Sunteți pe pagina 1din 6

LISTA TEMELOR

Lucrător prelucrător la cald

Nr Necesarul de SDv-uri şi utilaje


crt Denumirea temei materiale necesare
consumabile desfăşurării
probei
1 Trasează pe suprafaţa unei table cu dimensiunile Tablă: Riglă metalică,
150x120mm, un pătrat cu latura de 100mm. Pentru 150x120mm, ac de trasat,
proba orală se va avea în vedere denumirea SDV- grosime punctator,
urilor utilizate, descrierea modului de lucru şi oarecare compas, ciocan,
precizarea principalelor reguli de protecţie a muncii şubler, metru
respectate la operaţiile realizate.
2 Trasează pe suprafaţa unei table 120X120mm un Tablă: Riglă metalică,
cerc cu raza r=50mm. Pentru proba orală se va avea 150x120mm, ac de trasat,
în vedere denumirea SDV-urilor utilizate, descrierea grosime punctator,
modului de lucru şi precizarea principalelor reguli de oarecare compas, ciocan,
protecţie a muncii respectate la operaţiile realizate şubler, metru
3 Trasează pe suprafaţa unei table de dimensiunea Tablă: Riglă metalică,
300X200mm. un triunghi echilateral de latura 300x200mm, ac de trasat,
l=100mm. Pentru proba orală se va avea în vedere grosime punctator,
denumirea SDV-urilor utilizate, descrierea modului oarecare compas, ciocan,
de lucru şi precizarea principalelor reguli de protecţie şubler, metru
a muncii respectate la operaţiile realizate
4 Debitează manual dintr-o bară dreaptă de =10mm Bară rotundă cu Riglă gradată,
două bucăţi cu lungimea de 50mm. Pentru proba diametrul de ac de trasat,
orală se va avea în vedere denumirea SDV-urilor 10mm ferăstrău de
utilizate, descrierea modului de lucru şi precizarea mână, pilă
principalelor reguli de protecţie a muncii respectate triunghiulară,
la operaţiile realizate. menghină
5 Scurtează cu 60mm o ţeavă din OL 37, cu diametrul Ţeavă din Riglă gradată,
exterior de 40mm şi grosimea peretelui de 3mm. OL37, diametrul ac de trasat,
Pentru proba orală se va avea în vedere denumirea exterior de ferăstrău de
SDV-urilor utilizate, explicarea simbolului OL37 şi 40mm, mână, pilă
precizarea principalelor reguli de protecţie a muncii grosimea triunghiulară,
respectate la operaţiile realizate peretelui de menghină
3mm
6 Realizează îndoirea la 900 a unei platbande din Platbandă din Riglă gradată,
OL37, cu dimensiunile 200x50x2mm,la distanţa de OL37 cu ac de trasat,
50mm de unul din capete. Pentru proba orală se va dimensiunile ciocan de
avea în vedere denumirea SDV-urilor utilizate, 200x50x2mm lăcătuşărie,
explicarea simbolului OL37 şi precizarea menghină,
principalelor reguli de protecţie a muncii respectate echer
la operaţiile realizate
7 Realizează manual filetul exterior M10 pe lungimea Ax din OL37, Menghină,
de 30mm, a unui ax din OL 37. Diametrul axului este diametrul de filieră, port
de 9,85mm. Pentru proba orală se va avea în vedere 9,85mm filieră, şubler
denumirea SDV-urilor utilizate, explicarea simbolului
OL37şi M10 şi precizarea principalelor reguli de
protecţie a muncii respectate la operaţiile realizate
8 Execută manual un filet M10 pe toată lungimea găurii Piuliţă pătrată Set de tarozi,
străpunse de  8, într-o piuliţă pătrată de grosime de grosime şubler
10mm. Pentru proba orală se va avea în vedere 10mm.
denumirea SDV-urilor utilizate, identificarea
elementelor filetului executat şi explicarea controlului
filetului realizat.
9 Execută un filet exterior M8 pe lungimea de 30mm, Bară metalică Menghină,
la o bară cu diametrul de 8mm. Pentru proba orală cu diametrul de filieră, port
se are în vedere denumirea SDV-urilor utilizate, 8mm filieră, şubler
identificarea elementelor filetului executat şi
explicarea controlului filetului realizat
10 Filetează o bară cu lungimea de 200mm şi diametru Bară metalică Menghină,
de10mm, la ambele capete, pe o lungime de 20mm, cu lungimea de filieră, port
în vedea obţinerii unui prezon. Ambele filete vor fi 200mm şi filieră, şubler
M10. Pentru proba orală se va avea în vedere diametrul de
denumirea SDV-urilor utilizate, descrierea modului 10mm
de lucru
11 Scurtează cu 2mm prin pilire, o bară cu diametru de Bară metalică Menghină, riglă
10mm şi lungimea de 200mm. Pentru proba orală se cu diametrul de gradată/şubler,
va avea în vedere enumerarea normelor de protecţie 10mm şi pile, echer
a muncii la pilire, denumirea SDV-urilor utilizate, lungimea de
clasificarea pilelor după fineţea danturii şi definirea 200mm
pilirii de degroşare.
12 Execută o gaură străpunsă cu diametru de 8mm, în Piesă din OL37 Riglă gradată,
centrul unei piese din OL37 de cu dimensiunile: ac de trasat,
dimensiuni100x100x10mm. Pentru proba orală se va 100x100x10mm punctator,
avea în vedere precizarea normelor de protecţie a ciocan, maşină
muncii la găurire, denumirea SDV-urilor utilizate şi de găurit,
explicarea simbolului OL37. burghie,
mandrină
13 Execută o gaură cu diametru de 6mm, în două Două platbande Riglă gradată,
platbande din Ol37, suprapuse cu dimensiunile: din OL37 cu ac de trasat,
200x50x2mm. Poziţia găurii este situată la 30mm de dimensiunile: punctator,
unul din capete pe axa de simetrie. Pentru proba 200x50x2mm ciocan, maşină
orală se va avea în vedere enumerarea normelor de de găurit,
protecţie a muncii respectate, denumirea SDV-urilor burghie,
utilizate şi explicarea simbolului OL37. mandrină
14 Realizează o îmbinare nituită prin suprapunere a Platbande cu Şubler,
două platbande cu grosimea de 3mm, cu două nituri grosimea de menghină, nituri
cu cap semirotund cu diametrul tijei de 6mm. 3mm cu cap
Platbandele au fiecare câte două găuri de diametru semirotund,
6,5mm. Pentru proba orală se va avea în vedere contracăpuitor,
enumerarea normelor de protecţie a muncii trăgător,
respectate, denumirea SDV-urilor utilizate şi căpuitor, ciocan
descrierea modului de lucru metalic,
15 Execută asamblarea nituită, pe două rânduri, a două Platbande cu Şubler,
platbande cu grosimea de 3mm, folosind patru nituri grosimea de menghină, nituri
cu cap înecat cu diametru tijei de 6mm. Platbandele 3mm cu cap
au fiecare câte patru găuri de diametru 6,5mm. semirotund,
Pentru proba orală se va avea în vedere enumerarea contracăpuitor,
normelor de protecţie a muncii respectate, trăgător,
denumirea SDV-urilor utilizate şi descrierea modului căpuitor, ciocan
de lucru metalic,
16 Execută lipirea prin suprapunere a doua plăci din Plăci din alamă Ciocan de lipit,
alamă de dimensiunile40x60X2mm. Pentru proba cu dimensiunile
orală se va avea în vedere identificarea tipurilor de 40x60x2mm,
lipituri, definirea operaţiei de lipire şi descrierea aliaj de lipit, flux
modului de lucru
17 Execută îndreptarea unei table deformate la centru, Tablă cu Masă de
având dimensiunile 300X300X1,5mm. Pentru proba dimensiunile: îndreptat,
orală se va avea în vedere definirea operaţiei de 300x300x1,5m ciocan metalic,
îndreptare, descrierea tehnologiei de lucru, m, deformată la riglă metalică
enumerarea SDV-urilor folosite şi prezentarea centru
normelor de protecţie a muncii respectate.
18 Execută pilirea de degroşare a unei piese concave Piesă de formă Şubler, pile
pentru îndepărtarea unui adaos de material de 1mm. concavă rotunde,
Pentru proba orală se va avea în vedere enumerarea semirotunde,
normelor de protecţie a muncii respectate, definirea ovale
pilirii de degroşare, clasificarea pilelor după forma
geometrică a corpului pilei şi descrierea modului de
lucru.
19 Execută pilirea de degroşare a unei piese convexe Piesă de formă Şubler, pile late
pentru îndepărtarea unui adaos de material de 1mm. convexă de degroşare
Pentru proba orală se va avea în vedere enumerarea
normelor de protecţie a muncii respectate, definirea
pilirii de degroşare, clasificarea pilelor după forma
geometrică a corpului pilei şi descrierea modului de
lucru
20 Execută pilirea de degroşare în interior a unei piese Piesă cilindrică Şubler, pile
cilindrice cu diametrul interior de 20mm pentru cu diametrul rotunde
îndepărtarea unui adaos de material de 1mm. Pentru interior de
proba orală se va avea în vedere enumerarea 20mm
normelor de protecţie a muncii respectate, definirea
pilirii de degroşare, clasificarea pilelor după forma
geometrică a corpului pilei şi descrierea modului de
lucru
21 Asamblează două plăci metalice găurite, cu şurub, Plăci metalice
piuliţă şi şaibă Grower. Pentru proba orală se va găurite,
avea în vedere descrierea organelor de maşini şuruburi, piuliţe,
folosite la asamblare şi precizarea materialelor şaibe Grower
utilizate la confecţionarea şuruburilor
22 Execută o gaură pătrată cu latura de 30mm într-o Platbandă din Maşină de
platbandă din oţel OL37, cu grosimea de 2mm. OL37 cu găurit, burghie,
Pentru proba orală se va avea în vedere prezentarea grosimea de pile triunghiulare
normelor de protecţie a muncii respectate, 2mm
denumirea SDV-urilor utilizate la operaţia de găurire
şi descrierea modului de lucru.
23 Trasează pe suprafaţa unei table un dreptunghi Tablă metalică Riglă metalică,
având lungimea de 80,2mm şi lăţimea de 32,8mm. ac de trasat,
Pentru proba orală se va avea în vedere denumirea punctator,
SDV-urilor utilizate, descrierea modului de lucru şi compas, ciocan,
prezentarea normelor de protecţie a muncii şubler, echer
respectate
24 Execută o gaură străpunsă cu diametrul de 8mm la Piesă din Ol37 Masa de trasat,
40,4mm faţă de marginea unei piese din OL37 cu cu dimensiunile riglă metalică ac
dimensiunile 60x60x20mm pe axa de simetrie a 60x60x20mm de trasat,
piesei. Pentru proba orală se va avea în vedere punctator,
denumirea SDV-urilor utilizate, descrierea modului ciocan, Maşină
de lucru şi prezentarea normelor de protecţie a de găurit,
muncii respectate burghie,
mandrină,
25 Taie la distanţa de 50mm faţă de un capăt al unei Bară de oţel cu Şubler, pilă
bare de oţel, cu diametrul de 10mm şi lungimea diametrul de triunghiulară,
120mm. Pentru proba orală se va avea în vedere 10mm şi menghină,
definirea operaţiei de tăiere, enumerarea SDV-urilor lungimea de ferăstrău
folosite, descrierea modului de lucru şi precizarea 120mm manual, echer
părţilor componente ale fierăstrăului manual
26 Debitează la 450 capetele a două corniere identice Corniere Ac de trasat,
pentru a fi îmbinate la 900 şubler, metru,
Pentru proba orală se va avea în vedere definirea echer, ferăstrău
operaţiei de debitare, enumerarea SDV-urilor de mănă
folosite, descrierea modului de lucru şi precizarea
părţilor componente ale fierăstrăului manual.
Execută tăierea cu dalta a unei table cu Tablă cu Ac de trasat,
dimensiunile: 130x40x1,5mm, în două părţi egale. dimensiunile: riglă metalică,
Pentru proba orală se va avea în vedere prezentarea 130x40x1 Metru/şubler,
27 metodelor de dăltuire, precizarea tipurilor de dălţi daltă lată, placă,
utilizate, descrierea modului de lucru şi enumerarea ciocan
normelor de protecţie a muncii respectate
28 Execută îmbinarea orizontală, din două plăci identice Table din OL37 Sursă de curent,
de dimensiuni200x200x3mm, din OL37, prin sudare cu dimensiunile: portelectrod,
manuală cu arc electric cu electrod învelit. Pentru 200x200x3mm cabluri electrice,
proba orală se va avea în vedere: enumerarea electrozi, perie
normelor de protecţie a muncii respectate; de sârmă,
justificarea alegerii echipamentelor, sculelor şi ciocan,
materialelor de adaos; prezentarea modului de echipament de
prindere şi de sudare; identificarea eventualelor protecţie
defecte
29 Confecţionează un cadru metalic din patru bare de Bare din oţel cu Sursă de curent,
oţel cu diametru de 8mm şi lungimea de 300mm, prin diametrul de portelectrod,
sudare manuală cu electrod învelit. . Pentru proba 8mm şi cabluri electrice,
orală se va avea în vedere: enumerarea normelor de lungimea de electrozi, perie
protecţie a muncii respectate; justificarea alegerii 300mm de sârmă,
echipamentelor, sculelor şi materialelor de adaos; ciocan,
prezentarea modului de prindere şi de sudare; echipament de
identificarea eventualelor defecte protecţie,
dispozitiv de
fixare
Realizează controlul vizual a pieselor executate prin Piese forjate şi
30 forjare şi turnare pregătite în acest scop. Pentru turnate care
proba orală se va avea în vedere clasificarea prezintă diferite
defectelor pieselor turnate/forjate, precizarea defecte
cauzelor care au dus la apariţia defectelor şi
prezentarea măsurilor necesare prevenirii apariţiei
acestora
31 Execută operaţiile pregătitoare în vederea realizării Plăci din OL37 Şubler, ,polizor,
unei îmbinări sudate pentru două plăci de cu dimensiunile: perie de sârmă,
dimensiunile 100x50x3mm din OL37. Pentru proba 100x50x3mm dispozitiv de
orală se va avea în vedere: enumerarea normelor de prindere în
protecţie a muncii respectate; justificarea alegerii vederea sudării
metodei de pregătire a materialului; denumirea SDV-
urilor folosite; descrierea modului de pregătire a
materialului; identificarea eventualelor defecte de
pregătire
32 Selectează piesele metalice feroase şi neferoase, Piese metalice
expuse pe bancul de lucru, în vederea aplicării feroase şi
tratamentelor termice ulterioare, ţinând cont de neferoase
corectarea unor defecte provenite de la prelucrările obţinute prin
anterioare(turnare, deformare plastică) şi pregătirea sudare /turnare/
lor pentru prelucrări ulterioare. Pentru proba orală se forjare
va avea în vedere precizarea scopului tratamentelor
termice, clasificarea tratamentelor termice şi
influenţa lor asupra proprietăţilor materialelor
metalice.
33 Realizează pregătirea materialelor şi lipirea tare prin Piese din oţel Instalaţia de
depunere, cu flacără (oxigaz, oxiacetilenică, de uz general, sudare
oximetan) a două piese din oţel de uz general. aliaje de lipit, oxiacetilenică
Pentru proba orală se va avea în vedere prezentarea fluxuri
normelor de securitate a muncii respectate,
denumirea SDV-urilor folosite, descrierea modului de
pregătire şi de execuţie a lipirii materialelor
34 Realizează amestecul de formare având la Nisip de Amestecător cu
dispoziţie, pe masa de lucru componentele necesare turnătorie, lianţi, role şi palete
realizării. Pentru proba practică se va avea în vedere adaousuri
prezentarea proprietăţilor nisipurilor de turnătorie şi a pentru formare,
amestecurilor de formare, clasificarea lianţilor şi materiale pentru
descrierea utilajelor folosite la prepararea protecţia formei
amestecurilor
35 Execută îmbinarea prin sudare, cap la cap a două Table din OL37 Sursă de curent,
table din OL37 cu dimensiunile 200x100x4mm, prin cu dimensiunile: portelectrod,
procedeul de sudare manuală cu electrozi înveliţi. 200x100x4mm cabluri electrice,
Pentru proba orală se va avea în vedere: electrozi, perie
enumerarea normelor de protecţie a muncii de sârmă,
respectate; justificarea alegerii echipamentelor, ciocan,
sculelor şi materialelor de adaos; prezentarea echipament de
modului de prindere şi de sudare; identificarea protecţie
eventualelor defecte