Sunteți pe pagina 1din 13

Beneficiar :IFIN-HH

Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP


ROMANIA
Adresa : Str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L.


Str. DINU VINTILA nr. 11
Etaj 8, camera 8, sector 2
BUCURESTI

Pr.nr.: 26/2011
Faza : P.T. + C.S. revizia 1
Data : mai 2012

MEMORIU TEHNIC
1.Date generale
Denumirea obiectivului de investitie
Infrastructura de Cercetare ELI-NP" - Magurele, jud. Ilfov
Elaborator (proiectant)
S.C. Hachiko Design S.R.L.
Investitor
INSTITUTUL DE FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI
Amplasamentul
Amplasamentul este localizat in partea de sud-vest a Municipiului Bucuresti. La 3.5km de
limita acestuia si la 10km de centru.
Necesitatea si oportunitatea investitiei
Pentru evacuarea apelor menajere si pluviale este necesara realizarea unei retele de
canalizare in sistem separativ.
Descrierea functionala si tehnologica.
Pentru a asigura evacuarea apelor uzate menajere ]I pluviale din incinta s-au proiectat
re\ele de canalizare [n sistem separativ, astfel:
o re\ea de canalizare pentru ape pluviale, re\ea cu scurgere gravita\ional` spre
separatorul de hidrocarburi, amplasat la limita incintei, apoi prin intermediul unui
racord sunt evacuate la canalul existent;
o re\ea de canalizare pentru ape menajere, retea cu scurgere gravitational` spre
bazinul unei statii de pompare amplasata in fata Statia de Epurare. Din Statia de
Pompare apa menajera este pompata in caminul de vizitare situat amonte de statia
de Epurare. Apa menajera epurata va fi evacuata din Statia de Epurare printr-un
canal gravitational spre canalul existent
pentru a asigura calitatea apelor evacuate, au fost prevazute o statie de epurare a
apelor menajere si un separator de hidrocarburi pentru ape pluvial
Evacuarea apelor uzate menajere, cat si a celor pluviale de la cladirile din incinta
amplasamentului se face la reteaua de canalizare menajera si pluviala, prin intermediul
racordurilor de canalizare menajere si pluviale.
Statia de epurare, statia de pompare ape uzate, racordurile de canalizare menajera si
pluviala nu fac obiectul prezentei documentatii. Acestea se vor executa conform
documentatiei de specialitate Instalatii sanitare exterioare.
Conform STAS 3051/91, pentru a se asigura o func\ionare, [n special [n zonele ei
incipiente, se recomand` ca dimensiunile minime ale sec\iunii transversale a canalului s`
fie:
- 250mm atat pentru ape menajere, cat si pluviale .
Canalizarea proiectat` a fost dimensionat` conform SR 1846-1/2006, SR 1846-2/2007,
Edi\ia 1
Revizia 1

Memoriu canalizare incinta

Pr.nr.: 26/2011
Faza: P.T.+C.S revizia 1

Data: mai 2012

Pag 1 / 13

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

STAS 3051/91 si STAS 9470/73, astfel [nc@t s` preia debitele de ape uzate (menajere si
pluviale) din bazinul aferent si sa le conduca gravitational spre canalizarea existent in
zona.
Re\eaua de canalizare proiectat` are diametre de 250-300-400-500-600mm, iar
dimensionarea se face la sec\iune plin`.
Amplasarea re\elelei de canalizare proiectate s-a facut in carosabil, astfel incat sa existe
posibilitatea de incadrare si a altor retele edilitare in profilul strazii (apa, gaze, telefoane,
electrice etc).
Lucrarile de canalizare proiectate sunt:
- retea de canalizare menajera cu PVC 250/7.3mm preia debitele evacuate din cladirile
situate in incinta
- retea de canalizare pluviala cu PVC 250/7.3mm- 315/9.2mm- 400/11.7mm500/14.6mm si PAFS DE 530/9mm-DE 617/11.7mm preia apele pluviale de pe aleile si
cladirile propuse a se realiza in incinta
- separator de hidrocarburi-namol cu by-pass prevazut cu filtru coalescent astfel incat
cantitatea de hidrocarburi la evacuare sa fie <5mg/l. Debitul nominal prin separator fiind de
120l/s si 403l/s prin by-pass (debitul preluat de pe intreaga suprafata amenajata fiind de
523l/s);
Apele pluviale sunt preluate la re\eaua de canalizare prin guri de scurgere cu sifon ]I
depozit.
Lungimea re\elei de canalizare propuse a se realiza in acest proiect este :
- canal menajer cu PVC 250/7.3mm este de 495m;
- canal pluvial cu PVC PVC 250/7.3mm- 315/9.2mm- 400/11.7mm- 500/14.6mm si
PAFS DE 530/9mm-DE 617/11.7mm este de 2038m;
2.Date tehnice ale investitiei
Situa\ia juridic` a terenului ce urmeaz` a fi ocupat de obiectivul de investi\ie
Suprafa\a afectat` de realizarea retelei de canalizare apartine domeniului privat al
Institutului de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei.
Reteaua de canalizare proiectata se va amplasa in carosabil, astfel incat sa existe
posibilitatea de incadrare si a altor retele edilitare in profilul strazii (apa, gaze, telefoane,
electrice, etc).
Caracteristicile geomorfologice ale terenului
Stratificatia terenului este conform Studiului geotehnic anexat.
Caracteristicile principale ale retelelor proiectate
Lungimea totala a retelei de canalizare proiectata de 2533m cu urmatoarele diametre:
- Canalizarea pluviala realizata in sapatura deschisa:
o Tuburi PVC - 250mm L=335m
- 315mm L=848m
- 400mm L=552m
- 500mm L=94m
o Tuburi PAFS DE530mm L=182m
DE617mm L=27m
- Canalizarea menajera realizata in sapatura deschisa:
o Tuburi PVC - 250mm L=495m
Guri de scurgere cu sifon si depozit Tuburi PVC 200mm; BUC=85
Canalizarea menajera si pluviala proiectata se va executa cu tuburi prefabricate din PVC
si PAFS , iar caminele de vizitare vor fi conform STAS 2448-82, avand fundatie de beton
Edi\ia 1
Revizia 1

Memoriu canalizare incinta

Pr.nr.: 26/2011
Faza: P.T.+C.S revizia 1

Data: mai 2012

Pag 2/13

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

simplu si elemente din tuburi prefabricate din beton simplu cu Dn 80cm si Dn 100cm
(STAS 1916-2005).
Gurile de scurgere proiectate se vor realiza conform STAS 6701/82.
Canalizarea menajera proiectata are adancimi de pozare intre 1.60-3.38m, iar cea pluviala
intre 1.11 3.72m.
3. Solutie constructiva
Reteaua de canalizare proiectata se va executa in sapatura deschisa cu sprijiniri,din tuburi
prefabricate:
-PVC SN8 cu 250/7.3mm, 315/9.2mm, 400/11.7mm, 500/14.6mm ;
-PAFS SN10000 cu DE 530/9mm si DE 617/11.7mm
Grila de avertizare, din polietilena de culoare maro, va fi montata la 0.5m deasupra
generatoarei superioare a conductei de canalizare.
Caminele de vizitare proiectate, necesare unei bune functionari a canalizarii, se vor
executa conform STAS 2448/82 si caietului de sarcinicap. Corpul conductei si constructii
accesorii. Pentru trecerea tuburilor din PVC prin fundatia de beton a c`minelor de vizitare
se vor folosi piese speciale din PVC de etanseitate,
S`patura pentru reteaua de canalizare se va executa mecanic pe 1m adancime de la
nivelul terenului (80%) cu corectarea manuala a malurilor (20%) pentru montarea
sprijinirilor necesare, iar restul manual pana la cota finala a sapaturii.
Latimea de sapatura necesara pozarii retelei de canalizare va fi urmatoarea:
- pentru retea canalizarea menajera si pluviala cu ext 250 mm - 0.80 m;
- pentru retea canalizarea pluviala cu ext 315 mm - 1.00 m;
- pentru retea canalizarea pluviala cu ext 400 mm - 1.05 m;
- pentru retea canalizarea pluviala cu ext 500 mm si DE 530mm - 1.15 m;
- pentru retea canalizarea pluviala cu DE 617mm - 1.50 m;
Sapatura pentru caminele de vizitare de pe canalizarea proiectata cu 250 mm, 315 mm,
400 mm, 500 mm si DE 530mm va avea dimensiunile de 1.30mx1.30m si 1.50x1.50m,
cele de pe canalizarea cu DE 618mm va avea dimensiunea 1.60x2.00m; pentru guri de
scurgere sapatura va avea dimensiunile 1.2x1.2x2 m, iar pentru racordul gurii de scurgere
(Dn 20cm) si pentru racordurile cladirilor (Dn 16cm) latimea transeii este de 0.8m.
Pentru adancimi h<5m, malurile transeii vor fi sprijinite cu dulapi metalici de inventar
asezati orizontal fara interspatii, conform normelor de Tehnica Securitatii Muncii (in sarcina
constructorului). Ultimii 25cm deasupra cotei de fundare se vor sapa manual si numai
inainte de pozarea canalului. Patul de pozare al canalului se niveleaza la panta prevazuta
in proiect, eventual denivelari se elimina prin sapare, umpluturile realizandu-se cu nisip.
Compactarea umpluturilor se face manual in straturi de 10 cm pana la 50 cm deasupra
crestei canalului si apoi mecanizat in straturi de 10 20 cm, pana la cota terenului
amenajat.
Executia retelei de canalizare se face in conformitate cu prevederile proiectului si a
normativelor in vigoare.
Materialele folosite la executia canalizarii sunt materiale performante, cu durata de viata
de cca 50 ani. La punerea lor in executie se vor respecta conditiile din Caietul de Sarcini.
Nerespectarea conditiilor de pozare a tuburilor din PVC si PAFS duce la deformarea
acestora si ruperea lor sub efectul incarcarii de pamant de deasupra si din trafic.
Lucrarile de canalizare se executa din aval in amonte, in modul acesta se poate verifica
mai usor nivelul de asezare si panta canalului, iar tronsonul de canal executat poate fi
Edi\ia 1
Revizia 1

Memoriu canalizare incinta

Pr.nr.: 26/2011
Faza: P.T.+C.S revizia 1

Data: mai 2012

Pag 3/13

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

utilizat pentru evacuarea apelor pluviale accidentale.


Gurile de scurgere proiectate, care vor asigura colectarea si evacuarea apelor pluviale la
reteaua de canalizare, sunt cu sifon si depozit, conform STAS 6701/82. Racordurile
gurilor de scurgere se vor executa din PVC cu ext 200mm.
Umpluturile in santurile retelelor de sub pavaje se vor face cu pamant sanatos, compactat
in straturi de 10 20 cm si se vor executa pana la cota patului pavajelor, cu respectarea
conditiilor impuse de STAS 2914/84 - terasamente pentru drumuri. Executia sistemului
rutier se va face numai dupa receptia lucrarilor de terasamente executate pana la cota
patului drumului. Se va face verificarea gradului de compactare, conf. STAS 2914/84.
4. Reabilitare camine de vizitare pe canalizarea existenta exterioara incintei IFIN
Canalul colector existent in exteriorul incintei IFIN preia debitele de apa menajera si
pluviala colectate in incinta.
Apele menajere sunt epurate in statia de Epurare cu respectarea conditiilor impuse de
NTPA 001 si NTPA 011, iar apele pluviale sunt preepurate in instalatia de preepurare cu
respectarea conditiilor impuse de NTPA 001 si NTPA 011.
Pentru a asigura transportul debitelor evacuate, colectorul existent necesita o verificare
atat a sectiunii de scurgere, cat si a caminelor de vizitare.
Caminele de vizitare vor fi reabilitate, realizand urmatoarele lucrari:
-demolarea portiunilor deteriorate;
-refacerea peretilor;
-demontarea si remontarea treptelor de acces;
-inlocuirea capacelor din fonta cu placi prefabricate din beton armat;
Placa din beton armat va avea dimensiunile 1,2mx1,2mx0,2m si va fi cu goluri pentru
ventilatie, conform plansei de rezistenta.
Greutatea placii impune ca manevrarea acesteia sa se faca cu macaraua.
5. Racordul la reteaua de canalizare existenta
Racordul la reteaua de canalizare existent se va realiza conform planului de situatie, a
profilului longitudinal, a detaliilor de pozare si a detaliului legare racord la canalizarea
existenta.
Caminul de racord, ce face legatura intre reteaua noua de canalizare si cea existent, se va
realiza conform STAS 2448-82 Camine de vizitare.
6. Masuri de Protectia Muncii si P.S.I.
La executie se vor respecta instructiunile prevazute in Regulamentul privind protectia si
igiena muncii in constructii, avizat de MLPAT cu nr. 9/N/15.03.1993 cap. 33 - Lucrari de
alimentari cu apa si canalizari (art. 1583 - 1832), Legea 307/2006-Apararea contra
incendiilor, precum si Normativul C300/1994 privind PSI.
La proiectare si exeuctie se vor respecta:
1) Legea nr.319/2006-Legea securitatii si sanatatii in munca;
2) Normele metodologice de aplicare aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 1425/2006
completate si modificate prin HG955/2010
3) Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor ad@nci in zone urbane
NP120-06
Prin proiect au fost prevazute urmatoarele masuri de protectia muncii ce vor fi respectate
la executie:
-Sprijiniri de maluri la sapaturiile efectuate pentru pozare tuburilor de canalizare;
Edi\ia 1
Revizia 1

Memoriu canalizare incinta

Pr.nr.: 26/2011
Faza: P.T.+C.S revizia 1

Data: mai 2012

Pag 4/13

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

-sprijinirea si protectia retelelor intalnite in sapatura;


-sondaje pentru determinarea exacta a traseelor retelelor existente din amplasament;
-parapete de imprejmuire a sapaturilor deschise si podete de trecere pietonala;
-semnalizare luminoasa pe timpul noptii si restrictii de circulatie in zona lucrarilor;
-capace la camine;
-scari de acces in camine.
In timpul executiei lucrarilor, antreprenorul va lua toate masurile de protectia muncii pentru
evitarea accidentelor, avand in vedere factorii de risc ce pot aparea pe diferitele stadii
fizice, enumeram:
Stadiu fizic

Factori de risc(conf. Normativ cadru de acordare si


utilizare a echipamentului individual de protectie)
1,2,3,5,6,7,9,16,17,18,22,23,26,27,28,30,32,34,37
1,2,3,5,7,8,9,13,15,16,17,18,19,22,27,28,30,32,34

- terasamente
- montarea conductei de
canalizare (inclusiv armaturi,
demontari, remontari,etc.)
- lucrari cu betoane (inclusiv 1,2,3,5,6,7,9,15,16,17,18,22,23,24,26,30,32,34.
demolari, desfaceri, refaceri
drumuri,etc.)
4) Legea nr.307/2006 privind prevenirea si stingere a incendiilor
5) C 300 / 1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executrii
lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora
6) Antreprenorul va dota echipele ce executa lucrarile cu echipamentul de protectie
adecvat conform 1.4. din Ord. 225 din 21.iul.1995 pentru diferitele momente ale
fiecarui stadiu fizic.
Antreprenorul va urmari respectarea urmatoarelor norme ce reglementeaza activitatea de
protectia muncii pentru care va face instructajul intregului personal conform Normelor
generale de P.M. cap. I pct. 13 ce se va ocupa de derularea lucrarilor:
1) Legea nr.319/2006-Legea securitatii si sanatatii in munca
2) Normele metodologice de aplicare aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 1425/2006
completate si modificate prin HG955/2010
3) Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, avizat de MLPAT cu
nr. 9/N/15.03.1993 cap. 33 - Lucrari de alimentari cu apa si canalizari (art. 1583 - 1832)
4) Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor. Cod 2/1998
5) Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime .Cod 12/2000
6) Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la
populatie si din procesele tehnologice.Cod 19/1995
7) Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea aerului comprimat. Cod
40/1996.
8) Instructiuni pentru selectionarea si utilizarea mijloacelor individuale de protectie a fetei
si ochilor. Cod 2/1995
9) Norme specifice de protectie a muncii pentru imbunatatiri funciare si irigatii. Cod
71/1998
10) Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj prefabricate
si finisaje in constructii. Cod 27/1996
11) Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern. Cod 6/1996
12) Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice.
Cod 65/1997
Edi\ia 1
Revizia 1

Memoriu canalizare incinta

Pr.nr.: 26/2011
Faza: P.T.+C.S revizia 1

Data: mai 2012

Pag 5/13

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

13) Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si depozitarea


acetilenei. Cod 4/1998
14) Norme specifice pentru gospodaria comunala si salubritate publica. Cod 31/1996
15) Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si depozitarea
oxigenului si azotului. Cod 3/1994
16) Normativul cadru de acordare si utilizare E.I.P.-urilor (Conform cap. III-Criterii de
acordare a echipamentului individual de protectie)
17) Instructiuni pentru selectia si utilizarea M.I.P.-lor. Cod 2/1995
18) Decretul 328/66 plus modificarile din 1999
19) HG nr.300/03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile
Normele specifice vor tine seama si de normele conexe colaterale specifice fiecarei
activitati in parte. Toate echipamentele ce vor fi folosite vor trebui sa aiba certificat de
utilizare de la factorii abilitati din cadrul M.M.P.S.
In prezenta documentatie exista o serie de lucrari care sunt cuprinse in NTSM si pentru
care s-au asigurat conditiile materiale necesare.
7. Masuri de protectiei mediului
Principalele acte legislative in vigoare ale c`ror prevederi trebuie respectate in vederea
protectiei mediului fizic, natural si uman sunt:
NTPA 002/2005 Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de
canalizare ale localitatilor.
OUG nr.195/2005 inlocuieste Legea 137/1995 Privind protectia mediului inconjurator.
Legea nr. 426/2001 Privind regimul deseurilor.
Legea nr. 431/2003 Privind gestionarea deseurilor reciclabile.
HG 254/2000 Modificarea HG 127/94 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii
la normele pentru protectia mediului.
OUG 61/2006 modifica Legea 426/2001 Regimul deseurilor.
OUG nr. 78/2000 Privind regimul deseurilor.
HG nr. 349/2005 Privind depozitarea deseurilor.
Legea nr. 655/2001 Privind protectia atmosferei.
Ordin MAPN nr. 462/1993 Pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia
atmosferei si norme privind det. emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse
stationare.
Ordin 757/26.11.2004 Mof. 86/2005 Normativ tehnic de depozitare deseuri.
SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu.
8. Programul privind controlul de calitate
Constructorul, impreuna cu beneficiarul vor urmari permanent respectarea calitatii
materialelor componente si al lucrarilor pe faze de executie, in conf. cu legislatia in vigoare
si in special cu Legea 10/95 (calitatea in constructii), normativele NE012/99, HG273/94,
etc si a prezentului proiect.
Activitatea de urmarire si control a calitatii lucrarilor executate se desfasoara conform
regulemantelor aprobate prin HG 272/94, HG273/94 si prevederilor Legii 10/95 .
In timpul executarii lucrarilor aferente prezentei investitii se vor verifica:
- trasarea lucrarii
- adancimea transeii pentru reteaua de canalizare
Edi\ia 1
Revizia 1

Memoriu canalizare incinta

Pr.nr.: 26/2011
Faza: P.T.+C.S revizia 1

Data: mai 2012

Pag 6/13

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

panta transeii pentru canalizare


respectarea calitatii prescrise pentru tuburile de canalizare
aliniamentul constructiilor
etanseitatea retelei de canalizare si a constructiilor
gradul de compactare al umpluturilor

9. Obligatii si mentiuni speciale


Lucrarile introduse in documentatie vor fi corelate cu masurile prevazute in normativele
mentionate mai sus, pentru inlaturarea oricaror posibilitati de accidentare in timpul lucrului.
Investitorul, beneficiarul si constructorul au obligatia de a asigura conditiile necesare
realizarii receptiilor pe faze determinante si de a comunica Inspectiei de Stat in Constructii
programul privind controlul de calitateconform HG 272/1994.
Receptia finala se va realiza in conformitate cu legislatia in vigoare (Regulamentul de
receptie, aprobat prin HG 273/94).
La receptia finala, antrepenorul va prezenta Cartea constructiei, intocmita conform
reglementarilor in vigoare la data receptiei.
Nivelul de performanta al exigentelor esentiale este corespunzator capitolelor A1 si B9
pentru retele edilitare.
Categoria de importanta a lucrarilor proiectate este NORMALA (C) si nu necesita masuri
speciale de urmarire a comportarii in timp, conform Normativului P130/88, calitatea
asigur@ndu-se dupa modelul 3.
Clasa de importanta este IV.
Cerin\e pentru securitate ]i s`n`tate [n munc` conform Legii nr. 319 / 2006 ]i a
hot`rrilor de guvern [n domeniu
A. Reglement`ri [n domeniul SSM
Legea securit`\ii ]i s`n`\`\ii [n munc` nr. 319 / 2006
HGR nr. 1425 / 11.10.2006 Norme metodologice de aplicarea a Legii nr 319 / 2006
HGR nr. 300 / 2006 Cerine minime de securitate i sntate pentru antierele temporare
sau mobile
HGR nr. 1048 / 2006 Cerin\e minime de securitate ]i s`n`tate pentru utilizarea de c`tre
lucr`tori a echipamentelor individuale de protec\ie la locul de munc`
HGR nr. 955 / 2010 Norme de completare a HGR nr. 1425 / 2006
HGR nr. 1146 / 2006 Cerin\e minime de securitate ]i s`n`tate pentru utilizarea [n munc`
de c`tre lucr`tori a echipamentelor de munc`
HGR nr. 1051 / 2006 Cerin\e minime de securitate ]i s`n`tate pentru manipularea
manual a maselor care prezint riscuri pentru lucrtori
HGR nr. 1091 / 2006 Cerin\e minime de securitate ]i s`n`tate pentru locul de munc`
HGR nr. 971 / 2006 Cerin\e minime pentru semnalizarea de securitate ]i/sau de s`n`tate
la locul de munc`
HGR nr. 355 / 2007 Supravegherea s`n`t`\ii lucr`torilor, modificat` prin HGR nr. 37 /
2008
HGR nr. 493 / 2006 Cerin\e minime de securitate ]i s`n`tate referitoare la expunerea la
riscurile generate de zgomot
HGR nr. 1058 / 2006 Cerinte minime privind [mbun`t`\irea securit`\ii ]i protec\ia s`n`t`\ii
lucr`torilor care pot fi expu]i unui poten\ial risc datorat atmosferelor explozive
Legea nr. 436 / 2001 pentru aprobarea OUG nr. 99 / 2000 privind m`surile ce pot fi
aplicate [n perioade cu temperaturi extreme pentru protec\ia persoanelor [ncadrate [n
munc`
Edi\ia 1
Revizia 1

Memoriu canalizare incinta

Pr.nr.: 26/2011
Faza: P.T.+C.S revizia 1

Data: mai 2012

Pag 7/13

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

HGR nr. 601 / 2007 Modificarea ]i completarea unor acte normative din domeniul
securit`\ii ]i s`n`t`\ii [n munc`
Legea nr. 307 / 12.07.2006 Ap`rarea [mpotriva incendiilor
C 300 / 1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executrii lucrrilor
de construcii i instalaii aferente acestora
B. Evaluarea riscurilor privind
B1. Executantul
Preg`tire profesional`
Aviz medical pentru locul specific de munc`
M`suri de acordare a primului ajutor
Instruire la locul de munc`, prelucrarea riscurilor de accidentare, fi]a de instruire
Echipament de protec\ie [n func\ie de riscurile specifice
B2. Sarcina de munc`
Lucr`rile se vor desf`]ura conform prevederilor proiectului
Utilizarea echipamentelor de munc` [n stare de func\ionare corespunz`tor cerin\elor ]i
specificului lucr`rii
B3. Echipamente de munc` utilizate
Scule, unelte, dispozitive ]i utilaje care trebuie s` [ndeplineasc` cerin\ele HGR nr. 1146 /
2006 privind cerin\ele minime pentru utilizarea [n munc` a echipamentelor de munc`
B4. Condi\ii de munc` (risc de mediu)
Activit`\i [n sezonul rece, [n spa\ii [nchise sau [n aer liber
Programul de lucru
Echipamentele de lucru pentru sezonul rece ]i a activit`\ilor ce necesit` echipamente de
protec\ie specifice
Asigurarea condi\iilor de higiena muncii pentru lucr`tori : grupuri sanitare, vestiare, ap`
potabil` etc.
Condi\ii de lucru la [n`l\ime, [n spatii [nchise, [n spatii care pot acumula gaze, etc.
Asigurarea [nc`lzirii [n sezonul rece
B5. Evaluarea riscurilor [n execu\ie
Riscurile ce pot s` apar` [n cursul procesului de execu\ie sunt urm`toarele :
 lucr`ri care expun muncitorii la riscul de a fi [ngopa\i sub alunec`ri de teren
datorit` neexecut`rii corecte a sprijinirilor de maluri necesare
 lovirea lucr`torilor de buc`\i de materiale ale unor elemente structurale ]i / sau
nestructurale care cad datorit` echilibrului precar n care se afl`, sau n care au
fost aduse datorit` procedurii folosite
 lovirea lucr`torilor de utilaje n mi]care pe raza lor de ac\iune
 lovirea cu resturi de materiale a lucr`torilor care opereaz` [ntr- un spa\iu de la
un anumit etaj [n condi\iile lipsei de coordonare ]i de comunicare, [n condi\iile [n
care la etajul imediat superior se execut` opera\ii ce pot produce c`deri
accidentale de resturi de materiale ]i / sau scule


lovirea lucr`torilor [n timpul deplas`rii cu sau f`r` materiale ]i/sau scule


transportate [n condi\iile [n care nu este asigurat un iluminat corespunz`tor ]i nu
au fost cur`\ate c`ile de evacuare
Edi\ia 1
Revizia 1

Memoriu canalizare incinta

Pr.nr.: 26/2011
Faza: P.T.+C.S revizia 1

Data: mai 2012

Pag 8/13

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

c`derea lucr`torilor de la n`l\ime, datorit` naturii activit`\ii desf`]urate ]i


procedurilor folosite
c`derea lucr`torilor n deplasare pe sc`ri sau transportnd diverse sarcini
absen\a mont`rii balustradelor de protec\ie
absen\a semnaliz`rii corespunz`toare a locurilor cu poten\ial pericol
pr`bu]irea schelelor, platformelor de lucru, balustradelor de protec\ie ]i / sau a
pasarelelor datorit` utiliz`rii unor dispozitive ]i utilaje cu defecte sau incorect
asigurate
ag`\area n timpul deplas`rii, a nc`l\`mintei ]i / sau mbr`c`mintei
necorespunz`toare, de diversele obstacole ntlnite, ce poate conduce la
pierderea echilibrului ]i c`dere
n\eparea n timpul manipul`rii ]i transportului pieselor cu a]chii ]i / sau cuie
utilizarea incorect` a uneltelor, a sculelor periculoase, a utilajelor ]i ma]inilor
lucr`torii trebuie s nu procedeze la scoaterea din func\iune, la modificarea,
schimbarea sau nl`turarea arbitrar` a dispozitivelor de securitate proprii
electrocutarea de la cordoanele aparatelor de t`iat, sudat etc. la care s- a
deteriorat izolarea
lucr`ri [n apropierea unor linii electrice
prezen\a de]eurilor, reziduurilor ]i a ambalajelor, precum ]i a scurgerilor
necontrolate de fluide combustibile poate favoriza, [n anumite condi\ii,
propagarea focului pe suprafe\e exterioare intinse, precum ]i [n/din interiorul
cl`dirii
r`]inile, diluan\ii, lacurile ]i vopselele sub form` de depuneri [n cabinele de
vopsire ]i tubulaturile de ventila\ie prezint` [n timp tendin\a de autoaprindere la
contactul cu aerul; aceea]i caracteristic` o au uleiurile ]i gr`simile
lucr`ri la care expunerea la substan\e chimice sau biologice prezint` risc
particular pentru securitatea ]i s`n`tatea lucr`torilor
lucr`ri la care accesul pe orice suprafa\` de material care nu prezint` suficient`
siguran\` nu este permis dect cu condi\ia folosirii echipamentelor ]i mijloacelor
corespunz`toare
lipsa din partea lucr`torilor a comunic`rii c`tre efii lor direci a situa\iile de
munc despre care au motive ntemeiate s le considere pericol pentru
securitatea ]i s`n`tatea lucr`torilor
instalatiile electrice proiectate, dar ]I cele realizate - utilizate [n cadrul organiz`rii
de ]antier trebuie s` nu prezinte pericol de electrocutare la atingere direct` ]i /
sau indirect`
c`ile de evacuare ]i ie]irile de urgen\` trebuie s` fie [n permanen\` libere pentru
a nu se produce accidente de [mpedicare ]I c`dere [n timpul evacu`rii
absen\a semnaliz`rii [n conformitate cu legisla\ia [n vigoare a c`ile de evacuare
]i ie]irile de urgen\` creaz` riscul de accidentare la evacuare
absen\a echipamentelor ]i dispozitivelor autorizate de stingere a incendiilor pe
perioada desf`]ur`rii lucr`rilor de constructii ]i instala\ii aferente dimensionate
]i amplasate corespunz`tor creaz` riscul propag`rii incendiului
absen\a iluminatului natural ]i acolo unde este necesar ]i a celui artificial a
[nc`perilor unde se desf`]oar` activit`\i dar ]i a c`ilor de circula\ie creaz` riscul
de accidente
acolo unde prin natura lor lucr`rile se desf`]oar` [n apropierea c`ilor de
circula\ie pietonale, absen\a podinilor de protec\ie dimensionate corespunz`tor
Edi\ia 1
Revizia 1

Memoriu canalizare incinta

Pr.nr.: 26/2011
Faza: P.T.+C.S revizia 1

Data: mai 2012

Pag 9/13

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

]i absen\a semnaliz`rii corespunz`toare creaz` riscul de accidente att pentru


personalul lucr`tor ct ]i pentru pietonii care tranziteaz` zona
intrarea de acces [n ]antier ]i perimetrul acestuia trebuiesc clar marcate ]i
delimitate, pentru a nu permite accesul persoanelor neautorizate [n interiorul
]antierului astfel evitndu- se riscul de accidente al persoanelor str`ine

Instruc\iuni generale de securitate ]i s`n`tate [n munc`


C1. Asigurarea stabilit`\ii
Materialele, echipamentele ]i orice element care la o oarecare deplasare poate afecta
securitatea ]i s`n`tatea lucr`torilor trebuie fixate cu mijloace adecvate.
Orice dispozitiv de ridicat, schelele ]i podinile de lucru trebuiesc fixate ]i asigurate,
verificate periodic.
Balustradele ]i parape\ii de protec\ie trebuiesc dimensiona\i ]i executa\i astfel [nct s` nu
cedeze la for\a orizontal` cauzat` de rezemarea accidental` a unui lucr`tor cu pierdere de
stabilitate accidental` sau indus`.
Podinile de protec\ie din preajma acceselor pietonale trebuiesc dimensionate ]i executate
astfel [nct la c`derea accidental` a unor resturi de materiale ]i / sau scule s` nu cedeze
]i s` nu conduc` la accidentarea pietonilor / lucr`torilor care tranziteaz` pe sub acestea.
Dispozitivele de sprijinire provizorie a cofrajelor se vor scoate dup` turnarea elementelor
de beton armat numai sub stricta [ndrumare a ]efului de ]antier ]i numai dup` atingerea
unei rezisten\e a betonului proasp`t de cel pu\in 70% din clasa prescris` a betonului din
proiect.
C2. Instala\ii de distribu\ie a energiei electrice
Instala\iile trebuie proiectate realizate ]i utilizate astfel [nct s` nu prezinte pericol de
incendiu, electrocutare, iar lucr`torii s` fie proteja\i corespunz`tor contra riscurilor de
electrocutare direct` sau indirect`.
Instala\iile electrice trebuiesc executate de personal calificat.
Se va asigura iluminatul artificial acolo unde este cazul [n toate [nc`perile de pe raza
]antierului acolo unde lumina natural` nu este suficient` ]i / sau acolo unde programul de
lucru se suprapune cu orarul de iluminare natural` sc`zut`.
Instala\iile de iluminat provizorii pentru iluminarea posturilor de lucru trebuiesc amplasate
astfel [nct s` nu prezinte risc de accidentare pentru lucr`tori.
C3. C`i ]i ie]iri de urgen\`
C`ile de evacuare trebuie s` fie [n permanen\` libere de orice obstacol, s` nu fie
depozitate pe traseul lor, nici m`car provizoriu, materiale ]i / sau scule.
C`ile de evacuare trebuie semnalizate ]i iluminate natural ]i artificial [n mod
corespunz`tor, iar u]ile de acces la c`ile de evacuare s` nu fie blocate de nici un
obstacol.
C4. C`i de circula\ie
C`ile de circula\ie, inclusiv sc`rile, rampele, trebuie calculate, plasate ]i amenajate astfel
[nct s` poat` fi u]or accesate, [n deplin` securitate ]i [n conformitate cu destina\ia lor, iar
lucr`torii afla\i [n vecin`tatea acestor elemente s` nu fie expu]i nici unui risc.
C`ile de circula\ie destinate vehicolelor trebuie amplasate astfel [nct s` existe o distan\`
suficient` fa\` de u]i, por\i, sc`ri, treceri de pietoni.
Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil.
Edi\ia 1
Revizia 1

Memoriu canalizare incinta

Pr.nr.: 26/2011
Faza: P.T.+C.S revizia 1

Data: mai 2012

Pag 10/13

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

C5. Detectarea ]i stingerea incendiilor


In func\ie de caracteristicile ]antierului (echipamente, caracteristici fizice ]i chimice ale
substan\elor ]i materialelor vehiculate [n ]antier etc) ]i de num`rul personalului lucr`tor
prezent la lucru, este necesar` dotarea ]antierului cu num`rul suficient de dispozitive
corespunz`toare de stingere a incendiilor.
Dispozitivele de stingere a incendiilor trebuie [ntretinute ]i verificate periodic.
C6. Prim ajutor
Angajatorul trebuie s` se asigure c` acordarea primului ajutor se poate face [n orice
moment, cu personal preg`tit [n acest scop.
Conducerea ]antierului va lua m`suri pentru a asigura evacuarea pentru [ngrijiri medicale,
a lucr`torilor accidenta\i sau victime ale unei [mboln`viri nea]teptate.
Conducerea ]antierului va asigura materialele de prim ajutor [n toate locurile [n care
condi\iile o cer. Aceste locuri vor fi accesibile ]i semnalizate corespunz`tor.
Un panou de semnalizare ampalsat in loc vizibil va indica clar adresa ]i num`rul de telefon
ale serviciului de urgen\`.
C7. Instala\ii sanitare
Conducerea ]antierului va asigura spa\iile necesare pentru vestiare ]i dulapuri pentru
[mbr`c`minte.
Angajatorul trebuie s` pun` la dispozi\ia lucr`torilor [mbr`c`mintea de lucru
corespunz`toare.
Vestiarele trebuie dimensionate corespunz`tor num`rului de lucr`tori din ]antier, s`
permit` uscarea [mbr`c`mintei de lucru, ventilarea natural` ct ]i [ncuierea efectelor
personale.
Trebuie asigurat [n cadrul organiz`rii de ]antier accesul lucr`torilor la ap`, [n apropierea
vestiarelor.
Trebuie asigurat, [n cadrul organiz`rii de ]antier, num`rul suficient de WC- uri ecologice.
C8. Posturi de lucru
Lucrul la n`l\ime este permis numai dac` locul de munc` a fost amenajat ]i dotat din
punct de vedere tehnic ]i organizatoric astfel [nct s` previn` c`derea de la n`l\ime a
lucr`torilor ]i de asemenea s- au asigurat condi\iile mprejmuirii ]i semnaliz`rii
corespunz`toare.
Nu se vor l`sa unelte ]i / sau materiale pe sc`ri, parape\i de balcoane ]i / sau schele.
Nu se vor depozita nici m`car provizoriu scule ]i / sau materiale pe podelele c`ilor de
circula\ie / evacuare.
Schelele, platformele de lucru trebuie s` fie construite dimensionate astfel [nct lucr`torii
s` nu fie expu]i pericolului c`derii. Nu se vor pune buc`\i de lemn, pietre, c`r`mizi etc.
sub picioarele schelelor. Schelele se verific` a fi montate pe teren drept ]i solid. Scelele
trebuie controlate de o persoan` competent` [nainte de utilizarea lor, la intervale
periodice, dup` orice modificare, dup` o perioad` de neutilizare, dup` expunere la
evenimente excep\ionale (vnt puternic, seism) sau orice alte circumstan\e care le pot
afecta rezisten\a ]i stabilitatea.
Se interzice executarea lucr`rilor la n`l\ime n condi\ii meteorologice nefavorabile (vnt
puternic, polei, desc`rc`ri atmosferice, precipita\ii importante etc).
Se vor folosi doar sc`ri ]i schele certificate iar lucrul la n`l\ime se va executa doar sub
supraveghere tehnic`.
Edi\ia 1
Revizia 1

Memoriu canalizare incinta

Pr.nr.: 26/2011
Faza: P.T.+C.S revizia 1

Data: mai 2012

Pag 11/13

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

Echipamentele individuale de protec\ie mpotriva c`derii n gol vor fi n mod obligatoriu


realizate ]i certificate n conformitate cu standardele ]i normativele de echipamente de
protec\ie individual` n vigoare.
Se va asigura iluminatul natural ]i artificial al posturilor de lucru, precum ]i ventilarea
corespunz`toare a acestora.
Ferestrele, luminatoarele, dispozitivele de ventilare trebuie s` poat` fi deschise, [nchise,
reglate ]i fixate [n siguran\` de c`tre lucr`tori, pentru lucr`tori ]i pentru circula\ia pietonal`
accidental`.
Posturile de lucru situate la [n`l\ime tebuie s` fie solide ]i stabile func\ie de num`rul de
lucr`tori care le vor ocupa, precum ]i de materialele aduse de lucr`tori.
Materialele ]i echipamentele trebuie s` fie amplasate ]i / sau depozitate astfel [nct s` se
evite r`sturnarea ori c`derea lor.
C`derile de la [n`l\ime vor fi prevenite cu ajutorul balustradelor de protec\ie [nalte ]I
suficient de solide, avnd cel pu\in o mn` curent`, o bordur` ]i o protec\ie intermediar`
sau alte mijloace alternative echivalente.
Instala\iile de ridicat ]i accesoriile acestora trebuie s` aib` rezisten\a suficient` pentru
utilizarea conform destina\iei, s` fie corect instalate ]i utilizate, s` fie verificate ]I
controlate conform dispozi\iilor legale [n vigoare.
Instala\iile de ridicat trebuie s` aib` marcat` [n mod vizibil valoarea sarcinii maxime ]i s`
fie manevrate numai de personal calificat.
Elemetele de construc\ii de beton armat ]i / sau de metal, cofrajele, elementele
prefabricate, suporturile provizorii ]i schelele trebuie montate ]i demontate numai sub
supravegherea unei persoane competente.
Cofrajele ]i supor\ii provizorii trebuie s` fie proiectate ]i executate astfel [nct s` suporte,
f`r` risc, sarcinile la care sunt supuse [n procesul de betonare, vibrare impingere a
betonului.
Pentru opera\ii de decopert`ri lucr`torii vor fi [nzestrati cu echipament de protec\ie
corespunz`tor (imbr`c`minte, ochelari de protec\ie ]i m`]ti antipraf), iar spa\iul respectiv
va fi protejat [mpotriva propag`rii prafului.
Se va interzice de c`tre conducerea ]antierului, aruncarea de la [n`l\ime a molozului, a
de]eurilor ]i / sau a altor resturi de materiale.
Se vor verifica la fiecare folosire cordoanele de alimentare ale sculelor care necesit`
alimentare cu curent electric. Se vor folosi numai circuite electrice dotate cu [mp`mntare,
care s` suporte amperajul necesar utiliz`rii sculei respective, iar conect`rile s` fie ferme ]i
s` nu se [ncing`.
C9. Prevenirea stressului la locul de munc`
Stressul [n munc` poate fi provocat de solicit`ri profesionale deosebite, posibilit`\i de
control reduse asupra propriei activit`\i, comunic`rile agresive ]i / sau licen\ioase, violen\a
]i / sau h`r\uirea la locul de munc`.
Alte cauze ale stressului la locul de munc` pot fi zgomotul, praful, temperatura de la locul
de desf`]urarea a activit`\ii.
Stressul legat de activitatea profesional` apare atunci cnd solicit`rile mediului de munc`
dep`]esc capacitatea lucr`torilor de a le face fa\` sau de a le men\ine sub control.
Stressul in munc` necomb`tut prin m`suri adecvate poate conduce la calitate
necorespunz`toare a muncii ]i la pericole de accidente.
Aceste instruc\iuni generale de securitate ]i s`n`tate [n munc` sunt enun\iative ]i nu
limitative, ele vor trebui completate de constructorul executant al lucr`rilor, cu elemente
Edi\ia 1
Revizia 1

Memoriu canalizare incinta

Pr.nr.: 26/2011
Faza: P.T.+C.S revizia 1

Data: mai 2012

Pag 12/13

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

specifice, considerate ca necesare, [n func\ie de dotarea ]antierului ]i de num`rul maxim


estimat al lucr`torilor, [n scopul protec\iei ]i siguran\ei [n munc` precum ]i protej`rii
s`n`t`\ii [n munc` a lucr`torilor.
{ntocmit,
Ing. Ana-Maria Fierascu

Edi\ia 1
Revizia 1

Memoriu canalizare incinta

Verificat,
Ing. Silvia Costea

Pr.nr.: 26/2011
Faza: P.T.+C.S revizia 1

Data: mai 2012

Pag 13/13