Sunteți pe pagina 1din 20
SC, PAG CO INTERNATIONAL SRA Editia IV Actualizarea 1 PPE—PA Difuzare Cod : PROCEDUR: PROCESELOR_D! PPE-PA& CO EXECUTIE 03 — 04 — 2006 Pag. 4 & CO—01—Prepararea mixturilor Este efectuata de RMQMS Destinatar Functie Data Semnat Dan Savulescu Director General L Liviu Gheorehies RMQMS. 2 Responsabil efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director Genera ort_| Editia cared Cauza modificaritor Sa modificat 1 Redactare miata (SQ , 1 4 are standard referential (SQ) Taal S 2 7 T Schimbare standard referential (SMIQMIS) Faia x] ou 2 10 i Modificare domeniu de activate, actualizare Edita i 1 IV 2 12 3 SC. PAR CO Cod: NATION. : INTERNATIONAL PPE PA& CO Editia IV 03 — 04-2006 Actualizarea 1 Pag. 5 A. SCOP Stabilirea etapelor sia modului de preparare a minturilor asfaltice precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si standardele specifice in vigoare. B, DOMENIU Se aplica la prepararea mixturilor asfaltice folosite pentru. imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald, mixturi asfaltice folosite la stratul de baza sau mixturi asfaltice pentru calea pe pod. Procedura nu se aplica la prepararea mixturilor asfaltice realizate cu nisiputi bituminoase sau din mixturi asfaltice recuperate C.TERMINOLOGIE = Agregate naturale: materiale granulare naturale de origine minerala provenind din sfarimarea naturala sau artificiala a rocilor; = Bitum: amestee complex de hidrocarburi cu masa moleculara mare si derivati ai avestora cu oxigenul, azotul si sulful: se gaseste in stare nativa sau se obtine prin prelucrarea produselor petroliere grele: - Mixtura asfaltica: amestec de agregate naturale si filer in anumite proportii aglomerate cu un liant bituminos printr-o tehnologie adecvata D. DOCUMENTE DE REFERINTA - SR 174 — 1: 2002 — Luerari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de calitate. ~ SR 174 — 2: 1997 — Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate. - Caiet de sarcini E. RESPONSABILITATI Director zonal: = desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul de proces de preparare a mixturilor asfaltice: = asigura documentatia tehnica, instalatiile si utilajele, materialele si personalul necesare executarii proceduti = asigura infrastructura necesara’ obtinerii a functionarea statiei Sef de laborator: = intocmeste retetele de preparare si asigura efectuarea incercarilor tuturor produselor componente ale mixturilor si asupra produsului final: rdurilor si avizelor pentru upra SC. PAR CO - INTERNATIONAL Cod : SRL PPE PA & CO Editia IV EXECUTIE 03 — 04 — 2006 Actualizarea 1 Pag. 6 - instiinteaza in timp util responsabilul de proces si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final: = participa efectiv la punerea retetelor pe statie; = intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Responsabil de proces : = instruieste personalul din punct de vedere tehnic si al SSM si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa procedura: = instruieste personalul din punct de vedere al protecticd mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite: + organizeaza punctul de lucru si raspunde de aplicarea corecta a acestei proceduri: - raspunde de calitatea produselor fabricate si de efectuarea inregistrarilor stabilite prin planul de control calitate si verificari: + verifica consumurile specitice de produse si coreleaza necesarul de produse cu procesul de aprovizionare; + asigura fimctionarea corecta sila parametri normal a tuturor instalatiilor utilajelor si aparaturii aferente statiei de preparare; - participa efectiv la obtinerea acordurilor si avizelor pentru functionarea statiei: = implementeaza actiunile corective si preventive dispuse, la termenele stabilite. Operator statie preparare mixturi asfaltice : = participa efectiv la puncrea retetelor pe static: = raspunde de cantitatea de mixtura preparata si calitatea ei, in ceea ce priveste dozajele, timpul de malaxare si regimul temperaturilor: - instiinteaza responsabilul de proces de orice defectiune sau susceptibilitate in modul de functionare a instalatiilor si aparaturii aferente statiei. Responsabil metrologie : = asigura efectuarea verificarii metrologice si etalonarii_periodice a dispovitivelor de masurare si monitorizare din cadrul statiei de preparare a mixturilor asfaltice si laboratorului precum si in cazul defectarii sau la aparitia susceptibilitatilor in functionarea lor Personal CTC : = efectueaza controalele specificate in PCCV — uri, intoemeste, atunei cind este cavul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F, PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator procesului de preparare a mixturilor asfaltice este aleatuit din etape distinete care impun eonditii si procese specifice, astfel SC, PAG CO Cod : NATION. INTERNATIONAL PPE PA& CO Editia IV 03 — 04-2006 Actualizarea 1 Pag. 7 1. Conditii de mediu si tehni Mixturile asfaltice se fabrica doar in anotimpurile calduroase, la temperaturi de peste 10°C, in perioada martie-noiembrie, De asemeni, fabricatia se intrerupe pe timp de ploaie. Fabricarea mixturilor asfaltice se realizeaza in stati’ de preparare dotate cu urmatoarele instalatii si dispozitive - pupitru de comanda: = predozator agregate: = uscator agregate: = dispozitiv de resortare a agregatelor = dispozitiv de dozare gravimetrica a agregatelor: - dispozitiv de dozare gravimetrica a filerului; = dispozitiv de dozare volumetrica a bitumului = malaxor; = dispozitiv de filtrare ecologic: + dispozitiv de transport al sarjelor de mixtura proaspata catre buncarul de stocare (cupa schip); + dispozitive de monitorizare si masurare a temperaturilor: = bunear de stocare; = tancuri de bitum dotate cu instalatie de incalzire si recirculare: = pompa de bitum; = siloz pentru depozitarea filerului; = compresor de ae + gospodarie de carburanti pentru incalzirea bitumului si uscarea agregatelor (pentru instalatiile care nu utilizeaza gaze naturale) De asemeni, statia de preparare este dotata cu un incarcator frontal pentru profilarea agregatelor si alimentarea buncarelor predozatorului, autotransportoare de filer si de bitum. Pentru a se putea executa procesul technologie de preparare a mixturilor asfaltice este necesara buna functionare a tuturor instalatiilor, subansamblelor, dispozitivelor si utilajelor care intra in componenta sau deservese statia. Asigurarea unci bune functionati se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a = predozatorului: acesta se regleaza prin incercari astfel incit sorturile predozate sa asigure obtinerea curbei granulometrice a amestecului de agregate solicitate de laborator, in limitele de toleranta prezentate in tabelul nr. 1: Label w Fractiunea, mm Abateri admise fata de dozaj. % SC. PAR CO Cod: INTERNATIONAL PPE-PA.& CO Editia IV 03 — 04-2006 Actualizarea 1 Pag. 8 8-16 315-8 0.63 — 3.15 0.2 — 0.03 0.09 0.2 00.09 = uscatorulul: acesta se regleaza prin incerearl astfel_incit temperatura amestecului de agregate la iesirea din toba sa fie in concordanta cu valorile din coloana | a tabelului nr. 2: Fabel nv. Mixtura asfaltica egate naturale Bitum la iesirea din malaxor Fipul bitumului 0 1 3 Temperatura in C D 60/80 170 190 165175 160 180 D 80/100 165 — 180 160-170 -170 = dispozitivului de resortare: se regleaza astfel incit viteza de lucru sa fie in concordanta cu timpul necesar unei ciuruiri complete: = dispozitivelor de dozare a agregatelor, filerului si liantului: + dispozitivului de transport cupa schip; = modului de functionare a dispozitivelor de masurare si monitorizare a temperaturilor; = modului de functionare a comenzilor pneumatice si electrive: + modului de fimctionare a instalatiei de incalzire si recirculare a bitumului precum sia pompei de bitum, astfel incit dozarea liantului sa se faca cu o abatere cuprinsa in intervalul 0...0,3%. In afara avestor verificari obligatorii zilnice, se_face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor, dispozitivelor si echipamentelor mentionate precum si o curatare temeinica. la incheierea programului de lucru, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul Muxului tehnologie. au intrat in contact cu liantul sau mixtura preparata, De asemeni, periodic, se efectueaza revizia static’ care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor, Periodic, dispozitivele de dozare gravimetrica sau volumetrica precum si disporitivele de masurare a temperaturilor sunt verificate, din punct de vedere metrologic, de organizatii autorizate in acest sens SC, PAG CO Cod: INTERNATIONAL PPE— PA & CO Editia IV 03-04 2006 Actualizarea 1 Pag. 9 Produsele necesare pentru prepararea mixturilor asfaltice sunt = agregate naturale de balstiera, sort 0-3, 0-7. 3-7, 7-15, 15-31 mm care sa satisfaca cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si SR 662 ; 2002; egate naturale de cariera, sort 0-4, 4-8, 8-16, 16-25 mm care sa satisfaca cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si SR 667 : 2000; - filer de calear care sa satisfaca cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si STAS $39 79; - bitum pentru drumuri, tip D 60/80, 80/100, care sa satisfa calitate specificate in caietul de sarcini si SR 754: 1999. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii si piesele de schimb. IL. Procese premer - dupa incheierea contractului de executie in care se prevede prepararea mixturilor asfaltice si dupa stabilirea furnizorilor de produse agreati conducerea dispune sefului de laborator prelevarea de probe din produsele ce vor fi utilizate Ia prepararea mixturilor si analizarea lor, in vederea elaborarii retetei / retetelor de fabricatie: = agregatele naturale se depoviteaza pe sorturi, pe platforme amenajate (betonate), pentru evitarea amestecarii sau impurificarii lor si avind asigurata scurgerea apelor pluviale: = filerul se depoziteza in silozuri cu incarcare pneumatica, elimininduese astfel posibilitatea aglomerarii acestuia sub efectul umiditatii atmosferice: ‘a cerintele de = bitumul se depoziteaza in tancuri termoizolate, special amenajate, in care exista posibilitatea aducerii acestuia la temperatura optima de utilizare si mentinerea acesteia pina la epuizarea incarcaturii respective, precum si recircularea lui IL, Procese curente = dupa insusirea de catre client a retetei / retetelor de preparare a mixturilor se trece la procesul propriuzis de fabricatie: + dupa verificarea modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor specifice statici. se mece la incarearea cu agregate a buncarelor predozatorului: = alimentarea buncarelor predozatorului se face cu inearcatorul frontal, pe la partea superioara a lor: + se verifica temperatura bitumului si taseul acestuia, se porneste pompa de bitum si se face o recirculare in tane de circa 2-3 minute: = se pomese benzile transportoare, cupele reci, cupele calde, ciurul rotativ filtrul de praf malaxorul si snecurile; = se porneste uscatorul = se aprinde focul la arzatorul uscatorului cu 2-3 minute inainte de a introduce agregatele: = se pornesc variatoarele buncarelor predozatorului: SC, PAG CO Cod: INTERNATIONAL PPE— PA & CO Editia IV 03-04 2006 Actualizarea 1 Pag. 10 - ordinea de descarcare a sorturilor din buncare este sort mare urmat de sorturi fine, in vederea prevenirii contactului direct cu banda transportoare a granulelor fine si lipirea acestora de covorul de cauciue care sa le antreneze in afara spatiului tehnologic: = dupa uscarea agregatelor si incalzirea lor la temperatura preserisa, prin reglarea debitului de ardere, acestea, prin intermediul cupelor calde, sunt transportate catre dispoitivul de resortare, rezultind in urma ciuruirii tei sorturis = temperatura maxima de incalzire a agregatelor sau bitumului este de 190 °C. i vederea eliminarii posibilitatii de aparitie a fenomenului de ardere a bitumului = respectind cantitatile stabilite prin reteta, operatorul cintareste sorturile si le introduce in cutia de amestec in ordinea: sort 1, sort I si sort HL: = se introduce in cutia de amestec. dupa cintarire, filerul. = analog se procedeaza cu liantul: = in cazul dozarii volumetrice a bitumului se tine seama de faptul ca densitatea acestuia la temperaturi de 160 — 180 °C este de 900-917 kyime, ceea ce corespunde Ia 1,09 ~ 1,1] Tpentru | kg de bitum: = introducerea bitumului in cutia de amestec determina inceputul timpului de malaxare a amestecului: = timpul de malaxare este cuprins intre 30 50 secunde, in funetie de granulometria stabilita prin reteta: = regimul termic este urmarit in mai multe puncte: la iesirea din uscator si in buncarul de depozitare a sorturilor pentru agregate, in tane pentru bitum si in malaxor pentru mixtura proaspata: = mixtura rezultata este transportata cu ajutorul cupei schip in buncarul de + sefill de laborator transmite zilnic reteta / retetele de preparare operatorului avesta preluind datele in cadrul jurnalului de fabricatie mixturi: = in cazul schimbarii retetei de preparare, buncarele predozatorului care contin sorturi neutilizabile, sunt golite si alimentate cu sorturile corespunzatoare noii retete: = la punerea retetei pe statie se calibreaza variatoarele buncarelor predozatorului si se analizeaza, din punct de vedere granulometric, amestecul mineral obtinut: = calibrarea se rectifica pina la obtinerea curbei granulometrice ceruta prin reteta de preparare; + verificarea dozajelor de liant se face pe probe de mixtura proaspata, la inceputul zilei de lucru si la fiecare 200 — 400 ¢ fabricate: - seful de laborator completeaza zilnic, in jurnalul de laborator, evidenta incercarilor efectuate pentru controlul calitatii- mixturii preparate. sia produselor componente: S.C. PAK CO Cod: NATION. : INTERNATIONAL | BROCE : PROCESE | PPE-PA& CO Editia IV EXECUTIE 03 — 04 — 2006 Actualizarea 1 Pag. 11 - eliberarea certificatului de calitate se face pentru toata cantitatea produsa pentru un client in ziua respectiva si este semnat de responsabilul de proces si seful de laborator. G.ACTIUN PROTEC A 1. Sol ~ depozitarea in spatii amenajate, valorificarea, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie sau administrative efectuate: = depozitarea carburantilor si lubrifiantilor si efectuarea intretinerii_utilajelor echipamentelor si mijloacelor de tansport auto pe platforme amenajate: - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate: = curatarea periodica a filtrelor pentru praf si inlocuirea 2. Aer = curatarea periodica a filtrelor pentru praf'si inlocuirea a - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de fun 3. Apa - colectarea apelor uzate in bavine etanse vidanjabile sau deversarea lor la canalizarea publica estora periodic. estora periodic: tionare H. INREGISTRARI = jurnal de activitate: = registru de laborator; = declaratie de conformitate: = bon de transport S.C, PA& CO Cod N, IN, ‘ eee | pROCEDERILE PROCESELOR pe. [PPE-PA& CO a IV EXECUTIE 03 — 04 — 2006 Actualizarea 1 Pag. 12 PPE PA & CO-02—Transportul mixturilor asfaltice Difuzare Este efectuata de RMQMS- Destinatar Funetie Data Semnatura Dan Savulescu Director General 1 Tani Gheorghies RMOMS, 2 Responsabil de pr sctualis Modificarile sunt efectuate de RMOMS, dupa aprobarea acestora de catre Dy re or General ert_[Rditia [| fruiicared Cauza modificaritor Sa modifica 1 T Redactare initala (SQ 2 I 2 1 T Schumbare standard referential MQ) Edita S 2 7 i Schimbare standard referential (SMIQUIS) Faia x] ul 2 10 Modificare domeniu de activate, actualizare Edita i 1 IV 2 1 3 SC. PAR CO Cod: NATION. : INTERNATIONAL PPE PA& CO Editia IV 03 — 04 — 2006 Actualizarea 1 Pag. 13 A. SCOP Stabilirea modului de efectuare a tansportului mixturilor asfaltice preeum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si standardele specifice in vigoare. B, DOMENIU Se aplica la transportul tuturor tipurilor de-mixturi conformitate cu PPE PA & CO 01 faltice preparate in © TERMINOLOGIE ~ Mixtura asfalti amestec de agregate naturale si filer in anumite proportii aglomerate cu un liant bituminos printr-o tehnologie adecvata D. DOCUMENTE -EERING - SR 174 — 2: 1997 — Luerari de drumuri, Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate, ~ Caiet de sarcini FE, RESPONSABILITATI Director zonal + asigura mijloacele auto, materialele si personalul necesare efeetuarii procedurii Sef de laborator : = verifica modul de masurare si monitorizare a temperaturii mixturii fabri urmareste inregistrarea acesteia in bonurile de transport. Responsabil proces preparare mixturi asfal = instruieste personalul din punet de vedere tehnic si al SSM si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa procedura: = instruieste personalul din punct de vedere al protecticd mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; = organizeaza punctul de lucru si raspunde de aplicarea corecta a acestei procedu + raspunde de calitatea produselor fabricate si de efectuarea inregistrarilor stabilite prin planul de control calitate si verificari: = intocmeste si semneaza bonurile de transport Operator statie preparare mixturi asfaltice: = raspunde de cantitatea de mixtura preparata si calitatea ei, in ceea ce priveste dozajele. timpul de malaxare si regimul temperaturilor: SC. PAR CO Cod: NATION. : INTERNATIONAL PPE PA& CO Editia IV 03 — 04 — 2006 Actualizarea 1 Pag. 14 Responsabil metrologic: = asigura efectuarea verilicarii mettologice periodice a dispozitivelor de monitorizare si masurare din cadrul statiei de preparare a mixturilor asfaltice si laboratorului precum si in cazul defectarii sau la aparitia susceptibilitatilor in functionarea lor Personal CTC: - efectueaza controalele specificate in PCCV — uri, intocmeste, atunci cand este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste- modul si termenul de implementare a actiunilor coreetive si preventive stabilite F, PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator procesului de transport a mixturilor asfaltice este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel: 1. Conditii de mediu si tehnice Find in legatura directa cu procedura de preparare a_mixturilor asfaltice conditiile de mediu sunt identice, respectiv mixturile asfaltice se fabrica si se transporta doar in anotimpurile calduroase. la temperaturi de peste 10° C. in perioada martie- noiembrie, De asemeni, fabricatia se intrerupe pe timp de ploaie Transportul mixturii asfaltice se realizeaza cu autobasculante adecvate, dotate cu prelate, urmarindu-se ca pierderea de temperatura pe timpul transportului sa fie minima Pentru realizarea unor conditii de transport optime este necesara buna functionare a mijloacelor auto precum si existenta unor dotati specifice, astfel = asigurarea bascularii pe spate: + asigurarea lungimii in consola a benei (partea din spate) care sa permita bascularea aproape de mijlocul buncarului repartizatorului astfel incit mixtura sa nu fie deversata pe partea carosabila. IL. Procese premergatoare = se face corelarea capacitatii de transport cu cea de preparare si cea de asternere; = se curata benele de corpuri straine si se stropese cu emulsie de sapun si apa: = se asigura inchiderea etansa a oblonului spate: = se vetifica existenta si starea prelatelor de protectie. IIL. Procese curente autobasculanta se pozitioneaza sub buncarul de stocare a mixturi - dupa ce in buncar a fost stocata cantitatea de mixtura solicitata sau, atunci cind aceasta cantitate depaseste capacitatea de stocare, se deschid trapele de evacuare: = temperatura mixturii la incarcarea in autobasculanta este cuprinsa intre 160 — 170°C iar la sosirea la punetul de lucru este minim 150°C: = dupa incarcare se fixeaza prelata de protectie deasupra benei soferul primeste bonul de transport, urmind ca jumatatea reprezentind bonul de primire sa fie returnat la statie. confirmat de primitor: SC, PAG CO Cod : NATION. INTERNATIONAL pe PAR CO Editia IV 03 — 04 — 2006 Actualizarea 1 Pag. 15 + bonul de transport cuprinde informatii privind producatorul, semnatura acestuia, destinatarul. tipul mixturii, punctul de luctu, cantitatea si ora de livrare, distanta de transport, temperatura la plecarea din statie si la primire, numarul de inmatriculare al autobasculantei, semnatura de primire: + in timpul transportului se vor evita stationarea inutila si utilizarea unor rute ocolitoare, realizindu-se astfel durata de transport scontata; = in caz de defectiuni pe taseu. este obligatorie remorearea imediata a mijlocului de transport pentru evitarea racirii mixturii. G, ACTIUN] DE PROTECTIE 4 MEDIULUT 1, Sol inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport: efectuarea intretinerii mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate (parcari sau in zona drumului (parcari sau ~ colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate. 2. Aer ~ aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa efectuarea intretinerii mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate zona drumului), H. INREGISTRARI SC, PAG CO INTERNATIONAL SRA PPE- PA & CO-03 Difuzare OCEDUR! ROCESELOR D. PPE EXECUTIE 03 Cod : PA& CO 04 — 2006 Pag. 16 mixtu Este efectuata de RMQMS ilor asfaltice Destinatar Functie Data Semnatura Dan Savulescu Director General L Liviu Gheorehies RMQMS. 2 proces 3 Responsabil di Actualizare Modilicarle sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General ont _[Editia [| luiicared Cauza modificaritor Sa modificat 1 Redactare miata (SQ , 1 4 Schimbare slandard referential MQ) Taal 3 ll 3 7 T Schimbare standard referential (SMIQMIS) Faia x] ou 2 10 i Modificare domeniu de activate, actualizare Edita i 1 IV 2 12 SC, PAG CO Cod : INTERNATIONAL PPE-PA.& CO Editia IV 03 — 04 — 2006 Actualizarea 1 Pag. 17 A. SCOP Stabilirea ctapelor sia modului de executic a imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proves, in vederea satisfucerii cerimtelor de calitate, mediu si SSM _mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. A. DOMENIU Se aplica la astemerea mixturilor asfaltice preparate 01 si transportate conform PPE PA & CO 02. conform PPE — PA & CO — - Covor asfa imbracaminte bituminoasa executata dintr-un strat de 3 — 4 em grosime din mixtura asfaltica cu caracteristicile mixturii pentru stratul de uzura; - Drum asfaltat: denumire uzuala atribuita unui drum cu imbracaminte bituminoasa: + Mixtura asfaltica: amestec de agregate naturale si aglomerate cul un liant bituminos printr-o tehnologie adeevata. - Emulsie bituminoasa: dispersie de particule de bitum de ordinul micronilor in apa, in prezenta unui emulgato: - R.O.S.T.: responsabil cu organizarea si supravegherea taficului: = R.T.E.z responsabil tehnie cu executia: iler anumite proportii B. DOCUMENTE oEERING - SR 174 — 2: 1997 —Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate. - SR 4032 — 1: 2001 — Lucrari de drumuri. Terminologie. ~ Documentatie tehnica de executie. ~ Caiet de sareini C. RESPONSABILITATI Director zonal: = desemneaza, prin de proces); = desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu org: traficului (R.O.S.T, } pentru lucrarea respectiva: + asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul nevesare executarii procedurii Responsabil tehnic cu executia (R.T.E. = verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; ie serisa, sefull de formatie asternere (responsabil de anizarea si supravegherea SC, PAG CO Cod : INTERNATIONAL PPE-PA.& CO Editia IV 03 — 04 — 2006 Actualizarea 1 Pag. 18 = opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatici reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; = dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare: + raspunde de calitatea lucrarilor executate Responsabil proces asterner - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatici si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a efectua procesele respective, dotate cu echipament de avertizare: = instruieste personalul din punct de vedere al protecticd mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite: = coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; + asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare: = coordoneaza activitatile legate de semmalizarea rutiera a restrietiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarit: = imtocmeste si/sau colecteaza imregistrarile/documentele specifice referitoare la exccutia si calitatea executici Iucrarii si le preda cate reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii construetiei = implementeaza, in termenele dispuse, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Inginer mecani + asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor componente ale trusei de asternere: = coreleaza consumutile specilice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu gralicul de aprovizionare a acestora Sef de laborator: = intocmeste retetele de preparare si asigura efvetuarea incercarilor asupra tuturor produselor componente ale mixturilor si asupra produsului final; = instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; = intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Responsabil metrologic: - asigura efectuarea verificarii metrologice periodice a dispozitivelor_ de masurare si monitorizare din cadrul trusei de asternere a imbracamintilor asfaltice si laboratorului precum si in cazul defectarii sau la aparitia susceptibilitatilor in functionarea lor SC, PAG CO Cod : INTERNATIONAL PPE-PA.& CO Editia IV 03 — 04 — 2006 Actualizarea 1 Pag. 19 Personal CTC: = efectueaza controalele specificate in PCCV — uri intocmeste, atunei cind este carul, rapoarte de neconformitate si urmareste_modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite D. PROCEDURA. Fluxul tehnologic corespunzator procesului de asternere a mixturilor asfaltice la cald, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice. astfel 1. Conditii de mediu si tehnice Fiind in legatura directa cu procedura de preparare a mixturilor asfaltice conditiile de mediu sunt identice, respectiv misturile asfaltice se fabrica si se astern doar in anotimpurile calduroase. la temperaturi de peste 10°C. in perioada martie- noiembrie. De asemeni, asternerea se intrerupe pe timp de ploaie sau carosabil umed. Trusa de asternere este compusa, in ordinea dictata de pozitia in cadrul fluxului tehnologic. din * trenul “ de asternere propriuzis: utilaj pentru curatarea stratului suport: instalatie de amorsare a stratului suport: repartizator de mixturi asfaltice; atelier de compactare format din | sau 2 cilindri compactori si celelalte componente care deservesc * trenul “ de asternere, adica: = autobasculante: - aulocamion pentru transport muncitori - dispozitiv de taiat rosturi Pentru a se putea executa procesul tehnologic de asternere la cald a imbracamintilor asfaltice, este necesara buna functionare a tuturor componentelor trusei. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea proceselor a modului de functionare a - periei mecanice: ~ instalatiei de amorsare: - sistemului de vibrare si sitemului de incalzire a grinzii finisoare, echipamentului de urmarire automata a cotelor. comenzilor pneumatice si electrice la repartizatorul de mixturi: - dispozitivelor de umectare a tamburilor si pneurilor la cilindrii compactor acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de fanctionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare temeinica, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluyului tehnologic. au intrat in contact cu mixtura proaspata, De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt ~ mixturi asfaltice: SC, PAG CO Cod: INTERNATIONAL PPE— PA & CO Editia IV 03-04 2006 Actualizarea 1 Pag. 20 - emulsie bituminoasa: - dressing (nisip bitumat); Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii lubrifiantii, apa si piesele de schimb. IL. Procese premergatoare + dupa incheierea contractului de executie in care se prevad lucrari de asternere a mixturilor asfaltice si dupa primirea documentului “Ordin de incepere a lucrarilor*, conducerea dispune inceperea efectiva a lucrarii: - R.OS.T. intocmeste si inainteaza spre aprobare si avizare documentatia tehnica de instituire a restrictiilor de circulatie si asigura trusa de asternere cu setul de semnalizare si dirijare a taficului necesar, in conformitate cu schemele de semnalizare adoptate: - defectiunile existente in stratul suport sunt remediate prin reparatii asfaltice sau. cind acesta are un profil transversal necorespunzator sau prezinta denivelari, se efectueaza lucrari de rectificare, toate aceste interventii avind loc inainte de asternerea noii imbracaminti; = in functie de distanta de transport si capacitatea de astemnere a repartizatorului se stabileste numarul de autobasculante necesar tansportului mixturii proaspete, asfel incit, pe tot parcursul executiei, sa fie asigurata continuitatea astermerii = sefill formatici de astenere convoaca, in prealabil, reprezentantul clientului in vederea verificarii si aprobarii setului de semnalizare si dirijare a waficului si modul de amplasare al acestuia precum si_predarii, respectiv.primirii amplasamentului lucrarii pe baza de proces verbal IL. Procese curente = concomitent cu amplasarea setului de semnalizare, se aduce trusa de asternere pe un amplasament aflat in spatele rostului de lucru realizat anterior: + in timpul verificarii modului_ de functionare a instalatiilor si dispozitivelor trusei, se pune in functiune utilajul de curatare a stratului suport; daca este cazul se va executa si curatarea manuala a acestuia: = dupa curatarea stratului suport, o echipa formata din trei muncitori, dotati cu echipament de avertizare si instruiti special, executa pichetarea si trasarea cotei noii imbra = se trece la amorsarea stratului suport sia rostului de Tucru cu emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida: + amorsarea se face in cazul in care noua imbracaminte se realizeaza pe o imbracaminte veche sau pe un strat de legatura asternut cu mai mult de tei zile inainte: = in cazul existentei unui strat suport deschis, amorsarea se poate limita la rostul de lucru transversal, rostul logitudinal tehnologic si pe o latime de un metru de la acostament: SC, PAG CO Cod : INTERNATIONAL PPE-PA.& CO Editia IV 03 — 04 — 2006 Actualizarea 1 Pag. 21 = amorsarea se face pe maxim 100 metri in fata repartizatorului de mixturi, cu un dozaj de 0.3 — 0.5 ku/mp bitum pur, in functie de natura stratului suport: = dupa ruperea emulsiei de amorsaj se aduce repartizatorul in pozitie de incepere si concomitent cu bascularea mixturii in bunear, se pornese transportorul cu racleti si snecurile de distributie: + atunci cind se umple grinda finisoare cu mixtura, se opreste transportorul cu racleti si se porneste repartizatorul in mars, simultan cu pornitea vibrarii: = este necesar ca in permanenta grinda finisoare sa fie plina cu mixtura, in acest sens actionindu-se snecurile simultan cu banda transportoare, pina la epuizarea mixturii din buncar, = primii 10 — 20 de moti se executa cu revlaj manual in ceva ce priveste grosimea de asternere, dupa care se tree comenzile pe automat: - mixturile asfaltice, pentru a putea fi asternute corespunzator, este necesar sa aiba o temperatura minima de 140 °C, masurata in masa mixturii din buncarul repartizatorului = in cazul in care, accidental, temperatura mixturii_ramasa necompactata in amplasamentul repartizatorului este sub 120 °C, se scoate utilajul din zona si mixtura se indeparteaza, reulizindu-se un rost de lucru; = viteza de asternere se coreleaza cu capacitatea de transport si cea de preparare. astfel incit, pe cit posibil, sa se evite complet oprivile in fuxul tchnologic de asternere a misturilor, = cadenta de umplere a buncarului repartizatorului este data de necesitatea existentei in permanenta a unei cantitati de mistura care sa_asigure 0 repartizare uniforma a materialului ~ sefiul formatiei de asternere controleaza in permanenta regimul de temperaturi si, cind acestea nu se incadreaza in limitele admise, declaseaza mixtura respectiva, utilizind-o in alte scopuri sau o refuza; + atit Ta rosturile de lucru transversale cit, si la rosturile tehnologice longitudinale, marginile acestora, respectiv 10 si S cm, ramin insuficient compactate si deformate: in ambele cazuri, respectiv, la reluarea lucrului pe aceeasi banda sau exccutia noii imbracaminti pe banda adiacenta, rosturile se taie pe toata grosimea stratului, asfel incit sa rezulte © muchie verticala care se badijoneaza cu emulsie: operatia nu se face la rosturile longitudinale pentru straturile de levatura care se toarna pe aceeasi lungime, pe ambele benzi, in aceeasi Zi - racordarea noii imbracaminti cu vechea imbracaminte se face in plan in sub un unghi de 45° si in profil longitudinal, printr-o pana cu panta de 0,05 %: + rosturile transversale de lucru ale diferitelor straturi executate se decaleaza cu un metru iar rosturile tehnologice longitudinale cu 10 em; + deficientele mixturilor care conduc la realizarea unor imbracaminti necorespunzatoare, sunt 1. mixtura prea fierbinte ~ din mixtura iese un fur albastrui: S.C. PAK CO Cod: INTERNATIONAL : ‘SRL PPE PA & CO Editia IV EXECUTIE 03 — 04 — 2006 Actualizarea 1 Pag. 22 2. mixtura prea rece — aspect de rigiditate: 3, bitum in exces — forma aplatizata a inca 4. bitum insuficient — aspect uscat al 1 culoare brunma; 5. malaxare neuniforma — portiuni uscate de culoare bruna alternind cu portiuni lucioase; 6. agregat grosier in exves — se confimda cu exces de bitum si suplimentar, aspect grosier monogranular, uate fine in exces — aspect uscat de culoare bruna, fara luciu: 8. exces de umiditate — prezenta aburului care se ridica din mixtura. compactarea mixturilor asfaltice asternute se realizeaza cu un atelier de compactare de tip A sau B. care efectueaza un numar de treceri specificat in tabelul nr. | temperatura la inceputul compa minim 100°C; a tarii va fi de minim 135 °C iar la sfirsitul ei de Tabel nr 1 Tip strat ‘Atelier de compact A B Compactor cu rulouri pneuri de 160 KN netede de 120 KN netede de 120 KN Numar de treceri Compactor cu | Compactor cu rulori minime. Strat de’ 10 4 1D uzura Stat de 1D 4 2 jevditura in cazul utilizarii atelierului de tip A, primul intra la compactare cilindrul pe pneuri, cu o viteza mai mare (maxim 8 km/h) apoi cilindrul lis, cu o viteza mai mica (maxim S kivh) pentru asigurarea unei suprafatari si planeitati corespunzatoare; compactarea se face in lungul drumului, de la margine spre ax iar pe sectoarele cu declivitati sau in curbe cu panta unica, de la marginea mai joasa spre cea mai inalta: compactoarele vor Iucra fara socuri. schimbarile de directie mai pronuntate efectuindu-se pe material stabil; rosturile transversale se vor compacta in lungul lor, pana la 20 em de margine, pentru a nu produce degradari, aceasta zona urmind a fi compactata Ia cilindrarea in Tu SC. PAR CO Cod: NATION. : INTERNATIONAL PPE PA& CO Editia IV 03 — 04 — 2006 Actualizarea 1 Pag. 23 + rosturile longitudinale se cilindreaza imediat dupa asternerea mixturii, ruloul compactorului fiind situat pe banda executata anterior, cu maxim 15 em: + seful formatie’ de asternere va inscrie zilnic in jurnalul de activitate cantitatile de mixtura puse in opera, regimul temperaturilor precum si eventualele evenimente aparute in timpul efectuarii procedurii G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MED! 1. Sol depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie: efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate {parcari sau in zona drumului): colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate. Act aducerea motoarelor termice la parametrii normali de funetionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipa pe platforme amenajate (parcari sau in zona dru lor si mijloacelor de transport auto lui) H. INREGISTRARI = procese verbale de receptic pe faze de executie (conform PCC): = jurnal de activitate = bon de transport