Sunteți pe pagina 1din 26

Formular cod :

APROBAT
DIRECTOR GENERAL

PLAN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE


2020

Nr.crt. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri Masuri organizatorice Masuri Masuri de alta Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde Obs.
post de lucru tehnice igienico-sanitare natura masurii realizare de realizarea masurii
Explozie butelii de oxigen, acetilena, Recipientii cu gaze sub - verificare recipiente-butelii cu Instruirea lucratorilor in Permanent Conducatorul locului de
generator de acetilena (supapa de presiune (oxigen, acetilena) gaze sub presiune înainte de manipularea si folosirea munca
presiune blocata) vor fi conform ISCIR C5/2003 utilizare; ___ ___ recipientilor sub presiune Responsabil ISCIR
1. SUDOR - utilizare reductoare, furtunuri în
stare corespunzătoare conform
HG 1146/2006
Surprindere si accidentare personal de Activitatea de sudura la punctele Instruirea lucratorilor Permanent Conducatorul locului de
scule, materiale, profile cazute de la ___ de lucru (santier) se va ___ ___ privind lucrul la inaltime munca
inaltime desfasura in conformitate cu Personalul lucrator
legislatia in vigoare
Cadere de la inaltime prin prabusire in Dotare cu platforme Utilizarea echipamentului Instruirea lucratorilor Permanent Conducatorul locului de
gol, alunecare sau dezechilibrare corespunzătoare pentru individual de protectie privind lucrul la inaltime munca
datorita asigurarii necorespunzatoare la intervenţii şi lucru la înălţime, corespunzator procesului de ___ Personalul lucrator
lucrul la inaltime conform HG 1146/2006 munca aviz medical

Temperatura ridicata a pieselor sudate Efectuarea lucrarilor de sudura Dotarea punctelor Efectuarea instructajului Permanent Conducatorul locului de
in zona imbinarii termice (arsuri termice) numai cu respectarea in de lucru cu truse periodic conform munca
___ totalitate a instructiunilor proprii de prim ajutor ___ instructiunilor proprii, legate Personalul lucrator
de securitate si sanatate in de securitatea si sanatatea
munca conform Legii in munca
nr.319/2006

Flacari, flame la sudare (arsuri, orbire) Asigurarea supravegherii Dotarea punctelor Permanent Conducatorul locului de
___ permanente a lucrarilor de de lucru cu truse ___ ___ munca
sudura, conform HG de prim ajutor Personalul lucrator
nr.1091/2006
Electrocutare cauzata de utilizare de Masuratori PRAM Utilizarea echipamentului Permanent Conducatorul locului de
cabluri cu izolatie deteriorata electroizolant si de protectie la ___ ___ ___ munca
sudura oxiacetilenica si electrica, Personalul lucrator
conform HG nr.1048/2006
Electrocutare prin atingere directa sau Utilizarea echipamentului Permanent Conducatorul locului de
indirecta a echipamentului electric al ___ electroizolant si de protectie la ___ ___ ___ munca
instalatiilor pentru sudura puse sudura oxiacetilenica si electrica,
accidental sub tensiune conform HG nr.1048/2006

Electrocutare cauzata de interventia la Utilizarea echipamentului Permanent Conducatorul locului de


generatorul electric sub tensiune fara ___ electroizolant si de protectie la ___ ___ ___ munca
echipament electroizolant sudura oxiacetilenica si electrica, Personalul lucrator
conform HG nr.1048/2006
Nr.crt. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri Masuri organizatorice Masuri Masuri de alta Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde Obs.
post de lucru tehnice igienico-sanitare natura masurii realizare de realizarea masurii
Pericol explozie amestec acetilena-aer, Evitarea golirii totale a buteliei Permanent Conducatorul locu lui de
acetilena-oxigen (lipsa opritoare de de oxigen pentru prevenirea ___ ___ ___ ___ munca
flacara), golirea buteliei de oxigen fara amestecului exploziv oxigen- Personalul lucrator
asigurarea presiunii remanente acetilena; asigurarea presiunii
remanente in butelie

Radiatii emise de flacara de sudare Control medical la Permanent Conducatorul locului de


(infrarosii, ultraviolete) ___ ___ termene stabilite ___ ___ munca
pentru depistarea
in faza incipienta
a afectiunilor
Oxizi de azot, oxid de carbon, oxizi de Asigurarea ventilatiei spatiului Permanent Conducatorul locului de
fier, gaze toxice provenite din invelisul in care se sudeaza, naturala ___ Purtarea măştilor ___ ___ munca
electrozilor sau artificiala daca situatia o de protecţie Personalul lucrator
cere respiratorie

Amestec potential exploziv (acetilena- Asigurarea ventilatiei spatiului Permanent Conducatorul locului de
aer, acetilena-oxigen), vapori in care se sudeaza, naturala ___ ___ ___ ___ munca
inflamabili si explozivi in zona de sudura sau artificiala daca situatia o Personalul lucrator
cere
Efort fizic la manipularea buteliilor de Efectuarea instructajului Permanent Conducatorul locului de
oxigen, acetilena, transport aparat de periodic conform munca
sudura; pozitii de lucru fortate in ___ ___ ___ ___ instructiunilor proprii, legate Personalul lucrator
anumite cazuri de securitatea si sanatatea
in munca

Neutilizarea opritorului de flacara la Efectuarea instructajului Permanent Conducatorul locului de


sudura cu gaze periodic conform munca
___ ___ ___ ___ instructiunilor proprii, legate Personalul lucrator
de securitatea si sanatatea
in munca

Manipularea incorecta a buteliilor de Efectuarea instructajului Permanent Conducatorul locului de


oxigen, acetilena (loviri, trantiri, maini ___ ___ ___ ___ periodic conform munca
uleioase, chei metalice, etc.) sau instructiunilor proprii, legate Personalul lucrator
defecte (coliere necorespunzatoare, de securitatea si sanatatea
reductor defect) in munca
Inceperea lucrarilor de sudura fara Efectuarea instructajului Permanent Conducatorul locului de
respectarea obilgatiilor stabilite prin periodic conform munca
permisul de lucru cu foc (indepartarea ___ ___ ___ ___ instructiunilor proprii, legate Personalul lucrator
materialelor combustibile din zona de de securitatea si sanatatea
lucru, asigurarea mijloacelor de stingere in munca
a incendiilor)
Neverificarea supapei de siguranta a Efectuarea instructajului Permanent Conducatorul locului de
generatorului de acetilena sau a nivelului periodic conform munca
apei in generator (pericol de explozie) ___ ___ ___ ___ instructiunilor proprii, legate Personalul lucrator
de securitatea si sanatatea
in munca
Nr.crt. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri Masuri organizatorice Masuri Masuri de alta Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde Obs.
post de lucru tehnice igienico-sanitare natura masurii realizare de realizarea masurii
Deplasari sau stationari ale sudorului in Efectuarea instructajului Permanent Conducatorul locului de
zone periculoase (circulatie mijloace de periodic conform munca
transport, cu pericol de caderi de ___ ___ ___ ___ instructiunilor proprii, legate Personalul lucrator
materiale de la inaltime, pe armaturi) de securitatea si sanatatea
in munca

Executarea operatiei de sudare fara Efectuarea instructajului Permanent Conducatorul locului de


curatarea suprafetelor la care se periodic conform munca
efectueaza lucrarea ___ ___ ___ ___ instructiunilor proprii, legate Personalul lucrator
de securitatea si sanatatea
in munca
Nerespectarea instructiunilor de lucru si Efectuarea instructajului Permanent Conducatorul locului de
instructiunilor proprii de securitate si periodic conform munca
sanatate in munca ___ ___ ___ ___ instructiunilor proprii, legate Personalul lucrator
de securitatea si sanatatea
in munca

Schimbarea electrodului aflat sub Efectuarea instructajului Permanent Conducatorul locului de


tensiune fara manusa de protectie periodic conform munca
___ ___ ___ ___ instructiunilor proprii, legate Personalul lucrator
de securitatea si sanatatea
in munca

Neutilizarea echipamentului de protectie Dotarea cu Permanent Conducatorul locului de


prevazute in normativul individual pentru echipament munca
riscurile existente la sudura ___ ___ ___ individual de ___ Personalul lucrator
protectie
corespunzator
Continuarea activitatii in cazul aparitiei Permanent Conducatorul locului de
unor situatii generatoare de riscuri de ___ ___ ___ ___ ___ munca
accidentare-neanuntarea conducatorului Personalul lucrator
locului de munca
Neprezentarea la controlul medical Permanent Conducatorul locului de
periodic in vederea depistarii in faza ___ ___ ___ ___ ___ munca
incipienta a eventualelor afectiuni Lucrator desemnat
cauzate de mediul si sarcina de munca
2. DEBITARE Prindere strivire membre intre profilele echipamentele de muncă vor Permanent Conducatorul locului de
OXIACETILENI metalice in timpul manipularii acestora fi în stare tehnică munca
CA SI corespunzătoare, verificate ___ ___ ___ ___ Personalul lucrator
MECANICA conform cărţilor tehnice

Prinderea membrelor superioare la - dispozitive de protecţie fixate - control privind starea - instruire; Permanent Conducatorul locului de
organele de masini in miscare ale corespunzător; dispozitivelor de protecţie; munca
masinilor de debitat - echipamentele de muncă vor - asigurare personal calificat; - control Personalul lucrator
fi în stare tehnică - asigurare piese de schimb ___ ___
corespunzătoare, verificate
conform cărţilor tehnice;
Nr.crt. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri Masuri organizatorice Masuri Masuri de alta Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde Obs.
post de lucru tehnice igienico-sanitare natura masurii realizare de realizarea masurii
Lovire cu profile aruncate sau desprinse - asigurare stare tehnică a - verificare, înlocuire dispozitive - control Permanent Conducatorul locului de
in timpul lucrarii sistemelor de prindere; de prindere necorespunzătoare; ___ ___ munca
- utilizare ecrane de protecţie Personalul lucrator
- utilizare ochelari

Lovire, taiere cu discul de taiere sau - asigurare stare tehnică a - verificare, înlocuire dispozitive - control Permanent Conducatorul locului de
scule ascutite, desprinse accidental sistemelor de prindere; de prindere necorespunzătoare; ____ ___ munca
- utilizare ecrane de protecţie Personalul lucrator
- utilizare ochelari

Proiectare bucati din sculele de debitare - asigurare stare tehnică a - verificare, înlocuire dispozitive - control Permanent Conducatorul locului de
datorita necentrarii corespunzatoare sistemelor de prindere; de prindere necorespunzătoare; ____ ___ munca
sau utilizarii de scule - utilizare ecrane de protecţie Personalul lucrator
necorespunzatoare (corpuri straine in - utilizare ochelari
ochi)
Sisteme de comanda electrica defecte, - legătura la priza de - verificare legăturii la pământ la - verificări PRAM la termen Permanent Conducatorul locului de
descompletate (cabluri împământare cf. HG începere lucru; munca
necorespunzatoare) 1146/2006; - închidere tablou electric de ___ ___ Personalul lucrator
- podeste electroizolante; alimentare

Zgomot generat de organele de masini in Utilizare echipamente de Permanent Conducatorul locului de


miscare protectie adecvate ___ Utilizare ___ ___ munca
echipamente de Personalul lucrator
protectie adecvate
Prezenta in atmosfera de lucru a - revizie şi reparare instalaţie - asigurarea funcţionării eficiente - control medical - contract cu medic de Permanent Persoană desemnată;
pulberilor metalice, a gazelor nocive ventilaţie a instalaţiei de ventilaţie locală şi periodic medicina muncii Lucrători
generală ___ Conducatorul locului de
munca

Efort fizic la manipularea, pozitionarea si - asigurare pauze şi alimentaţie Permanent Conducatorul locului de
prelucrarea profilelor mari de protecţie conform munca
___ HG1051/2006 ___ ___ ___ Personalul lucrator

Fixare sau centrare necorespunzatoare a - asigurare stare tehnică a - verificare, înlocuire dispozitive - control Permanent Lucrători
pieselor sau sculelor in dispozitivele de sistemelor de prindere; de prindere necorespunzătoare; Conducatorul locului de
prindere; utilizarea improvizatiilor in - utilizare ecrane de protecţie ___ ___ munca
fixarea profilelor - utilizare ochelari

Desfasurarea activitatii cu risc de - instruire privind respectarea Permanent Conducatorul locului de


accidentare a propriei persoane sau a HG 1051/2006, proceduri de munca;
altor persoane participante la procesul ___ lucru şi instrucţiuni proprii de ___ ___ ___ Lucrători
muncii securitate

Efectuarea debitarii fara utilizarea - dispozitive de protecţie fixate - control privind starea - instruire; Permanent Persoană desemnată;
dispozitivelor de protectie din dotarea corespunzător; dispozitivelor de protecţie; ___ ___ Lucrători
echipamentelor de munca-scoaterea din - echipamentele de muncă vor - asigurare personal calificat; - control Conducatorul locului de
functiune, modificarea acestora fi în stare tehnică - asigurare piese de schimb munca
corespunzătoare, verificate
conform cărţilor tehnice;
Nr.crt. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri Masuri organizatorice Masuri Masuri de alta Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde Obs.
post de lucru tehnice igienico-sanitare natura masurii realizare de realizarea masurii
Indepartarea pulberilor metalice de pe - dotare echipamente de - instruire privind modul corect - instruire; Permanent Persoană desemnată;
masinile-de debitat cu mana, prin suflare muncă cu dispozitive de de exploatare a echipamentelor - control; Lucrători
cu jet de aer sau in timpul functionarii protecţie conform HG ___ ___ Conducatorul locului de
masinii (proiectare in ochi) 1146/2006 munca
Neutilizarea echipamentului de lucru si - dotare cu echipament individual Permanent Persoană desemnată;
de protectie din dotare sau utilizarea ___ de protecţie specific riscurilor ___ ___ ___ Lucrători
incorecta/incompleta, stare de uzura a existente, conform HG Conducatorul locului de
acestuia 1048/2006 munca
Minimizare pericol prin nerespectarea - instruire privind respectarea - instruire Permanent Persoană desemnată;
instructiunilor de lucru si securitatea ___ HG 1051/2006, proceduri de ___ ___ - sancţionare abateri Lucrători
muncii, in special la oprirea sculei lucru şi instrucţiuni proprii de Conducatorul locului de
aschietoare (cu mana) securitate munca
Stationarea in zone periculoase: zona de - marcaje de delimitare zone -executare marcaje de delimitare - instruire privind obligaţia Permanent Persoană desemnată;
prelucrare a profilelor, deplasare periculoase zone periculoase ___ ___ respectării indicatoarelor de Lucrători
mijloace transport intern etc. securitate Conducatorul locului de
munca
3. LUCRU LA Lovire, strivire personal de mijlocul de -delimitare indicatoare a cailor -instruire privind interdictia -achizitionare indicatoare Permanent Conducatorul locului de
INALTIME transport imbolizat necorespunzator in de deplasare,rampe deplasarii,stationarii in zone ___ ___ munca
timpul incarcarii/descarcarii materialelor periculoase Personalul lucrator
Surprindere si accidentare prin caderi de ___ -control privind depozitarea si ___ ___ -dotare cu incaltaminte cu Permanent Conducatorul locului de
obiecte,scule,piese de la inaltime manipularea obiectelor bombeu intarit munca
Personalul lucrator
Caderi,alunecari de la inaltime(de pe -dotare cu platforme -utilizare platforme ___ -aviz medical -achizitionare platforme Permanent Conducatorul locului de
schele,esafodaje,scari de acces, corespunzatoare pentru munca
platforme necorespunzatoare) interventii si lucru la inaltime, Personalul lucrator
conf HG 1146/2006
Proiectari in ochi de corpuri straine in ___ -utilizare echipament individual ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
timpul efectuarii sarcinii de munca de protectie conf HG 1048/2006 munca
Personalul lucrator
Alimentare scule, lampi portative la -generator in stare tehnica -verficare stare tehnica a ___ ___ -verificare PRAM Permanent Conducatorul locului de
tensiune periculoasa, cabluri, sisteme de corespunzatoare, dotat cu generatorului inainte de utilizare -utilizare echipament munca
comanda detariorate dispozitive de protectie, electroizolant conform HG Personalul lucrator
verificat conform HG 1048/2006
1146/2006
Temperatura ridicata vara,scazuta iarna, -revizie si reparare instalatie -asigurarea functionarii eficiente -control medical __ -contract cu medic de Permanent Conducatorul locului de
intemperii atmosferice ventilatie a instalatiei de ventilatie locala si periodic medicina muncii munca
generala Personalul lucrator
Pulberi diverse, aerosoli -revizie si reparare instalatie -asigurarea functionarii eficiente -control medical __ -contract cu medic de Permanent Conducatorul locului de
vopsea,grunduri, diluanti(izolatori ventilatie a instalatiei de ventilatie locala si periodic medicina muncii munca
vopsitori) generala Personalul lucrator
Pozitii de lucru vicioase in timpul -amenajare spatiu dotat -asigurare pauze si alimentatie ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
executarii sarcinii de munca-lucru la corespunzator pentru refacere de protectie conform HG munca
inaltime organism conform HG 1051/2006 Personalul lucrator
1051/2006
Efort fizic cauzat de specificul activitatii si ___ -asigurare pauze de refacere ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
a fortei de munca insuficiente organism conform HG munca
1051/2006 Personalul lucrator
Inceperea lucratorilor pe santier-la ___ -instruire privind respectarea HG ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
Nr.crt. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri Masuri organizatorice Masuri Masuri de alta Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde Obs.
post de lucru tehnice igienico-sanitare natura masurii realizare de realizarea masurii
inaltime-fara aplicare in totalitate a 1051/2006, proceduri de lucru si munca
prevederilor Planului de securitate si instructiuni proprii de securitate Personalul lucrator
sanatate, intocmit pentru
lucrare,necunoasterea acestuia
Inceperea lucrarilor la inaltime fara ___ -instruire privind respectarea HG ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
verificarea prealabila daca au fost 1051/2006,proceduri de lucru si munca
asigurate masurile de securitate instructiuni proprii de Personalul lucrator
necesare:dotare cu echipament, securitate,fisa tehnologica a
verificare stabilitate schele, podini lucrarii
esafodaje, scari, in conformitate cu Fisa
tehnologica a lucrarii
Neasigurarea asistentei tehnice -asigurare asistenta tehnica ___ ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
permanente in vederea intereventiei permanenta munca
operative in cazul aparitiei unei situatii Personalul lucrator
deosebite
Manipularea necorespunzatoare a ___ -instruire privind procedurile de ___ ___ ___ Pemanent Conducatorul locului de
materialelor-aruncarea sau lasarea in lucru si instructiunile proprii de munca
cadere libera,de la inaltime a uneltelor, securitate,conform HG Personalul lucrator
sculelor sau altor repere 1091/2006
Neutilizarea echipamentului de protectie ___ -control utilizare echipament ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
specific activitatii,altul decat cel pentru individual corespunzator munca
lucru la inaltime sau cadere in gol Personalul lucrator
Utilizarea mijloacelor de ridicat,a ___ -instruire privind procedurile de ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
platformelor telescopice de alte persoane lucru si instructiunile proprii de munca
decat cele nominalizate,fara respectarea securitate,conform Hg Personalul lucrator
instructiunilor furnizorului 1091/2006
Utilizarea de platforme, scari improvizate -dispozitive de protectie fixate -control privind starea ___ ___ -instruire Permanent Conducatorul locului de
(prelungire scari prin legare) corespunzator; dspozitivelor de protectie -control munca
-echipamentele de munca vor -asigurare personal calificat Personalul lucrator
fi in stare tehnica -asigurare piese de schimb
corespunzatoare,verificate
conform HG 1146/2006
Lipsa unor operatii pregatitoare: ___ -control la inceperea activitatii si ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
-imprejmuirea zonei de lucru si marcarea pe parcurs munca
cu indicatoare de avertizare Personalul lucrator
-asigurarea si verificarea sculelor si
uneltelor ce se vor utiliza
-instruirea echipei de lucru
Intrari sau stationari in zone periculoase, ___ -asigurarea cu indicatoare de ___ ___ -instruire privind obligatia Permanent Conducatorul locului de
in mod deosebit in zona de manevra a securitate a zonelor cu risc de respectarii indicatoarelor de munca
mijloacelor de transport materiale,zona in accidentare, conform HG securitate Personalul lucrator
care se lucreaza, zone de decofrare 971/2006
Minimizare pericol prin nerespectarea ___ -instruire privind procedurile de ___ ___ ___ Permanent Persoana desemnata
normelor de lucru si securitate a muncii lucru si instructiunile proprii de Personalul lucrator
cu care a fost instruit securitate,conform HG
1091/2006
Comunicari accidentogene in realizarea ___ -instruire,sanctionare abateri ___ ___ ___ Permanent Persoana desemnata
sarcinii de munca-comenzi,dispozitii Personalul lucrator
gresite
Nr.crt. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri Masuri organizatorice Masuri Masuri de alta Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde Obs.
post de lucru tehnice igienico-sanitare natura masurii realizare de realizarea masurii
Lipsa consultarii lucratorilor referitoare la ___ -control la inceperea activitatii si ___ ___ ____ Permanent Conducatorul locului de
aspecte de securitate si sanatate in pe parcurs munca
munca desfasurarea Personalul lucrator
activitatii(neremediere deficiente
semnalate)
Prezentarea la lucru in conditii psihico- ___ -control la inceperea activitatii si ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
fiziologice pe parcurs munca
necorespunzatoare(oboseala,boala,lucru Personalul lucrator
sub influenta bauturilor alcoolice)
Proiectare in ochi de particule dislocate - utilizare echipament individual Permanent Conducatorul locului de
4. VOPSITOR la curatare, stropire cu diluanti ___ de protecţie conform HG ___ ___ ___ munca
1048/2006 Personalul lucrator

Alunecare, caderi de la inaltime la - dotare cu platforme - utilizare platforme - aviz medical - achiziţionare platforme Permanent Conducatorul locului de
grunduirea, vopsirea reperelor la corespunzătoare pentru munca
inaltime (balcoane, balustrade) intervenţii şi lucru la înălţime, ___ Personalul lucrator
conform HG 1146/2006

Aerosoli de diluanti, substante de - revizie şi reparare instalaţie - asigurarea funcţionării eficiente - control medical - contract cu medic de Permanent Conducatorul locului de
decapare, pulberi de la curatirea ventilaţie a instalaţiei de ventilaţie locală şi periodic medicina muncii munca
suprafetelor pentru vopsire generală ___ Personalul lucrator
Efort fizic, pozitii de lucru ortostatice, - asigurare pauze de refacere Permanent Conducatorul locului de
vicioase, fortate la efectuarea operatiilor organism conform HG munca
de curatire, degresare si vopsire ___ 1051/2006 ___ ___ ___ Personalul lucrator

Utilizarea surse de foc in zona de lucru - instruire privind procedurile de Permanent Conducatorul locului de
si depozitare ___ lucru şi instrucţiunile proprii de ___ ___ ___ munca
securitate, conform HG Personalul lucrator
1091/2006;

Depozitarea si transvazarea - instruire privind procedurile de Permanent Conducatorul locului de


necorespunzatoare a diluantilor ___ lucru şi instrucţiunile proprii de ___ ___ ___ munca
securitate, conform HG Personalul lucrator
1091/2006;

Utilizarea de scari, platforme - dispozitive de protecţie fixate - control privind starea - instruire; Permanent Conducatorul locului de
improvizate, neasigurate corespunzător; dispozitivelor de protecţie; munca
- echipamentele de muncă vor - asigurare personal calificat; - control Personalul lucrator
fi în stare tehnică - asigurare piese de schimb ___ ___
corespunzătoare, verificate
conform cărţilor tehnice;

Intrari sau stationari in zone periculoase - asigurarea cu indicatoare de - instruire privind obligaţia Permanent Conducatorul locului de
(de deplasare a mijloacelor de securitate a zonelor cu risc de respectării indicatoarelor de munca
transport, sub sarcini ridicate pentru ___ accidentare, conform HG ___ ___ securitate Personalul lucrator
montaj, in zone semnalizate cu 971/2006;
indicatoare de pericol)
Nr.crt. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri Masuri organizatorice Masuri Masuri de alta Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde Obs.
post de lucru tehnice igienico-sanitare natura masurii realizare de realizarea masurii
Continuarea activitatii in cazul aparitiei - instruire privind procedurile de Permanent Conducatorul locului de
unei situatii geratoare de accidentare- lucru şi instrucţiunile proprii de munca
neauntarea conducatorului de activitate securitate, conform HG Personalul lucrator
___ 1091/2006; ___ ___ ___

Nerespectarea normelor de igiena a - amenajare grup sanitar - control - asigurare Permanent Conducatorul locului de
muncii in timpul si la terminarea conform normelor de igiena materiale igienico ___ ___ munca
programului muncii sanitare; Personalul lucrator
- control medical
5. IZOLATIE CU Lovire, strivire de mijlocul de transport - delimitare indicatoare a - instruire privind interdicţia - achiziţionare indicatoare; Permanent Conducatorul locului de
VATA DE la manipularea materialelor utilizate căilor de deplasare, rampe deplasării, staţionării în zone ___ ___ munca
STICLA (incarcare, descarcare, transport, periculoase Personalul lucrator
depozitare)
Alunecari, caderi de la inaltime in timpul - dotare cu platforme - utilizare platforme - aviz medical - achiziţionare platforme Permanent Conducatorul locului de
efectuarii izolatiei (lipsa echipament de corespunzătoare pentru munca
protectie adecavat pentru lucrul la intervenţii şi lucru la înălţime, ___ Personalul lucrator
inaltime, platforme improvizate) conform HG 1146/2006

Caderi de materiale, scule de la - dotare cu platforme - utilizare platforme - aviz medical - achiziţionare platforme Permanent Conducatorul locului de
inaltime, surprindere persoane corespunzătoare pentru munca
intervenţii şi lucru la înălţime, ___ Personalul lucrator
conform HG 1146/2006

Utilizarea de scule actionate electric in - asigurarea echipament de - asigurarea verificării PRAM - instruire; Permanent Conducatorul locului de
stare necorespunzatoare, sisteme de protecţie, scule, platforme conform HG 1146/2006 - control; munca
comanda defecte certificate privind securitatea ___ ___ - măsuri de remediere Personalul lucrator
în utilizare

Pulberi de vata minerala, de sticla si - revizie şi reparare instalaţie - asigurarea funcţionării eficiente - control medical - contract cu medic de Permanent Conducatorul locului de
alte materiale asemantoare ventilaţie a instalaţiei de ventilaţie locală şi periodic medicina muncii munca
generală ___ Personalul lucrator

Solicitare fizica in executarea sarcinii de - asigurare pauze de refacere Permanent Conducatorul locului de
munca(lucru pe conducte, in spatii ___ organism conform HG ___ ___ ___ munca
inguste) 1051/2006 Personalul lucrator

Pozitii de lucru vicioase, fortate - asigurare pauze de refacere Permanent Conducatorul locului de
___ organism conform HG ___ ___ ___ munca
1051/2006 Personalul lucrator

Organizarea necorespunzatoare a - dotare cu indicatoare; - organizarea locului de muncă - instruire privind obligaţia Permanent Conducatorul locului de
locului de munca (fara imprejmuiri, - marcaje de delimitare zone în conformitate cu HG respectării indicatoarelor de munca
placute avertizoare, cai de acces periculoase 1091/2006 ___ ___ securitate Personalul lucrator
blocate, depozitarea de materiale in
cantitati mai mari decat necesarul zilnic)
Nr.crt. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri Masuri organizatorice Masuri Masuri de alta Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde Obs.
post de lucru tehnice igienico-sanitare natura masurii realizare de realizarea masurii
Neasigurarea materialelor de interventie - dotare cu materiale de - simulari privind modul de Permanent Conducatorul locului de
PSI; interventii necorespunzatoare in interventie interventie in caz de incendiu munca
caz de incendiu (lucru in spatii inchise ___ ___ ___ Personalul lucrator
sau cu pericol de acumulare substante
Utilizarea improvizatiilor de orice fel in - instruire privind procedurile de Permanent Conducatorul locului de
lucrarile de izolatie lucru şi instrucţiunile proprii de munca
___ securitate ___ ___ ___ Personalul lucrator

Fixare necorespunzatoare a scarilor (pe - dispozitive de protecţie fixate - instruire privind procedurile de Permanent Conducatorul locului de
teren denivelat, puncte de sprijin corespunzător; lucru şi instrucţiunile proprii de munca
nesigure, platforme de lucru - echipamentele de muncă vor securitate ___ ___ ___ Personalul lucrator
improvizate) fi în stare tehnică
corespunzătoare, verificate
Stationari, intrari in zone periculoase: de - dotare cu indicatoare; - asigurarea cu indicatoare de - instruire privind obligaţia Permanent Conducatorul locului de
deplasare a mijloacelor de transport, - marcaje de delimitare zone securitate a zonelor cu risc de respectării indicatoarelor de munca
unde se executa alte lucrari (sudura), in periculoase accidentare, conform HG securitate Personalul lucrator
apropierea conductelor supuse probelor 971/2006 ___ ___
hidraulice

Nerespectarea indicatoarelor de - instruire conform conform HG Permanent Conducatorul locului de


avertizare a pericolelor ___ 971/2006 ___ ___ ___ munca
Personalul lucrator
Comunicari, manevre, actiuni - instruire, sancţionare abateri Permanent Conducatorul locului de
accidentogene la operatiile de ___ ___ ___ ___ munca
descarcare, manipulare, ridicare a Personalul lucrator
materialelor pentru izolatii
- dotare cu indicatoare; - instruire privind respectarea Permanent Conducatorul locului de
- marcaje de delimitare zone HG 1051/2006, proceduri de munca
Executarea de lucrari in santuri, canale periculoase lucru şi instrucţiuni proprii de Personalul lucrator
tehnologice fara luarea masurilor de securitate
siguranta (imprejuire zona, control - asigurarea cu indicatoare de ___ ___ ___
rezistenta pereti, supraveghere din securitate a zonelor cu risc de
exterior etc.) accidentare, conform HG
971/2006
Minimizarea pericolului de accidentare - instruire privind respectarea Permanent Conducatorul locului de
prin nerespectarea instructiunilor de HG 1051/2006, proceduri de munca
lucru si protectia muncii ___ lucru şi instrucţiuni proprii de ___ ___ ___ Personalul lucrator
securitate

Continuarea activitatii in cazul aparitiei - instruire privind respectarea Permanent Conducatorul locului de
unor situatii generatoare de pericole de HG 1051/2006, proceduri de munca
accidentare-neanuntarea ___ lucru şi instrucţiuni proprii de ___ ___ Personalul lucrator
conducatorului de activitate securitate ___
Nr.crt. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri Masuri organizatorice Masuri Masuri de alta Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde Obs.
post de lucru tehnice igienico-sanitare natura masurii realizare de realizarea masurii
Neutilizarea sau utilizarea - dotare cu echipament individual Permanent Conducatorul locului de
necorespunzatoare a echipamentului de de protecţie specific riscurilor munca
protectie din dotare: masca, plamare, existente, conform HG ___ Personalul lucrator
centura de siguranta, casca pentru ___ 1048/2006 ___ ___
lucrul la inaltime, etc.

Nerespectarea normelor de igiena a - amenajare grup sanitar - control - asigurare Permanent Conducatorul locului de
muncii in timpul si dupa terminarea conform normelor de igiena materiale igienico ___ ___ munca
lucrului muncii sanitare; Personalul lucrator
- control medical
6. CONSTRUCTII Lovire, strivire corp de mijloacele de - delimitare indicatoare a - instruire privind interdicţia - achiziţionare indicatoare; Permanent Conducatorul locului de
trasport care se deplaseaza in zona de căilor de deplasare, rampe deplasării, staţionării în zone ___ munca
lucru sau aprovizioneaza locul de periculoase ___ Personalul lucrator
munca
Alunecari, impiedicari pe acelasi nivel - pardoseală curată, deblocată - întreţinere paviment Permanent Conducatorul locului de
cauzate de starea necorespunzatoare a ___ conform HG 1091/2006; ___ ___ munca
zonei de deplasare (cai de acces cu - încălţăminte corespunzătoare Personalul lucrator
denivelari, blocate, alunecoase) conform HG 1048/2006;

Alunecari, caderi de la inaltime (scari, - dotare cu platforme - utilizare platforme - aviz medical - achiziţionare platforme Permanent Conducatorul locului de
schele executate necorespunzator, corespunzătoare pentru munca
ziduri) intervenţii şi lucru la înălţime, ___ Personalul lucrator
conform HG 1146/2006

Proiectare de corpuri sau particule - Echipamentele de muncă - control privind starea tehnică a - trusă de prim Permanent Conducatorul locului de
desprinse din scule, tevi ce se utilizate vor fi în stare tehnică echipamentelor de muncă ajutor dotată ___ ___ munca
prelucreaza pentru instalatiile sanitare corespunzătoare prevăzute - asigurare personal calificat; pentru arsuri Personalul lucrator
cu dispozitivele de securitate, termice
conform HG 1046/2006
Jet de fluide (apa supraincalzita) in - Echipamentele de muncă - control privind starea tehnică a - trusă de prim Permanent Conducatorul locului de Jet de
timpul interventiilor/probelor la utilizate vor fi în stare tehnică echipamentelor de muncă ajutor dotată munca fluide
instalatiile de agent termic corespunzătoare prevăzute - asigurare personal calificat; pentru arsuri Personalul lucrator (apa
cu dispozitivele de securitate, termice ___ ___ suprainc
conform HG 1046/2006 alzita) in
timpul
Sisteme de comanda electrica ale - legătura la priza de - verificare legăturii la priza de - verificări PRAM la termen Permanent Conducatorul locului de
echipamentelor utilizate defecte, împământare cf. HG împământare la începere lucru; munca
descompletate 1146/2006; - închidere tablou electric de ___ ___ Personalul lucrator
alimentare

Stropiri in ochi la prepararea, transportul - dotare cu echipament individual Permanent Conducatorul locului de
si turnarea betonului de protecţie specific riscurilor munca
existente, conform HG Personalul lucrator
___ 1048/2006 ___ ___ ___
Nr.crt. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri Masuri organizatorice Masuri Masuri de alta Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde Obs.
post de lucru tehnice igienico-sanitare natura masurii realizare de realizarea masurii
Pozitii de lucru vicioase, fortate (lucru la - asigurare pauze de refacere Permanent Conducatorul locului de
inaltime, in santuri) organism conform HG munca
___ 1051/2006 Personalul lucrator

Organizarea necorespunzatoare a - dotare cu indicatoare; - asigurarea cu indicatoare de - instruire privind obligaţia Permanent Conducatorul locului de
locului de munca (fara imprejmuiri, - marcaje de delimitare zone securitate a zonelor cu risc de respectării indicatoarelor de munca
placute avertizoare, cai de acces periculoase accidentare, conform HG securitate Personalul lucrator
blocate) 971/2006 ___ ___

Executarea oricarei activitati inainte de - instruiri proceduri de lucru şi Permanent Conducatorul locului de
instruire asupra modului de efectuare, ___ instrucţiuni proprii de securitate ___ ___ ___ munca
pericolelor posibile si a masurilor de Personalul lucrator
securitate (in special pentru muncitorii
Executarea lucrarilor fara respectarea - instruiri proceduri de lucru şi Permanent Conducatorul locului de
masurilor de securitate prevazute in instrucţiuni proprii de securitate munca
documentatia de executie (fise ___ ___ ___ ___ Personalul lucrator
tehnologice), fara verificarea rezistentei
si stabilitatii schelelor, lipsa receptie
interna
Fixare necorespunzatoare a scarilor, - dispozitive de protecţie fixate - instruire privind procedurile de Permanent Conducatorul locului de
schelelor, platformelor de lucru (pe corespunzător; lucru şi instrucţiunile proprii de munca
teren denivelat, puncte de sprijin - echipamentele de muncă vor securitate Personalul lucrator
nesigure) pentru turnarea betonului, fi în stare tehnică ___ ___ ___
utilizare improvizatii corespunzătoare, verificate
conform cărţilor tehnice

Turnarea betonului in groapa de fundatii - instruire privind procedurile de Permanent Conducatorul locului de
prin aruncare de sus si fara verificarea lucru şi instrucţiunile proprii de munca
prezentei de persoane ___ securitate ___ ___ ___ Personalul lucrator

Circulatie pe ziduri, pe elemente - respectare indicatoare de - instruire; Permanent Conducatorul locului de


prefabricate, pe platforme neasigurate ___ interdicţie şi securitate ___ ___ - control; munca
(pericol de cadere in gol) - sancţiuni Personalul lucrator

Utilizarea echipamentelor de munca - instruire privind procedurile de Permanent Conducatorul locului de


fara verificarea starii de functionare, in lucru şi instrucţiunile proprii de munca
mod deosebit starea instalatiei de ___ securitate ___ ___ ___ Personalul lucrator
alimentare cu energie electrica (cabluri,
sisteme de comanda), legatura la
centura de impamantare
Utilizarea dispozitivelor de ridicat Dispozitive de ridicat Controlul stării tehnice înainte de Autorizare ISCIR, control Permanent Conducatorul locului de
neomologate, subdimensionate, fixate echipate şi verificate conform utilizare medical periodic munca
necorespunzator precum si manevrarea Cărţii tehnice ___ ___ Personalul lucrator
acestora de personal neautorizat
Comunicari sau manevre - instruire privind procedurile de Permanent Conducatorul locului de
accidentogene la descarcare materiale, lucru şi instrucţiunile proprii de munca
turnare beton, manipulare materiale, ___ securitate ___ ___ ___ Personalul lucrator
coborare materiale, tevi prin aruncare
Nr.crt. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri Masuri organizatorice Masuri Masuri de alta Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde Obs.
post de lucru tehnice igienico-sanitare natura masurii realizare de realizarea masurii
Nesincronizari de operatii la - instruire privind procedurile de Permanent Conducatorul locului de
descarcarea, manipularea materialelor lucru şi instrucţiunile proprii de ___ munca
de constructii ___ securitate ___ ___ Personalul lucrator

Intrari, stationari in zone cu riscuri de - asigurarea cu indicatoare de - instruire privind obligaţia Permanent Conducatorul locului de
accidentare: zona de manevra mijloace securitate a zonelor cu risc de respectării indicatoarelor de munca
de transport, in raza de actiune a ___ accidentare, conform HG ___ ___ securitate Personalul lucrator
mijloacelor de ridicat, zona de 971/2006;
descarcare a betonului, zona de
decofrare, santuri

Minimizarea pericolului prin - instruire privind respectarea Permanent Conducatorul locului de


nerespectarea instructiunilor de lucru si HG 1051/2006, proceduri de munca
protectia muncii, stationare in zone ___ lucru şi instrucţiuni proprii de ___ ___ ___ Personalul lucrator
periculoase securitate

Neutilizarea sau utilizarea - dotare cu echipament individual Permanent Conducatorul locului de


necorespunzatoare a echipamentului de de protecţie specific riscurilor munca
protectie din dotare: ochelari, bocanci existente, conform HG ___ ___ ___ Personalul lucrator
cu bomabeu metalic, centura de 1048/2006
siguranta, casca pentru lucrul la - instruire
inaltime, etc.

7. PRELUCRARE Proiectare aschii in procesul de -asigurare stare tehnica a -verificare, inlocuire dispozitive ___ __ -control Permanent Conducatorul locului de
PRIN aschiere sistemelor de prindere de prindere necorespunzatoare munca
ASCHIERE -utilizare ecrane de protectie Personalul lucrator
-utilizare ochelari
Sisteme de actionare electrica defecte, -echipamentele tehnice vor fi ___ ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
descompletate in stare tehnica munca
corespunzatoare, verificate Personalul lucrator
conform HG 1146/2006
Fixare sau centrare necorespunzatoare -dispozitive de protectie fixate -control privind starea ____ ___ -instruire Permanent Conducatorul locului de
a pieselor sau sculelor in dispozitivele corespunzator dispozitivelor de protectie munca
de prindere; utlizarea improvizatiilor in -asigurare personal calificat Personalul lucrator
fixarea pieselor(sisteme de fixare uzate)
Efectuarea aschierii fara coborarea ___ -dotare cu echipament individual ____ ___ ____ Permanent Conducatorul locului de
ecranului de protectie(proiectare de de protectie specific riscurilor munca
material degajat in ochi) existente, conform HG Personalul lucrator
1048/2006
Utilizarea unui regim de functionare ___ -instruire privind procedurile de ____ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
incorect, a unor scule lucru si instructiunile proprii de munca
necorespunzatoare materialului de securitate Personalul lucrator
prelucrat(scule uzate)
Neintreruperea procesului de aschiere ___ -instruire privind procedurile de ____ ___ ____ Permanent Conducatorul locului de
la aparitia semnelor de lucru si instructiunile proprii de munca
disfunctionalitate(zgomot,vibratii) securitate Personalul lucrator
Neutilizarea echipamentului de lucru si ___ -dotare cu echipament individual ___ ___ -instruire Permanent Conducatorul locului de
protectie din dotare de protectie specific riscurilor munca
Nr.crt. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri Masuri organizatorice Masuri Masuri de alta Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde Obs.
post de lucru tehnice igienico-sanitare natura masurii realizare de realizarea masurii
existente, conform HG Personalul lucrator
1048/2006
Comunicari accidentogene ___ -instruire, sanctionare abateri ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
munca
Personalul lucrator
Minimizre pericol prin nerespectarea ___ -instruire privind respectarea HG ___ ___ -instruire Permanent Conducatorul locului de
instructiunilor de lucru si protectia 1051/2006, proceduri de lucru si -sanctionare abateri munca
muncii instructiuni proprii de securitate Personalul lucrator
Stationari in zone periculoase -dotare cu indicatoare -asigurarea cu indicatoare de ___ ___ -instruire privind obligatia Permanent Conducatorul locului de
-marcaje de delimitare zone securitate a zonelor cu risc de respectarii indicatoarelor de munca
periculoase accindetare, conform HG securitate Personalul lucrator
971/2006
8. ELECTRICIAN Lovire, strivire membre inferioare -verificarea periodica a ___ ___ ___ ____ Permanent Conducatorul locului de
determinata de scapari si caderi de instalatiilor de legare la munca
greutati, piese din maini pamant, a bunei izolari a Personalul lucrator
conductorilor conform HG
1146/2006
Caderi de la inaltime, de pe scari, ___ -respectarea prevederilor HG ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
schele, platforme, stalpi de iluminat 300/2006 pentru lucru la inaltime munca
Personalul lucrator
Proiectare in ochi de parti metalice -uneltele de mana utilizate, -se va utiliza echipamentul Permanent Conducatorul locului de
desprinse accidental din echipamente in actionate electric vor fi prevazute individual de protectie munca
miscare, din scule de lucru, unelte, etc. cu dispozitive sigure de fixare si adecvat operatiei ce se Electricianul
___ cu dispozitive care sa impiedice ___ ___ executa, mentinut in
funtionarea lor necomandata perfecta stare si verificat
conf HG nr.1146/2006 inainte de utilizare conf HG
nr.1048/2006
Flame la tablourile de comanda -verificarea periodica a Permanent Conducatorul locului de
instalatiilor de legare la ___ ___ ___ ___ munca
pamant, a bunei izolari a Electricianul
conducatorilor conf HG
nr.1146/2006
Folosirea in interventiile la -solicitarea si prezentarea la -se vor verifica periodic Permanent Conducatorul locului de
echipamentele electrice a sculelor in verificarile periodice a sculelor, echipamentele electrice de munca
stare necorespunzatoare, izolatia ___ aparatelor si echipamentului ___ ___ catre personal calificat Electricianul
deteriorata electroizolant conf HG
nr.1146/2006
Executarea de lucrari sub tensiune, -lucrarile se vor desfasura sub -conducatorul locului de Permanent Conducatorul locului de
inclusiv inlocuire sigurante supravegherea permanenta a munca va verifica munca
___ conducatorului locului de munca ___ ___ respectarea intocmai a Electricianul
normelor de lucru si
securitate, precum si
calitatea lucrarilor
Pozitii de lucru vicioase in executarea -respectarea prevederilor HG nr Permanent Conducatorul locului de
interventiilor(lucru la inaltime) 300/2006 pentru lucru la inaltime munca
___ ___ ___ ___ Electricianul
Executarea unor operatii si lucrari -este strict interzisa orice Permanent Conducatorul locului de
periculoase din proprie initiativa, care interventie la echipamentele de munca
nu fac obiectul sarcinii de munca ___ munca in functiune conf. ___ ___ ___ Electricianul
Nr.crt. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri Masuri organizatorice Masuri Masuri de alta Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde Obs.
post de lucru tehnice igienico-sanitare natura masurii realizare de realizarea masurii
HG.1091/2006

Utilizarea de aparate de masura -solicitarea si prezentarea la -se vor verifica periodic Permanent Conducatorul locului de
portative, indicatoare si detectoare de verificarile periodice a sculelor, echipamentele electrice de munca
tensiune care nu corespund (defecte ___ aparatelor si echipamentului ___ ___ catre personal calificat Electricianul
sau neomologate) electroizolant conf HG
nr.1146/2006
Intrari,stationari in zone periculoase, -zona de interventie va fi Permanent Conducatorul locului de
circulatie in zona unor organe de masini mentinuta in perfecta ordine si munca
in miscare neprotejate cu aparatori, de ___ curatenie conf.HG.1091/2006 ___ ___ ___ Electricianul
deplasare a mijloacelor de transport
Lipsa unor operatii pregatitoare la Permanent Conducatorul locului de
executarea interventiei cum ar fi: munca
-instruire asupra modului de interventie ___ ___ ___ ___ ___ Electricianul
si a pericolelor posibile;
-verificarea mijloacelor de protectie
electroizolante inainte de utilizare;
-scoaterea de sub tensiune si afisarea
de indicatoare de securitate cu inscriptia
” NU CUPLATI! SE LUCREAZA”
Neasigurarea cu casca si centura de -se va utiliza echipamentul Permanent Conducatorul locului de
siguranta pentru lucru la inaltime individual de protectie adecvat munca
___ operatiei ce se executa, mentinut ___ ___ ___ Electricianul
in perfecta stare si verificat
inainte de utilizare conf HG
nr.1048/2006
Neutilizarea sau utilizarea -se va utiliza echipamentul Permanent Conducatorul locului de
necorespunzatoare a echipamentului de individual de protectie adecvat munca
protectia muncii si a mijloacelor de ___ operatiei ce se executa, mentinut ___ ___ ___ Electricianul
protectie electroizolante din dotare in perfecta stare si verificat
inainte de utilizare conf HG
nr.1048/2006
Nesolicitarea si nereprezentarea la -solicitarea si prezentarea la -este strict interzisa orice ___ __ ___ Permanent Conducatorul locului de
verificarile periodice a sculelor, verificarile periodice a interventie la echipamentele de munca
aparatelor si echipamentului sculelor, aparatelor si munca in functie de HG Electricianul
electroizolant; echipamentului eletroizolant nr.1091/2006
conform HG 1146/2006
Neprezentarea la controlul medical -prezentarea la controlul medical Permanent Conducatorul locului de
periodic in vederea depistarii in faza conf programarilor stabilite in munca
incipienta a afectiunilor determinate de ___ conf cu HG 355/2007, HG ___ ___ ___ Electricianul
mediul si sarcina de munca 1169/2011, Legii 319/2006

Prindere, strivire corp sub autovehicul in ___ - lucrator autorizat,aviz medical -utilizare trusa ___ Autorizare ISCIR, control Permanent Conducatorul locului de
timpul verificarii(sistem de ridicare Instruire,testare conf.L319/2006 prim ajutor periodic munca
CONDUCATO necorespunzator) Personalul lucrator
9. RI AUTO

Surprindere, accidentare persoane in


Nr.crt. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri Masuri organizatorice Masuri Masuri de alta Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde Obs.
post de lucru tehnice igienico-sanitare natura masurii realizare de realizarea masurii
timpul manevrelor de pozitionare la ____ Instruire, sanctionare ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
incarcare/descarcare, alte manevre munca
Personalul lucrator
Lovire, strivire membre superioare -delimitare indicatoare a cailor -instruire privind interdictia ___ ___ -achizitionare indicatoare Permanent Conducatorul locului de
cauzate de uneltele si scule de deplasare, rampe deplasarii, stationarii in zone munca
necorespunzatoare periculoase Personalul lucrator

Caderea si rasturnarea mijlocului de ___ -lucrator autorizat, aviz medical, -utilizare trusa ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
transport cauzata de exploatarea in instruire, testare conf. L319/2006 prim ajutor munca
conditii periculoase(teren denivelat, Personalul lucrator
viteza neadaptata, manevre bruste,
supraincarcare)
Caderi de la inaltime, de pe mijlocul de ___ Pardoseala curata, deblocata, ___ ____ ____ Permanent Conducatorul locului de
transport incaltaminte corespunzatoare munca
Personalul lucrator

Proiectarea de particul sau corpuri -echipamentele de munca -control privind starea tehnice a -trusa prim ajutor ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
straine in ochi, jet fluide hidraulice utilizate vor fi in stare tehnice echipamenteleor de munca munca
corespunzatoare prevazute cu -asigurare personal calificat Personalul lucrator
dispozitivele de securitate
conf HG 1046/2006
Pulberi cu continut de dioxid de siliciu -revizie si reparare instalatie -asigurarea functionarii eficiente -control medical ___ -contract cu medic de Permanent Conducatorul locului de
degajate la ventilatie a instalatiei de ventilatie locala si medicina muncaii munca
incarcare/transport/descarcare generala Personalul lucrator
materiale de constructii

Imobilizare necorespunzatoare a ___ -instruire, sanctionare abateri ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
mijlocului de transport, interventii la munca
autovehicul in timpul Personalul lucrator
descarcarii/incarcarii(interventii la
sistemul de frana)

Conducerea autovehiculului cu viteza ___ -instruire, sanctionare abateri ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
excesiva, nerespectarea regulilor de munca
circulatie pe drumurile publice Personalul lucrator

Neasigurarea usilor in timpul deplasarii ___ -control privind starea tehnica a ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
autovehiculului munca
Personalul lucrator

Pornire,incarcare/descarcare mijloace __ -instruire privind procedurile de ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
transport fara asigurarea ca in raza de lucru si instructiunile proprii de munca
actiune nu exista persoane securitate Personalul lucrator
Nr.crt. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri Masuri organizatorice Masuri Masuri de alta Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde Obs.
post de lucru tehnice igienico-sanitare natura masurii realizare de realizarea masurii
Manevre necorespunzatoare: ___ -instruire, sanctionare abaterei ___ ____ ___ Permanent Conducatorul locului de
-deplasarea cu viteza mare,, -control privind starea tehnice a munca
neadaptata la conditiile de circulatie; autovehiculului Personalul lucrator
-suprasolicitarea echipamentului;
-neasigurarea in timpul exploatarii;
-exploatarea necorespunzatoare-
manevre bruste, fortate
Transport persoane cu mijloace de ___ -instruire, sanctionare abaterei ___ ___ ____ Permanent Conducatorul locului de
transport necorespunzatoare, munca
neamenajate in acest sens,pe scari, pe Personalul lucrator
partile laterale, pe platforme impreuna
cu materialul transport, in cabina peste
numarul admis, in stare de ebrietate
Neutilizarea mijloacelor de avertizare in ___ -instruire, sanctionare abaterei ___ ____ ___ Permanent Conducatorul locului de
timpul stationarii pe drumurile publice si munca
in zona de descarcare/incarcare Personalul lucrator

Conducerea mijloacelor de transport in ___ -instruire, sanctionare abaterei ___ ____ ____ Permanent Conducatorul locului de
conditii de vizibiliate redusa(conditii munca
atmosferice, speciale,sistem de Personalul lucrator
iluminare defect)

Participarea la operatii de ___ -instruire privind procedurile de ___ ____ ____ Permanent Conducatorul locului de
incarcari/descarcari fara echipament de lucru si instructiunile proprii de munca
protectie,metode de lucru grsite inclusiv securitate Personalul lucrator
la remorcare pe traseu

Efectuarea operatiilor de ___ -instruire privind procedurile de ___ ____ ___ Permanent Conducatorul locului de
incarcari/descarcari prin metode de lucru si instructiunile proprii munca
lucru gresite, cu persoane straine in Personalul lucrator
zona de securitate

Utilizarea mijlocului de transport fara -dotarea cu materiale de ___ ___ ____ ____ Permanent Conducatorul locului de
dotarea necesara:mijloace de interventie munca
interventie PSI,materiale antiderapante Personalul lucrator

___ -control privind starea tehnica a ___ ___ ____


autovehiculului
Folosirea autovehiculului in stare Permanent Conducatorul locului de
necorespunzatoare(pneuri uzate, joc la munca
volan peste limita admisa,sistem de Personalul lucrator
franare defect etc)
10. LACATUS Prindere,strivire lovire membre la -desfasurarea activitatii se va -inainte de pornirea
CONFECTII organe de masini in miscare ale face cu respectarea procedurilor echipamentelor de
METALICE echipamentelor tehnice tehnice de executie HG nr munca, se va
1146/2006 asigura verificarea
echipamentelor si Conducatorul locului de
___ ___ lipsa persoanelor in ___ Permanent munca
Nr.crt. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri Masuri organizatorice Masuri Masuri de alta Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde Obs.
post de lucru tehnice igienico-sanitare natura masurii realizare de realizarea masurii
zonele periculoase Personalul lucrator
conf instructiunilor
proprii de securitate
a muncii
-desfasurarea activitatii se va -uneltele de mana
face cu respectarea procedurilor vor fi in stare
tehnice de executie HG nr corespunzatoare,ast
1146/2006 fel incat sub
___ actiunea eforturilor Conducatorul locului de
Autodeclansari,porniri accidentale ale la care sunt supuse munca
echipamentelor in timpul lucrului; __ in timpul lucrului sa ____ Personalul lucrator
nu permita Permanent
deformari,fisuri sau
desprinderi de
aschii conf HG nr
1146/2006

Caderi de obiecte, scule, piese de la __ -se va verifica starea de utilizare ___ -zona de lucru va fi ___ Conducatorul locului de
inaltime: rastele, mese de lucru, lovire a tuturor sculelor, uneltelor si mentinuta in Permanent munca
membre inferioare echipamentelor de munca perfecta ordine si Personalul lucrator
utilizate, fiind interzisa orice curatenie conform
improvizatie conform HG HG 1091/2006
1146/2006

Proiectare particule metal incandescent ___ -se va utiliza echipamentul ___ -zona de lucru va fi ___ Conducatorul locului de
in timpul sudurii(arsuri, orbiri, aprinderi individual de protectie adecvat mentinuta in Permanent munca
echipament de lucru si protectie) – operatiei care se executa perfecta ordine si Personalul lucrator
spatiu de lucru aglomerat, flame conform HG 1048/2006 curatenie conform
HG 1091/2006
Proiectarea in ochi particule metalice la ___ -se va utiliza echipamentul ___ -inainte de pornirea ___ Permanent Conducatorul locului de
curatare, prelucrare, prin individual de protectie adecvat echipamentelor de munca
aschiere(span), finisare operatiei care se executa munca, se va Personalul lucrator
conform HG 1048/2006 asigura verificarea
echipamentelor si
lipsa persoanelor in
zonele periculoase
conform
instructiunilor proprii
de securitate a
muncii
Interventii la echipamentele tehnice fara -echipamentele tehnice si ___ ___ -echipamentele de ___ Permanent Conducatorul locului de
decontarea de la reteaua electrica si sculele actionate electric vor fi munca utilizate vor fi munca
fara asigurarea masurilor care sa prevazute cu protectie in stare tehnica Personalul lucrator
previna punerea accidentala sub impotriva electrocutarii corespunzatoare,
tensiune-lipsa podete electroizolante conform HG 1146/2006 prevazute cu
dispozitive de
protectie conform
cartilor tehnice si Hg
1146/2006
Sisteme de comanda defecte, cabluri cu ___ -desfasurarea activitatii se va ___ ___ ____ Permanent Conducatorul locului de
Nr.crt. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri Masuri organizatorice Masuri Masuri de alta Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde Obs.
post de lucru tehnice igienico-sanitare natura masurii realizare de realizarea masurii
izolatie deteriorata, amplasate pe face cu respectarea procedurilor munca
pardoseala tehnice de executie si a Personalul lucrator
prevederilor HG 1146/2006

Prezenta de pulberi metalice, inclusiv ___ -se va utiliza echipamentul ____ -zona de lucru va fi ___ Permanent Conducatorul locului de
noxele degajate in timpul individual de protectie adecvat mentinuta in munca
sudurii(activitate de sudura in spatiu operatiei care se executa perfecta ordine si Personalul lucrator
comun altor activitati) conform HG 1048/2006 curatenie conform
HG 1091/2006
Zgomot generat de echipamentele ___ -echipamentele de munca ____ ___ -purtarea antifoanelor de Permanent Conducatorul locului de
tehnice in functiune utilizate vor fi in stare tehnica catre personalul lucrator munca
corespunzatoare, prevazute cu Personalul lucrator
dispozitive de protectie conform
cartilor tehnice si HG 1146/2006
Pozitii de lucru vicioase in timpul lucrului ___ -se vor asigura pauze pentru ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
odihna in vederea refacerii munca
organismului dupa efortul depus Personalul lucrator

Lipsa unor operatii pregatitoare inainte ___ -se va studia posibilitatea ___ -inainte de pornirea ___ Permanent Conducatorul locului de
de inceperea lucrarilor, cum ar fi: realizarii lucrarilor de confectii in echipamentelor de munca
--lipsa pregatirii uneltelor, sculelor si flux mecanizat in vederea munca, se va Personalul lucrator
materialelor de prelucrat reducerii efortului fizic si a unor asigura verificarea
--neverificarea dispozitivelor de operatii de manipulare echipamentelor si
protectie din dotarea echipamentelor suplimentare conform Hg lipsa persoanelor in
tehnice utilizate 1146/2006 zonele periculoase
--neutilizarea corespunzatoare a conform
instalatiei de ventilatie mecanica instructiunilor proprii
--neindepartarea persoanelor din zonele de securitate a
periculoase muncii
Interventii la organe de masini in ___ -desfasurarea activitatii se va ___ ___ ____ Permanent Conducatorul locului de
miscare in timpul functionarii face cu respectarea procedurilor munca
acestora(prindere maini, echipament de tehnice de executie si a Personalul lucrator
lucru) prevederilor HG 1146/2006

Fixarea sau centrare ___ -uneltele de mana vor fi in stare ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
necorespunzatoare profilelor sau corespunzatoare, astfel incat sub munca
sculelor aschietoare in dispozitivele de actiunea eforturilor la care sunt Personalul lucrator
prindere; improvizatiilor in fixarea lor supuse in timpul lucrului sa nu
permita deformari, fisuri sau
desprinderi de aschii conform
HG 1146/2006
Efectuarea polizarii fara coborarea ___ -se va utiliza echipamentul ___ ___ -purtarea EIP de catre Permanent Conducatorul locului de
ecranului de protectie(proiectare de individual de protectie adecvat personalul lucrator ce munca
material degajat in ochi, spargere disc operatiei care se executa, executa operatiile Personalul lucrator
abraziv) conform Hg 1048/2006 respective

Utilizarea aerului comprimat la presiune ___ -desfasurarea activitatii se va ____ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
periculoasa face cu respectarea procedurilor munca
-utilizarea la curatarea echipamentelor tehnice de executie si a Personalul lucrator
Nr.crt. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri Masuri organizatorice Masuri Masuri de alta Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde Obs.
post de lucru tehnice igienico-sanitare natura masurii realizare de realizarea masurii
tehnice prevederilor HG 1146/2006

Neutilizarea echipamentului individual ___ -se va utiliza echipamentul ____ ___ -purtarea EIP de catre Permanent Conducatorul locului de
de protectie necesar lucrarilor ce se individual de protectie adecvat personalul lucrator ce munca
executa operatiei care se executa, executa operatiile Personalul lucrator
conform Hg 1048/2006 respective

Utilizarea unor surse de incalzire ___ -se va verifica starea de utilizare ____ -dotarea locurilor de ____ Permanent Conducatorul locului de
improvizate, cu risc de intoxicare cu a tuturor sculelor, uneltelor si munca cu munca
monoxid de carbon sau electrocutare echipamentelor de munca indicatoare de Personalul lucrator
utilizate, fiind interzisa orice securitate specifice
improvizatie conform HG riscurilor de
1146/2006 accidentare si
imbolnavire
profesionala
existente conform
HG 971/2006
Minimizare pericol prin nerespectarea ___ -desfasurarea activitatii se va ____ ___ ____ Permanent Conducatorul locului de
procedurilor tehnice de lucru face cu respectarea procedurilor munca
tehnice de executie si a Personalul lucrator
prevederilor HG 1146/2006

Prezentarea la lucru in conditii psihico- ___ -control medical la termenele ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
fiziologice necorespunzatoare stabilite in vederea depistarii in munca
(oboseala,boala,lucru sub influenta faza incipienta a afectiunilor Personalul lucrator
alcoolului) determinate de mediul si sarcina
de munca
11. ACTIVITATE Interventii la instalatiile electrice(punere ___ -instruire privind procedurile de ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
DE BIROU sub tensiune, schimbare sigurante) de lucru si instructiunile proprii de munca
(TESA) persoane neautorizate securitate Personalul lucrator

Nerespectarea indicatoarelor de ___ -instruire privind procedurile de ____ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
securitate si avertizare la deplasarile la lucru si instructiunile proprii de munca
punctele de lucru cu vizibilitate redusa securitate Personalul lucrator

12. ACTIVITATE Proiectare diverse corpuri straine, solutii -dotare echipamente de -instruire privind procedurile de ____ ___ -instruire Permanent Conducatorul locului de
DE de dezinfectie, in ochi in timpul munca cu dispozitive de lucru si instructiunile proprii de -control munca
INGRIJITOR efectuarii curateniei(deplasare mobilier, protectie conform HG securitate Personalul lucrator
aparatura birotica etc) 1146/2006

Actionare cu mana uda, curatare, ___ -instruire privind procedurile de ___ ___ ____ Permanent Conducatorul locului de
dezinfectie prize, stechere, cabluri sub lucru si instructiunile proprii de munca
tensiune cu carpe umede, stropire cu securitate Personalul lucrator
apa

Agenti biologici(in grupurile sanitare) ____ -utilizarea echipamentului ___ ___ ____ Permanent Conducatorul locului de
individual de protectie munca
corespunzator procesului de Personalul lucrator
munca
Nr.crt. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri Masuri organizatorice Masuri Masuri de alta Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde Obs.
post de lucru tehnice igienico-sanitare natura masurii realizare de realizarea masurii

Contact cu substante agresive folosite ___ -utilizarea echipamentului ____ ___ ____ Permanent Conducatorul locului de
la igienizare individual de protectie munca
corespunzator procesului de Personalul lucrator
munca

13. PAZA SI Caderi de la inaltime in timpul ____ -instruire privind procedurile de ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
POMPIERI interventiei, prabusiri de ziduri, lucru si instructiunile proprii de munca
materiale securitate Personalul lucrator

Temperaturi ridicate in timpul ___ -utilizarea echipamentului ____ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
interventiilor individual de protectie munca
corespunzator procesului de Personalul lucrator
munca

Fum, gaze toxice degajate in incendiu, ___ -utilizarea echipamentului ____ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
contact cu agenti de stingere incendiu individual de protectie munca
corespunzator procesului de Personalul lucrator
munca

Prezentarea la lucru in conditii psiho- ___ -control la inceperea activitatii si ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
fiziologice pe parcurs munca
necorespunzatoare(oboseala, boala) Personalul lucrator

14. FOCHIST Electrocutare prin atingerea directa sau -efectuarea reviziilor tehnice si -mentinerea curateniei la loculd ___ -toate conductele de ____ Permanent Conducatorul locului de
indirecta a echipamentelor tehnice cu reparatiilor la termenele e munca, a cailor de acces libere distributie agent munca
antrenare electrica puse accidental sub prevazute in cartea tehnica, conform HG 1091/2006 termic vor fi izolate Personalul lucrator
tensiune asigurandu-se receptia termic conform HG
lucrarilor efectuate conform 1091/2006
HG 1146/2006
Utilizarea de scule actionate eletric cu -sculele actionate electric vor -asigurarea cu personal calificat, ___ __ ___ Permanent Conducatorul locului de
sisteme de alimentare si comanda fi in stare tehnica autorizat, instruit corespunzator, munca
defecte, deteriorate corespunzatoare conform HG care sa asigure supravegherea Personalul lucrator
1146/2006 permanenta a centralei si a
traseelor de distributie in
vederea functionarii acestora la
parametrii optimi conform HG
1091/2006
Efectuarea unor lucrari periculoase din ___ -se interzice salariatilor sa __ __ ___ Permanent Conducatorul locului de
proprie initiativa, care nu fac obiectul intervina la instalatii aflate sub munca
sarcinii de munca, urcarea pe utilaje, pe presiune conform Instructiunilor Personalul lucrator
cazane; proprii de securitate a muncii

15. CONDUCATO Lovire, strivire persoane la ridicarea / ___ -conducatorul automacaralei ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
R coborarea, asezarea materialelor de/pe este obligat sa respecte in munca
AUTOMACARA platforma automacaralei permanenta prevederile ISCIR – Personalul lucrator
SI LEGATOR R1/2003 si regulile de circulatie
DE SARCINA pe drumurile publice-OU
195/2006
Nr.crt. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri Masuri organizatorice Masuri Masuri de alta Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde Obs.
post de lucru tehnice igienico-sanitare natura masurii realizare de realizarea masurii
Cabluri si dispozitive de prindere-legare -dispozitivele de legare a ___ ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
uzate, sarcini necorespunzatoare: sarcinii vor fi in stare buna de munca
subdimensionate utilizare, corespunzatoare Personalul lucrator
sarcinilor ridicate si verificate
inainte de utilizare confomr
HG 1146/2006
Efort fizic in executarea sarcinii ___ -sunt interzise metodele de lucru ___ __ ____ Permanent Conducatorul locului de
(manipulare manuala a materialelor in periculoase si improvizatiile in munca
vederea legarii, manipulare dispozitive manipularea si transportul Personalul lucrator
de legat) materialelor si deservirea
macaralelor conform HG
1051/2006 si HG 1146/2006
Utilizarea personalului neautorizat si ___ -legarea si fixarea sarcinilor se ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
neinstruit pentru legarea si transportul va face numai de persoane cu munca
sarcinilor varsta peste 18 ani, instruite si Personalul lucrator
autorizate

Utilizarea de elemente de fixare ___ -sunt interzise metodele de lucru ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
necorespunzatoare(subdimensionate, periculoase si improvizatiile in munca
cu uzura avansata, inadite, cu termenul manipularea si transportul Personalul lucrator
de valabilitate depasit, uzate), prinse materialelor si deservirea
incomplet, cu posibiltatea desprinderii in macaralelor conform HG
timpul ridicarii/coborarii 1051/2006 si HG 1146/2006
Metode de legare a sarcinilor gresite: cu ___ -sunt interzise metodele de lucru ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
incrucisarea legaturii in dispozitivul de periculoase si improvizatiile in munca
ridicare, formare de noduri sau ochiuri manipularea si transportul Personalul lucrator
care genereaza rotirea, alunecarea sau materialelor si deservirea
caderea sarciniii macaralelor conform HG
1051/2006 si HG 1146/2006
Legarea sarcinilor lungi si rigide(bare, ___ -sunt interzise metodele de lucru ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
tevi, profile) cu risc de balansare, periculoase si improvizatiile in munca
alunecare din sistemul de legare manipularea si transportul Personalul lucrator
materialelor si deservirea
macaralelor conform HG
1051/2006 si HG 1146/2006
Nerespectarea normelor privind ordinea -dispozitivele de legare a ___ ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
de legarea sarcinilor din stive, de sarciniii vor fi in stare buna de munca
stivuire utilizare, corespunzatoare Personalul lucrator
sarcinilor ridicate si verificate
inainte de utilizare conform
HG 1146/2006
Ghidarea sarcinilor de pe sol prin tinere ___ -legarea si fixarea sarcinilor se ___ ___ ____ Permanent Conducatorul locului de
cu mainile, fara utilizarea carligelor sau va face numai de persoane cu munca
franghiilor varsta peste 18 ani, insruite si Personalul lucrator
autorizate

Neasigurarea corespunzatoare ___ -zona de lucru a macaralei va fi ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
automacaralei impotriva deplasarii delimitata cu indicatoare de munca
accidentale la incarcare/descrcare, securitate conform HG 971/2006 Personalul lucrator
ridicare sarcini
Nr.crt. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri Masuri organizatorice Masuri Masuri de alta Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde Obs.
post de lucru tehnice igienico-sanitare natura masurii realizare de realizarea masurii

Deplasarea, parasirea automacaralei cu ___ -conducatorul automacaralei ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
sarcina ridicata, cu bratul ridicat, carligul este obligat sa respecte in munca
neasigurat permanenta prevederile ISCIR – Personalul lucrator
R1/2003 si regulile de circulatie
pe drumurile publice-OU
195/2006
Nerespectarea normelor de circulatie de ___ -conducatorul automacaralei ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
incinta societatii si drumurile este obligat sa respecte in munca
publice(viteza, gabarit de siguranta, permanenta prevederile ISCIR – Personalul lucrator
deplasare pe drumuri R1/2003 si regulile de circulatie
necorespunzatoare) pe drumurile publice-OU
195/2006
Ridicare, transportarea sarcinilor fara ____ -sunt interzise medotele de ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
stabilitate, cu balans, prin tarare, lucru periculoase si improvizatiile munca
bruscare in manipularea si transportul Personalul lucrator
materialelor si deservirea
macaralelor conform HG
1051/2006 si Hg 1146/2006
Comanda sistemului de -automacaraua va avea ___ ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
ridicare/coborare din pozitia revizia tehnica realizata la munca
periculoasa, din zona de actiune a termen conform HG Personalul lucrator
sarciniii 1146/2001

Deplasari, stationari in zone ___ -zona de lucru a macaralei va fi ____ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
periculoase: cu pericol de cadere in gol, delimitata cu indicatoare de munca
in zona cablurilor tensionate securitate conform HG 971/2006 Personalul lucrator

Neasigurarea supravegherii tehnice -automacaraua va avea ___ ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
permanente a desfasurarii activitatii revizia la tehnica realizata la munca
termne conform HG Personalul lucrator
1146/2006

16. DELEGATI, Caderi de la inaltime – alunecari pe ___ -interzicerea accesului ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
VIZITATORI scari, pe sitve de materiale delagatiilor, munca
vizitatorillor la locurile de munca Personalul lucrator
fara insotitor,fara instruire
prealabila si dotare cu
echipament de protectie(daca
este cazul) conf. ROI
Deplasari,stationari in zone periculoase ___ -interzicerea accesului ___ ___ ___ Permanent Conducatorul locului de
in incinta beneficiarului;zona de actiune delagatiilor, munca
a mijloacelor de trasnport, langa vizitatorillor la locurile de munca Personalul lucrator
materiale depozitate fara insotitor,fara instruire
prealabila si dotare cu
echipament de protectie(daca
este cazul) conf. ROI
Masurile pentru prevenirea - asigura echipamente - amplaseaza - dispun aerisirea
contaminarii cu noul individuale specifice de protectie dozatoare cu birourilor minimum o
Nr.crt. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri Masuri organizatorice Masuri Masuri de alta Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde Obs.
post de lucru tehnice igienico-sanitare natura masurii realizare de realizarea masurii
coronavirus SARS-CoV-2 si împotriva răspândirii dezinfectant la data de zi Conducatorul locului de
pentru asigurarea desfasurarii coronavirusului SARS-CoV-2 intrarea in - dezinfecteaza munca
activitatii la locul de munca in (masca de protecţie, manuşi) societate, precum balustradele, Responsabil ssm
Prevenirea contaminării cu noul condiţii de securitate si - afişeaza la intrare si in cele mai si in fiecare sector manerele usilor si Personalul lucrator
coronavirus SARS-CoV-2 sanatate in munca, pe vizibile locuri din unitate regulile al locului de ferestrelor din Chiriasi
perioada starii de alerta de conduita obligatorie pentru munca societate, precum si Vizitatori
conform ORDIN nr. angajatii si pentru toate alte zone intens
3577/15.05.2020 persoanele care intra in spatiul folosite (minimum o
17. SOCIETATEA organizat de angajator, cu privire data pe saptamana
la prevenirea imbolnavirilor cu si de cate ori este
coronavirusul SARS-CoV-2; necesar);
-asigura comunicarea - dezinfecteaza cel
permanentă cu serviciul de putin o data pe
medicina muncii pentru a se saptamana si ori de
monitoriza starea de sanatate a cate ori este
angajatilor, astfel incat acestia necesar spatiile
sa poata beneficia de masurile comune si spatiile
preventive profilactice care au de lucru cu
fost prevazute la nivel national -acordarea de substante aprobate
pentru combaterea raspandirii masti de pentru combaterea
coronavirusului SARS-CoV-2; protectieș SARS-CoV-2 (clor,
-pot individualiza programul de -acordarea alcool sanitar); -poarta masti de protectie Pe durata starii
lucru al angajatilor (cu deosebire demanusi de - evită folosirea care sa acopere nasul si de alerta
al angajatilor din grupurile protectie(unde instalaţiei de gura la locurile de munca
vulnerabile) care desfasoara este cazul) climatizare sau, organizate de angajatori
activitatea in spatiu inchis, astfel dacă este necesar
incat sa se reduca, pe cat să o folosească,
posibil, in functie de natura si asigură nebulizarea
specificul activitatilor şi dezinfecţia
desfasurate, contactul direct instalaţiei de
dintre acestia, fara a afecta climatizare conform
durata programului normal de instrucţiunilor
lucru. producătorului, în
afara programului
de lucru;
- asigura in
permanenta, la
grupurile sanitare,
vestiare, sapun si
dezinfectant de
maini si monteaza
postere cu modul
corect de spalare a
mainilor;
- amenajeaza
spatiul de lucru
astfel incat sa se
poata pastra
distanta fizica intre
angajati, prin
stabilirea unui
numar fix de
persoane care pot
Nr.crt. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri Masuri organizatorice Masuri Masuri de alta Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde Obs.
post de lucru tehnice igienico-sanitare natura masurii realizare de realizarea masurii
lucra in aceeasi
incapere. Angajatorii
pot monta, acolo
unde este posibil,
separatoare de
plastic intre birouri,
in masura in care
birourile sunt
apropiate;
- limiteaza
deplasarile in afara
locului de munca
doar la situatiile in
care acestea sunt
strict necesare
desfasurarii
activitatii si se
asigura ca, atunci
cand este necesar
sa se efectueze,
angajatii se
deplaseaza cu
asigurarea
conditiilor de
preventie minimale;
- se asigura ca
circulatia
documentelor in
societate se
realizează
preponderent prin
mijloace electronice;

- raman la domiciliu
daca, inaintea
inceperii
programului de
lucru, prezinta
simptome ale
infectarii cu virusul
SARS-CoV-2 si
anunta angajatorul
- angajatii cu simptome cu privire la acest
respiratorii (tuse, stranut, rinoree lucru;
etc.) si/sau febra mai mare de -contacteaza,
37,3°C si/sau stare general imediat, medicul de
alterata, aparute in timpul medicina a muncii
Masuri speciale în cazul în care un programului de lucru, vor fi responsabil al
angajat este suspect / confirmat cu imediat izolati de restul colegilor unităţii/medicul de
infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2 si trimisi la domiciliu sau la familie sau, in cazul
unitati sanitare, in funcţie de în care starea
starea persoanei; in marea acestuia este grava,
Nr.crt. Loc de munca/ Riscuri evaluate Masuri Masuri organizatorice Masuri Masuri de alta Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana care raspunde Obs.
post de lucru tehnice igienico-sanitare natura masurii realizare de realizarea masurii
majoritate a cazurilor nu este serviciul unic de
necesară inchiderea urgenta 112;
birourilor/cladirii; -in cazul necesitatii
- dacă intervalul de timp in care izolarii la domiciliu,
angajatul/persoana angajatul va intra in
suspecta/confirmata s-a aflat in concediu medical, in
incinta este mai scurt de 7 zile: baza adeverintei
(i)se inchid toate incaperile in eliberate de medicul
care acesta a petrecut timp de familie dupa
indelungat (peste 20 de minute); perioada de izolare
(ii)inainte de incheierea la domiciliu;
programului se va asigura -in cazul carantinei
aerisirea mecanica a incăperii instituţionalizate,
(deschiderea geamurilor); revenirea la serviciu
(iii)pentru a limita expunerea se va face cu
personalului care efectueaza adeverinta pentru
curăţenie la particulele concediu medical,
respiratorii, se amana efectuarea eliberata in baza
curateniei si a dezinfectiei timp avizului
de 24 de ore. In situaţia in care epidemiologic emis
respectarea acestui interval nu de catre directia de
este posibila, efectuarea sanatate publica din
curateniei se va amana cat mai judetul in care isi
mult; desfasoara
-daca au trecut mai mult de 7 activitatea/municipiu
zile de cand angajatul/persoana l Bucureşti, la
suspecta/confirmata s-a aflat in încheierea perioadei
incinta: de carantina;
(i)nu este nevoie de -se va intrerupe
curatenie/dezinfectie orice contact intre
suplimentara; angajator/angajat/alt
(ii)se mentin masurile de e persoane aflate in
curatenie si dezinfectie de rutina; incinta societatii si
-se informează persoanele cu persoana
care angajatul/persoana simptomatica;
suspecta/confirmata a venit in
contact prelungit (mai mult de 20
de minute, la o distanta mai mica
de 1,5 m si fara masca) si se
impune izolarea la domiciliu a
acestora pentru 14 zile, cu
monitorizarea de catre aceste
persoane a semnelor şi a
simptomelor de infectie
respiratorie.

Întocmit : COMPARTIMENT SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII – SITUAŢII DE URGENŢĂ ………………………………… Data : 25.05.2020
(nume, prenume, semnătura)
Avizat : Reprezentant lucratori………………………………………………………. Pag. 26 /26
(nume, prenume, semnătura)

S-ar putea să vă placă și