Sunteți pe pagina 1din 10

Angajatorul este obligat sa doteze personalul din Compartimentul Bar-Restaurant cu

uniforma de lucru si cu echipament de protecţie care îl va purta numai in timpul


executării serviciului.
Lucrările de intretinere, repararea si exploatarea utilajelor si instalaţiilor din dotarea
structurilor de servire a mesei din cadrul alimentaţiei publice, se vor executa de către
personal specializat numit prin decizie, de conducerea persoanei juridice.
Deservirea utilajelor si instalaţiilor de pe locul de munca se va face numai de către
personalul calificat si instruit pentru utilizarea acestora.
La repartizarea sarcinii de munca, conducătorul locului de munca va controla starea
echipamentului de protecţie si a echipamentului de lucru folosit de către lucratori, va
indicaprocedeul corect de lucru (nepericulos) si masurile de securitate ce trebuiesc
respectate.
Se interzice aplicarea unui proces tehnologic sau introducerea in lucru a unor utilaje
pentru care nu exista norme sau instrucţiuni de folosire si norme proprii de protecţia
muncii.
Zilnic, inainte de inceperea lucrului, conducătorul locului de munca va verifica starea de
oboseala si sănătate a lucratorilor.Persoanele aflate sub influenta alcoolului nu vor fi
admise la lucru.
Pe caile de acces unde se circula pietonal sau cu alte mijloace de locomoţie, precum si la
locurile periculoase, se vor pune panouri cu semne de avertizare si interzicere conform
reglementarilor in vigoare.
In cazul prestărilor de servicii (construcţii, montaj instalaţii etc.) de către alţi agenţi
economici, in contract se vor stabili clauze referitoare la obligaţiile si răspunderile
privind securitatea si sănătatea in munca.
Persoanele cu atribuţii de serviciu vor urmării si vor interzice consumul băuturilor
alcoolice in unitate si la locul de munca, cunoscând faptul ca răspund personal de starea
de sănătate si capacitatea de lucru a personalului din subordine pe toata durata lucrului.
Se interzice folosirea, in timpul lucrului, a unor aparate si echipamente pentru care nu
exista norme sau instrucţiuni proprii de protecţia muncii.
In locurile unde exista pericol de incendiu, explozii, intoxicaţii si surse de zgomot sau
vibraţii se vor efectua măsurători pentru determinarea nivelului noxelor in scopul
anihilării surselor acestora.
Pe uşile de intrare in incaperile in care sunt montate instalaţii prin a căror atingere sau
manevrare se pot produce accidente, se vor fixa indicatoare cu inscripţia „INTRAREA
PERSOANELOR STRĂINE -INTERZISA".
Inainte de inceperea lucrului, persoanele cu responsabilităţi de serviciu, vor verifica
funcţionarea tuturor instalaţiilor, dispozitivelor de protecţie si legătura la centura de
impamantare a aparatelor acţionate electric. Când se constata, vizual, astfel de defecţiuni
la aparatele si dispozitivele acţionate electric, remedierea acestora se va face numai de
personal specializat.
Este interzis FUMATUL si intrarea cu foc deschis, in incaperile cu pericol de incendiu si
explozii. In acest scop, pe usa de la intrarea in incapere se vor monta plăcute de
avertizare.
Pentru evitarea pericolelor, de incendiu si explozie, se interzice păstrarea in incaperile de
lucru, birouri etc, a recipientilor cu combustibili lichizi, uleiuri si a vaselor cu acizi,
vopsele, diluanti, uşor inflamabili, cu excepţia locurilor special amenajate.
Lucratorii vor fi instruiţi asupra pericolelor pe care le prezintă pentru propria securitate si
sănătate, substanţele chimice pe care le accesează in mod involuntar, precum si asupra
masurilor de prevenire stabilite pentru fiecare loc de munca.
Lucratorii vor fi instruiţi si asupra masurilor de autoprotectie pe care trebuie sa le aplice
pentru a evita accidentarea si imbolnavirea profesionala, precum si pentru acordarea
primului ajutor in caz de intoxicare cu substanţe nocive.
Masurile de prim ajutor se vor stabili, in funcţie de substanţele utilizate in procesul de
lucru, cu avizul medicului de specialitate, prin instrucţiuni elaborate intern, conforme cu
fisele de securitate care insotesc produsele.
Activităţile ce se desfosoara in structurile de servire a mesei sunt legate de
aprovizionarea cu marfa, depozitarea acesteia, prepararea alimentelor in bucătarii si
laboratoare de cofetarie-patiserie, precum si servirea acestora in saloane sau in alte locuri
destinate acestui scop.
Lucratorii din structurile de servire a mesei (restaurante, baruri etc.) sunt obligaţi sa
respecte Normele sanitare si prevederile securităţii si sănătăţii in munca.
Personalul din restaurante si baruri (barmani, ospătari si ajutori de ospătari,spălători) este
obligat sa poarte, in timpul lucrului uniforma (echipamentul de lucru) acceptata de
angajator in conformitate cu prevederile legislative in vigoare.
La exploatarea, intretinerea si repararea utilajelor, aparatelor, precum si a altor
echipamente tehnice folosite in alimentaţia publica, se vor respecta următoarele:
 tehnologia stabilita prin documentaţia elaborata de proiectant privind exploatarea
utilajelor, instalaţiilor, aparatelor etc;
 prevederile documentaţiei tehnice emisa de furnizor referitoare lacunoaşterea
componentei utilajelor;
 instructiuni tehnice specifice fiecarui mijloc de productie , privind exploatarea acestora
exploatarea mijloacelor din dotare numai cu aparatura de masura, control si automatizare
cu care sunt prevazute.
Curăţenia la locul de munca se va efectua ori de cate ori este necesar pentru prevenirea
alunecării personalului in zona de lucru si crearea unui ambient propice scopului pentru
care a fost creat (servirea mesei).
Resturile menajere rezultate după operaţia de servire a mesei clienţilor, se vor colecta in
saci din material plastic, in recipiente etanşe, evacuarea facandu-se inainte ca acestea sa
depăşească capacitatea de depozitare a recipientelor sau sa intre in descompunere.
Lucratorii din baruri si restaurante vor trebui sa fie instruiţi asupra modului de utilizare a
utilajelor si aparatelor cu care lucrează, pentru prevenirea accidentelor.

Maşina de făcut cuburi de gheata


Instalarea maşinii de făcut cuburi de gheata se va face de către persoane calificate care
vor respecta masurile de electrosecuritate prevăzute de normele specifice si standardele in
vigoare.
Amplasarea maşinii se va face respectând distantele care sa permită aprovizionarea cu
apa si energie electrica, precum si descărcarea ei cu uşurinţa, de către persoanele care o
folosesc.
Este interzisa depozitarea diferitelor materiale si obiecte pe maşina de făcut cuburi de
gheata si echipamentele aferente.
Orice semn de funcţionare defectuoasa, a maşinii de făcut cuburi de gheata, se va aduce
la cunoştinţa conducătorului locului de munca, iar rmedierea se va face de către
personalul specializat.
In timpul intervenţiei pentru remedierea defecţiunilor, maşina de făcut cuburi de gheata,
trebuie decuplata de la alimentarea cu energie electrica.
Este interzisa folosirea maşinii de făcut cuburi de gheata conectata la priza electrica fara
nulul de protecţie si dispozitiv de deconectare automata la apariţia eventualelor defecte.

ROBOTUL pentru preparat COCTEILURI.


Asamblarea si punerea in funcţiune a robotului pentru preparat cocteil se va face de către
personal calificat, avizat de persoana juridica.
Este interzisa montarea dispozitivului anexa pentru efectuarea operaţiei de preparare
cocteil, fara ca robotul sa fie decuplat, in prealabil, de la reţeaua de alimentare cu energie
electrica.
După montarea dispozitivului-anexa, robotul se pune in funcţiune in gol pentru a se
verifica daca acesta a fost montat corect.
Pe timpul lucrului maşina va fi supravegheata in permanenta de către un lucrator instruit
pentru folosirea acestea, iar la apariţia unei funcţionari anormale se va acţiona butonul de
oprire.
Apăsarea materiilor ce urmează a se prelucra (legume, fructe, oua etc.) către organele
active ale robotului se va realiza numai cu ajutorul sistemelor de siguranţa, din dotarea
robotului pentru operaţia de preparare, fiind interzisa apăsarea cu mana.
La terminarea operaţiilor cu robotul de preparat cocteiluri, acesta se deconectează de la
butonul de oprire si de la automatul de pornire.
Este interzis a se demonta dispozitivul de lucru (anexa) inainte de deconectarea mecanica
si electrica a robotului.
Este interzisa curăţarea robotului fara a fi deconectat de la reţeaua de alimentare cu
energie electrica.
După fiecare folosire, dispozitivul anexa si recipientul (bolul) in care se face amestecul,
se curata, spală, usca si depozita in raft.

Expresorul de cafea.
Amplasarea expresorului de cafea se va face intr-un loc, in care se va putea accesa uşor
in timpul utilizării.
Alimentarea cu apa si evacuarea surplusului de apa, se va face din reţeaua comunala, iar
lucrarea de racordare se va efectua de către personalul calificat, conform Normelor
specifice de folosire a utilajelor care prepara cafea fierbinte.
Fiind un aparat electric, care foloseşte abur (apa supraincalzita) pentru prepararea cafelei,
este necesar ca atunci când se prepara cafeaua sau ceaiul, lucratorul care foloseşte
expresorul sa regleze bine jetul lichid fierbinte evitând riscul de accidentare prin oparire
Este interzisa folosirea expresorului de cafea daca nu are aparatura de măsura si control
in perfecta stare de funcţionare.
Este interzisa folosirea robinetilor cu garnituri defecte si fara o etansare perfecta sau cu
improvizaţii.
Orice intervenţie de natura reparatorie, la expresorul de cafea, se va efectua numai de
către personalul special calificat, din echipa de intervenţie.

Masina automata de spalat vase


Instalarea maşinii de spălat vesela, se va efectua numai de către persoane calificate si
autorizate, care sa respecte prevederile standardelor de electrosecuritate si ale normelor
specifice de utilizare a energiei electrice.
Amplasarea maşinii se va face in asa fel incat distanta fata de celelalte utilaje sa fie
suficienta pentru a nu impiedica intervenţia cu uşurinţa a echipei de depanare.
Este interzisa intervenţia la maşina in timpul funcţionarii.
Exploatarea si întreţinerea maşinii se va face potrivit instrucţiunilor furnizorului
redactate in cartea tehnica a utilajului.
Instalaţia electrica si echipamentul aferent se vor verifica periodic de către personalul
autorizat, după ce maşina a fost deconectată de la reţeaua electrica.
Alimentarea cu energie electrica a maşinii se va efectua din priza electrica legata la nulul
de protecţie si dispozitiv de deconectare automata.
Curăţarea maşinii se va face după ce a fost întrerupta alimentarea cu energie electrica,
urmata de golirea cuvei de apa uzata, folosita la spălare si amstecata cu detergent, prin
manevrarea vanei de golire.

Storcatorul de fructe semiautomat


Fiind un aparat electric de bar se va instala si exploata conform instrucţiunilor
furnizorului, cuprinse in cartea tehnica a aparatului.
Este interzisa folosirea aparatului conectat la prize electrice fara nulul de protrectie si
dispozitive de deconectare automata la apariţia eventualelor defecte.
Este interzisa folosirea aparatului când părţile care nu sunt in mod normal sub tensiune,
curentează.
Depanarea aparatului se va efectua, exclusiv, de către personalul special calificat si
autorizat, de către persoana juridica.
Repararea, curăţarea sau spălarea aparatului se va face numai după ce acesta a fost
deconectat de la reţeaua de alimentare cu energie electrica( după ce a fost scos stecherul
din priza).

Masa de flambaj
Masa de flambaj( gheridonul) prezintă riscuri de accidentare intrucat este un agregat care
foloseşte un arzător cu gaz, de unde riscul de explozie la acumularea accidentala a unei
mase de gaz in incinta unde se afla aşezata butelia cu gaz.
Inainte de a se instala, butelia cu gaz trebuie controlata daca nu are pierderi de gaze pe la
robinetul de inchidere, de către o persoana special calificata si autorizata.
Este interzisa folosirea buteliei cu gaz fara regulator de presiune.
Manevrarea buteliei se va face cu mare grija evitandu-se lovirea acesteia.
Amplasarea buteliei se va face in poziţie verticala, iar folosirea mesei de flambaj se va
face la distanta de cel puţin 1 m fata de cea mai apropiata sursa de căldura.
Furtunul de racordare trebuie sa fie in perfecta stare, fara crăpaturi sau scăpări de gaze,
iar structura furtunului sa fie din cele special realizate pentru racordarea buteliei la
arzător.
Aprinderea si stingerea arzătorului de la masa de flambaj se face in felul următor:
 se deschide robinetul de la arzător, se deschide robinetul de la butelie si se aprinde
arzătorul de la o sursa de foc (chibrit, aparat de produs scântei, etc).
 stingerea se face executând in ordine inversa operaţia, adică: se inchide robinetul de la
butelie si se lasă aprins arzătorul pana se consuma tot gazul de pe furtun, iar când s-a
stins arzătorul se inchide si robinetul arzătorului.
Incinta unde se afla aşezata butelia trebuie prevăzuta cu orificii de aerisire pentru
evitarea acumulării de gaze, accidental, in cazul când butelia răsufla, evitandu-se in acest
fel pericolul unei explozii.

Istructiuni de securitate a muncii pentru compartimentul Bar-Restaurant.


La inceperea programului, lucratorul din bar, va trebui sa poarte echipamentul de lucru si
ecusonul corespunzător, sa aibă o ţinuta bine îngrijită, sa fie întotdeauna curat si ordonat
punând accent pe igiena personala, sa se afle in buna stare de sănătate si pe deplin
odihnit. Persoanele aflate sub influenta alcoolului nu vor fi admise la lucru.
Se interzice pornire sau oprirea aparatelor electrice sau atingerea carcaselor metalice ale
acestora, precum si manevrarea comutatoarelor si a prizelor electrice cu mâinile ude,
existând pericolul electrocutării prin atingere.
Lucratorii din bar nu au voie sa efectueze intervenţii neautorizate la echipamentele si
instalaţiile electrice
La inceperea lucrului, barmanul trebuie sa verifice vizual starea echipamentelor si
aparatelor electrice inainte de utilizare, sa nu le folosească daca prezintă defecte de
izolaţie sa semnaleze defecţiunile constatate conducătorului locului de munca.
Echipamentele de munca si instalaţiile electrice vor trebui verificate periodic din punct
de vedere al calităţii izolaţiei electrice, de către personalul autorizat care va efectua si
remedierea defecţiunilor constatate.
In cazul efectuării defectuoase a operaţiilor de lucru lucratorii se expun riscului de lovire
prin răsturnarea unor obiecte (vesela, marfa, piese ale echipamentelor de munca)
depozitate incorect, sau la taiere in cioburi la spargerea veselei-paharelor- sticlelor
manevrate incorect.
La folosirea robotului de pasat fructe si preparat cocteiluri precum si a storcătoarelor
semiautomate de fructe, se vor utiliza dispozitivele speciale din dotare pentru apăsare,
fiind interzisa cu desăvârşire apăsarea cu mana a fructelor către părţile active ale
aparatului.
Atunci când se utilizează grilul pentru făcut sandwich, se va folosi in mod obligatoriu
dispozitivul de protecţie, din dotarea aparatului, conform prevederilor cărţii tehnice a
acestuia.
Folosirea maşinii de tăiat mezeluri (feliatorul) se va face numai in scopul felierii
mezelurilor, fiind interzisa folosirea acestuia pentru tăierea legumelor.
Pentru pregătirea manuala a preparatelor se vor folosi scule si cuţite bine ascuţite, fara
pete de rugina sau ciobituri pe lama tăietoare.
Daca la pornirea aparatelor electrice se aud zgomote suspecte privind funcţionarea
acestora, vor opri imediat procedandu-se apoi la informarea echipelor de intervenţie
pentru remediere.
Pentru evitarea pericolului de oparire a mâinilor, se va regla cu atenţie jetul de apa calda
in timpul folosirii chiuvetei.
Folosirea aparatelor electrice de bucătărie (mixere, roboti, cuptoare cu microunde,
aparate de prăjit pâine, etc.) se va face numai de către persoane bine instruite in acest
scop si care cunosc funcţionarea aparatelor.
In fata utilajelor alimentate cu energie electrica se vor aşeza pe podea, covoare din
cauciuc sau grătare din lemn pentru inlaturarea oricărei posibilităţi de accidentare prin
alunecare.
Datorita poziţiei de lucru preponderent ortostatica (in picioare) pe tot parcursul
programului de lucru, se vor stabili pauze tehnologice de lucru in care timp se vor asigura
posibilităţi de odihna in poziţia aşezat pe scaun.
Se va asigura programarea activităţii de lucru astfel incat sa se evite suprasolicitarea
fizica si psihica a lucratorilor prin efectuarea schimburilor de noapte pe perioade lungi de
timp, creandu-se asfel, posibilitatea refacerii capacităţii de munca a lucratorilor.
Lucratorii vor trebui sa participe la instruirea PSI, privind modul de acţiune in cazul unui
incendiu la locul de munca si folosire a stingatoarelor portabile, pentru inlaturarea
riscurilor de accidentare prin intoxicaţie cu fum sau arsuri.
Pentru evitarea riscurilor de arsuri in cazul producerii unor incendii in spatiile de lucru,
lucratorii vor trebui sa verifice existenta semnelor de supraîncălzire a echipamentelor si
instalaţiilor alimentate electrlc(miros de ars, culoare bruna a elementelor din material
plastic ale prizelor, cablurilor electrice etc), sa intrerupa imediat utilizarea acestora si sa
anunţe conducătorul locului de munca.
La folosirea detergenţilor si soluţiilor de curăţat pentru spălarea veselei si paharelor cu
maşina, este obligatoriu sa se cunoască bine, de către lucrator(barman), a prevederilor din
fisa tehnica a fiecărei soluţii chimice, folosita la spălat.
După terminarea alimentarii maşinii de spălat vase, cu detergenţi si soluţii de spălat si
curăţat, cantităţilor de soluţii ramase, se vor păstra numai in ambalajele lor originale, asa
cum au fost etichetate de către furnizor, evitandu-se astfel confuzia in cadrul necesitaţii
folosirii acestor solutii(chiar ingerarea accidentala).
Depozitarea detergenţilor si soluţiilor chimice de spălat si curăţat, se va face exlusiv in
ambalajele originale in locuri (magazii) special amenajate, respectandu-se regulile de
securitate si de prim ajutor din fisele tehnice de securitate, cu acces in depozit, numai a
persoanelor autorizate de către conducătorul locului de munca.
Pentru evitarea contactului direct cu pielea al soluţiilor de curăţat iritante sau corosive
utilizate la curăţarea maşinilor din bucătărie, este necesara folosirea mânuşilor de
protecţie de cauciuc, conform fiselor tehnice de securitate ale produselor respective.
După terminarea lucrului resturile menajere se vor aduna in saci din plastic si se vor duce
la gospodăria de gunoi, iar podeaua se va curata si spală intens inlaturandu-se toate
urmele de grăsime si mâncare, evitandu-se riscul de alunecare.
Deplasarea pe caile de acces din unitate se va face cu mare atenţie, nu in fuga, evitandu-
se astfel riscurile de accidentare prin cădere de la acelaşi nivel cauzat de împiedicare sau
dezechilibrare.
Pentru evitarea pericolului de alunecare in zona de lucru, se va asigura indepartarea
imediat, a lichidelor vărsate accidental pe podea si a umezelii excesive rezultata după
spălarea suprafeţelor de circulaţie interioare.
Depozitarea obiectelor voluminoase si grele se va face corect, pe rafturile inferioare ale
dulapurilor, in poziţii stabile, astfel incat la deplasarea lucratorilor in zona, sa se evite
riscul de lovire prin caderea/rasturnarea acestor obiecte in situaţia când sunt incorect
amplasate.
Pentru evitarea poziţiilor de lucru forţate si vicioase, la efortul fizic frecvent si prelungit
care solicita in special coloana vertebrala, este necesar ca manipularea manuala a maselor
sa fie făcuta corect, in conformitate cu principiile fiziologice si biomecanice,
respectandu-se limitele maxime admise de purtare a maselor, astfel:

Varsta(ani) Greutate(Kg)
16 – 19 20
Barbati 19 – 45 30
>45 25
16 – 19 9
Femei 19 – 45 12
>45 9

Lucratorilor li se va asigura controlul medical periodic privind starea generala a sănătăţii,


in conformitate cu prevederile H.G. nr. 355/2007, cu accent pe efectele nocive provocate
de lucrul preponderent in picioare si a efectelor dorso- lombare cauzate de efortul fizic
prelungit efectuat in timpul manipulării manuale a greutăţilor.

Instructiuni de securitate a muncii pentru Ospătar si Ajutor de Ospătar.


La inceputul schimbului de lucru, ospătarul (ajutorul de ospătar) va trebui sa aibă o ţinuta
bine ingrijita, curata si ordonata, sa poarte echipamentul de lucru si ecusonul
corespunzător, sa se afle in buna stare de sănătate si pe deplin odihnit. Persoanele aflate
sub influenta alcoolului nu vor fi admise la lucru.
La preluarea serviciului, ospătarul (ajutorul de ospătar) trebuie sa efectueze controlul
asupra sălii in care se face servitul mesei, sa păstreze curăţenie perfecta la locul de
munca, sa controleze vizual daca aparatele sau instalaţiile electrice nu prezintă defecte de
izolaţie sau daca nu sunt prezente semnele de supraîncălzire a cablurilor sau prizelor
electrice, raportând imediat conducătorului locului de munca orice defecţiune si având
grija ca defecţiunea sa fie remediata.
Sa nu atingă carcasa metalica sau sa pornească aparatele electrice, cu mâinile ude,
evitând astfel pericolul de electrocutare.
Sa nu utilizeze echipamentele sau aparatele electrice care prezintă improvizaţii la
cordoanele de alimentare sau emana miros de izolaţie arsa, sau cu cabluri deteriorate,
finnd pericol de electrocutare.
Sa nu efectueze intervenţii neautorizate la echipamentele si aparatele electrice, acest
lucru revenind echipelor de intervenţie, formate din personal special calificat.
Sa execute corect operaţiile de lucru, evitând riscurile de lovire prin răsturnarea unor
obiecte depozitate incorect sau de taiere in cioburi la spargerea paharelor de sticla
manevrate incorect.
In contact cu clienţii sa aibă o ţinuta plina de solicitudine creind astfel o atmosfera
destinsa si de respect reciproc.
Sa nu intre in conflict sau discuţii cu clienţii, pe care-i serveşte la masa, orice fel de
comentarii sau plângeri, fiind comunicate imediat conducătorului locului de munca.
Este interzisa folosirea vaselor de ceramica, porţelan sau sticla, care prezintă crăpaturi
sau ciobituri.
Este interzisa servirea clienţilor cu vesela cu muchii tăietoare sau virfuri ascuţite, cu pete
de rugina pe lama sau cu deformări plastice.
Sa verifice, atât la inceputul cat si la sfârşitul programului de lucru daca robinetul de la
butelia cu gaz de la masa de flambat, sau daca in incinta spaţiului unde este plasata
butelia nu s-au acumulat gaze existând astfel pericolul unei explozii, in momentul
aprinderii resoului de la masa de flambat.
Sa se deplaseze cu grija pe suprafeţele umede (proaspăt spălate sau pe care sau vărsat
accidental lichide) evitând căderea prin alunecare sau dezechilibrare.
Sa menţină caile de acces curate, fara denivelări si degajate de eventualele obiecte
depozitate pe caile de acces, care vor împiedica circulaţia.
Deplasarea pe caile de acces din incinta unităţii, se va face cu grija, nu in fuga, evitând
astfel pericolul de accidentare prin impiedicare sau dezechilibrare.
Deplasarea cu mijloacele de transport in comun, la venirea si plecarea de la serviciu, se
va face atât cu respectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice, cat si a regulilor
de deplasare in regim pietonal.
Datorita lucrului preponderent in picioare, ospătarii si ajutorii de ospătar, vor beneficia
de pauze tehnologice de cea 10 minute după 1 ora de lucru, pentru refacere fizica, pauza
ce se va efectua prin asigurarea odihnei in poziţia aşezat pe scaun.
Personalul din Bar-Restaurant va purta încălţăminte bine fixata pe picior. Este interzisa
folosirea incaltamintea de tip papuc (neasigurata la călcâi).
La folosirea storcatoarului de fructe, se va utiliza dispozitivul de protecţie, din dotare,
pentru apăsarea fructelor, fiind interzisa cu desăvârşire apăsarea cu mana a materiilor de
prelucrat către părţile active ale aparatului.
Folosirea maşinii de tăiat mezeluri (feliatorul) se va face numai in scopul felierii
mezelurilor, fiind interzisa folosirea acestuia pentru tăierea legumelor, cu respectarea
stricta a regulilor de protecţie specificate in cartea tehnica a maşinii.
Lucratorii vor participa la instruirea PSI, privind modul de acţiune in cazul unui incendiu
la locul de munca si folosirea mijloacelor PSI din dotare, pentru inlaturarea riscurilor de
accidentare prin intoxicaţie cu fum sau arsuri.
Depozitarea obiectelor voluminoase si grele se va face corect, pe rafturile inferioare ale
dulapurilor, in poziţii stabile, astfel incat la deplasarea lucratorilor in zona, sa se evite
riscul de lovire prin cadere/rasturnare a acestor obiecte in situaţia când sunt incorect
amplasate.
Lucratorilor li se va asigura controlul medical periodic privind starea generala a sănătăţii,
in conformitate cu prevederile H.G. nr. 355/2007, cu accent pe efectele nocive provocate
de lucrul preponderent in picioare si efectelor nocive dorsolombare datorate manevrării
manuale a greutăţilor.

Instructiuni de securitate a muncii pentru Barman Sef- Sef Sala


Lucratorul care indeplineste funcţia de Barman sef (sef de sala), trebuie sa se prezinte la
serviciu intr-o ţinuta ingrijita, purtând uniforma curata si călcata, verificând vizual atât
sala de servire a mesei cat si aparatura din dotarea salonului, precum si ţinuta lucratorilor
din subordine.
Nu va primi la lucru nici o persoana nou angajata care nu a efectuat instruirea introductiv
generală sau nu a făcut controlul medical la angajare.
Va efectua instruirea la locul de munca, privind securitatea si sănătatea muncii, oricărei
persoane care doreşte sa lucreze intr-una din funcţiile din Compartimentul Bar-
Restaurant, si a fost acceptata la angajare conform Legii 319/2006 si H.G. 1425/2006
actualizata prin HG 955/2010 la o data stabilita (lunar, trimestrial sau semestrial), si
respectând tematica de instruire in domeniul securităţii si sănătăţii muncii, are obligaţia
sa facă instruirea periodică de protecţia muncii cu toţi lucratorii din subordine.
Prezentarea la program în deplină capacitate de muncă, odihnit şi cu ţinută
corespunzătoare, nefiind sub influenţa băuturilor alcoolice, a medicamentelor, a
substanţelor halucinogene si neconsumarea acestora în timpul programului de lucru;
Menţinerea unui comportament civilizat şi a unui climat de colaborare în relaţiile de
muncă cu ceilalţi colegi;
Evitarea jocului şi glumelor în timpul programului de lucru;
Evitarea alergării, urcării sau coborârii scărilor prin sărirea mai multor trepte odată şi
peste eventualele obstacole;
Menţinerea ordinii şi curăţeniei la locul de muncă;
Participarea în mod regulat la instruirile privind securitatea în muncă şi cele pentru
situaţii de urgenţă, precum şi la aplicaţii practice;
Zilnic va controla starea de sănătate sau de oboseala a lucratorilor din subordine, ştiut
fiind faptul ca răspunde de capacitatea de lucru a fiecărui salariat din subordine, iar
persoanele aflate sub influenta alcoolului nu vor fi admise la lucru.
Nu va permite consumul băuturilor alcoolice in unitate pe toata durata cat subalterni se
afla in desfăşurarea programului de lucru.
Se va îngriji de programarea personalului din subordine, la efectuarea controlul medical
periodic conform HG 355/2007 si contractelor incheiate cu unităţile sanitare abilitate sa
efectueze vizita medicala.
Va instrui lucratorii din subordine sa circule cu atenţie pe caile de acces din incinta
unităţii, sa nu depoziteze obiecte pe caile de acces, care sa impiedice circulaţia, sa se
deplaseze cu mare atenţie, pe suprafeţele cu exces de umiditate, nu in fuga, evitând
pericolul de alunecare sau impiedicare.
Va trebui sa instruiască personalul din subordine sa respecte principalele reguli de
circulaţie pe
Drumurile publice la deplasarea de la domiciliu la serviciu si invers, in postura de
pietoni,sau la deplasarea de la o unitate la alta in interes de serviciu.
Va tine permanent legătura cu persoana responsabila cu activitatea PSI, pentru asigurarea
unui număr suficient de stingatoare portabile in încăperile de lucru, adaptate tipului de
foc si verificate periodic, si sa asigure o buna instruire a lucratorilor din subordine in caz
de izbucnire a unui incendiu la locul de munca.
Va inlatura starea de stres cauzat de activitatea de coordonare a activităţii personalului
subordonat (necesitatea luării unor decizii dificile in timp scurt) prin efectuarea unor
pauze tehnologice.
Se va ingriji de programarea activităţii astfel incat sa se evite suprasolicitarea fizica si
psihica a lucratorilor prin efectuarea schimburilor de noapte pe perioade mari de timp,
creindu-se posibilitatea refacerii capacităţii de munca a subordonaţilor.
Va organiza pauze tehnologice in timpul desfăşurării programului de lucru asigurând
posibilitatea lucratorilor de a se odihni in poziţia aşezat pe scaun, datorita poziţiei de
lucru preponderent ortostatice pe toata durata schimbului de lucru.
Se va pregăti profesional in mod continuu, astfel incat sa cunoască in detaliu îndatoririle
funcţiilor subordonaţilor, putând in orice moment sa inlocuiasca la lucru pe oricare dintre
aceştia, care din anumite motive nu-si pot exercita funcţia.
Se va ingriji continuu pentru crearea unor condiţii de lucru adecvate prin achiziţionarea
de mijloace de lucru (cărucioare si mese de servit) pentru situaţia când lucratorii trebuie
sa transporte greutăţi mari, la locul de munca.
Va trebui sa se ingrijeasca întotdeauna de dotarea cu echipament de lucru si de protecţie,
a tuturor lucratorilor din subordine.
Va instrui lucratorii ca in cazul in care observa existenta semnelor de supraîncălzire la
echipamentele si instalaţiile alimentate electric(miros de ars, culoare bruna a elementelor
din material plastic ale cablurilor, prizelor etc), sa întrerupă imediat utilizarea acestora
pana la înlăturarea defecţiunii de către personalul calificat.
Sa interzică lucratorilor depozitarea pe caile de acces, din unitate, a obiectelor
voluminoase si grele care ar împiedica circulaţia, indicând depozitarea acestor obiecte pe
rafturile inferioare ale dulapurilor, in poziţii stabile.
Va colabora strâns cu Departamentul Securitate pentru găsirea celor mai adecvate masuri
de intervenţie, pentru inlaturarea unor agresiuni ale clienţilor asupra personalului care
deserveşte sălile de mese, astfel incat sa nu fie deranjata atmosfera de buna dispoziţie
care trebuie intretinuta in spaţiile de servire.
Respectarea orelor de începere şi terminare a programului de lucru stabilit de conducere,
după necesităţi;

Read more: http://www.psissm.info/2012/04/instructiuni-proprii-ssm-pentru-


baruri.html#ixzz4i0CGZLFC

S-ar putea să vă placă și