Sunteți pe pagina 1din 222

S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.

EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

RAPORTUL PRIVIND EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE SI


IMBOLNAVIRE PROFESIONALA

Raportul cuprinde rezumatul evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire


profesională specifice activităţ ilor care se desfăşoară în cadrul societăţii S.C. ANALKO
ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
Evaluare riscurilor de accidentare şi îmboln ăvire profesionala specifice activităţilor care se
desfăşoara în cadrul S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L., face parte din proiectul
„SERVICII DE EVALUARE A RISCURI, PREGATIRE MODULE, SERVICII DE INSTRUIRE
SPECIALIZATE ÎN SANATATEA ŞI SECURITATEA MUNCII, ÎN PREVENIREA BOLILOR
PROFESIONALE, INSTRUIRE SI ASISTARE ECHIPA PENTRU ASIGURAREA
PERMANENTA A SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA (EAP)”, cod CPV: 98300000-6
(servicii diverse), proiect POSDRU 50781.
Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională s-a efectuat pentru 14
locuri de muncă.

Pentru evaluare s-a utilizat „Metoda de evaluare a riscurilor de accidentare şi


îmbolnăvire profesională la locurile de muncă”, elaborată de către specialişti din cadrul INCDPM
şi avizată de MMSSF în anul 1993.

Metoda respectă principiile evaluării prevă zute în art. 7 din Legea 319/2006 conform
cărora evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc de accidentare şi
îmbolnăvire profesională şi determinarea nivelului de risc, pe baza combinaţiei dintre gravitatea
şi probabilitatea consecinţei maxime previzibile.

Pentru toate cele 14 locuri de muncă evaluarea s-a efectuat pe toate patru elementele
sistemului de muncă: Executant, Mijloace de Producţie, Sarcină de Muncă, Mediu de
Muncă.

Sistemul de muncă este alcătuit din patru componente: EXECUTANT - SARCINĂ DE


MUNCĂ - MIJLOACE DE PRODUCŢIE - MEDIU DE MUNCĂ.
• EXECUTANTUL reprezintă omul implicat nemijlocit în realizarea sarcinii de muncă.
• SARCINA DE MUNCĂ reprezintă totalitatea acţiunilor pe care trebuie să le
efectueze executantul în vederea realizării scopului sistemului de muncă. Ea este
circumscrisă de demersurile comportamentale ale executantului în raport cu
mijloacele de producţie şi cu mediul de muncă.
• Executantul se raportează la sarcină prin intermediul aptitudinilor, cunoştinţelor sale
profesionale, deprinderilor etc.
• MIJLOACELE DE PRODUCŢIE reprezintă totalitatea mijloacelor de muncă (clădiri,
instalaţii, maşini, unelte, mijloace de transport etc.) şi a obiectelor muncii (materii
prime, produse intermediare etc.) utilizate în procesul de producţie a bunurilor
materiale.
• MEDIUL DE MUNCĂ reprezintă ambianţa în care executantul îşi desfăşoară
activitatea.

Nivelul de risc global calculat pentru S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
este de 2,69 ceea ce reprezintă, conform scalei de încadrare a nivelurilor de risc/securitate un
nivel de risc mic.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Nivelul de risc global a fost calculat ca medie ponderată a nivelurilor de risc pentru cele
14 locuri de muncă nominalizate în societate:

¾ Ambalator manual 2,65


¾ Incarcator marfa 3,00
¾ Instalator 2,69
¾ Lacatus mecanic 2,72
¾ Vopsitor 2,74
¾ Sofer 2,83
¾ Operator date 2,49
¾ Inginer chimist 2,76
¾ Economist 2,56
¾ Agent vanzari 2,83
¾ Secretara 2,60
¾ Marcator piese 2,72
¾ Operator masinist 2,58
¾ Personal necalificat ape reziduale 2,60

Pentru fiecare loc de muncă au fost propuse şi măsurile de prevenire a riscurilor


corespunzătoare fiecărui factor de risc identificat.
Nivelul de risc pentru fiecare activitate în parte a fost calculat ca medie ponderată a
nivelurilor de risc rezultate pentru fiecare risc propriu celor patru elemente ale sistemului de
muncă: mijloace de producţie, sarcină de muncă, mediu de muncă, executant.
Din analiza celor 14 locuri de munca evaluate se poate constata că nivelurile de risc
rezultate în urma evaluării sunt apropiate ca valoare, cuprinse în intervalul 2,49 (Sofer) şi 3,00
(Incarcator marfa). Evaluarea celor 14 locuri de munca a fost fundamentata pe analiza
echipamentelor de munca, asubstantelor si preparatelor pe cre le folosesc in productie si a
mediului de munca
Din evaluarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnavire profesionala au rezultat
urmatorii factori de risc majori pentru care s-au stabilit masuri de prevenire si protectie care vor
fi implementate pentru a controla, gestiona si a reduce riscurile la locul de munca

Nr. FACTOR DE RISC MASURI DE PREVENIRE SI TIPUL MASURII


crt. PROTECTIE
0 1 2 3
In cadrul instruirilor generale, organizatorica
la locul de muncă şi
periodice, lucrătorii vor fi
instruiţi privind efectuarea
corectă a operaţiilor de lucru
Strivirea mâinilor sau la maşina de ambalat
antrenarea obiectelor de (executare operaţii, intervenţii
1. vestimentaţie la efectuarea neautorizate pentru care
unor operaţii neprevăzute în trebuie apelat personal
zona elementelor în mişcare ale calificat, vestimentaţie
maşinii de ambalat. strânsă pe lângă corp, părul
strâns etc.) şi riscurile de
accidentare la care se expun
în cazul efectuării
defectuoase a acestor
operaţii.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3
In cadrul instruirilor generale, tehnica
la locul de muncă şi
Utilizarea maşinii de ambalat periodice, lucrătorii vor fi
instruiţi privind interdicţia de
2. fără apărătorile de protecţie ale
utilizare a maşinii de ambalat
elementelor în mişcare.
fără a fi montate apărătorile
de protecţie ale elementelor
în mişcare.
Asigurarea dotării lucrătorilor organizatorica
cu echipament individual de
protecţie (cască, mănuşi,
bocanci cu bombeu metalic
etc.)
In cadrul instruirilor generale, organizatorica
la locul de muncă şi
periodice, lucrătorii vor fi
instruiţi privind obligaţia de a
Neutilizarea mijloacelor utiliza corect şi curent
3. individuale de protecţie echipamentul individual de
adecvate (încălţăminte, mănuşi, protecţie din dotare şi
cască) riscurile la care se expun în
cazul nerespectării acestei
obligaţii
Verificarea permanentă organizatorica
(aleator) de către
conducătorul locului de
muncă a utilizării de către
lucrători a echipamentului
individual de protecţie, în
mod corect şi curent.
In cadrul instruirilor generale, organizatorica
la locul de muncă şi
periodice, lucrătorii vor fi
Lovire prin căderea/răsturnarea instruiţi privind depozitarea
corectă a echipamentelor de
4. unor echipamente de muncă muncă (scule, dispozitive
sau materiale amplasate etc.) şi a materialelor
incorect (profilelor) şi riscurile la care
se expun în cazul executării
defectuoase a acestor
operaţii.
Dotarea lucrătorilor cu tehnica
mănuşi de protecţie.
In cadrul instruirilor generale,
la locul de muncă şi
periodice, lucrătorii vor fi
Arsuri prin contactul accidental instruiţi privind riscul de arsuri
5. cu suprafeţe fierbinţi (profile în cazul contactului
scoase din cuptor) accidental cu suprafeţele
fierbinţi ale profilelor scoase
din cuptor şi evitarea acestui
risc prin executarea corectă a
manevrelor şi utilizarea
echipamentului individual de
protecţie din dotare.
S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.
S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3
Efectuarea de determinări tehnica
privind nivelul noxelor
Inhalare de vapori toxici sau chimice pe platforma de
caustici în timpul lucrului în acces la bazinele de
6. apropierea bazinelor de decapare şi adoptarea
decapare. măsurilor necesare în funcţie
de nivelele determinate
(instruire, verificare eficienţă
instalaţie de exhaustare)
Efectuarea determinărilor tehnica
nivelului de zgomot şi
adoptarea măsurilor
prevăzute de HG 493/2006 în
funcţie de nivelul de zgomot
7. Expunere la zgomot peste determinat (informare,
valorile limită de expunere semnalizare, asigurare
antifoane, impunerea
obligaţiei utilizării
antifoanelor) luând în
considerare şi operaţiile de
curăţare cu aer comprimat.
Efectuarea la termen a tehnica
reviziilor periodice ale
cuptorului şi ale instalaţiei de
alimentare cu gaze naturale
şi menţinerea evidenţei
Explozie prin acumulări de gaze acestor revizii.
în cazul unor defecţiuni la In cadrul instruirilor generale, organizatorica
8. cuptorul de vopsire sau la la locul de muncă şi
instalaţia de alimentare cu gaze periodice, lucr ătorii vor fi
naturale. instruiţi privind întreruperea
imediată a lucrului, oprirea
alimentării cu gaze şi
anunţarea conducătorului
locului de muncă în cazul
constatării unor scăpări de
gaze.
Electrocutare prin atingere Repararea si intretinerea tehnica
9. directa a unor cabluri electrice instalatiei electrice
cu izolatia deteriorată, stechere corespunzator securitatii
si prize defecte lucratorilor

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3
Repararea şi montarea tehnica
tuturor dispozitivelor de
protecţie
Verificarea stării fizice a
elementelor active ale
Electrocutare prin atingere echipamentelor înainte de
începerea lucrului;
indirectă:
Interzicerea începerii sau
- deficienţe la instalaţia de continuării lucrului dacă se
10.
împământare constată lipsa, deteriorarea
- atingerea unor suprafeţe
metalice aflate accidental sub sau amplasarea incorectă a
dispozitivelor de protecţie;
tensiune Instruirea lucrătorilor şi
verificarea modului în care se
respectă regulile de
securitate.
Efectuarea reparaţiilor numai
de către personal autorizat.
Calamităţi naturale – trăsnet, Instruirea personalului cu organizatorica
11. inundaţie, vânt, viscol, prăbuşiri
de copaci, seisme privire la situaţiile de urgenţă
Instruirea si verificarea organizatorica
respectarii regulilor de
circulaţie pentru pietoni şi
pentru autoturisme
Accidente survenite pe traseul Conştientizarea executantului
de importanţa circulaţiei
de la domiciliu la locul de
12. corecte cu orice mijloc de
muncă şi invers sau în timpul transport
efectuării sarcinilor de muncă Evitarea circulaţiei cu orice
mijloc de transport in stare de
oboseală, sub influenţa
băuturilor alcoolice sau a
narcoticelor
Manevre greşite la preluarea, Aplicarea şi respectarea organizatorica
transportul cutiilor, materialelor, instrucţiunilor privind
13.
adoptarea de metode manipularea manuală a
neergonomice la manipularea
maselor
manuala
Stivuire necorespunzătoare a Respectarea instrucţiunilor şi organizatorica
14. a regulilor privind depozitarea
materialelor materialelor
Nesincronizare de operaţii la Oprirea motorului organizatorica
15. autovehiculului în timpul
transport, încărcare, cu operaţiilor de descărcare /
conducătorul auto
încărcare
Cadere cuve de pe suportii Verificarea gradului de tehnica
corodare al suportilor
16. metalici care sunt corodate de
metalici. Inlocuira partilor
vaporii de acid
metalice corodate
17. Substantele chimice utilizate Respectarea prevederilor tehnica
pentru determinari fiselor tehnice de securitate.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3
Substantele chimice utilizare la Purtare EIP la manipularea organizatorica
18. baile de curatare profile substantelor chimice
aluminiu cat si din statia de
filtrare
Verificarea periodica a tehnica
Flacari, flame datorate traseului de transport gaze
naturale cat si a valvelor de
19. neetanseitatilor instalatiei de
siguranta, arzatoare, robineti
gaze
numai de catre personal
autorizat.
Acordarea de EIP de catre organizatorica
conducatorul locului de
Pulberi pneumoconiogene munca. Purtarea EIP din
20. rezultate din procesul de dotare. Verificarea purtarii
testare EIP-ului.
Efectuarea de controale
medicale periodice
Acordarea de EIP de catre organizatorica
conducatorul locului de
Vapori toxici rezultati din procesul munca. Purtarea EIP din
21. de curatare continut bailor din dotare. Verificarea purtarii
cadrul statiei de epurare EIP-ului.
Efectuarea de controale
medicale periodice
Respectarea distantei de organizatorica
Deplasări, staţionări în zone siguranta fata de
autovehiculele si utilajele
periculoase (pe căile de acces
22. auto, in zonele de acţiune ale aflate in zona
vor fi
utilajelor etc.) Caile de circulatie
semnalizate conform
prevederi reglementate
Cădere liberă: organizatorica
- de scule, piese,
23. subansambluri uşoare Respectarea instrucţiunilor
neasigurate de depozitarea a materialelor
- piese, subansambluri grele
- piese, subansambluri în
momentul montării/demontării
Proiectare de corpuri sau organizatorica
particule:
- la lucrul cu polizoare, maşini
de găurit
- spărturi corpuri abrazive la Dotarea şi purtarea EIP
24. spargerea accidentală
- particule desprinse de la specific
piesele prelucrate
- (stropi, aşchii) în special la
sudarea la poziţie şi la polizare
şi la operaţia de debitare
electrică
Folosirea de mijloace organizatorica
25. improvizate pentru fixarea Utilizarea tehnologiei şi a
pieselor în timpul prelucrării instrucţiunilor de lucru
acestora

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3
Nesincronizări la lucrul în Respecatarea instrucţiunilor organizatorica
26. echipă (în special la transportul
manual al sarcinilor) si a tehologiei de lucru
27. Pardoseala alunecoasa, Refacerea pardoselii. tehnica
denivelata Marcarea cailor de circulatie.
Lovire prin Marcarea zonelor de organizatorica
depozitare. Instruire cu
căderea/răsturnarea unor
28. privare la depozitarea
echipamente de muncă sau
materialelor. Testarea
materiale amplasate incorect
lucratorilor.
Prezenta in atmosfera de lucru Achizitionare EIP. Instruire. organizatorica
29. a aerosolilor cu substante Acordare EIP. Purtarea EIP.
chimice, iritante si agresive Verificare purtare EIP
Stabilirea unui program de organizatorica
Electrocutare la utilizarea unor mentenanta a instalatiri
30. echipamente electrice cu electrice. Efectuarea de
defecte de izolaţie. mentenanta numai de catre
personal autorizat.
Stabilirea unui program de organizatorica
Electrocutare la atingerea mentenanta a instalatiri
31. echipamentelor electrice, electrice. Efectuarea de
cablurilor electrice, prizelor etc. mentenanta numai de catre
cu mâinile ude. personal autorizat. Instruire
personal. Testare personal
Efectuarea de reparatii la tehnica
Electrocutare la efectuarea unor instalatia si echipamentele
intervenţii neautorizate la electrice doar de personal
32. echipamentele şi instalaţiile autorizat. Instruirea
electrice (tablou electric, prize personalului cu privire la
etc.) riscul electrocutarii. Testarea
personalului.
Stabilirea unui program de organizatorica
33. Intretinere necorespunzatoare a verificari periodice a utilajului.
utilajului. Efectuarea de reparatii/revizii
doar de personal autorizat
Lovire prin c ăderea/răsturnarea Efectuarea unui studiu de organizatorica
34. unor profile de aluminiu din logistica privind locul de
rafturile metalice care au fost
amplasate incorect munca
Stabilirea unui program de organizatorica si
Electrocutare la utilizarea unor mentenanta a instalatiri tehnica
35. echipamente electrice cu electrice. Efectuarea de
defecte de izolaţie. mentenanta numai de catre
personal autorizat.
Efectuarea de reparatii la tehnica
Electrocutare la efectuarea unor instalatia si echipamentele
intervenţii neautorizate la electrice doar de personal
36. echipamentele şi instalaţiile autorizat. Instruirea
electrice (tablou electric, prize personalului cu privire la
etc.) riscul electrocutarii. Testarea
personalului.
Suprasolicitarea psihică la Introducerea in programul de organizatorica
37. posturile de lucru cu ecrane de lucru a unor pauze pentru
vizualizare rducerea efortului fizic si
38. Efort static la lucrul pe calculator vizual
S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.
S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3
Achizitionare EIP. Instruire. organizatorica si
Arsuri prin contactul accidental Acordare EIP. Purtarea EIP. tehnica
39. cu suprafeţe fierbinţi (cuptor, Verificare purtare EIP.
profile scoase din cuptor) Verificarea etanseitatii
cuptorulu.
40. Ritm mare de munca datorita Achizitionarea inca unui tehnica
existentei numai a unui cuptor cuptor pentru diminuarea
efortului fizic
Achizitionare EIP. Instruire. tehnica
Proiectare de particule Acordare EIP. Purtarea EIP.
41. metalice, impurităţi la utilizarea Verificare purtare EIP.
incorectă a pistolului de aer Dotarea instalatiilor de aer
comprimat. comprimat cu pistol
antiembolism.
Stabilirea unui program de tehnica
mentenanta a instalatiri
electrice. Efectuarea de
Inceperea operatiei fara mentenanta numai de catre
42. verificarea starii tehnice a personal autorizat. Efectuare
echipamentelor si a legaturii la masuratori PRAM. Instruire
centura de impamintare . cu privire la obligativitatea
verificarilor echipamentelor
tehnice (ex. Cabina vopsire)
inainte de utilizare.
Interventii necorespunzatoare Stabilirea unui program de tehnica
in cazul aparitiei unor defecte mentenanta a instalatiri
43. mecanice sau electrice, fara electrice. Efectuarea de
scoaterea din functiune a mentenanta numai de catre
echipamentului tehnic. personal autorizat.
Stabilirea unui program de tehnica
Utilizarea cabinei de vopsire mentenanta a instalatiri
electrice. Efectuarea de
fara asigurarea functionarii
44. mentenanta numai de catre
continue a instalatiei de
personal autorizat.
ventilatie locala si generala.
Mentenanta cabinei de
vopsire.
Manipulare necorespunzatoare Instruire cu privire la tehnica
la introducerea sau scoaterea
45. instructiunile de lucru.
reperelor in / din cabina de
Testarea periodica
vopsire.
Transportul manual al Dotarea cu o transpaleta tehnica
manuala/carucior pentru
46. ambalajelor pline cu pulberi
usurarea manipularii
pentru vopsire
manuale. Dotarea cu EIP
Lucru sub influenta unor Observarea starii de sanatate organizatorica
47. medicamente sau intr-un stadiu a lucratorilor de catre seful
avansat de oboseala locului de munca. Testarea
prin sondaj a lucratorilor.
Achizitionare EIP. Instruire. organizatorica si
Expunere la praf în timpul Acordare EIP. Purtarea EIP. tehnica
48. operaţiilor de curăţare a Verificare purtare EIP.
cabinei de vopsire. Dotarea instalatiilor de aer
comprimat cu pistol
antiembolism.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3
Expunere la zgomot peste Achizitionare EIP. Instruire. organizatorica si
49. valorile limită de expunere la
utilizarea pistolului cu aer Acordare EIP. Purtarea EIP.
tehnica
comprimat Verificare purtare EIP
Stabilirea unui program de organizatorica si
mentenanta a instalatiri tehnica
Explozie prin acumulări de electrice. Efectuarea de
mentenanta numai de catre
gaze în cazul unor defecţiuni la
personal autorizat. Instruire
50. cuptorul de vopsire sau la
personal.
instalaţia de alimentare cu
Testarea personal.
gaze naturale
Montarea de detectoare de
gaze in hala de productie
langa cuptor.
Instruire SU. Dotarea cu organizatorica si
51. Interventii necorespunzatoare in echipament de stingere tehnica
caz de inceput de incendiu. incendii. Efectuarea de
exercitii privind SU
Efectuarea de reparatii la organizatorica si
Electrocutare la efectuarea instalatia si echipamentele tehnica
unor intervenţii neautorizate la electrice doar de personal
52. echipamentele şi instalaţiile autorizat. Instruirea
electrice (tablou electric, prize personalului cu privire la
etc.) riscul electrocutarii. Testarea
personalului.
Neutilizarea mijloacelor organizatorica si
individuale de protecţie Achizitionare EIP. Instruire. tehnica
53. adecvate (încălţăminte, Acordare EIP. Purtarea EIP.
mănuşi, cască, ochelari de Verificare purtare EIP
protecţie)
Evitarea conducerii în stare de organizatorica si
oboseală şi / sau sub influenţa tehnica
băuturilor alcoolice sau a
Circulaţia sub influenţa medicamentelor.
54. băuturilor alcoolice, a drogurilor, Instruirea şi testarea
sau într-un stadiu avansat de personalului.
oboseală Verificarea atentă de către
coordonatorul activităţii a stării
fizice şi psihice a
conducătorului auto.

Aceşti factori de risc trebuie să stea în atenţia celor care coordonează activităţile
dinS.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L., pentru că oricând se pot manifesta
printr-un eveniment care se poate solda cu victime omeneşti, dar şi cu accidente de
muncă şi boli profesionale.
Concluzia care se impune este ca cei care conduc şi coordonează activitatea să nu fie
influenţaţi de valoarea globală a nivelului de risc (care este o medie ponderată a nivelurilor de
risc a factorilor de risc identificaţi), ci să aibă în vedere aceşti factori de risc cu consecinţa
maximă posibilă DECESUL pentru care trebuie menţinute măsurile de prevenire existente şi
adoptarea măsurilor de prevenire suplimentare propuse în lucrare.
Prin evaluarea făcută şi prin măsurile de prevenire propuse s-a urmărit asigurarea
desfăşurării activităţii în condiţii de securitate pentru executanţi.
Măsurile de prevenire propuse, trebuie să fie aplicate în baza unui program de măsuri stabilit la
nivel de societate, în funcţie de posibilităţile şi condiţiile concrete ale acesteia.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Se recomanda îmbunătăţirea pregă tirii profesionale şi a celei legate de atitudinea faţă de


securitatea şi sănătatea în munca şi bolile profesionale, prin organizarea de cursuri de
specialitate pentru toti angajatii.

Acest lucru nu exclude faptul că, cei care organizează şi conduc activitatea să vină cu
măsuri suplimentare de prevenire impuse de situaţiile concrete care apar permanent.

Grafic nr. 1 - NIVELURILE DE RISC PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ

Nivel de risc 1
4.31 %

Nivel de risc 3
47.98 %

Nivel de risc 2
47.71 %

Grafic nr. 2 - REPARTIŢIA NIVELURILOR DE RISC

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

ITM 45 – 180 zile Invaliditate


12.53 % 1.08 %

Deces

38.01 %

ITM 3 – 45 zile
48.38 %

Grafic nr. 3 - REPARTIŢIA FACTORILOR DE RISC ÎN FUNCŢIE DE CONSECINŢA


MAXIMĂ PREVIZIBILĂ

Executant
32.75 % Mijloace de productie
30.19 %

Sarcina de munca Mediu de munca


14.69 % 22.37 %

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

AMBALATOR
1.1. PROCESUL DE MUNCA

Ambalatorul isi desfasoara activitatea in incinta societatii, asigurand pregatirea, paletarea si


ancorarea profilelor in vederea expedierii catre beneficiari.

1.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT

A. MIJLOACE DE PRODUCTIE
- spaţiu de lucru (secţia Producţie);
- masina de aplicat film;
- masina de ambalat;
- profile;

B. SARCINA DE MUNCA
- Pune profilele pe banda
- Aplica filmul de protectie
- Taie filmul la dimensiuni
- Aseaza profilul pe masina care aplica filmul
- Introduc profilele in masina
- Supraveghează procesul de aplicare film protector
- Ambaleaza
- Pune pe masina folia pe culori, dimensiuni
- Ridica profilele de pe carucioare si de pe banda
- Trece profilele prin masina de ambalat
- Pune scotch la capete
- La final ia de pe banda transportoare profilele
- Aseaza profilele in pachete in fctie de tip, culuri greutate ( max 300 - 400 kg)
- Leaga cu banda sau sfoara de nyloN
- Pune cartoane la colturi
- Ancoreaza profilele in containere
- Asigură curăţenia la locul de muncă

C. MEDIUL DE MUNCA
Activitatea se desfăşoară în hala societ ăţii, în secţia Produc ţie. Spaţiul în care este amplasat
locul de muncă permite asigurarea unui microclimat adecvat activităţilor desfăşurate din punct
de vedere al:
- iluminatului (combinat - natural şi artificial de tip general),
- calităţii aerului (se asigură aerisirea spaţiilor de lucru prin ventilare naturală şi
mecanică iar noxele chimice sunt sub limitele maxime admisibile),
- temperaturii aerului şi curenţilor de aer
Nu s-au înregistrat accidente, accidente uşoare, incidente sau boli profesionale

1.3. FACTORII DE RISC IDENTIFICATI


A. MIJLOACE DE PRODUCŢIE

► FACTORI DE RISC MECANIC


• Lovire de către mijloacele de transport, la deplasarea regulamentară a executantului,
în timpul efectuării unor sarcini de muncă.
• Tăiere/înţepare în muchii tăietoare/ascuţite ale echipamentelor de muncă
• Lovire prin căderea/răsturnarea unor echipamente de muncă sau materiale amplasate
incorect
S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.
S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

► FACTORI DE RISC ELECTRIC

• Electrocutare la utilizarea unor echipamente electrice cu defecte de izolaţie.

► FACTORI DE RISC TERMIC


• Arsuri în cazul producerii unor incendii în spaţiile de lucru
• Arsuri prin contactul accidental cu suprafeţe fierbinţi

► FACTORI DE RISC CHIMIC


• Intoxicaţie cu fum în cazul producerii unor incendii în spatiile de lucru
• Inhalare de vapori toxici sau caustici în tImpul lucrului în apropierea bazinelor de
decapare.

B. MEDIUL DE MUNCA
► FACTORI DE RISC FIZIC
• Expunere la curenţi de aer.
• Expunere la temperaturi ridicate pe tImp de vară (caniculă)
• Expunere la zgomot peste valorile limită de expunere
• Explozie prin acumulări de gaze în cazul unor defecţiuni la cuptorul de vopsire sau la
instalaţia de alimentare cu gaze naturale.

C. SARCINA DE MUNCA
► SOLICITARE FIZICA
● Poziţie preponderent ortostatică (pe aproape toată durata schimbului de lucru)

D. EXECUTANT
► EXECUTARE DEFECTUOASĂ DE OPERAŢII
• Electrocutare la atingerea echipamentelor electrice, cablurilor electrice, prizelor etc. cu
mâinile ude.
• Lovire prin răsturnarea unor obiecte depozitate incorect în spaţiile anexe
• Lovire prin răsturnarea profilelor de pe maşina de ambalat, la manevrarea
necorespunzătoare

► NESINCRONIZĂRI DE OPERAŢII
• Lovire prin răsturnarea/balansul materialelor transportate în cazul nesincronizării
operaţiilor cu macaragiul sau cu alţi lucrători.
► EFECTUAREA DE OPERAŢII NEPREVĂZUTE DE SARCINA DE MUNCĂ
• Lovirea de către mijloacele de transport la circulaţia pe drumurile publice pe ruta
domiciliu-serviciu sau în interes de serviciu.
• Lovire de către mijloacele de transport la staţionarea pe căile de rulare sau în raza de
acţiune a acestora în incinta unităţii (la încărcarea/descărcarea materialelor)
• Lovire la efectuarea unor operaţii neprevăzute de sarcina de muncă (staţionare în
zona sarcinii macaralei în timpul transportului, echilibrarea sarcinii cu mâna etc.)
• Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare pe suprafeţe de circulaţie lucioase, ude sau
acoperite cu gheaţă
• Cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare în timpul deplasării.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

• Cădere de la acelaşi nivel prin împiedicare pe suprafeţe denivelate sau cu obstacole


• Electrocutare Ia efectuarea unor intervenţii neautorizate la echipamentele şi instalaţiile
electrice (tablou electric, prize, maşină de ambalat etc.)
• Strivirea mâinilor sau antrenarea obiectelor de vestIimentaţie la efectuarea unor
operaţii neprevăzute în zona elementelor în mişcare ale maşinii de ambalat.

► OMISIUNI
• Neutilizarea mijloacelor individuale de protecţie adecvate (încălţăminte, mănuşi, cască)
• Utilizarea maşinii de ambalat fără apărătorile de protecţie ale elementelor în mişcare.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

NUMĂR DE PERSOANE EXPUSE: 7


S.C. ANALKO ALUMINIUM FIŞĂ DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: 8h/zi
INDUSTRY S.R.L. AMBALATOR MANUAL ECHIPA DE EVALUARE: Marian Eremia,
Floare Garagau, Mariana Militaru
COMPONENT FACTORI DE CONSECINTA CLASA CLASA DE NIVEL DE
FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE DE
A SISTEMULUI RISC RISC (descriere, parametri ) MAXIMA GRAVITA PROBABILIT RISC
DE MUNCA IDENTIFICAŢI PREVIZIBILA ATE
TE
0 1 2 3 4 5 6
1. Lovire de către mijloacele de transport, la deplasarea
regulamentară a executantului, în timpul efectuării unor sarcini DECES 7 1 3
Factori de risc de muncă.
2. Tăiere/înţepare în muchii tăietoare/ascuţite ale ITM 2 5 3
mecanic echipamentelor de muncă 3-45 zile
3. Lovire prin căderea/răsturnarea unor echipamente de DECES 7 1 3
muncă sau materiale amplasate incorect
MIJLOACE DE Factori de risc 4. Electrocutare la utilizarea unor echipamente electrice cu DECES 7 1 3
electric defecte de izolaţie.
PRODUCTIE 5. Arsuri în cazul producerii unor incendii în spaţiile de lucru ITM 3 1 2
Factori de risc 45-180 zile
termic 6. Arsuri prin contactul accidental cu suprafeţe fierbinţi ITM 2 5 3
3-45 zile
7. Intoxicaţie cu fum în cazul producerii unor incendii în ITM 3 1 2
Factori de risc spatiile de lucru 45-180 zile
chimic 8. Inhalare de vapori toxici sau caustici în tImpul lucrului în ITM 3 3 3
apropierea bazinelor de decapare. 45-180 zile
9. Expunere la curenţi de aer. ITM 2 2 2
MEDIU DE Factori de risc 3-45 zile
MUNCĂ fizic 10. Expunere la temperaturi ridicate pe tImp de vară ITM 2 2 2
(caniculă) 3-45 zile

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3 4 5 6
MEDIU DE Factori de risc 11. Expunere la zgomot peste valorile limită de expunere INV. gr.lll 4 2 3

MUNCĂ fizic 12. Explozie prin acumulări de gaze în cazul unor defecţiuni
la cuptorul de vopsire sau la instalaţia de alimentare cu gaze DECES 7 1 3
naturale.
SARCINA DE Solicitare fizică 13. Poziţie preponderent ortostatică (pe aproape toată durata INV. gr.lll 4 1 2
MUNCĂ schimbului de lucru)
14. Electrocutare la atingerea echipamentelor electrice, DECES 7 1 3
cablurilor electrice, prizelor etc. cu mâinile ude.
Executare
15. Lovire prin răsturnarea unor obiecte depozitate incorect ITM 2 2 2
defectuoasă de în spaţiile anexe 3-45 zile
operaţii 16. Lovire prin răsturnarea profilelor de pe maşina de ITM 2 2 2
ambalat, la manevrarea necorespunzătoare 3-45 zile
Nesincronizări 17. Lovire prin răsturnarea/balansul materialelor transportate ITM
în cazul nesincronizării operaţiilor cu macaragiul sau cu alţi 3 2 2
de operaţii 45-180 zile
lucrători.
18. Lovirea de către mijloacele de transport la circulaţia pe 7 1 3
drumurile publice pe ruta domiciliu-serviciu sau în interes de DECES
EXECUTANT serviciu.
19. Lovire de către mijloacele de transport la staţionarea pe 7 1 3
căile de rulare sau în raza de acţiune a acestora în incinta DECES
Efectuarea de unităţii (la încărcarea/descărcarea materialelor)
20. Lovire la efectuarea unor operaţii neprevăzute de sarcina ITM
operaţii
de muncă (staţionare în zona sarcinii macaralei în timpul 3 2 2
neprevăzute de transportului, echilibrarea sarcinii cu mâna etc.) 45-180 zile
sarcina de
muncă 21. Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare pe suprafeţe de ITM 3 2 2
circulaţie lucioase, ude sau acoperite cu gheaţă 45-180 zile
22. Cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare în timpul ITM 3 2 2
deplasării. 45-180 zile
23. Cădere de la acelaşi nivel prin împiedicare pe suprafeţe ITM 3 2 2
denivelate sau cu obstacole 45-180 zile

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3 4 5 6
Efectuarea de 24. Electrocutare Ia efectuarea unor intervenţii neautorizate 7 1 3
la echipamentele şi instalaţiile electrice (tablou electric, prize, DECES
operaţii
maşină de ambalat etc.)
neprevăzute de
25. Strivirea mâinilor sau antrenarea obiectelor de
sarcina de 4 2 3
vestIimentaţie la efectuarea unor operaţii neprevăzute în zona INV. gr.lll
EXECUTANT muncă
elementelor în mişcare ale maşinii de ambalat.
26. Neutilizarea mijloacelor individuale de protecţie adecvate DECES 7 1 3
Omisiuni (încălţăminte, mănuşi, cască)
27. Utilizarea maşinii de ambalat fără apărătorile de protecţie DECES 7 1 3
ale elementelor în mişcare.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Nivelul de risc global al fisa de evaluare a locului de muncă ambalator manual

7
R ⋅r

2
N i i 0 ⋅ (7 ⋅ 7) + 0 ⋅ (6 ⋅ 6) + 0 ⋅ (5 ⋅ 5) + 0 ⋅ (4 ⋅ 4) + 15 ⋅ (3 ⋅ 3) + 12 ⋅ (2 ⋅ 2) + 0 ⋅ (1 ⋅1) 183
Ambalator manual
= i=1
= = = 2,65
7 0 ⋅ 7 + 0 ⋅ 6 + 0 ⋅ 5 + 0 ⋅ 4 + 15 ⋅ 3 + 12 ⋅ 2 + 0 ⋅1 69
∑ Ri ⋅ ri
i=1

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3

2,65

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 Nrg
Grafic 1 - NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

LEGENDǍ

Lovire de către mijloacele de transport, la deplasarea regulamentară a executantului,


F1-
în timpul efectuării unor sarcini de muncă.
F2- Tăiere/înţepare în muchii tăietoare/ascuţite ale echipamentelor de muncă
F3- Lovire prin căderea/răsturnarea unor echipamente de muncă sau materiale
amplasate incorect
F4- Electrocutare la utilizarea unor echipamente electrice cu defecte de izolaţie.
F5- Arsuri în cazul producerii unor incendii în spaţiile de lucru
F6- Arsuri prin contactul accidental cu suprafe ţe fierbin ţi (profile scoase din
F7- cuptor) Intoxicaţie cu fum în cazul producerii unor incendii în spatiile de lucru
Inhalare de vapori toxici sau caustici în tImpul lucrului în apropierea bazinelor de
F8-
decapare.
F9- Expunere la curenţi de aer.
F10- Expunere la temperaturi ridicate pe timp de vară (caniculă)
F11- Expunere la zgomot peste valorile limită de expunere
F12- Explozie prin acumulări de gaze în cazul unor defecţiuni la cuptorul de vopsire sau la
instalaţia de alimentare cu gaze naturale.
F13- Poziţie preponderent ortostatică (pe aproape toată durata schimbului de lucru)
F14- Electrocutare la atingerea echipamentelor electrice, cablurilor electrice, prizelor etc.
cu mâinile ude.
F15- Lovire prin răsturnarea unor obiecte depozitate incorect în spaţiile anexe
F16- Lovire prin răsturnarea profilelor de pe maşina de ambalat, la manevrarea
necorespunzătoare
F17- Lovire prin răsturnarea/balansul materialelor transportate în cazul nesincronizării
operaţiilor cu macaragiul sau cu alţi lucrători.
F18- Lovirea de către mijloacele de transport la circulaţia pe drumurile publice pe ruta
domiciliu-serviciu sau în interes de serviciu.
F19- Lovire de către mijloacele de transport la staţionarea pe căile de rulare sau în raza de
acţiune a acestora în incinta unităţii (la încărcarea/descărcarea materialelor)
F20- Lovire la efectuarea unor operaţii neprevăzute de sarcina de muncă (staţionare în
zona sarcinii macaralei în timpul transportului, echilibrarea sarcinii cu mâna etc.)
F21- Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare pe suprafeţe de circulaţie lucioase, ude sau
acoperite cu gheaţă
F22- Cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare în timpul deplasării.
F23- Cădere de la acelaşi nivel prin împiedicare pe suprafeţe denivelate sau cu obstacole
F24- Electrocutare Ia efectuarea unor intervenţii neautorizate la echipamentele şi
instalaţiile electrice (tablou electric, prize, maşină de ambalat etc.)

F25- Strivirea mâinilor sau antrenarea obiectelor de vestIimentaţie la efectuarea unor


operaţii neprevăzute în zona elementelor în mişcare ale maşinii de ambalat.

F26- Neutilizarea mijloacelor individuale de protecţie adecvate (încălţăminte, mănuşi,


cască)
F27- Utilizarea maşinii de ambalat fără apărătorile de protecţie ale elementelor în mişcare.
S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.
S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

FIŞA DE MĂSURI DE PREVENIRE PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ AMBALATOR MANUAL

NIVEL
NR. FACTORI DE RISC DE MĂSURI DE COMBATERE PROPUSE
RISC
0 1 2 3
Electrocutare la atingerea echipamentelor electrice, cablurilor In cadrul instruirilor generale, la locul de muncă şi periodice,
1. 3 lucrătorii vor fi instruiţi privind riscul de electrocutare la atingerea
electrice, prizelor etc. cu mâinile ude.
cu mâinile ude a echipamentelor electrice.
Lovirea de către mijloacele de transport la circulaţia pe drumurile In cadrul instruirilor generale, la locul de muncă şi periodice,
2. 3 lucrătorii vor fi instruiţi privind regulile principale de circulaţie pe
publice pe ruta domiciliu-serviciu sau în interes de serviciu.
drumurile publice, ca pietoni.
In cadrul instruirilor generale, la locul de muncă şi periodice,
lucrătorii vor fi instruiţi privind riscul de lovire de către mijloacele
Lovire de către mijloacele de transport la staţionarea pe căile de de transport la staţionarea pe căile de rulare sau în incinta unităţii
3. rulare sau în raza de acţiune a acestora în incinta unităţii (la 3 (la încărcarea/descărcarea materialelor) şi măsurile generale de
încărcarea/descărcarea materialelor) prevenire a acestui risc (evitarea staţionării în faţa sau în spatele
maşinii, atenţionarea conducătorului auto să asigure maşina
împotriva deplasării)
Electrocutare la efectuarea unor intervenţii neautorizate la In cadrul instruirilor generale, la locul de muncă şi periodice,
4. echipamentele şi instalaţiile electrice (tablou electric, prize, 3 lucrătorii vor fi instruiţi să nu efectueze intervenţii neautorizate la
maşină de ambalat etc.) echipamentele şi instalaţiile electrice.
In cadrul instruirilor generale, la locul de muncă şi periodice,
lucrătorii vor fi instruiţi privind efectuarea corectă a operaţiilor de
Strivirea mâinilor sau antrenarea obiectelor de vestimentaţie la lucru la maşina de ambalat (executare operaţii, intervenţii
5. efectuarea unor operaţii neprevăzute în zona elementelor în 3 neautorizate pentru care trebuie apelat personal calificat,
mişcare ale maşinii de ambalat. vestimentaţie strânsă pe lângă corp, părul strâns etc.) şi riscurile
de accidentare la care se expun în cazul efectuării defectuoase a
acestor operaţii.
In cadrul instruirilor generale, la locul de muncă şi periodice,
6. Utilizarea maşinii de ambalat fără apărătorile de protecţie ale 3 lucrătorii vor fi instruiţi privind interdicţia de utilizare a maşinii de
elementelor în mişcare. ambalat fără a fi montate apărătorile de protecţie ale elementelor
în mişcare.

0 1 2 3
S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.
S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Asigurarea dotării lucrătorilor cu echipament individual de protecţie


(cască, mănuşi, bocanci cu bombeu metalic etc.)
In cadrul instruirilor generale, la locul de muncă şi periodice,
Neutilizarea mijloacelor individuale de protecţie adecvate lucrătorii vor fi instruiţi privind obligaţia de a utiliza corect şi curent
7. 3 echipamentul individual de protecţie din dotare şi riscurile la care
(încălţăminte, mănuşi, cască)
se expun în cazul nerespectării acestei obligaţii
Verificarea permanentă (aleator) de către conducătorul locului de
muncă a utilizării de către lucrători a echipamentului individual de
protecţie, în mod corect şi curent.
Lovire de către mijloacele de transport, la deplasarea In cadrul instruirilor generale, la locul de muncă şi periodice,
8. regulamentară a executantului, în timpul efectuării unor sarcini de 3 lucrătorii vor fi instruiţi privind riscul de lovire la executarea unor
muncă. manevre greşite de către conducătorii mijloacelor de transport.
Asigurarea dotării lucrătorilor cu echipament individual de protecţie
(cască, mănuşi, bocanci cu bombeu metalic etc.)
In cadrul instruirilor generale, la locul de muncă şi periodice,
Tăiere/înţepare în muchii tăietoare/ascuţite ale echipamentelor lucrătorii vor fi instruiţi privind obligaţia de a utiliza corect şi curent
9. 3 echipamentul individual de protecţie din dotare şi riscurile la care
de muncă se expun în cazul nerespectării acestei obligaţii (de ex. tăiere la
schimbarea lamei la maşina de tăiat film)
Verificarea permanentă (aleator) de către conducătorul locului de
muncă a utilizării de către lucrători a echipamentului individual de
protecţie, în mod corect şi curent.
In cadrul instruirilor generale, la locul de muncă şi periodice,
Lovire prin căderea/răsturnarea unor echipamente de muncă sau lucrătorii vor fi instruiţi privind depozitarea corectă a
10. 3 echipamentelor de muncă (scule, dispozitive etc.) şi a materialelor
materiale amplasate incorect
(profilelor) şi riscurile la care se expun în cazul executării
defectuoase a acestor operaţii.
Dotarea lucrătorilor cu mănuşi de protecţie.
Arsuri prin contactul accidental cu suprafeţe fierbinţi (profile In cadrul instruirilor generale, la locul de muncă şi periodice,
11. 3 lucrătorii vor fi instruiţi privind riscul de arsuri în cazul contactului
scoase din cuptor) accidental cu suprafeţele fierbinţi ale profilelor scoase din cuptor şi
evitarea acestui risc prin executarea corectă a manevrelor şi
utilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare.

0 1 2 3

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

In cadrul instruirilor generale, la locul de muncă şi periodice,


lucrătorii vor fi instruiţi să verifice vizual starea echipamentelor şi
instalaţiilor electrice înainte de utilizare, să nu le utilizeze dacă
prezintă defecte de izolaţie şi să semnaleze defecţiunile
constatate conducătorului locului de muncă.
Electrocutare la utilizarea unor echipamente electrice cu defecte Echipamentele de muncă electrice vor fi verificate periodic din
12. 3 punct de vedere al calităţii izolaţiei electrice, de personal autorizat,
de izolaţie.
conform prevederilor din cartea tehnică şi se vor remedia
defecţiunile constatate (cabluri deteriorate, elemente de izolaţie
lipsă, legătură la pământ intreruptă)
Instalaţiile electrice vor fi verificate periodic din punct de vedere al
calităţii izolaţiei electrice, de către un electrician autorizat şi se vor
remedia defecţiunile constatate.
Dotarea lucrătorilor cu mănuşi de protecţie.
Arsuri prin contactul accidental cu suprafeţe fierbinţi (profile In cadrul instruirilor generale, la locul de muncă şi periodice,
13. 3 lucrătorii vor fi instruiţi privind riscul de arsuri în cazul contactului
scoase din cuptor) accidental cu suprafeţele fierbinţi ale profilelor scoase din cuptor şi
evitarea acestui risc prin executarea corectă a manevrelor şi
utilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare.
Efectuarea de determinări privind nivelul noxelor chimice pe
14. Inhalare de vapori toxici sau caustici în tITMpul lucrului în 3 platforma de acces la bazinele de decapare şi adoptarea măsurilor
apropierea bazinelor de decapare. necesare în funcţie de nivelele determinate (instruire, verificare
eficienţă instalaţie de exhaustare)
Efectuarea determinărilor nivelului de zgomot şi adoptarea
măsurilor prevăzute de HG 493/2006 în funcţie de nivelul de
15. Expunere la zgomot peste valorile limită de expunere 3 zgomot determinat (informare, semnalizare, asigurare antifoane,
impunerea obligaţiei utilizării antifoanelor) luând în considerare şi
operaţiile de curăţare cu aer comprimat.
Efectuarea la termen a reviziilor periodice ale cuptorului şi ale
instalaţiei de alimentare cu gaze naturale şi menţinerea evidenţei
Explozie prin acumulări de gaze în cazul unor defecţiuni la acestor revizii.
16. cuptorul de vopsire sau la instalaţia de alimentare cu gaze 3 In cadrul instruirilor generale, la locul de muncă şi periodice,
naturale. lucrătorii vor fi instruiţi privind întreruperea imediată a lucrului,
oprirea alimentării cu gaze şi anunţarea conducătorului locului de
muncă în cazul constatării unor scăpări de gaze.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „Ambalator manual” are
valoarea de 2,65, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc
foarte mic spre mic.
Nivelul de securitate este mare spre foarte mare
Nivelul de risc este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 27
factori de risc identificaţi, 16 (saisprezece) factori de risc sunt de valoare 3.
Pentru diminuarea sau eliminarea acestor factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare, cel puţin, masurile generic prezentate în “Fişa de masuri propuse”.
Masurile prevăzute in fişă nu sunt limitative, angajatorul având obligaţia de a adopta oricare
alte măsuri in vederea asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi mediului.
În ceea ce priveşte ponderea factorilor de risc pe sursele generatoare din cadrul sistemului
de muncă, situaţia se prezintă după cum urmează, conform graficul nr.2:
• 21,74% factori proprii mijloacelor de producţie;
• 8,70%, factori proprii mediului de muncă;
• 6,52%, factori proprii sarcinii de muncă;
• 63,04%, factori proprii executantului.

Aceş ti factori de risc trebuie să stea în atenţia celor care organizează şi conduc activitatea
pentru a lua toate măsurile de prevenire propuse încât să se prevină producerea accidentelor.
Analizand ponderea factorilor de risc inacceptabili pe elementele componente ale
sistemului de munca se constata ca 63,04%, sunt factori proprii executantului, fapt care trebuie
avut in vedere de angajator in realizarea de instruiri – testari specifice prin care sa constientizeze
lucratorii de necesitatea cunoasterii atat a acestor factori de risc cat si a modului de diminuare a
lor.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ

Mijloace de productie
21,74 %

Mediu de munca
8,70 %

Executant
63,04 %

Sarcina de munca
6,52 %

Grafic 2 - Ponderea factorilor de risc dupa sursa generatoare din cadrul sistemului de munca

INCARCATOR MARFA

2.1. PROCESUL DE MUNCA

Incarcatorul marfa isi desfasoara activitatea in incinta societatii, asigurand descarcarea si incarcarea
profilelor in vederea atat a introducerii in fluxul de tehnologic de vopsire cat si a expedierii acestora
catre beneficiari.

2.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT

D. MIJLOACE DE PRODUCTIE
- spaţiu de lucru (secţia Producţie);
- carucioare

E. SARCINA DE MUNCA
- preia lamele cu produse vopsite şi le deplasează în spaţiul de descărcare;

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ

- dezleagă profilele de pe dispozitive aşezândule pe cărucioare;


- recupereza elementele de prindere (cuie, etc.);
- manipuleaza profilele
- aseaza cărucioarele în spaţiul indicat de responsabilul locului de muncă;
- temporar poate îndeplini şi alte sarcini de pe fluxul de producţie compatibile cu nivelul calificării sale;

F. MEDIUL DE MUNCA
Activitatea se desfăşoară în hala societăţii, în secţia Producţie. Spaţiul în care este amplasat locul de
muncă permite asigurarea unui microclimat adecvat activităţilor desfăşurate din punct de vedere al:
- iluminatului (combinat - natural şi artificial de tip general),
- calităţii aerului (se asigură aerisirea spaţiilor de lucru prin ventilare naturală şi mecanică iar noxele
chimice sunt sub limitele maxime admisibile),
- temperaturii aerului şi curenţilor de aer
Nu s-au înregistrat accidente, accidente uşoare, incidente sau boli profesionale

2.3. FACTORII DE RISC IDENTIFICATI


C. MIJLOACE DE PRODUCŢIE
► FACTORI DE RISC MECANIC
• Lovire accidentală de către mijlocul de transport la descărcare/încărcare
• Răsturnare de materiale la încărcare/descărcare, transport
• Tăieri, înţepări în muchiile, contururile periculoase

D. MEDIUL DE MUNCA
► FACTORI DE RISC FIZIC

• Variaţii de temperatură la încărcare/descărcare


• Curenţi de aer
• Pulberi de praf în suspensie
► FACTORI DE RISC CHIMIC
• Gaze toxice provenite de la autovehiculele pe care le incarca/ descarca

D. SARCINA DE MUNCA
► SOLICITARE FIZICA
• Efort dinamic la încărcare, descărcare, transport manual
D. EXECUTANT
S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.
S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ
► ACTIUNI GRESITE
• Manevre greşite la preluarea, transportul cutiilor, materialelor, adoptarea de metode
neergonomice la manipularea manuala
• Stivuire necorespunzătoare a materialelor
• Nesincronizare de operaţii la transport, încărcare, cu conducătorul auto
• Deplasări, staţionări în zone interzise
• Cădere prin dezechilibrare, alunecare, păşire în gol, împiedicare
• Cadere de la înălţime prin dezechilibrare, alunecare (de pe scara, platformele, stelaje )

► OMISIUNI
• Neutilizarea echipament individual de protecţie corespunzător

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

NUMAR DE PERSOANE EXPUSE:4


S.C. ANALKO ALUMINIUM FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA MUNCITOR DURATA EXPUNERII: 8 ore
INDUSTRY S.R.L. INCARCATOR MARFA ECHIPA DE EVALUARE: Marian
Eremia, Floare Garagau, Mariana
Militaru
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE CONSECINT CLASA DE NIVEL DE
A MAXIMA CLASA DE
SISTEMULUI DE RISC A FACTORILOR DE RISC (descriere , PROBABILIT
PREVIZIBIL GRAVITATE RISC
MUNCA IDENTIFICATI parametri ) ATE
A
0 1 2 3 4 5 6
1. Lovire accidentală de către mijlocul de DECES 7 1 3
MIJLOACE DE Factori de risc transport la descărcare/încărcare
2. Răsturnare de materiale la INV gr III 4 2 3
PRODUCTIE mecanic încărcare/descărcare, transport
3. Tăieri, înţepări în muchiile, contururile ITM 2 5 3
periculoase 3 - 45 zile
4. Variaţii de temperatură la ITM 2 6 3
Factori de risc încărcare/descărcare 3 - 45 zile
5. Curenţi de aer ITM 2 6 3
MEDIUL DE fizic 3 - 45 zile
MUNCA 6. Pulberi de praf în suspensie ITM 2 5 3
3 - 45 zile
Factori de risc 7. Gaze toxice provenite de la ITM 3 3 3
chimic autovehiculele pe care le incarca/ descarca 45 - 180 zile
SARCINA DE Solicitare fizică 8. Efort dinamic la încărcare, descărcare, ITM 3 3 3
MUNCA transport manual 45 - 180 zile
9. Manevregreşitelapreluarea, ITM
transportul cutiilor, materialelor, adoptarea 3 3 3
EXECUTANT Actiuni gresite de metode neergonomice la manipularea 45 - 180 zile
manuala
10. Stivuire necorespunzătoare a ITM 3 3 3
materialelor 45 - 180 zile
S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.
S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3 4 5 6
11. Nesincronizare de operaţii la transport, DECES 7 1 3
încărcare, cu conducătorul auto
12. Deplasări, staţionări în zone interzise DECES 7 1 3

EXECUTANT Actiuni gresite 13. Cădere prin dezechilibrare, alunecare, DECES 7 1 3


păşire în gol, împiedicare
14. Cadere de la înălţime prin DECES 7 1 3
dezechilibrare, alunecare (de pe scara,
platformele, stelaje )
Omisiuni 15. Neutilizarea echipament individual de DECES 7 1 3
protecţie corespunzător

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Nivelul de risc global al fisa de evaluare a locului de muncă incarcator marfa

7
N = ∑ Ri ⋅ r i 2 = 0 ⋅ (7 ⋅ 7) + 0 ⋅ (6 ⋅ 6) + 0 ⋅ (5 ⋅ 5) + 0 ⋅ (4 ⋅ 4) + 15 ⋅ (3 ⋅ 3) + 0 ⋅ (2 ⋅ 2) + 0 ⋅ (1 ⋅1) = 3,00
Incarcator marfa i=1
7 0 ⋅ 7 + 0 ⋅ 6 + 0 ⋅ 5 + 0 ⋅ 4 + 15 ⋅ 3 + 0 ⋅ 2 + 0 ⋅1
∑ Ri ⋅ ri
i=1

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
3

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 Nrg
Grafic 1 - NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ
LEGENDǍ

F28- Lovire accidentală de către mijlocul de transport la descărcare/încărcare


F29- Răsturnare de materiale la încărcare/descărcare, transport
F30- Tăieri, înţepări în muchiile, contururile periculoase
F31- Variaţii de temperatură la încărcare/descărcare
F32- Curenţi de aer
F33- Pulberi de praf în suspensie
F34- Gaze toxice provenite de la autovehiculele pe care le incarca/ descarca
F35- Efort dinamic la încărcare, descărcare, transport manual

F36- Manevre greşite la preluarea, transportul cutiilor, materialelor, adoptarea de metode


neergonomice la manipularea manuala
F37- Stivuire necorespunzătoare a materialelor
F38- Nesincronizare de operaţii la transport, încărcare, cu conducătorul auto
F39- Deplasări, staţionări în zone interzise
F40- Cădere prin dezechilibrare, alunecare, păşire în gol, împiedicare
F41- Cadere de la înălţime prin dezechilibrare, alunecare (de pe scara, platformele, stelaje )
F42- Neutilizarea echipament individual de protecţie corespunzător

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

FIŞA DE MĂSURI DE PREVENIRE PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ INCARCATOR MARFA

NR. FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A NIVEL


FACTORILOR DE RISC DE RISC MĂSURI DE COMBATERE PROPUSE
0 1 2 3
Lovire accidentală de către mijlocul de transport la Respectarea cailor de circulaţie pentru autovehicule
17. 3 si pentru pietoni
descărcare/încărcare
Marcarea lor.
18. Răsturnare de materiale la încărcare/descărcare, transport 3 Respectarea instrucţiunilor şi a regulilor privind
depozitarea materialelor
19. Tăieri, înţepări în muchiile, contururile periculoase 3
20. Variaţii de temperatură la încărcare/descărcare 3 Dotarea şi purtarea EIP adecvat condiţiilor de lucru
21. Curenţi de aer 3

22. Pulberi de praf în suspensie 3


23. Gaze toxice provenite de la autovehiculele pe care le 3 Oprirea motorului autovehiculului în timpul operaţiilor
incarca/ descarca de descărcare / încărcare
24. Efort dinamic la încărcare, descărcare, transport manual 3 Aplicarea şi respectarea instrucţiunilor privind
Manevre greşite la preluarea, transportul cutiilor,
25. materialelor, adoptarea de metode neergonomice la 3 manipularea manuală a maselor
manipularea manuala
26. Stivuire necorespunzătoare a materialelor 3 Respectarea instrucţiunilor şi a regulilor privind
depozitarea materialelor
27. Nesincronizare de operaţii la transport, încărcare, cu 3 Oprirea motorului autovehiculului în timpul operaţiilor
conducătorul auto de descărcare / încărcare
28. Deplasări, staţionări în zone interzise 3 Respectarea zonelor de lucru şi a căilor de circulaţie
pentru autovehicule
29. Cădere prin dezechilibrare, alunecare, păşire în gol, 3 Atenţie mărită la deplasarea pe căile de circulaţie
împiedicare
30. Cadere de la înălţime prin dezechilibrare, alunecare (de pe 3 Oprirea motorului autovehiculului în timpul operaţiilor
scara, platformele mijloacelor de transport) de descărcare / încărcare

31. Neutilizarea echipament individual de protecţie 3 Purtarea EIP din dotare


corespunzător

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de munc ă Incarcator marfa are valoarea de
3,00 valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mic.
Nivelul de securitate este mare.
Nivelul de risc este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 15 factori
de risc identificaţi, 15 (treizeci) factori de risc sunt de valoare 3.
Pentru diminuarea sau eliminarea acestor factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare, cel puţin, masurile generic prezentate în “Fişa de masuri propuse”.
Masurile prevăzute in fişă nu sunt limitative, angajatorul având obligaţia de a adopta oricare alte
măsuri in vederea asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi mediului.
În ceea ce priveşte ponderea factorilor de risc pe sursele generatoare din cadrul sistemului de
muncă, situaţia se prezintă după cum urmează, conform graficul nr.2:
• 20,00% factori proprii mijloacelor de producţie;
• 26,67%, factori proprii mediului de muncă;
• 6,67%, factori proprii sarcinii de muncă;
• 46,67%, factori proprii executantului.

Aceş ti factori de risc trebuie să stea în atenţia celor care organizează şi conduc activitatea
pentru a lua toate măsurile de prevenire propuse încât să se prevină producerea accidentelor.
Analizand ponderea factorilor de risc inacceptabili pe elementele componente ale sistemului de
munca se constata ca 46,67%, sunt factori proprii executantului, fapt care trebuie avut in vedere de
angajator in realizarea de instruiri – testari specifice prin care sa constientizeze lucratorii de necesitatea
cunoasterii atat a acestor factori de risc cat si a modului de diminuare a lor.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Mijloace de productie
20,00%

Executant
46,67%

Mediu de munca
26,67%

Sarcina de munca
6,67%

Grafic 2 - Ponderea factorilor de risc dupa sursa generatoare din cadrul sistemului de munca

INSTALATOR APĂ – CANAL

3.1. PROCESUL DE MUNCA

Instalatorii execută lucrări de fixare şi susţinere a diverselor piese ale instalaţiei de apă. În principal se
execută montarea elementelor componente, a racordurilor; se revizuieşte starea de funcţionare a
diferitelor elemente componente ale instalaţiei de apă.
Procesul de munca are drept scop :
Realizarea si remedierea defecţiunilor apărute în reţeaua de distribuţie a apei şi a reţelei de
canalizare.

3.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT

G. MIJLOACE DE PRODUCTIE

Scule si echipamente tehnice specifice instalatorului apă-canal (filierele, tarozii, dispozitivele


speciale de îndoit ţevi din oţel şi din P.V.C., trusa de chei fixe şi reglabile);

H. SARCINA DE MUNCA
- Asigura, verifica si răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor sanitare si a canalizării din
incinta societatii;
- Verifica periodic instalaţiile sanitare din incinta societatii si executa remedierile necesare acolo
unde este cazul;
- Răspunde de calitatea si termenul de execuţie a lucrărilor efectuate;
- Semnalează şefului serv. administrativ, toate deficientele apărute la instalaţiile apa-canal din
incinta societatii;

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

- Întocmeşte lista materialelor necesare remedierilor la instalaţiile de apa canal si o supune


avizării şefului serv. administrativ si aprobării conducerii societăţii;
- Realizarea sau nerealizarea sarcinilor de serviciu constituie criterii de salarizare;
- Respecta ROI si deciziile societăţii,
- Respecta regulile de protecţia muncii, de sănătate si securitate in munca si P.S.I.;

I. MEDIUL DE MUNCA
Instalatorul apă - canal îşi desfăşoară activitatea atat în clădire cât şi în curtea societăţii.

3.3. FACTORII DE RISC IDENTIFICATI


E. MIJLOACE DE PRODUCŢIE
FACTORI DE RISC MECANIC
• Organe de maşini în mişcare prindere, antrenare la lucrul cu polizoare electrice sau cu
maşini de găurit
• Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe de lucru

► FACTORI DE RISC TERMIC

• Arsură termică provocată de contactul epidermei cu flacăra lămpii cu gaz


• Temperatură coborâtă a suprafeţelor metalice atinse în mod direct la lucrul în aer liber pe
timp de iarnă

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

FACTORI DE RISC ELECTRIC


• Electrocutare prin atingere directă:
- la deteriorarea izolaţiei uneltelor portabile cu acţionare electrică
- prize deteriorate
- panouri electrice neasigurate prin închidere
- conductori cu izolaţia distrusă în zona ştecherului de alimentare la transformatorul electric de sudare
• Electrocutare prin atingere indirectă - deteriorarea circuitelor de legare la priza de
împământare

F. MEDIUL DE MUNCA
FACTORI DE RISC FIZIC
• Temperatură ridicată vara şi coborâtă iarna la lucrul în aer liber
• Calamităţi naturale – trăsnet, seisme
E. SARCINA DE
MUNCA
SOLICITARE FIZICA
• Poziţii de lucru forţate şi vicioase la executarea unor operaţii

F. EXECUTANT
ACTIUNI
GRESITE
• Folosirea de scule cu defecţiuni
• Nesincronizări la lucrul în echipă
• Deplasări, staţionări în zone periculoase (pe căile de acces auto, in zonele de actiune ale
utilajelor etc.)
• Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare – suprafeţe denivelate,
alunecoase
► OMISIUNI

• Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din


dotare
• Accidente de traseu datorita nerespectarii legislatiei rutiere
S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.
S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

NUMAR PERSOANE EXPUSE: 1


S.C. ANALKO ALUMINIUM FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA DURATA EXPUNERII: 8 h/zi
INDUSTRY S.R.L. INSTALATOR APĂ - CANAL ECHIPA DE EVALUARE: Marian
Eremia, Floare Garagau,
Mariana Militaru
COMPONENTA FACTORI CONSECINT CLASA CLASA
FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE NIVEL
SISTEMULUI DE DE RISC DE RISC (descriere, parametri) A MAXIMA DE PROBABI DE RISC
MUNCA IDENTIFICATI PREVIZIBILA GRAVITATE
LITATE
0 1 2 3 4 5 6
1. Organe de maşini în mişcare prindere, antrenare la lucrul ITM 2 4 2
Factori de risc cu polizoare electrice sau cu maşini de găurit 3 - 45 zile
mecanic 2. Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe de lucru ITM 2 5 3
3 - 45 zile
3. Arsură termică provocată de contactul epidermei cu flacăra ITM 2 4 2
Factori de risc lămpii cu gaz 3 - 45 zile
termic 4. Temperatură coborâtă a suprafeţelor metalice atinse în mod ITM 2 4 2
MIJLOACE DE direct la lucrul în aer liber pe timp de iarnă 3 - 45 zile
PRODUCŢIE 5. Electrocutare prin atingere directă:
- la deteriorarea izolaţiei uneltelor portabile cu acţionare
electrică 7 1 3
Factori de risc - prize deteriorate DECES
- panouri electrice neasigurate prin închidere
electric - conductori cu izolaţia distrusă în zona ştecherului de
alimentare la transformatorul electric de sudare
6. Electrocutare prin atingere indirectă - deteriorarea DECES 7 1 3
circuitelor de legare la priza de împământare

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3 4 5 6
7. Temperatură ridicată vara şi coborâtă iarna la lucrul ITM 2 4 2
MEDIUL DE Factori de risc în aer liber 3- 45 zile
MUNCĂ fizic 8. Calamităţi naturale – trăsnet, seisme DECES 7 1 3

SARCINA Suprasolicitare 9. Poziţii de lucru forţate şi vicioase la executarea ITM 3 4 3


DE MUNCĂ fizicǎ unor operaţii 45- 180 zile
10. Folosirea de scule cu defecţiuni ITM 2 3 2
3- 45 zile
11. Nesincronizări la lucrul în echipă ITM 3 3 3
45- 180 zile
Acţiuni greşite 12. Deplasări, staţionări în zone periculoase (pe căile DECES 7 1 3
de acces auto, in zonele de actiune ale utilajelor
EXECUTANT etc.)
13. Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, ITM 2 5 3
împiedicare – suprafeţe denivelate, alunecoase 3- 45 zile
14. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie ITM 2 4 2
şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare 3- 45 zile
Omisiuni
15. Accidente de traseu datorita nerespectarii legislatiei DECES 7 1 3
rutiere

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Nivelul de risc global al locului de muncă INSTALATOR APĂ - CANAL

15

∑R ⋅r 2
i i 0 ⋅ (7 ⋅ 7) + 0 ⋅ (6 ⋅ 6) + 0 ⋅ (5 ⋅ 5) + 0 ⋅ (4 ⋅ 4) + 9 ⋅ (3 ⋅ 3) + 6⋅ (2 ⋅ 2) + 0 ⋅ (1 ⋅1) 105
N r ,g = i=1
= = = 2,69
Instalator apa−canal 15
0⋅ 7 + 0 ⋅ 6 + 0 ⋅ 5 + 0 ⋅ 4 + 9 ⋅ 3 + 6 ⋅ 2 + 0⋅1 39
∑ Ri ⋅ ri
i=1

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
2,69

2 2 2 2 2 2
2

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 Nr,g

Grafic 1 NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

LEGENDǍ
F43- Organe de maşini în mişcare prindere, antrenare la lucrul cu polizoare electrice sau cu

maşini de găurit
F44- Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe de lucru
F45- Arsură termică provocată de contactul epidermei cu flacăra lămpii cu gaz
F46- Temperatură coborâtă a suprafeţelor metalice atinse în mod direct la lucrul în aer liber pe
timp de iarnă
Electrocutare prin atingere directă:
- la deteriorarea izolaţiei uneltelor portabile cu acţionare electrică
F47- - prize deteriorate
- panouri electrice neasigurate prin închidere
- conductori cu izolaţia distrusă în zona ştecherului de alimentare la transformatorul
electric de sudare
F48- Electrocutare prin atingere indirectă - deteriorarea circuitelor de legare la priza de
împământare
F49- Temperatură ridicată vara şi coborâtă iarna la lucrul în aer liber
F50- Calamităţi naturale – trăsnet, seisme
F51- Poziţii de lucru forţate şi vicioase la executarea unor operaţii
F52- Folosirea de scule cu defecţiuni
F53- Nesincronizări la lucrul în echipă
F54- Deplasări, staţionări în zone periculoase (pe căile de acces auto, in zonele de actiune
ale utilajelor etc.)
F55- Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare – suprafeţe denivelate,
alunecoase
F56- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie
din dotare
F57- Accidente de traseu datorita nerespectarii legislatiei rutiere

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE


Locul de muncǎ: INSTALATOR APĂ – CANAL

Nr. Nivel
Loc de muncă /factori de risc de MĂSURI DE COMBATERE PROPUSE
crt.
risc
0 1 2 3
Dotarea cu EIP
1. Tăiere, înţepare la contactul cu 3 Instruire privind obligativitatea purtării EIP
suprafeţe de lucru Purtarea EIP.
Verificarea prin sondaj a purtării EIP
Electrocutare prin atingere directă:
- la deteriorarea izolaţiei uneltelor
portabile cu acţionare electrică
- prize deteriorate 3 Mentenanţa instalaţiei electrice
2. - panouri electrice neasigurate prin
Verificarea stării fizice a elementelor active ale echipamentelor înainte de începerea lucrului;
închidere
Interzicerea începerii sau continuării lucrului dacă se constată lipsa, deteriorarea sau amplasarea
- conductori cu izolaţia distrusă în
incorectă a dispozitivelor de protecţie;
zona ştecherului de alimentare la
Instruirea lucrătorilor şi verificarea modului în care se respectă regulile de securitate.
transformatorul electric de sudare
Electrocutare prin atingere indirectă -
3. deteriorarea circuitelor de legare la 3
priza de împământare
4. Calamităţi naturale – trăsnet, seisme 3 Instruirea lucrătorilor cu privire la situaţiile de urgenţă
5. Poziţii de lucru forţate şi vicioase la 3 Introducerea in programul de lucru a unor pauze pentru refacerea capacităţii de muncă
executarea unor operaţii
6. Nesincronizări la lucrul în echipă 3 Respectarea instrucţiunilor si a tehnologiei de lucru
Deplasări, staţionări în zone Respectarea distantei de siguranta fata de autovehiculele si utilajele aflate in zona
7. periculoase (pe căile de acces auto, in 3
Caile de circulatie vor fi semnalizate conform prevederi reglementate
zonele de acţiune ale utilajelor etc.)

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3
Cădere la acelaşi nivel prin Eliberarea căilor de acces şi folosirea corespunzătoare a acestora
8. dezechilibrare, alunecare, împiedicare 3 Instruirea lucrătorilor cu privire la modul în care trebuie să se deplaseze în incinta societăţii, astfel încât să fie
– suprafeţe denivelate, alunecoase eliminate riscurile de accidentare
Accidente de traseu datorita Instruirea lucrătorilor cu privire la modul în care trebuie să se deplaseze pe drumurile publice, în conformitate
9. 3 cu legislaţia rutieră în vigoare
nerespectarii legislatiei rutiere
Testarea periodica

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „instalator apă-canal” are
valoarea de 2,69 , valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc
foarte mic spre mic.
Nivelul de securitate este mare spre foarte mare
Nivelul de risc este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 15
factori de risc identificaţi, 9 (nouă) factori de risc sunt de valoare 3.
Pentru diminuarea sau eliminarea acestor factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare, cel puţin, masurile generic prezentate în “Fişa de masuri propuse”.
Masurile prevăzute in fişă nu sunt limitative, angajatorul având obligaţia de a adopta oricare
alte măsuri in vederea asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi mediului.
În ceea ce priveşte ponderea factorilor de risc pe sursele generatoare din cadrul sistemului
de muncă, situaţia se prezintă după cum urmează, conform graficului nr.2:
• 40,00 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
• 13,33 %, factori proprii mediului de muncă;
• 6,67 %, factori proprii sarcinii de muncă;
• 40,00 %, factori proprii executantului.

În graficul 3 este reprezentată repartiţia factorilor de risc în funcţie de consecinţa maximă


posibilă.
Din grafic rezultă faptul c ă 33,33 % din cazuri, consecinţa maximă previzibilă este
DECES, şi cea mai mare valoare se regăseşte la ITM 3-45 zile, de 53,33%.
Aceş ti factori de risc trebuie să stea în atenţia celor care organizează şi conduc activitatea
pentru a lua toate măsurile de prevenire propuse încât să se prevină producerea accidentelor.
Analizand ponderea factorilor de risc inacceptabili pe elementele componente ale
sistemului de munca se constata ca 40,00%, sunt factori proprii mijloacelor de productie fapt care
trebuie avut in vedere privind programarea si realizarea activitatilor de mentenanta iar 40,00%,
factori proprii executantului, obiectiv pentru realizarea de instruiri – testari specifice prin care sa se
constientizeze lucratorii de necesitatea cunoasterii atat a acestor factori de risc cat si a modului de
diminuare a lor.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ

MIJLOACE
EXECUTANT DE PRODUCŢIE
40,00 % 40,00 %

SARCINA MEDIU
DE MUNCĂ
DE MUNCĂ 13,33 %
6,67 %

Grafic 2 - PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPA SURSA GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCA

LACATUS MECANIC

4.1. PROCESUL DE MUNCA


În cadrul atelierului se execută o gamă variată de lucrări de natură mecanică, începând cu debitarea
materialului pentru realizarea de confectii metalice, precum si orice interventii mecanice in cadrul
organizatiei.

4.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT

A. MIJLOACE DE PRODUCTIE
− maşina de debitat cu disc abraziv - flex
- masina de gaurit
- aparat electric de sudura
- electrozi
- scule de mana: chei, surubelnite, ciocan, cleste, patent
- grund
- vopsea

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ
- diluant

B. SARCINA DE MUNCA
Lucrările se execută în baza atribuţiilor de serviciu şi constau în:
- Informare asupra lucrărilor ce urmează a fi efectuate pe ziua în curs sau continuarea
lucrărilor din ziua precedentă ;
- studierea documentaţiei tehnice de execuţie;
- în caz de lucrări deosebite se face o instruire tehnică la faţa locului;
- constituirea bazei materiale necesare efectuării lucrării;
- verificarea stării tehnice a uneltelor, dispozitivelor şi a utilajelor de lucru;
- executarea lucrărilor specifice după cum urmează:
- montare/demontare
- sortare piese, subansambluri
- verifică toate piesele şi subansamblurile înaintea montării
- montaj final
- reglaje după caz
- raportează stadiile lucrării conducătorului direct al locului de muncă şi se supune
verificării acestuia
- participă la orice intervenţei în cadrul unităţii.

C. MEDIUL DE MUNCA
Executanţii îşi desfăşoară activitatea atât în incinta atelierului, cât şi pe teren, în aer liber.
Nivelul de iluminare este uşor redus, folosindu-se iluminatul general în locul celui local.
4.3. FACTORII DE RISC IDENTIFICATI
G. MIJLOACE DE PRODUCŢIE
FACTORI DE RISC MECANIC
• Organe de maşini în mişcare prindere, antrenare la lucrul cu polizoare electrice sau cu
maşini de găurit
• Rostogolire de piese, materiale, subansambluri cu suprafeţe cilindrice neasigurate
împotriva deplasărilor necontrolate
• Cădere liberă:
- de scule, piese, subansambluri uşoare neasigurate
- piese, subansambluri grele
- piese, subansambluri în momentul montării/demontării
• Proiectare de corpuri sau particule:
- la lucrul cu polizoare, maşini de găurit
- spărturi corpuri abrazive la spargerea accidentală
- particule desprinse de la piesele prelucrate
- (stropi, aşchii) în special la sudarea la poziţie şi la polizare şi la operaţia de debitare electrică
• Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe de lucru

► FACTORI DE RISC TERMIC


• Arsură termică provocată de contactul epidermei cu stropi, scântei, zgură, suprafeţe cu
temperatură ridicată (cordoane de sudură, piese recent sudate etc.)
• Temperatură coborâtă a suprafeţelor metalice atinse în mod direct la lucrul în aer liber pe
timp de iarnă

FACTORI DE RISC ELECTRIC


• Electrocutare prin atingere directă:

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ
- la deteriorarea izolaţiei uneltelor portabile cu acţionare electrică
- prize deteriorate
- panouri electrice neasigurate prin închidere
- borne de legătură neizolate şi neprotejate împotriva atingerii directe la transformatorul de
sudare
- conductori cu izolaţia distrusă în zona ştecherului de alimentare la transformatorul electric de sudare
- realizarea circuitului de masă nu se face cu menghină prinsă de bancul de lucru
• Electrocutare prin atingere indirectă - deteriorarea circuitelor de legare la priza de
împământare.

H. MEDIUL DE MUNCA
FACTORI DE RISC FIZIC
• Temperatură ridicată vara şi coborâtă iarna la lucrul în aer liber
• Calamităţi naturale – trasnet, seisme

G. SARCINA DE MUNCA
SUPRASOLICITARE FIZICA
• Efort dinamic la manipularea pieselor, subansamblurilor grele - poziţii de lucru
forţate şi vicioase la executarea unor operaţii

E. EXECUTANT
ACTIUNI GRESITE
• Folosirea de scule cu defecţiuni (ciocane neîmpănate corespunzator)
• Folosirea de mijloace improvizate pentru fixarea pieselor în timpul prelucrării acestora
• Nesincronizări la lucrul în echipă (în special la transportul manual al sarcinilor)
• Deplasări, staţionări în zone periculoase (pe căile de acces auto, in zonele de actiune ale
utilajelor etc.)
• Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare – suprafeţe denivelate,
alunecoase

► OMISIUNI
• Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din
dotare
• Accidente de traseu datorita nerespectarii legislatiei rutiere

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA LĂCĂTUŞ NUMAR DE PERSOANE EXPUSE: variabil
DURATA EXPUNERII: 8 h/zi
S.A. MECANIC ECHIPA DE EVALUARE: Marian Eremia,
Floare Garagau, Mariana Militaru
COMPONENTA FACTORI DE CONSECINT CLASA CLASA DE NIVEL

FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A A MAXIMA DE


SISTEMULUI DE RISC PROBABIL DE
FACTORILOR DE RISC (descriere , parametri ) PREVIZIBI- GRAVITA
MUNCA IDENTIFICATI ITATE RISC
LA TE

0 1 2 3 4 5 6
2. Organe de maşini în mişcare prindere, antrenare la ITM 2 4 2
lucrul cu polizoare electrice sau cu maşini de găurit 3 - 45 zile
3. Rostogolire de piese, materiale, subansambluri cu ITM
suprafeţe cilindrice neasigurate împotriva deplasărilor 2 4 2
3 - 45 zile
necontrolate
4. Cădere liberă:
- de scule, piese, subansambluri uşoare neasigurate
- piese, subansambluri grele DECES 7 1 3
Factori de risc - piese, subansambluri în momentul
mecanic montării/demontării
MIJLOACE DE 5. Proiectare de corpuri sau particule:
- la lucrul cu polizoare, maşini de găurit
PRODUCŢIE
- spărturi corpuri abrazive la spargerea accidentală DECES 7 1 3
- particule desprinse de la piesele prelucrate
- (stropi, aşchii) în special la sudarea la poziţie şi la
polizare şi la operaţia de debitare electrică
6. Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe de lucru ITM 2 5 3
3 - 45 zile
7. Arsură termică provocată de contactul epidermei cu ITM
stropi, scântei, zgură, suprafeţe cu temperatură ridicată 2 4 2
Factori de risc 3 - 45 zile
(cordoane de sudură, piese recent sudate etc.)
termic
8. Temperatură coborâtă a suprafeţelor metalice atinse ITM 2 4 2
în mod direct la lucrul în aer liber pe timp de iarnă 3 - 45 zile
S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.
S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3 4 5 6
9. Electrocutare prin atingere directă:
- la deteriorarea izolaţiei uneltelor portabile cu
acţionare electrică
- prize deteriorate
- panouri electrice neasigurate prin închidere 7 1 3
MIJLOACE DE Factori de risc - borne de legătură neizolate şi neprotejate împotriva DECES
atingerii directe la transformatorul de sudare
PRODUCŢIE electric
- conductori cu izolaţia distrusă în zona ştecherului de
alimentare la transformatorul electric de sudare
- realizarea circuitului de masă nu se face cu
menghină prinsă de bancul de lucru
10. Electrocutare prin atingere indirectă - deteriorarea DECES 7 1 3
circuitelor de legare la priza de împământare
MEDIUL DE Factori de risc 11. Temperatură ridicată vara şi coborâtă iarna la lucrul ITM 2 4 2
în aer liber 3 - 45 zile
MUNCĂ fizic 12. Calamităţi naturale – trasnet, seisme DECES 7 1 3

SARCINA Suprasolicitare 13. Efort dinamic la manipularea pieselor, subansamblurilor ITM


grele - poziţii de lucru forţate şi vicioase la executarea 3 4 3
DE MUNCĂ fizicǎ 45 - 180 zile
unor operaţii
14. Folosirea de scule cu defecţiuni (ciocane neîmpănate ITM 2 3 2
corespunzator) 3 - 45 zile
15. Folosirea de mijloace improvizate pentru fixarea DECES 7 1 3
pieselor în timpul prelucrării acestora
Acţiuni greşite 16. Nesincronizări la lucrul în echipă (în special la ITM 3 3 3
transportul manual al sarcinilor) 45 - 180 zile
EXECUTANT 17. Deplasări, staţionări în zone periculoase (pe căile DECES 7 1 3
de acces auto, in zonele de actiune ale utilajelor etc.)
18. Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, ITM 2 5 3
împiedicare – suprafeţe denivelate, alunecoase 3 – 45 zile
19. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie ITM 2 4 2
Omisiuni şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare 3 - 45 zile
20. Accidente de traseu datorita nerespectarii legislatiei DECES 7 1 3
S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.
S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

rutiere

Nivelul de risc global al locului de muncă este:

7
R ⋅r
N ∑ i i
2
0 ⋅ (7 ⋅ 7) + 0 ⋅ (6 ⋅ 6) + 0 ⋅ (5 ⋅ 5) + 0 ⋅ (4 ⋅ 4) + 12 ⋅ (3 ⋅ 3) + 7 ⋅ (2 ⋅ 2) + 0 ⋅ (1 ⋅1) 136
Lacatus mecanic
= i=1
7
= = = 2,72
R ⋅r 0 ⋅ 7 + 0 ⋅ 6 + 0 ⋅ 5 + 0 ⋅ 4 + 12 ⋅ 3 + 7 ⋅ 2 + 0 ⋅1 50
∑ i i
i=1

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
2,72

2 2 2 2 2 2 2
2

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 Nrg
Grafic 1 - NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ
LEGENDǍ
F58- Organe de maşini în mişcare prindere, antrenare la lucrul cu polizoare electrice sau cu

maşini de găurit
F59- Rostogolire de piese, materiale, subansambluri cu suprafeţe cilindrice neasigurate
împotriva deplasărilor necontrolate)
Cădere liberă:
F60- de scule, piese, subansambluri uşoare neasigurate
piese, subansambluri grele
piese, subansambluri în momentul montării/demontării
Proiectare de corpuri sau particule:
la lucrul cu polizoare, maşini de găurit
F61- spărturi corpuri abrazive la spargerea accidentală
particule desprinse de la piesele prelucrate
(stropi, aşchii) în special la sudarea la poziţie şi la polizare şi la operaţia de debitare
electrică
F62- Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe de lucru
F63- Arsură termică provocată de contactul epidermei cu stropi, scântei, zgură, suprafeţe cu
temperatură ridicată (cordoane de sudură, piese recent sudate etc.)
F64- Temperatură coborâtă a suprafeţelor metalice atinse în mod direct la lucrul în aer liber pe
timp de iarnă
Electrocutare prin atingere directă:
la deteriorarea izolaţiei uneltelor portabile cu acţionare electrică
prize deteriorate
panouri electrice neasigurate prin închidere
F65- borne de legătură neizolate şi neprotejate împotriva atingerii directe la transformatorul
de sudare
conductori cu izolaţia distrusă în zona ştecherului de alimentare la transformatorul
electric de sudare
realizarea circuitului de masă nu se face cu menghină prinsă de bancul de lucru

F66- Electrocutare prin atingere indirectă - deteriorarea circuitelor de legare la priza de


împământare
F67- Temperatură ridicată vara şi coborâtă iarna la lucrul în aer liber
F68- Calamităţi naturale – trasnet, seisme

F69- Efort dinamic la manipularea pieselor, subansamblurilor grele - poziţii de lucru forţate şi
vicioase la executarea unor operaţii
F70- Folosirea de scule cu defecţiuni (ciocane neîmpănate corespunzator)
F71- Folosirea de mijloace improvizate pentru fixarea pieselor în timpul prelucrării acestora
F72- Nesincronizări la lucrul în echipă (în special la transportul manual al sarcinilor)
F73- Deplasări, staţionări în zone periculoase (pe căile de acces auto, in zonele de actiune
ale utilajelor etc.)
F74- Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare – suprafeţe denivelate,
alunecoase
F75- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie
din dotare
F76- Accidente de traseu datorita nerespectarii legislatiei rutiere

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ LĂCĂTUŞ MECANIC

NIVEL
NR. FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC DE MĂSURI DE COMBATERE PROPUSE
RISC
0 1 2 3
Cădere liberă:
32. - de scule, piese, subansambluri uşoare neasigurate 3 Respectarea instrucţiunilor de depozitarea a materialelor
- piese, subansambluri grele
- piese, subansambluri în momentul montării/demontării
Proiectare de corpuri sau particule:
- la lucrul cu polizoare, maşini de găurit
33. - spărturi corpuri abrazive la spargerea accidentală 3
- particule desprinse de la piesele prelucrate Dotarea şi purtarea EIP specific
- (stropi, aşchii) în special la sudarea la poziţie şi la polizare şi la
operaţia de debitare electrică
34. Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe de lucru 3
Respectarea programului de mentenentă al instalaţiei
35. Electrocutare prin atingere indirectă - deteriorarea circuitelor de legare 3 electrice
la priza de împământare Neutilizarea echipamentelor cu cablu de alimentare deteriorat
sau improvizat
36. Calamităţi naturale – trasnet, seisme 3 Instruire cu privire la situaţiile de urgenţă
Efort dinamic la manipularea pieselor, subansamblurilor grele - poziţii de Prevederea în programul de lucru a unor pauze pentru
37. 3 refacerea capacităţii de lucru
lucru forţate şi vicioase la executarea unor operaţii
Instruire privind manipularea manuală a maselor
Electrocutare prin atingere directă:
- la deteriorarea izolaţiei uneltelor portabile cu acţionare electrică
- prize deteriorate Respectarea programului de mentenentă al instalaţiei
- panouri electrice neasigurate prin închidere
38. - borne de legătură neizolate şi neprotejate împotriva atingerii directe 3 electrice
la transformatorul de sudare Neutilizarea echipamentelor cu cablu de alimentare deteriorat
- conductori cu izolaţia distrusă în zona ştecherului de alimentare la sau improvizat
transformatorul electric de sudare
- realizarea circuitului de masă nu se face cu menghină prinsă de
bancul de lucru
S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.
S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3
39. Folosirea de mijloace improvizate pentru fixarea pieselor în timpul 3 Utilizarea tehnologiei şi a instrucţiunilor de lucru
prelucrării acestora
40. Nesincronizări la lucrul în echipă (în special la transportul manual al 3 Respecatarea instrucţiunilor si a tehologiei de lucru
sarcinilor)
Respectarea normelor de SSM si a distantei de siguranta fata
41. Deplasări, staţionări în zone periculoase (pe căile de acces auto, in 3 de autovehiculele si utilajele aflate in zona
zonele de actiune ale utilajelor etc.) Caile de circulatie vor fi semnalizate conform prevederi
reglementate
42. Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare – 3 Instruire
suprafeţe denivelate, alunecoase
43. Accidente de traseu datorita nerespectarii legislatiei rutiere 3 Instruire cu privier la reglementările legislaţiei rutiere în vigoare

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „Lacatus mecanic” are valoarea de
2,72, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc foarte mic spre
mic.
Nivelul de securitate este mare spre foarte mare
Nivelul de risc este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 19
factori de risc identificaţi, 12 (doisprezece) factori de risc sunt de valoare 3.
Pentru diminuarea sau eliminarea acestor factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare, cel puţin, masurile generic prezentate în “Fişa de masuri propuse”.
Masurile prevă zute in fişă nu sunt limitative, angajatorul având obligaţia de a adopta oricare
alte măsuri in vederea asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi mediului.
În ceea ce priveşte ponderea factorilor de risc pe sursele generatoare din cadrul sistemului de
muncă, situaţia se prezintă după cum urmează, conform graficul nr.2:
• 47,37% factori proprii mijloacelor de producţie;
• 10,53%, factori proprii mediului de muncă;
• 5,26%, factori proprii sarcinii de muncă;
• 36,84%, factori proprii executantului.

Aceş ti factori de risc trebuie să stea în atenţia celor care organizează şi conduc activitatea
pentru a lua toate măsurile de prevenire propuse încât să se prevină producerea accidentelor.
Analizand ponderea factorilor de risc inacceptabili pe elementele componente ale sistemului
de munca se constata ca 47,37%, sunt factori proprii mijloacelor de productie fapt care trebuie avut in
vedere privind programarea si realizarea activitatilor de mentenanta iar 36,84%, factori proprii
executantului, obiectiv pentru realizarea de instruiri – testari specifice prin care sa se constientizeze
lucratorii de necesitatea cunoasterii atat a acestor factori de risc cat si a modului de diminuare a lor.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Mijloace de productie Executant

47,37% 36,84%

Sarcina de munca
5,26%
Mediu de munca
10,53%

Grafic 2 - Ponderea factorilor de risc dupa sursa generatoare din cadrul sistemului de munca

VOPSITOR

5. VOPSITOR

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

5.1. PROCESUL DE MUNCA

5.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT

J. MIJLOACE DE PRODUCTIE
- spaţiu de lucru (secţia Producţie);
- cabină de vopsire:
- profile;
- suporţi pentru vopsire;
- instalaţie de aer comprimat pentru curăţare profile

K. SARCINA DE MUNCA
- Pregăteşte cabina pentru vopsire;
- Supraveghează procesul de vopsire;
- Verifică starea cabinei de vopsire
- Asigură curăţenia la locul de muncă
- Pregăteşte profilele pentru vopsit, curăţându-le de impurităţi.

L. MEDIUL DE MUNCA
Activitatea se desfăşoară în hala societăţii, în sec ţia Producţie. Spaţiul în care este amplasat locul
de muncă permite asigurarea unui microclimat adecvat activităţilor desfăşurate din punct de
vedere al:
- iluminatului (combinat - natural şi artificial de tip general),
- calităţii aerului (se asigură aerisirea spaţiilor de lucru prin ventilare naturală şi mecanică iar
noxele chimice sunt sub limitele maxime admisibile),
- temperaturii aerului şi curenţilor de aer
Există posibilitatea expunerii la zgomot în timpul utilizării aerului comprimat pentru curăţarea
profilelor (nu au fost disponibile buletine de determinări ale nivelului de zgomot) Nu s-au înregistrat
accidente, accidente uşoare, incidente sau boli profesionale.

5.3. FACTORII DE RISC IDENTIFICATI


I. MIJLOACE DE PRODUCŢIE
► FACTORI DE RISC MECANIC
• Lovire de către mijloacele de transport, la deplasarea regulamentară a executantului, în
timpul efectuării unor sarcini de muncă.
• Tăiere/inţepare în muchii tăietoare/ascuţite ale echipamentelor de muncă sau ale
materialelor prime utilizate
• Proiectare de particule, impurităţi, jet de aer comprimat la curăţarea cabinei de vopsire şi a
profilelor/plăcilor.
• Pardoseala alunecoasa, denivelata
• Lovire prin căderea/răsturnarea unor echipamente de muncă sau materiale amplasate
incorect

► FACTORI DE RISC ELECTRIC


• Electrocutare la utilizarea unor echipamente electrice cu defecte de izolaţie.

► FACTORI DE RISC TERMIC


• Arsuri în cazul producerii unor incendii în spaţiile de lucru sau depozitul de vopsea
• Arsuri prin contactul accidental cu suprafeţe fierbinţi (cuptor, profile scoase din cuptor)

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

► FACTORI DE RISC CHIMIC


• Intoxicaţie cu fum în cazul producerii unor incendii în spaţiile de lucru
• Inhalare de vapori toxici sau caustici în timpul lucrului în apropierea bazinelor de decapare
sau la manevrarea vopselelor.

J. MEDIUL DE MUNCA
► FACTORI DE RISC FIZIC
• Expunere la curenţi de aer.
• Expunere la temperaturi ridicate pe timp de vară (caniculă)
• Calamitati naturale

► FACTORI DE RISC CHIMIC


• Prezenta in atmosfera de lucru a aerosolilor cu substante chimice, iritante si agresive

H. SARCINA DE MUNCA
► SOLICITARE FIZICA
• Poziţie preponderent ortostatică (pe aproape toată durata schimbului de lucru)
• Ritm mare de munca datorita existentei numai a unui cuptor
• Solicitare fizica la manipularea reperelor

F. EXECUTANT
► EXECUTARE DEFECTUOASĂ DE OPERAŢII
• Electrocutare la atingerea echipamentelor electrice, cablurilor electrice, prizelor etc. cu
mâinile ude.
• Lovire prin răsturnarea unor obiecte depozitate incorect în spaţiile anexe
• Proiectare de particule metalice, impurităţi la utilizarea incorectă a pistolului de aer
comprimat.
• Inceperea operatiei fara verificarea starii tehnice a echipamentelor si a legaturii la centura
de impamintare .
• Interventii necorespunzatoare in cazul aparitiei unor defecte mecanice sau electrice, fara
scoaterea din functiune a echipamentului tehnic.
• Utilizarea cabinei de vopsire fara asigurarea functionarii continue a instalatiei de ventilatie
locala si generala.
• Utilizarea unor metode de lucru necorespunzatoare, periculoase.
• Manipulare necorespunzatoare la introducerea sau scoaterea reperelor in / din cabina de
vopsire.
• Transportul manual al ambalajelor pline cu pulberi pentru vopsire
• Depozitarea in spatiul de lucru a unor cantitati de substante chimice ce depasesc
necesarul zilnic care blocheaza caile de acces.
• Manipularea pieselor fara utilizarea manusilor de protectie
• Nesemnalarea si neatentionarea pericolelor existente
• Lucru sub influenta unor medicamente sau intr-un stadiu avansat de oboseala
• Nesupravegherea vopsitorilor in timpul programului de catre seful locului de munca
• Depozitare necorespunzatoare a pieselor de prelucrat, a celor prelucrate, a materialelor
blocare cai de acces la baia de galvanizare.

► NESINCRONIZĂRI DE OPERAŢII
• Lovire prin răsturnarea/balansul materialelor transportate în cazul nesincronizării operaţiilor
cu macaragiul sau cu alţi lucrători.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

► EFECTUAREA DE OPERAŢII NEPREVĂZUTE DE SARCINA DE MUNCĂ


• Lovirea de către mijloacele de transport la circulaţia pe drumurile publice pe ruta domiciliu-
serviciu sau în interes de serviciu.
• Lovire de către mijloacele de transport la staţionarea pe căile de rulare sau în raza de
acţiune a acestora în incinta unităţii (la încărcarea/descărcarea materialelor)
• Lovire la efectuarea unor operaţii neprevăzute de sarcina de muncă (staţionare în zona
sarcinii macaralei în timpul transportului, echilibrarea sarcinii cu mâna etc.)
• Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare pe suprafeţe de circulaţie lucioase, ude sau
acoperite cu gheaţă
• Cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare în timpul deplasării.
• Expunere la praf în timpul operaţiilor de curăţare a cabinei de vopsire.
• Expunere la zgomot peste valorile limită de expunere la utilizarea pistolului cu aer
comprimat
• Explozie prin acumulări de gaze în cazul unor defecţiuni la cuptorul de vopsire sau la
instalaţia de alimentare cu gaze naturale
• Cădere de la acelaşi nivel prin împiedicare pe suprafeţe denivelate sau cu obstacole
• Cădere de la înălţime mică la curăţarea plăcilor ieşite din cuptor.
• Interventii necorespunzatoare in caz de inceput de incendiu.
• Electrocutare la efectuarea unor intervenţii neautorizate la echipamentele şi instalaţiile
electrice (tablou electric, prize etc.)

► OMISIUNI
• Neutilizarea mijloacelor individuale de protecţie adecvate (încălţăminte, mănuşi, cască,
ochelari de protecţie).

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

NUMĂR DE PERSOANE EXPUSE:


S.C. ANALKO ALUMINIUM FIŞĂ DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: 8h/zi
INDUSTRY S.R.L. VOPSITOR ECHIPA DE EVALUARE: Marian Eremia,
Floare Garagau, Mariana Militaru
COMPONENT FACTORI DE CONSECINT CLASA CLASA DE NIVEL DE
FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE A MAXIMA DE
A SISTEMULUI RISC RISC (descriere, parametri ) PREVIZIBIL GRAVITA PROBABILITA RISC
DE MUNCA IDENTIFICAŢI A TE TE
0 1 2 3 4 5 6
1. Lovire de către mijloacele de transport, la deplasarea 7 1 3
regulamentară a executantului, în timpul efectuării unor sarcini DECES
de muncă.
2. Tăiere/inţepare în muchii tăietoare/ascuţite ale ITM 2 5 3
echipamentelor de muncă sau ale materialelor prime utilizate 3-45 zile
Factori de risc
3. Proiectare de particule, impurităţi, jet de aer comprimat la INV. gr.lll 4 2 3
mecanic curăţarea cabinei de vopsire şi a profilelor/plăcilor.
4. Pardoseala alunecoasa, denivelata ITM 3 3 3
45 – 180 zile
5. Lovire prin căderea/răsturnarea unor echipamente de DECES 7 1 3
MIJLOACE DE muncă sau materiale amplasate incorect
PRODUCTIE Factori de risc 6. Electrocutare la utilizarea unor echipamente electrice cu DECES 7 1 3
electric defecte de izolaţie.
7. Arsuri în cazul producerii unor incendii în spaţiile de lucru ITM 45 - 180 3 1 2
Factori de risc sau depozitul de vopsea zile
termic 8. Arsuri prin contactul accidental cu suprafeţe fierbinţi ITM 3 - 45 2 6 3
(cuptor, profile scoase din cuptor) zile
9. Intoxicaţie cu fum în cazul producerii unor incendii în ITM 45 - 180 3 1 2
Factori de risc spaţiile de lucru zile
chimic 10. Inhalare de vapori toxici sau caustici în timpul lucrului în ITM 45 - 180
apropierea bazinelor de decapare sau la manevrarea 3 3 3
zile
vopselelor.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3 4 5 6
11. Expunere la curenţi de aer. ITM 3 - 45 2 2 2
zile

Factori de risc 12. Expunere la temperaturi ridicate pe timp de vară ITM 3 - 45 2 2 2


fizic (caniculă) zile
MEDIU DE
MUNCĂ 13. Calamitati naturale DECES 7 1 3

Factori de risc 14. Prezenta in atmosfera de lucru a aerosolilor cu substante ITM 45 - 180 3 4 3
chimic chimice, iritante si agresive zile

15. Poziţie preponderent ortostatică (pe aproape toată durata INV gr.lll 4 1 2
schimbului de lucru)

SARCINA DE Solicitare fizică 16. Ritm mare de munca datorita existentei numai a unui ITM 3 - 45 2 5 3
MUNCĂ cuptor zile

17. Solicitare fizica la manipularea reperelor ITM 3-45 zile 2 2 2

18. Electrocutare la atingerea echipamentelor electrice, DECES 7 1 3


Executare cablurilor electrice, prizelor etc. cu mâinile ude.
EXECUTANT defectuoasă de
operaţii 19. Lovire prin răsturnarea unor obiecte depozitate incorect în ITM 3-45 2 2 2
spaţiile anexe zile

0 1 2 3 4 5 6
S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.
S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

20. Proiectare de particule metalice, impurităţi la utilizarea INV. gr.lll 4 2 3


incorectă a pistolului de aer comprimat.

21. Inceperea operatiei fara verificarea starii tehnice a DECES 7 1 3


echipamentelor si a legaturii la centura de impamintare .

22. Interventii necorespunzatoare in cazul aparitiei unor


defecte mecanice sau electrice, fara scoaterea din functiune a INV. gr. III 4 2 3
echipamentului tehnic.
23. Utilizarea cabinei de vopsire fara asigurarea functionarii DECES 7 1 3
continue a instalatiei de ventilatie locala si generala.

24. Utilizarea unor metode de lucru necorespunzatoare, INV. gr.III 4 2 3

Executare periculoase.
EXECUTANT defectuoasă de
operaţii 25. Manipulare necorespunzatoare la introducerea sau INV. gr.III 4 2 3
scoaterea reperelor in / din cabina de vopsire.

26. Transportul manual al ambalajelor pline cu pulberi pentru INV. gr.III 4 2 3


vopsire

27. Depozitarea in spatiul de lucru a unor cantitati de


substante chimice ce depasesc necesarul zilnic care blocheaza INV. gr.III 3 2 2
caile de acces.
28. Manipularea pieselor fara utilizarea manusilor de protectie INV. gr.III 2 2 2

29. Nesemnalarea si neatentionarea pericolelor existente DECES 7 1 3

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3 4 5 6
30. Lucru sub influenta unor medicamente sau intr-un stadiu DECES 7 1 3
avansat de oboseala

Executare 31. Nesupravegherea vopsitorilor in timpul programului de 7 1 3


defectuoasă de catre seful locului de munca DECES
operaţii
32. Depozitare necorespunzatoare a pieselor de prelucrat, a ITM 45-180
celor prelucrate, a materialelor blocare cai de acces la baia de 3 2 2
galvanizare. zile
Nesincronizări 33. Lovire prin răsturnarea/balansul materialelor transportate ITM 45-180
în cazul nesincronizării operaţiilor cu macaragiul sau cu alţi 3 2 2
de operaţii zile
lucrători.
34. Lovirea de către mijloacele de transport la circulaţia pe DECES
drumurile publice pe ruta domiciliu-serviciu sau în interes de 7 1 3
EXECUTANT serviciu.
35. Lovire de către mijloacele de transport la staţionarea pe DECES 3
căile de rulare sau în raza de acţiune a acestora în incinta 7 1
unităţii (la încărcarea/descărcarea materialelor)
Efectuarea de 36. Lovire la efectuarea unor operaţii neprevăzute de sarcina ITM 45-180
de muncă (staţionare în zona sarcinii macaralei în timpul 3 2 2
operaţii transportului, echilibrarea sarcinii cu mâna etc.) zile
neprevăzute de
sarcina de 37. Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare pe suprafeţe de ITM 45-180 3 2 2
muncă circulaţie lucioase, ude sau acoperite cu gheaţă zile

38. Cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare în timpul ITM 45 - 180 3 2 2


deplasării. zile

39. Expunere la praf în timpul operaţiilor de curăţare a INV gr.lll 4 2 3


cabinei de vopsire.

0 1 2 3 4 5 6
S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.
S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

40. Expunere la zgomot peste valorile limită de expunere la INV gr.lll 4 2 3


utilizarea pistolului cu aer comprimat
41. Explozie prin acumulări de gaze în cazul unor defecţiuni 7 1 3
la cuptorul de vopsire sau la instalaţia de alimentare cu gaze DECES
naturale
Efectuarea de 42. Cădere de la acelaşi nivel prin împiedicare pe suprafeţe ITM 45 - 180 3 2 2
operaţii denivelate sau cu obstacole zile
neprevăzute de
sarcina de 43. Cădere de la înălţime mică la curăţarea plăcilor ieşite din ITM 3 - 45 2 2 2
EXECUTANT
muncă cuptor. zile
44. Interventii necorespunzatoare in caz de inceput de DECES 7 1 3
incendiu.
45. Electrocutare la efectuarea unor intervenţii neautorizate la DECES 7 1 3
echipamentele şi instalaţiile electrice (tablou electric, prize etc.)
46. Neutilizarea mijloacelor individuale de protecţie adecvate DECES 7 1 3
Omisiuni (încălţăminte, mănuşi, cască, ochelari de protecţie)

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Nivelul de risc global al fisa de evaluare a locului de muncă vopsitor

∑R ⋅r 2
i i 0 ⋅ (7 ⋅ 7) + 0 ⋅ (6 ⋅ 6) + 0 ⋅ (5 ⋅ 5) + 0 ⋅ (4 ⋅ 4) + 30 ⋅ (3 ⋅ 3) + 16 ⋅ (2 ⋅ 2) + 0 ⋅ (1 ⋅1) 334
N Vopsitor
= i=1
= = = 2,74
7 0 ⋅ 7 + 0 ⋅ 6 + 0 ⋅ 5 + 0 ⋅ 4 + 30 ⋅ 3 + 16 ⋅ 2 + 0 ⋅1 122
∑ Ri ⋅ ri
i =1

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
2,74

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2

Nrg
F11
F12

F14
F15

F17

F20

F23

F26

F29

F32

F34
F35

F37
F38

F40

F43
F44

F46
F2
F3

F5
F6

F8
F9
F10

F13

F16

F18
F19

F21
F22

F24
F25

F27
F28

F30
F31

F33

F36

F39

F41
F42

F45
F1

F4

F7

Grafic 1 - NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

LEGENDǍ

Lovire de către mijloacele de transport, la deplasarea regulamentară a executantului,


F77-
în timpul efectuării unor sarcini de muncă.
F78- Tăiere/inţepare în muchii tăietoare/ascuţite ale echipamentelor de muncă sau ale
materialelor prime utilizate
F79- Proiectare de particule, impurităţi, jet de aer comprimat la curăţarea cabinei de
vopsire şi a profilelor/plăcilor.
F80- Pardoseala alunecoasa, denivelata
F81- Lovire prin căderea/răsturnarea unor echipamente de muncă sau materiale
amplasate incorect
F82- Electrocutare la utilizarea unor echipamente electrice cu defecte de izolaţie. Arsuri
F83- în cazul producerii unor incendii în spaţiile de lucru sau depozitul de vopsea Arsuri
F84- prin contactul accidental cu suprafeţe fierbinţi (cuptor, profile scoase din cuptor)

F85- Intoxicaţie cu fum în cazul producerii unor incendii în spaţiile de lucru


F86- Inhalare de vapori toxici sau caustici în timpul lucrului în apropierea bazinelor de
decapare sau la manevrarea vopselelor. Expunere la curenţi de aer.
F87-
F88- Expunere la temperaturi ridicate pe timp de vară (caniculă)
F89- Calamitati naturale
F90- Prezenta in atmosfera de lucru a aerosolilor cu substante chimice, iritante si agresive
F91- Poziţie preponderent ortostatică (pe aproape toată durata schimbului de lucru)
F92- Ritm mare de munca datorita existentei numai a unui cuptor
F93- Solicitare fizica la manipularea reperelor
Electrocutare la atingerea echipamentelor electrice, cablurilor electrice, prizelor etc.
F94- cu mâinile ude.
F95- Lovire prin răsturnarea unor obiecte depozitate incorect în spaţiile anexe
Proiectare de particule metalice, impurităţi la utilizarea incorectă a pistolului de
F96- aer comprimat.
Inceperea operatiei fara verificarea starii tehnice a echipamentelor si a legaturii
F97-
la centura de impamintare .
Interventii necorespunzatoare in cazul aparitiei unor defecte mecanice sau electrice,
F98-
fara scoaterea din functiune a echipamentului tehnic.
Utilizarea cabinei de vopsire fara asigurarea functionarii continue a instalatiei de
F99-
ventilatie locala si generala.
F100- Utilizarea unor metode de lucru necorespunzatoare, periculoase.
F101-
Manipulare necorespunzatoare la introducerea sau scoaterea reperelor in /
din cabina de vopsire.
F102- Transportul manual al ambalajelor pline cu pulberi pentru vopsire
Depozitarea in spatiul de lucru a unor cantitati de substante chimice ce
F103-
depasesc necesarul zilnic care blocheaza caile de acces.
F104- Manipularea pieselor fara utilizarea manusilor de protectie
F105- Nesemnalarea si neatentionarea pericolelor existente
F106- Lucru sub influenta unor medicamente sau intr-un stadiu avansat de oboseala
F107- Nesupravegherea vopsitorilor in timpul programului de catre seful locului de munca
Depozitare necorespunzatoare a pieselor de prelucrat, a celor prelucrate, a
F108-
materialelor blocare cai de acces la baia de galvanizare.
Lovire prin ră sturnarea/balansul materialelor transportate în cazul
F109- nesincronizării operaţiilor cu macaragiul sau cu alţi lucrători.
Lovirea de către mijloacele de transport la circulaţia pe drumurile publice pe ruta
F110- domiciliu-serviciu sau în interes de serviciu.
Lovire de către mijloacele de transport la staţionarea pe căile de rulare sau în raza
F111- de acţiune a acestora în incinta unităţii (la încărcarea/descărcarea materialelor)
Lovire la efectuarea unor operaţii neprevăzute de sarcina de muncă (staţionare în
F112- zona sarcinii macaralei în timpul transportului, echilibrarea sarcinii cu mâna etc.)
Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare pe suprafeţe de circulaţie lucioase, ude sau
F113- acoperite cu gheaţă
S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.
S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

F114- Cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare în timpul deplasării.


F115- Expunere la praf în timpul operaţiilor de curăţare a cabinei de vopsire.
F116-
Expunere la zgomot peste valorile limită de expunere la utilizarea pistolului cu aer
comprimat
F117- Explozie prin acumulări de gaze în cazul unor defecţiuni la cuptorul de vopsire sau
la instalaţia de alimentare cu gaze naturale
F118- Cădere de la acelaşi nivel prin împiedicare pe suprafeţe denivelate sau cu obstacole
F119- Cădere de la înălţime mică la curăţarea plăcilor ieşite din cuptor.
F120- Interventii necorespunzatoare in caz de inceput de incendiu.
F121- Electrocutare la efectuarea unor interven ţii neautorizate la echipamentele
şi instalaţiile electrice (tablou electric, prize etc.)
F122- Neutilizarea mijloacelor individuale de protecţie adecvate (încălţăminte, mănuşi,
cască, ochelari de protecţie)

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

FIŞA DE MĂSURI DE PREVENIRE PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ VOPSITOR

NIVEL
NR. FACTORI DE RISC DE MĂSURI DE COMBATERE PROPUSE
RISC
0 1 2 3
Lovire de către mijloacele de transport, la deplasarea
44. regulamentară a executantului, în timpul efectuării unor sarcini 3 Trasarea cailor de circulatie. Instruirea lucratorilor. Testare
de muncă.
45. Tăiere/inţepare în muchii tăietoare/ascuţite ale echipamentelor 3 Achizitionare EIP. Instruire. Acordare EIP. Purtarea EIP. Verificare
de muncă sau ale materialelor prime utilizate purtare EIP
46. Proiectare de particule, impurităţi, jet de aer comprimat la 3 Achizitionare EIP. Instruire. Acordare EIP. Purtarea EIP. Verificare
curăţarea cabinei de vopsire şi a profilelor/plăcilor. purtare EIP
47. Pardoseala alunecoasa, denivelata 3 Refacerea pardoselii. Marcarea cailor de circulatie.
48. Lovire prin căderea/răsturnarea unor echipamente de muncă 3 Marcarea zonelor de depozitare. Instruire cu privare la depozitarea
sau materiale amplasate incorect materialelor. Testarea lucratorilor.
49. Electrocutare la utilizarea unor echipamente electrice cu 3 Stabilirea unui program de mentenanta a instalatiri electrice.
defecte de izolaţie. Efectuarea de mentenanta numai de catre personal autorizat.
50. Arsuri prin contactul accidental cu suprafeţe fierbinţi (cuptor, 3 Achizitionare EIP. Instruire. Acordare EIP. Purtarea EIP. Verificare
profile scoase din cuptor) purtare EIP. Verificarea etanseitatii cuptorulu.
51. Inhalare de vapori toxici sau caustici în timpul lucrului în 3 Achizitionare EIP. Instruire. Acordare EIP. Purtarea EIP. Verificare
apropierea bazinelor de decapare sau la manevrarea vopselelor. purtare EIP.
52. Calamitati naturale 3 Instruire cu privire la SU. Efectuarea de exercitii de evacuare
53. Prezenta in atmosfera de lucru a aerosolilor cu substante 3 Achizitionare EIP. Instruire. Acordare EIP. Purtarea EIP. Verificare
chimice, iritante si agresive purtare EIP
54. Ritm mare de munca datorita existentei numai a unui cuptor 3 Achizitionarea inca unui cuptor pentru diminuarea efortului fizic
Electrocutare la atingerea echipamentelor electrice, cablurilor Stabilirea unui program de mentenanta a instalatiri electrice.
55. 3 Efectuarea de mentenanta numai de catre personal autorizat.
electrice, prizelor etc. cu mâinile ude.
Instruire personal. Testare personal
Proiectare de particule metalice, impurităţi la utilizarea Achizitionare EIP. Instruire. Acordare EIP. Purtarea EIP. Verificare
56. 3 purtare EIP. Dotarea instalatiilor de aer comprimat cu pistol
incorectă a pistolului de aer comprimat.
antiembolism.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3
Stabilirea unui program de mentenanta a instalatiri electrice.
Inceperea operatiei fara verificarea starii tehnice a Efectuarea de mentenanta numai de catre personal autorizat.
57. 3 Efectuare masuratori PRAM. Instruire cu privire la obligativitatea
echipamentelor si a legaturii la centura de impamintare .
verificarilor echipamentelor tehnice (ex. Cabina vopsire) inainte de
utilizare.
Interventii necorespunzatoare in cazul aparitiei unor defecte Stabilirea unui program de mentenanta a instalatiri electrice.
58. mecanice sau electrice, fara scoaterea din functiune a 3
Efectuarea de mentenanta numai de catre personal autorizat.
echipamentului tehnic.
Utilizarea cabinei de vopsire fara asigurarea functionarii Stabilirea unui program de mentenanta a instalatiri electrice.
59. 3 Efectuarea de mentenanta numai de catre personal autorizat.
continue a instalatiei de ventilatie locala si generala.
Mentenanta cabinei de vopsire.
60. Utilizarea unor metode de lucru necorespunzatoare, 3 Instruire cu privire la instructiunile de lucru. Testarea periodica
periculoase.
61. Manipulare necorespunzatoare la introducerea sau scoaterea 3 Instruire cu privire la instructiunile de lucru. Testarea periodica
reperelor in / din cabina de vopsire.
62. Transportul manual al ambalajelor pline cu pulberi pentru 3 Dotarea cu o transpaleta manuala/carucior pentru usurarea
vopsire manipularii manuale. Dotarea cu EIP
63. Nesemnalarea si neatentionarea pericolelor existente 3 Instruirea si constientizarea lucratorilor cu privire la obligativitatea
anuntarii oricaror pericole, defectiuni, evenimente observate.
64. Lucru sub influenta unor medicamente sau intr-un stadiu 3 Observarea starii de sanatate a lucratorilor de catre seful locului
avansat de oboseala de munca. Testarea prin sondaj a lucratorilor.
65. Nesupravegherea vopsitorilor in timpul programului de catre 3 Observarea starii de sanatate a lucratorilor de catre seful locului
seful locului de munca de munca. Testarea prin sondaj a lucratorilor.
Lovirea de către mijloacele de transport la circulaţia pe
66. drumurile publice pe ruta domiciliu-serviciu sau în interes de 3 Instruire cu privire la circulatia pe drumurile publice
serviciu.
Lovire de către mijloacele de transport la staţionarea pe căile
67. de rulare sau în raza de acţiune a acestora în incinta unităţii (la 3 Trasarea cailor de circulatie. Instruirea lucratorilor. Testare
încărcarea/descărcarea materialelor)
Expunere la praf în timpul operaţiilor de curăţare a cabinei de Achizitionare EIP. Instruire. Acordare EIP. Purtarea EIP. Verificare
68. vopsire. 3 purtare EIP. Dotarea instalatiilor de aer comprimat cu pistol
antiembolism.
69. Expunere la zgomot peste valorile limită de expunere la 3 Achizitionare EIP. Instruire. Acordare EIP. Purtarea EIP. Verificare
utilizarea pistolului cu aer comprimat purtare EIP

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3
Stabilirea unui program de mentenanta a instalatiri electrice.
Explozie prin acumulări de gaze în cazul unor defecţiuni la Efectuarea de mentenanta numai de catre personal autorizat.
70. cuptorul de vopsire sau la instalaţia de alimentare cu gaze 3 Instruire personal.
naturale Testarea personal.
Montarea de detectoare de gaze in hala de productie langa cuptor.
71. Interventii necorespunzatoare in caz de inceput de incendiu. 3 Instruire SU. Dotarea cu echipament de stingere incendii.
Efectuarea de exercitii privind SU
Electrocutare la efectuarea unor intervenţii neautorizate la Efectuarea de reparatii la instalatia si echipamentele electrice doar
72. 3 de personal autorizat. Instruirea personalului cu privire la riscul
echipamentele şi instalaţiile electrice (tablou electric, prize etc.)
electrocutarii. Testarea personalului.
73. Neutilizarea mijloacelor individuale de protecţie adecvate 3 Achizitionare EIP. Instruire. Acordare EIP. Purtarea EIP. Verificare
(încălţăminte, mănuşi, cască, ochelari de protecţie) purtare EIP

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „Vopsitor” are valoarea de 2,74,
valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc foarte mic spre mic.
Nivelul de securitate este mare spre foarte mare
Nivelul de risc este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 46
factori de risc identificaţi, 30 (treizeci) factori de risc sunt de valoare 3.
Pentru diminuarea sau eliminarea acestor factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare, cel puţin, masurile generic prezentate în “Fişa de masuri propuse”.
Masurile prevăzute in fişă nu sunt limitative, angajatorul având obligaţia de a adopta oricare
alte măsuri in vederea asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi mediului.
În ceea ce priveşte ponderea factorilor de risc pe sursele generatoare din cadrul sistemului
de muncă, situaţia se prezintă după cum urmează, conform graficul nr.2:
• 21,74% factori proprii mijloacelor de producţie;
• 8,70%, factori proprii mediului de muncă;
• 6,52%, factori proprii sarcinii de muncă;
• 63,04%, factori proprii executantului.

Aceş ti factori de risc trebuie să stea în atenţia celor care organizează şi conduc activitatea
pentru a lua toate măsurile de prevenire propuse încât să se prevină producerea accidentelor.
Analizand ponderea factorilor de risc inacceptabili pe elementele componente ale
sistemului de munca se constata ca 21,74%, sunt factori proprii mijloacelor de productie fapt care
trebuie avut in vedere privind programarea si realizarea activitatilor de mentenanta iar 63,04%,
factori proprii executantului, obiectiv pentru realizarea de instruiri – testari specifice prin care sa se
constientizeze lucratorii de necesitatea cunoasterii atat a acestor factori de risc cat si a modului de
diminuare a lor.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ

Mijloace de productie
21,74 %

Mediu de munca
8,70 %

Executant
63,04 %

Sarcina de munca
6,52 %

Grafic 2 - Ponderea factorilor de risc dupa sursa generatoare din cadrul sistemului de munca

ŞOFER

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ

6. ŞOFER

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ

6.1. PROCESUL DE MUNCA

Procesul de munca in cazul soferului are drept scop aprovizionarea si transportul unor
cantitati mici de materiale, documentatie, produse sau persoane pe drumurile publice, cu ajutorul
autoturismelor.

6.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT

M. MIJLOACE DE PRODUCTIE

- Autoturism ;
- Carburanti ( benzina , motorina );
- Lubrifianti ( ulei motor );
- Antigel ;
- Solutie de curatat parbrizul;
- Dispozitive de suspendare mecanice(cric);
- Roata de rezerva.

Mijloacele de protectie sunt :


Materiale igienico-sanitare ;

N. SARCINA DE MUNCA

- Soferul are obligatia sa se asigure la plecarea in cursa cu toate documentele necesare deplasarilor in
interes de serviciu (foi de parcurs, certificat înmatriculare auto, talon de verificare a stării tehnice,
ordine de deplasare, asigurarea obligatorie ,etc.);
- Verifica stărea tehnica a autoturismului;
- Verifica nivelurile de carburanti , lubrefianti , lichid de racire , lichid de frana si electrolit in bateriile de
acumulatori ;
- Verifica functionarea corecta a instalatiei electrice , a motorului si a sistemelor de franare si directie
- Alimenteaza cu carburanti daca este cazul;
- Completeaza nivelurile deficitare de antigel ,ulei si solutie pentru spalat parbriz;
- Se prezinta la punctul indicat in ordinul de deplasare;
- Executa transport de persoane ,materiale,documentatie si produse pe drumurile publice
- La sfirsitul itinerariului se reintoarce cu autoturismul la locul de parcare stabilit de
angajator;
- Verifica din nou starea tehnica a autoturismului;
- Preda actele si cheile de contact persoanei stabilite de catre angajator(dupa caz) ;
- Raporteaza toate neregulile intampinate pe parcurs sau referitoare la starea tehnica a autoturismelor
cat si eventualele incidente(accidente) rutiere in care a fost direct
implicat;
- Se prezinta la firme specializate pentru lucrari de intretinere specifice autoturismelor ( spalare,
curatare,etc.) sau efectueaza el aceste servicii;
- Se prezinta la reparatii si revizii tehnice ori de cate ori este nevoie , executa lucrari de complexitate
mica si medie(schimbarea in caz de necesitate a unei roti) ;
- Manipuleaza valori monetare,efectueaza plati si incasari ;
- Desfasoara activitati de curierat ;
- a dispozitia sefului direct realizeaza si alte sarcini de munca conform pregatirii si instruirii fiecarui
lucrator.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ

O. MEDIUL DE MUNCA

- Şoferul îşi desfăşoară activitatea atât în autoturism cât şi în aer liber;


- Apar curenţi de aer la lucrul în aer liber şi chiar în cabină, ca urmare a existenţei unor neetanşeităţi
a habitaclului autoturismului sau a circulatiei cu geamurile deschise.
- Lucrul în aer liber se desfăşoară uneori în condiţii atmosferice dificile;
- Temeratura si umiditatea aerului variaza in functie de anotimp ,unerori lucrand in conditii de
temperatura extrema;
- Iluminatul este natural si suficient in timpul zilei iar pe timp de noapte nivelul de iluminare este scazut
aparand efecte de palpaire si stralucire produse de farurile participantilor la trafic;
- In unele zone, în special în mediul rural sau pe drumuri neamenajate, apar pulberi de praf;
- La funcţionarea motoarelor termice în incinta atelierelor de reparatii apar gaze toxice.

6.3.FACTORII DE RISC IDENTIFICATI


K. MIJLOACE DE PRODUCŢIE
FACTORI DE RISC MECANIC
• Organe de maşini în mişcare:
• prindere, antrenare mână sau articole vestimentaţie (mâneci, cravate, fular etc.) de către
transmisiile prin curele ventilator / pompă de apă, curea distribuţie
• Lovire de către mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier.
• Proiectarea particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia în timpul mersului.
• Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de mentenanţă

► FACTORI DE RISC TERMIC


• Atingerea accidentala a suprafeţelor motorului
• Temperatură coborâtă a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece
(scule, dispozitive etc.)

► FACTORI DE RISC CHIMIC


• Lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de frână

L. MEDIUL DE MUNCA
FACTORI DE RISC FIZIC

• Inundaţie, alunecări de teren, prăbuşiri de copaci

I. SARCINA DE
MUNCA
SOLICITARE FIZICA
• Efort static, poziţie fixă la parcurgerea traseelor lungi

SOLICITARE PSIHICA
• Solicitare permanentă a atenției în timpul deplasă rii, decizii dificile în timp scurt – intervenții pe
baza reflexelor dobâ ndite (efort mai accentuat în cazul deplasă rii în condiții atmosferice grele –
ceață , ploaie, ninsoare).
D. EXECUTANT

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ
ACTIUNI GRESITE
• Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu avansat de
oboseală
• Nerespectarea legislatiei rutiere la circulaţia pe drumurile publice
• Circulaţia fără folosirea centurii de siguranţă
• Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electrică, instalaţia de frânare
• Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosferică
• Depăşirea numărului maxim de persoane admis, a sarcinii maxime admise sau angajarea de
discuţii cu pasagerii
• Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea pedestră
• Accidente de traseu datorate la deplasarea de la domiciliu la locul de munca şi invers
• Efectuarea unor comenzi bruşte cu pierderea controlului maşinii
• Poziţionări defectuoase ale dispozitivelor de suspendare: mecanice / hidraulice
• Fixarea/asamblarea defectuoasă roţii după realizarea penei, cu riscul desprinderii acesteia pe
traseu
• Transportul persoanelor straine care fac „autostopul” (agresiune fizica din partea acestora)
• Deplasări, staţionări în zone periculoase, parcări sau opriri în locuri interzise
• Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementează circulaţia pe drumurile
publice
• Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, a drogurilor, sau într-un stadiu avansat de oboseală
• Lipsa sau neutilizarea unui cod de comunicare la efectuarea manevrelor de încărcare-
descărcare, garare, etc.
• Plecarea în cursă fără verificările tehnice obligatorii (frâne, direcţie, etc.)

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ

OMISIUNI
• Neutilizarea mijloacelor de semnalizare din dotare necesare la schimbarea pe traseu a roţilor în
caz de pană auto (de ex. triunghiuri reflectorizante, vestă refrectorizantă)
• Neutilizarea centurii de siguranţă în timpul conducerii maşinii
• Neasigurarea maşinilor în staţionare şi deplasarea accidentală acestora

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

NUMĂR DE PERSOANE EXPUSE:


S.C. ANALKO ALUMINIUM FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA DURATA EXPUNERII: 8h/zi
INDUSTRY S.R.L. SOFER
ECHIPA DE EVALUARE: Marian Eremia, Floare
Garagau, Mariana Militaru
COMPONENTA FACTORI DE CONSECIN- CLASA CLASA DE NIVEL
FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A DE
SISTEMULUI DE RISC TA MAXIMA PROBABI- DE
FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri) GRAVI-
MUNCA IDENTIFICATI PREVIZIBILA LITATE RISC
TATE
0 1 2 3 4 5 6
1. Organe de maşini în mişcare:
- prindere, antrenare mână sau articole DECES 7 1 3
vestimentaţie (mâneci, cravate, fular etc.) de către
transmisiile prin curele ventilator / pompă de apă,
curea distribuţie
2. Lovire de către mijloacele de transport (auto DECES 7 1 3
Factori de risc şi/sau CF) în caz de incident rutier.
mecanic 3. Proiectarea particule de parbriz rezultate ca DECES 7 1 3
MIJLOACE DE urmare a spargerii acestuia în timpul mersului.
PRODUCŢIE
4. Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe ITM 2 3 2
periculoase, în special la operaţii de mentenanţă 3 - 45 zile

5. Atingerea accidentala a suprafeţelor motorului ITM 2 4 2


3 - 45 zile
Factori de risc
termic 6. Temperatură coborâtă a suprafeţelor metalice ITM 2 4 2
atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece
3 - 45 zile
(scule, dispozitive etc.)

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Factori de risc 7. Lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de ITM 3 2 2

chimic frână 45 - 180 zile

0 1 2 3 4 5 6
MEDIUL DE Factori de risc 8. Inundaţie, alunecări de teren, prăbuşiri de DECES 7 1 3
MUNCA fizic copaci
Solicitare fizica 9. Efort static, poziţie fixă la parcurgerea ITM 2 2 2
traseelor lungi 3 - 45 zile
SARCINA DE 10. Solicitare permanentă a atenţiei în timpul
MUNCA Solicitare psihica deplasării, decizii dificile în timp scurt – intervenţii ITM 3 3 3
pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat
45 - 180 zile
în cazul deplasării în condiţii atmosferice grele –
ceaţă, ploaie, ninsoare)
11. Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, a DECES 7 1 3
unor medicamente sau într-un stadiu avansat de
oboseală
12. Nerespectarea legislatiei rutiere la circulaţia DECES 7 1 3
pe drumurile publice
13. Circulaţia fără folosirea centurii de siguranţă DECES 7 1 3

EXECUTANT Acţiuni greşite


14. Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de DECES 7 1 3
direcţie, instalaţia electrică, instalaţia de frânare
15. Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la DECES 7 1 3
starea atmosferică
16. Depăşirea numărului maxim de persoane DECES 7 1 3
admis, a sarcinii maxime admise sau angajarea
de discuţii cu pasagerii

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3 4 5 6
17. Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, ITM 2 2 2
alunecare, dezechilibrare la deplasarea pedestră 3 - 45 zile
18. Accidente de traseu datorate la deplasarea de DECES 7 1 3
la domiciliu la locul de munca şi invers

19. Efectuarea unor comenzi bruşte cu pierderea DECES 7 1 3


controlului maşinii

20. Poziţionări defectuoase ale dispozitivelor de DECES 7 1 3


suspendare: mecanice / hidraulice

21. Fixarea/asamblarea defectuoasă roţii după DECES 7 1 3


EXECUTANT Acţiuni greşite realizarea penei, cu riscul desprinderii acesteia pe
traseu
22. Transportul persoanelor straine care fac DECES 7 1 3
„autostopul” (agresiune fizica din partea acestora)

23. Deplasări, staţionări în zone periculoase, parcări DECES 7 1 3


sau opriri în locuri interzise

24. Executarea de manevre nepermise de legislaţia DECES 7 1 3


care reglementează circulaţia pe drumurile publice

25. Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, a DECES 7 1 3


drogurilor, sau într-un stadiu avansat de oboseală

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3 4 5 6
26. Lipsa sau neutilizarea unui cod de comunicare DECES 7 1 3
la efectuarea manevrelor de încărcare-descărcare,
Acţiuni greşite garare, etc.
27. Plecarea în cursă fără verificările tehnice DECES 7 1 3
obligatorii (frâne, direcţie, etc.)

28. Neutilizarea mijloacelor de semnalizare din


EXECUTANT dotare necesare la schimbarea pe traseu a roţilor în DECES 7 1 3
caz de pană auto (de ex. triunghiuri reflectorizante,
vestă refrectorizantă)
Omisiuni 29. Neutilizarea centurii de siguranţă în timpul DECES 7 1 3

conducerii maşinii

30. Neasigurarea maşinilor în staţionare şi INV gr. III 4 1 2


deplasarea accidentală acestora

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Nivelul de risc global al fisa de evaluare a locului de muncă sofer

∑R i
⋅r
i
2
0 ⋅ (7 ⋅ 7) + 0 ⋅ (6 ⋅ 6) + 0 ⋅ (5 ⋅ 5) + 0 ⋅ (4 ⋅ 4) + 23 ⋅ (3 ⋅ 3) + 7 ⋅ (2 ⋅ 2) + 0 ⋅ (1 ⋅1) 235
N Sofer
= i=1
= = = 2,83
7 0 ⋅ 7 + 0 ⋅ 6 + 0 ⋅ 5 + 0 ⋅ 4 + 23 ⋅ 3 + 7 ⋅ 2 + 0 ⋅1 83
∑ Ri ⋅ ri
i =1

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

3,5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
2,83

2,5

2 2 2 2 2 2 2
2

1,5

0,5

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 Nrg
Grafic 1 - NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ
LEGENDǍ

Organe de maşini în mişcare: prindere, antrenare mână sau articole vestimentaţie


F123- (mâneci, cravate, fular etc.) de către transmisiile prin curele ventilator / pompă de apă,
curea distribuţie
F124- Lovire de către mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier.

F125- Proiectareamersului. particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia în timpul


F126-
Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de
mentenanţă
F127- Atingerea accidentala a suprafeţelor motorului
F128- Temperatur ă coborâtă a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece
(scule, dispozitive etc.)
F129- Lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de frână
F130- Inundaţie, alunecări de teren, prăbuşiri de copaci
F131- Efort static, poziţie fixă la parcurgerea traseelor lungi
Solicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasă rii, decizii dificile în timp scurt –
F132- intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul deplasării în
condiţii atmosferice grele – ceaţă, ploaie, ninsoare)
F133- Circulaţ ia sub influenţa băuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu avansat de
oboseală
F134- Nerespectarea legislatiei rutiere la circulaţia pe drumurile publice
F135- Circulaţia fără folosirea centurii de siguranţă

F136- frânareCircula ţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electrică, instalaţia de


F137- Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosferică
F138- Depăşirea numărului maxim de persoane admis, a sarcinii maxime admise sau angajarea de
discuţii cu pasagerii
F139-
Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea
pedestră
F140- Accidente de traseu datorate la deplasarea de la domiciliu la locul de munca şi invers
F141- Efectuarea unor comenzi bruşte cu pierderea controlului maşinii
F142- Poziţionări defectuoase ale dispozitivelor de suspendare: mecanice / hidraulice
Fixarea/asamblarea defectuoasă roţii după realizarea penei, cu riscul desprinderii
F143-
acesteia pe traseu

F144- Transportulacestora) persoanelor straine care fac „autostopul” (agresiune fizica din partea
F145- Deplasări, staţionări în zone periculoase, parcări sau opriri în locuri interzise
F146- Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementează circulaţia pe drumurile
publice
F147-
Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, a drogurilor, sau într-un stadiu avansat de
oboseală
F148- Lipsa sau neutilizarea unui cod de comunicare la efectuarea manevrelor de încărcare-
descărcare, garare, etc.
F149- Plecarea în cursă fără verificările tehnice obligatorii (frâne, direcţie, etc.)
-
F150 Neutilizarea mijloacelor de semnalizare din dotare necesare la schimbarea pe traseu a roţilor în
caz de pană auto (de ex. triunghiuri reflectorizante, vestă refrectorizantă)
F151- Neutilizarea centurii de siguranţă în timpul conducerii maşinii
F152- Neasigurarea maşinilor în staţionare şi deplasarea accidentală acestora

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

FIŞA DE MĂSURI DE PREVENIRE PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ SOFER

NIVEL
NR. FACTORI DE RISC DE MĂSURI DE COMBATERE PROPUSE
RISC
0 1 2 3
Organe de maşini în mişcare: În cazul în care trebuie verificat compartimentul motor se vor
- prindere, antrenare mână sau articole vestimentaţie (mâneci,
74. 3 elimina articolele de vestimentaţie care ar putea provoca
cravate, fular etc.) de către transmisiile prin curele ventilator /
accidente prin prinderea lor de către organele în mişcare
pompă de apă, curea distribuţie
75. Lovire de către mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de 3 Respectarea legislaţiei rutiere în vigoare
incident rutier.
76. Proiectarea particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii 3 Înlocuirea imediată a parbrizului în momentul în care se constată
acestuia în timpul mersului. că acesta a fost lovit şi/sau sa deteriorat
77. Inundaţie, alunecări de teren, prăbuşiri de copaci 3 Instruirea personalului cu privire la situaţiile de urgenţă în caz de
calamităţi naturale
Solicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării, decizii Respectarea legislaţie rutiere în vigoare si respectarea pauzelor
78. dificile în timp scurt – intervenţii pe baza reflexelor dobândite 3
(efort mai accentuat în cazul deplasării în condiţii atmosferice pentru traseele respective.
grele – ceaţă, ploaie, ninsoare)
79. Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, a unor medicamente 3 Reţinerea conducătorului auto înainte de plecarea în cursă
sau într-un stadiu avansat de oboseală
80. Nerespectarea legislatiei rutiere la circulaţia pe drumurile publice 3 Însuşirea şi respectarea legislaţiei rutiere în vigoare
81. Circulaţia fără folosirea centurii de siguranţă 3
82. Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia 3 Rămânerea în incinta unităţii pană la remedierea defecţiunilor de
electrică, instalaţia de frânare orice natură care ar putea pune în pericol viaţa personalului.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3
83. Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosferică 3
84. Depăşirea numărului maxim de persoane admis, a sarcinii 3 Însuşirea şi respectarea legislaţiei rutiere în vigoare
maxime admise sau angajarea de discuţii cu pasagerii
85. Accidente de traseu datorate la deplasarea de la domiciliu la 3
locul de munca şi invers
86. Efectuarea unor comenzi bruşte cu pierderea controlului maşinii 3
87. Poziţionări defectuoase ale dispozitivelor de suspendare: 3 Instruirea şi testarea personalului
mecanice / hidraulice
88. Fixarea/asamblarea defectuoasă roţii după realizarea penei, cu 3
riscul desprinderii acesteia pe traseu
89. Transportul persoanelor straine care fac „autostopul” (agresiune 3 Instruirea conducătorilor auto cu privire la comportamentul în
fizica din partea acestora) timpul executării sarcinilor de serviciu.
90. Deplasări, staţionări în zone periculoase, parcări sau opriri în 3 Cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie. Respectarea
locuri interzise zonelor unde nu au acces.
91. Executarea de manevre nepermise de legislaţia care 3 Instruirea lucrătorilor privind importanţa respectării codului de circulaţie
reglementează circulaţia pe drumurile publice rutieră
Evitarea conducerii în stare de oboseală şi / sau sub influenţa
Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, a drogurilor, sau într- băuturilor alcoolice sau a medicamentelor.
92. 3 Instruirea şi testarea personalului.
un stadiu avansat de oboseală
Verificarea atentă de către coordonatorul activităţii a stării fizice şi
psihice a conducătorului auto.
93. Lipsa sau neutilizarea unui cod de comunicare la efectuarea 3 Instituirea unui cod de comunicare si respectarea acestuia
manevrelor de încărcare - descărcare, garare, etc.
94. Plecarea în cursă fără verificările tehnice obligatorii (frâne, 3 Verificarea stării autovehiculului înainte de plecarea în cursă.
direcţie, etc.) Respectarea periodicităţii verificărilor la autovehicule
Neutilizarea mijloacelor de semnalizare din dotare necesare la Verificarea mijloacelor de semnalizare înainte de plecarea în
cursa.
95. schimbarea pe traseu a roţilor în caz de pană auto (de ex. 3
Achiziţionarea mijloacelor de semnalizare lipsa (vesta
triunghiuri reflectorizante, vestă refrectorizantă)
reflectorizanta, triunghi reflectorizant)
96. Neutilizarea centurii de siguranţă în timpul conducerii maşinii 3 Instruirea lucrătorilor privind importanţa respectării codului de circulaţie
rutieră şi testarea personalului

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

97. Neasigurarea autovehiculelor în staţionare şi deplasarea 3 Asigurarea autovehiculelor in stationare prin utilizarea frânei de
accidentală acestora mână, prin utilizarea penelor sau a altor mijloace

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ
INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „Sofer” are valoarea de 2,83,
valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc foarte mic spre
mic.
Nivelul de securitate este mare spre foarte mare
Nivelul de risc este sus ţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de
30 factori de risc identificaţi, 24 (douazecisipatru) factori de risc sunt de valoare 3.
Pentru diminuarea sau eliminarea acestor factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare, cel puţin, masurile generic prezentate în “Fişa de masuri propuse”.
Masurile prevăzute in fişă nu sunt limitative, angajatorul având obligaţia de a adopta
oricare alte măsuri in vederea asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi mediului.
În ceea ce priveşte ponderea factorilor de risc pe sursele generatoare din cadrul
sistemului de muncă, situaţia se prezintă după cum urmează, conform graficul nr.2:
• 23,33% factori proprii mijloacelor de producţie;
• 3,33%, factori proprii mediului de muncă;
• 6,67%, factori proprii sarcinii de muncă;
• 66,67%, factori proprii executantului.

Aceşti factori de risc trebuie să stea în atenţia celor care organizează şi conduc
activitatea pentru a lua toate măsurile de prevenire propuse încât să se prevină producerea
accidentelor.
Analizand ponderea factorilor de risc inacceptabili pe elementele componente ale
sistemului de munca se constata ca 23,33%, sunt factori proprii mijloacelor de productie fapt care
trebuie avut in vedere privind programarea si realizarea activitatilor de mentenanta iar 66,67%,
factori proprii executantului, obiectiv pentru realizarea de instruiri – testari specifice prin care sa
se constientizeze lucratorii de necesitatea cunoasterii atat a acestor factori de risc cat si a
modului de diminuare a lor.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Mijloace de productie
23,33%

Mediu de munca
3,33%

Executant
Sarcina de munca 66,67%
6,67%

Grafic 2 - Ponderea factorilor de risc dupa sursa generatoare din cadrul sistemului de munca

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

OPERATOR DATE

7. OPERATOR DATE

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L. 1


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

7.1. PROCESUL DE MUNCĂ

Procesul de munca are drept scop :


Înregistrarea tuturor documentelor

7.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ

A. MIJLOACE DE PRODUCŢIE :

‐ PC
- Imprimanta
- Calculator numeric
- Acte, documente
- Mobilier de birou

B. SARCINA DE MUNCĂ:

- Înregistrează si răspunde de înregistrarea zilnica a contractelor încheiate;


- Înregistrează si răspunde de înregistrarea cererilor de modificare a contractelor (nume, client,
rezilieri, etc.)
- Înregistrează si răspunde de înregistrarea zilnica a borderourilor de încasări;
- Relaţii cu clienţii;
- Încărcarea facturilor emise în baza de date ;
- Încărcarea borderourilor de confirmare pentru agenţii economici;
- Orice alte situaţii solicitate de conducătorul locului de munca, sau înlocuitorul acestuia ;
- Verificarea documentelor pentru Jurnalul de Vânzări;
- Urmărirea si încasarea facturilor fiscale plătite prin Q,P.;
- Distribuirea documentelor emise in Oficiul de Calcul si arhivarea ordonata a
documentelor prelucrate si păstrate In Oficiul de Calcul;
- Răspunde pentru pagubele aduse societăţii din vina sa si in legătura cu munca sa ;
- Respectă regulamentul de ordine interioara (ROI) ;
- Respectă normele de protecţia muncii si P.S.I ;
- Respectă normele de igiena muncii, sănătate si securitate

Sarcinile, atribuţiile şi responsabilităţilor nu sunt limitative, ele putând fi completate după caz şi cu
alte lucrări solicitate de conducerea societăţii, în limitele respectării temeiului legal.

C. MEDIUL DE MUNCĂ

- Operatorul calculator isi desfasoara activitatea in incinta societăţii


- Încăperea are sistem de condiţionare a aerului;
- Iluminatul este combinat (natural şi artificial);

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

7.3. FACTORII DE RISC IDENTIFICATI

M. MIJLOACE DE PRODUCŢIE
FACTORI DE RISC MECANIC
• Lovire de catre mijloacele de transport auto interne
• Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe ascuţite ale echipamentelor de muncă
• Cădere de pe scaun la defectarea acestuia

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

FACTORI DE RISC ELECTRIC


• Electrocutare prin atingere directă deteriorarea accidentala de izolaţii
• Electrocutare prin atingere indirectă:
- atingerea unor suprafeţe metalice aflate accidental sub tensiune
- deficienţe la instalaţia electrică care genereaza riscuri de producere a unor scântei şi de
aprindere a instalaţiei.

N. MEDIUL DE MUNCA

FACTORI DE RISC FIZIC


• Curenţi de aer de la instalaţia de aer condiţionat
• Temperatura aerului ambiental ridicată cu ocazia defectării aparatului de aer condiţionat
sau la întreruperea curentului electric, în incintă, pe timpul verii
• Surprinderea de calamităţi naturale in incinta sau in timpul deplasărilor – (trăsnet, vânt,
grindină, alunecări de teren, prăbuşiri de copaci, seisme)

J. SARCINA DE MUNCA
► SOLICITARE FIZICA
• Efort static

► SOLICITARE PSIHICA
• Monotonia muncii
• Ritm mare de muncă

► ACTIUNI GRESITE
• Deplasări, staţionări in zone periculoase
• Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare
• Pornirea echipamentelor de calcul fără asigurarea condiţiilor de securitat
• Nerespectarea regulilor ergonomice, prin poziţionări incorecte faţă de display, etc
• Comunicări accidentogene
• Nerespectarea legislaţiei rutiere în vigoare la circulaţia pe drumurile publice.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

NUMAR DE PERSOANE EXPUSE: 5


S.C. ANALKO ALUMINIUM FIŞĂ DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: 8h/zi
INDUSTRY S.R.L. OPERATOR DATE
ECHIPA DE EVALUARE: Marian Eremia,
Floare Garagau, Mariana Militaru
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A CONSECINTA CLASA DE CLASA DE NIVEL
SISTEMULUI DE RISC FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri ) MAXIMA GRAVITATE PROBABILIT DE
MUNCA IDENTIFICAŢI PREVIZIBILA ATE RISC
0 1 2 3 4 5 6
1. Lovire de catre mijloacele de transport auto interne DECES 7 1 3

Factori de risc 2.Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe ascuţite ale ITM 3 -45 zile 2 3 2
mecanic echipamentelor de muncă
MIJLOACE DE 3. Cădere de pe scaun la defectarea acestuia ITM 3-45 zile 2 1 1

PRODUCTIE 4. Electrocutare prinatingere directă deteriorarea DECES 7 1 3


accidentala de izolaţii
Factori de risc 5. Electrocutare prin atingere indirectă:
electric - atingerea unor suprafeţe metalice aflate accidental sub DECES 7 1 3
tensiune
- deficienţe la instalaţia electrică care genereaza riscuri
de producere a unor scântei şi de aprindere a instalaţiei.
MEDIUL DE Factori de risc 6. Curenţi de aer de la instalaţia de aer condiţionat ITM 3 - 45 zile 2 3 2

MUNCA fizic 7. Temperatura aerului ambiental ridicată cu ocazia ITM 3 - 45 zile 2 3 2


defectării aparatului de aer condiţionat sau la întreruperea
curentului electric, în incintă, pe timpul verii

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3 4 5 6
MEDIUL DE Factori de risc 8. Surprinderea de calamităţi naturale in incinta sau in
timpul deplasărilor – (trăsnet, vânt, grindină, alunecări de DECES 7 1 3
MUNCA fizic
teren, prăbuşiri de copaci, seisme)
SARCINA DE Solicitare fizica 9.Efort static ITM 3 - 45 zile 2 3 2
MUNCA Solicitare 10. Monotonia muncii ITM 3 - 45 zile 2 3 2
psihica 11. Ritm mare de muncă ITM 3 - 45 zile 2 4 2
12. Deplasări, staţionări in zone periculoase DECES 7 1 3
13. Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin ITM 45-180 3 3 3
dezechilibrare, alunecare, împiedicare zile
14. Pornirea echipamentelor de calcul fără asigurarea ITM 3-45 zile 2 1 1
EXECUTANT Actiuni gresite condiţiilor de securitate
15. Nerespectarea regulilor ergonomice, prin poziţionări ITM 3 - 45 zile 2 3 2
incorecte faţă de display, etc.
16. Comunicări accidentogene ITM 3 -45 zile 2 2 2
17. Nerespectarea legislaţiei rutiere în vigoare la circulaţia DECES 7 1 3
pe drumurile publice.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

ivelul de risc global al locului de munca este: 2,49

N = ∑Ri ⋅ r2 i = 0 ⋅ (7 ⋅ 7) + 0 ⋅ (6 ⋅ 6) + 0 ⋅ (5 ⋅ 5) + 0 ⋅ (4 ⋅ 4) + 7 ⋅ (3 ⋅ 3) + 8 ⋅ (2 ⋅ 2) + 2 ⋅ (1 ⋅1) = 97 = 2,49


OPERATOR DATE i =1
7
R ⋅r 0⋅ 7 + 0 ⋅ 6 + 0 ⋅ 5 + 0 ⋅ 4 + 7 ⋅ 3 + 8 ⋅ 2 + 2 ⋅1 39
∑ i i
i =1

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

3,5

3 3 3 3 3 3 3
3

2,49
2,5

2 2 2 2 2 2 2 2
2

1,5

1 1
1

0,5

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F 10 F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 F 16 F 17 Nr,g

Grafic 1 - NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC PENTRU LOCUL DE MUNCA OPERATOR DATE

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

LEGENDǍ

F153- Lovire de catre mijloacele de transport auto interne


F154- Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe ascuţite ale echipamentelor de muncă
F155- Cădere de pe scaun la defectarea acestuia
F156- Electrocutare prin atingere directă:
- deteriorarea accidentala de izolaţii
F157- Electrocutare prin atingere indirectă:
- atingerea unor suprafeţe metalice aflate accidental sub tensiune
- deficienţe la instalaţia electrică care genereaza riscuri de producere a unor scântei
şi de aprindere a instalaţiei
F158- Curenţi de aer de la instalaţia de aer condiţionat
F159- Temperatura aerului ambiental ridicat ă cu ocazia defectării aparatului de aer
condiţionat sau la întreruperea curentului electric, în incintă, pe timpul verii
F160- Surprinderea de calamităţi naturale in incinta sau in timpul deplasărilor –(trăsnet, vânt,
grindină, alunecări de teren, prăbuşiri de copaci, seisme)
F161- Efort static
F162- Monotonia muncii
F163- Ritm mare de muncă
F164- Deplasări, staţionări in zone periculoase
F165- Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare,
împiedicare

F166- Pornirea echipamentelor de calcul fără asigurarea condiţiilor de securitate


F167- Nerespectarea regulilor ergonomice, prin poziţionări incorecte faţă de display, etc
F168- Comunicări accidentogene
F169- Nerespectarea legislaţiei rutiere în vigoare la circulaţia pe drumurile publice.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCǍ OPERATOR DATE

Nr. NIVEL
crt. FACTORI DE RISC DE MĂSURI DE COMBATERE PROPUSE
RISC
Delimitarea căilor de acces pentru autovehicule şi pentru pietoni
1. Lovire de catre mijloacele de transport auto interne 3 Instruirea lucrătorilor cu privire la modul în care trebuie să se deplaseze în incinta
societăţii, astfel încât să fie eliminate riscurile de accidentare
Electrocutare prin atingere directă: Repararea si intretinerea instalatiei electrice corespunzator securitatii
2. 3 lucratorilor
- deteriorarea accidentala de izolaţii Repararea şi montarea tuturor dispozitivelor de protecţie
Verificarea stării fizice a elementelor active ale echipamentelor înainte de
Electrocutare prin atingere indirectă: începerea lucrului;
- atingerea unor suprafeţe metalice aflate accidental sub Interzicerea începerii sau continuării lucrului dacă se constată lipsa,
3. tensiune 3 deteriorarea sau amplasarea incorectă a dispozitivelor de protecţie;
- deficienţe la instalaţia electrică care genereaza riscuri Instruirea lucrătorilor şi verificarea modului în care se respectă regulile de
de producere a unor scântei şi de aprindere a instalaţiei. securitate.
Surprinderea de calamităţi naturale in incinta societăţii
4. sau in timpul deplasărilor – (trăsnet, vânt, grindină, 3 Instruirea lucrătorilor cu privire la situaţiile de urgenţă
alunecări de teren, prăbuşiri de copaci, seisme)
Semnlizarea locurilor unde poate exista pericolul lovirii accidentale de
5. Deplasări, staţionări in zone periculoase 3 obiecte, etc.
Instruirea lucrătorilor cu privire la modul în care trebuie să se deplaseze şi să
staţioneze în incinta societăţii, astfel încât să fie eliminate riscurile de accidentare
Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin Eliberarea căilor de acces şi folosirea corespunzătoare a acestora
6. 3 Instruirea lucrătorilor cu privire la modul în care trebuie să se deplaseze în incinta
dezechilibrare, alunecare, împiedicare
societăţii, astfel încât să fie eliminate riscurile de accidentare
7. Nerespectarea legislaţiei rutiere în vigoare la circulaţia 3 Însuşirea şi respectarea legislaţiei rutiere în vigoare
pe drumurile publice.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „Operator date” este egal cu
2,49 valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mic, el
nedepǎşind limita maximǎ acceptabilǎ (3,5).
Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de
17 factori de risc identificaţi , 7 (şapte) factori de risc au valoare egala cu 3.
Pentru diminuarea sau eliminarea acestor factori de risc (care se situeaza în domeniul
inacceptabil), sunt necesare, cel putin, masurile generic prezentate în “Fişa de masuri propuse”.
Masurile prevazute in fişă nu sunt limitative, angajatorul având obligaţia de a adopta
oricare alte măsuri in vederea asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi mediului.
În ceea ce priveşte ponderea factorilor de risc pe sursele generatoare din cadrul
sistemului de muncă, situaţia se prezintă după cum urmează, conform graficului nr.2:
• 29,41 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
• 17,65 %, factori proprii mediului de muncă;
• 17,65 %, factori proprii sarcinii de muncă;
• 35,29 %, factori proprii executantului.

În graficul 3 este reprezentată repartiţia factorilor de risc în funcţie de consecinţa


maximă posibilă.
Din grafic rezultă faptul că 35,29% din cazuri, consecinţa maximă previzibilă este
DECES, şi cea mai mare valoare se regăseşte la ITM 3-45 zile, de 58,82%.
Aceşti factori de risc trebuie să stea în atenţia celor care organizează şi conduc
activitatea pentru a lua toate măsurile de prevenire propuse încât să se prevină producerea
accidentelor.
Analizand ponderea factorilor de risc inacceptabili pe elementele componente ale
sistemului de munca se constata ca 35,29%, sunt factori proprii executantului, fapt care trebuie
avut in vedere de angajator in realizarea de instruiri – testari specifice prin care sa
constientizeze lucratorii de necesitatea cunoasterii atat a acestor factori de risc cat si a modului
de diminuare a lor.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Executant Mijloace de productie


35,29% 29,41%

Sarcina de munca Mediu de munca


17,65%
17,65%

Grafic 2 - PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPA SURSA GENERATOARE DIN CADRUL


SISTEMULUI DE MUNCA

INGINER CHIMIST

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

8. INGINER CHIMIST

8.1. PROCESUL DE MUNCA

8.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT

P. MIJLOACE DE PRODUCTIE

-spaţiu de lucru birou, laborator si secţia Producţie;


- PC
-Imprimanta
-Calculator numeric
-Acte, documente
- Mobilier de birou
S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.
S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Q. SARCINA DE MUNCA

-asigură actualizarea tehnologiei de fabricaţie;


-analizează noi materiale propuse a fi folosite în fabricaţie
-efectueaza probe şi încercări
-face propuneri privind oportunitatea achiziţionării echipamentelor tehnice;
-supraveghează întreg fluxul de fabricaţie
- asigura respectarea întocmai a prevederilor tehnologiei, acordând o atenţie deosebită verificării
calităţii băilor, a procesului de demineralizare a apei regimului de lucru la cabinele de vopsire şi
cuptoarele de polimerizare şi policromie;
-acordă asistenţa tehnică pentru formarea şi împrospătarea băilor, aceste operaţii efectuându-se
numai în prezenţa sa;
-efectuează controlul final al produselor conform instrucţiunilor de control;
-alcătuieşte şi propune spre aprobare programul lunar ş i urmă reş te realizarea acestuia;
-răspunde de exploatarea în condiţii corespunzătoare a staţiei de epurare a apelor uzate;
-răspunde de activitatea laboratorului de analiză;
-întocme şte necesarul de materiale pentru formarea şi împrospătarea băilor şi pentru staţia de
epurare şi neutralizare;
-întocmeşte necesarul de piese de schimb speciale (pistoale de vopsit etc.) pentru cabinele de vopsit.

R. MEDIUL DE MUNCA

Activitatea se desfăşoară în birou, laborator si hala societăţii, în secţia Producţie. Spaţiul în care
este amplasat locul de muncă permite asigurarea unui microclimat adecvat activităţilor desfăşurate
din punct de vedere al:
-iluminatului (combinat - natural şi artificial de tip general),
-calităţii aerului (se asigură aerisirea spaţiilor de lucru prin ventilare naturală şi mecanică iar noxele
chimice sunt sub limitele maxime admisibile),
-temperaturii aerului şi curenţilor de aer
Există posibilitatea expunerii la zgomot în timpul utilizării aerului comprimat pentru curăţarea
profilelor (nu au fost disponibile buletine de determinări ale nivelului de zgomot)
Nu s-au înregistrat accidente, accidente uşoare, incidente sau boli profesionale.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

8.3. FACTORII DE RISC IDENTIFICATI

O. MIJLOACE DE PRODUCŢIE
FACTORI DE RISC MECANIC
• Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe ascuţite ale echipamentelor de muncă
• Cădere de pe scaun la defectarea acestuia
• Răsturnare monitor, imprimanta
• Mobilier cu colturi ascuţite in condiţii de spatii înguste
• Prăbuşire obiecte de pe rafturile ale dulapurilor încărcate exagerata (suprasarcina)
• Cadere cuve de pe suportii metalici care sunt corodate de vaporii de acid
► FACTORI DE RISC CHIMIC
• Substantele chimice utilizate pentru determinari
• Substantele chimice utilizare la baile de curatare profile aluminiu cat si din statia de filtrare

FACTORI DE RISC ELECTRIC


• Electrocutare prin atingere directă datorită deteriorării izolaţiei conductoarelor de legătură a
aparatelor electrice la sursa de energie electrică
• Electrocutare prin atingere indirectă datorită deteriorării circuitelor de legare la conductorul de nul de
protecţie sau întreruperea nulului de protecţie

► FACTORI DE RISC TERMIC


• Flacari, flame datorate neetanseitatilor instalatiei de gaze

P. MEDIUL DE MUNCA
FACTORI DE RISC FIZIC
• Pulberi pneumoconiogene rezultate din procesul de testare
• Calamităţi naturale – cadere tavan si pereti in caz de seism
• Nivel de iluminare scazut in cadrul statiei de epurare

FACTORI DE RISC CHIMIC


• Vapori toxici rezultati din procesul de curatare continut bailor din cadrul statiei de epurare
• Scapari de gaze datorate neetanseitatiilor instalatii de gaze din hala de productie

Q. SARCINA DE MUNCA
► SOLICITARE PSIHICA
• Stres cauzat de ritm de muncă mare
► CONTINUT NECORESPUNZATOR AL SARCINII DE MUNCA
• Metode de lucru necorespunzatoare

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

G. EXECUTANT ►
ACTIUNI GRESITE
• Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare (suprafeţe denivelate, elemente
aparente pozate la sol)
• Efectuare defectuoasă de operaţii: comenzi, manevre
• Accidente de traseu datorita nerespectarii legislatiei rutiere
• Nesincronizari de operatii

► OMISIUNI

• Neutilizarea echipamentului individual de protectie

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

NUMĂR DE PERSOANE EXPUSE: 1


S.C. ANALKO ALUMINIUM FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA INGINER
DURATA EXPUNERII: 8 h/zi – 1 schimb
INDUSTRYS.R.L. CHIMIST
ECHIPA DE EVALUARE: Marian Eremia,
Floare Garagau, Mariana Militaru
CONSE- CLAS CLASA NIVEL
COMPONENTA FACTORI DE CINŢA DE
FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A A DE
SISTEMULUI DE RISC MAXIMĂ PROBA DE
FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri) GRAVI
MUNCĂ IDENTIFICAŢI PREVIZI- BILITAT RISC
TATE
BILĂ E
0 1 2 3 4 5 6
1. Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe ascuţite ale ITM 2 4 2
echipamentelor de muncă 3 - 45 zile
2. Cădere de pe scaun la defectarea acestuia ITM 2 1 1
3 - 45 zile
3. Răsturnare monitor, imprimanta ITM 2 2 2
Factori de risc 3 - 45 zile
mecanic 4. Mobilier cu colturi ascuţite in condiţii de spatii înguste ITM 2 2 2
3 - 45 zile
5. Prăbuşire obiecte de pe rafturile ale dulapurilor ITM 2 1 1
încărcate exagerata (suprasarcina) 3 - 45 zile
MIJLOACE DE 6. Cadere cuve de pe suportii metalici care sunt corodate DECES 7 2 4
de vaporii de acid
PRODUCŢIE
Factori de risc 7. Substantele chimice utilizate pentru determinari DECES 7 1 3

chimici 8. Substantele chimice utilizare la baile de curatare profile DECES 7 1 3


aluminiu cat si din statia de filtrare
9. Electrocutare prin atingere directă datorită deteriorării DECES
izolaţiei conductoarelor de legătură a aparatelor electrice 7 1 3
Factori de risc la sursa de energie electrică
electric 10. Electrocutare prin atingere indirectă datorită DECES
deteriorării circuitelor de legare la conductorul de nul de 7 1 3
protecţie sau întreruperea nulului de protecţie
Factori de risc 11. Flacari, flame datorate neetanseitatilor instalatiei de DECES 7 1 3
termic gaze
S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.
S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3 4 5 6
12. Pulberi pneumoconiogene rezultate din procesul de ITM 2 5 3
testare 3 – 45 zile
Factori de risc 13. Calamităţi naturale – cadere tavan si pereti in caz de DECES 7 1 3
fizic seism
MEDIUL DE 14. Nivel de iluminare scazut in cadrul statiei de epurare ITM 2 3 2
MUNCĂ 3 – 45 zile
15. Vapori toxici rezultati din procesul de curatare continut ITM 2 5 3
Factori de risc bailor din cadrul statiei de epurare 3 – 45 zile
chimic 16. Scapari de gaze datorate neetanseitatiilor instalatii de ITM 2 3 2
gaze din hala de productie 3 – 45 zile
Solicitare 17. Stres cauzat de ritm de muncă mare ITM 2 2 2
psihică 3 – 45 zile
SARCINA DE
Continut
MUNCĂ necorespunzator 18. Metode de lucru necorespunzatoare ITM 2 5 3
al sarcinii de 3 – 45 zile
munca
19. Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, ITM 2 3 2
împiedicare (suprafeţe denivelate, elemente aparente
3 – 45 zile
pozate la sol)
Acţiuni greşite 20. Efectuare defectuoasă de operaţii: comenzi, manevre ITM 2 5 3
EXECUTANT 3 – 45 zile
21. Accidente de traseu datorita nerespectarii legislatiei DECES 7 1 3
rutiere
22. Nesincronizari de operatii DECES 7 1 3
Omisiuni 23. Neutilizarea echipamentului individual de protectie DECES 7 1 3

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Nivelul de risc global al fisa de evaluare a locului de muncă inginer chimist

7
N = ∑ Ri ⋅ ri 2
= 0 ⋅ (7 ⋅ 7) + 0 ⋅ (6 ⋅ 6) + 0 ⋅ (5 ⋅ 5) + 1⋅ (4 ⋅ 4) + 13 ⋅ (3 ⋅ 3) + 7 ⋅ (2 ⋅ 2) + 2 ⋅ (1 ⋅1) = 163 = 2,76
Inginer chimist i=1
7
R ⋅r 0 ⋅ 7 + 0 ⋅ 6 + 0 ⋅ 5 + 1⋅ 4 + 13 ⋅ 3 + 7 ⋅ 2 + 2 ⋅1 59
∑ i i
i=1

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

4
4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2,76
2 2 2 2 2 2 2

1 1
1

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 Nrg
Grafic 1 - NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

LEGENDǍ

F170- Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe ascuţite ale echipamentelor de muncă


F171- Cădere de pe scaun la defectarea acestuia
F172- Răsturnare monitor, imprimanta
F173- Mobilier cu colturi ascuţite in condiţii de spatii înguste
F174- Prăbuşire obiecte de pe rafturile ale dulapurilor încărcate exagerata (suprasarcina)
F175- Cadere cuve de pe suportii metalici care sunt corodate de vaporii de acid
F176- Substantele chimice utilizate pentru determinari
F177- Substantele chimice utilizare la baile de curatare profile aluminiu cat si din statia de
filtrare
F178- Electrocutare prin atingere directă datorită deteriorării izolaţiei conductoarelor de
legătură a aparatelor electrice la sursa de energie electrică
F179- Electrocutare prin atingere indirectă datorită deteriorării circuitelor de legare la
conductorul de nul de protecţie sau întreruperea nulului de protecţie
F180- Flacari, flame datorate neetanseitatilor instalatiei de gaze
F181- Pulberi pneumoconiogene rezultate din procesul de testare
F182- Calamităţi naturale – cadere tavan si pereti in caz de seism
F183- Nivel de iluminare scazut in cadrul statiei de epurare
F184- Vapori toxici rezultati din procesul de curatare continut bailor din cadrul statiei de epurare
F185- Scapari de gaze datorate neetanseitatiilor instalatii de gaze din hala de productie
F186- Stres cauzat de ritm de muncă mare
F187- Metode de lucru necorespunzatoare

F188- Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare (suprafeţe denivelate,
elemente aparente pozate la sol)
F189- Efectuare defectuoasă de operaţii: comenzi, manevre
F190- Accidente de traseu datorita nerespectarii legislatiei rutiere
F191- Nesincronizari de operatii
F192- Neutilizarea echipamentului individual de protectie

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ INGINER CHIMIST

NIVEL
NR. FACTORI DE RISC DE MĂSURI DE COMBATERE PROPUSE
RISC
0 1 2 3
1. Cadere cuve de pe suportii metalici care sunt corodate de 4 Verificarea gradului de corodare al suportilor metalici.
vaporii de acid Inlocuira partilor metalice corodate
2. Substantele chimice utilizate pentru determinari 3 Respectarea prevederilor fiselor tehnice de securitate.
3. Substantele chimice utilizare la baile de curatare profile aluminiu 3 Purtare EIP la manipularea substantelor chimice
cat si din statia de filtrare
Electrocutare prin atingere directă datorită deteriorării izolaţiei
4. conductoarelor de legătură a aparatelor electrice la sursa de 3 Stabilirea unui program de mentenanta a instalatiri
energie electrică
electrice. Efectuarea de mentenanta numai de catre
Electrocutare prin atingere indirectă datorită deteriorării
personal autorizat.
5. circuitelor de legare la conductorul de nul de protecţie sau 3
întreruperea nulului de protecţie
Verificarea periodica a traseului de transport gaze
6. Flacari, flame datorate neetanseitatilor instalatiei de gaze 3 naturale cat si a valvelor de siguranta, arzatoare,
robineti numai de catre personal autorizat.
Acordarea de EIP de catre conducatorul locului de
7. Pulberi pneumoconiogene rezultate din procesul de testare 3 munca. Purtarea EIP din dotare. Verificarea purtarii EIP-
ului.
Efectuarea de controale medicale periodice
8. Calamităţi naturale – cadere tavan si pereti in caz de seism 3 Instruire cu privire la SU. Efectuarea de exercitii de
evacuare
Acordarea de EIP de catre conducatorul locului de
9. Vapori toxici rezultati din procesul de curatare continut bailor din 3 munca. Purtarea EIP din dotare. Verificarea purtarii EIP-
cadrul statiei de epurare ului.
Efectuarea de controale medicale periodice
10. Metode de lucru necorespunzatoare 3 Refacerea fisei postului cu precizarea tuturor atributiilor
privind SSM-ul
11. Efectuare defectuoasă de operaţii: comenzi, manevre 3 Instruire
12. Accidente de traseu datorita nerespectarii legislatiei rutiere 3 Instruire cu privire la circulatia pe drumurile publice
13. Nesincronizari de operatii 3 Instruire
14. Neutilizarea echipamentului individual de protectie 3 Achizitionare EIP. Instruire. Acordare EIP. Purtarea EIP.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Verificare purtare EIP

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „Inginer Chimist” are valoarea de
2,76, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc foarte mic spre mic.

Nivelul de securitate este mare spre foarte mare


Nivelul de risc este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 23 factori
de risc identificaţi, 13 (treisprezece) factori de risc sunt de valoare 3 si 1 (un) factor de risc de nivel 4.

Pentru diminuarea sau eliminarea acestor factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare, cel puţin, masurile generic prezentate în “Fişa de masuri propuse”.
Masurile prevăzute in fişă nu sunt limitative, angajatorul având obligaţia de a adopta oricare alte
măsuri in vederea asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi mediului.
În ceea ce priveşte ponderea factorilor de risc pe sursele generatoare din cadrul sistemului de
muncă, situaţia se prezintă după cum urmează, conform graficul nr.2:
• 47,83% factori proprii mijloacelor de producţie;
• 21,74%, factori proprii mediului de muncă;
• 8,70%, factori proprii sarcinii de muncă;
• 21,74%, factori proprii executantului.

Aceş ti factori de risc trebuie să stea în atenţia celor care organizează şi conduc activitatea
pentru a lua toate măsurile de prevenire propuse încât să se prevină producerea accidentelor.
Analizand ponderea factorilor de risc inacceptabili pe elementele componente ale sistemului de
munca se constata ca 47,37%, sunt factori proprii mijloacelor de productie fapt care trebuie avut in
vedere privind programarea si realizarea activitatilor de mentenanta, 21,74%, factori proprii mediului de
munca si 21,74%, factori proprii executantului, obiectiv pentru realizarea de instruiri – testari specifice
prin care sa se constientizeze inginerul chimist de necesitatea cunoasterii atat a acestor factori de risc
cat si a modului de diminuare a lor.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Executant
21,74%
Mijloace de productie
47,83%

Sarcina de munca
8,70%

Mediu de munca
21,74%

Grafic 2 - Ponderea factorilor de risc dupa sursa generatoare din cadrul sistemului de munca

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

ECONOMIST

9. ECONOMIST

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L. 1


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
9.1. PROCESUL DE MUNCĂ
Inregistrarea documentelor contabile si efectuarea operatiunilor necesare inchiderii perioadei
contabile.

9.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

S. MIJLOACE DE PRODUCTIE

¾ Calculator
¾ Imprimanta
¾ Fax, telefon
¾ Mobilier specific

T. SARCINA DE MUNCA

¾ Inregistreaza in contabilitate facturi furnizori diversi (utilitati, marketing, training, transport,


protocol, asigurari, s.a.);
¾ Inregistreaza in contabilitate facturile de leasing financiar si operational ale companiei;
¾ Urmareste si inchide lunar platile efectuate in avans pentru furnizorii diversi cu facturile
aferente acestora;
¾ Verifica descarcarea lunara a cheltuielilor in avans;
¾ Inregistreaza estimari pentru facturile nesosite in timp util in companie;
¾ Intocmeste confirmarile de sold pentru furnizorii diversi; pe baza fiselor de cont existente
in contabilitate;
¾ Verifica existentei in jurnalul de cumparari a tuturor documentelor fiscale ce trebuie
prezentate;
¾ Ofera suport auditorilor;
¾ Ofera suport, la cerere, celorlalte departamente din cadrul Diviziei Financiar;
¾ participa la realizarea reconcilierilor lunare de solduri : creante, datorii, venituri, cheltuieli
aferente companiilor din grup,
¾ Indeplineste alte sarcini care se incadreaza in specificul activitatii biroului la cererea
superiorului ierarhic.

U.MEDIUL DE MUNCĂ
¾ Contabilul isi desfasoara activitatea in incinta inchisa
¾ Încăperea are sistem de condiţionare a aerului
¾ Iluminatul este mixt (natural şi artificial);

9.3. FACTORII DE RISC IDENTIFICATI

R. MIJLOACE DE PRODUCŢIE
FACTORI DE RISC MECANIC
• Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe ascuţite ale echipamentelor de muncă
• Cădere de pe scaun la defectarea acestuia
• Răsturnare monitor, imprimanta
• Mobilier cu colturi ascuţite in condiţii de spatii înguste

FACTORI DE RISC ELECTRIC


•Electrocutare prin atingere directa a unor cabluri electrice cu izolatia deteriorată, stechere si
prize defecte
• Electrocutare prin atingere indirectă:
S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L. 2
S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
- deficienţe la instalaţia de împământare
- atingerea unor suprafeţe metalice aflate accidental sub tensiune

S. MEDIUL DE MUNCA
FACTORI DE RISC FIZIC
•Temperatura aerului ambiental ridicată cu ocazia defectării aparatului de aer condiţionat sau
la întreruperea curentului electric, în incintă, pe timpul verii
• Curenţi de aer proveniţi de la instalaţia de aer condiţionat

K. SARCINA DE MUNCA
► SOLICITARE FIZICA
• Efort static la lucrul la calculator

► SOLICITARE PSIHICA
• Ritm mare de muncă
• Monotonia muncii

H. EXECUTANT ►
ACTIUNI GRESITE
• Pornirea echipamentelor de calcul fără asigurarea condiţiilor de securitate
• Nerespectarea regulilor ergonomice, prin poziţionări incorecte faţă de display, etc.
• Accidente survenite pe traseul de la domiciliu la locul de muncă şi invers
• Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare
• Comunic ări accidentogene

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L. 3


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

S.C. ANALKO ALUMINIUM FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ NUMĂR DE PERSOANE EXPUSE: Variabil
DURATA EXPUNERII: 8h/schimb
INDUSTRY S.R.L. ECONOMIST
ECHIPA DE EVALUARE: ing. Marian Eremia
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A CONSECINTA CLASA DE CLASA DE NIVEL
SISTEMULUI DE RISC MAXIMA GRAVI- PROBABILI DE
FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri )
MUNCA IDENTIFICATI PREVIZIBI-LA TATE TATE RISC
0 1 2 3 4 5 6
1. Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe ascuţite ale ITM 2 4 2
echipamentelor de muncă 3 - 45 zile
2. Cădere de pe scaun la defectarea acestuia ITM 2 1 1
Factori de risc 3-45 zile
mecanic 3. Răsturnare monitor, imprimanta ITM 2 2 2
3 - 45 zile
MIJLOACE DE ITM
PRODUCŢIE 4. Mobilier cu colturi ascuţite in condiţii de spatii înguste 2 2 2
3 - 45 zile
5. Electrocutare prin atingere directa a unor cabluri
electrice cu izolatia deteriorată, stechere si prize DECES 7 1 3
Factori de risc defecte
electric 6. Electrocutare prin atingere indirectă:
- deficienţe la instalaţia de împământare DECES 7 1 3
- atingerea unor suprafeţe metalice aflate accidental sub
tensiune
MEDIUL Factori de risc 7. Temperatura aerului ambiental ridicată cu ocazia ITM
defectării aparatului de aer condiţionat sau la întreruperea 2 3 2
DE MUNCĂ fizic 3 - 45 zile
curentului electric, în incintă, pe timpul verii

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L. 3


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3 4 5 6
MEDIUL 8. Curenţi de aer proveniţi de la instalaţia de aer ITM 2 3 2
Factori de risc fizic condiţionat 3 - 45 zile
DE MUNCĂ 9. Calamităţi naturale – trăsnet, inundaţie, vânt, alunecări DECES 7 1 3
de teren, viscol, prăbuşiri de copaci, seisme
Solicitare 10. Efort static la lucrul la calculator ITM 2 4 2
3 - 45 zile
fizică
SARCINA
11. Ritm mare de muncă ITM 2 4 2
DE MUNCĂ Solicitare 3 - 45 zile

psihică 12. Monotonia muncii ITM 2 3 2


3 - 45 zile
13. Pornirea echipamentelor de calcul fără asigurarea ITM 3 3 3
45 – 180
condiţiilor de securitate
zile
14. Nerespectarea regulilor ergonomice, prin poziţionări ITM 2 1 1
incorecte faţă de display, etc. 3 - 45 zile
EXECUTANT 15. Accidente survenite pe traseul de la domiciliu la locul DECES 7 1 3
Acţiuni greşite de muncă şi invers
16. Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin INV. GR.III 4 2 3
dezechilibrare, alunecare, împiedicare
17. Comunicări accidentogene ITM 3 2 2
45-180
zile

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L. 4


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Nivelul de risc global al locului de muncă este: 2,56

17
N =∑ Ri ⋅ r2i = 0 ⋅ (7 ⋅ 7) + 0 ⋅ (6 ⋅ 6) + 0 ⋅ (5 ⋅ 5) + 0 ⋅ (4 ⋅ 4) + 6 ⋅ (3 ⋅ 3) + 9 ⋅ (2 ⋅ 2) + 2 ⋅ (1 ⋅1) = 92 = 2,56
gr i =1
Economist 0 ⋅ 7 + 0 ⋅ 6 + 0 ⋅ 5 + 0 ⋅ 4 + 6 ⋅ 3 + 8 ⋅ 2 + 2 ⋅1 36
17
R ⋅r
∑ i i
i =1

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L. 5


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

3,5

3 3 3 3 3 3
3

2,56
2,5

2 2 2 2 2 2 2 2 2
2

1,5

1 1
1

0,5

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 Nr,g

Grafic 1 - NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC PENTRU LOCUL DE MUNCĂ ECONOMIST

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L. 6


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

LEGENDĂ

F193- Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe ascuţite ale echipamentelor de muncă


F194- Cădere de pe scaun la defectarea acestuia
F195- Răsturnare monitor, imprimanta
F196- Mobilier cu colturi ascuţite in condiţii de spatii înguste
F197- Electrocutare prin atingere directa a unor cabluri electrice cu izolatia deteriorată, stechere si
prize defecte
F198- Electrocutare prin atingere indirectă:
- deficienţe la instalaţia de împământare
- atingerea unor suprafeţe metalice aflate accidental sub tensiune

F199- Temperatura aerului ambiental ridicat ă cu ocazia defectării aparatului de aer


condiţionat sau la întreruperea curentului electric, în incintă, pe timpul verii
F200- Curenţi de aer proveniţi de la instalaţia de aer condiţionat
F201- Calamit ăţi naturale – trăsnet, inundaţie, vânt, alunecări de teren, viscol, prăbuşiri de
copaci, seisme
F202- Efort static la lucrul la calculator
F203- Ritm mare de muncă
F204- Monotonia muncii
F205- Pornirea echipamentelor de calcul fără asigurarea condiţiilor de securitate
F206- Nerespectarea regulilor ergonomice, prin poziţionări incorecte faţă de display, etc.
F207- Accidente survenite pe traseul de la domiciliu la locul de muncă şi invers sau în timpul efectuării
sarcinilor de muncă

F208- Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare,


împiedicare

F209- Comunicări accidentogene


S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L. 7
S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L. 8


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE


Locul de muncǎ: ECONOMIST

Nr. Nivel
FACTORI DE RISC de MĂSURI DE COMBATERE PROPUSE
crt.
risc
0 1 2 3
Electrocutare prin atingere directa a Repararea si intretinerea instalatiei electrice corespunzator securitatii lucratorilor
1. unor cabluri electrice cu izolatia 3 Repararea şi montarea tuturor dispozitivelor de protecţie
deteriorată, stechere si prize defecte Verificarea stării fizice a elementelor active ale echipamentelor înainte de începerea
lucrului;
Electrocutare prin atingere indirectă: Interzicerea începerii sau continuării lucrului dacă se constată lipsa, deteriorarea sau
- deficienţe la instalaţia de amplasarea incorectă a dispozitivelor de protecţie;
2. împământare 3 Instruirea lucrătorilor şi verificarea modului în care se respectă regulile de securitate.
- atingerea unor suprafeţe metalice Efectuarea reparaţiilor numai de către personal autorizat.
aflate accidental sub tensiune
Calamităţi naturale – trăsnet,
3. inundaţie, vânt, viscol, prăbuşiri de 3 Instruirea personalului cu privire la situaţiile de urgenţă
copaci, seisme
Pornirea echipamentelor de calcul Verificarea stării fizice a elementelor active ale echipamentelor de calcul înainte de
4. fără asigurarea condiţiilor de 3 începerea lucrului;
securitate Vnstruirea lucrătorilor şi verificarea modului în care respectă regulile de securitate
Accidente survenite pe traseul de la Instruirea si verificarea respectarii regulilor de circulaţie pentru pietoni şi pentru autoturisme
5. domiciliu la locul de muncă şi invers 3 Conştientizarea executantului de importanţa circulaţiei corecte cu orice mijloc de transport
sau în timpul efectuării sarcinilor de Evitarea circulaţiei cu orice mijloc de transport in stare de oboseală, sub influenţa băuturilor
muncă alcoolice sau a narcoticelor
Deplasări cu pericol de cădere de la Eliberarea căilor de acces şi folosirea corespunzătoare a acestora

6. acelaşi nivel prin dezechilibrare, 3


Instruirea lucrătorilor cu privire la deplasările pe căile de acces
alunecare, împiedicare

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L. 9


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „Economist”


este egal cu 2,56 valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc
mic, el nedepǎşind limita maximǎ acceptabilǎ (3,5).

Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se


observă că din totalul de 18 factori de risc identificaţi, 6 (şase) factori de risc au valoare egala cu
3.
Pentru diminuarea sau eliminarea acestor factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare, cel puţin, măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”.
Măsurile prevazute in fişă nu sunt limitative, angajatorul având obligaţia de a adopta
oricare alte măsuri in vederea asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi mediului.
În ceea ce priveş te ponderea factorilor de risc pe sursele generatoare din cadrul
sistemului de muncă, situaţia se prezintă după cum urmează, conform graficului nr.2:
• 35.30%, factori proprii mijloacelor de producţie;
• 17.65%, factori proprii mediului de muncă;
• 17.65%, factori proprii sarcinii de muncă;
• 29.40%, factori proprii executantului.

În graficul 3 este reprezentată repartiţia factorilor de risc în funcţie de consecinţa maximă


posibilă.
Din grafic rezultă faptul că la 23,53% din cazuri, consecinţa maximă previzibilă este
DECES, şi cea mai mare valoare se regăseşte la ITM 3-45 zile, de 58,82%.
Aceşti factori de risc trebuie să stea în atenţia celor care organizează şi conduc activitatea
pentru a lua toate măsurile de prevenire propuse încât să se prevină producerea accidentelor.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L. 10


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Executant Mijloace de

29,40% productie
35,30%

Mediu de munca

Sarcina de munca 17,65% 17,65%

Grafic 2 - PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPA SURSA GENERATOARE DIN


CADRUL SISTEMULUI DE MUNCA

AGENT VANZARI

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

10. AGENT VANZARI

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

10.1. PROCESUL DE MUNCA

10.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT

10.3. FACTORII DE RISC IDENTIFICATI

T. MIJLOACE DE PRODUCŢIE

FACTORI DE RISC MECANIC


Organe de maşini în mişcare:
• prindere, antrenare mână sau articole vestimentaţie (mâneci, cravate, fular etc.) de către
transmisiile prin curele ventilator / pompă de apă, curea distribuţie
• Lovire de către mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier.
• Proiectarea particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia în timpul mersului.
• Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de mentenanţă

► FACTORI DE RISC TERMIC

• Atingerea accidentala a suprafeţelor motorului


• Temperatură coborâtă a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece
(scule, dispozitive etc.)

► FACTORI DE RISC CHIMIC


• Lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de frână

U. MEDIUL DE MUNCA

FACTORI DE RISC FIZIC


• Inundaţie, alunecări de teren, prăbuşiri de copaci

L. SARCINA DE MUNCA

► SOLICITARE FIZICA
• Efort static, poziţie fixă la parcurgerea traseelor lungi

► SOLICITARE PSIHICA
• Solicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării, decizii dificile în timp scurt – intervenţii
pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul deplasării în condiţii atmosferice
grele – ceaţă, ploaie, ninsoare).

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

I. EXECUTANT ►
ACTIUNI GRESITE
•Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu avansat de
oboseală
• Nerespectarea legislatiei rutiere la circulaţia pe drumurile publice
• Circulaţia fără folosirea centurii de siguranţă
• Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electrică, instalaţia de frânare
• Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosferică
•Depăşirea numărului maxim de persoane admis, a sarcinii maxime admise sau angajarea de
discuţii cu pasagerii
• Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea pedestră
• Accidente de traseu datorate la deplasarea de la domiciliu la locul de munca şi invers
• Efectuarea unor comenzi bruşte cu pierderea controlului maşinii
• Poziţionări defectuoase ale dispozitivelor de suspendare: mecanice / hidraulice
•Fixarea/asamblarea defectuoasă roţii după realizarea penei, cu riscul desprinderii acesteia pe
traseu
• Transportul persoanelor straine care fac „autostopul” (agresiune fizica din partea acestora)
• Deplasări, staţionări în zone periculoase, parcări sau opriri în locuri interzise
•Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementează circulaţia pe drumurile
publice
•Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, a drogurilor, sau într-un stadiu avansat de oboseală
•Lipsa sau neutilizarea unui cod de comunicare la efectuarea manevrelor de încărcare-
descărcare, garare, etc.
• Plecarea în cursă fără verificările tehnice obligatorii (frâne, direcţie, etc.)

► OMISIUNI
• Neutilizarea mijloacelor de semnalizare din dotare necesare la schimbarea pe traseu a roţilor
în caz de pană auto (de ex. triunghiuri reflectorizante, vestă refrectorizantă)
• Neutilizarea centurii de siguranţă în timpul conducerii maşinii
• Neasigurarea maşinilor în staţionare şi deplasarea accidentală acestora

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

NUMĂR DE PERSOANE EXPUSE: 2


S.C. ANALKO ALUMINIUM FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA DURATA EXPUNERII: 8h/zi
INDUSTRY S.R.L. AGENT VÂNZĂRI
ECHIPA DE EVALUARE: Marian Eremia, Floare
Garagau, Mariana Militaru
COMPONENTA FACTORI DE CONSECIN- CLASA CLASA DE NIVEL
FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A DE
SISTEMULUI DE RISC TA MAXIMA PROBABI- DE
FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri) GRAVI-
MUNCA IDENTIFICATI PREVIZIBILA LITATE RISC
TATE
0 1 2 3 4 5 6
31. Organe de maşini în mişcare:
- prindere, antrenare mână sau articole DECES 7 1 3
vestimentaţie (mâneci, cravate, fular etc.) de către
transmisiile prin curele ventilator / pompă de apă,
curea distribuţie
32. Lovire de către mijloacele de transport (auto DECES 7 1 3
Factori de risc şi/sau CF) în caz de incident rutier.
mecanic 33. Proiectarea particule de parbriz rezultate ca DECES 7 1 3
MIJLOACE DE urmare a spargerii acestuia în timpul mersului.
PRODUCŢIE
34.Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe ITM 2 3 2
periculoase, în special la operaţii de mentenanţă 3 - 45 zile

35.Atingerea accidentala a suprafeţelor motorului ITM 2 4 2


3 - 45 zile
Factori de risc
termic 36. Temperatură coborâtă a suprafeţelor metalice ITM 2 4 2
atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece
3 - 45 zile
(scule, dispozitive etc.)

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Factori de risc 37. Lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de ITM 3 2 2

chimic frână 45 - 180 zile

0 1 2 3 4 5 6
MEDIUL DE Factori de risc 38. Inundaţie, alunecări de teren, prăbuşiri de DECES 7 1 3
MUNCA fizic copaci
Solicitare fizica 39. Efort static, poziţie fixă la parcurgerea ITM 2 2 2
traseelor lungi 3 - 45 zile
SARCINA DE 40. Solicitare permanentă a atenţiei în timpul
MUNCA Solicitare psihica deplasării, decizii dificile în timp scurt – intervenţii ITM 3 3 3
pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat
45 - 180 zile
în cazul deplasării în condiţii atmosferice grele –
ceaţă, ploaie, ninsoare)
41. Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, a DECES 7 1 3
unor medicamente sau într-un stadiu avansat de
oboseală
42. Nerespectarea legislatiei rutiere la circulaţia DECES 7 1 3
pe drumurile publice
43. Circulaţia fără folosirea centurii de siguranţă DECES 7 1 3

EXECUTANT Acţiuni greşite


44. Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de DECES 7 1 3
direcţie, instalaţia electrică, instalaţia de frânare
45. Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la DECES 7 1 3
starea atmosferică
46. Depăşirea numărului maxim de persoane DECES 7 1 3
admis, a sarcinii maxime admise sau angajarea
de discuţii cu pasagerii

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3 4 5 6
47. Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, ITM 2 2 2
alunecare, dezechilibrare la deplasarea pedestră 3 - 45 zile
48. Accidente de traseu datorate la deplasarea de DECES 7 1 3
la domiciliu la locul de munca şi invers

49. Efectuarea unor comenzi bruşte cu pierderea DECES 7 1 3


controlului maşinii

50. Poziţionări defectuoase ale dispozitivelor de DECES 7 1 3


suspendare: mecanice / hidraulice
EXECUTANT Acţiuni greşite
51. Fixarea/asamblarea defectuoasă roţii după DECES 7 1 3
realizarea penei, cu riscul desprinderii acesteia pe
traseu
52. Transportul persoanelor straine care fac DECES 7 1 3
„autostopul” (agresiune fizica din partea acestora)

53. Deplasări, staţionări în zone periculoase, parcări DECES 7 1 3


sau opriri în locuri interzise

54. Executarea de manevre nepermise de legislaţia DECES 7 1 3


care reglementează circulaţia pe drumurile publice

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

55. Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, a DECES 7 1 3

drogurilor, sau într-un stadiu avansat de oboseală

0 1 2 3 4 5 6
56. Lipsa sau neutilizarea unui cod de comunicare DECES 7 1 3
la efectuarea manevrelor de încărcare-descărcare,
Acţiuni greşite garare, etc.
57. Plecarea în cursă fără verificările tehnice DECES 7 1 3
obligatorii (frâne, direcţie, etc.)

58. Neutilizarea mijloacelor de semnalizare din


EXECUTANT dotare necesare la schimbarea pe traseu a roţilor în DECES 7 1 3
caz de pană auto (de ex. triunghiuri reflectorizante,
vestă refrectorizantă)
Omisiuni 59. Neutilizarea centurii de siguranţă în timpul DECES 7 1 3

conducerii maşinii

60. Neasigurarea maşinilor în staţionare şi INV gr. III 4 1 2


deplasarea accidentală acestora

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Nivelul de risc global al fisa de evaluare a locului de muncă agent vânzări

7
R ⋅r = 0 ⋅ (7 ⋅ 7) + 0 ⋅ (6 ⋅ 6) + 0 ⋅ (5 ⋅ 5) + 0 ⋅ (4 ⋅ 4) + 23 ⋅ (3 ⋅ 3) + 7 ⋅ (2 ⋅ 2) + 0 ⋅ (1 ⋅1) = 235 = 2,83
= ∑
2
N i i
Agent vanzari i =1
7
R ⋅r 0⋅ 7 + 0 ⋅ 6 + 0 ⋅ 5 + 0 ⋅ 4 + 23 ⋅ 3 + 7 ⋅ 2 + 0 ⋅1 83
∑ i i
i =1

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

3,5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
2,83

2,5

2 2 2 2 2 2 2
2

1,5

0,5

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 Nrg
Grafic 1 - NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ

LEGENDǍ

Organe de maşini în mişcare: prindere, antrenare mână sau articole vestimentaţie


F210- (mâneci, cravate, fular etc.) de către transmisiile prin curele ventilator / pompă de apă,
curea distribuţie
F211- Lovire de către mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier.

F212- Proiectareamersului. particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia în timpul


F213-
Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de
mentenanţă
F214- Atingerea accidentala a suprafeţelor motorului
F215- Temperatur ă coborâtă a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece
(scule, dispozitive etc.)
F216- Lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de frână
F217- Inundaţie, alunecări de teren, prăbuşiri de copaci
F218- Efort static, poziţie fixă la parcurgerea traseelor lungi
Solicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasă rii, decizii dificile în timp scurt –
F219- intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul deplasării în
condiţii atmosferice grele – ceaţă, ploaie, ninsoare)
F220-
Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu
avansat de oboseală
F221- Nerespectarea legislatiei rutiere la circulaţia pe drumurile publice
F222- Circulaţia fără folosirea centurii de siguranţă

F223- frânareCircula ţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electrică, instalaţia de


F224- Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosferică
F225- Depăşirea numărului maxim de persoane admis, a sarcinii maxime admise sau angajarea de
discuţii cu pasagerii

F226- Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea pedestră
F227- Accidente de traseu datorate la deplasarea de la domiciliu la locul de munca şi invers
F228- Efectuarea unor comenzi bruşte cu pierderea controlului maşinii
F229- Poziţionări defectuoase ale dispozitivelor de suspendare: mecanice / hidraulice
F230- Fixarea/asamblarea defectuoasă roţii după realizarea penei, cu riscul desprinderii acesteia pe
traseu

F231- Transportulacestora) persoanelor straine care fac „autostopul” (agresiune fizica din partea
F232- Deplasări, staţionări în zone periculoase, parcări sau opriri în locuri interzise
F233- Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementează circulaţia pe drumurile
publice

F234- Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, a drogurilor, sau într-un stadiu avansat de oboseală
F235-
Lipsa sau neutilizarea unui cod de comunicare la efectuarea manevrelor de încărcare-
descărcare, garare, etc.
F236- Plecarea în cursă fără verificările tehnice obligatorii (frâne, direcţie, etc.)
F237- Neutilizarea mijloacelor de semnalizare din dotare necesare la schimbarea pe traseu a roţilor în caz
de pană auto (de ex. triunghiuri reflectorizante, vestă refrectorizantă)
F238- Neutilizarea centurii de siguranţă în timpul conducerii maşinii
F239- Neasigurarea maşinilor în staţionare şi deplasarea accidentală acestora

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

FIŞA DE MĂSURI DE PREVENIRE PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ AGENT VÂNZĂRI

NIVEL
NR. FACTORI DE RISC DE MĂSURI DE COMBATERE PROPUSE
RISC
0 1 2 3
Organe de maşini în mişcare: În cazul în care trebuie verificat compartimentul motor se vor
- prindere, antrenare mână sau articole vestimentaţie (mâneci,
98. 3 elimina articolele de vestimentaţie care ar putea provoca
cravate, fular etc.) de către transmisiile prin curele ventilator /
accidente prin prinderea lor de către organele în mişcare
pompă de apă, curea distribuţie
99. Lovire de către mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de 3 Respectarea legislaţiei rutiere în vigoare
incident rutier.
100. Proiectarea particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii 3 Înlocuirea imediată a parbrizului în momentul în care se constată
acestuia în timpul mersului. că acesta a fost lovit şi/sau sa deteriorat
101. Inundaţie, alunecări de teren, prăbuşiri de copaci 3 Instruirea personalului cu privire la situaţiile de urgenţă în caz de
calamităţi naturale
Solicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării, decizii
102. dificile în timp scurt – intervenţii pe baza reflexelor dobândite 3 Respectarea legislaţie rutiere în vigoare si respectarea pauzelor
(efort mai accentuat în cazul deplasării în condiţii atmosferice pentru traseele respective.
grele – ceaţă, ploaie, ninsoare)
103. Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, a unor medicamente 3 Reţinerea conducătorului auto înainte de plecarea în cursă
sau într-un stadiu avansat de oboseală
104. Nerespectarea legislatiei rutiere la circulaţia pe drumurile publice 3 Însuşirea şi respectarea legislaţiei rutiere în vigoare
105. Circulaţia fără folosirea centurii de siguranţă 3
106. Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia 3 Rămânerea în incinta unităţii pană la remedierea defecţiunilor de
electrică, instalaţia de frânare orice natură care ar putea pune în pericol viaţa personalului.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3
107. Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosferică 3
108. Depăşirea numărului maxim de persoane admis, a sarcinii 3 Însuşirea şi respectarea legislaţiei rutiere în vigoare
maxime admise sau angajarea de discuţii cu pasagerii
109. Accidente de traseu datorate la deplasarea de la domiciliu la 3
locul de munca şi invers
110. Efectuarea unor comenzi bruşte cu pierderea controlului maşinii 3
111. Poziţionări defectuoase ale dispozitivelor de suspendare: 3 Instruirea şi testarea personalului
mecanice / hidraulice
112. Fixarea/asamblarea defectuoasă roţii după realizarea penei, cu 3
riscul desprinderii acesteia pe traseu
113. Transportul persoanelor straine care fac „autostopul” (agresiune 3 Instruirea conducătorilor auto cu privire la comportamentul în
fizica din partea acestora) timpul executării sarcinilor de serviciu.
114. Deplasări, staţionări în zone periculoase, parcări sau opriri în 3 Cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie. Respectarea
locuri interzise zonelor unde nu au acces.
115. Executarea de manevre nepermise de legislaţia care 3 Instruirea lucrătorilor privind importanţa respectării codului de circulaţie
reglementează circulaţia pe drumurile publice rutieră
Evitarea conducerii în stare de oboseală şi / sau sub influenţa
Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, a drogurilor, sau într- băuturilor alcoolice sau a medicamentelor.
116. 3 Instruirea şi testarea personalului.
un stadiu avansat de oboseală
Verificarea atentă de către coordonatorul activităţii a stării fizice şi
psihice a conducătorului auto.
117. Lipsa sau neutilizarea unui cod de comunicare la efectuarea 3 Instituirea unui cod de comunicare si respectarea acestuia
manevrelor de încărcare - descărcare, garare, etc.
118. Plecarea în cursă fără verificările tehnice obligatorii (frâne, 3 Verificarea stării autovehiculului înainte de plecarea în cursă.
direcţie, etc.) Respectarea periodicităţii verificărilor la autovehicule

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Neutilizarea mijloacelor de semnalizare din dotare necesare la Verificarea mijloacelor de semnalizare înainte de plecarea în
cursa.
119. schimbarea pe traseu a roţilor în caz de pană auto (de ex. 3
Achiziţionarea mijloacelor de semnalizare lipsa (vesta
triunghiuri reflectorizante, vestă refrectorizantă)
reflectorizanta, triunghi reflectorizant)
120. Neutilizarea centurii de siguranţă în timpul conducerii maşinii 3 Instruirea lucrătorilor privind importanţa respectării codului de circulaţie
rutieră şi testarea personalului
121. Neasigurarea autovehiculelor în staţionare şi deplasarea 3 Asigurarea autovehiculelor in stationare prin utilizarea frânei de
accidentală acestora mână, prin utilizarea penelor sau a altor mijloace

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „Agent vanzari” are valoarea de
2,83, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc foarte mic spre
mic.
Nivelul de securitate este mare spre foarte mare
Nivelul de risc este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 30
factori de risc identificaţi, 24 (douazecisipatru) factori de risc sunt de valoare 3.
Pentru diminuarea sau eliminarea acestor factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare, cel puţin, masurile generic prezentate în “Fişa de masuri propuse”.
Masurile prevăzute in fişă nu sunt limitative, angajatorul având obligaţia de a adopta oricare
alte măsuri in vederea asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi mediului.
În ceea ce priveşte ponderea factorilor de risc pe sursele generatoare din cadrul sistemului
de muncă, situaţia se prezintă după cum urmează, conform graficul nr.2:
• 23,33% factori proprii mijloacelor de producţie;
• 3,33%, factori proprii mediului de muncă;
• 6,67%, factori proprii sarcinii de muncă;
• 66,67%, factori proprii executantului.

Aceş ti factori de risc trebuie să stea în atenţia celor care organizează şi conduc activitatea
pentru a lua toate măsurile de prevenire propuse încât să se prevină producerea accidentelor.
Analizand ponderea factorilor de risc inacceptabili pe elementele componente ale
sistemului de munca se constata ca 66,67%, sunt factori proprii executantului, fapt care trebuie
avut in vedere de angajator in realizarea de instruiri – testari specifice prin care sa constientizeze
lucratorii de necesitatea cunoasterii atat a acestor factori de risc cat si a odului de diminuarea lor.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Mijloace de productie
23,33%

Mediu de munca
3,33%

Executant
Sarcina de munca 66,67%
6,67%

Grafic 2 - Ponderea factorilor de risc dupa sursa generatoare din cadrul sistemului de munca

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

SECRETARA

11. SECRETARA

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


28
S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

11.1. PROCESUL DE MUNCĂ

Asigura solutionarea problemelor legate de secretariatul

11.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

V. MIJLOACE DE PRODUCTIE
- Sistem PC;
- Calculator numeric;
- Acte;
- Dosare;
- Biblioraft;
- Rechizite: perforator, capsator, foarfecă, topuri hârtie, etc.;
- Imprimantă;
.
W. SARCINA DE MUNCA
- Executa lucrarile de tehnoredactare a documentelor incredintate;
- Indeplineste atributia de inregistrare a documentelor care intra si ies din societate, asigurând
si circulaţia respectivelor documente la entitatile functionale carora li se adreseaza;
- Ia in primire corespondenta postala a firmei si o distribuie destinatarilor;
- Îndeplineşte si alte sarcini incredintate de conducerea societatii;
- Raspunde in fata sefilor ierarhici superiori pentru activitatea desfasurata;

X. MEDIUL DE MUNCA
- Secretara lucrează în incintă închisă;
- Iluminatul este combinat (natural şi artificial);
- Nivelul de zgomot se încadrează în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare

11.3. FACTORII DE RISC IDENTIFICATI

V. MIJLOACE DE PRODUCŢIE
► FACTORI DE RISC MECANIC
• Lovire de către mijloace de transport şi alte accidente rutiere
• Suprafeţe sau contururi periculoase: tăiere şi/sau înţepare la folosirea cutterului, foarfecelor etc.

► FACTORI DE RISC ELECTRIC


• Electrocutare datorită utilizării unor legături improvizate sau datorită deteriorării accidentale a
unor izolaţii

W. MEDIUL DE MUNCA
► FACTORI DE RISC FIZIC
• Curenţi de aer proveniţi de la instalaţia de climatizare
• Temperatură ridicata datorită neutilizării instalaţiei de condiţionare a aerului
• Curenţi de aer datoraţi instalaţiei de condiţionare a aerului
• Nivel de iluminare insuficient pentru locurile de muncă sau corpuri de iluminat aşezate neergonomic
• Calamităţi naturale

► SUPRASOLICITARE PSIHICA
• Ritm mare de muncă: prelucrarea unui volum mare de documente, monotonia muncii

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


29
S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
X. SARCINA DE MUNCA

► SOLICITARE PSIHICA
• Monotonia activităţii zilnice

► SOLICITARE FIZICA
• Suprasolicitarea psihică la posturile de lucru cu ecrane de vizualizare
• Efort static la lucrul pe calculator

J. EXECUTANT
► ACTIUNI GRESITE
• Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare
• Implicarea în accidente de circulaţie

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


30
S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

NUMĂR DE PERSOANE EXPUSE:


S.C. ANALKO ALUMINIUM FIŞĂ DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: 8h/zi
INDUSTRY S.R.L. SECRETARĂ ECHIPA DE EVALUARE: Marian Eremia,
Floare Garagau, Mariana Militaru
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A CONSECINTA CLASA DE CLASA DE NIVEL
SISTEMULUI DE RISC FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri ) MAXIMA GRAVITATE PROBABILIT DE
MUNCA IDENTIFICAŢI PREVIZIBILA ATE RISC
0 1 2 3 4 5 6
1. Lovire de către mijloace de transport şi alte DECES 7 1 3
Factori de risc accidente rutiere
MIJLOACE DE mecanic 2. Suprafeţe sau contururi periculoase: tăiere şi/sau ITM 2 3 2
PRODUCŢIE înţepare la folosirea cutterului, foarfecelor etc. 3 - 45 zile
Factori de risc 3. Electrocutare datorită utilizării unor legături
improvizate sau datorită deteriorării accidentale a DECES 7 1 3
electric
unor izolaţii
4. Curenţi de aer proveniţi de la instalaţia de ITM 2 3 2
climatizare 3 - 45 zile
5. Temperatură ridicata datorită neutilizării instalaţiei ITM 2 3 2
MEDIUL DE Factori de risc de condiţionare a aerului 3 – 45 zile
MUNCĂ fizic 6. Curenţi de aer datoraţi instalaţiei de condiţionare a ITM 2 3 2
aerului 3 – 45 zile
7. Nivel de iluminare insuficient pentru locurile de ITM 2 3 2
muncă sau corpuri de iluminat aşezate neergonomic 3 - 45 zile

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3 4 5 6
Factori de risc 8. Calamităţi naturale DECES 7 1 3
MEDIUL DE fizic
MUNCĂ Suprasolicitare 9. Ritm mare de muncă: prelucrarea unui volum mare ITM 2 2 2
psihica de documente, monotonia muncii 3 - 45 zile
Solicitare 10. Monotonia activităţii zilnice ITM 2 3 2
psihică 3 - 45 zile
SARCINA DE 11. Suprasolicitarea psihică la posturile de lucru cu ITM 2 5 3
MUNCĂ ecrane de vizualizare 3 – 45 zile
Solicitare fizică
12. Efort static la lucrul pe calculator ITM 2 5 3
3 - 45 zile
13. Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin DECES 7 1 3
EXECUTANT Acţiuni greşite dezechilibrare, alunecare, împiedicare
14. Implicarea în accidente de circulaţie DECES 7 1 3

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCĂ ESTE:

∑R i
⋅r
i
2
0 ⋅ (7 ⋅ 7) + 0 ⋅ (6 ⋅ 6) + 0 ⋅ (5 ⋅ 5) + 0 ⋅ (4 ⋅ 4) + 7 ⋅ (3 ⋅ 3) + 7 ⋅ (2 ⋅ 2) + 0 ⋅ (1 ⋅1) 91
N Secretara = i=1
7
= = = 2,60
R ⋅r 0 ⋅ 7 + 0 ⋅ 6 + 0 ⋅ 5 + 0 ⋅ 4 + 7 ⋅ 3 + 7 ⋅ 2 + 0 ⋅1 35
∑ i i
i=1

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

3 3 3 3 3 3 3
3

2,60

2 2 2 2 2 2 2
2

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 Nrg
Grafic 1 - NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
LEGENDǍ

F240- Lovire de către mijloace de transport şi alte accidente rutiere

F241- Suprafeetc.ţe sau contururi periculoase: tăiere şi/sau înţepare la folosirea cutterului, foarfecelor
F242- Electrocutare datorită utilizării unor legături improvizate sau datorită deteriorării
accidentale a unor izolaţii
F243- Curenţi de aer proveniţi de la instalaţia de climatizare
F244- Temperatură ridicata datorită neutilizării instalaţiei de condiţionare a aerului
F245- Curenţi de aer datoraţi instalaţiei de condiţionare a aerului
F246- Nivel de iluminare insuficient pentru locurile de muncă sau corpuri de iluminat aşezate
neergonomic
F247- Calamităţi naturale
F248- Ritm mare de muncă: prelucrarea unui volum mare de documente, monotonia muncii
F249- Monotonia activităţii zilnice
F250- Suprasolicitarea psihică la posturile de lucru cu ecrane de vizualizare
F251- Efort static la lucrul pe calculator
F252- Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare
F253- Implicarea în accidente de circulaţie

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

FIŞA DE MĂSURI DE PREVENIRE PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ SECRETARA

NIVEL
NR. FACTORI DE RISC DE MĂSURI DE COMBATERE PROPUSE
RISC
0 1 2 3
1. Lovire de către mijloace de transport şi alte accidente rutiere 3 Instruire cu privire la circulatia pe drumurile publice
2. Electrocutare datorită utilizării unor legături improvizate sau 3 Stabilirea unui program de mentenanta a instalatiri electrice.
datorită deteriorării accidentale a unor izolaţii Efectuarea de mentenanta numai de catre personal autorizat.
3. Calamităţi naturale 3 Instruire cu privire la SU. Efectuarea de exercitii de evacuare
4. Suprasolicitarea psihică la posturile de lucru cu ecrane de vizualizare 3 Introducerea in programul de lucru a unor pauze pentru rducerea
5. Efort static la lucrul pe calculator 3 efortului fizic si vizual
6. Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, 3 Instruire. Refacerea podelei si a carosabilului in incinta / curta
alunecare, împiedicare societatii
7. Implicarea în accidente de circulaţie 3 Instruire cu privire la circulatia pe drumurile publice

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „Secretara” are valoarea de
2,60, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc foarte mic spre
mic.
Nivelul de securitate este mare spre foarte mare
Nivelul de risc este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 14
factori de risc identificaţi, 7 (sapte) factori de risc sunt de valoare 3.
Pentru diminuarea sau eliminarea acestor factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare, cel puţin, masurile generic prezentate în “Fişa de masuri propuse”.
Masurile prevăzute in fişă nu sunt limitative, angajatorul având obligaţia de a adopta oricare
alte măsuri in vederea asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi mediului.
În ceea ce priveşte ponderea factorilor de risc pe sursele generatoare din cadrul sistemului
de muncă, situaţia se prezintă după cum urmează, conform graficul nr.2:
• 21,43% factori proprii mijloacelor de producţie;
• 42,86%, factori proprii mediului de muncă;
• 21,43%, factori proprii sarcinii de muncă;
• 14,29%, factori proprii executantului.

Aceş ti factori de risc trebuie să stea în atenţia celor care organizează şi conduc activitatea
pentru a lua toate măsurile de prevenire propuse încât să se prevină producerea accidentelor.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Mijloace de productie Executant


14,29%
21,43%

Sarcina de munca
21,43%

Mediu de munca
42,86%

Grafic 2 - Ponderea factorilor de risc dupa sursa generatoare din cadrul sistemului de munca

MARCATOR PIESE

12. MARCATOR PIESE


S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.
S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

12.1. PROCESUL DE MUNCA

12.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE


SISTEMULUI DE MUNCA ANALIZAT

Y. MIJLOACE DE PRODUCTIE
- spaţiu de lucru (secţia Producţie);
- profile;
- placute de identificare

Z. SARCINA DE MUNCA

- preia documentele însoţitoare ale comenzilor


- verifică pri cantităţile înscrise pe avizul de expediţie;
- verifică integritatea fizică a profilului aferente comenzilor;
- depozitează comenzile respectând condiţiile impuse de material, client etc.;
- fixează plăcuţele de identificare
- eliberează în producţie comenzile
- predă Fişa de lucru responsabilului locului de muncă următor;
- preda Avizele de însoţire
- asigura ordinea şi curăţenia la locul de munca
- temporar poate îndeplini şi alte sarcini de pe fluxul de producţie

AA. MEDIUL DE MUNCA


Activitatea se desfăşoară în hala societăţii, în sec ţia Producţie. Spaţiul în care este amplasat
locul de muncă permite asigurarea unui microclimat adecvat activităţilor desfăşurate din punct de
vedere al:
- iluminatului (combinat - natural şi artificial de tip general),
- calităţii aerului (se asigură aerisirea spaţiilor de lucru prin ventilare naturală şi
mecanică iar noxele chimice sunt sub limitele maxime admisibile),
- temperaturii aerului şi curenţilor de aer

Există posibilitatea expunerii la zgomot în timpul utilizării aerului comprimat pentru


curăţarea profilelor (nu au fost disponibile buletine de determinări ale nivelului de zgomot)
Nu s-au înregistrat accidente, accidente uşoare, incidente sau boli profesionale.

12.3. FACTORII DE RISC IDENTIFICATI

Y. MIJLOACE DE PRODUCŢIE
► FACTORI DE RISC MECANIC

• Lovire de că tre mijloacele de transport, la deplasarea regulamentară a executantului, în timpul


efectuă rii unor sarcini de muncă .
• Tă iere/inţ epare în muchii tă ietoare/ascuţ ite ale echipamentelor de muncă sau ale materialelor
prime utilizate
• Proiectare de particule, impurită ţ i, jet de aer comprimat la cură ţ area cabinei de vopsire
ş i a profilelor/plă cilor.
• Pardoseala alunecoasa, denivelata

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

• Lovire prin că derea/ră sturnarea unor echipamente de muncă sau materiale amplasate incorect

► FACTORI DE RISC ELECTRIC

• Electrocutare la utilizarea unor echipamente electrice cu defecte de izolaţ ie.

► FACTORI DE RISC TERMIC

• Arsuri în cazul producerii unor incendii în spaţ iile de lucru sau depozitul de vopsea

► FACTORI DE RISC CHIMIC

• Intoxicaţ ie cu fum în cazul producerii unor incendii în spaţ iile de lucru


• Inhalare de vapori toxici sau caustici în timpul lucrului în apropierea bazinelor de decapare sau la
manevrarea vopselelor.

Z. MEDIUL DE MUNCA
► FACTORI DE RISC FIZIC

• Expunere la curenţ i de aer.


• Expunere la temperaturi ridicate pe timp de vară (caniculă )
• Calamitati naturale

► FACTORI DE RISC CHIMIC

• Prezenta in atmosfera de lucru a aerosolilor cu substante chimice, iritante si agresive

M. SARCINA DE MUNCA
► SOLICITARE FIZICA

• Poziţ ie preponderent ortostatică (pe aproape toată durata schimbului de lucru)


• Solicitare fizica la manipularea reperelor

D. EXECUTANT
► EXECUTARE DEFECTUOASĂ DE OPERAŢII
• Electrocutare la atingerea echipamentelor electrice, cablurilor electrice, prizelor etc.
cu mâinile ude.
• Lovire prin răsturnarea unor obiecte depozitate incorect în spaţiile anexe
• Proiectare de particule metalice, impurităţi la utilizarea incorectă a pistolului de
aer comprimat.
• Inceperea operatiei fara verificarea starii tehnice a echipamentelor si a legaturii la
centura de impamintare .
• Utilizarea cabinei de vopsire fara asigurarea functionarii continue a instalatiei de
ventilatie locala si generala.
• Utilizarea unor metode de lucru necorespunzatoare, periculoase.
• Manipulare necorespunzatoare la introducerea sau scoaterea reperelor in / din cabina de
vopsire.
• Transportul manual al ambalajelor pline cu pulberi pentru vopsire
• Depozitarea in spatiul de lucru a unor cantitati de substante chimice ce depasesc
necesarul zilnic care blocheaza caile de acces.
S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.
S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

• Manipularea pieselor fara utilizarea manusilor de protectie


• Nesemnalarea si neatentionarea pericolelor existente
• Lucru sub influenta unor medicamente sau intr-un stadiu avansat de oboseala
• Nesupravegherea marcator pieseilor in timpul programului de catre seful locului de
munca
• Depozitare necorespunzatoare a pieselor de prelucrat, a celor prelucrate, a
materialelor blocare cai de acces la cabina de vopsire

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

► NESINCRONIZĂRI DE OPERAŢII
• Lovire prin răsturnarea/balansul materialelor transportate în cazul nesincronizării operaţiilor
cu macaragiul sau cu alţi lucrători.

► EFECTUAREA DE OPERAŢII NEPREVĂZUTE DE SARCINA DE MUNCĂ


• Lovirea de către mijloacele de transport la circulaţia pe drumurile publice pe ruta domiciliu-
serviciu sau în interes de serviciu.
• Lovire de către mijloacele de transport la staţionarea pe căile de rulare sau în raza de acţiune
a acestora în incinta unităţii (la încărcarea/descărcarea materialelor)
• Lovire la efectuarea unor operaţii neprevăzute de sarcina de muncă (staţionare în zona
sarcinii macaralei în timpul transportului, echilibrarea sarcinii cu mâna etc.)
• Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare pe suprafeţe de circulaţie lucioase, ude sau
acoperite cu gheaţă
• Cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare în timpul deplasării.
Expunere la praf în timpul operaţ iilor de cură ţ are a cabinei de vopsire.

Expunere la zgomot peste valorile limită de expunere la utilizarea pistolului cu aer comprimat •
• Explozie prin acumulări de gaze în cazul unor defecţiuni la cuptorul de vopsire sau la instalaţia
de alimentare cu gaze naturale
• Că dere de la acelaş i nivel prin împiedicare pe suprafeţ e denivelate sau cu obstacole
• Că dere de la înă lţ ime mică la cură ţ area plă cilor ieş ite din cuptor.
• Interventii necorespunzatoare in caz de inceput de incendiu.
• Electrocutare la efectuarea unor intervenţ ii neautorizate la echipamentele ş i instalaţ iile electrice
(tablou electric, prize etc.)

► OMISIUNI

• Neutilizarea mijloacelor individuale de protecţ ie adecvate (încă lţ ă minte, mă nuş i, cască ,


ochelari de protecţ ie)

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

NUMĂR DE PERSOANE EXPUSE: 3

S.C. ANALKO ALUMINIUM FIŞĂ DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ


INDUSTRY S.R.L. MARCATOR PIESE DURATA EXPUNERII: 8h/zi
ECHIPA DE EVALUARE: Marian Eremia,
Floare Garagau, Mariana Militaru
COMPONENT FACTORI DE CONSECINT CLASA CLASA DE
FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE A MAXIMA DE NIVEL DE
A SISTEMULUI RISC RISC (descriere, parametri ) PREVIZIBIL GRAVITA PROBABILITA RISC
DE MUNCA IDENTIFICAŢI A TE TE
0 1 2 3 4 5 6
1. Lovire de că tre mijloacele de transport, la deplasarea
regulamentară a executantului, în timpul efectuă rii unor DECES 7 1 3
sarcini de muncă .
2. Tă iere/inţ epare în muchii tă ietoare/ascuţ ite ale ITM 2 5 3
echipamentelor de muncă sau ale materialelor prime utilizate 3-45 zile
Factori de risc 3. Proiectare de particule, impurită ţ i, jet de aer
mecanic comprimat la cură ţ area cabinei de vopsire ş i a INV. gr.lll 4 2 3
MIJLOACE DE profilelor/plă cilor.
PRODUCTIE 4. Pardoseala alunecoasa, denivelata ITM 3 3 3
45 – 180 zile
5. Lovire prin că derea/ră sturnarea unor echipamente de DECES 7 1 3
muncă sau materiale amplasate incorect
Factori de risc 6. Electrocutare la utilizarea unor echipamente electrice cu DECES 7 1 3
electric defecte de izolaţ ie.
Factori de risc 7. Arsuri în cazul producerii unor incendii în spaţ iile de ITM 45 - 180 3 1 2
termic lucru sau depozitul de vopsea zile

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

8. Intoxicaţ ie cu fum în cazul producerii unor incendii în ITM 45 - 180 3 1 2


spaţ iile de lucru zile
Factori de risc
9. Inhalare de vapori toxici sau caustici în timpul lucrului în ITM 45 - 180
chimic apropierea bazinelor de decapare sau la manevrarea 3 3 3
zile
vopselelor.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3 4 5 6
10. Expunere la curenţ i de aer. ITM 3 - 45 2 2 2
zile

Factori de risc 11. Expunere la temperaturi ridicate pe timp de vară ITM 3 - 45 2 2 2


MEDIU DE fizic (caniculă ) zile

MUNCĂ 12. Calamitati naturale DECES 7 1 3

Factori de risc 13. Prezenta in atmosfera de lucru a aerosolilor cu ITM 45 - 180 3 4 3


chimic substante chimice, iritante si agresive zile

14. Poziţ ie preponderent ortostatică (pe aproape toată INV gr.lll 4 1 2


SARCINA DE durata schimbului de lucru)
Solicitare fizică
MUNCĂ 15. Solicitare fizica la manipularea reperelor ITM 3-45 zile 2 2 2

16. Electrocutare la atingerea echipamentelor electrice, DECES 7 1 3


cablurilor electrice, prizelor etc. cu mâinile ude.
Executare
17. Lovire prin răsturnarea unor obiecte depozitate incorect ITM 3-45
EXECUTANT defectuoasă de în spaţiile anexe zile 2 2 2
operaţii
18. Proiectare de particule metalice, impurităţi la utilizarea INV. gr.lll 4 2 3
incorectă a pistolului de aer comprimat.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3 4 5 6
19. Inceperea operatiei fara verificarea starii tehnice a DECES 7 1 3
echipamentelor si a legaturii la centura de impamintare .

20. Utilizarea cabinei de vopsire fara asigurarea functionarii DECES 7 1 3


continue a instalatiei de ventilatie locala si generala.

21. Utilizarea unor metode de lucru necorespunzatoare, INV. gr.III 4 2 3


periculoase.

22. Manipulare necorespunzatoare la introducerea sau INV. gr.III 4 2 3


scoaterea reperelor in / din cabina de vopsire.
Executare
defectuoasă de 23. Transportul manual al ambalajelor pline cu pulberi pentru 4 2 3
EXECUTANT
operaţii vopsire INV. gr.III

24. Depozitarea in spatiul de lucru a unor cantitati de 3 2 2


substante chimice ce depasesc necesarul zilnic care blocheaza INV. gr.III
caile de acces.
25. Manipularea pieselor fara utilizarea manusilor de protectie INV. gr.III 2 2 2

26. Nesemnalarea si neatentionarea pericolelor existente DECES 7 1 3

27. Lucru sub influenta unor medicamente sau intr-un stadiu DECES 7 1 3
avansat de oboseala

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3 4 5 6
28. Nesupravegherea marcator pieseilor in timpul DECES 7 1 3
Executare programului de catre seful locului de munca
defectuoasă de
operaţii 29. Depozitare necorespunzatoare a pieselor de prelucrat, a ITM 45-180
celor prelucrate, a materialelor blocare cai de acces la cabina 3 2 2
de vopsire zile
Nesincronizări 30. Lovire prin răsturnarea/balansul materialelor ITM 45-180
transportate în cazul nesincronizării operaţiilor cu macaragiul 3 2 2
de operaţii zile
sau cu alţi lucrători.
31. Lovirea de către mijloacele de transport la circulaţia pe DECES
drumurile publice pe ruta domiciliu-serviciu sau în interes de 7 1 3
serviciu.
EXECUTANT 32. Lovire de către mijloacele de transport la staţionarea pe DECES 3
căile de rulare sau în raza de acţiune a acestora în incinta 7 1
unităţii (la încărcarea/descărcarea materialelor)
Efectuarea de 33. Lovire la efectuarea unor operaţii neprevăzute de ITM 45-180
sarcina de muncă (staţionare în zona sarcinii macaralei în 3 2 2
operaţii timpul transportului, echilibrarea sarcinii cu mâna etc.) zile
neprevăzute de
sarcina de 34. Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare pe suprafeţe ITM 45-180 3 2 2
muncă de circulaţie lucioase, ude sau acoperite cu gheaţă zile

35. Cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare în timpul ITM 45 - 180 3 2 2


deplasării. zile

36. Expunere la praf în timpul operaţ iilor de cură ţ are a INV gr.lll 4 2 3
cabinei de vopsire.

0 1 2 3 4 5 6

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

37. Expunere la zgomot peste valorile limită de expunere INV gr.lll 4 2 3


la utilizarea pistolului cu aer comprimat
38. Explozie prin acumulări de gaze în cazul unor defecţiuni DECES 7 1 3
la cuptorul de vopsire sau la instalaţia de alimentare cu gaze
naturale
39. Că dere de la acelaş i nivel prin împiedicare pe ITM 45 - 180 3 2 2
Efectuarea de suprafeţ e denivelate sau cu obstacole zile
operaţii
neprevăzute de 40. Că dere de la înă lţ ime mică la cură ţ area plă cilor ITM 3 - 45 2 2 2
sarcina de ieş ite din cuptor. zile
muncă 41. Interventii necorespunzatoare in caz de inceput de
EXECUTANT DECES 7 1 3
incendiu.
42. Electrocutare la efectuarea unor intervenţ ii
neautorizate la echipamentele ş i instalaţ iile electrice (tablou DECES 7 1 3
electric, prize etc.)
43. Neutilizarea mijloacelor individuale de protecţ ie
adecvate (încă lţ ă minte, mă nuş i, cască , ochelari de DECES 7 1 3
Omisiuni
protecţ ie)

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Nivelul de risc global al fisa de evaluare a locului de muncă marcator piese

7
R ⋅r = 0 ⋅ (7 ⋅ 7) + 0 ⋅ (6 ⋅ 6) + 0 ⋅ (5 ⋅ 5) + 0 ⋅ (4 ⋅ 4) + 27 ⋅ (3 ⋅ 3) + 16⋅ (2 ⋅ 2) + 0 ⋅ (1 ⋅1) = 307 = 2,72
=∑
2
N i i
Marcator piese i =1
7
R ⋅r 0 ⋅ 7 + 0 ⋅ 6 + 0 ⋅ 5 + 0 ⋅ 4 + 27 ⋅ 3 + 16 ⋅ 2 + 0⋅1 113
∑ i i
i =1

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
2,72

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2

0
1 3 F5 F7 F9 F1 F3 F15 F17 F19 F F3 F5 F7 F9 F31 F33 F35 F F9 F1 F3 N
F F 1 1 21 2 2 2 2 37 3 4 4 rg
Grafic 1 - NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

LEGENDǍ

Lovire de că tre mijloacele de transport, la deplasarea regulamentară a


F254-
executantului, în timpul efectuă rii unor sarcini de muncă .
Tă iere/inţ epare în muchii tă ietoare/ascuţ ite ale echipamentelor de muncă sau ale
F255-
materialelor prime utilizate
Proiectare de particule, impurită ţ i, jet de aer comprimat la cură ţ area cabinei de
F256-
vopsire ş i a profilelor/plă cilor.
F257- Pardoseala alunecoasa, denivelata

F258-
Lovire prin că derea/ră sturnarea unor echipamente de muncă sau materiale amplasate
incorect
F259- Electrocutare la utilizarea unor echipamente electrice cu defecte de izolaţ ie.
F260- Arsuri în cazul producerii unor incendii în spaţ iile de lucru sau depozitul de vopsea
F261-
Intoxicaţ ie cu fum în cazul producerii unor incendii în spaţ iile de lucru Inhalare de

F262- vapori toxici sau caustici în timpul lucrului în apropierea bazinelor de decapare sau la
manevrarea vopselelor. Expunere la curenţ i de aer.
F263-
F264- Expunere la temperaturi ridicate pe timp de vară (caniculă )
F265- Calamitati naturale
F266- Prezenta in atmosfera de lucru a aerosolilor cu substante chimice, iritante si agresive
F267- Poziţ ie preponderent ortostatică (pe aproape toată durata schimbului de lucru)
F268- Solicitare fizica la manipularea reperelor
F269-
Electrocutare la atingerea echipamentelor electrice, cablurilor electrice, prizelor etc.
cu mâinile ude.
F270- Lovire prin răsturnarea unor obiecte depozitate incorect în spaţiile anexe
F271- Proiectare de particule metalice, impurităţi la utilizarea incorectă a pistolului de
aer comprimat.
F272- Inceperea operatiei fara verificarea starii tehnice a echipamentelor si a legaturii la
centura de impamintare .
F273- Utilizarea cabinei de vopsire fara asigurarea functionarii continue a instalatiei de
ventilatie locala si generala.
F274- Utilizarea unor metode de lucru necorespunzatoare, periculoase.
F275- Manipulare necorespunzatoare la introducerea sau scoaterea reperelor in /
din cabina de vopsire.
F276- Transportul manual al ambalajelor pline cu pulberi pentru vopsire
F277- Depozitarea in spatiul de lucru a unor cantitati de substante chimice ce
depasesc necesarul zilnic care blocheaza caile de acces.
F278- Manipularea pieselor fara utilizarea manusilor de protectie
F279- Nesemnalarea si neatentionarea pericolelor existente
F280- Lucru sub influenta unor medicamente sau intr-un stadiu avansat de oboseala
F281- Nesupravegherea marcator pieseilor in timpul programului de catre seful locului de
munca
F282-
Depozitare necorespunzatoare a pieselor de prelucrat, a celor prelucrate, a
materialelor blocare cai de acces la cabina de vopsire.
Lovire prin ră sturnarea/balansul materialelor transportate în cazul
F283-
nesincronizării operaţiilor cu macaragiul sau cu alţi lucrători.
F284- Lovirea de către mijloacele de transport la circulaţia pe drumurile publice pe ruta
S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.
S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

domiciliu-serviciu sau în interes de serviciu.


Lovire de către mijloacele de transport la staţionarea pe căile de rulare sau în raza
F285-
de acţiune a acestora în incinta unităţii (la încărcarea/descărcarea materialelor)
Lovire la efectuarea unor operaţii neprevăzute de sarcina de muncă (staţionare în
F286-
zona sarcinii macaralei în timpul transportului, echilibrarea sarcinii cu mâna etc.)
Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare pe suprafeţe de circulaţie lucioase, ude sau
F287-
acoperite cu gheaţă
F288- Cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare în timpul deplasării.
F289- Expunere la praf în timpul operaţ iilor de cură ţ are a cabinei de vopsire. Expunere la
F290- zgomot peste valorile limită de expunere la utilizarea pistolului cu aer comprimat

F291- Explozie prin acumulări de gaze în cazul unor defecţiuni la cuptorul de vopsire sau
la instalaţia de alimentare cu gaze naturale
Că dere de la acelaş i nivel prin împiedicare pe suprafeţ e denivelate sau cu obstacole
F292-
Că dere de la înă lţ ime mică la cură ţ area plă cilor ieş ite din cuptor.
F293- Interventii necorespunzatoare in caz de inceput de incendiu.
F294- Electrocutare la efectuarea unor intervenţ ii neautorizate la echipamentele ş i instalaţ
iile electrice (tablou electric, prize etc.)
F295-
Neutilizarea mijloacelor individuale de protecţ ie adecvate (încă lţ ă minte, mă nuş i,
cască , ochelari de protecţ ie)
F296-

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

FIŞA DE MĂSURI DE PREVENIRE PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ MARCATOR PIESE

NIVEL
NR. FACTORI DE RISC DE MĂSURI DE COMBATERE PROPUSE
RISC
0 1 2 3
Lovire de că tre mijloacele de transport, la deplasarea
122. regulamentară a executantului, în timpul efectuă rii unor sarcini 3 Trasarea cailor de circulatie. Instruirea lucratorilor. Testare
de muncă .
123. Tă iere/inţ epare în muchii tă ietoare/ascuţ ite ale 3 Achizitionare EIP. Instruire. Acordare EIP. Purtarea EIP. Verificare
echipamentelor de muncă sau ale materialelor prime utilizate purtare EIP
124. Proiectare de particule, impurită ţ i, jet de aer comprimat la 3 Achizitionare EIP. Instruire. Acordare EIP. Purtarea EIP. Verificare
cură ţ area cabinei de vopsire ş i a profilelor/plă cilor. purtare EIP
125. Pardoseala alunecoasa, denivelata 3 Refacerea pardoselii. Marcarea cailor de circulatie.
126. Lovire prin că derea/ră sturnarea unor echipamente de 3 Marcarea zonelor de depozitare. Instruire cu privare la depozitarea
muncă sau materiale amplasate incorect materialelor. Testarea lucratorilor.
127. Electrocutare la utilizarea unor echipamente electrice cu 3 Stabilirea unui program de mentenanta a instalatiri electrice.
defecte de izolaţ ie. Efectuarea de mentenanta numai de catre personal autorizat.
128. Inhalare de vapori toxici sau caustici în timpul lucrului în 3 Achizitionare EIP. Instruire. Acordare EIP. Purtarea EIP. Verificare
apropierea bazinelor de decapare sau la manevrarea vopselelor. purtare EIP.
129. Calamitati naturale 3 Instruire cu privire la SU. Efectuarea de exercitii de evacuare
130. Prezenta in atmosfera de lucru a aerosolilor cu substante 3 Achizitionare EIP. Instruire. Acordare EIP. Purtarea EIP. Verificare
chimice, iritante si agresive purtare EIP
Electrocutare la atingerea echipamentelor electrice, cablurilor tabilirea unui program de mentenanta a instalatiri electrice.
131. 3 Efectuarea de mentenanta numai de catre personal autorizat.
electrice, prizelor etc. cu mâinile ude.
Instruire personal. Testare personal

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Proiectare de particule metalice, impurităţi la utilizarea Achizitionare EIP. Instruire. Acordare EIP. Purtarea EIP. Verificare
132. incorectă a pistolului de aer comprimat. 3 purtare EIP. Dotarea instalatiilor de aer comprimat cu pistol
antiembolism.

0 1 2 3
Stabilirea unui program de mentenanta a instalatiri electrice.
Inceperea operatiei fara verificarea starii tehnice a Efectuarea de mentenanta numai de catre personal autorizat.
133. 3 Efectuare masuratori PRAM. Instruire cu privire la obligativitatea
echipamentelor si a legaturii la centura de impamintare .
verificarilor echipamentelor tehnice (ex. Cabina vopsire) inainte de
utilizare.
Utilizarea cabinei de vopsire fara asigurarea functionarii Stabilirea unui program de mentenanta a instalatiri electrice.
134. 3 Efectuarea de mentenanta numai de catre personal autorizat.
continue a instalatiei de ventilatie locala si generala.
Mentenanta cabinei de vopsire.
135. Utilizarea unor metode de lucru necorespunzatoare, 3 Instruire cu privire la instructiunile de lucru. Testarea periodica
periculoase.
136. Manipulare necorespunzatoare la introducerea sau scoaterea 3 Instruire cu privire la instructiunile de lucru. Testarea periodica
reperelor in / din cabina de vopsire.
137. Transportul manual al ambalajelor pline cu pulberi pentru 3 Dotarea cu o transpaleta manuala/carucior pentru usurarea
vopsire manipularii manuale. Dotarea cu EIP
138. Nesemnalarea si neatentionarea pericolelor existente 3 Instruirea si constientizarea lucratorilor cu privire la obligativitatea
anuntarii oricaror pericole, defectiuni, evenimente observate.
139. Lucru sub influenta unor medicamente sau intr-un stadiu 3 Observarea starii de sanatate a lucratorilor de catre seful locului
avansat de oboseala de munca. Testarea prin sondaj a lucratorilor.
140. Nesupravegherea marcator pieseilor in timpul programului de 3 Observarea starii de sanatate a lucratorilor de catre seful locului
catre seful locului de munca de munca. Testarea prin sondaj a lucratorilor.
Lovirea de către mijloacele de transport la circulaţia pe
141. drumurile publice pe ruta domiciliu-serviciu sau în interes de 3 Instruire cu privire la circulatia pe drumurile publice
serviciu.
Lovire de către mijloacele de transport la staţionarea pe căile
142. de rulare sau în raza de acţiune a acestora în incinta unităţii (la 3 Trasarea cailor de circulatie. Instruirea lucratorilor. Testare
încărcarea/descărcarea materialelor)

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

143. Expunere la praf în timpul operaţ iilor de cură ţ are a cabinei Achizitionare EIP. Instruire. Acordare EIP. Purtarea EIP. Verificare
3 purtare EIP. Dotarea instalatiilor de aer comprimat cu pistol
de vopsire.
antiembolism.
144. Expunere la zgomot peste valorile limită de expunere la 3 Achizitionare EIP. Instruire. Acordare EIP. Purtarea EIP. Verificare
utilizarea pistolului cu aer comprimat purtare EIP

0 1 2 3
Stabilirea unui program de mentenanta a instalatiri electrice.
Explozie prin acumulări de gaze în cazul unor defecţiuni la Efectuarea de mentenanta numai de catre personal autorizat.
145. cuptorul de vopsire sau la instalaţia de alimentare cu gaze 3 Instruire personal.
naturale Testarea personal.
Montarea de detectoare de gaze in hala de productie langa cuptor.
146. Interventii necorespunzatoare in caz de inceput de incendiu. 3 Instruire SU. Dotarea cu echipament de stingere incendii.
Efectuarea de exercitii privind SU
Electrocutare la efectuarea unor intervenţ ii neautorizate la Efectuarea de reparatii la instalatia si echipamentele electrice doar
147. echipamentele ş i instalaţ iile electrice (tablou electric, prize 3 de personal autorizat. Instruirea personalului cu privire la riscul
etc.) electrocutarii. Testarea personalului.

148. Neutilizarea mijloacelor individuale de protecţ ie adecvate 3 Achizitionare EIP. Instruire. Acordare EIP. Purtarea EIP. Verificare
(încă lţ ă minte, mă nuş i, cască , ochelari de protecţ ie) purtare EIP

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „Marcator piese” are valoarea
de 2,72, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc foarte mic
spre mic.
Nivelul de securitate este mare spre foarte mare
Nivelul de risc este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 43
factori de risc identificaţi, 27 (treizeci) factori de risc sunt de valoare 3.
Pentru diminuarea sau eliminarea acestor factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare, cel puţin, masurile generic prezentate în “Fişa de masuri propuse”.
Masurile prevăzute in fişă nu sunt limitative, angajatorul având obligaţia de a adopta oricare
alte măsuri in vederea asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi mediului.
În ceea ce priveşte ponderea factorilor de risc pe sursele generatoare din cadrul sistemului
de muncă, situaţia se prezintă după cum urmează, conform graficul nr.2:
• 20,93% factori proprii mijloacelor de producţie;
• 9,30%, factori proprii mediului de muncă;
• 4,65%, factori proprii sarcinii de muncă;
• 65,12%, factori proprii executantului.

Aceş ti factori de risc trebuie să stea în atenţia celor care organizează şi conduc activitatea
pentru a lua toate măsurile de prevenire propuse încât să se prevină producerea accidentelor.
Analizand ponderea factorilor de risc inacceptabili pe elementele componente ale
sistemului de munca se constata ca 65,12%, sunt factori proprii executantului, fapt care trebuie
avut in vedere de angajator in realizarea de instruiri – testari specifice prin care sa constientizeze
lucratorii de necesitatea cunoasterii atat a acestor factori de risc cat si a modului de diminuare a
lor.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Mijloace de productie
20,93%

Mediu de munca
9,30%

Executant
65,12%

Sarcina de munca
4,65%

Grafic 2 - Ponderea factorilor de risc dupa sursa generatoare din cadrul sistemului de munca

OPERATOR MAŞINIST

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

13. OPERATOR MAŞINIST

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

13.1. PROCESUL DE MUNCA


Realizeaza imprimarea cu film a profilelor

13.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ


EVALUAT
A. MIJLOACELE DE PRODUCŢIE:
- spaţiu de lucru (secţia Producţie);
- profile;
- instalatie de imprimare
B. SARCINA DE MUNCĂ:
- preia profilele învelite în filmul de imprimare
- aşează profilele pe una din liniile de vacuumare
- realizeaza imprimarea;
- verifică corectitudinea imprimării
- înlătură profilele pe care filmul nu s-a imprimat corespunzător;
- execută montarea barierelor termice
- temporar poate îndeplini şi alte sarcini de pe fluxul de producţie compatibile cu nivelul
calificării sale;

C. Mediul de muncă:
Activitatea se desfăşoară în hala societăţii, în sec ţia Producţie. Spaţiul în care este amplasat locul
de muncă permite asigurarea unui microclimat adecvat activităţilor desfăşurate din punct de
vedere al:
- iluminatului (combinat - natural şi artificial de tip general)
- calităţii aerului (se asigură aerisirea spaţiilor de lucru prin ventilare naturală şi mecanică iar
noxele chimice sunt sub limitele maxime admisibile),
- temperaturii aerului şi curenţilor de aer
Există posibilitatea expunerii la zgomot în timpul utilizării aerului comprimat pentru
curăţarea profilelor (nu au fost disponibile buletine de determinări ale nivelului de zgomot)
Nu s-au înregistrat accidente, accidente uşoare, incidente sau boli profesionale.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

13.3. FACTORII DE RISC IDENTIFICATI


AA. MIJLOACE DE PRODUCŢIE
► FACTORI DE RISC MECANIC
• Intretinere necorespunzatoare a utilajului.
• Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe de lucru
• Lovire de către mijloacele de transport, la deplasarea regulamentară a executantului, în
timpul efectuării unor sarcini de muncă.
• Tăiere/Înţepare în muchii tăietoare/ascuţite ale echipamentelor de muncă cat si in capetele
profilelor de aluminiu
• Lovire prin căderea/răsturnarea unor profile de aluminiu din rafturile metalice care au fost
amplasate incorect

► FACTORI DE RISC ELECTRIC


• Electrocutare la utilizarea unor echipamente electrice cu defecte de izolaţie.

BB. MEDIUL DE MUNCA


► FACTORI DE RISC FIZIC
• Expunere la curenţi de aer.
• Expunere la temperaturi ridicate pe timp de vară (caniculă)
• Expunere la temperaturi scazute pe timp de iarna
CC. SARCINA DE MUNCA
► SOLICITARE FIZICA
• Poziţie preponderent ortostatică (pe aproape toată durata schimbului de lucru)

K. EXECUTANT
► EXECUTARE DEFECTUOASA DE OPERATII
• Electrocutare la atingerea echipamentelor electrice, cablurilor electrice, prizelor etc. cu
mâinile ude.
• Lovire prin răsturnarea unor obiecte depozitate incorect în spaţiile anexe
• Lovire/strivire la manevrarea incorectă a profilelor la pregătirea pentru sertizare.
► NESINCRONIZARE DE OPERATII
• Lovire prin răsturnarea/balansul materialelor transportate în cazul nesincronizării operaţiilor
cu alţi lucrători.
► EFECTUAREA DE OPERAŢII NEPREVĂZUTE DE SARCINA DE MUNCĂ
• Lovirea de către mijloacele de transport la circulaţia pe drumurile publice pe ruta
domiciliu-serviciu sau în interes de serviciu.
• Lovire la efectuarea unor operaţii neprevăzute de sarcina de muncă (staţionare în zona
sarcinii macaralei în timpul transportului, echilibrarea sarcinii cu mâna etc.)
• Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare pe suprafeţe de circulaţie lucioase, ude
sau acoperite cu gheaţă
• Cădere de la acelaşi nivel prin împiedicare datorita pardoselii deteriorate din hala de
productie
• Electrocutare la efectuarea unor intervenţii neautorizate la echipamentele şi instalaţiile
electrice (tablou electric, prize etc.)

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
► OMISIUNI

• Neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare .

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

NUMĂR DE PERSOANE EXPUSE: 3


S.C. ANALKO ALUMINIUM FIŞĂ DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: 8h/zi
INDUSTRY S.R.L. OPERATOR MASINIST ECHIPA DE EVALUARE: Marian Eremia,
Floare Garagau, Mariana Militaru
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A CONSECINTA CLASA DE CLASA DE NIVEL
SISTEMULUI DE RISC MAXIMA GRAVITA- PROBABILI DE
FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri )
MUNCA IDENTIFICAŢI PREVIZIBILA TE TATE RISC

0 1 2 3 4 5 6
1. Intretinere necorespunzatoare a utilajului. DECES 7 1 3
2. Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe de lucru ITM 2 5 3
3 - 45 zile
3. Lovire de către mijloacele de transport, la deplasarea 7 1 3
regulamentară a executantului, în timpul efectuării unor DECES
Factori de risc sarcini de muncă.
MIJLOACE DE mecanic 4. Tăiere/Înţepare în muchii tăietoare/ascuţite ale ITM
PRODUCŢIE echipamentelor de muncă cat si in capetele profilelor de 3 - 45 zile 2 2 2
aluminiu
5. Lovire prin căderea/răsturnarea unor profile de
aluminiu din rafturile metalice care au fost amplasate DECES 7 1 3
incorect
Factori de risc 6. Electrocutare la utilizarea unor echipamente electrice DECES 7 1 3
electric cu defecte de izolaţie.
7. Expunere la curenţi de aer. ITM 2 2 2
3 - 45 zile
8. Expunere la temperaturi ridicate pe timp de vară ITM 2 2 2
MEDIU DE Factori de risc (caniculă) 3 - 45 zile
MUNCĂ fizic 9. Expunere la temperaturi scazute pe timp de iarna ITM 2 2 2
3 – 45 zile
10. Prabusirea tavanului si a peretilor halei de DECES 7 1 3
productie in cazul unui seism
S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.
S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3 4 5 6
SARCINA DE Solicitare fizică 11. Poziţie preponderent ortostatică (pe aproape toată INV gr.III 4 1 2
MUNCĂ durata schimbului de lucru)
12. Electrocutare la atingerea echipamentelor electrice, DECES 7 1 3
cablurilor electrice, prizelor etc. cu mâinile ude.
Executare 13. Lovire prin răsturnarea unor obiecte depozitate ITM
defectuoasă de 2 2 2
incorect în spaţiile anexe 3 - 45 zile
operaţii
14. Lovire/strivire la manevrarea incorectă a profilelor la ITM 2 2 2
pregătirea pentru sertizare. 3 - 45 zile
Nesincronizări 15. Lovire prin răsturnarea/balansul materialelor ITM
transportate în cazul nesincronizării operaţiilor cu alţi 3 2 2
de operaţii 45 - 180 zile
lucrători.
16. Lovirea de către mijloacele de transport la circulaţia DECES
pe drumurile publice pe ruta domiciliu-serviciu sau în 7 1 3
EXECUTANT interes de serviciu.
17. Lovire la efectuarea unor operaţii neprevăzute de ITM
sarcina de muncă (staţionare în zona sarcinii macaralei în 3 2 2
Efectuarea de 45-180 zile
timpul transportului, echilibrarea sarcinii cu mâna etc.)
operaţii 18. Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare pe ITM
neprevăzute de suprafeţe de circulaţie lucioase, ude sau acoperite cu 3 2 2
45-180 zile
sarcina de gheaţă
muncă 19. Cădere de la acelaşi nivel prin împiedicare datorita ITM 3 2 2
pardoselii deteriorate din hala de productie 45 - 180 zile
20. Electrocutare la efectuarea unor intervenţii 7 1 3
neautorizate la echipamentele şi instalaţiile electrice DECES
(tablou electric, prize etc.)
Omisiuni 21. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie DECES 7 1 3
din dotare

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Nivelul de risc global al fisa de evaluare a locului de muncă operator masinist

∑R i
⋅r
i
2
0 ⋅ (7 ⋅ 7) + 0 ⋅ (6 ⋅ 6) + 0 ⋅ (5 ⋅ 5) + 0 ⋅ (4 ⋅ 4) + 10 ⋅ (3 ⋅ 3) + 11⋅ (2 ⋅ 2) + 0 ⋅ (1 ⋅1) 134
N Operator ma sin ist
= i=1
= = = 2,58
7 0 ⋅ 7 + 0 ⋅ 6 + 0 ⋅ 5 + 0 ⋅ 4 + 10 ⋅ 3 + 11⋅ 2 + 0 ⋅1 52
∑ Ri ⋅ ri
i=1

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3

2,58

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 Nrg
Grafic 1 - NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
LEGENDǍ

F297- Intretinere necorespunzatoare a utilajului.


F298- Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe de lucru
F299- Lovire de către mijloacele de transport, la deplasarea regulamentară a executantului, în timpul
efectuării unor sarcini de muncă.
F300- Tăiere/În ţepare în muchii tăietoare/ascuţite ale echipamentelor de muncă cat si in
capetele profilelor de aluminiu
Lovire prin căderea/răsturnarea unor profile de aluminiu din rafturile metalice care au
F301-
fost amplasate incorect
F302- Electrocutare la utilizarea unor echipamente electrice cu defecte de izolaţie.
F303- Expunere la curenţi de aer.
F304- Expunere la temperaturi ridicate pe timp de vară (caniculă)
F305- Expunere la temperaturi scazute pe timp de iarna
F306- Prabusirea tavanului si a peretilor halei de productie in cazul unui seism
F307- Poziţie preponderent ortostatică (pe aproape toată durata schimbului de lucru)
F308- Electrocutare la atingerea echipamentelor electrice, cablurilor electrice, prizelor etc. cu mâinile ude.
F309- Lovire prin răsturnarea unor obiecte depozitate incorect în spaţiile anexe
F310- Lovire/strivire la manevrarea incorectă a profilelor la pregătirea pentru sertizare.
F311- Lovire prin ră sturnarea/balansul materialelor transportate în cazul nesincronizării operaţiilor
cu alţi lucrători.
F312- Lovirea de către mijloacele de transport la circulaţia pe drumurile publice pe ruta domiciliu-
serviciu sau în interes de serviciu.
F313- Lovire la efectuarea unor operaţii neprevăzute de sarcina de muncă (staţionare în zona sarcinii macaralei în
timpul transportului, echilibrarea sarcinii cu mâna etc.)
F314- Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare pe suprafeţe de circulaţie lucioase, ude sau acoperite cu
gheaţă
F315- Cădere de la acelaşi nivel prin împiedicare datorita pardoselii deteriorate din hala de
productie
F316- Electrocutare la efectuarea unor intervenţii neautorizate la echipamentele şi instalaţiile electrice
(tablou electric, prize etc.)
F317- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

FIŞA DE MĂSURI DE PREVENIRE PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ OPERATOR MASINIST

NIVEL
NR. FACTORI DE RISC DE MĂSURI DE COMBATERE PROPUSE
RISC
0 1 2 3
149. Intretinere necorespunzatoare a utilajului. 3 Stabilirea unui program de verificari periodice a utilajului.
Efectuarea de reparatii/revizii doar de personal autorizat
150. Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe de lucru 3 Acordarea de EIP de catre conducatorul locului de munca.
Purtarea EIP din dotare. Verificarea purtarii EIP-ului
Lovire de către mijloacele de transport, la deplasarea Marcarea cailor de circulatie din incinta societatii. Instruirea
151. regulamentară a executantului, în timpul efectuării unor sarcini de 3 personalului cu privire la deplasarea pe caile de circulatie.
muncă. Verificarea respectarii marcajelor
152. Lovire prin căderea/răsturnarea unor profile de aluminiu din 3 Efectuarea unui studiu de logistica privind locul de munca
rafturile metalice care au fost amplasate incorect
153. Electrocutare la utilizarea unor echipamente electrice cu 3 Stabilirea unui program de mentenanta a instalatiri electrice.
defecte de izolaţie. Efectuarea de mentenanta numai de catre personal autorizat.
154. Prabusirea tavanului si a peretilor halei de productie in cazul unui 3 Instruire SU. Dotarea cu echipament de stingere incendii.
seism Efectuarea de exercitii privind SU
Electrocutare la atingerea echipamentelor electrice, cablurilor Efectuarea de reparatii la instalatia si echipamentele electrice doar
155. 3 de personal autorizat. Instruirea personalului cu privire la riscul
electrice, prizelor etc. cu mâinile ude.
electrocutarii. Testarea personalului.
156. Lovirea de către mijloacele de transport la circulaţia pe drumurile 3 Instruire cu privire la circulatia pe drumurile publice
publice pe ruta domiciliu-serviciu sau în interes de serviciu.
Electrocutare la efectuarea unor intervenţii neautorizate la Efectuarea de reparatii la instalatia si echipamentele electrice doar
157. 3 de personal autorizat. Instruirea personalului cu privire la riscul
echipamentele şi instalaţiile electrice (tablou electric, prize etc.)
electrocutarii. Testarea personalului.
2. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare 3 Achizitionare EIP. Instruire. Acordare EIP. Purtarea EIP. Verificare
purtare EIP

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „Operator masinist” are
valoarea de 2,58, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc
foarte mic spre mic.
Nivelul de securitate este mare spre foarte mare
Nivelul de risc este susţinut de „Fi şa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 21
factori de risc identificaţi, 11 (unsprezece) factori de risc sunt de valoare 3.
Pentru diminuarea sau eliminarea acestor factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare, cel puţin, masurile generic prezentate în “Fişa de masuri propuse”.
Masurile prevăzute in fişă nu sunt limitative, angajatorul având obligaţia de a adopta oricare
alte măsuri in vederea asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi mediului.
În ceea ce priveşte ponderea factorilor de risc pe sursele generatoare din cadrul sistemului
de muncă, situaţia se prezintă după cum urmează, conform graficul nr.2:
• 20,93% factori proprii mijloacelor de producţie;
• 9,30%, factori proprii mediului de muncă;
• 4,65%, factori proprii sarcinii de muncă;
• 65,12%, factori proprii executantului.

Aceş ti factori de risc trebuie să stea în atenţia celor care organizează şi conduc activitatea
pentru a lua toate măsurile de prevenire propuse încât să se prevină producerea accidentelor.
Analizand ponderea factorilor de risc inacceptabili pe elementele componente ale sistemului de
munca se constata ca 65,12%, sunt factori proprii executantului, fapt care trebuie avut in vedere de
angajator in realizarea de instruiri – testari specifice prin care sa constientizeze lucratorii de necesitatea
cunoasterii atat a acestor factori de risc cat si a modului de diminuare a lor

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Mijloace de productie
20,93%

Mediu de munca
9,30%

Executant
Sarcina de munca 65,12%
4,65%

Grafic 2 - Ponderea factorilor de risc dupa sursa generatoare din cadrul sistemului de munca

NECALIFICAT APE REZIDUALE

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

14. NECALIFICAT APE REZIDUALE

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

14.1. PROCESUL DE MUNCA

Colecteaza apa reziduala in vederea efectuarii probelor de laborator

14.2 ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT

BB. MIJLOACE DE PRODUCTIE


- spaţiu de lucru (secţia Producţie);
- profile;
- instalaţie de aer comprimat pentru curăţare profile

CC. SARCINA DE MUNCA


- Asigură curăţenia la locul de muncă
- Colecteaza apa reziduala in vederea efectuarii probelor de laborator

DD. MEDIUL DE MUNCA


Activitatea se desfăşoară în hala societăţii, în sec ţia Producţie. Spaţiul în care este amplasat locul
de muncă permite asigurarea unui microclimat adecvat activităţilor desfăşurate din punct de
vedere al:
- iluminatului (combinat - natural şi artificial de tip general),
- calităţii aerului (se asigură aerisirea spaţiilor de lucru prin ventilare naturală şi mecanică iar
noxele chimice sunt sub limitele maxime admisibile),
- temperaturii aerului şi curenţilor de aer
Există posibilitatea expunerii la zgomot în timpul utilizării aerului comprimat pentru curăţarea
profilelor (nu au fost disponibile buletine de determinări ale nivelului de zgomot) Nu s-au înregistrat
accidente, accidente uşoare, incidente sau boli profesionale.

14.3. FACTORII DE RISC IDENTIFICATI

DD. MIJLOACE DE PRODUCŢIE


► FACTORI DE RISC MECANIC
• Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe de lucru
• Lovire de către mijloacele de transport, la deplasarea regulamentară a executantului, în
timpul efectuării unor sarcini de muncă.
• Tăiere/Înţepare în muchii tăietoare/ascuţite ale echipamentelor de muncă cat si in capetele
profilelor de aluminiu
• Lovire prin căderea/răsturnarea unor profile de aluminiu din rafturile metalice care au fost
amplasate incorect.

► FACTORI DE RISC ELECTRIC


• Electrocutare la utilizarea unor echipamente electrice cu defecte de izolaţie.

EE. MEDIUL DE MUNCA


► FACTORI DE RISC FIZIC
• Expunere la curenţi de aer.
• Expunere la temperaturi ridicate pe timp de vară (caniculă)
• Expunere la temperaturi scazute pe timp de iarna
• Prabusirea tavanului si a peretilor halei de productie in cazul unui seism

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

FF.SARCINA DE MUNCA

► SOLICITARE FIZICA
• Poziţie preponderent ortostatică (pe aproape toată durata schimbului de lucru)

L. EXECUTANT

► EXECUTARE DEFECTUOASA DE OPERATII


• Electrocutare la atingerea echipamentelor electrice, cablurilor electrice, prizelor etc. cu
mâinile ude.
• Lovire prin răsturnarea unor obiecte depozitate incorect în spaţiile anexe
• Lovire/strivire la manevrarea incorectă a profilelor la pregătirea pentru sertizare.

► NESINCRONIZARE DE OPERATII

• Lovire prin răsturnarea/balansul materialelor transportate în cazul nesincronizării operaţiilor


cu alţi lucrători.

► EFECTUAREA DE OPERAŢII NEPREVĂZUTE DE SARCINA DE MUNCĂ


• Lovirea de către mijloacele de transport la circulaţia pe drumurile publice pe ruta
domiciliu-serviciu sau în interes de serviciu.
• Lovire la efectuarea unor operaţii neprevăzute de sarcina de muncă (staţionare în zona
sarcinii macaralei în timpul transportului, echilibrarea sarcinii cu mâna etc.)
• Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare pe suprafeţe de circulaţie lucioase, ude
sau acoperite cu gheaţă
• Cădere de la acelaşi nivel prin împiedicare datorita pardoselii deteriorate din hala de
productie
• Electrocutare la efectuarea unor intervenţii neautorizate la echipamentele şi instalaţiile
electrice (tablou electric, prize etc.)

► OMISIUNI
• Neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

NUMĂR DE PERSOANE EXPUSE :2


S.C. ANALKO ALUMINIUM FIŞĂ DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: 8h/zi
INDUSTRY S.R.L. NECALIFICAT APE REZIDUALE ECHIPA DE EVALUARE: Marian Eremia,
Floare Garagau, Mariana Militaru
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A CONSECINTA CLASA DE CLASA DE NIVEL
SISTEMULUI DE RISC MAXIMA GRAVITA- PROBABILI DE
FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri)
MUNCA IDENTIFICAŢI PREVIZIBILA TE TATE RISC

0 1 2 3 4 5 6
1. Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe de lucru ITM 2 5 3
3 - 45 zile
2. Lovire de către mijloacele de transport, la deplasarea
regulamentară a executantului, în timpul efectuării unor DECES 7 1 3
Factori de risc sarcini de muncă.
MIJLOACE DE mecanic 3. Tăiere/Înţepare în muchii tăietoare/ascuţite ale ITM
echipamentelor de muncă cat si in capetele profilelor de 2 5 3
PRODUCŢIE 3 - 45 zile
aluminiu
4. Lovire prin căderea/răsturnarea unor profile de aluminiu DECES 7 1 3
din rafturile metalice care au fost amplasate incorect
Factori de risc 5. Electrocutare la utilizarea unor echipamente electrice DECES 7 1 3
electric cu defecte de izolaţie.
6. Expunere la curenţi de aer. ITM 2 2 2
3 - 45 zile
7. Expunere la temperaturi ridicate pe timp de vară ITM 2 2 2
MEDIU DE Factori de risc (caniculă) 3 - 45 zile
MUNCĂ fizic 8. Expunere la temperaturi scazute pe timp de iarna ITM 2 2 2
3 – 45 zile
9. Prabusirea tavanului si a peretilor halei de productie in DECES 7 1 3
cazul unui seism
S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.
S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

0 1 2 3 4 5 6
SARCINA DE Solicitare fizică 10. Poziţie preponderent ortostatică (pe aproape toată INV gr.III 4 1 2
MUNCĂ durata schimbului de lucru)
11. Electrocutare la atingerea echipamentelor electrice, DECES 7 1 3
cablurilor electrice, prizelor etc. cu mâinile ude.
Executare 12. Lovire prin răsturnarea unor obiecte depozitate incorect ITM
defectuoasă de 2 2 2
în spaţiile anexe 3 - 45 zile
operaţii
13. Lovire/strivire la manevrarea incorectă a profilelor la ITM 2 2 2
pregătirea pentru sertizare. 3 - 45 zile
Nesincronizări 14. Lovire prin răsturnarea/balansul materialelor ITM
transportate în cazul nesincronizării operaţiilor cu alţi 3 2 2
de operaţii 45 - 180 zile
lucrători.
15. Lovirea de către mijloacele de transport la circulaţia pe DECES
drumurile publice pe ruta domiciliu-serviciu sau în interes 7 1 3
EXECUTANT de serviciu.
16. Lovire la efectuarea unor operaţii neprevăzute de ITM
sarcina de muncă (staţionare în zona sarcinii macaralei în 3 2 2
Efectuarea de timpul transportului, echilibrarea sarcinii cu mâna etc.) 45-180 zile
operaţii 17. Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare pe suprafeţe ITM 3 2 2
neprevăzute de de circulaţie lucioase, ude sau acoperite cu gheaţă 45-180 zile
sarcina de
muncă 18. Cădere de la acelaşi nivel prin împiedicare datorita ITM 3 2 2
pardoselii deteriorate din hala de productie 45 - 180 zile
19. Electrocutare la efectuarea unor intervenţii neautorizate
la echipamentele şi instalaţiile electrice (tablou electric, DECES 7 1 3
prize etc.)
Omisiuni 20. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie din DECES 7 1 3
dotare

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Nivelul de risc global al fisa de evaluare a locului de muncă Necalificat ape reziduale

7
R ⋅r
= ∑ =0 ⋅ (7 ⋅ 7) + 0 ⋅ (6 ⋅ 6) + 0 ⋅ (5 ⋅ 5) + 0 ⋅ (4 ⋅ 4) + 10 ⋅ (3 ⋅ 3) + 10 ⋅ (2 ⋅ 2) + 0 ⋅ (1 ⋅1) = 130 = 2,60
2
N i i
Necalificat ape reziduale i =1
7
R ⋅r 0⋅ 7 + 0 ⋅ 6 + 0 ⋅ 5 + 0 ⋅ 4 + 10 ⋅ 3 + 10 ⋅ 2 + 0 ⋅1 50
∑ i i
i =1

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3

2,60

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 Nrg
Grafic 1 - NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
LEGENDǍ

F318- Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe de lucru


F319- Lovire de către mijloacele de transport, la deplasarea regulamentară a executantului, în timpul
efectuării unor sarcini de muncă.
F320- Tăiere/În ţepare în muchii tăietoare/ascuţite ale echipamentelor de muncă cat si in
capetele profilelor de aluminiu
Lovire prin căderea/răsturnarea unor profile de aluminiu din rafturile metalice care au
F321-
fost amplasate incorect
F322- Electrocutare la utilizarea unor echipamente electrice cu defecte de izolaţie.
F323- Expunere la curenţi de aer.
F324- Expunere la temperaturi ridicate pe timp de vară (caniculă)
F325- Expunere la temperaturi scazute pe timp de iarna
F326- Prabusirea tavanului si a peretilor halei de productie in cazul unui seism
F327- Poziţie preponderent ortostatică (pe aproape toată durata schimbului de lucru)
F328- Electrocutare la atingerea echipamentelor electrice, cablurilor electrice, prizelor etc. cu mâinile ude.
F329- Lovire prin răsturnarea unor obiecte depozitate incorect în spaţiile anexe
F330- Lovire/strivire la manevrarea incorectă a profilelor la pregătirea pentru sertizare.
F331- Lovire prin ră sturnarea/balansul materialelor transportate în cazul nesincronizării operaţiilor
cu alţi lucrători.
F332- Lovirea de către mijloacele de transport la circulaţia pe drumurile publice pe ruta domiciliu-
serviciu sau în interes de serviciu.
F333- Lovire la efectuarea unor operaţii neprevăzute de sarcina de muncă (staţionare în zona sarcinii macaralei în
timpul transportului, echilibrarea sarcinii cu mâna etc.)
F334- Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare pe suprafeţe de circulaţie lucioase, ude sau acoperite cu
gheaţă
F335- Cădere de la acelaşi nivel prin împiedicare datorita pardoselii deteriorate din hala de
productie
F336- Electrocutare la efectuarea unor intervenţii neautorizate la echipamentele şi instalaţiile electrice
(tablou electric, prize etc.)
F337- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

FIŞA DE MĂSURI DE PREVENIRE PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ NECALIFICAT APE REZIDUALE

NIVEL
NR. FACTORI DE RISC DE MĂSURI DE COMBATERE PROPUSE
RISC
0 1 2 3
8. Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe de lucru 3 Achizitionare EIP. Instruire. Acordare EIP. Purtarea EIP. Verificare
purtare EIP
Lovire de către mijloacele de transport, la deplasarea
9. regulamentară a executantului, în timpul efectuării unor sarcini 3 Trasarea cailor de circulatie. Instruirea lucratorilor. Testare
de muncă.
10. Tăiere/Înţepare în muchii tăietoare/ascuţite ale echipamentelor 3 Achizitionare EIP. Instruire. Acordare EIP. Purtarea EIP. Verificare
de muncă cat si in capetele profilelor de aluminiu purtare EIP
11. Lovire prin căderea/răsturnarea unor profile de aluminiu din 3 Marcarea zonelor de depozitare. Instruire cu privare la depozitarea
rafturile metalice care au fost amplasate incorect materialelor. Testarea lucratorilor.
12. Electrocutare la utilizarea unor echipamente electrice cu defecte 3 Stabilirea unui program de mentenanta a instalatiri electrice.
de izolaţie. Efectuarea de mentenanta numai de catre personal autorizat.
13. Prabusirea tavanului si a peretilor halei de productie in cazul 3 Instruire cu privire la SU. Efectuarea de exercitii de evacuare
unui seism
Electrocutare la atingerea echipamentelor electrice, cablurilor Stabilirea unui program de mentenanta a instalatiri electrice.
14. 3 Efectuarea de mentenanta numai de catre personal autorizat.
electrice, prizelor etc. cu mâinile ude.
Instruire personal. Testare personal
Lovirea de către mijloacele de transport la circulaţia pe
15. drumurile publice pe ruta domiciliu-serviciu sau în interes de 3 Instruire cu privire la circulatia pe drumurile publice
serviciu.
Electrocutare la efectuarea unor intervenţii neautorizate la Efectuarea de reparatii la instalatia si echipamentele electrice doar
16. 3 de personal autorizat. Instruirea personalului cu privire la riscul
echipamentele şi instalaţiile electrice (tablou electric, prize etc.)
electrocutarii. Testarea personalului.
17. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare 3 Achizitionare EIP. Instruire. Acordare EIP. Purtarea EIP. Verificare
purtare EIP

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „Necalificat ape reziduale” are
valoarea de 2,60, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc
foarte mic spre mic.
Nivelul de securitate este mare spre foarte mare
Nivelul de risc este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 20
factori de risc identificaţi, 10 (treizeci) factori de risc sunt de valoare 3.
Pentru diminuarea sau eliminarea acestor factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare, cel puţin, masurile generic prezentate în “Fişa de masuri propuse”.
Masurile prevăzute in fişă nu sunt limitative, angajatorul având obligaţia de a adopta oricare
alte măsuri in vederea asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi mediului.
În ceea ce priveşte ponderea factorilor de risc pe sursele generatoare din cadrul sistemului
de muncă, situaţia se prezintă după cum urmează, conform graficul nr.2:
• 25,00% factori proprii mijloacelor de producţie;
• 20,00%, factori proprii mediului de muncă;
• 5,00%, factori proprii sarcinii de muncă;
• 50,00%, factori proprii executantului.

Aceş ti factori de risc trebuie să stea în atenţia celor care organizează şi conduc activitatea
pentru a lua toate măsurile de prevenire propuse încât să se prevină producerea accidentelor.
Analizand ponderea factorilor de risc inacceptabili pe elementele componente ale
sistemului de munca se constata ca 50,00%, sunt factori proprii executantului, fapt care trebuie
avut in vedere de angajator in realizarea de instruiri – testari specifice prin care sa constientizeze
lucratorii de necesitatea cunoasterii atat a acestor factori de risc cat si a modului de diminuare a
lor.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Mijloace de productie
25,00%

Executant
50,00%

Mediu de munca
20,00%

Sarcina de munca
5,00%

Grafic 2 - Ponderea factorilor de risc dupa sursa generatoare din cadrul sistemului de munca

CONCLUZII
Lucrarea cuprinde rezultatele evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire
profesională specifice activităţilor care se desfăşoară în cadrul societăţiiS.C. ANALKO
ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională s-a efectuat pentru 14
locuri de muncă.
Pentru toate cele 14 locuri de munc ă evaluarea s-a efectuat pe toate patru elementele
sistemului de muncă: Executant, Mijloace de Producţie, Sarcină de Muncă, Mediu de Muncă.
Nivelul de risc global calculat pentruS.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L. este
de 2,69 ceea ce reprezintă, conform scalei de încadrare a nivelurilor de risc/securitate un nivel de
risc mic.

Nivelul de risc global a fost calculat ca medie ponderată a nivelurilor de risc pentru cele 14
locuri de muncă nominalizate în societate:

¾ Ambalator manual 2,65


¾ Incarcator marfa 3,00
¾ Instalator 2,69
¾ Lacatus mecanic 2,72
¾ Vopsitor 2,74
¾ Sofer 2,83
¾ Operator date 2,49
¾ Inginer chimist 2,76
¾ Economist 2,56
¾ Agent vanzari 2,83
¾ Secretara 2,60
¾ Marcator piese 2,72
¾ Operator masinist 2,58
¾ Personal necalificat ape reziduale 2,60

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Pentru fiecare loc de munc ă au fost propuse şi măsurile de prevenire a riscurilor


corespunzătoare fiecărui factor de risc identificat.
Nivelul de risc pentru fiecare activitate în parte a fost calculat ca medie ponderat ă a
nivelurilor de risc rezultate pentru fiecare risc propriu celor patru elemente ale sistemului de
muncă: mijloace de producţie, sarcină de muncă, mediu de muncă, executant.
Din analiza celor 14 locuri de munca evaluate se poate constata c ă nivelurile de risc
rezultate în urma evaluării sunt apropiate ca valoare, cuprinse în intervalul 2,49 şi 3,00.
În graficul nr. 2 este reprezentată repartiţia factorilor de risc pe nivele de risc.
Din acest grafic reiese faptul că factorii de risc de Nivel 3 (Nivel de risc mic) au cea mai
mare pondere, şi anume 47,98 %, factorii de risc de Nivel 2 (Nivel de risc foarte mic) au ponderea
de 47,71%, iar factorii de risc de Nivel 1 (Nivel de risc minim), au cea mai mică pondere, respectiv
de 4,31%. Nivelul de risc cel mai mic este nivelul de risc 1 si nivelul de risc maxim este nivelul de
risc 7.
În graficul nr. 3 este reprezentată repartiţia factorilor de risc în funcţie de consecinţa
maximă posibilă.
Din acest grafic rezultă faptul că procentul cel mai mare, in valoarea de 48,38%, este
atribuit Incapacit ăţii Temporare de Munca (ITM 3 - 45 zile), 38,01% dintre cazuri au consecinta
maxima posibila DECES - ul, iar cea mai mică valoare de 1,08% este reprezentată de
INVALIDITATE (din cele 8 posibile cazuri de invaliditate, 4 sunt Inv. gr. III, 2 Inv. gr. II si 2 Inv. gr.
I).
In graficul nr. 4 este reprezentată ponderea factorilor de risc identificaţi după sursa
generatoare din cadrul sistemului de muncă. Se observă că ponderea maximă este reprezentată
de factorii de risc determinati de catre executant, şi anume 32,75%, iar pentru factorii de risc
determinati de mijloacele de producţie valoarea este de 30,19%, sarcina de munca are valoarea
de 14.69 % iar mediul de munca reprezinta 22,37 %.
Sistemul de muncă este alcă tuit din patru componente: EXECUTANT - SARCINĂ DE
MUNCĂ - MIJLOACE DE PRODUCŢIE - MEDIU DE MUNCĂ.
• EXECUTANTUL reprezintă omul implicat nemijlocit în realizarea sarcinii de muncă.
• SARCINA DE MUNCĂ reprezintă totalitatea acţiunilor pe care trebuie să le efectueze
executantul în vederea realizării scopului sistemului de muncă. Ea este circumscrisă de
demersurile comportamentale ale executantului în raport cu mijloacele de producţie şi
cu mediul de muncă.
• Executantul se raportează la sarcină prin intermediul aptitudinilor, cunoştinţelor sale
profesionale, deprinderilor etc.
• MIJLOACELE DE PRODUCŢIE reprezintă totalitatea mijloacelor de muncă (clădiri,
instalaţii, maşini, unelte, mijloace de transport etc.) şi a obiectelor muncii (materii
prime, produse intermediare etc.) utilizate în procesul de producţie a bunurilor
materiale.
• MEDIUL DE MUNCĂ reprezintă ambianţa în care executantul îşi desfăşoară
activitatea.
Aceşti factori de risc trebuie să stea în atenţia celor care coordonează activităţile
din S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L., pentru că oricând se pot manifesta printr-
un eveniment care se poate solda cu victime omeneşti, dar şi cu accidente de muncă şi boli
profesionale.
Concluzia care se impune este ca cei care conduc şi coordonează activitatea să nu fie
influenţaţi de valoarea globală a nivelului de risc (care este o medie ponderată a nivelurilor de risc
a factorilor de risc identificaţi), ci să aibă în vedere aceşti factori de risc cu consecinţa maximă
posibilă DECESUL pentru care trebuie menţinute măsurile de prevenire existente şi adoptarea
măsurilor de prevenire suplimentare propuse în lucrare.
Prin evaluarea făcută şi prin măsurile de prevenire propuse s-a urmărit asigurarea
desfăşurării activităţii în condiţii de securitate pentru executanţi.
Măsurile de prevenire propuse, trebuie să fie aplicate în baza unui program de măsuri
stabilit la nivel de societate, în funcţie de posibilităţile şi condiţiile concrete ale acesteia. Acest lucru
nu exclude faptul că, cei care organizează şi conduc activitatea să vină cu măsuri
suplimentare de prevenire impuse de situaţiile concrete care apar permanent.
S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.
S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.

Grafic nr. 1 - NIVELURILE DE RISC PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ

Nivel de risc 1
4.31 %

Nivel de risc 3
47.98 %

Nivel de risc 2
47.71 %

Grafic nr. 2 - REPARTIŢIA NIVELURILOR DE RISC

ITM 45 – 180 zile Invaliditate


12.53 % 1.08 %

Deces

38.01 %

ITM 3 – 45 zile
48.38 %

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.

Grafic nr. 3 - REPARTIŢIA FACTORILOR DE RISC ÎN FUNCŢIE DE CONSECINŢA


MAXIMĂ PREVIZIBILĂ

Executant
32.75 % Mijloace de productie
30.19 %

Sarcina de munca Mediu de munca


14.69 % 22.37 %

Grafic nr. 4 - PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPA SURSA


GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCĂ

Mijloace de productie
30.19%
Executant
32.75%

Mediu de munca Sarcina de munca


22.37% 14.69%

EVALUATORI
ing. Marian Eremia

sing. Floare Garagau

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.


S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.

S.C. MANAGEMENT FORCE S.R.L.

S-ar putea să vă placă și