Sunteți pe pagina 1din 24

Aprobat,

ADMINISTRATOR
ing. BODÓ ATTILA

INSTRUCŢIUNI PROPRII S.S.M.


PENTRU MUNCITOR NECALIFICAT ÎN CONSTRUCȚII
Cod: I.P.S.S.M. Nr. 20

Elaborat,
Dep.Prevenire și Protecție
insp.ing. FLORIN HENTEȘ

Page 1 of 24
1. Instructajul periodic pe linie de securitate si să nă tate in muncă se va efectua conform
tematicii , respectiv lunar, sau de cate ori este cazul, de că tre conducă torul locului de muncă
desemnat prin decizie.
Tematica de instruire va fi întocmită si pusă la dispoziţia conducă torului locului de muncă de
că tre
2. Lucră torii vor incepe lucru numai dacă cunosc echipamentele de muncă , instalaţiile şi
procedeele de lucru şi au fost instruite din punctul de vedere al securită tii si să nă tă tii in muncă .
3. Lucră torii vor executa numai lucră rile încredinţate de conducă torul locului de muncă şi numai
acelea pentru care sunt calificati si instruiţi.
4. Controlul medical periodic este obligatoriu şi se va desfă şura potrivit prevederilor Ministerului
Să nă tă ţii.
5. Fiecare angajat trebuie să cunoască si să aplice normele S.S.M. si apă rare impotriva incendiilor
in încă perea in care isi desfă soară activitatea, precum si in alte zone in care are acces pentru
rezolvarea sarcinilor de serviciu sau pe timpul pauzei de masă .
6. Se interzice lucră torilor să înceapă lucrul în situaţia în care prezintă un grad avansat de
oboseală psihică sau fizică sau în situaţia în care a consumat bă uturi alcoolice sau droguri. Se
interzice, in timpul programului, consumul de bă uturi alcoolice sau droguri.
7. Lucră torul va anunţa imediat conducă torul punctului de lucru, sau seful ierarhic în situaţia în
care din motive de să nă tate este nevoit ca în timpul programului de lucru să ia un medicament,
care are ca efect secundar reducerea capacită ţii sale fizice sau intelectuale.
8. Personalul lucră tor este obligat:  să poarte echipament individual de protecţie, cu care a fost
dotat, pe toata durata timpului de munca;  să nu folosească echipamentul individual de
protecţie în alte scopuri decâ t cel pentru care i s-a acordat;  în cazul schimbă rii specificului
activită tii să solicite echipament individual de protectie adecvat.
9. Este interzisă utilizarea echipamentelor individuale de protecţie care nu sunt realizate şi
certificate în conformitate cu standardele şi normativele în vigoare.
10.Pentru asigurarea unei igiene corporale corespunză toare, lucră torii îşi vor pă stra
echipamentul individual de protectie in stare de cură tenie si îşi vor spă la mâ inile şi faţa, înainte
de servirea mesei si ori de cate ori este nevoie.
11.La terminarea lucrului, echipamentul individual de protecţie va fi depus în vestiare special
amenajate.
12.Orice fel de reparaţii la instalaţiile electrice, sanitare, de gaze, încă lzire si altele asemenea se
vor executa de personal calificat, autorizat si instruit in acest sens.
13.Orice deplasare dintr-o încă pere in alta se va efectua atent, cu fata înainte. Deschiderea uşii se
va executa lent pentru a nu accidenta vreo persoană aflată in imediata apropiere a acesteia.
14.Uşile cu geamuri si ferestrele trebuie manevrate atent. Este interzis a se sprijini sau a se
împinge de sticla uşilor sau a ferestrelor.
15.Pardoselile din încă peri trebuie să fie intretinute, iar urmele de ulei, apă , alte lichide trebuie
înlă turate pentru a se evita alunecă rile. Trebuie semnalate si remediate urgent orice defecţiuni
ale pardoselii (spă rturi, rupturi etc.)
16.Circulaţia pe scă ri se va efectua respectâ ndu-se urmă toarele reguli:  deplasarea se va face
numai pe partea dreapta;  se va merge încet, unul după altul, in sir simplu;  se va sprijini de
mana curenta (balustrada), nu se va citi in timp ce se va urca sau cobora pe scă ri, nu se va
aprinde ţigara, nu se va merge distrat, să rind cate doua sau trei trepte deodată etc.  vor fi
îndepă rtate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea (creioane, cotoare sau
coji de fructe etc).
17.In situaţii de inghet, polei (iarna) zona de circulaţie aferenta punctului de lucru va fi curatata
de ză pada sau gheata, după caz, si se vor arunca pe jos materiale care sa elimine riscul de
accidentare prin alunecare (nisip, sare si altele asemenea).
18.Circulaţia mijloacelor de transport auto pe teritoriul care aparţine persoanei juridice sau
persoanei fizice se va face numai pe că i de circulaţie şi acces amenajate în acest scop.

Page 2 of 24
19.Este interzis fumatul si focul deschis în incinta societă ţii. Se va fuma doar in locurile special
amenajate.
MANIPULAREA SI TRANSPORTUL PRIN PURTARE A MASELOR
20.La efectuarea operaţiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor, se vor repartiza
numai salariaţi care corespund din punct de vedere fizic.
21.Se interzice utilizarea lucră torilor la manipularea si transportul manual al maselor dacă nu au
echipament individual de protecţie si/sau de lucru corespunză tor si in buna stare.
22.Se interzice manipularea frecventă si prelungită a sarcinilor, fă ră efectuarea unor controale
medicale periodice.
23.Conducă torul locului de muncă , pentru fiecare caz în parte, va indica greutatea sarcinii de
ridicat precum si centrul de greutate în cazul unui ambalaj excentric.
24.Masele manipulate si transportate manual, distantele de transport manual pe orizontala,
masele transportate manual pe plan înclinat, înă lţimea maximă la care sunt ridicate masele,
distanta dintre două niveluri intre care sunt efectuate transporturi manuale sau masele maxime
care pot fi transportate pe plan înclinat cu mijloace de transport nemecanizate nu trebuie să
încalce prevederile HG 1051/2006.
25.Pentru activită ţile profesionale cu efort fizic mare, repartizarea angajaţilor cu vâ rste peste 45
de ani se va face numai cu avizul scris al medicului de medicina muncii.
26.Limitele admise pentru ridicare, purtare, tragere şi împingere manuala a maselor, sunt
prevă zute in funcţie de sexul persoanei, vâ rsta, tipul de manipulare şi frecvenţa operaţiunilor
executate.
27.Pentru angajaţii care în fişa postului au prevă zute activită ţi cu efort fizic dar care depun efort
fizic cu întreruperi ( care reprezintă 60% din timpul efectiv de lucru ) la purtarea şi ridicarea
maselor, individual, nu se va depă şi urmă toarele valori:
a) bă rbaţi 50 kg.
b) femei 20 kg.
28.Pentru încă rcarea şi descă rcarea maselor ce depă şesc aceste valori, precum şi pentru cazurile
în care diferenţa de nivel este mai mare de 4 m, se va lucra mecanizat sau în echipe, astfel ca
efortul repartizat pe o persoană , să nu depă şească limitele admise.
29.Transportarea manuală a maselor pe plane înclinate se va face la 60% din valorile maxime,
respectiv 30 kg. pentru bă rbaţi şi 12 kg. pentru femei.
30.Se interzice utilizarea femeilor gravide peste luna a 6-a la lucră ri de transport care implica
efort fizic.
31.Persoanele care prestează activită ţi de birou şi care în situaţii de forţă majoră , ocazional,
depun eforturi fizice si execută lucră ri de ridicare si transport a maselor nu vor depă şi
urmă toarele valori:
a) bă rbaţi 30 kg.
b) femei 12 kg.
32.Se interzice efectuarea de operaţiuni de ridicare de mase şi transport de că tre persoane la care
există restricţii de natură medicală .
33.Pe lâ ngă respectarea mă surilor de mai sus persoana care ră spunde de organizarea locului de
muncă va lua in considerare si urmă toarele elemente:
a) caracteristicile masei: prea mare, incomodă sau greu de apucat; instabilă sau care are un
conţinut ce riscă să se deplaseze; susceptibilă să producă tă ieturi, zgâ rieturi, etc.
b) caracteristicile mediului de lucru: spaţiu insuficient, înghesuit; pardoseală alunecoasă sau mici
neregularită ţi ce pot determina dezechilibrarea; temperatura, umiditatea sau circulaţia aerului.
c) factori individuali de risc: haine sau încă lţă minte necorespunză toare, lipsa instruirii etc. 34.
In timpul manipulă rii manuale a maselor, lucră torul trebuie să aibă vizibilitate. Se interzice
transportul prin purtare a maselor care împiedică vizibilitatea.
35.Conducă torul locului de munca va stabili numă rul de salariaţi care vor efectua manipularea si
transportul maselor cu centrul de greutate excentric. Se interzice manipularea de că tre un singur
salariat a maselor cu centre de greutate excentrice, care pot genera dezechilibră ri.
36.Câ nd încă rcarea, descă rcarea sau transportul materialelor se efectuează de doi sau mai mulţi
salariaţi efortul repartizat pe o persoana nu trebuie sa depaseasca limitele admise.

Page 3 of 24
Totodată , se va asigura ca obiectele respective, să se poată prinde bine cu unelte de apucare sau
cu mâ inile.
37.In cazul in care o sarcina este încă rcata, descă rcata sau transportată , prin purtare,
concomitent de că tre mai mulţi lucră tori, aceştia vor ridica si coborî sarcina numai la comanda
conducă torului operaţiei.
38.Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere
corespunză toare.
39.Manipularea in acelaşi timp a două sau mai multe obiecte se va face numai daca sunt fixate
intre ele corespunză tor. Se interzice manipularea sau transportul prin purtare in acelaşi timp a
maselor care sunt instabile intre ele.
40.Traseul pe care îl parcurge lucră torul in timpul transportului prin purtare nu trebuie să fie cu
obstacole, instabil sau alunecos.
41.Manipularea si transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafeţe tă ietoare sau
care, datorită naturii lor pot produce leziuni ale mâ inilor se va face numai cu palmare.
42.Planurile înclinate utilizate de lucră tori pentru manipularea si transportul manual al maselor
trebuie să aibă stabilitate si să fie prevă zute cu parapete de protecţie.
43.Se interzice creşterea numă rului de ridică ri sau coborâ ri pe unitate de timp .
44.Pentru aşezarea şi manipularea mă rfurilor din rafturile amplasate la ină ltime se vor folosi
scă rile de tip A din dotarea unită ţii. Nu se vor folosi improvizaţii (folosirea butoaielor, scaunelor,
lă zilor, pachetelor sau a altor obiecte) pentru aşezarea si manipularea mă rfurilor din rafturile
amplasate la ină ltime.
45.Este interzisă depozitarea sau amplasarea provizorie la ină ltime (pe dulapuri, cuiere etc.) a
unor obiecte care, prin că dere, ar putea să provoace accidente.
46.Este interzisă utilizarea unor dispozitive ajută toare neomologate în timpul manipulă rii
mă rfurilor.
47.Înainte de a se trece la încă rcarea unui mijloc de transport nemecanizat, se va controla starea
lui, insistâ ndu-se asupra platformei pe care se aşează sarcina.
INCARCAREA SI DESCARCAREA MATERIALELOR
48.Lucratorii care efectueaza incarcarea/descarcarea marfurilor vor purta obligatoriu
echipamentul individual de protectie(manusi de protectie, palmare, salopeta, bocanci etc).
49.Înainte de încă rcare se vor examina ambalajele materialelor de că tre conducă torul formaţiei
de lucru. Pentru evitarea ră nirilor la mâ ini, cuiele ieşite si capetele parâ melor trebuie sa fie
îndoite.
50.Înainte de a începe operaţiile de încă rcare sau descă rcarea vehiculelor la rampa, intre aceasta
si vehicul se va aşeza un podeţ de trecere pentru preluarea denivelă rilor existente. Podeţele
orizontale sau înclinate, destinate circulaţiei si operaţiilor de transport manual, vor fi rezistente,
astfel încâ t sa nu se arcuiască vizibil sub greutatea sarcinii. Ele pot fi sprijinite si pe dedesubt. Ele
nu vor fi alunecoase si vor fi prevă zute cu dispozitive de prindere si fixare sigure, pentru evitarea
deplasă rii lor in timpul lucrului. Panta podeţelor înclinate va fi maxim 20%, iar latimea de
minimum 1 m (pentru circulaţia intr-un singur sens). Podeţele orizontale sau înclinate, situate la
inaltimi mai mari de 0,7 m fata de sol sau nivelul imediat inferior si unde exista pericol de că dere
laterala, vor fi prevă zute cu parapeti de protecţie.
51.In cazul in care operaţiile de încă rcare sau descă rcare se executa manual, fara mijloace
ajută toare (roabe, că rucioare etc.), podeţele înclinate vor fi prevă zute cu şipci (nervuri)
transversale, fixate la o distanta de 300 – 400 mm intre ele sau cu alte mijloace care sa împiedice
alunecarea lucră torilor.
52.Locurile destinate permanent pentru operaţiile de încă rcare, descă rcare si depozitare, precum
si caile de acces la aceste locuri vor fi nivelate si amenajate pentru scurgerea apelor. Ele vor fi
pavate sau podite. Iarna vor fi curatate de ză pada si menţinute in stare nealunecoasa. In cazul
lucrului pe timp de noapte, aceste locuri vor fi iluminate conform reglementarilor in vigoare.
53.Înainte de începerea operaţiilor de încă rcare sau descă rcare dintr-un mijloc de transport
nemecanizat, acesta va fi asigurat contra deplasă rii necomandate, prin frâ nare cu mecanismul de
frâ nare propriu pe teren orizontal si prin frâ nare cu mecanism propriu de frâ nare si cu saboţi de
oprire pe teren in panta. Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectuă rii operaţiilor de
încă rcare sau de descă rcare.
Page 4 of 24
54.Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care prezintă defecţiuni.
55.La încă rcarea autovehiculelor cu ajutorul macaralelor sau excavatoarelor, se vor respecta
urmă toarele masuri:
a) încă rcarea se va face dinspre partile laterale ale autovehiculului sau dinspre partea din spate;
b) incarcatura va fi aşezata pe platforma cat mai încet posibil pentru a se evita şocurile, avariile
sau accidentele;
c) conducă torul auto nu va permite staţionarea de persoane pe platforma autovehiculului, in
cabina si pe scă ri;
d) conducă torul autovehiculului va parasi cabina si se va îndepă rta de zona de acţiune a
macaralei sau a excavatorului; prin excepţie, la încă rcarea cu excavatorul a autovehiculelor
prevă zute cu aparatoare de cabina, se admite prezenta in cabina a conducă torului auto.
56.Mă rfurile ambalate pot depasi inaltimea obloanelor, cu condiţia de a fi asigurate prin legare
pentru a nu că dea in parcurs. Legarea mă rfurilor se va face in aşa fel încâ t ambalajul sa nu aibă
muchii tă ioase care, in parcurs, sa poată produce tă ierea (roaderea) legă turilor sau desfacerea
acestora.
57.Operaţiile de încă rcare si descă rcare a pieselor grele si voluminoase in si din autovehicule se
vor face cu ajutorul instalaţiilor de ridicat.
58.Manipularea greutatilor mari pe platforma autovehiculelor se va face cu dispozitive speciale
de ridicat, omologate.
59.Incarcatura de transportat nu va depasi capacitatea maxima a mijlocului de transport. In cazul
materialelor lungi, acestea nu trebuie sa atingă solul in timpul mersului.
60.Operaţia de descă rcare a obiectelor cu lungime mare din mijloacele de transport va începe
numai după verificarea stabilitatii incarcaturii pe platforma. Descă rcarea se va face succesiv,
începâ nd cu râ ndul superior.
61.Încă rcarea si descă rcarea mă rfurilor ambalate sau cu forme geometrice regulate in si din
autovehicule se vor face in trepte, începâ nd de la partea superioara a stivei la descă rcare si invers
la încă rcare.
62.Manipularea mă rfurilor pe platforma autovehiculelor se va face numai după ce acestea au fost
verificate sa nu aibă cuie sau capete de balot ieşite, care ar putea produce tă ieturi.
TRANSPORTUL, MANIPULAREA (INCARCAREA-DESCARCAREA) SI DEPOZITAREA MATERIILOR
PRIME SI A MATERIALELOR
63.Materialele provenite din demolare vor fi evacuate imediat în locurile destinate în acest scop.
Că ile de acces vor fi degajate de diverse materiale provenite din demolă ri.
64.Este interzisă aruncarea de la înă lţime a molozului rezultat, a deşeurilor precum şi a altor
materiale.
65.Se interzice încă rcarea materialelor coborâ te pe jgheab concomitent cu curgerea altor
materiale.
66.Se interzice aplecarea lucră torilor în afara construcţiei pentru a desprinde elementele de
câ rligul mijlocului de ridicat. Apropierea încă rcă turii se va face cu câ rlige de tragere sau frâ nghii
ajută toare.
67.Materialele, sculele şi utilajele devenite disponibile, atâ t la sol câ t şi la înă lţime, vor fi strâ nse
şi depozitate în locuri special amenajate. Se interzice aruncarea lor de la înă lţime.
68.Manipularea mecanizată pe orizontală şi verticală a diferitelor încă rcă turi se va executa numai
după legarea şi fixarea încă rcă turilor de că tre lucră tori instruiţi şi autorizaţi în acest scop. Se vor
respecta prevederile în vigoare cu privire la lucrul cu mijloace de ridicare şi transport pe
verticală şi orizontală .
69.Dacă în timpul operaţiilor de manipulare se produc modifică ri privind condiţiile de muncă ,
conducă torul locului de muncă este obligat să facă lucră torilor un nou instructaj de lucru şi de
protecţia muncii, corespunză toare noilor condiţii.
70.Dacă în timpul transportului se defectează utilajul sau una din prinderi cedează , elementul va
fi coborâ t; dacă acest lucru nu este posibil, pâ nă la înlă turarea defecţiunii locul de sub încă rcă tura
va fi împrejmuit şi se vor organiza posturi de pază pentru interzicerea pă trunderii lucră torilor în
zona respectivă . De asemenea, se vor pune indicatoare de avertizare. Aceste mă suri vor fi
îndepă rtate numai după reintrarea în normal.

Page 5 of 24
DEPOZITAREA, STIVUIREA, ÎNCĂ RCAREA SI DESCĂ RCAREA MATERIALELOR IN BUCATI
71.Depozitarea materialelor se va face astfel încâ t sa se excludă pericolul de accidentare, incendii
şi explozii.
72.La stivuirea materialelor in încă peri, greutatea stivelor un va depasi sarcina maxima admisa a
planşeului si/sau pardoselii.
73.Conducă torul locului de munca va stabili locul si modul de stivuire pentru fiecare material in
bucati care se depozitează .
74.Incarcaturile stivuite pe mijloacele de transport nemecanizate trebuie asigurate împotriva
deplasă rii, ră sturnă rii sau că derii. Incarcatura va fi astfel aranjata încâ t conducă torul mijlocului
de transport sa poată supraveghea drumul parcurs.
75.Incarcatura stivuita nu va depasi capacitatea maxima a mijlocului de transport nemecanizat,
iar in cazul transportului de materiale lungi, acestea nu trebuie sa atingă solul in timpul mersului.
76.Stivuirea se va face fara deteriorarea ambalajului. Stivele vor fi constituite din materiale cu
aceleaşi forme si dimensiuni sau din ambalaje de acelaşi tip si dimensiuni.
77.Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite nu este permisa.
78.In cazul depozitarii materialelor ambalate in cutii, lă zi, butoaie sau alte ambalaje cu forme
geometrice regulate, câ nd suprapunerea se face direct pe ambalaje, pereţii ambalajelor trebuie sa
reziste presiunii deformă ri sau deterioră ri, iar inaltimea de stivuire va fi determinata de
rezistenta mecanica a ambalajelor, stabilita după standarde sau norme interne de fabricaţie.
79.Pentru ambalajele cu mai multe cicluri de utilizare, se vor face verifică ri după fiecare folosire,
pentru stabilirea oportunitatii folosirii in continuare a acestora in condiţii de siguranţa.
80.Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel încâ t sa se evite prabusirea stivei.
81.Locurile periculoase, precum si locurile unde pot avea loc degajă ri dă ună toare sanatatii
muncitorilor, vor fi semnalizate prin placi indicatoare de securitate.
82.Se interzice accesul la locul de descă rcare – încă rcare manuala a persoanelor care nu au nici o
atribuţie la aceste operaţii.
DEPOZITAREA, ÎNCĂ RCAREA SI DESCĂ RCAREA MATERIALELOR IN VRAC
83.Pentru a evita imprastierea materialelor in vrac, depozitarea lor se va face in boxe, buncare,
silozuri etc. In cazul in care acest lucru nu este posibil, materialele se vor aşeza in gră mezi, avâ nd
forma unui trunchi de piramida cu înclinarea fetelor laterale după unghiul taluzului natural al
materialului respective.
84.Descă rcarea materialelor in vrac trebuie fă cuta începâ nd de la partea superioara a gră mezii.
Este interzisa descă rcarea acestor materiale prin să pare la baza gră mezilor.
85.La manipularea in vrac a materialelor pulverulente, câ nd acestea se arunca cu lopata, se va
evita staţionarea oamenilor in zona de propagare a prafului sau executarea de alte lucră ri in
apropierea locului respectiv; lucră torii care executa lucrarea vor purta masti de protecţie
corespunză toare.
86.La manipularea materialelor pulverulente in vrac, muncitorii se vor aşeza in aşa fel încâ t
deplasarea materialelor sa se facă in direcţia vâ ntului (vâ ntul in spate).
87.In vederea micsorarii producerii prafului la manipularea materialelor caustice in vrac, se vor
folosi roabe, tă rgi, jgheaburi etc. 88.Se interzice manipularea in vrac a produselor toxice.
DEPOZITAREA, ÎNCĂ RCAREA, DESCĂ RCAREA MATERIALELOR LUNGI, GRELE SAU
VOLUMINOASE
89.În timpul funcţionă rii utilajelor de ridicat, este interzis atâ t personalului câ t şi mijloacelor de
transport să intre în raza de acţiune a acestora.
90.Zona de ridicare trebuie împrejmuită , instalâ ndu-se indicatoare vizibile de avertizare sau
interdicţie.
91.In cazul in care pentru încă rcarea si descă rcarea din mijloacele de transport a materialelor de
lungime mare nu exista o instalaţie de ridicat corespunză toare, aceste operaţii se vor executa
manual cu ajutorul unor planuri înclinate dimensionate corespunză tor sarcinilor la care sunt
supuse. Planurile înclinate vor fi bine fixate la capetele lor inferioare si nu vor depasi nivelul
platformelor mijlocului de transport. 92.Se interzice staţionarea muncitorilor in dreptul
materialelor care se descarcă , precum si oprirea materialelor cu picioarele, cu ranga sau cu alte
Page 6 of 24
scule. Salariaţii trebuie sa staţioneze lateral in timpul descă rcă rii. 93.Se interzice coborâ rea in
acelaşi timp a mai multor obiecte pe planul înclinat; fiecare obiect se va cobora numai daca cel
precedent a fost luat de pe planul înclinat si numai la semnalul dat de că tre conducă torul
formaţiei de lucru. 94.Manipularea materialelor lungi prin rostogolire pe plan înclinat se va face
de că tre cel puţin doua persoane, prin utilizarea unor funii, salariaţii stand la partea superioara.
Se va manipula cate un singur colet sau obiect. 95.Daca unele materiale lungi se transporta pe
umeri, toţi salariaţii se aseaza pe aceeaşi parte a piesei. Coborâ rea in vederea depozitarii pieselor
lungi de pe umeri nu se va face prin alunecare, ci prin luare pe braţ si apoi depunerea pe sol la
comanda conducă torului formaţiei de lucru. Mersul celor ce transporta o piesa va fi in acelaşi pas,
in cadenţa comandata. 96.Se interzice descă rcarea materialelor lungi prin că dere sau rostogolire
libera. 97.In cazul in care nu se dispune de instalaţii de ridicat, incarcarea-descarcarea si
deplasarea materialelor grele sau voluminoase, se vor executa de că tre o formaţie de lucru cu
experienţa si cu respectarea urmă toarelor masuri: 98.Terenul pe care se prevede transportul
materialelor trebuie sa fie eliberat de toate obiectele stră ine ce împiedica deplasarea; 99.In cazul
câ nd rezistenta terenului este slaba sau suprafaţa nu este neteda, deplasarea se va face pe dulapi
sau pe grinzi; 100. In cazul deplasă rii materialelor grele pe role, lungimea acestora trebuie sa
depaseasca latimea piesei insa nu mai mult de 300 mm; 101. Se interzice îndepă rtarea manuala a
rolelor de sub incarcatura; îndepă rtarea acestora se va face numai după ce rolele se vor elibera
complet de incarcatura; 102. In timpul deplasă rii materialelor pe teren orizontal, acestea vor fi
împinse numai din partea opusa sensului de deplasare (spate) folosind ră ngi; in cazul câ nd este
necesar ca piesa sa fie trasa din partea dinspre sensul de deplasare, se vor folosi trolii, iar
muncitorii nu vor sta in zona periculoasa creata de cablu (1,5 ori lungimea cablului); de
asemenea, ei vor pă stra o distanta suficientă fata de piesa pentru a nu fi surprinşi, in cazul unei
deplasă ri sau că deri accidentale a acesteia. 8

ÎNCARCAREA, DESCARCAREA SI MANIPULAREA GRINZILOR SI ANSAMBLURILOR METALICE


103. Încă rcarea si descă rcarea grinzilor metalice trebuie sa se facă pe grinzi sau pe bâ rne
înclinate, cu ajutorul frâ nghiilor trase manual sau cu trolii. Capetele grinzii înclinate trebuie sa fie
bine fixate si asigurate împotriva deplasă rii. Împotriva balansă rii se vor folosi frâ nghii de
siguranţa legate in centrul de greutate. 104. La descă rcarea riglelor, laminatelor, ansamblurilor
metalice, fiecare piesa se împinge cu ajutorul lomurilor, spre marginea platformei si se coboară
pe grinzile înclinate. Nu se începe descă rcarea piesei urmă toare decâ t după ce piesa , care a fost
descă rcata anterior, a ajuns pe sol si s-a oprit. 105. Este interzisa staţionarea lucră torilor in fata
incarcaturii, inclusiv a celor ce iau marfa si o aseaza in stive. 106. La transportul pieselor lungi,
manipularea acestora se face cu cleşti speciali, iar operaţiile de ridicare, de coborâ re si de
transport se vor face in acelaşi timp de că tre toţi lucră torii. La fel se va proceda si la ridicarea
pieselor, folosind ră ngi de fier cu rezistenta adecvata. In cazul in care unele dintre aceste piese,
mai uşoare, se transporta pe umă r, toţi lucră torii vor fi asezati de aceeaşi parte a piesei si vor
folosi simultan acelaşi umă r. Deplasarea lucră torilor in aceste cazuri se va face cu paşi dirijaţi de
că tre persoana care dirijează activitatea. Descă rcarea se va face la comanda, in acelaşi timp, prin
luarea piesei sub braţ si apoi ducerea ei pe teren la locul indicat. 107. Este interzisa aruncarea
pieselor transportate, de pe umă r, direct pe sol. DEPOZITAREA, ÎNCĂ RCAREA, DESCĂ RCAREA
ALTOR PRODUSE 108. La manipularea, depozitarea si transportul materialelor explozive si
inflamabile se vor respecta prevederile din HG. 1058/2006. 109. La depozitarea, încă rcarea si
descă rcarea produselor petroliere se vor respecta instrucţiuni pentru manipularea, transportul si
utilizarea produselor petroliere. 110. La depozitarea, încă rcarea si descă rcarea recipientelor
butelie pentru gaze sub presiune se vor respecta prevederile H.G.1058/2006 111. Manipularea
substanţelor periculoase se va face conform prevederilor legislaţiei in vigoare. Detalierea acestor
prevederi se va face prin eleborarea unor instrucţiuni proprii de securitate in funcţie de condiţiile
concrete de utilizare. LUCRĂ RI DE SĂ PĂ TURI 112. Înainte de începerea lucră rilor de să pă turi se
vor obţine preciză ri asupra naturii starturilor, asupra existenţei apelor subterane, asupra
existenţei eventualelor construcţii şi instalaţii subterane, natura lor şi felul cum sunt amplasate
sub pă mâ nt. 113. În cazul execută rii lucră rilor de să pă turi în locuri unde sunt cabluri electrice,
conducte de apă sau gaze care nu au putut fi deviate sau întrerupte, se va convoca 9

proprietarul acestora şi împreună cu specialişti în domeniu, se vor stabili mă suri

Page 7 of 24
tehnicoorganizatorice şi se vor asigura asistenţa tehnică şi instruirea lucră torilor. 114. Gropile de
fundaţii şi şanţurile care se execută pe că ile de circulaţie vor fi împrejmuite şi vor fi semnalizate
prin indicatoare de avertizare, iar noaptea, prin lumini de marcaj. 115. La executarea fundaţiilor
de-a lungul că ilor ferate se vor lua toate mă surile necesare privind siguranţa circulaţiei şi se vor
întocmi instrucţiuni proprii de protecţie a muncii. 116. În vederea prevenirii accidentelor prin
surpare se vor lua mă suri de consolidare a să pă turilor. În funcţie de lă ţimea şi adâ ncimea
să pă turii, precum şi de natura straturilor de pă mâ nt, se va stabili modul de consolidare a
să pă turii. 117. La lucră rile de să pă turi în terenuri cu umiditate naturală , în cazul în care nu există
ape freatice, adâ ncimea pâ nă la care să pă turile pot fi executate cu pereţi verticali, se va stabili
prin proiectul de execuţie. 118. Efectuarea lucră rilor de să pă turi care s-au executat în taluze şi au
fost supuse modifică rii după executare parţială , este permisă cu acceptul proiectantului care va
stabili mă suri suplimentare de protecţie. 119. În tot timpul câ t să pă turile ră mâ n descoperite,
conducă torul locului de muncă trebuie să urmă rească starea taluzelor. În cazul în care se observă
apariţia cră pă turilor paralele cu marginea superioară se vor lua mă suri de consolidare pentru
evitarea surpă rii. 120. În terenuri umede care alunecă sau în terenuri fă ră consistenţă (nisipuri)
sprijinirile cu palplanşe, trebuie să formeze un perete continuu şi etanş. Palplanşele se bat cu cel
puţin 0,75m mai jos decâ t fundul să pă turii. 121. Se permite executarea lucră rilor de să pă turi în
timpul iernii în terenul îngheţat fă ră sprijinirea pereţilor să pă turii, însă numai cu acceptul
proiectantului. În cazul apariţiei pericolului surpă rii se vor îndepă rta de îndată lucră torii, luâ ndu-
se mă suri de sprijinire. 122. Staţionarea şi circulaţia vehiculelor sau a utilajelor de construcţii în
apropiere de locurile unde se execută să pă turi fă ră sprijiniri sunt permise numai la o distanţă
egală cu de două ori adâ ncimea să pă turii. 123. Lucră rile de să pă turi care se execută în zone
carosabile, se vor desfă şura în două etape, adică de fiecare dată câ te o jumă tate de stradă . 124.
Dacă în timpul să pă turii se produc acumulă ri de apă , se vor lua mă suri de evacuare a acesteia.
125. Pă mâ ntul provenit din să pă tură , precum şi alte materiale se vor depozita la o distanţă
minimă de 0,5m de la marginea pereţilor să pă turii. La să pă turile cu pereţii în taluze, cu un unghi
mai mare decâ t unghiul natural al taluzului, distanţa maximă dintre locul de aşezare a pă mâ ntului
aruncat şi marginea să pă turii trebuie stabilită în prealabil pe proiect. 126. Se vor lua mă suri
suplimentare contra surpă rii pereţilor să pă turii în cazul câ nd în apropiere se gă sesc utilaje care
produc vibraţii în timpul lucrului. 127. Demontarea şi îndepă rtarea sprijinirilor trebuie să se facă
de jos în sus, sub supravegherea conducă torului locului de muncă . Sprijinirile se demontează pe
mă sura execută rii umpluturii, de jos în sus, conform fişei tehnologice şi a proiectului de execuţie.

10

128. La să pă turile manuale executate la o adâ ncime mai mare de 1,5m se vor monta platforme
pentru aruncarea pă mâ ntului. Acestea trebuie să fie bine fixate şi să reziste încă rcă turii pe care
trebuie s-o suporte. 129. În cazul să pă turilor executate lâ ngă fundaţii existente sau lâ ngă alte
construcţii, mă surile necesare pentru a se evita tasarea acestora, vor fi prezentate în proiectele
de execuţie. LUCRĂ RI DE TRANSPORT SI TURNAREA BETOANELOR 130. Că ile de acces că tre
elementul în care se toarnă betonul, vor fi eliberate de materiale şi menţinute în stare de
cură ţenie. 131. Se interzice accesul lucră torilor în zona de turnare a betoanelor. 132. Se interzice
accesul personalului fă ră atribuţii de serviciu în zona de lucru a instalaţiei de preparare a
betonului. 133. La locurile de preparare a betoanelor se vor afişa instrucţiuni specifice privind
modul de lucru a instalaţiilor de preparare, atră gâ ndu-se atenţia asupra punctelor în care există
pericol de accidentare şi unde vor fi afişate indicatoare de avertizare; 134. Se interzice:  accesul
personalului muncitor stră in de formaţia de lucru, în zona de lucru a instalaţiei de preparare a
betoanelor;  intervenţia personalului muncitor, în timpul funcţionă rii, în toba de amestec sau în
cupa malaxorului;  ajustarea descă rcă rii din instalaţia de amestecare cu lopeţi sau alte mijloace;
 ridicarea personalului muncitor cu troliul instalaţiei;  folosirea improvizaţiilor la oricare din
elementele componente ale instalaţiei de preparare; 135. Coborâ rea personalului muncitor în
interiorul buncă relor sau silozurilor este permisă numai cu aprobarea scrisă a responsabilului de
activitate. Coborâ rea se va putea face numai cu luarea prealabilă a urmă toarelor mă suri: 
iluminarea interioară cu lă mpi electrice portative de 24V;  oprirea completă a instalaţiei de
preparare a betoanelor;  legarea personalului muncitor ce coboară , cu centuri de siguranţă şi
frâ nghie dirijată şi supravegheată din exterior;  asigurarea unor platforme de lucru demontabile
Page 8 of 24
introduse prin gura superioară a buncă rului sau silozului şi pe care se va face cură ţirea,
întreţinerea şi repararea; 136. Se interzic urmă toarele în timpul procesului tehnologic: 
cură ţirea tobei betonierei şi a jgheabului de descă rcare a betonului precum şi executarea unor
lucră ri de întreţinere sau de reparaţii. Aceste activită ţi sunt permise numai după oprirea
instalaţiei de preparare şi deconectarea de la sursa de alimentare cu energie electrică ; 
circulaţia sau staţionarea personalului muncitor sub gurile de descă rcare ale instalaţiei de
preparare a betoanelor; 11

 accesul personalului muncitor sub cupa betonierei centralei de beton, sau sub cupa de
alimentare cu agregate atunci câ nd aceasta este ridicată dar nu este blocată ;  cură ţirea şi
spă larea instalaţiei de preparare a betoanelor de face numai după ce sursele de acţionare vor fi
întrerupte. 137. În cazul transportului betonului pe schele şi eşafodaje, acesta se va face pe o
podină de cel puţin 1,2 m lă ţime, cu balustrade şi borduri de margine. Golurile din podină prin
care se toarnă betonul trebuie acoperite atunci câ nd nu se efectuează operaţii de turnare. În cazul
în care este necesar ca unele goluri să ră mâ nă descoperite acestea vor fi îngră dite sau acoperite
cu gră tare cu ochiuri de cel mult 7x7 cm; 138. La transportul betonului pe verticală şi orizontală ,
se interzice staţionarea personalului muncitor sub şi în raza utilajului de ridicat; 139. Se interzice
circulaţia şi staţionarea personalului muncitor în zona de descă rcare a betonului din mijlocul de
transport; 140. La descă rcarea betonului, este interzisă urcarea lucră torilor pe basculantă .
Betonul care eventual s-a lipit de benă va fi evacuat numai cu lopeţi cu coadă lungă ; 141. În cazul
turnă rii betonului la o înă lţime mai mare de 1,5 m, podinele de lucru vor fi prevă zute cu
balustrade şi bordură de margine; 142. La turnarea betonului pentru executarea unor elemente
de construcţii cu înclinare mai mare de 30o, personalul muncitor va fi legat cu centuri de
siguranţă , fixate solid de elemente rezistente; 143. Se interzice accesul personalului muncitor în
zona de turnare, unde este pericol de că dere a betonului. Dacă din punct de vedere tehnologic,
acest lucru nu este posibil, se vor amenaja viziere de producţie; 144. Circulaţia pe cofraje (după
montarea armă turii) pentru transportul betonului se va face pe podine aşezate pe capre, cu o
lă ţime de cel puţin 1,2 m. LUCRĂ RI DE DEMOLĂ RI 145. Conducă torul locului de muncă va aduce
la cunoştinţa lucră torilor proiectul de demolare, metodele de executare a lucră rilor, zonele
periculoase şi mă surile de prevenire a accidentelor. 146. Înainte de începerea lucră rilor de
demolare, conducă torul locului de muncă va lua urmă toarele mă suri:  va împrejmui construcţia
ce urmează a fi demola, iar la punctele de acces spre zona de demolare va pune indicatoare de
avertizare sau interdicţie;  va întrerupe legă turile conductelor reţelelor de telecomunicaţii, apă
gaze, electricitate, energie termică şi canalizare;  va lua mă surile indicate contra pră buşirii
necontrolate a diferitelor pă rţi ale construcţiei care se demolează ;  va atrage atenţia tuturor
lucră torilor asupra locurilor de muncă ce prezintă pericol.

12

ZONE PERICULOASE 147. Se vor delimita cu tă bliţe avertizoare sau de interdicţie urmă toarele
zone periculoase:  raza de acţiune a unor utilaje;  locurile unde se pot produce că deri de
materiale în timpul lucrului sau al evacuă rii dă râ mă turilor;  vecină tatea unor linii electrice sub
tensiune, conducte de gaz, apă , telecomunicaţii. 148. În încă perile în care se scoate podina, uşile
vor fi imediat încuiate. Dacă podina se scoate parţial, golurile vor fi împrejmuite. 149. Gropile
ră mase după demolare vor fi astupate sau împrejmuite şi semnalizate. STABILITATEA LUCRĂ RII
ŞI A PĂ RŢ ILOR SALE COMPONENTE 150. Se interzice demolarea concomitentă a elementelor de
construcţii şi a construcţiilor pe mai multe etaje. 151. Clă dirile cu structură de beton armat
trebuie dă râ mate începâ nd cu zidurile de umplutură . 152. Se interzice supraîncă rcarea
planşeelor cu materiale rezultate din demolare. Aceste materiale vor fi evacuate progresiv. 153.
Se interzice demolarea prin retezare la baza şi pră buşirea pe planşee a coşurilor de sobe, a
coloanelor stâ lpilor sau zidurilor despă rţitoare. 154. La demolarea pereţilor, nu se vor demola
stâ lpi portanţi pâ nă la terminarea demolă rii construcţiei ce se sprijină pe ei. 155. Se interzice
staţionarea şi circulaţia personalului şi a orică ror vehicule şi utilaje în zona de demolare a unei
construcţii, cu excepţia celor care participă efectiv la lucrarea de demolare. 156. Se vor delimita
zonele de circulaţie ale utilajelor. 157. Se vor stabili distanţele de securitate dintre utilaj şi
construcţia în curs de demolare, în funcţie de metoda de demolare adoptată . 158. În timpul
Page 9 of 24
încă rcă rii în mijloace de transport a materialelor rezultate din demolare, conducă torii acestora
nu trebuie să se afle în cabina autovehiculului. LUCRĂ RI DE FUNDAŢ II 159. Înainte şi în timpul
execută rii lucră rilor de zidă rie sub nivelul solului şi a celor de fundaţii, este necesar să se
controleze rezistenţa sprijinirilor pereţilor şanţurilor şi să pă turilor. Dacă se constată defecţiuni,
se va întrerupe lucrul pâ nă la remediere. 160. Este interzisă coborâ rea materialelor (pietre brute,
că ră mizi etc.) în groapa de fundaţie sau în şanţ, prin aruncarea lor de sus. 161. Coborâ rea
materialelor va fi fă cută cu mijloace mecanizate sau prin jgheaburi portative. Capă tul inferior al
jgheabului din groapă se montează cu cel mult 0,50m deasupra fundului gropii pentru ca
materialele să nu se rostogolească prea departe. 13

162. Deplasarea roabelor încă rcate cu materiale (pietre, că ră mizi, beton, mortar) se va face pe
dulapi aşezaţi de-a lungul gropii de fundaţie, la o distanţă de cel puţin 0,70m de la marginea
gropii. 163. Dacă în timpul execută rii lucră rilor de subzidă rie se constată deformaţii ale pereţilor,
lucră rile în zona respectivă vor fi întrerupte pâ nă la revederea proiectului de consolidare. 164.
De-a lungul marginilor pentru fundaţii şi şanţuri se va lă sa o fâ şie liberă pe o lă ţime de minimum
0,50m. 165. Se interzice coborâ rea materialelor pe jgheab concomitent cu primirea lor la capă tul
celă lalt. Aruncarea, coborâ rea materialelor, se vor face numai atunci câ nd la locul de că dere sau
în apropierea acestuia nu se gă seşte personal muncitor. Coborâ rea personalului muncitor se va
face pe scă ri sau rampe de acces. 166. Pe mă sura execută rii fundaţiei, spaţiile libere între fundaţie
şi pereţii să pă turii vor fi umplute cu pă mâ nt, care se va compacta conform proiectului şi va avea
parametrii geotehnici prevă zuţi în proiect. 167. Demontarea şi montarea sprijinirilor din gropile
de fundaţie, la terminarea lucră rii, se vor face de jos în sus, pe mă sura astupă rii gropilor cu
pă mâ nt şi numai sub supravegherea continuă a maistrului de execuţie. Numă rul de dulapi care se
îndepă rtează simultan pe verticală nu va fi mai mare de trei, iar în cazul terenurilor înfoiate sau
curgă toare, numai câ te unul. Concomitent cu îndepă rtarea dulapilor, se vor monta corespunză tor
şi proptelele verticale şi orizontale. Proptelele existente vor fi scoase pe mă sură ce au fost fixate
altele în loc. 168. În terenuri cu apă subterană , înainte de începerea lucră rilor de subzidire se vor
lua mă suri pentru epuizarea apei, pe tot timpul execută rii lucră rilor de subzidire, plus perioada
necesară întă ririi mortarului. 169. În timpul execuţiei zidă riei, pâ nă la executarea planşeelor, se
interzice rezemarea scă rilor sau a altor obiecte pe ziduri. UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DE
MUNCA 170. Se vor folosi numai echipamente de muncă in perfectă stare si astfel amplasate,
poziţionate, încâ t să nu provoace accidente. Orice echipament de muncă depistat ca defect va fi
scos din uz. 171. Repararea echipamentelor de muncă se va executa numai de personal calificat.
Este interzisă repararea cu mijloace improvizate, de personal neinstruit, in condiţii care să ducă
la accidente. 172. Lucră torii au obligaţia de a verifica vizual înainte de începerea activită ţii
integritatea echipamentelor de muncă . 173. Câ nd se constată o defecţiune a echipamentului de
munca, lucră torii au obligaţia de a opri imediat lucru şi de a înştiinţa conducă torul locului de
muncă . 174. Se interzice utilizarea echipamentelor de munca din dotarea unitatii în alte scopuri
decâ t cele pentru care au fost prevă zute. 175. La utilizarea acestor echipamente cat si altor
echipamente electrice si electronice, se vor respecta urmă toarele reguli: 14

 instalaţiile electrice sa fie bine izolate, iar maşinile sau aparatele respective legate la pă mâ nt,
potrivit instrucţiunilor furnizorului;  este interzis a se scoate ştecherul din priza, tră gâ ndu-se de
cordon;  trebuie sa se evite bararea trecerilor ( cailor de circulaţie ) cu cordoanele electrice;
Maşinile, aparatele sau echipamentele respective trebuie aşezate cat mai aproape de prizele
electrice.  trebuie semnalată orice uzură sau defect care apare la cordonul electric. El va putea fi
reutilizat numai după ce a fost reparat sau înlocuit după caz.  este interzis sa se atingă sau sa se
tina cu mana un obiect metalic ( ţeava sau radiatorul caloriferului etc.) in timp ce cu cealaltă
mana se introduce ştecherul in priza.  este interzis a se pune in funcţiune o maşina sau aparat
înainte de a fi cunoscut sistemul de funcţionare al acesteia si masurile de securitate impuse de
fabricanţi  este interzis ca lucratorii sa-si repare singuri echipamentele de munca. Intretinerea
si reglarea lor ca si a orică rui aparat electric va fi efectuata de că tre personal special calificat. 
orice operaţie de reglare, reparare, intretinere si curatare la echipamentele de munca se va
efectua atunci câ nd s-a întrerupt alimentarea cu energie electrica si după ce au fost deconectate.
 este interzis sa se introducă conductoarele direct in priza electrica, fara sa se folosească
ştecherul, aceste improvizaţii pot duce la accidente grave prin electrocutare.  echipamentele de
Page 10 of 24
munca trebuie fixate pe masa de lucru, pentru a elimina tendinţa de alunecare si că dere  nu se
va pune niciodată in funcţiune un echipament sau o maşina că reia i s-a scos carcasa de protecţie.
176. In cazul echipamentelor electrice mobile sau transportabile, respectiv acelea care sunt
conectate la surse de curent printr-un racord mobil ( cablu, cordon de alimentare ) se vor
respecta urmă toarele reguli:  alimentarea cu energie electrică a echipamentelor ( aparatelor
etc. ) se va realiza numai prin racordurile /cablurile /cordoanele livrate de furnizorul
( fabricantul ) acestora, care trebuie să se gă sească in perfectă stare de funcţionare, fă ră tă ieturi,
julituri, cu fisele si ştecherul in bună stare ( nesparte, nefisurate ) ;  in cazul in care se constată
defecţiuni ale prizelor, echipamentului sau cordoanelor si racordurilor, ce pot conduce la
accidentare prin electrocutare se va scoate imediat de sub tensiune alimentarea, după caz, de la
întrerupă torul care alimentează priza respectivă , iar echipamentul, aparatul, racordul, etc. va fi
retras la magazie in vederea repară rii, astfel încâ t să nu poată fi utilizat de persoane neavizate; 
pozarea cablurilor ( cordoanelor ) de alimentare trebuie fă cută astfel încâ t să nu se deterioreze
invelisurile exterioare prin frecare sau să poată fi agă ţate de persoane in trecere prin zonă . In nici
un caz pozarea nu se va face in locuri ( de exemplu pe pardoseala ) in care cablurile pot fi
traversate, agă ţate si rupte de mijloace de transport;  cablurile ( cordoanele ) de alimentare nu
vor fi expuse in locurile de racordare (fise si echipamente) unor solicită ri la tracţiune, forfecare,
ră sucire si/sau strivire; 15

 la locurile de racordare a conductoarelor de protecţie (acolo unde acestea există ) trebuie


prevă zută o rezervă suficientă pentru ca in cazul smulgerii racordului, ele sa fie solicitate
ultimele;  in zonele de amplasare a prizelor, in fata peretelui sau pe pardoseală , după caz, este
necesar să existe un spaţiu liber, degajat pentru a nu se împiedica manevrarea fiselor;  este
interzisă utilizarea prizelor si fiselor cu contacte îndoite, rupte, murdare sau corodate;  este
interzisă conectarea echipamentelor prin introducerea conductoarelor direct in priza, fara fise; 
utilizarea dispozitivelor de conectare cu capacele deteriorate sau lipsă , este interzisă . 177.
Sertarele echipamentelor de munca se vor tine in mod normal in poziţia închis. Deschiderea
acestora se va face numai in condiţii care să nu provoace accidentarea persoanelor aflate in
trecere prin zona. SCULE DE MANA 178. Sculele şi uneltele vor fi pă strate în truse sau cutii,
pentru a se evita împră ştierea lor sau că derea de la înă lţime. 179. Sculele de dimensiuni mici pot
fi prinse şi de ochiuri special prevă zute în centuri de siguranţă , adaptate pentru fiecare unealtă în
parte, astfel ca lucră torul să le aibă la îndemâ nă , luâ ndu-se totodată , mă suri ca în timpul lucrului
aceste scule să nu incomodeze şi să nu împiedice mişcă rile libere ale mâ inilor, precum şi
deplasarea lui cu uşurinţă . 180. Nu se admite folosirea unor scule şi unelte improvizate în timpul
montajului. 181. Toate sculele si uneltele vor fi verificate zilnic, înainte de începerea lucrului, iar
la terminarea lucrului, toate sculele si uneltele se depozitează în locuri special amenajate.
UTILIZAREA SCULELOR ELECTRICE DE MANA 182. Menţineţi-vă sectorul de lucru curat si bine
iluminat. Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la accidente. 183. Nu lucraţi cu
scula electrică în mediu cu pericol de explozie, în care există lichide, gaze sau pulberi inflamabile.
Sculele electrice generează scâ ntei care pot aprinde praful sau vaporii. 184. Nu permiteţi ca în
timpul utiliză rii sculei electrice, alte persoane sa vă este distragă atenţia, puteţi pierde controlul
asupra maşinii. 185. Ştecherul sculei electrice trebuie să fie potrivit prizei electrice. Nu este în
nici un caz permisă modificarea ştecherului. Nu folosiţi fise adaptoare la sculele electrice legate la
pă mâ nt de protecţie. Ştecherele nemodificate si prizele corespunză toare diminuează riscul de
electrocutare.

16

186. Evitaţi contactul corporal cu suprafeţe legate la pă mâ nt ca ţevi, instalaţii de încă lzire, sobe si
frigidere. Există un risc crescut de electrocutare atunci câ nd corpul vă este legat la pă mâ nt. 187.
Feriţi maşina de ploaie sau umezeală . Pă trunderea apei într-o sculă electrică mă reste riscul de
electrocutare. 188. Nu schimbaţi destinaţia cablului folosindu-l pentru transportarea sau
suspendarea sculei electrice ori pentru a trage ştecherul afară din priză . Feriţi cablul de că ldură ,
ulei, muchii ascuţite sau componente aflate în mişcare. Cablurile deteriorate sau încurcate mă resc
riscul de electrocutare. 189. Atunci câ nd lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, folosiţi numai
cabluri prelungitoare adecvate si pentru mediul exterior. Folosirea unui cablu prelungitor
Page 11 of 24
adecvat pentru mediul exterior diminuează riscul de electrocutare. 190. Atunci câ nd nu poate fi
evitată utilizarea sculei electrice în mediu umed, folosiţi un întrerupă tor automat de protecţie
împotriva tensiunilor periculoase. 191. Fiţi atenţi, aveţi grijă de ceea ce faceţi si procedaţi raţional
atunci câ nd lucraţi cu o sculă electrică . Nu folosiţi scula electrică atunci câ nd sunteţi obosiţi sau
vă aflaţi sub influenţa drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenţie în
timpul utiliză rii maşinii poate duce la ră niri grave. 192. Purtaţi echipament individual de
protecţie si întotdeauna ochelari de protecţie. Purtarea echipamentului individual de protecţie, ca
masca pentru praf, încă lţă minte de siguranţă antiderapantă , casca de protecţie sau protecţia
auditivă , diminuează riscul ră nirilor. 193. Evitaţi o punere în funcţiune involuntară . Înainte de a
introduce ştecherul în priză si/sau de a introduce acumulatorul în scula electrică , de a o ridica
sau de a o transporta, asiguraţi-vă că aceasta este oprită . Dacă atunci câ nd transportaţi scula
electrică ţineţi degetul pe întrerupă tor sau dacă porniţi scula electrică înainte de a o racorda la
reţeaua de curent, puteţi provoca accidente. 194. Înainte de pornirea sculei electrice îndepă rtaţi
dispozitivele de reglare sau cheile fixe din aceasta. Un dispozitiv sau o cheie lă sată într-o
componentă de maşină care se roteşte poate duce la ră niri. 195. Evitaţi o ţinută corporală
nefirească . Adoptaţi o poziţie stabilă si menţineţi-vă întotdeauna echilibrul. Astfel veţi putea
controla mai bine maşina în situaţii neaşteptate. 196. Purtaţi îmbră că minte adecvată . Nu purtaţi
îmbră că minte largă sau podoabe. Feriţi pă rul, îmbră că mintea si mă nuşile de piesele aflate în
mişcare. Îmbră că mintea largă , pă rul lung sau podoabele pot fi prinse în piesele aflate în mişcare.
197. Dacă pot fi montate echipamente de aspirare si colectare a prafului, asiguraţi-vă că acestea
sunt racordate si folosite în mod corect. Folosirea unei instalaţii de aspirare a prafului poate duce
la reducerea poluă rii cu praf. 198. Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi pentru executarea lucră rii
dv. scula electrică destinată acelui scop. Cu scula electrică potrivită lucraţi mai bine si mai sigur în
domeniul de putere indicat. 199. Nu folosiţi scula electrică dacă aceasta are întrerupă torul defect.
O sculă electrică , care nu mai poate fi pornită sau oprită , este periculoasă si trebuie reparată . 17

200. Scoateţi ştecherul afară din priză si/sau îndepă rtaţi acumulatorul, înainte de a executa
reglaje, a schimba accesorii sau de a pune maşina la o parte. Această mă sură de prevedere
împiedică pornirea involuntară a sculei electrice. 201. Întreţineţi-vă scula electrică cu grijă .
Controlaţi dacă componentele mobile ale sculei electrice funcţionează impecabil si dacă nu se
blochează , sau dacă există piese rupte sau deteriorate astfel încâ t să afecteze funcţionarea sculei
electrice. Înainte de utilizare daţi la reparat piesele deteriorate. Cauza multor accidente a fost
întreţinerea necorespunză toare a sculelor electrice. 202. Menţineţi bine ascuţite si curate
dispozitivele de tă iere. Dispozitivele de tă iere întreţinute cu grijă , cu tă işuri ascuţite se înţepenesc
în mai mică mă sură si pot fi conduse mai uşor. 203. Încredinţaţi scula electrică pentru reparare
numai personalului de specialitate, calificat în acest scop, repararea fă câ ndu-se numai cu piese de
schimb originale. Astfel veţi fi siguri că este menţinută siguranţa maşinii. 204. Folosiţi mâ nerele
suplimentare cuprinse în setul de livrare al sculei electrice. Pierderea controlului asupra sculei
electrice poate duce la ră niri. 205. Apucaţi scula electrică numai de mâ nerele izolate atunci câ nd
executaţi lucră ri la care dispozitivul de lucru poate nimeri conductori electrici ascunşi sau
propriul cablu de alimentare. Contactul cu un conductor sub tensiune pune sub tensiune si
componentele metalice ale sculei electrice si duce la electrocutare. 206. Apucaţi strâ ns maşina în
timpul lucrului si adoptaţi o poziţie stabilă . Scula electrică se conduce mai bine cu ambele mâ ini.
Asiguraţi piesa de lucru. O piesă de lucru fixată cu dispozitive de prindere sau într-o menghină
este ţinută mai sigur decâ t cu mâ na dumneavoastră . Nu prelucraţi materiale care conţin azbest.
Azbestul este considerat a fi cancerigen. Luaţi mă suri de protecţie dacă în timpul lucrului se pot
produce pulberi nocive, inflamabile sau explozibile. 207. Purtaţi o mască de protecţie împotriva
prafului si folosiţi o instalaţie de aspirare a prafului/aşchiilor, în situaţia în care există
posibilitatea racordă rii acesteia. 208. Amestecurile de materiale sunt foarte periculoase. Pulberea
de metal uşor poate arde sau exploda. 209. Înainte de a pune jos scula electrică asteptaţi ca
aceasta să se oprească complet. Dispozitivul de lucru se poate agă ţa si duce la pierderea
controlului asupra sculei electrice. 210. Purtaţi aparat de protecţie auditivă , daca zgomotul
depaseste limita admisibila. 211. Înaintea orică ror intervenţii asupra sculei electrice scoateţi
cablul de alimentare afară din priză . 212. Pentru schimbarea accesoriilor folosiţi mă nuşi de
protecţie. În timpul proceselor de lucru mai îndelungate mandrina se poate încă lzi puternic. 213.
Atenţie la tensiunea reţelei de alimentare! Tensiunea sursei de curent trebuie să coincidă cu

Page 12 of 24
datele de pe plă cuţa indicatoare a tipului sculei electrice. 214. Pentru a lucra bine si sigur pă straţi
curate scula electrică si fantele de aerisire. 215. Uneltele acţionate electric sau pneumatic vor fi
folosite numai de lucră torii care cunosc bine atâ t echipamentele de munca cat si instructiunile de
SSM. 18

216. Este interzis ca in timpul lucrului sa se aşeze uneltele pe treptele scă rilor mobile, schele,
tablouri etc. 217. Conductele flexibile de aer comprimat trebuie sa corespunda debitului de
presiuni de lucru, iar fixarea lor pe racorduri se va face cu coliere metalice. 218. Masinile,
dispozitivele care lucreaza cu corpuri abrazive si la care in timpul lucrului se degaja noxe, vor fi
prevazute cu instalatii de absorbtie. 219. Discul abraziv se va pune in miscare de rotatie daca nu
este in contact cu un corp (material) care sa impiedice rotirea lui. 220. Discul abraziv se poate
folosi numai daca este protejat de o carcasa de protectie corespunzatoare. 221. Este interzisa
depasirea turatiei maxime admise a discului abraziv prescris de furnizor. 222. Alegerea corpului
abraziv se va face in functie de felul materialului de taiat, forma si calitatea acestuia. 223. Se
interzice transportul corpurilor abrazive impreuna cu alte obiecte dure. 224. Debitarea pieselor
lungi (bare, tevi, profile) se va face numai dupa ce au fost sprijinite in mod corespunzator pe
suporti adecvati. 225. Suportul de sprijin trebuie sa permita o asezare normala si o fixare sigura a
materialului ce se debiteaza. 226. Este interzis a se pune in functiune electromotorul si a se trece
la debitare, daca nu sau asezat paravane pentru a proteja persoanele care lucreaza in apropiere.
227. Inainte de inceperea lucrului se va verifica daca discul abraziv a fost montat corect, este bine
centrat, nu prezinta fisuri sau parti rupte. 228. Obligatoriu, de fiecare data, dupa ce s-a montat
discul abraziv se va face o pornire de proba pentru citeva secunde, pentru a verifica daca aceasta
operatie s-a facut corect si sigur. 229. Pornirea de proba se face numai intr-o zona protejata cu
paravane metalice. 230. Este strict interzis a se pune in functiune electromotorul cu disc abraziv
montat, daca nu s-a verificat starea carcaselor de protectie, fixarea corecta si sigura a acestora in
corpul dispozitivului. 231. Materialul ce se debiteaza va fi bine asezat pe suportul bine construit
in acest scop si fixat corespunzator cu cele doua cleme laterale, pentru a se evita ruperea discului
abraziv care poate accidenta grav lucratorii respectivi. 232. La inceputul lucrului se va acorda o
atentie deosebita la apropierea discului de material,astfel incit aceasta manevra sa se realizeze
lent, iar forta de apasare sa fie minima pentru a evita o situatie in care se pot produce accidente
de munca deosebit de grave. 233. Ori de cite ori se constata defectiuni, exista obligatia pentru
intreg personalul lucrator sa ia masuri imediate pentru intreruperea alimentarii cu energie
electrica si sa anunte imediat conducatorul locului de munca sau inlocuitorul sau, care va lua
masurile ce se impun a fi luate in continuare. 234. Cele mai frecvente accidente care se pot
produce in timpul lucrului de debitare cu dispozitivul cu disc abraziv, sint ranirile sau
patrunderea in ochi a unor corpi straini. 19

 in caz de ranire: rana nu va fi spalata cu apa sau acoperita cu prafuri sau unsori si nici curatata
de pamint sau nisip. Rana va fi pansata folosind material sterilizat.  in caz de electrocutare: se
scoate accidentatul de sub actiunea curentului electric, dupa care se trece la acordarea primului
ajutor, se descheie haina, se pune caldura la picioare si la ca si i se face respiratie artificiala.  in
caz de corp strain patruns in ochi: acesta va fi eliminat printr-un curent de apa curata si acid
boric.  in cazul patrunderii sub piele sau sub unghie a unui corp strain, acesta va fi extras intreg,
iar locul dezinfectat cu tinctura de iod. 235. In cazul constatarii inainte de punerea in functiune a
discului sau in cazul unor defectiuni in timpul exploatarii, se va deconecta de la reteaua electrica
si se va anunta imediat conducatorul locului de munca. 236. Conectarea sau deconectarea
dispozitivului cu disc abraziv, de la reteaua electrica de alimentare se va face numai pe podete
electroizolante. 237. Dispozitivul pentru debitat cu disc abraziv nu va fi folosit daca prezinta
defectiuni la instalatia electrica. 238. Este strict interzis lucratorilor care lucreaza cu acest
dispozitiv sa execute reparatii la instalatia electrica. 239. In mod obligatoriu se va intrerupe
alimentarea motorului electric in urmatoarele cazuri:  la parasirea locului de munca, chiar si
pentru un timp scurt;  la orice intrerupere a curentului electric;  la curatare si ungere;  la
constatarea oricaror defectiuni in timpul functionarii. UTILIZAREA BETONIEREI 240. Betoniera
nu dispune de iluminare proprie si, prin urmare, locul de muncă trebuie să fie iluminat suficient.
241. Instalaţi betoniera în plan si pe fond stabil (înclinatia maximă admisă 5 grade) pentru a evita
să se afunde în teren sau să se basculeze în timpul funcţionă rii. 242. In timpul instală rii
Page 13 of 24
betonierei, faceţi în aşa fel încâ t roabele să poată fi duse, fă ră nici un obstacol, sub cuva de
amestecare, pentru a fi încă rcate. 243. La utilizarea pe şantier, legaţi structura metalica a maşinii
la o instalaţie de împă mantare prin şurub folosind o platbanda (sau cablu) de împă mantare. 244.
Liniile de racordare pe şantier trebuie să fie situate în aşa fel încâ t să nu poată fi deteriorate. Nu
puneţi betoniera pe linia de racordare. 245. Racordul electric trebuie să fie in aşa fel încâ t să se
impedice penetrarea apei in conectori. Folosiţi numai conectori si racorduri dotate cu protecţie
contra stropilor de apa. 246. Nu folosiţi linii electrice neadecvate, provizorii, fara impamantare:
eventual consultaţi-va cu personal specializat. 247. Pastrati întotdeauna ligibile semnaliză rile. 20

248. Este interzis sa se aducă modifică ri, de orice fel, structurii metalice sau instalaţiilor maşinii.
249. Înainte de a utiliza betoniera, asiguraţi-va ca este prevă zuta cu toate dispozitivele de
protecţie. 250. Este interzis sa se introducă parţi ale corpului si/sau unelte in cuva de amestecare
in funcţiune. 251. In timpul manipulă rii componentelor necesare pentru prepararea
mortarurilor, sa nu faceţi praf, pentru a evita inhalarea acestuia; daca acest lucru nu este posibil,
trebuie sa se folosească o masca de protecţia gurii si a nasului. 252. Nu trebuie sa fie folosita in
medii ude, exista pericol de explozii sau de incendiu sau in medii cu excavă ri subterane. 253.
Reparaţiile instalaţiilor electrice trebuie sa fie efectuate exclusiv de că tre personal specializat.
Deconectaţi maşina de la alimentare sau opriţi motorul înainte de a efectua operaţiunile de
intretinere sau de reparaţie. 254. Dispozitivele de protecţie trebuie sa fie pă strate in stare
perfecta si montate corect, ca, de exemplu, protecţia curelei de transmisie. 255. Bascularea cuvei
de amestecare are un prag de oprire la rotire completa: evitaţi apropierea unor parţi ale corpului
in aceasta zona in timpul basculă rii. 256. Betoniera nu trebuie sa fie tractata pe strada de
vehicule, dat fiind faptul ca rotile sunt bune doar pentru deplasă ri pe şantier, cu cuva de
amestecare goala. 257. Operaţiunile de intretinere trebuie sa fie efectuate de personal calificat si
instruit, după oprirea motorului electric, decuplarea alimentarii electrice si golirea cuvei de
amestecarea. 258. O data la doua luni controlaţi:  cat de tensionata este cureaua ;  starea de
uzura a curelei si a fuliilor;  strâ ngerea şuruburilor care blochează cuva pe reductor;  curatati
carcasa motorului electric de depuneri si murdă rie, lubrifiaţi cu unsoare etc. 259. Saptamanal se
controlează ca contactele fisei situata pe tabloul electric sa fie bine curatate, uscate si fara oxidă ri.
260. Câ nd se efectuează curatirea manuala, nu trebuie sa se pună in funcţiune betoniera. 261.
Daca pentru curatenie se indeparteaza capacele de protecţie, la terminarea lucră rilor trebuie
remontate corect. 262. Daca curatirea se efectuează cu jeturi de apa, nu indreptati jeturile direct
spre grupul stecar-intrerupator. 263. Nu puneţi betoniera in funcţiune in timpul lucră rilor de
reparaţie. 264. Daca pentru efectuarea reparaţiilor, se indeparteaza capacele de protecţie, la
terminarea lucră rilor trebuie remontate corect. BANCURI DE LUCRU 265. Sculele, uneltele si
dispozitivele de orice categorie si pentru orice intrebuintare trebuie sa fie in perfecta stare si sa
corespunda specificului lucră rii. 21

266. Zilnic, înainte de începerea lucrului, fiecare lucră tor va controla daca uneltele si sculele din
dotare sunt in stare tehnica corespunză toare. Cele care nu corespund d.p.d.v. al tehnicii
securitatii muncii se vor scoate din uz, repara sau casa. 267. Menghinele si nicovalele trebuie sa
fie bine fixate de bancul de lucru si montate astfel încâ t lucră torii care le utilizează sa poată avea
in timpul lucrului o poziţie corecta, normala si neobositoare. 268. La menghine se va verifica
paralelismul fă lcilor, continuitatea şpinglului si modul de fixare a pieselor. 269. Este interzisa
folosirea uneltelor de mana cu suprafeţe de percuţie deformate, înflorite sau ştirbite precum si
uneltelor de mana improvizate. 270. In timpul transportului, partile periculoase a sculelor sau
uneltelor de mana cu taisuri, vâ rfuri, etc vor fi protejate cu aparatori sau teci adecvate. 271.
Sculele si uneltele de tă iat vor fi verificate daca sunt bine ascuţite si daca au profilul corect in
raport cu operaţia de executat. Ele trebuie sa îndeplinească urmă toarele condiţii:  sa nu fie
degradate, cu cră pă turi sau ruginite;  foarfecele pentru tă iat vor avea lamele strâ nse, astfel încâ t
sa preseze una pe alta, fara joc in axul de fixare.  dă lţile vor avea o lungime de cel puţin 150 mm
si vor fi bine ascuţite. 272. In cazul strâ ngerilor controlate se vor folosi chei dinamometrice,
respectâ ndu-se instrucţiunile prevă zute in fisa tehnologica întocmita de proiectant. 273. Cheile
mecanice vor fi calibrate astfel încâ t sa corespunda exact dimensiunilor piuliţelor. Suprafeţele de
lucru ale acestora nu vor prezenta fisuri sau rupturi, iar lacasurile de prindere nu vor fi
deformate. Este interzisa strâ ngerea sau deşurubarea piuliţelor prin interpunerea intre piuliţe si
Page 14 of 24
cheie de plă cute metalice, precum si prelungirea cheilor. 274. Sculele si uneltele de mana vor fi
pă strate – după caz – in dulapuri, lă zi, rastele sau suporturi speciale si orientate spre exterior
pentru a putea exclude contactul cu partile active ale acestora. MONTAREA
SUBANSAMBLURILOR 275. Montarea subansamblurilor trebuie să se facă după un proiect
tehnologic care va conţine şi mă surile specifice de protecţie a muncii, precum şi dotarea cu
echipamente individuale de lucru şi de echipamente individuale de protecţie. 276. Lucră torii care
efectuează montarea subansamblurilor vor purta obligatoriu echipamentul individual de
protecţie(centura de siguranţa, manusi de protecţie, palmare, salopeta, bocanci etc). 277.
Procesul tehnologic de montaj trebuie prelucrat lucră torilor care desfă şoară activită ţi de
montare, de că tre conducă torul lucră rilor. 278. La locul de muncă se vor depozita numai
cantită ţile de prefabricate care intră în execuţie. Depozitarea se va face astfel încâ t să nu se
blocheze calea de rulare sau zona de manevrare a mijloacelor de ridicat, drumurile de circulaţie şi
trecerile pentru personalul lucră tor.

22

279. Montarea subansamblurilor se va face conform fisei procesului tehnologic, respectandu-se


numarul de prinderi prin nituri, suruburi, evitand fixarea fortata a elementelor. 280. Pentru
montarea subansamblurilor şi pentru lucrul la înă lţime se vor utiliza schele, aşafodaje, scă ri de
acces etc., respectâ ndu-se şi normele de protecţie a muncii specifice acestora. Acolo unde din
diferite motive nu se pot utiliza schele, conducă torul tehnic al lucră rii va da în scris indicaţii
detaliate privind modul de lucru de prevenire a accidentelor de muncă şi va supraveghea tot
timpul modul în care se lucrează . Se interzice executarea lucră rilor de montaj de pe scă ri mobile
la înă lţimi de peste 1,5m. 281. Este interzisa folosirea dispozitivelor care prezinta defecte precum
si a celor improvizate. 282. Montajul nu poate fi considerat terminat pâ nă câ nd elementul de
construcţie nu va fi fixat în poziţie definitivă conform proiectului. 283. Zona de montaj se va
îngră di pentru a interzice accesul persoanelor stră ine. UTILIZAREA APARATELOR DE INCALZIT
PENTRU SERVIT CAFEA/CEAI SI PREGĂ TIREA /ÎNCĂ LZIREA HRANEI 284. Punerea si scoaterea
de sub tensiune a aparatelor electrice de încă lzit cafea / ceai se va face astfel: a. folosindu-se
ambele mâ ini, cu o mâ nă fiind ţinuta priza, iar cu cealaltă mâ nă fiind ţinut ştecherul; b. numai cu
mâ inile uscate, fiind interzis a se acţiona cu mâ inile ude. c. cu acordarea atenţiei necesare pentru
a nu se ră sturna apa fierbinte provocâ nd autoaccidentare sau accidentarea altor persoane
prezente in zona. 285. Manipularea vaselor conţinâ nd lichide (apa) sau hrana fierbinte se va face
cu deosebita grija, atunci câ nd situaţia impune folosindu-se mă nuşi speciale de protecţie. 286. In
cazul folosirii gazului metan se vor respecta urmă toarele reguli: a. înainte ca instalaţia sa fie pusa
în funcţiune, se va verifica daca nu sunt pierderi de gaze si daca toate robinetele sunt închise (în
cazul în care exista pierderi de gaze, se va ventila întreaga încă pere cel puţin 30 minute si se va
anunţa furnizorul de gaz metan). b. robinetul de admisie a gazului se va deschide numai după ce
se va aprinde chibritul; c. poziţia persoanei care executa aprinderea va fi laterala fata de arză tor.
d. închiderea si deschiderea gazului se va face întotdeauna numai de la robinetul dinspre arză tor.
e. se interzice aprinderea focului atunci câ nd se constata o defecţiune, indiferent de natura
acesteia. In astfel de situaţii se va anunţa unitatea de service pentru remedierea situaţiei f.
periodic se va face verificarea cu apa si să pun (spuma de să pun ) a pierderilor de gaze pe la
robinete sau mufele de legă tura. Se interzice verificarea cu flacă ra deschisa. g. câ nd se simte
mirosul specific al gazului sau câ nd arderea se face in mod neobişnuit se vor lua urmă toarele
masuri: 23

 se interzice aprinderea brichetelor, a lă mpilor electrice ( acţionarea întrerupă toarelor,


comutatoarelor electrice) aprinderea ţigă rilor, folosirea uneltelor ce ar putea genera scâ ntei;  se
vor deschide imediat uşile si ferestrele pentru aerisire;  se va chema unitatea de service. 287. In
cazul in care oficiul este dotat cu aragaz cu butelie pe lâ ngă mă surile de la punctul de mai sus, se
vor respecta instrucţiunile privind utilizarea corectă a buteliei de aragaz si anume: a) transportul
buteliei este permis numai daca are montate piuliţa de siguranţa si capacul de protecţie b) se va
evita lovirea sau trâ ntirea buteliei; c) buteliile se vor depozita numai in poziţie verticala, cu
robinetul închis; d) buteliile de rezerva vor avea montate piuliţa de siguranţa si capacul de
protecţie. e) distanta dintre butelie si orice sistem de încă lzire va fi de minim 1 metru; f) este
Page 15 of 24
interzisă folosirea buteliei fă ră regulator de presiune; g) la montarea regulatorului se va face
întotdeauna verificarea garniturii de etanşare, care trebuie sa fie in perfecta stare si corect
aşezata pe manşa gatului regulatorului. h) pentru aprinderea flă că rii la aragaz se deschide mai
întâ i robinetul buteliei, apoi se aprinde chibritul care se va apropia de orificiul de ardere, al că rui
robinet se va deschide încet. După utilizare se va închide întâ i robinetul buteliei si numai după ce
s-a stins flacă ra arză torului se vor închide robinetele de manipulare ale aparatului (sobei de
gă tit). i) în timp ce arde reşoul se va urmă ri permanent ca lichidele care fierb sa nu curgă din vas,
deoarece pot stinge flacă ra producâ nd astfel emanarea de gaze care pot conduce la explozie.
INSTALATIILE ELECTRICE 288. Este strict interzisa intervenţia persoanelor neautorizate la
instalaţiile electrice. 289. Se interzice deschiderea carcaselor, capacelor, apă ră torilor etc. la
echipamentele aflate sub tensiune si se interzice lucrul la acestea câ nd au capacele demontate;
290. Spă larea şi cură ţarea echipamentelor de munca, la terminarea lucrului, se vor efectua numai
după întreruperea alimentă rii cu energie electrică a acestora; 291. După terminarea lucrului,
echipamentele de munca vor fi scoase de sub tensiune; 292. Se interzice lucrul la echipamentele
de munca acţionate electric, cu mâ inile umede sau murdare de gră sime; 293. In cazul in care se
constata defecţiuni ale prizelor, echipamentului sau cordoanelor si racordurilor, ce pot conduce
la accidentare prin electrocutare se va scoate imediat de sub tensiune alimentarea si se va anunţa
conducă torul locului de munca; 294. Este interzisa utilizarea prizelor care prezintă defecţiuni sau
a dispozitivelor de conectare cu capacele deteriorate sau lipsa. 295. In caz de electrocutare a unei
persoane se va proceda in felul urmă tor:  cea mai mare atenţie se va acorda scoaterii de sub
acţiunea curentului electric, astfel încâ t operaţiunea de salvare sa nu conducă la electrocutarea
salvatorului; pentru aceasta se va proceda la scoaterea tensiunii in zona, de la întrerupă torul
general; 24

 daca scoaterea de sub tensiune necesita timp, defavorizâ nd operativitatea intervenţiei ( ceea ce
periclitează viata electrocutatului ) se va proceda la utilizarea orică ror materiale sau
echipamente electroizolante care sunt la indemana, astfel încâ t persoana accidentata sa fie
îndepă rtata de zona de pericol (operaţiune admisa numai la joasa tensiune) cu mare atenţie de a
nu se atinge corpul salvatorului de cel al electrocutatului;  succesul acţiunii de prim ajutor in
caz de electrocutare depinde de rapiditatea cu care se actioneaza si de competenta celor prezenţi
in acel moment;  se procedează la determinarea stă rii accidentatului; daca din circumstanţele
producerii accidentului nu au rezultat vatamari si leziuni care ar contraindica intr-un mod
evident mişcarea si deplasarea accidentatului (ca de exemplu că dere cu leziuni grave, fracturi sau
hemoragii) se va proceda la respiraţie artificiala sau reanimare cardiorespiratorie. Este preferabil
ca anterior sa se desfacă hainele la gat, piept si zona abdominala si sa se verifice starea respiraţiei
si existenta pulsului.  orice electrocutat va fi transportat la spital pentru supraveghere medicala,
deoarece ulterior pot surveni tulbură ri de ritm cardiac. LA DEPLASARILE PE TEREN, PE JOS 296.
Este interzisă deplasarea prin puncte sau locuri prezentâ nd risc de că dere in gropi, santuri,
canale fă ră capace etc. 297. Pe timpul deplasă rii atenţia va fi concentrată asupra că ii de circulaţie,
fiind interzisă privirea din mers a vitrinelor magazinelor, a mă rfurilor de pe tarabe, citirea
anunţurilor si altele asemenea ce ar putea conduce la accidente. 298. Circulaţia lucră torilor pe
teritoriul societă ţii se va face numai pe că i de circulaţie special amenajate în acest scop. 299. Că ile
de circulaţie trebuie menţinute în permanenţă libere, curate, asigurate împotriva pericolului de
alunecare şi derapare. 300. Unde lipsesc trotuarele, lucră torii vor circula pe partea stâ ngă a că ilor
de circulaţie, în direcţia lor de mers. 301. Traversarea se va face după ce în prealabil lucră torii s-
au asigurat că nu există vreun pericol. 302. La intersecţii trebuie să se circule pe partea dreapta,
mergâ ndu-se încet, pentru a se evita coliziunea cu o persoană sau un mijloc de transport, care ar
putea veni din sens opus sau de după colţul clă dirii. 303. Totdeauna trebuie să se privească in
direcţia de mers, iar atunci câ nd se transportă pachete in braţe, acestea nu trebuie să împiedice
vizibilitatea. 304. Se vor evita locurile întunecoase, în care pot exista gropi, şanţuri, canale
precum si bă lţile, ochiurile de apă de pe stră zi ce pot ascunde gropi. 305. Se interzice a se folosi
scurtă turi prin incinta unor clă diri dezafectate, şantiere de construcţii sau locuri virane. 306. In
cazul traversă rii arterelor de circulaţie se va trece numai prin locuri special amenajate pentru
pietoni ( pe zebră ) şi pe culoarea verde a semaforului. 25

307. In cazul traversă rii că ii ferate (CF), aceasta se va trece numai prin locuri special amenajate
Page 16 of 24
pentru pietoni (pe la bariera), respectâ ndu-se semnalele acustice sau luminoase de la trecerea la
nivel peste calea ferată si numai după ce lucră torul se va asigura că nu se apropie nici un tren.
308. Se vor evita locurile semnalizate ca existâ nd pericol de că dere de corpuri de la ină lţime
( schele de construcţii, că dere de gheaţă /ză padă de pe acoperişul clă dirilor etc. ). 309. Pe timp de
iarnă , câ nd există pericol de alunecare pe gheaţă pe că ile de acces din jurul sediului societă ţii pe
care circulă angajaţii vor fi impră ştiate materiale antiderapante ( nisip, sare etc. ). 310. Pe teren,
lucră torii, trebuie să poarte încă lţă minte şi îmbră că minte corespunză toare condiţiilor
atmosferice (echipament de lucru corespunză toare anotimpului şi condiţiilor atmosferice) şi
fizice (echipamentul de protecţie care este necesar şi acordat pentru acel loc de muncă ). 311.
Persoanele care au fost afectate de condiţiile meteorologice scă zute ce pot provoca degeră turi se
vor prezenta de urgenţă la medic pentru stabilirea mă surilor impuse de situaţie. 312. Accidentele
produse pe traseu în timpul deplasă rii de acasă la serviciu şi de la serviciu-acasă ( după
terminarea programului de lucru, şi în timpul normal necesar pentru parcurgerea distanţei
respective – conform declaraţiei de traseu) se vor raporta conducerii societă ţii sau sefului
ierarhic, în vederea cercetă rii împrejură rilor în care au avut loc şi a oportunită ţii încadră rii drept
accident în legă tură cu munca.

SANTIERE IN CONSTRUCTIE

1.      Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se face conform prevederilor


Normelor generale de protectia muncii.

Lucratile de reparatii, consolidari, demolari si translatii de cladiri se vor executa numai de


personal calificat si instruit pentru operatiile respective.

2.      Santierul va fi ingradit cu imprejmuiri continue, conform proiectului de organizare de


santier. In punctele de acces spre locul de demolare se vor pune tablite de avertizare si de
interzicere a accesului persoanelor fara atributii de serviciu pe teritoriul santierului.

3.      santierul va fi împrejmuit pentru a se evita accesul persoanelor straine. Se vor îngradi cu
împrejmuiri

continue, lucrarile în curs de constructie, situate de-a lungul drumurilor publice.

În cazul în care împrejmuirea se executa la o distanta mai mica de 10 m de o lucrare în curs de

constructie, care are o înaltime mai mare de 12 m, aceasta trebuie prevazuta cu copertina lata
de cel

putin 1 m si cu o rampa de 20 de grade spre partea opusa lucrarii. De-a lungul muchiei de sus
a

copertinei trebuie facuta o bordura înalta de 15 cm.

4.      Este obligatorie semnalizarea zonei de lucru, aflata in raza de actiune, a utilajelor de ridicat,
respectiv a lucrarilor ce prezinta pericol.

Pasarelele, scarile si platformele de lucru de langa utilajele de constructii vor fi prevazute cu


balustrade de protectie.

5.      Masinile si utilajele de constructii vor fi amplasate si instalate incat sa se asigure stabilitatea
si imposibilitatea unor deplasari necomadate.

La terminarea fiecarui schimb, fronturilor de lucru se vor lasa in siguranta.

Page 17 of 24
6.      Zona de lucru trebuie prevazuta cu rigole pentru scurgerea apelor de suprafata, care nu vor
fi amplasate de-a lungul zidurilor, sapaturilor sau gropilor de fundatii.

7.      Locurile de munca care prezinta pericole vor fi semnalizate cu indicatoare de avertizare sau
interzicere.

8.      La lucrarile executate pe verticala la doua niveluri diferite, deasupra unui agregat sau sub
acesta, la lucrarile ce se executa deasupra pasajelor, se vor intocmi fise tehnologice care vor
contine masuri suplimentare de protectie a munci referitoare la :

-         trecerea persoanelor peste gropi, santuri, pivnite deschise

-         lucrarile ce se executa deasupra pasajelor

9.      Toate golurile din pereti, amplasate cu marginea de jos la o înaltime sub 0,70 m deasupra
planseului si care comunica spre exteriorul constructiilor sau dau spre locuri unde nu exista
un planseu continuu, se vor îngradi.De asemenea se vor acoperi si îngradi cu balustrade
executate pe tot conturul, cu o înaltime de cel putin 1 m, golurile din planseele cladirilor în
constructie pe care se executa lucrari sau e posibil sa se circule; golurile vor fi marcate cu
indicatoare de pericol.

10.  Golurile de ferestre si usi unde nu s-a montat tâ mplaria vor fi închise provizoriu pentru a feri
personalul muncitor de curentii de aer.

11.  Locurile de munca si de circulatie trebuie sa dispuna de un iluminat care sa asigure


desfasurarea functiilor vizuale si securitatea persoanelor corespunzator sarcinii de munca.

12.  Schelele, esafoadele si alte elemente ajutatoare pentru lucrarile executate la inaltime vor
corespunde prevederilor proiectului de executie.

13.  Montarea, ancorarea si folosirea schelelor se vor face conform cartii tehnice a acestora si
proiectului de executie a lucrarilor.

14.  Pentru lucrari executate la înaltimi sub 5 m se vor folosi schele simple, iar pentru înaltimi
peste 5 m se vor utiliza schele conform indicatiilor din proiectele tehnologice. Schelele vor fi
prevazute cu balustrade si scâ ndura de bord si vor fi executate astfel încâ t sa corespunda
sarcinilor pe care le vor avea de suportat. Se interzice utilizarea de schele improvizate si
circulatia personalului muncitor sub schele pe care se lucreaza.

15.  La montarea sau adaugarea la inaltime a schelelor si esafoadelor, lucratorii vor purta
echipament individual de protectie

16.  Se interzice executarea lucrarilor la inaltime in conditii meteorologice nefavorabile (vant


puternic peste 11 m/s, polei, descarcari atmosferice, precipitatii etc)

17.  Lucratorii trebuie sa dispuna pe santier de apa potabila sau alte bauturi nealcoolizate in
cantitati suficiente. De asemenea, trebuie sa dispuna de facilitati pentru a-si lua masa in
conditii satisfacatoare.

18.  Materilele provenite din demolare vor fi evacuate imediat in locurile destinate in acest scop.
Caile de acees vor fi degajate de diversele materiale provenite din demolari

19.  Este interzisa aruncarea de la inaltime a molozului rezultat, a deseurilor precum si a altor
materiale.

Page 18 of 24
20.  Evacuarea molozului si a deseurilor de materiale din obiectele de constructie si schelele
aferente, de la o înaltime mai mare de 4 m, trebuie facuta cu ajutorul jgheaburilor închise, în
lazi închise sau în containere. Capatul inferior al jgheabului trebuie sa se afle la o înaltime de
cel mult 1 m deasupra solului. În cazul în care acest lucru nu este posibil, capatul inferior al
jgheabului trebuie sa se termine într-un buncar de depozitare, pentru a se evita producerea
prafului.Locurile în care se depoziteaza molozul si deseurile de materiale de constructii
evacuate de sus trebuie sa fie îngradite.

21.  Incarcarea, ridicarea si descarcarea materialelor cu mijloace de ridicat se va face cu


respectarea instructiunilor de utilizare a instalatiei respective.

22.  Se interzice aplecarea lucratorilor in afara constructiei pentru a desprinde elementele din
carligul mijlocului de ridicat. Apropierea incarcaturii se va face cu carlige de tragere sau
franghii ajutatoare.

23.  Materialele, sculele si utilajele devenite disponibile, atat la sol cat si la inaltime, vor fi stranse
si depozitate in locuri special amenajate. Se interzice aruncarea lor la inaltime.

24.  Manipularea mecanizata pe orizontala si verticala a diferitelor incarcaturi se va executa


numai dupa legarea si fixarea incarcaturilor de catre lucratorii instruiti si autorizati in acest
scop. Se vor respecta prevederile in vigoare cu privire la lucrul cu mijloace de ridicare si
transport pe verticala si orizontala.

25.  Caile de circulatie si scarile de acces trebuie sa fie astfel calculate si amenajate incat sa poata
fi utilizate in deplina siguranta si in conformitate cu destinatia lor. Scarile de acces vor fi
prevazute cu balustrade pentru prevenirea caderii in gol, conform proiectului pentru
prevenirea caderii in gol, conform proiectului tehnologic.

26.  Accesul lucratorilor pe schele, direct din cladire, se va face numai prin locurile destinate in
acest scop.

27.  Echipamentele electrice utilizate la locurile de munca vor fi astfel realizate, incat sa nu
constituie pericol de incendiu sau explozie, iar persoanele sa fie protejate impotriva riscurilor
de electrocutare prin atingere directa sau indirecta.

28.  Utilajele, mecanismele si aparatele electrice fixe utilizate la executarea diferitelor lucrari
trebuie - obligatoriu - legate la instalatia de punere la pamâ nt, a carei rezistenta va fi de cel
mult 4 ohmi.

29.  Se interzice lucrul la tablourile electrice de comanda si la partile componente ale instalatiei
electrice, fara intreruperea circuitelor de alimentare. Interventia la instalatia electrica se va
face numai de electricieni calificati, intruiti si autorizati.

30.  Instalatiile de distributie a energiei electrice, existente inainte de deschiderea santierului,


trebuie sa fie identificate, verificate si semnalizate.

31.  In functie de caracteristicile santierului si echipamentelor, de dimensiunile incaperilor, de


caracteristicile fizice si chimice prezente ca si de numarul maxim de persoane, este
obligatoriu sa fie prevazut un numar suficient de mijloace corespunzatoare pentru
combaterea incendiilor.

Dispozitivele neautomatizate contra incendiilor trebuie sa fie usor accesibile.

Page 19 of 24
32.  Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi se vor obtine precizari asupra naturii straturilor,
asupra existentei apelor subterane, asupra existentei eventualelor constructii si instalatii
subterane, natura lor si felul cum sunt amplasate sub pamant.

33.  Stationarea si circulatia vehiculelor sau a utilajelor de constructii in apropiere de locurile


unde se executa sapaturi fara sprijiniri sunt permise numai la o distanta egala cu de doua ori
adancimea.

34.  Pamantul provenit din sapatura, precum si alte materiale se vor depozita la o distanta
minima de 0,5 m de la marginea peretilor sapaturii. La sapaturile cu peretii in taluze, cu un unghi
mai mare decat unghiul natural al taluzului, distanta maxima dintre locul de asezare a pamantului
aruncat si marginea sapaturii trebuie stabilita in prealabil prin proiect.

35.  La sapaturile manuale executate la a o adancime mai mare de 1,5 m se vor montat platforme
pentru aruncarea pamantului. Acestea trebuie sa fie bine fixate si sa reziste incarcaturii pe care
trebuie s-o suporte.

36.  In cazul sapaturilor executate langa fundatii existente sau langa alte constructii, masurile
necesare pentru a se evita tasarea acestora, vor fi prezentate in proiectele de executie.

37.  Inainte de inceperea turnarii betoanelor, conducatorul locului de munca va controla modul
de executie si soliditatea cofrajelor, a schelelor si a podinelor de lucru.

38.  Caile de acces catre elementul in care se toarna betonul vor fi eliberate de materiale si
mentinute in stare de curatenie.

39.  Se interzice accesul lucratoriulor in zona de turnare a betoanelor.

40.  La fasonarea si montarea otelului beton se vor lua urmatoarle masuri:

-         se va amenaja o platforma pentru indreptarea otelului beton la cel putin 2 m distanta
de caile de circulatie

-         se interzice tinerea in mana a baretelor mai scurte de 30 cm la taierea cu foarfeca cat
si la stanta actionata de motor, pentru a se evita prinderea manii in timpul taierii barelor

-         indoirea manuala a armaturilor de otel se va face cu chei destinate acestei


operatiuni, in buna stare.

-         Este interzisa confectionarea armaturilor in zona de influenta a liniilor electrice


aflate sub tensiune

41.  Conducatorii formatiuniilor de lucru sunt obligati sa verifice zilnic, inainte de inceperea
lucrului, daca sculele sunt in stare tehnica corespunzatoare si daca cele actionate electric sunt
legate la pamant. In lipsa acestor puncte fixe se vor utiliza cabluri sau franghii corespunzatoare,
bine ancorate, de care lucratorii sa se asigure prin intermediul centurilor de siguranta.

42.  Urcarea si coborarea la si de pe podinele de lucru se vor realiza numai prin intermediul
rampelor si a cailor de acces executate conform standardelor in vigoare

43.  Se interzice urcarea si coborarea pe elementele cofrajelor, schelelor sau esafoadelor.

44.  Se interzice circulatia sau stationarea pe astereala prinsa pe plansee.

45.  Pentru montarea cofrajelor suspendate pe grinzi metalice se va realiza o podina de lucru.
Dulapii podinelor vor fi fixati pe grinzi.

Page 20 of 24
Circulatia pe cofraje metalice este permisa numai daca pe acestea s-au asezat dulapi.

46.  Pentru montarea fermelor, luminatoarelor sau a altor elemente asamblate pe loc, se vor
realiza in prealabil schele.

47.  Zona unde se monteaza sau se demonteaza cofraje, schele si esfoadele va fi imprejmuita si se
vor lua masuri de oprirea accesului in zona respectiva, iar daca este cazul se vor executa
copertine de protectie.

48.  Daca cofrajul, schela sau esafodul raman un timp nefolosite (la constructiile unde lucrarile se
intrerup provizoriu), la reluarea lucrului se vor verifica si se vor face completarile necesare si o
noua receptie a cofrajululi, schelei sau esafodului.

49.  La asamblarea elementelor de cofraj, schele, esafoadele cu buloane, bolturi, suruburi,


verificarea coincidentei orificiilor se va face cu dornuri destinate acestei operatiuni. Se interzice
efectuarea verificarii prin introducerea degetelor in orificiile respective.

Cuiele din panourile de cofraj vor fi intoarse spre a evita ranirea sau agatarea echipamentului
muncitorilor.

50.  Se interzice demontarea cofrajelor, schelelor si esafoadelor prin tractiune inainte de


desfacrea tuturor legaturilor.

51.  Demontarea cofrajelor, schelelor si esafoadelor se face numai dupa ce s-au luat toate
masurile de protectie necesare. Efectuarea operatiunilor de demonatare se face in ordinea
inversa celor de motare sau conform prevederilor proiectului de executie.

Se interzice demontarea prin daramare, precum si depozitarea pe podinele de lucru a


materialelor provenite din demontare.

Toate elementele componente demontate se vor cobori pe masura demontarii lor, prin
mijloace mecanizate sau cu ajutorul franghiilor si scripetiilor. Nu este permisa aruncarea de la
inaltime a elementelor.

52.  Se interzice, la orice lucrare la inaltime, monatrea si demontarea cofrajelor, schelelor si


esafoadelor in cazul cand conditiile meteorologoce sunt nefavorabile, pe intuneric sau cand
locurile de munca nu sunt iluminate.

53.  Accesul personalului in groapa cu var este interzis. Gropile de var vor fi imprejmuite cu
balustrade de protectie. Scoaterea varului din groapa se va efectua mecanizat sau manual. In
cazul scoaterii manuale se utilizeaza scara si podina amenajata in acest scop.

54.  In timpul executarii lucrarilor de zidarie sub nivelul solului sau a fundatilor de piatra, se va
controla rezistanta sprijinirilor peretilor sapaturii, luandu-se masuri ori de date ori se constata
deteriorari ale acestora.

55.  La executarea fundatiilor din piatra, se va evita caderea bolovanilor. Coborarea materialelor
necesare executarii zidariilor subterane (fundatia), se va face mecanizat sau folosindu-se
jgheaburi si planuri inclinate. Spatiile dintre sapaturi si fundatia zidului se vor umple cu pamant
si se vor bate cu maiul pe masura executarii zidariei, spre a nu provoca daramarea zidariei.

56.  Se interzice evacuarea molozului si a deseurilor de materiale prin aruncare din interiorul
lucrarii in constructie.

Page 21 of 24
57.  Pe masura cresterii inaltimii zidariei, se vor realiza podine provizorii de lucru. Accesul pe
podinele de lucru se face numai pe scari.

58.  La zidurile in care sunt inglobate conducte de apa, gaze sau instalatii electrice se vor studia
planurile de amplasare a conductelor de alimentare cu apa, gaze, temoficare, a cablurilor
electrice si de telecomunicatii, etc. si se vor lua masuri pentru intreruperea legaturilor de
alimentare, fara a le deteriora sau a influenta alimentarea altor cladiri.

59.  Executarea zidariei exterioare de pe schelele interioare se va face dupa ce in prealabil s-a
montat spre exterior o copertina de protectie cu latimea de 1,5 m si panta spre zid. Pe aceasta
copertina este interzisa circulatia lucratorilor sau depozitarea materialelor si sculelor.

60.  Este interzisa circulatia pe ziduri.

61.  Inaintea executarii corniselor se vor monta dispozitivele de sustinere si fixare provizorie a
cornisei; acestea se vor demonta numai dupa executarea tencuielilor si a invelitorilor. La cornise,
zidaria care depaseste planul zidului cu peste 30 cm, se va executa numai de pe schele.

62.  In cazul utilizarii pentru ridicarea materialelor a unor dispozitive si mecanisme de mica
mecanizare, se vor respecta normele de protectie a muncii pentru lucrul pe schele si la inaltime.

63.  In cazul producerii in timpul lucrului a unor defectiuni ale utilajelor, la conductele de
transport al mortarului, cat si in cazul formarii de dopuri de mortar in sistemul de transport, se
va opri lucrul imediat.

Se interzice orice interventie in timpul functionarii utilajelor. Interventiile respective se vor


efectua numai dupa oprirea utilajelor, de catre personal calificat si instruit pentru aceste
operatiuni.

64.  Inainte de inceperea lucrarilor de reparatii la invelitori, se va verifica daca constructiile sunt
prevazute cu scari de acces corespunzatoare, ancorate de constructie si se verifica siguranta
acestora.

65.  Inaintea inceperii lucrarilor de reparatii, conducatorul lucrarilor va verifica rezistenta


asterelei si sarpantei, urmarind ca elementele componente ale sarpantei sa nu prezinte
deformatii sau deteriorari. In cazul constatarii unor deficiente, se vor lua masurilor de remediere
a acestora.

Se interzice depozitarea si manipularea materialelor direct pe astereala. Se vor amenaja


platforme speciale pentru depozitare.

66.  Topirea bitumului se va realiza numai in utilaj construite in acest scop (topitoare de bitum,
cazane, masini de topit). Amplasarea utilajelor de topit bitum se va face la cel putin 50 m de
constructiile de lemn sau depozite.

Locul unde se efectueaza topirea bitumului , va fi ingradit cu indicatoare de avertizare sau


interdictie.

Se interzice amplasarea utilajelor de topit bitum in locuri unde exista posibilitatea degajarii
vaporilor de substante inflamabile sau combustibile.

In apropierea cazanului de topit bitum, se va amenaja un panou prevazut cu mijloace necesare


pentru stingerea incendiilor. Se vor respecta prevederile din normele specifice de protectie a
muncii pentru lucrari de izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorosive.

Page 22 of 24
62.Transportul bitumului se va realiza in vase inchise, cu continutul pana la ¾ din capacitate.
Vasele cu care se transporta bitumul pe acoperis vor fi asezate pe o platforma special executata
care tine seama de panta acoperisului. De asemenea, trebuie luate masuri ca bitumul fierbinte sa
nu curga de pe acoperis.

67.  Reparatiile la jgheaburi, sorturi, burlane si pazii se vor face pe schela exterioara, ancorata de
partile solide ale constructiei.

68.  Repararea invelitorilor din tigle, olane, placi de azbociment cat si monatarea caciulilor
deasupra cosurilor de fum se vor efectua dupa amenajarea unei podine de lucru sau schele.

69.  Se interzice aruncarea oricaror materiale sau scule de pe acoperis. Zilnic, dupa terminarea
lucrului se va curata acoperisul.

70.  Pe timp nefavorabil (ploaie, ceata, polei sau ninsoare) se interzice efectuarea lucrarilor de
reparatii la acoperis.

71.  La lucrarile cu bitum fierbinte nu este admis personal cu boli de piele, boli respiratorii,
conjunctivite, afectiuni gastrointenstinale, precum si femei care alapteaza.

72.  Repararea tencuielilor interioare pe suprafete intinse se va executa de pe schele rezistente cu


podine continui; se admite a se lucra pe scari duble numai la mici reparatii(de exemplu astupari
goluri, treceri conducte). Este interzisa folosirea improvizatiilor in realizarea sau sprijinirea
podinelor.

73.  Lucrarile de finisaj la exterior se vor executa de pe schele. Se interzice executarea lucrarilor
simultan la doua niveluri aflate pe aceeasi verticala.

74.  Dupa terminarea lucrului, se vor evacua de pe schele resturile de materiale si sculele.

75.  La repararea pardoselilor se vor utiliza scule in buna stare de functionare. Pe timpul repararii
pardoselii, cablurile electrice care o traverseaza vor fi scoase de sub tensiune.

76.  Lucrarile de zugraveli si vopsitorii interioare se vor executa de pe schele interioare sau de pe
scari duble; utilizarea scarilor simple este permisa la lucrari de pana la 3 m inaltime.

77.  Fierberea uleiului de in in aer liber si transportul lui in vase deschise sunt interzise. Vasele
utilizate la transportul uleiului de in vor fi inchise si umplute la ¾ din capacitatea lor.

78.  Lucrarile la care se folosesc substante inflamabile (de ex. Benzina, nitrolacuri, petrol etc.) se
vor executa de catre lucratorii calificati si instruiti pentru utilizarea acsetora.

79.  Finisajul interior cu vopsele care degaja substante toxice se executa cu ferestrele deschise
sau asigurandu-se ventilatie. La aplicarea vopselei prin pulverizare, se va asigura ventilatia
corespunzatoare sau se vor dota lucratorii cu masti contra noxelor.

80.  In incaperile unde se intrebuinteaza nitrolacuri, combustibili si alte substante care degaja
gaze inflamabile este interzisa flacara deschisa sau producerea de scantei.

81.  In timpul arderii cu lampa de benzina a vopselei vechi, se va asigura o buna aerisire.

La depozitarea si indepartarea deseurilor rezultate in urma procesului tehnologic (de ex. Vopsele,
uleiuri, lacuri, solventi etc.) se vor respecta reglementarile in vigoare.

Lucratorii care utilizeaza substante toxice vor fi supusi controlului medical conform
reglementarilor Ministerului Sanatatii.

Page 23 of 24
82.  Camerele vopsite in ulei vor fi aerisite. Se interzice stationarea sau cazarea lucratorilor in
aceste incaperi minimum 24 ore dupa vopsire.

83.  La executarea lucrarilor de zugraveli cu preparate pe baza de apa, conductorii ele ctrici aflati in
incapere vor fi scosi de sub tensiune.

84.  Taierea geamurilor se va face in spatiile destinate acestei operatiuni; deseurile se vor colecta
in lazi.

85.  Montarea geamurilor la luminatoare se va face de pe o podina de lucru continua. Se interzice


accesul persoanelor sub locul de lucru.

86.  Subzidirea fundatiilor sau a peretilor cladirilor existente, va fi executata dupa proiecte sau
fise tehnologice si sub supravegherea permanenta a conducatorului lucrarii.

87.  In cazul in care in timpul executiei se constata deplasari sau deformari ale constructiei, se vor
lua masuri urgente pentru indepartarea lucratorilor din zona si adapostirea intr-un loc sigur.

88.  Se interzice continuarea lucrarilor de subzidire atunci cand se constata deformari ale
terenului din zona respectiva.

89.  Inainte de inceperea lucrarilor de demolare se va proceda la examinarea nu numai a a


obiectivelor de constructii propuse pentru demolare si a cladirilor din imediata vecinatate in
scopul obtinerii informatiilor necesare asupra rezistentei si stabilitatii acestora. Toate
observatiile din inspectia vizuala a cladirilor si uneori, dupa caz, din sondaje si incercari
nedistructive, vor fi cuprinse intr-un proces verbal pe baza caruia se alege metoda de lucru si se
intocmeste proiectul de organizare a lucrarilor de demolare a constructiilor. Lucrarile de
demolare propriu-zise se vor executa conform proiectelor avizate si aprobate.

85.Este interzis lucrul la ferastraiele circulare daca acestea nu sunt dotate cu dispozitive de
protectie, daca

acestea sunt defecte si nu sunt corespnzatoare tipo- dimensiunilor masinii si sarcinii de lucru.

86.Este interzis a se lucra la ferastraiele circulare daca dispozitivele de protectie nu asigura:

- acoperirea partii active a panzei taietoare

- limitarea urmarilor fenomenului de recul

- oprirea patrunderii mainii lucratorului in zona de taiere a panzei

87. Este interzisa folosirea panzelor taietoare care prezinta crapaturi, fisuri, excentritati, sau mai
mult de

doi dinti lipsa, si care sa nu fie consecutivi.

88. Este interzisa orice incercare de franare a panzei taietoare cu diverse obiecte sau cu bucati de
material lemnos.

89. Este interzis lucratorului sa stea, in pozitia de lucru sau in repaus, in planul panzei taietoare.
Pozitia

trebuie sa fie in lateralul planului panzei taietoare si in fata acesteia.

Page 24 of 24