Sunteți pe pagina 1din 11

unitatea DURATA EXPUNERII: 6h / zi

ECHIPA DE EVALUARE:
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCǍ Evaluator
LOCUL DE MUNCĂ: Conducător loc de munca
Unitate protejată – activitate de croitorie Persoana care ocupa funcţia evaluata
Medicul de medicina muncii
Treceti nominal
CONSE-
CLASA
COMPONENTA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
FACTORI DE RISC DE NIVEL DE
SISTEMULUI DE FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
IDENTIFICAŢI GRAVI- RISC
MUNCĂ (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
0 1 2 3 4 5 6
F1- vătămare ca urmarea intervenţiei cu mâna sau cu Itm
3 3 3
diferite obiecte la organele maşinii în mişcare 45-180 zile
F2-vătămare prin lovire, strivire degete membre
Itm
MIJLOACE DE superioare, din cauza antrenării acestora de cureaua 3 2 2
45-180 zile
PRODUCŢIE/ de transmisie a maşinii de cusut
ECHIPAMENTE DE F3-deces ca urmarea lovirii accidentale de către
MUNCĂ mijloacele auto care fac manevre în zona parcării, sau
deces 7 1 3
FACTORI DE RISC ca urmarea oricărui accident survenit pe traseul de la
MECANIC domicilu la locul de muncă şi retur
F4-vătămare ca urmarea suprafeţei de deplasat care
Invalid
favorizează alunecarea, sau a stratului de gheaţă din 4 2 3
grd III
perimetru exterior clădirii în perioada de iarnă
F5-vătămare ca urmarea strivirii (înţepării) falangelor Itm
2 4 2
datorită introducerii acestora în zona de acţiune a acului 3-45 zile
F6- vătămare ca urmarea intervenţiei/ascuţirii maşinii de Invalid
5 3 4
croit înaintea decuplării acesteia de la reţeaua electrică grd II
FACTORI DE RISC F7-vătămare prin ardere ca urmarea neatenţiei în timpul Itm
3 5 4
TERMIC folosirii maşinii de călcat 45-180 zile
FACTORI DE RISC F8- deces ca urmarea electrocutării prin atingere directă a
ELECTRIC utilajelor de producţie alimentate la sursa de curent deces 7 2 4
electric (maşini electrice, maşinii de călcat s.a)
F9- deces ca urmarea insecurităţii în exploatare a deces 7 1 3
maşinilor de călcat (improvizaţii la firul de alimentare)
F10- deces ca urmarea izbucnirii unui incendiu, datorită
FACTORI DE RISC lăsării incorecte a maşinii de călcat în imediata apropiere a deces 7 2 3
CHIMIC unor materiale combustibile(resturi de textile, aţe, plastic,
hârtie)
F11-afecţiuni respiratorii-curenţi de aer; variaţii de Itm
2 3 2
temperatură în funcţie de anotimp - afecţiuni respiratorii 3-45 zile
F12- vătămare/afecţiuni oftalmologice ca urmarea
Itm
iluminatului necorespunzător pâlpâiri sau lumină care nu 2 1 1
MEDIUL FACTORI DE RISC 3-45 zile
cade perpendicular pe suprafaţa de lucru
DE MUNCĂ FIZIC
F13-afecţiuni ca urmarea efectului de strălucire a luminii < 3 zile 1 1 1
F14- deces ca urmarea unor calamităţi naturale –
cutremur, furtuni, ploi torenţiale, tunete, fulgere, trasnete – Deces 7 1 3
pericol de trăsnire
F15- vătămare ca urmarea neconcentrării/neatenţiei Invalid
4 2 3
asupra sarcinii de muncă grd III
F16- vătămare gravă ca urmare a neanunţării a
CONŢINUT
coordonatorului activităţii de croitorie asupra apariţiei unor Invalid
NECORESPUNZĂTOR 6 2 4
deficienţe sau defecţiuni apărute pe parcursul procesului Grd I
AL SARCINII DE
de muncă la utilaj
MUNCĂ
F17- vătămare gravă ca urmarea curăţării maşinii de
Itm
SARCINA şpănuit fără ca aceasta să fi fost deconectată de la 3 3 3
45-180 zile
DE MUNCĂ reţeaua electrică
F18-afecţiuni ca urmarea ·adoptării unor poziţii de lucru Invalid
SOLICITARE FIZICĂ 4 2 3
forţate, vicioase, cu presiuni pe articulaţii grd III
F19 afecţiuni ca urmarea onorării unor lucrări în timp limită < 3 zile 1 3 1
F20-vătămare ca urmarea caracterul muncii care
SOLICITARE PSIHICĂ determină un nivel de stres prin monotonia/rutina Itm
2 3 2
operaţiilor; stress ca urmarea volumului mare de sarcini ce 3-45 zile
trebuiesc onorate într-un interval de timp impus
ACŢIUNI GREŞITE F21- deces ca urmarea unor comenzi greşite/manevre
greşite în îndeplinirea sarcinii de muncă datorită stării de
Deces 7 1 3
oboseală, boală sau pe fondul consumului de alcool sau
datorită necunoaşerii exacte a sarcinilor de muncă
F22- vătămare ca urmarea exploatării dotărilor din atelierul
Invalid
de croitorie fără apărătoarea de protecţie, sau cu sistemele 6 2 4
Grd. I
de protecţie dezactivate sau defecte.
F23-vătămare ca urmarea pornirii accidentale a maşinii în Itm 3 3 3
timp ce se umblă la mecanismul suveicii 45-180 zile
F24- vătămare ca urmarea prinderii părului de pe capul
Itm
confecţionerului şi antrenarea accidentală în mişcarea de 2 4 2
3-45 zile
funcţionare a maşinii de cusut
F25- vătămare ca urmarea intervenţiei la utilaj pentru Invalid
4 2 3
reparaţii în timpul funcţionării acesteia grd III
F26-vătămare ca urmarea întreruperii accidentale a
Invalid
echipamentului de lucru ca urmarea folosirii în procesul de 5 1 3
Grd II
producţie a unor ace strâmbe sau cu vărfurile bontite
F27- vătămare ca urmarea aglomerării spaţiilor de acces
EXECUTANT
(organizare necorespunzătoare a spaţiului de lucru – lipsa Invalid
4 4 4
spaţiului de depozitare pentru materia primă şi pentru grd III
produsele finite)
F28-vătămare ca urmarea omiterii poziţionării apărătorii de
Invalid
protecţie de la tija acului favorizând pătrunderea acului în 4 3 3
grd III
OMISIUNI degete
F29-vătămare ca urmarea neutilizării echipamentului de Invalid
6 1 3
protecţie din dotare Grd I

Nivelul de risc global al locului de muncă este:

29

r  R i i
0(7 x7)  0(6 x6)  0(5x5)  6(4 x4)  15(3x3)  5(2 x2)  3(1x1) 254
N rg  i 1
   3.097  3.5
29
0 x7  0 x6  0 x5  6 x4  15x3  5x2  3x1 82
ri 1
i
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă: „ CONFECŢIONER ASAMBLOR ARTICOLE TEXTILE”

6
NIVELURI PARŢIALE DE RISC

4 4 4 4 4 4
4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.097
3

2 2 2 2 2
2

1 1 1
1

0
F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29

FACTORI DE RISC
LEGENDǍ

F1- vătămare ca urmarea intervenţiei cu mâna sau cu diferite obiecte la organele maşinii în mişcare
F2-vătămare prin lovire, strivire degete membre superioare, din cauza antrenării acestora de cureaua
de transmisie a maşinii de cusut
F3-deces ca urmarea lovirii accidentale de către mijloacele auto care fac manevre în zona parcării,
sau ca urmarea oricărui accident survenit pe traseul de la domicilu la locul de muncă şi retur
F4-vătămare ca urmarea suprafeţei de deplasat care favorizează alunecarea, sau a stratului de gheaţă
din perimetru exterior clădirii în perioada de iarnă
F5-vătămare ca urmarea strivirii (înţepării) falangelor datorită introducerii acestora în zona de acţiune a acului
F6- vătămare ca urmarea intervenţiei/ascuţirii maşinii de croit înaintea decuplării acesteia de la reţeaua
electrică
F7-vătămare prin ardere ca urmarea neatenţiei în timpul folosirii maşinii de călcat
F8- deces ca urmarea electrocutării prin atingere directă a utilajelor de producţie alimentate la sursa de
curent electric (maşini electrice, maşini de călcat s.a
F9- deces ca urmarea insecurităţii în exploatare a maşinilor de călcat (improvizaţii la firul de alimentare)
F10- deces ca urmarea izbucnirii unui incendiu, datorită lăsării incorecte a maşinii de călcat în imediata
apropiere a unor materiale combustibile(resturi de textile, aţe, plastic, hârtie)
F11-afecţiuni respiratorii-curenţi de aer; variaţii de temperatură în funcţie de anotimp - afecţiuni respiratorii
F12- vătămare/afecţiuni oftalmologice ca urmarea iluminatului necorespunzător pâlpâiri sau lumină care nu
cade perpendicular pe suprafaţa de lucru
F13-afecţiuni ca urmarea efectului de strălucire a luminii
F14- deces ca urmarea unor calamităţi naturale – cutremur, furtuni, ploi torenţiale, tunete, fulgere, trasnete –
pericol de trăsnire
F15- vătămare ca urmarea neconcentrării/neatenţiei asupra sarcinii de muncă
F16- vătămare gravă ca urmare a neanunţării a coordonatorului activităţii de croitorie asupra apariţiei unor
deficienţe sau defecţiuni apărute pe parcursul procesului de muncă la utilaj
F17- vătămare gravă ca urmarea curăţării maşinii de şpănuit fără ca aceasta să fi fost deconectată de la
reţeaua electrică
F18-afecţiuni ca urmarea ·adoptării unor poziţii de lucru forţate, vicioase, cu presiuni pe articulaţii
F19 afecţiuni ca urmarea onorării unor lucrări în timp limită
F20-vătămare ca urmarea caracterul muncii care determină un nivel de stres prin monotonia/rutina
operaţiilor; stress ca urmarea volumului mare de sarcini ce trebuiesc onorate într-un interval de timp impus
F20- deces ca urmarea unor comenzi greşite/manevre greşite în îndeplinirea sarcinii de muncă datorită stării
de oboseală, boală sau pe fondul consumului de alcool sau datorită necunoaşerii exacte a sarcinilor de
muncă
F21- vătămare ca urmarea exploatării dotărilor din atelierul de croitorie fără apărătoarea de protecţie, sau cu
sistemele de protecţie dezactivate sau defecte.
F22-vătămare ca urmarea pornirii accidentale a maşinii în timp ce se umblă la mecanismul suveicii
F23- vătămare ca urmarea prinderii părului de pe capul confecţionerului şi antrenarea accidentală în
mişcarea de funcţionare a maşinii de cusut
F24- vătămare ca urmarea intervenţiei la utilaj pentru reparaţii în timpul funcţionării acesteia
F25-vătămare ca urmarea întreruperii accidentale a echipamentului de lucru ca urmarea folosirii în procesul
de producţie a unor ace strâmbe sau cu vărfurile bontite
F26- vătămare ca urmarea aglomerării spaţiilor de acces (organizare necorespunzătoare a spaţiului de lucru
– lipsa spaţiului de depozitare pentru materia primă şi pentru produsele finite)
F27-vătămare ca urmarea omiterii poziţionării apărătorii de protecţie de la tija acului favorizând pătrunderea
acului în degete
F28-vătămare ca urmarea neutilizării echipamentului de protecţie din dotare
PLAN DE PREVENŢE SI PROTECTIE
„ CONFECŢIONER ASAMBLOR ARTICOLE TEXTILE”

Loc de Măsuri Acţiuni in Persoana Obs./


Nr. Riscuri evaluate/ Măsuri de Termen de
muncă/ Măsuri tehnice Masuri organiz. igienico- scopul realizării desemnata cu Nivel de
crt. Factor de risc Fi alta natura realizare
post de lucru sanitare măsurii realiz. măsurii risc
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- acces direct
-parcurgerea
si imediat la
-folosirea instructajului
trusa de prim
-conformitate corectă a periodic de
-ascuţirea ajutor in -din. economie
F6- vătămare ca funcţională a maşinii de securitate şi
benzii tăietoare cazul apariţiei socială/coord.
urmarea maşinii de croit croit, pentru sănătate în
se face numai unor situaţii atelier de
Confecţioner intervenţiei/ascuţirii -revizii tehnice muncă
după oprirea de vătămări evitarea -permanent croitorie 4
1. asamblor maşinii de croit periotice -control
maşinii de croit accidentale îmbătrânirii -evaluatorul
articole textile înaintea decuplării efectuate de medical anual
fixă şi blocarea - asigurarea acesteia în desemnat al
acesteia de la personal sau periodic
contra pornirii în permanen. Fundaţiei ADV
reţeaua electrică autorizat în acest mod dacă starea de
accidentale a necesarului România
sens nejustificat sănătate a
standard al
lucrătorului o
truselor din
impune
dotare
2 Confecţioner F7-vătămare prin -maşina de călcat -buna - acces direct -folosirea -parcurgerea -permanent -din. economie 4
asamblor ardere ca urmarea trebuie să fie cunoştere a si imediat la corectă a instructajului socială/coord.
articole textile neatenţiei în timpul mereu în bună modalităţilor de trusa de prim maşinii de periodic de atelier de
folosirii maşinii de stare de manevrare a ajutor in călcat securitate şi croitorie
călcat funcţionare (să maşinii de cazul apariţiei sănătate în -evaluatorul
nu prezinte risc călcat unor situaţii muncă desemnat al
de funcţionare (personal de vătămări -control Fundaţiei ADV
/inadvertenţe instruit) accidentale medical anual România
tehnice) -corectă şi - asigurarea sau periodic
sigură în permanen. dacă starea de
pozionare a a necesarului sănătate a
maşinii de standard al lucrătorului o
călcat pe masa truselor din impune
de călcat dotare
folosind
socluri necomb,
evitând astfel
pericolul de
incendiu
3, F8- deces ca -este interzis - este interzis - acces direct - este interzis -parcurgerea -permanent -din. economie 4
urmarea angajaţilor să să se lucreze si imediat la lucrătorilor să instructajului socială/coord.
electrocutării prin lucreze cu fierul cu fierul de trusa de prim umble cu periodic de atelier de
atingere directă a de călcat electric călcat electric ajutor in mâinile ude securitate şi croitorie
utilajelor de atunci când fără a avea sub cazul apariţiei în timpul sănătate în -evaluatorul
producţie acesta are picioare un unor situaţii deservirii muncă desemnat al
alimentate la sursa efectuate grătar de lemn de vătămări Echipament. -control Fundaţiei ADV
de curent electric modificări la sau un covor accidentale de muncă medical anual România
(maşini electrice, instalaţia electroizolant. - asigurarea acţionate sau periodic
maşinii de călcat electrică sau alte în permanen. electric, dacă starea de
s.a) improvizaţii. a necesarului precum şi la sănătate a
-maşinile de standard al folosirea intre lucrătorului o
călcat vor avea truselor din rupatoarelor impune
cordonul de dotare de curent
alimentare protej electric
at corespunzător; -scoaterea
se interzice sau introduce
utilizarea rea în priză
cordoanelor a maşinii de
asamblate din călcat se va
mai multe bucăţi face numai
sau cu statul cu ajutorul
izolant deteriorat fişei de
-angajaţii vor curent
urmări ca talpa (ştecherului);
cu carcasa şi -este interzis
mânerul fierului să se tragă
de călcat sa fie de cordon, ci
bine asamblate numai de
-este interzis să stecher cu o
se lucreze cu mână, şi cu
fierul de călcat cealaltă se va
electric care are ţine de corpul
manerul de prizei
manevrare -este interzis
deteriorat să se lucreze
cu fierul de
călcat electric
care are
manerul de
manevrare
deteriorat
- acces direct
-parcurgerea
F16- vătămare si imediat la
- angajatul va instructajului
gravă ca urmare a -coordonatorul trusa de prim
informa imediat periodic de
neanunţării a activităţii de ajutor in -dir. economie
coordonatorul securitate şi
coordonatorului croitorie are cazul apariţiei socială/coord.
activităţii sănătate în
activităţii de unor situaţii atelier de
Confecţioner obligativitatea despre starea muncă
croitorie asupra de vătămări -permanent croitorie 4
4. asamblor supravegherii în tehnică a -control
apariţiei unor accidentale -evaluatorul
articole textile permanenţă a echipamentului medical anual
deficienţe sau - asigurarea desemnat al
tehnic şi sau periodic
defecţiuni apărute conformităţii în permanen. Fundaţiei ADV
eventualele dacă starea de
pe parcursul utilajelor a necesarului România
deficienţe sau sănătate a
procesului de standard al
defecţiuni lucrătorului o
muncă la utilaj truselor din
impune
dotare
- acces direct
-parcurgerea
si imediat la
instructajului
F22- vătămare ca trusa de prim
periodic de
urmarea exploatării ajutor in -urmărirea în -dir. economie
securitate şi
dotărilor din - impunerea cazul apariţiei permanenţă socială/coord.
sănătate în
atelierul de croitorie - dotarea corectă obligativităţii unor situaţii a echipării atelier de
Confecţioner muncă
fără apărătoarea de a echipamentelor de folosire de vătămări mijloacelor -permanent croitorie 4
5. asamblor -control
protecţie, sau cu cu componente corespunz. a accidentale de producţie -evaluatorul
articole textile medical anual
sistemele de de protecţie echipamentelor - asigurarea cu dispozitive desemnat al
sau periodic
protecţie de muncă în permanen. de protecţie Fundaţiei ADV
dacă starea de
dezactivate sau a necesarului conforme România
sănătate a
defecte standard al
lucrătorului o
truselor din
impune
dotare
6. Confecţioner F27- vătămare ca - este interzisă - acces direct - -parcurgerea -permanent -dir. economie 4
asamblor urmarea depozitarea, pe si imediat la culoarele de instructajului socială/coord.
articole textile aglomerării spaţiilor căile de trusa de prim trecere periodic de atelier de
de acces acces, a ajutor in din incinta at securitate şi croitorie
(organizare materialelor, cazul apariţiei elierului sănătate în -evaluatorul
necorespunzătoare materiilor prime unor situaţii trebuie să muncă desemnat al
a spaţiului de lucru (piese croite) de vătămări ramână în -control Fundaţiei ADV
– lipsa spaţiului de sau a pieselor accidentale permanenţă medical anual România
depozitare pentru finite - asigurarea libere pentru sau periodic
materia primă şi în permanen. evitarea dacă starea de
accidentelor
a necesarului şi pentru
sănătate a
pentru produsele standard al evacuarea
lucrătorului o
finite) truselor din rapidă in
impune
dotare diferite situaţii
de urgenţă
2.3.6 Interpretarea rezultatelor evaluării

Nivelul de risc global calculat pentru locul de „ CONFECŢIONER ASAMBLOR ARTICOLE


TEXTILE” este egal cu 3,097, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc
mic spre mediu, el nedepǎşind limita maximǎ acceptabilǎ ( 3,5 ).

Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 29 factori de
risc identificaţi numai 6 depăşesc, ca nivel parţial de risc valoarea 3, acesta încadrându-se în categoria
factorilor de risc mediu

Factorii de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:


 F6- vătămare ca urmarea intervenţiei/ascuţirii maşinii de croit înaintea decuplării acesteia de la
reţeaua electrică
 F7-vătămare prin ardere ca urmarea neatenţiei în timpul folosirii maşinii de călcat
 F8- deces ca urmarea electrocutării prin atingere directă a utilajelor de producţie alimentate la
sursa de curent electric (maşini electrice, maşinii de călcat s.a)
 F16- vătămare gravă ca urmare a neanunţării a coordonatorului activităţii de croitorie asupra
apariţiei unor deficienţe sau defecţiuni apărute pe parcursul procesului de muncă la utilaj
 F22- vătămare ca urmarea exploatării dotărilor din atelierul de croitorie fără apărătoarea de
protecţie, sau cu sistemele de protecţie dezactivate sau defecte
 F27- vătămare ca urmarea aglomerării spaţiilor de acces (organizare necorespunzătoare a
spaţiului de lucru – lipsa spaţiului de depozitare pentru materia primă şi pentru produsele finite)

Pentru diminuarea sau eliminarea acestui factor de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în „Planul de preventie si protectie pentru locul
de munca analizat – CONFECŢIONER ASAMBLOR ARTICOLE TEXTILE

În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după
cum urmează:
 34,48 %, factori proprii mijloacelor de producţie/ echipamente de muncă;
 13,79 %, factori proprii mediului de muncă;
 20,78 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 31,03 %, factori proprii executantului.

Din analiza „Fişei de evaluare” se constată că 58,62 % dintre factorii de risc identificaţi pot avea
consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCǍ
LOCUL DE MUNCĂ: „CONFECŢIONER ASAMBLOR ARTICOLE TEXTILE
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,097 < 3.50

12

S-ar putea să vă placă și