi obligaţiilor ce revin
proprietarului şi utilizatorilor potrivit cu Legea nr. 307/2006 şi cu Normele generale de apărare
împotriva incendiilor aprobate cu ordinul MAI nr. 163/2007.

7.DISPOZIŢII FINALE
Scenariul de securitate la incendiu îşi pierde valabilitatea la schimbarea condiţiilor
preliminate, în care caz se vor relua etapele de identificare şi evaluare a riscului de incendiu.

Întocmit,
arh. Dan Stroescu

Pag 20