Sunteți pe pagina 1din 3

FI DE EVALUARE A RISCURILOR PENTRU POSTUL/ LOCUL DE MUNC TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL I REELE

(conform prevederilor art. 15 alin. (1) punctul 1 din H.G. nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 1!"2006)
#nitatea$ FI DE EVALUARE A POSTULUI DE MUNC Durata expunerii ! " / #$"i%&
%o&t de lucru$ 'c(ipa de evaluare $

N)*'L#L +'
,)-. GL/01L '()*
./2%/N'N31
-)-3'2#L#) +'
2#N.4
51.3/,) +' ,)-.
)+'N3)5).16)
5/,21 ./N.,'34 +'
21N)5'-31,' 51.3/,)
+' ,)-.
+'-.,)','7 %1,12'3,) ./N-'.)N64
218)24
%,'*)9)0)L4
.L1-1 +'
G,1*)313'
.L1-1 +'
%,/010)L)313'
N)*'L +'
,)-.
'8'.#31N3
A$+iuni ,re-ite
':ecutare defectuoa&; de
opera<ii
%er&onalul de =ntre<inere >i repara<ii nu verific; e:i&ten<a
di&po?itivelor"carca&elor de protec<ie >i autori?ea?; punerea =n func<iune a
ec(ipamentului re&pectiv f;r; montarea ace&tora.
+'.'- @ 1
.ur;<area &au ungerea ec(ipamentelor =n timpul func<ion;rii ace&tora. +'.'- @ 1
':ecutantul nu reglea?; lumino?itatea ecranului7 contra&tul =ntre caractere >i
fond7 po?i<ia ecranului7 =n;l<imea >i =nclinarea &uportului pentru documente7
=n;l<imea &uprafe<ei de >edere a &caunului"&p;tarului &caunului.
)32 A45 ?ile 2 1 1
%o?i<ionarea incorect; a elementelor &i&temului de calcul (ta&tatur;7 &caun7
monitor) f;r; re&pectarea regulilor ergonomice.
)32 B45 ?ile 2 1 1
'fectuarea de opera<ii
neprev;?ute prin &arcina de
munc;
)nterven<ii neautori?ate la re<eaua de alimentare cu curent electric. +'.'- @ 1
+epla&;ri7 &ta<ion;ri =n ?one periculoa&e. )32 45B1C0 ?ile 2 2
.;dere la acela>i nivel prin de?ec(ilibrare7 =mpiedicare7 alunecare (pe &c;ri7
trepte7 prelungitoare electrice).
)32 A45 ?ile 2 5
O%i#iuni /miterea unor opera<ii
Neverificarea miDloacelor >i in&tala<iilor de protec<ie =mpotriva pericolului de
electrocutare.
+'.'- @ 1
-1,.)N1 +'
2#N.4
Sar$ina #u&/
#upra.i%en#i/nat0 1n
rap/rt $u $apa$itatea
exe$utantu2ui
-olicitare fi?ic;
%o?i<ii de lucru for<ate &au vicioa&e. )32 A45 ?ile 2 4 2
-olicitare p&i(ic;
/pera<ii repetitive. NegliDabil 1 1
Entreb;rile clien<ilor. NegliDabil 1 1
2)FL/1.' +'
%,/+#.6)'
Fa$t/ri .e ri#$
%e$ani$
2i>c;ri periculoa&e
+epla&;ri ale miDloacelor de tran&port etc. +'.'- @ 1
+epla&;ri &ub efectul gravita<iei (pr;bu>irea ma&elor &tivuite necore&pun?;tor). )32 A45 ?ile 2 2
-uprafe<e &au contururi
periculoa&e
.ontururi =n<ep;toare7 t;ioa&e. )32 A45 ?ile 2 2
Fa$t/ri .e ri#$ e2e$tri$
.urent electric
'lectrocutare prin atingere direct; &au indirect;$ deteriorare accidental; a
in&tala<iilor electriceG defecte ale ec(ipamentelor te(nice electrice.
+'.'- @ 1
2'+)#L +'
2#N.4
Fa$t/ri .e ri#$ 3i4i$
.uren<i de aer
Geamuri7 u>i de&c(i&e. )32 A45 ?ile 2 2
9gomot
9gomotul produ& de ec(ipamentele de calcul. NegliDabil 1 1
/bo&irea vederii la lucrul cu videoterminale.
)32 B45 ?ile 2 6
FI DE MSURI PROPUSE
#nitatea$ FI DE MSURI PROPUSE POSTUL DE LUCRU TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL I REELE
Nr5
$rt5
Fa$t/ri .e ri#$
Ni6e2
.e ri#$
M0#uri pr/pu#e Re#p/n#a&i2 Ter%en
1
%er&onalul de =ntre<inere >i repara<ii nu verific;
e:i&ten<a di&po?itivelor"carca&elor de protec<ie >i
autori?ea?; punerea =n func<iune a ec(ipamentului
re&pectiv f;r; montarea ace&tora.

%er&onalul de =ntre<inere >i repara<ii va verifica e:i&ten<a di&po?itivelor de protec<ie >i


a carca&elor >i nu va autori?a punerea =n func<iune a ec(ipamentului re&pectiv decHt
dup; montarea ace&tora.
':ecutantul
%ermanent
,e&pectarea in&truc<iunilor de lucru primite de la conduc;torul locului de munc;. ':ecutantul %ermanent
)n&truirea la locul de munc; >i periodic; efectuat; de c;tre conduc;torul locului de
munc;7 conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 1!"2006.
.onduc;torul locului de
munc;
La angaDare" periodic
,e&pectarea ma&urilor de &ecuritate &i &anatate in munca &tabilite de conducerea
&ocietatii impreuna cu &erviciul e:tern de prevenire &i protectie prin in&tructiuni
proprii.
':ecutantul %ermanent
2 .ur;<area &au ungerea ec(ipamentelor =n timpul
func<ion;rii ace&tora.

,e&pectarea in&truc<iunilor de lucru primite de la conduc;torul locului de munc;. ':ecutantul %ermanent


)n&truirea la locul de munc; >i periodic; efectuat; de c;tre conduc;torul locului de
munc;7 conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 1!"2006.
.onduc;torul locului de
munc;
La angaDare" periodic
,e&pectarea m;&urilor de --2 &tabilite de conducerea &ociet;<ii =mpreun; cu
&erviciul e:tern de prevenire >i protec<ie prin in&truc<iuni proprii.
':ecutantul %ermanent

':ecutantul nu reglea?; lumino?itatea ecranului7


contra&tul =ntre caractere >i fond7 po?i<ia ecranului7
=n;l<imea >i =nclinarea &uportului pentru
documente7 =n;l<imea &uprafe<ei de >edere a
&caunului"&p;tarului &caunului.
1
,e&pectarea m;&urilor de --2 &tabilite de conducerea &ociet;<ii =mpreun; cu
&erviciul e:tern de prevenire >i protec<ie prin in&truc<iuni proprii.
':ecutantul %ermanent
':ecutantul va efectua regl;rile =n raport cu cerin<ele &arcinii de munc;7 condi<iile de
mediu >i caracteri&ticile antropofunc<ionale >i p&i(ofi?iologice individuale.
-e vor regla =n principal$
B lumino?itatea ecranului7 contra&tul =ntre caractere >i fond7 po?i<ia ecranului
(=n;l<ime7 orientare7 =nclinare)G
B =n;l<imea >i inclinarea &uportului pentru documenteG
B =n;l<imea me&ei de lucruG
B =n;l<imea &uprafe<ei de >edere a &caunului &i a &p;tarului &caunului.
':ecutantul %ermanent
,e&pectarea in&truc<iunilor de lucru primite de la conduc;torul locului de munc;. ':ecutantul %ermanent
)n&truirea la locul de munc; >i periodic; efectuat; de c;tre conduc;torul locului de
munc;7 conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 1!"2006.
.onduc;torul locului de
munc;
La angaDare" periodic
4
%o?i<ionarea incorect; a elementelor &i&temului de
calcul (ta&tatur;7 &caun7 monitor) f;r; re&pectarea
regulilor ergonomice.
1
,e&pectarea m;&urilor de --2 &tabilite de conducerea &ociet;<ii =mpreun; cu
&erviciul e:tern de prevenire >i protec<ie prin in&truc<iuni proprii.
':ecutantul %ermanent
,e&pectarea in&truc<iunilor de lucru primite de la conduc;torul locului de munc;. ':ecutantul %ermanent
)n&truirea la locul de munc; >i periodic; efectuat; de c;tre conduc;torul locului de
munc;7 conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 1!"2006.
.onduc;torul locului de
munc;
La angaDare" periodic
,e&pectarea de c;tre e:ecutant a &arcinilor din fi>a po&tului7 precum >i a m;&urilor
de --2 &tabilite de conducerea &ociet;<ii.
':ecutantul %ermanent