Sunteți pe pagina 1din 7

PTE- RIDICARE LA COTA CAMINE , GURI Actualizare (Rev.

): 2 - Pagina: 1 / 7
DE SCURGERE SI RASUFLATORI GAZE GN

Cod. procedura: PTE-42


Nr. inregistrare:

PROCEDURA TEHNICA DE EXECTIE

- PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE RIDICARE LA COTA CAMINE , GURI DE


SCURGERE SI RASUFLATORI GAZE GN -

Elaborat Verificat Aprobat


Resp. CQ RTE Director tehnic
ing.
PTE- RIDICARE LA COTA CAMINE , GURI Actualizare (Rev.): 2 - Pagina: 2 / 7
DE SCURGERE SI RASUFLATORI GAZE GN

CUPRINS

1. GENERALITATI

1.1 SCOP
1.2 DOMENIUL DE APLICARE
1.3 DOCUMENTE DE REFERINTA
1.4 DEFINITII

2. RESPONSABILITATI

3. DESCRIEREA PROCEDUR11 TEHNICE DE EXECUTIE


3.1. PREVEDERI GENERALE
3.2. MATERIALE FOLOSITE
3.3. EXECUTIA
3.4. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARII

4. RECEPTIA LUCRARII
4.1. RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA LUCRARII
4.2. RECEPTIA FINALA

1. GENERALITATI
PTE- RIDICARE LA COTA CAMINE , GURI Actualizare (Rev.): 2 - Pagina: 3 / 7
DE SCURGERE SI RASUFLATORI GAZE GN

1.1. SCOP
Prezenta procedura are ca scop precizarea actiunilor , fazelor tehnologice, utilaje si
materiale necesare pentru realizarea lucrarilor de ridicare la cota capace camine vizitare guri
scurgere si rasuflatori gaze

1.2.DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplica la punctele de lucru de catre conducatorul procesului de executare a lucrarilor


de fundatii in cadrul constructiei, reconstructiei si modernizarii drumurilor .
PREZENTA PROCEDURA SE VA ADAPTA PREZENTULUI OBIECTIV DE INVESTITIE

1.3.DOCUMENTE DE REFERINTA

 Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii.


 Manualul Sistemului de Management al Calitatii
 Caiete de sarcini
 Proiectul de exccutie cu detaliile de executie aferente

1.4.DEFINITII

- PT – procedura tehnica
- P.V. - proces verbal
- R.N.C. - raport de neconformitate
- D.S. - dispozitie de santier
- PQ - planul calitatii
- RTE - responsabil tehnic cu executia
- DS – dispozitie de santier
- DDE – detaliu de executie

2 .RESPONSABILITATI

A. Manager de proiect
PTE- RIDICARE LA COTA CAMINE , GURI Actualizare (Rev.): 2 - Pagina: 4 / 7
DE SCURGERE SI RASUFLATORI GAZE GN
a. Numele sefului de santier si asigura resursele necesare pentru aplicarea procedurii
tehnice de executie.
b. Numele responsabilului tehnic cu executia atestat pentru lucrare.
c. Asigura remedierea defectelor calitative aparute din vina organizatiei atat in perioada de executie
cat si in perioada de garantie prevazuta in contract.
d.Dispune oprirea lucrarilor ori de cate ori constata abateri de la cerintele de calitate, stabileste
tratarea neconformitatilor si aplicarea actiunilor corective.
e. Solicita investitorului efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor de terasamente numai pentru
lucrarile care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-au efectuat toate inspectiile si incercarile
prevazute.

B. Seful de santier
a. Asigura respectarea prevederilor prezentei proceduri tehnice de executie la realizarea lucrarilor.
b. Raspunde de respectarea proiectului si a detaliilor de executie.
c. Raspunde de efecutarea inspectiilor si incercarilor prevazute in programul de control al calitatii.
d. Raspunde de intocmirea in timpul executarii lucrarilor de terasamente a inregistrarilor de calitate
prevazute in programul calitatii, verificari si incercari.
e. Raspunde de tratarea neconformitatilor, a defectelor si neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului.
f. Supune la receptie numai lucrari care corspund cerintelor de calitate si pentru care a predat
investitorului documentele necesare intocmirii cartiii tehnice a constructiei.
g. Asigura aducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii.
h. Raspunde de initierea si aplicarea actiunilor corective si preventive necesare pentru eliminarea
cauzelor neconformitatilor constatate la executia lucrarilor, ca urmare a auditurilor interne, a controlului
calitatii lucrarilor sau a inspectiilor si incercarilor.

C. Controlorul de calitate
a. Asigura ca nu este permisa continuarea executiei lucrarilor la care s-au constatat abateri de la roiect
si reglementari tehnice si s-au utilizat produse care nu sunt conforme cu conditiile specificate, verifica
si asigura ca neconformitatile constatate sa fie tratate si remediate conform procedurilor.
b. Elaboreaza programul de control a calitatii, verificari si incercari.
c. Efectueaza controlul calitatii la lucrari, avand drept obiectiv monitorizarea proceselor respective si
eliminarea cauzelor de functionare nesatisfacatoare.
d. Neconformitatile pe care le constata cu ocazia controalelor le inscrie in rapoarte de neconformitate
cu propuneri de actiuni corective si preventive si totodata stabileste impreuna cu seful punctului de lucru
masurile necesare pentru remedierea deficientelor constatate, pe care le inscrie intr-o nota de control.
e. Verifica colectarea, indexarea , indosarierea,arhivarea, pastrarea si eliminarea inregistrarilor
calitatii.In acest sens controleaza intocmirea documentatiei privind executia lucrarilor conform
prevederilor ” Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora ”
(capitolul B din cartea tehnica a constructiei)

D. Responsabilul tehnic cu executia atestat


a. Asigura ca executia lucrarilor sa se desfasoare conform prevederilor proiectului si a planului
calitatii si ca in acest fel sunt in curs de satisfacere conditiile specificate referitoare la calitate.
b. Solicita oprirea executiei lucrarilor in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate si permite
reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul
investitorului.
PTE- RIDICARE LA COTA CAMINE , GURI Actualizare (Rev.): 2 - Pagina: 5 / 7
DE SCURGERE SI RASUFLATORI GAZE GN
c. Admite executia lucrarilor de betonare numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie
verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati.
d. Supravegheaza calitatea lucrarilor prin monitorari si verificari continue ale stadiului executiei
efectuand urmatoarele verificari :
-verifica si avizeaza proiectele tehnologice de executie, procedurile tehnice de
executie si proiectele de organizare a executiei lucrarilor;
-verifica lucrarile si avizeaza documentele si inregistrarile calitatii intocmite pe
parcursul realizarii acestora.
-intocmeste si tine la zi registru de evidenta a lucrarilor pe care le coordoneaza tehnic
si de care raspunde.
e. Pune la dispozitia organelor de control toate documentele solicitate.
f. Asigura ca identificarea stadiului inspectiilor si incercarilor sa fie mentinuta asa cum s-a definit
in planul calitatii/si sau in proceduriledocumentate pe tot parcursul executiei in scopul supunerii la
receptie numai a constructiilor la care sunt efectuate inpectiile si incercarile cerute.

3. DESCRIEREA PROCEDURII TEHNICE DE EXECUTIE

3.1. PREVEDERI GENERALE

SCOPUL ridicarii la cota capace camine vizitare si guri scurgere:


- functionalitate element (capace camin sau gura scurgere):
- asigurarea unui con fort si siguranta in eirculatie.

3.2. MATERIALE FOLOSITE

3.2.1 PREFABRICATE BETON


Prefabricatele beton trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate prevazute de STAS 2448-82.
NE 012-1 -2007/B si NE 013-02.

3.2.2. PREFABRICATE TIP RASUFLATORI GN


Prefabricatele beton trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate.

3.2.3. CARAM1ZI REFRACTARE


Caramizi refractare care sa aiba suprafata intacta. fara fisuri si degradari.

3.2.4. OTEL BETON OB37


Armaturile pentru beton armat pe santier sau elementele prefabricate din beton armat realizate pe santier
se vor realiza din otel beton cu profil neted OL 37 sau din otel beton cu profil periodic PC 52 conform
prevederilor proiectului. Aceste oteluri trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in SR
438/1-2012 -Produse de oţel pentru armarea betonului. Partea 1: Oţel beton laminat la cald. Mărci şi
condiţii tehnice de calitate
La livrare otelul beton va fi insotit de certificatul de calitate emis de producator.
Otelurile vor fi stocate in locuri speciale clasate pe categorii si diametre.
Suprafetele de stocare trebuie sa fie curate. Barele nu vor fi in contact cu solul, cu materiale sau cu
subiecte susceptibile de a antrena umiditatea.
PTE- RIDICARE LA COTA CAMINE , GURI Actualizare (Rev.): 2 - Pagina: 6 / 7
DE SCURGERE SI RASUFLATORI GAZE GN
Armaturile fasonate sau fasonate si asamblate vor fi transportate in asa fel incat nici un element sa nu
sufere deformatii permanente in timpul transportului sau manipularii.
Controlul calitatii otelului beton se face pe fiecare cantitate si sortiment aprovizionat.

3.2.5. BETON CIMENT


Beton ciment cu conditii de ealitate prevazute in CP 012/1-2007 si STAS 1799/2002 si
STAS 10111/2-87.

3.2.6. CAPACE CAMIN VIZITARE SI GURI SCURGERE


Capace camin vizitare si guri de scurgere carosabile care sa corespunda STAS 2308/1981,
STAS 3272/1981 si SR EN 124/1996.

3.2.7. MORTAR DE Z1DARIE


Mortar de ziderie conform STAS 1030-85.

3.2.8. APA
Apa necesară realizării betoanelor de ciment poate să provină din reţeaua publică sau din alte
surse, dar în acest din urmă caz nu trebuie să conţină nici un fel de particule în suspensie.
Verificarea se face la începerea lucrărilor si se repetă ori de câte ori se observă că se schimbă caracteristicile
apei

.
3.3. EXECUŢIA
3.3.1. Conditii preliminare
Inainte de inceperea lucrarilor propriu-zise. antreprenorul va avea in vedere:
- semnalizarea corespunzatoare a zonei de lucru:
- asigurarea desfasurarii circulatici in conditii corespunzatoare.

3.3.4. Punerea in opera


-marcarea zonei la care trebuie sa se intervina;
-taierea cu masina cu disc diamantat pe contur capac camin vizitare sau gura de scurgere:
-scarificare si evacuare material dislocat in vederea eliberarii capacului si a dalei din beton
existente;
-incarcare material rezultat in auto si transport la groapa de depozitare deseuri:
-ridicare capac camin vizitare sau gura de scurgere si depozitare in zona de lucru:
-suprainaltare corp camin prin realizare zidaric cu mortar simplu sail mortar cu intarire rapida;
-montarea, daca este cazul. a unui element prefabricat pe mortar de ciment pentru asigurarea
necesarului pentru ridieare la cota;
-montarea rasuflatorilor GN la adancimea corespunzatoare conform detaliilor de executie;
Pentru situatii in care este necesara montarea unui capac nou la caminul de vizitare sau a
unei guri de seurgere noua. se va reali/a un cofraj pe conturul caminului suprainaltat. se monteaza
armatura din otel beton OB 37. se pune capacul caminului sau gura de seurgere la cota si se fixeaza
PTE- RIDICARE LA COTA CAMINE , GURI Actualizare (Rev.): 2 - Pagina: 7 / 7
DE SCURGERE SI RASUFLATORI GAZE GN
de armatura prin sudura electrica. Se aprovizioneaza betonul de ciment si se toarna in cofraj in jurul
elementului metalic de asa natura incal suprafata dalei din beton turnata sa fie cu 4cm mai jos decat
piesa metalica.
- Fixarea dalei din beton si a capacului sau a gurii de seurgere prin turnarea unui strat din
beton B CR 3.5 la acelasi nivel cu dalele din beton.

3.4. CONTROLUL EXECUŢIEI


Pe parcursul executiei lucrarilor. se vor face urmatoarele verificari:
- stare tehnica a caminului si a rasuflatoarelor;
- modul de executie al zidariei:
- panta transversala si longitudinala a caminului suprainaltat in raport cu suprafata drumului
existent:
- stare tehnica a capacului de la caminul de vizitare sau starea tehnica a gurii de seurgere (dala
din beton si piesa metalica);
- cota finala a capacului/rasuflatorilor sau a gurii in raport cu drumul existent si imbracamintii acestuia:
- modul de realizare a turnarii betonului pentru fixarea dalei din beton (aspect, compactare. cota
finala).

4. RECEPTIA LUCRARII
4.1. Receptia preliminara, la terminarea lucrarilor

Receptia preliminara se face la terminarea lucrarilor, pentru intreaga lucrare, conform


Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HGR
273/94 si modificat si completat cu HG 940/2006 si HG 1303/2007.

4.2. Receptia finala

La receptia finala a lucrarii se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele si daca
acestea au fost intretinute corespunzator in perioada de garantie a intregii lucrari, in conditiile
respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273/94 si modificarile si completarile aprobate
cu HG 940/2006 si HG 1303/2007.

Dupa terminarea lucrarilor pe un tronson. Lucrarile executate vor tl supuse aprobarii


Consultantului.
• Inspectarea lucrarilor care devin ascunse. inaintea acoperirii lor. trebuic sa stabileasca
daca acestea au lost realizate conform proiectului si Caietului de Sarcini. In unna verificarii
se incheie un proces verbal de receptie prin care se autorizcaza treccrea la faza urmatoare de
executie.

S-ar putea să vă placă și