Sunteți pe pagina 1din 12

............................................................

...........................................................
............................................................

EVALUAREA RISCURILOR DE ÎMBOLNĂVIRE ŞI


ACCIDENTARE PROFESIONALĂ
LA LOCUL DE MUNCĂ:
INSTALATOR

PROCESUL DE MUNCĂ
Procesul de muncă are drept scop executarea de instalaţii sanitare, verificarea şi
întreţinerea instalaţiilor sanitare şi de încălzire, din corpurile de clădiri le şcolii.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT


mijloace de producţie
a. Mijloace de producţie:
 trusă lăcătuşerie ;
 maşină portabilă de găurit;
 polizor unghiular;
 foarfecă ghilotină;
 scară portabilă;
 lanternă;
 instalaţii sanitare;
 instalaţii încălzire;
 instalaţii aer condiţionat.

b. Mediul de muncă
 activitatea se desfăşoară în spaţiu închis, în cadrul corpurilor de clădire ale
şcolii;
 temperatura şi umiditatea aerului se încadrează în cea mai mare parte a
timpului în valori normale. Atunci când activitatea se desfăşoară în aer liber
temperatura şi umiditatea aerului variază în funcţie de condiţiile atmosferice.
 iluminatul spaţiilor de lucru este mixt - iluminat natural , completat de
iluminatul artificial. Pentru locurile de intervenţie şi reparaţii în care iluminatul
este insuficient, instalatorul utilizează lanterna.
 în timpul intervenţiilor care necesită utilizarea maşinii de găurit sau a
polizorului unghiular, nivelul de zgomot este ridicat.

c. Sarcina de muncă
 efectuează periodic revizia instalaţiilor sanitare, de încălzire şi de aer
condiţionat, conform planului de revizii şi reparaţii;
 verifică periodic funcţionarea şi inscripţionarea hidranţilor interiori şi
exteriori;
 asigură şi răspunde de buna funcţionare a centralelor termice şi a
instalaţiilor de încălzire din încăperile unităţii;
 remediază defecţiunile intervenite la instalaţiile de încălzire, în limita
competenţei şi autorizării;
 răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor sanitare;
 respectă norme de protecţia muncii referitoare la activitatea pe care o
desfăşoară;
 participă la executarea tuturor lucrărilor mecanice de revizii şi reparaţii ale
echipamentelor tehnice efectuate de personalul calificat al şcolii sau de terţi;
 răspunde de calitatea lucrărilor pe care le execută în mod direct;

FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE


a. Factori de risc mecanic:
 organe de maşini în mişcare – prindere, antrenare de către elementele în
mişcare la utilizarea maşinii de găurit sau polizorului unghiular;
 lovirea de către mijloace de transport la deplasarea de acasă la şcoală şi
invers;
 cădere liberă de piese, materiale în cazul executării lucrărilor de revizii şi
reparaţii ;
 proiectare de corpuri (aşchii sau bucăţi din materialele prelucrare sau din
scule), la utilizarea, maşinii de găurit, polizorului unghiular;
 jet de apă fierbinte datorat fisurării conductelor corodate;
 contact direct al epidermei cu suprafeţe periculoase (ascuţite, tăioase,
abrazive);
 explozia boilerelor şi a altor recipiente sub presiune .

b. Factori de risc termic:


 contact direct al epidermei cu suprafeţe fierbinţi, la efectuarea intervenţiilor la
instalaţiile de încălzire;
 contact direct al epidermei cu suprafeţe metalice reci la lucrul în aer liber în
anotimpul rece.

c. Factori de risc electric:


 electrocutare prin atingere directă - conductori cu izolaţia degradată sau
executarea unor găuri în pereţi, pe traseul conductorilor electrici.
 electrocutare prin atingere indirectă - deteriorarea instalaţiilor de
împământare;

d. Factori de risc biologic :


 muşcături de câini sau rozătoare, la intervenţii care necesită pătrunderea
instalatorului în subsolul clădirilor sau în gurile de vizitare ale sistemului de
canalizare.

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ


a. Factori de risc fizic:
 variaţii de temperatură mari la lucrul alternativ în unităţi şi în exterior, pe
timpul iernii;
 curenţi de aer la lucrul în aer liber, în special în anotimpul rece;
 inhalarea gazelor toxice la intervenţii care necesită pătrunderea instalatorului
în subsolul clădirilor sau în gurile de vizitare ale sistemului de canalizare.

b. Factori de risc biologic:


 contact direct al epidermei cu ape reziduale, la intervenţiile executate la
instalaţiile sanitare din corpurile de clădiri ale şcolii
.
C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ
a. Conţinut necorespunzǎtor:
 executarea unor lucrări care depăşesc competenţa sau autorizarea
lucrătorului.

b. Suprasolicitare fizică:
 manipulare de greutăţi.

c. Suprasolicitare psihică:
 decizii dificile în timp scurt pe parcursul remedierii incidentelor şi avariilor.

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI


a. Acţiuni greşite:
 exploatarea necorespunzătoare a instalaţiilor şi aparatelor ;
 cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare.

b. Omisiuni:
 neutilizarea echipamentului individual de protecţie : mănuşi de protecţie,
ochelari de protecţie .
ANEXA 6

F I Ş A D E E VA L U A R E A L O C U L U I D E M U N C Ă

UNITATEA :
NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 20
...............................................................
SECŢIA: FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ
DURATA EXPUNERII: 8 h/zi
...................................................
LOCUL DE MUNCĂ: ECHIPA DE EVALUARE:
INSTALATOR

CONSE-
CLASA
COMPONENTA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
FACTORI DE RISC DE NIVEL
SISTEMULUI DE FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
IDENTIFICAŢI GRAVI- DE RISC
MUNCĂ (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE Factori de risc 1.Organe de maşini în mişcare – prindere, inv.gr.II 5 3 4
PRODUCŢIE mecanic antrenare de către elementele în mişcare la
utilizarea maşinii de găurit sau polizorului
unghiular(F1)
2.Lovirea de către mijloace de transport la DECES 7 2 4
deplasarea de acasă la şcoală şi invers(F2)
3.Cădere liberă de piese, materiale în cazul ITM 3-45 2 5 3
executării lucrărilor de revizii şi reparaţii(F3)
4.Proiectare de corpuri (aşchii sau bucăţi din inv. gr. III 4 2 3
materialele prelucrare sau din scule), la
utilizarea, maşinii de găurit, polizorului
unghiular(F4)
5.Jet de apă fierbinte datorat fisurării conductelor inv. gr. III 4 3 4
corodate(F5)
6.Contact direct al epidermei cu suprafeţe ITM 3-45 2 4 2
periculoase (ascuţite, tăioase, abrazive)(F6)

0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE 7.Explozia boilerelor şi a altor recipiente sub DECES 7 1 3
PRODUCŢIE presiune(F7)
Factori de risc 8.Contact direct al epidermei cu suprafeţe fierbinţi, ITM 45-180 3 4 3
termic la efectuarea intervenţiilor la instalaţiile de
încălzire(F8)
9.Contact direct al epidermei cu suprafeţe ITM 3-45 2 4 2
metalice reci la lucrul în aer liber în anotimpul
rece(F9)
Factori de risc 10.Electrocutare prin atingere directă - DECES 7 2 4
electric conductori cu izolaţia degradată sau executarea
unor găuri în pereţi, pe traseul conductorilor
electrici(F10)
11.Electrocutare prin atingere indirectă - DECES 7 1 3
deteriorarea instalaţiilor de împământare(F11)
Factori de risc 12.Muşcături de câini sau rozătoare, la intervenţii ITM 3-45 2 4 2
biologic care necesită pătrunderea instalatorului în
subsolul clădirilor sau în gurile de vizitare ale
sistemului de canalizare(F12)
MEDIUL Factori de risc fizic 1.Variaţii de temperatură mari la lucrul alternativ ITM 3-45 2 5 3
DE MUNCĂ în unităţi şi în exterior, pe timpul iernii(F13)
2.Curenţi de aer la lucrul în aer liber, în special în ITM 3-45 2 5 3
anotimpul rece(F14)
3.Inhalarea gazelor toxice la intervenţii care DECES 7 1 3
necesită pătrunderea instalatorului în subsolul
clădirilor sau în gurile de vizitare ale sistemului
de canalizare(F15)
Factori de risc 4.Contact direct al epidermei cu ape reziduale, la ITM 3-45 2 5 3
biologic intervenţiile executate la instalaţiile sanitare ale
şcolii (F16)
SARCINA DE Conţinut 1.Executarea unor lucrări care depăşesc DECES 7 2 4
MUNCĂ necorespunzător competenţa sau autorizarea lucrătorului(F17)
Suprasolicitare inv. gr.III 4 2 3
2.Manipulare de greutăţi(F18)
fizică
0 1 2 3 4 5 6
SARCINA DE Suprasolicitare 3.Decizii dificile în timp scurt pe parcursul ITM 45-180 3 3 3
MUNCĂ psihică remedierii incidentelor şi avariilor(F19)
EXECUTANT Acţiuni greşite 1.Exploatarea necorespunzătoare a instalaţiilor DECES 7 2 4
şi aparatelor(F20)
2.Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, ITM 3-45 2 3 2
alunecare, împiedicare(F21)
Omisiuni 3.Neutilizarea echipamentului individual de inv. gr.III 4 3 4
protecţie : mănuşi de protecţie, ochelari de
protecţie(F22)

Nivelul de risc global al locului de muncă este:

22

r  Ri i
7  (4  4)  11  (3  3)  4  (2  2) 227
N rg  i 1
   3,29
22
7  4  11  3  4  2 69
r i 1
i
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă : INSTALATOR

Nivel global de risc: 3,29


LEGENDĂ
F1- organe de maşini în mişcare – prindere, antrenare de către elementele în
mişcare la utilizarea maşinii de găurit sau polizorului unghiular
F2- lovirea de către mijloace de transport la deplasarea de acasă la şcoală

F3- cădere liberă de piese, materiale în cazul executării lucrărilor de revizii şi


reparaţii
F4- proiectare de corpuri (aşchii sau bucăţi din materialele prelucrare sau din
scule), la utilizarea, maşinii de găurit, polizorului unghiular
F5- jet de apă fierbinte datorat fisurării conductelor corodate

F6- contact direct al epidermei cu suprafeţe periculoase (ascuţite, tăioase,


abrazive)
F7- explozia boilerelor şi a altor recipiente sub presiune
F8- contact direct al epidermei cu suprafeţe fierbinţi, la efectuarea intervenţiilor la
instalaţiile de încălzire;
F9- contact direct al epidermei cu suprafeţe metalice reci la lucrul în aer liber în
anotimpul rece
F10- electrocutare prin atingere directă - conductori cu izolaţia degradată sau
executarea unor găuri în pereţi, pe traseul conductorilor electrici
F11- electrocutare prin atingere indirectă - deteriorarea instalaţiilor de
împământare;
F12- muşcături de câini sau rozătoare, la intervenţii care necesită pătrunderea
instalatorului în subsolul clădirilor sau în gurile de vizitare ale sistemului de
canalizare
F13- variaţii de temperatură mari la lucrul alternativ în unităţi şi în exterior, pe
timpul iernii;
F14- curenţi de aer la lucrul în aer liber, în special în anotimpul rece
F15- inhalarea gazelor toxice la intervenţii care necesită pătrunderea
instalatorului în subsolul clădirilor sau în gurile de vizitare ale sistemului de
canalizare
F16- contact direct al epidermei cu ape reziduale, la intervenţiile executate la
instalaţiile sanitare din corpurile de clădire ale şcolii
F17- executarea unor lucrări care depăşesc competenţa sau autorizarea
lucrătorului
F18- manipulare de greutăţi
F19- decizii dificile în timp scurt pe parcursul remedierii incidentelor şi avariilor

F20- exploatarea necorespunzătoare a instalaţiilor şi aparatelor;


F21- cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare
F22- neutilizarea echipamentului individual de protecţie : mănuşi de protecţie,
ochelari de protecţie
INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII
Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „INSTALATOR” este
egal cu 3,29, valoare care îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de
risc mediu, el situându-se sub limita maximǎ acceptabilǎ (3,5).
Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul
de 22 factori de risc identificaţi, numai 7 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3,
încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu.
Cei 7 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:
 F1 - organe de maşini în mişcare – prindere, antrenare de către elementele în
mişcare la utilizarea maşinii de găurit sau polizorului unghiular - nivel de risc
parţial 4;
 F2 lovirea de către mijloace de transport la deplasarea între punctele de lucru
ale societăţii - nivel de risc parţial 4;
 F5 - jet de apă fierbinte datorat fisurării conductelor corodate - nivel de risc
parţial 4;
 F10 - electrocutare prin atingere directă - conductori cu izolaţia degradată sau
executarea unor găuri în pereţi, pe traseul conductorilor electrici - nivel de risc
parţial 4;
 F17 - executarea unor lucrări care depăşesc competenţa sau autorizarea
lucrătorului - nivel de risc parţial 4;
 F20 - exploatarea necorespunzătoare a instalaţiilor şi aparatelor - nivel de risc
parţial 4;
 F22 neutilizarea echipamentului individual de protecţie : mănuşi de protecţie,
ochelari de protecţie - nivel de risc parţial 4;
Pentru diminuarea sau eliminarea celor 7 factori de risc (care se situează în
domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri
propuse”.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se
prezintă după cum urmează:
 54,54 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
 18,18 %, factori proprii mediului de muncă;
 13,64%, factori proprii sarcinii de muncă;
 13,64 %, factori proprii executantului.
Din analiza Fişei de evaluare se constată că 54,55 % dintre factorii de risc identificaţi
pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate)
Fişa de măsuri propuse
Locul de muncǎ: „INSTALATOR ”

NIVEL
Nr. LOC DE MUNCǍ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
0 1 2 3
1. F1 - organe de maşini în mişcare – prindere, 4 Masuri tehnice :
antrenare de către elementele în mişcare la  se vor respecta instrucţiunile de lucru şi de exploatare specifice
utilizarea maşinii de găurit sau polizorului unghiular maşinilor utilizate ;
Masuri organizatorice :
 purtarea echipamentului de lucru va fi obligatorie;
 se va interzice purtarea de accesorii sau îmbrăcăminte care să
poată fi antrenate de către organele de maşini în mişcare;
2. F2 lovirea de către mijloace de transport în 4 Masuri tehnice :
deplasarea de acasă la şcoală  se vor respecta prevederile regulamentului de circulaţie pe
drumurile publice ;
Masuri organizatorice :
 instruirea de protecţia muncii va cuprinde şi prevederi referitoare la
circulaţia pe drumurile publice ;
3. F5 - jet de apă fierbinte datorat fisurării conductelor 4 Masuri tehnice :
corodate  Verificarea periodică a stării conductelor instalaţiei de încălzire şi
înlocuirea celor care prezintă pericol de fisurare;
4. F10 - electrocutare prin atingere directă - conductori 4 Mǎsuri tehnice:
cu izolaţia degradată sau executarea unor găuri în  verificarea şi repararea conductorilor de alimentare;
pereţi, pe traseul conductorilor electrici  verificarea vizualǎ a traseului conductorilor electrici înaintea
executării operaţiilor de găurire;
 asigurarea tuturor tablourilor electrice prin încuiere .
Mǎsuri organizatorice:
 instruirea lucrǎtorilor;
 verificarea riguroasǎ a modului în care se respectǎ restricţiile de
securitate.
NIVEL
Nr. LOC DE MUNCǍ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
5. F17 - executarea unor lucrări care depăşesc 4 Masuri organizatorice :
competenţa sau autorizarea lucrătorului  sarcinile de serviciu ale instalatorului vor cuprinde numai activităţi
pentru care acesta este autorizat şi instruit;
 pentru intervenţii care depăşesc competenţa sau autorizarea
instalatorului, vor fi contactate persoane fizice sau juridice cu
competenţa necesară.
6. F20 - exploatarea necorespunzătoare a instalaţiilor 4 Masuri tehnice :
şi aparatelor  instalaţiile şi aparatele vor fi exploatate numai în scopul în care au
fost executate şi conform instrucţiunilor de utilizare;
 instruirea de protecţia muncii va cuprinde şi prevederi referitoare la
modul de funcţionare şi condiţii de securitate specifice exploatării
instalaţiilor şi aparatelor din dotare.
7. F22 neutilizarea echipamentului individual de 4 Mǎsuri organizatorice
protecţie : mănuşi de protecţie, ochelari de protecţie  utilizarea echipamentului de protecţie va fi obligatorie;
 lucrătorii şi conducătorii locurilor de muncă vor fi responsabilizaţi în
scris în legătură cu obligativitatea utilizării echipamentului
individual de protecţie în funcţie de locul de desfăşurare a activităţii
şi de sarcina de muncă;
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
LOCUL DE MUNCĂ: „INSTALATOR”
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,29

ÎNTOCMIT
Responsabil SSM: prof. ............................................