Sunteți pe pagina 1din 20

PROPUNERE TEHNICĂ

SERVICII PROIECTARE

Servicii de proiectare faza PT+ DE, DAAA, asistenta tehnica


din partea proiectantului si executie de lucrari la obiectivul
„CONSTRUIRE POD PESTE CRISUL BAITA DE PE ALEEA
MIRON POMPILIU STEI” in Orasul Stei, judetul Bihor

Beneficiar: ORASUL STEI Pag. 1 din 20


Cuprins
1.1. Modul de preluare a documentaţiei, elaborate la faza SF, de la Autoritatea Contractanta, cu enumerarea
documentelor care vor fi obligatoriu preluate si sunt absolut necesare elaborării proiectului tehnic si a documentaţiilor necesare,
perioada alocata pentru aceasta activitate conform graficului de prestare (ora, ziua, luna si numărul acestora) precum si
nominalizarea personalului responsabil cu aceasta activitate; 3
1.2. Modul de verificare a studiilor de teren cu nominalizarea personalului responsabil cu aceasta activitate,
precum si perioada alocata pentru aceasta activitate conform graficului de prestare (ora, ziua, luna si numărul acestora); 3
1.3. Modul de elaborare a proiectului tehnic, verificarea interna a proiectului, tipărirea pârtilor scrise si
desenate, semnarea si stampilarea, enumerarea documentelor cuprinse in proiectul tehnic, nominalizarea personalului
responsabil cu aceasta activitate, perioada alocata pentru aceasta activitate conform graficului de prestare (ora, ziua, luna si
numărul acestora), numărul exemplare originale in care se elaborează, predarea către verificatori tehnici atestati in vederea
verificării acestuia; 3
1.3.1. Modul de elaborare a antemasuratorilor si a listelor de cantitati, verificarea acestora si tipărirea acestora,
semnarea si stampilarea, enumerarea documentelor componente, nominalizarea personalului responsabil cu aceasta
activitate, perioada alocata pentru aceasta activitate conform graficului de prestare (ora, ziua, luna si numărul acestora),
numărul de exemplare originale in care se elaborează si înaintarea acestuia Autorităţii contractante; 6
1.3.2. Modul de elaborare a pieselor desenate 7
1.3.3 Modul de tipărire a partilor scrise si desenate, semnarea si stampilarea si predarea la verificator 9
1.4 Verificarea Tehnica a Proiectului de către un Verificator Autorizat in conformitate cu prevederile legale. 9
1.5 modul de elaborare a documentaţiilor pentru obţinerea avizelor si acordurilor, verificarea interna a
documentaţiilor, tipărirea pârtilor scrise si desenate, semnarea si stampilarea, enumerarea documentatelor cuprinse in
documentaţii, nominalizarea personalului responsabil cu aceasta activitate, perioada alocata pentru aceasta activitate conform
graficului de prestare (ora, ziua, luna si numărul acestora), numărul de exemplare originale in care se elaborează si înaintarea
acestuia Autorităţii contractante, în vederea obţinerii avizelor si acordurilor necesare pentru elaborarea documentaţiei tehnice
pentru obţinerea autorizaţiei de construire; 10
1.6 modul de elaborare a DTAC, verificarea interna a documentaţiei, tipărirea pârtilor scrise si desenate,
semnarea si stampilarea, enumerarea documentelor cuprinse in DTAC, nominalizarea personalului responsabil cu aceasta
activitate, perioada alocata pentru aceasta activitate conform graficului de prestare (ora, ziua, luna si numărul acestora),
numărul de exemplare originale in care se elaborează, predarea către verificatori tehnici atestati in vederea verificării acestuia
si înaintarea acestuia Autorităţii contractante 12
1.7 Modul de rezolvare a problemelor care pot surveni in teren, pe parcursul execuţiei lucrărilor de
construcţie (nepotrivirea detaliilor de execuţie cu terenul, apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la elaborarea
proiectului, etc.), descrierea riscurilor posibile in aplicarea proiectului pe teren precum si nominalizarea personalului responsabil
de aceasta activitate;modul de acordare a asistentei tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor, participarea la verificarea lucrărilor
care devin ascunse, participarea la fazele determinante, participarea la recepţia la terminarea lucrărilor si descrierea atribuţiilor
proiectantului la aceasta etapa, participarea la recepţia finala a lucrărilor si descrierea atribuţiilor proiectantului la aceasta
etapa, precum si nominalizarea personalului responsabil cu aceste activitati. Modul de elaborare a documentaţiei privind
postutilarizarea construcţiei precum si nominalizarea personalului responsabil cu aceste activitati. 14
2.1. Echipa de experti pe partea de proiectare si asistenta tehnica 18
2.2. Organigrama 19
2.3. Enumerarea fazelor si etapelor de proiectare 20
2.4. Durata de realizare a serviciilor de proiectare 21
2.5. Lucrarile ce se vor proiecta: 21

Beneficiar: ORASUL STEI Pag. 2 din 20


1. Descrierea metodologiei de lucru si a planului de lucru conceput in conformitate cu sarcinile stabilite prin
caietul de sarcini si legislatia in vigoare, asumate de catre ofertant sunt:

1.1. Modul de preluare a documentaţiei, elaborate la faza SF, de la Autoritatea Contractanta, cu


enumerarea documentelor care vor fi obligatoriu preluate si sunt absolut necesare elaborării proiectului
tehnic si a documentaţiilor necesare, perioada alocata pentru aceasta activitate conform graficului de
prestare (ora, ziua, luna si numărul acestora) precum si nominalizarea personalului responsabil cu aceasta
activitate;
Preluarea documentatiilor elaborate la faza SF, de la Autoritatea Contractanta se va realiza prin deplasarea cu mijloacele
disponibile in cadrul societatii a expertului desemnat ing. ...................la sediul Autoritatii Contractante. Preluarea documentatiilor
se va realiza in baza unui Proces Verbal Predare-Primire. Documentele preluate necesare sunt:
 Studiu de fezabilitate – parti scrise si parti desenate, inclusiv devize si analiza cost-beneficiu
 Studii de teren efectuate - studiu topografic vizat OCPI, studiu hidrologic si studiu geotehnic

1.2. Modul de verificare a studiilor de teren cu nominalizarea personalului responsabil cu aceasta


activitate, precum si perioada alocata pentru aceasta activitate conform graficului de prestare (ora, ziua, luna
si numărul acestora);
Studiile de teren existente din cadrul documentatiei tehnice preluate de la Autoritatea Contractanta se vor verifica de catre
expertii desemnati.
Task Name Resource Names
Vizita in teren
Verificare SF si studii cu datele din teren

Fiecare specialist va verifica aspecte corespunzatoare fiecarei specialitati dupa cum urmeaza:
ing. ACH - ........................va verifica solutiile propuse pentru amenajari hidrotehnice
ing. CFDP – ...................va verifica solutiile propuse prin expertiza tehnica
ing. CFDP - ...................va verifica solutiile propuse pentru lucrarile de drumuri si poduri
ing. CFDP – ...................va verifica nivelul de detaliere a studiilor de teren

1.3. Modul de elaborare a proiectului tehnic, verificarea interna a proiectului, tipărirea pârtilor scrise si
desenate, semnarea si stampilarea, enumerarea documentelor cuprinse in proiectul tehnic, nominalizarea
personalului responsabil cu aceasta activitate, perioada alocata pentru aceasta activitate conform graficului
de prestare (ora, ziua, luna si numărul acestora), numărul exemplare originale in care se elaborează,
predarea către verificatori tehnici atestati in vederea verificării acestuia;

Activitatiile si expertii propusi pentru elaborarea proiectului tehnic si responsabili cu verificarea interna a proiectului, tipărirea
pârtilor scrise si desenate, semnarea si stampilarea documentelor sunt:

Task Name Resource Names


Efectuare analiza structurala
Verificare interna rezultate analiza structurala
Elaborare calcule de dimensionare
Verificare interna calcule de dimensionare
Elaborare Parti desenate - PT - REZISTENTA- SUPRASTRUCTURA
Verificare interna Parti Desenate – PT - REZISTENTA-SUPRASTRUCTURA
Elaborare Parti desenate - PT - REZISTENTA- INFRASTRUCTURA
Verificare interna- Parti Desenate - PT - REZISTENTA-INFRASTRUCTURA
Elaborare Parti desenate - PT - RAMPE ACCES
Verificare interna - Parti Desenate - PT - RAMPE DE ACCES
Elaborare Parti desenate - PT- AMENAJARI HIDROTEHNICE
Verificare interna- Parti Desenate - PT - AMENAJARI HIDROTEHNICE
Elaborare Parti desenate – PT - DETALII DE EXECUTIE
Verificare interna - Parti Desenate - PT - DETALII DE EXECUTIE
CALCUL CANTITATI pe baza partilor desenate
Verificare interna CALCUL CANTITATI
Beneficiar: ORASUL STEI Pag. 3 din 20
Intocmire LISTE DE CANTITATI SI GRAFICE DE EXECUTIE
Verificare interna LISTE DE CANTITATI SI GRAFICE DE EXECUTIE
Elaborare Parti scrise - PT - Memorii tehnice
Elaborare Parti scrise – PT - Breviare de Calcul
Elaborare Parti scrise - PT - Caiete de sarcini, Programe de control al calitatii si
Programe de faze determinante
Verificare interna parti scrise PT
Printare, multiplicare, stampilare si semnare interna documentatii PT
Predare documentatie PT la verificator
Verificare tehnica a documentatiei PT de verificatorul atestat
Primire documentatie PT de la verificatorul atestat
Predarea PT de executie (parti scrise si desenate)

Modul de realizare a verificarii interne consta in urmarirea rezultatelor obtinute dupa fiecare etapa de lucru si compararea
acestora cu rezultatele asteptate, efectuarea de corecturi si stabilirea modificarilor necesara unde este cazul.
Continutul documentatiei:
Elaborarea proiectului si a documentaţiei tehnice se va face avand in vedere conţinutul cadru stabilit prin HOTĂRÂREA nr. 907
din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
Proiectul tehnic, documentaţie tehnica, potrivit prevederile legale reprezintă documentaţia ce conţine partí scrise si desenate
privind realizarea obiectivelor de investiţii: execuţia lucrărilor, montajul echipamentelor, utilajelor si/sau instalaţiilor tehnologice,
acţiunile de asigurare si certificare a calitatii, acţiunile de punere in funcţiune si teste, precum si acţiunile de predare a
obiectivului de investiţii catre beneficiar.
Proiectul tehnic, documentaţie tehnica, va fi astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informaţii tehnice, complete privind
viitoarele lucrări si sa răspundă cerinţelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.
Proiectul tehnic, documentaţie tehnica, va permite elaborarea detaliilor de execuţie in conformitate cu materialele si tehnologia
de execuţie propusa, cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor de
lucrări si fara a depăşi costul lucrării stabilit in studiul de fezabilitate.
Proiectul tehnic, documentaţie tehnica, se va elabora pe baza studiului de fezabilitate, etapa in care s- au aprobat indicatori
tehnico-economici, elemente si soluţiile principale ale lucrării.
Conţinutul proiectului tehnic va fi adaptat specificului investiţiei avand in vedere conţinutul cadru prezentat mai jos.
Continutul-cadru al proiectului tehnic este următorul:
A. PĂRŢI SCRISE
I. Memoriu tehnic general
1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
1.2. Amplasamentul
1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, Studiul de Fezabilitate
1.4. Ordonatorul principal de credite
1.5. Investitorul
1.6. Beneficiarul investiţiei
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie
2. Prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) în cadrul Studiului de Fezabilitate
2.1. Particularităţi ale amplasamentului, cuprinzând:
a) descrierea amplasamentul;
b) topografia;
c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei;
d) geologia, seismicitatea;
e) devierile şi protejările de utilităţi afectate;
f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii;
g) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;
h) căile de acces provizorii;
i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.
2.2. Soluţia tehnică cuprinzând:
a) caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;
b) varianta constructivă de realizare a investiţiei;
c) trasarea lucrărilor;
d) protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier;

Beneficiar: ORASUL STEI Pag. 4 din 20


e) organizarea de şantier.
II. Memorii tehnice pe specialităţi
a) Memoriu de arhitectură - conţine descrierea lucrărilor de arhitectură, cu precizarea echipării şi dotării specifice funcţiunii
b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcţii
c) Memorii corespondente specialităţilor de instalaţii, cu precizarea echipării şi dotării specifice funcţiunii
III. Breviare de calcul
Breviarele de calcul reprezintă documente justificative pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se
elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. în acestea se vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul,
combinaţiile de calcul, metodologia de calcul, verificările şi dimensionările, precum şi programele de calcul utilizate.
IV. Caiete de sarcini
Caietele de sarcini sunt părţi integrante ale proiectului tehnic de execuţie, care reglementează nivelul de performanţă a
lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi
încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să
garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate.
Caietele de sarcini se elaborează de către proiectanţi, care prestează, în condiţiile legii, servicii de proiectare în domeniul
construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, pe specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu
trebuie să fie restrictive.
Caietele de sarcini, împreună cu planşele, trebuie să fie concepute astfel încât, pe baza lor, să se poată determina cantităţile de
lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor.
Redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată.
1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini:
a) reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii
complementare planşelor;
b) detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care
se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi
aspectul final;
c) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei;
d) prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deşeurilor) după expirarea
perioadei de viaţă (postutilizarea).
2. Tipuri de caiete de sarcini
2.1. în funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini pot fi:
a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care se elaborează pentru toate
obiectivele de investiţii;
b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează independent pentru fiecare lucrare.
2.2. în funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi:
a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor;
b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice şi confecţii diverse;
c) caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune;
d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice.
3. Conţinutul caietelor de sarcini Caietele de
sarcini trebuie să cuprindă:
a) nominalizarea planşelor, părţilor componente ale proiectului tehnic de execuţie, care guvernează lucrarea;
b) descrierea obiectivului de investiţii; aspect, formă, caracteristici, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea;
c) descrierea execuţiei lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuţie specifice şi etapele privind realizarea execuţiei;
d) măsurători, probe, teste, verificări şi altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul execuţiei obiectivului de
investiţii;
e) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea pentru produsele/materialele
utilizate la realizarea obiectivului de investiţii;
f) standarde, normative şi alte prescripţii care trebuie respectate în cazul execuţiei, produselor/materialelor, confecţiilor,
elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor, testelor, verificărilor;
g) condiţii privind recepţia.

1.3.1. Modul de elaborare a antemasuratorilor si a listelor de cantitati, verificarea acestora si tipărirea acestora,
semnarea si stampilarea, enumerarea documentelor componente, nominalizarea personalului
responsabil cu aceasta activitate, perioada alocata pentru aceasta activitate conform graficului de
prestare (ora, ziua, luna si numărul acestora), numărul de exemplare originale in care se elaborează si
înaintarea acestuia Autorităţii contractante;

Personalul responsabil cu aceasta activitate:


Beneficiar: ORASUL STEI Pag. 5 din 20
Task Name Resource Names
CALCUL CANTITATI pe baza partilor desenate
Verificare interna CALCUL CANTITATI
Intocmire LISTE DE CANTITATI SI GRAFICE DE EXECUTIE
Verificare interna LISTE DE CANTITATI SI GRAFICE DE EXECUTIE

Modul de realizare a verificarii interne consta in urmarirea rezultatelor obtinute dupa fiecare etapa de lucru si compararea
acestora cu rezultatele asteptate, efectuarea de corecturi si stabilirea modificarilor necesara unde este cazul.
Prezentarea modului de elaborare a antemasuratorilor si a listelor de cantitati:

- Structurare etape tehnologice conform tehnologiei de executie a lucrarii vizate. In acest sens se porneste de la obiectivul de
investitie, care se imparte in obiecte de investitie (obiectele de investitie au functionalitate distincta, adica realizeaza functii
diferite in cadrul obiectivului). Fiecare obiect de investitie se imparte in stadii fizice sau categorii de lucrare. Stadiile fizice vor fi
descompuse la randul lor in articole de lucrare cu specificarea variantei de lucrare acolo unde este cazul. Fiecarui articol de
lucrare i se va realiza o descriere cat mai exacta a ceea ce se doreste.
- Se face o documentare privitor la ce materiale sunt cuprinse in lucrare, ce utilaje se folosesc si in ce conditii, specificul
transporturilor necesare, distantele lor si mijloacele de transport folosite.
- Se fac masuratorile pe plan conform cu structura pe etape tehnologice realizata anterior.
- Se va completa lista de articole lucrare cu cantitatile aferente, rotunjite prin adaugare.
O data realizata antemasuratoare lucrarii, se vor putea intocmi Listele cu cantitati de lucrari cu formularele specifice
F1, F2, F3, F6, C6, C7, C8, C9 .
La elaborarea proiectului tehnic se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementarilor nationale in vigoare,
precum si a legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatie UE. Aceste materiale vor fi in concordanta cu
prevederile H.G.766/1997 cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. Nr 622/2004 si a Legii nr.10/1995 privind obligativitatea
utilizarii de materiale agrementate in executia lucrarilor si calitatii in constructii.
Etapele necesare intocmirii Devizelor sunt detaliate mai jos:
- Se porneste de la valorile din Devizul General pentru fiecare capitol in parte;
- Se vor incadra articolele de lucrare in indicatoare norme deviz, prin parcurgerea cuprinsului indicatorului corespunzator
stadiului fizic, categoriei de lucrare ce se opereaza;
- Vor rezulta – Devize (formularul F1, formularul F2, formularul F3), Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale (C6),
Lista cuprinzand cosumurile cu mana de lucru
(C7), Lista cuprinzand consurile de ore de functionale a utilajelor de constructii (C8), Liste cu consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect (C9).
- Se va intocmi Graficul de realizare al lucrarilor.

Continutul documentatiei:

V. Liste cu cantităţi de lucrări


Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine:
- Devizul General conform HG 907/2016 - Anexa1
- Devizul obiectului - servicii de proiectare - Anexa 2
- Devizul obiectului - lucrări de construcţii - Anexa 3
NOTĂ:
Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru
întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.
VI. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6)
Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investitii
1.3.2. Modul de elaborare a pieselor desenate
B. PĂRŢI DESENATE
Sunt documentele principale ale proiectului tehnic de execuţie pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia,
cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care, de regulă, se compun din:
1. Planşe generale
Sunt planşe de ansamblu şi cuprind:
a) planşa de încadrare în zonă;
b) planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;
c) planşele topografice principale;
d) planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea condiţiilor şi a recomandărilor privind lucrările de
fundare;
Beneficiar: ORASUL STEI Pag. 6 din 20
e) planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de amplasare, orientărilor,
coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor
principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea;
f) planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături-
umpiuturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a
precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, precum şi a altor informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice;
g) planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale/transversale,
dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi cerinţele specifice ale oţelului, cîasa betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge,
protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea;
h) planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.
2. Planşele aferente specialităţilor
Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei.
Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi denumire proprii.
Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind:
2.1. Planşe de arhitectură
Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii,
precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură:
2. planurile de arhitectură ale fiecărui nivel subteran şi suprateran, inclusiv sistemul de acoperire, cotate, cu indicarea
funcţiunilor şi finisaje, cu mobilier reprezentat;
3. secţiuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor;
4. faţade, cu indicarea finisajelor, inclusiv cu reprezentarea încadrării în frontul stradal existent, după caz.
2.2. Planşe de structură
Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia, şi
cuprind:
• planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;
• planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;
• descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în situaţiile speciale în care
aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul.
2.3. Planşe de instalaţii
Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe
şi altele asemenea.
2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice
Vor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni,
toleranţe, detalii montaj, şi anume:
• planşe de ansamblu;
• scheme ale fluxului tehnologic;
• scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
• scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat
şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice;
• planşe de montaj, cu indicarea geometriiior, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de
aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;
• diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi
exploatării;
• liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi
caracteristicile acestora.
2.5. Planşe de dotări
Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru:
• piese de mobilier;
• elemente de inventar gospodăresc;
• dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor;
• dotări necesare securităţii muncii;
• alte dotări necesare în funcţie de specific.
NOTĂ:
La elaborarea proiectelor, materialele, confecţiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi definite
prin parametri, performanţe şi caracteristici.
Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători, furnizori sau la alte asemenea recomandări ori
precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa. Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi
în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza
un anumit furnizor (producător).
C. DETALII DE EXECUŢIE
Beneficiar: ORASUL STEI Pag. 7 din 20
Detaliile de execuţie, parte componentă a proiectului tehnic de execuţie, respectă prevederile acestuia şi detaliază soluţiile de
alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii
aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive
structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii.
în funcţie de complexitatea proiectului şi de natura lucrărilor de intervenţii, precum şi în cazul obiectivelor de investiţii a căror
funcţionare implică procese tehnologice specifice, anumite detalii de execuţie se pot elabora/definitiva pe parcursul execuţiei
obiectivului de investiţii (proiectantul va specifica pe planşe care sunt detaliile de execuţie ce urmează a fi elaborate/defmitivate
astfel).
Detaliile de execuţie pot fi de 3 tipuri:
a) detalii de execuţie privind soluţionările elaborate de proiectant;
b) detalii de execuţie pentru echiparea obiectivului de investiţii, în timpul execuţiei, cu aparatură şi echipamente, realizate cu
respectarea datelor şi informaţiilor oferite de către furnizorii acestora;
c) detalii de execuţie curente standardizate (conform detaliilor-tip ale furnizorilor de subansamble) sau detalii de execuţie care
depind de specificul tehnologic al firmei constructoare, care se vor executa, de regulă, de către constructor.
în toate cazurile prevăzute mai sus, proiectantul, în cadrul asistenţei tehnice, trebuie să supervizeze întocmirea şi adaptarea
funcţională a tuturor detaliilor de execuţie, indiferent de elaboratorul acestora.
1.3.3 Modul de tipărire a partilor scrise si desenate, semnarea si stampilarea si predarea la verificator
Premergator listarii se vor verifica Fisierele proiectate, corectitudine, coerenta, corespondenta intre ele, lizibilitate, si se
pregatesc de listare.
Documentatiile se vor tipari, multiplica, semna si stampila de catre fiecare specialist in parte in functie de specificul
documentatiei si in mod obligatoriu de seful de proiect.
Proiectul tehnic si detaliile de execuţie se vor prezenta in 4 (patru) exemplare tipărite, exemplar + 1 (un) exemplar pe
CD/DVD, cuprinzând parti scrise format pdf, parti desenate format pdf si dwg.
Proiectul pentru obţinerea autorizaţiei de construire va fi întocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 - republicata
cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului M.T.C.T. nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Predarea documentatiilor listate catre verificator se va realiza in baza unui proces verbal de Predare-Primire, prin deplasarea
personalului desemnat la verificatorul de proiecte insotit de documentatiile listate si semnate.

1.4 Verificarea Tehnica a Proiectului de către un Verificator Autorizat in conformitate cu prevederile legale.
Proiectul tehnic va fi supus verificării de către verificatori autorizati MLPAT, iar definitivarea documentaţiilor se va face numai
după introducerea eventualelor observaţii făcute de acesta. Verificarea proiectului tehnic va fi făcută de catre autoritatea
contractanta .
Personalul si durata activitatii:
Task Name Resource Names
Verificare tehnica a documentatiei PT de verificatorul atestat Verificator A4,B2,D .....

Verificarea tehnică a proiectelor se efectuează de către specialişti cu activitate în construcţii în calitatea acestora de verificatori
de proiecte, atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi/sau specialităţi de instalaţii.
Verificarea tehnică a proiectelor se realizează, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, şi pentru cerinţele
fundamentale aplicabile precizate de către proiectant în cadrul proiectului.
Verificatorii de proiecte efectuează verificări numai pentru cerinţele fundamentale şi îndomeniile/subdomeniile de construcţii
şi/sau specialităţile de instalaţii pentru care sunt atestaţi.
Verificatorii de proiecte atestaţi au atribuţii privind:
a) verificarea proiectului pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor de construire, proiectului de organizare a execuţiei
lucrărilor, documentaţii tehnice necesare obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
b) verificarea proiectului tehnic de execuţie, respectiv a pieselor scrise (memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de sarcini,
instrucţiuni tehnice de execuţie şi exploatare, programe de control al calităţii execuţiei în faze determinante) precum şi a
pieselor desenate, inclusiv a detaliilor de execuţie, pentru constatarea respectării cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei;
c) verificarea documentelor tehnice emise pe parcurcul execuţiei lucrărilor, respectiv a dispoziţiilor de şantier emise de
proiectant şi care urmează a fi aprobate de investitor.
Verificatorul de proiecte atestat semnează şi ştampilează piesele scrise şi desenate aferente documentaţiilor/documentelor
tehnice prevăzute la alin. (1) puse la dispoziţia sa de către proprietar/investitor, în condiţiile în care acestea corespund
reglementărilor tehnice în vigoare.
Verificatorul de proiecte atestat întocmeşte şi ţine la zi registrul electronic de evidenţă a proiectelor verificate.
În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) şi art. 26 din Legea nr. 10/1995, verificatorul
de proiecte atestat:
a) nu poate verifica şi ştampila proiectele întocmite de el, proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectele pentru care,
în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică;
Beneficiar: ORASUL STEI Pag. 8 din 20
b) răspunde în mod solidar cu proiectantul în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor
proiectului.

1.5 Modul de elaborare a documentaţiilor pentru obţinerea avizelor si acordurilor, verificarea interna a
documentaţiilor, tipărirea pârtilor scrise si desenate, semnarea si stampilarea, enumerarea documentatelor
cuprinse in documentaţii, nominalizarea personalului responsabil cu aceasta activitate, perioada alocata
pentru aceasta activitate conform graficului de prestare (ora, ziua, luna si numărul acestora), numărul de
exemplare originale in care se elaborează si înaintarea acestuia Autorităţii contractante, în vederea obţinerii
avizelor si acordurilor necesare pentru elaborarea documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de
construire;
Personalul desemnat pentru partea de avize si acorduri:
Task Name Resource Names
Elaborare Plan de situatie final
Elaborare DAAA - Parti desenate
Elaborare DAAA- Parti Scrise
Verificare interna-Parti scrise si Parti desenate - DAAA
Printare, multiplicare, stampilare si semnare interna documentatii DAAA
Predare DAAA

Modul de realizare a verificarii interne consta in urmarirea rezultatelor obtinute dupa fiecare etapa de lucru si compararea
acestora cu rezultatele asteptate, efectuarea de corecturi si stabilirea modificarilor necesara unde este cazul.
Continutul documentatiei:
Avize si acorduri necesare in procedura de autorizare:
1. Avize si acorduri ale furnizorilor/administratorilor de utilitari urbane
In vederea constiturii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se vor obţine avizele/ acordurile
furnizorilor/ administratorilor de utilitari urbane (alimentare cu apa, canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicaţii,
salubritate, transport urban - inclusiv soluţiile de asigurare, bransare si racordare a acestora la infrastructura edilitara, după caz)
stabilite prin certificatul de urbanism, inclusiv prin restricţiile impuse pentru siguranţa funcţionarii reţelelor de transport energetic
sau tehnologic din zona de amplasament, după caz.
Avizele si acordurile mai sus prevăzute se vor exprima in temeiul unor documentarii elaborate in conformitate cu cerinţele
avizatorilor in baza datelor extrase din documentaţia tehnica - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
2. Avize si acorduri ale autoritarilor centrale/ serviciilor deconcentrate
înainte de depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatile administraţiei publice
competente se vor obţine avizele/ acordurile autoritatilor centrale ori a serviciilor deconcentrate ale acestora , după caz, potrivit
cerinţelor stabilite in certificatul de urbanism, in funcţie de caracteristicile urbanistice ale amplasamentului i de natura investiţiei,
pentru următoarele domenii principale:
• Asigurarea si racordarea/bransarea la infrastructura edilitara, in condiţiile impuse de caracteristicile si amplasamentul
reţelelor de distribuţie/ transport energetic in zona de amplasament;
• Racordarea la reţeaua cailor de comunicaţii;
• Securitatea la incedii, protecţia civila si protecţia sanatatii populaţiei;
• Cerinţele specifice unor zone cu restricţii stabilite prin reglementari speciale.
Avizele / acordurile mai sus prevăzute se vor emite in temeiul unor documentarii eleborate de proiectant in conformitate cu
cerinţele avizatorilor - potrivit reglementarilor in vigoare.
Avizele / acordurile seviciilor deconcentrate ale autorităţilor centrale privind securitatea la incendiu, protecţia civila si proiecta
sanatatii populaţiei sunt obligatorii si se solicita, după caz, conform legislaţiei specifice in vigoare.
In cazul autorizării executării lucrărilor de amplasamente situate in zone in care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului
si de urbanism aprobate, s-a instituit un anumit regim de restricţie cu privire la realizarea construcţiilor, obţinerea avizelor si
acordurilor autorităţilor centrale competente care au instituit restricţiile sau, după caz, a serviciilor deconcentrate ale acestora
este obligatorie - se va respecta de către oferta.
Documentaţiile pentru obţinerea avizelor din partea autorităţilor centrale competente sau a serviciilor deconcentrate ale
acestora, după caz, care se intocmesc corespunzător reglementarilor in vigoare specifice fiecărui domeniu, se vor depune la
sediul autorităţilor avizatoare competente, inclusiv a! serviciilor deconcentrate, după caz. După avizare, documentaţiile
prezentate se vor restitui si se vor păstră in arhiva avizatorului.
Pentru obţinerea avizelor si/sau acordurilor organismelor centrale cerute in mod expres prin certificatul de urbanism, obligaţie a
investitorului, acesta va prezenta documentaţiile specifice la emitent) in timp util emiterii avizelor si/sau acordurilor înaintea
datei depunerii întregii documentaţiei in vederea autorizării execuţiei lucrărilor.
La depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor se vor respecta:
• Odata cu autorizaţia de construire /desfiinţare se solicita si autorizarea organizării executării lucrărilor. Ofertantul va
prezenta pe langa documentaţia tehnica D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de baza {D.T.A.C) si documentaţia tehnica
Beneficiar: ORASUL STEI Pag. 9 din 20
D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de baza (D.T.O.E) - piese scrise si desenate, întocmite in baza prevederilor anexei
nr. 1 la Legea 50/1991 si HOTĂRÂREA nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul- cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, împreuna cu
avizele specifice aferente (aviz circulaţie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu
societatea de salubritate si altele asemenea, după caz), in doua exemplare.
Actele autoritatii competente pentru protecţia mediului
In vederea satisfacerii cerinţelor legislaţiei pentru proiecta mediului, prin procedura de autorizare se vor obţine următoarele acte
ale autorităţilor competente pentru protecţia mediului:
• Punctul de vedere al autoritatii competente pentru protecţia mediului - pentru investiţiile care nu se supun procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului;
• Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecţia mediului - pentru investiţiile care se supun procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului;
• Punctul de vedere al autoritatii competente pentru protecţia mediului se va emite solicitantului după etapa de evaluare
iniţiala a investiţiei pentru încadrarea acesteia in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, respectiv după etapa de
încadrarea a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului si /sau procedura de evaluare adecvata, potrivit
prevederilor legale in vigoare;
• Actul administrativ ai autoritatii competente pentru protecta mediului este, după caz, acordul de mediu sau avizul Natura
2000.
• Masurile specifice stabilite prin actul administrativ al autoritatii competente pentru proiecţia mediului vor fi avute in vedere la
elaborarea documentaţiei tehnice D.T. si nu vor fi modificate prin procedura de autorizare sau prin autorizaţia de construire;
• Procedura de evaluare a impactului asupra mediului si procedura de evaluare adecvata - in baza carora se emite actul
administrativ al autoritatii competente pentru protecţia mediului - identifica, descrie si evalueaza, in conformitate cu prevederile
legislaţiei specifice privind protecţia mediului, efectele directe si indirecte ale unei investiţii asupra: fiinţelor umane, faunei si
florei, a soiului, apei, climei si peisajului, a bunurilor materiale si patrimoniului cultural, ori a interacţiunii dintre aceşti factori si
sunt conduse de către autorităţile publice centrale sau teritoriale pentru protecţia mediului.
• Pentru investiţiile care trebuie supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si /sau procedurii de evaluare
adecvate, evaluarea impactului acestora asupra mediului nu mai poate fi efectuata după începerea executării lucrărilor de
construcţii ori după realizarea investiţiei.
In situaţia in care o investiţie urmeaza sa se realizeze etapizat, ori daca amplasamentul acesteia ocupa terenuri care se
afla in raza teritoriala a doua sau mai multe unitatî administrativ-teritoriale învecinate, evaluarea impactului asupra mediului se
realizează pentru întreaga investiţie, prin grjia autoritatilor competente pentru proiecţia mediului.
• In situaţia in care apar modificări, pentru care este necesara emiterea unei autorizaţii de construire distincta pentru
organizarea excutarii lucrărilor, aceasta se va emite numai daca autoritatea competenta pentru protecţia mediului constata ca
modificările aduse se înscriu in limitele actului administrativ emis anterior. In caz contrar, autoritatea competenta pentru
protecţia mediului reface evaluarea efectelor lucrărilor de baza si a celor aferente organizării executaţii lucrărilor si emite un nou
act administrativ.
• Avizele/acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se anexeaza si devin parte integranta din autorizaţia de construire.

1.5.3 Modul de elaborare a DTAC, verificarea interna a documentaţiei, tipărirea pârtilor scrise si desenate,
semnarea si stampilarea, enumerarea documentelor cuprinse in DTAC, nominalizarea personalului
responsabil cu aceasta activitate, perioada alocata pentru aceasta activitate conform graficului de
prestare (ora, ziua, luna si numărul acestora), numărul de exemplare originale in care se elaborează,
predarea către verificatori tehnici atestati in vederea verificării acestuia si înaintarea acestuia Autorităţii
contractante
Personalul desemnat pentru DTAC si DTOE (PAC si POE):
Task Name Resource Names
Intocmire Parti desenate POE
Elaborare parti scrise- POE
Intocmire Parti desenate PAC
Elaborare parti scrise - PAC
Verificare interna-Parti scrise si Parti desenate -POE si PAC
Printare, multiplicare, stampilare si semnare interna documentatii
POE si PAC
Predare documentatie POE si PAC la verificator
Verificare tehnica a documentatiei PT si POE de verificatorul
atestat
Primire documentatie POE si PAC de la verificatorul atestat
Predarea POE si PAC (parti scrise si desenate)
Beneficiar: ORASUL STEI Pag. 10 din 20
Modul de realizare a verificarii interne consta in urmarirea rezultatelor obtinute dupa fiecare etapa de lucru si compararea
acestora cu rezultatele asteptate, efectuarea de corecturi si stabilirea modificarilor necesara unde este cazul.
Conţinutul si elaborarea documentaţiilor tehnice necesare in procedura de autorizare întocmirea
Documentaţiei tehnice - DT (DTAC)
• Documentaţia tehnica - DT (DTAC si DTOE aferenta), care este parte componenta a documentaţiei pentru autorizarea
executării lucrărilor de construcţii se intocmeste potrivit conţinutului cadru prevăzut in HOTĂRÂREA nr. 907 din 29 noiembrie
2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru ai documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice si anexa nr. 1 la Legea 50/1991, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. 12 din Lege.
• In conformitate cu prevederile anexei nr. 1 din Legea nr. 50/1991, in mod obligatoriu, fiecare planşa a documentaţiei tehnice
- DT va avea in partea din dreapta jos un cartuş care va conţine informaţiile minime necesare pentru identificarea
beneficiarului/investitorului, proiectantului - persoana fizica sau juridica, titlul proiectului si al planşei, numărul proiectului si al
planşei, data elaborării, numele, calitatea si semnătură elaboratorilor si ale şefului de proiect. Modelul orientativ al cartuşului
este cei prezentat in anexa 1 la Legea nr. 50 /1991.
Competente de elaborare a documentaţiilor tehnice - DT
• DT si proiectele tehnice - PT, care dezvolta documentaţiile tehnice - DT, se elaborează de colective tehnice de specialitate.
Dreptul de promovare a documentaţiilor, in vederea avizarii/autorizarii se poate face numai sub semnătură unor cadre tehnice
cu pregătire superioara care au absolvit - cu diploma recunoscuta de statul roman - instituţii de invatamant superior de
specialitate in domeniul arhitecturii, construcţiilor si instalaţiilor pentru construcţii, care au drept de semnătură potrivit nivelelor
de competenta. Semnarea documentaţiilor angajeaza răspunderea acestora in condiţiile legii;
• Este interzisa semnarea proiectelor tehnice - PT pentru executarea lucrărilor, precum si a documentaţiilor tehnice DT de
către persoane care nu îndeplinesc cerinţele legale prevăzute, respectiv care nu au absolvit instituţii de invatamant superior de
specialitate in domeniul arhitecturii si constructiilor/instalatiilor pentru construcţii, ori care nu au drept de semnătură in condiţiile
legii, sub sancţiunea legii penale, in conformitate cu dispoziţiile art. 24 alin. 1 lit c) din legea 50/1991.
• Potrivit prevederilor legale in vigoare privind calitatea in construcţii, documentaţiile tehnice - DT, precum si proiectele tehnice
- PT care dezvolta documentaţiile tehnice -DT, in condiţiile legii, se verifica pentru cerinţele de calificare de către specialişti
verificatori de proiecte atestati. Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiintare are obligaţia de a face dovada efectuării
verificării documentaţiei tehnice - DT prezentate pentru autorizare.
Obligaţiile esenţiale ale proiectantului
In temeiul contractului de proiectare încheiat cu beneficiarul, pentru asigurarea calitatii documentaţiei tehnice - DT (DTAC),
inclusiv a proiectului tehnic - PT, proiectantul are, potrivit legii, următoarele obligaţii:
• asigurarea calitatii documentaţiei tehnice - DT pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, respectiv a proiectului
tehnic - PT, corespunzător cerinţelor de calitate, prin respectarea legislaţiei privind calitatea in construcţii si a reglementarilor
tehnice in vigoare;
• prezentarea documentaţiei tehnice - DT elaborate spre verificare, in condiţiile legii, de către specialiştii verificatori de
proiecte atestati, precum si soluţionarea neconformitatiior ori a neconcordantelor semnalate;
• atenţionarea beneficiarului cu privire la exigentele urbanistice carora trebuie sa li se subordoneze realizarea obiectivului de
investiţii, in raport cu reglementările urbanistice legal aprobate, sau, după caz, cu privire la incompatibilitatile tehnice sau
urbanistice pe care acesta le generează in zona de amplasament. Pe durata execuţiei, proiectantul răspunde cu privire la
celelalte obligaţii pe care le are in conformitate cu legislaţia in vigoare privind calitatea in construcţii.
• este obligatorie precizarea prin proiect a categoriei de importanta a construcţiei;
• se va urmări asigurarea prin proiecte si detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale, cu
respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
• elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea si reparaţiile,
precum si, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea in timp a construcţiilor;
• stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinate pentru lucrările aferente cerinţelor esenţiale si participarea pe
şantier la verificările de calitate legate de acestea;
• stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in execuţie, din vina proiectantului, la construcţiile la care trebuie sa
asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale, precum si urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după
insusirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;
• participarea la întocmirea cârtii tehnice a construcţiei si la recepţia lucrărilor executate, precum si întocmirea referatului
proiectantului la terminarea lucrărilor.
Ofertantul va respecta cerinţele Autorităţii contractante privind proiectarea si anume:
• proiectanţii au obligaţia de a obţine de la administratorii reţelei electrice, in scris, posibilitatea asigurării puterii electrice
instalate pentru racordurile necesare obiectivelor de construcţii, daca este cazul;
• proiectul tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuţie, listele de cantitati vor fi elaborate in minimum 4 (patru) exemplare
originale;
• documentaţiile pentru obţinerea avizelor si acordurilor se vor elabora in numărul de exemplare solicitat de autorităţile de la
care se vor solicita aceste avize si acorduri;
• documentaţia tehnica pentru autorizaţia de construire se va elabora exemplare originale;
Beneficiar: ORASUL STEI Pag. 11 din 20
• toate documentaţiile vor fi indosariate in bibliorafturi pe care se vor lipi etichete care vor conţine cel puţin următoarele
elemente: denumirea Autorităţii Contractante, denumirea investiei, denumirea obiectivului de construcţii, volumul nr., exemplarul
nr., numărul proiectului si data acestuia.
• Fiecare dosar, biblioraft, va conţine un cuprins al documentelor;
• La predarea documentaţiilor, proiectantul va întocmi un proces-verbaf de predare-primire a acestora, iar după
inventarierea documentaţiilor ambelor parti vor semna de predare, respectiv primire. Procesul-verbal va fi datat si înregistrat
atat Ia proiectant cat si la Autoritatea Contractanta.
• Proiectantul are obligaţia de a soluţiona toate problemele care survin pe parcursul execuţiei lucrărilor, ca urmare a unor
deficiente de proiectare sau ca urmare a unor situaţii care nu au putut fi prevăzute la elaborarea proiectului, in cel mai scurt
termen posibil, termen care va fi stabilit de Autoritatea Contractanta in funcţie de situaţia concreta
• Volumele de lucrări finale vor fi calculate, de către proiectant, pe baza proiectelor tehnice si a detaliilor de execuţie

1.6 Modul de rezolvare a problemelor care pot surveni in teren, pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţie
(nepotrivirea detaliilor de execuţie cu terenul, apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la
elaborarea proiectului, etc.), descrierea riscurilor posibile in aplicarea proiectului pe teren precum si
nominalizarea personalului responsabil de aceasta activitate;modul de acordare a asistentei tehnice pe
parcursul execuţiei lucrărilor, participarea la verificarea lucrărilor care devin ascunse, participarea la fazele
determinante, participarea la recepţia la terminarea lucrărilor si descrierea atribuţiilor proiectantului la
aceasta etapa, participarea la recepţia finala a lucrărilor si descrierea atribuţiilor proiectantului la aceasta
etapa, precum si nominalizarea personalului responsabil cu aceste activitati. Modul de elaborare a
documentaţiei privind postutilarizarea construcţiei precum si nominalizarea personalului responsabil cu
aceste activitati.
• Proiectantul are obligaţia de a se prezenta in şantier, ori de cate ori este necesar si ori de cate ori va fi convocat in scris de
către Autoritatea Contractanta ca urmare a unor circumstanţe legale si tehnice.
Personalul desemnat pe perioada executiei lucrarilor, in functie de necesitate:
Task Name Resource Names
Asistenta tehnica din partea
proiectantului pe perioada executiei
lucrarilor

Fiecare specialist va raspunde de aspecte corespunzatoare fiecarei specialitati dupa cum urmeaza:
ing. ACH - Mihalca Raluca va elabora dispozitii pentru amenajari hidrotehnice, documentatie postutilizare
ing. CFDP – ...................va participa la Faze Determinante si Receptii Calitative
ing. CFDP - ...................va elabora dispozitii pentru lucrarile de drumuri, documentatie postutilizare
ing. CFDP – ...................va elabora dispozitii pentru lucrarile de poduri, documentatie postutilizare
Verificator – Va verifica dispozitiile de santier
Asistenta tehnica din partea proiectantului se va desfasura pe toata durata de implementare a investitiei, inclusiv
prezenta la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC. In situatia in care pe parcursul
executiei lucrarilor se ivesc situatii care nu au putut fi prevazute in timpul proiectarii, acestea se vor rezolva in cel mai scurt timp
posibil. Participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate, in conformitate cu prevederile
Legii 10/1995 privind calitatea in constructii.
Asistena tehnica din partea proiectantului se va desfasura e perioada de 34 de luni calendaristice, pe toata perioada
de implementare/executie a lurarilor, inclusiv in perioada de garantie de buna executie a lucrarilor aferente contractului de
executie a Proiectului.
Asistenta tehnica presupune in general supervizarea executiei unei constructii, permanent sau in momente cheie,
constatarea greselilor sau erorilor de executie si propunerea de solutii de remediere, pentru a mentine gradul de siguranta dorit.
Conform Legii 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare, proiectantul care va asigura serviciile de asistenţă
tehnică în cadrul contractului de execuţie este responsabil pentru rezolvarea oricăror deficienţe sau întrebări de proiectare
ridicate de către constructor pe parcursul execuţiei lucrărilor.
Prestatorul care va asigura asistenţa tehnică din partea proiectantului pentru Autoritatea Contractantă în conformitate
cu legislaţia în vigoare pentru contractul de execuţie lucrări îndeplinind responsabilitatea de Proiectant General şi va asigura:
1. Participarea la trasarea generală şi a bornelor de reper aferente lucrărilor
Proiectantul se va îngriji ca trasarea generală a construcţiei să se facă conform:
• proiectului de execuţie specific obiectului care se execută
• caietului de sarcini pentru executarea lucrărilor obiectului
• C 83-75 – Îndrumător privind executarea trasării de detaliu în construcţii
Proiectantul va participa la trasarea generală a construcţiei în următoarele faze:
Trasarea în plan prin:
- Identificarea punctelor de referinţă;
Beneficiar: ORASUL STEI Pag. 12 din 20
- Trasarea punctelor definitorii ale construcţiei;
- Trasarea retragerilor faţă de aceste puncte;
- Fixarea balizelor pe ţăruşii retraşi faţă de punctele reale ale construcţiei;
- Verificarea trasării şi compensarea erorilor datorate toleranţelor aparatelor.
Proiectantul se va asigura că lucrările de trasare nu se desfăşoară în intervale de timp în care temperatura poate avea
influenţă asupra aparaturii topometrice, sau în condiţii meteo nefavorabile (vânt, ploaie, ninsoare) ce pot afecta acurateţea
trasării.
La finalul trasării, Proiectatul va semna alături de ceilalţi participanţi Procesul Verbal de trasare şi a schiţelor
în cazul releveelor sau a unor convenţii de trasare.
2. Participarea la recepţionarea lucrărilor în toate fazele determinante, ca reprezentant al Proiectantului.
Verificarea calităţii lucrărilor se va face pe parcursul execuţiei, pentru fiecare categorie de lucrări în parte şi separate
pe ansamblu lucrărilor, în conformitate cu caietele de sarcini cu respectarea programului de faze determinante precum si
programului de control al proiectantului.
După stabilirea de către Constructor a datei când lucrările sunt pregătite, vor fi convocaţi factorii implicaţi conform
acestui program (Proiectant, Constructor, Diriginţi de Şantier, Inspectoratul de Stat în Construcţii – conform programului de faze
determinante vizat de aceştia).
Verificarea calităţii lucrării: asigurarea şi verificarea calităţii, se va face în condiţiile impuse de prevederile grupului de
standarde SR-ISO 9001 şi normativul C56 “Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente”.
Verificările, încercările şi probele se vor executa conform Legii 10/1995, privind calitatea în construcţii, Regulamentului
de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora şi altor reglementări.
Urmărirea aplicării documentaţiilor tehnice de proiectare în procesul de execuţie, control, recepţie a sistemelor
tehnice/tehnologice constă în:
o urmărirea aplicării corecte a documentaţiilor tehnice, a prescripţiilor tehnice prevăzute în părţile scrise şi
desenate;
o utilizarea corectă a materialelor, componentelor şi utilajelor prevăzute în documentaţie, la parametrii şi nivelul
de calitate prescris;
o realizarea nivelului calitativ cerut prin documentaţii, în limitele de acceptabilitate a toleranţelor prescrise, pe
baza controalelor şi verificărilor efectuate în fazele determinante prescrise;
o analiza a modificărilor solicitate, a nivelului de acceptabilitate a acestora;
o negocierea neconformităţilor apărute pe parcurs;
o efectuarea modificărilor, adaptărilor, corecturilor ce se impun ca urmare a apariţiei unor neconformităţi în
concordanţă cu soluţiile negociate pentru soluţionarea acestora;
o efectuarea reviziei finale a documentaţiei şi a probelor de punere în funcţiune.
Toate aceste lucrări impun prezenţa proiectantului, acordul acestuia, inclusiv a sistemului de asigurare a calităţii
acestuia.
În timpul execuţiei lucrărilor se va ţine evidenţa activităţilor de control a calităţii execuţiei lucrărilor, în conformitate cu
legislaţia în vigoare. Documentele încheiate pe parcursul execuţiei se ataşează la Cartea Tehnică a Construcţiei.
La lucrările de construcţii executate şi verificate din punct de vedere al conformităţii cu nivelul de calitate cerut prin
documentaţia de execuţie se vor păstra înregistrările care fac dovada că lucrările au fost inspectate şi încercate:
 procese verbale calitative ;
 procese verbale de verificare a lucrărilor ascunse;
 procese verbale de autorizare a fazelor determinante;
 buletine de analize şi încercări;
Rezultate / livrabile:
 Procese-verbale pentru faze determinante
 Procese-verbale de lucrări ascunse
3. Elaborarea de soluţii tehnice prin dispoziţii de şantier, pe parcursul derulării lucrărilor, în cazul modificării soluţiilor
stabilite iniţial în proiect, întocmirea documentaţiei în format tipărit parte scrisă şi desenată (liste cantităţi, devize valorice a
lucrărilor, planşe modificatoare, detalii de execuţie semnate şi ştampilate în original şi în format electronic scanat cu semnături
şi ştampile inclusiv de verificatori de proiect), realizare, coordonare, furnizare de expertize tehnice de specialitate (întocmirea
documentelor justificative cum ar fi memorii tehnice pe baza studiilor, măsurătorilor care să justifice aceste modificări şi care nu
vor schimba scopul şi obiectul proiectului iniţial).
Descriere:
În cazul completărilor sau modificărilor de soluţii se vor întocmi dispoziţii de şantier care vor fi vizate şi de verificatorii
tehnici de proiecte.
Notele şi dispoziţiile de şantier vor fi transmise spre aprobare către beneficiar, în maxim 3 zile de la semnalarea
situaţiei, iar la finalizarea lucrărilor vor fi incluse în Cartea Tehnică a Construcţiei.
Nici o dispoziţie de şantier nu poate fi aplicată fără aprobarea în prealabil a beneficiarului.

Beneficiar: ORASUL STEI Pag. 13 din 20


Acolo unde situaţia impune, conform reglementărilor în vigoare, Beneficiarul va solicita efectuarea de Expertize
tehnice de specialitate, aceste expertize sunt în totalitate în sarcina Proiectantului, fiind considerate ca incluse în costurile
Proiectantului.
Pentru dispoziţiile de şantier aprobate de beneficiar, proiectantul va întocmi/actualiza documentaţia tehnică aferentă,
(piese scrise, desenate, antemăsurători, liste de cantităţi, planşe modificatoare, devize confidenţiale), după caz, va întocmi şi
documentele necesare actualizării autorizaţiilor de construire afectate.
Asistenţa tehnică curentă va fi consemnată într-un registru de note şi dispoziţii de şantier aflat în permanenţă la
punctul de lucru.
4. Participarea la recepţii parţiale, la recepţia finală şi punerea în funcţiune a fiecărei lucrări cuprinse în proiect precum
şi elaborarea punctului său de vedere asupra modului de realizare a lucrărilor.
În cadrul urmăririi punerii în funcţiune a obiectivelor proiectate, Proiectantul se va asigura că probele şi verificările
executate asupra sistemului tehnic/tehnologic creat demonstrează capacitatea de atingere a parametrilor şi indicatorilor
tehnico-economici proiectaţi.
Participarea la Recepţii la Terminarea Lucrărilor
Recepţia lucrărilor se va face conform HG 273/1994 “Regulamentul de recepţie a lucrărilor şi instalaţii aferente
acestora” şi conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Proiectantul va întocmi şi prezenta referatul de prezentare cu privire la modul în care a fost executată lucrarea.
Participarea la recepţii finale
În urma primirii convocării, Proiectantul va participa la recepţia finală alături de Autoritatea Contractantă, comisia de
recepţie numită de Autoritatea Contractantă, executant, diriginte de şantier, la data, ora şi locul anunţate prin convocare.
În cadrul recepţiei finale se vor examina:
 procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor;
 finalizarea lucrărilor cerute de "recepţia de la terminarea lucrărilor";
 referatul privind comportarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente în exploatare pe Perioada de Notificare a
Defectelor, inclusiv viciile aferente şi remedierea lor.
5. Participarea proiectantului, prin elaborarea de soluţii tehnice, pe parcursul perioadei de notificare a defectelor (dacă
este cazul).
Pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, Proiectantul va asigura o prezenţă discontinua pe şantier.
Principalele activităţi din cadrul fazei de post-execuţie vor fi:
 inspecţii regulate pe parcursul „Perioadei de Notificare a Defecţiunilor”;
 urmărirea soluţionării obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi
realizării recomandărilor comisiei de recepţie.
În cazul în care, în urma verificărilor lucrărilor în această perioadă vor fi identificate defecţiuni, Proiectantul va elabora
soluţii tehnice pentru remedierea acestora la solicitarea Autorității Contractante.
Activitatea Proiectantului în cadrul acestei etape va consta în:
 Primirea solicitării Autorităţii Contractante;
 Analizarea defecţiunilor identificate;
 Vizita în teren;
 Agrearea termenelor la care se vor transmite soluţiile tehnice modificatoare;
 Elaborarea soluţiilor tehnice modificatoare;
 Asistenţă tehnică la remedierea defecţiunilor;
 Analizarea rezultatelor obţinute în urma lucrărilor de remediere.
6. Compilarea documentaţiei privind proiectarea ce va fi inclusă în cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele
prevăzute de reglementările legale şi transmiterea acesteia către autoritatea contractantă.
Proiectantul va pune la dispoziţia Autorităţii Contractante toate documentele tehnice referitoare la proiectarea
construcţiei şi instalaţiilor aferente acesteia.
 Capitolul A: Documentaţia privind proiectarea va cuprinde:
a) acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea construcţiei şi avize de specialitate care au stat la baza
întocmirii proiectului;
b) documentaţia tehnică care se referă la construcţia respectivă (caracteristici, detalii de execuţie pentru
elementele structurii de rezistenţă, funcţionalitatea şi siguranţa în exploatare, precum şi schemele de instalaţii efectiv realizate,
cu toate modificările aduse de proiectant, executant sau proprietar pe parcursul execuţiei construcţiei);
c) breviarele de calcul pe specialităţi (acţiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de dimensionare şi
verificare etc.);
d) indicarea distinctă a diferenţelor faţă de detaliile de execuţie iniţiale, cu precizarea cauzelor care au condus la
aceste diferenţe;
e) caietele de sarcini privind execuţia lucrărilor.
 Capitolul B: Documentaţia privind execuţia va cuprinde:

Beneficiar: ORASUL STEI Pag. 14 din 20


a) expertize tehnice, verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afara celor prevăzute de
prescripţiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice produse în cursul
execuţiei sau ca urmare a unor greşeli de execuție;
 Capitol C : Documentaţia privind recepţia
 Capitolul D: Documentaţia privind exploatarea, întreţinerea şi urmărirea comportării în timp
a) prevederile scrise ale Proiectantului privind urmărirea comportării construcţiei, instrucţiunile de exploatare şi
întreţinere, lista prescripţiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcţiei, documentaţia de interpretare a
urmăririi comportării construcţiei în timpul execuţiei şi al exploatării;
b) proiectele de bază asupra cărora s-au efectuat, după recepţia finală a lucrărilor, modificări ale construcţiei faţă
de proiectul iniţial efectiv realizat;
c) proiectul de urmărire specială a construcţiei (încercare prin încărcare, urmărire în timp), dacă este cazul.
Rezultate / livrabile: Documentaţia din partea Proiectantului pentru Cartea Tehnică a Construcţiei
7. Elaborarea referatului de prezentare la terminarea lucrărilor
Rezultate
Finalizarea cu succes a contractului de execuţie lucrări cu respectarea indicatorilor fizici, financiari şi de performanţă
stabiliţi în Cererea de finanţare, precum şi cu respectarea prevederilor din Contractul de Finanţare.
Documente care trebuie prezentate:
Procesele verbale de lucrări ascunse, pentru faze determinante, la terminarea lucrărilor şi la finalizarea acestora,
dispoziţii de şantier şi alte documente întocmite şi aprobate pe perioada furnizării serviciilor ce fac parte din acesta
activitate/contract de servicii.

2. Graficul fizic de prestare a serviciilor cu enumerarea fazelor si etapelor de proiectare:


Prezentam succesiunea cronologica si interdependenta tuturor evenimentelor si activitatilor identificate in planificarea
proiectului:

2.1. Echipa de experti pe partea de proiectare si asistenta tehnica


Pentru indeplinirea obiectivelor contractului si a sarcinilor stabilite prin caietele de sarcini pentru partea de proiectare si
asistenta tehnica, am propus o echipa de experti desemnati din cadrul asocierii noastre, dupa cum urmeaza:
 Inginer Cai Ferate, Drumuri si Poduri –
 Inginer Cai Ferate, Drumuri si Poduri –
 Inginer Cai Ferate, Drumuri si Poduri –
 Inginer Amenajari si Constructii Hidrotehnice –
 Verificator de proiecte –
Informatii privind organizarea de proiect propusa
Tipul raporturilor de
Nr. Pozitia in
Nume si prenume Studii munca cu ofertantul si
Crt organigrama
norma de timp
1 Sef proiect; Facultatea de Constructii,
specializarea Cai Ferate,
Drumuri si Poduri
2 Proiectant CFDP; Facultatea de Constructii,
specializarea Cai Ferate,
Drumuri si Poduri
3 Proiectant CFDP; Facultatea de Constructii, Contract individual de munca
specializarea Cai Ferate, -perioada nedeterminata
Drumuri si Poduri 8 ore pe zi
4 Proiectant ACH; Facultatea de Constructii, Contract individual de munca
specializarea Amenajari si -perioada nedeterminata
Constructii Hidrotehnice 8 ore pe zi

In vederea sustinerii informatiilor furnizate anexam Declaratie pe propria raspundere privind personalul care participa la
realizarea serviciilor, CV si Declaratie de Disponibilitate pentru fiecare specialist.

2.2. Organigrama
Pentru indeplinirea obiectivelor contractului si a sarcinilor stabilite prin caietele de sarcini pentru partea de proiectare si
asistenta tehnica, am propus o echipa de experti desemnati din cadrul asocierii noastre, dupa cum urmeaza:
In vederea indeplinirii contractului a fost desemnat in functia de sef proiect ing. ...................(inginer CFDP). Principalul rol va fi
acela de programarea desfăşurării în timp a proiectului, determinarea termenelor de început şi de sfârşit ale activitatilor funcţie
Beneficiar: ORASUL STEI Pag. 15 din 20
de data la care se doreşte începerea si terminarea proiectului, analiza resurselor implicate în realizarea proiectului. De
asemenea rolului sefului de proiect este acela de coordonare, verificare si corelare a activitatii intregii echipe de proiect.
Seful de proiect va distribui sarcinile in mod optim, va aloca resuresele umane in mod eficient, astfel incat sa se
asigureca isi atinge obiectivele in termenul stabilit. El coordoneaza delegand atributii, orgnizand intalniri de lucru constante cu
echipa implicata in implementarea proiectului, oferind si primind feedback permanent referitor la stadiul proiectului.
El controleaza bunul mers al proiectului stabilind un sistem clar si coerent de raportare si monitorizare, alocand
responsabilitati individuale si de grup, aplicand un sistem echilibrat de urmarire a proiectului. In acelasi timp, elaboreaza și
actualizeaza graficele de lucru pentru membrii echipei.
Pentru o cat mai buna desfasurare a activitatilor seful de proiect va organiza activitatea impartind proiectul in mai
multe etape. Proiectantii vor urma graficul stabilit si vor avea in rol gasirea solutiilor optime care sa respecte tema de proiectare
(studiul de fezabilitate) impusa de beneficiar, situatia existenta in teren si solutiile impuse de legilastia, reglementarile tehnice si
normativele in vigoare.

NOTA: În functie de necesitate, fiecare expert va fi disponibil si va oferi asistenta tehnica din partea proiectantului
pe toata perioada de executie a lucrarilor.
In vederea indeplinirii contractului de servicii, societatea dispune de urmatoarea lista de echipamente necesara si suficienta
realizarii obiectului contractului si sarcinilor trasate prin caietul de sarcini:

Nr. Provenienta, modalitate de


Crt Descriere (tip, model Nr unitati acces Momentul din executarea serviciilor in
caracteristici relevante) disponibile care se utilizeaza
Proprietate Inchiriere

1 4 buc. X Pe intreaga perioada de derulare a


contractului
2 1 buc. X Pe intreaga perioada de derulare a
contractului
3 5 buc. X La intocmirea partilor desenate
aferente Proiectului tehnic de
executie, PAC, POE, DAAA
4 5 buc. X La intocmirea partilor desenate
aferente Proiectului tehnic de
executie, PAC, POE, DAAA
5 1 buc. X La intocmirea listelor cuprinzand
cantitati de lucrari
6 5 buc. X Pe intreaga perioada de derulare a
contractului
7 2 buc X La intocmirea partilor scrise aferente
Proiectului tehnic de executie, PAC,
POE, DAAA
8 1 buc. X Multiplicarea documentatiei
9 1 buc. X Multiplicarea documentatiei
10 1 buc. X Multiplicarea documentatiei

11 1 buc X Vizita in teren


12 1 buc X Vizita in teren
13 1 buc X Pe intreaga perioada de derulare a
contractului

2.3. Enumerarea fazelor si etapelor de proiectare


Pentru indeplinirea obiectivelor contractului si a sarcinilor stabilite prin caietele de sarcini pentru partea de proiectare si
asistenta tehnica, am propus urmatoarele activitati:

Task Name Resource Names


Proiectare
Predare/Primire documentatie SF+studii+CU+avize de

Beneficiar: ORASUL STEI Pag. 16 din 20


principiu obtinute
Vizita in teren
Verificare SF si studii cu datele din teren
Elaborare Plan de situatie final
Elaborare DAAA - Parti desenate
Elaborare DAAA- Parti Scrise
Verificare interna-Parti scrise si Parti desenate - DAAA
Printare, multiplicare, stampilare si semnare interna
documentatii DAAA
Predare DAAA
Obtinere AAA
Efectuare Analiza Structurala
Verificare interna rezultate Analiza Structurala
Elaborare Calcule de dimensionare
Verificare interna Calcule de dimensionare
Elaborare Parti desenate-PT - REZISTENTA-
SUPRASTRUCTURA
Verificare interna Parti Desenate -PT- REZISTENTA-
SUPRASTRUCTURA
Elaborare Parti desenate-PT - REZISTENTA-
INFRASTRUCTURA
Verificare interna- Parti Desenate -PT - REZISTENTA-
INFRASTRUCTURA
Elaborare Parti desenate-PT - RAMPE ACCES
Verificare interna- Parti Desenate -PT - RAMPE DE ACCES
Elaborare Parti desenate-PT- AMENAJARI HIDROTEHNICE
Verificare interna- Parti Desenate -PT - AMENAJARI
HIDROTEHNICE
Elaborare Parti desenate-PT- DETALII DE EXECUTIE
Verificare interna- Parti Desenate -PT - DETALII DE
EXECUTIE
CALCUL CANTITATI pe baza partilor desenate
Verificare interna CALCUL CANTITATI
Intocmire LISTE DE CANTITATI SI GRAFICE DE
EXECUTIE
Verificare interna LISTE DE CANTITATI SI GRAFICE DE
EXECUTIE
Elaborare Parti scrise - PT - Memorii tehnice
Elaborare Parti scrise - PT-Breviare de Calcul
Elaborare Parti scrise - PT - Caiete de sarcini, Programe de
control al calitatii si Programe de faze determinante
Verificare interna parti scrise PT
Printare, multiplicare, stampilare si semnare interna
documentatii PT
Predare documentatie PT la verificator
Verificare tehnica a documentatiei PT de verificatorul atestat
Primire documentatie PT de la verificatorul atestat
Predarea PT de executie (parti scrise si desenate)
Intocmire Parti desenate POE
Elaborare parti scrise- POE
Intocmire Parti desenate PAC
Elaborare parti scrise - PAC
Verificare interna-Parti scrise si Parti desenate -POE si PAC

Beneficiar: ORASUL STEI Pag. 17 din 20


Printare, multiplicare, stampilare si semnare interna
documentatii POE si PAC
Predare documentatie POE si PAC la verificator
Verificare tehnica a documentatiei PT si POE de verificatorul
atestat
Primire documentatie POE si PAC de la verificatorul atestat
Predarea POE si PAC (parti scrise si desenate)
Proces verbal de receptia a serviciilor de proiectare
Emitere Autorizatie de Construire
Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada
executiei lucrarilor

2.4. Durata de realizare a serviciilor de proiectare


Durata de executie a serviciilor de proiectare este de .......... luni de la data ordinului de incepere a serviciilor.
Asistenta tehnica din partea proiectantului va fi asigurata pe intreaga perioada de desfasurare a lucrarilor.
Data ordinului de incepere a serviciilor se considera ziua 0, respectiv data aleasa orientativ 23.04.2018.
Se consid proiectul incepe in data de 23.04.2018 si se sfarseste in 21.06.2018, iar asistenta tehnica continua pana
la receptia finala a lucrarilor.
2.5. Lucrarile ce se vor proiecta:

Se propune realizarea unui pod. Podul va fi situat in intravilanul Orasului Stei, in dreptul salii de sport a Colegiului National Avram
Iancu, conform planului de situatie si de incadrare in zona. Pe amplasamentul propus al podului exista in prezent o pasarela
metalica pietonala, aflata intr-o stare avansata de degradare, care pune in pericol siguranta trecatorilor. Destinatia initiala a
pasarelei era de pod pentru cale ferata, fiind o structura de grinda cu zabrele cu calea jos. Albia raului in zona amplasamentului
este regularizata, cu taluzele pereate cu beton si fundul albiei nivelat. Pe ambele maluri sunt diguri din materiale granulare
compactate, cu inaltimea de circa 1,30 – 1,50m. Pe fundul albiei s-au executat praguri de fund, dispuse in felul urmator: un prag in
sectiunea podului, un prag in amonte la 96m si un prag in aval la 112m. Prin tema de proiectare se solicita realizarea unui pod
rutier si pentru pietoni peste raul Crisul Baitei. La 200m in aval de locatia propusa pentru noul pod exista un pod rutier si pentru
pietoni, amplasat pe strada Lucian Blaga, care asigura accesul la Colegiul National Avram Iancu. In amonte de locatia propusa la
600m exista un pod pe strada 13 Septembrie, care asigura accesul la platforma industriala a localitatii. In prezent accesul la
stadion cu masina se face pe podul de pe strada 13 Septembrie. Accesul pietonal se face pe pasarela existenta in locatia propusa
a viitorului pod. Podul propus scurteaza traseul autovehiculelor dinspre centrul localitatii spre stadion cu 1400 metri.

Prin tema de proiectare se solicita realizarea unui pod din beton cu o singura deschidere, avand lungimea de 23,86 m pe oblicitate
(20,52m perpendicular pe albie) si calea pe pod cu latimea de 6,00m pentru partea carosabila si 1,00m pentru pietoni.
Amplasamentul podului, care este situat intre proprietati private, nu a permis dispunerea sa perpendicular pe albie, deoarece nu se
poate dezvolta curba la 90 de grade a strazii de pe malul drept a raului. Din acest motiv s-a dispus podul la o inclinare (oblicitate)
de 28,64 grade fata de perpendiculara pe firul vaii. In privinta clasei de încărcare a podului se va adopta clasa I pentru convoi A13;
S60. Lumina podului in sens longitudinal pe oblicitate este de 20,05 m, iar perpendicular pe albie de 17,60m. In sens transversal
podul va avea latimea de 8,45 m si se compune din:
- 6,00 m parte carosabila
- 1 x 1,00 m trotuar pe partea dreapta
- 1 x 0,50 m spatiu de siguranta parapet
- 1 x 0,70 m coronament cu parapet greu pe partea stanga
- 1 x 0,25 m coronament cu parapet pietonal pe partea dreapta

a) Infrastructura
In urma studiului hidrotehnic in baza caruia s-a stabilit solutia constructiva a podului, a rezultat o singura deschidere si podul dispus
oblic fata de perpendiculara pe albie. Fundatiile podului sunt reprezentate prin doua culei, amplasate cu fata interioara pe muchiile
de sus ale taluzelor albiei. S-a adoptat soluţia fundarii directe pe chesoane. Terenul de fundare este un balast cu putin nisip, cu
nivel hidrostatic ridicat (cu permeabilitate ridicata). Turnarea directa a fundatiilor in gropi de fundare nu este posibila datorita
fragilitatii marginilor sapaturii si a infiltratiilor puternice de apa. Adancimea de fundare s-a stabilit la 3,00m sub nivelul talvegului,
sub adancimea de afuiere calculata. Dimensiunile in plan ale culeilor sunt de 9,90 x 2,50m. Peretii chesoanelor vor fi confectionati
din beton armat turnat monolit de clasa C25/30. In cheson se va turna beton simplu de umplutura de clasa C12/15. Elevatiile
culeilor vor fi confectionate din beton armat turnat monolit de clasa C25/30. Latimea culeelor va fi de 1,46m la baza. Culeile vor
avea un fruct de 7% pe fetele interioare. La partea superioara culeile vor avea cuzinete din beton puternic armat si ziduri de garda
pentru protejarea capetelor grinzilor In spatele culeelor se va executa un dren din zidarie uscata de piatra buta, cu rol de colectare

Beneficiar: ORASUL STEI Pag. 18 din 20


a infiltratiilor. Drenul va rezema pe chiunete din beton armat, incastrate in elevatii. Pe fata interioara a culeilor se va executa o
hidroizolatie verticala.

b) Suprastructura
Tablierul va avea o singura deschidere de 21,00m, masurata pe oblicitate. Constructia tablierului s-a prevazut a se realiza din grinzi
prefabricate cu corzi aderente tip “T”, cu L= 21,00m, h=0,93m, cu placa de suprabetonare, urmand a se poza cate 6 bucati in
sectiune transversala. Distanta dintre axele grinzilor este de 1,22 m. Monolitizarea grinzilor si repartizarea eforturilor utile se va
executa printr-o placa de beton armat turnat monolit, clasa tehnica C25/30 de la 15 cm grosime minima pana la 23cm. Armarea
placii se va face pe doua directii si pe doua randuri. Podul va avea lăţimea totala de 8,45m. Latimea părţii carosabile pe pod va fi
de 6,00 m, iar trotuarul dispus pe partea dreapta (pe partea amonte a podului) va avea lăţimea de 1,00. Calea pe pod se va realiza
intr-o singura apa, cu panta transversala de 2,5%, deoarece podul se racordeaza cu strada la ambele capete prin curbe cu raze
reduse, care impun suprainaltarea profilului transversal. Grinda de parapet de pe partea stanga va avea latimea de 70cm, pe care
se va monta parapetul de siguranta. Pe partea dreapta parapetul de siguranta se va instala in spatiul de siguranta dintre partea
carosabila si trotuar, cu latimea de 50cm. Parapetele vor fi de tip foarte greu, cu nivelul de protectie H4b. Pe marginea dreapta a
trotuarului se va instala un parapet pietonal tip IPTANA confectionat din teava de otel rotunda zincata. Calea pe pod se compune
din:
9 cm grosime imbracaminte din beton asfaltic etans pentru calea pe poduri turnat în 2 straturi de 5 + 4 cm
1 cm izolatie hidrofuga performanta pentru poduri autoadeziva, lipita de stratul suport
Podul va avea pe culei dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie cu jocul de 2 cm.
Grinzile vor rezema pe infrastructuri prin intermediul aparatelor de reazem din neopren, fixe pe un capat si aparate de reazem
mobile la celalalt capat.

c) Albie, racordarea cu terasamentele, scurgerea apelor


Racordarea caii pe pod cu terasamentele se va realiza prin dale de racordare, rezemate cu un capat pe zidul de garda, iar cu
celalalt pe o grinda de rezemare din beton armat, pozata pe un prism de piatra sparta. Placile de racordare vor avea lungimea de
3,00m, latimea de 6,00m si grosimea de 23 cm. Se vor confectiona din beton armat C25/30. Scurgerea apelor de pe pod se va
face prin pantele transversale langa bordura de pe partea dreapta in cele doua guri de scurgere, racordate prin tuburi din PVC Φ90
mm, montate sub trotuare. Acestea vor evacua apele meteorice de pe pod in rau. Se va reface pereul din beton de pe taluzele
albiei, asigurandu-se continuitatea acestora pana la fata culeilor, precum si pe fetele laterale ale culeilor.

d) Rampele de aces la pod


Pentru accesul la pod, a carui cale se afla cu circa 2,50m – 3,00m deasupra terenului neamenajat, este necesara construirea unor
rampe de acces, cu declivitati importante. Rampa de pe malul stang este scurta, de 25,80m, cu o declivitate de 13,72%.
Declivitatea pronuntata rezulta din distanta scurta existenta intre strada Miron Pompiliu, din care porneste rampa, si capatul
podului, precum si diferenta de nivel de 3,20m intre strada existenta si calea pe pod. Pozitia in plan a rampei este dictata de
culoarul cadastral situat in domeniul public, cu destinatie de strada, cu latimea de 7,00 – 7,25m, care nu permite un traseu mai
lung al rampei, pentru a scadea astfel valoarea declivitatii. Rampa de pe malul drept are lungimea de 53,30m si parcurge de
asemenea un culoar ingust cadastral, cu latimea de 7,80 – 8,10m, care nu a permis executarea unei rampe mai line, sau
imbunatatirea traseului in plan. Declivitatea rampei dreapta are valoarea de 3%. Datorita constrangerilor cauzate de culoarele
limitate ca latime pe care se pot construi rampele, nu se pot realiza umpluturi cu taluze dezvoltate la nivelul terenului. Solutia
propusa este de sustinerea umpluturii rampelor prin ziduri de sprijin din beton armat. Umplutura rampele de acces pe pasaj se va
realiza din pamant armat, sprijinit pe lateral de ziduri de sprijin, realizate din beton armat clasa C35/45. Fata vazuta a zidurilor se
va realiza in tehnologie “amprentata”, iar la final toate suprafetele de beton monolit se vor proteja cu un grund anticoroziv.
Umplutura de la rampe va fi sustinuta in interiorul a doua ziduri de sprijin din beton armat clasa C35/45. Umplutura din spatele
zidurilor se va realiza in tehnologia pamanturilor armate cu geogrile, care vor asigura preluarea evantualelor tasari inegale din
spatele culeilor. Pe umplutura rampelor se vor aseza la partea superioara placile de racordare. Ca sectiune transversala rampele
de acces la pod vor avea aceleasi caracteristici asemanatoare cu suprastructura, respectiv, carosabil 5,50m + 1 x 0,50m zona de
siguranta + 1 x 1,00m trotuar pe partea dreapta. Pe grinzile coronamentului zidului de sprijin se vor monta parapete cu nivel de
protectie H4b. La marginea trotuarului se va monta un parapet pietonal tip IPTANA confectionat din teava de otel rotunda zincata.
Structura rutiera proiectata pentru partea carosabila a rampelor va fi dimensionata pentru un trafic de intensitate medie si va avea
urmatoarele caracteristici:
Strat uzura din beton asfaltic tip BA16 4 cm
Binder din beton asfaltic deschis tip BAD 25 6 cm
Strat superior de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici 25 cm
Zidurile de sprijin vor fi de tip armat, sub forma unui L, cu pinten care sa previna alunecarea si talpa marita pentru preluarea
incarcarilor si compensarea momentului de rasturnare. Zidurie de sprijin vor avea inaltime avariabila de la 0,50m inaltime pana la
2,40m inaltime langa culei. Umplutura de la rampe se va executa in straturi succesive de 30cm grosime dupa compactare, din
material de umplura corespunzator (preferabil agregate minerale de tipul balastului), astfel incat fiecare strat sa corespunda din
punct de vedere al gradului de compactare. In plan zidurile de sprijin se vor racorda cu elevatiile culeilor, direct, avand o forma in
plan dreptunghiulara. Zidurile de sprijin se vor funda direct pe un radier general din beton clasa C25/30, dupa care se va executa
Beneficiar: ORASUL STEI Pag. 19 din 20
elevatia din beton clasa C35/45. In spatele zidurilor de sprijin se va executa un dren din zidarie uscata de piatra buta, cu rol de
colectare a infiltratiilor. Drenul va rezema pe chiunete din beton armat, incastrate in elevatii. Pe fata interioara a zidurilor se va
executa o hidroizolatie verticala. In structura trotuarului de pe pod si rampe se vor include doua tuburi din PVC cu diametrul de
110mm, in care se pot instala ulterior cabluri de energie electrica si de telecomunicatii.

e) Strazile de aces la pod


Pentru legatura intre strazile existente la cele doua extremitati si rampele de acces este necesara construirea unor tronsoane de
strazi, racordate in strazile existente. Sectorul de strada ce se racordeaza la strada Miron Pompiliu de pe malul stang este scurta,
de 3,73m. Pe aceasta lungime se va face si racordarea marginilor partilor carosabile intre noua strada de pe pod si Aleea Miron
Pompiliu. Strada de pe malul drept are lungimea de 78,30m si se racordeaza la strada Stadionului. Ca sectiune transversala
sectoarele de strazi vor avea aceleasi caracteristici cu rampele de acces la pod, respectiv carosabil 5,50m + 1 x 1,00 trotuar pe
partea dreapta. Structura rutiera proiectata pentru partea carosabila a strazilor va fi dimensionata pentru un trafic de intensitate
medie si va avea urmatoarele caracteristici:
Strat uzura din beton asfaltic tip BA16 4 cm
Binder din beton asfaltic deschis tip BAD 25 6 cm
Strat superior de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici 15 cm
Strat fundatie balast compactat 25cm
Partea carosabila a strazilor se va incadra cu borduri prefabricate din beton de ciment, cu sectiunea de 20x25cm. Bordurile se vor
monta pe un pat de beton monolit, iar inaltimea libera la bordura va fi de 12cm. Trotuarul de pe partea dreapta a strazii va avea o
structura alcatuita astfel:
Strat uzura din beton asfaltic tip BA8 4 cm
Strat superior de fundatie din beton clasa C12/15 10 cm
Strat fundatie balast compactat
Executia structurii strazii se va realiza intr-o caseta generala, rezultata din decaparea terenului vegetal pe o grosime de minim
30cm. Anterior se va demola structura trotuarului existent pe amplasament, care nu poate fi inclus in structura proiectata a strazii.
In spatele bordurilor de incadrare se vor realiza berme de pamant compactat cu latimea de 25cm, pentru sustinerea acestora.

f) Amenajare peisagistica
Amenajarea peisagistica va urmari atat armonia vizuala a elementelor componente cat si integrarea anumitor functiuni, pentru
satisfacerea diferitelor deziderate legate de folosinta teritoriului respectiv, in conditiile construirii unui peisaj de calitate. S-a prevazut
executia de lucrari pentru amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială. In acest sens se va proceda la
degajarea terenului utilizat ca organizare de santier si aducerea sa la stare initiala. Taluzele digurilor se vor nivela si se vor
consolida prin compactare. Tot terenul apartinand domeniului public alaturat strazilor de acces la pod se va acoperi cu teren
vegetal si se va inierba, prin insamantare si udari succesive. Se va proceda la plantarea a 48 bucati de puieti de arbori specifici
zonei de lunca, pe zona verde alaturata malurilor raului. Se recomanda folosirea de specii de plante rezistente la poluare.

Beneficiar: ORASUL STEI Pag. 20 din 20