Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 1 la Metodologia de autorizare aprobată prin OMAI nr.

87/2010

CERERE DE AUTORIZARE

Către
Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

Subsemnatul, BOLOGA IONUȚ - ADRIAN, în calitate de Administrator al


P.F.A. BOLOGA IONUȚ - ADRIAN, cu sediul – punct de lucru în localitatea Iași,
județul Iași, Bulevardul Primăverii, nr. 25, camera 1, bl. T3, sc. A, et.9, ap.2, CUI
41123337, număr de ordine în registrul comerțului F22/ 766 /2019, solicit autorizarea
pentru efectuarea lucrărilor de proiectare sisteme şi instalații de limitare şi stingere a
incendiilor.
În susținerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde un număr de 3
documente, ce atestă îndeplinirea condițiilor şi criteriilor prevăzute în Metodologia de
autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva
incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administrației şi internelor nr. 87/2010.
Declar că am luat cunoștință de obligațiile ce îmi revin potrivit prevederilor
Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării
împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administrației şi internelor
nr.87/2010.

Data 24.06.19 Semnătura .......................


LS

Date de contact (mobil/e-mail): 0752.162.202/ pfainstalproiect@gmail.com