Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea: SC PITCOM SRL

Plan de prevenire şi protecţie


pe anul 2011
Persoana
care
Nr. Măsuri de prevenire tehnice, Termen de
Riscuri evaluate răspunde de Observaţii
crt. organizatorice şi igienico-sanitare realizare
realizarea
măsurii
0 1 2 3 4 5
1. Pulberi de făină în Îndepărtarea zilnică a pulberilor depuse pe Permanent Conducătorul
spaţiu de lucru în instalaţii, pereţi, tablouri electrice, etc.; locului de
timpul operaţiilor muncă
de cernere.
2. Lovirea prin cădere Menţinerea liberă a căilor de circulaţie în Permanent Conducătorul
în timpul deplasării incinta locului de muncă. locului de
prin incinta unităţii muncă
sau pe drumurile Utilizarea unei încălţăminte corespunzătoare. Permanent Conducătorul
publice. locului de
muncă
Evitarea zonelor cu pericol de alunecare în Permanent Conducătorul
timpul deplasării pe drumurile publice. locului de
muncă
3. Organe de maşini în Dotarea cu apărători de protecţie a organelor Permanent Conducătorul
mişcare (malaxor, de maşini în mişcare. locului de
etc.). muncă
4. Temperatura Utilizarea echipamentului individual de Permanent Conducătorul
ridicată a protecţie – mănuşi termoizolante. locului de
suprafeţelor muncă
cuptorului de
coacere.
0 1 2 3 4 5
5. Prăbuşirea, Respectarea normelor de depozitare a sacilor Permanent Conducătorul
răsturnarea de făină. locului de
materialelor si muncă
produselor finite Asigurarea stivelor cu saci de făină contra Permanent Conducătorul
sub efectul căderilor accidentale; locului de
gravitaţiei. muncă
6. Temperatura Acordarea de apă minerală în perioadele cu În perioadele Conducerea
ridicată în disconfort tehnic. caniculare unităţii
perioadele
caniculare. Stabilirea programului de lucru în aşa fel încât În perioadele Conducerea
să fie evitate perioadele cu temperaturi caniculare unităţii
caniculare.
Asigurarea unui microclimat corespunzător în În perioadele Conducerea
perioadele cu disconfort termic. caniculare unităţii
7. Lovirea de către Instruirea lucrătorilor privind deplasarea pe Semestrial Conducătorul
mijloacele de drumurile publice. locului de
transport. muncă
8. Solicitare fizică: Utilizarea de lucrători apţi din punct de Permanent Conducerea
efort fizic crescut vedere fizic şi medical pentru asemenea unităţii
prin manipularea activităţi; respectarea programului de lucru.
unor mase peste
limitele admise de
legislaţia în
vigoare.
9. Electrocutare Verificarea rezistenţei de dispersie a prizei de Anual, la Conducerea
pământ. termenul unităţii
scadent
Introducerea în carcase de protecţie a tuturor Permanent Conducătorul
instalaţiilor electrice şi asigurarea cu locului de
încuietori mecanice a acestora. muncă
Verificarea cablurilor de alimentare cu Permanent Conducătorul
energie electrică a echipamentelor de munca locului de
(interzicerea utilizării de conductori electrici muncă
cu defecţiuni).
0 1 2 3 4 5
Semnalizarea de securitate a pericolului de Permanent Conducătorul
electrocutare (H.G. 971/2008). locului de
muncă
10. Autodeclanşări Verificarea zilnică a modului de funcţionare a Permanent Conducătorul
contra indicate ale echipamentelor de muncă (se va interzice locului de
mişcărilor funcţionarea celor care nu corespund). muncă
funcţionale ale Efectuarea de revizii şi reparaţii periodice ale Permanent Conducătorul
echipamentelor de echipamentelor de muncă. locului de
muncă. muncă
11. Alte riscuri Completarea trusei sanitare cu materiale de Permanent Conducerea
intervenţie în caz de accidentare. unităţii
Efectuarea controlului medical periodic. Anual, la Conducerea
termenul unităţii
scadent

Administrator,
Ifrim Jan