Sunteți pe pagina 1din 12

SANTURI SI RIGOLE CAROSABILE ( PT.4.

16 )

1.SCOP

Procedura descrie activitatile si responsabilitatile privind realizarea santurilor si rigolelor carosabile..

2. DOMENIU DE APLICARE

Se aplica in cadrul SC DRUMURI SI PODURI MURES SRL la realizarea santurilor si rigolelor


carosabile.

3. DEFINITII / PRESCURTARI

SDV – Scule,Dispozitive si Verificatoare


DMM – Dispozitive de Masurare si Monitorizare
FCC – Fisa Control Calitate
PV – Proces Verbal
PCCVI – Plan de Control Calitate Verificari si Incercari
PSI – Prevenirea si Stingerea Incediilor
AQ – Asigurarea Calitatii
MMI – Mijloace de Masurare si Incercare
PFB – Produs Furnizat de Beneficiar

4. RESPONSABILITATI

Director General
- aproba comenzile contractate de aprovizioane
- aproba planurile calitatii si instructiunile de inspectie si incercare avizat de
responsabilul cu calitatea
- aproba programul de audit intern
- stabileste impreuna cu ceilalti membrii ai conducerii societatii cerintele standard de
pregatire teoretica si practica pentru toate locurile de munca din unitate
- aproba toate documentele privind instruirea si perfectionarea personalului

Maistru
- primeste spre analiza si procesare cererile de oferta, comenzile si specificatiile tehnice
transmise de potentialii beneficiari
- intocmeste proiecte de oferta
- intocmeste programarea lunara a lucrarilor
- supune spre aprobare Manager tehnic proiectul de contract, dupa care il transmite
beneficiarului
- avizeaza nominalizarea pe lucrare a sefului punctului de lucru
- verifica continutul, completudinea datelor din documentatia tehnica de executie,
avizele, aprobarile proiectantului si ale specialistilor verificari de proiecte atestati
conform regulamentelor in vigoare
- verifica si avizeaza proecte tehnologice, proiectele de organizare si graficele de
executie a lucrarilor
- urmareste permanent stadiul tehnic si calitativ de realizare a lucrarilor cu inscrierea
datelor obtinute si concluziilor in registrul de evidenta alucrarilor.Tine sub control si
gestioneaza acest document.
- Asigura pentru personalul din subordine fisele tehnologice, proiectele de executie si
caietele de sarcini necesare executarii lucrarilor de montaj si reparatii
- Asigura elaborarea planurilor calitatii sau a procedurilor, instructiunilor de inspectie
si incercare documente
- Asigura participarea personalului din subordine la efectuarea inspectiei la primire
prin comisiile de receptie
- Anunta din timp beneficiarul pentru participarea acestuia la punctele de verificare
prevazute in planurile calitatii
- Emite ordinul de incepere a lucrarilor aprobat de Manager Tehnic
- Trasnmite punctelor de lucru ordinul de incepere al lucrarilor,aprobat,impreuna cu
contractul,proiectul de executie
- Participa la identificarea cauzelor ce determina aparitia neconformitatilor si dispune
personalului din subordine rezolvarea acestora conform solutiilor adoptate
- Aproba solutii stabilite prin rapoartele de neconformitate
- Raspunde de instruirea auditorilor si calificarea acestora
- Analizeaza rapoartele de audit si observatiile rezultate,informeaza conducerea despre
stadiul implementarii actiunilor corective rezultate

Sef Serviciu Tehnic – Productie

- raspunde de preluarea frontului de lucru


- coordoneaza organizarea si asigurarea desfasurarii lucrarilor de executie contractate
- nominalizeaza pe seful punctului de lucru cu acordul Sefului Compartimentului
Tehnic conform H.G. 731/91
- asigura la punctul de lucru toate documentele,materialele,utilajele si mijloacele de
masurare si incercare necesare inceperii si derularii executiei lucrarilor

Sef punct de lucru (Sefii Diviziilor)

- asigura activitatea de preluare a frontului de lucru si semnarea P.V. de predare-


primire front
- asigura la lucrare,personal muncitor calificat si instruit
- urmareste si asigura la punctul de lucru,toate materialele necesare,identificabile si cu
acte de calitate insotitoare
- raspunde de realizarea,la punctul de lucru, a conditiilor prealabile necesare inceperii
executiei
- asigura insusirea si respectarea documentatiei tehnico-economica aplicabila,a
procedurii tehnice aplicabile si PCCVI
- raspunde de realizarea lucrarilor si verificarea calitatii acestora
- asigura convocarea factorilor implicati si respectarea semnificatiei punctelor de
control stabilite in PCCVI aprobat
- notifica operativ beneficiarului despre orice neconformitate identificata la PFB
inclusiv la documentele insotitoare
- completeaza pe parcursul executie si la receptie, FCC aferent si restul inregistrarilor
ce atesta calitatea lucrarilor
- raspunde de asigurarea tuturor conditiilor si respectarea prevederilor legale privind
protectia muncii si PSI
- asigura conditiile si participa la receptia finala a lucrarilor terminate
- asigura toate conditiile pentru efectuarea verificarilor de catre Consilier Tehnic si
rezolva observatiile emise de aceasta
- transmite la Serv. Comercial-Aprovizionare propunerile pentru materialele si
prefabricatele necesare a fi aprovizionate sub forma listelor e materiale
- verifica continutul comenzilor si contractelor de aprovizionare privind
completitudinea datelor de aprovizionare inscrise
- participa la analiza neconformitatilor si propun solutii pentru rezolvarea acestora
- raspund la realizarea la termen a actiunilor corective initiate in zonele lor de
activitate
- propun conducerii societatii sau responsabilului de calitatea initierea de actiuni
corective in zonele lor de activitate
- asigura intretinerea si exploatarea dispozitivelor,verificarea periodica a utilajelor de
ridicat

Serv. Comercial Aprovizionare

- analizeaza oferte tehnice ale utilajelor dispozitivelor si sculelor speciale


prefabricatelor materialelor transmise de subcontractanti
- asigura participarea personalului de subordine la comisiile de receptie
- centralizeaza listele de materiale primite de la santier si sectii, si alte servicii
- intocmeste documente de aprovizionare (comenzi,contracte etc)
- asigura depozitarea produselor neconforme in spatii special amenajate pentru a evita
utilizarea lor din neglijenta
- face parte din comisia de receptie, si daca este cazul ia masuri pentru inlaturarea
neconformitatilor

Managementul Calitatii (Coordonator MC)

- analizeaza si avizeaza din punct de vedere AQ procedura tehnica si PCCVI pe lucrare


- elaboreaza,difuzeaza,modifica si controleaza retragerea din uz a documentelor din
cadrul SC DRUMURI SI PODURI MURES SRL
- participa la punctele de control stabilite la avizarea PCCVI
- efectueaza audit si inspectii AQ asupra mediului de aplicare a prevederilor procedurii
tehnice si PCCVI aprobate
- urmareste rezolvarea actiunilor corective emise ca urmare a auditurilor interne sau
externe,ale beneficiarului si organelor legale de control
- emite, tine sub control si confirma inchiderea RNC conform prevederilor procedurii
de sistem “NECONFORMITATI”
- verifica la terminarea lucrarii, inregistrarile de calitate emise si participa la
activitatile de receptie finala
- evalueaza si avizeaza planurile calitatii
- obtine avizul beneficiarilor pentru planurile calitatii, atunci cand este prevazut in
contract
- coordoneaza periodic modul de depozitate al materialelor si echipamentelor
- instruieste gestionarii depozitelor de materiale privind inspectia la primirea
materialelor si conditiilor impuse de depozitarea acestora
- controleaza periodic modul de depozitare al materialelor si echipamentelor in depozit
- intocmeste si desfasoara programul de instruire in domeniul calitatii
- intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la instruirea in domeniul calitatii

Responsabil Controlul Calitatii

- efectueaza controale si inspectii conform PCCVI pe lucrare


- controleaza prin sondaj activitatea de predare primita a frontului de lucru
- identifica deficientele produselor/serviciilor.Emite si proceseaza RNC pentru
produsele/serviciile neconforme
- confirma calitatea lucrarilor in inregistrarile de calitate pe faze de lucrari

Laborant

- efectueaza analizele si testarile solicitate de executanti si Responsabil Controlul


Calitatii
- preveleaza probe pentru produsele utilizate la lucrare

Depozite (Gestionar)

- raspunde de receptia,depozitarea si conservarea materialelor conform prevederilor


procedurii de sistem, “Manipularea si depozitarea produselor” instructiunilor proprii
si ale furnizorilor
- asigura livrarea materialelor conform solicitarilor santierului, cu copii dupa
inregistrarile de calitate insotitoare
- gestionarea documentelor de calitate insotitoare ale materialelor (certificate de buna
calitate,buletine de analiza) si conserva datele de identificare ale materialelor conform
procedurii de sistem de “Identificarea si trasabilitatea ”
- este responsabil de identificarea materialului neconform si izolarea acestuia pana la
rezolvarea neconformitatii
DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMA DE SCHEMA LOGICA

Start Proces

Sef Punct de Lucru asigura Instructiuni pentur asigurarea


conditiile prealabile generale Conditiilor prealabile generale
pentru executia lucrarii 751-00-01

Sef Punct de Lucru instruieste personalul


executant cu privire la instructinile specifice de protectia Ordinul MLPAT nr.9/N
muncii si PSI indicate de Ordinul MLPAT nr.9/N/15.03.93 15.03.93
P.V. de trasare
si Ordinul MLPAT Trasarea lucrarilor
nr.20/N/11.09.94
Executie sapatura

Executie rigola carosabila

Executie santuri dalate

Folosirea impietruirii vechin in fundatie

Receptia lucrarii P.V. de Receptie Calitativa

Stop Proces
6.2 DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMA TEXT

PICHETAREA LUCRARILOR

Pichetarea lucrarilor consta in materializarea axei si limitele fundatiilor sau a amprizelor


lucrarilor,in functie de natura acestora,legate de axul pichetat al drumului precum si de
implementarea unor repere de nivelment in imediata apropiere a lucrarilor.
Pichetarea se face de catre Antreprenor pe baza planurile de executie,pe care le va respecta intocmai
si se aproba de catre Inginer consemnandu-se in registrul de santier.

EXECUTIA SAPATURILOR

Sapaturile pentru santuri si rigole vor fi executate cu respectarea stricta a cotei,pantei si a profilului
din plansele cu etalii de executie (latimea fundului,inaltimea si inclinarea taluzelor) precum si a
amplasamentului acestora fata de axul drumului sau de muchia taluzelor si in cazul santurilor de
garda.Sapaturile vor fi executate pe cat posibil pe uscat.Daca ete cazul de epuismente acestea cad in
sarcina Antreprenorului in limitele stabilite prin caietul de sarcini speciale.
Pamantul rezultat din sapatura va fi evacuat si pus in depozitul aprobat de Inginer la distanta ,care
nu va putea depasi 1 km decat in cazul unor prevederi in acest sens in caietul de sarcini de prescriptii
speciale.

MONTAREA COFRAJELOR

Activitatile legate de cofrarea in vederea betonarii presupun o serie de etape,astfel :


- confectionarea cofrajelor
- depozitarea si receptia cofrajelor
- pregatirea lucrarii
- montarea cofrajelor
- verificarea calitatii si receptia lucrarilor de cofraje

CONFECTIONAREA COFRAJELOR

Cofrajele se pot confectiona din lemn sau produse pe baza de lemn,metal sau produse pe baza de
polimeri.materialele utilizate pentru cofrare la fundatii,in general,sunt :
- panouri de cofrag cu astereala din scanduri de rasinoase (refolosibile)
- scanduri rasinoase si lemn rotund
- cuie pentru constructii si sarma din otel moale,neagra 2-3 mm
- agent de decofrare (DECOFROL)
Pentru fundatii la adancimi mari,se utilizeaza si panouri metalice cu sustinere aferenta.Cofrajele
se confectioneaza in atelierul de productie industriala sau direct pe santier,in baza unui proiect
tehnologic care va cuprinde detalii pentru fiecare piesa componenta si care trebuie sa raspunda
cerintelor documentatiei tehnice de baza si situatiei reale din teren (ex. Pozitia armaturilor deja
montate.)
Pentru confectionarea cofrajelor este necesara o dotare minima a atelierului a atelierului sau a
punctelor din santier cu masini,SDV-uri si MMI-uri (masini de
taiat,geluit,faltuit,boloboc,echere,sabloane,furtune de nivel,rulete,etc).Pe baza detaliilor din
proiectul tehnologic se confectioneaza tipare sau sabloane care se preasambleaza pe o platforma
plana in atelier sau in santier,pentru a verifica gradul de precizie al alinierii panourilor si al
contactului cu elemente si sustinerile.
Abterile limita admise la confectionarea panourilor de cofrag sunt :
- 4 mm la lungimea panourilor
- 3 mm la latimea panourilor
Cofrajele utilizate sunt in general,demontabile,stationare ( refolosibile la un anumit numar de
turnari) si fixe,ce se confectioneaza la locul de montare pentru completarea conturului suprafetei
plane.
Elementele metalice de prindere si legare a cofrajelor (tiranti,ancore,buloane,piulite) se pot
confectiona in atelier sau prin comanda la diversi furnizori.

DEPOZITAREA SI RECEPTIA COFRAJELOR

Manipularea ,transportul si depozitarea cofrajelor se va realiza in conditii optime astfel incat sa se


evite deformarea si degradarea lor.
La depozitarea cofrajelor se interzice asezarea acestora direct pe pamant sau pe alte materiale.
Depozitarea se efectueaza pe grinzi de beton sau profile metalice.
Receptia cofrajelor confectionate se efectueaza de catre seful punctului de lucru si seful echipei de
dulgheri urmand :
- forma ,dimensiunile si gradul de finisare
- etanseitatea,stabilitatea si rezistenta confectiilor
- numerotarea cu ordine de montaj (daca este cazul)
Aceasta activitate si concluziile rezultate se inscriu de seful punctului de lucru in FCC deschis pe
lucrare.

PREGATIREA LUCRARII

Inainte de montarea cofrajelor se verifica conditiile legate de suprafata betonata anterior (beton
egalizare,trepte,socluri,etc) si anume:
- gradul de finisare si curatenie
- cote de nivel si dimensiuni in plan
- pozitia armaturilor,a benzilor de etanseitate rost
- existenta P.V. de receptie calitativa pentru armatura,piese inglobate (buloane)
conform documentatiei

Proiectul tehnologic de montare a cofrajelor trebuie sa contina precizari privind :


- lucrarile pregatitoare
- fazele de montaj
- pozitia rosturilor
- necesarul de dizpozitive de cofrare si sutinere
- forta de munca si scule si unelte necesare

MONTAREA COFRAJELOR
Montarea cofrajelor va cuprinde,in general ,urmatoarele operatii :
- trasarea pozitiei cofrajelor
- asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor
- verificarea si corectarea pozitiei panourilor
- incheierea,legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor

In cazul in care elementele de sustinere ale cofrajelor ce urmeaza a se monta,rezuma direct pe


terenul de fundare prin proiectul tehnologic si la montaj se va asigura repartizarea solicitarilor
tinand cont de gradul de compactare si posibilitate de inmuiere,astfel incat sa se evite producerea
tasarilor.

VERIFICAREA CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR DE COFRARE

Verificarea montajului cofrajelor este efectuata de seful punctului de lucru urmarand in


succesiunea fazelor si la final :
- cotele de montaj in plan orizontal si vertical fata de proiect
- distanta fata de pozitia armaturilor pentru acoperirea cu beton
- pozitia corecta a armaturilor si a pieselor inglobate
- etanseitatea cofragului pentru a nu avea pierderi ale laptelui de ciment la turnare
- stabilitatea si rezistenta ansamblului pentru a nu permite deplasari sau deformari in
timpul turnarii
- abaterile dimnesiunilor elementelor cofragului si ansamblul fata de tolerantele din
indicativ NE 012-99

Toate verificarile si concluziile acestora sunt consemnate de seful punctului de lucr in FCC-ul
aferent si P.V. de receptie calitativa document ce poate fi confirmat de CTC si reprezentantul
beneficiarului in functie de punctele de control stabilite in PCCVI-ul aprobat.

MATERIALE PENTRU BETOANE

a.) Cimenturi

La prepararea betoanelor de ciment rutier se vor utiliza urmatoarele sortimente de cimenturi :


- ciment pentru drumuri si piste de aeroporturi, conform STAS 10092-78
- ciment Portland P 45, conform STAS 388 – 80
- ciment Portland P 40, conform STAS 388 – 80

Cinditiile tehnice de receptie,livrare si control ale cimentului trebuie sa corespunda preverilor


standardelor respective.
In timpul transportuluide la fabrica la santier (sau depozit intermediar), manipualrii si depozitarii
pe santier,cimentul va fi ferit de umezeala si impurificari cu corpuri straine.
Depozitarea cimentului se face numai dupa constatarea existentei certificatului de calitate.
Durata de depozitare a cimentului nu va depasi 45 de zile de la data de expedierii de producator.
Cimentul ramas in depozit timp mai indelungat, nu va putea fi intrebuintat decat dupa verificarea
starii de conservare si a rezistentelor mecanice la 2 (7) zile.
Cimenturile care vor prezenta rezistente mecanice inferioare limitelor prescrise marcii
respective,vor fi declasate si utilizate corespunzator.
Cimentul care se constata ca s-a alterat se va evacua fiind interzis a fi utilizat la prepararea
betoanelor sau a mortarelor.Evacuarea lui se va face pe cheltuiala Antreprenorului.

b.) Agregate

Pentru prepararea mortarelor si a betoanelor de ciment se folosesc :


- agregate naturale - nisip natural 0-3;3-7 sau 0-7
- balast pentru betoane 0-31 sau 0-71 mm
Sau - agregate concasate - nisip de concasaj 0-3;3-8 sau 0-8
- piatra sparta 8-25 sau 8-40 mm
Agregatele trebuie sa provina din roci stabile ,nealterabile la aer,apa sau inghet ,se interzice
folosirea agregatelor provenite din roci alterate.
Agregatele trebuie sa fie inerte si sa nu conduca la efecte daunatoare asupra cimentului folosit
la prepararea betonului sau mortarului.
Nisipul trebuie sa fie aspru la pipat.
Nisipul de mare se va putea folosi numai pe baza de prescriptii speciale.
Sorturile de agregate trebuie sa fie caracterizate prin granulozitate continua,iar continutul in
granule care trec,respectiv raman pe ciururile sau sitele ce delimiteaza sortul nu trebuie sa
depaseasca 10% dimensiunea maxima a granulelor ce raman pe ciurul superior nu trebuie sa
depaseasca 1,5 d max.
Agregatele se vor aproviziona din timp in depozite pentru a se asigura omogenitatea si constata
calitatii acestor materiale.Aprovizionarea se va face numai dupa ce analizele de laborator au
aratat ca acestea sunt corespunzatoare.
Depozitarea se va face pe platforme amenajate separat pe sorturi si pastrate in conditii care sa le
fereasca de impurificare.
Controlul calitatii agregatelor de catre Antreprenor se face in conformitate cu prevederile
tabelului 19.
Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel :
- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor
- intr-un registru rezultatele determinarilor efectuate de laborator

b.) Apa

Apa utilizata la prepararea betoanelor si mortarelor poate sa provina din reteaua publica
sau din alta sursa,dar in acest din urma caz trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute .
Modelele de determinare sunt reglementate prin STAS 790.Verificarea se va face de catre un
laborator de specialitate la inceperea lucrarilor.
In timpul utilizarii pe santier se va evita ca apa sa se polueze cu detergenti ,materii
organice,uleuri vegetale,argile,etc.
Prepararea betonului

Betonul va fi fabricat mecanic prin amestecul simultan al tuturor constituentilor in malaxorul


betonierei.
Agregatele vor fi introduse in betoniera in ordinea urmatoare :
- agregatele cu cele mai mari dimensiuni;
- cimentul
- nisipul
- agregatele de cele mai mici dimensiuni
- apa
Duratele maximale nu trebuie sa depaseasca de 3 ori duratele minimale.
La betoanele de clasa C8/10,cantitatea de apa introdusa in betoniera vva fi determinata tinand
cont de umiditatea nisipurilor si agregatelor,care va trebui sa fie masurate cel putin o data pe zi.
Modul de transport al betoului pe santier va trebui supus aprobarii Inginerului inainte de
executie.

PUNEREA IN OPERA A BETONULUI

Betoanele curente sunt puse in opera prin batere sau vibrare,conform prescriptiilor caietului de
sarcini speciale.
Betonul trebuie pus in opera inainte de a incepe priza,Inginerul va fixa un interval maxim de timp
pentru punerea in opera a betonului dupa fabricarea acestuia.Betonul care nu va fi pus in opera
in intervalul stabilit sau la care se va dovedi ca a inceput priza,va fi indepartat din santier.
Betonul trebuie sa fie ferit de segregatii in momentul punerii in opera.Daca in timpul
transportului nu a fost amestecat el poate sa fie amestecat manual la locul de folosire inainte de
turnare.
Daca este cazul,caietul de sarcini speciale va indica betoanele care trebuie sa fie puse in opera prin
vibrare si modul cum trebuie sa fie facuta aceasta operatiune.
La reluarea betonarii,suprafata betonului intarit este ciupita daca este cazul si bine
curata.Suprafata este abundent udata astfel ca vechiul beton sa fie saturat inainte de a fi pus in
contact cu betonul proaspat.
Paramentele necofrate trebuie sa prezinte formele si pozitiile prevazute in desenele de executie.Ele
vor fi reglate si finisate in timpul turnarii fara aport de beton dupa inceperea prizei si fara aport
de mortar.Orice aport de beton efectuat pentru a obtine corectia geometrica a suprafetei va fi
vibrat cu aceleasi mijloace cu care a fost vibrat betonul de dedesubt,daca aceasta din urma a fost
pus in opera prin vibrare.
Prin caietul de sarcini speciale sau in lipsa acestuia,Inginerul , se va stabili tinand seama de
situatia lucrarilor,de grosimea lor si natura cimentului folosit,temperaturile sub care turnarea
betonului este interzisa sau nu este autorizata decat sub rezerva folosirii mijloacelor si procedeelor
care previn degradarile de inghet.
Aceste mijloace,fie ca sunt stabilite prin caietul de sarcini speciale,fie ca sunt convenite pe santier
cu acordul inginerului,trebuie sa mentina in toate punctele betonului o temperatura de cel putin _
10 grade C timp de 72 de ore.
Cand este posibil sa se reia turnarea betonului intrerupta datorita frigului va trebui,in prealabil
,sa se demoleze betonul deteriorat si apoi sa se aplice masurile.
Antreprenorul va trebui sa ia masurile necesare pentru ca temperatura betonului in cursul
primelor ore sa nu depaseasca 35 grade C.Un numar oarecare de precautiuni elementare vor fi
luate in acest scop,ca :
- temperatura cimentului nu trebuie sa depaseasca 40 grade C;
- utilizarea apei reci;
- evitarea incalzirii agregatelor la soare prin acoperire;
- protectia beotnului proaspat turnat impotriva insolatiei;
Daca aceste precautiuni nu permit sa se mentina temperatura betonului sub 35 grade C,inginerul
va intrerupe betonarea.
Dupa terminarea prizei,suprafetele de beton se trateaza prin stropire cu apa,Inginerul va stabili
durata tratarii pentru fiecare parte a lucrarii in functie de calitatea betonului si conditiile
climatice.

INCERCAREA SI CONTROLUL BETOANELOR

In scopul de a verifica corectitudinea fabricarii betonului,inginerul poate,in orice moment,sa


ordone incercari de control.
Pentru controlul rezistentelor la lucrarile cu cantitati importante de betoane,va fi prelevat,pentru
fiecare parte din executie,la iesirea din betoniera sau din malaxor si de fiecare data inginerul o va
considera necesar,un minim de 12 probe in vederea urmatoarelor incercari :

La 7 zile La 28 de zile
- compresiune 3 3
- intindere 3 3

Daca incercarile la 7 zile conduc la rezistente inferioare rezistentelor corespunzatoare acestei


varste.Inginerul va trebui sa opreasca lucrarile de betonare,convenindu-se pentru ameliorarea
calitatilor materialului sau a conditiilor de fabricatie (sau unele si altele) si de a proceda la o noua
incercare de a relua lucrarile de betonare.
Ramane la latitudinea inginerului de a decide daca,tinand seama de rezultatele obtinute,de
destinatia lucrarii si de conditiile sale ca si de toate elementele de apreciere de care
dispune,lucrarea astfel executata poate sa fie acceptata,trebuie sa fie modificata si consolidata.El
poate subordona acceptarii sale,lucrarea sau parti de lucrare in cauza,cu o refacere la un cost
total care poate sa atinga 20%.
Daca rezistentele obtinute la 28 de zile sunt considerate neacceptabile,inginerul va putea sa ordone
demolarea lucrarii sau o parte din lucrarea in cauza pe cheltuiala Antreprenorului.

EXECUTIE SANTURI DALATE

Executie strat drenant din nisp

- manipularea nisipului la locul de punere in opera


- asternerea materialului in strat uniform
- baterea stratului de nisip cu MAI-ul de mana
Montarea pereu din dale prefabricate 50x50x8
- transportul dalelor la locul montarii pe marginea talazului
- asezarea dalelor de ghidare amenajarea suprafetei patului suport
- asezarea dalelor la sfoara si fixarea lor
Rostuirea pereu din dale prefabricate :
- curatirea rosturilor
- compactarea rosturilor cu nisip si baterea lui cu vergele
- rostuirea propriu-zisa cu mortar de ciment ,indesarea cu mistria,netezirea fetei
vazute si indepartarea materialului ramas in exces
- finisarea fetei vazute

Receptia lucrarii se efectueaza cand toate etapele lucrarii si verificarile sunt efectuate in
conformitate cu prevederile proiectului de executie.

S-ar putea să vă placă și